Tillæg nr. 1: Montage af huldæk type QE (320 mm

EU-regler om dæk og dækmærkning
Infomøde med branchen, 7. september 2011
Dagsorden
1. Nye EU-minimumskrav til dæk
2. Nye EU-mærkningsregler
3. Markedsovervågning af dækmærkning (dvs. tilsyn)
4. ”Hvor langt på literen” om dæk på internettet?
Nye EU-krav til dæk – støj
(EU forordning 661/2009)
Nye EU-krav til dæk – rullemodstand
(EU forordning 661/2009)
Nye EU-krav til dæk – vådgreb
Nye EU-dækmærkningsregler
(EU forordning 1222/2009)
Fra 1. november skal alle dæk produceret efter 30. juni 2012
være forsynet med følgende oplysninger:
1. Alle person- eller varebildæk, der udbydes til salg, skal
være forsynet med et mærkat direkte på selve dækket,
eller også skal dækmærkningen forefindes i umiddelbar
nærhed af dækket og synligt for kunden, eller:
Nye EU-dækmærkningsregler
(EU forordning 1222/2009)
2. Mærket skal inden dækket sælges forevises slutbrugeren
og være klart synligt i umiddelbar nærhed af dækket på
salgsstedet.
Undtaget er bl.a. (fuldstændig liste findes i forordningen):
- Regummierede dæk
- Dæk til køretøjer registreret første gang før 1/10 1990
Nye EU-dækmærkningsregler
(EU forordning 1222/2009)
- Dækforhandlere har pligt til inden salg at oplyse kunderne
om værdier for brændstofeffektivitet, vådgreb og støj for
samtlige dæk, også dæk, der ikke står fremme på
salgsstedet.
- I teknisk materiale, reklamer, prislister og på internettet
skal det anføres, hvilken rullemodstandsklasse,
vådgrebsklasse og støjklasse dækket er placeret i. Det er
dog ikke nødvendigt at angive hele dækmærket i sin
helhed.
Nye EU-dækmærkningsregler
(EU forordning 1222/2009)
- Rullemodstandsklasse, vådgrebsklasse og støjklasse skal
oplyses til slutbrugeren, enten direkte på købsfakturaen
eller på et separat dokument, der vedlægges
købsfakturaen.
Markedsovervågning (dvs. tilsyn med at
reglerne overholdes)
- Overordnede regler om medlemsstaternes kontrol fremgår
af forordning EF 765/2008
- Indledningsvis vil fokus være på at kontrollere, at
forbrugerne vil blive præsenteret for dækmærkning pr. 1.
november 2012
Markedsovervågning (dvs. tilsyn med at
reglerne overholdes)
- Også kontrol af, at dækmærkningen er korrekt
(dokumentkontrol + egentlig test hos
prøvningslaboratorium)
- Mulighed for samarbejde mellem myndighederne i Norden.
Hvor hyppige kontroller, hvor mange dæk, hvilke
leverandører og forhandlere skal afklares nærmere.
”Hvor langt på literen” om dæk på
internettet – en mulighed?
- Idéen skulle være at etablere en fælles dækportal, hvor
brugerne hurtigt kan finde frem til mulige leverandører af
dæk i forskellige dimensioner og få oplysninger om
dækkenes rullemodstand, vådgreb og støj (og måske også
pris).
- Lidt i stil med ”Hvor langt på literen” for person- og
varebiler.
”Hvor langt på literen” om dæk på
internettet – en mulighed?
- Man kunne forestille sig, at de enkelte dækleverandører fik
adgang til en fælles database med ansvar for at
vedligeholde sit eget dæksortiment.
- Der kan evt. søges tilskud fra Trafikstyrelsens pulje til
forsøg med energieffektive transportløsninger.
Dækimportør X
Dækimportører uploader selv
data til portalen
Trafikstyrelsen
indgår i en form for
partnerskab og
signalerer
uvildighed
Dækimportør Y
www.dækmærkning.dk
Dækimportør Z
Hr. og fru Danmark kan
se dæk fra alle
leverandører ét sted
+ søgning efter
rullemodstand/vejgreb/støj
Tak for opmærksomheden !
Martin Hellung-Larsen
Trafikstyrelsen, Center for Grøn Transport
[email protected] / tlf. 33 95 43 53