Personalepolitik

4. kvt. 2013
Kvartalsrapport
Villaer og rækkehuse, hele landet
Boligpriser på
stabilt niveau
Den begyndende vending på boligmarkedet
igennem 2013 blev yderligere stabiliseret
i 4. kvartal, viser udviklingen i priserne og
salget af villaer og rækkehuse hos Nyboligs
godt 220 forretninger landet over.
På landsplan steg prisen marginalt med
0,1 pct. fra 3. til 4. kvartal og ligger
aktuelt 0,1 pct. højere end på samme tidspunkt året før.
Stabiliseringen af kvadratmeterprisen betyder, at en gennemsnitlig villa på 140
kvm. nu koster 1.804.000 kr. Sammenlignet med 4. kvt. 2012 er prisen på en villa
steget med 3.000 kr.
Salget i 4. kvt. faldt en anelse i forhold
til kvartalet før og stabiliserede sig på
næsten samme niveau som i 4. kvt. 2012.
Nykredits undersøgelse af danskernes tillid til huspriserne peger på, at stemnings-
Nybolig, Åhave Parkvej 29, 8260 Viby J
skiftet på boligmarkedet vil fortsætte
i 2014 og vurderer, at det peger mod tiltagende prisstigninger fra 2. kvartal i år.
Ved årsskiftet vurderede 45 pct. af danskerne således, at huspriserne vil stige
henover de kommende 12 måneder.
Den vedholdende optimisme samt tiltagende økonomisk vækst med stigende beskæftigelse og en fastholdelse af det aktuelle
lave renteniveau bevirker, at prognosen for
2014 viser en prisstigning på godt 2 pct.
for landet som helhed.
Spørgsmål kan stilles til:
pressechef Kim Pauli, Nybolig,
tlf. 44 55 63 23 – mobil: 30 50 27 17
og cheføkonom John Madsen, Nykredit
tlf: 44 55 11 33 – mobil: 40 32 82 50
Prisudvikling fra 3. kvt. 2013
til 4. kvartal 2013
Hele landet
0,1 pct.
København
0,5 pct.
Nordsjælland
4,7 pct.
Østsjælland
-3,2 pct.
Vest- og Sydsjælland
-3,9 pct.
Fyn
-1,0 pct.
Sydjylland
-1,0 pct.
Østjylland
- 0,7 pct.
Vestjylland
- 1,3 pct.
Nordjylland
- 1,1 pct.
Prisudvikling fra 4. kvt. 2012
til 4. kvt. 2013
Hele landet
0,1 pct.
København
5,6 pct.
Nordsjælland
- 0,6 pct.
Østsjælland
7,2 pct.
Vest- og Sydsjælland
- 9,8 pct.
Fyn
- 2,3 pct.
Sydjylland
0,7 pct.
Østjylland
- 1,4 pct.
Vestjylland
- 0,5 pct.
Nordjylland
- 0,7 pct.
16. januar 2014, side 1 af 3
4. kvt. 2013
Kvartalsrapport
Villaer og rækkehuse, hele landet
Prisudvikling
Figur 1: m2-pris for villaer og rækkehuse
Baseret på den gennemsnitlige, sæsonkorrigerede kvadratmeterpris på villaer
og rækkehuse, der er solgt gennem
Nyboligs godt 220 forretninger over hele
landet, steg prisen på landsplan marginalt i 4. kvt. med 0,1 pct. Fra 12.872 kr.
i 3. kvt. til 12.885 kr. i 4. kvt. Sammenlignet med 4. kvt. 2012 er prisen 0,1 pct.
højere. (Figur 1)
Lidt lavere salg
Figur 2: Salgsindeks (jan 2005 = indeks 100)
Salget af villaer og rækkehuse i 4. kvt. lå
med et mindre fald på 3 pct. næsten på
samme niveau som kvartalet før. Med et
salgsindeks på 59 lå salget 2 pct. lavere
end i 4. kvt. 2012. Figur 2)
Fortsat stort udbud
Figur 3: Ejendomme til salg
Antallet af villaer og rækkehuse til salg på
landsplan faldt marginalt med 1 pct. fra
3. kvt. til 4. kvt. Fra et månedligt gennemsnit på 42.778 villaer og rækkehuse til
42.230. I forhold til 4. kvt. 2012 var det
samlede udbud 4 pct. højere. (Figur 3)
Lidt længere salgstid
Figur 4: Salgsdage
Det gennemsnitlige antal dage det tager
at sælge villaer og rækkehuse, steg med
11 dage fra 3. kvt. til 4. kvt. Fra 197
dage i 3. kvt. til 208 dage. I forhold til 4.
kvt. 2012 er antallet af salgsdage faldet
med 9 dage. (Figur 4)
Nybolig, Åhave Parkvej 29, 8260 Viby J
16. januar 2014, side 2 af 3
Kvartalsrapport
4. kvt. 2013
Nykredit: 2014 starter med stor boligoptimisme
Af cheføkonom John Madsen
Danskernes boligoptimisme er intakt, og i december 2013 var huspristilliden tæt på rekordhøj.
Nykredits månedlige undersøgelse af huspristilliden viser således, at 45 pct. af danskerne
nu forventer, at huspriserne vil stige over de
kommende 12 måneder. Blot 12 pct. forventer
prisfald. Denne svarfordeling indebærer et indeks for huspristilliden på 16,4 i december.
Stemningsskiftet på boligmarkedet
2013 bød på et sandt stemningsskifte på det
danske boligmarked. Ved årets indgang forventede ca. 28 pct. af danskerne, at huspriserne
ville stige i løbet af året, mens 22 pct. forventede prisfald. Huspristilliden lå derved i indeks 2
i december 2012.
Hen over sommeren indtraf stemningsskiftet,
og huspristilliden steg fra indeks 5 i maj til over
17 i august. Samtidig steg danskernes forventninger til både deres privatøkonomi og til dansk
økonomi i det hele taget. I efteråret har optimismen holdt ved, og i november nåede huspristilliden med indeks 18,2 endda det højeste
niveau siden den første måling fandt sted
i midten af 2007. Der er derfor tale om et ganske beskedent fald i huspristilliden over den
seneste måned.
Stemningsskiftet ses også blandt sælgerne,
som der er blevet betydeligt flere af i løbet af
2013. Det samlede antal boliger udbudt til salg
er således steget fra 57.630 ved årsskiftet
2012-2013 til senest 59.432 ved udgangen af
2013, svarende til en stigning på godt 3 pct.
Det indikerer, at betydeligt flere potentielle
boligsælgere har fået mod på at forsøge et salg
i takt med en generel bedring på boligmarkedet.
Når det er sagt er hverken handelsaktiviteten
eller priserne for alvor begyndt at stige, om end
særligt ejerlejlighedsmarkedet i det centrale
København er en undtagelse. Det vidner om, at
boligmarkedet fortsat befinder sig i en skrøbelig
udvikling.
Optimismen varsler prisstigninger i år
Danskernes forventninger til huspriserne er en
væsentlig drivkraft bag de fremtidige huspriser,
og tilliden fungerer normalt som en god retningspil for de faktiske huspriser. Vi kan da også
konstatere, at huspriserne har udviklet sig forholdsvis positivt i 2013, om end der er store
forskelle på tværs af regionerne. Den seneste
handelsstatistik fra Danmarks Statistik viser
således, at priserne på enfamiliehuse steg i 7
ud af årets første 10 måneder. I oktober 2013
var huspriserne derved steget med 3,3 pct.
i sammenligning med oktober 2012, mens ejerlejlighedspriserne var steget med 10 pct.
Forventningerne om prisstigninger vil i udgangspunktet bevirke, at aktiviteten på boligmarkedet tager til og priserne begynder at stige
i større eller mindre grad. Boligoptimismen
varsler derfor stigninger i de faktiske huspriser
i det kommende år. Boligpriserne forklares dog
af mange andre faktorer, som trækker i forskellige retninger.
Aktiviteten i dansk økonomi stiger langsomt, og
væksten i danskernes disponible indkomster
har i flere år været beskeden til trods for lettelser af skatten på arbejde. Lav indkomstfremgang vil alt andet lige lægge en dæmper på
boligprisstigninger. Omvendt vil en bedring
på arbejdsmarkedet med stigende beskæftigelse skabe et opadgående prispres. Et tredje
eksempel er, at husholdningers høje gældsætning også vil lægge en dæmper på aktiviteten.
Stigning i huspriserne
– men store regionale forskelle
Erfaringen siden 2007 er dog, at forventede og
faktiske huspriser normalt udvikler sig i samme
retning, men med lidt forsinkelse. Det peger
i retning af, at de positive forventninger i 2013
vil blive fulgt af faktiske prisstigninger i 2014.
Man skal dog holde sig for øje, at den aktuelle
boligoptimisme ikke varsler markante prisstigninger. Der er således ikke tale om en overdreven optimisme, da blot 1 pct. forventer, at huspriserne i slutningen af 2014 vil være meget
højere end i dag.
Optimismen har dog vist sig at være vedholdende, hvilket er væsentlig for vores prognose om
tiltagende prisstigninger på husmarkedet fra 2.
kvartal 2014. Andre faktorer er, at vi forventer
tiltagende økonomisk vækst med stigende beskæftigelse og flere jobåbninger, mens det aktuelle lavrentemiljø vil blive fastholdt. Vores
prognose viser således en husprisstigning på
godt 2 pct. i 2014 for landet som helhed – mest
i og omkring København og i Østjylland. Vi forventer dog generelt, at flere landsdele vil opleve en vending til svagt stigende huspriser. Priserne forventes desuden fortsat at falde
enkelte steder, herunder i Vest- og Sydsjælland.
Vores prognose er på linje med Nationalbankens
nationale prognose, der ligeledes peger på en
husprisstigning på 2,3 pct. i 2014. Ifølge den
seneste Økonomisk Redegørelse forventer regeringen, at huspriserne vil stige med 2,5 pct.
i 2014.
Prognose for de regionale boligpriser
Figur 1: Stemningsskifte på boligmarkedet
60%
50%
40%
Figur 2: Optimismen varsler prisstigninger i 2014
Andel
30%
Dec. 2012
Jun. 2013
Dec. 2013
20%
Prisændring (å/å)
Huspristillid
0%
0%
-5%
-10%
20%
-10%
-20%
10%
Faktiske huspriser, h.a.
-30%
Meget lavere
Lavere
På samme niveau
Højere
Meget højere
-40%
10%
5%
10%
30%
0%
Nettotal
2008
2009
2010
2011
2012
-15%
2013
-20%
Anm.: Huspristilliden har i det mindste siden 2007 fungeret som en god retningspil for de faktiske huspriser.
Den vedholdende optimisme i slutningen af 2013 indikerer i den forstand, at huspriserne vil stige i 2014.
Kilde: Nykredits Huspristillid, Danmarks Statistik.
Metode for nærværende rapport
Nærværende rapport er baseret på indsamlede data fra de
bolighandler, der er gennemført hos Nybolig-kædens 220
forretninger landet over. Statistikken dækker således ca. 20
pct. af boligmarkedet i Danmark.
Nykredit Markets efterbehandler de månedsvise data fra Nybolig.Efterbehandlingen indebærer, at data sæsonkorrigeres
Nybolig, Åhave Parkvej 29, 8260 Viby J
ved brug af X11-metoden. Herefter beregnes et 3-mdr. glidende gennemsnit af de sæsonkorrigerede, månedsvise data. Ud
fra disse beregnes indeks med januar 2005 som indeks 100.
Data vedrørende antallet af boliger til salg og antallet af udbudsdage er hentet fra e-nettets data for det samlede boligmarked.
Beholdningen viser, hvor mange boliger der var observeret til
salg på internettet ved månedens udgang.
Salgstiden udregnes ud fra den tid, som går fra 1. gang en
ejendom sættes til salg på internettet og datoen for hvornår
købsaftalen er underskrevet.
15. januar 2014, side 3 af 3