Razor LED lysbro

IBUS Innovation A/S
3D separation af husholdningsaffald
- et alternativ eller supplement til kildesortering
Patent no.: WO 2006/079347
Rentabel affaldssortering
Kun økonomisk rentabel affaldssortering vil opnå
stor udbredelse uafhængigt af politiske strømninger,
økonomiske kriser og den offentlige mening.
Danmark er et af de førende lande indenfor affaldsforbrænding, og det har tilladt os at bringe mængden
af affald, der deponeres meget langt ned. Nu er der
imidlertid ønske om, at ressourcerne i affaldet udnyttes
endnu bedre, end det kan ske ved affaldsforbrænding. Det ønskes blandt andet, at plantenæringsstoffer
som fx fosfat, føres tilbage til jorden. Begrebet Urban
Mining, sætter ligeledes fokus på de værdifulde råstoffer, der findes i vores affald. Urban Mining fokuserer
primært på sjældne(dyre) metaller fra elektronik skrot.
Udnyttelse af affald kræver, en opdeling i anvendelige
fraktioner. Det har man forsøgt at finde metoder til
siden begyndelsen af 90’erne i Danmark og andre
Nordeuropæiske lande. De afprøvede metoder har
primært været baseret på kildesortering, til en vis grad
kombineret med automatisk sortering. Det er desværre
ikke lykkedes at opnå afgørende gennembrud.
Affaldshåndterings koncepter
De fleste metoder er dyrere end at sende hovedparten af affaldet til forbrænding. Kildesortering med det
tilhørende flerstrengede indsamlingssystem øger
genbrugsmulighederne, men kræver meget stor informationsindsats og er omkostningskrævende.
En økonomisk rentabel løsning kan opnås ved helt eller delvist at erstatte kildesortering med en ny automatisk sortering(3D Separation) placeret tæt på borgerne
på eksisterende genbrugspladser o.l.
Eksempler på værdifulde
fraktioner i husholdningsaffald
Fermenterbare stoffer til bioenergi
Metaller
Plastik
Plantenæringsstoffer
Om IBUS Innovation
IBUS Innovation A/S’ moderselskab Holm Christensen Biosystemer ApS var medstifter af Inbicon A/S. Efter salg af
to centrale patenter og vore aktier i Inbicon stiftede vi IBUS innovation A/S for at fortsætte arbejdet med innovation
indenfor integreret biomasse udnyttelse.
Selvom affaldshåndteringen er meget forskellig
rundt om i verden, og har været meget forskellig
gennem tiden, så bygger den dog som regel på
de samme elementer, men med hovedvægten lagt
forskellige steder
•
•
•
•
Deponi
Forbrænding
Genindvinding
Genanvendelse
De stigende affaldsmængder, der er fulgt med industrialisering og stigende velstand, har sammen
med stigende efterspørgsel på råstoffer samt øget
miljøbevidsthed ført til, at man i industrialiserede
lande ønsker mere genanvendelse og genindvinding og mindre forbrænding, og i særdeleshed
mindre deponering.
Øget genanvendelse og nyttiggørelse kræver, at
man får opdelt affaldet i nogle fraktioner, der kan
håndteres af firmaer, der arbejder med genanvendelse og genindvinding. Der er allerede industrier,
der genanvender papir, glasflasker, glas, plastik,
plantenæringstoffer etc.
2
Affaldshåndterings koncepter
Genindvinding
Bio
Genindvinding
Glas
Genindvinding
Genbrug
Forbrænding
Kildesortering.
Al sortering foretages i husstanden. Der er flere og/eller
opdelte beholdere til den sorterede dagrenovation, og
dagrenovationen hentes i biler med flere rum, eller af
forskellige biler. Visse fraktioner afleveres i kubeordning
eller på genbrugsplads. Der er mange forskellige modeller for kildesortering.
Genindvinding
Genindvinding
Plastik flasker,
øldåser
Batterier
glasskår
metaldele
Lukkede
luftfyldte
emballager
Hele flasker,
sko
Genbrug
Forbrænding
Genbrug
Genindvinding
Genindvinding
Flasker og glas(Kube/GBS)
3DS
Batterier og lavenergi pærer(GBS)
Restaffald
Metal
Plast
Aviser og blade
Bio
Karton
Batterier og lavenergi pærer(GBS)
Flasker og glas(Kube/GBS)
Kildesortering
Glas
Genindvinding
Genbrug
Bio
Automatisk sortering
Velfungerende kildesortering som fx papir og glas kan
bevares, resten af dagrenovationen er usorteret og
bringes samlet til sorteringsstationen, hvor det opdeles i
5-7 fraktioner.
3
Virkemåde
3D sorteringen foregår i et bassin. Det nye ved 3D
sorteringen er, at affaldet påvirkes af kræfter i et
tredimensionalt system.
1. Lodret: Opdrift og tyngdekraft vil afgøre om en
komponent synker eller flyder
2. Fremad: Vandet flyder i bassinets længderetning –
væk fra indfødningsstedet. Komponenter der flyder
vil blive ført med vandstrømmen. Komponenter
der synker, vil blive fordelt efter hvor hurtigt eller
langsomt de synker. Jo langsommere de synker,
jo længere vil de blive ført af vandstrømmen
3. Tværgående: Tværgående kræfter over og under
overfladen sorterer de flydende komponenter efter
hvor højt eller dybt komponenterne flyder.
Flyder højt
Plastikdunke
Idéen til opfindelsen opstod, da opfinderen var på
krydstogt på Nilen ved Luxor, og bemærkede at plastikdunke og andet let, højtflydende affald blev ført ind
til bredden af vinden og fanget i sivene, hvorimod glasflaskerne, der flød med hovedparten under overfladen
stort set ikke blev påvirket af vinden, og derfor fortsatte
ned ad floden. Både på Nilen og i den industrielle udgave af sorteringen, er det en forudsætning at affaldet
ikke er hakket eller snittet inden det sorteres. Sorteringen fremmes af, at en vis mængde luft er fanget indeni
nogle af komponenterne/genstandene. Hvis materialet
snittes eller hakkes, så kan man udelukkende sortere
efter om selve materialet synker, flyder eller forbliver i
vandet, og det giver maksimalt 3 fraktioner.
Den industrielle udgave af Nilen består af et aflangt
bassin, hvori der dannes en vandstrøm ved at cirkulere
vandet, så det pumpes ind i den ende hvor affaldet
kommer ind og tages ud i den modsatte ende.
Den tværgående kraft fra vinden på de flydende komponenter, kan tilveje bringes af transportkæder med
fingre , der bevæges hen over overfladen i forskellige
højder.
Ved at montere et skråtstillet transportbånd under vandoverfladen, der bevæger sig i den modsatte retning
af den tværgående kraft over vandoverfladen, kan
man også få sorteret genstandene efter hvor hurtigt de
synker eller hvor dybt de flyder – noget Nilen ikke kan
præstere.
Flyder mellemhøjt
Lukkede glas, øldåser
Flyder i overfladen
Papir, madrester, plastfolier
Flyder dybt
Glasflasker, sko
4
Fleksibilitet
3D separationen giver en høj grad af fleksibilitet med
hensyn til antallet af fraktioner, og hvor grænsen mellem de forskellige fraktioner går.
De komponenter der synker eller flyder dybt, vil blive
ført til et optagsystem langs bassinets ene langside.
Der vil være genstande langs hele langsiden, nogle
genstande synker lige med det samme, andre en
anelse langsommere, atter andre en anelse langsommere endnu – osv. Længere henne kommer de
genstande, der flyder men når længst ned under overfladen. Så man kan frit vælge hvor mange fraktioner,
man vil tage ud langs denne langside, og hvor skellet
mellem fraktionerne skal være.
Fraktionerne opdeles, så man får de bedst mulige
fraktioner til afsætning eller evt. eftersortering.
Hvis den tværgående kraft over vandoverfladen
tilvejebringes af transportkæder i forskellig højde,
vil der naturligvis være én fraktion for hvert transportkæde. Transportkæderne kan hæves og sænkes for
at opnå en optimal sortering, ligesom der vil kunne
monteres ekstra eller fjernes transportkæder.
strømmen til den fjerneste ende af bassinet, hvor de vil
blive taget ud. Denne fraktion vil hovedsageligt bestå
af biologisk nedbrydeligt materiale, og være uhyre
velegnet til produktion af bioethanol, mælkesyre eller
biogas. Der vil også være en del plastikfolie i fraktionen, men det vil være meget let at sortere fra efter
den biologiske nedbrydning, der gør alle andre stoffer i
fraktionen flydende.
Nogle komponenter påvirkes kun lidt af de tværgående
kræfter – det er dels komponenter, der flyder lige
under overfladen, som fx aviser, plastikfolier og visse
madrester, dels komponenter der opløses eller er
flydende (sukker, salt, madolie). De vil følge vand-
Komponenterne i affaldet påvirkes
af kræfter i 3 dimensioner
1) Lodret: tyngdekraft og opdrift
2) Langsgående af vandets bevægelse
3) Tværgående af transportelementer
over og under vandoverfladen
Den samlede påvirkning af kræfterne vil
føre komponenter til forskellige udtagningssteder langs bassinkanten, afhængigt af
deres flydeegenskaber.
5
Større andel til genanvendelse
Affaldsforbrændingsanlæg med høj el-virkningsgrad
er dyre at etablere, og man har en slagge rest tilbage,
som er meget vanskelig at udnytte, og som derfor
hovedsageligt deponeres, hvilket som regel er forbundet med ret store omkostninger. Derfor vil det som
regel være en økonomisk fordel, hvis restfraktionen til
forbrænding er så lille som muligt, også selv om værdien af de alternative produkter ikke overstiger værdien
af den el og varme, der produceres på forbrændingsanlægget.
Det forventes, at 3D separation vil kunne reducere
mængden af restaffald i forhold til de fleste kildesorterings systemer. Ved kildesortering lægger brugerne
som regel de ting der er tvivl om i restaffaldsbeholderen, og nogle brugere ønsker eller magter ikke at
sortere, og lægger derfor næsten alt affald i restaffalds-
Delvis kildesortering
beholderen, som går direkte til forbrænding.
Ved 3D separation kommer alt affald til sortering, helt
uafhængigt af brugernes evne eller motivation til at
sortere deres affald, og mængden af affald til genanvendelse vil derfor kun afhænge af sorteringsmetodens
effektivitet, og afsætningsmuligheder for de forskellige
fraktioner.
Kildesortering
Papir 22%
Karton 2%
Papir 22%
Plastemballage 2%
Metalemballage 2%
Glasemballage 4%
Organisk 24%
Glasemballage 4%
3D Seperation
Glasemballage 3D 1%
Metalemballage 2%
Plastemballage 4%
Øvrig cellulose 8%
Organisk 30%
Rest 29%
Rest 44%
Fordelingen af fraktioner er beregnet ud fra Miljøstyrelsens rapport: ” Idékatalog til øget genanvendelse af dagrenovation” J.nr. MST-7759-00109 oversigt 1 s. 7.
Som eksempel på kildesortering er brugt rapportens scenarie B og C, som har den højeste andel af affald indsamlet til genanvendelse. Ved 3D separation er der taget udgangspunkt
i at papir indsamles ved husstanden og glas i glascontainere. Fraktionen ”Øvrig cellulose” består af karton, det papir der ikke er kommet i papirbeholderen, samt en anslået mængde
cellulose i restaffaldet (køkkenrulle, kasseret bomuld, cellulose i sammensatte materialer). Der er regnet med 85% effektivitet i sorteringen.
6
Lettere for borgerne
En af fordelene ved 3D separation er, at det er lettere
for borgerne end kildesortering. Der er ikke brug for
flere affaldsbeholdere ved boligen, eller for særlige opdelte containere. En anden fordel ved 3D separationen
er, at det ikke kræver borgeropdragelse. Kildesortering
kræver både at borgerne er villige til at sortere deres
affald, at de kan finde ud af det,– og at de gennemfører det.
Bedre mulighed for at fange
farligt affald
En del mindre elektronik og batterier ender, trods
omfattende oplysningskampagner, i den almindelige
dagrenovation. Lavenergi pærer udgør en ny type
farligt affald, hvor man må forvente at en vis andel
ender i dagrenovationen. 3D separation gør det muligt
at opsamle disse fraktioner med meget stor sikkerhed.
Eftersortering
Som ved kildesorteret affald vil 3D separeret affald,
kræve eftersortering for at kunne udnyttes optimalt.
Den naturlige eftersortering til 3D Separation er videovisionssystemer der nu er udviklet så langt at de kan
sortere i så rene fraktioner at de vil være salgbare til
genanvendelse
Inddragelse af brugere
Inddragelse af brugere og producenter
3D Separation kan sagtens fungere, når brugerne bare
gør som de plejer, men der kan være fordele ved at
opfordre brugerne til fx, at sætte låg på glasemballager
så de flyder.
En anden ny mulighed vil være en tydelig mærkning af
visse emballager med mærker, der letter optisk sortering. Det kan fx være mærkning af forskellige plast
typer, mærkning af varer der indeholder batterier osv.
Mærkningsordningerne kan dels fungere som påbud,
fx ved produkter der indeholder miljøfarlige stoffer,
dels ved økonomiske incitamenter, fx lavere emballageafgift, hvis emballagen er mærket med henblik på
genanvendelse.
God hygiejne og ingen lugt
Lugt og hygiejne er kendte problemer i forbindelse
med udnyttelse af affald. Selv hvis man lægger
anlægget i god afstand af beboelse, skal lugtgener
begrænses, ligesom arbejdsmiljøet ikke må være
sundhedsskadeligt.
Hæmningen af bakterievækst vil afhjælpe lugt problemer og ved 3D separation kan det sikres på flere
måder, fx.
• Temperaturen i bassinet kan hæves så meget at
de fleste mikroorganismer slås ihjel .
eller:
• Det cirkulerende vand gøres surt ved hjælp af
mælkesyre gæring
7
Lave omkostninger
Mulighed for at tilpasse sig
markedet og affaldet
Ensartet kvalitet af fraktionerne
3D seperationsanlæg består af velkendte og ret simple
komponenter som fx transportbånd, redlere o.l. som
produceres i store mængder til eksisterende industrier.
Det betyder, at anlæggene vil være ret billige at bygge,
og samtidig ret billige at vedligeholde. Selve sorteringen kræver ikke arbejdskraft, og tilsyn med anlægget
kan koordineres med de øvrige opgaver på genbrugspladsen. Det betyder at både anlægs- og driftsomkostninger vil være begrænsede, hvilket naturligvis gør det
væsentlig lettere at opnå en rentabel separation.
Anlæggene kan opbygges som containermoduler, så
den optimale kapacitet opnås ved at producere det
ønskede antal moduler, der færdigmonteres på stedet.
Det vil yderligere reducere omkostningerne til at etablere anlæg, og gøre det muligt at flytte kapacitet fra ét
sted til et andet, uden de store omkostninger.
Muligheden for at ændre antallet og sammensætningen af fraktionerne for relativt små midler betyder, at
3D separationen er fremtidssikret, både med hensyn til
ændret efterspørgsel i forhold til fraktionernes sammensætning og i forhold til ændret sammensætning
af affaldet. Fx kan man forestille sig, at den stigende
udbredelse af vin i de såkaldte ”Bag in Box” emballager, på et tidspunkt vil reducere mængden af glasflasker
i affaldet, ligesom der hele tiden kommer nye typer
forbrugsvarer til – der før eller siden ender som affald.
Hvis fx en ny type emballage bliver meget udbredt,
vil det kunne betale sig at justere 3D sorteringen, så
hovedparten af den nye emballage kommer i den
samme fraktion.
Mængderne af affald til genanvendelse og fraktionernes sammensætning vil være uafhængig af
borgernes lyst og evne til at sortere affaldet. Det giver
en større forudsigelighed i forhold til fraktionernes
sammensætning og renhed. Forsyningssikkerhed og
forudsigelighed i kvaliteten er vigtige forudsætninger
for at industrier kan opstå og udvikles.
Da 3D separation vil være relativt billig at etablere
og drive, er risikoen for svigtende råvareleverance til
aftagerne af affaldsfraktionerne pga. af besparelser
meget lav.
Intet spildevand
Selve 3D separatione giver ikke noget
spildevand. Der er et netto vandforbrug, fordi
biofraktionen, vil opsuge en vis mængde vand.
Det vand skulle alligevel tilsættes af hensyn til
den efterfølgende fermenteringsproces.
8
Teknologi eksport
Udviklingslande
Affaldshåndtering og udvinding af ressourcer er udfordringer, der er kommet stor fokus på i de senere år,
også på globalt plan. Udvinding af ressourcer i vores
affald vil potentielt håndtere begge udfordringer på en
økonomisk og miljømæssig fornuftig måde. En teknologi,
der kan sortere og oparbejde værdifulde fraktioner
i stedet for at deponere eller destruere, og som kan
tilpasses de lokale forhold uden store investeringer, vil
have et eksportpotentiale.
3D separation vil være særlig attraktiv i regioner, hvor
en stor del af affaldet deponeres, og hvor man ønsker
at omstille til mere bæredygtige løsninger, fordi der
ikke er investeret i dyre anlæg, der skal afskrives
først. Investeringen i affaldsforbrænding, der lever op
til nutidens standarder for røgrensning er væsentlig
større pr ton, end investeringen i 3D separation.
Når andelen af affald til forbrænding reduceres
væsentligt, så reduceres investeringsbehovet også –
og man opnår samtidig en væsentlig mere bæredygtig
løsning. Det er altså en løsning, der også vil appellere
i områder, hvor hensynet til miljøet ikke står øverst på
den politiske dagsorden.
3D separationen vil også være særdeles attraktiv i
områder, hvor man står overfor at skulle udbygge affaldsforbrændingskapaciteten, fordi det kan reducere
behovet for øget forbrændingskapacitet, eller helt
overflødeliggøre det.
3D separation har et stort potentiale i udviklingslande,
hvor der ofte er behov for enkel teknologi, og begrænsede investeringer.
I mange udviklingslande udgør indsamling af brugbare
komponenter fra affald en vigtig indtægtskilde for nogle
af de dårligst stillede. Arbejdet foregår oftest uorganiseret. Der er ikke tale om ansættelse. Der afregnes
efter den indsamlede mængde og produkttype af
opkøbere, der bringer materialerne til videreforarbejdning. Disse mennesker har ofte ingen alternative
indtjeningsmuligheder
På den måde ville man få:
• Fjernet affaldet fra gader, flodbredder og lossepladser
• Opretholdt en ”uorganiseret” indtjeningsmulighed
• Nye arbejdspladser
• Bedre udnyttelse af affaldet
• Bedre arbejdsforhold
Præcis hvordan modellen skal se ud vil afhænge af
situationen, og NGO’er på stedet vil ofte kunne bidrage
med vigtig viden om de lokale forhold.
Man kan tænke sig flere modeller, hvor 3D separation
implementeres under hensyntagen til de sociale aspekter. Fx kunne man betale et lille beløb for aflevering
af en sæk blandet affald. Affaldet sendes igennem 3D
separatoren. Den bionedbrydelige fraktion bruges til
biogas eller bioethanol og financierer betalingen for affaldet. De øvrige fraktioner, håndsorteres og afsættes.
9
Lokal sortering
Implementering af 3D separation
3D sorteringen er egnet til at blive drevet i forholdsvis
små enheder – set i forhold til forbrændingsanlæg.
Anlæg til behandling af affald fra ca. 50.000
indbyg¬gere vil ofte være passende. I store dele af
Danmark betyder det, at affaldet blot skal transporteres
10-15 km til det primære behandlingssted. De relativt
små anlæg vil desuden give lokale arbejdspladser.
3D separation er nu patenteret i store dele af verden, og det vurderes at der er et meget stort eksport
potentiale for dansk industri i systemet, da behovet for
affaldshåndtering stiger i takt med den stigende urbanisering i verden. De vigtigste markeder vil være Europa,
USA og BRIK landende.
En anden fordel ved små anlæg er, at man kan kurere
alle ”børnesygdommene” for relativt begrænsede
midler, og derefter levere anlæg som ”plug and play”
moduler i standard container rammer, efterhånden som
mark¬edet er parat til at aftage stigende mængder
affald til genanvendelse.
En succesfuld implementering kræver opbygning af
en prototype bestående af et containermodul, der
forventes at have en kapacitet svarende til husholdningsaffaldet fra ca 50.000 personer, hvor seperationsprocessen kan blive dokumenteret. Det er vigtigt at
mængde, sammensætning og sandsynlig salgspris
for de enkelte fraktioner kan blive fastlagt for at skabe
grundlag for realistiske feasibility studier.
For at skaffe dansk industri det bedst tænkelige
udgangspunkt for udvikling og eksport af udstyr og
systemer til optimal udnyttelse af husholdningsaffald,
vil det være hensigtsmæssigt, at prototypen placeres
i Danmark. En ideel placering ville være et affaldsforbrændingsanlæg som fx Amager Forbrændingen, hvor
adgangen til husholdningsaffald er på plads og hvor
muligheden for at komme af med brændbart forsøgsmateriale også er god.
Samtidig vil der være gode muligheder for at gennemføre realistiske analyser af økonomien ved forskellige
grader af forsortering af ikke brændbare komponenter
før forbrænding.
10