ØKONOMI SPORTS CHEF Old star Super veteran

ST. VEJLE Å VISIONSPLAN
UDFORDRINGEN OVERORDNET SET
•
VANDKVANTITET
–
FOR MEGET VAND / OVERSVØMMELSER OG EROSION
–
FOR LIDT VAND / UDTØRRING
•
VANDKVALITET (REGNVAND ER IKKE RENT)
•
FYSISKE FORHOLD (OG SPÆRRINGER / FAUNAPASSAGE)
VISIONS – OG HANDLEPLAN ST. VEJLE Å
•
MÅLSÆTNING: ”AT GENSKABE OG BEVARE ST VEJLEÅDALENS NATUROG KULTURVÆRDIER OG DERTIL KNYTTEDE BIOTOPER OG
REKREATIVE MULIGHEDER
VISIONS – OG HANDLEPLAN ST. VEJLE Å
INDSATSER
•
•
•
•
•
•
At generere idéer til projekter, der på samme tid kan forbedre vandmiljøet, landskabet, sikre og udvikle naturforholdene,
kulturværdierne og udbygge og forbedre mulighederne for friluftslivet.
At skabe sammenhæng såvel landskabeligt som oplevelsesmæssigt i St. Vejleådalen ved at forbedre dyr og planters
spredningsmuligheder og samtidig bevare og forbedre borgernes muligheder for, i sammenhæng, at opleve ådalens skiftende naturog kulturhistoriske værdier fra nord til syd.
At skabe attraktive tilbud og rammer for friluftsaktiviteter, der retter sig mod såvel unge som ældre brugere af området og dermed på
længere sigt bidrager til at forbedre sundheden for befolkningen på den københavnske Vestegn.
At forbedre livsvilkårene for ådalens beskyttede arter og naturtyper og dermed sikre, at de 4 ”ådals-kommuner” lever op til såvel
nationale som internationale forpligtigelser på naturbeskyttelsesområdet.
At skabe en større bevågenhed omkring ”Vestegnens Mølleå” og dermed bidrage til at ”brande” de 4 aktuelle kommuner som
værende attraktive bosætningskommuner, der satser på natur, kultur, sundhed, friluftsliv og bæredygtig udvikling.
At bevare og genskabe kulturelementer i landskabet og synliggøre og formidle disse elementers tilstedeværelse for ådalens
besøgende.
NATUR, VÆRDIER OG
PLANLÆGNING
HVILKE NATURVÆRDIER HAR VI?
•
OMRÅDER MED INTERESSANT FLORA – SPECIELT PÅ DE LIDT
MERE TØRRE PARTIER MED HØJTLIGGENDE KALK
•
EN DEL YNGLENDE OG RASTENDE FUGLEARTER
•
ET MEGET BENYTTET ÅNDEHUL FOR BORGERNE OG MANGE
FORSKELLIGE FRILUFTSAKTIVITETER
MEN VI HAR OGSÅ -
•
KUNSTIGT TØRLAGTE LAVBUNDSOMRÅDER
•
DÅRLIG ØKOLOGISK TILSTAND I DEN KUNSTIGE VALLENSBÆK
SØ OG FLERE FAUNASPÆRRINGER I ST. VEJLE Å.
•
KUN MEGET FÅ YNGLENDE PADDER – HERUNDER PADDER
OMFATTET AF HABITATDIREKTIVETS BILAG IV
•
STORE OMRÅDER MED EN VEGETATION DOMINERET AF
ALMINDELIGE FUGTIGBUNDSARTER (TRIVIALFLORA)
VISIONSPLAEN OG VIRKEMIDLER – MERE
OG BEDRE NATUR VED STORE VEJLE Å
•
STØRRE SAMMENHÆNGENDE VÅDBUNDSOMRÅDER – som vil
kunne tiltrække flere af de mere pladskrævende fugle
•
BEDRE YNGLEMULIGHEDER FOR PADDER – flere permanente og
temporære vandsamlinger
•
REDUCERING AF NÆRINGSTOFFER - nye oversvømmelsesområder forbedrer forholdene i St. Vejle Å, Vallensbæk Sø, Køge Bugt
•
TEMPORÆRE VÅDOMRÅDER - forøger det samlede areal af
naturtypen tidvis våd eng og mindsker omsætningen af humusstoffer
PLANMÆSSIGE KONFLIKTER
•
STORE DELE AF LAVBUNDSOMRÅDERNE ER OMFATTET AF NBL
3
•
DISPENSATIONER NØDVENDIGE
•
DISPENATIONER GIVES KUN VED SÆRLIGE OMSTÆNDIGHEDER –
HERUNDER HØRER NATURFORBEDRENDE FUNKTIONER
NORDLIG DEL AF EGELUNDSPARKEN
•
LAVBUNDSOMRÅDER IKKE OMFATTET AF NBL 3
•
FORØGER AREALET OG FORBEDRE KVALITETEN AF NATURTYPEN
TIDVIS VÅD ENG
•
FLERE OG BEDRE YNGLEMULIGHDER FOR PADDER I NY SØ OG
TEMPORÆRE VANDSAMLINGER
•
TILGRÆNSENDE 3 NATUR ARTSFATTIG MED TRIVIALFLORA
P- ÅDAL I EGELUNDSPARKEN
•
LAVBUNDSOMRÅDER IKKE OMFATTET AF NBL 3
•
FORØGER AREALET OG FORBEDRE KVALITETEN AF NATURTYPEN
TIDVIS VÅD ENG
•
FLERE OG BEDRE YNGLEMULIGHDER FOR PADDER I TEMPORÆE
VANDSAMLINGER
SYDLIG DEL AF EGELUNDSPARKEN
•
LAVBUNDSOMRÅDER IKKE OMFATTET AF NBL 3
•
FORBEDRE KVALITETEN AF DE TILGRÆNSENDE ENGE
•
FLERE OG BEDRE YNGLEMULIGHDER FOR PADDER I NYE SØER
KONGSHOLMPARKEN
• LAVBUNDSOMRÅDER IKKE OMFATTET AF 3
• DOMINERET AF FÅ ALMINDELIGE ARTER
• ØGER AREALET AF NATURTYPEN TIDVIS VÅD ENG
• YNGELMULIGHEDER FOR PADDER I NYE TEMPORÆRE
VANDSAMLINGER
MOTORVEJSTREKANTEN
•
CENTRALE DEL MED STORE OMRÅDER MED MONOKULTURER
AF RØRGRÆS OG OPVOKSENDE RØDEL
•
RANDOMRÅDERNE MED SPÆNDENDE VEGATIONA MED BLA.
PILE-ALANT, HIRSE-STAR OG BLÅGRØN STAR
•
UALMINDELIGE MEN IKKE SJÆLDNE ARTER
•
HELE OMRÅDET 3
TRANEGILDE OG VALLENSBÆK MOSER
•
HOVEDPARTEN OMFATTET AF 3
•
TIDILIGERE EN VIGTIGT BOTANISK LOKALITET – I DAG MED
MODERAT TIL RINGE NATURTILSTAND
•
MEGET STORT NATURPOTENTIALE VED EN KOMBINATION AF
TIDVISE OVERSVØMMELSER OG AFGRÆSNING
PROJEKTER
Udvidelse af regnvandsbassinet ved Albertslund Golfklub
Håndterer vejvand fra motorring 4, opdelt i 3 sektioner
Udføres af VD
VIRKNING: stor hydraulisk udjævning, stor tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer,
næringsstoffer, suspenderet stof og evt. oliespild.
Ny sø og et nyt forsinkelsesbassin
Søen opdelt i 2 sektioner, med et forbassin og et hovedbassin. Nedstrøms søen kommer
et forsinkelsesbassin.Afløb til eksisterende våde enge og udløb til st. Vejle Å.
Udføres af Albertslund Kommune
VIRKNING: stor hydraulisk udjævning, stor tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer,
næringsstoffer, suspenderet stof og evt. oliespild.
Placering overfor Egelundsparken opstrøms Roskildevej.
Sedimentering af partikelbundet fosfor ved at å-vandet tvinges på terræn.
Udføres af Høje Tåstrup Kommune.
VIRKNING: Reducerer fosforbelastningen af Vallensbæk Sø med 106 kg P/år
Svarende til projektet i den nordlige del af Egelundsparken
Sektionsopdelt sø samt forsinkelsesbassin. Afløb til de eksisterende våde enge og udløb
til St. Vejle Å.
Udføres af Albertslund Kommune
VIRKNING: stor hydraulisk udjævning, stor tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer,
næringsstoffer, suspenderet stof og evt. oliespild.
St. Vejle Å føres uden om Bassin P
Slynge vandløb, opnå mere fald nedstrøms og skabe mere fysisk
variation.
Kan foreslås som indsats i næste vandplan
VIRKNING: Forbedret økologisk tilstand
Vådområde til forsinkelse og rensning af regnvand fra Albertslund
Konstant tilløb til St Vejle Å, forsinket via gennemsivning af dige. Nødoverløb til St. Vejle Å
Forbassiner med permanent vandspejl sikrer sedimentation og sikrer mod erosion
Store dele af området vil stå tørt i lange perioder over året.
Udføres af Albertslund Kommune
VIRKNING: Hydraulisk forsinkelse og yderligere rensning af regnvand
Omlægning af St. Vejle Å øst vest om Vallensbæk Sø og Tueholm Sø
Delvandsmængde udenom søerne på fx 50 – 100 l/s
Skal udføres som en del af vandplanens indsatsprogram
VIRKNING: Sikre faunapassage og giver mulighed for fiskeopgang
Muligt erstatningsbassin for reduceret forsinkelsesvolumen i Vallensbæk Sø pga.
baneprojektet, idet olieudskilleranlægget i søen nedlægges
Bassinet skal rense vandet med tidssvarende teknologi
Sektionsopdelt, forbassin + hovedbassin
VIRKNING: Rensning og mulighed for yderligere hydraulisk forsinkelse
Klimasikring af bassinet ved Mølleåen og bassinet ved City 2
Separering af fællessystemet
Regulering af Mølleåen og etablering af overløbsledninger
Er planlag udført af Høje Tåstrup Kommune
VIRKNINGER: Reducerer oversvømmelser og forbedrer vandkvaliteten i Mølleåen
Overløbskant fra St. Vejle Å ind til Tranegilde Mose i mosens sydlige del.
VIRKNING: Sikring af å-nære jorde og bebyggelser mod oversvømmelser.
Kontrolleret opstuvning af vand i mosen fra Bækrenden og St. Vejle Å under kraftig regn
og/eller højvande i Køge Bugt ved sjældne regnhændelser, måske en gang hvert 5. år.
Inddigning af områder der ikke ønskes oversvømmet, kombineret med optimal hegning.
Pumpestation til bortpumpning af vand til St. Vejle Å når der er plads i åen nedstrøms.
VIRKNING: Hydraulisk aflastning af St. Vejle Å nedstrøms Vallensbæk Sø, minimere risiko
for oversvømmelser af de å-nære bebyggelser
Langsommere afledning af vandet fra Vallensbæk Sø ved bedre udnyttelse af
stuvningsvolumenet. Flytning af overløb til Tranegilde Mose. Pumpning af vand fra
mosen til St. Vejle Å.
Etablering af automatisk styring, regulering og overvågning.
VIRKNING: Reduktion af oversvømmelser i kommunerne nedstrøms Vallensbæk Sø
Oprensning og etablering af bassiner og en rørskov på Tranegilde Byrende
Mindre bassin før udløbet til St. Vejle Å, vandbremse, nødoverløb og nødpumpestation
VIRKNING: Tilbageholdelse af vand i oplandet til St. Vejle Å, sikring mod tilbageløb fra
St. Vejle Å
Sammentænkning af slusen og pumpestationen
Hjælper med at holde vandstanden nede i St. Vejle Å nær Køge Bugt når slusen er lukket
Sammentænkning med styring af tømmepumpe fra Tranegilde Mose så mosen kan
tømmes hurtigt, og lugtgener undgås
VIRKNING: reduktion af risikoen for oversvømmelser i Ishøj og Vallensbæk