PROPELLER - Jesper Marine Service

CMO 20-30 / TCMO 20-30
Stempelkompressoraggregat
B rug er man ual
da
Manual til CMO 20-30 og TCMO 20-30
Kompressortype
CMO24
CMO26
CMO28
TCMO28
CMO34
CMO36
CMO38
TCMO38
R717
R22
R134a
R404A
Kompressornr.
Kølemiddel
R507
Kontrol
Andet ________
Unisab III
Ingen
Andet
Termopumpe
Vandkølede top- og sidedæksler
Kompressorkøling
Luftkølede top- og sidedæksler
Luftkølede topdæksler og vandkølede sidedæksler
Luftkølede top- og sidedæksler + oliekøling (kølemiddelkølet)
Drevtype
Direkte trukket
Kileremme
Eksplosionssikkert elektrisk design
Ekstra sugefilter
Olieretur på parallelsystemer
Sabroe OVUR olieudskiller
Mellemkølersystem
Med internt mellemkølersystem
Med eksternt mellemkølersystem
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
1/49
Beholderdata
Type
Ekstern overflade
[m2]
Designtryk
[bar]
Kondensator
Fordamper
Væskeudskiller
Olieudskiller
Sikkerhedsventil:
Data til beregning af afstrømingsrør i henhold til Oliekøler
EN 13136
Economizer
Andet
Eventuelt tryktab fra sikkerhedsventil til kundens rørforbindelse
(baseret på designtryk, [bar] _____________
Sikkerhedsventil:
Modtryksafhængig
Modtryksuafhængig
Indhold
1. Introduktion
5
1.1.1 Anvendte sikkerhedsadvarsler i denne manual
2. Sikkerhed
6
7
2.1. Anvendelsesområder
7
2.1.1 Anvendelse
7
2.1.2 Anvendelse af forbrændingsmotorer
7
2.2. Identifikation
8
2.2.1 Identifikation af udstyr
8
2.2.2 Mærkeplade til aggregatrørsystemet
9
2.2.3 Kompressorens mærkeplade
11
2.2.4 Beholderens mærkeplade
12
2.3. Sikkerhedsforskrifter
13
2.3.1 Skilte
13
2.3.2 Nødstop
14
2.3.3 Vedligeholdelsessikkerhed/sikkerhed ved servicering
14
2.3.4 Generelle sikkerhedsforskrifter
15
2.3.5 Under drift
16
2.3.6 Kølevandssystem
16
2.3.7 Smøreolier
17
2.3.8 Kølemidler
17
2.3.9 Udluftning af køleanlægget
18
2.3.10 F-gas regulativ (flourholdige drivhusgasser)
18
2.3.11 Transmissionssikkerhed
20
2.3.12 Støjdata
20
3. Driftsvejledning
23
3.1.1 Sikkerhedsforskrifter
23
3.1.2 Ventilation
23
3.1.3 Tryk
23
3.1.4 Varme og kolde overflader
23
3.1.5 Kvalifikationskrav
24
3.1.6 Kompressorkontrol og alarmfunktioner
24
3.1.7 Alarmer og advarsler
24
3.1.8 Unisab styrings-, sikkerheds- og kapacitetsreguleringssystem
25
3.1.9 Ventiler til betjening af kompressoren
26
3.1.10 Procedure ved installering og første opstart
26
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
3/49
3.1.11 Klargøring før start
27
3.1.12 Tryk- og temperaturindstillinger
28
3.1.13 Driftsovervågning
29
3.1.14 Eksempel på driftslog
29
3.1.15 Procedure for standsning
30
3.1.16 Kort standsning
30
3.1.17 Nedlukning til lang stilstandsperiode
30
3.1.18 Problemer
30
3.1.19 Fejlfinding
30
4. Vedligeholdelse
31
4.1.1 Service og vedligehold af kompressoren
31
4.1.2 Sikkerhedsforskrifter
31
4.1.3 Sikkerhedstiltag
31
4.1.4 Fordele ved vedligeholdelse
31
4.1.5 Serviceintervaller
32
4.1.6 Serviceintervaldiagrammer
32
4.1.7 Årligt serviceeftersyn
35
4.1.8 Regelmæssige serviceterminer – køleanlæg
36
4.1.9 Regelmæssige serviceterminer
37
4.1.10 Visuelt eftersyn
38
4.1.11 Påfyldning af kompressoren med smøreolie
39
4.1.12 Oliepåfyldning - Oliestand
39
4.1.13 Oliepåfyldning
40
4.1.14 Forsmøring af kompressor
41
4.1.15 Oliepåfyldnings- og aftapningsventil
42
4.1.16 Håndbetjent oliepumpe
42
4.1.17 Akselpakdåse
43
4.1.18 Motorsmøring
43
4.1.19 Service og opretning af kileremtræk
43
5. Bortskaffelse
44
6. Bilag
45
6.1.1 Overensstemmelseserklæring
Indeks
45
48
4/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Introduktion
1. Introduktion
Stempelkompressoren og aggregatet kan være forsynet med forskelligt udstyr afhængig af
funktion og behov. En del af udstyret er omtalt i denne manual, selv om det ikke findes på
netop dit aggregat.
Formålet med denne manual er at beskrive:
•
farlige situationer, der kan opstå, hvis sikkerhedsforskrifterne ikke overholdes under
drift og vedligeholdelsesarbejde
•
hvordan udstyret startes, betjenes og stoppes på en sikker måde
•
hvordan man skal forholde sig i tilfælde af problemer under drift
•
planlagt vedligeholdelsesarbejde på udstyret, og hvornår/hvordan det udføres på en
sikker måde.
Denne manual henvender sig primært til operatører og servicemontører.
•
Det er vigtigt, at driftspersonalet er fortrolig med indholdet af denne manual for at
sikre en korrekt og effektiv drift. Johnson Controls Denmark er ikke ansvarlig for skader, som opstår i løbet af garantiperioden, hvor årsagen kan henføres til ukorrekt
drift.
•
Enhver form for kompressorindgreb indenfor garantiperioden må udelukkende foretages af autoriseret personale. Overholdes dette ikke bortfalder garantien.
Denne manual beskriver ikke:
•
styresystemer
Der leveres en speciel brugermanual med kompressoren.
•
sikkerhed ved håndtering af kølemidler og olier
•
installering
•
service og reparationsarbejde inklusiv reservedelslister.
For yderligere information, se www.sabroe.com
Denne manual er udarbejdet af:
Johnson Controls Denmark ApS
Christian X's Vej 201
8270 Højbjerg, Denmark
Phone +45 87 36 70 00
Fax +45 87 36 70 05
CVR No 19 05 61 71
www.sabroe.com
Copyright © 2012 Johnson Controls Denmark
Denne manual må ikke kopieres uden skriftlig tilladelse fra Johnson Controls Denmark, og
indholdet må ikke videregives til tredjemand eller anvendes til uautoriserede formål. Overtrædelse medfører retsforfølgelse.
Originalversionen af denne manual er den engelsksprogede version. I tilfælde af uoverensstemmelser eller konflikter mellem den engelske version og enhver anden version oversat til
et andet sprog, er den engelske version gældende.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
5/49
Introduktion
1.1.1 Anvendte sikkerhedsadvarsler i denne manual
Fare!
Angiver overhængende fare i situationer som kan medføre død eller alvorlig personskade.
Advarsel!
Angiver potentiel fare i situationer eller fremgangsmåder som kan medføre død eller alvorlig
personskade.
Forsigtig!
Angiver potentiel fare i situationer eller fremgangsmåder som kan medføre beskadigelse af
udstyr og/eller lettere personskade.
Bemærk: Angiver driftsprocedure, fremgangsmåde osv., eller en del deraf, som er vigtig at
fremhæve.
6/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
2. Sikkerhed
2.1. Anvendelsesområder
2.1.1 Anvendelse
For at undgå utilsigtet anvendelse af kompressoren, hvilket kan medføre skade på personale
eller udstyr, skal følgende punkter overholdes:
•
Kompressoren må kun anvendes som en kølekompressor med det antal omdrejninger
og inden for de driftsgrænser, som er angivet i manualerne, eller som fastsat i en
skriftlig aftale med Johnson Controls Denmark.
•
Kompressoren må kun anvendes med følgende kølemiddel: Se gældende områdediagrammer i Engineering manual.
•
Johnson Controls Denmark fraskriver sig ligeledes ethvert ansvar for skader på kompressoraggregat og anlægsdele, hvor disse skader skyldes torsionssvingninger eller
lignende, som kan henføres til påbyggede VSD-løsninger installeret på kundens eget
initiativ efter levering.
•
CMO og TCMO kompressorer må anvendes ved et afgangstryk på maksimum 28 bar.
•
Kompressorerne er godkendt til anvendelse i eksplosive atmosfærer, forudsat de er
udstyret med eksplosionssikkert udstyr. Der vil i så fald være påsat en Ex-mærkeplade på hver enhed.
Bemærk at der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejde på kompressoren skal anvendes
specielt værktøj, som ikke fremkalder gnister.
Kompressoren må IKKE anvendes:
•
til at tomsuge køleanlægget for luft og fugt
•
til at sætte køleanlægget under tryk (med luft) med henblik på en trykprøvning
•
som luftkompressor.
Advarsel!
Johnson Controls Denmark påtager sig ikke ansvaret for skade på personer eller udstyr, der
skyldes at udstyret er blevet anvendt til andre formål end de ovenfor nævnte.
2.1.2 Anvendelse af forbrændingsmotorer
Opstilles forbrændingsmotorer i rum med køletekniske anlæg eller i rum, hvor der er rør og
komponenter, der indeholder kølemiddel, er det vigtigt at sørge for, at motorens luftindtag, i
tilfælde af lækage, kommer fra et område uden kølemiddelgas.
Overholdes dette ikke, er der risiko for at smøreolie fra forbrændingsmotoren blandes med
kølemiddel. I værste tilfælde kan dette medføre korrosion og ødelægge motoren.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
7/49
Sikkerhed
2.2. Identifikation
2.2.1 Identifikation af udstyr
Alt udstyr fra Johnson Controls Denmark kan identificeres ved hjælp af en eller flere mærkeplader, der er anbragt som vist på følgende tegning:
Mærkeplade til beholder
Mærkeplade til kompressor
Mærkeplade til aggregatrørsystem
Fig. 1: Identifikation af mærkeplader
8/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
2.2.2 Mærkeplade til aggregatrørsystemet
2516-342
BY JOHNSON
CONTROLS
Refrigeration unit No
Year
Type
Scope
Design code
Approval No
Refrigerant
Group
Fluid
Supply voltage
Control
V/Hz
Refrigerant charge
Pressure system
Category
kg
LP side
Allowable pressure Max.
HP side
bar g
Test pressure
bar g
Allowable temp. Min/Max.
°C
Mærkepladen til kompressoren er placeret på rammen og indeholder følgende informationer:
Refrigeration unit No.
Year
Type
Scope
Design code
Approval No.
Refrigerant - Fluid
Refrigerant - Group
Supply voltage - Control
Refrigerant charge
Pressure system
Individuelt nummer til identifikation (Serienr.).
Produktionsår.
Producentens typebetegnelse.
EC - PED godkendelse: “Unit & Piping” indikerer at CE mærket
dækker hele aggregatet inklusiv rørsystem.
"Piping" indikerer at CE-mærket kun dækker rørsystemet og at
det alene er ejerens ansvar at sikre og angive, at hele aggregatet er i overensstemmelse med bestemmelserne i alle relevante
direktiver. (Se CE-deklarationen om overensstemmelse).
Konstruktionsnorm for aggregat og rørsystem.
Hvis aggregatet/produktionen er blevet godkendt af en tredjepart/godkendende myndighed.
Aggregatets kølemiddel.
Kølemiddelbetegnelse (Rxxx) iht. ISO 817.
EC - PED godkendelse:
Væskegruppe 1 eller 2 iht. PED-direktivet.
Forsyningsspænding og frekvens på kontrolsystemet.
Vægt af kølemiddelpåfyldning på aggregatet.
Kun oplyst hvis aggregatet indeholder en fordamper og/eller en
kondensator.
Lavtrykssiden i aggregatets rørsystem benævnes LP.
Højtrykssiden i aggregatets rørsystem benævnes HP.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
9/49
Sikkerhed
Category
EC - PED godkendelse:
Angiver højeste kategori af rørsystemet (CAT 1, 2 eller 3) eller
af aggregatenheden og rørsystemet (CAT 3 eller 4).
Allowable pressure, max. Det højest tilladelige tryk i forhold til det atmosfæriske tryk,
som rørsystemet er dimensioneret til (designtryk). Maksimalt
praktisk driftstryk er lavere end "maksimalt tilladeligt tryk" afhængig af driftsbetingelser og indstillingerne på sikkerhedsudstyret.
Test pressure
Det testtryk som aggregatet/rørsystemet er styrkeprøvet ved.
Allowable temperature,
Minimum og maksimum temperaturer som aggregatet/rørsymin./max.
stemet er dimensioneret til ved de angivne maksimalt tilladelige tryk.
CE xxxx
CE-mærket forekommer kun på mærkepladen for EC - PED
godkendelser. De fire cifre udgør registreringsnummeret på den
ansvarlige godkendende myndighed/tredjepart.
Ex
Der er et Ex-mærke på mærkepladen hvis aggregatet er designet iht. EC - ATEX direktivet.
Bemærk: Main supply voltage (hovedforsyningsspænding) findes på mærkepladen til
motor og/eller mærkepladen til det elektriske panel.
10/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
2.2.3 Kompressorens mærkeplade
Mærkepladen til kompressoren er placeret på kompressoren og indeholder følgende informationer:
Compressor no.
Year
Type
Refrigerant
Individuelt nummer til identifikation (Serienr.).
Produktionsår.
Producentens typebetegnelse.
Tilladt kølemiddel eller kølemidler til kompressoren.
(Det aktuelle kølemiddel til aggregatet fremgår af aggregatmærkepladen).
Speed
Specifik rotationshastighed. Specifik rotationshastighed bruges
til beregning af slagvolumen. For den aktuelle tilladte driftshastighed henvises til områdediagrammer og Matchmaster's beregning for de aktuelle driftsforhold.
Swept volume
Kompressorens slagvolumen ved nominel hastighed.
Pressure system
Lavtrykssiden på kompressoren benævnes LP.
Højtrykssiden på kompressoren benævnes HP.
Allowable pressure, max. Det højest tilladelige tryk i forhold til det atmosfæriske tryk,
som rørsystemet er dimensioneret til (designtryk).
Maksimalt praktisk driftstryk er lavere end "maksimalt tilladeligt
tryk" afhængig af driftsbetingelser og indstillingerne på sikkerhedsudstyret.
Test pressure
Det testtryk som aggregatet/rørsystemet er styrkeprøvet ved.
CE and Ex
Et CE- og Ex-mærke forekommer på mærkepladen hvis kompressoren er dimensioneret iht. EC – ATEX direktivet).
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
11/49
Sikkerhed
2.2.4 Beholderens mærkeplade
Mærkepladen til trykbeholderen er placeret på beholderens svøb og indeholder følgende informationer:
Vessel no.
Year
Type
Design code
Approval no./CAT
Side
Fluid
Allowable pressure, PS
Allowable temperature,
TS
Volume
CE xxxx
Individuelt nummer til identifikation (Serienr.)
Produktionsår.
Producentens typebetegnelse.
Konstruktionsnorm for trykbeholderen.
Beholderens godkendelsesnummer, der er udstedt af den relevante tredjepart/godkendende myndighed.
EC - PED godkendelse: CAT (Kategori 1, 2, 3 eller 4) i henhold
til PED-direktiver.
Gælder kun varmevekslere.
Henviser til overskriften "Svøb"-side og "Rør"-side på varmeveksleren.
Angiver primære og sekundære kølemiddel/kølemidler.
EC - PED godkendelse: Betegnelse af kølemidler og/eller den
højeste væskegruppe (gruppe 1 eller 2) i henhold til PED-direktivet.
Højeste og laveste tilladelige tryk i forhold til det atmosfæriske
tryk, som beholderen eller en del af beholderen er dimensioneret til.
Højeste og laveste temperatur, som beholderen må arbejde
ved.
Beholderens eller del af beholderens volumen.
CE-mærket forekommer på mærkepladen for EC - PED godkendelser.
De fire cifre udgør registreringsnummeret på den ansvarlige
godkendende myndighed/tredjepart.
Bemærk: Afhængig af leverandøren af trykbeholderen/varmeveksleren kan layout og indhold
på mærkepladen være forskellig fra Sabroe mærkepladen illustreret ovenfor.
12/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
2.3. Sikkerhedsforskrifter
2.3.1 Skilte
Alle skilte, der kan findes på udstyret, er vist nedenfor. Antallet af skilte er dog afhængig af
det enkelte produkt.
Risiko for elektrisk stød
overfladetemperatur
Højtryk
Internt overtryk
Overfladen må
ikke betrædes
(ca. 70°C)
Farligt stof
Kolde overflader
Åben ild forbudt
Brandfarlig gas
Kompressoren kan
være toptung
Farligt støjniveau,
brug høreværn
Aggregatet ER påfyldt
kølemiddel R290
Ingen adgang for personer
Indvendig beskyttelse!
Påfyldt be skytte lsesgas
Charge d with ine rt gas
Enthält Schutzgas
Chargé du gaz prote cteu r
Contien e gas protector
Høj
Højspænding/
med pacemaker
N2
0, 5 bar
7.3 PSI
1534-169
Kompressorblokke og aggregater le-
Rotorens magnetiske felt kan påvirke VSD indeholder kondensatorer der
veres som regel uden kølemiddel og pacemakere. Motorens rotor har et
kan lagre elektrisk energi, dvs. der
olie. For at beskytte kompressorerne kraftigt magnetisk felt. Dette felt kan er risiko for elektrisk stød op til 15
mod indvendig korrosion leveres de
påvirke digitalt udstyr som ure, mo-
minutter efter motordrevet er blevet
tømt for al atmosfærisk luft og på-
biltelefoner m.m.
slukket.
fyldt tør nitrogen (N2) med et over-
Montage eller vedligeholdelse af ro-
tryk på 0,5 bar [7,3 psi].
toren må ikke udføres af folk med
I sådanne tilfælde er der fastgjort et
pacemaker eller andre former for in-
gult skilt et synligt sted på kompres- dopereret medicinsk elektronisk udsoren.
styr.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
13/49
Sikkerhed
2.3.2 Nødstop
Nødstop
Fig. 2: Nødstopknap på stempelkompressoraggregat med Unisab styresystem.
Kompressorens styresystem skal være udstyret med et nødstop.
Hvis kompressoren leveres med et Unisab styresystem er nødstoppet indbygget i systemet.
Nødstoppet skal være udformet således, at det forbliver i standset stilling efter et stop og indtil det bevidst sættes tilbage. Nødstoppet må ikke kunne blokere uden at udløse et stopsignal.
Det skal kun være muligt at sætte nødstoppet tilbage ved en bevidst handling og dette må ikke starte kompressoren. Det skal kun gøre det muligt at genstarte den.
Yderligere krav til nødstoppet:
•
Det skal betjenes ved hjælp af et let genkendeligt og synligt håndtag, hvortil der er
uhindret adgang.
•
Det skal kunne stoppe enhver farlig situation så hurtigt som muligt uden at forårsage
yderligere fare.
2.3.3 Vedligeholdelsessikkerhed/sikkerhed ved servicering
•
Personalet skal være kvalificeret iht. nationale sikkerhedsregler og regulativer og udføre vedligeholdelsesarbejdet i overensstemmelse med EN 378.
•
Læs afsnittet Sikkerhedsforskrifter før kompressoren og andre dele af køleanlægget
åbnes.
•
Det anbefales at fjerne alle hovedsikringer. Afbryd alle elektriske komponenter på
kompressoren/aggregatet før afmontering/service påbegyndes og lås hovedafbryderen.
•
Sørg for, at motoren ikke kan startes ved et uheld.
•
Sørg for at der ikke er overtryk eller kølemiddel i den del, som skal demonteres. Luk
alle nødvendige stopventiler.
•
Benyt de foreskrevne værktøjer, og kontrollér, at de er ordentligt vedligeholdt og i
god stand. I eksplosionssikre områder skal der anvendes værktøj, som er specielt egnet til dette formål.
•
Anvend kun Johnson Controls Denmark originale reservedele; andre dele kan forringe
kompressorens/aggregatets sikkerhed.
•
Under vedligeholdelse skal hovedafbryderen være låst.
•
Brug handsker og beskyttelsesbriller, og sørg for at have en gasmaske klar til brug.
Brug også elektrisk beskyttelsesudstyr og værktøj, der er egnet til elektrisk drift.
14/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
•
Ved afmontering af topdækslerne skal man være opmærksom på den voldsomme fjederkraft under dækslerne. Når skruerne løsnes, skal dækslet løfte sig selv fra rammen.
Fjedre
Topdæksel
Fig. 3: Fjedre og topdæksel
•
Inden afmontering af sidedækslerne skal krumtaphuset tømmes for olie.
•
Kontrollér at varmestaven i krumtaphuset er strømløs.
2.3.4 Generelle sikkerhedsforskrifter
Disse forholdsregler skal ses som supplement til sikkerhedsforskrifter og advarsler i:
•
alle andre manualer der omhandler kompressoren/aggregatet
•
lokale anlægs- og værkstedsmæssige sikkerhedsregler og -bestemmelser
•
nationale sikkerhedsregler og -regulativer.
Læs og forstå alle sikkerhedsinstruktioner inden opsætning, betjening, servicering eller udførelse af vedligehold på kompressoren/aggregatet. Lad kun uddannet personale, der er instrueret i sikkerhed og alle maskinfunktioner, betjene eller servicere kompressoren/aggregatet.
Operatører og vedligeholdelsespersonale skal omhyggeligt læse, forstå og til fulde overholde
alle advarsler og instruktionsskilte monteret på kompressoren/aggregatet.
•
Overhold sikkerhedsadvarslerne.
•
Anvend høreværn når kompressoren/aggregatet betjenes.
•
Anvend sikkerhedsudstyr. Anvend egnede handsker samt øjen- og ansigtsbeskyttelse
under arbejde med dele, der indeholder kølemiddel og/eller smøreolie. Brug passende
sikkerhedsbeskyttelse ved arbejde med elektrisk udstyr.
Bemærk: Disse instruktioner gælder kun som generel orientering. Ansvar for overholdelse af
alle forskrifter, bestemmelser og industristandarder påhviler køleanlæggets ejer.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
15/49
Sikkerhed
2.3.5 Under drift
Advarsel!
Alle sikkerhedsanordninger, frakoblinger og blokeringsindretninger skal være på plads og fungere korrekt, før udstyret sættes i drift. By-pass eller forbind aldrig rundt om en sikkerhedsanordning.
Ventilation
Hvor det er relevant, skal man altid, inden aggregatet sættes i drift, kontrollere ventilationssystemet og de kølemiddeldetektorer, der anvendes i det område hvor kompressoraggregatet
står (maskinrummet).
Roterende dele
Advarsel!
Sikkerhedsafskærmninger, -skjolde, -barrierer og beskyttelsesudstyr må ikke fjernes når
kompressoren/aggregatet er i drift.
Vibrationer og støj
Hold øje med kompressoraggregatet og køleprocessen under drift. Meget store vibrationer,
usædvanlige lyde osv. kan være tegn på problemer, der kræver øjeblikkelig opmærksomhed.
Tryk
Fare!
Et kompressoraggregat udgør et trykluftsystem. Gevindsamlinger må derfor aldrig løsnes når
systemet er under tryk. Åbn aldrig systemdele under tryk.
Bemærk: Når en aflastningsventil/sikkerhedsventil er blevet aktiveret, anbefales det at den
rekalibreres. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Se desuden EN 378 og
gældende national lovgivning.
2.3.6 Kølevandssystem
Advarsel!
Vandcirkulationssystemet kan indeholde kemikalier eller forurenende stoffer, herunder legionella, som kan være skadelige ved inhalering eller indtagelse. Vandsystemer bør kun anvendes sammen med et effektivt biologisk renseprogram.
16/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
2.3.7 Smøreolier
Kompressorolie omfatter følgende olietyper:
Designkode
M
A
AP
S
PAO
POE
PAG
Olietyper
Mineralolie, naphtenisk base
Syntetisk alkyl aromatisk baseret olie (alkylbenzen)
Syntetisk olie blandet af alkylbenzen og poly-alfa-olefin basis
Semisyntetisk olie (hydrobehandlet parafinbaseret mineralolie)
Syntetisk poly-alfa-olefin baseret olie
Syntetisk polyol-esterbaseret olie
Syntetisk polyalkylen-glykolbaseret olie
Se Sabroe olierekommendation for anbefalet olietype.
Advarsel!
Følg sikkerhedsinstruktionerne fra olieleverandøren ved påfyldning af olie (MSDS: Material Safety Data Sheet). Undgå altid, at olien kommer i direkte kontakt med huden, da det kan give
allergireaktioner. Brug derfor altid beskyttelsesudstyr - briller og handsker - ved oliepåfyldning.
Ved olieskift på kompressoren eller olieaftapning fra beholderen på køleanlægget, skal den
brugte olie altid opsamles i beholdere mærket ”spildolie” og sendes til et godkendt forbrændingsanlæg. Det kan ikke anbefales at genbruge olie.
2.3.8 Kølemidler
Vær meget forsigtig ved håndtering af kølemidler. For sikker håndtering, se sikkerhedsdatablade mm. leveret af kølemiddelleverandøren.
Advarsel!
Vær opmærksom på, at store udslip af kølemiddel indebærer en risiko for kvælning. Direkte
kontakt med udstrømmende væskeformigt kølemiddel indebærer en stor risiko for skade på
grund af den kraftige nedkøling.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
17/49
Sikkerhed
2.3.9 Udluftning af køleanlægget
Udskillelse af luft og andre ikke kondensérbare gasser er nødvendig for at systemet kan opretholde en høj ydeevne og for at undgå korrosion af udstyret, hvilket kan være til fare for
mennesker og udstyr.
Vær opmærksom på følgende når kølesystemet udluftes:
•
Kølemidler må ikke frigives til atmosfæren, dog med undtagelse af CO2 som kan frigives langsomt til atmosfæren.
•
Den udskilte luft skal passere igennem en åben beholder eller vand, så eventuelle rester af R717 kan absorberes. Vandblandingen skal sendes til en godkendt modtagerstation for farligt affald.
•
Halocarbon-kølemidler (CFC, HCFC og HFC) kan ikke absorberes af vand. Der skal
være tilsluttet en godkendt luftudskiller til systemet. Denne skal kontrolleres jævnligt
ved brug af en læksøger. Der må tages alle praktisk mulige forholdsregler for at forebygge og minimere udslip af kølemiddel fra køle- og air condition-systemer til
atmosfæren.
Bemærk: Forekomst af luft er normalt tegn på dårlig vedligeholdelse eller manglende grundighed ved installering.
Bemærk: R717-systemer skal udluftes jævnligt for at undgå atmosfærisk luft og andre ikke
kondenserbare gasser.
2.3.10 F-gas regulativ (flourholdige drivhusgasser)
Med baggrund i Kyoto-aftalen om nedbringelse af skadelige gasser i atmosfæren, har det
Europæiske Parlament (EU) fastlagt retningslinier for regulering af visse drivhusgasser i direktivet “F-gas regulation”. Følgende uddrag fra retningslinierne er relevant for slutbrugere og
operatører.
Flourholdige kølemidler falder under kategorien drivhusgasser og er derfor omfattet af F-gas
regulativet. Nedenstående skema angiver de relevante kølemidler og deres respektive GWP
(globale opvarmningspotentiale) i følge F-gas reguleringen.
Kølemiddel
R134a
R407C
R404A
R507
R410A
GWP (Globale opvarmningspotentiale)
1300
1650
3785
3850
1975
F-gas regulativet stiller bl.a. krav om:
•
Mærkning
•
Læktest
•
Opsamling af kølemiddel
•
Certificering af medarbejdere
•
Logbog.
Mærkning: Aggregatet skal være mærket (mærkeplade). Kølemiddeltype og fyldning i kg
skal fremgå af mærkepladen.
Læktest: Operatøren har ansvaret for at sikre at aggregatet er læktestet af en certificeret
person. For anlæg påfyldt flourholdige drivhusgasser gælder der følgende betingelser afhængig af anlægstype og fyldningens størrelse:
18/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
•
Anlæg der indeholder 3 kg flourholdige drivhusgasser eller mere skal kontrolleres for
lækage mindst en gang hver 12. måned.
•
Anlæg der indeholder 30 kg flourholdige drivhusgasser eller mere skal kontrolleres for
lækage mindst en gang hver 6. måned.
•
Anlæg der indeholder 300 kg flourholdige drivhusgasser eller mere skal kontrolleres
for lækage mindst en gang hver 3. måned.
Anlæggene skal kontrolleres for lækage indenfor en måned efter en lækage er blevet udbedret for at sikre at reparationen var effektiv.
På aggregater der indeholder 300 kg flourholdige drivhusgasser eller mere skal læksøgningssystemer kontrolleres mindst en gang hver 12. måned.
Opsamling af kølemiddel: Det er operatørens ansvar at sørge for, at de rette anordninger
er til stede/rådighed, så certificeret personale kan foretage en korrekt opsamling af flourholdige kølemidler for at sikre genvinding, genbrug eller destruktion af kølemidlet.
Certificering af medarbejdere: Senest den 4. Juli 2008 skal medlemslandene etablere certificering og træningsprogrammer for personale der er involveret i læksøgninger samt genvinding, genbrug og destruktion af flourholdige gasser.
Logbog: Der skal føres en logbog for alle aggregater der indeholder mere end 3 kg flourholdige drivhusgasser. Heri skal fremgå produktmængde og -type, tilført mængde ved efterfyldninger samt den mængde der er genvundet ved service, vedligeholdelse og bortskaffelse. Der
kræves også anden relevant information som f.eks. identifikation af servicevirksomhed eller
tekniker samt datoer og kontrolresultater.
For yderligere information henvises til F-gas regulativet i sin fulde længde.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
19/49
Sikkerhed
2.3.11 Transmissionssikkerhed
Kobling
Koblingsskærmen til direkte drevne kompressorer er ikke konstrueret til at kunne modstå utilsigtet belastning. Den må derfor ikke betrædes eller på anden måde belastes under drift.
Skærmen er påført et skilt.
Advarsel!
Ved montering af koblingsskærmen skal man sikre sig, at den ikke kommer i berøring med roterende dele. Kontrollér efter 20 timer om efterspænding er nødvendig. Kontrollér tilspændingen på koblingsskærmen for hver 5000 timer og undersøg om der er brud eller andre defekter
på skærmen.
Advarsel!
Kompressoren må ikke startes, før koblingsskærmen eller remtrækket er korrekt monteret.
Inden der udføres arbejde på koblingen, skal det sikres at kompressormotoren ikke kan startes utilsigtet. Ved udførelse af service på områder hvor motoren er adskilt fra bundrammen,
følges instruktionerne for koblingsopretning i afsnittet Installation instructions.
Remtræk (kun SMC og CMO)
Remskærmen er ikke konstrueret til at kunne modstå utilsigtet belastning og er derfor påsat
et advarselsskilt - “No step”. Når remskærmen er monteret, bør man kontrollere efter 20 timer om efterspænding er nødvendig. Kontrollér tilspændingen på remskærmen for hver 5000
timer og undersøg om der er brud eller andre defekter på skærmen.
Bemærk: Disse instruktioner gælder kun som generel orientering. Ansvar for overholdelse af
alle forskrifter, bestemmelser og industristandarder påhviler køleanlæggets ejer.
2.3.12 Støjdata
I de følgende tabeller er kompressorernes støjdata angivet i:
-
A-vægtet lydeffektniveau Lw
(Sound Power Level)
-
A-vægtet lydtryksniveau Lp
(Sound Power Level).
Værdierne for Lw er et gennemsnit af et stort antal målinger på forskellige aggregater. Målingerne er foretaget i overensstemmelse med ISO 9614-2.
Værdierne angives endvidere som middellydtrykket i frit felt over reflekterende plan i en afstand af 1 meter fra en fiktiv ramme anbragt omkring aggregatet.
Normalt vil det aktuelle lydtryk ligge mellem Lw- og Lp-værdierne, og kan beregnes såfremt
maskinrummets akustiske forhold er kendt.
20/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Sikkerhed
Et-trins
Lw- og Lp-værdierne måles ved følgende betingelser:
Fordampningstemperatur TE
Kondensingstemperatur TC
Kølemiddel
Antal omdrejninger
Kompressorblok
CMO 24
CMO 26
CMO 28
CMO 34
CMO 36
CMO 38
SMC 104 S
SMC 106 S
SMC 108 S
SMC 112 S
SMC 116 S
SMC 104 L
SMC 106 L
SMC 108 L
SMC 112 L
SMC 116 L
SMC 104 E
SMC 106 E
SMC 108 E
SMC 112 E
SMC 116 E
-15°C [5°F]
+35°C [95°F]
R22/R717
1450 omdr./min.
Lw
84
86
87
85
87
88
95
96
97
99
100
96
97
98
100
101
96
97
98
100
101
Lp
69
71
72
70
72
73
79
80
81
82
83
80
81
82
83
84
80
81
82
83
84
Tabel 1
Fordampningstemperatur TE
Kondensingstemperatur TC
Kølemiddel
Antal omdrejninger
Kompressorblok
SMC 186
SMC 188
-15°C [5°F]
+35°C [95°F]
R22/R717
900 omdr./min.
Lw
101
102
Lp
83
84
Tabel 2
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
21/49
Sikkerhed
To-trins
Fordampningstemperatur TE
Kondensingstemperatur TC
Kølemiddel
Antal omdrejninger
Kompressorblok
TCMO 28
TCMO 38
TSMC 108 S
TSMC 116 S
TSMC 108 L
TSMC 116 L
TSMC 108 E
TSMC 116 E
-35°C [-31°F]
+35°C [95°F]
R22/R717
1450 omdr./min.
Lw
81
82
95
97
96
98
96
98
Lp
66
67
79
81
80
82
80
82
Tabel 3
Fordampningstemperatur TE
Kondenseringstemperatur TC
Kølemiddel
Antal omdrejninger
Kompressorblok
TSMC 188
-15°C [5°F]
+35°C [95°F]
R22/R717
900 omdr./min.
Lw
100
Lp
82
Tabel 4
Varmepumpe
Fordampningstemperatur TE
Kondenseringstemperatur TC
Kølemiddel
Antal omdrejninger
Kompressorblok
HPO 24
HPO 26
HPO 28
HPC 104
HPC 106
HPC 108
20°C [68°F]
+70°C [158°F]
R717
1450 omdr./min.
Lw
91
93
94
97
98
99
Lp
76
78
79
81
82
84
Tabel 5
Der kan lokalt forekomme lydtrykværdier, der er højere end det angivne gennemsnit, f.eks.
tæt på lufttil- eller afgangsnettet for motoren eller ved luftudgangen ovenpå støjkabinettet.
Der kan forekomme højere støjniveau, hvis støjkabinettet ikke er korrekt monteret.
22/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Driftsvejledning
3. Driftsvejledning
3.1.1 Sikkerhedsforskrifter
Fare!
I det følgende afsnit anføres en række forhold, der skal iagttages, før betjening af det pågældende aggregat. Generelle sikkershedsinstruktioner/regulativer skal læses grundigt. Hvis sikkerhedsinstruktionerne/regulativerne ikke overholdes, kan det medføre personskade eller
død. Derudover kan udstyret blive beskadiget eller ødelagt.
3.1.2 Ventilation
Inden betjening af aggregatet påbegyndes, skal det altid kontrolleres at det ventilationssystem, der anvendes i det område (maskinrum) hvor aggregatet er placeret, er funktionsdygtigt og kører med fuld kapacitet.
Fare!
Vær særlig opmærksom på, at store udslip af kølemiddel indebærer en risiko for kvælning.
Anlægsleverandøren skal udlevere sikkerhedsinstruktioner, der omhandler risici i forbindelse
med det anvendte kølemiddel.
Fare!
Kropskontakt med udstrømmende væskeformigt kølemiddel indebærer en stor risiko for skade
på grund af den kraftige nedkøling. Sikkerhedsinstruktionerne forklarer ligeledes de risici, der
er forbundet med kølemidler generelt.
3.1.3 Tryk
Fare!
Et kompressoraggregat er en del af et system under tryk. Løsn aldrig gevindsamlinger (som
f.eks. omløbere), mens systemet er under tryk, og åbn aldrig for dele af systemet, som er under tryk.
Bemærk: Når en by-passventil/sikkerhedsventil er blevet aktiveret, anbefales det at den rekalibreres. Dette arbejde må kun udføres af autoriseret personale. Se desuden EN 378 og
gældende national lovgivning.
3.1.4 Varme og kolde overflader
Advarsel!
Et kompressoraggregat i drift har både kolde og varme overflader. Bær og benyt altid det anbefalede sikkerhedsudstyr.
Anvend aldrig hænderne eller andre kropsdele til at søge efter lækager.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
23/49
Driftsvejledning
3.1.5 Kvalifikationskrav
Inden personalet kan udføre de opgaver, der er anført i denne manual, skal alle omhyggeligt
have læst de instruktioner, der omhandler kompressoraggregatet.
Personalet skal også opfylde alle nationale autorisationskrav.
3.1.6 Kompressorkontrol og alarmfunktioner
Standard stempelkompressorer kan enten være udstyret med et analogt aflæsnings- og reguleringssystem eller et Unisab styrings-, sikkerheds- og reguleringssystem.
3.1.7 Alarmer og advarsler
Analogt system
Til et analogt aflæsnings- og reguleringssystem er det altid nødvendigt med en ekstern kontroltavle til kapacitetsregulering. Tavlen kan være udstyret med alarmer.
Sikkerhedssystemet består af følgende komponenter:
KP15: Høj- og lavtrykspressostat
Stopper kompressoren ved for højt eller lavt tryk i kølesystemet.
KP 5: Mellemtrykspressostat
(Kun TSMC kompressorer)
Stopper kompressoren ved for højt mellemtryk.
KP 7ABS: Mellemtrykspressostat
(Kun TCMO kompressorer) Stopper kompressoren ved for højt mellemtryk.
MP 55: Oliedifferenspressostat
Stopper kompressoren ved for lavt olietryk i smøresystemet.
KP 98: Trykrørstermostat
Stopper kompressoren ved for høj trykgastemperatur.
KP 98: Olietermostat
Stopper kompressoren ved for høj olietemperatur.
Sikkerhedsudstyret stopper kompressoren hvis maksimum eller minimum værdierne overskrides. I tilfælde af dette skal fejlen rettes før anlægget genstartes. For at forhindre ulykker kan
anlægget ikke startes før sikkerhedspressostaten er aktiveret. Pressostater og termostater er
ikke fabriksindstillede ved levering men skal indstilles i opstartsfasen. Indsæt de indstillede
værdier i Tabel 8: Tryk- og temperaturindstillinger for kompressortype CMO/TCMO. Kontroller
altid de indstillede værdier inden anlægget startes op.
Bemærk: Indstillede værdier må kun ændres af autoriseret personale.
24/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Driftsvejledning
3.1.8 Unisab styrings-, sikkerheds- og kapacitetsreguleringssystem
Unisab III styringssystemet beskrives i en separat manual, der leveres med alle aggregater
udstyret med Unisab III.
Advarsel!
Ved levering er kompressoren udstyret med en finmasket filterpose i sugefiltrene. Filterposen
filtrerer eventuelle små rustpartikler fra, som kan trænge igennem sugefiltrene, og forhindrer
derved effektivt at urenheder blandes med olien. Filterposen må ikke anvendes mere end 50
timer efter første kompressor-opstart. Dette gælder også når der udføres ændringer på anlægget, som kan forårsage urenheder i sugegassen. Efter 50 timer skal filterposen og -indsatsen fjernes og smides væk. Bortskaffelse af brugte filterposer skal ske i overensstemmelse
med gældende miljølovgivning, se kapitel 5. Bortskaffelse.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
25/49
Driftsvejledning
3.1.9 Ventiler til betjening af kompressoren
Fig. 4: Ventiler på CMO kompressoren
Fig. 5: Ventiler på CMO kompressoren
Pos.
1
2
B
7
Beskrivelse
Sugestopventil
Trykstopventil
Aftapningsventil
Reguleringsudstyr
CMO
X
X
X
X
TCMO
X
X
X
X
Tabel 6: Beskrivelse af ventiler
3.1.10 Procedure ved installering og første opstart
Installationsarbejde såsom montagearbejde (kølesystem og rørforbindelser), elektrisk arbejde
og installation af sikkerhedsudstyr skal udføres i overensstemmelse med lokale forskrifter/
regler og/eller i henhold til EN 378-3 og EN 378-4 som minimumskrav.
Tryktabet i afstrømningsrøret fra sikkerhedsventilen skal overholde de værdier der er angivet
i EN 13136 og som EN 378 henviser til. De nødvendige data til dimensionering i overensstemmelse med denne standard er angivet på databladet for det specifikke aggregat på første side
i denne manual.
Sørg for at alle nødvendige dokumenter er tilgængelige; herunder deklarationer, certifikater,
mærkeplader, manualer, maskinkort, logbøger mm. samt anden dokumentation, som lokale
regler og/eller EN 378 foreskriver.
26/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Driftsvejledning
3.1.11 Klargøring før start
Kontrollér følgende inden kompressoren startes op første gang efter installering:
•
At oliestanden er midt i skueglasset. Hvis ikke, påfyldes olie. Se afsnit 4.1.14. Forsmøring af kompressor.
•
At sikkerhedsudstyret er indstillet korrekt. Alle sikkerhedsfunktioner er fabriksindstillet. Dette gælder både analog og Unisab styring.
•
At varmeelementet i krumtaphuset har været tændt i 6-8 timer, inden kompressoren
startes.
•
At der er tændt for styrespændingen. Nødstopknappen på siden af betjeningspanelets
kabinet skal stå i positionen ON (trukket ud). Hvis systemet ikke starter, kontrolleres
sikringerne.
•
Kontrollér at ventilerne er åbne som beskrevet i Tabel 7.
•
At omdrejningsretningen er korrekt. Kontrollér dette ved at starte motoren og slukke
den igen med det samme.
Ved fast omdrejningshastighed kontrolleres omløbsretningen før montering af koblingsmellemparten. Ved VSD-drift skal kontrollen foretages med hele koblingen monteret, men motoren må højst køre 1 sekund. Det kan være en fordel at have en hjælper til at observere omløbsretningen.
Pos.
nr.
Antal
Betegnelse
Stilling
under drift
1
1
Sugestopventil
2
3
1
1
Trykstopventil
Udluftningsventil
Åben
Lukket
4
1
Oliepåfyldningsventil
Lukket
5
1
6
1
7
1
Åben
Stopventil
- efter olieudskiller
Stopventil - receiver
Stopventil - væskeledning
Bemærkninger
Skal kun åbnes med et
par omdrejninger
Mærket "B" på kompressoren
Åben
Åben
Åben
Åbnes efter opstart
Tabel 7: Stilling under drift
3
1
2
Til kondensator
5
4
Fra kondensator
6
Åben
Lukket
Til fordamper
7
Fig. 6: Principtegning - stilling under drift
Bemærk: Anden ventilbestykning kan forekomme. Se dimensioner og rørdiagram.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
27/49
Driftsvejledning
3.1.12 Tryk- og temperaturindstillinger
X
X
X
X
24 bar (standard)
X
X
X
X
X
22 bar (speciel)
X
X
X
X
X
12 bar
Maks.
R717
X
indstilling
R507
MT
R404A
pressor
HT
R134
Sikkerhedsventil på kom-
R22
Analog kontrol- og sikkerhedssystem
Min.
Kølemiddel
indstilling
For kompressortype CMO/TCMO
Sikkerhedsudstyr
Indstillet så kompressoren
Høj- og mellemtrykspres-
KP7ABS
sostat
(KP15)
X
X
X
X
X
2 bar lavere end sikkerhedsventilens indstilling.
Indstillet til et tryk med
Lavtrykspressostat
KP1
(KP15)
X
X
X
X
X
mætningstemperatur 5°K
lavere end laveste fordampningstemperatur.
Olietrykspressostat
MP55
X
X
X
X
X
X
X
X
X 3,5 bar
* 120°C
Trykrørstermostat
KP98
Olietermostat
KP98
X
X
X
X
X 80°C
Termostat til oliekøling
KP77
X
X
X
X
X 55°C
X
X
X
X
X * 150°C
T(E)X
Termoventil til oliekøling
Reguleringsudstyr
stopper ved et tryk, der er
T(E)N
Normalt indstillet til 4°C
T(E)S
Lav om til min. 10°C over-
TEA
X
X
Indsprøjtningsventil til
overhedning
Indstillet til min. 10°C
X
overhedning
TEA
tryk
X
X
hedning
Indstillet til min. 10°C
X
TX
mellemkøling
Reguleringsventil til olie-
overhedning
X
X
X
X
Indstillet til min. 10°C
overhedning
4,5 bar
* Fabriksindstilling - kan om nødvendigt justeres til et ombrydningspunkt, der er 20°C højere end højeste normale trykrørstemperatur.
Tabel 8: Tryk- og temperaturindstillinger for kompressortype CMO/TCMO
28/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Driftsvejledning
3.1.13 Driftsovervågning
For at sikre en tilfredsstillende drift anbefales det at indføre følgende rutiner i en driftslog.
Operatøren skal f.eks. bruge disse oplysninger i forbindelse med fejlrapportering. Udover data
nævnt i Tabel 9 skal alle andre service-, vedligeholdelses- eller reparationsaktiviteter indføres
i logbogen i henhold til EN 378 og national lovgivning.
3.1.14 Eksempel på driftslog
Maskinrum eller systembetegnelse
Sædvanligt
niveau
Tjekliste
Fra
Til
Data
Data registreret kl.
04.00
Sugetryk
Sugetemperatur
Overhedning, sugegas
Afgangstryk
Afgangstemperatur
Olietryk, kompressor
Olietryk, filter
Olietemperatur
Olietemperatur,
udskiller
Olieopsamling fra
akseltætningsring
Oliestand
Påfyldt olie, L
Driftstid (timer)
Motor 1/1-belastning
amp.
Kapacitetsbelastning (%)
Støjniveau
Tabel 9: Forslag til driftslog
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
29/49
08.00
12.00
16.00
20.00
24.00
Driftsvejledning
3.1.15 Procedure for standsning
3.1.16 Kort standsning
Reducer kapaciteten til laveste niveau et par minutter inden kompressoren standses. Det er
ikke nødvendigt at lukke suge- og trykstopventilen, når det kun er en kort standsning. Hvis
kompressoren er vandkølet, skal vandflowet altid standses, når kompressoren ikke er i drift.
Varmelegemet skal forblive tilsluttet.
3.1.17 Nedlukning til lang stilstandsperiode
Skal anlægget standses i en længere periode, f.eks. 2-3 måneder eller mere, skal man gøre
som følger:
•
Luk hovedafspærringsventilen efter receiveren.
•
Tøm fordamperne for kølemiddel ("pump down"). Det kan være nødvendigt at justere
lavtrykspressostaten til et lavere sugetryk under tømningen. Fortsæt "pump down"
indtil sugetrykket er reduceret til lidt over atmosfærisk tryk.
•
Luk suge- og trykstopventilerne samt stopventilen i oliereturledningen.
•
Følg anlægsinstruktionerne, der angiver hvordan anlægget stoppes og nedlukkes korrekt.
•
Sluk for drifts- og styrestrøm.
•
Husk at notere alle aktiviteter i logbogen.
3.1.18 Problemer
Nedenfor beskrives nogle hyppigt forekommende fejl, som kan afhjælpes af operatøren.
Ved større problemer skal der tilkaldes personale, som er uddannet i fejlfinding, og som har
adgang til den relevante dokumentation.
3.1.19 Fejlfinding
Kompressoren starter ikke.
•
Intet behov for køling. Vent indtil temperaturen stiger, hvorefter kompressoren vil
starte automatisk.
•
Forkert indstilling af sætpunkt. Kontrollér sætpunktet og foretag om nødvendigt en
ændring.
•
En af følgende digitale indgange er ikke aktiveret:
-
Ekstern starttilladelse/øjeblikkelig stop
-
Ekstern start/Normal stop.
•
Genstartsforsinkelse (Unisab).
•
Nødstop aktiveret.
Hvis der udsendes en alarm, der er forårsaget af en afbrudt monitor, tilkaldes personale med
uddannelse i fejlfinding og adgang til rette dokumentation.
30/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4. Vedligeholdelse
4.1.1 Service og vedligehold af kompressoren
Inden der udføres arbejde på kompressoren, skal det sikres at kompressormotoren ikke kan
startes utilsigtet. Læs afsnit 2. Sikkerhed inden der udføres nogen form for service på
kompressoren.
4.1.2 Sikkerhedsforskrifter
Fare!
Risiko for skade på personer og udstyr! Foruden sikkerhedsforskrifterne i denne manual, skal
de sikkerhedsforskrifter, der følger med udstyret, altid læses, inden opstart. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne kan medføre personskade eller død. Derudover kan udstyret blive beskadiget eller ødelagt.
4.1.3 Sikkerhedstiltag
Fare!
I det følgende præsenteres en række sikkerhedsovervejelser for denne type kompressoraggregat. Inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes, skal de generelle sikkerhedsinstruktioner/regulativer, som gælder for denne serie af kompressoraggregater, nøje studeres. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne/bestemmelserne kan medføre personskade eller død. Derudover kan udstyret blive beskadiget eller ødelagt.
4.1.4 Fordele ved vedligeholdelse
For at sikre en jævn og pålidelig drift er det yderst vigtigt, at faguddannet personale udfører
regelmæssig vedligeholdelse af kompressoren samt foretager regelmæssige eftersyn.
Fordelene ved regelmæssig vedligeholdelse er:
•
en rentabel drift
•
forlængelse af udstyrets levetid
•
mulighed for at planlægge driftsstop pga. vedligeholdelse
•
minimering af uforudsete reparationsomkostninger.
Johnson Controls Denmark behandler kun eventuelle garantisager, hvis det foreskrevne service- og vedligeholdelsesarbejde er udført og fremgår af et servicecertifikat, der er underskrevet af en kvalificeret medarbejder. Generelt anbefaler vi, at al service- og vedligeholdelsesarbejde udføres af medarbejdere med en relevant faglig uddannelse. Derudover anbefaler vi, at
der indgåes en servicekontrakt. Det nøjagtige antal driftstimer mellem vedligeholdelsesaktiviteterne afhænger af de specifikke driftsbetingelser.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
31/49
Vedligeholdelse
4.1.5 Serviceintervaller
En stempelkompressors serviceinterval bestemmes som følger:
1.
Vælg diagrammet der svarer til det pågældende kølemiddel og kompressortype.
2.
Aflæs driftstimer/serviceinterval ud fra kurverne i diagrammet.
Serviceintervallerne er kun tænkt som vejledende, da drift under uspecificerede betingelser
såsom tilstedeværelse af vand, syre eller faste stoffer i smøreolien eller kølemidlet, tvungen
opstart og stop, dellast, anvendelse af forkert olietype, manglende overvågning af olietilstanden osv. også bidrager til forøget slitage.
Serviceintervaldiagrammerne, der angiver det maksimale antal driftstimer mellem de planlagte serviceeftersyn, bygger på den anvendte kølemiddeltype, antal standardomdrejninger,
driftstimer samt trykniveau og -forskelle over kompressoren. Uspecificerede betingelser som
de, der er nævnt ovenfor, er dog ikke medtaget.
4.1.6 Serviceintervaldiagrammer
HCFC/HFC/R290 - SMC/CMO
°F
TC
°C
158
70
140
60
104
6,000
40
30
68
20
32
5,000
50
86
50
TC
Kondenseringstemperatur
Kondenseringstemperatur
122
R717 - SMC/CMO
E-type: Multipliceres med 0,75
8,000
10,000
10
11,000
0
12,000
14 --10
°F
°C
140
60
122
50
104
40
86
30
68
20
50
10
32
0
5,000
6,000
8,000
10,000
11,000
12,000
14 --10
13,000
--4 --20
--4 --20
--22 --30
--22 --30 13,000
T0113099_1
--60 --50 --40 --30 --20 --10
0
--76 --58 --40 --22 --4
32
14
10
50
20
68
30
40
86 104
°C
°F
TE
--60 --50 --40 --30 --20 --10
0
10
20
30
40
°C
--76 --58 --40 --22 --4
32
50
68
86
104
°F
T0113097_1
°F
R717 - TSMC/TCMO
E-type: Multipliceres med 0,75
TC
TC
°C
°F
122 50
5,000
Kondenseringstemperatur
Kondenseringstemperatur
122 50
6,000
8,000
104 40
86 30
10,000
68 20
11,000
32
0
T0113100_1
°C
140 60
140 60
50 10
TE
Fordampningstemperatur
Fordampningstemperatur
HCFC/HFC/R290 - TSMC/TCMO
14
12,000
--60 --50 --40 --30 --20
--10
0
°C
--76 --58 --40 --22
14 32
°F
--4
5,000
104 40
6,000
8,000
86 30
10,000
68 20
50 10
11,000
12,000
TE
32
0
Fordampningstemperatur
T0113098_1
32/49
--60
--50
--40
--30
--20
--10
--76
--58
--40
--22
--4
14
0
32
°C
°F
TE
Fordampningstemperatur
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
R717 - HPC/HPO
R410A - HPC/HPO
TC
TC
°F
°C
140 60
°F °C
4,000
122 50
4,000
158 70
Kondenseringstemperatur
Kondenseringstemperatur
176 80
140 60
122 50
5,000
104 40
10,000
6,000
8,000
86 30
68 20
--40 --22
--4
14
10
20
30
50
°C
32
50
68
86 104 122
°F
40
Kondenseringstemperatur
TC
0
14
--10
--4
--20
--22
--30
--40
--40
--58
--50
4,000
6,000
HPOafrimning
8,000
10,000
--60 --50 --40
--76 --58
T0113104_2
68
20
50
10
32
0
14
--10
--4
5,000
6,000
8,000
10,000
12,000
--20
--30
--40 --22
--20 --10
--4
14
0
32
TE
Fordampningstemperatur
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
14,000
--60 --50 --40 --30 --20 --10
TE
R744 - HPC/HPO
32
30
--40 --40
0
Fordampningstemperatur
T0113101_0
10
40
86
--22 --30
50 10
--40 --30 --20 --10
50
104
33/49
--76 --58 --40 --22
T0113102_0
--4
14
0
10
20
30
40
°C
32
50
68
86 104
°F
Fordampningstemperatur
TE
Vedligeholdelse
Hvis kompressoren kører ved en anden hastighed end 1.460 omdr./min., skal serviceintervallet beregnes i henhold til følgende skema:
Omdr./min.
970
1.170
1.460
1.760
Omregningsfaktor
1,5
1,25
1,00
0,83
Følgende formel kan også anvendes:
1460
omdr./min.
Justering =
Eksempel
Ifølge diagrammet er serviceintervallet for en kompressor 10.000 timer.
Hvis kompressoren kører ved 970 omdr./min., er serviceintervallet 1,5 x 10.000 = 15.000 t.
Bemærk: Oliefilteret skal altid udskiftes ved olieskift, eller når kontrollampen eller Unisab angiver, at det skal skiftes.
I forbindelse med stempelkompressorer foretages standardserviceeftersyn i cykluser bestående af fire forebyggende serviceeftersyn:
•
1 x serviceinterval: Anvend servicesæt “A”
•
2 x serviceinterval: Anvend servicesæt “B”
•
3 x serviceinterval: Anvend servicesæt “A”
•
4 x serviceinterval: Anvend servicesæt “C”.
Derudover foretages der et årligt serviceeftersyn uafhængigt af standardserviceeftersynene.
Brug servicesæt ”0” efter de første 200 driftstimer.
Eftersyn af dele
Udover at foretage en planlagt udskiftning af de dele, der fremgår af nedenstående servicesæt, skal bestemte dele efterses. Kriterierne for eftersyn og udskiftning er angivet i en separat serviceguide.
Nyttige dele
Der findes en liste over dele, der kan være nyttige i forbindelse med eftersynene. Listen indeholder alle udskiftelige dele og giver montøren et godt overblik over de dele, han bør medbringe til serviceeftersynet.
34/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4.1.7 Årligt serviceeftersyn
Hvis tidsperioden mellem to standardeftersyn overstiger ét år, udføres et årligt serviceeftersyn. Serviceeftersynet indbefatter de aktiviteter, der er angivet i Tabel 10 og Tabel 11.
Foreskrevne serviceeftersyn
Udskift oliefilter
Kontrollér akselpakdåsens lækrate
Kontrollér olie og rengør gassugefilteret
Kontrollér én af afgangsventilerne og én af cylinderforingerne
Kontrollér én af plejlstængernes bolte og møtrikker
Kontrollér én af plejlstængernes lejepander, én af krumtapakseltapperne samt den store ende på plejlstængerne. Hvis der er tegn på slitage, skal lejerne udskiftes.
Udskift pakninger på dæksler, der har været åbnet
Udfør en funktionstest af sikkerhedsudstyret
Kontrollér at følgende udstyr fungerer korrekt:
- alle styringer ifm. sikkerhed
- alle måleanordninger
- alle alarmsystemer
Kontrollér sikkerhedsventiler, sprængplader og smeltepropper for lækage
Udfør en olie- og kølemiddellækagetest
Justér kølemiddelfyldningen
Kontrollér vibrationsdæmpere for sprækker og justér dem
Kontrollér, om der er unormale vibrationer og lyde
Undersøg om der er tegn på revner og/eller andre skader på koblingen
Tabel 10: Foreskrevne serviceeftersyn
Anbefalet serviceeftersyn
Analysér olien
Kontrollér hvornår den sidste undervisning af driftspersonalet fandt sted
Kontrollér at logbogen er til rådighed og opdateret
Kontrollér om maskinkortet og rørdiagrammet er til rådighed
Kontrollér sikkerhedsanordningerne på stedet: Koblingsanordninger, nødsignaler,
alarmsystemer og eksterne trykaflastningsanordninger
Kontrollér personalets sikkerhedsudstyr i tilfælde af nødsituationer
Tabel 11: Anbefalet serviceeftersyn
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
35/49
Vedligeholdelse
4.1.8 Regelmæssige serviceterminer – køleanlæg
EN 378-1:2000; kapitel 4.5.2.1: Kølesystemer må kun vedligeholdes og repareres af faguddannet personale (se EN 13313).
Sikkerhed
Kontrollér at følgende udstyr fungerer korrekt:
- alle styringsanordninger ifm. sikkerhed
- alle måleanordninger
- alle alarmsystemer
Kontrollér at maskinkortet er til rådighed
Kontrollér at rørdiagrammet er til rådighed
Kontrollér på stedet:
Koblingsanordninger, nødsignaler og alarmsystemer
Udfør læktest
Kontrollér og udfør læktest for sikkerhedsventiler,
sprængplader og smeltepropper
Udfør en funktionstest af sikkerhedsudstyret
Udfør trykfaldstest
Udfør læktest af kølemiddel på alle komponenter og
systemer
Kontrollér personalets sikkerhedsudstyr
Kontrollér om driftspersonalet er undervist i og fortrolig med indholdet i Brugermanualen
Funktion
Udfør tomsugning
Justér kølemiddelfyldningen
Analysér olien
Undersøg om der er korrosion
Kontrollér for ødelagt isolering/ødelagte
dampspærrer
Kontrollér sammensætningen af det sekundære
kølemedie
Kontrollér at logbogen er opdateret
Aktivitet
Ved hver
Minimum årligt
periodisk
vedligeholdelse
og/eller
reparation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Re
Re
X
Re
X
X
X
X
Re
Re
X
Re
X
Re
X
Tabel 12: Serviceaktiviteter
Re = Kontrollér og udskift hvis nødvendigt
X = Obligatorisk i henhold til EN 378
36/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4.1.9 Regelmæssige serviceterminer
EN 378-1:2000; kapitel 4.5.2.1: Kølesystemer må kun vedligeholdes og repareres af faguddannet personale (se EN 13313).
Planlagte
vedligeholdelsesaktiviteter
Årlig
(dokumenteres i logbogen)
Interne dele i henhold til reservedel- service
Service Service Service Service
slisterne for årligt serviceeftersyn,
A
B
A
C
service A, B og C
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Påbyggede/eksterne dele:
Kontrollér for lækage i:
Sikkerhedsventiler, sprængplader
X
X
X
X
X
og smeltepropper
Kontrollér på stedet:
Sikkerhedsafbrydere, nødsignaler og
X
X
X
X
X
alarmsystemer
Kontrollér vibrationsdæmpere for sprækRe
Re
Re
Re
Re
ker og komprimering
Kontrollér, om der er unormale lyde
Re
Re
Re
Re
Re
og/eller vibrationer
Kontrollér krumtaphusvarmen
Re
Re
Re
Re
Re
Kontrollér opretning og koblingens tilRe
Re
Re
Re
Re
stand
Kontrollér magnetventiler
Re
Re
Re
Re
Re
Kontrollér kompressorkøling
Re
Re
Re
Re
Re
Kontrollér termopumpe
Re
Re
Re
Re
Re
Kontrollér olieretur til kompressor
Re
Re
Re
Re
Re
El-motor:
Se fabrikantens brugermanual
Re
Re
Re
Re
Re
med hensyn til smøring og styring
Kontrollér, om der er unormale lyde
Re
Re
Re
Re
Re
og/eller vibrationer
Kompressordele:
Tabel 13: Serviceaktiviteter (intervaller i henhold til serviceintervaldiagrammerne)
Ch = Udskift
Re = Kontrollér og udskift hvis nødvendigt
X = Obligatorisk i henhold til EN 378
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
37/49
Vedligeholdelse
Planlagte
vedligeholdelsesaktiviteter
Årlig
(dokumenteres i logbogen)
Interne dele i henhold til reservedel- service
Service Service Service Service
slisterne for årligt serviceeftersyn,
A
B
A
C
service A, B og C
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Ch/Re
Sikkerhedsdele - påbyggede/eksterne:
Kontrollér at følgende udstyr fungerer
X
X
X
X
X
korrekt:
- alle styringsanordninger ifm. sikkerhed
X
X
X
X
X
- alle måleanordninger
X
X
X
X
X
- alle alarmsystemer
X
X
X
X
X
Udfør læktest
X
X
X
X
X
Udfør tomsugning
X
X
X
X
X
Justér kølemiddelfyldningen
X
X
X
X
X
Udfør en funktionstest af sikkerhedsudX
X
X
X
X
styret
Udfør trykfaldstest
Re
Re
Re
Re
Re
Udfør læktest af kølemiddel på alle
X
Re
Re
Re
Re
komponenter og system
Analysér olien
Re
Kontrollér at logbogen er opdateret
Re
Kompressordele:
Tabel 14: Serviceaktiviteter (intervaller i henhold til serviceintervaldiagrammerne)
4.1.10 Visuelt eftersyn
Olietryk
Kontroller at olietrykket stemmer overens med anbefalingerne i Tabel 8: Tryk- og temperaturindstillinger for kompressortype CMO/TCMO.
Oliestand
Kontroller oliestanden i kompressoren. Det er af afgørende betydning for kompressorens levetid at der opretholdes en optimal smøring. Der skal altid kunne aflæses en oliestand i skueglasset. Hvis oliestanden er under den nederste del af oliestandsglasset, skal der påfyldes
olie.
Genpåfyldning af olie ("topping up") kan foregå under drift enten ved hjælp af en håndbetjent
oliepumpe eller som beskrevet i 4.1.11. Påfyldning af kompressoren med smøreolie. Anvend
kun anbefalet olie.
Husk at notere drænet eller efterfyldt oliemængde.
38/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4.1.11 Påfyldning af kompressoren med smøreolie
Da alle Johnson Controls Denmark stempelkompressorer er udstyret med en speciel oliepåfyldningsventil på krumtaphuset, kan der påfyldes smøreolie under drift.
Anvend til dette formål en håndbetjent oliepumpe, som beskrevet tidligere, eller følg nedenstående procedure.
Oliefyldning og oliestand er vist i Tabel 15: Oliepåfyldning og Tabel 16: Oliestand.
Bemærk: Anvend oliepumpen til første påfyldning. Start aldrig kompressoren, hvis der ikke
er påfyldt olie.
•
Reducér trykket i krumtaphuset, f.eks. ved at drøvle sugestopventilen indtil sugetryksmåleren viser et tryk lige under atmosfærisk.
•
Fyld røret, der er forbundet til oilepåfyldningsventilen, med smøreolie og placer den fri
ende af røret i en beholder med ny smøreolie.
•
Åben oliepåfyldningsventilen forsigtigt. Dermed vil det eksterne lufttryk presse olie ind
i krumtaphuset.
•
Undgå at der suges luft eller andre urenheder ind i kompressoren.
Bemærk: For at opnå et tryk under atmosfæretryk, vil det nogle gange være nødvendigt at
indstille lavtrykspressostaten sådan at kompressoren kan arbejde ned til det tryk. Husk at
stille trykpressostaten tilbage til sin normale indstilling efter oliepåfyldningen. Når kompressoren er i drift, kan man genfylde olie med den håndbetjente oliepumpe.
Bemærk: Eftersom flourholdige kølemidler er blandbare med smøreolier, vil der altid være en
del olie, der blander sig med kølemidlet i anlægget. Det er derfor ofte nødvendigt at genfylde
med smøreolie efter første opstart og efter påfyldning med nyt kølemiddel.
Oliestanden i kompressoren skal derfor overvåges nøje efter opstart.
4.1.12 Oliepåfyldning - Oliestand
Kompressor
Type
HPO
CMO
TCMO
Oliemængde
i krumtaphus
Størrelse
24 - 26 - 28
24 - 26 - 28
34 - 36 - 38
28/38
Liter
14
US gal.
3,7
16
4,2
18
4,8
Tabel 15: Oliepåfyldning
Kompressor
Type
HPO
CMO
TCMO
Størrelse
24 - 26 - 28
24 - 26 - 28
34 - 36 - 38
28 - 38
Tabel 16: Oliestand
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
39/49
Forskel i olieniveau på 10
mm svarer til
- 1 liter olie
[0,3 US gal.]
Vedligeholdelse
4.1.13 Oliepåfyldning
Kompressoren leveres normalt uden olie i krumtaphuset. Som hovedregel skal der påfyldes
den mængde olie, der er angivet i Tabel 15: Oliepåfyldning.
Efter nogle timers drift skal der fyldes olie på kompressoren igen, da noget af olien er blevet
absorberet af kølemidlet. Dette gælder især HFC og HCFC kølemidler.
Hvor meget olie, der skal genpåfyldes, afhænger af størrelsen på køleanlægget og mængden
af kølemiddel. Olien påfyldes til midten af oliestandsglasset og den mængde olie, der skal
bruges til at hæve oliestanden 10 mm, er angivet i Tabel 16: Oliestand.
10 mm
Fig. 7: Olieniveauglas
40/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4.1.14 Forsmøring af kompressor
Advarsel!
Kompressoren må ikke startes før forsmøring af lejer og tætning.
Inden kompressoren startes op første gang efter en stilstandsperiode på flere måneder, skal
kompressoren forsmøres. Dermed sikres det at lejerne er smurt og oliesystemet fyldt med
olie inden kompressoren startes. Forsmøring udføres ved at tilslutte en oliepumpe til forsmøringsstudsen, som er forbundet til dækslet pos. 86H eller 87K på CMO-TCMO-HPO kompressorer.
Det anbefales at anvende Sabroe's håndbetjente oliepumpe, partnr. 3141-155, som forsmøringspumpe. Til forsmøring anvendes ny smøreolie af samme type som anvendes i kompressoren, og der pumpes som følger:
Pumpeslag med Sabroe
håndbetjent oliepumpe
Ca. 25
Kompressortype
CMO, TCMO, HPO
Skønnet oliemængde
Liter
2,5
Tabel 17
Varmestaven i krumtaphuset skal være indkoblet mindst 6-8 timer før kompressoren igangsættes for at afkoge eventuel kølemiddel fra kompressorolien. Samtidig skal sugestopventilen
være åben.
Kontrollér oliestanden i krumtaphuset. Der skal altid kunne aflæses en oliestand i skueglasset.
Der kan anvendes en håndbetjent oliepumpe, der er tilsluttet oliepåfyldningsventilen pos.
B, til både første og efterfølgende oliepåfyldninger. Se 3.1.9. Ventiler til betjening af kompressoren.
Valgfri håndbetjent oliepumpe
Til kompressor
Pakning
B
Hætte
Fig. 8: Håndbetjent oliepumpe
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
41/49
Vedligeholdelse
4.1.15 Oliepåfyldnings- og aftapningsventil
Kompressoren er udstyret med en ventil til påfyldning og aftapning af olie. Der er placeret et
dæksel over spindlen for at forhindre ventilen i at åbne utilsigtet.
Dæksel
Oliepåfyldningsventil
Fig. 9
4.1.16 Håndbetjent oliepumpe
Oliepåfyldning kan også foregå under drift.
Fig. 10
Tilslutninger til oliepumpe
1 gevindmuffe
1 gevindmuffe
1 omløber
1/2” RG
1/2” RG
7/8” RG
42/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Vedligeholdelse
4.1.17 Akselpakdåse
Den roterende tætningsflade på den mekaniske akselpakdåse er lavet af et blødt materiale
som typisk slides under drift. Akselpakdåsen skal derfor kontrolleres jævnligt for tæthed og
slitage i overensstemmelse med de serviceintervaller, der gælder for kompressoren.
4.1.18 Motorsmøring
I forbindelse med el-motorer er det absolut nødvendigt at smøre lejerne på den rigtige måde
og at anvende den rigtige type fedt.
Se motormanualen og/eller motorens mærkeplade.
Hovedeftersyn af kompressoren
Kontakt Johnson Controls Denmarks serviceafdeling.
4.1.19 Service og opretning af kileremtræk
Et korrekt oprettet og tilspændt kileremtræk har en lang levetid. Efter den første justering
skal remtrækket kontrolleres jævnligt. Udskiftning af kileremme bør følge anvisningerne i serviceskemaet.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
43/49
Bortskaffelse
5. Bortskaffelse
5.1.1 Sikkerhedsforskrifter
Fare!
Før adskillelse af anlægget påbegyndes, skal sikkerhedsforskrifterne læses omhyggeligt.
Nedtages et køleaggregat til skrotning, skal dette ske på en sikker og forsvarlig måde.
Autoriseret kølepersonale skal deltage i første del af afmonteringen, da det er påkrævet at
have en fundamental viden om kølesystemer samt risici forbundet dermed.
Inden der foretages indgreb i anlægget, skal kølemiddel og olie aftappes i dertil beregnede
beholdere. Herefter afbrydes alle elforbindelser til aggregatet. Sikringer i hovedtavlen tages
ud.
Under nedtagningen skal der ske en sortering af de enkelte maskindele og komponenter, således at bortskaffelse kan ske på en hensigtsmæssig måde. Al affald skal transporteres til
modtagerstationer, som skal opfylde det enkelte lands love og regulativer på området.
Fare!
Bruges skærende værktøjer, som f.eks. vinkelsliber eller skærebrænder ved nedtagningen,
skal der udvises stor forsigtighed, da der i rør m.m. forekommer olierester, der kan antændes. Kølemiddelrester udgør ligeledes en stor risiko, da HFC- og HCFC-kølemidler ved opvarmning udvikler giftige gasser. Sørg ligeledes for, at der ikke findes indespærrede luftlommer, da opvarmning bevirker en trykstigning.
5.1.2 Bortskaffelse af
•
Maskindele
Under nedtagningen af anlægget er det vigtigt, at der foretages en kritisk sortering af
de dele, der skal bortskaffes. Kompressor, stativ, beholdere mm., der kan kategoriseres som jern- og metalaffald, skal afleveres til en godkendt skrothandler, der opfylder
det enkelte lands love og regulativer på området.
•
Olie og kølemiddel
Olie og kølemiddel skal afleveres til destruktion eller genanvendelse på en modtagerstation for farligt affald. Dette gælder også brugte oliefiltre. Modtagerstationen skal opfylde det enkelte lands love og regulativer på området. Olie i åbne beholdere må aldrig fragtes i en lukket bil.
•
Elektriske komponenter
Elektriske og elektroniske produkter som f.eks. elkabler, kontrolskabe, hardware,
m.m. skal afleveres til en modtagerstation, der er godkendt til at håndtere elektronisk
affald. Modtagerstationen skal opfylde det enkelte lands love og regulativer på området.
•
Batterier
Brugte batterier fra bl.a. computerstyringens backup afleveres til destruktion på modtagerstationen. Modtagerstationen skal opfylde det enkelte lands love og regulativer
på området.
44/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Bilag
6. Bilag
I bilaget findes alle relevante instruktioner for produkter, der leveres af underleverandører.
6.1.1 Overensstemmelseserklæring
Johnson Controls Denmark erklærer ved den underskrevne overensstemmelseserklæring, at
maskinen er produceret og CE-mærket i henhold til relevante direktiver og standarder.
På de følgende to sider ses en overensstemmelseserklæring, som dog ikke er udfyldt med de
specifikke data. Det kan forekomme, at den originale underskrevne overensstemmelseserklæring fremsendes separat. I så fald sker dette på baggrund af en klar skriftlig aftale mellem
kunden og Johnson Controls Denmark.
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
45/49
Bilag
46/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Bilag
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
47/49
Indeks
B
Batterier
44
Beholderens mærkeplade
12
Bilag
45
Bortskaffelse
44
D
driftslog
29
E
Elektriske komponenter
44
F
Fejlfinding
30
F-gas regulativ
18
K
kileremtræk
43
Kompressorens mærkeplade
11
Kølemidler
17
Kølevandssystem
16
M
43
Motorsmøring
Mærkeplade til aggregatrørsystemet
9
O
Olie og kølemiddel
44
Oliepåfyldning
39
Oliestand
39
Overensstemmelseserklæring
45
P
30
Procedure for standsning
S
Service og vedligehold
31
Serviceintervaller
32
serviceterminer
36
sikkerhedsadvarsler
6
Sikkerhedsforskrifter
44
Skilte
13
smøreolie
39
48/49
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
Smøreolier
17
Støj
21
Støjdata
20
T
Transmissionssikkerhed
20
U
Udluftning
18
V
Vedligeholdelsessikkerhed/sikkerhed ved servicering
14
Å
Årligt serviceeftersyn
Brugermanual - CMO 20-30/TCMO 20-30
001849 da 2012.12
35
49/49