Brdr. Hosbond Service

DFF|EDB GNSS-Service
VELKOMMEN til informationer og vejledninger omkring
DFF-EDB’s GNSS-Service.
På hvert kapitels forside er mere detaljeret
indholdsfortegnelse.
BLÅT KAPITEL er først og fremmest for dig, der
overvejer at anskaffe dig GNSS-udstyr og vil vide mere
omkring ydelser og betingelser for DFF-EDB’s GNSSService
GRØNT KAPITEL er beskrivelser af den daglige
betjening af GNSS-udstyret og den tilhørende software
før, under og efter opmålingen.
RØDT KAPITEL er Fejl & Løsning.
LILLA KAPITEL er installations- og
indstillingsvejledninger til Pro6H og PDA samt ProXH.
TURKIS KAPITEL er beskrivelser af mere avancerede
anvendelser og funktioner.
GRÅT KAPITEL er appendiks og bilag, der bl.a. henvises
til fra de andre kapitler.
GNSS er fællesbetegnelsen for det amerikanske Navstar GPS (Global Position System) og
det russiske GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema =Глобальная
Навигационная Спутниковая Система).
DFF-EDB GNSS-Service
De enkelte kapitler er farvemarkeret efter forskellig
grupper af informationer.
DFF-EDB GNSS-Service
GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger
Betingelser ifm. DFF|EDB GNSS-Service
Vejledende kursusprogram
Beskrivelse af udstyr
Tilbehørsoversigt
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Læs i dette kapitel:
Overvejer du om denne service er for dig, er
her produktbeskrivelser omkring udstyret og
servicens indhold.
Produktbeskrivelse
Med satellitbaseret indmålingsudstyr holder du din ledningsregistrering ajourført - med en ensartet høj nøjagtighed og helt uafhængig af grundkortets
manglende opdatering.
Med GNSS-supportaftalen tilbyder DFF-EDB dig hjælp til alt det svære – korrekt opsætning af udstyret, korrektionsberegninger og ubesværet indlæsning i
DFF|EDBs Ledningsregistrering. Og står du i marken og har problemer – vi er som altid kun et telefonnummer væk.
Fordele ved satellitbaseret indmåling
Du får kun fordele ved at anvende satellitbaseret indmåling:
 Du er på forkant med din ledningsregistrering før graveaktører,
fordi du kan registrere ledningerne mens de lægges.
 Da dine måledata nu er i forhold til satellitterne, er du nu
fuldstændig uafhængig af grundkortet, der sjældent opdateres.
 Du får en ensartet nøjagtighed plannøjagtighed i ca. 98% af
tilfældene indenfor 20 cm under normale måleforhold.
 Du får altid højdekoordinaten (koten) med.
Igangsætning
Ved igangsætningen omfatter DFF|EDBs GNSS-serviceaftale:
 DFF-EDB formidler indkøb – du skal blot angive
faktureringsadressen og skrive under,
 DFF-EDB modtager udstyret, der oplades, kontrolleres og
konfigureres med kodetabel og referencesystemer m.v.,
 DFF-EDB afleverer udstyret på Værket, hvor der afholdes kursus
i udstyrets almindelige anvendelse.
Hjælp i hverdagen…
Med DFF|EDB GNSS-serviceaftale får du herefter:
 Telefonsupport til udstyrets betjening når du står i marken.
 Telefon- og onlinesupport når du er kommet hjem og skal
sende måledata til DFF-EDB.
 Har du abonnement på DFF|EDB Ledningsadministration
(outsourcing) vil måledataene sammen med dine skitser danne
grundlag for en vedligeholdt ledningsregistrering.
 Ellers modtager du en NR1-fil for hver måling, som supporteres
gennem det almindelige programabonnement.
GNSS = GPS og GLONASS
Der har været tradition for at knytte betegnelsen GPS til alt omkring
navigationssatelliter, men i dag er det mere end det...!
Det amerikanske system af GPS-navigationssatellitter har fået følgeskab af det
tilsvarende russiske system GLONASS.
For dig som almindelig bruger betyder det, at der er større chance for at få
kontakt til et tilstrækkeligt antal satellitter, der står med en større spredning
på himlen - to væsentlige forhold for at få optimale måledata med hjem.
11-04-2014
Oversigt over ydelser
For aktuelle priser henvises til DFF|EDBs Prisblad.
Indkøb af udstyr er en éngangsudgift, der inkluderer:
 Stok, ekstern antenne, GPS-modtager og dataopsamler med
tilhørende software.
DFF|EDBs igangsætning inkluderer:
 Kontrol og konfiguration af udstyr samt igangsætningskursus.
Årligt abonnement:
 Inkluderet for programabonnenter på programpakke 3 og 4.
 Der kan tegnes individuel supportaftale for programabonnenter
på programpakke 2.
 For konsulenter og abonnenters samarbejdsparter samt ved
udlæsning til andre understøttede formater, kan der tegnes
individuelle GPS-supportaftaler.
DFF-EDB GNSS-Service
DFF|EDB GNSS-Service
GNSS-Servicens ydelser, betingelser og forudsætninger
Formidling af udstyrets køb
DFF-EDB formidler udelukkende indkøbet, således købsforholdet er
direkte mellem Værket og udstyrsleverandøren; udstyrets levering er
direkte til DFF-EDB.
Klargøring og opsætning
DFF-EDB udfører opladning, kontrol og konfiguration af udstyret,
herunder opsætning af standardkodetabel og referencesystemer.
Aflevering og undervisning
Når GNSS-udstyret er funktionsdygtigt aftales en afleverings- og
undervisningsdag, hvor udstyrets daglige anvendelse gennemgås i
praksis; herunder behovet for direkte sigte mellem GNSS-antennen og
satellitterne.
På Værkets kontor konfigureres pc'ere og der undervises i hvorledes
måledata overføres fra GNSS-udstyret til pc'en for derefter at blive
videresendt til DFF-EDB for korrektionsberegning.
---
Leveringstiden fra den danske forhandler afhænger i høj grad af den lokale lagerbeholdning
- der kan derfor påregnes op til 14 dages leveringstid.
DFF-EDB påregner minimum 5 arbejdsdage til klargøring og konfigurering.
Betalt konsulenttid
DFF|EDB GNSS-Service er i udgangspunktet en standardiseret ydelse,
der er inkluderet i programabonnementet på softwareprogrammet
DFF|EDB Ledningsregistrering programpakke 3 og 4.
Ydelser der fraviger det standardiserede beregnes som konsulenttid
f.eks.
• Programabonnenter på anden programpakke.
• Anden kodetabel end dén standard, der er angivet i denne vejlednings
bilagsdel.
• Anden referencesystem end dén standard, der er angivet i denne
vejlednings bilagsdel.
• Anden eksportprofil end dén standard, der er angivet i denne
vejlednings bilagsdel.
11-04-2014
Service ved daglig drift
Telefonsupport¹ omkring udstyrets almindelige anvendelse i
forbindelse med klargøring og opmåling samt overførsel af
målefiler.
Postprocesseret korrektionsberegninger af de modtagne
målefiler².
Eksport til NR1-fil, der efterfølgende kan anvendes direkte i
DFF|EDB Ledningsregistrering.
Værket modtager koordinatfil, der kan indlæses direkte i
DFF|EDBs Ledningsregistrering eller
Værker med DFF|EDBs Vedligeholdelsesabonnement får
opdateret sin ledningsregistrering.
--¹
²
Telefonsupport indenfor DFF-EDBs åbningstider og det tilstræbes at en
eventuel ventetid på support holdes indenfor en time efter opkaldet.
Det tilstræbes at returnere data indenfor to arbejdsdage under forudsætning
af:
- at måledata er komplette og anvendelige hvilket bedst sikres ved at følge
de beskrevne arbejdsgange.
- at måledata fremsendes snarest muligt og senest 2 måneder efter
opmålingsdagen.³
Vedligeholdelsesservice
I forbindelse med fællesmøder (Årsmøde, Landsmøde m.v.)
tilbydes vedligeholdelse af kodetabel.
Teknisk service m.v.
Kontakt den danske forhandler for reklamation på udstyret, køb
af tillægsudstyr og teknisk service m.v.
www.Geoteam.dk
DFF-EDB GNSS-Service
Service ved etablering
Betingelser ifm. DFF|EDB GNSS-Service
DFF|EDBs GNSS-service henvender sig udelukkende til:
• Aktiv programabonnent på DFF|EDBs Ledningsregistrering og
• GNSS-udstyr erhvervet gennem DFF|EDBs GNSS-service
Data-fil i NR1-format til indlæsning i DFF|EDBs Ledningsregistrering
Aktiv programabonnent på
programpakke 3 eller programpakke 4?
Data-fil i andet format til indlæsning i andet tegne-/registreringssystem
NEJ
JA
Standardleverance
GNSS-kodeliste
• DFF|EDBs standardkodeliste
Dataformat
• DFF|EDBs NR1-format
Koordinatsystem
• System34/45, DVR90
11-04-2014
Specialleverence
GNSS-kodeliste
• Specialopsat kodetabel
Data-formater
 DXF, TAB, SHP m.v.
Koordinatsystemer
• UTM32, UTM33 (WGS84/ETRS89)
DFF-EDB GNSS-Service
1. a) Disse betingelser er i tillæg til DFF-EDBs salgs- og leveringsbetingelser.
b) Pris, fakturering m.v. af DFF|EDB GNSS-service er efter selskabets gældende prisblade.
2. a) DFF|EDBs GNSS-service omfatter udelukkende almindelig anvendelsessupport på netop dét udstyr bestilt og leveret gennem DFF-EDB,
det tilhørende udlæsningssoftware samt DFF-EDBs udførelse af postprocesserede korrektionsberegninger.
b) Servicen henvender sig udelukkende til aktuelle abonnenter på DFF|EDBs Ledningsregistrering og som har erhvervet GNSS-udstyr
gennem DFF|EDB GNSS-service.
3. a) Indmålingsfiler til korrektionsberegninger modtages udelukkende pr. e-mail via mailadressen [email protected] Afsenderens emailadresse vil blive betragtes som modtager.
b) Målefiler skal være overført som beskrevet gennem overførselsprogrammet DataTransfer og alle målefiler skal fremsendes. Fremsendes
målefiler, der ikke er overført korrekt, kan DFF-EDB tilbyde datakonvertering efter forbrugt konsulenttid efter gældende prisblad.
c) Det tilstræbes at levere korrigerede måledata indenfor samme frist som fastsat omkring besvarelse af ledningsoplysninger.
d) Der kan af tekniske årsager henført til ekstern leverandør senest udføres korrektionsberegninger indenfor 2 måneder fra
indmålingsdatoen. For for sent fremsendte målefiler kan der udelukkende tilbydes en dataeksport af de ukorrigerede punkter.
e) Der kan af tekniske årsager tidligst udføres korrektionsberegninger hver hele time efter seneste indmålingstidspunkt.
f) Betegnelserne Standardleverance og Specialleverance dækker leverancer af datafiler med indhold og struktur som beskrevet i
understående diagram.
4. Datalagring: DFF-EDB garanterer kun at opbevare data ifm. GNSS-Servicen indtil 6 måneder efter modtagelsen.
5. DFF-EDB tager forbehold for omstændigheder udenfor selskabets kontrol, der virker begrænsende eller forsinkende i ydelserne.
Vejledende kursusprogram
Kl. (ca.)
Emne
09.00
Introduktion til GNSS-opmåling
 Simpel gennemgang af udstyrets betjening
mht. opstartsrækkefølgen og angivelse af
koder/værdier m.v.
10.00
GNSS-opmåling i marken
 Kørsel til et af værket udvalgt gravested
med relevant ledningsanlæg; gerne aktive
gravesteder med åbne ledningsgrave.
 Praktisk gennemgang af opstart og
indmåling.
11.15
Hjemme på værket
 Installation af DataTransfer.
 Praktisk anvendelse af DataTransfer til
filoverførsel fra PDA til PC.
 Markering og fremsendelse af målefiler i email til [email protected]
12.00
Frokost
12.45
Modtagelse af e-mail og indtegning i MAP
 Klargøring af MAP Kodetabel gennem
indlæsning af ktabel_24.
 Modtagelse af NR1-filer via e-mail.
 Indlæsning af NR1-filer i MAP.
 Indtegning med snap til hjælpepunkter og
I_-koder.
 Omkodning til registreringskoder.
13.30
Forventet afslutning
11-04-2014
Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne
Henvisningslinks:
 Valg og brug af indmålingskoder:
GNSS-kodetabellen.
 Valg og brug af registreringskoder:
DFF-EDB SYSTEMATIK.
DFF-EDB GNSS-Service
Forslag til vejledende kursusplan ved aflevering af GNSS-udstyr
Beskrivelse af DFF-EDB konseptets GNSS-udstyr
Trimble Pro6H
Integreret batteri, GNSS-antenne og GNSS-modtager
Bluetooth-forbindelse til dataopsamleren
Dataopsamler
(PDA)
Nomad handheld 900GLC
Processor: 806 MHz Xscale processor
Arbejdshukommelse (RAM): 128 MB DDR SDRAM
Datalager: 6Mb indbygget Flash-lager
Skærm: 8,5cm trykfølsom VGA/TFT-farveskærm, portrait 480 x 640 pixels
Operativsystem: Windows Mobile® version 6.1
Brugerinput-muligheder:
Numerisk tastatur med supplerende funktions- og navigationstaster
Trykfølsom skærm med følgende software-tastaturer:
- Numerisk tastatur
- Alfabetisk tastatur
- Håndskriftgenkendelse
Indbygget, udskiftbar genopladelig Li-Ion batteri med tilhørende 240V net-lader
Batterilevetid for op til 15 timers aktiv anvendelse
Bluetooth v.2.01
WLAN 802.11 b/g wireless LAN
USB-kabel
Indbygget GPS: Integreret SiRF Star III GPS modtager med 2–5 m efterprocesseret
nøjagtighed
Indbygget digital kamera (farve, 2-megapixel opløsning)
Indstikskort-adgang: Secure Digital (SDIO) memory card slot
Integreret højttaler og mikrofon
Kontorprogram: Microsoft® Office Mobile
Software til
dataopsamling
TerraSync Standard Edition
Mark-software til opsamling af opmålingsdata fra GNSS-modtageren
Diverse
tilbehør
Stok på 2 meter, der er todelt samlet med skruegevind
Stokbeslag og holder til dataopsamler (PDA).
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
GNSSmodtager
Tilbehørsoversigt
Vare nr.
Beskrivelse
Strøm:
52241
GPS Parthfinder Pro genopladeligt batteri
EGL-Z1006
Nomad Li-ion genopladeligt batteri
700,00
EGL-Z1001
Nomad AA batteri-modul
652,00
63314-00
GPS Parthfinder Pro 12V bil lader
653,00
ST1Z2001
Nomad PDA 12V bil lader
452,00
ST1-Z2003
Ekstra 230V strømforsyning til Nomad
135,00
55520-00
Ekstra 230V strømforsyning til ProXH GPS
388,00
52241
Geopladelig batteri til ProXH
1050,00
SECO-5128-00
2 meter antennestok - kulfiber
2995,00
SECO-5128-22
2 meter antennestok - snap-lock, kulfiber
2995,00
SECO-5129-71
3,5 meter teleskopstok - kulfiber/alu.
3495,00
SECO-5217-04-YEL
Støttestokke - 2 ben, teleskop, alu.
1491,00
SECO-5200-1 50
5200-0 59
Nomad holder til stok
klo
479,00
496,00
76597-00
Nomad bil holder
345,00
55710-00
GPS Pathfinder Pro holder til stok
912,00
55374-00
Nomad bæltetaske
310,00
55239
Transportkuffert - sort med skum (67x37x20cm)
EGL-Z2013
Nomad pegepen
EGL-Z1002
Skærm beskyttelsesfilm - blank (2 stk)
EGL-Z1005
Nomad serielt bundstykke
288,00
5197-05
Spids til stok
190,00
Stokke:
Holdere:
Øvrigt
tilbehør:
Forventede leveringstider afhænger af om varen findes på lager
og er i så fald på 5-7 arbejdsdage.
Viste priser er vejledende og er fra april 2014.
Kontakt Geoteam for aktuelle priser.
Alle priser i DKK excl. moms og forsendelse.
11-04-2014
1050,00
2355,00
138,00
55,00
Forhandlingen sker direkte med
Geoteam
Energivej 42, 1.sal
2750 Ballerup
 [email protected]
 77332233
DFF-EDB GNSS-Service
Type
Tænd/sluk af GNSS-modtager
Pro6H
Start af dataopsamler (PDA) og TerraSync
Måleprocedure: Fil, punktkode, egenskaber, slut
Udstyrsbetjening i diagramform
TerraSync ver. 4.40+ - Skyplot og kvalitetsindstillinger
Overførsel af målefiler fra PDA til PC
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Samling og klargøring af GNSS-hardware
Daglig anvendelse: Opstart, Klargøring af GNSS-udstyr
GNSS-modtagerens batteri isættes og påskrues stokkens
topgevind.
Pro6H
Antennen påskrues stokkens
topgevind.
Kablet isættes og fastskrues.
ProXH
11-04-2014
GPS-modtageren monteres ved
at føre bagsiden lodret ned med
monteringsskinnen til
låsebeslaget klikker.
Kablet fra satellitdisken isættes.
PDAen isættes sin holder ved at
de to gribere omslutter PDAens
sider.
Holderen monteres herefter i
beslaget på stokken.
DFF-EDB GNSS-Service
Stok
Der findes to varianter af
stokken:
Stok med gevind
Stokken samles ved at skrue
over- og underdel sammen.
Stok med fjederlås
Stokken udslås så fjederlåsen
klikker i det.
Daglig anvendelse: Opstart, GNSS-modtager
Pro6H (model fra 2012)
ProXH (model indtil 2012)



11-04-2014


 
DFF-EDB GNSS-Service
Tænd GNSS-modtager
 Tryk kortvarigt på knappen for at tænde GNSS-modtageren. Holdes knappen inde tændes/slukkes Bluetooth.
 Kontroller at batteri-dioden lyser fast grønt. Andet betyder ingen eller mangelfuld opladning.
 Kontroller at Bluetooth-dioden blinker blåt med korte intervaller. Intet lys betyder at Bluetooth er slukket.
 Fast grønt lys betyder der er låst til minimum 4 satellitter.
Daglig anvendelse: PRO6H
 Tænd/sluk-knap
 Batteri-indikator
Hurtigt tryk tænder/slukker GNSSmodtageren.
Langt tryk tænder/slukker Bluetooth
radioen.
Grøn, fast lys betyder at opladning er
tilsluttet og batteriet er fuldt opladt.
Rød, fast lys betyder fejl ved opladning.
Opstår ved opladning hvis batteriet bliver
varmere en 40C; frakobl og afkøl før end
opladning genoptages.
Rød, langsom blinkende lys betyder, at
der er mindre end 10% strøm tilbage.
Gul, fast betyder at batteriet oplader.
 Satellit-indikator
Grøn, langsomt blinkende lys betyder,
at satellitpositionerne beregnes.
Orange, hurtigt blinkende lys betyder,
at der er dårlig satellit-modtagelse (for få
eller for dårlig konstellation).
Rød, fast lys betyder der er fejl.
 Bluetooth-indikator
Blå, fast lys betyder at Bluetooth er
aktiv og tilsluttet.
Slukket betyder, at Bluetooth er
deaktiveret.
Udtag batteri ved:
 Klem låsene sammen.
 Udtag batteri.
-- Ladestik.
 Batteriindikator; hold nede for at se aktuel batteristatus.
11-04-2014






DFF-EDB GNSS-Service
Følgende oplysninger jf. producentensproduktblad:
Opladetid: 5 timer.
Driftstid: 8 timer.
Opbevaring: Kolde temperaturer bevarer batteriekapaciteten bedst.
Daglig anvendelse: Opstart, PDA
11-04-2014
Opstart af udstyr, Bluetooth
• Klik på linje WLAN
• Klik på linjen All, så Bluetooth markeres enten ON
eller Visible.
Opstart af TerraSync
Start dataopsamlingsprogrammet
TerraSync ved at trykke på -tasten
(Windows)-tasten.
DFF-EDB GNSS-Service
Opstart af udstyr, PDA
Tænd PDA'en ved et kortvarigt tryk
på knappen:
Daglig anvendelse: Måleprocedure
Indmål punkt
• Stil dig i punktet, der
ønskes indmålt.
• Udpeg ønskede
punktkode
(Feature Name).
• Vælg knappen Create.
Angiv evt. egenskaber
Mens målingen udføres
kan eventuelt angives
egenskaber gennem
- tekstfelter
- drop-down bokse
Afslut måling af punkt
• Vælg knappen OK.
OK
11-04-2014
Luk målefil
• Vælg knappen Close.
• Bekræft lukningen.
DFF-EDB GNSS-Service
Opret målefil
• Vælg menupunktet
Data » New (T).
• Angiv evt. andet filnavn
i feltet File Name.
• Feltet Dictonary Name
skal være angivet til
nyeste kodetabel.
• Vælg knappen Create.
Betjening af udstyr i diagramform
PDA
Bluetooth
TerraSync
GPS
Fil
Koder
Egenskaber
ON

+
GNSS
Create
Create
Egenskaber
OK
Close
x
OFF
Kun nødvendig
hvis GNSS’en
ikke tilslutter
automatisk
Filer som
sendes til
DFF|EDB
Kodetabellen
DFF-EDB GNSS-Service
GPS
TerraSync ver. 4.40+ - Skyplot og kvalitetsindstillinger
Satellitnumre og
grafisk visning af
modtagekvalitet
Grafisk visning af
kvalitetskrav til horisont
Grafisk visning af samlet
kvalitet og valgt
kvalitetskrav
Position i valgte
koordinatsystem
Kvalitetsindstillinger
11-04-2014
Aktuel samlet
satellitkvalitet givet ved
PDOP-værdi
DFF-EDB GNSS-Service
Adgang til indstilling af
kvalitetskrav
Udskriv opmålingsskitse fra DFF|EDB Ledningsregistrering
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Overførsel af målefiler fra PDA til PC
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Daglig vedligeholdelse, opladning og langtidsopbevaring
Opladning
 Bemærk at PDA'ens batterie kun kan oplades, når det sidder i PDA'en.
Isæt laderen i 230V-kontakt og det runde stik i bunden af PDAen.
Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant grønt.
 GNSS-modtagerens batteri udtages og stikket sættes i batteriet bund.
Påregn en opladningstid på mindst 4½ timer.
Batteriet er fuldt opladt når batteri-dioden lyser konstant violet.
Langtidsopbevaring
Såfremt udstyret ikke skal anvendes gennem en længere periode, anbefales det at afmontere
batterierne.
Batterier opbevares bedst under mørke, tørre og ikke for varme eller kolde forhold.
PDA'ens batteri monteres og afmonteres på følgende måde:
1. Sluk evt. PDA'en ved at holde tænd-/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder; vælg derefter
menupunktet Power off.
2. Fjern evt. håndstroppen m.v. på PDA'ens bagside
3. Med bagenden af pegepinden løsnes de fire skruer så meget, at bagbeklædningen kan
aftages.
4. Batteriet isættes eller udtages.
5. Bagbeklædningen påsættes og de fire skruer strammes.
6. Håndstroppen fastgøres på PDA'ens bagside.
GNSS-modtagerens batteri monteres eller afmonteres på følgende måde:
På ProXH-udstyr udføres følgende:
1. Tryk samtidig ind på de to låsebeslag og hold dem inde.
2. Træk batteriet lige ud.
PDA'en: Batteri-kalibrering
Batteri-kalibrering kan efter et stykke tids brug blive nødvendig, såfremt der opstår
uoverensstemmelse mellem det faktiske strømniveau og PDAens visning af strømniveauet.
Kalibreringen kan vare optil 25 timer, i hvilken periode det kraftigt anbefales at PDAen ikke
anvendes.
Kalibreringen udføres under Start » Settings » System » Power » Calibration.
11-04-2014
Tryk
Tryk
Træk
DFF-EDB GNSS-Service
Rengøring
 Vådt udstyr aftørres med en tør klud.
 Beskidt og støvet udstyr rengøres med en fugtig klud.
C.2 - Fremsendelse af målefiler til [email protected]
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Microsoft Office
Outlook 2003
Windows Mail
Microsoft Office
Outlook 2007
1. Åbn postprogram
1. Dobbeltklik på programikonet
1. Dobbeltklik på programikonet
2. Åbn e-mail
2. Dobbeltklik på e-mail-linien,
så emailen åbner
2. Dobbeltklik på e-mail-linien,
så emailen åbner
3. Gem vedhæftede filer
3a. Vælg menupunktet
Filer » Gem vedhæftede filer
3. Højreklik og vælg musemenuen Marker alt
Højreklik igen og vælg musemenuen Gem som…
3b. Vælg knappen Gennemse...
3c. Udpeg mappen.
3d. Vælg knappen OK.
3d. Vælg knappen Gem.
4. Udpeg mappen.
Vælg knappen Gem.
DFF-EDB GNSS-Service
Outlook Express
Modtagelse af vedhæftede filer gennem post-program
Forklaring på Correct-filens indhold
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Forklaring på exp..-filens indhold
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Indlæsning af ledningsdata (NR1-fil)
2. Vælg menupunktet Diverse »
Import af data » Import af ledningsdata (Nr1-fil).
3. Vælg menuknappen Vælg datafil.
4. Udpeg NR1-filen, der skal importeres.
5. Vælg knappen OK.
6. Vælg knappen Ja såfremt de indlæste data
ønskes vist i tegningsfeltet.
7. Vælg ESC-tasten.
8. Vælg knappen Ja
såfremt de viste
data ønskes indlæst
i databasen.
DFF-EDB GNSS-Service
1. Åbn MAP.
Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA’en
Fejlafhjælpning: BlueTooth
Fejlafhjælpning: TerraSync
Fejlafhjælpning: Optaget COM-port
Fejlafhjælpning: Frit sigte til satellitterne
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Fejlafhjælpning: GNSS-supportens top-tre
GNSS-Supportens top-tre
2.
3.
11-04-2014
Slidte batterier
Efter flere års brug og gentagne opladninger vil
batterikapaciteten falde på både GNSS-modtageren og
PDA'en. På PDA'en findes der et program til at 'genoplive'
kapaciteten.
Ellers kan et nyt batteri bestilles ca. 700,-dkr. (2012-pris).
Kraftigere lys i skærmen
Skærmens lys kan skiftes ved at holde
ca. 1 sekund.
knappen inde i
DFF-EDB GNSS-Service
1.
Manglende Bluetooth-forbindelse
Brugeren oplever dette problem ved at der inde i TerraSync
meldes fejl når der forsøges at skabes forbindelse til GNSSmodtageren.
Årsagen er typisk at Bluetooth blevet slukket på GNSSmodtageren og det sker når den grønne knap er blevet holdt
ind i for lang tid.
Bluetooth-signalet tændes igen ved at holde den grønne knap
inde til den blå lysdiode blinker hurtigt.
Fejlafhjælpning: GNSS-receiveren & PDA’en
Fejlbeskrivelse:
Lampen med batteri-symbolet blinker rødt.
Fejlårsag:
Batteriet er snart tomt.
Fejlløsning:
Opladning.
Fejlbeskrivelse:
Lampen med Bluetooth-symbolet blinker langsomt.
Fejlårsag:
Der er ikke Bluetooth-opkobling med PDA'en.
Fejlløsning:
Opret forbindelse som beskrevet i afsnittet
Fejlafhjælpning: Bluetooth.
Fejlbeskrivelse:
Intet lys i skærmen.
Fejlårsager:
- Skærmen er slukket.
- Batteriet er helt tomt.
Fejlløsninger:
- Tryk på on/off-tasten (den grønne taste).
- Sæt PDAen til opladning.
Fejlbeskrivelse:
Skærmen er sort, men PDAen er tændt.
Fejlårsag:
- Skærmen er slukket.
Fejlløsning:
- Tryk på on/off-tasten for at tænde skærmen.
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Fejlbeskrivelse:
Intet lys i nogen af lamperne.
Fejlårsag:
Batteriet er helt tomt.
Fejlløsning:
Opladning i mindst 4½ time.
Fejlafhjælpning: Opkoblingsproblemer mellem GNSS-receiveren & PDA’en
Mulig årsag:
GNSS-modtagerens Bluetooth er slukket.
Løsningsforslag:
Tænd GNSS-modtageren ved at holde den grønne knap nedtrykket i ca. 5 sekunder.
Hold den grønne knap på ProXH nede til den blå diode blinker blåt regelmæssigt.
Fejlbeskrivelse:
Når TerraSync startes, kobles der ikke automatisk til GNSS-modtageren.
Mulig årsag:
TerraSync er kodet til at huske den seneste manuelle handling vedrørende GNSS-tilslutningen; har denne handling manuelt
frakoblet GNSS-modtageren er det denne indstilling, der gemmes til der igen udføres en manuel tilkobling.
Løsningsforslag:
Vælg menupunktet Setup » Options. Vælg knappen GNSS.
Åbn TerraSync » Vælg menupunktet Setup » Vælg undermenupunktet Connect to GNSS.
Fejlbeskrivelse:
Der fremkommer fejlmeddelelse om, at GNSS-modtageren ikke findes på COM-porten.
Mulig årsag:
Den forkerte COM-port er angivet i TerraSync.
Løsningsforslag:
Løsningen er at angive den rette COM-port under Setup » Options, vælg knappen GNSS Settings.
Vælg den COM-port med ProXH- eller Pro6H-betegnelsen i feltet GPS Receiver Port » Vælg knappen OK » Vælg igen knappen GNSS
Fejlbeskrivelse:
Der fremkommer fejlmeddelelse om, at COM-porten er optaget af andet program.
Forsøg først at lukke alle åbne forbindelse og genstart PDA'en ved at holde den grønne taste inde indtil nedtællingen er afsluttet.
Forsøg at koble korrekt op efter genstart.
Såfremt dette ikke hjælper kan løsningen være at nyoprette Bluetooth-forbindelsen som beskrevet i dette afsnit.
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Fejlbeskrivelse:
Der kan ikke opnås Bluetooth-forbindelse mellem GNSS-modtager og dataopsamleren.
Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger
Satellit-symbolet blinker og der logges ikke målinger.
Problemårsag:
Der er enten for få anvendelige satellitter eller for dårlig satellitkonstellation.
Problemløsning:


Problembeskrivelse:
Tallet for estimeret nøjagtighed vises i meter fremfor i centimeter.
Problemårsag:
TerraSync er indstillet til at opgive den aktuelle plane punktmiddelnøjagtighed (In the
field) og ikke den forventede efterbehandlede plane punktmiddelnøjagtighed.
Problemløsning:
1.For TerraSync fra version 3.21 udføres: Vælg menupunktet Setup » knappen Logging
Settings »
2.Vælg ikonet med skruenøglen udfor menupunktet Accuracy Settings.
3.Sæt følgende parametre:
» Accuracy Value For Display/Logging
» 1. rullefelt = Horizontal
» 2. rullefelt = Postprocessed
Problembeskrivelse:
Der fremkommer ingen position nederst i Status/Skyplot-skærmen selvom krav til
satellitter, nøjagtighed m.v. er opfyldt.
Problemårsag:
Opmålingen udføres udenfor definitionsområdet for det valgte datum og
koordinatsystem.
Problemløsning:







11-04-2014
Der er følgende løsningsmuligheder: Accepter dårligere målenøjagtighed (PDOP).
Afvent måletidspunkt med bedre satellitdækning.
Åbn TerraSync » menupunktet Setup » menuknappen Coordinate System: System =
Denmark
Zone = System 34 (Jutland) ved opmåling i Jylland, på Fyn og i det Sydfynske øhav.
= System 34 (Zeeland) ved opmåling på Sjælland og de sydsjællandske øer.
= System 45 (Bornholm) ved opmåling på Bornholm.
Altitude Reference = Mean Sea Level (MSL)
Altitude Units = Meters
Geoid = DMA 10x10 (Global)
Coordinat Units = Meters
Display USNG = Off
Problembeskrivelse:
Der er ingen indstillingsmulighed mellem Productivity/Precision.
Problemårsag:
- Den nederste del af skærmen er dækket af tastaturet.
Problemløsning:
1.Fjern tastaturet ved at klikke på tastatursymbolet nederst.
2.Vælg menupunktet Setup » Options.
3.Vælg knappen GPS.
DFF-EDB GNSS-Service
Problembeskrivelse:
Fejlafhjælpning: TerraSync-indstillinger
Fejlbeskrivelse
Målefilernes data er opsamlet uden anvendelse af H-Star
teknologien.
Dette har til konsekvens, at der ikke kan udføres korrektioner,
der fører til den høje punktmiddelnøjagtighed på ca. 20 cm.
Fejlårsag
Dette kan skyldes:
1. at dataopsamleren (PDA'en) opsamler data fra den
indbyggede GPS-modtager, der ikke kan håndtere H-Starteknologien.
2. at TerraSync-indstillingerne er sat til ikke at opsamle
måledata med H-Star teknologien.
Fejlløsning
1. Løsning vedr. årsag 1:
Den anvendte COM-port skal ændres som beskrevet i anden
vejledning.
Løsning vedr. årsag 2:
 Åbn TerraSync
 Vælg menupunktet Setup
 Vælg menuknappen Logging Settings
 Vælg skruenøglen under Accuracy Settings
 Sæt Use Accuracy-based Logging = Yes.
 De øvrige parametre skal være sat som vist »
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Fejlen konstateres ofte
ifm. den differentielle
korrektion.
Fejlsøgning og løsningsforslag Antal benyttede satellitter
Antenne og hukommelse:
Blinker Ekstern antenne ej tilkoblet
Topmenu
Lav eller ingen ledig hukommelse.
Blinker
Bluetooth
Ikon
mangler
Animeret
Estimeret nøjagtighed
Undermenu
Satellit-status
Mangler Der er ikke forbindelse mellem PDA og
GNSS-modtager.
Lyser
Der er et tilstrækkeligt antal anvendelige
satellitter.
Låste satellitter, der ikke anvendes
til koordinatberegning
Låste satellitter, der anvendes
til koordinatberegning
Nuværende position
i valgte datum
Tastatur
Blinker
TerraSync har mistet forbindelsen med
GNSS-modtageren.
Lyser
TerraSync har forbindelse med
GNSS-modtageren.
Batteri
Venstre side = GNSS-modtager
Højre side = PDA
Lav batteristand (25%)
Blinker
Kritisk batteristand (10%)
Minimum elevation
Indstilling af krav til
nøjagtighed (PDOP)
TerraSync forsøger opkobling med
GNSS-modtageren.
God batteristand (75%)
Horisont
PDOP-værdi
Datum
Der er ikke forbindelse mellem PDA og
GNSS-modtageren.
Lyser
Indikator for nordretning
PDOP-indikator
Der er et utilstrækkeligt antal anvendelige
satellitter.
Lyser
Batteriindikator
Synkroniseringsindikator
Nøjagtighedskrav (PDOP)
Estimeret nøjagtighed angivet i:
- meter er den ukorrigerede planmiddelnøjagtighed.
- centimeter er den efterkorrigerede planmiddelnøjagtighed.
Animeret ikon, der indikerer at der gemmes data (symbolet afhænger af programversion)
Pause i målinger og der gemmes ikke data.
Sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed.
Knap for igangsætning af måling efter pause.
Meddelelse for at logning er standset; sandsynligvis pga. dårlig nøjagtighed.
Position og datum
European 1950 Datum korrekt indstillet.
WGS 84
Datum forkert indstillet.
Skyder til indstilling af nøjagtighedskrav; jo længere mod højre des større
nøjagtighed.
Se problemløsningsskemaet nederst…
Låste og ulåste satellitter:
Indikator for ikke-anvendt (ulåst) satellit.
Tastatur
Keyboard
Indikator for anvendt (låst) satellit.
Den røde streg angiver den acceptable PDOP-værdi.
GNSS-modtageren
Lyser grønt
Blinker rødt
Blinker violet
Lyser violet
Slukket
Lange, grønne blink
Korte, grønne blink
Slukket
Problemløsning ved dårlig nøjagtighed:
Letter Recognizer
Block Recognizer
Dårlig satellitkonstellation
Lavere målenøjagtighed
Transcriber
Manglende synlighed
For få anvendelige satellitter
Afvent tidsperiode med
bedre satellitdækning
Manglende almanak
Afvent at nyere almanak er hentet
Trimble Numeric Keyboard
Korte blå blink
Lange blå blink
Slukket
Blå intervalblink
God batteristand.
Lav batteristand.
Under opladning.
Fuldt opladet.
Slukket eller tomt batteri.
Genererer positioner.
For få satellitter eller dårlig satellitgeometri.
GPS-modtager slukket eller tomt
batteri.
Afventer forbindelse.
Forbundet.
Bluetooth ikke aktiveret.
GNSS-modtageren
1. Modtagerens Bluetooth er
slukket
- kontroller at ProXH'ens blå
diode blinker
2. TerraSync automatisk GNSSopkobling deaktiveret
3. Skift COM-port
4. Retabler Bluetoothforbindelse
DFF-EDB GNSS-Service
Fast
Satellitsymbol
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
FEJL: COM-port optaget
Fejlbeskrivelse:
Der kan fremkomme fejlmeddelelse om, at
COM-porten er optaget af andet program.
Fejlårsag:
Af endnu ukendte årsager betragtes den
tildelte COM-port som optaget.
Fejlafhjælpningen udføres gennem
følgende trin udførligt beskrevet nedenfor:
Tænd udstyr og aktiver Bluetooth
Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse
Tilkobling af Bluetooth-udstyr
Opret kommunikationsport
11-04-2014
Trin I af IV:
Tænd udstyr og aktiver Bluetooth
1. Tænd GNSS-receiveren (ProXH eller
Pro6H)
2. Kontroller at Bluetooth er aktiveret (den
blå diode blinker)
3. Tænd PDAen og udført herefter trin II-IV.
Trin II af IV:
Slet eksisterende Bluetooth-forbindelse
1. Vælg Start » Settings » Fanebladet
Connections » Bluetooth » Fanebladet
Connections.
2. Hold pegepinden nede på betegnelsen
ProXH... eller Pro6H til der fremkommer
en menu.
3. Vælg menupunktet Delete og bekræft
sletningen.
DFF-EDB GNSS-Service
Indhold:
FEJL: COM-port optaget
Vælg følgende menuer:
Start »
Settings »
Fanebladet Connections »
Bluetooth »
Fanebladet Connections
Klik på Add new device:
Afvent liste med tilgængeliget
udstyr:
Det fundne udstyr listes:
Marker det ønskede udstyr og
vælg Next:
Indtast Passcode = 0000 og
vælg Next:
Vælg Finish:
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Trin III af IV:
Tilkobling af Bluetooth-udstyr
FEJL: COM-port optaget
Udpeg ProXH eller Pro6H, ... og
vælg Next:
11-04-2014
Vælg fanebladet COM Ports »
New Incoming port:
Vælg Port = COM9 og Finish:
Vælg New Outgoing Port:
DFF-EDB GNSS-Service
Opret kommunikationsport
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Notat vedr. opmålingsnøjagtighed med GNSS
Herunder listes de umiddelbare forhold omkring
opmålingsnøjagtigheden som GPS-operatøren skal forholde sig til og
kan have indflydelse på:
DFF-EDB GNSS-Service
Formålet med dette notat er at flytte GPS-operatørenes fokus fra
antallet af satellit som eneste mål for målekvaliteten. Husk uanset
hvad er forudsætningen direkte sigtelinje til satellitterne!
Antallet af satellitter har den betydning for resultatet ved at alt
over 4 anvendelige satellitter giver mulighed for overbestemmelser og
dermed udførelse af statistisk udjævning.
Satellitternes individuelle kvalitet kan aflæses grafisk i
skærmbilledet, således jo længere søjle ud for den pågældende
satellit des bedre er dens placeringen på himmelhvælvet samt den
aktuelle datamodtagelse fra satellitten. Den røde linje indikerer den
lavest acceptable kvalitet.
PDOP står for Positional Dilution Of Precision er det bedste
kvalitetsmål, da tallet udtrykker den samlede nøjagtighed i det tredimensionelle rum. Som det ses af understående skema bør vi
tilstræbe så lav en værdi som muligt og over 5 bør målingen udsættes
eller der skal vælges anden standplads.
Production - Precision skyderen anvendes til at indstille den højest
tilladelige PDOP-værdi for at målingen gennemføres. Som angivet
ovenfor skal dette udføres med omtanke.
Eksempler på dårlige satellitkonstellationer
xx
xx
xx
xx
Der kan være mange fundne satellitter, men deres position
tæt ved horisonten (den røde linje) eller skygge af høj
bebyggelse eller vegetation kan forringe modtagekvaliteten.
Står satellitterne i et hjørne af himmelhvælvingen kan
asymetrien medføre en høj PDOP-værdi.
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
DFF-EDB GNSS-Service
Her på siden er vist 3 eksempler på dårlige satellitkonstallationer som bør undgåes.
Dette er forsøgt illustreret som det vil fremstå i GPS-udstyrets
Status » Skyplot-skærm.
Stå de anvendelige satellitter på en næsten lige linje kan dette
give dårlige måleresultater, da beregningerne kan tangere en
'rotationsakse'.
Dårlige satellitkonstellationer
Løsningen kan oftest være:
• at vente til satellitterne står bedre på himlen. Da
navigationssatellitter går i baner tæt ved jorden skal da have en
høj omløbshastighed for ikke at styrte ned og derfor flytter de sig
også hurtigt på status-skærmen,
• at arbejde med 'udflyttede punkter', hvilket vil sige at det der
findes et mere tilgængeligt punkt i flugt med dét punkt, der
egentligt skulle måles. Dette er forsøgt illustreret herunder.
Husk at angive dette på indmålingsskitsen så projektions/skæringsberegningen kan udføres, når punkterne er lagt i
tegne-/registreringsprogrammet.
DFF-EDB GNSS-Service
Forskellig illustrationer på at skyggede satellitter eller dårlig
satellitkonstelation giver spidse vinkler, der igen medfører en mere
unøjagtig opmåling.
Instruks ved indmåling af GNSS-utilgængelige punkter
Udflytning skal altid udføres enten i flugt med eller vinkelret på dét, der skal indmåles.
Marker altid på måleskitsen med stiplede linier hvorledes det udflyttede punkt forholder
sig til dét, der ønskes indmålt.
Skal facaden/gavlen på en bygning bestemmes, er det
således nødvendig at indmåle følgende 4 udflyttede
punkter:
Skal en 4-hjørnet bygning bestemmes, er det således
nødvendig at indmåle følgende 8 udflyttede punkter:
DFF-EDB GNSS-Service
Er dét, der ønskes indmålt, utilgængeligt, kan man anvende udflyttede punkter.
På figuren til højre er vis en udflytning af et punkt på husmuren (f.eks. et
tilslutningsskab), der er udflyttet.
Indmåling og symbolisering af stikledning
DFF-EDB GNSS-Service
Eksakte punkter:
Anvendes hvor der er adgang til bygværket ved sokkel.
Fuldt optrukken linie repræsenterer her den GPS-indmålte
ledning angivet ved startpunktet ved soklen (evt. tilslutningsskab
eller lignende) og til afgreningen til hovedledningen eller
fællesstikledningen.
Konstruerede punkter - flugt:
Anvendes hvor der ikke er adgang til bygværket ved sokkel.
Fuldt optrukken linie repræsenterer her den GPS-indmålte
ledning mellem afgreningen og det indmålte konstruktionspunkt.
Stiplet linie repræsenterer at resten af ledningen føres i
forlængelse af linien ind på bygværkets kontur.
Konstruerede punkter - flugt:
Anvendes hvor der ikke er adgang til bygværket ved sokkel og ej
heller til afgreningen.
Fuldt optrukken linie repræsenterer her den GPS-indmålte
ledning angivet ved startpunktet ved soklen (evt. tilslutningsskab
eller lignende) og til afgreningen til hovedledningen eller
fællesstikledningen.
Konstruerede punkter - vinkelret:
Anvendes hvor der ikke er adgang til ...
Fuldt optrukken linie repræsenterer her den GPS-indmålte
ledning mellem de to indmålte konstruktionspunkter.
Stiplet linie repræsenterer ledningens konstruerede føring
vinkelret ind på hhv. bygværkets kontur og tilslutningsledningen.
PDA-installation
PDA-indstilling
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Pro6H
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Pro6H
Pro6H: Aktiver Flodlight

PC-installation (én-gangs pr. pc'er)
Isæt den medfølgende cd og afvent
opstartsbilledet.
Vælg Install USB to Serial Drivers og
følg installationsinstruktionen på
skærmen.
Vælg derefter Install Option Manager og
følg installationsinstruktionen på
skærmen.
Tilslutning mellem Pro6H og pc'en
Forbind mini-USB til Pro6H og USB til
PC.
Afvent evt. driverinstallation.
Flodlight-aktivering:
Følg punkterne  til .

11-04-2014



DFF-EDB GNSS-Service
Start » Programmer » Trimble »
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
PDA installation
Trin I/V: Hent installationsfilen til PC'ens Skrivebord
•Åbn Internetsiden:
http://www.trimble.com/support/






11-04-2014

DFF-EDB GNSS-Service


Trin II/V: Hent installationskoden
1. Opret ny konto
2. Tilføj hardware (øverst)
eller software-licens (nederst)
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Gå til internet-siden:
http://www.trimble.com/register/
Trin III/V: Tilslut PDA'en til PC'en
Hent nyeste ActiveSync
Windows Vista
Hent nyeste Windows Mobile-enheder
Windows 7
Windows 8
Ved tilslutning af PDA'en konfigureres systemet automatisk.
Afvent til installationen meldes færdig og tilslutningen er udført, før end der igangsættes noget andet..!
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Windows XP
Trin IV/V: Installer/opgrader TerraSync
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Trin V/V: Aktiver software-licens





11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
PC'en skal have forbindelse til
Internettet, når software-licensen
aktiveres.
 Installationskoden hentes fra Trimble
Registration.
 Kort tid efter programinstallationen
starter aktiveringsprogrammet selv op
med følgende dialogboks:
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Fejlafhjælpning: Bluetooth-forbindelsen
Dobbeltklik på linjen
Marker den ønskede enhed
Afvent skanning for enheder
Klik på den fundne enhed
Vælg Next
11-04-2014
Indtast 0000
Og vælg Next
DFF-EDB GNSS-Service
Vejledning i oprettelse af
forbindelse mellem
Bluetooth-enheder
Fejlafhjælpning: Bluetooth-forbindelsen
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Opret ny port
Ret eksisterende port
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
PDA indstilling
PDA: Systemopsætning
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
Genfinding
DFF-EDB GNSS-Service
Slet filer manuelt
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
A.1 - Manuel sletning af filer på PDA'en
A.2 - Manuel slet ning af målefiler på kontor-PC
A.1 - Manuel sletning af filer på PDA'en
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
A.2 - Manuel slet ning af målefiler på kontor-PC
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Genfinding - Trin 1/2: Find koordinatsæt
DFF-EDB GNSS-Service
I DFF|EDB Ledningsregistrering udføres følgende:
1. Vælg menupunktet Opslag Udtegn bestemt gade og slå op på nærmeste adresse til punktet, der ønskes genfundet.
2. Vælg menupunktet Zoom » Triptæller.
3. Hvis punktet findes indtegnet vælges relevante snapfunktion; enten Pkt på ledning eller Pkt i kort.
4. Udpeg punktet og nederst i Triptæller-dialogboksens statuslinje står hhv. Y- og X-koordinaten i System34-koordinater.
Disse koordinater overføres til GPS-Systemets PDA som beskrevet på næste side.
Genfinding - Trin 2/2: Indtast og genfind



Herefter bevæges GPS-udstyret i den
retning som anvist af
navigationsskærmbilledet.
Bemærk
• At da der ikke er online-korrektion, vil
lange måletider i samme punkt give de
mest nøjagtige resultater.
• At den angivne post-processerede
nøjagtighed øverst ikke er retvisende uden
online-korrektion.
• At TerraSync Standard Edition ikke kan
vise baggrundskort; hvis dette ønskes
understøttes dette i TerraSync
Professional Edition.





53555,933
240971,418
0,00


DFF-EDB GNSS-Service
I programmet TerraSync på PDA'en udføres følgende:
1. Vælg menupunktet Navigation » Waypoints
2. Udfyld feltet File Name »
3. Vælg knappen OK
4. Vælg knappen New
5. Udfyld felterne:
Name = Punktets betegnelse/nummer
North = Y-koordinaten i meter
East = X-koordinaten i meter
Altitude = Højden i meter
6. Vælg knappen OK
Gentag evt. punkt 5 for flere genfindingspunkter...
7. Udpeg punktet , der ønskes genfundet
8. Vælg menupunktet Options » Set Nav Target
Punktet markeres med S-symbolet
9. Vælg menupunktet Navigator » Navigate
10. Indstil nederst for hver af felterne det ønskede.
Referencesystem
GPS PathFinderOffice
Datatransfer, Afinstallation/Installation
Øvrige vejledninger
Følgende findes i DFF-EDB GNSS-Service - Professional
Eksportprofiler, NR1-formatet
Eksportprofiler, DXF-formatet, UTM-koordinater
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Kodetabel
Personlig sikkerhed
Ved opmåling på og omkring trafikerede veje henvises til følgende vejledninger og bestemmelser:
Arbejdstilsynets vejledning nr. At-vejledning D.5.3 af September 2002 vedr. Vejledning om brug af tydeligt synlige advarselsklæder.
I Vejdirektoratets publikation Afmærkning af vejarbejder m.m. beskrives følgende i kapitel 3.8:
3.8 Afmærkning af personer
Personer, der er beskæftiget ved vejarbejde, og som jævnligt opholder sig udenfor afspærringen, skal bære synligt arbejdstøj, der
opfylder klasse 3 (tabel 1) i DS/EN 471 ”Tydeligt synlige arbejdsklæder”.
Personer (inkl. tilsynsførende), der kun lejlighedsvis kommer uden for det afspærrede område, skal bære synligt arbejdstøj, der
opfylder klasse 2 (tabel 1) i DS/EN 471 ”Tydeligt synlige arbejdsklæder”.
Tabel 1:Klassificering af beklædning i DS/EN 471 ser således ud:
Minimumsareal af synligt materiale i m2
Klasse 3 beklædning Klasse 2 beklædning Klasse 1 beklædning
Bæremateriale
0,80
0,50
0,14
Retroreflekterende materiale
0,20
0,13
0,10
-
0,20
Materiale med kombineret advarselsfunktion -
Bæremateriale skal være fluorescerende materiale i farverne gul, orange eller rød.
Retroreflekterende materiale skal for alle farver opfylde kravene til klasse 2, jf. tabel 5 i DS/EN 471.
Det retroreflekterende materiale skal være placeret på tøjet, som angivet i afsnit 4.2 i DS/EN 471.
Klasse 3 beklædning kan være: Kedeldragt, jakke og benklæder, benklæder og vest eller jakke.
Klasse 2 beklædning kan være: Overall eller lang vest.
Klasse 1 beklædning anvendes ikke ved vejarbejde.
Andre typer af beklædning, der opfylder kravene i tabel 5, må også anvendes.
Der henvises i øvrigt til kurset Vejen som arbejdsplads.
2. Elektriske ledninger
Da stangen hvorpå GNSS'en er monteret er af kulfiber, skal der udvises forsigtighed ved måling i
nærheden af lavthængende luftbårne stærkstrømledninger.
DFF-EDB GNSS-Service
1. Arbejdspåklædning
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
I-punkt, I_samling, I_skift
DFF-EDB GNSS-Service
I_afgrening
DFF-EDB GNSS-Service
I_brønd, I_skab, I_ventil, I_ventilskab
DFF-EDB GNSS-Service
DFF-EDB GNSS-Service
DFF-EDB GNSS-Service
Appendiks - Referencesystemer - DATUM/GEOIDE
Geoid Proporties: Der anvendes til alle eksportformater geoidedefinitionsfilen
DVR90G02.GGF.
Ellipsoid Proporties: For anvendte ellipsoider illustreres tilhørende parameterværdier.
Datum Transformation Proporties: For anvendte Datum Transformationer illustreres
hhv. relation til ellipsoide og parameterværdier/-filer.
DFF-EDB GNSS-Service
DFF|EDBs GPS-service
Teknisk specifikation
Generelle koordinatsystemsopsætningsparametre
Appendiks - Referencesystemer - SYSTEM34/45 - Positiv X
Der oprettes to
koordinatsystemsdefinitioner:
 SYS34JF/DVR90 gældende for
System34 projektionszone Jylland/Fyn
 SYS34S/DVR90 gældende for
System34 projektionszone Sjælland
Geoid Model angives i begge tilfælde til
Danish, DVR90 pegende på filen
DVR90G02.GGF.
Projection angives for:
 SYS34JF til Area: Jutland
 SYS34S til Area: Zeeland
DFF-EDB GNSS-Service
+x
Appendiks - Referencesystemer - SYSTEM34/45 - Negativ X
Nærværende specifikation finder anvendelse til dokumentation af de anvendte parameterværdier til udlæsning af koordinatværdier
i planreferencesystemet SYSTEM34/45 med negative x-koordinatværdier.
System34/JF
System34/S
System45/B
-X
DFF-EDB GNSS-Service
DFF|EDBs GPS-service
Teknisk specifikation for opsætning af koordinatsystem SYSTEM34/45 med negative x-koordinatværdier
Appendiks - Referencesystemer - UTM32/33
Der oprettes to koordinatsystemsdefinitioner:
 UTM32/ETRS89/DVR90 gældende for UTM
projektionszone 32 i datum ETRF89
 UTM33/ETRS89/DVR90 gældende for UTM
projektionszone 33 i datum ETRF89
Geoid Model angives i begge tilfælde til Danish,
DVR90 pegende på filen DVR90G02.GGF.
Projection angives som illustreret hhv.
 UTM32 gennem 9°-længdegraden
 UTM33 gennem 15°-længdegraden
Begge med falsk øst-forskydning på 50000 m
og skaleringsfaktor 0.9996.
DFF-EDB GNSS-Service
DFF|EDBs GPS-service
Teknisk specifikation
Opsætning af koordinatsystem UTM
Gennemstregede indholdspunkter er under udarbejdelse.
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
 Programdownload og -installation
 Programopstart og projektstyring
 Præsentation af indholdet af
målefiler (.SSF) og korrektionsfiler (.COR)
 Baggrundskort
 DataTransfer (dataoverførsel mellem PC og PDA)
 Genfindingsfiler ('Waypoints')
Appendiks: GPS PathFinder Office, programinstallation 1/2
 Programmet udpakkes med standardpakkerprogrammer til ZIP-filer.
 I den udpakke mappe findes og åbnes installationsfilen.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
 På følgende Internet-side kan den nyeste version af programmet hentes:
http://www.trimble.com/globalTRLTAB.asp?Nav=Collection-4552
Appendiks: GPS PathFinder Office, programinstallation 2/2
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
12.
Appendiks: GPS PathFinder Office, programopstart
 Uden licens fremkommer der ved hver
programstart en meddelelse om, at
programmet afvikles i Viewer-mode.
I denne programtilstand, kan der ikke
udføres bl.a. korrektionsberegninger.
 Dialogboks til programmets Projektstyring,
hvor projektnavn og kommentarlinje samt
valg af de forskellige arbejdsmapper.
 Meddelelse om at mapperne allerede
eksisterer.
Første gang programmet åbnes kan også
blive spurgt til aktuelle Tidszone.
Vælg Central European Std og vælg
knappen OK.
Dette kan efterfølgende ændres under
Options » Timezone...
DFF-EDB GNSS-Service
 Når programmet er korrekt installeret, kan
det startes gennem programgenvejen på
skrivebordet.
Appendiks: GPS PathFinder Office, åbn SSF- og COR-filer
Åbn målefil (*.SSF) eller korrektionsfil (*.COR)
 Map-vinduet viser i 2D de enkelte målepunkters
position m.v. som er beskrevet under View-menuerne.
 View-menuerne er beskrevet på næste side.
 Time Line-vinduet viser måleperioderne kronologisk.
 Feature Properties viser specifikke informationer for
det, der er udpeget i enten Map- eller Time Linevinduet.

11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
 Vælg File » Open.
 Vælg rette mappe og udpeg filnavn(e).
 Vælg knappen Open.
Appendiks: GPS PathFinder Office, menuen View
Det aktuelle indhold
afhænger af den
anvendte kodetabel
(*.DDF)
Det aktuelle
indhold
afhænger af
det indlæste
baggrundskort
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
View-menuerne anvendes til at
(de-)aktivere visningen af de
forskellige korttemaer samt
præsentationen med symbol/farve.
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
DataTransfer: Afinstallation
Vælg Start » Indstillinger » Kontrolpanel
Vælg ikonet Programmer og funktioner
Vælg ikonet for Trimble Data Transfer
Afvent opstartsbilledet
Vælg knappen OK
Afvent Setup-dialogens færdiggørelse



 Såfremt der er delte filer fremkommer den viste dialogboks.
Marker feltet Don't display this message again
Vælg knappen Yes
 Vælg knappen Finish





DFF-EDB GNSS-Service






DataTransfer: Installation
 Start programmet, vælg Engelsk
 Afvent installationsklargøringen
 Vælg Next >
 Vælg Yes
 Vælg Next >
 Vælg Next >
 Afvent installationen
 Vælg Finish
Download Trimble Data V... [.exe]
11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service
Gå til følgende Internet-side:
http://www.trimble.com/datatransfer.sht
ml
DFF-EDB GNSS-Service
11-04-2014
PDA'en » TerraSync: Information om eksisterende målefiler
På PDA'en startes TerraSync
Vælg menuen Data » Existing
Sorter evt. listen efter navn, startdato/tid eller størrelse
Udpeg den ønskede fil og nederst vises:
 Antal målepunkter
 Antal målinger i alt
 Overførselsstatus
 Anvendte kodetabel





11-04-2014


DFF-EDB GNSS-Service




DFF-EDB GNSS-Service
Gen
Planlægning af GNSS-målinger - oversigt
1. Settings
Angiv standplads*
Angiv evt. blokeringer
2. Satellite Library
Valg af anvendte satellitter*
3. Elevation
Satellithøjder over horisont
4. Number of Satellites
Antal tilgængelige satellitter
5. DOPs
De 5 DOP-værdier
6. Visability
Synlige satelliter
7. Sky Plot
Synlige satellitters placering
på himlenhvælvet
8. World View
Synlige satelliters placering
på et verdenskort.
9. Iono Map
Ionofæriske forstyrrelser
10.Iono Information
Ionofæriske forstyrrelser












 Angivelse af forhindringer
 Anvend

De *-angivne menuer kræves angivet og er beskrevet på de efterfølgende sider.
11-04-2014
 Valg af standplads
Se næste side
DFF-EDB GNSS-Service
Åbn Internet-siden
http://www.trimble.dk/GNSSPlanningOnline
Planlægning af GNSS-målinger - Valg af standplads
Vælg knappen Pick...
Angiv bynavn.
Vælg knappen Search.
Når positionen er godkendt vælges knappen Apply.




11-04-2014
DFF-EDB GNSS-Service




Planlægning af GNSS-målinger - Valg af anvendte satellitter
1. Vælg menuen Satellite Library
2. Vælg GPS
3. Vælg knappen All
For brugere med GNSS-modtageren Pro6H
vælges tillige:
1. Knappen Glonass
2. Knappen All
ProXH
11-04-2014
Pro6H
DFF-EDB GNSS-Service
For brugere med GNSS-modtagerne ProXH og
Pro6H vælges følgende: