Prospekt - Danske Invest

CPR:
Fornavn:
Mellemnavn:
Efternavn:
Kirurgi
Henvisning:
Angiv dag/md/år
Udredende afdeling:
Anfør udredende afdeling
2.
Indlæggelse:
Angiv dag/md/år
3.
Neo-adjuverende behandling:
Har patienten modtaget neo-adjuverende behandling
Ja: ■ Uoplyst: ■
Nej: ■ 4.
Diagnostiske indgreb:
Har afdelingen foretaget diagnostisk indgreb
Ja: ■ Uoplyst: ■
Nej: ■ Hvis Ja - udfyld venligst formularen “Supplerende udredning”.
5.
Øget ventetid:
6.
Terapeutiske risikofaktorer:
7.
Alkoholforbrug:
1.
12.037
12.017
12.037
Depot
Depotvarenr.
varenr.112017
112037
Nej: ■
Ja: ■ Årsag: Patientens ønske ■
Socialt forhold
■
Anden behandling eller sygdom ■
Nej: ■
Ja: ■ Hvilke: KOL ■
MB Cordis ■
Andre ■
Nej: ■ Ja: ■ Uoplyst: ■
Side
Side11af
af52
Svanemærket.
Svanemærket.Tryksag
Tryksaglicensnr.
licensnr.541.231
541.231
DLCR
28.01.09
DLCR--01.11.11
29.01.09
Ad 1.:
Spørgsmål:
Dato for modtagelse af ekstern henvisning.
Alle spørgsmål skal besvares
Vedrørende udredende afdeling, skal her vælges /anføres den afdeling, der
oprindeligt har varetaget patientens udredning og som man typisk har modtaget
henvisningen fra.
Vælges her ikke en afdeling, dvs. der vælges ”ikke oplyst”, skal formularen
”Udredning kirurgi” udfyldes som erstatning for diagnostiske oplysninger fra en
udredende afdeling.
”KOL” omfatter kronisk bronkit, emphysem, astma m.fl. og vælges hvis afdelingen opfatter sygdommen som betydende.
”Hjertesygdom” vælges ved behandlingskrævende sygdom, og vælges hvis afdelingen opfatter sygdommen som betydende.
”Andre” vælges, hvis pt. har anden betydende sygdom f.eks. nyresygdom.
Hvis afdelingen foretager diagnostiske indgreb og den henvisende afdeling ikke
registrerer disse, kan afdelingen her registrere aktiviteten. Endelig svar på
udredning er den dato, hvor pt. informeres om den samlede konklusion på
udredningsforløbet, og informeres om evt. behandlingstilbud. Denne dato
”erstatter” henvisningsdatoen, som start på afdelingens ventetid på operation.
Ad 6:
Med alkoholmisbrug forstås et anslået større alkoholforbrug end sund-
hedsstyrelsens anbefalinger om max 14 genstande ugentligt til kvinder og max 21 genstande ugentligt til mænd.
Ad 4:
Ad 7:
8.
Operation:
Nej: årsag almen tilstand ■
Ja: Operationsdato: dag/md/år
mors
■
afslag
■ Operatør (angiv brugerinitialer):
revurdering stadie■
andet ■ Torakotomi
Adgang: Anterior ■
Postero-lat ■
Sternotomi ■
Andre ■
Muscle sparing: Ja ■ Nej ■Uoplyst
■
Klassifikation: Eksplorativt indgreb ■
12.037
12.017
12.037
Kile- og segmentresektion ■ Lokalisation
HOL ■
ML ■
HUL ■
VOL ■
VUL ■
Lobektomi ■ Lobektomi ■ Bilobektomi ■ Lobektomi med “sleeve resektion” ■ Lobektomi med “wedge resektion” ■ Lobektomi og resektion Lokalisaton
HOL ■
ML ■
HUL ■
VOL ■
VUL ■
Pneumonektomi Lokalisation
Hø. ■
Ve. ■
Depot
Depotvarenr.
varenr.112017
112037
Side
Side21af
af52
■ Pneumonektomi, standard ■ Udvidet pneumonektomi ■ Med carinaresektion m.m. ■ Completion Fortsættes næste side
Svanemærket.
Svanemærket.Tryksag
Tryksaglicensnr.
licensnr.541.231
541.231
DLCR
28.01.09
DLCR--01.11.11
29.01.09
Ad 8:
Afslag vælges hvis patienten indstilles til operation, men afslår tilbuddet
Mors vælges hvis patienten er henvist, men dør før operationen
Almen tilstand vælges hvis patientens almene tilstand gør, at man har valgt at afstå fra operation
VUL
VOL
HUL
ML
HOL
venstre underlap
venstre overlap
Højre underlap
Mellemlap
Højre overlap
Ved lobektomi kan evt. anføres om der supplerende er foretaget bronkoplastik i form af enten ”sleeve” dvs. total overskæring, og efterfølgende suturering eller i form af ”wedge” kileresektion i hovedbronchus og efterfølgende suturering.
Kileresektion og segmentresektion vælges ved både torakoskopiske og tora-
kotomi kile- og segmentresektioner. Metoden anføres efterfølgende.
Eksplorativt indgreb med eller uden biopsitagning vælges, hvis der ikke er foretaget et af de 3 øvrige indgreb.
Vælges at anvende faciliteten til angivelse af operatører, anvendes initialer på 3 bogstaver. Initialerne skal svare til bruger-ID, hvorfor operatøren skal være registreret som bruger i DLCR
Andet vælges hvis der ikke er foretaget operation, og årsagen ikke falder ind under en af overstående
Revurdering af stadie vælges hvis en vurdering af sygdommes udvikling gør at operation ikke findes indiceret. OBS: Hvis denne vælges, anføres i pkt. 14 Klassifikation.
Complition ved supplerende operation under samme indlæggelse.
Muscle sparing: Der svares Ja, hvis der er anvendt muskelbesparende teknik ved den valgte adgang.
8.1
9.
10.
Torakoskopi: ■
Kile- og segmentresektion ■ Lokalisation
HOL ■
ML ■
HUL ■
VOL ■
VUL ■
Lobektomi ■ Lobektomi ■ Bilobektomi ■ Lobektomi m/”sleeve resektion” ■ Lobektomi m/”wedge resektion” ■ Lobektomi og resektion Lokalisation
HOL ■
ML ■
HUL ■
VOL ■
VUL ■
Pneumonektomi Lokalisation
Hø.
■
Ve.
■
Thoraxvægsresektion: Nej: ■ Operation på bronkietræ uden lungeresektion: Nej: ■ ■
■
■
■
Pneumonektomi,standard Udvidet pneumonektomi Med carinaresektion m.m. Completion
Ja: ■
Hvis ja Indsat patch Ja: ■ Ja: ■
Nej: ■
Tumor fjernet makroradikalt: Nej: ■ Ja: ■
Estimeret postoperativ FEV1: Estimeret antal præoperativt fungerende segmenter 11.
Tumor fjernet mikroradikalt:
12.
Patologidiagnose:
13.
Postoperative forløb:
Ingen komplikationer ■ ■
Komplikationer 12.037
12.017
12.037
Klassifikation: Eksplorativt indgreb Depot
Depotvarenr.
varenr.112017
112037
Nej: ■ Fjernet antal segmenter
Ja: ■
Anføres automatisk i programmet
Død under indlæggelse Bronkopleural fistel Ami Lungeemboli Pneumoni Atelektase Luftlækage Empyem ■
■
■
■
■
■
■
■
Arytmi
■ Hvis arytmi, da Respiratorbehandling ■ Antal dage
Pneumothorax - suppl. dræn ■
Neurologiske komplikationer ■
Blødning medførende reop. ■
Reoperation, andre årsager ■
Sårinfektion ■
Andre ■
Side
Side31af
af52
AF ■ Andet ■
Svanemærket.
Svanemærket.Tryksag
Tryksaglicensnr.
licensnr.541.231
541.231
DLCR
28.01.09
DLCR--01.11.11
29.01.09
HOL
Ad 8.1:
Højre overlap
Eksplorativt indgreb med eller uden biopsitagning vælges, hvis der ikke er foretaget en af de 3 øvrige indgreb.
Kileresektion og segmentresektion vælges ved både torakoskopiske og torakotomi kile- og segmentresektioner. Metoden anføres efterfølgende.
VUL
VOL
HUL
Completion ved supplerende operation under samme indlæggelse.
venstre underlap
venstre overlap
Højre underlap
MLMellemlap
Efter patologisvar
Ad 8.6:
Ad 8.5
Luftlækage > 7 dages postoperativt dræn
AMI er akut myocardie infarkt
Andet vælges ved andre arytmier
AF vælges ved atrieflimren
Udfyldes automatisk efter skemaet indberetning
Bedømt peroperativt
Estimeret postoperativ FEV1: Lungernes 19 segmenter fordeler sig således: Hø. overlap 3 segmenter, mellemlap 2 segmenter, hø. underlap 5 segmenter. Ve. overlap 5 segmenter, ve. underlap 4 segmenter.
Ad 8.3
Ad 8.4
14.
Intensivafdeling 15.
Preoperativ glandelstaging:
Nej: ■ Ja:■ Antal dage
Er der peroperativt udtaget glandler til histologisk us.: Nej: ■ Ja: ■
hvis Ja - angiv: Station: Malignitet - Nej: Malignitet - Ja:
2R ■ ■ ■
2L ■ ■ ■
3A ■ ■ ■
3P ■ ■
■
4R ■
■
■
4L ■
■
■
5
■
■
■
6
■
■
■
7
■
■
■
8
■
■
■
9R ■
■
■
9L ■
■
■
10R ■
■
■
10L ■
■ ■
>11R ■
■ ■
<11L ■
■ ■
16.
Udskrivelses dato: angiv dag/md/år
17.
Overflyttet anden afdeling:
Nej:■
Ja: ■
18.
Videre
forløb:
Behandlende afdeling ■
Anden kirugisk afdeling ■
Medicinsk afdeling ■
Onkologisk afdeling ■
Anden afdeling ■
Egen læge
■
12.037
12.017
12.037
Depot
Depotvarenr.
varenr.112017
112037
Side
Side41af
af52
Svanemærket.
Svanemærket.Tryksag
Tryksaglicensnr.
licensnr.541.231
541.231
DLCR
28.01.09
DLCR--01.11.11
29.01.09
Ad 15:
Ad 14:
DLCG anbefaler, at der ved resektioner på hø. side altid som minimum udtages glandler fra stationerne 4, 7 og 10 og ved resektioner på ve. side fra stationerne 5, 7 og 10.
Indlæggelsesdage på intensivafdeling (dage med behov for intensiv behandling og pleje)
19.
12.037
12.017
12.037
T-klassifikation N-klassifikation M-klassifikation
■ AZCD10 T0 ■ AZCD30 N0 ■ AZCD40 M0
■ AZCD11 Ta ■ AZCD31 N1 ■ AZCD41A M1a
■ AZCD12 Tis
■ AZCD32 N2 ■ AZCD41B M1b
■ AZCD13A T1a ■ AZCD33 N3
■ AZCD49 Mx
■ AZCD13B T1b ■ AZCD39 Nx ■ AZCD14A T2a
■ AZCD14B T2b
■ AZCD15 T3
■ AZCD16 T4
■ AZCD19 Tx
Depot
Depotvarenr.
varenr.112017
112037
Side
Side51af
af52
Svanemærket.
Svanemærket.Tryksag
Tryksaglicensnr.
licensnr.541.231
541.231
DLCR
28.01.09
DLCR--01.11.11
29.01.09
Ad 19
TNM klassifikation
T-klassifikation
Tx Maligne celler, ingen tumor.
T0 Ingen Tumor, ingen maligne celler.
Ta Tumor uden invasion.
Tis Carcinoma in situ.
T1a vælges ved tumorer ≤ 2 cm, omgivet af lunge eller pleura viscerale, ikke i hovedbronkus.
T1b vælges ved tumorer ≤ 3 cm, omgivet af lunge eller pleura viscerale, ikke i hovedbronkus.
T2a vælges ved tumorer > 3 cm og ≤ 5 cm, i hovedbronkus mere end 2 cm fra carina, i pleura
viscerale, partiel atelektase.
T2b vælges ved tumorer > 5 cm og ≤ 7 cm, i hovedbronkus mere end 2 cm fra carina, i pleura
viscerale, partiel atelektase.
T3 vælges, når tumor invaderer brystvæggen, diagfragma, mediastinum pleura, pericardie, mindre end 2 cm fra carina uden at involvere carina, total atelektase, metastase i samme lap og ved
tumorer > 7 cm.
T4 vælges, når tumor involverer mediastinum, hjerte, store kar, trachea, esophagus, columna,
carina, eller ved tumorer i samme lunge
N-klassifikation
N0 Ingen malignitetssuspekte glandler
N1 Peribronchiale eller hilære glandler
N2 Mediastinale ipsilaterale og subcarinale glandler
N3 Kontralaterale glandler, scalene eller supraclavikulære glandler
Nx Uoplyst
65 41 15 65
[email protected]
[email protected]
Dansk Lunge Cancer Register
Thoraxkirurgisk Afdeling T
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
M-klassifikation
M0 Ingen suspekte fjernmetastaser
M1a vælges ved metastase i modsidige lunge
M1b vælges ved malign pleural effusion eller carcinose
M1c vælges fjernmetastase
Mx Uoplyst
Spørgsmål kan rettes på telefon:
eller på E-mail: