rapport12 - Letpension

Vojens Fjernvarme
A.m.b.a.
Årsrapport for 2012/13
1
CVR-nr. 28 03 26 17
pwc
Indholdsfortegnelse
Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning
x
Den uafhængige revisors påtegning
2
Ledelsesberetning
Selskabsoplysninger
4
Ledelsesberetning
5
Årsregnskab
Resultatopgørelse 1. juni 2012 - 31. maj 2013
6
Balance 31. maj
7
Noter til årsrapporten
g
Supplerende beretning
X
Investeringsplan
yj
Regnskabspraksis
X
pwc
6
8
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktøren har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2012
- 31. maj 2013 for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2012/2013.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vojens, den 13. august 2013
Direktion
Den uafhængige revisors påtegning
Til andelshaverne i Vojens Fjernvarme A.m.b.a.
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Vojens Fjernvarme A.m.b.a. for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31. maj
2013, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
De anførte budgettal samt den supplerende beretning på side 16 er ikke revideret.
Ledelsens ansvar for
årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.
Revisors
ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici
for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens
interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er
passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn errimeligesamt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2012 - 31.
maj 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Den u a f h æ n g i g e revisors erklæringer
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere
handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at
oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Vejle, den 13. august 2013
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Henrik Skr iver Lykke
Selskabsoplysninger
Selskabet
Vojens Fjernvarme a.m.b.a.
Tingvejen 47
6500 Vojens
Telefon: 74 54 29 01
Telefax: 74 54 29 05
CVR-nr: 28 03 26 17
Regnskabsperiode: 1. juni - 31. maj
Hjemstedskommune: Haderslev
pwc
Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået af produktion og salg af fjernvarme og el.
Direktør
Arne Holm
Bestyrelse
Claus Andersen, formand
Bent Nielsen, næstformand
Leif Nielsen
Willy Langmack
Hans Bondo Hansen
Revision
PricewaterhouseCoopers
Herredsvej 32
7100 Vejle
Tlf. 79 21 27 00
Fax. 79 21 27 01
Ledelsesberetning
Udvikling i regnskabsåret
Varmeværkets resultat udgør DKK -2.302.658. Årets resultat udligner således det tidligere fremførte
overskud, hvorefter underskud til indregning i varmepriserne for 2013/14 udgør DKK 1.522.830.
Efterfølgende begivenheder
Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.
Den forventede udvikling
Resultat for det kommende år forventes at blive i størrelsesorden TDKK 1.139.
Resultatopgørelse i. juni - 31. maj
Note
Regnskab
Budget
Regnskab
Budget
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
DKK
DKK 1.000
DKK
DKK 1.000
Nettoomsætning
1
38.242.478
38.860
40.600.971
43.063
Produktionsomskostninger
2
-29.355.988
-28.727
-33.220.466
-29.923
8.886.490
10.133
7.380.505
13.140
Bruttoresultat
Distributionsomkostninger
3
-7.100.881
-6.038
-6.863.320
-6.543
Administrationsomkostninger
4
-2.458.154
-2.508
-2.380.046
-3.093
-672.545
1.587
-1.862.861
3.504
0
1.040
2.010.640
0
-672.545
2.627
147.779
3.504
Resultat af ordinær primær drift
Andre driftsindtægter
5
Resultat før finansielle poster
Finansielle indtægter
6
177.871
70
92.597
70
Finansielle omkostninger
7
-2.530.692
-2.504
-2.543.034
-2.435
-3.025.366
193
-2.302.658
1.139
0
0
0
0
-3.025.366
193
-2.302.658
1.139
Tilbageførsel af henlæggelser
1.200.000
0
0
0
Overført fra tidligere år
2.605.194
780
779.828
-1.523
779.828
973
-1.522.830
-384
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Resultat efter skat
Overført resultat til indregning
af kommende års priser
pur
Balance 31. maj
Aktiver
Note
2013
2012
DKK
DKK
Grunde og bygninger
17.952.739
Ledningsnet og øvrige tekniske anlæg
15.955.263
17.385.069
Fjernvarmecentraler og kraftvarmeværk
39.036.750
39.765.462
1.927.019
1.595.919
74.871.771
75.661.166
74.871.771
75.661.166
343.455
273.588
2.254.994
1.002.452
848.117
2.077.614
73.316
53.026
Overført resultat til indregning i kommende års priser
1.522.830
0
Tilgodehavender
4.699.257
3.133.092
2.682
20.499
5.045.394
3.427.179
79.917.165
79.088.345
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Materielle anlægsaktiver
7
Anlægsaktiver
Varebeholdninger
8
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
9
Periodeafgrænsningsposter
10
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver
Aktiver i alt
pwc
16.914.716
Balance 31. maj
Passiver
Note
Medlemmernes indskud
2013
2012
DKK
DKK
1.504.840
1.504.840
Egenkapital
11
1.504.840
1.504.840
Kreditinstitutter
12
57.870.102
59.936.971
Opkrævet til fremtidige investeringer
13
0
0
57.870.102
59.936.971
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditinstitutter
12
15.106.841
9.599.386
Leverandørgæld mv.
14
3.190.807
3.170.961
1.470.399
3.567.172
774.176
529.187
0
779.828
Kortfristede gældsforpligtelser
20.542.223
17.646.534
Gældsforpligtelser
78.412.325
77.583.505
Passiver
79.917.165
79.088.345
Skyldige tilbagebetalinger til forbrugere
Anden gæld
15
Overført resultat til indregning i kommende års priser
Sikkerheder
16
Medarbejderforhold
17
Nærtstående parter
18
pwc
Noter til årsrapporten
Regnskab
Budget
Regnskab
Budget
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
DKK
DKK 1.000
DKK
DKK 1.000
Nettoomsætning
Varmesalg
18.540.200
20.160
20.506.396
22.550
M3 fjernvarmevand
2.692.235
2.915
2.972.173
3.651
Salg af el, kraftvarmeanlæg
9.299.799
8.200
9.288.999
8.250
Faste afgifter
7.451.063
7.335
7.484.464
8.352
259.181
250
258.789
260
0
0
90.150
0
38.242.478
38.860
40.600.971
43.063
28.290.445
25.561
30.181.138
29.066
0
-700
0
-1.000
49.476
60
45.308
0
907.065
949
1.537.575
1.090
Ledningstab
-4.929.796
-3.731
-4.620.627
-4.432
Vareforbrug
24.317.190
22.139
27.143.394
24.724
Lønninger og gager
689.995
849
930.482
884
Personaleomkostninger
689.995
849
930.482
884
Service på varmekraftværk
402.203
623
390.849
433
Lejeindtægt, antenneanlæg
Forpagtningsindtægter
Produktionsomkostninger
Forbrug af gas
Afgiftsrefusion tidligere år
Forbrug af smøreolie
Forbrug af el, vand m.v.
Rensning af veksler m.m.
Lejede kredsløb
0
70
0
100
70.849
100
112.851
110
Reparation og vedligeholdelse
583.445
750
394.507
450
Forsikring
348.772
380
432.030
430
1.405.269
1.923
1.330.237
1.523
kraftvarmeværk
2.943.534
3.816
3.816.353
2.792
Afskrivninger, produktion
2.943.534
3.816
3.816.353
2.792
29.355.988
28.727
33.220.466
29.923
Andre produktionsomkostninger
Fjernvarmecentraler og
Produktionsomkostninger
pwc
Noter til årsrapporten
Regnskab
Budget
Regnskab
Budget
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
DKK
DKK
DKK
DKK 1.000
Distributionsomkostninger
Lønninger og gager
689.995
849
930.482
883
Personaleomkostninger
689.995
849
930.482
883
Materialer
84.664
100
96.627
50
Rørarbejde
26.004
100
102.324
90
Jordarbejde
29.303
300
152.490
200
Køb af målere og batterier
38.005
0
11.312
0
2.300
0
18.313
0
12.885
50
11.715
50
4.929.796
3.731
4.620.627
4.432
59.718
50
61.774
60
5.182.675
4.331
5.075.182
4.882
øvrige tekniske anlæg
1.228.211
858
857.656
778
Afskrivninger, salg og distrubution
1.228.211
858
857.656
778
Distributionsomkostninger
7.100.881
6.038
6.863.320
6.543
Reparation og vedligeholdelse
Stikprøvekontrol
Ledningstab
Varebil
Ledningsnet og
pwc
Noter til årsrapporten
Regnskab
Budget
Regnskab
Budget
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
DKK
DKK
DKK
DKK 1.000
Administrationsomkostninger
Bestyrelse
160.000
168
168.000
176
Lønninger og gager
754.997
849
930.482
884
Personaleomkostninger
914.997
1.017
1.098.482
1.060
C02 administration
81.936
70
44.912
70
Revision og anden assistance
81.100
120
111.400
80
Selvevaluering
0
0
20.700
0
Advokat
0
25
0
25
Konsulent
0
40
5.975
30
Forbrugsmaterialer
0
50
0
40
62.399
100
64.592
70
2.321
0
0
0
Vask og renholdelse
23.065
20
22.534
20
Forbrugerinformation
38.180
0
16.096
0
Kursus
8.075
40
51.914
40
Andre personaleomkostninger
9.219
12
10.950
12
Repræsentation
2.600
10
5.266
10
91.724
150
124.698
130
116.140
0
0
0
Reparation og vedligeholdelse
Småanskaffelser
Faglige møder, generalforsamling mv.
Indvidelse af nyt varmeværk
Kontorartikler
Telefon, porto og PTG
Tab på debitorer
36.629
20
29.248
30
201.421
220
149.138
160
14.710
0
30.881
0
Forsikringer
43.923
55
59.344
70
Kontingenter
130.753
170
167.491
200
46
40
7.471
20
Administration, DFF-EDB
235.560
244
242.530
255
Energispareforanstaltninger
252.710
0
10.558
0
1.432.511
1.386
1.175.698
1.262
25.153
25
25.153
462
85.493
80
80.713
309
110.646
105
105.866
771
2.458.154
2.508
2.380.046
3.093
EDB
Andre administrationsomkostninger
Bygninger
Andre anlæg,
driftsmateriel og inventar
Afskrivninger, administration
Administrationsomkostninger
pwc
Noter til årsrapporten
Regnskab
Budget
Regnskab
Budget
2011/12
2012/13
2012/13
2013/14
DKK
DKK
DKK
DKK 1.000
Andre driftsindtægter
Salg af C02 kvoter
0
0
730.640
0
Salg af energibesparelser
0
1.040
1.280.000
0
0
1.040
2.010.640
0
177.871
70
92.597
70
177.871
70
92.597
70
2.530.692
2.504
2.543.034
2.435
2.530.692
2.504
2.543.034
2.435
Finansielle i n d t æ g t e r
Renteindtægter på driftskredit,
kursregulering
F i n a n s i e l l e omkostninger
Prioritetsgæld, kursregulering mv.
Materielle a n l æ g s a k t i v e r
Grunde og
bygninger
Ledningsnet
og øvrige
tekniske anlæg
DKK
Kostpris 1. juni
Årets tilgang
Ned- og afskrivninger 1. juni
Årets afskrivninger
Ned- og afskrivninger 31. maj
Regnskabsmæssig værdi 31. maj
pwc
Fjernvarmecentraler og
kraftvarmeværk
Andre anlæg,
driftsmateriel
og inventar
DKK
DKK
19.873.689
48.580.057
86.891.785
2.619.468
1.063.174
-572.150
3.087.640
411.813
20.936.863
48.007.907
89.979.425
3.031.281
2.958.971
31.194.988
47.126.322
1.023.548
25.153
857.656
3.816.353
80.714
2.984.124
32.052.644
50.942.675
1.104.262
17.952.739
15.955.263
39.036.750
1.927.019
Noter til årsrapporten
2013
2012
DKK
DKK
Varebeholdning
Forbrugsmateriale
343.455
273.588
343.455
273.588
10.550
10.550
A n d r e tilgodehavender
Andelsindskud i Dansk Fjernvarmes Projektselskab
Andelsindskud i Dansk Fjernvarmes EDB-selskab
Merværdi- og energiafgifter
1.000
1.000
836.567
1.466.064
0
600.000
848.117
2.077.614
Tilgodehavende vedrørende grund
Periodeafgrænsningsposter
Forsikring
21.501
19.353
Kontingent
51.815
33.673
73.316
53.026
Egenkapital
Medlemmerernes indskud
I alt
Egenkapital 1. juni
1.504.840
1.504.840
Egenkapital 31. maj
1.504.840
1.504.840
pwc
Noter til årsrapporten
2013
2012
Langfristet g æ l d s f o r p l i g t e l s e r
Kreditinstitutter
Afdrag, der forfalder efter 5 år
48.894.567
51.097.454
Afdrag, der forfalder efter 1 år
8.975.535
8.839.517
Langfristet del
57.870.102
59.936.971
Afdrag, der forfalder inden 1 år
15.106.841
9.599.386
72.976.943
69.536.357
O p k r æ v e t til fremtidige investeringer
Saldo 1. juni
0
1.200.000
Tilbageførsel af tidligere henlæggelser
0
-1.200.000
Anvendt i året
0
0
0
0
3.190.807
3.170.961
3.190.807
3.170.961
Skyldige personskatter mv.
104.559
103.387
Feriepengeforpligtelse
526.014
403.034
38.299
22.766
105.304
0
774.176
529.187
L e v e r a n d ø r g æ l d mv.
Leverandører af varer og tjenesteydelser
16
Anden gæld
Skyldige renter
Skyldig overarbejde
17
Sikkerheder
Til sikkerhed for mellemværende med Sydbank A/S er deponeret ejerpantebrev på DKK 4.000.000
Noter til årsrapporten
18
2013
2012
DKK
DKK
Medarbejderforhold
Lønninger
2.959.448
2.294.989
2.959.448
2.294.989
930.482
689.995
Lønninger, pensioner og andre omkostninger til social sikring
er omkostningsført under følgende poster:
Produktionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
930.482
689.995
1.098.484
914.999
2.959.448
2.294.989
5
4
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere
19
N æ r t s t å e n d e parter
Øvrig nærtstående parter
Grundlag
Claus Andersen
Bestyrelsesformand
Leif Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Bent Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Willy Langmack
Bestyrelsesmedlem
Hans Bondo Hansen
Bestyrelsesmedlem
Arne Holm
Direktør
Transaktioner
Der har ikke i årets løb bortset fra normalt ledelsesvederlag været gennemført transaktioner
med bestyrelse eller forretningsfører.
pwc
15
Supplerende beretning
Regnskabsår
Antal forbrugere
2009/1C)
2010/11
1.90?
1.914
1.92C
1.975
500.0C
525.0C
525.0C
580,00
2,7E
2,75
2,7S
3,25
2011/1;>
2012/13
Inkl. moms
Pris varmeforbrug
kr/MWh
Pris kubikmeterforbrug
kr/m3
Pris korrigeret rumfang
kr/m3
Pris pr. BBR m2
kr/m2
20,00
25,00
25.0C
27,50
Pris afkøling mindre end 30 gr.
kr/m3
5,00
5,25
5,25
5,80
m2
m2
m2
m2
391.041
426.122
426.766
447.788
Rumfang/BBR-areal
Cirkuleret vandmængde
m3
1.475.352
1.474.666
1.301.630
1.479.278
Kubikmetersalg
m3
1.315.371
1.334.019
1.200.213
1.350.497
Vandmængde gennem omløb
m3
159.981
140.647
101.417
128.781
Afkøling ved forbrugere
Grader C
31,7
31,9
31
30,9
Afkøling ved centraler
Grader C
36,2
37,1
37,6
36,4
Solvarme
MWh
0
0
2132
6415
Elkedel
MWh
0
0
1122
1994
Energikøb (Naturgas)
MWh
74.469
85.945
63.684
59.435
Varmesalg
MWh
48.516
49.556
43.265
48.581
Salg af el
MWh
10.299
19.270
8.482
5.950
Energi-tab
MWh
15.654
17.119
15.191
13.313
Tab frem til el-afregningsmåler
MWh
29
166
82
18
Tab i ledningsnet
MWh
13.598
13.984
13.707
13.963
Tab ved stillestandsvarme
MWh
348
552
648
606
Tab fra akkutanke og rør
MWh
246
282
280
350
Tab i røggas
MWh
1.433
2.135
474
0
C02 udledning
tons
15.198
17.540
12.997
12.130
Forbrug af el
kWh
480.551
517.287
486.962
558.078
Forbrug af smøreolie
iter
2.900
4.399
1.860
1.678
Forbrug af vandværks-vand
m3
3.027
2.800
5.218
2.235
Vandtab i ledningsnet
m3
2.852
2.659
1.918
2.058
Ny Akkutank
m3
0
0
3.000
0
Taniner (iltbindere, ledningsnet)
iter
925
375
925
400
Natronlud (base, ledningsnet)
<9
780
484
1.140
1.260
<g
j kg
2.375
1.325
2.575
1.050
25
0
35
17
Forbrug af kemikalier:
Saltpoletter (ionbyttere)
Nalcool (motorer)
pwc
Investeringsplan
2013/14
DKK
Solvarmeanlæg med dampvarmelager
pwc
110.000.000
17