Stillingsbeskrivelse

Praktik uddannelsesplan
Nyboder Skole
Øster Voldgade 15, 1350 København K, tlf. 3366 4950
Praktik ansvarlig på Nyboder Skole:
Mariann Würtz , tlf. 8232 8550 eller 2630 1734
[email protected],
Nyboder Skole som uddannelsessted
På Nyboder Skole er arbejdet og samarbejdet præget af værdighed, respekt og tillid til, at alle har gode hensigter. Vi lægger
stor vægt på at have en åben dialog, så mindre problemer og uenigheder bliver håndteret, inden de vokser sig store.
Nyboder Skole er en LP-skole. Det kan du læse mere om her www.nyboderskole.kk.dk
Samarbejdet på skolen foregår i team for at opnå en god og sammenhængende undervisning og hverdag for eleverne.
Samtidig er det at være i et velfungerende team en væsentlig faktor i forhold til et godt arbejdsmiljø, da det giver den enkelte
medarbejder større arbejdsglæde, når man ikke står alene med sine opgaver, overvejelser og udvikling. Skolen er inddelt i tre
afdelinger; grundskolen (0. kl. – 5. kl.), overbygningen (6. kl. – 9. kl.) og Københavns Kommunes taleklasserække (0. kl. – 5. kl.).
Når du som studerende er i praktik hos os, vil vi både betragte dig som kollega og som studerende. Vi vil have et asymmetrisk
forhold, da vi er bevidste om, at vi både skal være aktive i forbindelse med dine læreprocesser og deltage i bedømmelsen af
dine kompetencer i forhold til praktikkens videns- og færdighedsmål.
Vi vil tilstræbe, at du kommer til at arbejde med så mange områder af lærerarbejdet som muligt, mens du er i praktik. Vi vil yde
dig vejledning, og vi forventer, at du er nysgerrig, undersøgende, opsøgende og at du også er aktiv i forhold til at sætte
dagsorden for vejledningen.
Fra skoleåret 2014 – 2015 skal lærerne arbejde med både fagdelt – og understøttende undervisning. Vi vil inddrage dig i begge
lærings- og udviklingsrum for eleverne, så du kan arbejde med didaktik, klasseledelse og relationsarbejde begge steder, og
1
både opleve sammenfald og forskelligheder. Du kan også blive inddraget i de tiltag, vi tager for, at eleverne bruger tid på
bevægelse og har mulighed for lektiehjælp hver dag. Under hver praktiks modulbeskrivelse vil vi give eksempler på, hvad
praktikken kan indeholde for hvert enkelt område. Dine konkrete praktikerfaringer vil vi arbejde videre med i vejledningen og
eventuelt også i teamarbejdet, hvor det giver mening.
Som studerende vil du også være omfattet af de samme regler, som gælder for lærerne på skolen. F.eks. i forbindelse med
optagelse af video til brug i vejledning og ved eksamen.
Muligheder for praksissamarbejde
Nyboder Skole indgår gerne i praksissamarbejde med lærerstuderende og deres undervisere om områder fra praksis, som vi kan
samarbejde om – gerne med udbytte for os alle.
Forventningerne til praktikkens parter
Nyboder Skolen og praktiklærer /team
Vi er tydelige i forhold til, hvordan vi ser os som uddannelsessted og hvem af os, der tager, hvilke dele af uddannelsesopgaven på os.
Vi byder dig velkommen på skolen. Vi er velforberedte og tager initiativ til, at vi får afklaret vores forventninger til hinanden.
Den studerende
Du kommer velforberedt med nysgerrighed, åbent sind og arbejdsiver.
Du tager ansvar for din praktik
Du indgår i skolens liv i dit samarbejde med medstuderende og med dine prkatiklærere/lærerteam
Læreruddannelse og UC-praktiklærer
Holder skolen opdateret i god tid med information om praktikken, navne på studerende, deres fag mm.
Tager initiativ til mødested, så vi har en god dialog om praktikken på alle niveauer og mellem alle parter
2
Fælles for alle 3 praktikperioder vil følgende gælde i forhold til kompetenceområderne:
Tilrettelæggelse indenfor de overordnede kompetenceområder:
Didaktik ’Den studerende kan planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende’
 praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærepraksis støtte den studerende i udformning af undervisningsplaner og her
modellere/vise skriftlige års-, forløbs- og lektionsplaner med målsætning og evalueringsovervejelser.
 Praktiklæreren vil via systematisk observation af de studerendes undervisning udpege centrale iagttagelser og vejlede under hensyn til
praktikniveau.
Klasseledelse ’Den studerende kan lede elevernes deltagelse i undervisningen´’
 praktiklæreren/teamet vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis demonstrere, hvordan han/hun selv organiserer og rammesætter sin
undervisning i praksis i en klasse med elever med forskellige forudsætninger.
 praktiklæreren vil i forbindelse med forberedelse og vejledning støtte den studerende i at rammesætte sin egen undervisning i klassen for på
den måde at udvikle sin egen praksis – både for at sikre arbejdsro og læringsudbytte af undervisningen.
Relationsarbejde ’Den studerene kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge,
gennemføre, evaluere og udvikle undervisning’
 praktiklæreren vil med udgangspunkt i egen lærerpraksis vise og vejlede i, hvordan man som lærer kommunikerer med elever i
undervisningen – både verbalt og nonverbalt; Observation af studerende og videooptagelser kan indgå i arbejdet.
 praktiklæreren giver den studerende mulighed for at etablere en kontakt til forældrene - primært i relation til den undervisning, den
studerende har planlagt og vil gennemføre.
3
Uddannelsesplan for praktikniveau I
Rammer:
Praktik over 15 uger, hvor de studerende er på skolen 2 hele dage om ugen. På disse dage ….
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:
1. praktik
Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
De studerende vil på skolen:
Didaktik
folkeskolens formål og læreplaner,
principper for undervisningsplanlægning,
undervisningsmetoder og organisering af
elevaktiviteter under hensyntagen til
elevernes forudsætninger,
planlægge, gennemføre og evaluere
undervisningssekvenser i samarbejde med
medstuderende,
evalueringsformer og tegn på elevers
målopnåelse på praktikskolen,
redegøre for tegn på elevernes udbytte af
undervisningen i forhold til formulerede mål,
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder,
analysere undervisningssekvenser med henblik på
udvikling af undervisningen,
Klasseledelse
klasseledelse,
lede elevernes deltagelse i undervisningen
Relationsarbejde
kommunikation, elevtrivsel, motivation,
læring og elevrelationer,
kommunikere lærings- og trivselsfremmende med
elever,
skole-hjemsamarbejde,
kommunikere med forældre om undervisningen og
skolens formål og opgave,
Samarbejde med praktiklærer/team om
planlægning af længere forløb, hvoraf de
studerende herefter varetager sekvenser.
Observere elever og får vejledning om
elevernes forudsætninger.
Hjælpe hinanden med videooptagelser, så
den enkelte får optagelser af sig selv som
aktiv underviser.
Få praktikundervisning om skolens måde at
evaluere på.
Tale om praktiklæreres måde at evaluere på
Observere både hinanden og forskellige
lærere og efterbehandler det de har set
sammen.
Optage og analysere video med fokus på
klasseledelse og elevers tegn på deltagelse
Få praktikundervisning med skolens AKTvejleder og inklusionspædagogen
Skrive Ugeplaner til Elevintra
Deltage i forældrearrangement
Skrive til forældre på skole-intra
Planlægge forældremøde med teamet
Eksamen: Der henvises til studieordningens bestemmelser
4
Uddannelsesplan for praktikniveau II
Rammer:
Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i de planlagte møder for skolens ansatte.
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:
2. praktikniveau
Vidensmål: Den studerende har viden
om
Færdighedsmål: Den studerende kan
De studerende vil på skolen:
Didaktik
undervisningsmetoder, principper for
undervisningsdifferentiering,
læremidler og it,
planlægge, gennemføre og evaluere et
undervisningsforløb med anvendelse af en variation af
metoder, undervisningsdifferentiering samt
læremidler og it i samarbejde med medstuderende,
formative og summative
evalueringsmetoder samt test,
evaluere undervisningsforløb og elevers
læringsudbytte,
Samarbejde med praktiklærer/team om
planlægning af længere forløb, som de
studerende herefter varetager.
I samarbejde med praktiklærere og
medstuderende planlægge differentierede
læringsforløb med udgangspunkt i
konkrete læringsmål.
Få praktikundervisning af skolens ITvejleder i forhold til ITs anvendelse i
undervisningen.
Beslutte og anvende evalueringsmetoder.
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder,
observere egen praksis og den enkelte elevs læring
med henblik på udvikling af undervisningen,
Klasseledelse
klasseledelse, læringsmiljø og klassens
sociale relationer og
udvikle tydelige rammer for læring og for klassens
sociale liv i samarbejde med eleverne og
Observere både hinanden og eleverne og
sammen med medstuderende og
praktiklæreren efterbehandler det de har
set.
Optage og analysere video med fokus på
klasseledelse og elevers tegn på deltagelse
Relationsarbejde
kommunikation, involverende
læringsmiljøer, motivation og trivsel,
samarbejde dialogisk med elever og kolleger om
justering af undervisningen og elevernes aktive
deltagelse,
Have fokus på jævnlige elevsamtaler og
opfølgninger, i forhold til elevens
læringsmål, tegn og mål- målopnåelse
kommunikation,
kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om
formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,
Deltage i forældrearrangement
Skrive til forældre på skole-intra
Planlægge forældremøde med teamet
Eksamen: Der henvises til studieordningens bestemmelser
5
Uddannelsesplan for praktikniveau III
Rammer:
Praktik over 6 uger, hvor de studerende er på skolen 5 hele dage om ugen. På disse dage deltager de i de planlagte møder for skolens ansatte
De studerende vil på skolen arbejde med videns- og færdighedsmålene på dette praktikniveau på følgende måde:
3. praktikniveau
Vidensmål: Den studerende har viden om
Færdighedsmål: Den studerende kan
De studerende vil på skolen:
Didaktik
organisations-, undervisnings-, og
samarbejdsformer,
planlægge, gennemføre og evaluere
længerevarende undervisningsforløb under
hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde
med medstuderende og skolens øvrige
ressourcepersoner,
metoder til formativ og summativ
evaluering og
evaluere elevers læringsudbytte og
undervisningens effekt og
De studerende planlægger og varetager
længere forløb
I samarbejde med praktiklærere og
medstuderende planlægge differentierede
læringsforløb med udgangspunkt i konkrete
læringsmål.
Få praktikundervisning af skolens ITvejleder i forhold til ITs anvendelse i
undervisningen.
Beslutte og anvende evalueringsmetoder.
observations-, dataindsamlings- og
dokumentationsmetoder.
udvikle egen og andres praksis på et empirisk
grundlag.
Klasseledelse
læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering
og mobning.
lede inklusionsprocesser i samarbejde med
eleverne.
Relationsarbejde
anerkendende kommunikation, og
ligeværdigt samarbejde,
inklusionsprocesser og
støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i
undervisningen og klassens sociale liv og
processer, der fremmer godt skolehjemsamarbejde og samarbejdsformer ved
forældremøder og forældresamtaler og
kontaktgrupper.
kommunikere med forældre om elevernes
skolegang.
Observere både hinanden og eleverne med
særlige fokusområder, og sammen med
medstuderende og praktiklæreren
efterbehandle, det de har set med henblik
på at udvikle praksis.
Optage og sammen med
inklusionspædagog og praktiklærer
analysere video med fokus på klasseledelse
og elevers tegn på deltagelse
Have jævnlige elevsamtaler og
opfølgninger, i forhold til elevens
læringsmål, tegn og mål- målopnåelse
Deltage i forældrearrangement
Kontakte forældre i forhold til enkelte
elever, hvis behov
Skrive til forældre på skole-intra
Planlægge forældremøde med teamet
Eksamen: Der henvises til studieordningens bestemmelser
6