48-timersmøde (25-03-2014)

PROCESRAPPORT
| BSc02 F2014 | B302g | Produkt og Proces |
2
TITEL
TEMA
UDDANNELSESINSTITUT
UDDANNELSE
SEMESTER
GRUPPE
VEJLEDER
BIVEJLEDER
PROJEKTPERIODE
OPSLAGSTAL
ANTAL SIDER
ANTAL BILAG
Produkt og proces
Indendørs væglampe
Aalborg Universitet
Arkitektur og Design
BSc02 F2014
B302g
Finn Schou
Lise Schrøder
01.05.2014 - 21.05.2014
3
22
4
TITELBLAD
Mads Grønbæk, 20134336
Mads Svensk Jessen, 20134331
Malene Rye Svendsen, 20134360
Martin Juul Jensen, 20134340
Mathilde Steffensen, 20134344
Signe Aggerholm Sørensen, 20136383
3
FORORD
Dette projekt er udarbejdet af projektgruppen
P2-B302g i forbindelse med 2. semesterets hovedprojekt “Produkt og proces” i foråret 2014
ved Arkitektur og Design på Aalborg Universitet.
Under projektet udarbejdet to rapporter, en proces- og produktrapport. I projektet udarbejdes
lamper til indendørs- og udendørs brug med
Nordlux A/S som samarbejdspartner. Her skulle
gruppen lave en indendørs væglampe der forholder sig til Nordlux’ værdier.
4
Læsevejledningen
Denne rapport omhandler analyserne, som gruppen har været igennem under hele processen fra
skitser til færdigt produkt. Rapporten er bygget
op omkring 3 faser: ide-, koncept- og produktudvikling. Hvilket ender ud i reflektion over procesforløbet.
INDHOLDSFORTEGNELSE
INTRODUKTION 6
- Gruppe B302g 6
METODE 7
01 IDEUDVIKLING 8
- Nordlux’ vision 8
- Ideudviklingsanalyse 9
02 KONCEPTUDVIKLING
- Overordnet krav
- Løsningsforslag til kravende
- Miljøer - Lampekoncepter 03 PRODUKTUDVIKLING - Form - Konstruktion og funktion
REFLEKSION FORMALIA 11
11
12
12
13
17
17
18
20
21
BILAG 1: SAMARBEJDSAFTALE
BILAG 2: QFD
BILAG 3: LED
BILAG 4: Batterier og lyskilder
5
I denne rapport vil der blive der skabt et overblik
over processen, der har været under bearbejdelsen
ved udviklingen af gruppens indendørs væglampe.
Projektforløbet har indeholdt forskellige workshops, som har givet en vis viden der har kunne
bruges i bearbejdelsen af vores færdige lampe.
Samarbejdet i gruppen er primært foregået på
universitetet, og sommetider i privaten ved uddelegeret opgaver. (Bilag 1: Samarbejdsaftale)
Overordnet set har vi i gruppen haft en masse gode
kompetencer og egenskaber, som har arbejdet rigtig
godt sammen under forløbet og givet en god profil
– heriblandt skriftlige, innovative og tekniske.
Gruppe B302g
Signe
- Koordinator
- Observatør til messer
INTRODUKTION
Malene
Mads G.
- Modelbygger
- Teknisk tegner
Alle:
- Designer
- Skriver
Mads J.
- Modelbygger
- Observatør
Mathilde
- Korrekturlæser
- Modelbygger
Martin
- Grafisk designer
- Modelbygger
6 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
Problemformulering
"Hvordan designes en væglampe, ud fra de kriterier Nordlux stiller?"
Ideudvikling
Nordlux' vision | Materiale | Lys | Form | Funktion
Konceptudvikling
.
Workshop 1: Overordnede krav
Krav til lampen bliver stillet
Workshop 2: Løsningsforlag til kravene
Løsningsforslag ud fra kravene
Workshop 3: Miljøer
Undersøgelse af forskellige miljøer, samt sammenhængen mellem lamper og miljø
Workshop 4: Lampekoncepter
Undersøgelse af materialevalg og produktion, samt konstruktionen af lamperne
METODE
Igennem projektforløbet er der blevet anvendt
forskellige metoder, til at tilegne gruppen den
viden som skulle bruges til at finde frem til et
løsningsforslag. Gruppen har taget udgangspunkt
i problemformuleringen:
“Hvordan designes en væglampe, ud fra de kriterier Nordlux stiller?”
Ud fra problemformuleringen har projektforløbet
været inddelt i tre faser:
01 Ideudvikling
02 Konceptudvikling
03 Produktudvikling
Da alle faserne tager udgangspunkt i de observationer der har fundet i den foregående fase vil de
beslutninger der er truffet undervejs altid have
indflydelse på næste fase.
Problemformulering
"Hvordan designes en ledningsfri væglampe i et materiale
som gør det muligt, at kunne regulere lysets retning og styrke?"
Ill. 1: Metodemodel
Produktudvikling
| Form | Konstruktion | Funktion |
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 7
Ideudviklingsfasen omhandler nogle forskellige
designaspekter som har givet en bred almen
forståelse af, hvor mange forskellige aspekter der
skal tages i betragtning for at kunne fremstille en
velfungerende lampe. Disse aspekter inkluderer
elementer som f.eks. materiale, funktion, form
og lys, og er observeret ved forskellige messer og
forelæsninger.
Nordlux’ vision
01 IDEUDVIKLING
For at kunne fremstille en lampe som signalere
Nordlux’ værdier, er der blevet kigget på Nordlux’ vision, som er:
“Design for the people. Sådan lyder den nye vision for Nordlux. Det er ganske enkelt: Vi vil skabe
designprodukter til en pris, hvor alle kan være
med. Og i en kvalitet, som holder – år efter år. Fedt
Udover dette er det muligt, at bruge egen viden design er nemlig ikke forbeholdt de få. Tværtimod.
og tilegne sig ny viden gennem f.eks. internettet. Vores stilsikre produkter inviterer alle med, og givDa lampen skal passe ind i Nordlux’ sortiment, er den brede befolkning mulighed for at blive dehar det været vigtigt, at lampen har de samme signere i eget hjem. Målet er klart: Vi vil være den
værdier som firmaet har. Dette har der været foretrukne leverandør til konsumentmarkedet.”
fokus på under fremstillingen af designet.
(Nordlux.dk, 2014)
Udover at have en vision om et design der passer til alle, er Nordlux også miljøbevidste hvilket
kommer til udtryk i deres mission. (Nordlux.dk/
mission, 2014)
Ill. 2: Nordlux lampe
Dette kan ses f.eks. ved deres valg af lyskilder,
som hovedsageligt består af LED-lys. Disse lys er
mere miljøvenlige end andre lyskilder, og samtidig giver de en økonomisk fordel. (ecolight.dk,
2014)
8 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
Ideudviklingsanalyse
Form
I denne fase blev der valgt forskellige lamper til Her er der blevet kigget på formprinciper i
inspiration. Disse blev sat sammen til en inspira- forskellige lamper. Der arbejdes primært med
tionsvæg hvor ideen var, at skabe en bred vifte af en klar formgivning i enten geometriske eller organiske former. Formerne var gennemført uden
lamper som alle løser aspekterne forskelligt.
brud, så de opstår i en klar form .
De klare formprincipper giver produktet karakLys
Der findes tre overordnede former for lampe-lys: ter og styrke (eks. tabel 1 på side 10).
- Diffust
Materialer
- Direkte
Til de forskellige messer har der primært været
- Indirekte
fokus på lyst træ og kobber som materiale. Dette
kunne specielt ses til Formland-messen i Hern(Præstegaard & Mansfeldt 2010)
Når der tales om diffust lys, er det lys der bliver ing, hvor der var mange nordiske produkter.
reflekteret. Dette kunne gøres ved at afskærme Ligeledes var kobber også populært i Italiens
designdistrikter. Til de forskellige lamper blev
lyset med f.eks. en matteret glasplade.
der arbejdet med store kontraster i materialerne.
Det direkte lys i forhold til det diffuse lys, er det
lys der ikke er blevet reflekteret, men kommer Udover de inspirationsbilleder der er taget i
direkte ned. Lyset er derved meget skrapere alt Herning og Milano blev der også undersøgt hvilefter hvilken pære man har. Et eksempel på en ke materialer Nordlux har i deres sortiment.
lampe der anvender direkte lys er en spot lampe,
som anvendes til læsning, hvor man har brug for Produkterne hos Nordlux ses ofte i materialer
som metal, plastik og glas. Produkterne findes i
meget lys.
en bred vifte af farver, hvilket passer med deres
Indirekte lys er det lys, der er afskærmet, dvs. at vision om, at lave lamper til alle mennesker. Det
lyset ikke kommer direkte ud, men er skjult bag giver køberne en mulighed for selv at tilpasse en
en plade. Her kan lyset stadig blive reflektereret lampe som passer til deres egen smag. (Ill. 3)
opaf eks. lige som det diffuse lys og man får et
blødt lys.
Ill. 3: Nordlux lamper
Funktion
Der findes mange forskelige lamper der alle har
forskellige egenskaber. Overordnet set ses lampernes funktion med det formål at regulere lyset
ud fra forskellige lystyper, som tidligere nævnt.
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 9
Ill. 4
Ill. 5
Ill. 6
Lys
- Diffust
- Uplight
- Bredt
Form
- Organisk i
form af cirkler
- Homogen
overflade
Materiale
- Kobber
Funktion
- Oplyser væggen
- Lysregulering
- Blødt
- Dæmpet
- Geometrisk i
form af firkanter
- Variation
- Stoflig tekstur
på overfladen
- Lysregulering
- Dæmpet
- Blødt
- Begrænset
lysudfald
- Geometrisk i
form af tre
kanter
- Bølgefiner
- Dekorationslampe
Tabel 1: Analyse af lamper.
Beskriver en analyse af udvalgte billeder fra
Formland og Designdistriktet Lambrate, som
arbejder med nogle forskellige koncepter.
Lamperne er blevet beskrevet i forhold til de
forskellige aspekter.
Sammenfatning
Lyskilden sidder således, at lysspredningen
kan reguleres vha. en cirkulær plade, der
kan åbnes og lukkes. Kobberet har også en
betydning for lysets spredning; når pladen
er åben vil lyset både komme ud i rummet,
men også blive reflekteret op på væggen.
Lyset kan reguleres ved at afskærme for
lyset vha. nogle rektangler. Dette giver også
mulighed for, at danne forskellige mønstre
alt efter hvor afskærmningerne sidder.
De geometriske former giver et skarpt udtryk, som står i kontrast til det ellers meget
bløde og behagelige lysudfald som skinner
igennem bølgefineret.
Ideudviklingsfase har givet en forståelse af, at
alle aspekter skal spille sammen for at fremstille
en velfungerende lampe. Det er ikke nok kun
at fokusere på f.eks. lyset, hvis det ikke fungerer godt sammen med formen eller materialet.
Denne information giver et godt grundlag for at
komme i gang med konceptudviklingen.
10 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
02 KONCEPTUDVIKLING
Efter ideudviklingsfasen er næste fase konceptudviklingen. Denne fase var inddelt i flere
workshops som alle havde forskellige fokuspunkter. Disse punkter skulle føre til en videreudvikling af selve konceptudviklingen og fungere
som elementære retningslinjer for det endelige
produkt.
Overordnet krav
Den første workshop skulle hjælpe med at give en
afklaring om, hvilke elementer af Nordlux’ produkter som kunne skabe problemer. Derfor blev
de forskellige væglamper fra Nordlux analyseret
og på baggrund af disse data opstod der problemstillinger omkring:
- Lyskilder
- Afbrydere
- Monteringen
- Ledninger
Udover lyset opstod der også problemer omkring afbryderen. På alle de lamper som analysen byggede på, var afbryderen placeret uhensigtsmæssigt i forhold til brug og æstetik. På Ill.
7 kan det ses at denne lampe fra Nordlux har en
afbryder, som forhindrer lampens drejefunktion.
Endvidere var der også flere af afbryderne som
var for små, til at kunne håndteres optimalt.
Ill. 8: Montage af Nordlux lampe
Ill. 7: Uhensigtsmæssig afbryder
Problemet med lyset opstod omkring diffust lys
kontra direkte lys. Mange af lamperne havde
problemer med blændingen, da der var dårlige
indstillingsmuligheder. Udover dette var lyskilden synlig, hvilket gav et direkte lys. Dette
betød at lamperne kun lyste i en enkelt centreret
retning, og ikke gav et bredt eller behageligt lys.
Under denne observation var der fokus på selve
lyskilden, som i de fleste Nordlux’ produkter er
en LED-kilde.
Monteringen af produkterne har også en væsentlig rolle i forhold til både den funktionelle del
samt det æstetiske udtryk. I flere af lamperne fra
Nordlux sad montageskruerne sådan, at de ikke
var integreret i designet. En anden løsning fra
Nordlux var, at skjule skruerne med en skærm
(Ill.8). I dette tilfælde var montagen derfor integreret i designet. Her var der i stedet problemer
med skærmens drejefunktion, hvilket gjorde det
svært, at skrue skruerne i.
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING
I Nordlux lamperne hænger ledningerne ned
fra lampen og føres over i en stikkontakt. Ledningerne virker ikke integreret i designet, da de
ikke slutter ordentligt til ved samlingerne. For at
forbedre dette, vil der blive arbejdet med ledningerne ved enten at usynliggøre dem eller på anden vis integrere dem i designet.
I de videre designforslag til væglamperne vil der
blive fokuseret på spredningen af diffust lys, integrering af afbryderen i designet, samt fokus på
at montagen ikke fremstår synligt. Derudover
skal det undersøges, om man kan producere en
ledningsløs lampe eller hvordan man kan minimere synligheden af ledningerne. Dette fører os
videre til workshop nummer to, som omhandler
løsningsforslag til de forskellige problemer.
| 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 11
Løsningsforslag til kravende
Udgangspunktet for denne workshop var at
fastsætte en lampetype der kunne arbejdes videre med. Der var fokus på det diffuse lys hvor
man undgår at se lyskilden. Til dette blev der
lavet en tabel med Need to have og Nice to have.
Need to have
- Lyskilde
- Afbryder
- Væg ophæng
Nice to have
- Regulering af lys
- Ingen ledninger
Tabel 2. Need to have og Nice to have
Beskriver hvilke specifikke krav og ønsker gruppen
havde til lampedesignene.
Need to have
Nice to have
Med fokus på diffust lys fandt gruppen frem til,
- Lyskilde
- Regulering af lys
nogle
forskellige måder hvorpå
kunne opnå
- Afbryder
- Ingen man
ledninger
det-ønskede
lys. En af metoderne var, at afskærme
Væg ophæng
pæren med en matteret glasplade, så man kunne
få det diffuse lys.
Need to have
Nice to have
- Lyskilde
- Regulering af lys
Et løsningsforslag til afbryderproblematikken
- Afbryder
- Ingen ledninger
kunne
løses
ved, at fjerne knappen på lampen
- Væg
ophæng
og i stedet for have en stikkontakt. En anden
mulighed var bevægelsessensor eller touchfunktion på lampen; på disse måder vil man kunne integrere afbryderen i lampedesignet.
Problematikken omkring de synlige mon- Barok
tageskruer, kunne løses ved en drejeskive som
Nordlux i forvejen har på et af deres produkter.
Man kunne også lave et kliksystem hvor skruerne
er skruet i væggen og så klikker man lampen på
bagefter, som ved en brandalarm. Derved vil man
ikke kunne se montageskruerne, idet de er gemt
på bagsiden af lampen.
Overvejelserne omkring de forskellige problematikker tages med videre i designet så der er fokus
på generelle problematikker ved lamperne.
Afskærmningen af lyset tages med videre i
forløbet da en afskærmning giver det diffuse lys
som ønskes. Derud over var løsningen til montagen et godt løsningsforslag i det lamperne vil
være nemme at sætte op og nemme at tage ned
igen.
Ill. 9: Barok stue
For at designe lampen der skulle passe ind i et
barokt miljø, blev der undersøgt hvilket stiltræk
der var gennemgående barokstilen og en analyse
af det rum lampen skulle hænge i.
Miljøer
Ud fra de erfaringer der blev gjort omkring de
forskellige lampeaspekter og på baggrund af
analysen af Nordlux’ produkter, blev fokus lagt på
forskellige miljøer og stilarter. Der blev valgt tre
stilarter hvorefter der skulle designes lamper til
de tre forskellige miljøer. Fokus var på, at designe
lamperne således at hver lampe passede ind i et
specifikt miljø.
De forskellige miljøer/stilarter der blev valgt var:
Barok, funktionalisme og minimalisme.
Ill. 10: Gangmiljø barok
Viser det rum/miljø som blev valgt til lampen.
Et pompøst rum med komplekse former og marmorgulve og -borde. Viser derudover også den designede lampe. Lampen tager inspiration i et buet
kirketag på i patineret kobber.
12 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
Funktionalisme
Ill. 11: Funktionalistisk gang
Det næste miljø der blev undersøgt var funktionalisme, hvor fokus lå på, at lave en lampe som
lyser bedst muligt og hvor æstetikken kom i anden række. Lampen optimeres således, at den opfylder de krav, som blev stillet uden at gå på kompromis med æstetikken. Til denne lampe blev der
valgt et diskret gangmiljø hvor kravene til lampen var, at skabe et behageligt men kraftigt lys.
Dette blev løst ved en uplight-lampe som vist på
ill. 12 Lampen lyser kraftigt, men uden at blænde,
da det er en uplight.
Ill. 12: Funktionalistisk skitseforslag til lampe
Minimalisme
Det sidste miljø der
blev
designet
en
lampe til, var et minimalistisk gangmiljø.
Lampen skulle følge
de krav som miljøet
stillede, nemlig et enkelt udtryk med rene
linjer,
geometriske
former og alt i alt et
homogent udtryk. Se
Ill. 13: Minimalistisk
Ill. 13.
gangmiljø
Ud fra miljøerne er der blevet vurderet på hvilket
miljø, der passer bedst ind i Nordlux’ sortiment.
Her blev der valgt det minimalistiske miljø, da
lampen skal have en bred målgruppe og derfor
skal holdes enkelt.
Lampen der er designet til det minimalistiske
miljø tages med videre, da den passer sammen
med Nordlux og derudover har lampen nogle aspekter som findes intressante herunder lysreguleringen.
Lampekoncepter
Baggrunden for denne workshop var, at opstille
tre lampekoncepter ud fra de tidligere faser. Hvor
der har været fokus på lys, afbryder og montage.
Derudover skal lamperne designes ud fra den
minimalistiske stilart. Der kom mange forslag
til koncepter og på de næste tre sider er de tre
eksempler der kommer til at danne grundlag
for produktudviklingen. Lampekoncepterne er
beskrevet på de næste sider.
Ill. 14: Minimalistisk skitseforslag til lampe
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLIG | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 13
A
85
130
25
65
B
C
3
30
Ill. 16: Teknisk tegning af størrelsen af Padden i 1:5
Padden
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
FINISH:
“Dobbeltfunktionslampen”
D
Ill. 15: Padde i miljø
1
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
DATE
SIGNATURE
NAME
Padden er en dobbeltfunktionslampe
idet den
fungerer som en
DRAWN
uplightlampe og CHK'D
samtidig som en knage. Når tøjet hænger på
knagen, bliver detAPPV'D
lyst op.
MFG
Lampen er batteridrevet
og elektronikken fungerer lige som en
MATERIAL:
Q.A
lommelygte. Afbryderen sidder mellem stangen og
skærmen, så
for at tænde skal skærmen skrues helt på og løsnes når man
2slukker.
WEIGHT:
14 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
må
1
2
3
4
5
6
19,90
78,20
A
90
78,20
TRUE R3,69
,97
126,60
78
128,63
,79
5
145
148,64
66
Ill. 18: Teknisk tegning der viser hvor batteriet er placeret i 1:5
17
91
C
27
45
B
Harlequin
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
90
NAME
DRAWN
CHK'D
D
APPV'D
MFG
Q.A
Ill. 17: Harlequin i miljø
1
2
“Den ledningsløseDO
væglampe”
NOT SCALE DRAWING
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
FINISH:
SIGNATURE
REVISION
Harlequin er en lampe, der er batteridrevet . Batteriet kan ses
på den tekniske tegning Ill.TITLE:
DATE
Lampen har en dobbeltfunktion idet den fungerer som en uplightlampe og som en knage.
Lampen tændes og slukkes ved, at folde trekanten ind og ud.
TilMATERIAL:
lampen kan man vælge DWG
mellem
et bredt farvespektrum, så
NO.
man kan lave sin egen sammensætning.
Teknisk tegning af knagelampe
WEIGHT:
SCALE:1:2
SHEET 1 OF 1
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 15
A
1
2
3
1
4
5
20
A
1
200
10
20
10
130
3
200
5
15
200
130
B
5
12
180
200
10
10
Ill. 20: teknisk tegning af lampen med mål på i 1:5
193
C
2
Nip Nap
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
193
NAME
DRAWN
CHK'D
D
APPV'D
MFG
Q.A
1
Ill. 19: Nip Nap i gangmiljø
2
“Reguleringslampen”
DEBUR AND
FINISH:
DO NOT SCALE DRAWING
REVISION
Nip Nap er en lampe derBREAK
kanSHARP
reguleres i forhold til hvilken retEDGES
ning lyset skal komme. Trekantslågerne kan bevæges, hvilket
skaber variation i lampens udseende. Når lågerme er lukket, er
DATE
SIGNATURE
TITLE:
lampen slukket, og når lågerne åbnes tændes lampen. Lampen
fungerer med ledning.
Nip Nap - Arbejdstegn
MATERIAL:
WEIGHT:
DWG NO.
SCALE:1:5
16 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
SHEET 1 OF 1
03 PRODUKTUDVIKLING
200
A
3
4
5
3
20
Form5
1
3
3
Kravene til den geometriske lampe passer,50godt
R3
ind i Nip Nap-designet idet den arbejder
med
3
,60
2
trekanter og firkanter.
6
12
7,
15
180
C
2
193
10
6
3
B
Kravene til form, funktion og konstruktionen er
de aspekter der skal til for at danne en væglampe
der passer ind i Nordlux’ vision og samtidig
tbidrager med noget nytænkning til deres sortiment idet lampen skal være ledningsløs.
90
2
Tabel. 3: Kvav og ønsker
200
1
Kravene og ønskerne som er stillet ud fra de
forgående faser:
130
Ideudviklingen og konceptudviklingen har dan- Ud fra dette kan der nu opstilles en ny problemnet grundlag for to specifikke lampekoncepter, formulering, som henvender sig specifikt til det
som har været dobbeltfunktionslamper på bat- gruppen ønsker, at besvare:
teri og Nip Nap der har fokus på reguleringen af
“Hvordan designes en ledningsløs væglampe,
lys.
i et materiale der gør det muligt,
at kunne regulere lysets retning og styrke?”
Ud fra disse koncepter har gruppen kommet
frem til enighed om, at ideen om en ledningsfri
lampe er et godt koncept idet man tit bøvler med Produktudvikling er den fase i metodeafsnitat få gemt ledninger, derfor kunne det være in- tet, som omhandler bearbejdningen af det entressant, at prøve at lave en ledningsløs lampe. delige produkt ud fra analyserne der har været
Lampen ville også være nytænkende i forhold gennem ideudviklingen og konceptudviklingen.
til Nordlux, da de ikke har noget lignende i deres Disse analyser har dannet grundlaget for nogle
sortiment.
relevante krav og ønsker som gruppen har til en
væglampe, som herunder vil blive bearbejdet og
Derudover vil Nip Nap-udseendet blive draget ende ud i en endelig væglampeløsninge.
med videre da der ligger noget i selve koncep1
tet med lysregulering ved bevægelige låger og For finde ud af hvilke elementer, der er vigtigst i
derved kan man selv regulere hvor lyset kommer. designfasen af lampen, laves en QFD der holder
Derudover løser Nip Napperen de problema- de tre lampekoncepter op i mod hinanden (vedtikker der blev opstillet i konceptudviklingen, lagt som bilag nr. 2).
såsom at integrere afbryderen i designet, og sk200
julning af montageskruer.
QFDen bidrager til, at opstille nogle generele
krav og øsnker. til væglampen.
2
Kombinationen af de to lampekoncepter vil
løse alle de problematikker gruppen har stillet
10
gennem de forskellige faser omkring lamperne.
Ill. 21: Foldelampens geometrier
193
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
FINISH:
DO NOT SCALE DRAWING
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 17
NAME
DRAWN
D
CHK'D
APPV'D
SIGNATURE
DATE
REVIS
TITLE:
Nip Nap - Arbejdst
1
2
3
4
5
6
3
1
20
A
A
R3
,
50
90
200
130
200
28
7,
12
3 varme
De geometriske former passer godt 1ind i Nord- pen valgte det
3
lys (set ud fra bilag 3 LED),
5
3 tiltalenlux’ sortiment idet den er minimalistisk. Udover hvilket gruppen finder mest naturligt og
den skal være geometrisk, skal den også være let de.
0
3
i udtryk.
2,6
6
180
15
200
Herunder stilles spørgsmålstegn til om der er
nogle konsekvenser ved batterier frem for led2
ninger:
- Levetid på batterier
10
- Miljøbelastning
- Formen af væglampen
2
- Lyskilde kontra lysstyrke
Ill. 22: Kasse kontra indsnævring
Udregning af batterilevetid i forhold til forskel193
På ovenstående illustrationer ses, hvordan lamp- lige batterier og LED-bånd. Resultatet af dette
en ved en indsnævring, kommer lampen til at se bliver, at det er svært
at -få
en levetid på over 25
Nip Nap
Arbejdstegning
let og svævende ud.
timer, hvis det skal være et LED-bånd der giver et
A4
moderart lys i lampen, som gruppen ønsker.
Formstørrelsen på lampen genovervejes, da
den fra tidligere i processen er 200x200mm. Ud fra disse udregninger vurderes der på milHer besluttes det, at lampen skal være min- jøkriterierne i forhold til Nordlux. Her er batterdre, da lågerne vil skyde 100mm ud fra væggen ier en miljøbelastning, hvis de ikke genbruges
når de foldes ud. Størrelsen vurderes i stedet rigtigt, da batterier indeholder nogle skadelige
til 120x120mm, dette bliver så ikke en mulig stoffer, som bliver frigjort ved forbrædning. (sortløsning. Grunden beskrives under konstruktions- erditaffald. dk, 2014)
delen.
B
193
10
6
3
B
C
C
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
LINEAR:
ANGULAR:
NAME
DEBUR AND
BREAK SHARP
EDGES
FINISH:
SIGNATURE
DATE
DO NOT SCALE DRAWING
REVISION
TITLE:
DRAWN
CHK'D
D
APPV'D
MFG
Q.A
1
2
Konstruktion og Funktion
MATERIAL:
WEIGHT:
DWG NO.
SCALE:1:5
SHEET 1 OF 1
Selve LED-kilden holder utroligt længe og er
Et af kravene til konstruktionen er, at lampen derved ikke særlig miljøbelastende (bilag 3 LED).
skal være ledningsfri. Løsningen på dette skulle Hvilket jo også er en lyskilde som findes i mange
være en batteridrevet lampe på LED-bånd. Her er af Nordlux’ produkter.
der forsøgt med varm hvid LED-bånd, da grup- Ved denne lampe vil der derfor blive anvendt
genopladelige batterier. For at mindske energiforbruget således at batteriet kan holde længere. Hvilket også hænger sammen med, at lampen
ikke vil kunne være tændt i mere end 25 timer.
Levetiden på batteriet er ikke særlig længe. Hvis
man har lampen tændt i 3-4 timer om dagen vil
batterierne skulle genoplades ca. hver syvende
dag. Her er spørgsmålet så, om man er villig til,
at undvære en ledning i forhold til, at lade batterierne op.
Derfor blev det genovervejet, om det skulle være
en LED-bånd, der blev resultatet i stedet en flad
LED-pære, da den er kræftigere og kræver mindre Watt. Her får lampen også det ønskede
varme hvide lys og en kraftig nok lyskilde (Lysforsøg bilag 4). Formen ændres inde i lampen
grundet reflektionsmuligheder ved skrå sider, så
lyset bliver spredt mere rundt og derved giver et
mere ensformet lys.
Når denne pære er tilsluttet det kræftige 11,1
volts lithiumbatteri der er fundet, kan det nå en
lystid på 40 timerne (bilag 4). Ud fra holdbarheden af lyskilden skal batteriet lades op hver
tiende dag, hvis man har den tændt i 3-4 timer
om dagen. Idet batterierne skal genoplades ofte
skal det være let tilgængeligt. Derfor er det blevet
valgt man tager lampen ned og sætter den i en
stikkontakt.
Størrelsen på lampen kommer derved til, at af-
18 | INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
130
Hængsler
I lampen er der et ønske om lysregulering, hvilket
der var indtænkt i Nip Nap. Reguleringen skal
ske ved at folde lågerne, som skal være forbundet med hængsler, der kan indstilles i forskellige positioner. Der har været nogle forskellige
overvejelser omkring hængslerne, da fokus var
at hængslerne er integreret i designet.
90
Ill. 23: Indsnævring af den valgt størrelse.
Materialer
Til lampen er der fokuseret på, et let materiale
idet lågerne skal kunne bevæges. Derudover
skal det være materialer der gør produktet let at
producere til billige penge samt give et æstetisk
udtryk. Til det ydre er der valgt aluminium, da
det er et let materiale. Der er her valgt sort aluminium, da det står i kontrast til den gule lyskilde. Den sorte farve er også med til, at væglampen
Afbryder
virker lettere. Indersiden af lågerne er i grå aluAfbryderfunktionen skal være integreret i de- minium så det har en smule reflektionsværdi, så
signet. Dette gøres ved en trykknap ved en af lå- lyset kan blive reguleret ud. Der er en plexiglasgerne, så når den foldes tændes og slukkes lyset, plade, som skærmer for lysilden for at give et difderved undgås der, at bryde det homogene ydre fust lys.
af lampen.
Gennem denne formgivning i forhold til funkMontage
tion og konstruktion er alle gruppens krav til en
Lampen skal monteres således, at der undgås væglampe blevet opfyldt samt størstedelen af
synlige montageskruer. Dette fandt gruppen en ønskerne. Hvilket har givet en homogen geome2
3
4
5
løsning på i 1konceptudviklingen, hvor
det funger- trisk
lampe, der virker let
i sit udtryk uden forer ved først at skrue skruer i væggen og derefter styrrende elementer, da ledningen er undgået.
sættes lampen nedover.
Derudover er lampen håndterbar i sin størrelse
20
A
og i sin lysregulering. Lampen har et minimalis1 udtryk der passer ind i Nordlux’3sortiment
3
tisk
og
5
er samtidig nytænkende idet den er ledningsfri
0
hvilket giver en stor frihed i placeringen af lamp,5
R3
en i ens hjem.
Her faldt valget på et Fjedrende trykstykke (Ill.
24), da den giver det homogne udtryk og sørger
for, at der ikke kommer det falske lys, når lampen
er lukket.
Fjedrende trykstykke laver samtidigt et fornuftigt tryk på materialet, så lågerne kører jævnt
og sta-dig stramt nok til at kunne holdes fast i alle
positioner.
200
hænge af batteriet og lyskilden. Da lampen gerne
skulle have den svævende effekt, er det ikke
muligt at lave lampen mindre end 200x200 mm,
da lampen så bliver for kompakt og massiv ind
mod væggen. Derfor kan størrelsen på lampen
ikke være mindre end 200x200mm.
0
2,6
Ill. 24: Fjedrende trykstykke
15
Ill. 25: Montage
B
6
3
2
6
3
1 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 19
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03
10
3
18
REFLEKSION
Før projektperioden startede officielt den 1. maj,
kunne man nok have forberedt sig en del bedre
og fokuseret mere på at finde inspiration til lampeprojektet allerede der.
Eksempelvis kunne man inden Formland, i MCH
Messecenter Herning i januar-måned, have været
bedre forberedt, og fokuseret mere på lamper
imens man var dernede, da man egentlig fik stillet til opgave, at undersøge lysforhold og lamper.
Ydermere kunne man på studieturen til Italien
også have haft mere fokus på lamper – hvilket var
lidt svært at tænke på, ved siden af alle de andre
opgaver der blev stillet dernede. Men man kunne
efterfølgende se, om man fik noget brugbart ud
af opgaverne der blev stillet. Man kunne f.eks. se
på, om nogle af tendenserne i designdistrikterne
kunne videreføres til lamperne eller lignende.
Selve projektperioden startede ud med en workshopdel over fire dage, som der først ikke kunne
ses det store formål med og dermed bare var noget der skulle overstås. Midt i workshoppen blev
det klart, at der ikke skulle bruges så meget tid på
at diskutere de forskellige idéer, men blot fastslå
nogle beslutninger. Efterfølgende blev det klart,
at workshoppen havde hjulpet idegenereringen
hurtigt i gang og at projektet allerede var godt på
vej.
20| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA |
Kilder:
Nordlux.dk, 2014 side 8
http://www.nordlux.dk/Design_for_the_people-1104.aspx
01-05-2014
Nordlux.dk,/mission, 2014 side 8
http://www.nordlux.dk/Vision-1098.aspx
ecolight.dk, 2014 side 8
http://ecolight.dk/fordele-ved-lysdioder/, 15-05-2014
sorterditaffald. dk, 2014 side 18
http://www.sorterditaffald.dk/batterier.html, 15-05-2014
Bøger:
Præstegaard, Ida & Mansfeldt, Line. 2010, Sans for lys,
Gyldendahl, København side 9.
Baggrundsillustrationer:
Side 4. Nordlux Lampe
http://www.boconcept.com/da-dk/accessories/lamps/
lamps/wall-lamps/7058/work-bord--v%C3%A6glampe
Side 20. Egen produktion af Nip Nap - 3Ds Max rendering
Illustrationer:
Ill. 1, side 7: Metodemodel - Gruppens produktion
Ill. 2, side 8: Nordlux lampe
http://www.nordlux.dk/Files/Billeder/Inspiration/280x280px4.jpg, 12-05-2014
Ill. 3, side 9: Nordlux lampe
http://images.lightingcompany.co.uk/images/products/1322219719-79362600.jpg,12-05-2014
Ill. 4, side 10: Lambrate-distrik Italien – Eget billede
Ill. 5, side 10: Lambrate-distrik Italien– Eget billede
Ill. 6, side 10: Formland, MCH Messe center Herning– Eget
billede
Ill. 7, side 11: Uhensigtsmæssig afbryder – Billede taget af
nordlux lampe
Ill. 8, side 11: Montage af Nordlux lampe – Eget billede
Ill. 9, side 12: Barok stue - http://www.paololucchetta.
net/images/home/38622V09.jpg,05-05-2014
Ill. 10, side 23: Gangmiljø barok
http://thelivinggracephils.blogspot.dk/2010/03/
good-housekeeping-modern-baroque-style.html, 05-0514
FORMALIA
Ill. 11, side 13: Funktionalistisk gang
http://billeder.edc.dk/edcmedia/2014/05May/04/87f157e7-5719-4017-8235-3d0a7fb257c5_
Size1920x1080.jpg, 05-05-2014
Ill. 12, side 13: Funktionalistisk skitseforslag til lampe –
Eget billede
Ill. 13, side 13: Minimalistisk gangmiljø
http://boligcious.dk/wp-content/uploads/2013/04/boligcious-home-decor-interior-hallway-entre2-600x899.jpg,
05-05-2014
Ill. 14, side 13: Minimalistisk skitseforslag til lampe – Eget
billede
Ill. 15, side 14: Padde i miljø– 3Ds Max rendering + Photoshop.
Ill. 16, side 14: Teknisk tegning af Padden – Solidworks
Ill. 17, side 15: Harlequin i miljø– 3Ds Max rendering +
Photoshop.
Ill. 18, side 15: Teknisk tegning Harlequin – Solidworks
Ill. 19, side 16: Nip Nap i gangmiljø– 3Ds Max rendering +
Photoshop.
Ill. 20, side 16: Teknisk tegning Nip Nap – Solidworks
| INTRODUKTION | METODE | 01 IDEUDVIKLING | 02 KONCEPTUDVIKLING | 03 PRODUKTUDVIKLING | REFLEKSION | FORMALIA | 21
Ill. 21, side 17: Foldelampens geometrier– Solidworks
Ill. 22, side 18: Kasse kontra indsnævring – Skitse og
Solidworks
Ill. 23, side 19: Indsnævring – Solidworks
Ill. 24, side 19: Fjedrende trykstykke
http://www.weiku.com/products-image/10285220/
Smooth-Staniless-steel-body-double-wave-pearl-ballspring-plunger.html, 14-05-14
Ill. 25, side 19: Montage– Solidworks
22
Tabeller:
Tabel 1. Analyse af lamper 10 egen production – Eget
billede
Tabel 2. Need to have og Nice to have– Eget billede
Tabel. 3. Kvav og ønsker– Eget billede
BILAG 1: SAMARBEJDSAFTALE
B302G
Teams og deltagere, samt roller:
Arbejdskvalitet
Personlig ansvarlighed
1. Projektets standarder (Hvad er et realistisk 1.Forventet enkelte fremmøde, punktlighed, og
Mads Grønbæk
kvalitetsniveau til holdet præsentationer, kollab- deltagelse på møder:
a. Møder til aftalt tid
Mads Svensk Jessen
orativ skrivning, individuel (ud)forskning, udarb. Er forberedt til dagende
Malene Rye Svendsen
bejdelse af opgave, ”peer reviews” osv.)?
c. Meddeler til gruppen angående sygdom. For
Martin Juul Jensen
a. Alle yder deres bedste, og alle hjælper hisinkelse og andre uventede hindringer(skriv
Mathilde Steffensen
nanden ud fra forskellige fagligheder.
er i så god tid så muligt)
Mette Pilgaard Kristensen
Signe Aggerholm Sørensen
2. Strategier for at opfylde disse standarder:
2. Forventet grad af ansvar for opfyldelsen af hola. Fremlægning af forskellige arbejdsopgaver
dets opgaver, tidslinjer, og frister:
Team Procedurer
b. Læser hinandens ting igennem løbende.
a.Forventes at tidsfristelser holdes. Hvis ikke
c. Hjælpsomme
meld ud i god tid så andre evt. kan tage over
1.Dag, tid og sted for regelmæssige vejlederd. Kommunikation
eller lægge en ny plan.
møder.
Team Deltagelse
a. Efter aftale med vejleder og efter behov.
Konsekvenser for ikke at følge procedurer og op2.Dag, tid og sted for regelmæssige studiegrup- 1. Strategier for at sikre samarbejde og fordeling fylde forventninger
af opgaver:
pemøder
a. Snakker om det, og tager det til den tid.
a. Kommunikation
a. Grupperum B302G – Gruppemøder engang
b. Brainstorm over de ting der skal laves.
i ugen tilpasset skema.
Forventer at man i projektperioden er 8:15-16:00
2. Strategier for at tilskynde / herunder ideer fra Melder ud i god tid hvis man skal noget.
3.Foretrukne procedure(r) til kommunikation
alle medlemmer af teamet (teamet vedligeholda. Mundtlig kommunikation og via. Facebook
og sms.
else):
a. Åbenhed
b. Forstående
4.Hvordan og hvornår vil referatet blive formidlet? Hvor vil alle dagsordener og referater skal
3. Strategier for at holde på opgaven (opgave vedholdes)?
ligeholdelse):
a. Bliver fordelt mellem gruppemedlemmer
a.Tidsplan med dagsordner
Θ
Ο
▲
┼┼
┼
▬
▼
▼
▲
x
B302g
12. maj 2014
QFD for Nip Nap
Nip Nap vs Harlequin vs Padden
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Moderate Relationship
Weak Relationship
Strong Positive Correlation
Positive Correlation
Negative Correlation
Strong Negative Correlation
Objective Is To Minimize
Objective Is To Maximize
Objective Is To Hit Target
Competitive Analysis
(0=Worst, 5=Best)
9
18,2
20,0
Montage af lampen
9
22,7
25,0
Lysoutput
4
9
4,5
5,0
Lampens styrke
5
9
9,1
10,0
Miljøvenligt
6
9
13,6
15,0
Brugervenlig
7
9
18,2
20,0
Batterilevetid
Θ
Ο
3
Ο
▲
5
5
4
Θ
Θ
5
4
4
Θ
Ο
4
4
4
▲
Θ
Θ
5
3
4
Θ
▲
Θ
5
5
3
Θ
5
4
4
Competitor 5
5
Competitor 4
5
Competitor 3
Θ
2
3
Θ
Padden
Ο
Lyskilde
Håndterbar for brugeren
Materialer
15,0
Lysafskærmning
13,6
Demanded Quality
(a.k.a. "Customer
Requirements" or
"Whats")
Vægt
9
2
Strong Relationship
Quality Characteristics
(a.k.a. "Functional
Requirements" or "Hows")
Weight / Importance
Max Relationship Value in Row
1
1
Relative Weight
Row #
Column #
Direction of Improvement:
Minimize (▼), Maximize (▲), or Target (x)
Harlequin
Date:
Notes:
Legend
P2-projekt
Nip Nap
Title:
Author:
BILAG 2: QFD
0
Nip Nap
Harlequin
Padden
Competitor 3
Competitor 4
Competitor 5
1
2
3
4
8
9
10
Target or Limit Value
Difficulty
(0=Easy to Accomplish, 10=Extremely Difficult)
Max Relationship Value in Column
9
9
9
9
Weight / Importance
245,5
336,4
518,2
604,5
14,4
19,7
30,4
35,5
Relative Weight
Powered by QFD Online (http://www.QFDOnline.com)
LED kan give mere lys end glødepære og samtid
bruger LED fære Watt end en glødepære.
tabellen nedenfor viser sammenligningen af LED
og glødepære.
Tabel: http://www.batteribyen.dk/led-belysning-information
Farvetemperatur LED:
BILAG 3: LED
Levetid på LED sammenlignet med andre pærertyper:
Tabel: Her ses det, at LED er den pære der holder i flest år.
http://www.climacare.dk/da/fordele-ved-led-belysning.asp
Tabel: http://www.batteribyen.dk/led-belysning-information
BILAG 4: Batterier og lyskilde
Type
Størrelse
Effekt
LED strip varm hvid
400mm
0,17W pr. 50mm1
YSD- 12450:
Udregning af batteriholdbarhed
Flex LED i hvid
300mm
Batteriet skal være koblet sammen med LED- http://www.gadgetfactory.eu/da/Batterier-og-ladere/
Batteripakker/0562835-YSD-12450-12V-4500mA-genopbånd. Lampen er 200x200mm og pladen hvor
ladeligt-Lithium-batteri
LED-båndet skal sidde på er ca. 170x170mm.
Størrelse
Spænding
Dvs. at der max kan være 400mm LED-bånd i Først bestemmes der, at der skal være 8xAA
AA
1,5 V
egning af
enbatteriholdbarhed
bredde af en cm. Der er blevet lavet nogle un- batterier i lampen, det giver en spænding på:
riet skal være koblet sammen med LED- bånd. Lampen 200x200mm og pladen hvor LED – båndet skal
YSD-12450
dersøgelser
omkring
hvilken
lysstyrke
på er ca. 170x170mm.
Det vil sige,
der max kan
være 400mm
LED – bånd LED-båni en bredde af en cm.
8x1,5V=12V
det skal have. Her fokuseres på:
r blevet lavet nogle undersøgelser omkring hvilke lysstyrke LED- båndet skal have her fokuseres på:
Udregning af holdbarheden af de forskellige batType
Størrelse
Effekt
terityper sammen med LED-typerne
LED strip varm hvid
400mm
0,17W pr. 50mm
Flex LED i hvid
300mm
2,16 W
Situation
2,16 W2
Kapacitet
2,7Ah3
4,5Ah4
Andet
Måles i : I=A, P=W og U=V
dover er derKilder
fokuseret
to typer af batterier:
tilpå
overstående
tabel:
LED
strip:
egning af
batteriholdbarhed
LED-strip varm
Størrelse
Spænding
Kapacitet
riet skal være
koblet sammen med LED- bånd. Lampen 200x200mm og pladen hvor LED – båndet skal
https://elextra.dk/main.aspx?page=article&artAA
1,5400mm
V
2,7Ahi en bredde af en cm.AA batteri:
på er ca. 170x170mm.
Det vil sige, der max kan være
LED – bånd
no=H30170
hvid med
4,5Ah
r blevet lavet YSD-12450
nogle undersøgelser omkring hvilke lysstyrke LED- båndet
skal have her fokuseres på:
Flex LED:
Type
Størrelse
Effekt
https://elextra.dk/main.aspx?page=article&artbestemmes der,
dervarm
skal være
i lampen det giver
en spænding
LEDat
strip
hvid 8xAA batterier
400mm
0,17W
pr. 50mmpå:
no=H24284
gning af holdbarheden
de forskellige batteri typer
sammen med
LED
Flex LED iaf
hvid
300mm
2,16
Wtyperne
LED-båndet med
længden 400mm har
en effekt på
LED-strip varm hvid med
YSD-12450 batteri:
Andeter der fokuseret på to typer af batterDerudover
dover er derier:
fokuseret på to typer af batterier: Måles i : I=A, P=W og U=V
Måles i: E=Ah P=A
:
tion
Størrelse
trip varm hvid med LED-båndet med
atteri:
længden 400mm har
AA
en effekt på
YSD-12450
Spænding
Flex LED i hvid
Måles i: E=Ah P=A
batterier:
Kapacitet
1,5 V
2,7Ah
4,5Ah
trip varm hvid med
:
12450
batteri:
bestemmes
der, at til
deroverstående
skal være 8xAA batterier
Kilder
tabel: i lampen det giver en spænding på:
AA :
gning af holdbarheden
af de forskellige batteri typer sammen med LED typerne
http://cellpacksolutions.co.uk/online-shop/duracell-ul-
LED
AA
Her
kendes
tioni hvid med
Andet
tra-4-x-aa-mx1500-batteries/
rier:
kapaciteten på
båndet: 2,16 W
Måles i : I=A, P=W og U=V
LED i hvid med YSDstrip varm hvid med
0 batteri:
atteri:
LED-båndet med
længden 400mm har
med AA
Flex LED i hvid med YSD12450 batteri:
=15 h
Måles i: E=Ah P=A
Her kendes
kapaciteten på
båndet: 2,16 W
=15 h
Ud fra udregningerne kan det konkluderes, at Batteriet der vælges er:
batterilevetiden i forhold til de forskellige LEDbånd og batterier ikke er særlig længe. Batterierne vil skulle oplades hver uge, hvis de er tændt
3-4 timer om dagen. Problemet med disse udregninger er, at der er udregnet på et svagt LEDbånd, den der vil passe ind i lampen her og det
LED-bånd der har den kraft der vil passe til vores
lampe, som er med Flex LED i hvid, ikke holder
særlig længe.
I l l . h t t p : / / w w w. a l l - b a t t e r y. c o m / l i - i o n Derfor forsøges der med LED-pære i stedet for da 18650111v5200mahrechargeablebatterypackpden giver mere lys og tager mindre strøm:
cbprotectionwith20awgbareleads2x3.aspx
Lysforsøg
Lysforsøget er lavet med LED - pære på 9-12
Volt også med 1,2 W(130 mAh)
Tilsluttet en strømforsyning stillet med 11,1
Volt.
Endelig udregning af antal timer:
Udregning af hvor længe lampen kan være
Ill. http://www.dioder-online.dk/led-paere-g4- tændt ved en opladning:
6-smd-led.html
5200 mAh/130 mAh=40 timer.
LED-pære på 9-12 Volt også med 1,2W(130 mAh)
Her har batteriet en levetid på 40 timer før det
skal genoplades.
Der skal sikres, at lyskilden ikke blænder når
lågerne er åbnet helt.
Batteriet er på 11,1 V og 5200 mAh
Set fra siden er, ses hvordan lyset er, med den
tænkte lyskilde og styrke. Her ses det, at lampen
lyser et lille rum fint op.
Ud fra billedet kan det ses, at lampen ikke
blænder.