Kalaallit Nunaanni Ilagiit

 KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund
DRIFTSHÅNDBOG
Udgave 01-01-2013
De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper.
000
001
Indholdsfortegnelse
Rettelsesblad
100
101
102
103
104
105
106
Indledning
Vedtægter
Regulativ
Bestyrelse
Forretningsorden for bestyrelsen
Rejseafregninger – bestyrelse og udvalg.
Personale
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
150
Det danske aeronautiske Selskabs Legat for forulykkede skandinaviske
Flyveres trængende efterladte.
KDA’s jubilæumsfond
151
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
220
250
251
Udvalg og kommissorier - generelt
Forretningsudvalg
IT-udvalg
Juridisk udvalg
Kommunikationsudvalg
Luftrumsudvalg
Lægeudvalg
Miljø- og flyvepladsudvalg
Rulemakingudvalg (Kaffeklubben)
Sportsudvalg
Teknikudvalg
Uddannelsesudvalg
Ungdomsudvalg
Redaktionsudvalg, flyvehåndbogen
KDA’s repræsentanter i Eksterne udvalg
FAI Commissions
260
261
Udgave 01-01-2013
Medlemsorganisationer - generelt
Dansk Ballonunion
Dansk Faldskærms Union
Dansk Hanggliding og Paraglider Union
Dansk Kunstflyvnings Union
Dansk Motorflyver Union
Dansk Svæveflyver Union
Dansk UL-Flyver Union
KZ & Veteranfly Klubben
Modelflyvning Danmark
Internationalt samarbejde
Fédération Aéronautique Internationale (FAI)
262
263
280
281
282
283
284
285
299
Europe Air Sports
Nordic Coordination Meetings
Samarbejdspartnere – aftaler
Trafikstyrelsen
NAVIAIR
Friluftsrådet
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Tekniske Museum – Flyvemuseumsfraktionen
Adresseliste
300
301
302
320
Sportslicenser - generelt
Udstedelse og fornyelse
Administrative rutiner / Information til FAI
346
349
Danmarksrekorder – generelt
Generelle regler for godkendelse af rekorder
Registrering af danmarksrekorder
Kalibrering af GPS-loggere
REKORDER:
Dansk Svæveflyver Union
Modelflyvning Danmark
411
Uddannelsesvirksomhed
Sprogtest Håndbog
321
322
330
400
600
630
Bibliotek
Mødelokaler
700
701
710
900
901
902
903
Sagsbehandling og arbejdsmetoder
Sagsbehandling, opstart af nye sager – miljø- og flyvepladsudvalg
KDA ungdoms forslag til drejebøger til arrangementer
Medlemsregistrering
Administrative procedurer
Medlemslister
FLYV – til- og framelding af abonnement
800
801
Kommunikation
Brug af KDA’s navn og logo
810
Hjemmeside – indhold og ajourføring
999
KDA - Kontingenter og gebyrer m.v..
Udgave 01-01-2013
Rettelser og tilføjelser:
DATO
Gruppe
01-09-2012
Beskrivelse af seneste ændring
Udgave af 01-09-2012
01-01-2013
001
Registrering af ændringer
01-01-2013
103
KDA-bestyrelse - opdatering
01-01-2013
104
Forretningsorden for bestyrelsen
01-01-2013
106
Personale - opdatering
01-01-2013
119
Modelflyvning Danmark - opdatering
01-01-2013
150
NY – ”Det danske aeronautiske Selskabs Legat for forulykkede skandinaviske Flyveres trængende Efterladte” (Enkefonden)
01-01-2013
151
NY- Jubnilæumsfonden
01-01-2013
204
Kommunikationsudvalg – opdatering
01-01-2013
206
NY- Lægeudvalg
01-01-2013
209
Sportsudvalg – opdatering
01-01-2013
299
Adresseliste – opdatering
01-01-2013
999
KDA kontingenter og gebyrer
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
100
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
INDLEDNING
Det har i nogen tid været KDA’s bestyrelses ønske, at få udarbejdet en egentlig beskrivelse af de forskellige aspekter i KDA’s virksomhed.
Som paraplyorganisation for samtlige luftsportsorganisationer i Danmark, varetager KDA
en række forskellige opgaver af fælles betydning for flere af disse, og i visse sammenhænge er det opgaver, der refererer sig til alle organisationerne. Dette har igennem mange år været reguleret af vedtægter, kommissorier, overenskomster og sædvane. Dette
sidste element vil i lang tid endnu, og formentlig i et vist omfang – altid, være en del af reguleringen af virksomheden, men jo mere der kan beskrives, desto mere åben vil KDA
syne for organisationernes medlemmer – og det er netop et af KDA’s bestyrelses formål
med en sådan beskrivelse – at være en åben og moderne organisation i forhold til medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund.
Det siger sig selv, at et så ambitiøst projekt nødvendigvis må være dynamisk, og nærværende Driftshåndbog (DHB) vil derfor fra tid til anden blive ajourført og udvidet i det omfang det skønnes formålstjenligt.
DHB vil ikke blive tilbudt i papirform. Ønskes en sådan, må den enkelte selv printe den ud
og vedligeholde den med udgivne revisioner. Det er dermed den enkeltes eget ansvar i
givet fald at holde sin printede udgave af Driftshåndbogen opdateret. I DHB gruppe 001
findes et rettelsesblad, der vil blive ajourført i forbindelse med de enkelte revisioner. Desuden vil den enkelte interesserede kunne tilmelde sig KDA’s nyhedsmail, hvori det oplyses, når der kommer ændringer og tilføjelser.
Det er KDA’s bestyrelses håb, at dette kan medvirke til at der skabes større viden om og
interesse for KDA’s forskelligartede virksomhed.
Roskilde, den 1. april 2012
Helge Hald
formand
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
1 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
Vedtægter
For
KONGELIG DANSK AEROKLUB
(Danmarks Luftsports-Forbund)
Stiftet 20. januar 1909
Vedtaget på Repræsentantskabsmødet den 17. september 2011
I kraft fra samme dato
§1
Navn og hjemsted
Foreningens navn er "Kongelig Dansk Aeroklub", forkortet KDA.
Tillægsnavn er ”Danmarks Luftsports-Forbund”
Hjemsted for foreningen, som er en paraplyorganisation, er Roskilde.
§2
Formål
KDA´s formål er at varetage dansk flyvnings og luftsports interesser, i den udstrækning disses udøvere gennem medlemskab eller på anden måde er tilknyttet KDA.
KDA er en landsorganisation, hvis formål er at udvikle interessen for og fremme aeronautiske
foretagender i Danmark og de videnskaber, som knytter sig hertil.
KDA skal i det omfang det er muligt, under hensyntagen til de enkelte medlemsorganisationers egne interesser, støtte op om luftsport nationalt og internationalt.
KDA er enerepræsentant i Danmark for Fédération Aeronautique Internationale (FAI).
3.1
3.2
3.3
3.4
§3
Tilsluttede organisationer
Klubber, foreninger, sammenslutninger af sådanne og lignende (i det følgende benævnt organisationer) kan tilsluttes KDA ved tiltrædelsesaftale mellem KDA og den pågældende organisation. KDA kan henvise en ansøgende organisation til at blive tilknyttet medlemskab af
en allerede tilknyttet organisation med nærlig sammenfaldende sportslig aktivitet.
En tilsluttet organisations love eller vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring
komme i strid med KDA's vedtægter.
Reglerne for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne fastsættes i regulativ, besluttet i henhold til § 8.4.
Samarbejde kan etableres med organisationer med tilknytning til flyvning, der ikke udøver
sportslig virksomhed som defineret af FAI, og som ikke er tilsluttet KDA.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for et sådant samarbejde.
Tilslutning kan ske til landsdækkende organisationer, der blandt andet har til formål at understøtte aktiviteter, der er sammenfaldende med KDA’s formål, jvf. § 2.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
2 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
§4
Medlemmer
Medlemmerne af KDA består af:
Æresmedlemmer.
Som æresmedlemmer kan udnævnes danske eller udenlandske personer efter enstemmig
vedtagelse af samtlige medlemmer af bestyrelsen.
Organisationsmedlemmer.
Som organisationsmedlemmer optages medlemmer af de organisationer, som er tilsluttet
KDA ved tiltrædelsesaftale, jfr. paragraf 3 pkt. 3.1.
Som organisationsmedlemmer betragtes enhver, der direkte eller indirekte gennem sin klub
har stemmeret i sin organisation.
Direkte medlemmer.
Som direkte medlem kan optages personer, der er under 18 år (juniormedlemmer), personer
over 18 år, firmaer og institutioner.
Firmamedlemmer.
Som firmamedlemmer kan optages personligt ejede virksomheder, selskaber og foreninger.
Firmamedlemmer har ingen stemmeret, men ansatte kan opnå medlemsfordele efter nærmere aftale. Optagelse som firmamedlem er betinget af bestyrelsens godkendelse.
§5
Ophør af medlemskab
Direkte medlemmer
Udmeldelse skal ske skriftligt eller ved bekræftet e-mail til KDA med mindst 1 måneds varsel
til udgangen af et kvartal.
Overgang til organisationsmedlemskab, jf. paragraf 4 pkt. 4.2.
Kontingentrestance udover 1 måned trods skriftligt påkrav medfører ophør af medlemskab.
Medlemskab som organisationsmedlem ophører i henhold til § 6, stykkerne 2 og 3 i regulativ
som nævnt i vedtægternes § 3.2
Medlemsorganisationer
Et medlemskab kan af hver af parterne opsiges ved anbefalet brev eller bekræftet e-mail
med 6 måneders varsel til ophør en 30. juni. Ved opsigelse af medlemskab bortfalder medlemsorganisationens ret andel i KDA's formue.
Alle former for medlemskab kan bringes til ophør ved eksklusion, der kan besluttes af Repræsentantskabet.
§6
Kontingent
6.1 Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
6.2 Alle andre medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
3 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
§7
Ret til deltagelse i arrangementer med mere
Alle medlemmer har adgang til KDA’s fælles møder og arrangementer og har ret til at benytte
KDA's bibliotek.
Alle medlemmer har desuden ret til den service og interessevaretagelse, der efter bestyrelsens beslutning er etableret for deres medlemsgruppe.
8.1
8.2
8.3
8.4
§8
Repræsentantskabsmøder
Repræsentantskabet er KDA's øverste myndighed.
Adgang til repræsentantskabsmødet:
Alle KDA's medlemmer har adgang til repræsentantskabsmødet. De medlemmer, som organisationerne og de direkte medlemmer har valgt som repræsentanter og bestyrelsesmedlemmer har taleret.
Øvrige medlemmer har taleret under dagsordenens punkt 7 Eventuelt.
Repræsentantskabets dirigent:
Repræsentantskabet ledes af en af repræsentantskabet valgt dirigent, der ikke behøver at
være medlem af KDA. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende afviklingen af dagsordenen, for så vidt han ikke måtte finde anledning til at henvise en sags behandling til repræsentantskabets afgørelse.
Stemmeret og afstemninger:
På repræsentantskabsmødet udøves stemmeretten ved repræsentant(er).
Repræsentanten(erne) stemmer med det antal stemmer, organisationen eller medlemsgruppen er berettiget til.
Regler for tildeling af stemmer:
a. Organisationer.
Hver tilsluttet organisation, der ikke er i kontingentrestance, har 1 stemme pr. påbegyndte
100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet på organisationens nærmeste forudgående generalforsamling / repræsentantskabsmøde.
Hvis nogle medlemmer efter særlig aftale betaler reduceret kontingent, reduceres antal
stemmer tilsvarende.
b. Æresmedlemmer og Direkte medlemmer.
Denne gruppe har, for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, 1 stemme pr. påbegyndte 100 medlemmer, opgjort efter medlemstallet den nærmeste forudgående 31. december.
Repræsentanten(erne) for denne medlemsgruppe vælges på et møde umiddelbart forud for
repræsentantskabsmødet ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
c. Bestyrelsens medlemmer har hver 1 stemme
d. Firmamedlemmer har ikke stemmeret
Alle spørgsmål afgøres ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §18 om ændring af vedtægter og
eksklusion samt § 19 om opløsning.
Ved stemmelighed bortfalder et forslag.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis mindst én stemmeberettiget kræver det.
Med respekt af disse vedtægter fastsættes og ændres regulativ for relationen mellem KDA
og medlemsorganisationerne af repræsentantskabet ved simpel stemmeflerhed.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
4 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
8.5
Protokol.
Der føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb.
Protokollen underskrives af dirigenten og den på repræsentantskabsmødet fungerende formand og har herefter fuld beviskraft.
§9
Ordinære repræsentantskabsmøder
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i anden halvdel af året, inden udgangen af
september måned.
Det indkaldes med mindst 6 ugers varsel ved bekræftet e-mail til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA’s hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Repræsentantskabet skal behandle følgende dagsorden:
Valg af dirigent.
Aflæggelse af årsberetning.
Forelæggelse af sidste års regnskab til decharge, samt orientering om indeværende års
driftsmæssige resultat.
Behandling af forslag fra medlemmerne
Behandling af forslag fra bestyrelsen, herunder forelæggelse af næste års budget samt godkendelse af kontingent for næste år.
Valg.
6.1 Valg af formand (vælges for 1 år ad gangen)
6.2 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. (vælges for 2 år ad gangen)
6.3 Valg af 1. og 2. suppleant (vælges for 1 år ad gangen)
6.4 Valg af 2 revisorer, jf. § 16
Eventuelt
Forslag der tilsigter at tilvejebringe en repræsentantskabsbeslutning under dagsordenens
punkt 4 skal være KDA’s kontor i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Kongelig Dansk Aeroklubs årsberetning, den reviderede og underskrevne årsrapport samt
indkomne forslag udsendes til medlemsorganisationer pr. bekræftet e-mail senest 14 dage
før afholdelse af repræsentantskabsmødet. Samme dokumenter kan tillige downloades fra
KDA’s hjemmeside fra 14 dage før afholdelse af repræsentantskabsmødet.
§ 10
Ekstraordinære repræsentantskabsmøder
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent eller når repræsentanter for mindst en tredjedel af de mulige stemmer begærer det ved
skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Indkaldelse til et af repræsentanterne begæret ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal
ske senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
5 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekræftet e-mail til de tilsluttede organisationer, samt ved opslag på KDA’s hjemmeside.
Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for det ekstraordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og skal desuden indeholde dagsordenen med angivelse af de spørgsmål, der giver
anledning til dets afholdelse.
Stedet for afholdelsen af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afgøres af bestyrelsen.
§ 11
Protektor
KDA har en Protektor til hjælp i arbejdet for fremme af KDA's formål.
§ 12
Bestyrelse
Bestyrelsen er ansvarlig for gennemførelsen af den af repræsentantskabet vedtagne politik
samt forvalter KDA's formue og midler.
12.1 Bestyrelsens sammensætning:
Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af en medlemsorganisation, der har stemmeret på
repræsentantskabsmødet. En kandidat til bestyrelsen skal indstilles til valg af en medlemsorganisation eller af KDA’s bestyrelse. Et bestyrelsesmedlem skal i hele sin valgperiode være
medlem af en medlemsorganisation jfr. § 4 stk. 2 og 3. Opsiger et bestyrelsesmedlems medlemsorganisation sit medlemskab af KDA, skal vedkommende forlade bestyrelsen senest
ved opsigelsesperiodens udløb.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer.
Formanden er på valg hvert år.
Finder valget af formanden sted ved et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, regnes
funktionstiden fra det nærmeste forudgående ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsesmedlemmernes valgperiode er 2 år regnet fra det ordinære repræsentantskabsmøde.
Hvert år er 3 af bestyrelsesmedlemmerne samt formanden på valg. Undtaget herfra er tilfælde hvor et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Det bestyrelsesmedlem der efterfølgende vælges som afløser, vælges første gang for en et-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig efter repræsentantskabsmødet og vælger af sin midte en næstformand samt fordeler funktionsområder.
12.2 Afholdelse af bestyrelsesmøder:
Bestyrelsen ledes efter en vedtaget forretningsorden. Denne tiltrædes af alle bestyrelsesmedlemmer hvert år på det første bestyrelsesmøde efter et ordinært repræsentantskabsmøde.
12.3 Tegning og beslutningsdygtighed:
KDA forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med
endnu et bestyrelsesmedlem.
Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af hele bestyrelsen.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne,
herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
6 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens,
eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende.
12.4 Uforudsete forhold:
Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at
handle efter skøn med ansvar over for repræsentantskabet.
§ 13
Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte faste og ad hoc udvalg til løsning af særlige opgaver.
I sådanne udvalg kan indvælges personer, der ikke er medlem af bestyrelsen.
Udvalgene refererer gennem det bestyrelsesmedlem, der er tilknyttet det pågældende
udvalgs sagsområde.
Udvalgene har intet politisk ansvar.
§ 14
Sekretariatet
Sekretariatet varetager KDA's daglige funktioner efter bestyrelsens anvisninger.
Bestyrelsen ansætter en direktør/generalsekretær til at lede sekretariatet.
Direktøren/generalsekretæren kan ansætte yderligere lønnede medarbejdere i overensstemmelse med en af bestyrelsen godkendt organisationsplan.
Bestyrelsen kan meddele direktøren/generalsekretæren og dennes medarbejdere fuldmagt
over for myndigheder, banker med videre.
Direktøren/generalsekretæren og sekretariatets personale kan ikke modtage valg til bestyrelsen.
§ 15
Regnskab
KDA's regnskabsår er kalenderåret.
Inden den 15. februar skal den afsluttede årsrapport tilstilles revisorerne, der senest den 15.
marts afleverer årsrapporten forsynet med revisionspåtegning til bestyrelsen. Snarest muligt
efter at årsrapporten er modtaget fra revisorerne, godkender og underskriver bestyrelsen
årsrapporten. Senest 14 dage efter at bestyrelsen har godkendt og underskrevet årsrapporten, udsendes den til medlemsorganisationerne.
§ 16
Revision
Til at revidere årsrapporten vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde 2 revisorer, af
hvilke den ene skal være medlem af KDA, medens den anden skal være statsautoriseret eller registreret revisor.
§ 17
Formue
KDA's formue skal altid og udelukkende tjene KDA's formål.
Kontante midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal altid
være anbragt i et solidt pengeinstitut eller i børsnoterede obligationer.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
101
Dato:
17-09-2011
Side:
7 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
VEDTÆGTER
Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen skal godkendes af bestyrelsen.
§ 18
Vedtægtsændringer og eksklusion
Ændring af disse vedtægter eller eksklusion af en organisation eller et medlem kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde eller et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning kun træffes med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af de
afgivne stemmer.
Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan
træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 4 ugers varsel.
På dette møde kan kun træffes en gyldig beslutning med en majoritet på 2/3 (to tredjedele) af
de afgivne stemmer, uanset det repræsenterede antal stemmer.
§ 19
Opløsning
Beslutning om KDA's opløsning kan kun tages på et repræsentantskabsmøde, der er indkaldt i den anledning.
På dette repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af KDA's mulige stemmer skal være repræsenteret, kan en beslutning om opløsning kun træffes med en majoritet på ¾ (tre
fjerdedele) af de afgivne stemmer.
Hvis der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal stemmer til, at en gyldig beslutning kan
træffes, indkalder bestyrelsen til et nyt repræsentantskabsmøde.
På dette repræsentantskabsmøde kan en gyldig beslutning om opløsning træffes med en
majoritet på 3/4 (tre fjerdedele) af de afgivne stemmer, uanset hvor mange stemmer der er
repræsenteret.
På samme måde tages der beslutning om anvendelse af KDA's formue samt de historiske effekter, når KDA's opløsning er vedtaget.
Den kontante formue tilfalder de til KDA tilsluttede medlemsorganisationer – dog ikke Landsflyveklubben eller direkte medlemmer - i forhold til seneste 5 års indbetalte kontingent.
Denne paragraf kan kun ændres efter samme beslutningsmæssige regler, som gælder for
opløsning.
Roskilde, den 17. september 2011
sign. Helge Hald
formand
sign. Bent Holgersen
dirigent
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
102
Dato:
17-09-2011
Side:
1 (4)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGULATIV
REGULATIV
for relationen mellem KDA og medlemsorganisationerne.
§1
Dette regulativ har hjemmel i § 3.3 i KDAs vedtægter og regulerer med virkning fra 1. januar 2012
forholdet mellem KDA og de organisationer, der er knyttet til KDA.
Regulativet er baseret på et gensidigt og loyalt samarbejde mellem KDA og medlemsorganisationerne.
§2
KDA repræsenterer som fælles, landsdækkende interesseorganisation medlemsorganisationerne på
områder af fælles interesse, når ikke andet er aftalt.
KDA er pligtig til, eventuelt mod fastsatte gebyrer, at yde medlemsorganisationerne og hvert af
deres medlemmer den fælles service, som KDA efter repræsentantskabets eller bestyrelsens bestemmelser har påtaget sig for medlemmer af KDA-organisationer.
Udover de medlemsydelser KDA generelt har påtaget sig jfr. beslutninger på repræsentantskabsmøder eller i bestyrelsen, kan KDA, efter aftale med en organisation i hvert enkelt tilfælde, påtage sig yderligere at yde support til organisationen og/eller organisationens medlemmer.
§3
Medlemsorganisationernes vedtægter må ikke være eller ved fremtidig ændring komme i strid med
KDAs vedtægter.
Hverken KDAs eller medlemsorganisationernes vedtægter må være i strid med KDAs eller medlemsorganisationenes formål.
Hvis en medlemsorganisation tillige er medlem af Danmarks Idræts-forbund, må KDA ikke i forhold
til denne medlemsorganisation vedtage regler, der kan være i konflikt med dette medlemskab.
§4
Medlemmer af de klubber, der er tilsluttet medlemsorganisationerne, er organisationsmedlemmer i KDA, jf. § 4 stk. 2 i KDAs vedtægter.
Organisationsmedlemmernes rettigheder og pligter udover dem, der er nævnt i KDAs vedtægter,
er anført i dette regulativ, eller er omhandlet i tiltrædelsesaftalen mellem KDA og medlemsorganisationen i overensstemmelse med KDAs vedtægter og regulativet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
102
Dato:
17-09-2011
Side:
2 (4)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGULATIV
§5
FLYV står til rådighed for meddelelser og artikler i det omfang, det er muligt inden for bladets
rammer, alt efter aftale med bladets redaktion i hvert enkelt tilfælde.
§6
1. Indmeldelse af organisationsmedlemmer i KDA:
Afgørende for, om et medlem skal tilmeldes som organisationsmedlem i KDA er, om medlemmet direkte eller indirekte igennem sin klub har stemmeret i respektive medlemsorganisations
anliggender.
Medlemsorganisationerne skal medvirke til, at KDA har ajourførte fortegnelser over tilsluttede medlemmers navn, adresse og fødselsår.
2. Udmeldelse af medlemmer:
Medlemmer kan udmeldes med en måneders varsel, når de ikke længere opfylder de betingelser,
der er nævnt i stykke 1. I særlige tilfælde kan aftales en kortere frist i tiltrædelsesaftalen jf. § 10.
3.
Kontingent:
Så længe en medlemsorganisation er knyttet til KDA, betaler den årligt til KDA:
1. Kontingent til KDA
2. Betaling for FLYV for de medlemmer, der har abonnement via sit medlemskab af
medlemsorganisationen
Kontingentet fastsættes af KDAs repræsentantskab og prisen for FLYV af KDA's bestyrelse.
Terminer og måder for indbetaling af disse beløb aftales mellem KDA og den enkelte medlemsorganisation i tiltrædelsesaftalen, jf. § 10.
Udebliver betaling efter at der to gange er rykket for beløbet med en fastsat betalingsfrist på 8 dage, og der ikke er truffet anden aftale, ophører medlemskab af KDA øjeblikkeligt, og kontingent
svarende til den normale opsigelsesperiode jfr. tiltrædelsesaftalen med medlemsorganisationen
forfalder umiddelbart til betaling.
§7
KDA og medlemsorganisationen påtager sig gensidigt:
1. at holde hinanden underrettet om respektive organisations love og ændringer heri.
2. at holde hinanden underrettet om bestyrelsernes sammensætning i respektive organisationer
3. at holde hinanden og FLYV orienteret om væsentlige arrangementer og møder nationalt og internationalt.
1.
KDA påtager sig, udover hvad der er nævnt i § 2,
at udpege delegerede og evt. observatører til FAI’s subcommisions indenfor den enkelte
medlemsorganisations interesseområde at udstede FAI sportslicens til organisationsmedlemmer, når forudsætningerne herfor er opfyldt
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
102
Dato:
17-09-2011
Side:
3 (4)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGULATIV
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
at holde den enkelte medlemsorganisation opdateret om forhold i FAI og EAS der berører
medlemsorganisationen
efter nærmere aftale med medlemsorganisationerne at arrangere tværfaglige kurser
Den enkelte medlemsorganisation påtager sig
at drage omsorg for, at ethvert medlem, jf. § 6, stk. 1, af medlemsorganisationen er tilmeldt KDA.
at overholde KDAs vedtægter og de bestemmelser, KDA har truffet
at efterleve FAIs sporting code samt de beslutninger, som bestyrelsen måtte træffe
herom.
at indstille personer fra sin medlemskreds som KDA’s delegerede og evt. observatører til FAI’s subcommisions indenfor den enkelte medlemsorganisations interesseområde.
på anmodning fra KDA at udpege medlemmer til deltagelse i arbejdsgrupper i EAS
§8
Opstår der i relation til en medlemsorganisation et problem, der ikke er forudset i dette regulativ,
søges det Iøst i en drøftelse mellem de to organisationers bestyrelser, der så vidt muligt afsluttes
med en aftale om problemets Iøsning.
Løses problemet ikke med en sådan aftale, kan sagen af hver af parterne indbringes for KDA's
repræsentantskabsmøde.
Kan problemet ikke Iøses ved aftale og er det af en sådan karakter, at beslutning ikke kan afvente
behandling på et repræsentantskabsmøde, træffer KDAs bestyrelse denne beslutning. Denne beslutning kan af hver af parterne ligeledes indbringes for KDAs repræsentantskab.
§9
Dette regulativ træder i kraft den 1. januar 2012 og afløser hidtidige overenskomster mellem KDA
og medlemsorganisationerne.
Der skal inden da være indgået tiltrædelsesaftaler i henhold til § 10 mellem KDA og de medlemsorganisationer, der var knyttet til KDA på tidspunktet for regulativets vedtagelse.
For organisationer, som tilknyttes KDA efter regulativets vedtagelse, gøres regulativet gældende
ved tiltrædelsesaftale i henhold til § 10 mellem KDA og pågældende organisation.
§10
Med respekt af KDAs vedtægter, dette regulativ og de bestemmelser, der i øvrigt måtte være
truffet i KDA, kan de tiltrædelsesaftaler, hvorved regulativet gøres gældende, indeholde aftaler
om:
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
102
Dato:
17-09-2011
Side:
4 (4)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGULATIV
Det eller de IT-systemer, der anvendes i relationen mellem KDA og respektive medlemsorganisation.
Terminer og fremgangsmåder for økonomiske transaktioner mellem KDA og respektive medlemsorganisation.
Den praktiske udveksling af data mellem KDA og respektive medlemsorganisation.
Abonnementer på FLYV på medlemsvilkår
§11
Dette regulativ er vedtaget af KDAs repræsentantskab den 17. september 2011 og kan kun ændres af dette repræsentantskab i henhold til de regler, der gælder herfor i KDAs vedtægter.
Roskilde, den 17. september 2011
sign. Helge Hald
Formand
Udgave 01-01-2013
sign. Bent Holgersen
Dirigent
Bestyrelse:
Helge Hald, formand (DSvU, DULFU)
Per Wistisen, næstformand (DSvU)
Lisette Bertelsen (DULFU, DSvU)
Palle J. Christensen (KZ&V)
Paul Harrison (DMU)
Søren Pedersen (KZ&V)
Regnar Petersen (indtrådt som suppleant) (MDK)
Udgave 01-01-2013
Forretningsorden for KDA´s bestyrelse
1. Bestyrelsen formulerer KDA´s politik på udvalgsområderne og udpeger blandt sine medlemmer en kontaktperson for de faste udvalg. Dette medlem har ansvaret for at være orienteret om arbejdet i udvalgene herunder ansvaret for at udarbejde/revidere udvalgenes
kommissorier ligesom vedkommende er budgetansvarlig for udvalget.
2. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sagsområder
3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets medlemmer, herunder formanden
eller i dennes fravær næstformanden, er til stede.
4. Formanden eller i dennes fravær næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder i henhold
til vedtægterne. Der skal desuden indkaldes til bestyrelsesmøde med samme varsel, hvis
mindst to bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
5. Der stemmes med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
6. Bestyrelsen varetager KDA´s løbende forretninger, herunder gennemførelsen af beslutninger truffet af repræsentantskabet.
7. Bestyrelsen skal om muligt være repræsenteret i de nedsatte udvalg.
8. Der udarbejdes referat fra bestyrelsesmøderne, så vidt muligt senest 14 dages efter mødet.
Referatet er gældende, såfremt der ikke er gjort indsigelser inden 8 dage fra udsendelsen
til bestyrelsesmedlemmerne. Referatet sendes derefter til unionerne og suppleanterne til
orientering og publiceres på KDA’s hjemmeside. Dog skal personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger som bestyrelsen beslutter, anonymiseres eller fjernes inden publicering på hjemmesiden.
9. Det tilstræbes at afbud til bestyrelsesmøde sker senest dagen før mødet.
10. Mødekalender for det kommende år fastlægges på det konstituerende møde. Der tilstræbes seks ordinære bestyrelsesmøder årligt, fordelt jævnt over året. Følgende punkter skal
behandles på hvert af de ordinære bestyrelsesmøder
• Perioderegnskab frem til senest afsluttede kvartal
• Likviditetsopgørelse pr dato for bestyrelsesmødet
• Likviditetsprognose for resten af regnskabsåret
Udgave 01-01-2013
•
Organisation, herunder status for de enkelte udvalg og øvrige igangværende sager
11. På første bestyrelsesmøde efter et repræsentantskabsmøde sker fordeling af kontaktpersoner jf. pkt. 1, der nedsættes et forretningsudvalg, aftales mødekalender for det kommende år og nærværende forretningsorden gennemgås og tiltrædes af medlemmerne.
Vedtaget på bestyrelsesmøde, 29.11.2012
revideret 22.05.2003 / jv
revideret 11.05.2006 / am
revideret 30.05.2007 / am
revideret 18.02.2010 / am
revideret 29.11.2012/pw
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
105
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE
KDA´s regler for rejse- og kørselsgodtgørelse ved mødedeltagelse
Generelt
Mødetyper:
Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder, KDA udvalgsmøder og møder for KDA med offentlige
myndigheder. Desuden deltagelse i andre møder, der er godkendt af et medlem af KDA´s bestyrelse/generalsekretær.
Hvem:
Bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af KDA´s faste udvalg. Herudover øvrige
medlemmer af KDA, der er godkendt af bestyrelsen/generalsekretæren til at deltage i bestemte
møder.
Godtgørelse:
Faktiske udgifter til offentlige transportmidler, dvs. billetter til tog (økonomiklasse) og bus plus
eventuelle pladsbilletter. Udgifter til forplejning under rejse refunderes efter bilag. Refusion af flybilletter og overnatning kan kun ske efter forudgående aftale med et bestyrelsesmedlem/generalsekretær.
Kørsel i egen bil refunderes efter den for staten gældende laveste takst (2,10 kr./km pr. 1. januar
2012). Eventuelle broafgifter refunderes med det faktiske beløb.
Ved brug af eget fly refunderes betaling, som hvis var rejsen var foretaget i egen bil via det normale vejnet og korteste afstand. Passeres Storebælt eller andre farvande refunderes ligeledes udgift
til brobillet(ter) for en normal personbil.
Generelt:
Mødedeltagere skal altid tilstræbe at vælge den billigste rejseform. Dette indebærer bl.a., at man
ved kørsel i egen bil - så vidt det er muligt - skal tilstræbe samkørsel med andre mødedeltagere..
Rejseafregning skal være modtaget i KDA senest 1 måned efter rejsens afslutning for at refusion
kan finde sted.
Afregningsskema:
Refusionen af omkostninger og udlæg til befordring m.v. efter KDA´s (ovennævnte) regler sker ved
at der fremsendes dokumentation for afholdte udgifter i form af billetter, kvitteringer og/eller kmafstand t/r - sammen med angivelse af anledning, CPR-nummer, kontonummer og bank reg. nr. til
KDA, der herefter vil overføre pengene snarest muligt til din konto. Brug gerne formularen der findes på adressen www.kda.dk under SEKRETARIAT.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
105
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
REJSE- OG KØRSELSGODTGØRELSE
Særlige regler for KDA´s bestyrelse
Medlemmer af KDA´s bestyrelse er økonomisk ansvarlige for deres respektive budgetter i henhold
til kommissoriet for deres ansvarsområde.
Hvis KDA´s tilstedeværelse ved et arrangement af et bestyrelsesmedlem vurderes som hensigtsmæssig, kan det pågældende bestyrelsesmedlem selv træffe beslutning om deltagelse heri i koordination med generalsekretæren.
KDA, den 13. februar 2004
Ajourført, 16.01.2012/am
Udgave 01-01-2013
Kongelig Dansk Aeroklub
Fast ansættelse:
Anders Madsen generalsekretær / direktør, ansat 2005
Generalsekretæren er bemyndiget til at ansætte deltidsmedhjælp i spidsbelastningsperioder.
Bestemmelser for personale:
Der foreligger en ansættelsesaftale for alt ansat personale. Heraf fremgår det i hvilket omfang den enkelte medarbejder har fri telefon og IT-forbindelse etc.
Kørselsomkostninger afregnes efter højeste takst for kørsel i egen bil, fastsat af ligningsrådet. Benyttes der lejet fly til transport, afregnes der med et beløb svarende til kørselsgodtgørelse + evt. broafgifter etc.
Opholdsudgifter etc. refunderes efter regning.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
111
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK BALLONUNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Kronhjortevej 4, 8270 Højbjerg
8627 6663
www.ballonunion.dk
formand<at>ballonunion.dk
Tiltrædelsesaftale: 02-12-2011
Bestyrelse:
Henning Sørensen (formand)
Jan Andersen (næstformand)
Kurt Kofoed Toft
Vagn Sørensen
Christoffer Mundt
Vedtægter:
§ 1. NAVN
1.
2.
3.
4.
Navn: Dansk Ballonunion (DBu). Internationalt anvendes: Balloon Federation of Denmark.
Stiftet: Den 20. september 1981.
Hjemsted: Den til enhver tid valgte formands postadresse.
DBu er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og de derigennem tilhørende organisationer.
§ 2. FORMÅL
1. DBu er interesse- og samarbejdsorganisation for aktive ballonpiloter, ballonklubber samt for personer med interesse for ballonflyvning.
2. DBu virker for fremme af ballonsporten i Danmark, og at denne sport kan varetages under sikre
og hensigtsmæssige former.
3. DBu er kontaktorgan mellem medlemmerne, KDA og myndighederne.
§ 3. MEDLEMSKAB
1. Som aktive medlemmer (A-medlemmer) kan optages ballonpiloter med balloncertifikat. Et Amedlem,der mister certifikatet eller deponerer dette, kan fortsætte som A-medlem eller som Imedlem.
Som interesse medlemmer (I-medlemmer) kan optages enhver anden person med interesse for
ballonsporten.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
111
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK BALLONUNION
2.
3.
4.
5.
6.
Som klubmedlemmer (K-medlemmer) kan optages aktive ballonklubber, der disponerer over én
eller flere luftdygtige balloner tilmeldt DBu’s værkstedsautorisation.
Ansøgning om optagelse som medlem sker ved indsendelse af indmeldelsesblanket til bestyrelsen.
Blanketten skal indeholde en gyldig E-mail adresse.
Ballonklubber skal samtidig indsende klubbens vedtægter.
Navne-, E-mail og adresseændringer skal straks meddeles DBu’s sekretariat.
Bestyrelsen bekræfter medlemsoptagelsen.
Udmeldelse af DBu skal ske ved brev eller som elektronisk post til bestyrelsen til en kontingentperiodes udløb med 1 måneds varsel.
Der pålægges A- og I- og K-medlemmer et unionskontingent, der betales helårs-, halvårs- eller
kvartalsvis forud efter kassererens anvisning. Endvidere pålægges A-medlemmer samt Imedlemmer,der er elever, kontingent til KDA. Andre I-medlemmer kan tilvælge KDAmedlemsskab.
Kontingenter og gebyrer fastsættes på den ordinære generalforsamling.
Medlemmer med kontingentrestance har ingen stemmeret på DBu’s generalforsamlinger.
§ 4. GENERALFORSAMLINGEN
1. Generalforsamlingen er DBu’s øverste myndighed.
2. Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt inden udgangen af marts måned.
3. Alle medlemmer har adgang til at deltage i generalforsamlingen. A-medlemmer har både tale og
stemmeret, mens K- og I-medlemmer alene har taleret.
4. Et A- eller I-medlem kan afgive stemme for et andet A-medlem ved skriftlig fuldmagt. Intet medlem må dog benytte mere end to fuldmagter.
5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af formand for bestyrelsen i ulige år.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Valg af CIA repræsentant og suppleant.
10. Fastsættelse af kontingenter og gebyrer:
a) Kontingent for A-medlemmer
b) Kontingent for I-medlemmer
c) Kontingent for K-medlemmer
d) Gebyrer
11. Eventuelt. (Beslutninger kan ikke tages herunder)
6. Referat af generalforsamlingen udarbejdes af en på generalforsamlingen valgt referent. Referatet
underskrives af referenten og dirigenten. Referatet offentliggøres for medlemmerne på Unionens
hjemmeside
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
111
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK BALLONUNION
7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske, eller hvis mindst 1/3 af Amedlemmerne skriftligt eller med elektronisk post anmoder bestyrelsen herom med angivelse af
dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 2 uger efter anmodning
herom er modtaget. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes mellem 4 og 6 uger efter
udsendelsen af indkaldelsen.
8. Enhver generalforsamling indkaldes som elektronisk post til den af medlemmet opgivne E-mail
adresse med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af tid og sted. Indkaldelsen offentliggøres
også på Unionens hjemmeside.
9. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i
hænde senest den 1. februar.
Senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse udsendes pr. E-mailfølgende til orientering
for medlemmerne:
1. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode.
2. DBu's regnskab for det forløbne regnskabsår.
3. Forslag som bestyrelsen ønsker behandlet.
4. Forslag som medlemmer ønsker behandlet.
10. Valg og forslag, der ikke angår vedtægtsændringer og opløsning af DBu afgøres ved simpel
stemmeflertal.
11. Til ændringer af vedtægterne samt til DBu’s opløsning fordres 2/3 af de stemmeafgivendes antal.
Disse 2/3 skal dog mindst udgøre 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer.
Opnås dette ikke på en ordinær generalforsamling, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. På den ekstraordinære generalforsamling kan
vedtægtsændring eller DBu’s opløsning vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer for forslaget.
12. Dirigenten eller mindst 3 A-medlemmer kan forlange skriftlig afstemning.
§ 5. BESTYRELSEN
1. Bestyrelsen er unionens daglige ledelse.
2. Valgbare til bestyrelsen er alene A- og I-medlemmer.
3. Bestyrelsens medlemmer vælges ved almindelig stemmeflertal på generalforsamlingen for 2 år ad
gangen.
4. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, herunder formanden, der vælges særskilt i ulige årstal. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i henholdsvis ulige og lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv
med næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende bestyrelsesmøde.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
111
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK BALLONUNION
Såfremt formanden fratræder sit hverv i en valgperiode, vælger den øvrige bestyrelse en ny formand, der fungerer indtil næste generalforsamling.
5. På generalforsamlingen vælges endvidere for ét år ad gangen:
2 Suppleanter
1 Revisor
1 Revisorsuppleant
De i §5 stk. 2 nævnte krav til valgbarhed stilles ikke til revisor og revisorsuppleant.
6. Beslutningsdygtighed på bestyrelsesmødet forudsætter, at mindst 3 stemmer kan afgives.
7. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme (og i
hans fravær næstformandens stemme) afgørende.
8. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder pr. år.
9. Faste dagsordenpunkter på bestyrelsens møder er:
1. Referat fra sidste møde og godkendelse af dette.
2. Gennemgang af sager til orientering.
3. Behandling af indkomne og igangværende sager.
4. Udvalgene.
5. Sikkerhed.
6. Fastsættelse af næste møde.
7. Eventuelt.
10. På bestyrelsens møder kan såvel A- som I-medlemmer deltage som observatører. I forbindelse
med behandling af personfølsomme sager kan bestyrelsen dog afholde lukkede møder.
11. Har et medlem ved sin handling eller adfærd skadet DBu og/eller ballonsporten i almindelighed,
kan bestyrelsen fratage det pågældende medlems sportslicens eller ekskludere medlemmet.
En beslutning om eksklusion kan af den ekskluderede indbringes på førstkommende ordinære generalforsamling, jfr. § 4 stk. 9.
12. Bestyrelsen udfærdiger referat af møderne. Disse offentliggøres for medlemmerne på Unionens
hjemmeside.
13. Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Til hvert udvalg vælger bestyrelsen en formand. I alle udvalg skal der sidde mindst et A-medlem.
Følgende udvalg er stående udvalg:
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
111
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK BALLONUNION
Sportsudvalget
Uddannelsesudvalget
Teknisk udvalg
Sportsudvalget har til opgave at varetage arbejdet med unionens sportslige aktiviteter, specielt behandlingen af rekorder og mesterskaber. Udvalget koordinerer i øvrigt bl.a. stævner og sommerlejre.
Uddannelsesudvalget har til opgave at varetage unionens uddannelsespolitik og at evaluere og
ajourføre uddannelsesgrundlaget på alle områder i samarbejde med relevante instanser.
Teknisk udvalg har til opgave at varetage unionens materielpolitik og at opsamle, behandle og videreformidle viden om tekniske og sikkerhedsmæssige forhold i samarbejde med relevante instanser.
Udvalgene skal løbende holde bestyrelsen orienteret om det arbejde, der foregår i udvalgene.
Udvalgenes medlemmer kan deltage i bestyrelsens behandling af udvalgenes sager.
Udvalgsmedlemmer har dog kun stemmeret, hvis de samtidig er medlem af bestyrelsen.
§ 6. REGNSKAB
1. DBu’s regnskab er kalenderåret.
2. Regnskabet føres af kassereren.
3. DBu’s pengebeholdning indestår på bankkonti.
§ 7. TEGNINGSRET OG HÆFTELSE
1. DBu forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden sammen med et medlem af
bestyrelsen.
2. Bestyrelsen kan meddele kassereren sædvanlig kontofuldmagt.
3. Et medlem hæfter alene med sit kontingent.
Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. marts 2010.
HS
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Idrættens hus
Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
4326 2777
www.dfu.dk
dfu<at>dfu.dk
Tiltrædelsesaftale: 05-12-2011
Bestyrelse:
Flemming Olsson (formand)
Alex Kristensen (næstformand)
Ina Nielsen
Katrine Eriksen
Ole Kobberup
Steen Jørgensen
Vedtægter:
Navn og formål
stk. 1
§1
Dansk Faldskærms Union blev dannet den 12. februar 1963 under navnet Dansk
Faldskærms Klub.
stk. 2
DFU’s hjemsted er Brøndby kommune.
stk. 3
DFU er medlem af Danmarks Idræts-Forbund. DFU’s organer og medlemmer er
underlagt Danmarks Idræts-Forbunds love.
stk. 4
Ingen klub/center under DFU må i sit navn indeholde ordet Danmark eller dansk.
§2
DFU´s formål er at fremme faldskærmssporten i Danmark blandt andet ved at
-
koordinere og understøtte arbejdet i DFU’s klubber
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
-
stk. 1
udvælge og træne Danmarks faldskærmslandshold til konkurrence
opfordre til sammenhold mellem alle personer med interesse for faldskærmsspring.
arbejde aktivt for højnelse af sikkerheden for faldskærmssport.
repræsentere dansk faldskærmssport officielt udadtil blandt andet overfor myndighederne, specielt Statens Luftfartsvæsen.
Medlemmer
§3
Som medlem af DFU kan optages faldskærmsklubber, der har mindst 25 aktive
medlemmer og råder over egen miljøgodkendt springplads.
stk. 2
Repræsentantskabet kan beslutte at optage faldskærmscentre som medlemmer på
konkret forhandlede vilkår.
stk. 3
En klub eller et faldskærmscenter, der ønsker at indtræde i DFU, skal til DFU’s bestyrelse indsende en begæring vedlagt klubbens/centrets vedtægter, formandens/lederens navn og adresse samt fortegnelse over navn, adresse og fødselsdato
over klubbens/centerets medlemmer.
stk. 4
Klubbernes/centrenes vedtægter må ikke indeholde bestemmelser, der strider mod
DFU´ s eller Danmarks Idræts-Forbunds love og bestemmelser.
stk. 5
Ændringer i klubbernes/centrenes vedtægter skal inden 14 dage indsendes til DFU’s
bestyrelse.
stk. 6
Skift af formand i klubber/centre skal inden 14 dage meddeles til DFU.
stk. 7
DFU´s bestyrelse kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.
stk. 8
Klubberne/centrenes og deres medlemmer har pligt til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af DFU´s og Danmarks Idræts-Forbunds organer i henhold til
disse organisationers love.
Unionens organer
§4
stk. 1
DFU´s organer er følgende :
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
1.
2.
3.
4.
5.
Repræsentantskab
Bestyrelse
Ordensudvalg
Lovfortolkningsudvalg
Tekniske udvalg
Repræsentantskab
stk. 1
§5
Repræsentantskabet er DFU’s højeste myndighed.
Stk. 2
Hver klub/center har én repræsentant.
Stk. 3
Hver klub/center har én stemme for hver påbegyndt 50 medlemmer i forhold til klubbens/centrets medlemstal pr. 31. december forud for repræsentantskabsmødet.
Stk. 4
En repræsentant kan give et andet medlem fra sin klub/center skriftlig fuldmagt til at
stemme for sig.
Stk. 5
Hvis en klub/center er i restance overfor DFU, mister den retten til at stemme på repræsentantskabsmødet.
Afholdelse af repræsentantskabs- og formandsmøder
§6
stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes én gang årligt i januar kvartal.
stk. 2
I oktober eller november måned afholdes formands- og budgetmøde mellem DFU´s
bestyrelse og formændene for klubber/centre og de tekniske udvalg. På mødet forelægges bestyrelsens udkast til budget for det kommende år.
stk. 3
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det begæres af
- DFU´s formand
- et flertal af DFU´s bestyrelse
- mindst 10 repræsentanter
stk. 4
Repræsentantskabsmøder indkaldes med mindst 6 og højst 8 ugers varsel.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 5
Et lovligt indvarslet repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt med almindeligt
stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter.
stk. 1
§7
Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, der vælges af repræsentantskabet.
stk. 2
Dirigenten afgør endeligt alle behandlings- og afstemningsspørgsmål.
Dagsorden for repræsentantskabsmøde
§8
stk. 1
Ordinært repræsentantskabsmøde har følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning fra formand.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget, og godkendelse af kontingentets størrelse.
6. Valg af formand.
7. Valg af næstformand.
8. Valg af økonomiansvarlig.
9. Valg af teknisk sekretær.
10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
11. Valg af første og anden suppleant til bestyrelsen.
12. Valg af ordensudvalgsmedlem og suppleant.
13. Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter.
14. Eventuelt.
Stk. 2 Forslag skal for at kunne vedtages være DFU i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødet.
Stk. 3 Repræsentanter og medlemmer af DFU´s bestyrelse og udvalg har taleret under hele
repræsentantskabsmødet. Under eventuelt har desuden inviterede gæster taleret. Dirigenten kan i konkrete situationer, hvor det skønnes relevant, tildele andre taleret..
Stk. 4
Senest 2 uger før repræsentantskabsmødet skal repræsentanterne have modtaget:
1. Dagsorden.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
2. Oversigt over det samlede stemmeantal og de enkelte klubbers/centres stemmeantal.
3. Revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
DFU’s forvaltning
§9
stk. 1
DFU´s bestyrelse består af 6 personer.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Formand.
Næstformand.
Teknisk sekretær.
Økonomiansvarlig.
Bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsesmedlem.
stk. 2
Til bestyrelsen kan vælges personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er medlem af DFU.
stk. 3
Formand, næstformand, teknisk sekretær og økonomiansvarlig vælges hver for sig
for 2 år. I lige år vælges formand og teknisk sekretær; i ulige år næstformand og
økonomiansvarlig.
Stk. 4
De to andre bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ved samlet valg, hvor der afgives stemme på én person, og de to personer, der opnår flest stemmer, er valgt.
Bestyrelsen fordeler selv disses bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder.
stk. 5
Et bestyrelsesmedlem fungerer indtil afslutningen af det repræsentantskabsmøde,
hvor der vælges en anden i stedet.
stk. 6
Fratræder et bestyrelsesmedlem inden for valgperioden, indtræder suppleant i stedet indtil førstkommende repræsentantskabsmøde. Hvis det er formanden, der fratræder, fungerer næsteformanden som formand. For de øvrige bestyrelsesposter
beslutter bestyrelsen, hvorledes posterne skal fordeles.
§ 10
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
6 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 1
Bestyrelsen leder DFU under ansvar overfor repræsentantskabet og træffer afgørelse i alle spørgsmål, medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i vedtægterne. Bestyrelsen kan uddelegere spørgsmål til afgørelse i de tekniske udvalg eller beslutte at
henskyde et spørgsmål til afgørelse i repræsentantskabet.
stk. 2
Bestyrelsesmøder bør tilstræbes afholdt mindst 4 gange årligt. I øvrigt indkaldes tilmøde, når formanden eller mindst 3 andre bestyrelsesmedlemmer anmoder om det.
Indkaldelse skal ske med mindst 3 dages varsel.
stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten alle bestyrelsesmedlemmer er til stede,
eller bestyrelsesmødet er lovligt indkaldt, og mindst 4 medlemmer er til stede.
stk. 4
Hvis der umiddelbart efter et bestyrelsesmøde, hvor der ikke har været mødt mindst
4 bestyrelsesmedlemmer, indkaldes til et nyt møde med samme dagsorden, er de
bestyrelsesmedlemmer, der møder på det andet møde, beslutningsdygtige uanset
antal fremmødte.
stk. 5
Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.
stk. 6
Hvis formanden fratræder under en valgperiode, fungerer næstformanden som formand i resten af valgperioden. Hvis et andet bestyrelsesmedlem fratræder under en
valgperiode, beslutter bestyrelsen, hvorledes de resterende medlemmer skal fordele
pladserne mellem sig resten af valgperioden.
stk. 7
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.
Daglige forretninger og regnskabsforhold
§ 11
stk. 1
DFU tegnes af formanden og næstformand sammen med et yderligere bestyrelsesmedlem.
stk. 2
Daglig administration varetages af DFU’s kontor.
stk. 3
Økonomiske enkeltdispositioner over 500.000 kr. skal godkendes af repræsentantskabet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
7 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 4
DFU´s regnskabsår følger kalenderåret.
stk. 5
Bestyrelsen træffer beslutning om anbringelse af DFU’s midler.
stk. 6
De valgte revisorer skal løbende gennemgå regnskabet og fremkomme med bemærkninger og indstillinger til bestyrelsen og repræsentantskabsmødet.
Bestemmelser vedrørende forseelser
§ 12
stk. 1
DFU’s bestyrelse kan pålægge en organisation eller enkeltperson under DFU sanktioner for:
1.
2.
3.
stk. 2
stk. 3
overtrædelse af love eller andre bestemmelser eller anvisninger givet af ansvarshavende ledere ved springvirksomhed,
usportslig adfærd,
grov uagtsomhed eller hensynsløshed under springvirksomhed, ved omgang
med materiel eller ved ophold på springplads, der har medført fare for skade på
andres eller eget liv, helbred eller materiel.
Sanktionerne kan være:
1. tildeling af misbilligelse eller advarsel
2. idømmelse af bøde ikke over 1.500 kr.
3. pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade, herunder økonomisk tab for
DFU
4. udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger eller springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter
5. for så vidt angår enkeltpersoner: udelukkelse fra DFU
6. for så vidt angår klubber/centre: indkaldelse til repræsentantskabsmøde med
henblik på beslutning om udelukkelse
7. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder
Bestyrelsens kompetence gælder alle forseelser begået i Danmark samt forseelser
begået i udlandet i forbindelse med repræsentation af DFU ved konkurrencer eller
andre arrangementer.
§ 13
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
8 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 1
stk. 2
Inden afgørelse træffes, skal bestyrelsen give den, som sagen drejer sig om, lejlighed til at udtale sig.
Til brug ved behandlingen af en sag efter § 12 har de implicerede organisationer eller personer pligt til at meddele DFU’s bestyrelse alle de oplysninger, herunder økonomiske, som bestyrelsen skønner nødvendige for sagens oplysning.
stk. 3
Meddeles de ønskede oplysninger ikke, vil sagen blive afgjort udfra de øvrige oplysninger i sagen.
stk. 4
Bestyrelsens afgørelse skal meddeles skriftligt til den organisation eller person, som
sagen drejer sig om. Afgørelsen skal være begrundet og indeholde vejledning om
reglerne for indbringelse for ordensudvalget, jf. § 14.
§ 14
stk. 1
Følgende af bestyrelsens afgørelser kan indbringes for ordensudvalget:
1. Bøde eller erstatning over 1.000 kr.
2. Udelukkelse af enkeltpersoner længere end 3 måneder.
3. Inddragelse af certifikater eller rettigheder længere end 3 måneder.
stk. 2
I andre sager er bestyrelsens afgørelse endelig, medmindre ordensudvalget undtagelsesvis på grund af sagens særlige omstændigheder eller principielle karakter giver tilladelse til det.
stk. 3
Klage over bestyrelsens afgørelse skal være modtaget af ordensudvalget inden 4
uger efter, at klageren har modtaget behørig besked om afgørelsen, jf. § 13 stk. 4.
stk. 4
Indbringelse for ordensudvalget har ikke opsættende virkning på afgørelsen, medmindre ordensudvalget beslutter det.
Ordensudvalget
§ 15
stk. 1 Ordensudvalget består af en formand, to andre medlemmer og en suppleant, der
indtræder, hvis et af de faste medlemmer er forhindret eller inhabil. Udvalget konstituerer sig selv; men formanden skal være jurist.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
9 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 2
Medlemmerne vælges for 3 år forskudt, således at der hvert år vælges ét medlem.
Suppleant vælges hvert år. Valg af fast medlem og suppleant sker samlet.
stk. 3
Valgbare er personer, der er medlem af en klub eller et faldskærmscenter, der er
medlem af DFU.
stk. 4
Udelukket fra valg er repræsentanter, medlemmer af DFU´s bestyrelse eller et af
DFU’ s andre udvalg.
stk. 5
Et medlem, der er begyndt behandling af en sag, deltager i sagens behandling indtil
afgørelse, uanset om medlemmet inden da er udtrådt af udvalget.
§ 16
stk. 1
Ordensudvalgets opgaver er:
1. at afgøre alle sager, som efter vedtægterne kan indbringes for det.
2. fungere som voldgiftsret ved afgørelse af uenighed mellem organisationer eller
enkeltpersoner under DFU.
3. afgøre spørgsmål om fortolkning af DFU´s love og andre bestemmelser.
stk. 2 Udvalget kan træffe afgørelse om:
1.
2.
3.
4.
tildeling af misbilligelse eller advarsel,
idømmelse af bøde ikke over 1.500 kr.
pålæggelse af erstatningsansvar for forvoldt skade,
udelukkelse i en periode fra deltagelse i konkurrencer, opvisninger, springvirksomhed generelt eller fra bestridelse af tillidsposter,
5. udelukkelse af enkeltpersoner fra DFU,
6. inddragelse af certifikater eller andre rettigheder.
§ 17
stk. 1
Når en sag indbringes for ordensudvalget, overtager udvalget de beføjelser, som er
tillagt bestyrelsen i § 13.
stk. 2
Udvalget fastsætter selv sin forretningsgang.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
10 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 3
Udvalgets afgørelse skal træffes hurtigst muligt. Afgørelsen skal være begrundet.
Parterne i sagen og DFU´s bestyrelse skal have skriftlig meddelelse om afgørelsen,
der skal være begrundet.
stk. 4
Ordensudvalgets afgørelse kan indbringes for Danmarks Idræts Forbunds appeludvalg. Meddelelsen om afgørelsen skal indeholde vejledning om dette.
De tekniske udvalg
§ 18
stk. 1
Bestyrelsen nedsætter det fornødne antal tekniske udvalg.
Konkurrencer
stk. 1
§ 19
Der afholdes Danmarksmesterskab én gang årligt.
stk. 2
Danmarksmesterskaberne afholdes i overensstemmelse med Danmarks IdrætsForbunds bestemmelser om Danmarksmesterskaber og Federation Aeronautique
Internationales bestemmelser om verdensmesterskaber.
stk. 3
Bestyrelsen beslutter, i hvilke discipliner der skal afholdes Danmarksmesterskaber.
§ 20
stk. 1
Der afholdes årligt mindst én yderligere konkurrence i de samme discipliner som
Danmarksmesterskaberne.
Kontingent
§ 21
stk. 1
stk. 2
Klubberne/centre betaler kontingent for hvert klub-/centermedlem.
Kontingentets størrelse fastsættes af repræsentantskabet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
11 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
stk. 3
Kontingent betales kvartalsvis bagud og skal være indbetalt senest den 20. i månederne januar, april, juli og oktober.
Lovændringer
stk. 1
§ 22
Ændring af DFU’s vedtægter kan kun besluttes af repræsentantskabet.
stk. 2
Til vedtagelse af vedtægtsændring kræves, at mindst 2/3 af DFU’s samlede stemmeantal er repræsenteret, og at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmeantal er
for vedtægtsændringen.
stk. 3
Hvis ændringen ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer
repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde,
hvor ændringen kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 2/3
af det tilstedeværende stemmeantal er for den.
§ 23
stk. 1
Udelukkelse af en klub/center kan kun besluttes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde.
stk. 2
Udelukkelse kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU’s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelsen.
stk. 3
Hvis udelukkelse ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer
repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde,
hvor udelukkelse kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6
af det tilstedeværende stemmeantal er for udelukkelse.
§ 24
stk. 1
stk. 2
stk. 3
Opløsning af DFU kan kun besluttes af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde særligt indkaldt med dette formål.
Opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af DFU’s samlede stemmeantal er repræsenteret, og mindst 5/6 af det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning.
Hvis opløsning ikke vedtages, fordi der ikke har været det fornødne antal stemmer
repræsenteret, kan med 4 ugers varsel indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde,
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
112
Dato:
01-04-2012
Side:
12 (12)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK FALDSKÆRMS UNION
hvor opløsning kan vedtages uanset antallet af repræsenterede stemmer, hvis 5/6 af
det tilstedeværende stemmeantal er for opløsning.
stk. 4
Hvis DFU opløses, tilfalder DFU´s midler Danmarks Idræts-Forbund.
Ovenstående vedtægter er vedtaget på DFU’s repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
113
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
KDA-Huset
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde
46141509
www.dhpu.dk
dhpu<at>dhpu.dk
Tiltrædelsesaftale: 11-12-2011
Bestyrelse:
Jens Voetmann (formand)
Birger Strandqvist
Hyben Luise Dige
Kirsti Bakholm Husted
Michael Olesen
Vedtægter:
Vedtægter for Dansk Hanggliding og Paragliding Union
§ 1 Navn og hjemsted
Unionens navn er Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU), og den er hjemmehørende på sekretariatets adresse.
§ 2 Formål
Unionens formål er at fremme hanggliding og paragliding i Danmark ved blandt andet gennem
uddannelse og kontrol med flyvning og materiel at virke for flyvesikkerheden. Herunder at afholde mesterskaber, udgive oplysende publikationer og varetage de tilsluttede klubbers interesser.
§ 3 Organisatorisk opbygning
A. Medlemmer
Medlemmer af unionen er personer, som er tilsluttet en klub under DHPU. Alle medlemmer er
underkastet unionens love og bestemmelser.
B. Klubber
Enhver dansk hangglider- og paragliderklub kan optages i unionen. I klubbens navn må ordene Dansk eller Danmark ikke indgå.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
113
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION
For at opnå stemmeret ved DHPUs årlige repræsentantskabsmøde skal klubben dog have
mindst 10 medlemmer.
I klubbens vedtægt skal indgå følgende tekst:
"Forud for det årlige repræsentantskabsmøde, eller et eventuelt ekstraordinært repræsentantskabsmøde i DHPU, indkalder klubben til et møde, hvor den fra DHPU modtagne indkaldelse
og eventuelle forslag til afstemning fremlægges medlemmerne til gennemgang og behandling.
Såfremt der på mødet findes et flertal for, at der fra klubben sendes repræsentant/er til det forestående DHPU repræsentantskabsmøde, vælges repræsentant/er, der får rejseudgifterne i
forbindelse med DHPU-mødet dækket af klubben."
C. Repræsentantskab
DHPUs højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilsluttede klubber.
Klubberne må stille med en repræsentant for hver påbegyndt 20 medlemmer refererende til
den sidst gennemførte medlemsoptælling til Danmarks Idræts-Forbund, dog højst 3 repræsentanter. Hver repræsentant, der normalt har een stemme, må via fuldmagt fra andre repræsentanter højst råde over 3 stemmer.
D. Bestyrelse
Unionens daglige ledelse vælges af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen består af en formand og 4 bestyrelses-medlemmer. Bestyrelsen skal samlet bestå
af minimum 2 paraglidere og minimum 2 hangglidere, hvis det er muligt af finde kandidater.
Formanden vælges af repræsentantskabet for ét år ad gangen, medens de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne afgår på skift med 2 på
lige årstal og 2 på ulige årstal. År hvor det ikke er muligt at vælge denne sammensætning, kan
nyvalgte bestyrelsesmedlemmer kun vælges for 1 år. Desuden vælger repræsentantskabet 2
suppleanter for ét år ad gangen. For såvel formand som bestyrelsesmedlemmer gælder det, at
genvalg kan finde sted.
Formanden udpeges på repræsentantskabsmødet, medens den øvrige bestyrelse konstituerer
sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.
Hvis formanden får forfald inden valgperiodens udløb, konstituerer bestyrelsen af sin midte en
formand, der virker frem til næste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden, deltager.
I tilfælde af formandens forfald, vælger bestyrelsen et bestyrelsesmedlem som konstitueret
formand, der indtræder i hans sted.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Referat fra bestyrelsesmøder skal offentliggøres på hjemmesiden og gerne helt eller delvis
ved hjælp af andre af DHPU’s medier.
E. DHPU's amatør- og ordensudvalg
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
113
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION
Amatør- og ordensudvalget vælges af repræsentantskabet og består af en formand og to
medlemmer samt 2 suppleanter.
Regler for amatør- og ordensudvalget fastlægges af DHPUs repræsentantskab.
F. Eliteudvalg for hanggliding og paragliding.
Repræsentantskabet nedsætter hvis det er muligt eliteudvalg og vælger landstræneren, talenttræneren samt 2 medlemmer, til hvert eliteudvalg. Eliteudvalgene aflægger 1 gang årligt beretning til bestyrelsen og repræsentantskab. Eliteudvalgene skal lægge budget minimum 1
gang årligt.
G. Budgetmøde
Økonomiudvalg eller Bestyrelsen afholder et budgetmøde en gang årligt midt i november, hvor
udvalg og klubber har mulighed for at sende repræsentanter til planlægning af budget med
bestyrelsen og økonomiudvalg. Dato for budgetmøde skal meddeles på repræsentantskabsmødet.
Alle udvalg og støttemodtagere skal sende deres budget og beskrivelse for efterfølgende år til
sekretariatet, inden 4 uger før budgetmødet. Afstemninger på budgetmødet om forslag, budget eller dele af budget afgøres med simpelt flertal.
Klubber får stemmer efter regler for repræsentantskabsmødet og formænd for udvalg og bestyrelsen får 1 stemme pr. person.
Det vedtagne budget offentliggøres hurtigst muligt i DHPU medier og mail til klubber efter
budgettet er færdigbehandlet.
Budget skal endeligt fremlægges på repræsentantskabsmødet, hvor repræsentantskabsmødet
skal godkende budget ved simpelt flertal, før valg af ny bestyrelse.
§ 4 Repræsentantskabsmødet
Der skal afholdes repræsentantskabsmøde een gang om året, den sidste lørdag i februar eller
den første lørdag i marts. Datoen meddeles på unionens hjemmeside senest 1. december året
før afholdelse, andre nyhedsmedier og mail bør også benyttes.
Indkaldelse til mødet skal ske til klubberne på mail med mindst 3 ugers varsel. Samtidig med
indkaldelsen, skal klubberne have alle forslag, der skal behandles ved repræsentantskabsmødet. Forslag og indbydelse skal offentliggøres på hjemmeside.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt ved stemmeflertal, uanset hvor mange repræsentanter, der er mødt. Beslutninger om ændringer i unionens love og vedtægter kræver
dog 2/3 stemmeflertal. Såfremt blot een repræsentant ønsker det, skal afstemning foregå
skriftligt.
Forslag til repræsentantskabet kan ikke indeholde økonomiske støtteordninger eller specialtilskud til enkeltpersoner eller klubber.
Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være skriftlige med originale
underskrifter. De skal være unionens sekretariat i hænde senest på den første arbejdsdag i
januar.
Repræsentantskabsmødet skal på ulige årstal afholdes på Sjælland og på lige årstal i Jylland
eller på Fyn.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
113
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ethvert medlem af DHPU har ret til at overvære repræsentantskabsmødet. Et hvert medlem af
DHPU kan stille forslag til repræsentantskabet.
Dagsorden på det ordinære repræsentantskabsmøde:
Valg af dirigent.
Formandens årsberetning.
Godkendelse af revideret regnskab.
Behandling af indkomne forslag samt program og budget.
Valg af formand, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Godkendelse af ekstern revisor samt valg af en intern revisor.
Valg af tre medlemmer samt to suppleanter til DHPUs amatør- og ordensudvalg.
Valg af medlemmer til nedsatte udvalg og tillidsposter.
Eventuelt.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, hvis det kræves af et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af repræsentanterne. Indkaldelsen skal ske med mindst 3 ugers skriftligt
varsel, og dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
§ 5 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret dvs. fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal underskrives af kasserer og den eksterne revisor. Den eksterne revisor skal modtage det afsluttede
regnskab senest 14 dage før repræsentantskabsmødet. Den eksterne revisor skal revidere
regnskabet, bekræfte tilstedeværelsen af unionens aktiver og udarbejde beretning til det ordinære repræsentantskabsmøde.
Den interne revisor kan bistå kasserer og den eksterne revisor i forbindelse med revisionen.
Den interne revisor skal endvidere fungere som kritisk revisor overfor DHPUs repræsentantskab.
Det ureviderede regnskab fremsendes til klubberne senest 14 dage før det ordinære repræsentantskabsmøde.
Bestemmelser om DHPU´s reservefond
Hvis DHPU´s årsregnskab udviser et overskud, skal 50 procent af dette overskud henlægges i
en reservefond.
Fondets midler må gerne anbringes i let omsættelige og sikre papirer.
Anvendelse af fondets midler må kun ske til vigtige formål, der har grundlæggende betydning
for DHPU´s eksistens eller virke, og kun efter en repræsentantskabsbeslutning.
Fondets midler må ikke benyttes, hvis den ordinære drift kan inddække disse formål.
Hvis årsregnskabet ved det ordinære repræsentantskabsmøde udviser et underskud, skal det
normalt vedtages at overføre dette underskud til næste år, men det kan inddækkes med op til
25 procent af fondets værdi i årsregnskabet. Denne beslutning kræver et flertal i repræsentantskabet.
Ændringer i disse regler skal ske ved et flertal i repræsentantskabet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
113
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK HANGGLIDING og PARAGLIDING UNION
§ 6 Tegning
Unionen tegnes af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer.
Repræsentantskabet kan tildele enkeltpersoner eller udvalg specielle eller varige fuldmagter.
Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, må kun finde sted efter en repræsentantskabsbeslutning.
Køb, salg eller pantsætning af løsøre må kun finde sted indenfor rammerne af det af repræsentantskabet vedtagne budget.
§ 7 Bestemmelser vedrørende forseelser
Forseelse begået af enkeltmedlemmer eller klubber, der ved sin handling overtræder DHPUs
bestemmelser, tilsidesætter elementære sikkerhedskrav eller på anden måde modarbejder
DHPUs interesser, kan af bestyrelsen straffes med bøde, fratagelse af diplom/bevis i en given
periode eller udelukkelse fra DHPU. En kortfattet rapport om sådanne sager skal offentliggøres i på unionens hjemmeside.
En idømt straf kan ankes til DHPUs amatør- og ordensudvalg.
§ 8 Opløsning af unionen
Bestemmelse om unionens opløsning kan kun tages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde. Til dettes beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af klubbernes stemmeberettigede repræsentanter er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at
mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på et repræsentantskabsmøde, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor
beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede repræsentanter, der er til stede.
På repræsentantskabsmødet skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med unionens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog er simpelt stemmeflertal
her tilstrækkeligt.
I tilfælde af unionens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.
§ 9 Danmarksmesterskaber
Kun danske statsborgere kan nomineres ved DHPU’s Danmarksmesterskaber.
Seneste revision: 6. marts 2010.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
114
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK KUNSTFLYVER UNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Gundsølillevej 20, 4000 Roskilde
21330579
www.kunstflyvning.dk
morten.hartvig.hansen<at>gmail.com
Tiltrædelsesaftale: 23-12-2011
Bestyrelse:
Morten Hartvig Hansen (formand)
Lars Najbjerg
Søren Dolriis
Søren Kjær
Lis Arneberg
Ib Benzien (kasserer)
Vedtægter:
Vedtægter for Dansk Kunstflyver union (DKFU)
§ 1 NAVN & OPRINDELSE
Unionens navn er DANSK KUNSTFLYVER UNION (DKFU) og er stiftet d. 7. november 1970.
§ 2 FORMÅL
DKFU er en landsorganisation, hvis formål er at fremme interessen for kunstflyvning i Danmark med flyvesikkerhed som stadigt delmål.
DKFU skal udadtil repræsentere dansk kunstflyvning samt stå for landskonkurrenceaktiviteterne, herunder udvælgelse af ledere og dommere samt udfærdigelse af flyveprogrammer. Unionen skal virke som mellemled mellem medlemmerne og jævnligt udgive informationer.
§ 3 TILKNYTNINGSFORHOLD
DKFU er tilknyttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og er derigennem medlem af Federation
Aeronautique Internationale (FAI).
Rettigheder og forpligtelser overfor KDA fremgår af overenskomst indgået mellem KDA og
DKFU.
§ 4 MEDLEMMER
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
114
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK KUNSTFLYVER UNION
Medlemmer af DKFU består af:
Æresmedlemmer
Aktive medlemmer
Støttemedlemmer
Klubmedlemmer
Æresmedlemmer udpeges i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
Aktive medlemmer har ret til at deltage i alle DKFU’s aktiviteter.
Støttemedlemmer er medlemmer, som ønsker en fast tilknytning til DKFU uden umiddelbart at
kunne deltage i DKFU’s arrangementer medmindre bestyrelsen bestemmer andet.
Klubmedlemmer, som er selvstændige kunstflyveklubbers medlemmer, deltager på lige fod
med aktive medlemmer.
§ 5 MEDLEMSKAB
Medlemskab af DKFU kan ophøre ved
Skriftlig udmeldelse til DKFU’s formand med 1 måneds varsel til 28/2.
Mundtlig meddelelse overfor 2 af bestyrelsens medlemmer med samme varsel.
Kontingentrestance på mere end 3 måneder, trods påkrav.
Ved ophør af medlemskab eller eksklusion fra en tilsluttet medlemsklub.
Ved ophør af medlemskab bortfalder det pågældende medlems medejerskab til unionens formue og til forudbetalt kontingent.
§ 6 KONTINGENT
1.Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
2. Aktive og støttemedlemmer betaler et årligt kontingent, som fastsættes på Landsmødet.
3. Klubberne betaler et fælleskontingent for sine medlemmer i henhold til den indgåede aftale mellem DKFU og klubben.
4. Kontingentet betales halvårsvis forud hvert år 1. februar og 1. august
§ 7. RET TIL DELTAGELSE I ARRANGEMENTER
1.Æresmedlemmer og aktive medlemmer har adgang til at deltage i alle arrangementer tilrettelagt af DKFU samt til at benytte til rådighed værende materiel, under hensyntagen
til de givne regler herfor.
2. Støttemedlemmer har kun adgang til at deltage i arrangementer tilrettelagt og/eller sponsoreret af DKFU i det omfang bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde bestemmer.
3. Støttemedlemmer har krav på at få tilsendt alle informationsmeddelelser, som udgives af
DKFU.
4.Klubmedlemmer deltager i DKFU-arrangementer i henhold til den indgåede aftale mellem
DKFU og klubben.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
114
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK KUNSTFLYVER UNION
§ 8. LANDSMØDET
1.Landsmødet er DKFU’s øverste myndighed. Landsmødet ledes af en af bestyrelsen indstillet dirigent, som ikke nødvendigvis behøver at være medlem af DKFU. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagers behandling med mindre han måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til Landsmødets afgørelse.
2. Til Landsmødet har samtlige unionens medlemmer adgang.
3.Stemmeret: Æresmedlemmer, aktive medlemmer og klubber har stemmeret ved Landsmødet. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Medlemmer i kontingent restance har ikke stemmeret.
8..3.1. Æresmedlemmer har en stemme
8.3.2. Aktive medlemmer har en stemme
8.3.3. Støttemedlemmer har ikke stemmeret ved Landmødet og er ikke valgbare.
8.3.4. Klubber har 1 stemme pr. påbegyndt 10 medlemmer.
4.På Landsmødet afgøres alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed (jf. dog pkt. 8.5 om
ændring af love, eksklusion samt § 16 vedrørende unionens opløsning)
5. Ændringer i DKFU’s love kræver at mindst en tredjedel af DKFU’s medlemmer er til stede. Beslutninger skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Skulle det tilstrækkelige antal stemmer ikke være til stede, men forslaget dog bliver vedtaget med
nævnte majoritet skal bestyrelsen indkalde til et EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE.
På dette Ekstraordinære Landsmøde kan lovændringer vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
6. Der føres protokol over Landsmødets forløb. Protokollen underskrives af dirigenten og
den på mødet fungerende formand, og har derefter fuld beviskraft. Protokollen skal opbevares hos formand eller næstformand.
§ 9 ORDINÆRT LANDSMØDE
1. Det ordinære landsmøde afholdes hvert år i Danmark i november måned.
2. Indkaldelse til Ordinært Landsmøde skal ske til alle medlemmer skriftligt med mindst 14
dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for afholdelsen.
3. Følgende dagsorden behandles:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab til decharge og budget til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af formand
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og mindst 1 suppleant
7. Valg af revisor og 1 suppleant
8. Eventuelt
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
114
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK KUNSTFLYVER UNION
4. Forslag fra medlemmer, der tilsigter at tilvejebringe en Landsmødebeslutning under pkt.
4 skal fremgå af indkaldelsen til det ordinære Landsmøde. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober.
§ 10. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE
Ekstraordinært Landsmøde skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når
mindst 1/3 af Unionens medlemmer begærer dette ved skriftlig henvendelse med angivelse af
spørgsmål, som ønskes behandlet.
Indkaldelse til et af DKFU’s medlemmer lovligt begæret Ekstraordinært Landsmøde skal ske
senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse udsendes skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel og skal indeholde tid og sted for afholdelsen af det ekstraordinære Landsmøde som bestemt af bestyrelsen samt dagsorden med angivelse af de spørgsmål, som ønskes behandlet.
§ 11 DKFU’s BESTYRELSE
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som for en 2-års periode vælges af Landsmødet. Formanden vælges af Landsmødet. Bestyrelsesmedlemmerne vælges således, at kun 2 medlemmer er på valg hvert år. Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, herunder formanden, eller alle bestyrelsesmedlemmer uden formand er tilstede.
Bestyrelsesmøder afholdes, når mindst to bestyrelsesmedlemmer anmoder herom – dog
mindst én gang om året.
Unionen forpligtiges ved underskrift af tre bestyrelsesmedlemmer hvoraf den ene skal være
formanden.Til den daglige drift kan bestyrelsen meddele kassereren begrænset prokura.
§ 12 REGNSKAB
DKFU’s regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8. Inden 1. oktober skal det afsluttede regnskab tilstilles revisoren, der senest d. 15/10 afleverer det forsynet med revisionspåtegninger til bestyrelsen.
Det reviderede og af bestyrelsen påtegnede regnskab skal være fremlagt for medlemmernes
senest den 22/10. Regnskabet skal tilsendes medlemmer som ytrer ønske herom.
§ 13 REVISION
Til at revidere kasser, bogføring og regnskab vælges 1 revisor på det ordinære landsmøde.
Revisoren skal være medlem af Unionen.
§ 14 FORMUE
Dansk Kunstflyver Unions formue skal altid og udelukkende tjene DKFU’s formål. Kontante
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
114
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (5)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK KUNSTFLYVER UNION
midler, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal anbringes i et
solidt pengeinstitut (bank eller sparekasse) eller i børsnoterede obligationer.
Enhver anbringelse i obligationer eller omlægning af obligationsbeholdningen kræver bestyrelsens godkendelse.
Alle pengeeffekter (bankbøger, værdipapirer m.v.) som DKFU ejer skal så vidt muligt være noteret på Dansk Kunstflyver Unions navn.
§ 15 UFORUDSETE FORHOLD
Indtræffer der forhold, som ikke er forudset i disse love er bestyrelsen berettiget til at handle
efter skøn under ansvar for Landsmødet.
§ 16 OPLØSNING
Beslutning om Dansk Kunstflyver Unions opløsning kan kun træffes på et Landsmøde, der er
indkaldt med forslag herom på dagsordenen. Landsmødet kan kun træffe beslutning om opløsning, hvis mindst halvdelen af DKFU’s stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Beslutning om opløsning kræver at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for en opløsning. Er
Landsmødet ikke beslutningsdygtigt i spørgsmålet om opløsning af Unionen, indkalder bestyrelsen til Landsmøde med kun det ene punkt på dagsordenen.
På dette Landsmøde kan beslutning om opløsning træffes med tre fjerdedele afg de afgivne
stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Beslutning om anvendelse af DKFU’s formue skal træffes af det Landsmøde, som beslutter
opløsningen.
Ved beslutningen om anvendelse af DKFU’s formue træffes afgørelsen ved almindelig
stemmeflerhed.
Denne paragraf kan kun ændres efter de samme regler som gælder for opløsning.
Således vedtaget på Landsmødet d. 19/3-1994
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Limfjordsgade 121, Gjøl, 9440 Aabybro
78782190
www.flyvdmu.dk
mail<at>flyvdmu.dk
Tiltrædelsesaftale: 29-12-2011
Bestyrelse:
Knud Nielsen (formand) Hjalmar Nielsen (næstformand) Kim Jensen Henning Romme Paul Harrison Ivan Svendsen Henrik Christiansen Vedtægter:
Vedtægter for Dansk Motorflyver Union
§1
Navn
Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU).
§2
Hjemsted
Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid siddende
formands adresse.
§3
Formål
Unionen er upolitisk og har til formål:
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
1. At fremme motorflyvningen i Danmark,
2. At arbejde for overførelse af opgaver, kontrol og tilsynsopgaver fra myndighederne,
3. Gennem forhandlinger med respektive myndigheder at arbejde for regler og bestemmelser, der tjener til fremme af motorflyvningen i Danmark,
4. Til stadighed at virke for flyvesikkerheden gennem forbedrede uddannelsesmetoder og
kontrol med flyvning og materiel,
§4
Organisatorisk opbygning
Som medlem af Dansk Motorflyver Union kan optages enhver dansk motorflyveklub eller
motorflyveafdeling.
Alle bestyrelsesmedlemmer i motorflyveklubben eller motorflyveafdelingen skal være medlem
af DMU, medmindre de ikke er i besiddelse af gyldigt certifikat
Som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret kan optages enkeltpersoner og andre med
tilknytning til motorflyvning. Der opkræves for denne gruppe af medlemmer et administrationsbidrag, fastsat af DMU’s bestyrelse
De til DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at tilmelde samtlige medlemmer der er i besiddelse af PPL-certifikat og/eller CPL certifikat samt elever, der har påbegyndt praktisk flyvning
til PPL certifikat.
Det tillades de til DMU tilsluttede klubber at have andre medlemmer, som ikke har PPLog/eller CPL certifikat eller ikke er aktive inden for flyvning. Tilmelding af disse medlemmer til
DMU er frivillig.
Såfremt en DMU tilsluttet klub optager et medlem, der også er medlem i en anden DMU tilsluttet klub, og derigennem betaler kontingent til DMU, kan den pågældende optages uden at betale yderligere kontingent til DMU
De til DMU tilsluttede klubber er forpligtiget til på opfordring af DMU at indsende medlemslister
hvert år pr.1/12.
De til DMU tilsluttede klubber forpligter sig til at overholde bestemmelserne i Unionshåndbogen.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
3 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
§5
Ordinært repræsentantskabsmøde
Dansk Motorflyver Union, hvis øverste myndighed er repræsentantskabet, afholder repræsentantskabsmøde hvert år senest den 30. april.
Der indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde med 4 ugers skriftligt varsel til medlemsklubbernes senest opgivne adresser med angivelse af tid og sted for mødet.
Forslag, som medlemsklubberne ønsker behandlet på unionens repræsentantskabsmøde,
skal være indsendt til unionen senest 2 uger før mødets afholdelse.
Det påhviler Dansk Motorflyver Unions bestyrelse, senest samtidig med indkaldelsen, at udsende følgende til orientering for medlemsklubberne før repræsentantskabsmødet:
1. unionens beretning om den forløbne periode
2. forslag, som unionens bestyrelse ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet
Senest 1 uge før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender Dansk Motorflyver Union
forslag til repræsentantskabsmødet, til samtlige medlemsklubber til orientering. Unionens
regnskab for det forløbne regnskabsår skal være ude hos medlemsklubberne senest 1 uge før
mødets afholdelse.
§6
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde og vedtægtsændringer
Dansk Motorflyver Unions bestyrelse kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Dansk Motorflyver Union er pligtig at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis
mindst 1/3 af samtlige medlemsklubber ønsker det.
Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indsendes skriftligt af
medlemsklubbeme til unionen med motiveret dagsorden indeholdende ønskede forhandlingsemner.
Senest 2 uger efter begæringens modtagelse skal Dansk Motorflyver Unions bestyrelse foranledige mødet indkaldt med mindst 2 ugers skriftligt varsel til samtlige tilsluttede medlemsklubber, til afholdelse senest 8 uger efter begæringens modtagelse, med oplysning om tid, sted og
dagsorden for ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
§7
Formandsmøde
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
4 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
Der holdes møde med DMU klubbernes formænd i efteråret, senest den 30. November. På
mødet behandles handlingsplan og budget, herunder indstilling af kontingent det følgende år.
§8
Repræsentantskabsmødets dagsorden
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles:
1. Registrering af de stemmeberettigede.
2. Valg af dirigent.
3. Bestyrelsens og repræsentantskabets kommentar til beretningen samt godkendelse af
denne.
4. Bestyrelsens og repræsentantskabets kommentar til regnskabet samt godkendelse af
dette.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Handlingsplan og budget for indeværende år efter indstilling fra formandsmødet det foregående efterår.
7. Valg af:
a. medlemmer til Dansk Motorflyver Unions bestyrelse
b. 2 suppleanter for bestyrelsen
c. 2 revisorer, hvoraf mindst 1 skal være registreret eller statsautoriseret revisor.
Revisorer behøver ikke at være medlemmer af Dansk Motorflyver Union.
8. Eventuelt.
§9
Afstemninger
Enhver medlemsklub, som ikke er i kontingentrestance, er berettiget til at udpege og lade sig
repræsentere på repræsentantskabsmødet med 1 repræsentant for hver påbegyndt 30 tilsluttede, opgjort pr. seneste 1. januar.
De i § 4 nævnte medlemmer har ret til at møde på repræsentantskabsmødet.
Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun de af medlemsklubberne sendte repræsentanter. Den sendte repræsentant skal møde med skriftlig fuldmagt underskrevet af medlemsklubbens tegningsberettigede jvf. § 13. Den sendte repræsentant kan repræsentere flere
stemmer fra egen flyveklub. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på andre flyveklubbers vegne.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
Dette gælder dog ikke i spørgsmålet om ophævelse af unionen.
Afgørelse om ændringer af Dansk Motorflyver Unions vedtægter skal træffes med mindst 2/3
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
5 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
flertal blandt de fremmødte repræsentanter. § 16 kan dog alene ændres efter de i denne paragrafs fastsatte regler.
Valg af de under dagsordenen § 8 indvalgte medlemmer til unionsbestyrelsen, der skal bestå
af 7 medlemmer, sker ved simpelt stemmeflertal. Alle andre afgørelser træffes ligeledes ved
simpelt stemmeflertal.
Såfremt blot en af de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
§ 10
Protokol
Der skal føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen skal underskrives
af dirigenten og den hidtidige formand og har herefter fuld beviskraft.
Protokollen skal udsendes til medlemsklubberne senest 8 uger efter repræsentantskabsmødets afholdelse.
§ 11
Bestyrelse
Dansk Motorflyver Unions bestyrelse består jvf. ovenfor af 7 medlemmer.
Valgbar til bestyrelsen er repræsentanter for medlemsklubber, der ikke er i kontingentrestance.
Bestyrelsesmedlemmerne fungerer for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår på lige
årstal, og 4 medlemmer afgår på ulige årstal. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad
gangen.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted, når en af et unionsmedlem indstillet person ikke er til
stede, men positivt har tilkendegivet, at han er villig til valg.
Unionens bestyrelse konstituerer sig selv på dagen for repræsentantskabsmødet.
Under konstitutionen skal personvalg ske ved skriftlig afstemning, såfremt blot én anmoder
herom.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, eventuel sekretær, kasserer og 3
medlemmer.
Dansk Motorflyver Unions bestyrelse varetager som nævnt Dansk Motorflyver Unions daglige
opgaver, og bestyrelsen arbejder efter en af bestyrelsen forud opstillet forretningsorden.
§ 12
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
6 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder tilstræbes afholdt mindst en gang hvert kvartal, men i øvrigt så ofte det af
formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønnes nødvendigt.
Indkaldelse til bestyrelsesmødet foretages med mindst 8 dages varsel og nødvendige bilag
med angivelse af dagsorden for mødet skal medfølge. På bestyrelsesmødet skal de af bestyrelsen vedtagne emner i henhold til den af bestyrelsen opstillede forretningsorden behandles.
§ 13
Optagelse af Klubber
Optagelse af medlemmer af Dansk Motorflyver Union sker ved skriftlig begæring til Dansk
Motorflyver Unions bestyrelse.
Begæringen skal være ledsaget af de for den pågældende flyveklubs forudgældende love,
samt en fortegnelse over tilsluttede personer og den eller de tegningsberettigede.
Ændringer i medlemsklubbernes tegningsberettigede meddeles DMU's sekretariat senest
1 måned inden det årlige repræsentantskabsmøde. Unionens bestyrelse træffer på førstkommende bestyrelsesmøde efter begæringens modtagelse afgørelse om optagelse af flyveklubben. Ved afslag på optagelse har den ansøgende flyveklub mulighed for at få prøvet afslaget
på først komne ordinære repræsentantskabsmøde i DMU
Flyveklubbens udmeldelse af Dansk Motorflyver Union skal ske skriftligt til unionens bestyrelse til den 30. juni eller 31. december med 6 måneders varsel. Såfremt alle medlemmer i flyveklubben udmeldes af DMU, betragtes klubbens medlemskab som ophørt i DMU, medmindre
andet er aftalt.
De i Dansk Motorflyver Union indmeldte medlemsklubber er underkastet de love og bestemmelser, der følger af unionens medlemskab.
§ 14
Regnskab og regnskabsår
Unionens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
§ 15
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
115
Dato:
01-09-2012
Side:
7 (7)
Kongelig Dansk Aeroklub
Dansk Motorflyver Union
Eksklusion
Såfremt en DMU tilsluttet klub misligholder bestemmelserne i vedtægterne for DMU eller
Unionshåndbogen, er DMU’s bestyrelse påtaleberettiget og kan beslutte eksklusion af den tilsluttede klub.
En sådan eksklusion kan af den tilsluttede klub indbringes for repræsentantskabet ved det årlige møde men har ikke opsættende virkning.
I tilfælde af eksklusion ydes der ikke kontingentrefusion.
§ 16
Ophævelse af unionen
Ophævelse af Dansk Motorflyver Union kan kun ske ved beslutning på et i den anledning særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst 1/2 af alle stemmeberettigede skal være til
stede. Beslutningen kan kun tages med mindst 3/4 af de angivne stemmer. Er der ikke det
nødvendige antal stemmer til stede til at træffe beslutning om ophævelse, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer kan træffe beslutning
om ophævelse uanset antallet af fremmødte stemmer.
Når beslutningen om Dansk Motorflyver Unions ophævelse er truffet, træffes der efter samme
retningslinier afgørelse om anvendelse af unionens formue som skal tilfalde foreninger af almennyttig karakter hvor flyvning indgår i formålet.
Disse vedtægter er vedtaget på unionens stiftende møde, som afholdtes i forbindelse med
KDA's motorflyverepræsentantskabsmøde i Odense den 28. november 1982.
Seneste ændringer på unionens ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Odense den 26.
juni 2011.
-------------------------------------Martin Gräs Lind, dirigent
-------------------------------------Knud Nielsen, formand
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Fasterholtvej 10, Arnborg, 7400 Herning
97149155
www.dsvu.dk
dsvu<at>dsvu.net
Tiltrædelsesaftale: 22-10-2011
Bestyrelse:
Poul B. Hørup (formand)
Ole Gellert Andersen
Michael Kristensen
Bent Karlsson
Felipe Cvitanich
Vedtægter:
§ 1 NAVN
Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU).
§ 2 HJEMSTED
Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning.
§ 3 FORMÅL
Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning ved til stadighed at
arbejde for at gøre svæveflyvning lettere tilgængelig for alle.
Unionen vil søge sit formål gennemført ved blandt andet:
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
1. At organiserer og gennemføre konkurrencer og mesterskaber i Danmark samt at deltage i
væsentlige konkurrencer i udlandet.
2. At virke som en professionel udviklings- og støtteorganisation for elite-, talent- og breddeudviklingen med fokus på samarbejde med klubberne.
3. Gennem forhandlinger med respektive myndigheder at arbejde for regler og bestemmelser,
der tjener til fremme af svæveflyvningen i Danmark.
4. Til stadighed at virke for flyvesikkerheden gennem forbedrede uddannelsesmetoder og
kontrol med flyvning og materiel.
5. At drive Svæveflyvecenter Arnborg.
§ 4 RELATIONER TIL ANDRE ORGANISATIONER
Dansk Svæveflyver Union er medlem af Danmarks Idræts Forbund (DIF) og Kongelig Dansk
Aeroklub (KDA), samt andre relevante organisationer.
Gennem deres medlemsskab af Dansk Svæveflyver Union er de enkelte klubbers medlemmer
samtidig medlem af KDA med de rettigheder, der deraf følger.
§ 5 ORGANISATORISK OPBYGNING
1. Som medlem af Dansk Svæveflyver Union kan, efter hovedbestyrelsens samtykke, optages enhver dansk svæveflyveklub. Endvidere kan personer, organisationer, selskaber og
andre juridiske enheder efter Hovedbestyrelsens samtykke i hvert enkelt tilfælde optages
som medlemmer i henhold til særlig overenskomst med de pågældende. Hvis sådanne
medlemmer i deres overenskomst tillægges stemmeret kan stemmeretten først udøves
efter accept på et repræsentantskabsmøde og da først fra og med efterfølgende repræsentantskabsmøde. Udenlandske svæveflyveklubber samt organisationer og klubber, der
udøver aktiviteter i tilknytning til eller beslægtet med svæveflyvning kan associeres Dansk
Svæveflyver Union efter særlig overenskomst.
2. Repræsentantskabet er Dansk Svæveflyver Union's øverste myndighed. Som medlem af
repræsentantskabet udpeger hver af de tilsluttede klubber, med mere end 10 medlemmer, en repræsentant for hver påbegyndt 20 medlemmer opgjort pr. foregående 1. januar.
Associerede organisationer og klubber har ikke stemmeret.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
3. Hovedbestyrelsen er Dansk Svæveflyver Union's daglige ledelse. Hovedbestyrelsen har 5
medlemmer, formand, næstformand, kasserer og 2 hovedbestyrelsesmedlemmer.
§ 6 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Dansk Svæveflyver Union afholder repræsentantskabsmøde hvert år inden 16. marts.
Der indkaldes til det ordinære repræsentantskabsmøde senest 4 uger før det afholdes.
Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse.
Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet udsendes af hovedbestyrelsen og skal indeholde tid
og sted for mødet. Indkaldelsen og efterfølgende korrespondance kan udsendes pr. brev eller
elektronisk.
Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være indsendt til
hovedbestyrelsen senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Senest 8 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse udsender hovedbestyrelsen følgende
til orientering for de tilsluttede klubber:
1. Hovedbestyrelsens beretning for den forløbne periode.
2. Dansk Svæveflyver Union's regnskab for det forløbne regnskabsår.
3. Forslag, som hovedbestyrelsen ønsker behandlet.
4. Forslag, som klubberne ønsker behandlet.
§ 7 EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE
Hovedbestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.
Hovedbestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvis
mindst 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
Begæring om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indsendes skriftligt af
klubberne til hovedbestyrelsen. Begæringen skal indeholde de ønskede forhandlingsemner.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Senest 2 uger efter, at hovedbestyrelsen har modtaget skriftlig begæring fra klubberne om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, skal det udsende skriftlig indkaldelse til
alle de tilsluttede klubber.
Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for repræsentantskabsmødets afholdelse.
Indkaldelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal udsendes med mindst 2 ugers
varsel og skal indeholde tid, sted og dagsorden for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.
§ 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DIRIGENT
Repræsentantskabsmødet ledes af en dirigent, som ikke behøver at være repræsentant for en
klub.
§ 9 REPRÆSENTANTSKABSMØDETS DAGSORDEN
På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende dagsorden behandles:
1.
Registrering af stemmeberettigede.
2.
Valg af dirigent.
3.
Hovedbestyrelsens kommentarer til den udsendte beretning og godkendelse af denne.
4.
Hovedbestyrelsens kommentarer til det udsendte regnskab og godkendelse af dette.
5.
Amatør- og ordensudvalgets beretning for det forløbne år.
6.
Behandling af forslag fra hovedbestyrelsen.
7.
Behandling af forslag fra klubberne.
8.
Program og budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
9.
Valg af
a) Formand for hovedbestyrelsen.
b) Medlemmer til hovedbestyrelsen.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
c) Suppleanter til hovedbestyrelsen.
d) 2 eller 3 medlemmer og 1 suppleant til Amatør- og ordensudvalget, jfr. Amatørog ordensreglement og § 12.
e) Revisor og revisorsuppleant jfr. § 16.
f) Eventuelle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i øvrigt.
10. Eventuelt.
§ 10 AFSTEMNINGER
Ethvert medlem af de tilsluttede klubber har ret til at møde på repræsentantskabsmødet.
Stemmeret på repræsentantskabsmødet har kun de af klubberne sendte repræsentanter og
medlemmer af hovedbestyrelsen.
Medlemmer af hovedbestyrelsen kan ikke samtidig repræsentere en klub.
Et medlem af en klub kan repræsentere flere stemmer for sin klub, såfremt han møder med en
fuldmagt, underskrevet af klubbens formand og et bestyrelsesmedlem.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte repræsentanter.
Dette gælder dog ikke i spørgsmål om ophævelse af Unionen.
Afgørelse om ændringer af Dansk Svæveflyver Union's vedtægter skal træffes med mindst 2/3
flertal blandt de fremmødte repræsentanter.
Alle andre afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt der i en afstemning opnås
stemmelighed, anses forslaget for bortfaldet.
Hvis blot en af de stemmeberettigede kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.
§ 11 PROTOKOL
Der skal føres protokol over repræsentantskabsmødets forløb. Protokollen skal underskrives
af dirigenten og den hidtidige formand.
§ 12 REGLEMENTER
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
6 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Repræsentantskabet kan til supplering af disse vedtægter vedtage specielle reglementer,
f.eks. amatør- og ordensbestemmelser osv.
§ 13 HOVEDBESTYRELSEN
Hovedbestyrelsen består, jfr. § 5 punkt 3, af 5 medlemmer.
Valgbare til hovedbestyrelsen er repræsentanter for klubber, der ikke er i kontingentrestance.
Formanden vælges for 1 år ad gangen.
De øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår hvert år.
Suppleanter til hovedbestyrelsen vælges for et år ad gangen.
Genvalg kan finde sted med vedkommendes klubs indforståelse.
Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv.
Suppleanter til hovedbestyrelsen indtræder kun, hvis et af dets medlemmer får varigt forfald.
§ 14 TEGNING
Dansk Svæveflyver Union tegnes af hovedbestyrelsen.
Hovedbestyrelsen kan tildele udvalg eller enkeltpersoner specielle eller varige fuldmagter.
Til køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves der dog i hvert enkelt tilfælde underskrift af den samlede hovedbestyrelse.
§ 15 SÆRLIGE UDVALG
Hovedbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af specielle opgaver.
Beslutninger truffet af sådanne udvalg, bortset fra Amatør- og ordensudvalget, er under hovedbestyrelsens ansvar.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
7 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
§ 16 REGNSKAB
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for regnskabets førelse, og at intern kontrol med indtægter, udgifter og beholdninger gennemføres.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, dels den af repræsentantskabet valgte, samt den af DIF
udpegede.
§ 17 MEDLEMMER
1. Optagelse af en klub i Dansk Svæveflyver Union skal ske ved indsendelse af ansøgning til
DSvU.
2. Udmeldelse af en klub som medlem af Dansk Svæveflyver Union skal ske ved anbefalet
brev til hovedbestyrelsen til en 30. juni eller december med 6 måneders varsel.
3. Klubberne kan dog optage medlemmer på prøve og påbegynde skoling med disse, idet et
prøvemedlemsskab maximalt kan strække sig over 3 på hinanden følgende måneder og
højst giver ret til at flyve 10 starter.
Medlemmer, der optages efter denne regel, indmeldes straks i Dansk Svæveflyver Union,
hvor navn, fødselsdato og adresse opbevares, indtil endeligt medlemskab meddeles eller
pågældendes registrering fjernes efter maximalt 3 måneders forløb. Der opkræves ikke
kontingent til Unionen for prøvemedlemmer.
Ved indmeldelse som fuldgyldigt medlem af klubben og dermed af Dansk Svæveflyver Union, opkræves der kontingent til unionen fra første dag, hvor flyvningen blev påbegyndt.
4. Der pålægges de tilsluttede klubber og/eller disses medlemmer et årligt kontingent i henhold til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.
Ingen tilsluttet klub kan dog betale et kontingent for færre end 10 medlemmer.
Kontingentrestancer udover 3 måneder medfører, at klubben mister retten til at stemme på
repræsentantskabsmødet.
5. Klubber, tilsluttet Dansk Svæveflyver Union, og deres medlemmer er underkastet Dansk
Svæveflyver Union's vedtægter og bestemmelser.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
8 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Konstateres for sen tilmelding af enkeltmedlemmer, skal der ske efterbetaling af det for lidt
betalte kontingent med et tillæg på 50%.
6. Blandede klubber - dvs. flyveklubber med såvel svæve- som motor og/eller modelflyvning kan indgå særlig aftale om tilslutning til Dansk Svæveflyver Union.
7. Hvis en klub kommer under betalingsstandsning, under forhandling om tvangsakkord eller
erklæres konkurs, kan klubben og dens medlemmer ikke i klubbens regi fortsætte aktiviteter under DSvU, medmindre Hovedbestyrelsens samtykke foreligger skriftligt.
Tilladelsen kan være begrænset til at omfatte enkeltforhold.
§ 18 OPHÆVELSE AF DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Ophævelse af Dansk Svæveflyver Union kan kun ske ved beslutning på et i den anledning
indkaldt repræsentantskabsmøde, hvor mindst halvdelen af alle stemmeberettigede repræsentanter skal være tilstede.
Beslutningen kan kun ske med mindst 3/4 af de afgivne stemmer.
Er der ikke det nødvendige antal stemmer tilstede til at træffe beslutning om ophævelse, indkaldes til et nyt repræsentantskabsmøde, hvor en majoritet på 3/4 af de afgivne stemmer kan
træffe beslutning om ophævelse, uanset antallet af fremmødte stemmer.
Når beslutningen om Dansk Svæveflyver Union's ophævelse er truffet, træffes der efter samme retningslinjer afgørelse om anvendelse af Unionens formue.
Afgørelse om anvendelse af Unionens formue meddeles Danmarks Idræts-Forbund's bestyrelse, der skal påse, at formuen anvendes i overensstemmelse med de formål, der nævnes i
formålsparagraffen.
Disse vedtægter er genoptryk af den lov, som blev rettet og vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Ebeltoft den 3. marts 1973 med ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøderne:
22-2-1975
24-2-1979
27-2-1982
26-2-1983
25-2-1984
20-2-1988
23-2-1991
22-2-1992
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
116
Dato:
01-04-2012
Side:
9 (9)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK SVÆVEFLYVER UNION
26-2-1994
25-2-1995
24-2-1996
22-2-1997
28-2-1998
27-2-1999
19-2-2005
21-2-2009
06-3-2010
03-3-2012
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram
74822021
www.dulfu.dk
dulfu<at>dbmail.dk
Tiltrædelsesaftale:
17-12-2011
Bestyrelse:
Hans Havsager (formand)
Mads Thomsen
Niels Gregersen
Henrik Rønbjerg
Preben Bruhn Jensen
Christian Iver Pedersen
Jørgen Gram
Johnny Larsen (uddannelseschef uden for bestyrelsen)
Vedtægter:
Vedtægterne er vedtaget på repræsentantskabsmødet d. 5 marts 1988. Vedtægterne er sidst ændret på
repræsentantskabsmødet 20. marts 2011.
§1
Navn og hjemsted
Unionens navn er Dansk UL-Flyver Union (DULFU). Den er til enhver tid hjemmehørende på sekretariatets adresse.
§2
Formål
Unionen er upolitisk og har til formål:
• At fremme UL-flyvningen i Danmark
• At varetage de opgaver, der er uddelegeret til den af myndighederne
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
• At medvirke ved hændelses- og havariundersøgelser i henhold til nærmere retningslinjer, aftalt
med Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbaner (HCLJ).
• At medvirke til højnelse af flyvesikkerheden
• At afholde arrangementer
• At virke som kontaktled til udlandet samt til øvrige grene af flyvning i Danmark.
• At medvirke til regulering af UL-flyvning i Danmark i forhandling med offentlige myndigheder,
samt at varetage UL-piloternes interesser overfor disse.
• At varetage de opgaver, som repræsentantskabet i øvrigt beslutter og afsætter ressourcer til.
§3
Repræsentantskabet
Stk. 1
Unionens højeste myndighed er repræsentantskabet, der består af repræsentanter fra de tilsluttede klubber.
Hver klub kan vælge en repræsentant for hver påbegyndt 10 betalende medlemmer, opgjort i henhold reglerne herom i stk. 4.
Stk. 2
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse til mødet udsendes med mindst 3 ugers varsel til klubbernes sidst opgivne adresser ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet.
Forslag, som klubberne ønsker behandlet på repræsentantskabsmødet, skal være sekretariatet i
hænde senest d. 1. februar. Forslag skal foreligge i skriftlig form, og det skal klart fremgå, hvilken
klub, der fremsætter dem, ligesom de skal underskrives af en person, som af klubben er bemyndiget hertil.
Stk. 3
Følgende dagsorden skal behandles på det ordinære repræsentantskabsmøde:
1. Registrering af de stemmeberettigede
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens årsberetning
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget
5. Behandling af indsendte forslag, samt fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår.
6. Valg af bestyrelse samt 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Eventuelt
Stk. 4
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
3 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
En klub kan stemme ved dens fremmødte repræsentanter, jf. stk. 1, og med fuldmagt. Der er alene
adgang til at stemme med fuldmagt fra egen klub, og hver fremmødt repræsentant kan kun stemme med én fuldmagt.
Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt blot én repræsentant forlanger det.
Stemme- og taleret på repræsentantskabsmødet har udelukkende repræsentanter fra klubber, der
har indbetalt kontingent til unionen. Det antal klubmedlemmer, hvis kontingent til unionen er registreret indbetalt til unionens sekretariat 5 uger før dagen for repræsentantskabsmødets afholdelse,
er afgørende for, hvor mange stemme- og taleberettigede repræsentanter den enkelte klub har.
Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke.
Alle fremmødte har taleret under dagsordenens punkt 8, eventuelt.
Afstemninger foregår ved simpel stemmeflerhed.
Dog kræves der ved vedtægtsændringer og eksklusion af klubber 2/3 majoritet, foruden at mindst
halvdelen af de stemmeberettigede skal være til stede.
Er der ved en sådan afstemning 2/3 majoritet for lovændringen eller eksklusionen, men halvdelen
af de stemmeberettigede er ikke til stede, indkaldes der, jf. stk. 2, til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor lovændringen eller eksklusionen afgøres ved simpel stemmeflerhed.
Stk. 5
Der udarbejdes et referat af repræsentantskabsmødet, og den valgte dirigent bekræfter med sin
underskrift rigtigheden af referatets indhold.
Stk. 6
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, såfremt et flertal i bestyrelsen, eller mindst
1/3 af klubbernes repræsentanter ønsker det. Indkaldelse skal ske senest 6 uger efter modtagelse
af lovligt ønske herom og fremsendes vedlagt dagsorden til klubbernes senest opgivne adresse
med mindst 3 ugers varsel.
For det ekstraordinære repræsentantskabsmøde opgøres antallet af stemmeberettigede repræsentanter i forhold til det antal medlemmer, de enkelte klubber senest 4 uger før mødets afholdelse har
indberettet til unionen, og som er optaget der som medlemmer.
Kontingent for passivt medlemskab af unionen medregnes ikke.
§4
Bestyrelsen
Stk. 1
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
4 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
Unionens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Valgbare til bestyrelsen er alle aktive medlemmer af DULFU, der ikke har merkantile eller kommercielle interesser i ultralet flyvning.
Såfremt det opstillede medlem ikke er til stede ved repræsentantskabsmødets afholdelse, kræves
en skriftlig tilkendegivelse fra medlemmet, om at vedkommende er villig til at modtage valg.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges direkte af repræsentantskabet
Bestyrelsen konstituerer sig med en næstformand og en kasserer og fastsætter i øvrigt inden for
rammerne af vedtægterne sin fordeling af opgaverne.
Medlemmer af bestyrelsen afgår på skift, således at 4 medlemmer afgår på lige årstal og 3 medlemmer afgår på ulige årstal.
Der vælges endvidere 2 suppleanter for 1 år af gangen.
Til revision af unionens regnskab vælges 2 revisorer for 1 år af gangen.
Bestyrelsesmedlemmer såvel som suppleanter og revisorer kan genvælges.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være formanden eller næstformanden, deltager i mødet.
§5
Udvalg
Stk. 1
På bestyrelsens vegne og med ansvar over for denne består der fast i unionen et materieludvalg,
et uddannelsesudvalg og et sikkerhedsudvalg.
Som formænd for disse faste udvalg udpeger bestyrelsen henholdsvis en materielchef, en
uddannelseschef og en sikkerhedschef, der hver inden for deres ansvarsområde repræsenterer
unionen over for medlemmer, myndigheder og andre.
Efter drøftelse med de respektive udvalgsformænd udpeger bestyrelsen de faste udvalgs øvrige
medlemmer. Der skal i hver af de 3 udvalg mindst være repræsentanter for de klasser af luftfartøjer, der findes i unionens regi.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
5 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
Udvalgenes opgaver defineres af bestyrelsen med respekt af de forskrifter, der er fastsat af
Trafikstyrelsen for henholdsvis materielchefens, uddannelseschefens og sikkerhedschefens områder.
Uanset om de er medlemmer af bestyrelsen, har formændene for de faste udvalg adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne, hvor de dog kun har stemmeret, hvis de er medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2
Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af konkret foreliggende opgaver.
§6.
Klubberne
Stk. 1
Enhver dansk UL-flyveklub kan opnå og opretholde medlemskab af unionen så længe den lever op
til følgende krav:
• Enhver tilsluttet klubs love eller vedtægter skal til enhver tid være godkendt af unionens bestyrelse.
• Ingen tilsluttede klubbers love eller vedtægter må stride mod unionens vedtægter.
• Ingen tilsluttede klubber må føre ordet "dansk" eller ”Danmark" i sit navn.
• Enhver tilsluttet klub skal forpligte sig til at optage enhver person, der ønsker at eje og/eller flyve
ultralette flyvemaskiner, og som i øvrigt opfylder betingelser for medlemskab i klubbens vedtægter, og som ikke tidligere er ekskluderet med hjemmel i unionens eller klubbens love eller vedtægter.
• Enhver tilsluttet klub skal i sine vedtægter eller love have en paragraf, der hjemler klubben ret til
at ekskludere et medlem, dersom det ikke efterlever klubbens, DULFUs eller Trafikstyrelsens love, bestemmelser og anvisninger.
• Mindst ét af de stiftende medlemmer af en klub skal gennem en anden tilsluttet klub have været
registreret aktivt medlem af DULFU i mindst 12 måneder forud for klubbens opnåelse af medlemskab.
• Klubben skal til enhver tid have mindst 5 medlemmer, der gennem klubben er registreret som aktive medlem af DULFU. I tilfælde af, at medlemstallet falder til under 5 medlemmer, bortfalder
klubbens medlemskab af unionen, og de tilbageværende medlemmer må søge deres rettigheder
opretholdt gennem medlemskab af en anden UL-flyveklub.
• Klubben og dens medlemmer skal overholde unionens vedtægter.
Stk., 2
UL-piloter kan indgå i en stedlig flyveklub , der dækker andre flyveaktiviteter end UL-flyvning, her
benævnt fællesklub.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
6 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
Etableres der i fællesklubben en særlig afdeling for UL-flyvningen med egne vedtægter, skal disse
vedtægter godkendes af DULFU, og UL-afdelingen betragtes som stedets UL-klub i forhold til
DULFU.
Indgår UL-flyvningen i fællesklubben, uden at der er tale om egen afdeling med egne vedtægter,
skal DULFU godkende, at fællesklubbens vedtægter fuldt og helt lever op til DULFUs krav med
hensyn til UL-området. Herunder skal der i fællesklubben specielt for UL-området være en formand, en materielansvarlig og en uddannelsesansvarlig, som alle 3 skal være medlemmer af
DULFU, og som varetager klubbens ansvar over for DULFU. De vælges af og blandt klubbens ULmedlemmer.
Stk. 3
Medlemmer af UL-klubber kan efter anmodning blive passive medlemmer af DULFU, såfremt de
hverken har ret til at føre et ultralet fly eller er ejere af et sådan. Passive medlemmer af DULFU har
ikke pligt til medlemskab af KDA.
§7
Økonomi
Til unionens drift betaler UL-flyveklubberne det kontingent for aktivt og passivt medlemskab, repræsentantskabet vedtager, ligesom unionen kan opkræve gebyrer, fastsat af bestyrelsen.
Kontingent betales 1 gang årligt, senest den 1. december, med virkning for det følgende kalenderår. Ved indmeldelse efter den 1. april nedsættes kontingentet for det pågældende år til 75 %, efter
den 1. juli til 50 % og efter den 1. oktober til 25 %.
Bestyrelsen kan - under ansvar for repræsentantskabet - afholde de udgifter til administration m.v.,
der er nødvendige for en forsvarlig ledelse af unionen.
§8
Regnskab
Unionens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet skal underskrives af kassereren og forelægges revisorerne, som reviderer regnskabet,
bekræfter tilstedeværelsen af unionens aktiver og forsyner regnskabet med revisionspåtegning og
underskrifter.
Det reviderede regnskab og budget fremsendes til klubberne sammen med indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet.
§9
Tegning
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
7 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
Unionen tegnes af bestyrelsen. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom - som kun må finde sted efter en repræsentantskabsbeslutning - tegnes unionen af formanden samt 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved øvrige økonomiske dispositioner, der kun må finde sted indenfor rammerne af det budget, der
blev fremlagt på sidste repræsentantskabsmøde, tegnes unionen af formanden og et bestyrelsesmedlem.
§10
Eksklusion
Stk. 1.
Unionen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der efter en rykker ikke betaler penge,
som unionen har til gode hos medlemmet. Afviser unionens bestyrelse medlemmets ønske om
genindmeldelse, kan denne beslutning efter anmodning optages til behandling på førstkommende
repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed beslutter, om
medlemmet skal have adgang til genindmeldelse.
Stk. 2
Unionen kan træffe beslutning om eksklusion af et medlem, der groft eller gentagne gange har
tilsidesat gældende regler og forskrifter for medlemskabet eller UL-flyvning.
Efter anmodning kan eksklusionen optages til behandling på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvor repræsentantskabet ved almindelig stemmeflerhed træffer beslutning om opretholdelse
eller annullering af eksklusionen.
Er unionens beslutning begrundet i tilsidesættelse af gældende regler for UL-flyvning, kan medlemmet klage til Trafikstyrelsen over beslutningen.
§11
Uforudsete forhold
Indtræffer der forhold, der ikke er forudset i disse vedtægter, er bestyrelsen berettiget til at handle
efter skøn med ansvar overfor repræsentantskabet.
§12
Opløsning af unionen
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
117
Dato:
01-09-2012
Side:
8 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
DANSK UL-FLYVER UNION
Beslutning om unionens opløsning, kan kun tages på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde,
der er særligt indkaldt hertil. Til gyldig beslutning om opløsningen kræves, at mindst 2/3 af klubbernes stemmeberettigede er til stede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget om opløsning.
Er det nødvendige antal stemmeberettigede ikke til stede, men opnås der ved afstemning et flertal
for opløsning på ¾ af de afgivne stemmer, indkaldes der til et nyt repræsentantskabsmøde hvor
beslutning kan træffes med ¾ flertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede klubrepræsentanter,
der er til stede.
Træffes der beslutning om opløsning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvordan der skal
forholdes med unionens midler, herunder fast ejendom og løsøre. Simpel stemmeflerhed er tilstrækkelig for denne beslutning. Midlerne skal anvendes til beslægtede formål.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Gl. Vardevej 213, 6715 Esbjerg
50997007
www.kzclub.dk
besbensen<at>gmail.com
Tiltrædelsesaftale: 22-12-2011
Bestyrelse:
Bent Esbensen (formand)
Allan Jensen (næstformand)
Henrik Gabs-Pedersen
Egon Møller
Morten Munkesø
Lars Arvid Jørgensen
Palle Jørgen Christensen
Vedtægter:
§1 – Navn
Klubbens navn er: KZ & Veteranfly Klubben
§2 – Formål
Klubbens formål er:
a) at værne om de i Danmark af Skandinavisk Aero Industri ved V. Kramme og K. G. Zeuthen
byggede flyvemaskiner og andre veteranfly.
b) at øge interessen for stadig at holde flyene i god og flyvedygtig stand.
c) at fremme hjemmebygning af fly i Danmark, dels af allerede godkendte typer og dels af
replicatyper og fly af experimentalklassen.
§ 3 - Befordring af formål
Klubbens formål skal fremmes ved:
a) at der mindst een gang årligt afholdes et KZ-Rally.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
b) at der udgives et blad, som redigeres efter bestyrelsens beslutning.
c) at klubben er behjælpelig med formidling af kontakten til myndighederne og taler medlemmernes sag overfor disse.
d) at klubben er behjælpelig med fremskaffelse af tegninger, planer og beskrivelser til egnede
hjemmebyggertyper.
e) at klubben er behjælpelig med valg, fremskaffelse og brug af materialer og evt. fremstilling
af dele i forbindelse med flybygning, restaurering og vedligehold.
f) at klubben efter evne skaffer medlemmerne fordele under vedligeholdelsen af deres fly.
g) at der gives medlemmer i et lokalområde mulighed for at danne en lokalafdeling af KZ &
Veteranfly Klubben.
Lokalafdelingens vedtægter skal godkendes af KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse.
Efter bestyrelsens beslutning kan der, efter forelæggelse af lokalafdelingens regnskab til godkendelse, ydes et beløb per medlem i lokalafdelingen til afdelingens drift.
§ 4 - Forhold til andre organisationer
Klubben kan søge samarbejde med andre organisationer (inden- som udenlandske) inden for
flyvning.
§ 5 - Medlemmerne
Som medlemmer af klubben kan der være: a) ordinære medlemmer, b) passive medlemmer
og c) æresmedlemmer.
a) Som ordinære medlemmer kan optages enhver uberygtet person, der er
1. aktivt flyvende og/eller hjemmebygger
2. ikke aktivt flyvende og interesserede i øvrigt
3. ejer/medejer af et KZ fly eller andet fly
b) Som passive medlemmer kan optages:
1. firmaer, institutioner eller organisationer efter bestyrelsens beslutning.
2. ikke aktivt flyvende personer (fx. tidligere piloter, personer uden certifikat og/eller interesserede i øvrigt)
c) Som æresmedlemmer kan af generalforsamlingen udnævnes danske og udenlandske personer efter enstemmig indstilling af bestyrelsen.
§ 6 - Stemmeret
Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmeret til generalforsamlingen.
Intet medlem har mere en een stemme, og stemmeret opnås først efter at forfaldent kontin-
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
gent er betalt.
Passive medlemmer kan deltage, men har ikke stemmeret til generalforsamlingen.
§ 7 - Ophør af medlemskab
Medlemskab ophører:
a) ved skriftlig udmeldelse af klubben med mindst tre måneders varsel forud for udløbet af den
periode, for hvilken der er betalt kontingent.
b) ved kontingentrestance i mere end 2 måneder trods skriftligt påkrav til sidst kendte adresse.
c) ved eksklusion, der kan finde sted, når et medlem har gjort sig skyldig i en handling, der kan
skade klubbens anseelse og interesser.
Bestemmelse om eksklusion kan træffes af bestyrelsen og kraver enstemmighed. Kan dette
ikke opnås i bestyrelsen, forelægges sagen for generalforsamlingen til afgørelse. Ved ophør af
medlemskab ophører enhver ejendomsret til klubbens mulige formue.
§ 8 - Kontingentet
Klubkontingentets størrelse fastsættes på hvert års generalforsamling og er gældende umiddelbart derefter. Kontingentet forfalder til betaling ved indmeldelse i klubben og derefter ved
udløbet af hver 12 måneders periode, for hvilken der er betalt kontingent.
a) Ordinære medlemmer betaler ud over klubkontingentet også kontingent til KDA.
b) Passive medlemmer betaler klubkontingent.
c) Æresmedlemmer er kontingentfrie.
d) Alle medlemmer over 65 år har mulighed for reduceret kontingent
§ 9 - Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 mand / kvinde, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt klubbens
stemmeberettigede medlemmer.
De 4 og de 3 af bestyrelsen afgår skiftevis hvert andet år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan findes sted.
Mindst 2 af bestyrelsens medlemmer skal være amatørbyggekyndige.
Bestyrelsen konstituerer sig selv i det første på generalforsamlingen følgende bestyrelsesmøde med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. andre poster.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Skriftlig behandling af sager kan forekomme.
§ 10 - Supplering i bestyrelsen
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
Ved vakance i bestyrelsen supplerer denne sig selv med et nyt medlem, som træder i det afgåede medlems sted. Suppleringen skal godkendes på næstfølgende generalforsamling.
§ 11 - Udvalgsmedlemmer
Bestyrelsen kan blandt klubbens medlemmer nedsætte udvalg til behandling af arbejdsopgaver, der specificeres af bestyrelsen. Bestyrelsen skal så vidt mulig være repræsenteret i udvalgene. Udvalgene refererer direkte til klubbens bestyrelse og har ingen besluttende myndighed. Udvalgsmedlemmer deltager i bestyrelsens møde, når bestyrelsen finder dette formålstjenligt, men uden at have stemmeret ved møderne. Bestyrelsesmedlemmer, der er udvalgsmedlemmer, har stemmeret ved møderne. Udvalg opløses efter bestyrelsens beslutning.
§ 12 - Regnskab
Klubbens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts det følgende år. Regnskabet skal efter revision af to af klubbens medlemmer forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§ 13 - Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle klubbens anliggender.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj eller juni måned, om muligt i forbindelse med det
årlige KZ Rally.
Der indkaldes skriftligt, evt. ved meddelelse i klubbens blad, med mindst 8 dages varsel, med
angivelse af sted, tid og dagsorden for generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller når begæring
skriftligt fremsættes derom af mindst 1/3 af klubbens medlemmer, med angivelse af begrundelse, til klubbens bestyrelse.
Generalforsamlingen ledes af en dirigent, valgt blandt klubbens medlemmer. Afgørelse på generalforsamlingen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer. Skriftlig afstemning kan finde sted, når dirigenten eller mindst ti medlemmer af
klubben forlanger det.
§ 14 - Dagsorden
På den ordinære generalforsamling skal følgende dagsorden behandles:
1) Valg af dirigent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6) Valg af revisorer.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
7) Behandling af indkomne forslag.
8) Eventuelt.
Bestyrelsen fastsætter rækkefølgen for behandlingen af dagsordenens punkter.
Forslag, der tilsigter at fremkalde en generalforsamlings-beslutning, skal være bestyrelsen i
hænde senest 1. maj og skal fremgå af den i indkaldelsen angivne dagsorden.
§ 15 – Vedtægtsændringer
Til ændring af klubbens vedtægter kræves, at der på generalforsamlingen er mindst 1/6 af
klubbens medlemmer til stede, og at 4/5 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Er den nødvendige majoritet til en vedtægtsændring til stede på en generalforsamling, men
uden at 1/6 af klubbens medlemmer er til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med vedtægtsændringen for øje, og her kan ændringen foretages med simpel stemmeflerhed.
§ 16 - Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun foretages på en til dette formål indkaldt generalforsamling. Mindst halvdelen af klubbens medlemmer skal være mødt og mindst 3/4 af de
fremmødte medlemmer skal stemme for opløsningen.
Hvis ikke halvdelen af klubbens medlemmer er mødt, kan bestyrelsen inden 3 måneder herefter indkalde til en ny generalforsamling, der træffer afgørelse med hensyn til klubbens opløsning ved simpel stemmeflerhed. Ved klubbens opløsning tilfalder den evt. formue Dansk Veteranflysamling.
§ 17 - Vedrørende alene funktionen som EAA Chapter
I henhold til paragraf (4) indleder KZ & Veteranfly Klubben samarbejde med Experimental Aircraft Association (EAA) i USA fra 1. marts 1979, således at klubben fungerer som EAAChapter nr. 655.
A. I henhold til artikel 3 i EAA's love, er EAA's formål følgende:
1) at fremme og opmuntre privatflyvning som hobby og rekreation
2) at samarbejde med og assistere myndighederne i udviklingen af luftfartsmæssige aktiviteter.
3) at fremme og opmuntre til flyvesikkerhed ved konstruktion, bygning og flyvning med alle ty-
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
118
Dato:
01-04-2012
Side:
6 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KZ & VETERANFLY KLUBBEN
per af luftfartøjer.
4) at fremme og opmuntre den almindelige mands anstrengelser ("grass roots efforts") i relation til flyvemæssig forskning og udvikling.
B. I henhold til EAA's love gælder følgende for EAA chapters (afdelinger):
1) ti medlemmer af EAA kan danne et lokalt chapter. Hvert chapter skal have et nummer og et
navn. Der skal vælges en præsident, vicepræsident, samt sekretær og kasserer, som alle skal
være medlemmer af EAA.
2) EAA-Chapteret skal ikke fungere kommercielt.
3) EAA i USA har intet ansvar for det enkelte chapters aktiviteter.
4) intet chapter eller det enkelte medlem kan udtale sig på EAA's vegne i nogen sag uden
godkendelse dertil.
C. Af praktiske grunde virker KZ & Veteranfly Klubbens bestyrelse under klubbens funktion
som EAA-Chapter nr. 655 i nødvendig udstrækning (jvf. pkt. B.1) som bestyrelse i chapteret.
D. KZ & Veteranfly Klubbens funktion som EAA Chapter 655 indskrænker ikke klubbens hidtidige funktion. Klubben beholder sit navn uændret, og med undertitel: EAA Chapter 655.
E. Medlemskab af EAA i USA medfører ikke automatisk medlemskab af KZ & Veteranfly Klubben (EAA Chapter 655) uden særlig begæring derom.
(Disse vedtægter vedtaget på generalforsamling 9. juni 1979 i Stauning, og med ændring af
(7b) 22. november 1980 ved ekstraordinær generalforsamling i Horsens samt tilføjelse af (3g)
16. juni 1984 ved generalforsamling i Stauning.
Herudover ændret (5, 6 og 8) ved ekstraordinær generalforsamling i Stauning 17. september
2011).
Udgave 01-01-2013
STAMOPLYSNINGER:
Adresse:
Telefon:
Webadresse:
E-mail:
Kirkeskovvej 1, 4660 Store Heddinge
86226319
www.modelflyvning.dk
info<at>modelflyvning.dk
Tiltrædelsesaftale: 06-12-2011
Bestyrelse:
Allan Feld (formand)
Regnar Petersen (næstformand)
Peter Rasmussen
Henrik Kildegaard
Anders Hansen
Steen Høj
Søren Vestermarken
Vedtægter:
§1 Navn, formål og fundering
Foreningens navn er "Modelflyvning Danmark" heri forkortet MDK.
MDK's formål er på landsplan at fremme modelflyvesporten og skaffe foreningens medlemmer de
bedst mulige vilkår til at dyrke deres interesse.
MDK er tilsluttet Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) og Féderation Aeronautique Internationale (FAI)
MDK's virke er upolitisk på alle områder der ligger uden for formålsparagraffen.
MDK kan ikke tilsluttes en politisk organisation eller støtte politiske organer.
Det er MDK's værdigrundlag:
- at alle typer af modelflyvning er ligeværdige
- at eliten såvel som bredden skal fremmes
§ 2 Medlemskab
Som medlem af MDK kan optages enhver modelflyveinteresseret person efter given ansøgning.
Udgave 01-01-2013
Ved afslag på anmodning om medlemskab begrundes dette skriftligt overfor ansøgeren samt føjes som punkt til dagsordenen for førstkommende bestyrelsesmøde.
MDK optager medlemmer i følgende kategorier:
- Aktivt medlemskab
- Passivt medlemskab.
Et passivt medlem har ikke stemmeret. Et passivt medlem kan alene deltage i foreningens sociale aktiviteter, modtage medlemsbladet samt benytte foreningens WEB.
Ved overgang fra aktivt til passivt medlemskab slettes stormodel- og jetcertifikater.
Øvrige erhvervede certifikater stilles i bero.
§ 3 Karantæne
Såfremt et medlem på afgørende punkter undlader at overholde MDK's love og bestemmelser,
herunder de sportslige bestemmelser, sikkerhedsregler samt bestemmelser, som myndighederne
har pålagt MDK at påse overholdelsen af, kan bestyrelsen beslutte skriftligt at meddele det pågældende medlem karantæne fra MDK's aktiviteter i en periode på højest ét år.
Karantæneperioden er ikke kontingentfri. Der oppebæres fortsat ansvarsforsikring og modtages
medlemsblad.
§ 4 Udmeldelse
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse fra medlemmet eller en befuldmægtiget.
§ 5 Udmeldelse ved restance
Ved kontingentrestance ud over 2 mdr. efter første rykker slettes medlemmet.
Alle certifikater og godkendelser slettes.
§ 6 Eksklusion
Bestyrelsen kan efter enstemmig beslutning skriftligt meddele et medlem begrundet eksklusion.
Det ekskluderede medlem har ret til at fremlægge sin sag på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.Eksklusionen står ved magt fra det tidspunkt den er meddelt medlemmet, men
kan siden omstødes af repræsentantskabsmødet. Der refunderes ikke kontingent ved eksklusion.
Som ekskluderet kan medlemmet ikke gøre brug af certifikater og godkendelser tildelt af MDK.
Medlemmet kan heller ikke varetage tillidshverv for MDK.
Udgave 01-01-2013
§ 7 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Kontingenter fastsættes for et år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Indmeldelsesgebyr fastsættes af bestyrelsen, og skal som udgangspunkt dække de skønnede
omkostninger MDK har ved indmeldelse og udmeldelse.
§ 8 Klubber og interessegrupper
Medlemmer af MDK kan organisere sig i klubber og interessegrupper.
Klubber og interessegrupper betragtes som sidestillede.
En klub eller interessegruppe kan registreres hos MDK forudsat at mindst 5 af klubbens eller
gruppens medlemmer er medlemmer af MDK.
Registrerede klubber og interessegrupper har ret til at sende repræsentanter til repræsentantskabsmøder. Klubber og interessegrupper råder over 1 stemme pr. påbegyndte 15 medlemmer,
der har klubben eller gruppen som sit primære tilhørsforhold.
§9 Repræsentantskabsmøde
Repræsentantskabsmødet er MDK's højeste myndighed i alle anliggender.
Repræsentantskabsmødet kan enten være ordinært eller ekstraordinært.
Enhver klub eller interessegruppe har ret til at sende een repræsentant for hver stemme den repræsenterer. Der kan stemmes via skriftlig fuldmagt. Hver fremmødt repræsentant kan højst råde
over 2 fuldmagter.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmer.
Afgørelser på repræsentantskabsmødet træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmetallene
lige har MDK's formand, eller i hans fravær MDK's næstformand, den afgørende stemme.
Såfremt blot én stemmeberettiget kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt.
Over repræsentantskabsmødet udfærdiges et referat som offentliggøres på MDK's hjemmeside
senest 1 måned efter repræsentantskabsmødets afholdelse.
§10 Ordinært repræsentantskabsmøde
Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år senest den 31. marts.
Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde skal ske mindst 6 uger før mødet ved opslag på
MDK's hjemmeside.
Af indkaldelsen skal fremgå at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest på en nærmere
specificeret dato mindst 4 uger før mødet.
Udgave 01-01-2013
Indkomne forslag samt revideret regnskab og budgetforslag offentliggøres på den adgangsbeskyttede del af MDK's hjemmeside senest 2 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.
Foreningen udsender senest 4 uger før mødet meddelelse til de registrerede klubber og interessegruppers kontaktperson angående deres registrerede stemmeantal.
Det ordinære repræsentantskabsmøde skal behandle en dagsorden, der som minimum skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af mødeleder og mødesekretær
2. Aflæggelse af årsberetning v. formanden
3. Aflæggelse af årsberetning fra udvalgene
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Behandling af anmeldte forslag
6. Valg af formand
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Budget og kontingent for det kommende år
10. Eventuelt
§ 11 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst
en tredjedel af de aktive MDK medlemmer indgiver begrundet skriftligt krav herom.
Indkaldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel ved opslag på MDK's hjemmeside. Formål og
motiveret dagsorden skal fremgå af indkaldelsen.
§ 12 Bestyrelsen
Bestyrelsen forvalter MDK i henhold til repræsentantskabsmødets beslutninger, herunder ansættelse af de nødvendige ressourcer til den daglige drift.
Bestyrelsen pålægges at føre og vedligeholde en fyldestgørende dokumentation af regler og forordninger, som findes eller bliver vedtaget. Dokumentationen skal være tilgængelig for MDK's
medlemmer via hjemmesiden.
Det er bestyrelsens pligt at opretholde et højt informationsniveau overfor medlemmerne.Det er
pålagt bestyrelsen at udgive et medlemsblad, som tilsendes samtlige medlemmer.
Bestyrelsen kan ifm indkaldelse til repræsentantskabsmøde give motiveret indstilling om udvidelse af bestyrelsen for en nærmere tidsmæssigt afgrænset periode.
Bestyrelsen består af en formand og 6 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på repræsentantskabsmødet.
Formanden og bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Bestyrelsessuppleanten vælges for et år ad gangen.
Udgave 01-01-2013
Formanden vælges direkte af repræsentantskabet.
Bestyrelsen vælger af sin midte
- en næstformand,
- et medlem som formand for Eliteudvalget,
- et medlem til formand for Hobbyudvalget samt
- et medlem som kommunikationschef med ansvar for medlemsbladet.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens
foranledning, eller når 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat. Referatet offentliggøres på MDK's hjemmeside.
Tegningsregler.
I almindelige forhold tegnes Modelflyvning Danmark af formand og næstformand i forening. Ved
formand eller næstformands forfald, indtræder 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved forfald af både formand og næstformand tegnes foreningen af den tilbageværende bestyrelse i forening.
Ved etablering og løbende tilpasning af kontoforhold i et Dansk Pengeinstitut tegnes foreningen
som følger:
1. Som beskrevet i ovenstående tegningsregler
2. Formand eller næstformand, sammen med Modelflyvning Danmarks kasserer
Foreningen kan kun optage lån under forudsætning af repræsentantskabets godkendelse.
§13 Regnskab
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet underskrives af MDK's regnskabsansvarlige samt af to af repræsentantskabsmødet
valgte revisorer inden det fremlægges til behandling på det ordinære repræsentantskabsmøde.
Likvide midler med undtagelse af nødvendig kassebeholdning skal være anbragt i solidt pengeinstitut. Bankbog sparekassekonti samt depoter skal lyde på foreningens navn.
MDK skal søge at forrente sin formue fornuftigt og etisk forsvarligt. MDK må ikke på nogen måde
drive bankvirksomhed med foreningens midler.
§14 Opløsning af MDK
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde.
Godkendelse af beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde som alene er indkaldt med det formål.
Udgave 01-01-2013
Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal.
Repræsentantskabet tager i samme forbindelse stilling til anvendelse at foreningens midler.
Ud over dette, kan denne paragraf kun ændres, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede
stemmer herfor.
Version 20.03.2011
Udgave 01-01-2013
Vore forgængere i KDA og organisationerne har på et tidspunkt, hvor piloter, i højere grad end det lykkeligvis er tilfældet i dag, forulykkede og kom af dage derved, besluttet at oprette en fond til disse piloters
efterladte.
I følge fundatsen kan det årlige afkast efter fondsbestyrelsens beslutning anvendes til støtte til efterladte efter danske, norske eller svenske piloter, herunder også ballonskippere.
De i nedenstående fundats nævnte legatportioner er senere blevet justeret, og de seneste der er uddelt
omkring år 2000 har været i størrelsesordenen 6.000 kr.
Ansøgning om tildeling af midler fremsendes til KDA’s administration senest den 1. oktober.
Fondens bestyrelse består af:
Helge Hald (formand)
Per Wistisen
Søren Pedersen
---oOo---
Fundats for "Det danske aeronautiske Selskabs Legat for forulykkede skandinaviske Flyveres
trængende Efterladte".
1.
Legatets Kapital, der er fremkommet som Overskud ved den i 1919 i København afholdte 2den skandinaviske Flyveudstilling, Bestaar for Tiden af 4% Østifternes Kreditforeningsobligationer, 11. Serie, af
samlet Paalydende 10.100 Kr., samt et kontant Bekøb af Kr. 357,92 – indestaaende paa Kontrabog.
Bestyrelsen kan modtage Gaver til Legatets Forøgelse.
Beløb, der fremkommer ved Udtrækning eller Indfrielse af Legatets aktiver, eller skænkes til Legatet skal
anbringes efter Reglerne om Udlaan af umyndiges og andre under offentlige Tilsyn staaende Midler.
Mindre beløb kan dog indsættes paa kontrabog og forblive indestaaende der, indtil der fremkommer en
tilstrækkelig stor Sum til Indkøb af nye Obligationer.
Legatets Aktiver noteres saa vidt muligt paa Navn og forsynes med Forbuds-Paategning af Ministeriet for
offentlige arbejder.
2.
Udgave 01-01-2013
Legatet bestyres af "Det danske aeronautiske Selskab"s Bestyrelse, hvis Formand eller Næstformand i
Forbindelse med Selskabets Kasserer er berettiget til at underskrive paa Bestyrelsens Vegne.
3.
Af Renten af de Legatet tilhørende Obligationer uddeler Bestyrelsen hvert Aar en Legatportion paa 400
Kr. til en forulykket dansk, norsk eller svensk Flyvers – derunder Ballonføreres – efterladte, trængende
Paarørende, navnlig Hustru eller Børn.
Den øvrige Del af Renten af Legatets Midler lægges til Kapitalen, indtil denne er forøget saa meget, at
der kan udredes endnu et Legatportion paa 400 Kr. i samme Øjemed. Paa samme Maade forholdes med
senere tilkommende Rentebeløb.
Legatportionerne bortgives som Regel kun for et Aar til samme Person.
Når Omstændighederne taler særlig derfor, kan der uddeles flere Legatportioner a 400 Kr. til én forulykket Flyvers efterladte Paarørende.
4.
Legatbestyrelsen aflægger aarlig Regnskab over Legatets Indtægter og Udgifter.
Revision og Decision af Regnskabet sker ved Foranstaltning af Ministeriet for offentlige Arbejder.
5.
Skulde "Det danske aeronautiske Selskab" ophøre at eksistere, paahviler det Legatbestyrelsen at anmode Ministeriet for offentlige Arbejder om at indtræffe de fornødne Bestemmelser med Hensyn til Legatets Bestyrelse.
6.
Ændringer i nærværende Fundats kan kun ske efter Indstilling af Legatbestyrelsen og med Billigelse af
Ministeriet for offentlige Arbejder. Legatets Formål kan ingensinde fraviges.
København d. 15. juni 1922
Underskrevet af Bestyrelsen for "Det danske aeronatiske Selskab".
Udgave 01-01-2013
I forbindelse med KDA’s 75 års jubilæum blev der stiftet en jubilæumsfond, som senere er forøget
med midler indkommet ved hhv. 90 års og 100 års jubilæerne.
Fundatsen er ikke blevet registreret i noget officielt organ, og er ikke underlagt nogen kontrol fra Civilstyrelsen.
Fondens midler administreres af en af KDA’s bestyrelse udpeget bestyrelse på mindst 3 personer:
Helge Hald (formand)
Per Wistisen
Søren Pedersen
Uddeling af fondens midler finder sted enten efter ansøgning herom eller hvis bestyrelsen får kendskab til et projekt der fortjener støtte. Ansøgninger kan indsendes løbende, og vil blive behandlet på
førstkommende bestyrelsesmøde.
---oOo---
Forslag til Fundats for KDA´s Jubilæums Fond.
(Fundatsen er aldrig blevet "bekræftet og stadfæstet" på grund af fondens ringe størrelse. Alligevel
har KDA valgt at følge ånden i dette forslag.)
1.
Fondens navn er KDA´s Jubilæums Fond
2.
Fondens Formål er at yde støtte til
•
•
•
•
Unioner tilsluttet KDA
Foreninger af luftrumsbrugere tilsluttet KDA.
Enkeltmedlemmer af KDA
Økonomisk støtte til alment velgørende formål.
Uddeling af ydelser sker efter bestyrelsens skøn efter eller uden ansøgning.
Udgave 01-01-2013
Ingen skal ved domstole kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal
komme i betragtning ved uddeling af fondens midler.
3.
Fondens hjemsted og værneting er Roskilde kommune, eller den kommune, hvor KDA til enhver tid
har hovedkontor.
4.
Fondens grundkapital består af:
•
•
•
Det beløb på kr. 56.786 i kontanter eller værdipapirer, der er overdraget fonden som indsamlet i forbindelse med KDA´s 75 års jubilæum.
Hvad der senere måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, for såvidt det bestemmes af giver eller arvelader, at de pågældende beløb skal henlægges til grundkapitalen.
Sådanne beløb som bestyrelsen bestemmer skal henlægges til fondens grundkapital.
Fondens grundkapital skal stedse forblive urørlig, jfr. Dog de i § 10 indeholdte bestemmelser.
5.
Fondens indtægter består af:
•
•
Renter og udbytte af fondens kapital samt andre løbende ydelser, som tilfalder fonden.
Sådanne beløb, som ved arv eller gave tilfalder fonden i løbet af et regnskabsår, og som ikke allerede efter arveladers eller givers bestemmelse skal tillægges grundkapitalen.
6.
Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet deraf, skal nogensinde udbetales eller tilbagebetales til stifteren eller andre bidragsydere eller på anden måde komme disse tilgode, men skal anvendes til opnåelse af fondens formål.
7.
Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres eller anbringes med rimelig
hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet bestyrelsen dog er berettiget til at lade fonden tage almindelige forretningsmæssige risici. Specielt bemærkes, at fondens midler kan anbringes i lån til aktier og anpartsbeviser i aktieselskaber eller anpartsselskaber, i hvis forhold bestyrelsen har indsigt.
Udgave 01-01-2013
Inden for de angivne rammer er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens
anbringelse, således at det tilkommer bestyrelsen at afgøre, om anbringelse skal ske i fast ejendom,
obligationer, aktier, anpartsselskabsbeviser, partialobligationer, pantebreve, ved udlån eller på anden måde, som bestyrelsen finder forsvarlig og formålstjenlig.
Fondens midler kan ingensinde udlånes til stifteren eller bidragsydere.
8.
Fondens værdipapirer vil i det omfang, hvor det er muligt, være at notere på fondens navn.
Fondens kontante beholdning skal indestå i et anerkendt pengeinstitut. Kontoen skal lyde på fondens
navn.
9.
I forbindelse med vedtagelse af årsregnskabet – jfr. herved § 13 – afgør fondens bestyrelse, hvilken
del af fondens årlige nettoindtægt, der skal benyttes til uddelinger.
Bestyrelsen skal så vidt muligt hvert år henlægge et beløb til grundkapitalen svarende til den inflationsbetingede forringelse af fondens grundkapital.
Den del af fondens nettoindtægt, der ikke benyttes til uddeling, kan efter bestyrelsens skøn enten
henlægges til grundkapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere uddeling.
Fonden må ingensinde drive erhvervsmæssig virksomhed.
10.
Uanset bestemmelsen i § 4 ovenfor skal bestyrelsen være berettiget til – når der er forløbet mere
end 10 år fra fondens stiftelse – at anvende beløb af fondens grundkapital, men kun når bestyrelsens
beslutning er enstemmig, og kun i særlige tilfælde, som f.eks. når der foreligger formål, som bestyrelsen mener det rigtigst at støtte med så store tilskud, at disse ikke kan udredes af fondens indtægter
eller rådighedskapital, og når tildelingen skønnes at være en velfærdssag for modtageren.
11.
Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, der udpeges af KDA´s hovedbestyrelse. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
Til bestyrelsesvedtagelser kræves simpel majoritet, hvor andet ikke er særskilt foreskrevet.
Udgave 01-01-2013
Til at tegne fonden kræves underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Det påhviler bestyrelsen at føre protokol for fonden.
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og afholdes så ofte, som dette findes fornødent.
Eventuelt vederlag til bestyrelsens medlemmer fastsættes efter arbejdets omfang.
12.
Fondens regnskabsår er kalenderåret, dog således at første regnskabsår går fra stiftelsen til
31.12.1986.
13.
Årsregnskabet tillige med redegørelse for anvendelse af årsoverskuddet og foretagne tildelinger indsendes af fondsbestyrelsen til revision i Ministeriet for offentlige arbejder.
14.
Dersom nærværende fundats bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom af andre grunde
ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt ønskelige, kan bestyrelsen
ved enstemmig beslutning foretage ændringer i fundatsen.
Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning stille forslag om opløsning af fonden.
Tilslutter KDA´s hovedbestyrelse sig dette forslag, kan fonden opløses ved almindelig stemmeflerhed
på et hovedbestyrelsesmøde, hvor fondens opløsning er på dagsordenen.
I tilfælde af fondens opløsning træffer KDA´s hovedbestyrelse bestemmelse om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med fundatsens § 2.
Kapitalen kan aldrig gå tilbage til stifteren.
Slut 12.01.2001 (jv)
Tilføjelse:
Til fondens grundkapital på kr. 56.786,- er der i forbindelse med KDA´s 90 års jubilæum i året 1999
indgået kr. 20.790,- således at fondens grundkapital i dag udgør i alt kr. 77.576,-
Udgave 01-01-2013
I forbindelse med KDA’s 100 års jubilæum i 2009 er yderligere tilført kr. 33.870, hvortil kommer diverse renter og kursgevinster. Fondens kapital udgør pr. 01-09-2012 kr. 142.751
Slut 25-08- 2012 /hh
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
201
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
FORRETNINGSUDVALG
Forretningsudvalg:
Helge Hald
Per Wistisen
Søren Pedersen
Kommissorium:
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
202
Dato:
01-04-2011
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
IT-UDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Per Wistisen, KDA (formand)
Rex Andersen, DMU
Vagn Sørensen, DBu
Christoffer Mundt, DBu
Ole Kobberup, DFU
Morten Hartvig Hansen, DKFU
Lars Agesen-Pagh, DSvU
Ib Benzien, KZ&V
Kommissorium:
Udgave 01-01-2013
Udvalgsmedlemmer:
Lisette Bertelsen, DULFU/DSvU, (formand)
Ivan Svendsen, DMU
Christian Iver Pedersen, DULFU
Kim Jakobsen, DSvU
Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er at sikre tilfredsstillende kommunikationsformer mellem KDA
og medlemsorganisationerne og deres medlemmer.
Udvalget kan fungere som sparringspartner med FLYV’s redaktør i det omfang der skønnes at være behov for det.
Udvalget skal føre tilsyn med, at FLYV redigeres efter de retningslinjer bestyrelsen i KDA
måtte fastlægge.
Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder forståelse for luftsportens
behov.
Udvalget skal i ønsket omfang bistå de tilsluttede medlemsorganisationer i relation til
pressen.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Udvalget skal sikre at KDA’s hjemmeside til enhver tid er præsentabel som KDA’s vindue
til den elektroniske verden. Udvalget kan træffe afgørelse om brug af andre sociale medier til at gøre opmærksom på KDA’s eksistens.
Ansvar/kompetence:
Udvalget udarbejder handlingsplaner vedrørende PR og information.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA´s årsberetning inden den 1. august.
Organisation:
Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA’s bestyrelse
Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA’s bestyrelse indstille personer til
medlem af udvalget.
Udvalgets sammensætning dokumenteres i Driftshåndbogen på www.kda.dk.
Udgave 01-01-2013
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres i Driftshåndbogen på www.kda.dk.
KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
205
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
LUFTRUMSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Palle J. Christensen, KZ&V (formand)
Arne Hougaard, DHPU
Carsten Hyldborg, DSvU
Helge Hald, DSvU
Jan Schmeltz Pedersen, DSvU
Jørgen Gram, DULFU
Ole Kobberup, DFU
Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er
- at varetage KDA's og de tilsluttede organisationer's interesser vedrørende luftrum - bortset fra miljø relaterede spørgsmål,
- at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til, flyvesikkerhed og forhold omkring luftrum.
- at bibringe offentlige myndigheder forståelse for flyvningens behov for den nødvendige
plads i luftrummet, samt
- at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt for lufttrafikken, herunder materielle krav til brugerne.
Udvalget varetager KDA's interesser i Europe Air Sports.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indefor området.
Ansvar/kompetence:
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer
KDA i interne og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det
ansvarlige udvalgsmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre
vidtrækkende betydning.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder budgetforslag inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
205
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
LUFTRUMSUDVALG
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder oplæg til KDA's årsberetning inden den 1. august.
Organisation:
Udvalgets formand udpeges af KDA's bestyrelse.
Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA´s bestyrelse.
Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA's bestyrelse efter indstilling fra unionerne.
Funktionsperioden er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år.
Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
KDA's sekretariat yder sekretærbistand.
Udgave 01-01-2013
Udvalgsmedlemmer:
Jens Elmeros, DMU/DSvU
Nicolaj Engel, DSvU
Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er
- at rådgive de af KDA‘s medlemmer, der er blevet nægtet udstedelse af en helbredsgodkendelse
- at rådgive KDA’s ”Rulemakinggruppe” (Kaffeklub) i forbindelse med fremsættelse af
nye forslag/krav til udstedelse af helbredsgodkendelser
Lægeudvalget skal fungere som neutrale rådgivere, og skal ikke søge at øve indflydelse
på en åbenbar korrekt afgørelse. Lægeudvalget skal alene ud fra objektive kriterier i forhold til gældende bestemmelser vurdere, om et medlem bør påklage en underkendelse af
en ansøgning om medical certificate, men skal ikke påtage sig nogen aktiv rolle.
Herudover følger udvalget med i udviklingen af nye behandlingsmetoder, der vil kunne
påvirke udfaldet af en afgørelse om helbredsgodkendelse.
Ansvar og kompetence:
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer fsv. angår helbredsrelaterede emner, samt repræsenterer KDA i nationale og internationale fora der beskæftiger sig med aeromedicinske forhold.
Forhandlingsoplæg der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt, forelægges for KDA’s bestyrelse sammen med udvalgets indstilling.
Udvalget behandler de enkelte sager i fuld fortrolighed. Ingen helbredssager skal forelægges KDA eller anden organisation og alle henvendelser til lægeudvalget kan foretages
igennem eller udenom KDA’s sekretariat. Foretages der henvendelse direkte til lægeudvalget, skal dette dog sikre sig, at den pågældende er registreret som medlem i KDA.
Ved henvendelse gennem KDA’s sekretariat er dette underlagt tavshedspligt.
Udvalget udarbejder oplæg til KDA’s årsberetning hvert år inden den 1. august.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
207
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Søren Pedersen, KZ&V, formand
Bent Holgersen, DSvU
Palle Graversgaard, DULFU
Ricard Matzen, KDA-direkte medlem
Henrik Rønbjerg Nielsen, DULFU
Kommissorium:







Mission:
At varetage KDA’s og medlemsorganisationers interesse på miljøområdet, herunder
Aktivt arbejde for, luftsport og fritidsflyvnings muligheder for at udøve deres aktivitet forbedres.
At synliggøre luftsport og fritidsflyvning overfor omverdenen, herunder, naboer, interesseorganisationer og myndigheder.
Støtte organisationerne i deres eget arbejde, for at opnå større accept i forhold til naboer,
interesseorganisationer og myndigheder.
Bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant forståelse for luftsport og fritidsflyvnings behov.
Bidrage med erfaringer og ideer til arrangementer til støtte for miljøarbejde, både indenfor
og udenfor luftsport og fritidsflyvning.
Være sparringspartner for medlemsorganisationer, i forbindelse med miljøarbejde.
Udvalget skal bistå medlemmer, i sager af miljømæssig karakter.
Vision:
Udvalgets vision er at arbejde for at fjerne den negative særbehandling luftsport og fritidsflyvning ofte bliver udsat for.
Udvalgets vision er at luftsportens og fritidsflyvningens udfoldelsesmuligheder skal forbedres, og dermed sidestilles med andre former for fritidsaktiviteter i naturen.
Udvalgets vision er igennem egne arrangementer eller i samarbejde med andre at synliggøre luftsport og fritidsflyvning.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.
Organisation:
Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA’s bestyrelse
Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA’s bestyrelse indstille personer til
medlem af udvalget.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
207
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog.
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog.
KDA’s sekretariat yder sekretærbistand
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
208
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
RULEMAKING - ARBEJDSGRUPPE
Udvalgsmedlemmer:
Helge Hald, KDA, formand
Anders Madsen, KDA
Hans Havsager, DULFU
Hardy Vad, KZ&V
Jacob Petersen, DMU
Jørn Vinther, DBu
Knud Nielsen, DMU
Merete Strandberg, DMU
Ole Gellert Andersen, DSvU
Paul H. Harrison, DMU
Per Wistisen, KDA
Poul Hørup, DSvU
Kommissorium:
Udgave 01-01-2013
Udvalgsmedlemmer:
Regnar Petersen, DFU, formand
Vagn Jensen, DMU-sport
Morten Hartvig Hansen, DKFU
Felipe Cvitanich, DSvU
Kommissorium:
Mission:
Konsolidere KDA’s position som Danmarks luftsportsorganisation.
At varetage KDA´s medlemsorganisationers interesser på sports- og konkurrenceområdet, herunder
• støtte medlemsorganisationerne i deres arbejde for at fremme luftsport
• medvirke til at tiltrække internationale luftsportsbegivenheder til Danmark
• i nødvendigt omfang og efter anmodning at yde støtte til medlemsorganisationer under internationale og nationale konkurrencer
• være sparringspartner for medlemsorganisationer i forbindelse med dopingsager der
opstår i FAI regi.
Udvalget skal medvirke til at bibringe offentlige myndigheder og samfundet som sådant
forståelse for luftsportens behov.
Udvalget skal være opmærksomt på lovgivningsmæssige forhold m.m., der kan øve indflydelse på medlemsorganisationernes muligheder for udøvelse af luftsports- og konkurrenceaktiviteter.
Vision:
Udvalget vil aktivt prøve at skærpe interessen for det sportslige element i medlemsorganisationer, der ikke har nogen særlig tradition herfor.
Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer,
organisere luftsportskonkurrencer, herunder nationale såvel som internationale mesterskaber under FAI.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området, herunder uddannelse af dommere, stewarder m.v.
Organisation:
Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA.
Udgave 01-01-2013
Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.
Udvalget kan uddelegere opgaver der relaterer sig til luftsport og konkurrencer til medlemsorganisationerne efter nærmere aftale, herunder godkendelse af rekorder i h.t. FAI’s
bestemmelser.
Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år
og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske
om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning.
KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand.
Ansvar/kompetence:
Udvalget refererer via sin formand til KDA’s bestyrelse
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer
KDA i interne og eksterne forhandlinger om luftsport/konkurrenceforhold, idet dog generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandler sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.
Udvalget skal træffe afgørelse i sager der måtte opstå omkring medlemsorganisationernes administration af uddelegerede opgaver, herunder evt. godkendelser af rekorder m.v.
Udvalgets afgørelser kan indbringes for FAI til endelig afgørelse.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDAs bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. juli vedrørende næste års budget.
Udvalget udarbejder inden den 15. august oplæg til KDA’s årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde.
Forretningsorden:
Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
210
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
TEKNIKUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Paul Harrison DMU (formand)
Preben Bruhn Jensen, DULFU
Morten Munkesø, KZ&V
Poul Hørup, DSvU
Kommissorium:
Mission:
Udvalgets mission er
- at varetage KDA's og de tilsluttede organisationer's interesser vedrørende teknik og teknologier - bortset fra miljø relaterede spørgsmål,
- at varetage KDA's politik på området, der omfatter, men ikke er begrænset til,
tekniske egenskaber til fly, instrumenter, radio- og navigationsudstyr.
- at bibringe offentlige myndigheder forståelse for tekniske aspekter af instrumentering og
teknik, herunder især de begrænsninger som følger af mindre luftfartøjers vægt og energibegrænsninger, samt
- at få tilvejebragt så gode og hensigtsmæssige regler som muligt om installation og vedligehold af materiel.
Vision:
Udvalget vil aktivt opsøge og vurdere nye teknologiske landvindinger og præsentere dem
for de medlemsorganisationer der skønnes at have interesse heri.
Udvalget vil, hvis anmodet herom, i samarbejde med relevante medlemsorganisationer, i
muligt omfang foretage afprøvning af ny teknologi og rapportere tilbage herom.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Organisation:
Udvalget ledes af en formand, og det tilstræbes at denne er bestyrelsesmedlem i KDA.
Medlemmer vælges af udvalgets formand på grundlag af medlemmets interesser og kompetencer eller efter indstilling fra en medlemsorganisation, idet det tilstræbes, at alle organisationers særlige interesser kan varetages af udvalget.
Medlemmernes funktionstid er 2 år, således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år
og halvdelen af medlemmerne afgår i ulige år. Såfremt der ikke er fremsat forslag/ønske
om udskiftning, kan udvalget fortsætte med uændret medlemssammensætning.
KDAs sekretariat yder sekretariatsbistand.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
210
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
TEKNIKUDVALG
Ansvar/kompetence:
Udvalget refererer via sin formand til KDA’s bestyrelse
Udvalget holder kontakt til relevante myndigheder og organisationer, samt repræsenterer
KDA i interne og eksterne forhandlinger om bestemmelser vedrørende tekniske installationer, dog kan generalsekretæren i samråd med udvalgets formand behandle sager af mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.
Forhandlingsoplæg, der indebærer væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDAs bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder i givet fald fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag m. bemærkninger inden den 1. august vedrørende næste års budget.
Udvalget udarbejder inden den 1. august oplæg til KDA’s årsberetning gældende fra senest afholdte repræsentantskabsmøde.
Forretningsorden:
Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Udvalgets sammensætning dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
Ad hoc udvalgs sammensætning kan dokumenteres i KDA’s driftshåndbog
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
211
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UDDANNELSESUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Helge Hald, KDA (formand)
Henning Romme, DMU
Johnny Larsen, DULFU
Michael Kristensen, DSvU
Ole Gellert Andersen, DSvU
Rune Balle, DMU
Netundervisnings-arbejdsgruppe:
Anders Madsen, KDA (tovholder)
Michael Kristensen, DSvU
Sverre Eplov, DSvU
Approved Training Organisation – (ATO) arbejdsgruppe
Anders Madsen, KDA (tovholder)
Henning Romme, DMU
Johnny Larsen, DULFU
Jørn Vinther, DBu
Knud Nielsen, DMU
Lau Laursen, DBu
Michael Kristensen, DSvU
Kommissorium:
Opgave:
Udvalgets primære opgave er at gennemføre KDA´s uddannelsesvirksomhed. Udvalget
varetager KDA´s interesser i forhold til myndigheder og organisationer.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker inden for området.
Ansvar/kompetence:
Udvalget holder kontakt til myndigheder og organisationer og repræsenterer KDA i interne
og eksterne forhandlinger, idet dog generalsekretæren i samråd med det ansvarlige bestyrelsesmedlem behandler sager med mere lokalpræget karakter og mindre vidtrækkende betydning.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
211
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UDDANNELSESUDVALG
Forhandlingsoplæg, der indebære væsentlige ændringer i eksisterende regelsæt og/eller
politikker, forelægges KDA's bestyrelse til godkendelse.
Udvalget udarbejder fornødne handlingsplaner på området.
Udvalget kan fastlægge egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalget udarbejder forslag til årlige uddannelsesplaner og budget inden den 1. september.
Udvalget er budgetansvarlig for eget område og udarbejder oplæg til KDA´s årsberetning
inden den 1. februar.
Organisation:
Udvalgets formand udpeges af KDA´s bestyrelse.
Medlemmer af udvalget kan udpeges af KDA´s bestyrelse.
Herudover består udvalget af et antal medlemmer udpeget af KDA´s bestyrelse efter indstilling fra unionerne.
Funktionstiden er 2 år således at halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og halvdelen
af medlemmerne afgår i ulige år.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk
Redaktionsudvalget for flyvehåndbogen er et underudvalg af uddannelsesudvalget og refererer via koordinatoren til udvalgets formand.
KDA's sekretariat yder sekretariatsbistand.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
212
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UNGDOMSUDVALG
Udvalgsmedlemmer:
Søren Pedersen, KDA, formand
Jeanette Bjerg Hansen, DSvU
Rasmus Nielsen, DMU
Anders Larsen, DULFU
Michael Olsen, DHPU
Rasmus Olsen, DULFU
Patrich Holm Pedersen, DSvU
Lis Arneberg, DKFU
Kommissorium:





Mission:
Udvalgets mission er at støtte og bidrage til at luftsport og fritidsflyvning i enhver form bliver synliggjort overfor unge, med det overordnede formål, at tiltrække unge mennesker til
luftsport.
Udvalgets mission er at yde medlemsorganisationerne støtte i forbindelse med generationsskifte indenfor organisationer, klubber, i bestyrelser og udvalg.
At varetage KDA’s og medlemsorganisationers interesse på ungdomsområdet, herunder:
at synliggøre behovet for unge mennesker og nye kræfter indenfor luftsport og fritidsflyvning
støtte organisationerne i deres arbejde, for at tiltrække unge til al luftsport.
bidrage med ideer og forslag til arrangementer og aktiviteter, på tværs af organisationsgrænser.
bidrage med erfaringer og ideer til arrangementer til støtte for rekrutteringsarbejde, både
indenfor og udenfor luftsport og fritidsflyvning.
være sparringspartner for medlemsorganisationerne i forbindelse med ungdomsarbejde.
Vision:
Udvalgets vision er at medvirke til et generationsskifte indenfor luftsport og fritidsflyvning.
Udvalgets vision er igennem egne arrangementer eller i samarbejde med andre at synliggøre luftsport og fritidsflyvning.
Udvalget kan formulere uddannelsesbehov og -ønsker indenfor området.
Organisation:
Udvalgets formand og medlemmer udpeges af KDA’s bestyrelse
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
212
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UNGDOMSUDVALG
Medlemsorganisationerne kan på opfordring fra KDA’s bestyrelse indstille personer til
medlem af udvalget.
Udvalgets sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog.
Ad hoc udvalgs sammensætning dokumenteres på www.kda.dk under Driftshåndbog.
KDA’s sekretariat yder sekretærbistand
Ansvar/kompetence:
Udvalget refererer via sin formand til KDA’s bestyrelse
Udvalget holder løbende kontakt til medlemsorganisationerne.
Udvalget udarbejder årlige handlingsplaner for ungdomsarbejdet
Udvalget udarbejder årligt et budget for området
Udvalget er budgetansvarlig for sit eget område og udarbejder budgetforslag med bemærkninger inden den 1. juli vedrørende næste års budget.
Udvalget udarbejder inden den 15. august oplæg til KDA’s årsberetning gældende fra
sidst afholdte repræsentantskabsmøde.
Forretningsorden:
Udvalget fastlægger egen forretningsorden og kan nedsætte ad hoc udvalg efter behov.
Udvalgsformanden indkalder udvalget til møde efter behov, dog mindst 2 gange om året.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
220
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
REDAKTIONSUDVALG - FLYVEHÅNDBOGEN
Udvalgsmedlemmer:
Finn Brinch, Villavej 32, Hammerum, 7400 Herning
Hans Baggendorff, Strandjægervej 60, 2791 Dragør
Ole Stig Johannesen, Dommervænget 28 G, 4000 Roskilde
Mogens Hannibalsen, Lundemosen 40, 2670 Greve
Frank Hansen, Rosengade 7C, 4200 Slagelse
Karl Erik Widell, Niels Jernersvej 10, 9220 Aalborg Ø
Poul Vedersø,Charlotteager 26, 2640 Hedehusene.
Helge Hald, Engholmvej 8, 7470 Karup J
Mads Heising, Peder Hjorts vej 10 3.th. 2500 Valby
Mogens Møller, projektleder for Flyvehåndbogen
Anders Madsen, (AM), KDA, Sekretær
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
250
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
EKSTERNE UDVALG, KDA-REPRÆSENTANTER
Organisation
Navn
Europe Air Sports
Helge Hald
MedlemsFunktion
organisation
KDA
Delegate
Per Wistisen
KDA
Observer
Knud Nielsen
DMU
Observer
Poul Hørup
DSvU
Observer
Jørn Vinther
DBu
Observer
Transportministeriet
/Trafikstyrelsen
Gebyrudvalg
Helge Hald
Kontaktrådet
EU-specialudvalg for
Transport
Danmarks Tekniske
Museum
KDA
Anders Madsen
KDA
Anders Madsen
KDA
Anders Madsen
KDA
Aksel C. Nielsen
DFU
Bestyrelsesmedlem
Bent Holgersen
DSvU
Repræsentantskab
Søren Pedersen
KDA
Suppleant - bestyrelsen
Anders Madsen
KDA
Næstformand
Aksel C. Nielsen
DFU
Best. formand
Per Wistisen
KDA
Best. medlem
Peter Rasmussen
DSvU
Best. medlem
Anders Madsen
KDA
Direktør
(Carsten Jørgensen)
Rådet for større
Flyvesikkerhed
KDA-Service ApS
FAI
Se gruppe 251
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
251
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
FAI - COMMISSIONS
Delegate
FAI – Vice-President
Air Sports
Commissions
Aerobatics
Commission
Aeromodelling
Commision
Astronautic Records
Commission
Alternate
Helge Hald
CIVA
Poul. E.B. Nielsen
Lennart Wahl
CIAM
Regnar Petersen
Luis Petersen
ICARE
N/A
N/A
Ballooning Commision
CIA
Christoffer Mundt
Kim Larsen
General Aviation Commission
GAC
Vagn Jensen
Allan Hansen
Gliding Commission
IGC
Mogens Hansen
Øjvind K. Frank
Hanggliding
Commission
CIVL
Scott Torkelsen
Niels Jørgen Askirk
Microlight Commission
CIMA
Hans Havsager
John K. Carlsen
IPC
Niels Chr. Levin Hansen
Bjarne Andersen
CIG
N/A
N/A
Henrik R. Sommer
N/A
CANS
Helge Hald
N/A
CIACA
Ikke oplyst
Ikke oplyst
CIEA
N/A
N/A
CIE
Helge Hald
N/A
CIMP
Hans Chr. Hoeck
N/A
Parachuting
Commission
Rotorcraft
Commission
Tekniske
Kommissioner:
AeromodellingTechnical
Sub-Committee F4
Scala Models
Airspace and Navigation
Systems Commission
Amateur-Built Aircraft
Commission
Aviation and Space
Education Commission
Environmental
Commission
Medico-Physiological
Commission
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
260
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
KDA er i flere sammenhænge med i internationalt samarbejde. Som Danmarks Luftsports‐Forbund er KDA naturligt medlem af Fédération Aéronautique International (FAI), stiftet den 14. oktober 1905, en verdensomspændende international luftsportsorganisation med hovedsæde i Lausanne. KDA og de tilknyttede medlemsorganisationer er særdeles respekterede for det arbejde der udfø‐
res i FAI og dens forskellige ”commissions”, og har stor indflydelse på de beslutninger der tages. Europe Air Sports (EAS) er en relativt ny organisation, stiftet i 1988, fra 1994 med organisatorisk tilknytning til FAI. EAS’ primære opgave er at prøve på at sikre forbedringer for den rekreative flyvning i forhold til myndighedernes mange tiltag, og – ikke mindst ‐ sikre at forholdene ikke for‐
ringes. Nordic Coordination Meeting er et forum for kun de nordiske landes nationale aeroklubber. Der afholdes møder 1 á 2 gange om året for at afstemme vore synspunkter, så vi så vidt muligt kan fremstå som en enhed i de internationale fora. De nordiske lande går ofte under fællesbetegnel‐
sen ”den nordiske mafia”. Udover de nævnte organisationer, findes der en lang række specialorganisationer for f.eks. svæ‐
veflyvere (EGU), motorflyvere (EPFU), faldskærmsspringere (EPU) m.fl., hvori KDA som sådan ikke er repræsenteret. Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
STAMOPLYSNINGER:
Juridisk hjemsted:
Kontakt information:
Haag, Holland
René Meier, Europe Air Sports Programme Manager
Haldenstrasse 18
CH-2540 Grenchen
E-mail: info<at>europe-air-sports.org
www.europe-air-sports.org
Bestyrelse:
David Roberts, UK (President)
Manfred Kunschitz, A (Treasurer-General)
Günther Bertram, D
Sergio Calabresi, I
Marcel Felten, LUX
Dominique Mereuze, F
Rudolf Schuegraf, D
Cor van den Burg, NL
Jean-Pierre Delmas, F
Julian Scharfe, UK
De første år efter stiftelsen i 1988 levede EAS i manges bevidsthed nærmest en hensygnende tilværelse, men da European Aviation Safety Agency (EASA) blev etableret af EUparlamentet, og der fra 2002 og siden da er blevet fremsat en lang række forslag til ens
regler for luftfart i Europa, viste EAS sin styrke.
Beslutningstagerne måtte erkende, at med ca. 700.000 europæiske luftrumsbrugere bag
sig, var EAS en organisation de ikke kunne tillade sig at negligere.
KDA har sammen med andre medlemmer af EAS gennem tiden stillet personer til rådighed for arbejdsgrupper i EASA, og sammenholdet i EAS har betydet, at det er lykkedes at
påvirke bestemmelserne i en retning der har betydet mindre bureaukrati for luftrumsbrugerne end oprindeligt forventet, om end det stadig er mere kompliceret end nødvendigt at
være fritidspilot.
EAS arbejder hele tiden målbevidst på at få gennemført mindre restriktive bestemmelser,
og har fra tid til anden haft succes med hele tiden at lægge pres på myndighederne.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
EAS har en lønnet programme manager, og betaler desuden et honorar til en professionel
lobbyist. Herudover er der en række frivillige, herunder bestyrelsesmedlemmer og ”technical officers”, der ikke modtager godtgørelse udover rejse- og opholdsudgifter.
Også i EAS har KDA’s delegerede og observatører igennem tiderne ydet et værdifuldt arbejde, som også bliver værdsat. Der har bl.a. i en årrække siddet danske KDA-medlemmer i bestyrelsen i EAS.
STATUTES EUROPE AIR SPORTS
Embodied by notarial deed on 29 March 1995 in the Netherlands and registered at the
Chambre of Commerce in The Hague under registrationnumber 40413467.
(translation from the Dutch language)
ASSOCIATION
Name and seat
Article 1
The association bears the name: EUROPE AIR SPORTS, hereafter also to be referred to
as "the Association", and has its seat in the Hague, The Netherlands. In addition the secretarial office may be located elsewhere, however only in a European country.
Object
Article 2
The object of the Association is: to support all airsports in Europe, in particular it aims to
achieve a suitable regulatory environment in consultation with all European regulatory Authorities for the well-being and promotion of airsports in Europe.
The Association will pursue its object as an independant self-governing, non-profit organisation and it will seek, in particular, to have a close relation with the Fédération Aéronautique Internationale (FAI)
Financial means
Article 3
The financial means of the Association consist of the Membership fees, of acquisitions in
consequence of inheritance, gifts or legacies, of subsidies and of all other assets acquired
by the Association in a legal way.
Membership
Article 4
1. Full Membership is open to national airsport organisations that are members of the
FAI and whose countries are members of the European Civil Aviation Conference
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
(ECAC) and to European organisations representing air sports organisations in Member countries, provided they subscribe to the objects as stated in article 2 .
2. Associate Membership is open to organisations concerned with air sports and not
(fully) complying with the conditions for Full Membership.
3. Supporting Membership is open to organisations sympathetic with air sports and giving factual support to the Association. A Supporting Member is not a member according to Dutch law since it has no vote (art. 15.3).
4. The General Meeting shall decide on the admission of Members on recommendation
of the Board.
The register
Article 5
The Board will keep a register stating the names and addresses of all members.
Liability
Article 6
The Members will not be liable for the commitments of the Association.
Termination of Membership
Article 7
Membership will terminate as a result of:
1. written notice of termination by the Member; such a notice shall be given by registered mail not less than two months before the end of the calendar year.
2. written notice of termination by the Board in case the General Meeting has decided
that the Association cannot be demanded in reason to allow continuation of the Membership.
3. expulsion by the General Meeting; an expulsion can only be pronounced if a Member
acts contrary to the Statutes, by-laws or decisions of the Association or in case the
Member injures the Association in an unreasonable way.
Rights and obligations
Article 8
1. The Membership fees due by the members for all classes of Membership will annually
be determined by the General Meeting. Levels may be graded, taking into account
the FAI classification.
2. If the Membership fee has not been paid by a Member before a time-limit established
by the General Meeting, this Member will be suspended from his rights until he has
paid his fee or article.7.3 has been executed.
Board
Article 9
1. The Board is elected by the General Meeting and consists of at least a President, a
first and a second Vice-President and a Treasurer-General.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
The Board may appoint a Secretary-General who will assist the Board and attend
Board meetings, but does not have a vote.
2. Board members will be appointed, suspended and discharged by the General Meeting.
3. The Board is still entitled to act, even in case of vacancy(ies) existing. However, vacancy(ies) shall be filled at the first General Meeting after the vacancy(ies) came
about.
4. When elected, the President must cease to represent his national or European
airsport organisation in the Association and another representative of that organisation may be appointed.
5. Candidates for election may be nominated by the Board and by full or associate
Members. All nominations shall be announced in the convening notice for the General
Meeting. If no nominations have been made, the Meeting will be free in its choice.
Article 10
1. Every Board member may be discharged or suspended by the General Meeting at
any time. A suspension, not followed within three months by a resolution of the General Meeting to discharge the Board member, will lapse by expiry of said period.
2. The term of office for Board members will be three years; they will go out by rotation
in accordance with a roster drawn up by the Board. An out-going Board member may
be re-elected; he who has been appointed intermediately to fill a vacancy, will take
the place of his predecessor on the roster.
3. Moreover, membership of the Board will end:
a.
when the Board member's national or European airsport organisation terminates its Membership of the Association;
b.
by voluntary resignation.
Article 11
1. The Association will be represented by the Board and by the President (and in case
of his absence by a Vice-President) together with another member of the Board or the
Secretary-General.
2. Subject to the approval of the General Meeting, the Board will be entitled to conclude
agreements for the purchase, alienation or encumbrance of register goods, to conclude agreements in which the Association binds itself as surety or as several codebtor, answers for a third party or binds itself as security for a debt of a third party.
The lack of said approval cannot be invoked by or against third parties.
3. The Board also requires the approval of the General Meeting for the following resolutions:
I.
to enter into legal acts and to make investments exceeding an annual amount
or value to be determined by the General Meeting without prejudice to the
provisions under II;
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
II.
to hire, let out and to acquire and grant the use or enjoyment of register
goods in another way;
b.
to enter into agreements in which the Association is granted a bank
credit;
c.
to furnish and to raise moneys on loan, which will be understood not to
include the use of a bank credit granted to the Association;
d.
to enter into compromises;
e.
to litigate including the conduct of arbitral proceedings except, however,
the taking of conservatory measures and the taking of legal measures
which admit of no delay;
f.
to conclude and amend contracts of employment.
The lack of approval cannot be invoked by or against third parties.
Board meeting
Article 12
1. The President will determine where and when a Board meeting will be held. He shall
call a Board meeting at the request of at least two Board members.
2. The President will make out the agenda. He shall place a certain subject on the
agenda at the request of at least two Board members.
3. The President has the right to close the deliberations on a subject being discussed
unless the Board decides otherwise.
4. a Board meeting can only take valid decisions if not less than 50 % of the members are
present.
5. In case of a tie the President has a casting vote.
Annual report, rendering of account
Article 13
1. The Association year coincides with the calendar year.
2. The Board shall make any such annotations of the capital position of the Association
that its rights and obligations can at any time be derived therefrom.
3. In a General Meeting within six months after the end of the Association year, apart
from extension of this period by the General Meeting, the Board shall submit its annual report and, upon production of a balance sheet and a list of receipts and expenditure, shall render account on the management conducted during the past financial
year. After expiry of this time each Member may demand in court for the Board to
render account.
4. Unless the Board has decided that the Board's account is audited by a chartered
auditor, the Annual General Meeting will appoint from among the Member representatives an auditing committee of at least two persons, not being members of the Board.
The committee will audit the Board's account and will report its findings to the General
Meeting.
a.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
6 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
5.
The Board shall provide the committee with any information desired by it, and if desired, shall show the cash and the values to the committee and shall allow it to inspect the accounting records and vouchers of the Association.
6. The Board shall keep the vouchers referred to in paragraphs 2 and 3 during a period
of seven years.
General Meeting
Article 14
1. Annually, before the first of July, a General Meeting will be held (Annual General
Meeting).
2. Moreover, General Meetings will be held whenever deemed desirable by the President or by two members of the Board.
3. All Member representatives have access to the General Meeting and are entitled to
address the meeting and to make proposals.
4. The meeting will decide on granting access to the meeting to persons other than
those referred to in paragraph 14 (3).
Article 15
1. Full Members have each a number of votes taking into account the FAI classification
bands with a minimum of 1 vote for Members who represent less than 1000 air sport
persons and with a maximum of 8 votes for Members who represent more than
100.000 air sport persons.
2. Associate Members have one vote each.
3. Supporting Members have no vote.
4. A Member representative may have his vote(s) cast by another full or associate
Member representative, authorized to this effect in writing. However, no representative may carry more than one such authorization.
Article 16
1. The Board will convene General Meetings by written notification to the Members to
the addresses laid down in the register, at least twenty-eight days in advance, not including the day of convoking and that of the meeting.
2. The items to be considered at the Annual General Meeting will i.a. include:
a. election of Board members;
b. annual report of the Board on the past financial year;
c. rendering of account by the Board on the management conducted during
the past financial year;
d. report of the auditing committee or chartered auditor;
e. discharge from liability and if applicable, appointment of the auditing commit
tee.
f. determination of the budget for the following year.
g. determination of the amount referred to in article 11 under 3 I;
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
7 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
3.
4.
The General Meeting will be presided over by the President or a Vice-President. If no
Board member is present to take the chair, the meeting itself will designate a president.
The Secretary General or another person designated for this purpose by the president of the meeting will keep the minutes of the proceedings of every meeting, which
minutes will be confirmed and signed by the president and the person keeping the
minutes. The persons convening the meeting may have a notarial record of the proceedings made out. The Members will be informed of the text of the minutes or of the
notarial record.
Article 17
1. Unless otherwise determined by the Statutes or the law, all resolutions of the General
Meeting will be passed by the majority of the votes cast.
2. In the case of a tied vote on a proposal, the proposal has been rejected.
3. All votes will be cast orally, unless the president deems the casting of votes in writing
desirable or whenever this is requested by one of the persons entitled to cast votes.
Votes will be cast in writing by means of unsigned closed ballot papers. Resolutions
may be passed by acclamation unless a person entitled to vote, calls for a poll.
4. The president's judgment at the meeting that a decision has passed shall be conclusive. The same applies to the substance of a resolution passed as far as votes were
cast on a proposal not laid down in writing.
Committees, and officers
Article 18
1. The General Meeting and the Board may establish committees, and appoint officers
whose tasks and powers shall be determined upon their establishment.
2. Each Member is entitled to appoint an expert representative on each of the committees.
3. A chairperson of a committee shall be confirmed in his position by the members of the
committee.
4. Discharges of committees and officers may be proposed by the Board, but shall be
confirmed by a General Meeting.
5. The General Meeting may recognize a European organisation representing an
airsport, as its committee as meant in article 18.1 provided this organisation has been
admitted as a full or associate Member.
Amendment of the Statutes
Article 19
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
262
Dato:
01-04-2012
Side:
8 (8)
Kongelig Dansk Aeroklub
EUROPE AIR SPORTS
1.
The Statutes of the Association may only be amended by means of a resolution of the
General Meeting; this meeting shall be convened in accordance with the provisions of
article 16. The convening notice shall contain the draft text of the amendment.
2. A resolution to amend the Statutes shall be passed by at least two/thirds of the votes
cast in a meeting in which at least fifty percent of the total number of the votes pertaining to the full and associate Members is represented. If fifty percent of the votes
pertaining to the full and associate Members are not represented, a second meeting
shall be convened and held within four weeks thereafter, in which a resolution may be
passed on the proposal brought up for discussion in the previous meeting, regardless
of the number of Members represented, provided this is done by a majority of at least
two/thirds of the votes cast.
3. An amendment of the Statutes shall take effect only after it has been laid down in a
notarial deed. Every Board member is authorized to have the deed passed.
Dissolution
Article 20
1. The Association shall be dissolved by means of a resolution of the General Meeting.
The provisions of paragraph 1 and 2 of the preceding article are applicable correspondingly.
2. In case of dissolution of the Association the General Meeting shall decide on the destination of the liquidation balance.
Bylaws
Article 21
1. The General Meeting may establish by-laws.
2. The by-laws shall not be contrary to the Statutes.
Article 22
All differences shall be solved in accordance with the law of the Netherlands. These Statutes are drawn up and executed in the Dutch language, which shall be conclusive in case
of interpretations.
Article 23
All matters not foreseen in these Statutes shall be decided by the Board.
As approved at the General Meeting, held on 25 March 2006 in Cologne, Germany.
Ref: S6019
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
263
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
Nordic Coordination Meeting
I internationalt arbejde afstemmer de nordiske landes Nationale Aero klubber så vidt muligt deres
synspunkter og holdninger, således at vi i fællesskab kan påvirke beslutninger med så stor vægt
som muligt.
Det er et bredt spektrum af emner, dels i forhold til de enkelte nationers myndigheder og interesseorganisationer, men også i forhold til f.eks. EASA og ICAO.
Helt konkret drøftes disse forhold på to møder i årets løb. Aero klubbernes generalsekretærer
holder et indledende møde, hvor de gennemgår, hvad der er af relevant stof til de enkelte områder og forbereder det efterfølgende møde, hvor aero klubbernes formænd mødes og sammen
med generalsekretærerne, så vidt det er muligt, lægger en fælles strategi for de emner, der er på
dagsordenen.
Det nordiske samarbejde foregår også på et mere uofficielt plan, idet generalsekretærer og formænd i årets løb udveksler synspunkter om opståede emner, således der så vidt muligt kan ageres samlet i forhold til disse.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
1 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
FLYVEFRAKTIONENS medlemmer under Danmarks Tekniske Museum’s (DTM) repræsen‐
tantskab udspringer i sin oprindelse fra repræsentantskabet i Danmark Flyvemuseum i Bil‐
lund hvis effekter i 2000 blev flyttet til Helsingør og her blev overdraget som gave til Danmarks Tekniske Museum under navnet Danmarks Flyvemuseum. I den forbindelse blev der ændret i vedtægterne for DTM, således at Flyvefraktionen kan udpege op til 18 personer til repræsentantskabet. Flyvefraktionen opstiller selv på et mø‐
de forinden det ordinære repræsentantskabsmøde sine kandidater til bestyrelses‐ og suppleantposter. KDA er medlem af Flyvefraktionen, og arbejder aktivt på, under iagttagelse af de herom gældende bestemmelser, at sikre denne fraktion så stor indflydelse på museets daglige drift og udstillinger, herunder med særlig opmærksomhed på Flymuseets effekter. Vedtægter for Flyvemuseumsfraktionen ved DANMARKS TEKNISKE MUSEUM (afventer endelig vedtagelse) VEDTÆGTER FOR DANMARKS TEKNISKE MUSEUM 1. Navn og ejerforhold, art og status 1.1 Institutionens navn er: Danmarks Tekniske Museum. 1.2 Danmarks Tekniske Museum er en selvejende institution. Museets hjemsted og værneting er Helsingør. Museets adresse er Fabriksvej 25, 3000 Helsingør. 1.3 Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk specialmuseum. Museets virksomhed er underlagt den gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser jf. § 3.4. 1.4 Danmarks Tekniske Museum er stiftet af Industriforeningen og af Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn i 1911. I museet er senere indgået flere væsentlige museale samlinger såsom Den Teknologiske Samling fra Polyteknisk Læreanstalt, Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
2 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
Historisk Teknisk Samling, H.C. Ørsted Samlingen, Dansk Industrimuseum, den kommunikati‐
onshistoriske samling Tage Schouboe Museet, Patentdirektoratets modelsamling, den flyvehistoriske samling Danmarks Flyvemuseum, den redningshistoriske samling Museum for Zone‐Redningskorpset og Ellehammer‐samlingen. 2. Formål og ansvarsområde 2.1. Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde, se § 2.2, virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse foran‐
dring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning baseret på museets samlinger. 2.2 Museet er et landsdækkende kulturhistorisk museum. Ansvarsområdet er den teknologiske og industrielle udvikling i Danmark og dennes be‐
tydning i et kulturelt, samfundsmæssigt og internationalt perspektiv. Museet skal herunder belyse væsentlige træk af den infrastrukturelle udvikling med særlig vægt på vejtrafik, luftfart og elektronisk kommunikation. Museets samlinger skal danne udgangspunkt for forskning og formidling af de teknologi‐
ske og industrielle forandringer med henblik på at tilvejebringe en historisk forståelse af samfundet i dag. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområde skal ske i forståelse med disse. 2.3. Indsamling, registrering, forskning og formidling skal finde sted inden for den geogra‐
fiske,tids‐ og emnemæssige afgrænsning af museets godkendte ansvarsområde. 2.4. Genstande og arkivalier, der savner naturlig tilknytning til museets ansvarsområde, bør ikke indlemmes i samlingerne, men søges henvist til et relevant museum. 2.5. Museets samlinger og arkivalier kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning. 3. Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
3 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
3.1 Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand. 3.2. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder. 3.3. Museet indberetter løbende tilvæksten i sin samling til det kulturhistoriske centralre‐
gister og til det centrale register over kunstværker. 3.4. Museet skal følge fælles nationale og internationale standarder og normer for muse‐
umsvirksomhed efter nærmere retningslinjer fra Kulturarvsstyrelsen jf. § 1.3. 4. Museets bestyrelse, sammensætning og valgmåde, samt repræsentantskabet og dets generalforsamling 4.1 Museets ledelse varetages af en bestyrelse. Jf. § 4.6. Bestyrelsen er ansvarlig for mu‐
seets drift. 4.2 Til museets repræsentantskab opfordrer museet myndigheder, institutioner, forenin‐
ger og virksomheder til at udpege hver en repræsentant. Listen over udpegningsberetti‐
gede, der er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde, offentliggøres i museets årsskrift. Ved vedtægternes vedtagelse er 64 institutioner, myndigheder, foreninger og virksomheder udpegningsberettigede til repræsentantskabet. En andel på op til 18 med‐
lemmer af repræsentantskabet, kaldet flyvemuseumsfraktionen, er udpeget af myndig‐
heder, institutioner, foreninger og virksomheder med relation til flyvning. Endvidere er bestyrelsen for Teknisk Museums Venner medlem af repræsentantskabet. Repræsentant‐
skabet kan ved det årlige ordinære repræsentantskabsmøde ved en beslutning vedtaget med simpel stemmeflerhed ændre antallet af repræsentanter, ved at vedtage udpeg‐
ningsret for andre myndigheder, institutioner, foreninger og virksomheder end foran‐
nævnte. En repræsentant fungerer indtil den udpegende myndighed, institution, for‐
ening eller virksomhed udpeger en ny i vedkommendes sted, dog maksimalt for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Hensigten med repræsentantskabet er at skabe et bredt fagligt netværk og kontaktflade for museet udadtil. Hver udpegende institution kan udpege 1 medlem til repræsentantskabet. 4.3 Repræsentantskabet afholder ordinært møde i april/maj måned. Herudover kan der afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder når mindst 10 af medlemmerne af re‐
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
4 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
præsentantskabet fremsætter begæring herom til museet med angivelse af forhandlings‐
emnet. I sidstnævnte fald skal mødet afholdes inden 6 uger efter kravets fremsættelse. 4.4 Indkaldelse til repræsentantskabets generalforsamling sker ved indkaldelse fra muse‐
et med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet og nød‐
vendige bilag til orientering af repræsentantskabsmedlemmerne. Forslag som repræsen‐
tanterne ønsker behandlet på det ordinære møde i april/maj måned skal være museet i hænde senest 1. marts samme år. 4.5 Repræsentantskabets generalforsamling ledes af en på mødet valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og afstemninger. Dagsorden for en ordinær generalforsamling for repræsentantskabet skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om museets virksomhed i det forløbne kalenderår. 3. Forelæggelse af museets regnskab for det forløbne kalenderår. 4. Forelæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende kalenderår. 5. Vedtagelse af liste over udpegningsberettigede til repræsentantskabet jf. § 4.2. 6. Valg af museets tre ikke‐udpegede bestyrelsesmedlemmer, samt tre suppleanter, en for hver af disse (jf. § 4.6). 7. Valg af statsautoriseret revisor for museet, jf. § 8.3. 8. Behandling af indkomne forslag. 9. Eventuelt. Beslutninger kan ikke tages vedrørende spørgsmål, der ikke er angivet i dagsordenen. Beslutninger på repræsentantskabets generalforsamlinger afgøres ved simpel stemme‐
flerhed. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet. Over repræsentantskabets generalforsamlinger føres et referat, der underskrives af diri‐
genten. Referatet udsendes senest en måned efter mødet med 10 hverdages påtalefrist, skriftligt til direktøren. 4.6 Bestyrelsen består af syv medlemmer hvoriblandt: 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Museums medstifter, Dansk Industri 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Museums medstifter, Haandværkerfore‐
ningen i Kjøbenhavn. 1 medlem udpeget af Danmarks Tekniske Universitet 1 medlem udpeget af Helsingør Kommune, ud af kommunalbestyrelsens midte Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
5 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
De nævnte fire udpegede bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil den udpegende institu‐
tion har udpeget en anden i vedkommendes sted, dog maksimalt for 4 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer og disses bestyrelsessuppleanter, vælges af og blandt repræsentantskabet for to år ad gangen på det ordinære møde i tre valg, idet det ene bestyrelsesmedlem vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne for Teknisk Museums Venner, det andet blandt flyvemuseumsfraktionens medlemmer og det tredie fra det re‐
sterende repræsentantskab. Genvalg kan finde sted. Såfremt et af de ikke udpegede bestyrelsesmedlemmer fratræder i årets løb, indtræder en suppleant i bestyrelsen. Denne suppleant fungerer indtil første ordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Såfremt formanden eller næstformanden fratræder i årets løb, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand, som fungerer indtil næste ordinære repræsentant‐
skabsmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 4.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede ved indvarslet møde jf. §§ 4.10 og 4.11. Be‐
styrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, for så vidt der ikke efter lovgivningen eller nærværende vedtægter kræves særlig majoritet. Står stemmerne lige, er forslaget bortfaldet. 4.8 Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler eller søgsmål mellem museet og ham selv. Han må heller ikke deltage i be‐
handlingen af spørgsmål om aftaler mellem museet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod muse‐
ets. Direktør og bestyrelse må ikke disponere på en sådan måde, at dispositionen er egnet til at skaffe andre en utilbørlig fordel på museets bekostning. Ej heller må de efterkomme beslutninger, der måtte være ugyldige som stridende mod lovgivningen eller museets vedtægter. Spekulationsforretninger vedrørende museets aktiver må ikke finde sted. 4.9 Bestyrelsens medlemmer oppebærer ikke vederlag for deres arbejde, men rejseudgif‐
ter m.v. kan efter bestyrelsens principbeslutning refunderes, normalt efter Statens tak‐
ster. 4.10 Ordinært bestyrelsesmøde afholdes normalt 4 gange om året. Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
6 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
4.11 Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden bestemmer det, eller det skriftligt begrundet forlanges af 3 bestyrelsesmedlemmer. I sidstnævnte fald skal mø‐
de afholdes inden 1 måned efter kravets fremsættelse. 4.12 Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, har den på‐
gældende adgang til at lægge sit synspunkt skriftligt frem ved formand eller næstfor‐
mand. Museets direktør fører et referat af ethvert bestyrelsesmøde jf. § 5.5. Ethvert be‐
styrelsesmedlem kan kræve at få sine bemærkninger ført til referatet. 5. Ledelse og øvrige personale 5.1. Museet skal have et personale, der i omfang og sammensætning står i et rimeligt for‐
hold til museets størrelse, økonomi, ansvarsområde og arbejdsplan. 5.2.1. Bestyrelsen skal til at forestå museets daglige ledelse ansætte en direktør i en hel‐
tidsstilling. 5.2.2. Museets direktør skal have en relevant museumsfaglig baggrund. Museet skal have faguddannet personale, der modsvarer museets hovedansvarsområde. 5.3. Museets direktør har inden for den af bestyrelsen vedtagne arbejdsplan med tilhø‐
rende budget det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virk‐
somhed. 5.4. Det påhviler bestyrelsen at holde Kulturarvsstyrelsen underrettet om, hvem der vare‐
tager den daglige ledelse af museet. 5.5. Museets direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen, men fungerer som bestyrel‐
sens sekretær. 5.6. Museets direktør ansætter museets øvrige personale inden for rammerne af de god‐
kendte arbejdsplaner og budgetter. 5.7. Museets personale skal have mulighed for at efter‐ og videreuddanne sig. 6. Tegningsregler Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
7 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
Museet forpligtes ved underskrift af 2 personer, hvoraf den ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand og den anden et bestyrelsesmedlem eller museets direktør. Bestyrelsen kan meddele direktøren eller dennes stedfortræder begrænset tegningsret alene eller i forening med andre. 7. Budget og arbejdsplan 7.1. Museets regnskabsår følger kalenderåret. 7.2.1 Museets direktør skal årligt udarbejde forslag til 1‐årig arbejdsplan med tilhørende budget efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. 7.2.2. Budget med tilhørende arbejdsplan skal behandles af bestyrelsen og derefter sen‐
des til de relevante tilskudsgivende myndigheder inden for de af disse fastsatte frister. 7.2.3 Budget med tilhørende arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 31. januar i budgetåret. 7.3.1 I det første år i hver ny kommunal valgperiode udarbejder museets direktør forslag til en 4‐årig arbejdsplan efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. Arbejdsplanfor‐
slaget skal godkendes af bestyrelsen. Den godkendte 4‐årige arbejdsplan skal sendes til Kulturarvsstyrelsen senest den 15. december. 7.3.2 Det skal af den 4‐årige arbejdsplan fremgå, hvilke nærmere bestemte opgaver inden for museets ansvarsområde, museet påregner at udføre de pågældende år. 7.4.1 Museet skal inden for sit ansvarsområde foretage indsamling, registrering og forsk‐
ning. 7.4.2. Museet skal drage omsorg for samlingernes forsvarlige opbevaring og nødvendige konservering. 7.4.3. Museet skal ved et aktivt formidlingsarbejde gøre sin samling og sin viden tilgænge‐
lig for alle befolkningsgrupper. 8. Regnskab og beretning m.v. Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
8 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
8.1 Museets regnskab skal føres i overensstemmelse med den af Kulturarvsstyrelsen ud‐
arbejdede vejledende kontoplan. 8.2. Museets direktør er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Inden for det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentarer har museets direktør dispositionsret. Herfra er undtaget enhver disposition, som kunne rejse tvivl om direktørens habilitet i forhold til varetagelsen af museets interesser. Sådanne dispositioner skal på forhånd godkendes af bestyrelsens formand eller næstformand. Museets direktør, eller den dertil bemyndigede, skal godkende udgifts‐ og indtægtsbilag. 8.3 Senest 1. februar afgives regnskab for det foregående regnskabsår til den af repræ‐
sentantskabet valgte statsautoriserede revisor (jf. § 4.5), som senest 1. marts skal tilen‐
debringe revisionen. 8.4. Årsregnskabet skal afgives efter retningslinjer fastsat af Kulturarvsstyrelsen. 8.5. Regnskabet skal være påtegnet af museets samlede bestyrelse, museets direktør og af museets revision. Revisionspåtegningen skal angive, at revisionen er udført i overensstemmelse med den af Kulturministeriet fastsatte revisionsinstruks for museer, der modtager statstilskud efter museumsloven. 8.6. Museets direktør skal årligt udarbejde en beretning efter retningslinjer fra Kulturarvs‐
styrelsen. Beretningen skal godkendes af bestyrelsen. 8.7. Regnskab og beretning indsendes til Kulturarvsstyrelsen inden den 15. juni det efter‐
følgende år. 8.8. Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af museets formue. 8.9. Væsentlig nedbringelse af museets formue kan kun ske med tilslutning fra Kulturarvs‐
styrelsen. 8.10. Der skal tinglyses deklaration om, at der ikke kan disponeres over fast ejendom ved Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
9 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
pantsætning eller salg uden samtykke fra Kulturarvsstyrelsen. 9. Udskillelse, kassation, sikring m.v. 9.1 Udskillelse (herunder kassation) af genstande fra samlingerne til andre end statslige og statsstøttede museer kan kun ske efter godkendelse fra Kulturarvsstyrelsen (jf. be‐
kendtgørelsen om museer). 9.2 Deponering af genstande til andre end offentlige institutioner kan kun ske efter fore‐
læggelse for Kulturarvsstyrelsen. 9.3 Genstande eller samlinger, der er behæftede med klausuler, må ikke modtages uden forelæggelse for Kulturarvsstyrelsen. 9.4 Museet skal træffe nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af samlingerne mod brand, tyveri og hærværk. 9.5Skade på samlingerne samt tyveri fra samlingerne skal snarest indberettes til Kultur‐
arvsstyrelsen. 10. Åbningstider og adgangsvilkår 10.1. Museet skal være tilgængeligt for offentligheden på forud bekendtgjorte åbningsti‐
der, og åbningstidens omfang skal stå i rimeligt forhold til museets størrelse. 10.2. Ud over museets udstillinger er dets samlinger, herunder registre, arkiver, magasi‐
nerede genstande m.v. offentligt tilgængelige efter forudgående aftale. Hvor hensynet til museets meddelere taler derfor, kan optegnelser, fotos m.v. imidlertid undergives begrænsninger i forhold til offentlighedens adgang og brug. 11. Vedtægtsgodkendelse og tilsyn 11.1. Vedtægtsændringer kræver at mindst fem bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor. 11.2. Museets vedtægter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen. Udgave 01-01-2013
Gruppe:
285
Dato:
01-9-2012
Side:
10 (10)
Kongelig Dansk Aeroklub
Danmarks Tekniske Museum - Flyvefraktionen
11.3. Museets virksomhed, herunder samlingernes konserverings‐ og registreringsmæssi‐
ge tilstand og opbevaringsforhold, er undergivet tilsyn af Kulturarvsstyrelsen. 11.4. Samlingerne er underlagt revision i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om regnskab og revision af statsanerkendte museer. 12. Ophør 12.1 Til beslutning om museets ophævelse kræves, at der med dette ene punkt på dags‐
ordenen indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, og at forslaget støttes af ¾ af samtlige repræsentantskabsmedlemmer. Hvis forslaget ikke opnår det nødvendige antal stemmer, men dog støttes af ¾ af de tilstedeværende repræsentanter, indkaldes straks til et nyt repræsentantskabsmøde med mindst 8 hverdages varsel, og på dette kan beslutningen vedtages af ¾ af de fremmødte repræsentanter. 12.2. Såfremt museet må ophøre, afgør kulturministeren efter forhandling med Kultu‐
rarvsstyrelsen, hvorledes der skal forholdes med museets samling. Foranstående vedtægter er vedtaget til ikrafttrædelse d. 1. januar 2007 af bestyrelsen for Danmarks Tekniske Museum d. 28. november 2006 og af repræsentantskabet for Danmarks Tekniske Museum den 18. december 2006. ______________________ _____________________ Ebbe H. Kristiansen Jens Breinegaard Formand for Danmarks Tekniske Museum Museumsdirektør Godkendt af Kulturarvsstyrelsen den 20.12.2006 Udgave 01-01-2013
Adresser m.v.
NAVN
ADRESSE
POSTNR.+BY
TELEFON
E-MAIL ([email protected])
ORGANISATION
Aksel C. Nielsen
Henrik Stampesvej 21
9310 Vodskov
+45 24819945
acni+stofanet.dk
DFU
Allan Hansen
DMU/
Sport
Anders Larsen
DULFU
Anders Madsen
Kirkevænget 59
4360 KirkeEskildrup
+45 40560046
am+kda.dk
KDA
Arne Haugaard
Højbjergvej 46
4330 Hvalsø
+45 22732277
falcon+naturhov.dk
DHPU
Bent Daugaard
Solbakken 54
4400 Kalundborg
+45 53508747
be+kda.dk
Pilotshop
Bent Esbensen
Gl. Vardevej 213
6715 Esbjerg
+45 50990007
besbensen+gmail.com
KZ&V
Bent Holgersen
Hvedevænget 30
6600 Vejen
+45 20473625
holgersen+vejen-net.dk
DSvU
Christoffer Mundt
Præstehusene 35
2620 Albertslund
+45 27137538
christoffer+mundt.dk
DBu
Hans Chr. Hoeck
Jernbanegade 21, 2.th.
9000 Aalborg
hchoeck+gmail.com
DSvU
Hans Havsager
Abelsvej 15
4100 Ringsted
hhavsager+gmail.com
DULFU
Hardy Vad
Sønderskovvej 8
7451 Sunds
+45 22132243
hardy.vad+live.dk
KZ&V
Helge Hald
Stenbjergvej 202
9220 Aalborg Ø
+45 29739155
formand+kda.dk
KDA
Henning Romme
Rennebæksvej 17
4960 Holeby
+45 20209062
hromme+hotmail.com
DMU
Henrik R. Sommer
MDK
Henrik Rønbjerg Nielsen
hr+aams.dk
DULFU
Herbert Andersen
Kærstykkevej 35
2650 Hvidovre
+45 21233286
herb+andersen.mail.dk
DSvU
Hjalmar Nielsen
Carstensgade 79
6270 Tønder
+45 20225894
hjalmar+mail.dk
DMU
ibb.kzv+gmail.com
KZ&V
+45 20138835
privat+svendsen-data.dk
DMU
+45 20489899
jtp+pharmanord.com
DMU
+45 61695058
jan+hotmail.com
DSvU
discus_8+hotmail.com
DSvU
jelm+dadl.net
DSvU
Ib Benzien
Ivan Svendsen
Ormeslevvej 34
4241 Vemmelev
Jacob Pedersen
Jan Schmeltz Pedersen
Tunet 39
3450 Allerød
Jeanette Bjerg Hansen
Jens Elmeros
Udgave 01-01-2013
Vestermarksvej 5
9000 Aalborg
+45 98164066
NAVN
ADRESSE
POSTNR.+BY
TELEFON
E-MAIL
([email protected])
ORGANISATION
Joachim Hegelund
Olymposvej 6, 2th
2300 København S
+45 60802098
joachimhegelund+msn.com
DSvU
John K. Karlsen
Østre Parkvej 5A
4100 Ringsted
+45 40421247
kyhne+c.dk
DULFU
Johannes Larsen
Rosenvænget 20
3660 Stenløse
+45 61330251
jetjolar+mail.dk
DULFU
Jørn Vinther
Lindetoften 47
2630 Taastrup
+45 20684349
jorn+vinther.mail.dk
DBu
Kim Jakobsen
Danasvej 25, 1-3
8700 Horsens
+45 75612780
kim+it-glider.dk
DSvU
Kim Larsen
DBu
Knud Nielsen
Elev Tværvej 3
8520 Lystrup
+45 40107707
elek+fiber.dk
DMU
Lars Agesen-Pagh
Monradsgade 36
7400 Herning
+45 24941727
lap+dsvu.dk
DSvU
Lau Laursen
Italiensvej 88
2300 København S
+45 32592005
laursen+naegroup.eu
DBu
+45 20921500
lisette_sb+hotmail.com
KDA
rovs+webspeed.dk
DMU
Lennart Wahl
DKFU
Lisette Bertelsen
Viborgvej 68 – Mejrup
7500 Holstebro
Louis Rovs Hansen
Godthåbsvej 3
9900 Frederikshavn
Luis Petersen
MDK
Merete Strandberg
Limfjordsgade 121
9440 Aabybro
+45 78782190
mail+flyvdmu.dk
DMU
Michael Kristensen
Teglvej 17
9800 Hjørring
+45 40460429
mk+dsvu.net
DSvU
Michael Olsen
DHPU
Mogens Hansen
mohkis+hotmail.com
DSvU
Morten Hartvig Hansen
mhha+risoe.dtu.dk
DKFU
Niels Chr. Levin Hansen
DFU
Niels Jørgen Askirk
DHPU
Ole Gellert Andersen
Zeisesvej 9
6100 Haderslev
Ole Kobberup
+45 61205916
olefss+mail.dk
DSvU
+45 51226234
okokobberup+netscape.net
DFU
palle.graversgaard+gmail.com
DULFU
+45 21263674
pallejc+mail.dk
KDA
MOBIL-
E-MAIL ([email protected])
ORGA-
Palle Graversgaard
Palle J. Christensen
NAVN
Udgave 01-01-2013
ADRESSE
POSTNR.+BY
TELEFON
NISATION
Patrich Holm Pedersen
DSvU
Paul Harrison
Løveborgvej 1A
4420 Regstrup
+45 40856067
paul.hulme.harrison+gmail.com
KDA
Per Wistisen
Lunavej 22
9200 Aalborg SV
+45 40381108
perwistisen+stofanet.dk
KDA
Peter Rasmussen
Vølundsgade 20
2200 København N
pr+peter.dk
DSvU
Poul B. Hørup
Ryttergaardsvej 34, 3 mf.
3520 Farum
hoerup+post4.tele.dk
DSvU
+45 40749940
Poul E.B. Nielsen
Poul Guldbæk
DKFU
Lindekrogen 7 C
9260 Gistrup
+45 21829875
poul+guldbaek.net
Rasmus Nielsen
Regnar Petersen
DSvU
DMU
Vænget 20
7330 Brande
+45 40522328
Rex Andersen
Ricard Matzen
Smålodsvej 43
4100 Ringsted
Rune Balle
Landevejen 48
8305 Samsø
+45 25793516
regnarbrande+gmail.com
KDA
rex.andersen+vip.cybercity.dk
DMU
rm+tnm.dk
KDAdirekte
runeballe+mail.dk
DMU
Scott Torkelsen
DHPU
Sverre Eplov
Skovrækken 11B
4600 Køge
sverre+explicit.dk
DSvU
Søren Pedersen
Baunehøjen 13
3320 Skævinge
+45 26126009
spe+info.dk
KDA
Vagn Jensen
Skalmstrupvej 18
8930 Randers NØ
+45 20496282
ndata+post3.tele.dk
DMUSport
Vagn Sørensen
vagnsorensen8200+gmail.com
DBu
Øjvind K. Frank
ojvind.frank+velux.com
DSvU
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
300
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPORTSLICENSER - GENERELT
Udstedelse og fornyelse af FAI-sportslicens bliver for alle sportsgrene udført af KDA.
FAI-sportslicens er gyldig i alle lande, der er repræsenteret i FAI. Den skal forevises ved deltagelse i konkurrencer og rekorder, der udføres i overensstemmelse med FAI´s regler. For at
være gyldig, skal indehaveren med sin underskrift bekræfte, at han/hun kender og forstår
FAI´s Sporting Code og forpligter sig derved til at overholde den.
Derudover skal alle indehavere af sportslicens være registreret i FAI's database. Registreringen foretages af KDA. Har man ikke en gyldig sportslicens eller ikke er registreret i FAI's database, kan starttilladelse nægtes af konkurrenceledelserne.
Licensen er kun gyldig hvis man er registreret hos FAI og har sportslicensen fornyet for det
pågældende år.
Licensen er udstedt af KDA på vegne af FAI, og den kan uden varsel inddrages af begge
parter.
En FAI-sportslicens er kun gældende for en enkelt FAI-sportsgren. En sportslicens til svæveflyvning gælder f.eks. ikke til en konkurrence i faldskærmsspring eller til hang- og/eller paragliding.
En sportsudøver, der er blevet diskvalificeret, skal deponere sin licens for den periode diskvalifikationen varer. Enhver forsinkelse i deponeringen af sportslicensen forlænger perioden
med diskvalifikation tilsvarende. I denne periode kan den diskvalificerede ikke deltage i FAI
sportsaktivitet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
301
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UDSTEDELSE OG FORNYELSE AF SPORTSLICENS
Forhold ved udstedelse og fornyelse af sportslicens
UDSTEDELSE
Ved udstedelse skal ansøger fremsende
- pasbillede på papir (pr. post)
- navn,
- fødselsdato,
- adresse,
- fødested (land)
- nationalitet
- hjemland (DEN)
- medlemsnummer
- luftsportskategori
- telefonnummer
- gebyr (overføres til bankkonto)
- Bestillingsblanket
samt det aktuelle gebyr for sportslicensen til KDA. (se gebyroversigt gruppe 999)
Bankkonto 9173-3429409608 kan benyttes ved betaling, men husk at opgive navn og medlemsnummer ved bankoverførslen.
KDA checker medlemsstatus og registrerer betalingen i vort regnskabssystem.
KDA tildeler sportslicensnummer (ved ny licens) indenfor gældende nummerserie og udsteder
sportslicensen eller fornyelsesmærket, som sendes til den opgivne adresse.
FORNYELSE:
Ved fornyelse skal ansøgeren fremsende:
- sportslicensnummer
- navn,
- fødselsdato,
- adresse,
- fødested (land)
- nationalitet
- hjemland (DEN)
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
301
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
UDSTEDELSE OG FORNYELSE AF SPORTSLICENS
- medlemsnummer
- luftsportskategori
- telefonnummer
- gebyr (overføres til bankkonto)
- Bestillingsblanket
samt det aktuelle gebyr for fornyelse af sportslicensen til KDA. (se gebyroversigt gruppe 999)
Bankkonto 9173-3429409608 kan benyttes ved betaling, men husk at opgive navn og medlemsnummer ved bankoverførslen.
KDA checker medlemsstatus og registrerer betalingen i vort regnskabssystem.
Ved fornyelse fremsender KDA kun FAI-mærkatet til ansøgeren, som selv indsætter mærkaten i
sin licens. Det er ikke nødvendigt med et KDA stempel på mærkaten.
På forespørgsel vil KDA kunne oplyse, om et medlem har betalt for fornyelse samt dato for betalingen.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
320
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGLER FOR DANSKE REKORDER
Regler for danske rekorder:
Da danske rekorder principielt senere også kan blive anerkendt som Nordisk rekord
og/eller verdensrekord, er baggrunden for at sætte danske rekorder de samme, som er
gældende for verdensrekorder efter FAI-regelsættene.
Dette udelukker desuden mulig tvivl om eventuelle forskelle mellem danske "tillempede
regler" og internationale regler.
I de enkelte tilfælde føres danske rekorder i discipliner, der ikke føres i FAI-regí, men kun
efter direkte aftale med den enkelte union. Regelsættene er dog de samme.
Forudsætninger
1. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget være aktivt medlem af sin
union og dermed ikke være i kontingentrestance.
2. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget have en gyldig sportslicens til den pågældende sportsgren.
3. Regelsættene som angivet i FAI Sporting Code General Section og den Sporting Code,
der er gældende for den pågældende sportsgren, skal overholdes.
Herunder er som hovedpunkter nævnt nogle parametre fra ovenstående, der skal vurderes, før man forsøger at sætte en ny rekord.:
- Krav til dommere eller observatører
- Krav til udstyr, luftfartøj og andet
- Krav til måleudstyr og tolerancer
- Krav til dokumentation (papirer, fotos, log m.v.).
- Krav til forbedring af rekord (%-forøgelse).
(Generelle krav er omtalt i General Section, men der er ofte anført andre krav i den pågældende sportsgrens Sporting Code).
4. Før en rekord vil blive anerkendt som dansk rekord af KDA, skal den være godkendt af
den pågældende unions rekordudvalg (eller tilsvarende).
5. Eventuelle verdensrekordforsøg skal anmeldes til KDA, der videresender til FAI, senest
5 arbejdsdage efter et rekordforsøg.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
321
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
REGLER FOR GODKENDELSE AF REKORDER
Generelle regler for at få en dansk rekord godkendt og optaget som sådan i
KDA´s rekordlister.
Da danske rekorder principielt senere også kan blive anerkendt som Nordisk rekord og/eller
verdensrekord, er baggrunden for at sætte danske rekorder de samme, som er gældende for
verdensrekorder efter FAI-regelsættene.
Dette udelukker desuden mulig tvivl om eventuelle forskelle mellem danske "tillempede regler" og internationale regler.
I de enkelte tilfælde føres danske rekorder i discipliner, der ikke føres i FAI-regí, men kun ef
ter direkte aftale med den enkelte union. Regelsættene er dog de samme.
Forudsætninger
1. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget være aktivt medlem af sin organisation og dermed ikke være i kontingentrestance.
2. Rekordsætteren(erne) skal på tidspunktet for rekordforsøget have en gyldig sportslicens til
den pågældende sportsgren.
3. Regelsættene som angivet i FAI Sporting Code General Section og den Sporting Code,
der er gældende for den pågældende sportsgren, skal overholdes.
Herunder er som hovedpunkter nævnt nogle parametre fra ovenstående, der skal vurderes, før man forsøger at sætte en ny rekord.:
- Krav til dommere eller observatører
- Krav til udstyr, luftfartøj og andet
- Krav til måleudstyr og tolerancer
- Krav til dokumentation (papirer, fotos, log m.v.).
- Krav til forbedring af rekord (%-forøgelse).
(Generelle krav er omtalt i General Section, men der er ofte anført andre krav i den pågældende sportsgrens Sporting Code).
4. Før en rekord kan blive anerkendt som dansk rekord af KDA, skal den være godkendt af
den pågældende organisation.
5. Eventuelle verdensrekordforsøg skal anmeldes til KDA, der videresender til FAI, senest 5
arbejdsdage efter et rekordforsøg.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
330
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
Kalibrering af GPS-loggere
I forbindelse med afholdelse af f.eks. konkurrencer, rekordforsøg etc., anvendes der i flere luftsportsgrene GPS-loggere til dokumentation af forskellige forhold under flyvning. Dette udstyr er
meget præcist, og skal opfylde visse krav, stillet af FAI, for at kunne være grundlag for en godkendelse af flyvningen.
Sådanne loggere skal med mellemrum kalibreres af en af KDA autoriseret person, der har dels det
fornødne kendskab til sådant materiel, men også det fornødne udstyr til at foretage en sådan kalibrering.
Kalibrering skal p.t. foretages hvert 2. år, og der skal udfyldes en kalibreringsattest, som bl.a. skal
medsendes ved hver ansøgning om godkendelse af rekord.
Kalibrering af loggere kan i det fleste tilfælde foretages af fabrikanten af det pågældende mærke.
Herudover har KDA på vegne af FAI godkendt følgende personer til at foretage de foreskrevne kalibreringer:
Herbert Andersen, Kærstykkevej 35, 2650 Hvidovre, tlf. 3678 9048
Joachim Hegelund, Olymposvej 6, 2.th., 2300 København S, tlf. 6080 2098
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
400
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
UDDANNELSESVIRKSOMHED
I KDA’s og medlemsorganisationernes virksomhed indgår i et vist omfang teoretisk og
praktisk uddannelse af pilotaspiranter og piloter, ligesom aflæggelse af såvel teoretiske
som praktiske flyveprøver er uddelegeret til medlemsorganisationerne.
I det omfang der er tale om uddannelse der omfatter virksomheden i mere end en enkelt
organisation, foregår der ofte et samarbejde direkte imellem de berørte organisationer, og
i andre tilfælde foregår uddannelsen direkte i regi af KDA.
Et sådant eksempel er Sprogtestvirksomheden, der på foranledning af KDA’s uddannelsesudvalg blev godkendt af daværende Statens Luftfartsvæsen – nu Trafikstyrelsen i
2009.
Trafikstyrelsen ser gerne, at så mange obligatoriske fællesfag som muligt bliver samlet i
KDA, og uddannelsesudvalget er indstillet på, efter aftale med de enkelte medlemsorganisationer, at medvirke hertil.
Alle sådanne undervisningstiltag vil i praksis naturligvis blive gjort i samarbejde med organisationerne – det har KDA ikke selv kapacitet til – men koordination og planlægning vil
KDA gerne påtage sig når der opstår behov for det.
Udover de nævnte eksempler på uddannelsesudvalgets aktiviteter, vurderer det endvidere
løbende behovet for undervisningsmateriale (lærebæger) i områderne, og tilstræber at
have ajourført og tidssvarende materiale tilgængelig for medlemsorganisationerne og andre som finder anvendelse herfor.
Uddannelsesudvalgets kommissorium vil til stadighed blive ajourført når det skønnes
nødvendigt efterhånden som nye tiltag etableres.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Håndbog for KDA’s
sprogtestvirksomhed
1. udgave
1. oplag
Af KDA’s Uddannelsesudvalg
Kongelig Dansk Aeroklub
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
2 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
HÅNDBOG FOR SPROGTESTVIRKSOMHED
er sat med Palatino Linotype og trykt hos KDA.
1. udgave, 1. oplag 2009.
Ingen del af denne bog må gengives i nogen form eller nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,
ved kopiering, båndoptagelse eller på anden vis, uden foregående tilladelse fra Kongelig Dansk Aeroklub.
Copyright  Kongelig Dansk Aeroklub.
All rights reserved.
Printed in Denmark.
FORSIDEFOTO: Knud Larsen.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
3 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Indholdsfortegnelse
Forord
Kapitel 1
Sprogtestvirksomhedens navn og adresse
Kapitel 2
Organisation
Kapitel 3
Administration
Kapitel 4
Målsætning og standard
Kapitel 5
Program for standardisering
Kapitel 6
Kvalitetssikringssystem
Kapitel 7
Bilag og dokumenter
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
4 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 1
Sprogtestvirksomhedens navn og adresse
Navn:
KDA Sprogtest
Adresse:
Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde
Telefon:
46 14 15 00
Telefax:
46 19 13 16
Email:
[email protected]
Hjemmeside:
www.kda.dk
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
5 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 2
Organisation
I det følgende beskrives sprogtestvirksomhedens organisatoriske opbygning.
2.1 KDA’s bestyrelse
KDA’s sprogtestvirksomhed ledes overordnet af bestyrelsen for Kongelig Dansk Aeroklub. Bestyrelsens sammensætning fremgår af KDA’s hjemmeside.
2.2 Sekretariat
Sekretariatet har ansvaret for den daglige administration af sprogtestvirksomheden.
Sekretariatet ledes af Anders Madsen, som samtidig er KDA’s generalsekretær. Sekretariatet findes på sprogtestvirksomhedens adresse.
2.3 KDA’s Uddannelsesudvalg
KDA’s uddannelsesudvalg fastlægger den overordnede politik for sprogtestvirksomhedens virke. Uddannelsesudvalgets sammensætning fremgår af KDA’s
hjemmeside.
2.4 Uddannelsesansvarlig
Uddannelsesansvarlig for sprogtestvirksomheden er Henning Romme.
2.5 Sprogassessorer
Der udpeges i samarbejde med unionerne og der uddannes i samarbejde med Statens Luftfartsvæsen en række sprogassessorer. SLV informeres om alle ændringer i
listen over sprogassessorer tilknyttet sprogtestvirksomheden.
2.6 Administrationen
Den daglige administration af sprogtestvirksomheden foregår fra sekretariatet, se
gruppe 2.2.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
6 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 3
Administration
I det følgende beskrives den daglige administration af sprogtestvirksomheden.
3.1 Udvælgelse af sprogassessorer
De enkelte medlemsunioner udpeger kandidater til sprogassessorer til sprogtestvirksomheden. Efter udpegning foretager sprogtestvirksomheden en uformel sprogtest
og et interview med kandidaten. Såfremt sprogniveauet som sprogtestvirksomheden
ønsker opnås, og kandidaten i øvrigt anses for egnet til jobbet som sprogassessor,
indstilles vedkommende til deltagelse i efterfølgende kursus for sprogassessorer.
Efter tilfredsstillende deltagelse i kursus (godkendt af SLV) og gennemførelse af officiel sprogtest med tilfredsstillende resultat opnår kandidaten rettighed til at agere
som sprogassessor.
Sprogassessorerne underskriver aftale hvoraf det fremgår at vedkommende er bekendt med gældende regler på området (BL 6-08) og at vedkommende vil efterleve
disse.
3.2 Registrering af sprogassessorer
Efter punkterne i 3.1 er gennemført registreres sprogassessoren på sprogtestvirksomhedens liste over sprogassessorer. Listen er til en hver tid at finde på sprogtestvirksomhedens hjemmeside.
3.3 Registrering af sprogtestkarakter
Administrationen registrerer kandidaternes sprogtestniveau i elektronisk database.
Databasen indeholder navn og adresse på kandidat, personnummer, navn på sprogassessor, dato for sprogtest, type af radiobevis til hvilket prøven er tilknyttet, sted for
prøven samt den opnåede karakter.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
7 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 4
Målsætning og standard
Der er sprogtestvirksomhedens opgave at sikre alle involverede kender sprogtestvirksomhedens målsætning og standard.
4.1 Målsætning
Det er sprogtestvirksomhedens målsætning:
at tilbyde organisationens medlemmer en sprogtest
at sprogtesten i alle henseender lever op til gældende regler
at sprogtesten gennemføres af kvalificerede og godkendte sprogassessorer
at sprogtest for medlemmer udføres uden henblik på indtjening eller honorering
at sprogtest for ikke-medlemmer kan undtagelsesvis udføres efter nærmere aftale
med sprogtestvirksomheden og efter gældende lovgivning på området.
4.2 Standard for sprogassessorer
Sprogtestvirksomheden og tilknyttede personer og medarbejdere skal leve op til den
højeste standard på området og i alle tilfælde følge gældende regler.
De grundlæggende krav til sprogassessorerne er at en union eller SLV har indstillet
og godkendt den pågældende og at vedkommende selv har højeste karakter i sprogtesten, selvom dette ikke kræves i følgende gældende lovgivning på området.
Dette gælder for både nationalt begrænsede radiobeviser og/eller internationale radiobeviser.
4.3 Standard for afholdelse af sprogtest
Sprogtesten afholdes fortrinsvis i et flyverelateret og operationelt miljø. Inden sprogtesten er kandidaten indkaldt eller inviteret skriftligt med en kort orientering om formålet med sprogtesten.
Sprogtesten afholdes efter gældende regler.
Efter afsluttet sprogtest udfylder sprogassessoren et skema udarbejdet eller godkendt af SLV med angivelse af karakteren opnået i sprogtesten. Kandidaten orienteres om resultatet af sprogtesten og om begrundelsen for den opnåede karakter.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
8 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Dette gælder for sprogtest til både nationalt begrænsede radiobeviser og/eller internationale radiobeviser.
Sprogassessoren sørger for at sprogtestvirksomheden modtager de originale dokumenter med anførelse af medlemsnummer inden otte dage fra afholdelse af sprogtesten.
4.4 Standard for dokumentation af sprogtest
Administrationen registrerer navn på sprogtestkandidat, navn på sprogassessor, dato
for sprogtest, type af sprogtest og den opnåede karakter i en database / dataliste.
Originaldokumenterne opbevares i arkiv under personens efternavn.
SLV informeres om den aktuelle status på alle sprogtestkandidater og det opnåede
sprogtestniveau på anfordring – dog mindst én gang om året (dataudskrift og/eller
dataoverførsel).
4.5 Standard for kontrol af sprogtestniveau
Administrationen afholder mindst én gang om året møde for alle sprogassessorer.
Formålet med mødet er at sikre det korrekte kvalitetsniveau i arbejdet med sprogtestvirksomheden samt at sikre en ensartet vurdering af sprogniveauet.
Det er sprogtestvirksomhedens overordnede ansvar at kontrollere at karaktererne for
sprogtest følger retningslinierne fra ICAO, SLV eller EASA (f.eks. BL 6-08, bilag 1,
side 2 og 3).
4.6 Kontrol af sprogassessorernes vurdering og arbejde i øvrigt
Sprogtestvirksomheden gennemgår mindst to gange årligt de enkelte sprogassessores prøveresultater (stikprøver). Såfremt der er bemærkninger til de tildelte
karakterer informeres sprogassessoren skriftligt.
Det er sprogtestvirksomhedens ansvar at sikre at der ikke uoverensstemmelse med
definitionerne af karaktererne og de givne karakterer. Såfremt en sprogassessor ikke
angiver korrekte karakterer efter påtale mister sprogassessoren ret til at udføre
sprogtest for sprogtestvirksomheden.
Mindst én gang i løbet af en tre års periode skal sprogassessoren deltage i seminar
for sprogassessorer. Deltagelsen skal finde sted inden udløb af den tre årige periode.
Derudover kræves reglerne i BL 6-08, punkt 12.1 opfyldt.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
9 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 5
Program for standardisering
Alle opgaver i sprogtestvirksomheden udføres efter et gældende sæt retningslinier.
Sprogtestvirksomhedens medarbejdere og tilknyttede sprogassessorer kender til retningslinierne og skal følge disse.
5.1 Standard for udnævnelse til sprogassessor
Se punkt 4.2.
5.2 Standard for sprogtest
Sprogtest afholdes efter proceduren beskrevet i bilag 1.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
10 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 6
Kvalitetssikringsystem
Sprogtestvirksomheden har følgende retningslinier for at opretholde og overvåge
kvalitetsniveauet for sprogtestvirksomheden
6.1 Overvågning af sprogtest
Sprogtestvirksomheden gennemgår og godkender sprogassessorernes arbejde. Dette foregår ved stikprøvekontrol af aflagte prøver. Stikprøvekontrollen foregår ved at
optagelsen af en eller flere sprogtest sammenholdes med den angivne karakter for
sprogtesten, ref. 4.6.
6.2 Uddannelse og kvalitet
Sprogtestvirksomheden afholder efter aftale med myndigheden på området (SLV)
kurser for sprogassessorer. Efter endt kursus aflægger sprogassessorerne egen
sprogtest og gennemgår en teoriprøve. Prøven skal består med 75% rigtige svar for
at bestå. Teoriprøven er godkendt af SLV.
6.3 Brugernes opfattelse
Sprogtestvirksomheden kan hvis det ønskes foretage en brugerundersøgelse. Dette
kan ske for at sikre at brugernes opfattelse stemmer overens med det ønskede kvalitetsniveau.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
411
Dato:
01-04-2012
Side:
11 (11)
Kongelig Dansk Aeroklub
SPROGTEST HÅNDBOG
Kapitel 7
Bilag og dokumenter
BL 6-08
Diverse skemaer (i arbejde).
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
600
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA’s BIBLIOTEK
Bibliotek:
KDA's bibliotek omfatter ca. 3.800 bind fra ind- og udland, heraf mange indbundne årgange af diverse flyvetidsskrifter helt fra flyvningens barndom samt mange ældre bøger med
tekniske beskrivelser.
Åbningstider er således: Se gruppe XXX
Oversigt over KDA´s bøger findes i 4 databaser.
***** Teksten skal suppleres med udlån og kopiering etc. *****
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
630
Dato:
01-04-2012
Side:
1 (1)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA’s MØDELOKALE
Ordensregler for KDA’s mødelokale.
1. Lokalet kan lånes af medlemsorganisationer uden beregning.
2. Andre organisationer kan i visse tilfælde låne lokalet, dog kun efter aftale med generalsekretæren.
3. Alle møder i lokalet skal være opført i mødelokalekalenderen inden mødet startes / aftales (foretages af sekretariatet).
4. Mødearrangøren er ansvarlig for afhentning og aflevering af nøglen.
5. Afhentning og aflevering af nøgle aftales med sekretariatet.
6. Mødelederen er ansvarlig for at kun det lånte lokale samt gang, toilet og køkken anvendes.
7. Brug af telefoner og kontorudstyr kun efter aftale.
8. Alle møbler sættes på plads efter brug, og bordene tørres af.
9. Varmen lukkes i mødelokalet inden huset forlades.
10. Lærred og projekter sættes på plads efter brug.
11. Brugt bestik og service vaskes op og sættes på plads.
12. Eventuelle ødelæggelser repareres eller erstattes på eget initiativ.
13. Affald bortskaffes.
14. Ved snavs på gulvet som stammer fra mødedeltagerne støvsuges gulvet i det nødvendige omfang.
15. Brug af kaffe og the er gratis. Al anden fortæring er huset uvedkommende.
16. Brug af trådløst netværk er muligt. Koden til netværket fås ved henvendelse til sekretariatet.
Alle brugere af lokalerne skal erklære sig indforstået med ovenstående og dermed acceptere betingelserne.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
701
Dato:
01.09.2012
Side:
1 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG - SAGSBEHANDLING
Retningslinier for oprettelse og behandling af Miljø- og Flyveplads sager:
Formål:
Formålet med denne beskrivelse af hvordan oprettelse og behandling af miljø og flyvepladssager
bør finde sted, udspringer af det stigende antal sager der rejses, de deraf følgende omkostninger
samt et behov for at fastlægge hvilke sager der bør håndteres på organisationsniveau og hvilke
der bør behandles på KDA niveau.
Klubbens opgaver:
Som udgangspunkt bør alle klubber indenfor alle organisationerne have miljø og flyveplads indarbejdet i deres eget organisationsarbejde, hvad enten det er på bestyrelsesniveau eller på udvalgsniveau.
Klubberne opfordres til at opretholde kontakten til relevante myndigheder, ligesom klubberne opfordres til at opretholde et godt og konstruktivt forhold til naboer og beboerforeninger og andre relevante organisationer i nærområdet.
Organisationens opgaver:
Som udgangspunkt bør alle organisationer indenfor KDA have miljø og flyveplads indarbejdet i
deres eget organisationsarbejde, hvad enten det er på bestyrelsesniveau eller på udvalgsniveau.
Organisationerne opfordres til selv at opretholde kontakten til relevante myndigheder, ligesom de, i
samarbejde med klubberne, søger at opretholde et godt og konstruktivt forhold til naboer og beboerforeninger og andre relevante organisationer i nærområdet.
Det er organisationernes opgave at sikre, at alle tilknyttede klubber har fokus på ovennævnte.
KDAs opgave:
Det er KDAs opgave at sikre, at alle tilknyttede organisationer har fokus på ovennævnte.
Det er KDAs opgave af egen drift at tage sager af fælles interesse op.
Oprettelse af sager:
Når en sag omkring en flyveplads eller flyveklub opstår, retter klub eller flyveplads som udgangspunkt altid henvendelse til sin egen organisation.
Er spørgsmålet af en art hvor det er organisationen der er ekspert, løses spørgsmålet på organisationsniveau.
Er spørgsmålet af overordnet karakter og finder organisationen det rigtigt at bruge økonomiske
ressourcer på retter organisationen henvendelse til KDA herom.
Behandling af sager:
Når en sag oversendes til KDAs Miljø og Flyvepladsudvalg tager KDA sagen op til vurdering.
Er sagen af en karakter hvor KDA vurderer ikke at kunne hjælpe, eller er sagen af en karakter der
falder ind under klubbernes eller organisationernes eget ansvar tilbagevises sagen hertil.
Er sagen af en karakter af fælles interesse for organisationerne, eller af en organisation vurderet til
at være af interesse tages sagen op i KDAs Miljø- og Flyvepladsudvalg.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
701
Dato:
01.09.2012
Side:
2 (2)
Kongelig Dansk Aeroklub
MILJØ- og FLYVEPLADSUDVALG - SAGSBEHANDLING
Den efterfølgende sagsbehandling finder sted i Miljø- og Flyvepladsudvalget, evt. med bistand af
sekretariatet i KDA huset, hvor alle sagen arkiveres.
Alle skrivelser i forhold til officielle myndigheder vil tilgå de involverede klubber og organisationer i
kopi.
spe 29.4.2012
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
1 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Formål:
I erkendelse af, at flyvning og luftsport i manges øjne anses for at være en tillukket, utilnærmelig og dyr fritidsbeskæftigelse for de få, introducerer KDA Ungdom hermed en række ”drejebøger” der enkeltvis eller i kombination kan tjene til inspiration for klubber og organisationer, med det formål at gøre luftsport og fritidsflyvning mere kendt og anerkendt
iblandt den brede befolkning, med speciel fokus på unge.
Drejebøgerne:

Testpiloter, side 2
Giver den enkelte pilot eller klub en kort vejledning i, hvordan man kan introducerer
flyvning til unge mennesker, bl.a. med efterfølgende mulighed for at se oplevelsen
på Facebook.

Nabodag, side 4
Giver klub eller flyveplads en ide om, hvordan man kan pleje et godt naboskab til de
nærmeste og dermed mest belastede naboer.

Åbent Hus, side 5
Giver klub eller flyveplads en ide om, hvordan man i en bredere kreds kan pleje forholdet til en bredere kreds af naboer og lokalområdet.

Fly In. Side 6
Giver klub eller flyveplads et forslag til hvordan man kan åbne sin flyveklub eller flyveplads for andre klubber.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
2 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Drejebog for ”Testpilot”
Formål:
KDA Ungdom ønsker at udvide kendskabet og skabe åbenhed om luftsport, med speciel
fokus på de unge, da vi ønsker at sænke gennemsnitalderen i luftsporten. Vi ser det som
en fælles opgave, at skabe kendskab og åbenhed omkring flyvning. Vi har derfor brug for
jeres hjælp for at opfylde dette mål, som vil sikre privatflyvningen i fremtiden. Målgruppen
for denne aktivitet er 10-25 år.
Fremgangsmåde for piloten:

Find den unge person. F.eks. ved selv at udvælge personen.
Husk: For unge under 18 år at indhente tilladelse fra den unges forældre.

Fortæl den unge teorien om flyvningen, vis/fortæl om dit luftfartøj.

Under flyvningen vis/fortæl hvad der sker.

Debriefing af flyvningen og evt. information om uddannelsen til privatpilot.

Testpiloten skal nu ønskes tillykke med sin luftdåb, og oplyses om muligheden for
at modtage et antal numre af FLYV sammen med beviset for sin luftdåb samt at oplysninger og billede vedr. flyvningen vil blive oploaded på Facebook.

Oplysninger om den pågældende flyvning skal sendes til KDA’s Ungdomsudvalg.
Send følgende oplysninger:

Navn, alder og e-mail på testpiloten.

Send et billede af testpiloten, luftfartøjet og evt. selve piloten.

Skriv evt. om flyveturen.

Navn og e-mail på piloten.

Registrering af flyet.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
3 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Resultat:
Flyvningen med billede og øvrige oplysninger vil blive uploaded på Facebook, ligesom der
vil blive lavet en database for testpiloten og selve piloten, hvor disse kan bruges i fremtiden til evt. nyhedsbrev.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
4 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Drejebog for ”Nabodag”
Formål:
KDA Ungdom opfordrer klubber og flyvepladser til at pleje forholdet og nærmiljøet omkring
flyvepladsen, med det formål at bevare accepten blandt de nærmeste naboer, samt at opretholde god tone mellem flyveklubben og naboerne.
Forslag til aktiviteter til åbent hus:

Invitér de nærmeste naboer personligt eller ved brev fra klub/flyveplads.

Vis den aktivitet der plejer at være på flyvepladsen. Åben evt. hangaren.

Fortæl om hvordan flyvepladsen opererer og hvordan man tager hensyn til naboer

Spørg ind til hvordan aktiviteterne opleves af omverdenen.


Spørg ind til hvordan klub og flyveplads eventuelt kan være mere hensynsfuld overfor nærmiljøet.
Vær åben for eventuelle problemer der måtte blive bragt frem

Fortæl om flyvningen der forgår på flyvepladsen.

Fremvis jeres luftfartøj og andet materiel.

Tilbyd gæsterne mad og drikke og måske en flyvetur.

Gør dagen til en årlig tilbagevendende begivenhed.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
5 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Drejebog for ”Åbent Hus”
Formål:
Det er for at udbrede kendskabet til den lokale flyveplads og aktiviteterne på flyvepladsen.
Forslag til aktiviteter til åbent hus:

Invitér lokalbefolkningen ved opslag eller annonce i lokalaviser.

Vis den aktivitet der plejer at være på flyvepladsen. Åben evt. hangaren.

Gennemfør eventuelt dagen i samarbejde med andre klubber/organisationer.

Vær åben overfor spørgsmål vedrørende flyvning i forhold til naboer

Fortæl om flyvningen der forgår på flyvepladsen.

Fremvis jeres luftfartøjer og andet materiel.

Tilbyd gæsterne mad og drikke og måske en flyvetur

Gør dagen til en årligt tilbagevendende begivenhed.
Udgave 01-01-2013
Gruppe:
710
Dato:
01-09-2012
Side:
6 (6)
Kongelig Dansk Aeroklub
KDA Ungdom - Drejebøger
Drejebog for ”Fly In”
Formål:
Med det formål at etablere et netværk flyveklubber og flyvepladser imellem, opfordrer KDA
Ungdom til, at der som fast aktivitet arrangeres ”Fly In” for andre organisationer, og klubber.
Forslag til aktiviteter til åbent hus:

Vis den aktivitet der plejer at være på flyvepladsen. Åben evt. hangaren.

Fortæl om flyvningen der forgår på flyvepladsen.

Fremvis jeres fly og andet materiel.

Tilbyd gæsterne mad og drikke.
Udgave 01-01-2013
Kontingent pr. medlem:
Normalt kontingent
Ekstra éngangskontingent i 2013
Direkte medlemmer
Firmamedlemmer
140,00
15,00
705,00
1.250,00
Andre gebyrer:
Sportslicens 2013
Ekspresgebyr (< 5 arbejdsdage)
Gebyr for tilkaldelse i weekend- eller helligdage (hvis muligt)
200,00
400,00
1.600,00
Udgave 01-01-2013