Vigtig info vedr vand i kælder.

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
1.
Identifikation af stoffet/ blandingen og af selskabet/ virksomheden
1.1.
Produktidentifikator
1.2.
1.3.
1.4.
Handelsnavn
:
PER-AQUA / DK 22 KG
PR-nr.
: 1465521
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
For øjeblikket har vi ingen information om identificerede
anvendelser. De vil blive inkluderet når de er tilgængelige.
Frarådede anvendelser
:
For øjeblikket har vi ikke identificeret nogle anvendelser der
advares imod
Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Firma
:
Telefon
Telefax
E-mail adresse
Ansvarlig/udsteder
:
:
:
:
Brenntag Nordic A/S
Borupvang 5 B
DK 2750 Ballerup
+45 43 29 28 00
+45 43 29 27 00
[email protected]
Environment & Quality
Nødtelefon
Nødtelefon
: +45 82 12 12 12 til Giftlinien, Bispebjerg Hospital
2.
Fareidentifikation
2.1.
Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering iht. EU direktiverne 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Faresymbol / Farekategori
Risikosætninger
Ætsende (C)
R34
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.
Vigtigste skadelige virkninger
Menneskers sundhed
R24397
:
Se afsnit 11 for toksikologisk information.
1/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Fysiske og kemiske
farer
Potentielle
miljømæssige virkninger
2.2.
:
Se afsnit 9 for fysisk-kemiske informationer.
:
Se afsnit 12 for miljøinformation.
Mærkningselementer
Mærkning i henhold til EU Direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF
Faresymboler:
Ætsende
R-Sætning(er)
:
R34
Ætsningsfare.
S-sætning(er)
:
S 3/7
Emballagen opbevares tæt lukket på et
køligt sted.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks
grundigt med vand og læge kontaktes.
Brug særligt arbejdstøj, egnede
beskyttelseshandsker og briller/ansigtsskærm.
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende
er omgående lægebehandling nødvendig;
vis etiketten, hvis det er muligt.
S26
S36/37/39
S45
2.3.
Andre farer
Resultater af PBT og vPvB bedømmelser står i sektion 12.5.
Brandnærende
Indeholder organisk opløsningsmiddel.
3.
Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer
3.2.
Blandinger
R24397
2/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Klassifikation
(FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)
Koncentration
(%)
Farlige komponenter
Fareklasse /
Farekategori
Faresætninger
Klassifikation
(67/548/EØF)
hydrogenperoxidopløsning
Indeks-Nr.
CAS-Nr.
EF-Nr.
: 008-003-00-9
: 7722-84-1
: 231-765-0
29
Ox. Liq.1
Acute Tox.4
Acute Tox.4
Skin Corr.1A
STOT SE3
H271
H332
H302
H314
H335
R5
O; R 8
C; R35
Xn; R20/22
Flam. Liq.3
Skin Corr.1A
H226
H314
R10
C; R35
Flam. Liq.3
Org. Perox.D
Acute Tox.4
Acute Tox.4
Acute Tox.3
Skin Corr.1A
Aquatic Acute1
STOT SE3
H226
H242
H332
H312
H301
H314
H400
H335
R10
O; R 7
Xn; R20/21/22
C; R35
N; R50
eddikesyre
Indeks-Nr.
CAS-Nr.
EF-Nr.
: 607-002-00-6
: 64-19-7
: 200-580-7
5
pereddikesyre
Indeks-Nr.
CAS-Nr.
EF-Nr.
: 607-094-00-8
: 79-21-0
: 201-186-8
5
Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.
For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.
4.
Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.
Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Hvis det indåndes
: Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Hvis bevidstløs - læg
i aflåst sideleje og søg lægehjælp. Hvis vejrtrækningen er
uregelmæssig eller ophørt, udfør da kunstigt åndedræt.
I tilfælde af hudkontakt
: Fjern forurenet beklædning og sko. Skyl grundigt med masser
af vand i mindst 30 minutter og opsøg lægehjælp med det
samme. Skyl straks forurenet tøj.
I tilfælde af øjenkontakt
: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i
mindst 15 minutter. Fjern kontaktlinser. Fortsæt skylning af
øjne under transport til hospitalet.
Ved indtagelse.
: Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Giv aldrig
R24397
3/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
en bevidstløs person noget gennem munden. Fremprovoker
IKKE opkastning. Søg lægehjælp.
4.2.
4.3.
Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer
: Se afsnit 11 for mere detaljeret information om
helbredseffekter og symptomer.
Effekter
: Se afsnit 11 for mere detaljeret information om
helbredseffekter og symptomer.
Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Behandling
5.
Brandbekæmpelse
5.1.
Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Uegnede slukningsmidler
5.2.
:
:
Vand
Tørt pulver, Kulsyre (CO2)
Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Specifikke farer ved
brandbekæmpelse
5.3.
: Ingen information tilgængelig.
:
Risiko for at lukkede beholdere eksploderer ved stærk
opvarming
Anvisninger for brandmandskab
Særlige personlige
værnemidler, der skal
bæres af
brandmandskabet
Yderligere oplysninger
:
I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
:
Anvend vandtåge til at køle uåbnede beholdere.Kan forstærke
brand, brandnærende.
6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Sikkerhedsforanstaltninge : For personlig beskyttelse se punkt 8.
r til beskyttelse af
personer
6.2.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljøbeskyttelsesforanstalt : Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden. I
ninger
tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større
R24397
4/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.
6.3.
6.4.
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder og udstyr til
inddæmning og
oprensning
: Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko.
Brug personligt beskyttelsesudstyr. Opbevar og opsaml spild
med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand,
jord, moler el. vermikulit) og placer det i affaldsbeholdere i
henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).
Yderligere oplysninger
: Returner aldrig spild til genbrug i originale beholdere.
Henvisning til andre punkter
Se afsnit 1 for kontaktinformation ved nødstilfælde. Se afsnit 8 for information om personlige
værnemidler. Se afsnit 13 for information om affaldshåndtering.
7.
Håndtering og opbevaring
7.1.
Forholdsregler for sikker håndtering
7.2.
Råd om sikker håndtering
: Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne
og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå indånding af dampe.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Nødbruser og
øjenskylleflasker skal være til stede i nærheden af
arbejdspladsen. Skyl straks forurenet tøj.
Hygiejniske
foranstaltninger
: Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i
anvendelsesområdet. Vask hænder før pauser og ved
arbejdstids ophør.
Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Krav til lager og beholdere : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og
foderstoffer. Opbevar i original beholder. Opbevares tæt
tillukket på et tørt og køligt sted. Holdes væk fra direkte sollys.
Beskyt mod forurening. Holdes væk fra brandbare stoffer.
Opbevares adskilt fra uforenelige stoffer. Se punkt 10.
7.3.
Særlige anvendelser
Særlige anvendelser
: Ingen information tilgængelig.
8.
Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.
Kontrolparametre
R24397
5/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Komponent: hydrogenperoxidopløsning
CAS-Nr.
7722-84-1
Andre arbejdsrelaterede grænseværdier
GV (DK), Grænse værdi tærskel(TLV):
1 ppm, 1,4 mg/m3
Komponent: eddikesyre
CAS-Nr.
64-19-7
Andre arbejdsrelaterede grænseværdier
GV (DK), Grænse værdi tærskel(TLV):
10 ppm, 25 mg/m3
DK OS, Grænse værdi tærskel(TLV):
10 ppm
EU ELV, Tid Vægtnings Gennemsnit (TWA):
10 ppm, 25 mg/m3
Indikativ
8.2.
Eksponeringskontrol
Tekniske foranstaltninger
Der skal være almen ventilation i arbejds- og lagerlokaler, suppler med procesventilation hvor der
udvikles skadelige dampe.
Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger.
Personlige værnemidler
Åndedrætsværn
Anbefaling
:
Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
:
Beskyttelseshandsker bør udskiftes ved første tegn på slid.
Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
:
Sikkerhedsbriller
Beskyttelse af hænder
Anbefaling
Beskyttelse af øjne
Anbefaling
Beskyttelse af hud og krop
R24397
6/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Anbefaling
:
Brug særligt arbejdstøj.
Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet
Generelt råd
:
Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
I tilfælde af større spild, kontakt redningstjenesten. Ved større
udslip i vand, kontakt vandværk eller rensningsanlæg.
9.
Fysisk-kemiske egenskaber
9.1.
Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Form
:
væske
Farve
:
farveløs
Lugt
:
gennemtrængende
Lugttærskel
:
Ingen tilgængelige data
pH-værdi
:
Ingen tilgængelige data
Frysepunkt
:
Ingen tilgængelige data
Kogepunkt
:
Ingen tilgængelige data
Flammepunkt
:
Ingen tilgængelige data
Fordampningshastighed
:
Ingen tilgængelige data
Antændelighed (fast stof, luftart)
:
Ingen tilgængelige data
Højeste eksplosionsgrænse
:
Ingen tilgængelige data
Laveste eksplosionsgrænse
:
Ingen tilgængelige data
Damptryk
:
Ingen tilgængelige data
Relativ dampvægtfylde
:
Ingen tilgængelige data
Massefylde
:
1,13 g/cm3 (20 °C)
Vandopløselighed
:
blandbar
Fordelingskoefficient: noktanol/vand
:
Ingen tilgængelige data
R24397
7/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
9.2.
Antændelsestemperatur
:
Ingen tilgængelige data
Termisk spaltning
:
Ingen tilgængelige data
Viskositet, dynamisk
:
Ingen tilgængelige data
Eksplosionsfare
:
Ingen tilgængelige data
Oxiderende egenskaber
:
Ingen tilgængelige data
Andre oplysninger
Ingen yderligere information er tilgængelig
10.
Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Anbefaling
: Ingen information tilgængelig.
10.2. Kemisk stabilitet
Anbefaling
: Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
Ingen yderligere information er tilgængelig
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Farlige reaktioner
: Exoterm reaktion
10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold, der skal undgås
: Ingen information tilgængelig.
10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer, der skal
undgås
: Metaller, metalsalte, Alkalier, Syrer, Reduktionsmidler,
Brændbart materiale.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige
nedbrydningsprodukter
11.
: Ingen information tilgængelig.
Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
R24397
8/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Akut toksicitet
Oralt
Ætsningsfare.
Indånding
Ætsningsfare.
Indånding af aerosoler/dampe kan i løbet af nogle timer medføre
væskeudsivning i lungerne (lungeødem).
Hud
Ingen tilgængelige data
Irritation
Hud
Ætsningsfare.
Øjne
Forårsager ætsninger af øjne.
Kan forårsage skade på hornhinden.
Blindhed
Sensibilisering
Ingen tilgængelige data
CMR-virkninger
CMR egenskaber
Carcinogenicitet
:
Ingen tilgængelige data
Mutagenicitet
:
Ingen tilgængelige data
Fosterbeskadigelse
:
Ingen tilgængelige data
Reproduktionstoksicit :
et
Ingen tilgængelige data
R24397
9/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Specifik målorgantoksisitet
Engangspåvirkning
Ingen tilgængelige data
Gentagen påvirkning
Ingen tilgængelige data
Aspiration giftighed
Ingen tilgængelige data
Yderligere oplysninger
Erfaringer med
human eksponering
12.
:
Indeholder organisk opløsningsmiddel.
Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på
centralnervesystemet.
Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Komponent: hydrogenperoxidopløsning
CAS-Nr.
7722-84-1
Akut toksicitet
Fisk
LC50
:
16,4 mg/l (Pimephales promelas; 96 h)
LC50
:
35 mg/l (Leuciscus idus melanotus; 24 h)
Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr.
EC50
:
7,7 mg/l (Daphnia magna; 24 h)
alger
EC50
R24397
:
27,5 - 43 mg/l (scenedesmus quadricauda; 240 h)
10/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
Bakterier
11 mg/l (Pseudomonas putida; 16 h)
12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed
Biologisk nedbrydelighed
Resultat
:
Let bionedbrydeligt
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumulering
Resultat
:
Ingen information tilgængelig.
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet
Resultat
:
Ingen information tilgængelig.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultat
:
Ingen information tilgængelig.
12.6. Andre negative virkninger
Yderligere økologisk information
Resultat
R24397
:
Ingen information tilgængelig.
11/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
13.
Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
14.
Produkt
:
Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted
for farligt affald og problemaffald.
Forurenet emballage
:
Emballager som ikke kan renses skal bortskaffes på samme
måde som stoffet selv.
Europæisk Affaldskatalog
nummer
:
Affaldskode i henhold til det Europæiske Affaldskatalog kan
ikke generelt tildeles dette produkt, idet brugsformålet dikterer
tildelingen. Affaldskoden findes i samråd med det regionale
renovationsfirma.
Affaldskort nr.
:
O
Transportoplysninger
14.1. UN-nummer
3149
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
ADR
RID
IMDG
: HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
: HYDROGENPEROXID OG PEREDDIKESYRE, BLANDING, STABILISERET
: HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE,
STABILIZED
14.3. Transportfareklasse(r)
ADR-Klasse
(Faresedler; Klassifikationskode;
Farenummer; Tunnelrestriktions-kode)
RID-Klasse
(Faresedler; Klassifikationskode;
Farenummer)
IMDG-Klasse
(Faresedler; EMS)
: 5.1
5.1, 8; OC1; 58; (E)
: 5.1
5.1, 8; OC1; 58
: 5.1
5.1, 8; F-H, S-Q
14.4. Emballage gruppe
ADR
RID
IMDG
R24397
: II
: II
: II
12/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
14.5. Miljøfarer
Mærkning i overensstemmelse med 5.2.1.8
ADR
Mærkning i overensstemmelse med 5.2.1.8
RID
Mærkning i overensstemmelse med
5.2.1.6.3 IMDG
Klassificeret som miljøfarlig i
overensstemmelse med 2.9.3 IMDG
Klassificeret som "P" i overensstemmelse
med 2.10 IMDG
: nej
: nej
: nej
: nej
: nej
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke relevant.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden
IMDG
15.
: Ikke relevant.
Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø
Andre regulativer
:
Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje
instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger.
; Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette
stof.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Ingen tilgængelige data
16.
Andre oplysninger
Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3.
R5
R7
R8
R10
R24397
Eksplosionsfarlig ved opvarmning.
Kan forårsage brand.
Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
Brandfarlig.
13/14
DA
SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
PER-AQUA / DK 22 KG
Udgave 2.0
Trykdato 05.12.2012
Revisionsdato 15.12.2011
R20/21/22
R20/22
R34
R35
R50
Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
Farlig ved indånding og ved indtagelse.
Ætsningsfare.
Alvorlig ætsningsfare.
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3.
H226
H242
H271
H301
H302
H312
H314
H332
H335
H400
Brandfarlig væske og damp.
Brandfare ved opvarmning.
Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.
Giftig ved indtagelse.
Farlig ved indtagelse.
Farlig ved hudkontakt.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Farlig ved indånding.
Kan forårsage irritation af luftvejene.
Meget giftig for vandlevende organismer.
|| Angiver opdateret afsnit.
Informationen i dette sikkerhedsdatablad er ifølge vores kendskab korrekt på revideringsdatoen.
Oplysningerne beskriver kun produktet med hensyn til sikkerhedsforanstaltninger og skal ikke
opfattes som en garanti eller kvalitetsspecification og udgør heller ikke en del af et
kontraktmæssigt retligt forhold.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad angår kun det specificerede materiale og er ikke
gyldigt for materialet brugt i kombination med andre materialer eller processer, medmindre det
er specificeret i teksten.
R24397
14/14
DA