Ejerforeningen Kajhusene Budget 2014 Resultatopgørelse

Englerup Vandværk A.m.b.a
(CVR nr. 32 96 35 95)
4060 Kirke Såby
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2013
Balance pr. 31. december 2013
Side 1 af 6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013
Indtægter:
Budget 2013
Realiseret 2013
Forbrugsafgifter
Fast bidrag
Regulering tidligere år
Diverse gebyrer
Salg af måleroplysninger
102.824
141.141
0
5.000
5.782
97.160
141.149
-130
2.000
5.682
Indtægter i alt
254.747
245.861
Boringer / Bygninger:
Vedligeholdelse
EDB udgifter
El
Erhvervsaffaldsgebyr
Forsikring
Rådgivning
11.000
4.162
11.109
0
2.652
2.081
10.373
4.195
10.871
0
2.586
0
Miljø og analyse:
Boringskontrol
Vandanalyse
Vandafledningsafgift
0
7.283
0
6.130
3.080
0
0
0
9.314
1.545
15.606
7.283
50.888
0
61.175
98.982
50.000
2.040
10.822
1.020
7.000
1.500
832
2.601
4.478
5.140
7.040
1.326
208
4.162
50.000
646
11.600
968
0
905
794
2.315
4.490
7.202
4.949
1.456
0
3.145
98.169
88.470
Driftsudgifter:
Pumpestation:
Inspektion og tilsyn
Afhjælpning af driftsforstyrrelser
Ledningsnet:
1 Reparation og vedligeholdelse
Teknisk bistand (lækagesøgning)
Driftsudgifter i alt
Administrationsomkostninger:
2 Honorar til bestyrelsen
Befordringsgodtgørelse
3 Telefon / internet / kontorhold
Forsikring
Kursus
Porto, fragt og gebyrer
Gebyr bank
Kontorartikler
4 Kontingenter
5 Abonnement / Licensafgift
EDB udgifter
PBS udgifter/gebyrer
Forbrugerinformation
Generalforsamling
Administrationsomkostninger i alt
Side 2 af 6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2013
Afskrivninger:
Bygninger/boringer
Ledninger
Målere
Driftsmidler
25.000
28.075
15.925
1.884
25.000
28.075
5.925
1.884
Afskrivninger i alt
70.884
60.884
5.660
0
-27.900
0
1.071
0
-27.023
-804
-22.240
-26.756
Årets driftsresultat
2.279
-29.231
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
23482
23482
26.730
26.730
Årets resultat
2.279
-29.231
0
28.233
Finansielle poster:
Renteindtægter bank
Renteudgifter bank
Renterudgifter Langfristet gæld
Andre renteudgifter
Finansielle poster i alt
Afrag på langfristet gæld
Side 3 af 6
Balance pr. 31. december 2013
Aktiver
Anlægsaktiver:
Bygninger/boringer, saldo primo
Tilgang
Afskrivninger
Ledninger, saldo primo
Tilgang
Afskrivninger
Målere, saldo primo
6 Tilgang
Afskrivninger
Driftsmidler, saldo primo
Tilgang
Afskrivninger
345.616
0
25.000
320.616
1.403.768
0
28.075
1.375.693
94.796
92.610
5.925
181.481
13.644
0
1.884
11.760
Anlægsaktiver i alt
1.889.550
Omsætningsaktiver:
Depositum
Debitorer vandafregning
Debitorer, andre
Tilgodehavende moms
Periodeafgrænsningsposter
Skjern bank, erhvervskonto
Skjern bank, aftalekonto
Ringkjøbing Landbobank, driftskonto
100
21.976
29.352
34.869
5.055
5.919
19.292
458.482
Omsætningsaktiver i alt
575.045
Aktiver i alt
2.464.595
Passiver
Egenkapital:
Saldo pr. 1. januar 2013
Tilslutningsafgifter
Hensat til investering
Årets resultat ifølge resultatopgørelse
1.456.613
0
0
-29.231
1.427.382
Gæld:
Langfristet gæld
Kommunekredit
971.767
Langfristet gæld i alt
971.767
Kortfristet gæld
Skyldig statsafgift
7 Skyldige omkostninger
2.223
63.223
Kortfristet gæld i alt
65.446
Gæld i alt
1.037.213
Passiver i alt
2.464.595
Vandværket har 188 forbrugere (excl. vandværket) heraf 5 matrikler uden måler. Afregnet vandmængde 2013:
14.184 m3. Oppumpet vandmængde 2013: 15.615 m3. Eget forbrug på Værket (anslået): 180 m3. Difference:
1.251 m3 svarende til et spild på 8,0 %.
Resultatopgørelse for 2013, samt balance pr. 31. december 2013 for Englerup Vandværk A.m.b.a er
udarbejdet på grundlag af selskabets bogføring.
Regnskabet omfatter vandværkets samlede drift for 2013, samt de samlede aktiver og passiver pr.
31. december 2013.
Side 4 af 6
Noter
1. Reparation og vedligeholdelse (Ledningsnet)
Englerupvej 92, utæthed ved målerbrønd
Reparation af hovedstophane på Skovbrinken
Lækage ud for Englerup Gade 5B
Lækage ud for Englerup Gade 27A
17.194
3.069
20.838
9.787
50.888
2. Honorar til bestyrelsen
Honorar formand
Honorar Kasserer
25.000
25.000
50.000
3. Telefon / Internet / kontorhold
Henrik Bendsen
Søren Lorentzen
Carsten Andersen
Birthe Thuesen
Ole Rydahl
3.000
3.000
3.200
1.200
1.200
11.600
4. Kontingenter
Grundejerforeningen Tempelkrogen
FVD (Vandværksforeningen)
Vandrådet Lejre 2013
950
2.540
1.000
4.490
5. Abonnement / Licensafgift
Elbek & Vejrup (EDB Licenser)
FVD (Vandposten)
6.972
230
7.202
6. Renovering af ledningsnet - tilgang
Kamco A/S (Udskiftning af målere)
Kamstrup A/S (Nye målere 120 stk.)
0
92.610
92.610
92.610
For entreprenørens side udestår afsluttende regulerings- og muldarbejder. Englerup Vandværk A.m.b.a.
har tilbageholdt kr. 25.000,00 af entreprisesummen.
7. Skyldige omkostninger
Honorar mv. til bestyrelsen
Kamstrup A/S
Hjertebjerggård
Severinius.dk
Elbek og Vejrup
TDC
19.600
28.763
7.813
6.319
488
240
63.223
Side 6 af 6