Mozilla Thunderbird - POP3 opsætning - mit

Følle, d. 12. maj 2010
GENERALFORSAMLING
OG
SOMMERFEST
Lørdag d. 29. maj 2010 på Ankerpladsen, Toftgårdsvej
Generalforsamlingen starter kl. 14.00
Teltet opstilles af udlejningsfirmaet, men vi vil gerne have 4-5 personer til hjælp til
opstilling fra kl. 10.00, samt hjælp til opstilling af borde og stole fra ca. kl. 12.00
Medbring selv kaffe/the og kopper.
Foreningen giver brød til kaffen samt en øl eller vand.
Efter generalforsamlingen en pause indtil…
Festen starter kl. 18.00
Festudvalget har som sædvanlig sammensat en lækker sommermenu.
Medbring selv drikkevarer, samt eventuelt bestik og tallerkner.
Der vil være plastbestik, plastglas/krus og paptallerkner.
Pris for deltagelse i festen er én (indpakket) gave pr person til en værdi af ca. 25 kr., som
udloddes ved amerikansk lotteri, der sælges under festen for 3 lodder for 10 kr.
Hjælp til borddækning inden festen modtages gerne.
Blanket til tilmelding til generalforsamling og/eller fest vedlagt.
OBS! Der vil ligesom sidste år IKKE blive opstillet toiletvogn.
Tilmelding senest søndag d. 23. Maj.
RØNDEGAARD GRUNDEJERFORENING
«Navn»
«Adresse»
«Postnr» «By»
www.foellestrand.dk/rgf
Formand:
Villy M. Andreassen
Hindbærvej 8, Ugelbølle
8410 Rønde
Tlf.: 87 30 39 00
[email protected]
Næstformand:
Hans Egon Jensen
Hybenvej 2, Følle Strand
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 27 60
[email protected]
Kasserer:
Holger Degn
Grødehøjvænget 4
8410 Rønde
Tlf.: 86 36 70 46
[email protected]
Sekretær:
Linda Vahle Pedersen
Åkærsvej 8
8410 Rønde
Tlf.: 86 37 10 44
Bestyrelsesmedlem:
Svend Erik Sahl
Oksevej 11
8900 Randers
Tlf.: 61 55 65 41
[email protected] [email protected]
Dagsorden i.h.t. vedtægter
GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 29. maj 2010 kl. 14.00 på Ankerpladsen, Toftgaardsvej
1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse til godkendelse af:
a. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
b. Årsregnskab med påtegning af revisor.
c. Budget for det kommende år.
3. Valg af formand. Villy M. Andreassen er på valg.
4. Valg af 1 medlem til bestyrelsen. Hans Egon Jensen er på valg.
5. Valg af 2 suppleanter. Jørgen Pedersen og Freddy H. Nielsen er på valg.
6. Valg af 2 revisorer. Jørgen Hoffgaard og Knud Vægter er på valg.
7. Valg af 3 vejmænd. Leon Sørensen, Jørgen Hoffgaard og Flemming Smed er på valg.
8. Valg af festudvalg. Jens Ove Thomsen og hustru samt Knud Vægter og hustru er på valg.
Foreningens kasserer er fast medlem af festudvalget.
9. Indkomne forslag fra medlemmerne.
Forslag må være formanden skriftligt i hænde senest mandag d. 24. maj 2010.
10. Eventuelt.
Side 2 af 6
ÅRSREGNSKAB FOR RØNDEGAARD GRUNDEJERFORENING
FOR PERIODEN 1/12-2008 TIL 30/11-2009
DRIFTSREGNSKAB
2008/2009
2007/2008
kr. 198.146
198.116
Renteindtægter
kr.
62.709
109.633
Overført fra medlemsfond
(i.h.t. fremlagt budget)
kr.
90.000
58.898
Indtægter i alt
kr. 350.855
366.647
kr. 371.373
326.896
3.781
16.179
2.000
3.600
350.980
kr. - 20.518
+15.667
INDTÆGTER:
Indbetalt fra medlemmer
Fordelt således:
Ejd.skat
Kontingent
kr. 179.646
kr. 18.500
UDGIFTER:
Betalte ejd.skatter
Kontorudg.+gebyrer
Best.møder&generalf.
Vej & drænudg.
Vederl. formand/kasserer
Udgifter i alt
Underskud/overskud
kr. 342.213
kr. 4.601
kr. 15.771
kr. 5.188
kr. 3.600
Side 3 af 6
STATUS:
AKTIVER:
Matr.nr. 4 aa + 4 ab – anskaffelsessum
Matr.nr. 4 cø
- anskaffelsessum
Samlet offentlig ejd.værdi kr. 1/1-2010 kr. 24.122.800
kr. 440.000
kr. 270.000
Bankbeholdning
kr. 1.470.444
AKTIVER I ALT
kr. 2.180.444
PASSIVER:
Medlemstilgodehavende: (note 1)
Tilgodehavende primo
- udb. kloaktilskud
- tilskud ejd.skat – ovf. drift
kr. 2.106.370
kr. 625.000
kr. 90.000
Egenkapital pr. 30/11-2009
FORMUEFORKLARING:
Egenkapital primo
- årets underskud
= egenkapital ultimo
kr. 1.391.370
kr.
kr. 809.562
kr. 20.518
kr. 789.074
Note 1:
Henstår til fordeling mellem medlemmer som har parceller på matr.nr. 4 aa og 4 ab
Jf. vedtægternes §3 sidste afsnit
Side 4 af 6
789.074
BUDGET FOR PERIODEN 1/12-2010 TIL 30/11-2011
FOR RØNDEGÅRD GRUNDEJERFORENING
INDTÆGTER:
Opkræves hos medlemmer:
Kontingent 74 x kr. 300,00
Ejd.skat kr. 9,50 pr. kvm.
kr. 22.200
kr. 379.231
kr. 401.431
Renteindtægter
kr.
Indtægter i alt
kr. 402.431
UDGIFTER:
Ejd. Skat
Kontorhold m.v.
Best.møder + GF
Vederlag formand + kasserer
kr. 377.225
kr. 6.000
kr. 15.000
kr. 3.600
OVERSKUD/UNDERSKUD
kr. 401.825
KR.
Side 5 af 6
1.000
606
TILMELDING
GENERALFORSAMLING
OG / ELLER
SOMMERFEST
Lørdag d. 29. maj 2010 på Ankerpladsen
Generalforsamlingen starter kl. 14.00, festen starter kl. 18.00
Tilmelding skal ske senest søndag, d. 23. maj ved at indsende denne side i udfyldt
stand til:
Røndegaard Grundejerforening
v/ Villy M. Andreassen
Hindbærvej 8, Ugelbølle
8410 Rønde
eller pr. e-mail til [email protected] eller via hjemmesiden www.foellestrand.dk
------ Klip------------ Klip------------ Klip------------ Klip------------ Klip------------ Klip------------ Klip------------ Klip------------
Røndegaard Grundejerforening
v/ Villy M. Andreassen
Hindbærvej 8, Ugelbølle
8410 Rønde
Navn: ______________________ Adresse:____________________________
Jeg / vi kommer til:
Generalforsamling
___ personer
Fest
___ personer
Vi giver hermed Røndegaard Grundejerforening tilladelse til at anvende nedenstående
e-mailadresse til fremtidig korrespondance:
Side 6 af 6