g-force peek-optima ® suturankersystem

STXBP1– symptomer
Helle Hjalgrim, Ovl., Ph.d.
Forskningsleder
De danske familier
• Frederik 3 år, debut 4½ mdr ES, KD, VNS,
multihandicappet, dårligt syn, feber ”god behandling”. 45 anfald dgl
• Iben, 3½, debut spæd ES, glad pige, feberfølsom. 1
anfald hver anden dag – oftest relateret til feber
• Jens, 21 år, debut spæd partielle anfald, KD god effekt på
vågenhed, feberfølsom , normal udv indtil 3 år, kørestol
12 år, multihandicappet, glad fyr. 7 anfald pr uge, stort
set aldrig anfaldsfri
• Anneli 2 år, debut 1 mdr, ES fra 4-5 mdr, KD tog alle ES,
1 tonisk anfald dgl, feber ”god behandling”. Sitrer i
forbindelse med påvågning.
• Alberte 11 år, debut 1 mdr, anfaldsfri hurtigt i forb med
behandling, multihandicappet, intet verbalt sprog, gik 7-8
år gl., fysisk aktiv-. Sitrer i forbindelse med opvågningwww.epilepsihospitalet.dk
www.epilepsihospitalet.dk
Definitioner
• Hvorfor er det nødvendigt med definitioner
– For at være sikre på at vi taler om det samme
www.epilepsihospitalet.dk
Sygdom
• En sygdom eller medicinsk tilstand er en abnorm tilstand
i en organisme som nedsætter organismens funktion,
associeret med specifikke symptomer eller tegn.
• Kan skyldes eksterne faktorer som for eksempel
infektioner eller interne funktioner som for eksempel
autoimmune sygdomme.
• Hos mennesket bruges sygdom ofte bredt om enhver
tilstand der medfører smerter, dysfunktion, stress,
sociale problemer og/eller død for den pågældende.
www.epilepsihospitalet.dk
Symptom
• Et symptom er en synlig/målbar effekt, som regel af en
sygdom.
• I forbindelse med diagnosticering af sygdomme anvendes
symptomerne som indikatorer for hvilken sygdom det
drejer sig om.
www.epilepsihospitalet.dk
Syndrom
•
I medicin og psykologi refererer syndrom til
associationen af adskillige klinisk genkendelige tegn,
symptomer, fænomener, karakteristika often
optrædende sammen.
•
Stammer fra græsk – løber sammen.
•
Mange syndromer er opkaldt efter den person, der
først definerede dem – eponymer (Dravet), eller et
eller andet karakteristika (Kabuki)
www.epilepsihospitalet.dk
Epileptiske encefalopatier
• Forholdet mellem epilepsi og kognitive/adfærdsmæssige
vanskeligheder er komplekst og ikke fuldt forstået.
• For nogle af børneepilepsierne bliver de
kognitive/adfærdsmæssige vanskeligheder synlige
sammenfaldende med anfaldsdebut – en epileptisk
encefalopati (encefaloln = hjernen, -pati = sygdom)
www.epilepsihospitalet.dk
Epileptiske encefalopatier
• Mulige mekanismer:
– Hyppige anfald
– Subklinisk anfaldsvis epileptisk aktivitet
– Den underliggende sygdome
– Ukendte processer
– Kombinationer af de ovenstående
• Antagelsen er herved at EE er en patofysiologisk proces de funktionsforstyrrelser, der følger med sygdomme i
organer og organsystemer.
• EE er også blevet brugt om tilstande hvor der sker en
negativ påvirkning af neurologisk funktioner, kognitive og
eller adfærdsmæssige funktioner og
behandlingsrefraktær epilepsi
www.epilepsihospitalet.dk
EE - defintion
• ILAE – den internationale liga mod epilepsi
• EE er kliniske tilstande, hvor de epileptiforme EEG
forandringer kan bidrage til en progredierende
forstyrrelse i hjernens funktioner
• Indtil videre er flg. Inkluderet:
– Tidlig myoklon encefalopati
– Ohtahara syndrome,
– West syndrome,
– Dravet syndrome,
– Myoklon status i ikke-progredierende encefalopatier,
– Lennox-Gastaut syndrom,
– Landau-Kleffner syndrom,
– Epilepsy med continuous spike-waves during slowwave sleep (ESES – CSWS)
www.epilepsihospitalet.dk
Udvikling i beskrivelse
- generelt
• Beskrivelse af klinikken
• Identifikation af syndrom
• Identifikation af gen
• Undersøgelse af genets funktion
• Undersøgelse af mulige behandlingstiltag
www.epilepsihospitalet.dk
Udvikling i beskrivelse
– STXBP1
• (Identifikation af syndrom)
• Identifikation af gen
• Beskrivelse af klinikken
• Undersøgelse af genets funktion
• Undersøgelse af mulige behandlingstiltag
www.epilepsihospitalet.dk
www.epilepsihospitalet.dk
Ohtahara syndrom
• Intraktable, primært toniske spasmer, der debuterer i
løbet af de første 3 levemdr.
• Karakteristiske forandringer på EEG
• Prognose ikke god
• Svær udviklingshæmning
• Høj dødelighed
• De overlevende udvikler, afhængigt af alder forskellige
andre epilepsisyndromer
www.epilepsihospitalet.dk
Ohtahara syndrom
• Primært toniske spasmer, enkeltstående eller i klynger
• Generaliserede eller lateraliserede
• Varighed op til 10 s
www.epilepsihospitalet.dk
Ohtahara syndrom/
West syndrom
• Af de overlevende udvikler 75% West syndrom når de er
3-4 mdr gamle
• West syndrom
– Epileptiske spasmer
– Karakteristiske forandringer på EEG –
hyppsarrhytmier
– Udviklingshæmning
www.epilepsihospitalet.dk
www.epilepsihospitalet.dk
• 86 patienter med div EE
• 2 mutationer i STXBP1
– Ohtahara
– West syndrom
www.epilepsihospitalet.dk
• Anfaldsdebut 2 uger gl. Åbner øjne, stivnen i kroppen,
vejrtrækningsproblemer
• Stigende anfaldshyppighed, ud af søvn
• Myoklonier med samtidige ryk i arme og ben
• Varighed 5-8 sek., samlet varighed max 30 sek.
• Anfaldsfri på behandling, vedvarende forsinket udvikling
www.epilepsihospitalet.dk
www.epilepsihospitalet.dk
www.epilepsihospitalet.dk
160 patienter med EE – 6 nye mutationer, 2 OS, 1 WS
og 3 EOEE
www.epilepsihospitalet.dk
Kirurgi
• Et barn var blevet opereret for sin epilepsi inden
diagnosen var blevet stillet
• Mikroskopi undersøgelse viste en “bygningsfejl” - FCD
type Ia (Blumcke et al., 2011).
• Umiddelbart efter operationen faldt anfaldshyppigheden
drastisk
• Anfaldsfrihed er beskrevet hos flere patienter, så måske
var barnet også blevet anfaldsfri uden operation
• Hvis man havde kendt den genetiske baggrund var
barnet måske ikke blevet opereret, så STXBP1 skal ikke
udelukke epikir vurdering
www.epilepsihospitalet.dk
STXBP1 - Den genetiske baggrund
Rikke Steensbjerre Møller, Post. Doc.
Oversigt
•
Lynkursus i cellebiologi og genetik
•
Arvegangen ved STXBP1
•
Vore erfaringer med STXBP1
•
Hvad er STXBP1?
•
Hvorfor fører mutationer i STXBP1 til epilepsi
www.epilepsihospitalet.dk
Cellen
• Celler er de strukturelle og funktionelle enheder som alle
levende organismer består af
• Mennesket består af op til 100,000,000,000,000 celler
www.epilepsihospitalet.dk
Cellen
•
Hver celle er en hel verden for sig
•
Den kan:
– Optage næring
– Omdanne denne til energi
– Udføre specialiserede opgaver
– Reproducere sig selv
– Hver celle indeholder forskrifter for
hvordan disse aktiviteter skal udføres
•
Det genetiske materiale i en kerneholdig
celle er opdelt i små enheder – generne
•
Hos mennesket er det genetiske
materiale primært inddelt i lineære DNAmolekyler – kromosomerne
www.epilepsihospitalet.dk
Kromosomer
www.epilepsihospitalet.dk
•
Kromosomer kan
sammenlignes med
kogebøger
•
46 kromosomer
•
23 par
– 1-22 + 1 sæt
kønskromosomer
•
XX for en kvinde
•
XY for en mand
Kromosomer og gener
Kromosomer - kogebøger
Gener - opskrifter
www.epilepsihospitalet.dk
DNA og gener
•
Ca. 25.000 gener (opskrifter)
•
DNA består af 4 forskellige
baser (bogstaver)
A (adenin), T (thymin),
C (cytosin) og G (guanin)
•
3 baser i træk svarer til én
bestemt aminosyre (ord)
•
Flere aminosyrer på rad svarer
til ét bestemt protein (færdig ret)
www.epilepsihospitalet.dk
Mutationer
• Mutation: forandring i en celles
arvemateriale
• En genmutation er en ændring i et
gens DNA
• Udskiftningen af én base (bogstav)
med en anden (punkt-mutation),
medfører, at proteinet, bliver
ændret i én aminosyre (ord)
(missense-mutation)
www.epilepsihospitalet.dk
Mutationer
• Nonsense mutationer og gen
deletioner fører til forkortelse
af proteinet eller manglende
dannelse af proteinet
www.epilepsihospitalet.dk
Tilfældighedernes spil
•
Alle nyfødte har ca. 10 nyopståede mutationer
•
I langt de fleste tilfælde har disse mutationer ingen betydning
– Rammer udenfor gener
•
I gns har vi alle én missense eller nonsense mutation i et gen
•
Fører til sygdom hvis mutationen sidder et uheldigt sted i et vigtigt
gen, feks STXBP1
•
Mutationer i STXBP1 blev associeret med epilepsi i 2008
www.epilepsihospitalet.dk
STXBP1
• Genet ligger på
kromosom 9q34.11
• Koder for Syntaxin
bindende protein 1
• Med i et stort
proteinkompleks,
der virker under
exocytose af f.eks.
neurotransmittere
Figure 21-31, Lodish 4th edition.
www.epilepsihospitalet.dk
Bredere epilepsispektrum
•
Omkring 50 personer er beskrevet på verdensplan
•
•
•
•
22% har Ohtahara syndrom
8% en tidligt debuterende EE
4 % har West syndrom
I sjældne tilfælde årsag til Dravet syndrom
•
Epilepsidebut indenfor de første 4 levemåneder – senere anfaldsdebut
er beskrevet i sjældne tilfælde
•
Desuden er der beskrevet en udviklingshæmmet person uden epilepsi
www.epilepsihospitalet.dk
Arvegang
•
Autosomal dominant arvegang
•
Mutationerne er stort set altid
nyopståede i det syge barn, dvs man
ser ikke store familier med STXBP1
mutationer
www.epilepsihospitalet.dk
Ingen
Ingen
mutation mutation
Arvegang - mosaicisme
•
Ved formodede nyopståede
mutationer, anses gentagelsesrisikoen
i reglen for at være meget lille
•
Gonademosaicisme: tilstedeværelse
af to genetisk forskellige
kønscellelinjer hos den ene af i øvrigt
raske forældre
•
Er beskrevet hos få familier med
STXBP1 mutationer
•
Prenatal diagnostik
Ingen
Ingen
mutation mutation
www.epilepsihospitalet.dk
Ingen
Ingen
mutation mutation
Vore erfaringer med STXBP1
• Vi har testet ca 80 med tidligt indsættende svær epilepsi
– 5 har en mutation i genet
• Dvs en hit-ratio på (5/80) ca 6 %
• 1 WES
• 1 på RH
• Mellem 3 og 21 år
• Alle 7 mutationer er nyopståede
www.epilepsihospitalet.dk
Dato
Fænotype
Anfalds-debut
Nuværende
anfaldsfrekvens
Mentale
udvikling
Genotype
Maj
1991
Epileptiske
spasmer
3 mdr
Ca to anfald pr
dag
Udviklingshæmmet
R551C
Nov.
1991
Dravet
Feberkramper fra
9 mdr, afebrile
anfald fra 2-3 år
2-9 anfald pr uge
Udviklingshæmmet
H445P
Dec.
2001
Uspecificeret
14 dage
anfaldsfri
Udviklingshæmmet
I77N
Juli
2009
West
syndrom
6 uger
Ca 2 anfald pr nat
Udviklingshæmmet
splice-site
mutation
Aug
2009
West
syndrom
2 mdr
6-9 anfald om
dagen
Udviklingshæmmet
Deletion
Juli
2010
West
syndrom
4 mdr
7-10 anfald pr
uge
Udviklingshæmmet
Deletion
Juni
2005
GEFS+
11 mdr
1 gang pr mdr
Normal udvikling
D285Y
www.epilepsihospitalet.dk
Bredere fænotypisk spektrum
• Bredere fænotypisk spektrum end først antaget
• Fra Ohtahara syndrom til West syndrome til GEFS+
• Fra mild til meget svært sygdomsbillede er set ved andre
epilepsi-gener feks SCN1A
www.epilepsihospitalet.dk
Hvad er STXBP1?
www.epilepsihospitalet.dk
STXBP1
• Genet ligger på
kromosom 9q34.11
• Koder for Syntaxin
bindende protein 1
• Med i et stort
proteinkompleks,
der virker under
exocytose af f.eks.
neurotransmittere
Figure 21-31, Lodish 4th edition.
www.epilepsihospitalet.dk
Signalstoffer og exocytose
•
Neurotransmittere kaldes også signalstoffer og
er kemiske stoffer som frigøres i synapser og
overfører signalet fra et neuron til et andet
neuron, en muskelcelle eller en kirtelcelle via for
eksempel en receptor
•
Hjernens vigtigste hæmmende signalstof, GABA
samt for det vigtigste stimulerende signalstof,
glutamat
•
Hjernens normale funktion er bestemt af en
hårfin balance mellem de stimulerende og
hæmmende signaler
•
http://www.youtube.com/watch?v=rWrnzCiM7A
www.epilepsihospitalet.dk
Exocytose
•
Exocytose er en måde, hvor på cellen kan transportere stoffer ud af
cellen
•
En vesikel er en lille beholder eller blære i cellers cytoplasma, som
adskilles fra cytosolvæsken af mindst ét dobbeltlipidlag
•
Vesikler bruges af cellen til at lagre, transportere eller fordøje diverse
materialer
•
Vesiklen kan smelte sammen med cellemembranen og udstøde
partiklen, en proces der kaldes exocytose
•
http://www.youtube.com/watch?v=XFxHWWOpHDI
www.epilepsihospitalet.dk
STXBP1s funktion
•
I 1998 foreslog Weber og kolleger begrebet
SNAREpins
•
Ifølge denne hypotese sker vesikelfusion
gennem interaktion mellem SNARE proteiner,
som er placeret på vesikel og
plasmamembranen
•
Når disse proteiner er i kontakt med
hinanden, snor de sig aktivt rundt om
hinanden, hvilket trækker vesiklen tættere på
membranen, hvilket fører til membranfusion
•
STXBP1 er et af de proteiner, der interagerer
med syntaxin, et af ​de membranbundne
proteiner, der er involveret i denne drejning
•
Nyere undersøgelser foreslår, at STXBP1 kan
være en af ​de kritiske komponenter i dette
maskineri
•
Men hvorfor fører en mangel på STXBP1 til
epilepsi?
www.epilepsihospitalet.dk
Hvorfor fører mutationer i STXBP1 til epilepsi
•
Mangler en model for STXBP1 dysfunktion
•
STXBP1 synes at være kritisk for synaptisk transmission
•
Mutationer, som hæmmer STXBP1’s funktion fører til epilepsi
•
Eksperimentelle data på knock-out mus antyder, at hjernen og synapserne strukturelt set
er normalt udviklede, selv om der er absolut ingen neurotransmission er
•
Det kan antages, at delvis mangel på STXBP1 påvirker den hæmmende neurotransmission
uforholdsmæssigt i forhold til stimulerende transmission, hvilket fører til overstimulering og
krampeanfald
•
Interessant nok er der større reduktion i frigivelse af vesikler i hæmmende neuroner end i
stimulerende neuroner
www.epilepsihospitalet.dk
Hjernemisdannelser
Hjernemisdannelser er ofte den tilgrundliggende årsag til
Ohtahara syndrom og West syndrom
• Der har derfor været spekuleret i om STXBP1 mutationer
fører til strukturelle misdannelser der kunne være direkte
relateret til de anfald der ses hos personer med STXBP1
mutationer
• MR scanningerne på de fleste patienter er dog normale – lig
det man så hos musene der mangler STXBP1
www.epilepsihospitalet.dk
Neurontab i hjernestammen
• Musene har dog omfattende neurontab i de nedre
hjerneområder så som hjernestammen
• Den nederste del af hjernestammen på STXBP1 musene er
næsten helt væk ved dag 18 i fosterstadiet
• Dette stemmer overens med antagelsen om at de toniske
anfald hos en del STXBP1 patienter stammer fra subkortikale
strukturer heruden hjernestammen
www.epilepsihospitalet.dk
Hvorfor fører mutationer i STXBP1 til epilepsi
• Dvs ud over den forringede synaptiske vesikel frigivelse,
er det muligt at mangel på STXBP1 fører til svær epilepsi
pga neuronal celledød i de nedre hjerneområder
• Stor kløft mellem de grundlæggende forskningsresultater
vedrørende vesikelfusion og neurontab til den
menneskelige fænotype forårsaget af delvis mangel på
STXBP1
www.epilepsihospitalet.dk
Opsummering
•
STXBP1 sidder på kromosom nr 9
•
Koder for syntaxin bindende protein 1 - spiller en vigtig rolle i exocytose
•
Mutationer i STXBP1 er associeret med en bred vifte af kliniske tilstande
inkluderende svære epilepsi forløb og svær udviklingshæmning
•
Overraskende er der også beskrevet personer med mildere symptomer og
normal kognitiv udvikling
•
Autosomal dominant sygdom, hvor mutationen dog stort set altid er
nyopstået i det syge barn
•
Gonade mosaicisme er beskrevet – derfor anbefales prenatal diagnostik
•
Vi kender til 7 danske børn og unge med STXBP1 mutationer
•
Der er et stort gap mellem de funktionelle studier på STXBP1 og
forståelsen af den menneskelige fænotype forårsaget af STXBP1 mangel
www.epilepsihospitalet.dk
Forskning i STXBP1
Forskning i STXBP1
• Finde flere STXBP1 positive patienter så vi får det fulde
kliniske billede der er associeret med STXBP1 mutationer
• Forske i hvorfor mangel på STXBP1 fører til epilepsi
– Dyremodeller
– Stamceller
• Forske i bedre behandlingsmuligheder
– Klinisk afprøvning af behandling
– Er epilepsikirurgi en mulighed
– Dyremodeller
– Stamceller
www.epilepsihospitalet.dk
Hvad er en dyremodel?
• Man giver et dyr en sygdom, som findes hos mennesker
• Visse dyr bruges ofte: Orme, bananfluer, mus og rotter
– Orme og bananfluer formerer sig hurtigt og man kan
opdrætte mange dyr på meget lidt plads
– Mus og rotter minder mere om mennesker
www.epilepsihospitalet.dk
Hvad bruges dyremodeller til?
• At undersøge hvordan vores kroppe grundlæggende
fungerer
• At undersøge hvad en gen-fejl gør ved hele organismen
• Umuligt at overføre resultater fra en dyremodel direkte til
mennesker
www.epilepsihospitalet.dk
STXBP1 Knock-out mus
•
Total mangel på STXBP1
•
Mus’ne dør kort efter fødslen, idet de ikke kan trække vejret
•
De er fuldstændig paralyserede
•
Absolut ingen synaptisk transmission, men deres hjerner har
normal struktur
www.epilepsihospitalet.dk
Stamceller
• Stamceller er celler som kan udvikle sig til mange andre
celletyper i organismen
www.epilepsihospitalet.dk
Forskellige typer stamceller
• Man skelner mellem tre forskellige typer af stamceller:
– Foster (embryonale) stamceller, som findes i de tidlige
fosterstadier
– Voksne (adulte) stamceller, som findes i bl.a.
rygmarven og i fedtvæv
– Inducerede stamceller, som bl.a. er hudceller, man
behandler på en bestemt måde, så de opfører sig som
stamceller
www.epilepsihospitalet.dk
Grudlæggende problem ved
stamcellebehandling
• Modsat almindelige celler deler stamceller sig
• Det er svært at styre, hvor meget de skal dele sig, og
behandling med stamceller kan føre til kræft
www.epilepsihospitalet.dk
Stamceller og epilepsi
• Adulte stamceller blev dyrket i en petriskål, og derefter
blev serummet, de blev dyrket i, sprøjtet ind i bughulen
på mus
• Herefter blev musene givet et stof, som udløser
epileptiske anfald
• Man så, at de mus, som fik serum, havde bedre
beskyttelse mod anfald
– Jeon et al, Epilepsia. 2011 Sep;52(9):1617-26
www.epilepsihospitalet.dk
Stamceller og epilepsi II
•
En gruppe i USA arbejder med
inducerede stamceller fra hudvæv fra
patienter med STXBP1 mutationer
•
De får cellerne til at ligne nerveceller
og derefter afprøver de forskellig
medikamenter på cellerne
•
Dette kan muligvis lede til ny medicin
•
Ingen konkrete resultater fra projektet
endnu
www.epilepsihospitalet.dk
Epilepsikirurgi
•
Behandlingsrefraktær fokal epilepsi, epileptiske
spasmer og normal MR scanning af hjernen
•
EEG’et viste epileptisk aktivitet der var mest
udtalt over højre occipitotemporal region
•
EEG med subdurale grids viste multiple
epileptiske spasmer med iktalt onset i højre
posterior region
•
Occipital ”afkobling”og subpial transektion i
højre temporallap
•
En biopsi fra højre occipitallap viste en fokal
kortikal dysplasi med abnorm kortikal
opbygning
•
95% anfaldsreduktion og en forbedret
livskvalitet
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
FILADELFIA
Behandling af epileptisk encefalopati forbundet med
STXBP1 mutation
Marina Nikanorova, Dea Meyer
Danish Epilepsy Centre, Dianalund, Denmark
www.epilepsihospitalet.dk
WWW.EPILEPSIHOSPITALET.DK
EPILEPSIHOSPITALET
Generelle overvejelser
FILADELFIA
• Epilepsi er resistent hos de fleste patienter
• Intet præparat har beviseligt bedre effekt, sammenlignet med de
andre
• Ingen unik ”opskrift” på behandlingen
• Valg af præparat(er) afhænger af anfaldstyperne og det epileptiske
syndrom
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
Mulige kliniske manifestationer af
STXBP1 mutation
• Ohtahara syndrom
• West syndrom
• Epileptisk encefalopati med tidlig debut
www.epilepsihospitalet.dk
FILADELFIA
EPILEPSIHOSPITALET
Ohtahara syndrom: anfaldstyper og
behandling (1)
• Debut – indenfor de 3 første
FILADELFIA
• ACTH (adrenocorticotrophic hormone)
levemåneder
1-2 IU/kg eller 3-6 IU/kg i 2 uger
(sædvanligvis første måned)
• Prednisolon 2 mg/kg/d – 2-4 uger
•Toniske spasmer –
• Hydrocortison 15 mg/kg/d – 2 uger
dominerende anfalds type
• Valproat (Deprakine, Delepsine)
• Phenobarbital (Fenemal)
• Andre anfalds typer – fokale,
• Ketogen diæt
hemikloniske
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
…fortsættelse (2)
FILADELFIA
Andre behandlingsmuligheder
• Zonisamid (Zonegran)
• Topiramat (Topimax)
• Rufinamid (Inovelon)
• Perampanel (Fycompa) ?
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
West syndrom: anfaldstyper og
behandling (1)
FILADELFIA
• Epileptiske spasmer
• ACTH (adrenocorticotrophic hormone)
• Hypsarytmia
1-2 IU/kg eller 3-6 IU/kg - 2 uger
• Forsinket udvikling
• Prednisolon – 2 mg/kg – 2-4 uger
• Hydrocortison - 15 mg/kg – 2 uger
• Vigabatrin (Sabrilex) – 100-150 mg/kg
• Ketogen diæt
www.epilepsihospitalet.dk
…fortsættelse (2)
Andre behandlingsmuligheder
• Valproat (Deprakine, Delepsine)
• Topiramat (Topimax)
• Zonisamid (Zonegran)
• Rufinamid (Inovelon)
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
FILADELFIA
Epileptisk encefalopati med tidlig
debut: anfald og behandling (1)
EPILEPSIHOSPITALET
FILADELFIA
Blanding af forskellige anfaldstyper :
• Epileptiske spasmer – steroider, Sabrilex, Zonegran
•Toniske anfald – Topimax, Inovelon, Deprakine
• Fokale anfald – Tegretol, Zonegran, Keppra, Zonegran
• Myocloniske anfald – Keppra, Zonegran, Deprakine, Lamictal
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
Anfald / syndrom evolution
Ohtahara syndrom
West syndrom
West syndrom
FILADELFIA
Lennox-Gastaut syndrom
Lennox-Gastaut syndrom
Svær multifokal epilepsi
Epileptisk
encefalopati
West syndrom
Lennox-Gastaut syndrom
med tidlig debut
Svær multifokal epilepsi
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
FILADELFIA
Tilpasning af behandlingen efter anfaldene /
syndromets evolution
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
FILADELFIA
Behandling som potentielt kan bruges
• Lacosamid (Vimpat)
• Perampanel (Fycompa)
• Vagal nerve stimulation
www.epilepsihospitalet.dk
EPILEPSIHOSPITALET
Konklusion
FILADELFIA
• Behandling af epilepsi forbundet med STXBP1 mutationer
er ikke effektivt nok
• Intet præparat har vist overlegen effekt sammenlignet med de
andre
• Valg af medicin afhænger helt af anfaldstype(erne) / det
epileptiske syndrom
www.epilepsihospitalet.dk
Børneneuropsykolog Pia Stendevad
At have et barn med en kronisk sygdom
74
Emner
• Sorg
• Søskende
www.epilepsihospitalet.dk
75
Familien
• Ved epilepsi-debut opstår der krise i hele
familien
• Epilepsien bliver fokus i familien
• Alle forsøger at håndtere situationen
www.epilepsihospitalet.dk
76
SORG
• 5 reaktioner
–
–
–
–
–
Benægtelse
Vrede
Forhandling
Nedtrykthed
Accept
www.epilepsihospitalet.dk
77
Benægtelse
•
•
•
•
Isolation
Trækker sig
Lader som om, det ikke er sket
Fastholder, at det går godt
www.epilepsihospitalet.dk
78
Vrede
•
•
•
•
Vred
Vred
Vred
Vred
på
på
på
på
alle
verden
sig selv
barnet
www.epilepsihospitalet.dk
79
Bearbejdning
• Alt efter personlig stil
– Søger oplysninger
– Søger Gud
– Søger andres beroligelse
www.epilepsihospitalet.dk
80
Nedtrykthed
•
•
•
•
•
Ked af det
Følelsesløs
Opgivende
Passiv
Ulykkelig
www.epilepsihospitalet.dk
81
Accept
• Komme overens med det, der sker
• Vænne sig til den nye hverdag
• Strækker sig ud i fremtiden
www.epilepsihospitalet.dk
82
Søskende
• Søskende er vidner til det, der foregår
• Søskende er en del af det, der foregår
• Søskende tager det ofte fint
- men vær opmærksom på dem
www.epilepsihospitalet.dk
83
Søskende
• Information på børne-niveau
• Afsæt tid til søskende
• Aflastning
www.epilepsihospitalet.dk
84
Information på børne-niveau
• Fortæl, hvad der foregår
–
–
–
–
Blodprøve
EEG
Hospitalet
Forældrereaktioner
www.epilepsihospitalet.dk
85
Søskende
– OPMÆRKSOMHED til søskende
• I hverdagen
– ”Det er hyggeligt at gå her med dig”.
– ”Det var en god idé at holde på den
måde”.
– ”Det var pænt af dig at sige tak til
Søren”.
– ”I er gode til at hjælpe hinanden”.
– ”Spændende at se, hvad du har lavet”.
– ”Dejligt lige at have tid til at tale med
dig”.
– ”Gode til at hygge jer sammen”
• Særlige dage
– Oplevelsesdag
– Udflugt
www.epilepsihospitalet.dk
86
Aflastning
– Et emne, der BØR drøftes
– Hvem skal aflastes?
– Til gavn for hvad?
www.epilepsihospitalet.dk
87
Tak for opmærksomheden
www.epilepsihospitalet.dk
88