Udbudsbekendtgørelse - Indkøb og montering af solceller

AKV LANGHOLT
Udbytter til AKV
Plan udbytte
480
realiseret udbytte
460
440
420
400
380
360
340
320
300
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1
21.01.14 - HP/JK
Udbytter 2013
Antal
Alle 134
Gns
areal
31,8
Udbytte Stiv%
452
20,0
AKV LANGHOLT
Smuds
%
6,2
Lavest 10
11,8
289
19,8
5,9
Højest 10
20,6
560
20,6
5,0
2
21.01.14 - HP/JK
Stivelses% 2013
AKV LANGHOLT
Gns. alle
Under 19%
Under 19%: Nematodeangreb, sort, fejlgødskning,
rodfiltsvamp mv.
3
21.01.14 - HP/JK
Leverancer 2014
AKV LANGHOLT
• Tegning 2014
–
–
–
–
Grundtegning Andelshavere:
Ekstra tegning Andelshavere:
Kontrakt tegning nye avlere
Kontrakt i alt
• Basispris (2,25 kr/kg stivelse)
• Leverancer
1.700.000
135.000
40.000
1.875.000
43,88 kr./hkg
– Tilbud om optager basseret køreliste/leverancer
– Hvordan udnyttes leveringsdagen bedre
4
21.01.14 - HP/JK
Spørgeskemaundersøgelse
Fremtidigt areal
AKV LANGHOLT
• 50% af avlerne ønsker på sigt at
udvide med +646 ha
• Svarende til mulig 15% arealudvidelse
• 10 avlere tegner sig for 50% af udvidelsesønskerne
• 25% af avlere er ikke eller er i tvivl,
om de er avlere om 5 år
•
Svarende til - 405 ha
5
21.01.14 - HP/JK
Arealanvendelse
AKV LANGHOLT
• I gns. dyrkes der kartofler på mindre del af
arealet
– Kartofler udgør 13% af det samlede areal
– Kartofler udgør 21% af det
kartoffelegnede areal
• Arealer med vandingsmulighed udgør 48% af
det kartoffelegnede areal
6
21.01.14 - HP/JK
Maskiner
AKV LANGHOLT
• Egne maskiner mest udbredt
– 71% af lægning og 56% af optagning foregår
med egne maskiner
– Kun 5-9 % foregår i maskinfællesskab
– 5-9% overvejer ændring
• Mandskab på optageren på 41% af arealet
– I gns. 0,65 mand på optageren
– 1,6 mand på optageren hos dem, der bruger det
– Bemandingsfri optagning mest udbredt hos større
avlere
7
21.01.14 - HP/JK
Læggekartofler
AKV LANGHOLT
• Egen produktion af læggekartofler mest
udbredt
– 67% af avlen er baseret på egen produktion af
læggekartofler
– 13% overvejer ændringer
8
21.01.14 - HP/JK
Lagring af melkartofler
AKV LANGHOLT
• Der lagres flere kartofler i hus end i kule
– Ca. 65% af lagerkartofler opbevares i hus
• Mulighed for omfordeling af lagerkartofler
– Ca. 22% af avlerne er villige til at opbevare ekstra
kartofler mod betaling
– Ca. 12% af avlerne er villige til at betale for at
reducere opbevaring
9
21.01.14 - HP/JK
AKV LANGHOLT
10
21.01.14 - HP/JK
Generalforsamling Danske Kartofler d. 30. januar Vingsted Center
9.30 – 9.45
9.45 –
ca. 11.30
11.30 – 12.00
12.00 - 12.45
12.45 – 13.05
Ankomst og kaffe
Generalforsamling
Dagsorden ifølge vedtægterne.
NB: Medlemmer af Danske Kartofler har mulighed for at indsende forslag til behandling
under punktet ”Indkomne forslag”. Forslaget skal være sekretariatet ([email protected]) i hænde
senest den 16. januar 2014.
NaturErhvervstyrelsen. Afrapportering af årets testresultater samt perspektiver for NAER´s
fremtidige rolle for kartoffelerhvervet.
Frokost
Dyrkning
Afsætning og ernæring
Krav til læggekartofler – myndighedernes?
Global GAP-Certificering,
Vore egne?
Bo Secher, DLS
v/Christian Feder, KMC
13.05 – 13.25
Bekæmpelse af kartoffelbladplet
v/Bent J. Nielsen, AU
13.25 – 13.45
Kombination af jordløsning, mekanisk og
kemisk ukrudtsbekæmpelse i kartofler
V/Henrik Pedersen, AKV
13.45 – 14.05
Pause/kaffe
14.05 – 14.25
Cikadebekæmpelse i kartofler
V/Lars Bødker, VFL
Kartoflen og nye kostråd
Else Nørgaard, L&F
14.25 – 14.45
Overskæring af læggekartofler
V/Claus Nielsen, AKV
Madspild – og kartofler
Marianne Gregersen, L&F
14.45 – 15.05
Pause
15.05 – 15.25
Delt gødskning og bladanalyser
v/Lars Bødker, VFL
Projekt Madspild – med kartoflen i centrum.
Brian Christensen, AgroTech
15.25 – 15.45
Behandling af læggekartofler med Talent
v/Benny Jensen , BJ-Agro
Fremtidige eksportmuligheder for
spisekartofler.
V/Michael Flø, Danespo A/S
15.45 – 16.30
Avlerindlæg, udland
Tak for i dag v/formand Carl Heiselberg.
AKV LANGHOLT
Udlandets påvirkning af prisdannelse og
afsætning af kartofler i Danmark.
V/Bjarne Risvig, JLBR
Fremtidige eksportmuligheder for
læggekartofler.
V/Søren O. Jørgensen, Unipatatas A/S
11
21.01.14 - HP/JK