Nr. 15. Værd at vide: Måling og opsporing af stress. Del 1.

Skolen med plads og udfordringer til alle…
den 23.6.2014
Skolenyt
- (nr. 6 - 2013/2014)
v. skoleledelsen
Høje Kolstrup Skole har fået en ny skolebestyrelse
Efter kampvalg i foråret 2014 har Høje Kolstrup Skole fået en ny skolebestyrelse, der
tiltræder efter sommerferien.
Skolen takker i den anledning den afgående skolebestyrelse for indsatsen gennem
nogle spændende år, der har indeholdt mange forandringer. Skolebestyrelsen har sat
sit præg på disse forandringer. Tak for samarbejdet!
Følgende er valgt til bestyrelsen pr. 1.8.2014:
Morten Deichgræber Larsen
Lars Schmidt
Naja Laura Emilie Barlach
Lene Post
Hans Peder Thomsen
Ole Mygind Hansen
Tom Lind-Kunstmand
Følgende er suppleanter:
Iben Hansen
Dorte Nielsen
Skolen ønsker tillykke med valget og ser frem til samarbejdet med den nye
skolebestyrelse. Den nye skolebestyrelse tiltræder den 1.8.2014 og konstituerer sig
med formand og næstformand den 4.8.2014.
Afslutning af skoleåret 2013/2014
Program fredag den 27.6.2014:
kl. 8.15: morgensang (Spiren og Pilen)
kl. 8.20 - 11.45: Eleverne er i egne klasser
kl. 11.45: Fælles afslutning ved hovedindgangen hhv. i hallen (afhængig af vejret).
Alle ønskes en god ferie!
Første skoledag efter sommerferien er mandag den 11.8.2014.
Eleverne i alle klasser på 1. – 9. årgang møder kl. 8.15 (velkomst og morgensang i
Spiren og Pilen).
1
Skolen med plads og udfordringer til alle…
Fredag den 27.6.2014 afslutter elever og medarbejdere skoleåret 2013/2014,
hvorefter alle har en velfortjent sommerferie!
I ugen op til sommerferien hersker der som altid høj aktivitet på skolen. Udover den
almindelige skolegang og udlevering af nye elevskemaer bliver klasser … og kasser
flyttet rundt og der bliver gjort plads til nye klasser, samt at alle lærere pr. 1.8.2014
kan møde på arbejde og indtage deres nyindrettede kontorarbejdspladser, som
indrettes til dem i nærheden af de faser, lærerne vil blive tilknyttet i det nye skoleår.
Skoleåret 2013/2014 har været et anderledes skoleår. I den daglige undervisning har
det som altid handlet om ”den gode undervisning”, om ”det gode samarbejde”, om at
”lære så meget som man kan” og om den dannelsesopgave, der påhviler den danske
folkeskole. Skolen danner og uddanner til livet og forbereder eleverne på
erhvervslivet. Midlet hertil er fagligt dygtige medarbejdere, det gode samarbejde med
forældrene og alle aktørers engagement - ”Vil du tænde, må du brænde!”.
Samarbejde internt på skolen i skoleåret 2013/2014 har været præget af lockoutoplevelsen. Denne har været en følgesvend i lærernes arbejdsliv, uden at det har fået
indflydelse på elevernes undervisning. Lovindgrebet efter lock-outen fastlagde, at
læreren pr. 1.8.2014 skal lægge langt den største del af arbejdstiden på skolen. I
Aabenraa Kommune er det langt den største del, fordi skolechefen efter dialog med
lærere og skoleledere har meldt et administrationsgrundlag ud, der muliggør aftaler
om fleksibel tilstedeværelse.
Grundlæggende står lærergerningen overfor en forandring. Skoleledelsen oplever, at
lærerne og skolepædagogerne er forberedte på at møde denne forandring med de nye
opgaver, der følger med. Folkeskolereformen er blevet drøftet, og der er aftaler om
håndtering af denne i de forskellige faser og i SFO.
I løbet af de sidste 14 dage før sommerferien har det pædagogiske personale været til
samtaler med skoleledelsen om deres arbejdsopgaver, deres arbejdsplaner m.m. i det
kommende skoleår. Vi oplever, at Høje Kolstrup Skole er forberedt til skoleåret
2014/2015. Vi tror på, at folkeskolereformen vil give eleverne det faglige løft, alle
arbejder hen imod!
Farvel til lærer Tove Kvist og Lærer Doris Søndergaard
Ved udgangen af skoleåret 2013/2014 har lærer Doris Søndergaard og lærer Tove
Kvist valgt at gå på hhv. pension og efterløn. Doris Søndergaard har været 43 år i den
danske folkeskole heraf 35 år ved Høje Kolstrup Skole, og Tove kvist har været 38 år i
den danske folkeskole heraf 20 år ved Høje Kolstrup Skole. Skolen takker Doris og
Tove for indsatsen, samarbejdet og samværet gennem årene og ønsker dem alt godt i
fremtiden.
Viceskoleleder Hans Gade
Høje Kolstrup Skoles dygtige og afholdte viceskoleleder gennem 6½ år har søgt og
fundet nye udfordringer. Hans Gade ønsker et karriereskift og starter i efteråret 2014
selvstændig virksomhed indenfor rejsebranchen.
Det er med stor beklagelse, at Høje Kolstrup Skole har modtaget opsigelsen.
2
Skolen med plads og udfordringer til alle…
Samarbejdet med Hans Gade er - og har gennem årene været - en fornøjelse.
Skolen har taget opsigelsen til efterretning og ønsker Hans Gade alt godt med egen
virksomhed.
Stillingen som viceskoleleder ved Høje Kolstrup Skole bliver opslået før sommerferien,
med ansøgningsfrist den 13.8.2014 kl. 12.00 og forventet ansættelse pr. 1.10.2014.
Hans Gade forlader Høje Kolstrup med udgangen af oktober måned.
Afdelingsleder Marianne K. Nielsen
Marianne K. Nielsen har barselsorlov fra den 11.8.2014.
Skolens ledelsesteam overtager Mariannes ledelsesopgaver i orlovsperioden. Det er
aftalt, at pædagog Dorthe Krogh vil være ledelsens kontaktperson i
skolefritidsordningen i orlovsperioden.
Henvendelser vedr. SFO rettes til skoleledelsen.
Frank Auning (ny lærer)
Efter 1 års ansættelse som vikar v. Høje Kolstrup Skole har skolen fastansat lærer
Frank Auning. Frank skal undervise i fase 3, hvor han skal være delt klasselærer i 7.a
og hvor han skal undervise klassen i fagene engelsk, matematik og geografi.
Derudover skal Frank undervise i engelsk, geografi, valgfag i fasen samt have
understøttende undervisning og være i lektiecaféen.
Iben H. Sørensen (ny lærer)
Iben H. Sørensen har været tilknyttet skolen som vikar i en længere periode. Pr.
1.8.2014 bliver Iben fastansat, hvor Ibens hovedopgave bliver undervisning i skolens
7.8.9.C. (specialklassen for elever med generelle indlæringsvanskeligheder). Udover
dette skal Iben være matematiklærer i 7.b og have understøttende undervisning i
fasen.
Lotte Green (ny lærer)
Lotte Green bliver tilknyttet fase 1. Lotte skal være den nye klasselærer (delt) i 2.a,
hvor hun også skal have klassen til kristendom og n/t. Derudover skal Lotte være
matematiklærer i den kommende 1.b, samt matematik og idrætslærer i den
kommende 3.a.
Lotte Green kommer fra en stilling som lærer ved Gråsten Skole.
Maria Aas (ny lærer)
Lærer Maria Aas er ansat i skolens fase 2, hvor hun skal undervise 2. fremmedsprog
(tysk) på hhv. 5. og 6. årgang. Maria skal undervise 6. b i matematik og være
klasselærer (delt) i 6.b. Derudover skal Maria have timer i skolens 456C, idræt og
billedkunst i 5.a, samt historie, kristendom og billedkunst i 4.b.
Mette T. Hansen (ny lærer)
Mette T. Hansen kommer fra en lærerstilling på CVU i Haderslev. Mette skal være
klasselærer (delt) i den kommende 8.a, hvor hun skal undervise klasen i dansk,
engelsk og samfundsfag. Mette skal også undervise 9.b i engelsk og have
3
Skolen med plads og udfordringer til alle…
understøttende undervisning i fasen. Endelig skal Mette være tilknyttet skolens M3
(modtagelsesklassen fra 7. – 9. årgang).
Helle Axholt (ny lærer)
Helle Axholt afslutter sin uddannelse som lærer før sommerferien. Helle har også en
uddannelse som pædagog og er kendt på skolen. Helle har været i praktik på skolen,
har haft et vikariat på skolen og har været tilknyttet ungdomsskolens ungdomsklub i
en periode. Helle skal være klasselærer (delt) i kommende 9.b, hvor hun også skal
have klassen til dansk, kristendomskundskab og idræt.
Helle skal også undervise i dansk og kristendomskundskab i kommende 8. a. Endelig
skal Helle have valgfag, understøttende undervisning og lektiecafé i fase 3.
Skoleåret 2014/2015
I denne udgave af skolenyt vil vi orientere om planlægningen af skoleåret 2014/2015,
med de ændringer den nye folkeskolereform medfører. Skolen har implementeret
væsentlige elementer af skolereformen pr. 1.8.2014. Ændringerne har det formål, at
give eleverne en endnu bedre undervisning, der skal føre til et fagligt løft og en god og
bedre trivsel for alle elever, uanset deres nuværende faglige formåen og social
baggrund.
På Høje Kolstrup Skole vil lærerne som udgangspunkt møde på arbejde kl. 7.45, og
være til stede hos eleverne 10 minutter før første lektion, som begynder kl. 8.15.
Mandag og fredag er der morgensang. Eleverne møder jf. det skema, der udleveres til
eleverne fra onsdag den 25.6.2014 og lægges på Intra i løbet af ugen.
Der vil være tilsyn med elever fra kl. 8.05. Hvis forældrene har et pasningsbehov før
dette tidspunkt, bedes man henvende sig til pladsanvisningen vedr. tilmelding til SFO.
SFO åbner kl. 6.20.
Ringetiderne kan ses i efterfølgende skema:
Fase 1:
1.lek 08.15-09.00
2.lek 09.00-09.45
Pause
3.lek 10.15-11.00
4.lek 11.00-11.45
Pause
5.lek 12.15-13.00
Pause
6.lek 13.15-14.15
Fase 2:
1.lek 08.15-09.00
2.lek 09.00-09.45
Pause
3.lek 10.15-11.00
4.lek 11.00-11.45
Pause
5.lek 12.15-13.00
Pause
6.lek 13.15-14.00
7.lek 14.00-14.45
Fase 3:
1.lek 08.15-09.00
2.lek 09.00-09.45
Pause
3.lek 10.15-11.00
4.lek 11.00-11.45
Pause
5.lek 12.15-13.00
6.lek 13.00-13.30
Pause
7.lek 13.45-14.30
8.lek 14.30-15.15
Folkeskolen skal tilbyde eleverne en anderledes og varieret skoledag.
Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning vedr. folkeskolereformen.
4
Skolen med plads og udfordringer til alle…
Følg linket og læs vejledningen:
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Folkeskolereformhjemmeside/140611%20miniguide%20reform.ashx
I fase 1 vil skolens skolepædagoger være tilknyttet den almindelige undervisning samt
den understøttende undervisning og alle lektiecafétimer i et væsentligt antal timer.
Skolepædagogerne vil således være en naturlig del af elevernes skoledag indtil kl.
14.15 og vil løse opgaver i SFO efter kl. 14.15.
I fase 2 vil skolepædagogerne løfte opgaven vedr. den understøttende undervisning
og samarbejde med lærerne om lektiecaféen.
I fase 3 vil det udelukkende være lærere, der har ansvaret for den understøttende
undervisning og lektiecaféen (se mere herom i afsnittet om den nye udskoling).
Lektiecafe og faglig fordybelse i skoleåret 2014-15
I skoleåret 2014-15 tilbyder Høje Kolstrup Skole frivillige lektiecaféer for alle elever fra
1. årgang til og med 9. årgang. Der vil være 3 forskellige lektiecafeer, der henvender
sig henholdsvis til eleverne i fase1, fase 2 og fase 3.
Lektiecafeen i fase 1, som henvender sig til eleverne i 1.-3. årgang, er åben mandag
og onsdag fra kl. 13.15 – 14.15. Elever, der vælger ikke at tilmelde sig lektiecafeen,
skal være i SFO.
Lektiecafeen i fase 2, som henvender sig til elever i 4. – 6. årgang, er åben mandag
fra kl. 14.45 – 15.15, samt onsdag, torsdag og fredag fra kl. 14.00 – 14.45.
Lektiecafeen i fase 3, som henvender sig til eleverne i 7. – 9. årgang er åben mandag
og onsdag fra 15.15 – 16.00 og fredag fra 14.30 – 15.15.
Tilmelding til lektiecafeen udsendes til hjemmene i uge 33 (efter sommerferien).
Skolen opfordrer forældrene til, at de melder deres børn til lektiecaféen hhv. den
faglige fordybelse, der vil være mulighed for. I praksis vil skole-hjem-samarbejdet
sikre, at skole og hjem laver aftaler om den enkelte elevs deltagelse. Der vil her være
fokus på de elever, hvor hjemmet og skolen ser et behov.
Lektiecaféerne vil på sigt få indflydelse på ”det at give lektier”, idet skolen
grundlæggende ikke finder det rigtigt, at elever efter eksempelvis 35 timer i skolen,
skal fortsætte skolegangen i hjemmet!
Mere motion
Motion og bevægelse bliver integreret i alle elevers skoledag i gennemsnit 45 minutter
dagligt. Motion og bevægelse styrker elevernes motivation, læring og sundhed.
På Høje Kolstrup Skole vil motion og bevægelse indgå som et bærende princip i
undervisningen. Der er – udover faget idræt – ikke et skemakrav vedr. motion og
bevægelse. Lærerne i de enkelte team aftaler og drøfter, hvorledes dette
implementeres i den faglige undervisning.
5
Skolen med plads og udfordringer til alle…
Indholdet af den understøttende undervisning
Indholdet af den understøttende undervisning tilrettelægges i et samarbejde mellem
skolepædagoger og lærere. Lærerne har ansvaret for, at indholdet er i
overensstemmelse med målene for undervisningen, hvorimod det bliver
skolepædagogerne, der gennemfører og planlægger selve lektionen. De enkelte
klasser vil efter sommerferien, som en del af skole-hjem-samarbejdet, orientere om
det konkrete indhold af denne undervisning.
Mere musik i HK
Projektet ”mere musik i HK” fortsætter efter sommerferien. Projektet indebærer, at
elever på 1. og 2. årgang har fået en ekstra musiktime, som læses af hhv. lærer Bodil
Gormsen og musikskolelærer Lotte Gilbert. På tredje årgang skal eleverne vælge et
instrument, hvorefter eleverne modtager undervisning i et instrument og samspil i en
strygergruppe eller blæsergruppe.
Som yderligere tiltag tilbyder skolen i samarbejdet med musikskolen instrumental- og
orkesterspil for kommende 4. årgangs elever og korsang i kommende 5. årgang.
4. årgang tilbydes undervisning dels i deres egen gruppe og dels som forstærkning på
blæserbanden og strygerbanden på 3 årgang. Der vil blive opkrævet en
forældrebetaling til dette. For at dette er i overensstemmelse med reformen – og
dermed lovligt - skal forældrene anmode om, at skolelederen godkender, at den
undervisning forældrene tilmelder deres barn til indgår som en del af opfyldelsen af
undervisningspligten (Jf. Folkeskolelovens § 54 og § 33 stk. 8 og 9.).
Tilmelding og betaling sker ved henvendelse til musikskolen. Musikskolen giver
eleverne et særligt tilbud, hvor de betaler 375,- kr. i kvartalet for at få undervisning
inkl. instrumentleje og forsikring.
Undervisningen på 4. årgang er skemalagt på en sådan måde, at eleverne til den
forældrevalgte og forældrebetalte undervisning i instrumental- og orkesterspil, ikke
modtager den understøttende undervisning, som skolens øvrige elever på 4. årgang
har på dette tidspunkt.
Samarbejdet med forældrene
I skoleåret 2014/2015 ligger skole-hjem-samtalerne som udgangspunkt fra
undervisningens ophør og indtil kl. 17.00.
Forældremøder, skolefester samt andre sociale arrangementer vil også fremadrettet
kunne finde sted på sædvanlige tidspunkter.
Skolens forældre og lærere kommunikerer i det daglige som udgangspunkt via Intra.
Forældrene kan forvente af skolen, at skolens informations- og kommunikationspolitik
er gældende.
Pr. den 1.8.2014 vil det ikke længere være muligt at kontakte skolens lærere udenfor
arbejdstiden. I særlige tilfælde vil det selvfølgelig altid være muligt at kontakte
skolens ledelse udenfor almindelig arbejdstid. Skoleledelsen vil herefter kontakte den
relevante lærer, hvis det vurderes nødvendigt.
6
Skolen med plads og udfordringer til alle…
Om den nye udskoling (fase 3) på Høje Kolstrup Skole
Efter sommerferien bliver elevernes skoledag ændret, så de bevæger sig mere,
arbejder mere med IT og får flere timer i dansk og matematik. De vil møde flere
måder at lære på og de vil få tilbudt hjælp til lektier og faglig fordybelse. Der kommer
også nye fag og valgfag på forskellige klassetrin. På sigt skal eleverne kunne det
samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse – og alle elever skal blive så dygtige,
som de kan. Derfor indeholder den kommende udskolingsmodel en række tiltag, der
sammen med reformen sikrer mere – og mere varieret – undervisning. Antallet af
undervisningstimer i fagene øges, så det i højere grad bliver muligt at udvikle de
enkelte fag og inddrage nye og anderledes måder at undervise på.
Skoleåret 2014/2015 opdeles i 5 moduler i fase 3.
Hvert modul består af en kursusperiode efterfulgt af 2 projekt- / valgfagsuger.
I hvert modul prioriteres den faggruppe, der skal arbejdes med i efterfølgende
projektuge, hvilket i praksis betyder, at eleverne vil modtage mere undervisning i
udvalgte fag i perioder – alle fag tilgodeses selvfølgelig i løbet af skoleåret.
I kursusuger arbejder klasserne årgangsdelt og klasseskemaer forsøges parallellagt,
så der er optimale muligheder for holddannelse. Motion, skolen i interaktion med det
omgivende samfund er bærende principper undervisningen i kursusugerne.
I projekt- og valgfagsugerne arbejder klasserne på tværs af årgangene. Projekterne er
målrettede forskellige faggrupper. Valgfag læses også på tværs af årgangene og de
læses på hele eller halve skoledage. Samtidig indføres begrebet fokusfag, som kan
beskrives som faglige kurser med mulighed for faglig fordybelse. Den understøttende
undervises gives i form af de ovenfor nævnte projekt-/valgfagsuger samt fokusfagene.
Eleverne er inddraget i valget af overordnede temaer til kursusforløbene. Denne
inddragelse er sket på en fælles elevdag i grupper på tværs af årgangene og her har
eleverne også fremført forslag til en række valgfag, som er blevet behandlet og
godkendt i skolebestyrelsen den 16.6.2014.
Tirsdag den 8. april fik alle klasser en præsentation af grundprincipperne i både
folkeskolereformen og i den nye udskoling på HKS. Samtidig fik eleverne defineret et
hjemmearbejde vedr. valgfag og lektiehjælp i det kommende skoleår.
Torsdag den 10. april blev der afholdt en fælles elevdag for alle kommende elever i
fase 3. På dagen arbejdede elever i grupper på tværs af årgangene med emner
valgfag og lektiehjælp. Mht. til lektiehjælp ønsker eleverne en caféstruktur, hvor
eleverne arbejder i fællesrummet og lærere med forskellige faglige kvalifikationer er til
rådighed i klasselokaler.
Resultatet af dagen blev nedenstående valgfagsrække, som er udarbejdet med
udgangspunkt i elevernes meget konstruktive forslag. Kompetencen vedr.
godkendelse af valgfag er uddelegeret til skolebestyrelsen.
Skolebestyrelsen har den 16.6.2014 godkendt efterfølgende valgfag:
1. Håndværk og design
(prøvefag - Godkendt af uvm.)
7
Skolen med plads og udfordringer til alle…
2. Madkundskab (prøvefag - Godkendt af uvm.)
3. Psykologi – (Godkendt af skolebestyrelsen)
4. Sport – (forskellige eller udvalgte sportsgrene. Kost, ernæring,
træningslære. Lærerne definerer udbuddet. Evt. turneringsdeltagelse Godkendt af skolebestyrelsen)
5. Adventure, naturaktiviteter, friluftsliv, natur (godkendt af
skolebestyrelsen)
6. Drama og musik. Musical/ Performance (Drama og musik er
godkendte valgfag. Kombinationen er godkendt af skolebestyrelsen)
7. It, film og medier. Billedbehandling (Medier er et godkendt valgfag)
8. From Paris to Berlin – europæiske sprog og madlavning (Godkendt af
skolebestyrelsen)
9. Fysik, astronomi, (faget elektronik skal slettes) (Godkendt af
skolebestyrelsen)
10. Europæisk kultur. Kultur, religion, samfundsfag. Internationalt
samarbejde. (Godkendt af skolebestyrelsen)
11. Iværksætteri og entrepenørskab
(Forsøges tilbudt i det kommende skoleår. - Arbejdskendskab er
godkendt af uvm)
Informationsfolder vedr. valgfag udsendes på intra på sidste skoledag.
I uge 33 introduceres valgfagene i en caférunde og eleverne afgiver 3
prioriterede ønsker.
Skriftlig information om projekt ”ny udskoling på HKS” udsendes til hjemmene
før ferien og i uge 33 inviteres forældre til et orienteringsmøde, hvor projektet
præsenteres.
Lærernes fasetilknytning
Som konsekvens af folkeskolereformen og gennemførelsen af undervisningen har
skolen besluttet, at lærerne pr. 1.8.2014 kun skal undervise i én fase.
Dette har krævet nogle omrokeringer, som vil fremgå af elevskemaerne.
Skoleledelsen er overbevist om, at lærernes engagement i én fase giver større
fleksibilitet i den daglige undervisning.
Udvikling af det pædagogiske personale
I skoleåret 2014/2015 har skolen planlagt et fælles udviklingsprojekt for
skolepædagoger og lærere på Høje Kolstrup Skole. Det handler kort sagt om ”synlig
læring” på et niveau, der er vedkommende og relevant. Det handler om kerneydelsen
8
Skolen med plads og udfordringer til alle…
i lærergerningen.
Synlig læring vurderes etableret, når det er synligt for den enkelte elev, hvilken læring
de har opnået og hvilken læring de vil opnå. Set fra et lærerteamperspektiv er synlig
læring etableret, når alle team på Høje Kolstrup Skole udvikler, afprøver, integrerer og
bruger metoder til sammen med eleverne at etablere læringsmål og dermed kunne
synliggøre den læring, der sker for den enkelte.
Set fra et ledelsessynspunkt er synlig læring etableret, når der er udviklet
evalueringsformer til at vurdere, hvilke metoder der virker bedst til både at forøge og
synliggøre læring.
SFO på Høje Kolstrup Skole
I august 2013 iværksatte afdelingsleder Marianne K. Nielsen i samarbejde med
skolens pædagoger et større udviklingsarbejde for SFO.
Udviklingsarbejdet bestod at flere delområder:
1. overgang og kulturændring fra flere fritidshjem til SFO på HKS
2. erkendelse af egen praksis og kendskab til kollegernes kompetencer
Punkt 1 og 2 blev gennemført sammen med en udviklingskonsulent og skabte
grobund for, at det kollegiale samarbejde blev styrket. Et godt grundlag at møde
børn og forældre på.
3. mål og indholdsbeskrivelse af en ”helt ny” pædagogisk praksis i SFO
Arbejdet med mål og indhold resulterede i en stor omlægning af praksis. Tidligere
var der fokus på spontane og kortsigtede aktiviteter. Den frie leg var den
toneangivende aktivitet. Den nye praksis bygger på principper om en rød tråd til
den understøttende undervisning, samt 4 fokusområder som kører i
undervisningen i skoleåret 14/15. Børnene skal have mulighed for at fordybe sig i
et område og dermed kan legen blive til læring inden for det specifikke område,
barnet dyrker.
Der er udover aktiviteterne altid plads til fri leg og lystbetonet aktivitet.
Sammenhæng mellem den pædagogiske indsats og undervisningen:
De bærende emner i skoleåret 2014/2015 er følgende:
1. Friluftsliv
2. Bevægelse og sundhed
3. Musik og teater
4. Kunst og kreativitet
Pædagogerne er opdelt i team som samarbejder om tilrettelæggelsen af
aktivitetsområdet for et kvartal ad gangen. Børnene melder sig for en måned ad
9
Skolen med plads og udfordringer til alle…
gangen.
4. samarbejde med lærerne, deltagelse i skolen og ”opvarmning” til
folkeskolereformen 2014
Aktiviteterne under de enkelte emner skal understøtte den praksis der ellers sker
på skolen. I den understøttende undervisning i indskolingen arbejder man med 4
emner:
August - efterårsferien: bevægelse og udeliv (n/t, idræt m.m.)
Efterårsferien - jul: Dansk og andre sprog
Jul til påske: teater og musik
Påske til sommer: matematik
SFO´en laver i august en årsplan som har tydelig sammenhæng med
undervisningsdelens kalender og årsplanerne for teamene i årgangene 0. 6.klasse. Pædagogerne deltager i planlægningen af skoleåret i de team de er
tilknyttet i undervisningsdelen. Pædagogerne varetager den understøttende
undervisning i samarbejde med lærerne fra deres årgang eller faglærerne.
Pædagoger, musiklærerne og musikskolen samarbejde eksempelvis om
musical/forårskoncert i foråret 15.
Pædagogerne indgår i skolens hverdag fra 0.-6. klasse, hvorfor de kan overdrage
viden fra den første del af skoledagen til praksis om eftermiddagen. Denne røde
tråd gennem barnets dag, styrker det sociale liv og det enkelte barns oplevelser af
at det der sker på skolen giver mening.
Den fortsatte implementering af folkeskolereformen
Skolen vurderer, at der vil være områder i folkeskolereformen, vi ikke har på plads pr.
1.8.2014. Skolen vil systematisk og kontinuerligt arbejde med at implementere den
nye folkeskolereform i det kommende år. På trods af den særdeles vanskelige start
folkeskolereformen har haft, har vi store forventninger til fremtiden! Det er skolens
håb, at folkeskolereformen – ikke mindst takket være dygtige medarbejdere – vil blive
en succes!
Skoleledelsen på Høje Kolstrup Skole vil gerne takke alle for det gode samarbejde i
årets løb. Tak til alle ansatte på Høje Kolstrup Skole for loyalt og konstruktivt
samarbejde!
Vi ønsker alle en god sommer og en velfortjent sommerferie!
Venlig hilsen
Marianne K. Nielsen
afdelingsleder
10
Hans Gade
viceskoleleder
Karsten Hansen
skoleleder