Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013

Den Selvejende
Institution
Kolding Realskole
Årsrapport 2012
Indhold
Ledelsespåtegning
2 Den uafhængige revisors erklæringer
3 Beretning
5 Resultatopgørelse
7 Balance
8 Pengestrømsopgørelse
9 Skolens hovedtal for 5 år i tkr.
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
10 1
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret
1. januar – 31. december 2012 for Den Selvejende Institution Kolding Realskole.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1190 af 8. februar 2008
om regnskab for frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for institutionens finansielle stilling.
Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldigt økonomisk hensyn ved institutionens
forvaltning.
Kolding, den 8. april 2013
Skoleleder
Peter Christensen-Dalsgaard
Tro- og loveerklæring
Vi erklærer samtidig på tro og love, at vi opfylder habilitetskravene i § 5, stk. 6 og 7 i lov om
friskoler og frie grundskoler m.v. (revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen).
Bestyrelse
Casper Nielsen
formand
Majbritt E. Andersen
Solveig S. Hansen
Christian Trillingsgaard
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
Jesper Andersen
2
Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Kolding Realskole
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Kolding Realskole for regnskabsåret 1. januar – 31.
december 2012. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse nr. 1190
af 8. december 2008 om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (regnskabsbekendtgørelsen).
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med
regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er
rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse
med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse nr. 1188 af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser mv. (frie grundskoler). Dette
kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for,
om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen
overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende
billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den
samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2012 i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er
etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og
sædvanlig praksis.
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
3
Den uafhængige revisors erklæringer
Supplerende oplysning
Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 14 i regnskabet,
som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med det tilgodehavende skolen har i forbindelse med underskudsgaranti for The Cosmo på 1,0 mio. kr.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Horsens, den 8. april 2013
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Helle Lorenzen
statsaut. revisor
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
4
Beretning
Formål
Institutionens formål er at drive privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse efter de til enhver tid gældende love og regler.
Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette gælder også undervisningen på skolens internationale afdeling, The Cosmo.
Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Skolens internationale afdeling, The Cosmo, arbejder efter British National Curriculum med
henblik på International General Certificates og Education (IGCSE) niveau – styret af Cambridge University.
Skolens formål er i øvrigt i en atmosfære af tryghed og trivsel at føre hver enkelt elev så
langt frem i hvert enkelt fag, som evner og interesse rækker, og derved sikre eleverne en
grundviden, der gør dem i stand til en selvstændig stillingtagen til de mangeartede påvirkninger, som tilværelsen udsætter dem for.
Hovedaktivitet
Skolen omfatter grundskole fra 1.-9. årgang, børnehaveklasse, 10. klasse samt en international afdeling.
Væsentlige begivenheder
Kolding Realskole har i 2012 arbejdet med en it-strategi gående ud på at etablere interaktive
tavler i samtlige undervisningslokaler og at sikre skolen en stabilitet ved brugen af it. Skolen
har derfor valgt at etablere hostede løsninger i skolens administration og i undervisningsdelen. På den måde vil skolen på sigt gøre sig mindre afhængig af at videreudvikle og udbygge
eget udstyr. Skolen vil i højere grad kunne satse på at skolens trådløse net er velfungerende
samt i højere grad satse på faciliteter i undervisningslokalerne.
Som led i skolens it-strategi vil elever fra 7.-9. årgang selv medbringe bærbare computere fra
skoleåret 2013. I 2014 vil elever fra 5. og 6. klasse selv medbringe bærbare computere.
Der er indkøbt 30 tablets til skolens indskoling til brug i dansk og matematik. I 2013 etableres klassesæt for 3 årgange.
Kolding Realskole har i 2012 investeret i arbejdscomputere til lærerpersonalet. Dette skal
være med til at styrke skolens it-profil. I forbindelse med disse indkøb har lærerpersonalet
deltaget i interne 12-timers kurser i brug af interaktive tavler og it-teknologi.
Der er lavet en handleplan for skolens sanitære forhold. I overensstemmelse med undervisningsmiljøundersøgelsen fra december 2012 vil der i 2013 blive etableret lukkede toiletter
med udluftning på skolens nuværende toiletter. Dette skulle medvirke til, at eleverne er mere
trygge ved toiletbesøg.
Skolen har via skolens arkitekt ansøgt Kolding Kommune om en ny lokalplan for området
omkring skolen, så skolen kan få mulighed for gennem et køb af en naboejendom at udvide
de fysiske rammer for skolens SFO. Der arbejdes på, at en ny lokalplan kan træde i kraft i
2013, så et køb af ejendommen kan finde sted. En udvidelse vil betyde en udvidelse af de fysiske rammer på mellem 300-500 m2.
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
5
Beretning
Skolen har i 2012 foretaget en renovering af skolens administration ved etablering af flere
kontorer samt en funktionsopdeling. Dette er sket på baggrund af en rapport udført af
KPMG, som har påpeget mange daglige forstyrrelser for kontorets personale. En renovering
havde til hensigt at forbedre personalets psykiske og fysiske arbejdsmiljø.
Der er i 2012 bestilt spillebur til elever i 7. -10. årgang, så bolde kan holdes på banerne og
ikke være til gene for skolens naboer.
Årets resultat
Skolens regnskab viser i 2012 et overskud på 459 tkr. mod et overskud på 769 tkr. i 2011.
Årets overskud foreslås overført til næste år.
Årets resultat er negativt påvirket af resultatet af The Cosmos, der udviser et underskud på
616 tkr. pga. manglende elever.
Resultatet for Kolding Realskoles drift ekskl. Cosmos udviser et overskud på 1.075 tkr.,
hvilket anses som tilfredsstillende.
Balancen
Skolens egenkapital udgør 22.525 tkr. pr. 31. december 2012.
Skolens tilgodehavende på 1.000.000 kr. vedrører en garanti for underskudsdækning i de første 3 år af The COSMO. Garantien er anerkendt af debitor, men denne har i øjeblikket likviditetsproblemer, hvorfor betaling endnu ikke har fundet sted. Bestyrelsen vurderer ud fra de
tilgængelige oplysninger, at debitor vil være i stand til at indfri gælden.
Fremtiden
Bestyrelsen budgetterer for regnskabsåret 2013 med et resultat, der ligger over det for 2012
realiserede. Der forventes et elevantal på 904 i skolen og 168 i SFO'en.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter bestyrelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets
slutning, som væsentligt vil kunne forrykke institutionens økonomiske stilling.
Ejerforhold
Skolen er en selvejende institution.
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
6
Resultatopgørelse
2012
2011
tkr.
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge (elevbetaling m.v.)
Andre indtægter
39.512.476
13.688.814
1.169.671
36.353
12.381
796
Indtægter i alt
54.370.961
49.530
Omkostninger
Undervisning
Lønomkostninger
Andre omkostninger, undervisning
Andre omkostninger, skolefritidsordning
-38.162.171
-5.592.225
-170.650
-34.969
-5.332
-145
Undervisning i alt
-43.925.046
-40.446
Ejendomsdrift
Lønomkostninger
Andre omkostninger, ejendomsdrift
-2.994.270
-3.049.796
-3.132
-2.585
Ejendomsdrift i alt
-6.044.066
-5.717
Administration m.v.
Lønomkostninger
Andre omkostninger, administration
-783.481
-2.106.937
-1.001
-1.340
Administration m.v. i alt
-2.890.418
-2.341
-52.859.530
-48.504
1.511.431
1.026
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
98.869
-1.151.150
102
-359
Finansielle poster i alt
-1.052.281
-257
459.150
769
459.150
769
459.150
769
Omkostninger vedrørende drift i alt
Resultat før finansielle poster
Årets resultat
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
7
Balance
2012
2011
tkr.
AKTIVER
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger:
Vesterbrogade 6-10
Vesterbrogade 5
Marcus Alle 30 A
Katrinegade 9-11
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
8.140.758
1.422.049
8.867.937
29.118.959
3.460.140
7.768
1.438
8.969
28.924
3.279
Anlægsaktiver i alt
51.009.843
50.378
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
2.969.042
1.241.138
94.804
1.232.125
2.402
1.171
0
2.781
Omsætningsaktiver i alt
5.537.109
6.354
AKTIVER I ALT
56.546.952
56.732
PASSIVER
Egenkapital
Saldo 1. januar 2012
Regulering primo vedr. for lidt afsat feriepenge og feriefridage
Kapitalbevægelser
Overført af årets resultat
21.968.292
0
97.080
459.150
23.147
-2.026
78
769
Egenkapital i alt
22.524.522
21.968
128.760
258
Gældsforpligtelser
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditforeningslån
22.480.579
23.015
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter
544.757
7.232.394
3.635.940
518
7.343
3.630
11.413.091
11.491
Gældsforpligtelser i alt
33.893.670
34.506
PASSIVER I ALT
56.546.952
56.732
Hensættelser
Hensættelser
Eventualforpligtelser
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
8
Pengestrømsopgørelse
2012
2011
tkr.
459.150
769
-31.680
-51
1.427.440
-636.652
-11.384
5.860
1.061
750
511
-222
1.112.734
2.818
Investeringers likviditetsvirkning
Betaling for anlægsaktiver
-2.059.041
-21.534
Investeringers likviditetsvirkning i alt
-2.059.041
-21.534
Finansieringens likviditetsvirkning
Tilbagebetaling af gæld/optagelse af gæld (netto)
-507.274
21.547
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
-507.274
21.547
-1.453.581
2.780.510
2.831
-50
1.326.929
2.781
Årets resultat
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler
hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
Momsangivelser
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
Ændring, tilgodehavender
Ændring, anden gæld
Ændring, periodeafgrænsningsposter
Driftens likviditetsvirkning i alt
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og finansiering
Likvide midler pr. 1. januar
Likvide midler pr. 31. december
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
9
Skolens hovedtal for 5 år i tkr.
2012
Regnskab
Indtægter
Årets resultat
Investeringer i anlægsaktiver
Samlede aktiver
Optagelse af/ -afdrag på langfristet gæld
Egenkapital
Ansatte og elever
Antal lærerårsværk
Antal elever (pr. 5/9)
Antal elever SFO (pr. 5/9)
794000 12002 / 2777925_1.DOCX
2011
2010
2009
2008
54.371
459
2.059
56.547
49.530
769
21.534
56.732
46.872
935
2.258
33.886
46.766
1.524
4.151
33.297
43.579
1.661
3.372
31.728
-507
22.524
21.547
21.968
-428
23.148
-414
22.083
-401
20.443
78,5
874
168
70,6
905
165
66,4
796
130
64,9
818
128
62,6
823
128
10