Show pdf - Martin Juul Jensen

EKI6761AO
................................................ .............................................
DA KOMFUR
BRUGSANVISNING
2
SV SPIS
BRUKSANVISNING
43
2
www.electrolux.com
INDHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
OM SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SIKKERHEDSANVISNINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
PRODUKTBESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
FØR IBRUGTAGNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
KOGESEKTION – DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OVN – DAGLIG BRUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
OVN - URFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HVIS NOGET GÅR GALT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
VI TÆNKER PÅ DIG
Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel
erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så
uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.electrolux.com/productregistration
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Vi anbefaler brugen af originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter service.
Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt. Model, PNC, Serienummer.
Advarsel /Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger.
Generelle oplysninger og tips
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
3
1. OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med
apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
ADVARSEL
Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.
• Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de overvåges af en voksen eller en
person, som er ansvarlig for deres sikkerhed.
• Børn må ikke lege med apparatet.
• Opbevar al emballagen utilgængeligt for børn.
• Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens det køler af. De tilgængelige dele er varme.
• Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
• Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden
overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
• Apparatet og de tilgængelige dele bliver meget varme
under brug. Rør ikke ved varmelegemerne.
• Betjen ikke apparatet med et tænd-sluk-ur eller en
særskilt fjernbetjening.
• Tilberedning uden opsyn på en kogesektion med fedt
eller olie kan være farligt og kan muligvis resultere i
brand.
4
www.electrolux.com
• Forsøg aldrig at slukke en brand med vand, men sluk
for apparatet og dæk den åbne ild til med f.eks. et låg
eller et brandtæppe.
• Opbevar ikke genstande på kogefladerne.
• Undlad at bruge en damprenser til at rengøre apparatet.
• Læg ikke metalgenstande som knive, gafler, skeer og
grydelåg på kogesektionen, da de kan blive meget varme.
• Brug ikke skrappe slibende rengøringsmidler eller
skarpe metalskrabere til at rengøre ovnruden. De kan
ridse overfladen, med det resultat, at glasset knuses.
• Brug kun den anbefalede temperaturføler til dette apparat.
• For at fjerne ovnribberne skal du først trække ovnribbens forende og derefter dens bagende væk fra sidevæggene. Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
• Hvis den glaskeramiske overflade er revnet: Sluk for
apparatet for ikke at risikere elektrisk stød.
• Efter brug skal der slukkes for kogesektionen med
funktionsvælgeren - stol ikke på gryderegistreringen.
2.
SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
ADVARSEL
Apparatet må kun installeres af en
sagkyndig.
• Fjern al emballagen.
• Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
• Følg den medfølgende brugsanvisning.
• Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker.
• Apparatet må aldrig trækkes i håndtaget.
• Mindsteafstanden til andre apparater og
enheder skal overholdes.
• Sørg for, apparatet er installeret under
og opad stabile køkkenelementer.
• Apparatets sider skal stå ved siden af
apparater eller enheder med samme
højde.
• Apparatet må ikke installeres på en
platform.
• Montér ikke apparatet op mod en dør
eller under et vindue. Dette for at undgå, at der falder varmt kogegrej ned fra
apparatet, når døren eller vinduet åbnes.
DANSK
ADVARSEL
Sørg for at montere stabiliserende
midler for at forhindre, at apparatet kan vælte. Se installationsvejledningen.
Tilslutning, el
ADVARSEL
Risiko for brand og elektrisk stød.
• Alle elektriske tilslutninger skal udføres
af en kvalificeret elektriker.
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis
det ikke er tilfældet, skal du kontakte en
elektriker.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.
• Pas på, du ikke beskadiger netstikket
og ledningen. Kontakt det lokale servicecenter eller en elektriker, hvis en beskadiget ledning skal udskiftes.
• Elledninger må ikke kommer i berøring
med apparatets låge, især når lågen er
varm.
• Beskyttelsen mod elektrisk stød fra
strømførte og isolerede dele skal fastgøres, så den ikke kan fjernes uden
værktøj.
• Sæt først netstikket i stikkontakten ved
installationens afslutning. Sørg for, at
der er adgang til elstikket efter installationen.
• Hvis stikkontakten er løs, må du ikke
sætte netstikket i.
• Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
• Brug kun korrekte isoleringsenheder:
Gruppeafbrydere, sikringer (sikringer
med skruegevind skal tages ud af fatningen), fejlstrømsrelæer og kontaktorer.
• Apparatets installation skal udføres med
et isolationsudstyr, så forbindelsen til
lysnettet kan afbrydes på alle poler. Isolationsudstyret skal have en brydeafstand på mindst 3 mm.
5
2.2 Brug
ADVARSEL
Risiko for personskade, forbrændinger eller elektrisk stød.
• Brug apparatet i et husholdningsmiljø.
• Apparatets specifikationer må ikke ændres.
• Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke
er tilstoppede.
• Lad ikke apparatet være uden opsyn,
når der er tændt for det.
• Sluk altid apparatet efter hver brug.
• Apparatet bliver varmt indvendigt, når
det er i brug. Undlad at røre ved apparatets indvendige varmelegemer. Brug
altid grillhandsker til at tage ribber eller
ovnfaste fade ud eller sætte dem i.
• Vær forsigtig, når du åbner apparatets
låge, mens apparatet er i brug. Der kan
trænge meget varm luft ud.
• Betjen ikke apparatet med våde hænder, eller når det har kontakt med vand.
• Belast ikke ovnlågen, når den er åben.
• Brug ikke en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem til at betjene
apparatet.
• Hold altid apparatets låge lukket, når
apparatet er i brug.
• Læg ikke bestik eller grydelåg på kogezonerne. De bliver varme.
• Sæt kogezonen på "sluk" efter brug.
• Brug ikke apparatet som arbejds- eller
som frasætningsplads.
• Hvis apparatets overflade er revnet,
skal apparatet øjeblikkeligt kobles fra
strømforsyningen. Dette er for at forhindre elektrisk stød.
• Brugere med en pacemaker skal holde
en afstand på mindst 30 cm fra induktionskogezonerne, når apparatet er i
drift.
ADVARSEL
Der er fare for brand eller eksplosion.
• Fedtstoffer og olie kan udsende brændbare dampe, når de opvarmes. Hold
flammer eller opvarmede genstande
væk fra fedtstoffer og olie, når du tilbereder mad med dem.
6
www.electrolux.com
• De dampe, som meget varm olie udsender, kan forårsage selvantændelse.
• Brugt olie, der kan indholde madrester,
kan forårsage brand ved en lavere temperatur end olie, der bruges for første
gang.
• Undlad at bruge brændbare produkter
eller ting, der er fugtet med brændbare
produkter, i apparatet eller i nærheden
af eller på dette.
• Lad ikke gnister eller åben ild komme i
nærheden af apparatet, når du åbner
lågen.
• Åbn apparatets låge forsigtigt. Brug af
ingredienser med alkohol kan medføre,
at der dannes en blanding af alkohol og
luft.
• Forsøg ikke at slukke en brand med
vand. Frakobl apparatet, og dæk flammen med et låg eller et brandtæppe.
ADVARSEL
Risiko for beskadigelse af apparatet.
• Sådan undgår du at beskadige eller
misfarve emaljen:
– Stil ikke ovnfaste fade eller andre
genstande direkte på apparatets
bund.
– Læg ikke aluminiumfolie direkte på
apparatets bund.
– Hæld aldrig vand direkte ind i det varme apparat.
– Lad ikke fugtige fade og retter stå i
apparatet efter tilberedningen.
– Vær forsigtig, når du fjerner eller
monterer ribberne.
• Misfarvning af emaljen forringer ikke apparatets ydeevne. Det er ikke en fejl i
garantilovens forstand.
• Brug en dyb bradepande til fugtige kager. Frugtsaft kan lave pletter, som ikke
kan fjernes.
• Opbevar ikke varmt kogegrej på betjeningspanelet.
• Lad ikke kogegrej koge tørt.
• Pas på, der ikke falder genstande eller
kogegrej ned på apparatet. Overfladen
kan blive beskadiget.
• Tænd aldrig for en kogezone, hvis den
er tom, eller der står tomt kogegrej på
den.
• Læg ikke aluminiumfolie på apparatet.
• Kogegrej af støbejern, aluminium eller
med en beskadiget bund kan forårsage
ridser på glaskeramikken. Løft altid disse genstande, når du skal flytte dem på
kogesektionen.
2.3 Vedligeholdelse og
rengøring
ADVARSEL
Risiko for personskade, brand eller skade på apparatet.
• Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten inden vedligeholdelse.
• Kontrollér, at apparatet er kølet af. Der
er risiko for, at ovnglasset går i stykker.
• Udskift øjeblikkeligt ovnglassets paneler, hvis de er beskadiget. Kontakt servicecentret.
• Vær forsigtig, når du tager lågen af apparatet. Lågen er tung!
• Rengør jævnligt apparatet for at forhindre forringelse af overfladematerialet.
• Rester af fedt eller mad i apparatet kan
skabe brand.
• Rengør apparatet med en fugtig, blød
klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalliske genstande.
• Hvis du bruger en ovnspray, skal du følge instruktionerne på emballagen.
• Rengør ikke katalytisk emalje (hvis relevant) med nogen form for rengøringsmiddel.
2.4 Indvendig belysning
• Den type ovnpære eller halogenlampe,
der bruges til dette apparat, er kun beregnet til husholdningsapparater. Det
må ikke bruges til anden belysning.
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød.
• Før pæren skiftes, skal apparatet afbrydes fra lysnettet.
• Brug kun pærer med samme specifikationer.
DANSK
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL
Risiko for personskade eller kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr ikke kan blive lukket inde i apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Oversigt over apparatet
1 Kogesektion
1
2 Varmelegeme
2
3
6
3
2
1
3 Ovnpære
4 Bøsning til termometer
5 Blæser og varmelegeme
6 Ristpositioner
2
3
5
4
3
2
1
6
4
5
3.2 Kogepladens layout
1
2
3
1 Induktionskogezone, 2300 W, med
boosterfunktion, 3200 W
2 Dampudluftning
3 Induktionskogezone, 2300 W, med
boosterfunktion, 3200 W
4 Induktionskogezone 2300 W, med
4
boosterfunktion, 3200 W
5 Betjeningspanel, ovn
6 Betjeningspanel, kogesektion
7 Induktionskogezone, 2300 W, med
7
6
5
3.3 Tilbehør
• Grillrist
Til service, kageforme, stege.
7
boosterfunktion, 3200 W
• Nonstick-bageplade
Til kager og småkager.
• Nonstick-bradepande
8
www.electrolux.com
Til bagning og stegning, eller som drypbakke til opsamling af fedt.
• Udtagelige teleskopskinner
Til placering af riste eller bakker.
• Termometer
Bruges til at måle, hvor gennemstegt
kødet er.
4. FØR IBRUGTAGNING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Du kan kun ændre
, hvis :
klokkeslættet
• Børnesikringen ikke er slået til.
• Ingen af urfunktionerne Varighed
eller Sluttid
er indstillet.
• Der ikke er valgt nogen ovnfunktion.
4.1 Rengøring før ibrugtagning
• Fjern alt tilbehør og de udtagelige ovnribber fra ovnen (hvis relevant).
• Gør apparatet rent, inden du tager det i
brug.
Se kapitlet "Vedligeholdelse og
rengøring".
4.4 Forvarmning
Forvarm det tomme apparat for at afbrænde resterende fedt.
4.2 Sensorfelt
Rør ved, og hold på sensoren på
betjeningspanelet i mindst 1 sekund for at betjene apparatet.
1.
2.
3.
4.
Vælg funktionen
og maksimal
temperatur.
Lad apparatet være tændt i én time.
Vælg funktionen
og maksimal
temperatur.
Lad apparatet være tændt i 10 minutter.
5.
1s
Vælg funktionen
og maksimal
temperatur.
6. Lad apparatet være tændt i 10 minutter.
Tilbehøret kan blive varmere end normalt.
Apparatet kan udsende lugt og røg. Det
er normalt. Sørg for god udluftning.
4.5 Øverste ovn
4.3 Indstilling af klokkeslæt
Klokkeslættet skal indstilles, før
ovnen kan betjenes.
Når apparatet tilsluttes til elnettet efter tilsluttes efter en strømafbrydelse, blinker
kontrollampen for klokkeslæt.
Tryk på knappen + eller - for at indstille
klokkeslættet.
Efter ca. fem sekunder holder displayet op
med at blinke og viser det indstillede klokkeslæt.
4.6 Børnesikring
Børnesikringen er som standard aktiveret.
Åbning og lukning af lågen
Skub låseknappen (A) mod højre for at
åbne ovnlågen.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
DANSK
9
4. Slip knappen (B)
B
A
Aktivering af børnesikringen
1. Skub låseknappen (A) mod højre, og
hold den inde
2. Tryk på knappen (B), og hold den inde
3. Slip knappen (B)
4. Slip låseknappen (A)
Børnesikringen deaktiveres ikke,
når der slukkes for apparatet.
Deaktivering af børnesikringen
1. Skub låseknappen (A) mod højre, og
hold den inde
2. Tryk på knappen (B), og hold den inde
3. Slip låseknappen (A)
4.7 Hovedovn
4.8 Børnesikring
Børnesikringen er som standard aktiveret.
Åbning og lukning af lågen
Skub sikringen mod højre for at åbne ovnlågen.
Luk lågen uden at trykke på låsearmen.
Deaktivering af børnesikringen
1.
2
2.
Tryk på lågelisten (B) på hver side.
Det frigiver låsen.
Træk lågelisten op og fjern den.
B
1
3.
1
2
Fjern låsearmen (1), flyt den til højre
(2) og sæt den i igen.
10 www.electrolux.com
4.
Hold lågelisten (B) i hver ende og placer den på indersiden af lågen. Sæt
lågelisten i den øverste kant af lågen.
B
Børnesikringen deaktiveres ikke,
når der slukkes for apparatet.
Aktivering af børnesikringen
Foretag ovennævnte procedure igen og
flyt låsearmen tilbage til venstre.
5. KOGESEKTION – DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
5.1 Oversigt over betjeningspanelet
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Brug sensorfelterne til at betjene apparatet. Lamperne og displayet viser,
hvilken funktion, der er i gang.
Sensorfelt
Funktion
1
Tænder/slukker for kogesektionen.
2
Låser/låser op for betjeningspanelet.
3
Indikator for varmetrin.
Viser varmetrinnet.
4
Timerindikator for kogezonerne.
Viser den kogezone, som du har tidsindstillet.
5
Timerdisplayet.
Viser tiden i minutter.
6
7
/
Øger eller mindsker varmetrinnet.
Sådan slås Booster-funktionen til.
DANSK
Sensorfelt
8
11
Funktion
Øger eller mindsker tiden.
/
9
Vælg kogezone.
10
Aktiverer/deaktiverer STOP+GO-funktionen.
5.2 Display for varmetrin
Display
Beskrivelse
Kogezonen er slukket.
Kogezonen er tændt.
-
STOP+GO/Holde varm-funktionen er tændt.
Funktionen Automax er i gang.
Uegnet kogegrej eller for lille, eller der står intet kogegrej
på kogezonen.
Der er en funktionsfejl.
En kogezone er stadig varm (restvarme).
Lås/Børnesikringen er slået til.
Booster-funktionen er i gang.
Automatisk slukning er aktiveret.
5.3 Aktivering og deaktivering af
kogesektionen
Rør ved
i 2 sekunder for at tænde for
kogesektionen. Rør ved
i 1 sekund for
at slukke for kogesektionen.
5.4 Varmetrin
Rør ved
for at øge varmetrinnet. Rør
ved
for at mindske varmetrinnet. Displayet viser varmetrinnet. Rør ved
og
samtidigt for at slukke for kogezonen.
5.5 Opkogningsautomatik
Med opkogningsautomatikken kan du opnå det ønskede varmetrin i løbet af kortere
tid. Funktionen vælger det højeste varmetrin i et stykke tid (se diagrammet) og
skruer derefter ned til det ønskede niveau.
Sådan aktiveres opkogningsautomatikken:
1.
Rør ved
.
tændes i displayet.
2.
Rør straks ved
playet.
3.
Rør straks ved
en eller flere gange,
indtil det ønskede varmetrin aktiveres.
Efter 3 sekunder vises
i displayet.
4.
Rør ved
nen
.
tændes i dis-
for at deaktivere funktio-
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.6 Booster-funktion
Boosterfunktionen tilfører ekstra effekt til
induktionskogezonerne. Boosterfunktio-
12 www.electrolux.com
nen er højst aktiv i 10 minutter. Derefter
slår induktionszonen automatisk tilbage
på det højeste varmetrin. Rør ved
for
at slå funktionen til.
tændes i displayet.
eller
for at slå funktionen
Rør ved
fra.
2.
3.
5.7 Effektstyring
Effektstyringen fordeler effekten parvis
mellem to kogezoner (se tegningen). Boosterfunktionen øger effekten til det højeste
trin for den ene kogezone i et par og sætter den anden kogezone ned på et lavere
varmetrin. Displayet for den reducerede
zone skifter mellem to niveauer.
Indstil varmetrinnet for kogezonen. Du
kan også indstille det, efter du har aktiveret timeren.
Berør + eller - på betjeningspanelet
for at aktivere timeren eller ændre den
indstillede tid. Der kan højst vælges
99 minutter.
Kontrollampen for kogezonen blinker
hurtigere. Timeren begynder at tælle
ned.
4.
Berør
en eller flere gange, indtil
kontrollampen for den ønskede kogezone blinker, for at se den resterende
tid. Displayet viser resttiden.
Når den indstillede tid er gået, blinker
00, og der udsendes et lydsignal. Kogezonen slukkes.
5.
Berør
for at slå lydsignalet fra.
Indstil kogezonen med
, og
berør - for at deaktivere timeren,
før den indstillede tid er gået. Uret
tæller ned til 00. Kontrollampen for
kogezonen slukkes.
5.8 Effektstyring til højre
kogezoner og øverste ovn
Kogezonerne til højre og øverste
ovn har samme energiforsyning
(samme elektriske fase), når de
bruges samtidig. Effektstyringen
forhindrer overbelastning af sikringsgruppen.
Jo mere effekt den øverste ovn bruger under drift, jo mindre effekt er der til overs til
de to kogezoner til højre. Når en zone ikke
kan bruge fuld effekt, skifter displayet for
zonen mellem de to niveauer.
5.9 Timer
Brug funktionen til at indstille automatisk
slukning for en kogezone.
1.
Indstil kogezonen. Berør
en eller
flere gange, indtil kontrollampen for
den ønskede kogezone tændes.
Kogezonen skal indstilles, før timeren aktiveres.
Du kan bruge timeren som minutur, når
der ikke er tændt for kogezonerne. For at
gøre dette skal du indstille kogezonen og
aktivere timeren, men ikke vælge varmetrin.
5.10 Stop + Go
Stop + Go
-funktionen indstiller alle
kogezoner, der bruges på det laveste varmetrin (
).
Denne funktion standser ikke timerfunktionen.
• Rør ved
for at aktivere funktionen.
Displayet viser symbolet
.
• Rør ved
for at deaktivere funktionen.
Displayet viser det tidligere indstillede
varmetrin.
Når Stop + Go-funktionen er aktiv,
kan varmetrinnet ikke ændres.
5.11 Lås
Når kogezonen er i brug, kan du låse betjeningspanelet, men ikke
. Det forhindrer utilsigtet ændring af varmetrinnet.
Denne funktion standser ikke timerfunktionen.
1. Indstil varmetrinnet.
DANSK
2.
Rør ved
for at aktivere funktionen.
i 4 sekunDisplayet viser symbolet
der.
3.
Rør ved
for at deaktivere funktionen. Displayet viser det tidligere indstillede varmetrin.
Når der slukkes for apparatet,
deaktiveres funktionen.
Når apparatet aktiveres, vises SAFE i displayet.
Låsefunktionen låser eller låser op
for ovnmenuen på samme tid.
5.12 Børnesikring
Funktionen hindrer utilsigtet betjening af
kogesektionen.
Aktivering af børnesikringen
1.
Rør ved
for at aktivere kogesektionen. Indstil ikke varmetrin.
2.
Rør ved
i 4 sekunder. Displayet viser symbolet
. Børnesikringen er
slået til.
3.
Rør ved
tionen.
for at deaktivere kogesek-
Deaktivering af børnesikringen
1.
Rør ved
for at aktivere kogesektionen. Indstil ikke varmetrin.
2.
Rør ved
i 4 sekunder. Displayet viser symbolet
.
3.
Rør ved
tionen.
for at deaktivere kogesek-
Slå børnesikringen fra til en enkelt
madlavning
1.
Rør ved
for at aktivere kogesektionen. Displayet viser symbolet
.
2.
Rør ved
i 4 sekunder.
Indstil varmetrinnet inden for 10 sekunder. Kogesektionen kan betjenes.
Når kogesektionen deaktiveres, slås
børnesikringen til igen.
3.
4.
Børnesikringen låser kogesektionen og ovnen på samme tid.
5.13 Restvarmeindikator
Restvarmeindikatoren tænder, når en kogezone er varm.
ADVARSEL
Forbrændingsrisiko ved restvarme!
5.14 Automatisk slukning
Kogesektionen slukkes automatisk, hvis:
• Alle kogezoner er slukket.
• Der ikke vælges varmetrin, når der tændes for kogesektionen.
• Du spilder noget eller lægger noget på
betjeningspanelet i mere end 10 sekunder (en pande, en klud osv.). Der udsendes et lydsignal, og kogesektionen
slukkes. Fjern genstanden, eller tør betjeningspanelet af.
• Kogesektionen bliver for varm (f.eks.
hvis en gryde koger tør). Du kan først
bruge kogesektionen igen, når kogezonen er kølet af.
• Du bruger forkert kogegrej. Displayet vi, og der slukkes autoser symbolet
matisk for kogezonen efter 2 minutter.
• Du ikke slukker for en kogezone eller
ændrer på varmetrinnet. Efter et stykke
i distid (se tabellen) vises symbolet
playet, og der slukkes for kogesektionen.
Varmetrin
-
Slukningstid
6,0 t
5,0 t
4,0 t
-
1,5 t
6. KOGESEKTION – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ADVARSEL
Se under kapitlet Sikkerhed.
13
14 www.electrolux.com
6.1 Kogegrej til
induktionskogezoner
Ved madlavning med induktion
opbygger et kraftigt elektromagnetisk felt varme indvendig i kogegrejet næsten øjeblikkeligt.
Kogegrej
• Egnet: Støbejern, emaljeret jern, rustfrit
stål, sandwichbund (mærket som egnet
af producenten).
• Forkert: Aluminium, kobber, messing,
keramik, porcelæn.
Kogegrej er egnet til
induktionskogesektioner, hvis:
• Vand hurtigt kommer i kog på en zone,
der står på det højeste varmetrin.
• En magnet hæfter sig til bunden af kogegrejet.
6.2 Støj under brug
Hvis du kan høre:
• Små knald: Kogegrejet er fremstillet af
forskellige materialer (sandwichbund).
• Fløjtende lyd: En eller flere kogezoner
kører på højt varmetrin, og kogegrejet
består af flere materialer (sandwichbund).
• Brummen: En eller flere kogezoner kører på højt varmetrin.
• Klikken: Elektronikken arbejder.
• Hvislen, summen: Blæseren kører.
Lydene er normale og betyder ikke, at
der er noget galt med apparatet.
6.3 Energibesparelse
• Læg altid låg på kogegrejet,
hvis det er muligt.
• Sæt kogegrejet på, inden der
tændes for kogezonen.
Bunden af kogegrejet skal være
så tyk og plan som muligt.
Stil kogegrejet på det kryds, som
er på kogesektionen. Dæk krydset
helt. Den magnetiske del af kogegrejets bund skal mindst være
125 mm. Induktionskogezoner tilpasser sig automatisk til størrelsen
af kogegrejets bund. Du kan bruge stort kogegrej på to kogezoner
samtidigt.
Varmetrin
6.4 Eksempler på anvendelse
Oplysningerne i tabellen er kun vejledende.
Bruges til:
Tid
Gode råd
Hold den tilberedte mad varm
Efter
behov
Læg et låg på kogegrejet
1-2
Hollandaise, smelte: Smør, chokolade, gelatine
5-25
min.
Bland ind imellem
1-2
Stivne/størkne: Luftige omeletter, 10-40
bagte æg
min.
Læg låg på under tilberedningen
2-3
Mørkogning af ris og mælkeretter, opvarmning af færdigretter
25-50
min.
Tilsæt mindst dobbelt så meget væske som ris, rør rundt i
mælkeretter under tilberedningen
3-4
Dampning af grøntsager, fisk,
kød
20-45
min.
Tilsæt nogle spsk. væske
4-5
Dampning af kartofler
20-60
min.
Brug højst ¼ l vand til 750 g
kartofler
1
DANSK
15
Varmetrin
Bruges til:
Tid
Gode råd
4-5
Kogning af større portioner,
sammenkogte retter og supper
60-150 Op til 3 l væske plus ingredimin.
enser
6-7
Nænsom stegning: Schnitzler,
cordon bleu (kalvekød), koteletter, frikadeller, pølser, lever, æg,
pandekager, æbleskiver, samt
opbagte saucer
Efter
behov
Vendes undervejs
7-8
Kraftig stegning, hash browns
(rösti), tournedos, steaks
5-15
min.
Vendes undervejs
9
Kogning af større mængder vand, pasta, bruning af kød (gullasch, grydesteg), friturekogning af pommes frites
Boosterfunktionen er velegnet til at varme
store mængder vand.
7. KOGESEKTION – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Rengør altid apparatet efter brug.
Brug altid kogegrej med ren bund.
Skrammer eller mørke pletter i
glaskeramikken betyder ikke noget for apparatets funktion.
Sådan fjernes snavs:
– Fjernes straks: Smeltet plastik,
plastfolie og sukkerholdige madvarer. Ellers kan det beskadige apparatet. Brug en særlig skraber til
2.
1.
8. OVN – DAGLIG BRUG
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
3.
glas. Sæt skraberen skråt ned på
glasoverfalden, og bevæg bladet
hen over overfladen.
– Fjernes, når apparatet er tilstrækkeligt afkølet: Rande af kalk
eller vand, fedtstænk, metalskinnende misfarvning. Brug et rengøringsmiddel til glaskeramik eller
rustfrit stål.
Tør apparatet af med en fugtig klud
og lidt opvaskemiddel.
Slut med at tørre apparatet efter
med en ren klud.
16 www.electrolux.com
8.1 Betjeningspanel
1
2
Nummer
Knap
1
–
3
4
5
6
Funktion
7
Beskrivelse
Display
Viser ovnens aktuelle indstillinger.
2
Tænd/sluk
Tænder eller slukker for ovnen.
3
Funktionsvælger, ovn
Skifter mellem hovedovnen og nederste ovn.
4
Funktionsvælger, ovn
Vælger ovnfunktion eller program.
5
Termometer
Tænder termometerfunktionen.
6
Valg/urfunktion Skifter mellem ovnfunktioner og urfunktionstaster.
7
Indstillingsknapper
Indstilling af temperatur og tilberedningstid.
8.2 Indikatorerne på displayet.
1
2
Nummer
3
4
5
Navn
6
7
Beskrivelse
1
Kontrollampe for
øverste ovn/hovedovn
Viser, hvilken ovn der er i drift.
2
Ovnfunktionsindikator
Viser funktionen.
8
9
DANSK
Nummer
Navn
17
Beskrivelse
3
Indikator for lys/optøning
Viser, at lys/optøning-funktionen er aktiv.
4
Varmeindikator
Viser det aktuelle varmetrin.
5
Visning af temperatur/tid
Viser temperaturen og tiden i minutter.
6
Indikator for termometer
Termometeret er sat i bøsningen.
7
Indikator for Holde
varm-funktionen
Viser, at holde varm-funktionen er aktiveret.
8
Varighed/Sluttid/
Driftstid
Viser tidsindstillingen for urfunktionstaster.
9
Indikator for urfunkti- Til indstilling af urfunktion og minutur.
on
8.3 Funktioner, øverste ovn
Ovnfunktion
Egnet til
Over-/undervarme
Til bagning og stegning i ét niveau. Øverste
og nederste varmelegemer er tændt samtidigt.
Bruning
Til stegning af større stege eller fjerkræ på
én ribbe. Også til gratinering og bruning.
Undervarme
Til bagning af kager med sprød bund eller
skorpe. Kun det nederste varmelegeme er
tændt.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store
mængder. Til ristning af brød. Hele grillelementet er tændt.
Lys
Til aktivering af ovnpæren, uden at der vælges en ovnfunktion.
8.4 Funktioner, hovedovn
Ovnfunktion
Egnet til
Varmluft
Til samtidig stegning eller stegning/bagning
af mad, der skal have samme tilberedningstemperatur, på flere riller, uden at de forskellige retter får afsmag af hinanden. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end
ved over-/undervarme.
Over-/undervarme
Til bagning og stegning i ét niveau. Øverste
og nederste varmelegemer er tændt samtidigt.
18 www.electrolux.com
Ovnfunktion
Egnet til
Pizzaindstilling
Til bagning af pizza, quiche eller tærte. Ovntemperaturen indstilles 20-40 °C lavere end
ved over-/undervarme.
Lavtemperatursteg- Til nænsom stegning af meget magert og
ning
mørt kød.
Gratinering
Til tilberedning af store stykker kød. Her arbejder grillelementet og varmtluftsblæseren
efter hinanden, så den varme luft cirkulerer
rundt om retterne i ovnen.
Stor grill
Til grillstegning af flade madvarer i store
mængder. Til ristning af brød. Hele grillelementet er tændt.
Hold varm
Tørring
Optøning
Lys
Til at holde maden varm.
Til tørring af skåret frugt (f.eks. æbler, blommer, ferskner) samt grøntsager (f.eks. tomater, squash eller champignons).
Til optøning af dybfrost.
Til aktivering af ovnpæren, uden at der vælges en ovnfunktion.
8.5 Valg af ovn
1.
Apparatet aktiveres ved at trykke på
Tænd-/sluk-knappen
.
2.
Tryk på
-knappen en eller flere
gange for at vælge den øverste ovn
eller hovedovnen.
8.6 Indstilling af ovnfunktion
Brug
til at vælge ovnfunktion.
Displayet viser den anbefalede temperatur.
Hvis du ikke ændrer denne temperatur inden ca. 5 sekunder, begynder apparatet
at varme.
Når apparatet arbejder ved den
indstillede temperatur, udsendes
et lydsignal.
Du kan ændre ovnfunktion, mens
ovnen er i gang.
8.7 Ændring af ovntemperatur
Brug
ren.
eller
til at indstille temperatu-
8.8 Deaktivering af en
ovnfunktion
Tryk på knappen til valg af ovnfunktion
eller
en eller flere gange, indtil der
ikke vises nogen ovnfunktion i displayet.
8.9 Indikator for opvarmning
Når en ovnfunktion aktiveres, tændes
bjælkerne i displayet én ad gangen. Bjælkerne viser, at ovntemperaturen stiger.
8.10 Restvarmeindikator
Når der slukkes for ovnen, viser bjælkerne
på displayet restvarmen.
8.11 Køleblæser
Når apparatet er tændt, aktiveres køleblæseren automatisk for at holde apparatets overflader kølige. Hvis du slukker for
apparatet, kører blæseren videre, indtil
temperaturen i apparatet er faldet.
DANSK
8.12 Børnesikring
Se kapitlet "Kogesektion – Daglig brug"
og afsnittet "Børnesikring".
8.13 Automatisk slukning af ovn
3.
4.
5.
Apparatet slukkes efter nogen tid:
• Hvis du ikke slukker for apparatet.
• hvis ovntemperaturen ikke ændres.
Ovntemperatur
Sluttid
30 - 120 °C
12.5 t
120 - 200 °C
8.5 t
200 - 250 °C
5.5 t
250 - max. °C
3.0 t
Apparatet kan først betjenes efter en
automatisk slukning, hvis det slukkes helt.
6.
8.14 Termometer
Termometeret måler kerne temperaturen i
kødet.
Brug kun det medfølgende termometer eller et tilsvarende anskaffet
som original reservedel.
Sæt spidsen af termometret ind i midten af kødet.
2
7.
8.
1
9.
2.
Sæt termometeret i bøsningen på apparatets forside.
Aktivér apparatet.
Tryk på
en eller flere gange, indtil
displayet viser den ønskede ovn
(øverste ovn/hovedovn).
Indstil kernetemperaturen:
– Tryk på
gentagne gange, indtil
termometeret blinker, og displayet
viser kerne temperaturen.
– Tryk på
eller
inden 5 sekunder for at indstille kernetemperaturen.
Displayet skifter til den aktuelle kernetemperatur.
Kernetemperaturen vises fra 30
°C.
Den forvalgte kernetemperatur er
60 °C.
Hvis du indstiller urfunktionen Varighed eller Slut tid (hvis relevant),
deaktiveres automatisk slukning.
1.
19
Indstil ovnfunktion (
) og evt. ovntemperatur (
/
).
Apparatet beregner den foreløbige
sluttid for den indstillede kernetemperatur, der opdateres flere gange. Displayet viser hele tiden den nye omtrentlige sluttid.
Termometeret skal blive siddende
i kødet og i termometerets bøsning under hele tilberedningen.
Mens apparatet beregner den
omtrentlige sluttid, viser displayet
en blinkende firkant.
Når kødet når den indstillede kernetemperatur, udsendes et lydsignal.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Tag termometerets stik ud af bøsningen, og tag kødet ud af ovnen.
ADVARSEL
Termometeret er meget varmt!
Der er risiko for forbrænding! Pas
på, når du trækker termometerets
spids og stik ud.
Sluk for apparatet
20 www.electrolux.com
8.15 Isætning af ovntilbehør
Den dybe bradepande og grillristen har kanter i siderne. Disse
kanter og formen på skinnerne er
en speciel anordning til at hindre,
at kogegrejet glider.
Indsættelse af rist og bradepande
samtidigt
Anbring risten oven på bradepanden.
Skub grill/bradepanden ind mellem skinnerne ud for en af rillerne.
BEMÆRK
Brug kun teleskopskinnerne i hovedovnen.
Gem installationsvejledningen til
teleskopskinnerne til senere opslag.
8.16 Teleskopudtræk - indsættelse af ovntilbehør
Anbring bagepladen eller bradepanden på
teleskopskinnerne.
DANSK
21
Den hævede kant rundt om ovnristen gør, at fade og lignende er
ekstra godt sikret mod at kure ud.
8.17 Indsættelse af rist og bradepande samtidigt
Anbring risten oven på bradepanden. Anbring risten og bradepanden på teleskopskinnerne.
9. OVN - URFUNKTIONER
Urfunktion
Klokkeslæt
Egnet til
Viser klokkeslættet. Til indstilling, ændring eller aflæsning af klokkeslæt.
Minutur
Bruges til at indstille en nedtælling.
Når tiden er gået, udsendes et lydsignal.
Varighed
Til at indstille, hvor længe ovnen skal arbejde.
Sluttid
Til indstilling af sluttiden for en ovnfunktion.
Varighed
og Sluttid
kan
bruges sammen, hvis apparatet
skal tændes og senere slukkes
automatisk. I så fald skal du første
og derefter
indstille Varighed
.
Sluttid
3.
4.
9.1 Indstilling af urfunktioner
1.
2.
Aktivér apparatet.
Brug
en eller flere gange, til displayet viser den ønskede urfunktion
og det tilhørende symbol, f.eks. Minutur
.
Brug
eller
for at indstille den
ønskede tid.
Når tiden er gået, udsendes et lydsignal i 2 minutter, og "00.00" og indikatoren for den aktuelle funktion blinker.
Apparatet slukkes.
Tryk på en vilkårlig knap for at slå signalet fra.
Med Minutur
skal ovnen aktiveres for at indstille urfunktionen.
22 www.electrolux.com
Med Varighed
og Sluttid
slukkes ovnen automatisk. Der
skal vælges ovnfunktion og temperatur, før urfunktionen kan indstilles.
9.2 Hold varm
Hold varm-funktionen holder maden varm
i 30 minutter, efter at tilberedningen er
slut.
Aktivering af Hold varm
1. Vælg tiden med urfunktionerne Varighed
og/eller Sluttid
.
2.
Brug Valg
en eller flere gange,
indtil displayet viser Hold varm-symbolet
.
3.
Tryk på
. Displayet viser "00:30".
Når de indstillede ovnfunktioner er
færdige, lyder der et signal, og Hold
varm-funktionen aktiveres. Den indstillede ovnfunktion arbejder på 80°C i
30 minutter. Ovnen slukkes derefter
automatisk.
4.
Temperaturen for den indstillede
ovnfunktion skal være over 80 °C.
10. OVN – NYTTIGE OPLYSNINGER OG RÅD
ADVARSEL
Se under kapitlet Sikkerhed.
Tabellernes temperaturer og bagetider er kun vejledende. De afhænger af opskriften samt af kvaliteten og mængden af de anvendte ingredienser.
BEMÆRK
Brug en bradepande til meget
fugtigt bagværk. Frugtsaft kan give varige pletter på emaljen.
10.1 Øverste ovn
Den øverste ovn er den mindste af de to
ovne. Den har 3 riller. Brug den til at tilberede mindre mængder mad. Den giver
især gode resultater, når den bruges til at
bage frugtkager, søde kager og buddinger eller quiche.
10.2 Hovedovn
Hovedovnen er i sær egnet til tilberedning
af større mængder madvarer.
10.3 Bagning
Generelle bemærkninger
• Din nye ovn kan have andre bage-/stegeegenskaber end den ovn, du havde
før. Tilpas dine sædvanlige indstillinger
(temperatur, tilberedningstid) og rille efter tabellernes angivelser.
• Ved længere bagetider kan man slukke
for ovnen cirka 10 minutter før bagetiden er slut, så eftervarmen udnyttes.
Når du tilbereder dybfrost, kan bageplade og bradepande "slå sig" under
bagningen. Bagepladen og bradepanden retter sig ud, når de er kølet af.
Sådan bruges bagetabellerne
• Vi anbefaler, at du bruger den laveste af
temperaturerne første gang.
• Hvis du ikke kan finde indstillinger til en
bestemt opskrift, kan du bruge den opskrift, der ligner mest.
• Bagetiden kan være 10-15 minutter
længere, når du bager i flere lag.
• Kager og bagværk med forskellig højde
kan brune ujævnt i starten. I så fald bør
temperaturindstillingen ikke ændres.
Forskellene udlignes under bagningen.
DANSK
23
Bagetip
Resultat
Kagen er for lys i
bunden
Mulig årsag
Der er valgt forkert rille
Løsning
Sæt kagen i en lavere rille
Kagen falder sam- Bagetemperaturen er
men (bliver klæg,
for høj
klistret, med vandstriber)
Brug en lavere indstilling
Kagen falder sam- Bagetiden er for kort
men (bliver klæg,
klistret, med vandstriber)
Forlæng bagetiden
Indstil ikke højere temperatur
for at forkorte bagetiden
Kagen falder sam- Der er for meget væde i Tilsæt mindre væske Kontrollér rømen (bliver klæg,
dejen
retiden, især hvis du bruger røreklistret, med vandmaskine
striber)
Kagen er for tør
Ovntemperaturen er for Vælg en højere ovntemperatur
lav
Kagen er for tør
Bagetiden er for lang
Kagen bruner
ujævnt
Ovntemperaturen er for Vælg lavere ovntemperatur og
høj, og bagetiden er for længere bagetid
kort
Vælg en kortere bagetid
Kagen bruner ikke
jævnt
Dejen er ujævnt fordelt
Fordel dejen jævnt i bageformen
Kagen bliver ikke
bagt færdig på
den indstillede bagetid
Temperaturen er for lav
Vælg en lidt højere temperatur
10.4 Øverste ovn
.
10.5 Over- og undervarme
Ribbe
Temperatur °C
Tid i minutter
Boller
Madvarens art
1-2
200-225
10-20
Fuldkorns boller
1-2
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
1-2
200-225
10-12
Formbröd
1-2
190-210
30-40
Ciabatta boller
1-2
210-230
10-20
Foccacia
1-2
220-230
15-20
Pita brød
1-2
230
5-15
Kringler
1-2
180-200
12-15
1
175-225
35-45
1-2
190-210
25-40
Hvidt brød/Limpor
Hvidt brød
24 www.electrolux.com
Ribbe
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta
Madvarens art
1-2
210-220
15-25
Fuldkorns brød
1-2
180-200
35-45
maks.temperaturindstilling
opvarmning
Rugbrødsblanding
- bagning
1-2
190
55-65
Flutes
1-2
220-230
15-30
Bradepandekage
1-2
170-180
50-60
Fruktkakor
1-2
150-170
70-80
Muffins
1-2
180-200
10-20
Rulltarta
1-2
220-230
6-14
Bullar
1-2
220-230
8-15
Längder/ Kransar
1-2
180-200
25-35
Pepparkakor
1-2
220-225
8-12
Formkage
1-2
170-180
35-45
Sandkage/Madeira kage
1-2
170-180
40-50
Sandwich kage, bolle
1-2
200-225
8-12
Marengs
1-2
100
90-120
Marengsbunde
1-2
100
90-120
- opvarmning
1-2
med slukket ovn
25
Småkager
1-2
160-180
6-15
Vandbakkelser
1-2
170-190
30-45
Roulade
1-2
190-210
10-12
Frugttærter, småkager af
mørdej
1-2
175-200
Forbagte, boller
10 - 15
Frugttærter, småkager af
mørdej
1-2
175
slut 35 - 45
Frugttærter, smuldrekage
1-2
190-200
25-35
Kransekage i ringe
1-2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
1-2
210-220
15-30
10.6 Hovedovn
10.7 Varmluft
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
Bagværkets art
2+4
175-185
15-20
Fuldkorns boller
2+4
165-180
20-30
DANSK
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Småt gærbrød
med fyld
Bagværkets art
2+4
170-180
15-20
Formbröd
1+4
170-190
30-40
Kringler
2+4
160-170
15-20
Hvidt brød/Limpor
2+4
170-180
35-45
Fuldkorns brød
2+4
160-170
35-45
Rugbrødsblanding
2+4
250
opvarmning
-bagning
2+4
160-170
60-70
Flutes
2+4
180-200
20-30
3
150-160
50-60
Bradepandekage
Fruktkakor
Muffins
Rulltarta
3
140-150
70-80
2+4
160-170
15-25
25
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Marengs
2+4
100
90-120
Marengsbunde
2+4
100
90-120
- opvarmning
2+4
med slukket ovn
25
Småkager
2+4
150-160
10-20
Vandbakkelser
2+4
155-165
30-40
Frugttærter, småkager af mørdej
2+4
150-160
præ-bagte, baser
10 - 15
Frugttærter, småkager af mørdej
2+4
150-160
slut 35 - 45
Frugttærter,
smudrekage
2+4
170-180
30-40
Sandkage/Madeira
kage
10.8 Over- og undervarmel
Bagværkets art
.
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Rundstykker
3-4
200-225
10-20
Fuldkorns boller
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
26 www.electrolux.com
Rist
Temperatur °C
Tid i minutter
Ciabatta boller
Bagværkets art
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pita brød
3-4
250
5-15
Kringler
3-4
180-200
12-15
2
175-225
35-45
Hvidt brød/
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fuldkorns brød
Hvidt brød/Limpor
1-2
180-200
35-45
Rugbrødsblanding
1
275
opvarmning
- bagning
1
190
55-65
Flutes
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sandkage/Madeira kage
1-2
170-180
40-50
Sandwich kage, bolle
3-4
200-225
8-12
Marengs
3-4
100
90-120
Marengsbunde
3-4
100
90-120
- opvarmning
3-4
med slukket ovn
25
Småkager
3-4
160-180
6-15
Vandbakkelser
3-4
170-190
30-45
Roulade
3-4
190-210
10-12
Frugttærter, småkager af
gærdej
3-4
175-200
præ-bagte, boller 10-15
Frugttærter, småkager af
mørdej
3-4
175
slut 35-45
Frugttærter, smudrekage
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
DANSK
27
10.9 Pizza-tærte
Madvare
ribbe
Temperatur °C
Tid min
Ciabattaboller
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabattabröd
2-3
190-200
15-25
Frugttærte mørdej
2-3
170-180
35-45
Frugttærte smuldredej
2-3
175-200
25-35
Pizza, hjemmelavet (tyk - med meget fyld)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hjemmelavet (tynd)
1-2
200-2301)
15-20
Pizza, frossen færdigret
1-2
200
15-20
Tærte, hjemmelavet
forbagning bund
3-4
215-225
35-45
Tærte, hjemmelavet
færdigbagning
3-4
215-225
35-45
Tærte, frossen
færdigret
3-4
200
15-25
1) forvarm ovnen
10.10 Stegning
Stegte retter
• Brug ovnfast kogegrej til stegning (se
producentens vejledning).
• Store stege kan steges direkte i bradepanden eller på rist med bradepanden
under (hvis den findes).
• Steg magert kød i et stegefad med låg.
Det holder bedre på kødsaften.
• Alt kød, der skal have sprød skorpe/
svær, kan steges i et stegefad uden
låg.
10.11 Øverste ovn
10.12 Over-/undervarme
Oksekød
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Roastbeef 1)
1-2
125
80-120
Culotte
-bruning
2-3
225
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
160
50-60
Kødtype
28 www.electrolux.com
Kødtype
Roastbeef
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
1-2
180
90-120
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme ved maks. temperatur. Anvender du
stegetermometer, skal det fjernes inden brug af grill.
Kalvekød
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2–3
180
60-70
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
1–2
180
80-100
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Flæskesteg 1)
2
200
60-70
Ribbensteg 1)
2
200
60
Nakkefilet
1-2
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
Ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2
200
55-65
And 1)
1-2
160
55-65
And langtidsstegning 1)
1-2
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt
farseret
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
1-2
200
70-80
ribbe
Temperatur °C
Tid i min pr. kg.
kød
2-3
125
80-120
Kødtype
Filet 1)
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekam
Kødtype
Fjerkræ
Kødtype
Kylling, opskåret
10.13 Hovedovn
10.14 Stegning med varmluft
Oksekød
Kødtype
Roastbeef 1)
DANSK
29
ribbe
Temperatur °C
Tid i min pr. kg.
kød
Culotte
-bruning
2-3
200
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
150
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-2
160
90-120
Kødtype
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer,
skal det fjernes inden brug af grill.
Kalvekød
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2-3
160
60-70
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2
160
80-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Flæskesteg 1)
2-3
175
60-70
Ribbensteg 1)
2-3
175
60
Nakkefilet
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Kylling, parteret
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
And langtidsstegning 1)
2-3
130
ialt ca. 5 timer
Kalkun helstegt
farseret
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kødtype
Filet 1)
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Fjerkræ
Kødtype
30 www.electrolux.com
10.15 Stegning med over-/undervarme
Oksekød
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Roastbeef 1)
2-3
125
80-120
Culotte
-bruning
2-3
225
ialt 10
Culotte
-stegning
2-3
160
50-60
Oksesteg, gammeldags
1-3
180
90-120
Kødtype
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250° C. Anvender du stegetermometer,
skal det fjernes inden brug af grill.
Kalvekød
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2-3
180
60-70
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2
180
80-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Flæskesteg 1)
3
200
60-70
Ribbensteg 1)
3
200
60
Nakkefilet
2-3
180
90-120
Skinke
1-2
160
60-100
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Kylling, parteret
2-3
200
55-65
And 1)
2-3
160
55-65
And langtidsstegning 1)
2-3
130
ialt ca. 5 timer
Kødtype
Filet 1)
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Fjerkræ
Kødtype
DANSK
ribbe
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Kalkun helstegt
farseret
1-2
160
50-60
Kalkunbryst
2-3
200
70-80
Kødtype
31
10.16 Turbogrill
Oksekød
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Culotte
- bruning
2-3
200
i alt 10
Culotte
- stegning
2-3
150
50-60
Engelsk roastbeef
1-2
160
90-120
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2-3
160
60-70
Kødtype
Kalvekød
Kødtype
Filet 1)
1) Andet. Efterbruning ved grill eller over-undervarme 250 C. Anvender du termometeret, skal
det fjernes inden brug af grill.
Lammekød
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
2
160
80-100
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Flæskesteg 1)
2-3
180
60-70
Ribbensteg 1)
2-3
175
60
Nakkefilet
2-3
160
90-120
Skinke
1-2
150
60-100
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
Kylling
2-3
180
55-65
And 1)
2-3
150
55-65
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svin
Kødtype
Fjerkræ
Kødtype
32 www.electrolux.com
Rille
Temperatur °C
Tid min pr. kg.
kød
And langtidsstegning 1)
2-3
ikke velegnet
i alt ca. 5 timer
Kalkun helstegt farseret
1-2
150
50-60
Kalkunbryst
2-3
175
70-80
Kødtype
10.17 Tabel for termometer
Oksekød
ribbe
Centrum temperatur i
kød
Roastbeef
2-3
55-65
Culotte
-bruning
2-3
55-65
Culotte
-stegning
2-3
55-65
Oksesteg, gammeldags
1-2
75-80
ribbe
Centrum temperatur i
kød
2-3
65
ribbe
Centrum temperatur i
kød
2
90
ribbe
Centrum temperatur i
kød
Flæskesteg
2-3
80
Nakkefilet
2-3
75-80
Skinke
1-2
70-75
ribbe
Centrum temperatur i
kød
2-3
75-80
Kødtype
Kalvekød
Kødtype
Filet
Lammekød
Kødtype
Kølle/bov/ryg
Svinekød
Kødtype
Fjerkræ
Kødtype
Kalkunbryst
10.18 Lavtemperaturstegning
Brug funktionen til at tilberede møre, magre kødstykker og fisk.
Ovnen varmes til den forindstillede temperatur, og der lyder et signal. Derefter indstiller ovnen automatisk en lavere temperatur for resten af tilberedningstiden.
DANSK
Læg aldrig låg på, når du bruger
Lavtemperaturstegning.
1.
2.
3.
33
Vælg ovnfunktionen Lavtemperaturstegning, indstil evt. en anden temperatur, og steg færdig (se tabellen).
Svits kødet på en pande ved meget
kraftig varme.
Læg kødet i en bradepande eller direkte på risten. Sæt bradepanden under risten, så den kan opfange fedtet.
Du kan ikke bruge Lavtemperaturstegning sammen med urfunktionerne: Varighed og Slut.
10.19 Tabel, lavtemperaturstegning
Samlet tilberedningstid (min)
Kødtype
Vægt, g
Resultat
Ribbe
Rødt i
midten
Rosa i
midten
Roastbeef
(gennemstegt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
Roastbeef
(gennemstegt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Højreb
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
Bov uden
ben
3,5 cm høj
150 °C
3
-
70-80
Oksemørbrad, hel
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oksemørbrad, tyndt
skåret
2,5 cm høj
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecote
1,5 cm høj
120 °C
3
15-25
30-35
Porterhouse-bøf
2 cm høj
120 °C
3
25-30
35-40
Svinemørbrad, hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
Svinemørbrad, tyndt
skåret
2,5 cm høj
120 °C
2
-
35-45
10.20 Grillstegning
Brug altid grillfunktionen med den højeste temperaturindstilling
Grill altid med ovndøren lukket
Inden grillstegning skal den tomme ovn altid forvarmes i 5 minutter.
• Sæt risten i den rille, der er anbefalet i grilltabellen.
• Sæt altid bradepanden i første
rille, så den kan opsamle fedtet.
• Grillsteg kun flade stykker af
kød eller fisk.
Ovnen griller på midten af pladen.
34 www.electrolux.com
10.21 Øverste ovn
Fødevaretyper til grillning
Ribbe
Tid i min./side
1
Tid i min./side
2
Svinekotelet
2–3
7-9
4-6
Lammekoteletter
2–3
7-10
5-6
Kylling, opskåret
2–3
20-25
15-20
Grillpølser
2–3
3-5
2-4
Stegeben, forstegte i 20 min
2–3
15-20
15-20
Fisk, skiver af torsk eller laks
2–3
10-15
5-10
Toastbrød
2–3
1-3
1-2
10.22 Hovedovn
Fødevaretyper til grillning
Rist
Temperatur
°C
Tid i min./
side 1
Tid i min./
side 2
Svinekoteletter
3-4
Lammekotelet
3-4
250
7-9
4-6
250
7-10
5-6
Kylling, opskåret
3-4
250
20-25
15-20
Medister, middagspølser
3-4
250
3-5
2-4
Stegeben, forstegte i 20
min
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skiver af torsk eller
laks
3-4
250
10-15
5-10
Toastbrød
3-4
250
2-3
1-2
10.23 Optøning
• Tag maden ud af emballagen, og læg
den på en tallerken, der stilles på ovnens rist.
• Læg ikke en tallerken eller skål over.
Det kan forlænge optøningstiden meget.
• Sæt risten i første rille fra bunden.
ribbe
Tid min
Efteroptøning min
Bemærkning
Kylling, 1000
g
2
120-140
20-30
Læg kyllingen på en omvendt
underkop i en større tallerken.
Vendes efter halvdelen af tiden.
Kød, 1000g
2
100-140
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden.
Kød, 500g
2
90-120
20-30
Vendes efter halvdelen af tiden.
Madvare
DANSK
ribbe
Tid min
Efteroptøning min
Bemærkning
Forel, 150g
2
25-35
10-15
-
Jordbær,
300g
2
30-40
10-20
-
Smør, 250g
2
30-40
10-15
-
Madvare
35
Fløde, 2 x 2dl
2
80-100
10-15
Fløde kan godt piskes, selv
om den stadig er frosset hist
og her
Kage, 1400g
2
60
60
-
Information om akrylmid
Vigtigt Ifølge nye videnskabelige
undersøgelser kan der dannes
sundhedsskadeligt akrylamid, hvis du
bruner maden (især hvis den indeholder
stivelse). Derfor anbefaler vi, at du
tilbereder ved lavest mulig temperatur og
ikke bruner maden for meget.
11. OVN – VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
• Aftør apparatets front med en blød klud
opvredet i varmt vand tilsat rengøringsmiddel.
• Metalflader rengøres med et almindeligt
rengøringsmiddel
• Rengør altid ovnrummet efter brug. Så
kan du lettere få snavset af, og det
brænder ikke fast.
• Fastsiddende snavs fjernes med et specielt ovnrensemiddel.
• Rengør alt tilbehør efter hver brug og
lad det tørre. Brug en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et rengøringsmiddel.
• Hvis der anvendes nonstick-tilbehør:
Brug ikke skrappe rengøringsmidler,
skarpe genstande eller opvaskemaskine til rengøring. Det kan ødelægge nonstick-belægningen!
Tilbehør af rustfrit stål eller
aluminium
Rengør kun ovnlågen med en våd
svamp. Tør efter med en blød
klud.
Brug aldrig ståluld, syre eller slibende midler. De kan beskadige
ovnens udvendige flader. Brug
samme fremgangsmåde til at rengøre ovnens betjeningspanel.
11.1 Katalytiske sider og loft
Ovnens sider og loft med katalytisk belægning er selvrensende. De absorberer
fedt, som samles på siderne, når ovnen
bruges.
For at hjælpe selvrensningssystemet
skal du regelmæssigt opvarme ovnen
uden madvarer:
1. Tag tilbehøret ud af ovnen.
2. Vælg en ovnfunktion.
3. Indstil ovntemperaturen til 250 °C, og
lad den være tændt i 1 time.
4. Rengør ovnrummet med en blød og
fugtig svamp.
36 www.electrolux.com
BEMÆRK
Brug ikke spray, skurende rengøringsmidler eller andre rengøringsmidler til rengøring af den katalytiske belægning. Det vil beskadige
den katalytiske belægning.
11.2 Ovnriller
Ovnribberne kan fjernes, så ovnens sidevægge kan rengøres.
Misfarvning af den katalytiske belægning forringer ikke de katalytiske egenskaber.
Udtagning af ovnribber
1
1.
Træk forenden af ribben væk fra sidevæggen.
2.
Træk den bageste ende af ovnribben
væk fra sidevæggen, og fjern den.
2
Montering af ovnribber
Montér ovnribberne i omvendt rækkefølge.
Teleskopudtræk:
Sørg for, at tappene på teleskopskinnerne vender fremad!
BEMÆRK
Sørg for, at den længste fastgørelsestråd er foran. Enden af de to
tråde skal pege bagud. Forkert installation kan beskadige emaljen.
11.3 Øverste ovn
11.4 Rengøring af ovnlåge
Tag ovnlågen af for at lette rengøringen.
ADVARSEL
Lad ruderne køle af, før de rengøres. Der er en risiko for, at glasset
går i stykker.
ADVARSEL
Hvis ovnglassene beskadiges eller
får ridser, mister glasset styrke og
kan gå i stykker. Udskift ruderne
for at undgå dette. Kontakt det lokale servicecenter for at få yderligere oplysninger.
DANSK
37
Aftagning af låge:
1.
2.
Åbn ovnlågen til en vinkel på ca. 30°,
eller indtil der høres et klik.
Tag fat i begge sider af ovnlågen, og
træk den ud af ovnen.
For at tage lågen af skal du trække den opad, først på den ene side, derefter den anden
30°
Sæt ovnlågen på plads efter rengøringen i
modsat rækkefølge. Kontroller, at der høres et klik, når du trykker lågen på plads.
Brug om nødvendigt lidt kraft.
11.5 Ovnglasruder
Glasset i produktet kan adskille
sig med hensyn til type og form
fra illustrationerne i vejledningen.
Antallet af glas kan også variere.
BEMÆRK
Læg ovnlågen med ydersiden
nedad på et blødt, jævnt underlag, så den ikke ridses.
Udtagning og rengøring af lågeglas
1.
Hold i begge sider af dørlisten (B) i
dørens overkant, og tryk indad, indtil
låsehagen slipper.
2.
3.
Træk i lågelisten, og tag den ud.
Hold i overkanten af hvert enkelt glas,
og træk det opad og ud af styreskinnen.
Rengør lågeglassene.
B
4.
Montér glassene i modsat rækkefølge.
38 www.electrolux.com
11.6 Hovedovn
11.7 Rengøring af lågeglas
Glasset i produktet kan adskille
sig med hensyn til type og form
fra illustrationerne i vejledningen.
Antallet af glas kan også variere.
Sådan fjernes glasset:
1.
A
2
2.
3.
Tryk på den ene side af lågelisten for
at fjerne den. Se illustrationen.
Træk listen opad.
Fjern glassene.
1
Montér glassene i modsat rækkefølge. Inden du sænker listen, skal
del A af listen fastgøres til lågen.
Se illustrationen.
11.8 Ovnpære
ADVARSEL
Vær forsigtig, når du skifter ovnpæren. Der er fare for elektrisk
stød!
Før du skifter ovnpære:
• Sluk for ovnen.
• Tag sikringerne ud på el-tavlen, eller
sluk på gruppeafbryderen.
Læg en klud i bunden af ovnen for
at beskytte ovnpæren og dækglasset.
Udskiftning af ovnpæren
Pærens dækglas er placeret bagerst i
ovnrummet.
Drej dækglasset mod uret for at fjerne
det.
2. Gør glasset rent.
1.
3.
Udskift ovnpæren med en tilsvarende
pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug en ovnpære af samme type.
4.
Montér dækglasset.
11.9 Udskiftning af ovnpæren
1.
2.
Ovnpæren er placeret i venstre side af
ovnrummet. Fjern venstre ovnribbe for
at få adgang til pæren.
Lirk dækglasset af med en smal genstand uden spids (f.eks. en teske).
Gør glasset rent.
DANSK
3.
39
Udskift om nødvendigt ovnpæren
med en tilsvarende pære, der er varmefast op til 300 °C.
Brug den samme type ovnpære.
4.
5.
Montér glasset.
Isæt venstre ovnribbe.
12. HVIS NOGET GÅR GALT
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Fejl
Mulig årsag
Afhjælpning
Apparatet virker slet ikke
Sikringen i sikringsboksen Se efter på tavlen. Koner udløst
takt en autoriseret installatør, hvis sikringen går
mere end én gang.
Apparatet virker slet ikke
Stikket er ikke sat helt ind Sæt stikket helt ind i stiki stikkontakten.
kontakten.
Apparatet virker slet ikke
Afbryderen på hfi-relæet
er slået fra
Slå afbryderen på hfi-relæet til
Apparatet virker slet ikke
Børnesikringen/låsen er
slået til
Se kapitlet "Kogesektion
– Daglig brug".
Apparatet virker slet ikke
Der er ikke tændt for apparatet
Tænd for apparatet
Apparatet virker slet ikke
Uret er ikke indstillet.
Indstil uret
Apparatet virker slet ikke
"Automatisk slukning" er
aktiveret.
Se under “Automatisk
slukning”
Maden er for længe om
at koge eller stege
Det anvendte kogegrej er Brug korrekt kogegrej
uegnet med dårlig varme- med god varmeledningsledningsevne
evne
Minuturet fungerer ikke
Tiden er ikke indstillet
Indstil en tid
Ovnen bliver ikke varm
Der er ikke foretaget de
nødvendige indstillinger
Kontroller indstillingerne
Ovnpæren tændes ikke
Ovnpæren er defekt
Udskift ovnpæren
40 www.electrolux.com
Fejl
Mulig årsag
Afhjælpning
Termometeret virker ikke
Termometeret er ikke sat
rigtigt i bøsningen
Tag termometeret ud, og
sæt det i bøsningen igen.
Indstil den ønskede temperatur
Ovndisplayet viser "F11"
Termometeret er ikke sat
rigtigt i bøsningen
Sæt termometeret rigtigt i
bøsningen.
Displayet viser en fejlkode, der ikke står på listen
Der er en elektronisk fejl
• Sluk for apparatet med
ejendommens sikring,
eller slå relæet på tavlen fra, og tænd igen
• Kontakt Electrolux Service A/S, hvis displayet
viser den samme fejlkode igen
Der kommer en lyd fra
Lyden kommer fra blæse- Der kræves ingen handovnen, efter der er slukket ren, som beskytter kom- ling
for den
furets elektronik mod at
blive for varm
Displayet viser
Sikringerne er sprunget
Se efter på tavlen
Displayet viser
Der står ikke kogegrej på
kogezonen
Sæt kogegrej på kogezonen
Displayet viser
Der er anvendt forkert ko- Brug egnet kogegrej
gegrej
Displayet viser
Diameteren på kogekarrets bund er for lille til kogezonen
Ovndisplayet viser "F9"
Stikket er taget ud af stik- Sæt stikket i stikkontakkontakten
ten og tænd for komfuret
igen
Ovndisplayet viser "SAFE"
Børnesikringen er slået til
Kontakt forhandleren eller servicecentret,
hvis du ikke selv kan løse problemet.
De nødvendige oplysninger til servicecenteret er angivet på maskinens typeskilt.
Brug kogegrej med større
diameter i bunden
Deaktiver børnesikringen.
Se kapitlet "Kogesektion
– Daglig brug" og afsnittet
"Børnesikring"
Typeskiltet er placeret på ovnens frontramme.
Det anbefales, at du noterer oplysningerne her:
Model (MOD.)
.........................................
Produktnummer (PNC)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
DANSK
41
13. INSTALLATION
ADVARSEL
Se kapitlet om sikkerhed.
Mål
mm
B
685
13.1 Tekniske data
13.3 Nivellering
Mål
Højde
893 - 912 mm
Bredde
596 mm
Dybde
600 mm
Kapacitet, øverste
ovn
40 l
Kapacitet, hovedovn
74 l
Sørg for, at apparatets øverste
overflade er vandret, når det monteres.
Brug en skruetrækker til at justere hjulene
(1) med. Brug en nøgle til at justere de
små fødder i bunden af apparatet (2).
1
13.2 Placering af apparatet
Det fritstående apparat kan monteres
med elementer på en eller to sider og i
hjørnet.
2
13.4 Tippesikring
BEMÆRK
Tippesikringen skal monteres. Ellers kan apparatet risikere at vælte.
B
A
A
Minimumsafstande
Mål
mm
A
2
Sørg for at montere tippesikringen
i den korrekte højde.
42 www.electrolux.com
50 mm
1.
60 mm
60 mm
50 mm
2.
A
A
3.
B
13.5 Tilslutning, el
Producenten påtager sig intet ansvar, hvis forholdsreglerne i afsnittet "Sikkerhed" ikke følges.
Indstil apparatet i den rigtige højde,
før tippesikringen monteres.
Tippesikringen består af to dele (A
+B). Tippesikringen (B) er placeret på
højre eller venstre side af apparatets
bagside (se fig. 1). Tippesikringen (A)
skal monteres på væggen. Afstanden
fra hullet til tippesikringen (A) og gulvet er ca. 816 mm. Sørg for at montere tippesikringen (A) i korrekt højde.
Skru den godt ind i massivt materiale,
eller brug evt. forstærkning, underlag
eller beslag.
Kontroller, at tippesikringen rager
mindst 20 mm ind i hullet bag på apparatet (B), når apparatet er skubbet
ind på plads (se fig. 2). Anbring apparatet midt i mellemrummet mellem
skabene. Hvis afstanden mellem skabene er større end apparatets bredde, skal afstanden i siden justeres.
Sørg for, at overfladen bag komfuret
er plan.
Hvis ovnen tilsluttes til en 3-faset
kontakt, skal denne have en neutral fase. Ellers fungerer apparatet
ikke.
Dette apparat er forsynet med et stik og
et forbindelseskabel.
14. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet
.
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug.
Hjælp med at beskytte miljøet og
menneskelig sundhed samt at genbruge
affald af elektriske og elektroniske
apparater. Kasser ikke apparater, der er
, sammen med
mærket med symbolet
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
SVENSKA
43
INNEHÅLL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SÄKERHETSINFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRODUKTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – DAGLIG ANVÄNDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN - KLOCKFUNKTIONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – RÅD OCH TIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OM MASKINEN INTE FUNGERAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
48
49
51
54
56
56
62
63
76
80
81
WE’RE THINKING OF YOU
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av
yrkeserfarenhet och innovation. Genial och snygg har den utformats med dig i åtanke. Så när du
än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:
Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com
Registrera din produkt för bättre service:
www.electrolux.com/productregistration
Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop
KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen.
Informationen finns på typskylten. Modell, PNC, serienummer.
Varnings-/viktig säkerhetsinformation.
Allmän information och tips
Miljöinformation
Med reservation för ändringar.
44 www.electrolux.com
1. SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och
användning av produkten. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för personskador eller skador på egendom som orsakats av felaktig installation eller användning. Förvara alltid instruktionerna tillsammans med produkten för framtida bruk.
1.1 Säkerhet för barn och handikappade
VARNING
Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.
• Den här produkten kan användas av barn från åtta års
ålder och personer med reducerad fysik, sensorisk eller
mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte har tillsyn av någon person som är
ansvarig för deras säkerhet.
• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när den är
igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är mycket
varma.
• Om produkten har ett barnlås rekommenderar vi att du
aktiverar det.
• Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av
barn utan tillsyn.
1.2 Allmän säkerhet
• Produkten och åtkomliga delar blir heta under användning. Vidrör inte värmeelementen.
• Använd inte produkten med en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Oövervakad matlagning på en häll med fett eller olja
kan vara farligt och kan leda till brand.
SVENSKA
45
• Försök aldrig att släcka en eld med vatten, men stäng
av produkten och täck över flamman, t.ex. med ett lock
eller brandfilt.
• Förvara inte saker på kokytorna.
• Använd ej ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin tur
kan leda till att glaset spricker.
• Använd endast den matlagningstermometer som rekommenderas för den här ugnen.
• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den främre
delen av ugnsstegen och sedan den bakre delen fort
från sidoväggarna. Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
• Om ytan är sprucken, stäng av hushållsapparaten för
att undvika risken för elektriska stötar.
• Efter användning, stäng av hällen med dess kontroll
och lita inte på kokkärlsavkänningen.
2.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
2.1 Installation
VARNING
Endast en behörig person får installera den här produkten.
• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad
produkt.
• Följ de installationsinstruktioner som följer med produkten.
• Produkten är tung, så var alltid försiktig
när du flyttar den. Använd alltid skyddshandskar.
• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter ska
beaktas.
• Kontrollera att produkten har installerats
under och bredvid stadiga skåp- eller
bänkstommar.
• Produktens sidor måste gränsa till produkter eller enheter med samma höjd.
• Placera inte produkten på en sockel.
• Installera inte produkten nära en dörr eller under ett fönster. Detta förhindrar att
heta kokkärl faller ned från produkten
när dörren eller fönstret är öppet.
46 www.electrolux.com
VARNING
Se till att montera ett stabiliseringsmedel för att förhindra att produkten tippar. Se kapitlet Montering.
Elektrisk anslutning
VARNING
Risk för brand och elektriska stötar.
• Alla elektriska anslutningar ska göras av
en behörig elektriker.
• Produkten måste jordas.
• Kontrollera att produktens märkdata
överensstämmer med din strömkälla. I
annat fall, kontakta en elektriker.
• Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
• Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
• Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Kontakta service eller en elektriker för att ersätta en
skadad nätkabel.
• Låt inte nätkablar komma i kontakt med
produktens lucka, speciellt inte när
luckan är het.
• Stötskyddet för strömförande och isolerade delar måste fästas på ett sådant
sätt att det inte kan tas bort utan verktyg.
• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
• Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst.
• Dra inte i nätkabeln för att koppla bort
produkten från eluttaget. Ta alltid tag i
stickkontakten.
• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren), jordfelsbrytare
och kontaktorer.
• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan koppla
från produkten från nätet vid alla poler.
Kontaktöppningen på isolationsenheten
måste vara minst 3 mm bred.
2.2 Använd
VARNING
Risk för skador, brännskador eller
elstötar föreligger.
• Använd denna produkt i en hushållsmiljö.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte är
blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn under
användning.
• Stäng av produkten efter varje användningstillfälle.
• Produkten blir varm inuti när den är
igång. Vidrör inte värmeelementen som
finns i produkten. Använd alltid handskar för att ta ut eller sätta in tillbehör eller eldfasta formar.
• Var försiktig när du öppnar produktens
lucka medan produkten är igång. Het
luft kan strömma ut.
• Använd inte produkten med våta händer eller när den är i kontakt med vatten.
• Tyng inte ner luckan när den är öppen.
• Använd inte produkten med en extern
timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
• Produktens lucka ska alltid vara stängd
när produkten är igång.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på
kokzonerna. De blir heta.
• Stäng av kokzonen efter användning.
• Använd inte produkten som arbets- eller avlastningsyta.
• Om produktens yta är sprucken ska du
omedelbart koppla loss den från eluttaget. Detta för att förhindra elstötar.
• Användare med pacemaker måste hålla
ett avstånd på minst 30 cm från induktionskokzonerna när produkten är
igång.
VARNING
Det finns risk för eldsvåda eller explosion.
• Fetter och olja kan frigöra lättantändliga
ångor när de värms upp. Håll flammor
eller uppvärmda föremål borta från fetter och oljor när du lagar mat med dem.
SVENSKA
• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka spontan förbränning.
• Använd olja, som kan innehålla matrester, kan orsaka brand vi lägre temperatur än olja som används för första
gången.
• Placera inga lättantändliga produkter eller föremål som är fuktiga med lättantändliga produkter i, nära eller på diskmaskinen.
• Låt inte gnistor eller öppna lågor komma i kontakt med produkten när du
öppnar luckan.
• Öppna produktens lucka försiktigt. Användning av ingredienser som innehåller
alkohol kan producera en blandning av
luft och alkohol.
• Försök inte släcka eld med vatten.
Koppla från produkten och täck över
flamman med ett lock eller en brandfilt.
VARNING
Risk för skador på produkten föreligger.
• För att förhindra skada eller missfärgning på emaljen:
– Sätt inte eldfasta formar eller andra
föremål direkt på produktens botten.
– Lägg inte aluminiumfolie direkt på
produktens botten.
– ställ inte hett vatten direkt i den heta
produkten.
– låt inte fuktiga kärl eller matvaror stå
kvar i produkten efter att tillagningen
är klar.
– var försiktig när du tar bort eller monterar tillbehör.
• Missfärgning av emaljen påverkar inte
produktens funktion. Det är ingen defekt enligt garantin.
• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan vara
permanenta.
• Placera inga heta kokkärl på kontrollpanelen.
• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller
kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.
• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.
• Lägg inte aluminiumfolie på produkten.
47
• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller med
skadad botten kan repa glaskeramiken.
Lyft alltid upp dessa föremål när du
måste flytta dem på kokhällen.
2.3 Skötsel och rengöring
VARNING
Det finns risk för personskador,
brand eller skador på produkten.
• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.
• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glasen kan
spricka.
• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta service.
• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!
• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.
• Kvarblivet fett eller mat i produkten kan
orsaka brand.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.
• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på förpackningen.
• Rengör inte den katalytiska emaljen (om
tillämpligt) med någon sorts rengöringsmedel.
2.4 Inre belysning
• Typen av glödlampa eller halogenlampa
som används för den här produkten är
endast avsedd för hushållsprodukter.
Får ej användas för belysning i hus.
VARNING
Risk för elektrisk stöt.
• Innan du byter lampan ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.
• Använd bara lampor med samma specifikationer.
2.5 Avfallshantering
VARNING
Risk för kvävning eller skador.
48 www.electrolux.com
• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn
eller djur stängs in inuti produkten.
3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt
1 Häll
1
2 Värmeelement
2
3
6
3
2
1
3 Ugnslampa
4 Uttag för matlagningstermometer
5 Fläkt- och värmeelement
6 Ugnsnivåer
2
3
5
4
3
2
1
6
4
5
3.2 Beskrivning av hällen
1
2
3
1 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
fektfunktion 3200 W
2 Ångutlopp
3 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
fektfunktion 3200 W
4 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
4
fektfunktion 3200 W
5 Ugn - kontrollpanel
6 Hällens kontrollpanel
7 Induktionskokzon 2300 W, med ef-
7
6
5
3.3 Tillbehör
• Galler
För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt i Super Clean
För kakor och småkakor.
fektfunktion 3200 W
• Super Clean långpanna
För bakning och stekning eller som fettuppsamlingsfat.
• Avtagbara teleskopskenor
För att sätta galler eller plåtar på dem.
• Matlagningstermometer
SVENSKA
49
För att mäta hur väl maten är tillagad.
4. INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Du kan bara ändra tiden
om:
• Barnlåset inte är aktiverat.
• Ingen av klockfunktionerna Koktid
eller Stopptid
är inställd.
• Ingen ugnsfunktion är inställd.
4.1 Första rengöring
• Ta ut alla tillbehör och flyttbara ugnsstegar (i förekommande fall).
• Rengör ugnen innan du använder den
första gången.
Se kapitlet "Underhåll och rengöring".
4.2 Touch-kontroll
4.4 Bränna ur ugnen
Upphetta den tomma produkten för att
bränna bort återstående fett.
1.
Tryck på och håll in sensorn på
kontrollpanelen i minst en sekund
för att använda produkten.
2.
3.
4.
5.
1s
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i en timme.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
Låt produkten vara igång i tio minuter.
Välj funktionen
och maximal temperatur.
6. Låt produkten vara igång i tio minuter.
Delarna kan bli varmare än vanligt. Produkten kan avge en lukt och rök. Detta är
normalt. Kontrollera att luftflödet är tillräckligt.
4.5 Övre ugn
4.6 Barnlås
4.3 Ställa klockan
Du måste ställa in tiden innan du
kan använda ugnen.
Efter anslutning till elnätet eller efter ett
strömavbrott blinkar indikeringen för tiden.
Tryck på + eller --knappen för att ställa in
rätt tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar blinkningarna
och klockan visar den inställda tiden.
Barnlåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låsknappen (A)
åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
B
A
50 www.electrolux.com
Avaktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt
höger
2. Tryck och håll inne knappen (B)
3. Släpp låsknappen (A)
4. Släpp knappen (B)
Aktivera barnlåset
1. Flytta och håll inne låsknappen (A) åt
höger
2. Tryck och håll inne knappen (B)
3. Släpp knappen (B)
4. Släpp låsknappen (A)
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
4.7 Undre ugn
4.8 Barnlås
Barnlåset är som standard aktiverat.
Öppna och stänga luckan
För att öppna luckan förs låset åt höger.
Stäng luckan utan att trycka in lucklåset.
Avaktivera barnlåset
1.
2
2.
Tryck på lucktätningen (B) på varje
sida. Tätningen släpper.
Dra upp lucktätningen och ta bort
den.
B
1
3.
1
2
Lossa spaken (1), flytta den åt höger
(2) och sätt tillbaka den.
SVENSKA
4.
51
Håll i lucktätningen (B) i varje sida och
sätt den på luckans innerkant. Sätt
lucktätningen i luckans övre kant.
B
Avstängning av produkten avaktiverar inte det mekaniska barnlåset.
Aktivera barnlåset
Gör enligt ovanstående anvisningar igen
och flytta tillbaka lucklåset till vänster.
5. HÄLL – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
5.1 Beskrivning av kontrollpanelen
1
2
3
10
4
9
5
6
7
8
Använd touch-kontrollerna för att manövrera produkten. Indikeringarna
och displayen visar vilka funktioner som är aktiverade.
Touch-kontroll
Funktion
1
För att aktivera och avaktivera hällen.
2
För att låsa/låsa upp kontrollpanelen.
3
Värmelägesdisplay.
För att visa det inställda värmeläget.
4
Timerindikatorer för kokzonerna.
För att visa för vilken zon tiden är inställd.
5
Timerdisplayen.
För att visa tiden i minuter.
6
7
/
För att öka eller minska värmeläget.
För att aktivera Booster-funktionen.
52 www.electrolux.com
Touch-kontroll
8
Funktion
För att öka eller minska tiden.
/
9
För att välja kokzon
10
För att aktivera och avaktivera STOP
+GO-funktionen.
5.2 Visningar av värmelägen
Display
Beskrivning
Kokzonen är avaktiverad.
Kokzonen är på.
-
STOP+GO / Håll varm-funktionen är aktiverad.
Automax-funktionen är igång.
Kokkärlet är olämpligt eller för litet, eller inget kokkärl är
placerat på kokzonen.
Ett fel har uppstått.
En kokzon är fortfarande varm (restvärme).
Funktionslåset/Barnlåset är aktiverat.
Booster-funktionen är igång.
Den automatiska avstängningen har aktiverats.
5.3 Aktivera och avaktivera
hällen
Tryck på
i 2 sekunder för att aktivera
hällen. Tryck på
i 1 sekund för att
avaktivera hällen.
5.4 Värmeläge
Tryck på
för att öka värmeläget. Användning
för att minska värmeläget.
Displayen visar värmeläget. Tryck på
och
samtidigt för att inaktivera kokzonen.
5.5 Automax
Med Automax-funktionen kan du få nödvändigt värmeläge på kort tid. Den ställer
in det högsta värmeläget under en viss tid
(se diagrammet) och sänker sedan värmen till valt läge.
För att starta Automax:
1.
Tryck på
.
syns på displayen.
2.
Tryck omedelbart på
displayen.
3.
Tryck omedelbart på
flera gånger
tills önskad värmeinställning visas. Efter 3 sekunder syns
på displayen.
Avaktivera funktionen genom att
trycka på
4.
syns på
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5.6 Booster-funktion
Booster-funktionen gör mer effekt tillgänglig för induktionskokzonerna. Booster-
SVENSKA
funktionen är aktiv i maximalt 10 minuter.
Därefter ställs induktionskokzonen automatiskt in på det högsta värmeläget. För
.
att aktivera funktionen, tryck på
tänds på displayen. För att stänga av
funktionen, tryck på
eller
.
2.
3.
5.7 Effektreglering
Effektregleringen delar upp effekten mellan två kokzoner parvis (se illustrationen).
Effektfunktionen ökar effekten till den
högsta nivån för en kokzon i paret och
minskar effektnivån för den andra kokzonen. Displayen för den reducerade kokzonen ändras mellan två nivåer.
4.
5.
53
Ställ in värmeläget för kokzonen. Du
kan även ställa in den efter att du aktiverat timern.
Aktivera timern eller ändra inställd tid
genom att trycka på + eller - på hällens kontrollpanel. Den maximala tiden du kan ställa in är 99 minuter.
Kokzonens indikering blinkar sakta.
Timern börjar räkna ned.
Du kan se återstående tid genom att
trycka på
flera gånger tills indikeringen för nödvändig kokzon blinkar
snabbt. På displayen visas den återstående tiden.
När inställd tid nåtts blinkar 00 och en
ljudsignal hörs. Kokzonen inaktiveras.
Tryck på
len.
för att stänga av signa-
Om du vill avaktivera timern innan
inställd tid nåtts ställer du in kokzonen på
och trycker på -.
Den kvarvarande tiden räknas ner
till 00. Kokzonens indikering
slocknar.
5.8 Effektreglering för de högra
kokzonerna och för den övre
ugnen
De högra kokzonerna och den
övre ugnen använder samma
energikälla (samma nätfas) när de
är igång samtidigt. Effektregleringen förhindrar att en krets överbelastas.
Ju mer effekt den övre ugnen behöver när
den används, desto mindre effekt kan de
högra kokzonerna ha. När en kokzon inte
kan använda full effekt ändras displayen
för zonen mellan de två nivåerna.
Timern kan användas som signalur när
kokzoner inte används. Du gör detta genom att ställa in kokzonen och aktivera timern, men ställ inte in värmeläget.
5.10 Stop+Go
Funktionen Stop+Go
ställer in alla påslagna kokzoner på det lägsta värmeläget (
).
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
• För att aktivera denna funktion, tryck på
. I displayen visas symbolen
.
• För att avaktivera denna funktion, tryck
på
. Displayen visar värmeläget som
du ställde in tidigare.
När Stop+Go är igång kan du inte
ändra värmeläget.
5.9 Timer
Använd den för att ställa in en automatisk
avstängningstid för en kokzon.
1.
Ställ in kokzonen. Tryck på
flera
gånger tills indikeringen för den önskade kokzonen tänds.
Du måste ställa in kokzonen innan
du kan ställa timern.
5.11 Lås
När kokzonen är aktiverad kan du låsa
kontrollpanelen men inte
. Funktionen
förhindrar oavsiktliga ändringar av värmeläget.
Funktionen stoppar inte timerfunktionen.
1. Ställ in ett värmeläge.
54 www.electrolux.com
2.
3.
För att aktivera denna funktion, tryck
på
. I displayen visas symbolen
i 4 sekunder.
För att avaktivera denna funktion,
tryck på
. Displayen visar värmeläget som du ställde in tidigare.
Om du avaktiverar produkten
avaktiveras funktionen.
När du stänger av produkten visar displayen SAFE.
Låsfunktionen låser och låser upp
ugnens gränssnitt samtidigt.
5.12 Barnlås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig användning av hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1.
Tryck på
för att aktivera hällen.
Ställ inte in något värmeläge.
2.
Tryck på
i 4 sekunder. I displayen
visas symbolen
. Barnlåset är aktiverat.
3.
Tryck på
för att avaktivera hällen.
Aktivera/inaktivera Barnlåset
1.
Tryck på
för att aktivera hällen.
Ställ inte in något värmeläge.
2.
Tryck på
i 4 sekunder. I displayen
visas symbolen
.
3.
Tryck på
för att avaktivera hällen.
För att inaktivera Barnlåset för ett
enstaka tillagningstillfälle:
1.
Tryck på
för att aktivera hällen. I
displayen visas symbolen
.
2.
Tryck på
i 4 sekunder.
Ställ in värmelägena inom 10 sekunder. Hällen kan nu användas.
När du inaktiverar hällen aktiveras
Barnlåset igen.
3.
4.
6. HÄLL – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Barnlåset låser hällen och ugnen
samtidigt.
5.13 Restvärmeindikering
Restvärmeindikatorn tänds när en kokzon
är varm.
VARNING
Risk för brännskador från restvärme!
5.14 Automatisk avstängning
Hällen stängs av automatiskt om:
• Alla kokzoner är inaktiverade.
• Du inte ställer in värmeläge efter hällen
har aktiverats.
• Du spiller något eller sätter något på
hällens kontrollpanel längre än 10 sekunder (en kastrull, en handduk osv.).
En ljudsignal ljuder och hällen stängs
av. Ta bort föremålet eller rengör kontrollpanelen.
• Hällen blir för het (t.ex. om ett kokkärl
kokar torrt). Innan du använder hällen
igen måste kokzonen kallna.
• Du använder ett olämpligt kokkärl. Disoch kokzoplayen visar symbolen
nen stängs av automatiskt efter 2 minuter.
• Du avaktiverar inte en kokzon eller ändrar värmeläget. Efter en stund (se taoch
bellen) visar displayen symbolen
hällen stängs av.
Värmeläge
-
Avstängningstid
6,0 timmar
5,0 timmar
4,0 timmar
-
1,5 timmar
SVENSKA
6.1 Kokkärl för
induktionskokzoner
Vid matlagning med induktion genereras värme nästan omedelbart
i kokkärlet av ett kraftigt elektromagnetiskt fält.
Kokkärlsmaterial
• Lämpliga: gjutjärn, stål, emaljerat stål,
rostfritt stål, botten med flera lager
(märkt som lämpligt av tillverkaren).
• Fel: aluminium, koppar, mässing, glas,
keramik, porslin.
Kokkärl är lämpliga för en
induktionshäll om:
• Vatten kokar mycket snabbt upp på en
kokzon som är inställd på det högsta
värmeläget.
• Du kan sätta en magnet i kokkärlets
botten.
Kokkärlets botten skall vara så
tjock och plan som möjligt.
Ställ kokkärlet på korset som är
markerat på kokhällen. Täck korset helt. Den magnetiska delen av
kokkärlets botten ska vara minst
125 mm. Induktionskokzonerna
anpassar sig automatiskt till storleken på kokkärlets botten. Du
kan använda ett stort kokkärl på
två kokzoner samtidigt.
Vär- Använd för:
meläge
55
6.2 Buller under användning
Om du hör:
• Knackande ljud: är kokkärlet tillverkat
av olika material ("sandwichkonstruktion").
• Visslande ljud: använder du en eller flera
kokzoner med höga effektnivåer och
kokkärlet är tillverkat av olika material
("sandwichkonstruktion").
• Surrande: en eller flera kokzoner används på höga energinivåer.
• Klickande: beror detta på elektriska
omkopplingar.
• Brus, surrande: beror detta på att fläkten är igång.
De beskrivna ljuden är normala och
antyder inte att det är något fel på
produkten.
6.3 Spara energi
• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.
• Sätt kokkärl på kokzonen innan
den slås på.
6.4 Exempel på olika typer av
tillagning
Uppgifterna i tabellen är endast avsedda
som vägledning.
Tid
Tips
Håll maten som du tillagat varm
efter
behov
Lägg ett lock på ett kokkärl
1-2
Hollandaisesås, smältning av:
smör, choklad, gelatin
5-25
min
Rör om då och då
1-2
Stanning: fluffiga omeletter, äggstanning
10-40
min
Tillaga med lock
2-3
Småkoka ris och mjölkrätter, vär- 25-50
ma färdiglagade rätter
min
Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölkbaserade rätter under tillagningen
3-4
Ångkoka grönsaker, fisk, kött
20-45
min
Tillsätt några matskedar vätska
4-5
Ångkoka potatis
20-60
min
Använd max. ¼ liter vatten till
750 g potatis
1
56 www.electrolux.com
Vär- Använd för:
meläge
Tid
Tips
4-5
Tillaga större mängder mat, stuv- 60-150 Upp till 3 l vätska plus ingreningar och soppor
min
dienser
6-7
Lätt stekning: schnitzel, cordon
bleu, kotletter, kroketter, korv,
lever, redning, ägg, pannkakor,
munkar
7-8
Kraftig stekning, potatiskroketter, 5-15
biff
min
9
Koka stora mängder vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pommes frites
efter
behov
Vänd efter halva tiden
Vänd efter halva tiden
Booster-funktionen är bäst för att värma
upp stora mängder vatten.
7. HÄLL – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Rengör produkten efter varje användningstillfälle.
Använd alltid kokkärl med ren botten.
Repor eller mörka fläckor på glaskeramiken har ingen inverkan på
hur produkten fungerar.
För att ta bort smuts:
– Ta omedelbart bort: smält plast,
plastfolie och mat med socker.
Smutsen kan skada produkten om
2.
1.
8. UGN – DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
3.
du inte gör detta. Använd en speciell skrapa för glaset. Sätt skrapan
snett mot glasytan och för bladet
över ytan.
– Ta bort när produkten svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Använd ett särskilt
rengöringsmedel för glaskeramik eller rostfritt stål.
Rengör produkten med en fuktig duk
och lite rengöringsmedel.
När du är klar, torka av produkten
med en torr trasa.
SVENSKA
57
8.1 Kontrollpanelen
1
2
Nummer
Knap
p
1
–
3
4
5
6
Funktion
7
Beskrivning
Display
För att visa ugnens aktuella inställningar.
2
På/Av
För att aktivera och avaktivera ugnen.
3
Val av ugn
För att växla mellan den övre ugnen och huvudugnen.
4
Val av ugnsfunktion
För att ställa in en ugnsfunktion eller ett program.
5
Matlagningstermometer
För att aktivera matlagningstermometern.
6
Val/Klockfunktion
För att förflytta sig mellan ugnens funktioner
och klockfunktionerna.
7
Inställningsknappar
För att ställa in temperatur och tid.
8.2 Kontrollampor på displayen
1
2
3
4
5
6
7
Nummer
Namn
Beskrivning
1
Kontrollampa för
över- eller huvudugn
Visar vilken ugn som är igång.
2
Kontrollampa för
ugnsfunktion
Visar funktionen.
8
9
58 www.electrolux.com
Nummer
Namn
Beskrivning
3
Kontrollampa för
lampa/upptining
Visar om lampan/upptiningsfunktionen är aktiverad.
4
Värmeindikator
Visar det inställda värmeläget.
5
Kontrollampa för
temperatur/klocka
Visar temperaturen och tiden i minuter.
6
Indikator för matlagningstermometer
Matlagningstermometern sitter i matlagningstermometeruttaget.
7
Kontrollampa för
varmhållning
Visar att varmhållningsfunktionen är aktiverad.
8
Tillagningstid/Sluttid/ Visar tidsinställningen för klockfunktionerna.
Drifttid
9
Kontrollampa för
klockfunktion
För att ställa in klockfunktionen och signaluret.
8.3 Funktioner i den övre ugnen
Ugnsfunktioner
Tillämpning
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
Övre och undre värmeelementen är igång
samtidigt.
Varmluftsgrillning
För stekning av större stycken kött eller fågel på en nivå. Även för att gratinera och
bryna.
Undervärme
För bakning av kakor med knaprig botten.
Bara det undre värmeelementet är igång.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder. För att rosta bröd. Hela grillen är
igång.
Belysning
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
8.4 Funktioner i huvudugnen
Ugnsfunktion
Tillämpning
Varmluft
För att ugnssteka eller tillaga mat som kräver samma tillagningstemperatur, på flera
nivåer i ugnen, utan att aromerna blandas.
Ställ in ugnstemperaturen 20-40 °C lägre
än vid över/undervärme.
Över/Undervärme
För bakning och stekning på en ugnsnivå.
De övre och undre värmeelementen är
igång samtidigt.
SVENSKA
Ugnsfunktion
59
Tillämpning
Pizza/paj-läge
För att laga pizza, quiche eller paj. Ställ in
ugnstemperaturen 20-40 °C lägre än vid
över/undervärme.
Lågtemperaturstek- För att tillaga magert och mört kött.
ning
Gratinering
För tillagning av stora köttstycken. Här verkar grillelement och fläkt växelvis så att den
varma luften cirkulerar runt maträtten.
Max grill
För grillning av tunna livsmedel i stora
mängder. För att rosta bröd. Värmen kommer från hela grillelementet.
Varmhållning
För varmhållning av maträtter.
Torkning
För torkning av skivad frukt (t.ex. äpple,
plommon, persikor) och grönsaker (t.ex. tomater, zucchini, svamp).
Upptining
För att tina frysta livsmedel.
Ljus
För att aktivera ugnslampan utan en tillagningsfunktion.
8.5 Välja en ugn
8.8 Avaktivera en ugnsfunktion
1.
Tryck på strömbrytaren
tivera produkten.
2.
Tryck på
-knappen flera gånger för
att välja den övre eller undre ugnen.
för att ak-
8.6 Ställa in ugnsfunktionen
Använd
för att ställa in ugnsfunktionen.
På displayen visas den rekommenderade
temperaturen.
Om du inte ändrar den här temperaturen
inom ca 5 sekunder börjar produkten värmas upp.
En ljudsignal hörs när produkten
uppnått den inställda temperaturen.
Du kan ändra ugnsfunktionen medan ugnen är igång.
8.7 Ändring av
ugnstemperaturen
Använd
raturen.
eller
för att ställa in tempe-
Tryck på väljarknappen för ugnsfunktion
eller
flera gånger tills ingen ugnsfunktion visas på displayen.
8.9 Kontrollampa för
uppvärmning
När du slår på en ugnsfunktion tänds
staplarna på displayen en efter en. Staplarna visar att ugnens temperatur ökar.
8.10 Restvärmeindikering
När ugnen stängs av, visar staplarna på
displayen restvärmen.
8.11 Kylfläkt
När produkten är på aktiveras fläkten automatiskt för att hålla produktens ytor svala. Om du stänger av produkten fortsätter
fläkten att gå tills temperaturen i produkten har svalnat.
60 www.electrolux.com
8.12 Barnlås
2.
Se kapitlet "Häll - daglig användning" och
avsnittet "Barnlås".
3.
4.
8.13 Automatisk
ugnsavstängning
5.
Apparaten stänger av sig själv efter
en stund:
• om du inte stänger av apparaten.
• om du inte ändrar ugnstemperaturen.
Ugnstemperatur Avstängningstid
30 - 120 °C
12.5 timme
120 - 200 °C
8.5 timme
200 - 250 °C
5.5 timme
250 - max. °C
3.0 timme
stäng av apparaten helt för att använda
apparaten efter att den stängts av automatiskt.
6.
8.14 Matlagningstermometer
Matlagningstermometern mäter innertemperaturen när köttbitar tillagas.
1.
Tryck på
flera gånger tills den önskade ugnen visas (Övre/Nedre).
Ställ in innertemperaturen:
– Tryck på
flera gånger tills funktionen Matlagningstermometer blinkar och displayen visar den inställda innertemperaturen.
– Tryck på
eller
inom 5 sekunder för att ställa in innertemperaturen.
Displayen växlar till aktuell innertemperatur.
Innertemperaturen visas från 30
ºC.
Den förvalda innertemperaturen är
60 °C.
Om du sätter klockfunktionen
Koktid eller Stopptid (om det går)
så kommer den automatiska avstängningen inte fungera.
Använd endast den matlagningstermometer som medföljer eller
originalreservdelar.
Sätt in matlagningstermometern i uttaget framtill på produkten.
Aktivera produkten.
7.
Sätt in spetsen på matlagningstermometern i mitten av köttet.
8.
2
1
9.
Ställ in ugnsfunktionen (
) och vid
behov ugnstemperaturen (
/
).
Produkten beräknar kontinuerligt den
ungefärliga sluttiden för den inställda
innertemperaturen. På displayen visas
hela tiden den nya ungefärliga sluttiden.
Matlagningstermometern måste
sitta kvar i köttet och i sitt uttag
under hela tillagningen. Medan
produkten beräknar den ungefärliga sluttiden visas en blinkande
ruta på displayen.
En ljudsignal hörs när köttet uppnått
den inställda innertemperaturen.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Dra ut matlagningstermometerns kontakt ur uttaget och ta ut köttet ur ugnen.
VARNING
Matlagningstermometern är varm!
Det finns risk att bränna sig! Var
försiktig när du tar bort matlagningstermometerns spets och
kontakt.
Avaktivera produkten
SVENSKA
61
8.15 Sätta in ugnstillbehör
Grill- / stekpannan och ugnsgallret
har sidokanter. Dessa kanter och
formen av styrskenorna är en specialanordning för att förhindra att
kokkärlen glider.
Sätta in ugnsgallret och långpannan
tillsammans
Sätt gallret på långpannan. Skjut in den
djupa formen mellan styrskenorna på en
av ugnens nivåer.
FÖRSIKTIGHET
Använd bara teleskopskenorna i
undre ugnen.
Spara installationsanvisningarna till
teleskopskenorna för framtida användning.
8.16 Teleskopskenor – isättning av ugnstillbehör
Ställ bakplåten eller långpannan på teleskopskenorna.
62 www.electrolux.com
Den upphöjda kanten runt gallret
är en specialanordning som hindrar kokkärl från att glida av.
8.17 Sätta in galler och djup långpanna samtidigt
Sätt gallret på långpannan. Ställ gallret
och långpannan på teleskopskenorna.
9. UGN - KLOCKFUNKTIONER
Klockfunktion
Tillämpning
Klocka
Visar tiden. För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.
Signalur
För att ställa in en tid för nedräkning.
När tiden löper ut avges en ljudsignal.
Koktid
Slut
Används för att ställa in hur länge ugnen ska vara på.
För att ställa in avstängningstid för en ugnsfunktion.
Koktid
och Sluttid
kan användas samtidigt om ugnen automatiskt ska slås på eller stängas
av vid en senare tidpunkt. I det
här fallet ställer du först in koktid
och sedan sluttid
.
3.
4.
9.1 Inställning av klockfunktioner
1.
2.
Aktivera produkten.
Använd
flera gånger tills displayen visar den önskade klockfunktionen och den relaterade symbolen,
.
till exempel signaluret
Använd
eller
för att ställa in
önskad tid.
En ljudsignal hörs i två minuter när tiden gått ut, och "00.00" och kontrollampan för den relaterade funktionen
blinkar. Produkten avaktiveras.
Tryck på valfri knapp för att stänga av
signalen.
Med Signalur
måste du aktivera produkten för att ställa in klockfunktionen.
SVENSKA
Med Koktid
och Sluttid
stängs ugnen av automatiskt. Du
måste först ställa in ugnsfunktionen och temperaturen innan du
kan ställa in klockfunktionen.
9.2 Heat+Hold
Heat+Hold-funktionen håller tillagad mat
varm i 30 minuter sedan tillagningen är
klar.
Aktivera Heat+Hold
1. Ställ in tiden med klockfunktionerna
Koktid
och/eller Sluttid
.
63
2.
Använd alternativet
flera gånger
tills displayen visar symbolen Varmhållning
3.
Tryck på
så visar displayen
"00:30".
När ugnsfunktionen är genomförd avges en ljudsignal och Heat+Hold startar. Den inställda ugnsfunktionen körs
vid 80 °C i 30 minuter. Ugnen stängs
av automatiskt.
4.
Temperaturen för inställd ugnsfunktion måste vara över 80 °C.
10. UGN – RÅD OCH TIPS
VARNING
Se säkerhetsavsnitten.
Temperaturerna och gräddningstiderna i tabellerna är endast riktvärden. De beror på recepten
samt på ingrediensernas kvalitet
och mängd.
FÖRSIKTIGHET
Använd en djup långpanna för
mycket fuktiga kakor. Fruktjuicer
kan orsaka permanenta fläckar på
emaljen.
10.1 Övre ugn
Den övre ugnen är den mindre av de två
ugnarna. Den har 3 ugnsnivåer. Användningsområdet är att tillaga mindre mängder mat. Den ger särskilt goda resultat när
den används för att tillaga fruktkakor, sötsaker och kryddade pajdegsbottnar eller
quiche.
10.2 Undre ugn
Undre ugnen är särskilt lämpad för att
tillaga stora mängder mat.
10.3 Bakning
Allmänna anvisningar
• Din nya ugn kan ha andra bak-/stekegenskaper än din gamla. Anpassa dina
vanliga inställningar (temperatur, koktider) och placering av plåtar och galler
till värdena i tabellerna.
• Med längre bakningstider kan ugnen
stängas av ca 10 minuter innan bakningstiden är slut, för att använda restvärmen.
När du använder frysta livsmedel kan
plåtarna i ugnen slå sig. När plåtarna
kallnar igen återtar de sin normala
form.
Användning av baktabellerna
• Vi rekommenderar att använda den lägre temperaturen den första gången.
• Om du inte kan hitta inställningarna för
ett speciellt recept, leta efter ett recept
som är nästan likadant.
• Bakningstiden kan förlängas med 10–
15 minuter, om du bakar kakor på mer
än en nivå.
• Bakverk vid olika nivåer blir först inte alltid lika bruna. Om detta händer ska du
inte ändra temperaturinställningen. Skillnaden jämnar ut sig under bakningen.
64 www.electrolux.com
Tips för bakning
Bakresultat
Möjlig orsak
Lösning
Kakan är inte tillräckligt gräddad
på undersidan
Fel ugnsnivå
Ställ plåten på en lägre nivå
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För hög ugnstemperatur
Sänk temperaturen
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För kort gräddningstid
Förläng gräddningstiden
Öka inte temperaturen för att
minska gräddningstiden
Kakan faller ihop
(blir degig, klumpig, vattenränder)
För mycket vätska i de- Använd mindre vätska. Kontrollera
gen
mixningstiden. Speciellt om du använder en matberedare
Kakan är för torr
För låg ugnstemperatur Ställ in en högre temperatur
Kakan är för torr
För lång gräddningstid
Kakan blir inte
jämnt gräddad
För hög temperatur och Minska temperaturen och förläng
för kort gräddningstid
gräddningstiden
Kakan blir inte
jämnt gräddad
Degen inte jämnt förde- Fördela degen jämnt på plåten
lad
Kakan gräddas
inte med den inställda tiden
För låg temperatur
Ställ in en kortare gräddningstid
Höj temperaturen något
10.4 Övre ugn
10.5 Traditionell bakning
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
1-2
200-225
10-20
Grahamsbullar
1-2
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
1-2
200-225
10-12
Formbröd
1-2
190-210
30-40
Ciabattabullar
1-2
210-230
10-20
Foccacia
1-2
220-230
15-20
Pitabröd
1-2
230
5-15
Salta kringlor
1-2
180-200
12-15
1
175-225
35-45
Vitt bröd /
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
1-2
180-200
35-45
Vitt bröd / Limpor
SVENSKA
Typ av bakverk
Nivå
Rågbröd, blandning
Temperatur °C
Tid i minuter
max. Temperaturinställning
värmning
65
- bakning
1-2
190
55-65
Baguetter
1-2
220-230
15-30
Kaka i långpanna
1-2
170-180
50-60
Fruktkakor
1-2
150-170
70-80
Muffins
1-2
180-200
10-20
Rulltarta
1-2
220-230
6-14
Bullar
1-2
220-230
8-15
Längder/ Kransar
1-2
180-200
25-35
Pepparkakor
1-2
220-225
8-12
Kaka i form
1-2
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
1-2
200-225
8-12
Maränger
1-2
100
90-120
Marängbottnar
1-2
100
90-120
- värmning
1-2
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
1-2
160-180
6-15
Petit-choux
1-2
170-190
30-45
Rulltårta
1-2
190-210
10-12
Frukttårtor, mördegskakor
1-2
175-200
förbakning, bullal
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
1-2
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
1-2
190-200
25-35
Mandelkakor i ringar
1-2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
1-2
210-220
15-30
10.6 Undre ugn
10.7 Baka i varmluft
Typ av bakverk
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
2+4
175-185
15-20
Grahamsbullar
2+4
165-180
20-30
Småt gærbrød
med fyld
2+4
170-180
15-20
66 www.electrolux.com
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Formbröd
Typ av bakverk
1+4
170-190
30-40
Salta kringlor
2+4
160-170
15-20
Vetebröd / Limpor
2+4
170-180
35-45
Fullkornsbröd
2+4
160-170
35-45
Rågbröd, blandning
2+4
250
varmhållning
- bakning
2+4
160-170
60-70
Baguetter
2+4
180-200
20-30
Bradepandekage
3
150-160
50-60
Fruktkakor
3
140-150
70-80
Muffins
2+4
160-170
15-25
Rulltarta
3
190-210
6-15
Bullar
2+4
185-195
8-15
Längder/ Kransar
2+4
170-180
25-35
Pepparkakor
2+4
160-170
8-15
Formkage
2+4
150-160
30-40
2
150-160
50-60
Maränger
2+4
100
90-120
Marängbottnar
2+4
100
90-120
- värmning
2+4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
2+4
150-160
10-20
Petit-choux
2+4
155-165
30-40
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
förbakning, bottnar
10-15
Frukttårtor, mördegskakor
2+4
150-160
dekorering 35-45
Frukttårtor, smuldeg
2+4
170-180
30-40
Sockerkakor/Madeirakakor
10.8 Traditionell bakning
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Småfranska
Typ av bakverk
3-4
200-225
10-20
Grahamsbullar
3-4
190-200
20-25
Småt gærbrød med fyld
3-4
200-225
10-12
Formbröd
2-3
190-210
30-40
SVENSKA
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
Typ av bakverk
3-4
210-230
10-20
Foccacia
3-4
220-230
15-20
Pitabröd
3-4
250
5-15
Salta kringlor
3-4
180-200
12-15
2
175-225
35-45
Vetebröd
1-2
190-210
25-40
Ciabatta
1-2
210-220
15-25
Fullkornsbröd
Vetebröd / Limpor
1-2
180-200
35-45
Rågbröd, blandning
1
275
värmning
- bakning
1
190
55-65
Baguetter
3-4
220-230
15-30
Bradepandekage
2-3
170-180
50-60
Fruktkakor
3
150-170
70-80
Muffins
3
180-200
10-20
Rulltarta
3
220-250
6-15
Bullar
3
220-250
8-15
Längder/ Kransar
3
180-200
25-35
Pepparkakor
3
220-225
8-12
Formkage
3-4
170-180
35-45
Sockerkakor/Madeirakakor
1-2
170-180
40-50
Smörgåstårta, bullar
3-4
200-225
8-12
Maränger
3-4
100
90-120
Marängbottnar
3-4
100
90-120
- värmning
3-4
med ugnen avstängd
25
Kex/skorpor
3-4
160-180
6-15
Petit-choux
3-4
170-190
30-45
Rulltårta
3-4
190-210
10-12
67
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175-200
förbakning, bullar 10-15
Frukttårtor, mördegskakor
3-4
175
dekorering
35-45
Frukttårtor, smuldeg
3-4
190-200
25-35
Kransekage i ringe
2
210-230
10-12
Ugnspannkaka
2
210-220
15-30
68 www.electrolux.com
10.9 Pizza-tabell
Typ av mat
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter
Ciabattabullar
2-3
200-220
10-20
Foccacia
2-3
220-230
10-20
Ciabatta
2-3
190-200
15-25
Frukttårtor, mördegskakor
2-3
170-180
35-45
Frukttårtor, smuldeg
2-3
175-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tjock - med mycket fyllning)
1-2
180-200
25-35
Pizza, hemlagad
(tunn botten)
1-2
200-2301)
15-20
Fryst pizza
1-2
200
15-20
Tårtor, hembakade
förbakning, bullar
3-4
215-225
35-45
Tårtor, hembakade
dekorering
3-4
215-225
35-45
Tårtor, frusna
3-4
200
15-25
1) förvärm ugnen
10.10 Stekning
Stekkärl
• Använd värmebeständiga ugnsformar
(läs tillverkarens bruksanvisning).
• Stora stekar kan stekas direkt i långpannan eller på gallret över långpannan.
(om det används).
• Stek magert kött i en stekgryta med
lock. Det gör att köttet blir saftigare.
• Alla typer av kött som ska ha en stekyta
kan stekas i en stekgryta utan lock.
10.11 Övre ugn
10.12 Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Engelsk rostbiff 1)
1-2
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Engelsk rostbiff
1-2
180
90-120
SVENSKA
69
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på max.
temperatur. Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Typ av kött
Oxfilé 1)
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2–3
180
60-70
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
1–2
180
80-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
200
60-70
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Fläsk
Typ av kött
Fläskstek 1)
Fläskkotlett 1)
2
200
60
Fläskkarré
1-2
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
200
55-65
Anka 1)
1-2
160
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
1-2
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
1-2
200
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Fågel
Typ av kött
Kyckling, i bitar
10.13 Undre ugn
10.14 Steka i varmluft
Nötkött
Typ av kött
70 www.electrolux.com
Typ av kött
Rostbiff
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
1-2
160
90-120
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
175
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rostbiff 1)
2-3
125
80-120
Rumpstek
- bryning
2-3
225
totalt 10
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
10.15 Traditionell stekning
Nötkött
Typ av kött
SVENSKA
71
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- stekning
2-3
160
50-60
Rostbiff
1-3
180
90-120
Typ av kött
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en köttermometer ska den tas bort före grillning.
Kalv
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
180
60-70
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
180
80-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
3
200
60-70
Fläskkarré 1)
3
200
60
Grishals
2-3
180
90-120
Skinka
1-2
160
60-100
Galler
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling, i bitar
2-3
200
55-65
Anka 1)
2-3
160
55-65
Anka lågtempererad 1)
2-3
130
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
160
50-60
Kalkonbröst
2-3
200
70-80
Typ av kött
Oxfilé1)
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Gris
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
72 www.electrolux.com
10.16 Gratinering
Nötkött
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Rumpstek
- bryning
2-3
200
totalt 10
Rumpstek
- stekning
2-3
150
50-60
Engelsk rostbiff
1-2
160
90-120
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2-3
160
60-70
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé1)
1) Övrigt. Kan brynas efter stekning under grillen eller med över-/undervärme på 250 °C.
Använder du en matlagningstermometer ska den tas bort före grillning.
Lamm
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
2
160
80-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Fläskstek 1)
2-3
180
60-70
Fläskkotlett 1)
2-3
175
60
Fläskkarré
2-3
160
90-120
Skinka
1-2
150
60-100
Nivå
Temperatur °C
Tid i minuter per
kg kött
Kyckling
2-3
180
55-65
Anka 1)
2-3
150
55-65
Anka lågtemperaturtillagad 1)
2-3
lämpar sig inte
totalt ca 5 timmar
Stekt kalkon, fylld
1-2
150
50-60
Kalkonbröst
2-3
175
70-80
Typ av kött
Lägg/bog/revben
Fläsk
Typ av kött
Fågel
Typ av kött
SVENSKA
73
10.17 Tabell matlagningstermometer
Nötkött
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Rostbiff
2-3
55-65
Rumpstek
- bryning
2-3
55-65
Rumpstek
- stekning
2-3
55-65
Rostbiff
1-2
75-80
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
65
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2
90
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
Typ av kött
Kalv
Typ av kött
Oxfilé
Lamm
Typ av kött
Lägg/bog/sadel
Fläsk
Typ av kött
Grisstek
2-3
80
Fläskkarré
2-3
75-80
Skinka
1-2
70-75
Nivå
Temperatur i mitten av
köttet
2-3
75-80
Fågel
Typ av kött
Kalkonbröst
10.18 Lågtemperaturstekning
Använd den här funktionen för magra,
möra stycken av kött och fisk.
Ugnen får den förinställda temperaturen
och en signal avges. Därefter ställer ugnen automatiskt om till en lägre temperatur för fortsatt tillagning.
Tillaga alltid utan lock vid lågtemperaturstekning.
1.
Bryn köttet i het stekpanna.
2.
3.
Placera köttet på ett stekfat eller direkt på ugnsgallret. Placera plåten under gallret för att fånga upp fettet.
Välj ungsfunktionen Lågtemperaturstekning, ändra temperaturen om
nödvändigt och tillaga tills maten är
klar (se tabellen).
Du kan inte använda Lågtemperaturstekning tillsammans med
klockfunktionerna: Koktid och
stopptid.
74 www.electrolux.com
10.19 Tillagningstabell Lågtemperaturstekning
Sammanlagd tillagningstid (min)
Typ av
kött
Vikt g
Inställning
Nivå
Röd (blodig)
Rosa (medium)
Rostbiff
(genomstekt)
800-1000
150 °C
2
90-110
130-140
Rostbiff
(genomstekt)
1200-1600
150 °C
2
120-130
160-170
Revben av
nöt
600-1000
150 °C
3
55-75
95-110
3,5 cm hög
150 °C
3
-
70-80
Oxfilé, hel
600-1000
120 °C
3
65-75
90-110
Oxfilé, skivad
2,5 cm hög
120 °C
3
20-25
35-45
Entrecôte
1,5 cm hög
120 °C
3
15-25
30-35
T-benstek
2 cm hög
120 °C
3
25-30
35-40
Fläskfilé, hel
500-700
120 °C
3
-
65-75
2,5 cm hög
120 °C
2
-
35-45
Nötbog,
benfri
Fläskfilé,
skivad
Grillområdet är inställt i mitten av nivån.
10.20 Grillning
Använd alltid grillfunktionen med
maximal temperaturinställning
Grilla alltid med stängd ugnslucka
Förvärm alltid den tomma ugnen
med grillfunktionerna i 5 minuter.
• Placera gallret på den ugnsnivå
som rekommenderas i grilltabellen.
• Placera alltid plåten som ska
fånga upp fettet på den första
ugnsnivån.
• Grilla endast tunna bitar av kött
eller fisk.
Livsmedelstyper för grillning
10.21 Övre ugn
Nivå
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
2–3
7-9
4-6
Lammkotletter
2–3
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
2–3
20-25
15-20
SVENSKA
Livsmedelstyper för grillning
Nivå
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Korv
2–3
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20 min.
2–3
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller lax
2–3
10-15
5-10
Rostat bröd
2–3
1-3
1-2
75
10.22 Undre ugn
Livsmedelstyper för
grillning
Nivå
Temperatur
°C
Tid i min. /
Sida 1
Tid i min. /
Sida 2
Fläskkotletter
3-4
250
7-9
4-6
Lammkotletter
3-4
250
7-10
5-6
Kyckling, i bitar
3-4
250
20-25
15-20
Korv
3-4
250
3-5
2-4
Revben, förtillagade i 20
min.
3-4
250
15-20
15-20
Fisk, skivor av torsk eller
lax
3-4
250
10-15
5-10
Rostat bröd
3-4
250
2-3
1-2
10.23 Avfrostning
• Ta ut maten ur förpackningen och placera den på en tallrik på ugnsgallret.
• Täck inte över med en tallrik eller skål.
Detta kan förlänga upptiningstiden väldigt mycket.
• Placera ugnsgallret på första ugnsnivån
nedifrån.
Galler
Tid i minuter
Slutlig avfrostning
min
Kommentarer
Kyckling,
1000 g
2
120-140
20-30
Lägg kycklingen på ett upp
och nervänt tefat på ett större
fat. Vänd efter halva tiden.
Kött, 1000 g
2
100-140
20-30
Vänd efter halva tiden.
Kött, 500 g
2
90-120
20-30
Vänd efter halva tiden.
Forell, 150 g
2
25-35
10-15
-
Jordgubbar,
300 g
2
30-40
10-20
-
Smör, 250 g
2
30-40
10-15
-
Grädde, 2 x2
dl
2
80-100
10-15
Grädde kan vispas även om
den fortfarande är lite frusen.
Kaka, 1400 g
2
60
60
-
Typ av mat
Information om akrylamid
Viktigt Enligt de senaste vetenskapliga
rönen kan akrylamid bildas om livsmedel
bryns hårt (speciellt om de innehåller
stärkelse), vilket kan utgöra en hälsorisk.
Vi rekommenderar därför tillagning vid
låga temperaturer och att inte bryna mat
för hårt.
76 www.electrolux.com
11. UGN – UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
• Torka av produktens framsida med en
mjuk trasa och varmt vatten och diskmedel.
• Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
• Rengör ugnsutrymmet efter varje användningstillfälle. På det viset kan du
lättare få bort smuts och den bränner
inte fast.
• Ta bort envis smuts med speciell ugnsrengöring.
• Rengör alla tillbehör efter varje användningstillfälle och låt dem torka. Använd
en mjuk duk med varmt vatten och ett
rengöringsmedel.
• Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid rengöring om du har tillbehör i Super
Clean. Det kan förstöra Super Cleanytan.
Produkter i rostfritt stål eller
aluminium
Ugnsluckan ska endast rengöras
med en fuktig trasa eller svamp.
Torka torrt med en mjuk trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring eftersom de kan skada ugnens ytor. Följ samma regler när
du rengör ugnens kontrollpanel.
11.1 Katalytiska väggar och tak
Väggarna och taket har en katalytisk beläggning och är självrengörande. De absorberar fett som samlas på väggarna när
ugnen är igång.
För att stödja denna självrengöring
ska ugnen värmas upp regelbundet
utan mat:
1. Ta ut alla tillbehör ur ugnen.
2. Välj en ugnsfunktion.
3. Ställ in ugnstemperaturen på 250 °C
och låt ugnen vara på i en timme.
4. Rengör ugnsutrymmet med en mjuk
fuktig svamp.
FÖRSIKTIGHET
Försök inte rengöra den katalytiska ytan med ugnssprej, slipande
rengöringsmedel, tvål eller andra
rengöringsmedel. Den katalytiska
ytan kan skadas då.
Missfärgning av den katalytiska
ytan påverkar inte de katalytiska
egenskaperna.
11.2 Ugnsstegar
Du kan ta bort ugnsstegarna för att rengöra sidoväggarna.
Borttagning av ugnsstegarna
1.
Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.
SVENSKA
2.
1
77
Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.
2
VARNING
Se till att glasskivorna har svalnat
innan du rengör glasluckan. Det
finns risk att glaset går sönder.
Sätta i ugnsstegarna
Sätt i ugnsstegarna i omvänd ordning.
För utdragbara bakplåtsskenor:
Styrpinnarnas avrundade ändar
måste peka framåt!
VARNING
När luckans glaspaneler skadas
eller repas blir glaset skört och
kan gå sönder. För att förhindra
detta måste du byta ut dem. Kontakta ditt lokala servicecenter för
ytterligare information.
FÖRSIKTIGHET
Se till att den längre fixeringsdelen
är framtill. De två fixeringsdelarnas
ändar måste peka bakåt. Felaktig
installation kan skada emaljen.
11.3 Övre ugn
11.4 Rengöring av ugnsluckan
Ta bort luckan för att göra rengöringen
enklare.
Ta bort luckan:
1.
2.
Öppna ugnsluckan till ca 30° vinkel eller tills du hör ett klick.
Fatta tag i ugnsluckans sidor med
händerna och dra bort luckan från ugnen.
Luckan tas bort genom att du drar
den utåt först på ena sidan och
sedan på andra sidan.
30°
Sätt tillbaka ugnsluckan i omvänd ordning
när rengöringen är klar. Du ska höra ett
klickljud när du sätter tillbaka luckan. Använd en tång om det behövs.
FÖRSIKTIGHET
Placera luckan med utsidan nedåt
på en mjuk, plan yta för att förhindra repor
78 www.electrolux.com
11.5 Ugnsglaspaneler
Glaset i luckan på din produkt kan
skilja sig från den typ och form du
ser på bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
Borttagning och rengöring av luckglasen
1.
Ta tag i lucklisten (B) på båda sidorna
av luckans övre kant och tryck inåt för
att frigöra klämlåset.
2.
Dra lucklisten framåt för att ta bort
den.
Håll glasen i överkanten ett i taget
och dra dem uppåt och ut ur skenorna.
Rengör luckglasen.
B
3.
4.
Följ stegen i motsatt ordning för att sätta
tillbaka glasen.
11.6 Undre ugn
11.7 Rengöring av luckglas
Glaset i luckan på din produkt kan
skilja sig från den typ och form du
ser på bilderna. Antalet glas kan
skilja sig.
SVENSKA
79
Borttagning av glaset:
1.
A
2
2.
3.
Tryck på ena sidan av luckans foder
för att ta bort den. Se diagrammet.
Dra upp fodret.
Ta bort glaspanelerna.
1
För att sätta tillbaka glasen, följ
stegen ovan i motsatt ordning. Innan fodret sänks ska först fodrets
A-del fästas på luckan. Se bilden.
11.8 Ugnslampa
11.9 Byte av ugnslampan
1.
2.
VARNING
Var försiktig när du byter ugnslampan. Det finns risk för stöt.
Ugnslampan sitter på den vänstra sidan av ugnsutrymmet. Ta ut den
vänstra stegen för att komma åt lampan.
Använd ett smalt och trubbigt föremål
(t.ex. en tesked) för att avlägsna
lampglaset. Rengör lampglaset.
Innan du byter ut ugnslampan:
• Stäng av ugnen.
• Ta ut säkringarna ur säkringsskåpet eller stäng av huvudströmbrytaren.
Sätt en handduk på ugnens botten för att undvika att skada ugnsbelysningen och lampglaset.
Byte av ugnslampan
Lampglaset hittar du längst bak i utrymmet.
Ta bort lampglaset genom att vrida
det moturs.
2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan i ugnen mot en ugnslampa som tål upp till 300 °C.
1.
4.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
3.
4.
5.
Om nödvändigt, byt ut lampan i ugnen mot en lampa som tål upp till 300
°C.
Använd samma typ av ugnslampa.
Sätt tillbaka lampglaset.
Sätt tillbaka den vänstra ugnsstegen.
80 www.electrolux.com
12. OM MASKINEN INTE FUNGERAR
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
Problem
Möjlig orsak
Lösning
Produkten fungerar inte
Säkringen i säkringsskåpet har löst ut
Kontrollera säkringen.
Kontakta en behörig
elektriker om säkringen
löser ut mer än en gång.
Produkten fungerar inte
Stickkontakten är inte
isatt ordentligt
Sätt i stickkontakten ordentligt
Produkten fungerar inte
Jordfelsbrytaren är avstängd
Slå på jordfelsbrytaren
Produkten fungerar inte
Barnlåset eller Funktionslåset är aktiverat
Se avsnittet "Hällen Daglig användning".
Produkten fungerar inte
Produkten är inte aktiverad
Aktivera produkten
Produkten fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställ klockan
Produkten fungerar inte
"Automatisk avstängning" Se "Automatisk avstängär aktiverad
ning"
Maten kokas eller steks
för långsamt
Kokkärl med fel värmeAnvänd korrekt kokkärl
ledningsförmåga används med god värmeledningsförmåga
Signaluret fungerar inte
Klockan är inte inställd
Ställa in tiden
Ugnen värms inte upp
Nödvändiga inställningar
är inte gjorda
Kontrollera inställningarna
Ugnslampan tänds inte
Glödlampan är trasig
Byt ut ugnslampan
Matlagningstermometern
fungerar inte
Matlagningstermometern
är inte rätt isatt i uttaget
för matlagningstermometern.
Ta ut köttet och sätt in
det i matlagningstermometerns uttag igen. Ställ
in aktuell temperatur
Ugnsdisplayen visar
"F11"
Matlagningstermometern
är inte rätt isatt i uttaget
för matlagningstermometern.
Sätt in matlagningstermometern korrekt i uttaget
som är avsett för denna
Displayen visar ett felmeddelande som inte
finns i listan
Det föreligger ett elekroniskt fel
• Stäng av produkten via
hushållets säkring eller
säkerhetsbrytaren i
säkringsskåpet och slå
på den igen
• Om felmeddelandet visas på displayen igen,
kontakta Kundtjänst
SVENSKA
Problem
Möjlig orsak
81
Lösning
Ljud hörs från spisen efter Ljudet kommer från kyldu avaktiverat den
fläkten som skyddar spisens elektronik från att bli
för varm
Ingen åtgärd krävs
Hällens display visar
Säkringarna har gått
Kontrollera säkringarna
Hällens display visar
Inget kokkärl på kokzonen
Ställ ett kokkärl på kokzonen
Hällens display visar
Fel kokkärl
Använd rätt typ av kokkärl
Hällens display visar
Diametern på kokkärlets
botten är för liten för kokzonen
Använd kokkärl med en
större bottendiameter
Ugnsdisplayen visar "F9"
Stickkontakten sitter inte i Sätt i stickkontakten i
eluttaget
eluttaget och slå på spisen igen
Ugnsdisplayen visar
"SAFE"
Barnlåset är aktiverat
Kontakta försäljaren eller kundtjänst om
du inte kan avhjälpa felet.
Avaktivera Barnlåset, se
kapitlet "Häll - daglig användning" och "Barnlås"
Information som kundtjänst behöver finns
på typskylten. Typskylten sitter på ugnsutrymmets yttre kant.
Vi rekommenderar att du antecknar den här:
Modell (Mod.)
.........................................
PNC (produktnummer)
.........................................
Serienummer (S.N.)
.........................................
13. INSTALLATION
VARNING
Se säkerhetskapitlena.
13.2 Placering av produkten
Du kan installera din fristående produkt
med skåp på en eller båda sidorna och i
ett hörn.
13.1 Tekniska data
Mått
Höjd
893 - 912 mm
Bredd
596 mm
Djup
600 mm
Övre ugnens kapacitet
40 l
Undre ugnens kapacitet
74 l
B
A
A
82 www.electrolux.com
13.4 Tippskydd
Minsta avstånd
Mått
mm
A
2
B
685
FÖRSIKTIGHET
Du måste installera tippskyddet.
Om du inte installerar det kan produkten tippa över.
Kontrollera att du placerar tippskyddet på rätt höjd.
13.3 Justering av höjd
När du installerar produkten, justera dess ovansida horisontellt.
Använd en skruvmejsel för att justera hjulen (1). Använd en nyckel för att justera de
små fötterna i produktens botten (2).
1
2
50 mm
1.
60 mm
60 mm
50 mm
2.
A
A
3.
B
13.5 Elektrisk installation
Tillverkaren är inte ansvarig om du
inte följer säkerhetsföreskrifterna i
avsnittet "Säkerhetsinformation".
Produkten levereras med nätkabel och
stickkontakt.
Ställ in rätt höjd och plats för produkten innan du fäster tippskyddet.
Tippskyddet består av två delar (A
+B). Du hittar tippskyddet (B) till höger
eller vänster på spisens baksida (se
fig. 1). Du måste installera tippskyddet (A) på väggen. Avståndet
mellan hålet och tippskyddet (A) från
golvet är ungefär 816 mm. Var noga
med att installera tippskyddet (A) i rätt
höjd. Skruva fast det i stabilt material
eller använd lämplig förstärkning.
Kontrollera att tippskyddet sticker in
minst 20 mm i hålet på spisens baksida (B) när du skjuter in spisen (se bild
2). Placera spisen i mitten av utrymmet mellan skåpen. Om utrymmet är
större än spisens bredd, måste du justera sidomåttet. Säkerställ att ytan
bakom produkten är jämn.
Om du ansluter stickproppen från
spisen till en 3-faskontakt, måste
den ha en neutral fas. Annars fungerar inte spisen.
SVENSKA
83
14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen
.
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.
Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. Släng inte
med
produkter märkta med symbolen
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.
892950970-A-372012
www.electrolux.com/shop