Flex-medlem 500 kr. Hverdagsmedlem 1900 kr

Claus Jensen
Medlem af bestyrelsen
Født
 Den 30. april 1964
Indtrådt
 Den 25. april 2013
 Udpeget af forbundene i CO-industri
Kompetenceprofil
 Ledelseserfaring opnået gennem forskellige ledelsespositioner i
Dansk Metal
 Bredt samfundskendskab
 Indgående kendskab til arbejdsmarkedsforhold og
overenskomstsystemet
 Erfaring med ledelsessystemer, bemanding og organisatoriske
forhold
 Viden om budget og regnskab
 Viden og erfaring i forhold til det produktmarked, som
Industriens Pension konkurrerer på, herunder om
medlemmernes forsikrings- og pensionsbehov
Stilling
 Forbundsformand for Dansk Metal
Andre hverv
 CO-industri, formand og forhandler af Industriens Overenskomst
 Landsorganisationen i Danmark, LO, medlem af daglig ledelse,
Hovedbestyrelsen, Overenskomstnævnet af 1939, Nordisk
Samarbejdskomité (SAMAK) og Forhandlingsudvalget
 European Workers Participation Fund, EWPF, medlem af Board
of Trustees
 IndustriALL – European Trade Union, medlem af eksekutiv- og
styrekomiteen
 IndustriALL – Global, medlem af skibsværftssektionen
 Industrianställda i Norden, IN, medlem af styrelsen
 Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, medlem af
Tænketanken
 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, medlem af rådet og
bestyrelse
 Arbejderbevægelsens Kooperative Finansieringsfond, AKF,
medlem af bestyrelsen
 Arbejdernes Landsbank, medlem af bestyrelsen og
repræsentantskabet
 Arbejdsmarkeds Tillægspension, ATP, medlem af
repræsentantskabet
 Arbejdsretten, dommersuppleant
 Danmarks Vækstråd, medlem
 Det Økonomiske Råd, medlem
 Folk & Forsvar, medlem af præsidiet
Side 1 af 2
 IndustriPension Holding A/S, medlem af bestyrelsen
 Industriens Pension Service A/S, medlem af bestyrelsen
 Industriens Kompetenceudviklingsfond, IKUF, medlem af
bestyrelsen
 Industriens Uddannelse- og Samarbejdsfond, IUS, medlem af
bestyrelsen
 Interforcekomiteen, medlem
 Københavns Universitets Rådgivningspanel, medlem
 Markedsmodningsfonden, medlem
 Rådet for Teknologi og Innovation, RTI, medlem
 Ulandssekretariatet, medlem af bestyrelsen
 Vækstteam for Det Blå Danmark, medlem
 Young Enterprise / Fonden for Entreprenørskab, medlem af
Supervisory Committee
 A/S A-Pressen, medlem af bestyrelsen
 Fonden Peder Skrams, medlem af repræsentantskabet
Uddannelse
 Plade- og konstruktionssmed
Tidligere
ansættelser og
hverv





Næstformand for Dansk Metal
Forbundssekretær i Forhandlingssekretariatet
Forbundssekretær i Organisationssekretariatet
Faglig sekretær i Dansk Metals Forbundshus
Lindø (Odense Staalskibsværft) - tillidsrepræsentant og medlem
af bestyrelsen
 Wittenborg - sikkerheds- og tillidsrepræsentant
Side 2 af 2