OFFENTLIG LICITATION EU-udbud

Den Selvejende Institution
Kolding Realskole
Årsrapport 2013
CVR-nr. 82 96 81 13
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Indhold
Ledelsespåtegning
3
Den uafhængige revisors erklæringer
4
Ledelsesberetning
6
7
9
Beretning
Hoved-og nøgletal
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013
Resultatopgørelse
Balance
Pengestrømsopgørelse
11
11
12
13
Desud
onens
Koldin
Skolel
Peter
Tro- o
Vi erkl
om fri
ringen
Side 2
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og skoleleder har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for
regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 for Den Selvejende Institution Kolding
Realskole.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013 om regnskab for frie grundskoler m.v.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt resultatet af institutionens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende
redegørelse for udviklingen i institutionens aktiviteter og økonomiske forhold, årets
resultat og for institutionens finansielle stilling.
Desuden er det vores opfattelse, at vi har taget skyldigt økonomisk hensyn ved institutionens forvaltning.
Kolding, den 13. marts 2014
Skoleleder
Peter Christensen-Dalsgaard
Tro- og loveerklæring
Vi erklærer samtidig på tro og love, at vi opfylder habilitetskravene i § 5 stk. 6 og 7 i lov
om friskoler og frie grundskoler m.v. (revisors revision omfatter ikke habilitetserklæringen)
Bestyrelse
Casper W.S. Nielsen
formand
Majbritt E. Andersen
Thomas Hvam
Maj-Britt L. Viskum
Solveig S. Hansen
Fremlagt på skolens generalforsamling den 2. april 2014.
Dirigent
Side 3
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Den uafhængige revisors erklæringer
Til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Kolding Realskole
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Den Selvejende Institution Kolding Realskole for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter
lov om friskoler og private grundskoler og bekendtgørelse nr. 1490 af 16. december 2013
om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.
(regnskabsbekendtgørelsen).
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbekendtgørelsen. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl,
samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik, jf.
bekendtgørelse nr. 1188 af 8. december 2008 om revision og tilskudskontrol m.m. ved
frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser mv. (frie grundskoler).
Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at
opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors
vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor
intern kontrol, der er relevant for skolens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et
retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende
efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af skolens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af
Side 4
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Den uafhængige revisors erklæringer
regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt
den samlede præsentation af årsregnskabet.
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og
interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt
med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som
grundlag for vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af skolens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af skolens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse
med regnskabsbekendtgørelsen. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret
forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre
forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse,
at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.
Horsens, den 13. marts 2014
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Helle Lorenzen
statsaut. revisor
Side 5
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsesberetning
Generelle oplysninger
Den Selvejende Institution Kolding Realskole
Vesterbrogade 6
6000 Kolding
Telefon:
Hjemmeside:
E-mail:
75 52 05 00
www.koldingrealskole.dk
[email protected]
CVR-nr.:
Hjemstedskommune:
Regnskabsår:
82 96 81 13
Kolding
1. januar - 31. december
Bestyrelse
Casper S.W. Nielsen, Sdr. Kongevej 6, 6000 Kolding (formand)
Majbritt E. Andersen, Egtvedvej 30, 6040 Egtved
Solveig S. Hansen, Ålykkegade 21, 6000 Kolding
Thomas Hvam, Stagebjergparken 106, 6051 Almind
Maj-Britt L. Viskum, Piledamsvej 10, 6000 Kolding
Skoleleder
Peter Christensen-Dalsgaard
Revision
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Holmboes Allé 12
8700 Horsens
Side 6
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsesberetning
Beretning
Hjemsted og formål
Kolding Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Kolding kommune, grundlagt i 1890.
Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Institutionens formål er at drive privat grundskole med tilhørende 10. klasse samt børnehaveklasse
efter de til enhver tid gældende love og regler.
Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Dette gælder også undervisningen på skolens internationale afdeling, The COSMO, som er nævnt
under væsentlige begivenheder.
Skolen skal forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Skolens formål er i øvrigt i en atmosfære af tryghed og trivsel at føre hver enkelt elev så langt frem i
hvert enkelt fag, som evner og interesse rækker, og derved sikre eleverne en grundviden, der gør
dem i stand til en selvstændig stillingtagen til de mangeartede påvirkninger, som tilværelsen
udsætter dem for.
Hovedaktivitet
Skolen omfatter grundskole fra 1.-9. årgang, børnehaveklasse, 10. klasse samt en international afdeling.
Væsentlige begivenheder
Vi har i dette skoleår arbejdet med følgende aktiviteter:
Strategiarbejde. Kolding Realskoles bestyrelse og ledelse har i dette skoleår arbejdet med en overordnet strategi for skolen over en 2-årig, en 5-årig og en 10-årig tidshorisont. Strategien er herefter
lagt ud på skolens hjemmeside og er således tilgængelig for alle. Målet har været at styrke skolens
værdigrundlag og dens udviklingspotentiale som et positivt alternativ til en velfungerende Folkeskole i Kolding. Strategiarbejdet er tilendebragt i oktober 2013.
Stigende elevtal. Skolen har i 2013 haft et stigende elevtal og er således gået fra 874 til 889 elever pr.
5. september på trods af lukningen af The COSMO med 20 elever, en reel tilgang på 35 elever.
Udviklingen i The COSMO - skolens internationale afdeling. Med et vigende elevtal i den internationale afdeling og med afslag fra både Kolding Kommune og Business Kolding om fremadrettet støtte
så bestyrelsen ingen anden udvej end at lukke The COSMO med udgangen af skoleåret 2012/13. Som
følge af det lave tilskudsberettigede antal elever på 20 fordelt over 10 årgange, akkumulerede afdelingen et underskud på tkr. 1.059 i de første 7 måneder af 2013. Tabet på The COSMO har en direkte
indflydelse på skolens resultat i dette år.
Sprogundervisning. For at give Kolding Realskoles elever de bedste muligheder for at begå sig i en
omskiftelig verden, hvor kravene til omstillingsparathed, innovation og en basal grundviden er
vigtige parametre og for at leve op til skolens navn om at levere reale kundskaber, har vi på skolen
valgt at introducere både spansk og kinesisk i 7. årgang fra skoleåret 2011/2012 som valgfag. Meningen er at give skolens elever en grundviden i sprogene og via en ungdomsuddannelse at videreuddanne sig i sprogene.
Side 7
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsesberetning
Beretning
Vi har samtidig besluttet at forstærke undervisningen i engelsk og tysk. I skoleåret 2013/14 med engelsk
fra 0. klasse og i skoleåret 2014/15 med tysk fra 4. klasse. I den forbindelse starter skolen i 2015/16 en
international linje i tysk i samarbejde med Goetheinstituttet, så skolens overbygning fremadrettet vil
have 2 internationale spor.
Fysiske rammer. Skolen har i årest løb investeret i et boldbur til eleverne i 7.-9. årgang for at øge de
fysiske aktiviteter i skolegården. Der er etableret ledningsskinner til eleverne i 7. - 9. årgangs pc-strømforsyninger. Skolens teaterscene er udbygget med skuespilrum og rekvisitrum ( igangværende ). Der er
etableret yderligere forberedelsesrum til 35 lærere og alle klasser er nu forsynet med interaktive tavler.
I alt er investeret for ca. tkr. 2.200.
I 2014 påbegyndes renovering af skolens toiletter og der etableres et skolekøkken.
Køb af bygninger. Skolen arbejder i øjeblikket på at få ændret lokalplanen for Sct. Jørgens Gade og Zahnsgade for således at kunne udvide skolens areal med yderligere en bygning. Denne bygning vil kunne rumme skolens SFO og vil samtidig betyde en udvidelse af skolens legeplads med ca. 300 m2.
Inklusionstilskud. Skolen har i 2013 modtaget ca. tkr. 49 i inklusionsmidler. Disse er forbrugt i skolens
AKT til understøttende undervisning i skolens lektiecafé, som er åben 12 timer ugentligt.
Årets resultat
Skolens regnskab viser i 2013 et overskud på tkr. 58 mod et overskud på tkr. 459 i 2012. Årets overskud
foreslås overført til næste år.
Årets resultat er negativt påvirket af resultatet af The COSMO, der udviser et underskud på tkr. 1.059.
Resultatet for Kolding Realskoles drift ekskl. The COSMO udviser et overskud på tkr. 1.117, hvilket anses
som tilfredsstillende.
Balancen
Skolens egenkapital udgør tkr. 22.712 pr. 31. december 2013.
Fremtiden
Bestyrelsen budgetterer for regnskabsåret 2014 med et resultat på tkr. 1.488.
Der forventes et elevantal på 900 i skolen og 190 i SFOén.
Begivenheder efter balancedagen
Der er efter bestyrelsens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb,
som væsentligt vil kunne forrykke institutionens økonomiske stilling.
Ejerforhold
Skolen er en selvejende institution.
Side 8
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2013
2012
2011
2010
2009
Resultatopgørelse ( tkr. )
Indtægter i alt
Heraf statstilskud
Omkostninger vedrørende drift i alt
Driftsresultat før finansielle poster
Finansielle poster i alt
Årets resultat
52.838
38.279
51.720
1.118
-1.060
58
54.371
39.512
52.860
1.511
-1.052
459
49.530
36.354
48.504
1.026
-257
769
46.872
34.558
45.839
1.033
-99
934
46.766
35.261
45.170
1.596
-73
1.523
Balance ( tkr. )
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver i alt
Balancesum
Egenkapital, ultimo
Hensatte forpligtelser i alt
Langfristet gæld
Kortfristet gæld
51.573
3.773
55.346
22.712
0
21.867
10.767
51.010
5.537
56.547
22.525
128
22.481
11.413
50.378
6.354
56.732
21.968
257
23.015
11.492
29.905
3.981
33.886
21.121
386
1.543
10.835
28.636
4.661
33.297
22.083
515
1.986
8.713
Pengestrømsopgørelsen ( tkr. )
Driftens likviditetsvirkning
Investeringers likviditetsvirkning
Finansieringens likviditetsvirkning
Pengestrømme, netto
2.125
-2.214
-539
-629
1.113
-2.059
-507
-1.453
2.818
-21.534
21.547
2.831
1.613
-2.258
-428
-1.073
1.713
-4.151
-414
-2.852
0,11
35,04
41,04
42,40
0,84
48,52
39,83
44,07
1,56
67,13
42,29
45,68
1,99
45,19
68,31
5,16
3,26
53,49
66,32
8,43
880
176
889
188
11.688
72,5
28,3
100,8
6,8
892
166
874
168
11.233
78,5
24,4
102,9
6,1
851
148
905
165
10.851
70,6
24,9
95,5
6,6
807
129
796
130
10.780
66,4
23,7
90,1
7,6
821
128
818
128
9.455
64,9
25,1
90,0
7,8
12,14
11,37
11,92
12,15
12,65
Regnskabsmæssige nøgletal
Overskudsgrad
Likviditetsgrad
Soliditetsgrad
Finansieringsgrad
Antal årselever i regnskabsåret
Antal årselever i skolefritidsordningen
Antal elever i grundskolen pr. 5/9
Antal elever i skolefritidsordningen pr. 5/9
Skolepenge pr. årselev ( kr. )
Antal lærerårsværk
Antal årsværk for øvrig personale
Antal årsværk i alt
Heraf %-andel på særlige vilkår
( sociale klausuler )
Årselever pr. lærerårsværk
Side 9
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
2013
2012
2011
2010
2009
Lærerlønomkostninger pr. årselev
Øvrige lønomkostninger pr. årselev
Lønomkostninger i alt pr. årselev
37.674
9.513
47.186
39.492
7.521
47.013
37.556
8.917
46.473
38.044
8.796
46.840
36.481
7.987
44.468
Undervisningsomkostninger pr. årselev
Ejendomsomkostninger pr. årselev
Administrationsomkostninger pr. årselev
43.456
7.116
3.480
45.761
6.776
3.240
43.891
6.795
2.782
47.641
6.612
2.549
45.547
7.244
2.227
Årsværk = sum af heltidsansatte og deltidsansatte omregnet til heltid.
Lærerårsværk indeholder skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere.
Lønomkostninger opgøres netto, idet modtagende lønrefusioner m.v. modregnes.
Sammenligningstal fra 2009 er ikke tilrettet i forbindelse med fejl i feriepengeforpligtelser.
Side 10
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Resultatopgørelse
2013
2012
tkr.
Indtægter
Statstilskud
Skolepenge ( elevbetaling m.v. )
Andre indtægter
38.279.128
14.063.506
495.356
39.512
13.689
1.170
Indtægter i alt
52.837.990
54.371
Omkostninger
Undervisning
Lønomkostninger
Andre omkostninger, undervisning
Andre omkostninger, skolefritidsordning
37.003.089
5.087.983
305.193
38.162
5.592
171
Undervisning i alt
42.396.266
43.925
Ejendomsdrift
Lønomkostninger
Andre omkostninger, ejendomsdrift
2.888.840
3.372.856
2.994
3.050
Ejendomsdrift i alt
6.261.696
6.044
Administration m.v.
Lønomkostninger
Andre omkostninger, administration
1.632.153
1.429.829
784
2.107
Administration m.v. i alt
3.061.982
2.891
51.719.944
52.860
Resultat før finansielle poster
1.118.046
1.511
Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
93.071
1.152.725
99
1.151
Finansielle poster i alt
1.059.654
1.052
Årets resultat
58.392
459
Forslag til resultatdisponering
Overført resultat
58.392
459
Omkostninger vedrørende drift i alt
Side 11
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Balance
2013
2012
tkr.
Aktiver
Materielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger:
Vesterbrogade 6-10
Vesterbrogade 5
Marcus Allé 30 A
Katrinegade 9-11
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Igangværende investering
Anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt
8.047.622
1.405.937
8.767.025
28.816.048
4.379.700
156.662
51.572.994
8.141
1.422
8868
29.119
3.460
51.010
1.945.471
1.129.510
92.374
605.860
3.773.215
2.969
1.241
95
1.232
5.537
55.346.209
56.547
22.524.522
128.760
58.392
22.711.674
21.968
97
459
22.524
Passiver
Egenkapital
Saldo 1. januar 2013
Kapitalbevægelser
Overført af årets resultat
Egenkapital
Hensættelser
Hensættelser
-
Langfristede gældsforpligtelser
Kreditforeningslån
Kortfristede gældsforpligtelser
Kortfristet del af langfristet gæld
Anden kortfristet gæld
Periodeafgrænsningsposter
129
21.867.517
22.481
Gældforpligtelser i alt
618.822
6.780.433
3.367.763
10.767.018
32.634.535
545
7.232
3.636
11.413
33.894
Passiver i alt
55.346.209
56.547
Eventualforpligtelser
Side 12
Kolding Realskole
CVR. 82 96 81 13
Årsregnskab 1. januar - 31. december
Pengestrømsanalyse
2013
Årets resultat
Korrektioner for at afstemme årets resultat til likvide midler
hidrørende fra driftsmæssige aktiviteter:
Momsangivelser
Afskrivninger og andre driftsposter, der ikke har likviditetsmæssig virkning
Ændring, tilgodehavender
Ændring periodeafgrænsningsposter, aktiver
Ændring, anden gæld
Ændring, periodeafgrænsningsposter, passiver
Driftens likviditet
Investeringers likviditetsvirkning
Betaling for anlægsaktiver
Investeringers likviditetsvirkning i alt
Finansieringens likviditetsvirkning
Tilbagebetaling af gæld/optagelse af gæld ( netto )
Finansieringens likviditetsvirkning i alt
Årets likviditetsvirkning fra driften, investeringer og
finansiering
Likvide midler pr. 1. januar
Likvide midler pr. 31. december
-
Side 13
2012
tkr.
58.392
459
-
-32
1.651.312
1.023.571
111.628
-451.961
-268.177
2.124.765
1.428
-637
-2.214.463
-2.214.463
-2.059
-2.059
-538.997
-538.997
-507
-507
-628.695
1.326.929
-1.453
2.780
698.234
1.327
-111
6
1.113