Mobilt bådstativ system

Nyt fra Antvorskov Skole · Juni 2012
Nyhedsbrev - Juni 2012
En ny måde at starte skole på
Politisk er der bevilliget flere penge til den gode skolestart. Det har betydet, at vi for vores yngste elever har
fået mulighed for at føre vores ambitioner om et mere optimalt læringsmiljø ud i livet, så der er plads til alle
elever i vores fællesskab.
Fra kommende skoleår vil vi derfor ændre på strukturen fra 0.-2. klasse hen imod et mere heldagslignende
skoletilbud. Strukturelt vil dagen se således ud:
6.30-8.05:
8.05-8.15:
8.15-10.45:
10.45-11.15:
11.15-12.15:
12.15-13.45:
13.45-16.00:
16.00-17.30:
Morgen SFO i miniklubbens lokaler
Eleverne gør sig undervisningsklar
Undervisning (der så vidt muligt er uden lærerskifte, men afbrudt af de relevante skift mellem
læringsaktiviteter og nødvendige pauser)
Pædagogisk modul med bevægelse (alt fra fysisk aktivitet til massage og afspænding,
samt klassens tid der planlægges i samarbejde mellem klasselærer og primærpædagog)
Spisepause og frikvarter (primærpædagog)
Undervisning
SFO værksteder for 1. og 2. årgang (0. årgang har fortsat SFO i klassen)
SFO
0. årgang har ikke undervisning efter frokost om onsdagen, da de har færre lektioner end 1. - 2. klasserne.
Dermed får de mulighed for at have en udedag i SFO regi.
Vores ambition med tiltaget er at skabe en ramme, der understøtter muligheden for mere undersøgende og
fleksible læringsmiljøer i både undervisning og SFO. Ved færre skift i løbet af dagen bliver dagen mere forudsigelig for vores elever, hvilket har en positiv effekt på både læringsudbytte og konflikt-niveauet, så alle
vores elever har muligheder for at trives i.
Tiltaget bliver suppleret af mere tid til AKT og supplerende undervisning for at understøtte de elever der på
forskellig vis skal have hjælp til at kunne indgå i det forpligtende fællesskab.
Engelsk fra 1. klasse
Fra kommende skoleår udvider Antvorskov Skole engelskundervisningen med to ugentlige lektioner fra 1.
januar i 1. klasse og hele 2. klasse.
Vi ønsker gennem sproglig opmærksomhed at udvikle elevernes evner og kompetencer til at kommunikere.
Engelsk er en fælles udfordring for både et- som tosprogede elever, hvor de sammen udforsker og lærer et
nyt sprog.
Eleverne vil gennem legende og kreative læringsaktiviteter tilegne sig og genkende ord og begreber på engelsk, som gradvist kan anvendes til fx teater, rollespil og små digitale produktioner.
Vores mål er, at indskolingsengelsk på Antvorskov Skole understøtter kommunikation og sproglig opmærksomhed, som eleverne kan overføre til anden læring. På sigt vil naturligt anvendte engelskkompetencer
være med til at understøtte vores vision om at styrke den enkeltes muligheder i det globale samfund.
Nyt fra Antvorskov Skole · Juni 2012
Flere undervisningslektioner
Som bekendt har vi mange elever i klasserne, hvilket er med til at sikre skolens økonomi. De flere penge
har betydet, at vi fortsat kan forøge og udbygge skolens undervisningstilbud, så vi fremadrettet kan bevare
og videreudvikle vores høje faglige niveau.
Mange steder vælge man at kompensere for det store elevtal i klasserne med tolærerordning og holddeling,
men der er intet videnskabeligt belæg for, at det giver en faglig merværdi. I stedet har vi derfor valgt at
”betale” tilbage til vores elever med ekstra undervisningstid der, hvor vi har prioriteret at arbejde med udvidelsen af vores læringsrum.
For kommende skoleår gives der følgende supplerende lektioner/uge:
0. årgang: 3 lektioner, hvoraf 2 er idræt
1. årgang: 1 lektion idræt og halvårligt 1 lektion matematik + 1 natur/teknik samt 2 lektioner engelsk
2. årgang: 2 lektioner engelsk
4. årgang: 1 lektion matematik og 1 lektion svømning
7. årgang: 3 linjefagslektioner
Linjeopdelt overbygning på den kommende 7. årgang
Nu nærmer tiden sig for startskuddet på vores kommende linjeopdelte overbygning. Der dannes to sciencelinjer, to idrætslinjer, en global linje og en performance art linje.
Interessen har været stor hvilket til vores store tilfredshed betyder, at vi igen i år skal have seks klasser på
årgangen. Det store antal elever er med til at sikre det spændende og dynamiske ungdomsmiljø på vores
skole.
Alle kommende elever har haft mulighed for at prioritere tre linjer. Ud fra linjeønskerne har skolen dannet
klasserne med udgangspunkt i skolebestyrelsens principper. Da der har været en skævdeling imellem kønnene specielt i forhold til vores performancelinje, har skolen valgt at flytte nogle elever til deres 2. prioritet.
Nyansættelser
Skolen har ansat en række nye medarbejdere til det kommende skoleår:
 Lærer Lis Brøndsted, som tidligere har været ansat på Xclass.
 Lærer Marie Osterland, som tidligere har været ansat på Nørrevangsskolen.
 Lærer Maria Dall, som tidligere har været ansat på Vestermose Skole.
 Lærer Camilla Bøgeriis, som har været tilknyttet Antvorskov Skole som vikar i flere år.
 Lærer Johnny Kim Hansen, som har været tilknyttet Antvorskov Skole som vikar i flere år.
 Lærer Morten Peter Foldrup, som kommer fra en stilling på Rynkeby Friskole.
 Lærer Marie Skydt Mikkelsen, som har været ansat på Rosengårdskolen i Odense.
 Lærer Pernille Birk, som tidligere har været ansat på Kariseuddannelsen.
 Lærer Lisa G. Nielsen, som er nyuddannet lærer.
 AKT-pædagog Kenneth Nordblad Jensen, som kommer fra en stilling på SK Reflekt
 Talelærer Sara West Hangartner, som pt. arbejder i sproggrupperne i børneafdelingen på CSU.
Herudover er der ansat 3 pædagoger til skolens SFO:
 Rikke Blok Madsen, som kommer fra en stilling på Børnegården Kildebakken i Korsør
 Jeanne Vilsted, som tidligere har arbejdet som SFO-pædagog i Faxe Kommune.
 Camilla Jensen, som er nyuddannet pædagog.
Nyt fra Antvorskov Skole · Juni 2012
Kantineordning
I marts måned blev der gennemført et 4 ugers forsøg med en kantineordning. Forsøget var en stor succes.
Efter en grundig evaluering, herunder spørgeskemabesvarelser fra elever og forældre, er det besluttet, at
skolen skal have en kantine.
Evalueringen viste visse logistiske udfordringer, hvorfor implementeringen af den nye kantine kommer til at
foregå i faser. Det betyder, at i første omgang vil kantinen være tilgængelig for elever fra 5. til 9. klasse.
For øvrige årgange bliver der - i første omgang - kun mulighed for at købe madpakker inden skoledagens
start.
Kantinen vil nu blive ombygget, således at den bliver up-to-date med både udstyr og indretning. Vi håber og
forventer at kantinen er klar til det nye skoleår, og vi vil senere skrive mere om udbuddet i kantinen.
Vi har ansat Sven Schümann og Pia Friis Jeppesen som skal være det faste køkkenteam fremover. Når
skoleåret er kommet i gang vil vi gå i gang med overvejelser om, hvorledes eleverne kan inddrages i kantineordningen.
Udlån af Stefan Gents
Antvorskov Skole er af Center for Skole blevet bedt om at hjælpe med at løse ledelsesopgaven på Dalmose Skole, da deres skoleleder er sygemeldt.
Afdelingsleder Stefan Gents er derfor blevet konstitueret skoleleder dér indtil medio september.
I den mellemliggende periode varetager Søren Ranthe og Britta Thomsen opgave som afdelingsleder for
overbygningen.