Mizutani saksekollektion jan. 12

Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Undervisningsbeskrivelse
Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin
Termin hvori undervisningen afsluttes:
maj-juni 2013
Institution
EUC Vest, Teknisk Gymnasium
Uddannelse
HTX
Fag og niveau
Dansk A
Lærer(e)
Navn(e)
Benthe Møller / BM
Hold
8hx110eted (3e)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1
Grundforløb (e10)
Titel 2
At analysere tekster (f11)
Mini-SRP, 1htx (f11)
SO: bæredygtig udvikling (e11)
Litteraturhistorie (e11)
SO: videnskabelige metoder (f12)
Nyeste tid (f12)
Medier (f12)
Avisen (e12)
Mytefortællinger (e12)
Dramatik (e12)
SO: markedsføring (e12)
Sprog (f13)
Romaner (f13)
Efter 2000 (f13)
Side 1 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1
Grundforløb
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof
Kernestof:
Ekstra Bladet
-
Fra gult grin til perletand, 4-6-06
-
Party-prinsen ville score 17-årig, 17-9-04
-
Øl-Holger, 19-9-04
HC Andersen: Den lille pige med svovlstikkerne (1846)
Skriveøvelse, processkrivning
T Jensen: Nu sad det unge par sikkert og så video (1998)
T Jensen: Ford 4550 (1996)
HO Jørgensen: Vera og valget (1993)
HO Jørgensen: Gamle Åge (2001)
J Blendstrup: Manden der blandt andet var en sko (2000)
NM Aidt: Som englene flyver (1993)
A Bodelsen: Arbejde til alle (1984)
H Mortensen: Tåge på en klar dag (1985) + skr aflevering
I Malinowski: Åbent digt til Vorherre (1964)
K Rifbjerg: Livet i badeværelset (1960)
TT Ling: Pilebladet (ca 7. årh.)
Terminsprøve, skr, intro til eksamenssæt
Supplerende stof:
Grammatik
Omfang
Anvendt uddannelsestid
1 semester
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
-
genkende en teksttypes konstituerende regler og variabler og
vurdere hvilken teksttype, det er mest hensigtsmæssigt at
anvende
-
lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
-
anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret
Side 2 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af
dansksprogede tekster
-
anvende it til kommunikation og informationssøgning
-
udvise kritisk sans over for egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
-
intro til relevante analysestrategier i fht en given teksttype
-
intro til fagets metoder
-
intro til procesorienteret skrivning, herunder feedback på andre
elevers tekster
Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
At analysere tekster
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
S Bennike (red, m fl): Faglige forbindelser (2005), p 11-64 + 92-126
S Bennike (red, m fl): Faglige forbindelser – antologi (2005), p 5-11 + 4142 + 48-57 + 63-76 + 116-118 + 137-152
-
M Nemi: Populærmusik fra Vittula
-
JV Jensen: Skovene
-
H Helle: En stol for lidt
-
HR Beck: 3. tv.
-
J Lööf: Victor bygger en bro
-
C Weitze: Villy
-
G Boccaccio: Dekameron, uddrag
-
H Pontoppidan: Hans og Trine
-
H Bang: Foran Alteret
Elverhøj, folkevise (DgF 46A II)
I Michael: Hajskygger (1988)
SS Blicher: Sildig Opvaagnen (1828)
Narrativ reklamefilm
Side 3 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
-
Peugeot 206 (?)
Pål Sleatune: Eating Out (1993), kortfilm,
http://www.youtube.com/watch?v=lUAuXzj9Ou4
Raskins 7 parametre,
http://www.dr.dk/kortfilm/index2.asp?pageID=leksikon1&menuID=m_2
D Plambeck: Min far samler på de mærkværdigste ting (2005)
K Hammann: Jeg er så træt af min krop (1992)
KD Jensen: Stemmen i dit hoved (Ud og Se, apr 2011)
Den gode historie – på film,
http://www.dfi.dk/Boern_og_unge/Undervisning/Film-iskolen/Undervisningsmaterialer/Temapakker/Den-gode-historie---paafilm.aspx
G Horsbøl + JM Harboe: Den iscenesatte virkelighed (2004), dvd
-
Råderummet, TV2 3-10-02
-
Udbrud af TB i Thisted, DR 3-10-02
BE Langdahl (m fl): Krydsfelt (2011), dvd
-
Beths dagbog (2006), dokumentar
Afleveringer
-
HC Andersen: Nissen hos Spekhøkeren (1852)
-
E Hemingway: Doktoren og doktorens kone (1925)
-
årsprøve
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
1 semester
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det
er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
Side 4 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og
sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og
værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen, Herman
Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen Nexø, Tom
Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg, Klaus Rifbjerg,
samt mindst én folkevise
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Mini-SRP, 1htx
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof
Kernestof:
Supplerende stof:
KD Nielsen + SU Pedersen: Guide til opgaveskrivning, HTX-dansk
(2005), p 40-41 + 49-51
Omfang
-
artikel
-
formelle krav
Anvendt uddannelsestid
1 uge
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Progression:
Side 5 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
SO: bæredygtig udvikling
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof
Kernestof:
Toulmins model
S Beck + HR Beck: Gyldendals studiebog (2005), p 105-111
-
argumentation
Argumentationskneb, oversigt
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 24-44
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
2 uger, incl projektuge
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Litteraturhistorie
Side 6 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
Barokken
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 164-177
-
T Kingo: Dend XIV. Sang, Hver har sin Skæbne (1681)
Barokbilleder
-
A Pozzo: Den hellige Ignatius ad Loyolas (ca 1585), fresko
loftsmaleri
-
D Bailey: Selvportræt med vanitassymboler (1651), olie på træ
-
Massys-skolen: Hieronymus (ca 1520), olie på træ
Romantikken
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 164-177
-
A Oehlenschläger: Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur
(1805)
H Poulsen: Grundbogen 1 (2005), p 173-175 + 197-200
-
HC Andersen: Klokken (1845)
SS Blicher: Præludium (1837)
NFS Grundtvig: Den signede Dag (1826)
CJ Bryld (red): Fra runer til graffiti (1999), p 70-101
Det moderne gennembrud
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 178-186
H Poulsen: Grundbogen 1 (2005), p 175-178
JP Jacobsen: Fru Marie Grubbe (1876), værk
L Holberg: Epistola LXXXIX (1748)
CJ Bryld (red): Fra runer til graffiti (1999), p 109-137
H Bang: Frøkenen (1883)
H Bang: Irene Holm (1890)
Modernismer i det 20. århundrede
MA Nexø: Murene (1918)
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 186-200 + 269-270 + 289-295
-
T Kristensen: Nat i Berlin 1921
-
K Rifbjerg: Arkivet
-
P Seeberg: Nekrolog 1
H Poulsen: Grundbogen 1 (2005), p 178-181
Side 7 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Afleveringer
-
Kronik, Shit hvor er mit holdepunkt?
-
Terminsprøve
H Bang: Frøkenen (1883)
-
Eksamenssæt, jun 11
Supplerende stof:
Analyse af Fru Marie Grubbe (1876), http://epoke.dk/jacobsen_marie_1.asp
Omfang
Anvendt uddannelsestid
6 mdr
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Side 8 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Ifølge læreplanen
Titel 2
SO: videnskabelige metoder
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof
og supplerende stof
Kernestof:
L Nyborg + MT Hammer: Faglige forbindelser i dansk. Teori og metode
(2011), p 9-22 + 24-25
-
Videnskabsteori
-
Hermeneutik
-
Strukturalisme
-
Socialkonstruktivisme
Grimm: Tornerose (ca 1820)
E Aarestrup: Angst (1838)
M Strunge: Drift (1981)
Inside the Whale: Hvor er tiden der ta’r os? (1998)
Aflevering: kronik om tid
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
3 uger
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle
arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af
fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Side 9 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Titel 2
Nyeste tid
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 311-320
- P Hultberg: Byen og verden
-
SU Thomsen: For hver en rose vi om natten føjer til livet
-
KM Guldager: Nørreport + Stengade
H Poulsen: Grundbogen 1 (2005), p 181-183
Aflevering
-
Terminsprøve
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
2 uger
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
Side 10 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Medier
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
G Horsbøl + JM Harboe: Den iscenesatte virkelighed (2008), p 6-87
-
Bankrøveri i Ålsgaarde
TV2 Nyhederne + DR TV-Avisen
- Tuberkuloseudbrud i Thisted
DR Update, 22 mar 12 kl 12.00 + 15.00
TV2 Nyheder, 22 mar 12 kl 18
S Bennike (red, m fl): Faglige forbindelser (2005), p 127-150
Filmanalyse, elevvalgte film
-
Warriors
-
Remember the Titans
-
The Longest Yard
-
Klassefesten
Supplerende stof:
Musikvideoer
Omfang
Anvendt uddannelsestid
2 mdr
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
Side 11 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Avisen (e12)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
H Olsson + H Poulsen: Ryd forsiden (2006), p 13-116
H Poulsen: Grundbogen 3 (2007), p 30-113
Tekster fra nyhedsdækningen af ”Holger-sagen” marts 2011
-
”Historien om Holger er det perfekte eventyr” (Politiken)
-
”Holger i eventyrland” (Poliltiken)
Uddrag fra tre nyhedsmediers dækning af sagen: BT, JP og DR
Side 12 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
2 mdr
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
Side 13 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
arbejdsformer
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Mytefortællinger (e12)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
O Benn + J Jacobsen: Mytemotiver i dansk litteratur (2008), p 47-56 + 7275 + 211-215 + 219-225
-
Ikaros
I Michael: Den tolvte rytter
K Blixen: Vinger
M Strunge: Astronaut
-
Labyrinten
V Sørensen: Labyrint
SÅ Madsen: Se dagens lys
JF Jacobsen: Barbara
PO Enquist: Til Fædra
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
Side 14 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Dramatik (e12)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
W Shakespeare: Twelfth Night / Helligtrekongersaften (1996), dvd
(uddrag)
Shakespeare in Love (?), dvd (uddrag)
-
Læreroplæg om teaterets historie indtil ca 1700
H Ibsen: Et dukkehjem (1879), uddrag
Supplerende stof:
S Bennike (red, m fl): Faglige forbindelser (2005), p 127-150 + 174-175
Side 15 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Omfang
Anvendt uddannelsestid
4 uger
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Side 16 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Titel 2
SO: markedsføring
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
H Poulsen: Grundbogen 2 (2005), p 24-50
S Bennike: Faglige forbindelser (2008), p 185-203
BM Lund + DB Møller: SOhtx studieområdet (2011), kap 5
S Bech + HR BEch: Gyldendals studiebog (2005), kap 8-9
Supplerende stof:
S Bennike: Faglige forbindelser (2008), p 11-58
Omfang
Anvendt uddannelsestid
3 uger
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
Side 17 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Sprog (f13)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
Sproghistorie
Nordens sprog med rødder og fødder,
http://eplads.norden.org/nordenssprak/?lang=da
-
Hver mand sit sprog – dialekter i dag
Får du tala ditt eget språk? [svensk]
Dialektar – ei historie om dei pene, dei korrekte eller dei gale?
[norsk]
Farvel til dialekterne i Danmark
Findes der dialekter på Færøerne?
Island – landet uden dialekter?
-
Det engelske sprog – trussel eller ressource?
Om purismen
Engelsk tur-retur
Om domænetab
Have a nice day, hörru! [svensk]
http://dialekt.ku.dk/
Side 18 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
-
Sprogholdninger
-
Dialekter
-
Sociolekt
-
Multietnolekt
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Side 19 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Romaner (f13)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Kernestof:
Analyse af roman, gruppearbejde
-
I Jessen: Den der lyver (2001)
-
H Scherfig: Det forsømte forår (1940)
-
MP Helle: Oh Romeo (2009)
-
J Guillou: Ondskab (1981)
-
SÅ Madsen: Se dagens lys (1980)
-
J BLendstrup: Gud taler ud (2004)
B Kjær-Hansen + TS Bertelsen: Litteraturhistorien på langs og på tværs
(2012), p 184-202
-
Roman
P Adolphsen: Madelaine eller lille trist roman (1996)
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
3 uger
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
Side 20 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Titel 2
Efter 2000 (f13)
Indhold
Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale fordelt på kernestof og
supplerende stof
Side 21 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
Kernestof:
K Michelsen + BR Langdahl: Litteraturens perioder (2011), p 136-147
H Christiansen: Snit 1 (2007), p 8-31
S Emkjær (m fl): Fem års litteratur 1998-2002 (2002), p 7-23
S Emkjær (m fl): Fem års litteratur 2005-2009 (2010), p 5-23
J Rohde: Novelle med kokain (2005)
C Weitze: Mørke cyklister (2005)
BR Langdahl (m fl): Krydsfelt antologi (2010), p 355-359 + 379-383 +
388-389 + 451 + 455-457
-
O Korneliussen: Saltstøtten
-
K Hoff: Brasilien
-
P Juul: Min onkel Hector sagde
-
PM Karwan: Om natten bliver jeg barn
-
L Hørslev: Ground Zero
-
L Aburas: Føtexsøen
-
L Knutzon: Torben Toben
-
T Tøfner: Punktum
Supplerende stof:
Omfang
Anvendt uddannelsestid
2 mdr
Særlige
fokuspunkter
Kompetencer, læreplanens mål, progression
Mål:
Dansk (jun 10)
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form,
deltage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og
samtale, der er tilpasset situationen
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og
teksttype
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et
klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform
det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given
kommunikationssituation
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse,
fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter
Side 22 af 23
Undervisningsbeskrivelse 3e dansk 12-13
og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper
og værker
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige
brug af sprog og virkemidler og formulere alternativer
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere
bevidsthed om muligheder og begrænsninger
– mindst én tekst af hver af følgende forfattere: Ludvig Holberg, Adam
Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, Steen St. Blicher, H.C. Andersen,
Herman Bang, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen, Martin Andersen
Nexø, Tom Kristensen, Karen Blixen, Martin A. Hansen, Peter Seeberg,
Klaus Rifbjerg, samt mindst én folkevise
Progression:
Væsentligste
arbejdsformer
Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde
Ifølge læreplanen
Side 23 af 23