Handleplan for FAKS - Foreningen af katolske skoler i Danmark

Bæredygtig
håndtering af
skyllevandet og
filtrering af
grundvand
Workshop den 20. november 2014 Challenge:Water Workshop 2 Jan Holmegaard Hansen
v  Chief Project Manager v  COWI (1987-­‐,1999; 2002-­‐) v  BæredygJghed, vand-­‐ og energiprojekter, klima kortlægninger og fremskrivninger samt myndighedsdokumentaJon [email protected] Mob. 21621014 Deltagere
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
3 Helle Pernille Hansen, Civilingeniør, Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S, Dan Kjær Olsen, rørsmed, MariagerYord Vand A/S, Tom Rask, dri]sleder, MariagerYord Vand A/S, Bodil Jensen, projektleder, MariagerYord Vand A/S, Jan Hellerup Pedersen, Vandforsyningschef, Silkeborg Forsyning A/S, Birgit Thorup Eriksen, affaldsmedarbejder, Silkeborg Kommune Steffen Dall Kristensen, geolog, Silkeborg Kommune, Morten Madsen, miljøtekniker, Silkeborg Kommune, Gert Jacobsen, projektleder, Herning Vand A/S, Jan Ravn, afd. Leder, Herning Vand A/S, Flemming Dahl, projektleder, COWI A/S Henrik Laugesen, Kemic Vandrens Henrik Juul, Projektchef, Vandcenter Syd, Thomas Vogn Kjeldsen, Aarhus Vand Kenneth Johansen, Liqtech InternaJonal A/S Jørn Due, Furesø Vandforsyning Kim Bogø, BWT A/S (Jdligere HOH Water Technology) Thomas Plesner, FVC Jan Holmegaard, COWI A/S Benny Hagelskjær, Ferskvandscentret 4 Workshop formål og forventet resultat
v  Det overordnede formål med workshoppen er at bringe aktører i vandsektoren sammen med henblik på at diskutere og udveksle ideer Jl fremme af bæredygJg håndtering af grundvand og returskyllevand og grundvand. v  Det er blandt delformålene at medvirke Jl en a=laring af holdningen Jl bæredyg5g håndtering returskyllevand og grundvand i forsyninger og kommuner samt få defineret hvad bæredygJghed betyder her v  På workshoppen vil der ligeledes blive sat fokus på barrierer og udfordringer i forbindelse med bæredygJg håndtering af returskyllevand og grundvand. • 
• 
• 
Workshoppen forventes at give mødedeltagere inspira5on Jl at arbejde med nye innovaJve løsninger Det er et succeskriterie, hvis deltagerne ønsker at mødes igen og fortsæde dialogen om fremme af bæredygJg håndtering af returskyllevand og grundvand Det er Jllige et succeskriterie, hvis der kan idenJficeres innovaJonsbehov og etableres samarbejder mellem vandsektorens aktører om udvikling og fremme af teknologier Jl bæredygJg håndtering af returskyllevand og grundvand 5 Workshop opbygning
1.  Hvor er vi i dag? – Oplæg om status og centrale problemsJllinger. VCS og Aarhus Vand 2. Hvor vil vi gerne her? Ideer, muligheder og udviklingsbehovet idenJficeres. Flere virksomhedsindlæg. 3. Hvordan når vi frem Jl de definere mål? Gruppearbejde 0g plenumpræsenta5on Dagens program
6 Kl. ca. Titel 10.00 IntrodukJon Jl Challenge:Water, workshoppen og præsentaJon af deltagerne Hvor er vi i dag? og hvilke muligheder og udfordringer findes? 10.30 Filtrering af vand og håndtering af skyllevand hos VandCenterSyd – hvad er bæredygJg håndtering? 10.50 Filtrering af vand og håndtering af skyllevand hos Aarhus Vand Hvor vil vi gerne hen? Visioner og ideer præsenteres af virksomhederne 11.10 Status, muligheder og perspekJver for bæredygJg vand-­‐ og skyllevandshåndtering 11.30 Anvendelsen af keramiske membraner Jl filtrering af grundvand og returskyllevand -­‐ belyst med tekniske, miljømæssige og økonomi forhold 11.50 Erfaringer med filtrering af skyllevand fra Furesø Forsyning 12.10 Frokost og networking 13.00 Best Water Technology –
vandbehandlingsteknologier Hvordan skal vi nå målene? 13.20 Temadiskussion i grupper 14.15 Fremlæggelser og diskussion 14.45 Opsamling, næste akJviteter og afslutning Oplægsholder Senior konsulent Benny Hagelskjær og senior projektleder Jan Holmegaard Hansen, COWI Projektchef Henrik Juhl, VCS Thomas Vogn Kjeldsen, Aarhus Vand. Flemming Dahl, COWI SebasJan Adreassen, Liqtech Jørn Due, Furesø Vandforsyning Kim Bogø, BWT (HOH Grupperne Grupperne Jan Holmegaard Hansen og Benny Hagelskjær. 7 Bæredygtig bæredygtig håndtering af
returskyllevand og filtrering af grundvand
• 
Returskylning foretages i dag med relaJvt store råvandsmængder akængigt af vandets kvalitet og sammensætning. Typiske forbrug er i Midtjylland oplyst Jl at være 2-­‐3 % af den oppumpede råvandsmængde, men i nogle Jlfælde når den op på 10 %. 8 Håndtering af returskyllevandet
1.  Afledning direkte Jl kloak 2.  Sedimentering og udledning af vandfasen Jl kloak 3.  Sedimentering og udledning af vandfasen Jl recipient (Jlbage Jl naturen og slam Jl deponering) 4.  Anvendelse som sekundavand 5.  Anvendelse som drikkevand 9 Få svar på spørgsmålene:
1) Hvorledes kan håndteringen af returskyllevand fra rensning af filtre i drikkevandsforsyningen foretages mest bæredygJgt? og 2) Hvad er den mest bæredygJge metode Jl filtrering af grundvand? Aarhus Vand, Silhorko 10 En tankevækkende case
• 
• 
• 
• 
• 
Fermern Bælt forespørger hos en forsyning om de kan levere rent drikkevand Jl projektet i anlægsperioden leveret i tankskibe Der etableres en x km lang rørledning fra Maribo Jl Rødby Grundvand (saltholdigt) skal bortledes i meget store mængder fra ramper og tunnelrørene Findes der metoder som kan rense grundvandet under ramperne og tunnelelementerne og Yerne salJndholdet? Danske virksomheder har forskellige teknologier Jl at rense vandet Jl drikkevandskvalitet