Untitled - Rikke Inter Collection

ev Aktivitets- og ressourcestyring˚/ Effektivisering og produktionsstigning i din institution
˚/ 1
EV Aktivitets- og ressourcestyring
Nyt styringsparadigme i staten
Aktivitets- og ressourcestyring er
Elbek & Vejrups spidskompetence.
Vi har lige siden 1997 udviklet
detaljerede værktøjer til styring
og har gennemført utallige strukturanalyser af organisationers
aktivitets- og opgavehierarkier.
Tlf. + 45 7020 2086
elbek-vejrup.dk
[email protected]
Effektivisering i den offentlige sektor er et omdiskuteret emne og Finansministeriet
beskærer løbende bevillingerne til administration. Aktivitetsstyring har derfor
meldt sin ankomst i den statslige styringsopgave og dermed, et behov for værktøjer. Med en løsning til aktivitets- og ressourcestyring bliver din institution både
mere effektiv og produktiv.
Nedenfor ses en oversigt over potentielle besparelser, som din institution kan
opnå, samt overblik over Elbek & Vejrups systemplatform integreret med Navision
Stat og SLS.
ev Aktivitets- og ressourcestyring˚/ Effektivisering og produktionsstigning i din institution
˚/ 2
Fordele ved EV Aktivitets- og ressourcestyring
˚ E n sammenhængende forretningslogik i en integreret systemplatform.
˚ A
lle ressourcer i samme system.
˚ A
lle aktiviteter i samme system.
˚ M
ulighed for koncernstyring ved anvendelse af flere regnskaber - stadig
med samme fælles funktionalitet.
Hvordan giver en løsning til aktivitetsstyring værdi?:
Aktivitet
effekt
besparelse
Direkte overførsel af relevante tidsregistreringsposter til SLS (og FRAV)
Ingen dobbeltindtastning
Tid
Aktivitetsstruktur skaber overblik over Fuldt overblik over alle årsværk og
Tid
opgaver, som skal løses. Åbner for
mulighed for omfordeling af ressourressourcedisponering og allokering af cer mellem opgaver
timer til opgaver
Aktivitetsstruktur anvendes til eksternt finansierede projekter
Struktureret regnskab og timeregnskab med mulighed for differentiering af timepriser
Tid - øget fakturering til korrekt
pris på IDV
Medarbejdere har fuldt overblik over
eget forbrug af ferie/feriefri etc.
Ingen unødig forstyrrelse af lønmedarbejdere
Tid
Aktiviteter og projekter kan periodiseres og kan afvikles over flere år.
Afrapporteringsparametrene kan
differentieres pr. projekt og passer til
forskellige typer af finansieringskilder
Ingen manuelle opgørelser over forbrug. Datagrundlaget i systemet gør,
at periodeopgørelser kan dannes
automatisk
Tid - væsentlig formindskelse af
administrationstiden på projekter