Birgit og Sven Erik Bruun Bedervej 25, 8320 Mårslet +45 2121 1533

VOR EGEN AVIS 2014
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
GLIMT FRA SENSOMMERUDFLUGTEN
Onsdag d. 17.sept. var vi 34
personer, som drog ud for at
blive klogere på krigen 1864.
Det blev nogle interessante
timer på Historiecenter Dybbøl
Banke og bagefter fik vi slukket kaffetrøsten på Ballebro
Færgekro, mens vi nød udsigten
til Alssund og Als. Til sidst sejlede vi hjem med færgen Bitten
og kørte af snirklede veje hjem
til Egen igen.
Karl Jessen har taget billeder
af udflugten.
TAK FOR HØSTOFFERET
Søndag den 14. september holdt
vi Høstgudstjeneste. Det blev
en flot og festlig højtidelighed
i Egen Kirke, som var storslået
udsmykket til lejligheden. Der
kom 1400kr. ind i høstoffer, som
bliver delt mellem Folkekirkens
Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Tak til bidragsyderne.
Billeder af Benthe Sørensen.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
11
VOR EGEN AVIS 2014
Se mere på www.egen-kirke.dk
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
EGEN SOGNS KIRKESIDER
AFTENHØ JSKO LEN
· Tirsdag den 18. november kl. 19.00
”Sønderjyderne og Den store krig 1914-1918”
efterårets sidste foredragsaften ved museumsinspektør, cand.mag. René Rasmussen,
Sønderborg Slot. Deltagelse i mødet 25 kr.
Tilmelding senest den 18. nov. inden kl. 12.00
på enten til 74 45 84 90 eller på mail [email protected]
km.dk
Til februar starter Aftenhøjskolen op igen. 2015
er jubilæumsår for komponisten Carl Nielsen
(født 1865 – død 1931) derfor kommer vore
foredragsaftner til at handle om denne store
skikkelse i dansk musikhistorie.
NAV NENYT
Døbte:
· Nete Therese Petersen, Guderup
· Fie Rath Nissen, Elstrup
· Tobias Trolle Gerts Jacobsen, Guderup
· Mattie Kaare Steentoft Østerskov, Guderup
· Maluca Naomi Madsen, Guderup
Viede:
· Heidi Frederikke Jørgensen og
Brian Pedersen, Stolbrolykke
· Jette Jensen og Kim Madsen, Guderup
Døde:
· Lydia Johnsen, Fynshav, tidl. Guderup
· Edith Harriet Hansen, Guderup, tidl.
Sønderborg
· Nis Marius Petersen, Guderup
· Henny Elise Haarnagel, Guderup, tidl. Sottrup
· Alfred Rasmussen, Sønderborg
· Vilhelm Møller, Guderup
· Karl Heinz Peters, Guderup
· Anna Margrethe Ladegaard, Guderup
12
EGEN SOGNS KIRKESIDER
VOR EGEN AVIS 2014
S PECI ELLE GUD S T J EN ES T E R
Søndag den 27. oktober kl. 19.00
kommer Sønderborg Jagthornsblæsere under
ledelse af Flemming Eskildsen og medvirker
ved gudstjenesten. Sidste år var første gang
ensemblet medvirkede, det var både festligt og
stemningsfuld. Efter gudstjenesten er der kaffebord for hele menigheden i Egen Sognegård.
Fredag den 31. oktober kl. 17.30
afholder vi Reformationsandagt. Om tre år i
2017 er det 500 år siden Martin Luther slog
sine 95 teser mod afladshandlen op på kirkedøren i Wittenberg. Dette blev begyndelse på Reformationen i Nordeuropa. Hele den
Luthersk/evangeliske kirke fejrer i 2017 dette
500 års-jubilæum. Her i Egen Sogn vil vi fra
i år begynde på at festligholde denne dato –
d. 31.okt. Og i den kommende tid vil mange
arrangementer i kirke og sognegård handle om
netop Luther og Reformationen.
Søndag den 9. november kl. 10.30
holder vi højmesse med efterfølgende kransenedlæggelse ved Mindestenen for ”De faldne i
krigen 1914-1918”.
Det er jo i år 100 år siden at denne store krig
tog sin begyndelse. Herfra Egen Sogn deltog
mange unge mænd og 66 af dem kom aldrig
hjem fra skyttegravene.
G U D S TJ E N E S TE R I E G E N
Søndag den 27. oktober (19.s.e.Trin.)
Hubertus-gudstjeneste
kl. 19.00 v. sognepræsten – medv. Sønderborg
Jagthornsblæsere
Fredag den 31. oktober
Reformationsandagt
kl. 17.30 v. sognepræsten
Søndag den 2. november
Alle Helgens Dag
kl. 10.30 v. Mai-Britt Josephsen Knudsen
Søndag den 9. november (21.s.e.Trin.)
Kransenedlæggelse
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 16. november (22.s.e.Trin.)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 23. november (Sidste s. i
kirkeåret)
kl. 9.00 v. Annette Sloth
Søndag den 30. november (1.s. i Advent)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Tirsdag den 2. december (Adventsfesten)
kl. 19.00 v. sognepræsten
Tirsdag den 2. december kl. 19.00
er der Adventsfest. Vi begynder i Egen Kirke
med ”De ni læsninger” og fortsætter i Egen
Sognegård med kaffebord. I år er det Egen
Husholdningsforening, som står for traktementet.
Søndag den 7. december (2.s. i Advent)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Fredag den 14. november kl. 19.00
Orgelkoncert med Sebastian Clasen og andre
musikalske indslag. Fri entré.
Søndag den 21. december (4.s. i Advent)
kl. 10.30 v. sognepræsten
Søndag den 14. december (3.s. i Advent)
Muta-In
kl. 15.30 v. sognepræsten
ON S D AG S VEN N ER
·O
nsdag den 19. november
kl. 14.30 ”Fremtidshåb i Sumbawanga” ved
Børge Movild, Nordborg. Børge Movild vil fortælle om et hjælpeprojekt i Afrika og denne
eftermiddag vil vi samle ind til dette. Så husk
at tage lidt penge med.
·O
nsdag den 17. december
kl. 14.30 ”Noget om Jul” v. Kitty Hovgaard
Jensen. Sang, musik, oplæsning, besøg af
Lucia med terner og måske en spændende
Jule-quiz.
Møderne afholdes i Egen Sognegård.
Tilmelding på enten mail [email protected]
Eller på tlf. 74 45 84 90 senest kl. 12.00
dagen før mødet.
Deltagelse er gratis og kirkebilen må benyttes.
G U D E R U P P LEJ ECEN TER
·O
nsdag den 5. november kl. 14.30
v. Mai-Britt Josephsen Knudsen, Svenstrup
·O
nsdag den 3. december kl. 14.30
v. Kitty Hovgaard Jensen, Egen
M E N I G H E D S RÅDSMØDER
·O
nsdag den 19. november kl. 19.00
i Egen Sognegård
K I R K E B IL
Ring til GF. Taxi på tlf. 74 45 95 45
Kirkebilen må benyttes til alle gudstjenester i Egen
Kirke og til alle arrangementer i Egen Sognegård.
EGEN SOGNS KIRKESIDER
13
VOR EGEN AVIS 2014
Se mere på www.egen-kirke.dk
EGEN SOGNS KIRKESIDER
REJSE TIL WITTENBERG I SEPTEMBER 2015
For at rejsen bliver til noget skal
vi være mindst 30 deltagere.
Rejsen er planlagt til at ligge i
uge 39 i 2015 dvs. fra mandag
d. 21.sept. – fredag d. 25.sept..
Prisen er pr. person i dobbeltværelse kr. 3.999,- og enkeltværelse koster 400,- kr. mere.
Der vil komme mere information
ud til de interesserede ligesom
I vil kunne læse mere på vores
hjemmeside i den kommende tid
– www.egenkirke.dk
Ring eller mail til mig, hvis I har
lyst til at komme med: 74 45 84
90 el. [email protected]
Det store Reformationsjubilæum
nærmer sig (1517-2017). Mange
menigheder i Danmark arrangerer rejser til Tyskland ”I Luthers
Fodspor”. Det gør vi selvfølgelig
også her i Egen Sogn. I foråret
var undertegnede med menigheden fra Ulkebøl på rejse ned til
Wittenberg.
Det var en rigtig dejlig og inter-
ADRESSER:
Sognepræst: Kitty Hovgaard Jensen
Gl. Guderup 24, tlf. 74 45 84 90.
Træffes bedst tirsdag - fredag
kl. 10.00 - 12.00 og igen efter
kl. 17.00. Mandag fri.
essant tur og det synes jeg også
at min menighed her i sognet
skal have mulighed for at opleve
dette. At se Luthers hus, universitetet, hvor han underviste,
kirken, hvor han slog sine 95
teser om Afladshandlen op og
ikke mindst at se og opleve borgen Wartburg, hvor Luther sat i
husarrest og oversatte Det Nye
Testamente til tysk.
Kirketjener: Claus Erik Hansen
Træffes på kirkegården
tirsdag - fredag kl. 8.00 - 15.00.
Kontortid 10.30 - 11.30.
Tlf. 74 45 94 13.
Kirkesanger: Peter Sandholt
Nordborgvej 110, tlf. 24 83 53 91
Organist: Sebastian Clasen
tlf. 24 78 3397
– Sognepræsten
Menighedsrådsformand: Odin Møller
Egen Kirkevej 8, tlf. 74 45 96 09
Kirkeværge: Ingrid Tang
Dyndved Søndergade 7,
tlf. 73 45 80 83
Regnskabsfører: Anette Jepsen
Sebbelundvej 19, tlf. 74 45 95 17
Kasserer: Gitte Mortensen
Kirkevej 14, tlf. 74 45 87 32
Kirkesiderne udgives af Egen Sogns Menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Sognepræsten.
14
EGEN SOGNS KIRKESIDER