GI 137 - Skal du bruge en professionel epoxy grossist?

Transportret
27. juni 2013
MAQS Transport og Shipping
Arbejdsudleje – skal transportøren indeholde skat og hvad bringer
fremtiden?.
ARBEJDSUDLEJE
Den 21. maj i år valgte regeringen ”som led i indsatsen mod social dumping”
at skærpe reglerne om arbejdsudleje. Derfor udsendte SKAT et brev til ca.
24.000 danske virksomheder, der informerede om, at hvis virksomhederne
benyttede sig af udenlandsk arbejdskraft, kan der være krav om, at de skal
indeholde og afregne skat af arbejdsudleje – også i tilfælde, hvor den
danske virksomhed måske ikke anser sig som arbejdsgiver i forhold til den
udenlandske arbejdskraft, som bruges af virksomheden.
For danske vognmænd, der anvender udenlandske vognmænd og dermed
også udenlandske chauffører, er det derfor væsentligt at vide, at sådanne
aftaler i vidt omfang vil være omfattet af de skatteretlige regler om
arbejdsudleje.
Hidtil gældende ret
Hidtil har man betragtet en aftale om anvendelse af udenlandsk arbejdskraft
således, at hvis arbejdet var beskrevet i en aftale og udførtes selvstændigt af
den udenlandske virksomhed til en fast aftalt pris, ville aftalen som
udgangspunkt blive betragtet som en ”entrepriseaftale” (i modsætning til en
aftale om arbejdsudleje). Dette betød, at der ikke var nogen forpligtelse for
den udenlandske virksomheds arbejdstagere til at betale skat til Danmark,
og der var således heller ikke nogen forpligtelse for den danske virksomhed
til at indeholde skat.
Alle de sædvanlige situationer, hvor danske vognmænd viderekontraherede
kørselsopgaver til udenlandske vognmænd, faldt under denne kategori, og
de danske vognmænd skulle derfor ikke indeholde skat.
MAQS Transport og
Shipping anbefales
internationalt
En række internationale ratingbureauer
bedømmer hvert år samtlige
advokatvirksomheder på baggrund af
deres transaktioner i løbet af året samt
interviews med in-house jurister ansat i
de største danske og udenlandske
virksomheder.
Følgende to førende ranglister
anbefaler partnerne i MAQS Transport
og Shipping:
Legal 500
Chambers
Ændrede regler
Med lovændringen er der imidlertid sket en skærpelse af, hvem der er
omfattet af reglerne om arbejdsudleje, og dermed er langt flere vognmænd
og muligvis også speditører blevet forpligtet til at indeholde skat og
arbejdsmarkedsbidrag i relation til de chauffører, som udenlandske
undervognmænd benytter til at udføre transporter i Danmark.
Ændringen betyder nemlig, at der er tale om arbejdsudleje, når udenlandsk
arbejdskraft (herunder chauffører) modtager vederlag for personligt arbejde i
forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet,
når arbejdet udgør en integreret del af den danske virksomhed, dvs. arbejde,
der henhører under virksomhedens kerneydelser (f.eks. kørsel), eller
arbejde, der udøves som et naturligt led i en virksomheds drift, f.eks.
bogholderi, rengøring eller kantinedrift.
Links
Se vores hjemmeside
Kontakt:
Da udførelse af transporter er en del af danske vognmænds kerneydelse, vil
viderekontrahering af kørselsopgaver i de fleste tilfælde være omfattet af
reglerne om arbejdsudleje, uanset om den udenlandske vognmand selv
stiller alt materiel til rådighed og er selvstændigt ansvarlig for transportens
udførelse.
Ulla Fabricius
For så vidt angår speditører, der påtager sig transportopgaver, men som
ikke selv har nogle køretøjer og derfor viderekontraherer alle transporter,
kan man dog efter vores opfattelse med stor styrke argumentere for, at selve
udførelsen af kørslen ikke er en integreret del af virksomhedens drift, og at
viderekontraheringen derfor ikke er underlagt reglerne om arbejdsudleje.
SKAT ses dog endnu ikke at have forholdt sig til en sådan situation.
Det skal bemærkes, at parterne ikke med skattemæssig virkning kan aftale
sig til, at det arbejde, der er viderekontraheret til den udenlandske
vognmand, men som samtidig udgør en integreret del af den danske
vognmands forretningsområde, skattemæssigt skal anses som entreprise
med den konsekvens, at der ikke skal indeholdes skat og
arbejdsmarkedsbidrag.
Advokat (H)/ Partner
Direkte tlf.: +45 77 40 10 12
Mail: [email protected]
For mere info - se CV på dette link
Eksempel – bindende svar fra Skatterådet - distribution:
Et eksempel på de nye regler finder man i Skatterådets bindende svar i
sagen SKM2013.402SR offentliggjort den 14. juni i år.
Sagen vedrørte en distributionsvirksomhed, der dels anvendte egen
arbejdskraft og dels udenlandske underleverandører ved distribution i
Danmark. De udenlandske underleverandører blev booket efter behov, men
periode, betingelser, afregningssatser og ruter blev aftalt på forhånd.
Underleverandørerne selv var ansvarlige for, at omdelingerne levede op til
de aftalte kvalitetskrav, og dette var også et parameter ved afregningen af
underleverandørerne. Alle udenlandske medarbejdere var ansat af
underleverandørerne, som havde den fulde instruktionsbeføjelse over disse.
Den danske distributør havde således ingen kontakt med de udenlandske
medarbejdere.
Philip Graff
Advokat (H)/ Partner/ CEO
Direkte tlf.: +45 77 40 11 38
Mail: [email protected]
For mere info - se CV på dette link
Skatterådet fulgte SKATs indstilling og fandt, at der var tale om
arbejdsudleje, idet distribution jo netop var en integreret del af den danske
distributionsvirksomheds drift, og det var derfor underordnet, hvem der
havde ansvaret for udførelsen af arbejdet og for arbejdskraften.
Skatterådet bemærkede dog, at der efter omstændighederne kunne være
tale om outsourcing, der var undtaget fra reglerne om arbejdsudleje, hvis
distributionsvirksomheden på mere permanent basis udskilte en bestemt
distributionsopgave (f.eks. et bestemt geografisk område) til en udenlandsk
virksomhed, således at distributionsopgaven kunne danne grundlang for en
selvstændig virksomhed for den pågældende udenlandske virksomhed.
Skatterådets udtalelse viser, at det er helt afgørende ved vurderingen af, om
en aftale er omfattet af reglerne om arbejdsudleje, hvorvidt aftalen vedrører
udførelsen af noget arbejde, der er en integreret del af den danske
virksomheds drift. Er dette tilfældet, skal den danske virksomhed indeholde
skat og arbejdsmarkedsbidrag.
Sisse Friis Nilaus
Konsekvens
Advokat (L)/Ass.Partner
Hvis en aftale er omfattet af reglerne om arbejdsudleje, betyder dette som
nævnt, at den danske vognmand skal indeholde og betale den
udenlandske ”lønmodtagers” (chaufførs) arbejdsudlejeskat på 30 procent
samt 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag for så vidt angår transporter, som
danske vognmænd får udført af udenlandske vognmænd i Danmark,
herunder også for så vidt angår den del af en international transport, som
går gennem Danmark. Såfremt den udenlandske vognmand ikke fremlægger
dokumentation for chaufførens bruttoindkomst, beregnes
arbejdsudlejeskatten som udgangspunkt af fakturasummen, og det er
derefter op til den danske vognmand at bevise, at denne overstiger
chaufførens faktiske bruttoløn for kørslen i/gennem Danmark.
Direkte tlf.: +45 77 10 04
Mail: [email protected]
For mere info - se CV på dette link
De ændrede regler gælder for aftaler om arbejdsudleje indgået efter 19.
september 2012. For aftaler indgået senest den 19. september 2012 gælder
de hidtidige regler, indtil aftalen udløber, dog ikke længere end frem til den 1.
oktober 2013. Herefter gælder de nye regler om arbejdsudleje.
Fremtiden
Som det er fremgået i pressen, har både ITD, DI, Danske Speditører og en
række vognmænd udtalt sig stærkt kritisk i forhold til de nye stramninger,
som vil medføre øgede omkostninger og administration hos de danske
vognmænd, der benytter sig af udenlandske underleverandører. Disse
vognmænds konkurrenceevne vil forringes i forhold til udenlandske
vognmænd, der ikke er underlagt samme forpligtelse.
Man kan ligeledes overveje, om de nye stramninger stemmer overens med
de dobbelt-beskatningsaftaler, som Danmark har indgået. Endvidere kan det
ikke udelukkes, at stramningen i hvert fald umiddelbart virker som en
handelshindring og dermed bryder med EU-reglernes formål om fri og lige
konkurrencevilkår indenfor EU.
Ved DI’s årsdag for transport, der blev afholdt den 18. juni, gav både
trafikordførerne fra Konservative, Venstre og Det Radikale Venstre dog
udtryk for, at man var enig i, at regelsættet er uhensigtsmæssigt i relation til
de internationale transporter, og selv trafikordførerne fra Enhedslisten og SF
erkendte, at dette regelsæt er en besværlig måde at bekæmpe social
dumping på. Senest på et samråd i Folketingets Europaudvalg i går den 26.
juni 2013 gav skatteminister Holger K. Nielsen udtryk for, at der er behov for
at se på en særlig model for transportbranchen, og han lagde op til, at der
inden for kort tid vil komme en pragmatisk løsning på nogle af de
udfordringer, som reglerne p.t. giver anledning til.
David Rubin
Advokat (H)/ Partner
Direkte tlf.: +45 33 12 45 22
Mail: [email protected]
For mere info - se CV på dette link
Peter Broen
Advokat
Der er således meget, der tyder på, at reglerne vil blive justeret, i hvert fald i
relation til de internationale transporter.
---oo0oo---
Direkte tlf.: +45 77 40 11 15
Hos MAQS Law Firm bistår vi naturligvis gerne med en nærmere rådgivning
om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af reglerne om arbejdsudleje m.v.,
og hvordan du skal forholde dig i forhold til SKAT.
For mere info - se CV på dette link
Mail: [email protected]
MAQS Law Firm er et dynamisk full-service advokatfirma med specialer
inden for alle erhvervsretlige områder. Vi er en internationalt orienteret
virksomhed med både danske og udenlandske klienter, og blandt dem tælles
nogle af verdens største brands. MAQS Law Firm er repræsenteret i fem
lande og har ca. 400 medarbejdere fordelt på ni kontorer i København,
Århus, Nuuk, Stockholm, Gøteborg, Malmø, Tallinn, Riga og Vilnius. På
vores kontor i København beskæftiger vi ca. 140 medarbejdere, heraf ca. 70
jurister. En fusion pr. 1. januar 2013 har cementeret MAQS Law Firm’s
position som det største nordiske advokatfirma.
Birgitte Louise Sølgaard
Advokat
Direkte tlf.: +45 77 40 11 24
Mail:
[email protected]
For mere info - se CV på dette link