Lübker Golf Resort søger Proelev til sæsonstart

FC Horsens pigeungdom
Den Røde Tråd
(Intern)
Side | 1
Indholdsfortegnelse
1. Indledning
2. FC´s pigeungdomsafdeling
3. Mål og visioner
Organisation:
4.
5.
6.
7.
Pigeudvalg
Sports- og licensudvalg
Aktivitetsudvalg
Målsætning og succes kriterier for indeværende sæson
Klubplan for HR og træner/leder fastholdelsesstrategi
8. HR strategi
9.
Uddannelse/talentudvikling:
10. TEAM DANMARK samarbejde
11. Træneruddannelse
12. Træneruddannelse, Ungdomstræner
13. Talentudvikling
14. DBU udtagelser og træning
15. Scouting regler
Samarbejdspartner:
16. Samarbejdsklubber
Fastholdelse/brobygning:
17. Fastholdelses politik
18. Brobygning
Social ansvarlighed:
Kommunikation:
19. Websitet, facebook, klubintra og youtube
20. Intern kommunikation
21. Ekstern kommunikation
a. Opstart, skolerekruttering, fodboldskoler, sportscollege, eliteklasser
22. Presseansvarlig
23. Kommunikationsmateriale
Økonomi:
24. Økonomi generelt
25. kontingentopkrævning
26. Refusionsregler
Sponsor:
Træningsmiljø og kampafvikling:
27. Sådan spiller vi fodbold
28. Sådan træner vi
29. Kampafvikling
30. Videofotografering U18 DM
Side | 2
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Fodboldbibliotek
Sportslig aktivitetskalender
Social aktivitetskalender
Sportslige og sociale målsætninger U18 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U15 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U13 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U12 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U11 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U10 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U9 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U8 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U7 + kalender
Sportslige og sociale målsætninger U6 + kalender
Fantastisk fodbold U3 – U5
Styrketræning
Indendørstræning
Mentalitetstræning
KTU træning, Elitetræning, Eliteklasse- og sportscollegetræning
Skadeforebyggelse / knæ-træning
Sundhedssektor
Sportslige- og sociale aktiviteter:
50. Aktivitetskalender, social og sportslig
a. Elitestævner, Dana Cup og REMA 1000 Cup og udenlandstur
b. Stævner for de mindste årgange U6 –U11
51. Mikrofodboldskole
52. Pigeraketten
53. Skolefodboldturnering
54. Fodboldskolen U12, U13 og U15
a. Etiske regler
b. Samarbejdsklubber
55. Træningslejr for U9 – U18 i Horsens
56. Træningslejr for U15 og U18
57. Træner/leder aktiviteter
a. Trænermøder
Rollefordeling:
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Spillerrollen
Forældrerollen
Trænerrollen
Holdlederrollen
Trinlederrollen
Ungtrænerrollen
Børnekonsulent
Sportskonsulent
sportsvejleder
Uddannelsesvejleder
Styrke- og genoptræningstræner
Sportschef
Materialeforvalter
Målmandstræner
Video og fotografer
Socialchef
Side | 3
74. Værtsfamilie
Appendix:
Side | 4
Indledning
Vi vil med ”Den røde tråd” forsøge at sikre en kontinuerlig udvikling af pigeafdelingens spillere uanset
hvornår man indtræder i klubben.
Den røde tråd skal ses som et redskab til den enkelte træner og leder til at få overblik over pigeafdelingens
uddannelse og udviklingsplaner uanset sportslige ambitioner.
Den røde tråd indeholder formål og retningslinjer for arbejdet i FC Horsens pigeafdeling, samt en orientering
omkring afdelingens formål.
Organiseringen i klubben og hvem der sidder i hvilket udvalg kan ses i afsnittet under ”Organisation”
Den røde tråd har til formål at fastlægge en klar retningslinie for træningen på de enkelte trin, således at
ungdomsspillerne lærer de fodboldmæssige og sociale færdigheder der er tilknyttet den enkelte
aldersgruppes behov og forudsætninger. Den røde tråd indeholder alle relevante klubholdninger,
trænerinstruktioner, henvisninger til træningsøvelser samt hjælpeskemaer for planlægningen og evalueringen
af træningen.
Med ”Den røde tråd” er det pigeafdelingens mål i FC Horsens, at sikre en optimal udvikling af
pigeafdelingens ungdomsspillere under faste og trygge rammer. Dernæst er det vores mål at sikre en
kontinuerlig udvikling af afdelingens kompetencer på ledelses- og trænerplan.
Det er pigeafdelingens intention, at den røde tråd skal være under stadig udvikling for at sikre vore
ungdomsspillere de absolut optimale udviklingsbetingelser, både menneskelig som sportslig.
Uanset hvilket erhverv man har i klubben, er det vigtigt at forstå –
”Ingen er over klubben”
På pigeafdelingens vegne i FC Horsens
Torsten Cargnelli
Poul Bach
Lars jensen
Allan Jepsen
Kristian Hansen
Walther Andersen
Kilder til Den Røde Tråd:
Sofus Kristoffersen. Henrik Lerche, Lisbeth Møller, Claus Sønderby, Henning Abel,
Side | 5
FC´s pigeungdomsafdeling
I FC Horsens arbejder vi med den enkelte ungdomsspillers personlige udvikling, og ud fra den tese at alle
ungdomsspillere skal have lige muligheder for, at udvikle sig både fysisk, personligt og socialt, for
derigennem at opnå komplette fodboldmæssige færdigheder. Derudover ønsker FC´s pigeafdeling, at man på
de ældste årgange, U15 piger og U18 pigejunior, altid spiller fodbold på det højeste niveau det er muligt, ud
fra det spiller materiale, der er til rådighed samt hvis økonomien tillader det.
FC Horsens bygger på sunde værdier og en kultur, der måles på :







Fodbold for alle, uanset kvalifikationer – hele året fra U6 - U18
Holdets interesse kommer altid før den enkeltes interesse
Alle sætter en ære i at yde det optimale på banen over for tilskuerne, trænere og ledere, samt
klubbens sponsorer
FC skal være en attraktiv klub, der udvikler det menneskelige potentiale
Fodbold i FC´s pigeafdeling er leg, glæde og udvikling som det vigtigste
Altid være en god ”ambassadør” for FC Horsens
Ingen er over klubben
Forventninger til trænere, ledere, spillere og forældre:
FC´s pigeafdeling stiller krav til de ansvarlige trænere og ledere samt spillerne og forældre. Det forventes, at
alle der repræsentere FC` Horsens udviser høj moral, er ansvarsbevidst, har en seriøs og positiv indstilling,
udstråler glæde og begejstring, kæmper og bakker loyalt op om klubben.
Fælles ansvar for klubhus og baneanlæg:
Alle har et ansvar for, at holde orden og rydde op efter sig i klubhuset og på fodbold-anlægget. Alle har et
ansvar for at passe på klubbens materialer uanset om det er bolde eller inventar i klubhuset.
Intet kommer af sig selv, heller ikke et pænt og nydeligt klubhus og baneanlæg.
Økonomi:
Pigeafdelingen skal have en stabil økonomi og overskud på driften, således klubben har råd til investering i
fremtiden, og skabe positive relationer/vækst via medlemmerne/forældrene og sponsorerne.
Side | 6
Mål og visioner
Mål!
Blandt Jyllands mest
attraktive pigefodboldklubber
Vision!
Vi gir dig oplevelser med og uden bold
Side | 7
Organisation – pigeudvalg
Pigeudvalget i FC Horsens har det overordnet ansvar for pigefodbolden i FC Horsens. Pigeudvalget sætter de
overordnet retningslinjer for afdelingen herunder fastlægger og godkender budgettet for afdelingen.
Sportslig udvikling
Pigeudvalget er ansvarlig for en sportslige udvikling på pigesiden, men har til dette formål placeret det
daglige ansvar i et sports- og licensudvalg.
Følgende opgaver inden for det sportslige er udvalget ansvarlige for:
1. Mål og visioner for pigefodbolden i FC langsigtet som kortsigtet
2. Sponsoransvarlig
3. Økonomisk ansvarlig for pigeafdelingens drift
4. Overordnet ansvarlig for udvikling og igangsætning af aktiviteter på det sportslige og
sociale plan.
5. Børnefodbold fra U3 – U10
6. Ungdomsfodbold fra U11 – U18
7. Samarbejde i lokalområdet med SFO´er og skoler
8. Klubsamarbejde (igangsætning og løbende opfølgning)
9. Ansvarlig for Elite samarbejdet mellem Horsens Kommune og sportscollege og TEAM
DANMARK
Sportslige og sociale aktiviteter/events:
Pigeudvalget fastsætter hvilke rammer afdelingens aktiviteter og events skal afvikles under. Det daglige
ansvar for dette er placeret i et aktivitetsudvalg. De sportslige aktiviteter afstemmes med sports- og
licensudvalget, således vi matcher det behov som der stilles til de sportslige bredde aktiviteter samt vores
førstehold på U18 og U15.
Sponsorarbejdet:
Ansvaret for sponsorarbejdet er placeret i pigeudvalget, men med hjælp fra lederne og trænerne i hele
pigeafdelingen. Der er minimum 1-2 udvalgte personer i organisationen, der skal hjælpe med påtegningen af
sponsorater.
Træner/leder rekruttering:
Pigeudvalget er ansvarlig for træner/lederrekrutteringen i ungdomsrækkerne og på seniorplan. Elitetrænerne i
forbindelse. Sports- og licensudvalget er en aktiv omkring trænerrekruttering for klubbens elitehold på U15
og U18, hvor de kan komme med deres indstillinger af træner til klubben.
Generelt har alle de udvalgsmedlemmer der arbejder med det sportslige i klubben, ansvaret for at vi hele
tiden udvider vores netværk til trænere i regionen.
Spiller rekruttering:
Udvalget har ansvaret for den overordnet plan for spiller rekruttering på de yngste årgange. I forbindelse med
klubbens licens er det sports- og licensudvalget, der primært i samarbejde med trænerne på årgangene U15
og U18, har ansvaret for rekruttering af spillere ud fra klubbens holdninger og visioner.
Udvikling af klubben relationer i lokalsamfundet
Udvalget skal igangsætte tiltag der styrker vores relationer til SFO´er samt nærområdets skoler.
Udvikling af klubsamarbejdet lokalt og regionalt
Pigeudvalget er ansvarlig for koordineringen af klubaftalerne således der skabes de nødvendige relationer til
klubberne. Et kommende sportsudvalg vil være ansvarlig for den daglige kontakt til samarbejdsklubberne.
Pigeudvalget består af følgende personer:
Lars Jensen
Pigeudvalgsformand, udvikling, sponsor og økonomi
Side | 8
Kristian Hansen
Kontingent, medlemsoversigter
Poul Bach
Hold- og events søgning og tilmelding. Bane og halfordeling.
Allan Jepsen
HR ansvarlig
Walther Andersen Træningslejr, udenlandsrejsen, samt diverse aktiviteter
Torsten Cargnelli Børnekonsulent med ansvaret for opstart og drift fra U6 – U12
Allan Lykke Larsen
Udvalgsmedlem
Jette Nørholt
Udvalgsmedlem
Sportschef
Vacant
Side | 9
Organisation – sports- og licensudvalg
Sportsudvalget har det daglige ansvar for den sportslige afvikling i FC´s pigeafdeling fra U12 – U18 samt
senior. Den ansvarlige for sportsudvalget er sportschefen. Fælles for hele sportsudvalget er, at udvalget
indstiller træner til førsteholdene på U15 og U18.
Sportsudvalget består af følgende personer:
Sportschef:
Sportschefen har ansvaret for talentudvikling på U18 og op til senior afdelingen i Horsens/SIK. Påsætning af
trænere og trænersamtaler. Sportslig udvikling samt ansvarlig for klubarbejdet mellem FC Horsens og
samarbejds-klubberne i relation til U18 og opad.
Sportskonsulent:
Sportskonsulenten er ansvarlig for det sportslige setup på U18. Bindeleddet mellem
klubben og træner fra U12- U15. Sikre at vi træner og udvikler spillere efter klubbens
aftalte retningslinjer. Være motiverende over for træner til dygtiggørelse.
Sikre driften af fodboldskolerne. Deltagelse i trænersamtaler sammen med sportschefen.
Sportsudvalgsmedlem:
Kontakt mellem samarbejdsklubberne samt kontakt til klubberne der deltager på
fodboldskolerne.
Sportsvejleder:
Vejleder for klubbens spillere der bliver udtaget til talenttræning. Arbejdet udføres ad-hoc
og trænerne kontakter selv Jens i forbindelse med opgaver der skal udføres.
Uddannelsesansvarlig:
Træner uddannelsesansvarlig samt børnekonsulent med ansvaret for opstart og drift fra
U6 – U12.
Licensansøgning:
Ansvaret for licensansøgningen ligger hos sports- og licensudvalget. Udvalget følger løbende op på at
licensbetingelserne overholdes i det omfang det er muligt. Målsætningen er, at klubben ikke kommer på bag
kant med licensen hvert år den skal søges.
Elite samarbejdet mellem Horsens Kommune og sportscollege og TEAM DANMARK
Side | 10
Organisation – aktivitetsudvalg
Aktivitetsudvalget er ansvar for afvikling af de forskellige aktiviteter og events pigeafdelingen har ansvaret
for eller er medansvarlig sammen med klubbens øvrige afdelinger. Som udgangspunkt buges
aktivitetsudvalget til afvikling af aktiviteter og events der går på tværs af alle årgange i pigeafdelingen. Det
er dog muligt, at trække på personerne i udvalget til enkelte begivenheder for en årgang. Dette aftales med
det enkelte udvalgsmedlem.
Følgende begivenheder ligger pt. og bliver afviklet i aktivitetsudvalget:











Klubbens egen træningslejr for pigeungdom U8 – U18
Intern træningslejr for U15 og U18 med træner/leder fra trinnet
Specielle events i forbindelse med fodboldarrangementer
Dana Cup
DBU Pigeraketten
Øvrige DBU aktiviteter
Andespil
Øvrige sociale arrangementer
Udenlandsrejser hver 2. år
Styring af rejseaktiviteter i pigeafdelingen
Træner/leder aktiviteter og sommerfest
Side | 11
Organisation - Målsætning og succes kriterier for indeværende sæson
1. Fokus på bredden på U13 og ned efter, med ca. 20 spillere på hver årgang.
2. Vi skal være attraktiv som pigeklub på U15, så vi kan tiltrække gode talenter til klubben fra oplandet,
i det omfang pigerne frivillig ønsker en større sportslig udfordring.
3. Vi skal have 2-3 spillere pr. årgang på U15, der kan gøre sig gældende på DBU´s fælles
regionstræninger.
4. Vi skal markedsfører Eliteklasserne i Horsens Kommune, således vi hvert år bidrager med FC
spillere til 7., 8. og 9. klasserne.
5. På pigejunior trinnet skal vi stille med mindst 1/3 til DM holdet fra egne rækker samt være
repræsenteret i mesterrækken fra foråret i forbindelse med turneringsopstart.
6. Videreførsel af U15, U13 og U12 fodboldskolerne i samarbejde med vores egne samt eksterne
trænere, der er ansat i forbindelse med afvikling af fodboldskolerne.
7. Vil skal være attraktiv og synlig som ”Elite” klub i regionen, så vi kan tiltrække kommende elite
spillere på U18 DM niveau.
8. Være aktiv deltager og arrangør ved afholdelse af små 3 bold stævner, mikrofodboldskolen,
skoleturnering samt pigeraketten
9. Sejs REMA 1000 Cup tilbydes U9 – U11. Dana Cup tilbydes U12 – U18.
10. Sociale arrangementer såsom rejser til fodboldstævner, ture til fodboldkampe, fælles spisning,
overnatning, biograf, bowling m.v.
11. Med vores Sociale Fond skal vi udvise social ansvarlig over for vores medlemmer.
Succes kriterier for indeværende sæson
1. Fokus på udvikling af egne spillere i samarbejde med trænerne og sportsudvalget.
2. Fokus på TEAM Danmark samarbejdet, så flere spillere til at vælge Eliteklasserne /sportscollege og
BGI Akademiet.
3. Fokus på udvikling af målmandsspillet som en del at spillet.
4. Mere forældre involvering i træningen på de mindste årgange.
5. Udbygge vores relationer til de aktive, således vi fastholder flest mulige og spillerne synes det er
sjovt og interessant, at spille fodbold i FC Horsens, mødes sammen med andre kammerater omkring
klubbens mange arrangementer uanset evner og ambitioner.
Sportslige målsætninger:
Træningen skal være baseret ud fra Aldersrelateret træningsmanualerne bind 1 og 2. Det er målet, at
trænerne bliver bekendt med manualerne, og planlægger og tilpasse træningen ud fra DBU´s Aldersrelateret
træning manualer.
Målmandstræning:
Målmandstræningen skal opprioriteres, således målmandstræningen bliver en integreret del af den ordinære
holdtræning. Igangsætning af spillet ved udspark eller udkast skal indøves, så man får et bedre udbytte af, at
vende spillet hurtigt via målmandens igangsætning af spillet.
Træning af dødbolde situationer:
Indkast, frispark og hjørnespark
Sportskonsulenten har det over ordnet ansvar for, at pigeafdelingen får integreret så meget af indholdet fra
disse manualer.
Målmandstrænerne skal være aktiv i træningen på de enkelte alderstrin, således målmandstræningen bliver
en del af træningen.
Styrke-, smidighedstræning og gymnastik:
Side | 12
Styke- smidighedstræning og gymnastik opstartes igen til efteråret, da det har været i udpræget succes med
U/15 pigerne, men U/18 pigerne skal motiveres yderligere til at deltage.
Træner uddannelse:
Det er tilsigtet, at alle vores trænerne løbende skal tilbydes uddannelse til forbedring af deres kompetencer
og trænerniveau.
Sociale tiltag:
De sociale tiltag skal være for alle spillere uanset sportsligt niveau. Som et at de større tiltag fra afdelingen,
arbejdes der på en løsning, hvor alle U/7 - U/11 pigerne tilbydes én tur til Gråsten Cup inden sommerferien.
Den sociale fond:
Fonden har været aktiv siden sommer 2009. Der har været én som søgte til Italiensturen 09, men personen
var ikke tilskudsberettiget. Fonden fortsætter således, så der kan stadigvæk søges tilskud til turer eller til
sportsudstyr.
Side | 13
Klubplan for HR og uddannelse:
Input fra Lars Jensen
Uddannelse af træner:
Som talentudviklingscenter for pigeungdomsspiller og i forlængelse af TEAM samarbejdet, arbejder FC
Horsens konstant på at udvikle trænerne, således vi kan matche de kræv omgivelser forventer af det godt
træningsmiljø, på et tilstrækkeligt højt niveau.
Klubben har derudover iværksat et program som skal motiverer ungdomsspillere fra U18 til at påtage et
trænerassistent ansvar.
Side | 14
Klubplan for HR og uddannelse – HR strategi
Den generelle samfundsudvikling har medført at vi som klub i højere grad end tidligere må udvikle bedre
metoder til at få fat i og fastholde den helt nødvendige frivillige arbejdskraft i klubben.
Vi bruger allerede mange ressourcer i forhold til
rekruttering og fastholdelse af klubbens frivillige
hjælpere, ledere, trænere og spillere.
"HR Strategier" er teoretisk inspiration,
erfaringsudveksling og videreformidling af de mange
succesfulde praktiske værktøjer, klubber landet over har
anvendt i forhold til opgaven at rekruttere og fastholde
målgrupperne.
Målsætningen er, at klubben langsigtet får formuleret og
gennemført HR Strategier, der dækker sportslige og
administrative behov og ønsker for kvalitet i ledelse,
træning, kampe og sociale aktiviteter i klubben.
Side | 15
Klubplan for HR og uddannelse – HR strategi
HR-Strategi:
• Udarbejde DBU Klubplan med HR Strategien indeholdt
Rekruttering:
• Opfordring/Forpligtigelse
• Ansøgninger
• Markedsføring af klubben/PR
• Profiler opstilles
• Emnebanken oprettes/tjekkes
• Headhunting via netværk
• Annoncering (KlubCMS, JBU, andre)
Ansættelse:
• Forventningsafstemning
• Personprofil (Insights)
• Opfølgningssamtale
Introduktion:
• Velkommen i klubben, arrangement og kurser
• Bestilling af beklædning og andre goder
Dagligdag
• Kommunikation, nyhedsbreve
• Års - funktionsplaner
• Mødeledelse/deltagelse
Motivation:
• Arrangementer (fagligt og socialt)
• Netværk/mentor
• Personlig udvikling, MUS/TUS samtale
• Anerkendelse og feedback
Uddannelse:
• Individuelle kurser tilpasset
målgrupperne i klubben
• Seminarer
• Faglige kurser
Farvel:
• Afskedssamtale, samt anbefaling - den lette og den svære
• Intern information
Side | 16
Klubplan for HR og uddannelse – træneruddannelse
Her kommer sportsudvalget (Torsten/Jørgen) med input 
Side | 17
Klubplan for HR og uddannelse – Ungdomstrænere
Hjælpetræneraktivering af klubbens U15 & U18 spillere. Man starter som ”små” hjælpetrænere” i klubben
og har mulighed for, at vokse med opgaven.
Formål:
Vi skal hele tiden udnytte de ressourcer der er til rådighed, og her er klubbens egne medlemmer et godt aktiv.
Vi skal forsøge at motiverer de unge til at tage et ansvar som hjælpetræner, således de bruges som forbillede
til de yngre årgange i klubben.
Klubbens ungtræner:
Klubbens ungtræner koncept er oprette i FC Horsens til formål at tilgodese de ungtrænere som vælger at
hjælpe klubben som hjælpetræner m.v.
På sigt skal der laves et forum til disse unge trænere, således de får deres eget forum og har mulighed for at
udveksle ideer og hvor de kan mødes og eventuel spise sammen.
Udtagelse/anbefaling:
Som ungdomstræner i FC vil du efter den første halve sæson modtage en anbefaling/udtagelse, som trænerne
kan tage med videre, når man skal søge arbejde eller ind på relevante uddannelser.
Uddannelse:
Som ungtræner får du på lige vilkår med klubbens øvrige trænere mulighed for, at erhverve relevant
træneruddannelse efter aftale med klubbens ledelse.
Side | 18
Talentudvikling:
FC Horsens har det mål at være det naturlige valg for de spillere der ønsker, at afprøve deres talent på et
højere niveau, end det som spillernes nuværende moderklub kan tilbyde. FC Horsens ønsker at tilbyde
særlige talenter i region østjylland området en mulighed for at udvikle sig i et optimalt fodboldmiljø med
gode træningsfaciliteter og et godt socialt miljø. På uddannelses delen skal de oplyses om mulighederne for
at blive optaget i eliteklasserne eller sportscollege, som er en del af Horsens Kommune og Team Danmarks
satsning på udvikling af elite fodboldspillere.
Formålet med talentudvikling?
Klubben ønsker absolut kun at tiltrække de bedste spillere på U15 og U18. Spillerne skal derfor have
potentiale til at forstærke enten U15 mesterrække 1 eller U18 DM holdet.
Geografisk område:
FC Horsens tilstræber at være det naturlige valg i region Østjylland fra Hedensted/Vejle i Syd, Nr.
Snede/Silkeborg i Vest, Skanderborg/Odder i Nordøst og Juelsminde/Hornsyld Sydøst.
Side | 19
Talentudvikling – TEAM Danmark samarbejde
Eliteklasserne:
Eliteklasserne er en naturlig del at kommunes status som elite kommune. Pigefodbolden er med i TEMA
Danmark samarbejdet ud fra den betragtning, at kommunen har vurderet, at Horsens har et sportslig
potentiale for pige- og kvindefodbold.
FC Horsens forpligter sig ligeledes at markedsfører og fremme Eliteklasserne over for klubbens nuværende
og kommende spillere.
Sportscollege:
Sportscollege er ligesom eliteklasserne en del af TEAM Danmark samarbejdet. FC Horsens har dog
mulighed for, at hjælpe spillere ind på sportscollege, via deres samarbejde med Sportscollege. FC Horsens
forpligter sig ligeledes at markedsfører og fremme sportscollege over for klubbens nuværende og kommende
spillere.
BGI Akademiet:
FC Horsens har en samarbejdsaftale med BGI, der gør det muligt for spillere i FC Horsens, at komme på
BGI boldakademiet hvorved de kan fortsætte deres sportslige udvikling i samarbejde med FC Horsens og
BGI.
Side | 20
Talentudvikling – DBU udtagelser
Klubben har en politik i forbindelse med udtagelse af spillere til DBU samlinger.
I den forbindelse har vi en sportsvejleder, hvorved vi kan tilbyde vores hjælp og vejledning til spilleren og
dennes forældre.
Klubben har udarbejdet et talenttræningsoplæg, som beskriver hvordan FC Horsens kan bakke op omkring
spillerens DBU udtagelse træningsmæssigt og mental. Oplægget beskriver træningsmulighederne for pigerne
fra U13 – U18, således det understøtter spillerens behov for ekstra træning, men samtidig er integreret som
en naturlig del af det træningsmiljø klubben stiller til rådighed.
Talentudviklingsprogrammet er beskrevet i afsnittet under Talentudvikling/uddannelse –
Talentudvikling.
Klubbens markering ved landsholdsudtagelse:
Ved udtagelser til DBU´s landshold afholder klubben en lille reception for spillere der er udtaget.
Receptionen foregår ofte i forlængelse af et træningspas, og alle klubben spillere indbydes til receptionen,
hvor klubben er vært for lidt godt til ganen.
Side | 21
Talentudvikling
Samarbejde om pigefodbold.
Med henblik på at udvikle pigefodbolden i Horsens er der indgået overbygningsaftaler med Stensballe I.K.
under navnet Horsens/SIK. Samarbejdet er en aftale, der kun er gældende for første holdet på U18 og på
kvindesenior.
Der er tale om en aftale, der skal sikre bedst mulige forhold for senior og de ældste spillere i ungdom. Der er
med andre ord tale om en fortsættelse af klubbernes målsætning om, at:
Være en attraktiv pigeklub, der kan tiltrække talenter,
Være den synlige klub for elitespillere,
Være med i den bedste halvdel af U 18 DM og
Udvikle senior med henblik på oprykning til 3F ligaen.
Udvikling.
Klubben og holdene.
Det er vigtigt for klubben, at der er plads til såvel elite som bredde, hvorfor der arbejdes på at sikre op til 3
11-mandshold i U 15, U 18 og på senior.
Den samlede elite udvikling skal sikre:
Senior skal med i 3 F ligaen,
U 18 skal med i DM, og andetholdet skal med i mesterrækken i foråret og
U 15 skal have hold med i M1 i foråret og andetholdet skal med i næstbedste række.
De enkelte spillere.
En vigtig del af udviklingsarbejdet foregår omkring de enkelte talenter.
Det er klubbens målsætning, at der løbende er 2-3 spillere pr. årgang med i DBU`s talentudvikling omkring
U 16 landsholdstruppen. Ligesom det tilstræbes, at 1-2 spillere pr. årgang er interessante omkrig udtagelse
og deltagelse i arbejdet omkring U 16, U 17, U 19 og U23 landsholdene.
Dette forudsætter fokus, rådgivning og specielle træningsforhold til de spillere, der har vilje og talent til at
opnå en udtagelse til DBU.
Udvikling i de enkelte årgange.
Indtil U12 piger.
I perioden til og med U 12 skal man følge klubbens målsætning og sikre udvikling og spillerglæde for flest
mulige piger. Begge klubber bør arbejde målrettet efter principperne i den råde tråd. Afdelinger anbefales at
arbejde sammen både i forhold til alder og afdelinger, således spillerne udvikles både i Stensballe og i FC
Horsens.
Allerede på dette tidspunkt kan der etableres fælles træning 3 gange forår og 3 gange efterår med henblik på
en samlet udvikling af de 5-6 bedste spillere i hver klub.
U 13 piger:
I perioden omkring U 13 bør der laves nogle tiltag, hvor de bedste deltager i fodboldskolen, ligesom man i
foråret skal lave nogle træningspas, hvor de bedste fra U 13 deltager i fx 4-5 udvalgte træningspas med en
årgang ældre eller et niveau højere. De ældste U 13 piger bør have nogle samlinger, hvor man arbejder med
dem med henblik på, at 1-2 af de allerbedste evt. indstilles til DBU træningssamlingerne. Det er klubben der
indstiller spillerne, hvilket skal ske i samråd med trænerne, forældrene og spilleren.
Der bør udarbejdes en kort pjece, der fortælle spilleren og dennes forældre om DBU, og hvad DBU`s fælles
regionstræning er, herunder formål, praktik og muligheder.
U15 piger:
I perioden omkring U15 skal der være en række tiltag, der sikre de bedste spillere udviklingsmuligheder.
Side | 22
Udgangspunktet er, at der er indstillet 5-6 spillere pr. årgang til DBU`s fælles regionstræning vedrørende
første års spillere, mens det er forventningen, at 1-2 andet års spillere er med i fælles træning omkring U 16
bruttotruppen.
Vi er i en periode, hvor der skal være et M1 hold i foråret, hvorfor det kan komme på tale at tiltrække enkelte
spillere udefra med henblik på at kunne klare sig i M1 mod hold fra Vejle, Kolding, Skovbakken, Viborg mf.
Der er tale om spillere, der allerede efter sommerferien skal spille U 18 sammen.
I denne fase skal spillerne kunne tilbydes træning af høj kvalitet 4-5 gange pr. uge, hvilket består af:
Træning med eget U 15 hold 2-3 gange pr. uge,
Træning med U 18 1-2 gange pr. uge,
Træning med drenge U14 eller U15 1-2 gange pr. uge,
I vinterhalvåret skal mest mulig træning forgå på kunstbaner, ligesom der skal tilbydes styrke- og
koordinationstræning 1 gang pr. uge.
Der ligger mange DBU samlinger i november, december, januar og februar, hvorfor klubben i denne periode
stiller nødvendig træning til rådighed for udvalgte spillere.
Perioden kan fx benyttes til at samle de bedste fra U 15 med de bedste / yngste fra U 18 til en række specielle
træningspas, der udarbejdes med henblik på at fortsætte den udvikling spillerne gennemgår i DBU. I
perioden vil enkelte træningskampe for holdet være relevante – alle samlingerne på DBU afsluttes med
kampe.
U18 piger:
I perioden omkring U 18 skal der være en række tiltag, der sikre de bedste spillere udviklingsmuligheder.
Vedrørende første års spillere er det forventningen, at 1-2 første års spillere er med i fælles træning omkring
U 16 bruttotruppen.
Øvrige forventninger til U 18 er:
1-2 spillere på eller omkring U 16, U 17, U 19 og U 23.
I denne fase skal spillerne kunne tilbydes træning af høj kvalitet 4-5 gange pr. uge, hvilket består af:
Træning med eget U 18 hold 1-3 gange pr. uge,
Træning med 3 F 1gang pr. uge,
Træning med drenge U 15 eller U 16 mesterrække 1 gange pr. uge,
I vinterhalvåret skal mest mulig træning forgå på kunstbaner, ligesom der skal tilbydes styrketræning og
gymnastik en gang pr. uge.
Der ligger mange DBU samlinger i november, december, januar og februar, hvorfor klubben i denne periode
stiller nødvendig træning til rådighed for udvalgte spillere.
Perioden kan fx benyttes til at samle de bedste fra U 15 med de bedste / yngste fra U 18 til en række specielle
træningspas, der udarbejdes med henblik på at fortsætte den udvikling spillerne gennemgår i DBU. I
perioden vil enkelte træningskampe for holdet være relevante – alle samlingerne på DBU afsluttes med
kampe.
Specielle træningspas.
Med henblik på at sikre spillerne udvikling og øvelser, der svare til udviklingen omkring DBU samles de 1520 bedste fra U 15 og U 18 en til to gange pr. måned, hvilket i sæson 2010-2011 kunne være 5 fra henv. årg.
1997, 1996, 1995 og 1994 primært i perioden november, december, januar og februar. Disse samlinger sikre
bl.a.:
Kvalificeret træning i vinterperioden,
Udvikling og opfølgning i forhold til samlinger i DBU og
Bedre overgang og mulighed for at spillerne altid er på U 15 M1, U 18 DM og 3F liga niveau.
Samarbejdsaftaler med andre klubber.
Der er lavet tiltag til samarbejde med andre fodboldklubber i Horsens og omegn, således alle elitespillerne
får mulighed for at deltage i talentudviklingen. Dette skal ligeledes sikre, at de rigtige talenter får bedre
mulighed for og vejledning i at skifte klub på det rigtige tidspunkt.
Side | 23
Generelle forhold:
Orientering omkring elite pigefodbold i Horsens,
Orientering omkring DBU og klubbens holdning og støtte til spillerne,
Evaluering af programmer, samlinger og forhold omkring DBU,
Gennemgang og tilpasning af fodboldskoler på U 12, 13 og 15,
Henvisning til og samarbejde med Sportscollege Horsens,
Henvisning til og samarbejde med Eliteklasserne i Horsens,
Henvisning til og samarbejde med BGI Boldakademi og
Generel gennemgang af klubbens hjælp og råd til elitespillerne omkring:
Kost og sundhed,
Søvn og hvile,
Form og udvikling af nødvendige færdigheder og
Læge, massage, fysioterapeut og andre nødvendige forhold for eliten.
Side | 24
Talentudvikling - Scouting af spillere
FC Horsens – klubbens retningslinjer for kontakt af spillere fra anden klub
Der tages ikke kontakt til spillere under U13.
Såfremt en spiller fra anden klub kontaktes sker dette via talentchef i FC Horsens, således vi sikrer at kontakt
sker på bedst og forsvarlig vis for alle involverede parter, og således vi sikrer, at det som minimum lever op
til DBU etiske retningslinier på området.
Talentchefen kontakter anden klubs formand/trinleder via mail eller telefon, hvor det meddeles, at FC
Horsens har til hensigt at kontakte en konkret spiller i deres klub.
Herefter kontakter talentchefen i FC Horsens konkrete forældre og spiller og spørger til eventuelt ønske om
klubskifte, og såfremt dette er tilfældet, så aftales møde med sportsudvalget v/sportschefen og anden
repræsentant.
På mødet får spiller og forældre lejlighed for at stifte bekendtskab med FC Horsens, hvor de hører nærmere
om klubben og de muligheder, som vi kan tilbyde den enkelte spiller, og hvor det tillige meddeles forældre
og spiller, hvad klubskifte indebærer – såvel sportsligt som socialt, da vi lægger vægt på, at spiller orienteres
om de konsekvenser et muligt skifte kan have – nye netværk og relationer – væk
fra de gamle og trygge omgivelser.
Et klubskifte skal bære præg af både en god sportslig og social adfærd fra FC Horsens side, da vi gerne vil
sikre gode og længere varende relationer til gavn for begge parter.
Henvendelse til anden klubs spiller kan ske til U15 spillere der har potentiale til klubbens mesterrækkehold
og på U18 trinnet. På U18 vil det kun være til elitespillere, som ofte allerede kender til de muligheder og
krav som stilles elitepigefodboldsspillere.
Andre spillere på U18 og U15 trin er naturligvis velkomne på vores talentfodboldskole, hvor vi forventer
også at køre elitetræning for udvalgte spillere.
Men her er det alene et tilbud om at være med i nogle træningspas -4-5 gange såvel forår som efterår.
Hvis det viser sig at en spiller ikke trives, så er det vigtigt hurtigst muligt at få en dialog med daglige træner,
som så kan vurdere om sportsudvalget skal involveres i en samtale med pigen og hendes forældre.
Med baggrund i samtale og i øvrigt en løbende dialog, hvis situationen opstår, klarlægges problemet og dets
omfang.
Ud fra det vurderes, hvad der er det bedste for spilleren, og såfremt spiller måtte ønske det, så kan hun
naturligvis frit søge til tidligere eller anden klub. Klubskifte sker i tæt samarbejde med afgivende klub for at
sikre, at spillere, der eventuel ikke kan indgå på det plan spillere forventer, kan vende tilbage til den tidligere
moderklub/hold.
Der udarbejdes talentbeskrivelser og udviklingsplaner for spilleren
Procedure:
 Spillerens klub (formanden) kontaktes af FC Horsens ´ sportschef eller pigeudvalgsformanden.
 Navnet på den pågældende spiller oplyses og FC´s retningslinier for den videre kontakt oplyses.
 Formanden anmodes om, at videregive information om henvendelsen til spillerens træner samt
forældre.
 FC Horsens´ sportschef eller pigeudvalgsformand kontakter spillerens forældre med henblik på at der
afholdes en samtale i hjemmet/eller i FC Horsens med deltagelse af FC´s cheftræner, sportsvejleder,
sportschef, forældre og spiller
Side | 25
 Der etableres et gæstetrænings forløb med spilleren
Ved samtalen drøftes:
 Baggrunden for henvendelsen, herunder spillerens udviklingsmuligheder
 Spillerens motivation/modenhed
 Træningsplan i forhold til DBU udtagelser
 Transportmuligheder – tid og omkostninger
 Muligheder for fortsat træning i hjemklubben eller egen træning for at minimere transport i forbindelse
med spillerens uddannelse
 Uddannelse, muligheder for lektielæsning i klubben i forhold til træning/transport
 Orienteres til spilleren omkring prøvetræning hvis man ikke kan indgå i U18 1. holds truppen, og
forventes at returnere til hjemklubben.
 Evaluering af prøvetræning med deltagelse af spiller og spillerens forældre
 Evaluering af klubskifte senest 3 mdr. efter opstart
Generel gæstetræning:
Spillere der generelt ønsker at prøve kræfter med træningen i FC Horsens, skal informeres om den mulighed
der ligger i, at komme til gæstetræning på klubben U15 og U18 trin.
Har spillerens klub indgået en samarbejdsaftale med FC Horsens, er samarbejdet om talentudveksling af
spillere beskrevet i samarbejdskontrakten.
Se bilag i Appendix
Side | 26
Samarbejdspartner
FC Horsens tilstræber at have et bredt netværk af samarbejdsklubber i nærområdet og Østjylland. Ud over
samarbejdsklubber har klubben følgende forpligtende og uforpligtende samarbejdsaftaler:
Stensballe IK:
På U18 har klubben en overbygningsaftale med Stensballe IK for første holdet på U18. Ønsker man som
spiller i SIK at afprøve sit talent på første holdet i FC Horsens, behøves man ikke at skifte klub.
Ligeledes er det det samme som er gældende for senior i FC Horsens, hvor vi har en overbygningsaftale med
SIK for første holdet i Stensballe.
BGI Akademiet:
FC´s pigeafdeling har et tæt samarbejde med BGI. I forbindelse med elevernes uddannelse på skolen,
gennemgår de et trænerkursus forløb, hvor de bl.a. skal træne FC´s pigehold, som en del af uddannelsen som
træner.
Derudover samarbejder FC og BGI om en række sportsevents.
TEAM DANMARK samarbejdet:
FC har et forpligtende samarbejde med Horsens kommune om at stille trænere og vejleder til rådighed i
forbindelse med afvikling af morgentræning og koordinering mellem uddannelsesstederne og klubben.
Side | 27
Samarbejdspartner - samarbejdsklubber
FC Horsens ønsker at have tætte relationer til klubberne i nærområdet. Relationerne skal bygge på gensidig
respekt for klubbernes arbejde for pigefodbolden og spillernes eget valg af klubtilhørsforhold.
FC Horsens ønsker i samarbejde med klubberne at styrke udviklingen af pigefodbolden i regionen:
Vejle/Hedensted i Syd
Nr. Snede/Silkeborg i vest
Skanderborg/Odder i Nordøst
Juelsminde/Hornsyld i Sydøst
FC Horsens vil tilbyde følgende:
1. Gøre det sportsligt attraktiv at deltage på vores fodboldskoler
2. Tilbyde gæstetræning for spillere og trænere
3. Udbyde specifikke pigerelaterede træningssessioner
4. Økonomiske for fordele for deltagelse i FC´s sportsaktiviteter
5. Adgang til sundhedssektorer i tilfælde af skadesbehandling
Økonomiske fordele:
Træningslejr:
Når man er samarbejdsklub til FC Horsens har du kontanten fordele. Hvis klubben ønsker at deltage
med hold til vores træningslejr for U9 – U18 piger, giver FC Horsens rabat på 100 kr. pr. deltager.
Således har klubben mulighed for, at lave et overskud ved deltagelse i vores træningslejr.
Sundhedssektor:
Som samarbejdsklub til FC Horsens har spillerne på U15 og U18 samme fordele i forbindelse med
klubben sundhedssektor. Dog skal det bemærkes af det ikke gælder adgang til klublægen. Her skal
spillerne bruge sin egen læge, til at få de henvisninger der skal bruges, for at komme videre i FC´s
sundhedssektor.
Dana Cup:
Som samarbejdsklub kan man tiltage sammen med FC Horsens til Dana Cup, og udnytte de samme
rabatfordele. Nærmere information om Dana Cup fordelene kan rettes til pigeudvalgsformanden.
Ansvar:
Ansvaret for klubsamarbejdet ligger hos Sportschefen i sportsudvalget. Daglig kontakt er lagt ud til
udvalgsmedlemmer i sportsudvalget. Se opdateret kontaktansvarlig under http://www.fchorsens.dk
/sportsudvalg_pigefodbold.php
Nuværende klubsamarbejde:
Stensballe IK på U15 og U18
RHS Hornsyld Rårup (ikke fastlagt endnu)
Rask Mølle (dialog igangsat)
Hedensted (dialog igangsat)
Egebjerg (ikke opstartet endnu)
Hatting/Torsted (ikke opstartet endnu)
Emner til klubsamarbejde:
Se funktionsbeskrivelse under kontakter/klubsamarbejde
Side | 28
Fastholdelse/brobygning
Hvad ligger der i fastholdelse?
Brobygning:
Generel brobygning mellem årgangene til træning.
Brobygning i forbindelse med spillernes op og nedrykning til kampe
Følgende er vigtigt for klubben når vi tænker lån af spillere eller oprykning til et andet.
Procedurer for lån af spillere:
U 18 DM udtager med forbehold holdet tirsdag aften, giver besked til U 18 M
U 18 M får overblik over hvem han kan udtage torsdag
S 2 får besked fra U 18 M torsdag om der er spillere i overskud som skal tilbydes kamp med S2
U 18 DM tager også højde for deres kamp pauser og hvem der eventuel kan sendes rundt i klubben til U 18
M – FC´s senior – SIK. Her skal der også tænkes ind, at der også er spillere der har brug for en pause fra
fodbold, en hel weekend uden fodbold.
Dette koordineres af cheftræner U 18 DM og info sendes rundt til trænerne med CC sportschefen.
Husk fleksibilitetsregner for U18 Mesterrækken spillere:
U18 mesterrække må spille seniorkampe i samme weekend som de spiller U18 kampe
Side | 29
Social ansvarlighed
I drenge- og pigeungdomsafdelingen har vi et slogan der hedder:
Vi gi´r dig oplevelser med og uden bold
Uanset sportsligt niveau. Vi forsøger til enhver tid at leve op til dette slogan, og har derfor mange sportslige
og sociale aktiviteter i løbet af en sæson. I erkendelse af, at det ikke altid kan være lige let at få økonomien
til at slå til, så giver vi mulighed via den ”Sociale Fond”, at enkeltstående personer, der er medlem af FC
Horsens eller dennes forældre, kan søge om tilskud til spillerbeklædning eller hvis du har et brændende
ønske, om at komme med til et stævne, én sommerlejr, én fodboldrejse til udlandet. (Se bilag 1 for én
komplet liste over hvad der kan søges til). Vi har den holdning, at ingen af vores aktive spillere skal melde
afbud til en aktivitet i FC Horsens på grund af økonomiske forhold. Der er ingen, der skal føle sig ”uden
for”, fordi man ikke lige har de sidste nye fodboldstøvler eller nyeste model af shorts eller
spilletrøje/træningsdragt.
Hvem kan søge og tilskud:
Alle aktive spillere eller deres forældre i FC Horsens.
Hvordan søger man:
Via ansøgningsskema i en lukket kuvert og mrk. ”SF i FC” på kuverten. Kuverten lægges i klubbens
postkasse, der sidder ved klubbens hovedindgang.
Hvordan bliver ansøgningen behandlet:
I den Social Fond i FC Horsens sidder 4 personer, der ikke har nogen relationer til bestyrelsen eller
udvalgene i FC Horsens. Det er alene disse 4 personer, der bevilger tilskuddet. Tilskuddet udbetales til
klubben og dækker den aktivitet man har søgt om midler til. Har man søgt om tilskud til beklædning, vil
beklædningen blive udleveret i samarbejde med klubbens 2 tøj-sponsorer UMBRO eller hummel.
Fonds medlemmer:
Se FC´s hjemmeside under: http://www.fchorsens.dk/social_fonden_fc_horsens.php
Hvad kan jeg søge tilskud til?
Tilskud til beklædning - afregnes som tøj fra hummel eller UMBRO
Tilskud til støvler – afregnes fra hummel eller UMBRO
Tilskud til andet udstyr - afregnes som rekvisition til Sports Direct eller Sportmaster
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med stævner med overnatning – f.eks. Dana Cup
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med udenlandstur med klubben
Tilskud til deltagergebyr i forbindelse med bredde arrangementer på tværs af trin eller afdelinger
Tilskud til stævnedeltagergebyr
Side | 30
Kommunikation:
FC Horsens sætter stor pris på, at klubben har en åben dialog omkring klubben sports og social arbejde, der
foregår i og omkring klubben.
Derfor har klubben utrolig meget fokus på den interne kommunikation fra klubben og til trænerne og fra
trænerne og til spiller og forældre.
Klubben bruger flere forskellige informationskanaler der afhænger at begivenheden og hvem modtagere er.
Hvordan de enkelte kommunikationskanaler anvendes i klubben er beskrevet på de efterfølgende sider.
Generel dialog:
Klubbens holdning bl.a. i forhold til frafald er, at man specielt på de ældre årgange har tilbøjelighed til at
gøre spillere ældre end de faktisk er. Unge mennesker har ikke altid overblikket i en travl hverdag, og i
værste tilfælde, vil en entydig kommunikation kun med spillere medføre afbud eller på sigt betyde et frafald.
Dette kunne måske være forhindret, ved at klubben kører en parallel kommunikation med forældrene,
således begge parter er informeret om de kampe eller tilbud klubben tilbyder spillere, og som måske kunne
blive drøftet hjemme omkring spisebordet eller i andre sammenhæng.
Derfor anbefaler klubben at vores træner/ledere har en 2 delt kommunikation både til spillerne og til
forældrene.
Forældre kommunikation/dialog:
Forældre kommunikation er utrolig vigtigt uansat hvilket trin man har med at gøre. Da alle spillere i
pigeafdelingen vi er i berøring med ikke er en myndighedsperson, bør vi som klub tilstræbe os på, at vi altid
skal informerer forældrene uanset om man er U18 eller man er U10 pigespiller.
Derudover er det vigtigt, at træner/lederne har et åbent og fornuftigt forhold til forældrene. Ved at have en
løbende dialog med forældrene og være i mødekommende til kampe eller træning, så skaber det som
udgangspunkt nogle tilfredse forældre, som ud over at spillere skal kunne lide at komme til fodbold, så skal
forældrene også synes det indbydende og dejligt at komme i klubben. Derved opnår vi flere engagerede
forældre.
Spiller kommunikation/dialog:
De unges foretrukne informationskanal er i dag SMS. Hurtige informationer såsom træningsaflysning,
kampaflysning er dette medie utrolig effektiv.
Men det må ikke blive den primære kommunikationskanal jf. klubbens holdninger. Det kan derudover ikke
accepteres, at man påsætter eller afsætter spillere til en holdkamp via SMS.
Op og nedrykning af spillere kræver i flere tilfælde en efterfølgende dialog med spillere og eventuel med
forældrene. Som træner skal man være forberedt på en dialog af denne type, og være i stand til, at forklarer
spilleren og eventuel forældrene, hvad der gør at man rykker ned, og hvad der skal til for at komme tilbage
igen. Som træner er det bedst at være på forkant med begivenheden og indbyde til dialog, selvom det kan
give problemer. På klubbens vegne er det en fordel at være proaktiv.
Side | 31
Kommunikation - medieplatforme:
Websitet:
FC´s website www.fchorsens.dk er central for klubbens kommunikation. Hvad enten det er generelt
klubinformation eller information til en specifik målgruppe. De enkelte trin er alle repræsenteret på websitet.
Udvalg:
Alle udvalg er beskrevet med navne, mail og telefon samt billede, og hvad de enkelte har af
ansvarsområder.
Trin:
Hvert trin har deres egen basis oplysninger med navne på træner og ledere, træningstider, holdbillede,
resultater(link til DBU), holdreferater og generel information(forældremøder, spillermøder m.v.).
Nøglefunktioner:
Nøglefunktioner som materialeforvalter, sportskonsulent, børnekonsulent samt målmandstrænere, har
alle deres egen side på websitet.
Events:
Alle større events eller begivenheder markedsføres via website. Pigeafdelingens træningslejr har sit
helt eget område på website. Øvrige begivenheder der ligger på websitet er: Dana Cup, fodboldskoler
og udenlandsrejser
Videns-databaser:
Pigeafdelingen har deres eget downloadcenter hvor trænere og ledere kan hente forskellige
dokumenter der skal bruges i trænerjobbet. Derudover ligger der under børnekonsulenten et
fodboldbibliotek med links til relevante databaser og videoer med træningsøvelser.
Øvrige platforme:
Ud over websitet som digital platform bruger klubben også andre digitale medier som bl.a. facecbook
profiler med navnet ”FC Horsens”, Youtube konto samt klubintra.
Klubbens facebook profil:
Klubbens facebook profil er den officielle fra FC Horsens. Facebook kontoen bliver brugt til at
kommunikere med medlemmer på et overordnet plan. Dette gælder generelle klubaktiviteter på det sportslige
og socialplan. F. eks.: Dana Cup, træningsopstart, træningslejr eller fodboldskole. Trin-/holdbaserede
begivenheder vil som udgangspunkt ikke blive markedsført via kanalen, men her kan mindre trinbaserede
profiler understøtte det. Det er tilladt at oprette individuelle profiler, men de skal driftes med omtanke.
Trin facebook profiler:
I klubben arbejder vi ikke med hold baserede profiler men udelukkende med åbne trin profiler. Det betyder
at alle skal have mulighed for se og læse hvad der foregår på en hvilken som helst Facebook profil i FC
Horsens regi. FC Horsens navnet må generelt ikke bruges af andre end af de ovennævnte profiler, således må
private og lukkede profiler i have FC Horsens til at indgå i profilnavnet. Dette skal sikre at vi som klub, ikke
får alt for mange profiler som vi ikke kan kontrollere indholdet på, og ligeledes ikke udvander vores egne
digitale profiler fordi indholdet flytter andre steder hen.
De frivillige der opretter en FC profil, er ansvarlig for det indhold der uploades til profilen.
FC Horsens kan ikke drages til ansvar for indholdet eller misbrug heraf.
Er der indhold som krænker klubbens værdier, kan vi forlange profilen fjernet, eller få fjernes indholdet af
administrator på profilen.
Det er heller ikke i klubbens interesse at man har lukkede profiler, der kun tilser en bestemt gruppe spillere
og ikke er til rådighed for klubbens øvrige medlemmer/ledere.
Side | 32
Klubbens youtube profil:
Youtube profilen bruges til kommercielle formål.
Dvs. markedsføring og udbreddelsen af FC Horsens som en innovativ og aktiv fodboldklub. Profilen skal
understøtte vores aktiviteter og vise videoer fra aktiviteterne.
Videoer der optages til fodboldfaglige formål, skal ikke være offentlig tilgængelige, men brugerbeskyttes.
Profil: http://www.youtube.com/fchorsens
Klubintra:
Klubintra bruges af vores træner/ledere på de forskellige årgange(trin), og klubintra bruges til at kommuniker
internet med vores forældre og spillere på en nem og mere overskuelig måde. Interne anliggende kunne f.eks.
være: hvem køre, tilmelding til kampe, hvem har frugt med samt trinkalender m.v.
Det er et onlinebaseret værktøj, som alle med en internet forbindelse kan tilgå.
Side | 33
Kommunikation - intern:
For at alle i klubben skal have mulighed for at udfører deres job efter de bedste hensigter kræver det
information til vores træner og ledere. Nedenstående kommunikationsemner
Er ikke 100% fyldestgørende for dette område, men beskriver i store træk de elementer og platforme vi
anvender
E-mail nyhedsbrev:
Pigeafdelingen sender løbende nyhedsmail ud til træner/lederne ofte med reference til websitet.
KICK-OFF møde:
Klubben afholder KICK-OFF møde i forbindelse med sæson opstart. Alle med træner/ledere skal inviteres til
dette møde, hvor klubbens planer for den kommende sæson fremlægges. Såvidt det er muligt, udleveres alle
de nødvendige informationer til de relevante trænere og ledere, således alle er klædt på, til at gå ud og
udfører deres erhverv for klubben på en god og konstruktiv måde.
Intern klubinformation:
Sportslige begivenheder eller andre relevante emner bliver distribueres via flyers eller brochure til trænerne
og lederne. Afhængig af den aktuelle begivenhed, bliver det segmenteres et den målgruppe det vedrører.
Forældremøder:
Hvert trin har selv ansvaret for at afholde forældre opstartmøder. Møderne afholdes som ofte 14 dage efter
træningsopstart for U15 og U18 lige senere da de starter tidligere. Trinnet kan rette henvendelse til de
enkelte udvalg, hvis de gerne vil have et udvalgsmedlem med til mødet (anbefales). Forældremødet
annonceres via websitet og brev til spillerne og deres forældre minimum 14 dage før mødet. På møderne kan
man tilbyde kaffe/the til forældrene og saftevand/frugt til spillerne.
Indholdet til et forældremøde er specificeret i en powerpoint præsentation, der kan downloades via klubbens
downloadcenter.
Spillermøder:
Afholdes ofte efter en træningsaften. Indholdet kan være forskellig. Indkaldelsen skal ligeledes annonceres
via websitet eller pr. brev/e-mail/SMS til spillerne og deres forældre minimum 7 dage før mødet
Kampkort og månedsplaner:
Klubben anbefaler man bruger klubben kampkort der kan downloades via downloadcenteret. Derudover bør
man som minimum lave månedsplaner, således spillere og ikke mindst forældre kan planlægge deres hverdag
og weekender. Månedsplanerne kan være gavnlige i forhold til minimerer afbud til holdkampe.
Startpakke til alle nye medlemmer:
Indmeldelse i kluboffice (Brug blanket eller www.fchorsens.dk)
Velkommen til indeværende sæson
Velkommen i klubben piger
Spillerfolder fra UMBRO
Fair play og holdninger og handlinger fra DBU
Eventuel stævner aktiviteter (Udenlandsrejser, Dana Cup, REMA 1000 Cup, Sportsrejse etc.)
Arrangementer:
Skal ligesom forældreopstartsmøder som informeres senest 2-3 uger før afviklingen. Det foregår til spillerne
og forældrene. God skik er, at man forlænger til- eller afmelding på arrangementer og gerne med svar til én
person og kun én.
Side | 34
Kommunikation - ekstern:
Mangler indhold
Side | 35
Kommunikation - Presseansvarlig:
Det er vigtigt at få bragt de gode historie frem i lyset.
Ansvarlige til pressen er
Ansvarlige for opdatering af websitet
Side | 36
Kommunikation - materiale:
Ekstern:
Video præsentation af FC som breddeklub
Video præsentation af FC som Eliteklub
Flyers og plakater til 3 bold træningsstævne
Plakater i forbindelse med sæsonopstart til skolerne
Flyers i forbindelse med træningsopstart pr. trin
Flyers/plakat til pigeraketten
Flyers/plakat til mikrofodboldskolen
Indbydelse til U12, U13 og U15 og målmandsfodboldskole
Etiske regelsæt for rekruttering af spillere i forbindelse med fodboldskolen
Annoncering i forbindelse med sæson opstart
Online annoncering af trænere (JBU website)
Julehilsen sponsorer (udvalgte skal have gavekort)
Intern:
Træner/leder adresseliste
Træner manual ”Velkommen i klubben”
Generel klubfolder ”Velkommen i klubben piger”
Elite klubfolder ”Velkommen i klubben piger”
Skadebehandlingsfolder
Klubfolder ”UMBRO spiller”
Klubfolder, UMBRO leder
Den Sociale Fond
Information om træningslejren
Information om Dana Cup
Information om Sejs REMA 1000 Cup
Indbydelse til træningslejr
Flyers til ”Venindeaften”
Intern flyers til skoleturneringen
Folder med Eliteklasserne, BGI og Sportscollages
Medlemsinformation om den kommende sæson ”Velkommen i klubben”
Aldersrelateret træning - bind 1 og 2
Jule- sommerhilsen til spillere
Jule- sommerhilsen til lederne (Gave til lederne til jul)
Side | 37
Kommunikation – Markedsføringsplan:
I forbindelse med afvikling af aktiviteterne i FC´s pigeafdeling vil der være behov for tiltag der kan skabe
synlighed omkring aktiviteterne.
Interne tiltag:
Opstart
Opstart
Opstart
Opstart
Opstart
Opstart
April:
April:
Velkommen i klubben piger og forældre
Fair Play
FC ´s tæningslejr for pigeungdom
Holdninger og handlinger
Umbro klubfolder
Den sociale Fond
Løsblad med kort info om en særlig veninde aften
Dana Cup
August:
April:
August:
Information vedr. skolefodboldturnering
Information vedr. mikrofodboldskolen
Information vedr. pigeraketten
Eksternt:
Marts/april: Plakater på *)skolerne i Horsens.
April:
3 bold information til omegnsklubberne
FC Horsens´ website:
Vores eget website skal bruges til at fortælle og markedsfører vores aktiviteter.
FC Horsens på Facebook:
FC Horsens har deres egen Facebook profil. Den skal udvides og opdateres noget hyppigere med relevant
materiale fra klubben. Via facebook skal vores aktiviteter markedsføres på selve profil men også via
annoncering.
Dana Cup som Facebook aktivitet
Der er oprettet en speciel facebook aktivitet der kan bruges til alt vores Dana Cup materiale.
*) De udvalgte skoler er:
Torstedskolen, Bankagerskolen, Dagnæsskolen, Søndermarksskolen, Højvangskolen, Hulvej og Sct. Ib.
Side | 38
Økonomi:
Budgettet for den samlede pigeafdeling udarbejdes af FC Horsens pigeudvalg. Budgettet godkendes af
klubbens generalforsamlingsvalgte bestyrelse.
Kontingent:
Spillerkontingent opkræves i FC Horsens gældende for alle trin op til damesenior. Kontingentet opkræves
hvert halvår, og der opkræves særskilt opkrævning for dem som træner og spiller indendørsfodbold.
Ligeledes opkræves der særskilt vinterkontingent, for dem som har fast vintertræning fra uge 43 til og med
januar.
Kontingent kan tilmeldes betalingsservice, når man har modtaget det første opkrævningskort.
I primo juni måned modtager trinledere spillerlister som skal afstemmes med trænerne, således spillere bliver
opkrævet kontingent. Spillere som er startet inden for de sidste 3-4 uger inden sæsonen afsluttes skal ikke
opkræves kontingent. Spillere som er startet i medio maj og september måned skal kun afregnes
halvkontingent. Tvivls spørgsmål afklares med træneren.
Kontingentsatserne vedtages på FC´s generalforsamling.
Se ”økonomikalender” sidst i afsnittet for økonomi generelt
Regnskab:
Bogføring af regnskabet ligger som et underafdelingsregnskab i FC Horsens´ regnskab. DBU´s kluboffice
bruges som regnskabsprogram og samt til opkrævning af kontingent.
Der skal løbende laves opfølgning på regnskabet. Minimum foretages der en status med udgangspunkt ved
sommer- og vinterperioden. Det endelige regnskab skal foreligge ved udgangen af året. Regnskabet følger
kalenderåret.
Træner/leder honorar:
Træner afregnes for de mindre årgange (U6-U11) for så vidt angår ud fra nogle standard honorar. Det kan
dog svinde i afhængig af, hvor mange der er på årgangen og om der er flere træner som deles om opgaven,
eller en træner som påtager sig flere opgaver.
Fra U12 og opefter aftales honoraret individuelt men også med udgangspunkt i nogle basis honorar. Dog kan
træner uddannelse og trænerens ansvarsområde give anledning til regulering af det endelig honorar.
Udvalgsmedlemmer får som udgangspunkt 500 kr. i refusion til telefonpenge. Med mindre andet er aftalt.
Økonomiske aktiviteter:
Alle medlemmer i pigeafdelingen skal aktivt deltage i arrangementer arrangeret af FC Horsens, således de
økonomiske mål bliver overholdt.
Følgende fodboldmæssige aktiviteter skal pigerne deltage i løbet af en sæson:
Træningslejr
FC Horsens
2 weekender i marts/april
Kun udvalgte U15 og U18 skal hjælpe med:
DBU, Fodboldskole
DBU/FC Horsens Uge 26
ass. træner med løn
DBU, pigeraket DBU/FC Horsens ?
hjælpetræner
Side | 39
Økonomi – refusionsregler/tilskud:
Refusionsregler U18:
Spillere der kommer udefra kan få kørsels tilskud, hvis de spiller fast på U18 DM holdet eller indgår i
bruttotruppen:
Beregning for refusion:
Der udbetales kørselshonorar for transport til og fra kampe og det afregnes ud fra statens normale takster.
Der afregnes ikke kørsel af de første 15 kilometer fra bopæl til og til FC Horsens´ træningsanlæg. Således
afregnes der kørsel ud fra dokumenteret kørselsregnskab, som indleveres hvert halvår inden sæsonafslutning.
Der ydes følgende tilskud til kørsel pr. km minus de første 15 km:
1 spiller
2 spiller
3 spiller
4 spiller
1,00 kr.
1,50 kr.
1,75 kr.
2,00 kr.
Kørselsbilag ligger i Appendix mappen
Landsholdsspillere som U18:
Bliver man som spiller udtaget første gang til landskamp, udløser det et gavekort på 600 kr. til en butik i
Horsens.
Rekvisitter:
Er man udtaget til DBU træning yder klubben refusion til rekvisitter i rimeligt omfang, F.eks. så længe man
er med som målmand på DBU træning stiller klubben målmandshandsker til rådighed.
Godkendelse:
Det er kun Sportschefen eller pigeudvalgsformanden der kan godkende U18 refusionsaftalerne.
Refusionsregler U15:
Som udgangspunkt ydes der ikke refusion til spillere på U15. Klubben forventer det er en investering
spilleren/forældrene selv påtager sig.
Ved specielle tilfælde kan der ydes delvis kørsel refusion, ved samkørsel af flere U15 spillere. Dette aftales
individuelt med dem der stiller kørselordning til rådighed.
Landsholdsspillere som U15:
Bliver man som spiller udtaget første gang til landskamp, udløser det et gavekort på 600 kr. til en butik i
Horsens.
Rekvisitter:
Er man udtaget til DBU træning yder klubben refusion til rekvisitter i rimeligt omfang, F.eks. så længe man
er med som målmand på DBU træning stiller klubben målmandshandsker til rådighed.
Godkendelse:
Det er kun Sportschefen eller pigeudvalgsformanden der kan godkende U15 refusionsaftalerne.
Trinpenge:
Hvert trin har ca. 150 kr. pr. medlem der har betalt kontingent. Har man behov for yderligere midler skal der
foreligge et oplæg/budget for den gældende aktivitet, som pigeudvalget efterfølgende vil vurder og eventuel
give tilskud til.
Side | 40
Holdkørsel i bus generelt:
Når der er mere end 120 km stiller klubben en bus til rådighed. Der er aftalt buskørsel med udvalgte
personer, således udgifter til busser kan minimeres yderligere. Bussen der køres med vil være en standard
turistbus eller en 19 personers.
Holdkørsel i privat biler generelt:
Når forældre køre mere end 100 kilometer, kan der give tilskud til privat biler i stedet for buskørsel.
Ydelser til bilkørsel:
Antal biler der får tilskud til 11 mands hold max 5 biler
Antal biler der får tilskud til 7 mands hold
max 3 biler
Ydelser til udvalgte byer:
Odense
150 kr. pr. bil
Sønderborg 200 kr. pr. bil
Esbjerg
175 kr. pr. bil
Randers
150 kr. pr. bil
Ålborg
175 kr. pr. bil
Hjørring
200 kr. pr. bil
Side | 41
Økonomi generelt:
Økonomikalender
Aktivitet
1. kvartal
Spillerlister fra bogholderiet til trinnet
Uge/mdr.
Trin:
Februar
U12, U13, U15, U18 +senior
Spillerlister retur til bogholderiet til opkrævning af
kontingent for første halvår af basiskontingent
Spillerlister fra bogholderiet til trinnet
Ultimo
U12, U13, U15, U18 +senior
marts
Medio april U6, U7, U8, U9, U10 og U11
Spillerlister retur til bogholderiet til opkrævning af
kontingent for første halvår af basiskontingent
Løbende opdatering af spillerlister til opkrævning af
kontingent, herunder indmeldelse
Ultimo april U6, U7, U8, U9, U10 og U11
Fra primo
maj – juli
U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12,
U13, U15, U18 +senior
Ansvarlig
Bogholderiet +
pigeudvalgsmedlem
Trinleder + træner
Bogholderiet +
pigeudvalgsmedlem
Trinleder + træner
Trinleder + træner
Side | 42
Sponsor:
Alle sponsorer der kan skaffes til pigeafdelingen, skal være med til, at finansiere alle vores aktiviteter på
tværs af alle trin. Fra U6 – U18.
FC Horsens pigeafdeling har forskellige typer sponsorater, nogle af sponsoraterne kan være direkte relateret
til et trin, f.eks. ved at klubben stiller sin arbejdskraft til rådighed
Følgende sponsorater er pr. defineret for pigeafdelingen:
Talentsponsorat:
Talentsponsorater på spillerne i U18 DM bruttotruppen
Holdsponsorater
Traditionelle brystreklamer på et hold
Eventsponsorer:
F.eks. sponsor på træningslejr, Horsens Cup, social arrangement, 3 boldtræningsstævne m.v.
Working Event:
Ofte et sponsorat der afhænger af, at klubben udfører et stykke arbejde.
Tøjpakke sponsorat:
F.eks. et sponsorat på tværs af hele trinnet til en tøjpakke eller træningsdragt. Sponsoratet forudsætter at efter
udgifterne er betalt, skal der være et mindre overskud til pigeafdelingen.
For yderligere specifikationer sponsor typerne refereres der til vores sponsorkoncept for FC Horsens.
Sponsorkoncept ligger i Appendix mappen
Side | 43
Træningsmiljø:
Træningsmiljøet har en meget stor betydning for klubbens udvikling og fastholdelse af spillere. Derfor har
klubben udarbejdet et omfattende oplæg på dette område, der beskriver klubbens holdninger og værdier
meget detaljeret. Klubbens trænerne skal have et indgående kendskab til vores holdninger og værdier på
dette område.
Side | 44
Træningsmiljø – sådan spiller vi fodbold:
Sådan vil vi gerne spille og træne fodbold i FC Horsens:
(Opdateres Sofus, Torsten, Jens, Henrik og trænere)
Side | 45
Træningsmiljø – sådan træner vi:






Bygger på DBUs Holdninger og Handlinger
Skal være sjovt
Er lagt an på stationstræning
En stor gruppe børn træner i mindre grupper med 6-8 spillere pr. gruppe
Forældrene er assistenter
Fra U10 træner pigerne i perioder niveauopdelt. Dog træner pigerne altid sammen
ved øvelser med 1 bold pr. spiller, fangelege og lignende. Dette har både et socialt og fodboldmæssigt
formål.
Vores fodboldmiljø er kendetegnet ved:
 Tryghed
 Leg og udfordringer
 Involvering
 Højt aktivitetsniveau (ingen lange rækker)
 Udvikling for alle = differentiering
 Børnene skal lære nyt hver gang
 Tilladt at lave fejl
 Spillerne udvikler sig bedst ud fra 25-50-25-princippet.
o 25% af tiden i et miljø med spillere på et højere niveau
o 50% af tiden i et miljø med spillere på eget niveau
o 25% af tiden i miljø med spillere på et lavere niveau
Sådan træner vi:
 Med udgangspunkt i Aldersrelateret træning
 1 bold pr. spiller
 Træningen foregår 90% af tiden med bold
 Spilleren sættes i centrum
 Med fokus på at udvikle spillerens individuelle tekniske færdigheder gennem leg, øvelser og spil
Sådan spiller vi kamp:
 Alle spillere spiller som udgangspunkt mindst halvdelen af kampen (HAK-princip). Det er trænerens
opgave at vurdere som der skal tages særlige hensyn, i forbindelse med skadede spiller samt i nogle
tilfælde forbindelse med det sportslige resultat.
 Jævnbyrdighed. Lige hold giver den bedste udvikling
 Rotationer på pladserne
 Spilleren skal spille kamp på et niveau, der matcher den enkeltes nærmeste udviklingszone
 Vi forsøger at vinde den enkelte kamp, sammenhængen mellem flere kampe er principiel ligegyldig
 Udvikling gennem erfaringer frem for fokus på resultater
Side | 46
Træningsmiljø – sportslig aktivitetskalender:
Aktivitetsplan for U18, U15, U13 og U12 årgange jf. anbefalinger fra DBU. Nedenstående aktivitetskalender
er den som anvendes til U18 licensdokumentation.
Periode aktiviteter for U18 DM holdet
Sommerpause/opstart efterår:
3 ugers ferie med selvtræningsprogram
1-2 gang(e) styrketræning pr. uge
4 gang(e) holdtræning pr. uge heraf en fælles indlagt styrketræning med træningspas
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser, sportscollege)
3-4 træningskampe
1 træningslejr på 3 dage samt Dana Cup i uge 30
Efterårssæson:
1-2 gang(e) styrketræning pr. uge
4 gang(e) holdtræning pr. uge heraf en fælles indlagt styrketræning med træningspas
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser, sportscollege)
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U18 4-5 gange forår
Efter sæsonen til jul
1-2 gang(e) styrketræning pr. uge
4 gang(e) holdtræning pr. uge heraf en fælles indlagt styrketræning med træningspas
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser, sportscollege)
2 træningskampe
3 ugers ferie med selvtræningsprogram
Andet: Vedligeholdelsesprogram DBU for udtagne spillere.
Opstart forår
1-2 gang(e) styrketræning pr. uge
4 gang(e) holdtræning pr. uge heraf en fælles indlagt styrketræning med træningspas
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser, sportscollege)
8 træningskampe
2 træningslejr på 3-5 dage
Andet Boksetræning uge 1-9
Side | 47
Forårssæson
1-2 gang(e) styrketræning pr. uge
4 gang(e) holdtræning pr. uge heraf en fælles indlagt styrketræning med træningspas
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser, sportscollege)
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U18 4-5 gange forår
Side | 48
Periode aktiviteter for U15 mesterrække holdet
Sommerpause/opstart efterår
3 ugers ferie
2 gang(e) styrketræning pr. uge
2-3 gang(e) holdtræning pr. uge
2 gang(e) morgentræning pr. uge (Eliteklasser)
3-4 træningskampe
1 træningslejr på 3 dage
1 elitestævne samt Dana Cup uge 30
Efterårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2-3 gang(e) holdtræning pr. uge
2 gang(e) morgentræning pr. uge (Eliteklasser)
1 elitestævne
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U15 4-5 gange
Efter sæsonen til jul
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2-3 gang(e) holdtræning pr. uge
2 gang(e) morgentræning pr. uge (Eliteklasser)
2 træningskampe
3 ugers ferie
Andet: Vedligeholdelsesprogram DBU for udtagne spillere
Opstart forår
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2-3 gang(e) holdtræning pr. uge
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser)
6-8 træningskampe
1 træningslejr på 3 dage
1 elitestævne (Dallas Cup USA)
Forårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2-3 gang(e) holdtræning pr. uge
2 gang(e) morgen-/individueltræning pr. uge (Eliteklasser)
1 træningslejr på 3 dage
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U15 4-5 gange
Side | 49
Periode aktiviteter for A-spillere på U13
Sommerpause/opstart efterår
3-4 ugers ferie
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
3-4 træningskampe
1 elitestævne(uge 33) samt Dana Cup uge 30
Efterårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U13 4-5 gange
Efter sæsonen til jul
1 gang(e) styrketræning pr. uge
1 gang(e) holdtræning pr. uge
2 træningskampe
4 ugers ferie
Opstart forår
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
3-4 træningskampe
Forårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
1 træningslejr på 3 dage
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U13 4-5 gange
Side | 50
Periode aktiviteter for A-spillere på U12
Sommerpause/opstart efterår
3-4 ugers ferie
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
3-4 træningskampe
1 elitestævne(uge 33) samt Dana Cup uge 30
Efterårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U12 4-5 gange
Efter sæsonen til jul
1 gang(e) styrketræning pr. uge
1 gang(e) holdtræning pr. uge
2 træningskampe
4 ugers ferie
Opstart forår
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
3-4 træningskampe
Forårssæson
1 gang(e) styrketræning pr. uge
2 gang(e) holdtræning pr. uge
1 træningslejr på 3 dage
Andet: talentfodboldskole for udvalgte U12 4-5 gange
Side | 51
Træningsmiljø – kampforberedelse samt afvikling:
Når man spiller kampe er det vigtigt spillerne og forældrene har fået besked i god tid. Gerne til træning via et
holdkort med møde- og kamptidspunkt og spillested.
Brug klubbens standard holdkort som kan downloades på klubben hjemmeside under
www.fchorsens.dk/downloadcenter.php
Kampflytning:
Skal en kamp flyttes skal det være pga. betydelig risiko for mange afbud eller forbi en kamp konflikter med
en anden turnerings- eller Pokalkamp. Klubben holdning er, at man ikke flytter kampe fordi 1 eller 2
betydelige spillere ikke kan være med. som udgangspunkt spiller vi med dem som vi har på den pågældende
kampdag.
Forberedelse til trænings- og turneringskampe:
I forbindelse med kampafvikling er der følgende ting som træneren og holdlederen skal være opmærksom
på:
1.
2.
3.
4.
5.
Det er vigtigt alle har fået et kampkort i god tid og gerne et med alle spiller på.
Mødes i god tid
Ved hjemmebane kampe bydes modstander pænt velkommen
Få aftalt hvem der køre og udarbejd en kørselsordning. Se klubbens standard holdkort
Rekvisitter der skal bruges til en holdkamp:
a. Spilletøj (tjek om der er nok spillesæt)
b. Anførerbind
c. Drikkedunke
d. Lægetaske (tjek om der mangler noget, ellers kontakt Materialeforvalteren)
e. Ved hjemmebane kampe:
i. bolde til opvarmning
ii. bolde til modstander
iii. Hjørneflag til 11 mandskampe (husk - ved sidste kamp på banen skal man tage dem
med ind i klubhuset)
iv. Ur til bane 0, hentes i skabet ved udgangen til banerne. Nøglen til skabet hænger i
køkkenet.
6. Så skrevet kampkortet inden det afleveres til modstanderen ved hjemmekampe
7. Kampkort findes på kontoret i klubhuset i reolen til højre når man kommer ind
8. Til udebane kampe mødes man generelt i klubhuset. I særlige tilfælde er det tilladt at aftale
mødetidspunktet hos den klub man spiller imod på udebane. Men som udgangs er det vigtigt man
mødes i klubhuset og køre fælles til udebanekampen
9. Husk af få lavet en god opvarmning
10. Afhold altid et ”kampmøde” inden starten og gerne inden man går ud på banen.
11. Brug eventuel klubbens møderum til forberedelsen af kampe
12. Der kan hentes saftevand i køkkenet
13. Husk! - oprydning i møderummet incl. det at sætte stolen og rydde kopper og kander af bordet
Side | 52
Kampe afvikling:
1. Fair play betyder at spillerne hilser på hinanden inden kampstart
2. Fair play betyder at spillerne udviser pæn opførsel over for modstander og medspiller samt dommer
3. Fair play betyder at spillerne og trænerne siger tak for kampen til hinanden og ved 11 mandskampe til
dommeren.
Oprydning efter kampen:
1. Efter kampen skal træner, spiller og forældre sørge for, at man efterlader stedet pænt og ryddeligt
uden affald.
2. Husk sidste hold der spiller på banen tager hjørneflag med ind.
3. Som træner har du ansvaret for, at omklædningsrummet bliver afleveret ryddeligt.
Vejledning og guide til at løse ovennævnte kan findes i ”Velkommen i klubben” manualen under
www.fchorsens.dk/downloadcenter.php
Kamp afvikling specielt for DBU kampe:
Tilslutning af
Side | 53
Træningsmiljø – video optagelser U18 DM:
Der er udarbejdet to vejledninger til kameraet. Den første er en vejledning i indstilling af selve kameraet
http://support.dbu.dk/it/source/0bb27d235f3938413a191d3d029f5373_114.htm
Den anden er en vejledning til hvordan I får konverteret filen fra kameraet til en mindre fil, der kan sendes
vi dropbox og som er nem at bruge i Sideline
http://support.dbu.dk/it/source/0bb27d235f3938413a191d3d029f5373_112.htm. I bedes bemærke at det
desværre tager ca. 5 timer at konvertere filen.
Side | 54
Træningsmiljø – fodboldbibliotek:
Træningsoversigt ”Den røde tråd”
TITEL
1. Angrebsspillet
2. Aerob og Anaerob
3. Børnefodbold en leg
4. Børnefodboldkort
5. Det gode hold
6. fysiske krav for elite
ungdom
7. Fodbold for små fødder
U6-U8
U10
x
x
x
x
8.
9.
10.
11.
12.
x
8-108
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Fodboldtræning
Fodboldteknik ABC
Ingen skade til
Kom i fodboldform
Løbeskoling og
koordinationstræning
Løbeskoling og
koordinationskort
Med kroppen til fodb.
Omstillingsspil
Optimal kampforbe.
Optimal talentudvik.
Stretching
Teknisk træning af
elitespillere
Vi forsvarer
zonespil
1000 lege og
træningsøvelser
23. Presfodbold
24. Spil fodbold – med livet
som indsats
25. Idræt og leg
26. bold og leg
27. Idrættens Træningslære
28. Bingobold
29. Anatomi og
bevægelseslære
30. Ven med bolden
27-39
27-39
41-57
x
8-108
U13
(x)
U15
x
x
U18
x
x
U18
X
X
SEN
x
x
(x)
x
x
x
X
X
x
x
58-91
93-105
x
8-115
x
x
x
58-91
93-105
X
8-115
X
X
X
93-105
tek,tak,fys træning
x
(8-115)
x
x
x
CD-rom
tekniske øvelser
skadeforebyggende
fysisk træning
lær at løbe/bevæge sig
rigtig
lær at løbe/bevæge sig
rigtig
teori om fysisk
taktik
Psykisk / social
Grøn tråd
strækøvelser
teknik
41-57
indhold
angrebstaktik
Fysisk træning
lege
lege
holdtaktik
Fysisk træning
x
x
x
41-57
58-91
x
8-115
x
(x)
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
7-122
x
x
7-196
X
X
7-196
x
x
7-196
(x)
x
x
x
X
X
x
x
x
(x)
x
x
X
x
x
X
x
Presspil
Opmærksomheds
felter i træning
Lege
Lege
planlægning + fysiologi
teknikleg
musklers arbejde
x
x
X
x
dribletek + Video
x
8-108
x
x
x
x
x
(x)
7-55
197204
7-55
197204
7-122
197204
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
forfatter
DBU
DBU
Sundhedsstyr
forsvarstaktik
taktik
Diverse øvelser
Teknik
Side | 55
Træningsmiljø - sportslig aktivitetskalender
Aktivitetskalenderen skal betragtes som retvisende for de aktiviteter der afvikles i et kalenderår for hele
trinnet og er afstemt med klubbens ledelse. Kalenderen indeholder sportslige aktiviteter. Klubbens ledelse
afstemmer kalenderen med de nuværende trænerteams, i forbindelse med den årlige evaluering af trinnet.
DBU kalender:
Klubbens aktivitetskalendere skal så vidt det er muligt afstemmes med DBU kalenderen for
ungdomslandholdene og diverse træningssamlinger. Klubben tilsiges løbende med indkaldelse af spillere til
landsholds- og træningssamlinger og DBU sender 2 gange årligt en samlet kalender for en halv sæson.
Oversigt over dem som modtager tilsigelsen ligger på bilag i Appendix biblioteket.
Efterfølgende er de sportslige og sociale kalendere udarbejdet i skemaer på alle årgange, således det er nemt
og overskueligt for trænere og interesserede.
Side | 56
Træningsmiljø - sportslig aktivitetskalender for U18
Aktivitetskalender U18
Aktivitet
Mdr.
Varighed
Antal
pr.uge
1. kvartal
Deltagelse i egen træningslejr
Bokse eller styrketræning
Marts
Januar/februar
1 weekend
1 time
1
1
Alle
B
T/TL
T/F
Holdtræning 1 eller 2 gange ugentligtr
Træningskampe
Elite/Sportscollege morgentræning
Individuel styrketræning
Mini træningscamp for U18 pigerne
Opstartsmøde med forældre og spillere
Januar, feb, marts
Januar, feb, marts
Januar, feb, marts
Januar, feb, marts
Februar
Februar efter træning
2 timer
3 timer
2 el. 4
Alle
T
T
MT
S
Holdtræning incl. styrketræning
Elite/Sportscollage morgentræning
Individuel styrketræning
Turneringskampe
April, maj, juni
April, maj, juni
April, maj, juni
April, maj, juni
2 timer
1,5 time
4
2
1-2
12
3. kvartal
Ryste sammen træningslejr med U15
Deltagelse i Dana Cup som opstart til ny sæson
Elitetræningslejr for U18 DM sammen med sportscollege
Ultimo august
Uge 30
Uge 31
1-2 dage
6 dage
Weekend
1
1 time
Weekend
1 time
2
1 el 2
1
1
Hold
Ansvar
T/TL/K
T/TL
2. kvartal
1
T
MT
S
T/TL
T/TL/K
T/TL/K
4. kvartal
Forklaring:
T=træner
H=holdleder
F= Fysisktræner
S=spiller
A= Første hold
C= Andet hold
Alle= hele trinnet
TL=Trinleder
K=klubben
MT= Morgentræner
Fys=Fysioterapeut
B= Første holdsbruttotrup
D= Tredje hold
Side | 57
Træningsmiljø – social aktivitetskalender
Aktivitetskalenderen skal betragtes som retvisende for de aktiviteter der afvikles i et kalenderår for hele
trinnet og er afstemt med klubbens ledelse. Kalenderen indeholder sportslige aktiviteter. Klubbens ledelse
afstemmer kalenderen med de nuværende trænerteams, i forbindelse med den årlige evaluering af trinnet.
Side | 58
Træningsmiljø – social aktivitetskalender for U18
U18 aktivitetskalender
Time
antal
pr. uge
Aktivitet
2. kvartal
Hver andet år på stor udlandstur med U15
Social arrangement for U18 pigerne
Mdr.
Varighed
Februar
Februar
Aften
T/TL
Forældrene deltager på klubbens egen træningslejr for
U15 og U18 piger
3. kvartal
Udvalgte spillere deltager som hjælper til DBUs
Pigeraketten
Vagter på klubbens egen træningslejr for U8 – U13 piger
Fælles afslutning på hele trinnet
Marts
3-5
TL
Én gang i foråret
ca. 5 timer
K/TL
En weekend i april
Én gang i foråret
Ca. 5timer
5 timer
K/TL
T/H/TL
En aften i august eller september
Ca. 6 timer
TL
4. kvartal
Hjælp til servering ved pigeafdelingens sommerfest
Ansvar
5. kvartal
Forklaring:
T=træner
H=holdleder
F= Fysisktræner
S=spiller
TL=Trinleder
K=klubben
MT= Morgentræner
Fys=Fysioterapeut
Side | 59
Træningsmiljø – Sportslig og social for U18:
Både 1., 2. og 3. holdet er placeret i en overbygningsaftale i et fælles sportsudvalg, der får repræsentanter fra
FC Horsens.
Det er hensigten at alle tre hold træner samtidigt og der laves et dynamisk trænings miljø der tilgodeser
spillernes ambitioner og for at træne i FC Horsens.
Træningen skal være som udgangspunkt være laveste fællesnævner og hæves gradvis. Der bør dog også
foretages tiltag, som tilgodeser de bedste på 2. holdet, men henblik på oprykning til 1. holdet i DM regi eller
med henblik på kampe på Jyllandsserieholdet.
Hold indendørs:
Da vi kommunen ikke stiller haltider til rådighed for pigerne, kan der i vist omfang laves fælles
træningordning med DM holdet. Klubben vil tilbyde turnering til dem der har lyst. Det skal aftales med
træneren i september måned og holdene tilmeldes så vidt det er muligt i JBU turneringen.
Overgang til næste trin:
Seniorafdelingen kan løbende i turneringsforløbet trække på 2 og 3. holdspillerne. I foråret skal der sammen
med senior 2. holdet afholdes fællestræning med 3. års junior. Det tilsigtes at Horsens/SIK fortæller i maj
måned om mulighederne for holdspil og træning i seniorafdelingen.
Sociale tiltag:
For at få trupperne integreret på hele trinnet skal der være et social incitament for at spille fodbold. For ikke
at skrabe for stort hul mellem holdene, bør de sociale arrangementer laves i fællesskab med alle spillerne for
hvert hold.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: 1. Berøring, vendinger, halvtliggende vristspark, hovedspil.
Desuden spilopbygning og offensive principper som bandespil og overlap. Fysisk er der særligt fokus på
hurtighedstræning og temposkift.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Side | 60
Træningsmiljø – Sportslig og social for U15:
FC´s pigeafdeling tilstræber at have en af regionsbedste mesterrække hold. Holdet skal gøre sig gældende
hele sæsonen i mesterrække 1. Klubbens 2. hold er tilmeldt i a-rækken og her skal træningen tages
udgangspunkt i laveste fælles nævner, men hæves gradvis. Der bør foretages tiltag, som tilgodeser de bedste
på 2. holdet, men henblik på oprykning til 1. holdet samt eventuelle deltagelse på U18 2. Holdet. 3. Holdet
skal bruges til at samle alle spillere op, der ønsker at spille lidt fodbold, og vi som klub holder på spiller via
sociale relationer.
1. holdet er tilmeldt i JBU´s 11 mands turnering i mesterrække 2
2. holdet er tilmeldt i JBU´s 11 mands turnering i A-rækken
JBU´s pokalturnering for 11 mandshold
Hold indendørs:
Klubben har fravalgt indendørstræning på trinnet, og i stedet tilbyde træning udendørs hele vinteren med en
pause omkring julen. Klubben vil tilbyde turnering til dem der har lyst. Det skal aftales med træneren i
september måned og holdene tilmeldes så vidt det er muligt i JBU turneringen.
Overgangen til næste trin:
Der skal for alle 2. års spillerne aftales ca. 2-3 træningspas med U18 trænerne i det omfang det kan lade sig
gøre. I starten af sæsonen skal der være en store træningsdag, hvor alle 2. års U15 spillere er indbudt.
Alle kommende potentielle U18 1. holdsspillere skal fra foråret tilbydes/motiveres til at tage en ekstra
træning en gang ugentlig med U18 1. holdet.
Det er trænernes og trinlederens opgave at koordinerer det med trænerne på U/18 trinnet.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: 1. Berøring, vendinger, halvtliggende vristspark, hovedspil.
Desuden spilopbygning og offensive principper som bandespil og overlap. Fysisk er der særligt fokus på
hurtighedstræning og temposkift.
DBU træningssamlinger:
Klubben tilstræber at kunne stille med min. 2 kandidater pr. årgang, der kan gøre sig gældende på DBU´s
regionssamlinger. Klubben stiller en sportsvejleder til rådighed, der kan hjælpe spillerne og deres forældre,
med vejledning om træningsmængde m.v.
Spiller samtaler:
For dem der måtte ønske det og dem som er potentielle DM spillere, skal der holdes spillersamtale med
forældrenes accept og deres deltagelse. Samtalen skal give klarhed over spillerens muligheder for holdspillet
på U18 og elitetræning på et kommende U/18 trin.
Fodboldskole:
Pigerne tilbydes at deltage på FC fodboldskole. For dette trin skal fodboldskolen virker som
relationsskabende mellem klubbens og de udefra kommende piger. Det er derfor vigtigt, at man arbejder på,
at bringe pigerne sammen på fodboldskolen, således de begynder at skabe relationer på tværs af klubberne.
Deltagelse i fodboldskolen begrænser sig til udvalgte U15 piger.
Fysisktræning:
Fysisktræner, Jan Ravn og gymnastiktrænerne er fysisk- og gymnastiktræner for U15 og
U18 pigerne. Træningen starter op efter nytår og køre frem til vores egen træningslejr afvikles.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Side | 61
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Kampleder på 7 mandskampe hvor det forældre på trinnet eller trænerkollegaer man trækker på. Alle øvrige
11 mandskampe er med sort dommer
Sponsor forpligtelser:
Claus Olsen ([email protected]) fra Qurios skal have information omkring holdets resultater via mail ca. hver
eller hver anden måned. Derudover skal der aftales en fremvisning af deres lokaler mindst en gang i
sæsonen, hvor Qurios vil fremvise virksomheden samt slutte af med at overbringe pigerne en mindre gave til
dem hver.
Side | 62
Træningsmiljø – Sportslig og social for U13:
Klubben stiller som udgangspunkt kun op i 7 mandsrækkerne for at styrke pigernes udviklingsmuligheder.
For de bedste U13 piger bliver holdet tilmeldt i U15 7 mands.
U/13 1. holdet er tilmeldt JBU´s 7 mandsturnering i U/15 7 mands C1
U/13 2. holdet er tilmeldt JBU´s 7 mandsturnering i U/13 7 mands
JBU´s pokalturnering for 11 mandshold
Stævner(11 mands):
Øvrige stævner er frivilligt fra træners side, men der bør overvejes, at man deltager i udvalgte stævner med et
11 mandshold, således spillerne bliver forberedt på omrykningen til U15 trinnet.
I tilfælde af, at JBU tilbyder 9 mands træningskampe tilmeldes U13 pigerne, så alle for muligheden for at
prøve kræfter med 9 mandsfodbold.
Overgangen til næste trin:
Op til sommerferien tilbydes U13 pigerne træning med U15 enten med en gæstetræner eller også rykker de
op og træner sammen med U15 pigerne. Aftales med trænerne på begge trin.
Skoleturnering:
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træning på årgangen:
Fokus på følgende elementer: Footwork, dribling/finter, 1. Berøring, vendinger, pasningskvalitet,
hurtighedstræning og 1v1 off./def. og 2v1.
Fodboldskole:
Pigerne tilbydes at deltage på FC fodboldskole. For dette trin skal fodboldskolen virker som
relationsskabende mellem klubbens og de udefra kommende piger. Det er derfor vigtigt, at man arbejder på,
at bringe pigerne sammen på fodboldskolen, således de begynder at skabe relationer på tværs af klubberne.
Deltagelse i fodboldskolen begrænser sig til udvalgte U13 piger.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Kampleder, forældre på trinnet eller trænerkollegaer. Til 11 mands JBU pokalkampe er der sort dommer.
Side | 63
Træningsmiljø – Sportslig og social for U12:
Overgangen til næste trin:
I forbindelse med den sidste uge af træningen inden sommerferien, tilbydes U12 pigerne gæstetræning med
trænerne fra U13 trinnet, med mindre trænerne rykker med op.
Skoleturnering/sommerstævne:
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Pigerne deltager i Dana Cup i uge 30 sammen med U13, U15 og U18
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: Footwork, dribling/finter, 1. gangsberøring, vendinger,
pasningskvalitet, lodret vristspark, indersidespark, hurtighedstræning, 1v1 off./def. samt småspil.
Fodboldskole:
Pigerne tilbydes at deltage på FC fodboldskole. For dette trin skal fodboldskolen virker som
relationsskabende mellem klubbens og de udefra kommende piger. Det er derfor vigtigt, at man arbejder på,
at bringe pigerne sammen på fodboldskolen, således de begynder at skabe relationer på tværs af klubberne.
Deltagelse i fodboldskolen begrænser sig til udvalgte U12 piger.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Kampleder, forældre på trinnet eller trænerkollegaer
Side | 64
Træningsmiljø – Sportslig og social for U11:
Turneringsformen er stævneform med afvikling af 2 kampe pr. gang á max 2 x 10 minutter.
Overgangen til næste trin:
I forbindelse med den sidste uge af træningen inden sommerferien, tilbydes U11 pigerne gæstetræning med
trænerne fra U12 trinnet med mindre trænerne rykker med op.
Stævner, sommerstævne og skolefodbold:
I det omfang det er muligt bør trænerne deltage i nogle af JBU-stævnerne Djurs Sommercup og Safari Cup i
Giveskud.
Det forventes, at pigerne deltager sammen med U10 pigerne i REMA 1000 Cup i Sejs op til sommerferien.
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: Footwork, dribling/finter, indersidespark, lodret vristspark, og
1v1 off./def. samt småspil
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Kampleder, forældre på trinnet eller trænerkollegaer.
Side | 65
Træningsmiljø – Sportslig og social for U10:
Klubben stiller op med 3 hold i JBU´s 5 mandsturnering.
U/10 hold A er tilmeldt JBU´s 5 mands stævneturnering
U/10 hold B er tilmeldt JBU´s 5 mands stævneturnering
U/10 hold C er tilmeldt JBU´s 5 mands stævneturnering
Turneringsformen er stævneform med afvikling af 2 kampe pr. gang á max 2 x 10 minutter.
Stævner, 3 bold, sommerstævne, skolefodbold:
Pigerne tilmeldes JBU planlagte 3 bold storstævner i det omfang det er muligt samt Djurs Sommercup og
Safari Cup i Giveskud.
Det forventes, at pigerne deltager sammen med U11 pigerne i REMA 1000 Cup i Sejs op til sommerferien.
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træningslejr:
Vores U10 piger deltager på vores træningslejr i april måned på lige fod med klubbens øvrige hold fra U11U13. På dette trin er det i særdeleshed vigtigt, at vi har tæt dialog med trænere og trinleder, fordi sæsonen
udendørs ikke er startet op endnu. Pigerne skal have tilmeldingen i god tid til træningslejren med post eller email, da en stor del af pigerne ikke spiller indendørs og derved ikke får informationen, hvis den ikke sendes
med post eller e-mail.
Overgangen til næste trin:
I forbindelse med den sidste uge af træningen inden sommerferien, tilbydes U10 pigerne gæstetræning med
trænerne fra U11 trinnet med mindre trænerne rykker med op.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: Footwork, fodboldlege, dribling/finter, pasninger, 1.berøring,
lodret vristspark og 1v1.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
3 boldtræningsstævne:
Klubben forventer at afholde 3 boldtræningsstævne for vores egne spillere samt omegnsklubberne i ultimo
maj eller primo september måned. Der skal findes en passende dag, hvor der er så få turneringskampe så
muligt.
Arrangementet afholdes af aktivitetsudvalget.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Side | 66
Der skal bruges kampledere til afvikling af kampe. Der trækkes på forældrene eller trænerkollegaer.
Side | 67
Træningsmiljø – Sportslig og social for U9:
Klubben forventer at stille op med 2 hold i JBU´s 5 mandsturnering.
U9 hold A er tilmeldt JBU´s 5 mands stævneturnering
U9 hold B er tilmeldt JBU´s 5 mands stævneturnering
Turneringsformen er stævneform med afvikling af 2 kampe pr. gang á max 2 x 10 minutter.
Stævner, 3 bold, skolefodbold:
Pigerne tilmeldes JBU planlagte 3 bold storstævner i det omfang det er muligt samt Djurs Sommercup og
Safari Cup i Giveskud.
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træningslejr:
Vores U9 piger deltager på vores træningslejr i april måned på lige fod med klubbens øvrige hold fra U10U13. På dette trin er det i særdeleshed vigtigt, at vi har tæt dialog med trænere og trinleder, fordi sæsonen
udendørs ikke er startet op endnu. Pigerne skal have tilmeldingen i god tid til træningslejren med post eller email, da en stor del af pigerne ikke spiller indendørs og derved ikke får informationen, hvis den ikke sendes
med post eller e-mail.
Overgangen til næste trin:
I forbindelse med den sidste uge af træningen inden sommerferien, tilbydes U9 pigerne gæstetræning med
trænerne fra U10 trinnet med mindre trænerne rykker med op.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: FUN-damentals, grundlæggende bevægelsesmønstre,
fodboldlege, dribling/finter, lodret vristspark.
U9 pigerne træner med U8 og U7 pigerne, hvis de to mindre årgange ikke har nok spillere.
3 boldbanerne
U9 pigerne har råderet over 3 boldbanerne i 45 minutter hver uge, se planen som er placeret på opslagstavlen
i skuret. Vi anbefaler, at trinnet gør brug af banerne. Sørg for at spillerne kravler under nettet i stedet for
over, og vær opmærksom på, at sidste mand på træningsbanerne sørge for, at banerne bliver lagt ned og
målene sættes ind i skuret ved bane 2 inden man går hjem.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
3 boldtræningsstævne:
Klubben forventer at afholde 3 boldtræningsstævne for vores egne spillere samt omegnsklubberne i ultimo
maj eller primo september måned. Der skal findes en passende dag, hvor der er så få turneringskampe så
muligt.
Arrangementet afholdes af aktivitetsudvalget.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Side | 68
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Der skal bruges kampledere til afvikling af kampe. Der trækkes på forældrene eller trænerkollegaer.
Side | 69
Træningsmiljø – Sportslig og social for U7- U8:
Fokus på 5 mands bold og med deltagelse i forskellige stævner
U7 og U8 pigerne tilmeldes til 5 mandsturneringen i U/8.
Turneringsformen er stævneform med afvikling af 2 kampe pr. gang á 2 x 10 minutter.
Stævner, 3 bold, skolefodbold:
Pigerne tilmeldes JBU planlagte 3 bold storstævner i det omfang det er muligt samt Djurs Sommercup og
Safari Cup i Giveskud
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træningslejr:
I det omfang det er muligt, kan U7 og U8 trinnene deltage på FC´s træningslejr i april. Pigerne kan deltage
fra lørdag til søndag, og i den forbindelse arrangerer kampafvikling lørdag med efterfølgende overnatning fra
lørdag til søndag.
Trinnets træner og ledere planlægninger i samarbejde med aktivitetsudvalget selv deres deltagelse.
Tilmeldingssedler bestilles af den marketingansvarlig for pigeafdelingen.
Overgangen til næste trin:
Overgangen fra U7 til U8 og U8 til U9 vil være med den samme træner som udgangspunkt. Ændres dette, vil
pigerne blive introduceret for deres nye træner inden afslutningen på den nuværende sæson.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: FUN-damentals, grundlæggende bevægelsesmønstre,
fodboldlege, dribling/finter, lodret vristspark
U7 og U8 pigerne træner med U9 pigerne, hvis årgangen ikke har spillere nok til at lave deres egen
træningspas.
3 boldbanerne
U/9 pigerne har råderet over 3 boldbanerne i 45 minutter hver uge, se planen som er placeret på
opslagstavlen i skuret. Vi anbefaler, at trinnet gør brug af banerne. Sørg for at spillerne kravler under nettet i
stedet for over, og vær opmærksom på, at sidste mand på træningsbanerne sørge for, at banerne bliver lagt
ned og målene sættes ind i skuret ved bane 2 inden man går hjem.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
3 boldtræningsstævne:
Klubben forventer at afholde 3 boldtræningsstævne for vores egne spillere samt omegnsklubberne i ultimo
maj eller primo september måned. Der skal findes en passende dag, hvor der er så få turneringskampe så
muligt.
Arrangementet afholdes af aktivitetsudvalget.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Side | 70
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Der skal bruges kampledere til afvikling af kampe. Der trækkes på forældrene eller trænerkollegaer.
Side | 71
Træningsmiljø – Sportslig og social for U6:
Fokus på 3 mands bold og med deltagelse i forskellige stævner
U6 pigerne tilmeldes til 3 mandsturneringen.
Turneringsformen er stævneform med afvikling af 2 kampe pr. gang á 2 x 10 minutter.
Stævner, 3 bold, skolefodbold:
Pigerne tilmeldes JBU planlagte 3 bold storstævner i det omfang det er muligt samt Djurs Sommercup og
Safari Cup i Giveskud
Vores egne piger skal motiveres til at deltage i skoleturneringen, da det kan give flere nye medlemmer.
Træningslejr:
I det omfang det er muligt, kan U6 trinnet deltage på FC´s træningslejr i april. Pigerne kan deltage fra lørdag
til søndag, og i den forbindelse arrangerer kampafvikling lørdag med efterfølgende overnatning fra lørdag til
søndag.
Trinnets træner og ledere planlægninger i samarbejde med aktivitetsudvalget selv deres deltagelse.
Tilmeldingssedler bestilles af den marketingansvarlig for pigeafdelingen.
Overgangen til næste trin:
Overgangen fra U6 til U7 vil være med den samme træner som udgangspunkt. Ændres dette, vil pigerne
blive introduceret for deres nye træner inden afslutningen på den nuværende sæson.
Træning på årgangen:
Der er særligt fokus på følgende elementer: (Torsten)
3 boldbanerne
U6 pigerne har råderet over 3 boldbanerne i 45 minutter hver uge, se planen som er placeret på opslagstavlen
i skuret. Vi anbefaler, at trinnet gør brug af banerne.
Sørg for at spillerne kravler under nettet i stedet for over, og vær opmærksom på, at sidste mand på
træningsbanerne sørge for, at banerne bliver lagt ned og målene sættes ind i skuret ved bane 2 inden man går
hjem.
Venindeaften:
I stedet for de store aktiviteter, forsøger klubben sig i stedet med små og simple arrangementer på de
almindelige træningsaftener. Pigerne modtager ugen før begivenheden en flyers, der skal opfordre dem til at
tage en veninde/kammerat med til fodbold. Venindeaftnen afholdes som en afkortet træning og afsluttes i
klubhuset med f.eks. pizza eller pølsebrød, frugt og saftevand.
Afholdes i ultimo april og august måned i samarbejde med trinlederen. Flyers bestilles af den
marketingansvarlig for pigeafdelingen.
3 boldtræningsstævne:
Klubben forventer at afholde 3 boldtræningsstævne for vores egne spillere samt omegnsklubberne i ultimo
maj eller primo september måned. Der skal findes en passende dag, hvor der er så få turneringskampe så
muligt.
Arrangementet afholdes af aktivitetsudvalget.
Træningstider og opstartsdatoer:
Se på www.fchorsens.dk
Forældre opstartsmøde:
Afholdes i marts/april og i august/september måned efter træningsopstart.
Træner/leder:
Side | 72
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Kampafvikling:
Der skal bruges kampledere til afvikling af kampe. Der trækkes på forældrene eller trænerkollegaer.
Side | 73
Træningsmiljø – Fantastisk Fodbold for U3 – U5:
Legefodbold afholdes hver mandag ved klubbens 3 boldbaner.
Annoncering:
Opstarten annonceres på FC´s hjemmeside. Derudover sættes der
plakater op rundt omkring på de nærliggende børnehaver.
Fodboldlegetider og opstartsdatoer:
Opstart ultimo april og medio august måned. Se i øvrigt
www.fchorsens.dk.
Målsætning:
Målet for sandkassefodbold er at få børnene ”leget” ind i klubben
med fokus på fodbold som en leg. Socialt skal de lære, at fodbold er
et holdspil, de skal lære at være sammen med andre på banen.
Forældrene skal opdrages til, at når man sender sine børn af sted til i
FC Horsens, kræver det også et engagement fra forældrene, således
de aktivt deltager i klubben aktiviteter sammen med deres børn, og
hvor nogle af forældrene påtager sig, at løse opgaver på vegne af
klubben på et trin eller et hold.
Sæsonafslutning:
Afholdes i forbindelse
med afslutning på hver
halve sæson.
F.eks. sidste gang i
efteråret tager man selv mad med og spiser i klubhuset, og
sidste gang inden sommerferien serveres der kaffe, kage, saft og
frugt. Klubben inddrager deres sponsor i begge afslutninger,
Træner/leder:
Se www.fchorsens.dk eller vores adresseliste
Side | 74
Målmandstræning:
Målmandstræningen skal fra 2009/10 opprioriteres, således målmandstræningen bliver integreret med den
almindeligtræning noget af tiden, da vores mål er, at vores afspil/igangsætning af spillet fra keeperen bliver
bedre. På U/18, U/15 og U/13 skal pigernes niveau forbedres i det omfang det er muligt, på U/12 og U/11 er
det vigtigt, at vi udformer målmandstræningen, så vi motiverer pigerne til at være målmænd, og synes det er
sjovt.
Udvalgte målmænd:
Hvert trin vælger de piger ud, der skal deltage i træningen. Hver årgang kan deltage med max 3 spiller pr.
gang. Træningen forgår samlet med flere trin af gangen.
Træningstider:
Træningstiderne foregår så vidt det muligt på samme tidspunkt som den almindelige træning.
Målmandstræner:
Klubben har delt målmandstræningen op som følgende:
U13, U15 og U18 har deres egen målmandstræner hvor træningen er koncentreret om tekniske færdigheder
og styrketræning.
U10, U11 og U12 har fokus på at gøre målmandsposten til en attraktiv plads på holdet at spille. Pigerne skal
opleve at have nogle succesoplevelser med målmandsposten.
Afspil fra keeperen:
Pigerne skal blive bedre til at starte afspillet fra keeperen. I mange tilfælde er det bare en tilfældig bold der
bliver sparket op midt på banen med efterfølgende kamp om den. Samt er det sjældent at der bliver forsøgt at
sætte en kontra i gang med en hurtig igangsætning (dette gælder mest de ældre årgange). Det vil vi forsøge at
ændre. Vi vil som klub gerne spille fodbold, så hvorfor ikke starte helt nede fra Keeperen?
Fokusområder:
Afspil fra keeper når modstanderne er på plads.
Afspil fra keeper når modstanderne er i ubalance.
Deltagelse i spillet når forsvaret er under pres.
Afspil fra keeper når modstanderne er på plads.
Keeperen skal så ofte som det er muligt ramme en medspiller, der ikke er under pres. Dette gøres nemmest
med en aflevering eller et udkast. For at dette kan lade sig gøre skal medspillerne også gøre sig modtagelige
over for afleveringen, ved at løbe i position.
Medspillere løber i position
Orienteringsfase/træffe den rigtige beslutning
Afspil fra keeper når modstander er i ubalance.
Keeperen skal lave en hurtig afspilning der er en effektiv måde at sætte modstanderen under pres. Dette
gøres bedst ved enten et præcist udspark, eller oftest er det bedst med et udkast, da dette er mere præcist.
Hurtig orientering
Kommunikation både fra keeper og spiller
Træffe den rigtige beslutning
Levere aflevering præcis og i medløb
Keeper skal blive mere aktiv i feltet
Deltagelse i spillet når forsvaret er under pres.
Keeperen skal gøres mere aktiv i deltagelsen af spillet, når forsvaret er under pres, og især når de har front
mod keeperen. Dette kan være med til at afværge nogle farlige situationer samt få mere ro på spillet.
Bevægelse sideværds på banen
Kommunikation
Side | 75
Træffe den rigtige beslutning
Side | 76
Træningsmiljø – styrketræning
Efter succesen med vores styrke- og gymnastik koncept tilbydes pigerne igen styrke-, smidighedstræning og
gymnastik i stedet for indendørstræning.
Træningen foregår i Motionscenteret, DGI huset på Langmarksvej.
Indendørs træningen er for U/18 og U/15 pigerne.
Pigerne har selv mulighed for, at købe forskellige typer klippekort samt 3 mdr. kort eller årskort. Se mere på
www.motions-forum.dk
Åbningstiderne:
mandag – torsdag: 6.00 – 21.00
Fredag
6.00 – 19.00
Lørdag og søndag 8.00 – 16.00
FC Horsens træningstider og datoer:
Vintertræning:
fra uge 2 til uge 10 tilbydes der styrke-, smidighedstræning og gymnastik i
motionscenteret i DGI Huset på Langmarksvej.
Fredag fra kl. 17.00 – 19.00
Træner/leder:
Styrketræning:
Gymnastik:
Jan Ravn, styrketræning
Sara
Side | 77
Træningsmiljø – Indendørstræning/sponsorregler:
I det omfang det er muligt forsøger klubben at stille trænere til rådighed for indendørstræningen.
Følgende trin tilbydes indendørstræning:
U/7 – U/13 piger undtagelsesvis U15
U15 og U/18 træner styrketræning i DGI samt udendørs på kunststofbane i FORUM
Træning:
Alle skal have tilbuddet som indendørstræning. Træningen skal afvikles således alle får en træning der passer
til deres niveau.
Stævnehold:
Hvis der laves stævnehold anbefaler klubben på det kraftigste, at alle spillerne på trinnet kommer med på
minimum ét hold. Hellere få spillere der spiller mange kampe end få spillere der ingen kampe spiller.
Sponsor til stævnehold:
Er der forældre der ønsker at sponsorer indendørs hold, anbefaler klubben som minimum, at sponsoratet
gives på tværs af trinnet, og det mest optimale er, at man kan finde en løsning, hvor sponsoratet bidrager til
afdelingens fællesøkonomi.
Bemærk:
Husk at indendørsfodbold er en sekundær del af vores klub tilbud. Det primære for klubben er at pigerne
spiller udendørs fodbold. Derfor vil det være utrolig ærgerligt, at vi mister spillere pga. af en dårlig oplevelse
indendørs, ved fx at en spiller har oplevet at blive ”tilovers” i forbindelse med sammensætningen af
stævnehold.
FC Horsens ønsker med ovennævnte retningslinjer, at få udvandet den udpræget individualisme der
efterhånden er begyndt at præge afviklingen af stævnehold.
Derfor er det heller ikke noget FC´s pigeafdeling ønsker at ligge navn til.
Side | 78
Træningsmiljø - Mentalitetstræning:
Mangler input
Side | 79
Træningsmiljø – KTU træning, :
Mangler input
Side | 80
Træningsmiljø – Skadeforebyggelse / knæ-træning:
Mangler indhold/input
Side | 81
Sundhedssektor:
Fysioterapeutbehandling:
Massør
Kiropraktorbehandling
Psykologbehandling:
Idrætsklinik:
Andre nyttige links:
Stadionklinikken i Århus – www.stadionklinikken.dk
På Stadionklinikken møder man nogle af landets mest erfarne speciallæger inden for ultralydscanning og
behandling af skader i bevægeapparatet. Klinikken var den første i Danmark, der etablerede et tæt
samarbejde mellem reumatologen og ultralydspecialisten med fokus på behandling af skader i muskler, sener
og led. Dette koncept er siden udviklet således, at man kan blive undersøgt, ultralydskannet, evt. få anlagt
ultralydvejledte blokader eller udtømt væskeansamlinger og blive instrueret i genoptræning (evt. via
Stadionklinikkens hjemmeside www.sportnetdoc.dk ) i én og samme konsultation.
Stadionklinikkens læger har gennem de sidste mere end 10 år undervist mere end 1000 danske og
skandinaviske læger i ultralydskanning af bevægeapparatet.
Sportnetdoc – www.sportnetdoc.dk
Er en genoptræningstræningsdatabase for børn og voksen skader. Udviklet af Stadionklinikken Århus.
Side | 82
Sundhedssektor – skadebehandling på stedet:
Når skaden er sket brug RICE metoden og det er vigtigt at begynde den rigtige behandling på stedet med det
samme:
Ro
Hvordan
 Stop idrætsaktiviteten
 Spørg, hvor det gør ondt
 Se på skaden og vurder
 Iværksæt behandling
 Bliv transporteret "hjem"
 Slap af
Hvorfor?
 Forhindre forværring
 Forhindre ny skade
 Undgå forlænget helingstid
Hvor længe
 Så længe der er smerte og tiltagende hævelse
 Ca. 1-2 døgn
(C)Kompression
Hvordan
 Elastisk rullebind omkring
 Fast tryk men ikke afklemme blodtilførslen
Is
Hvordan
 Isposer
 Frossen brun sæbe
(ikke direkte på huden)
Hvorfor?
 Virke smertelindrende
 Vævssammentrækkende
 Mindske blødning
Hvor længe
 Konstant 1 - 2 døgn
 De første 6 timer: 25 min. i timen
 Resterende tid: 10 min i timen/30 min hver
anden time
 Herefter ved smerte/hævelse
Elevation
Hvordan
 Placer skadestedet højt - over hjertehøjde
 Med understøttelse af skadet sted
Hvorfor
 Begrænse blødning
 Begrænse væskeudsivning til vævet
Hvorfor
 Blodtrykket sænkes på skadestedet
 Blødningen i vævet nedsættes
 Tilbageløbet til centrale kredsløb bedres
Hvor længe
 Konstant 1 - 2 døgn (ikke om natten uden
opsyn)
 Herefter så længe der er hævelse
Hvor længe
 Ca.1 - 2 døgn
Side | 83
Sundhedssektor – opfølgning:
Hvor går jeg hen
Hvem kontakter jeg
Side | 84
Sportslige og sociale aktiviteter:
Sportslige og sociale arrangementer i FC´s pigeafdeling
Træningslejr, (alle trin)
Hvert år i marts og april afholder FC Horsens pigeafdeling træningsturnering for samtlige af vores egne
spillere. Turneringen foregår på vores lokale baner i Horsens, og pigerne er indkvarteret på skoler i nærheden
af FC Horsens. Microputpiger deltager kun fra lørdag til søndag.
Dana Cup, (U12 – U19)
Hvert år deltager FC Horsens pigeafdeling i Dana Cup i uge 30 fra mandag til lørdag. Turen tilbydes til
samtlige U18, U15, U13 og U12 piger. Derudover stiller vi med et U19 hold i år, således
1. års senior og 3 års junior danner dette hold.
REMA 1000 Cup (Sejs) (U/9 – U/11)
FC Horsens tilbyder stævne for de mindre årgange fra U9 – U11 inden sommerferien. Stævnet forgår over en
hel weekend, og der vil være mulighed for forældre camping. Turen tilbydes til samtlige piger uanset niveau.
Venindeaften:
I opstarten på sæsonen tilbydes der fra U/7 – U/12 venindeaftener, hvor alle piger må invitere en kammerat
eller veninde med til træning, hvorefter pigerne slutter træningen med frugt og safte- eller sodavand.
Pigeafdelingen afholder denne udgift og planlægges selvfølgelig i samarbejde med trænerne.
Stævner:
Det er frivilligt, om man vil deltage i stævner. Trænere og forældre kan frit tilmelde hold til stævner. FC
Horsens dækker til udvalgte stævner, i det tilfælde trinnet ikke har deltaget i et sommerstævne, eller det er til
et udtaget stævne. Derudover dækker klubben omkostninger i forbindelse med turneringsdeltagelse.
På de mindste årgange kan trænerne tilmelde sig 1-2 stævner i foråret og 1-2 stævner i efteråret, hvor
klubben dækker udgifterne for deltagelse i stævnerne.
Bemærk, at stævner udbudt at DBU Jylland typisk skal tilmeldes via kluboffice. I Dette tilfælde, kan vores
ansvarlig for holdtilmelding i pigeudvalget kontaktes. Se link til FC´s pigeudvalg på hjemmesiden:
http://www.fchorsens.dk/pigeudvalg.php
Skoleturnering:
FC Horsens deltager aktivt i planlægningen og udførslen af skoleturneringen i oktober måned. Vi håber alle
pigerne fra U/7 – U/12 deltager i turneringen.
Intern 3 bold turnering i FC Horsens:
Med hjælp fra BGI´s elever afholdes der i foråret og i efteråret intern 3 bold turnering. BGI stiller dommere
til rådighed.
Fodboldskoler:
Fodboldskoler i FC Horsens. 4 x forår og 4 x efterår. Fodboldskolerne er for U12, U13 og U15. Der tilbydes
ligeledes målmandstræning for samme årgange.
Afslutning:
Alle trin holder minimum en samlet afslutning i forbindelse med forårsturneringen og efterårsturneringen.
Udgifterne til afslutning dækker trinnet selv via deres trinpenge, der udregnes ud fra, at en spiller giver 125
kr. i indtægt til trinnet, som man kan afholde aktiviteter eller afslutning for.
Side | 85
Sportslige og sociale aktiviteter - mikrofodboldskolen:
Målet:
Skal være en aktivitet der bruges til at hverve nye medlemmer. I sig selv er det ikke en succes, hvis der
kommer mange af klubbens egne spillere. Målet skal være, at der er en fornuftig andel af egne spillere, der
således tager nye kammerater eller veninder med.
I forbindelse med deltagelse af nye spillere, skal repræsentanterne for pigeafdelingen, være særlig
opmærksom på disse, og forsøge at motiverer dem til at fortsætte som spiller i FC Horsens.
Markedsføring:
Pressemeddelelse sendes til Onsdagsavisen og Horsens Folkeblad
Annonce i Onsdagsavisen og Horsens Posten
Plakater på skolerne
Online markedsføring via Facebook og fchorsens.dk
Flyers til vores medlemmer med opfordring til at tage en veninde med til mikrofodboldskolen
Tid og sted:
Afvikles fra den 7. – 9. maj i FC Horsens.
Fredag fra klokken 16.30-18.30 og lørdag og søndag fra 10.00-15.00.
Aldertrin:
DBUs Mikrofodboldskole er for de seks- til otte-årige født 2002-2004
Træner/leder:
Skolen drives primært af drengeafdelingen, men pigeafdelingen skal bidrage med træner til denne weekend.
En træner fra U/9, U/8 eller U/7 som minimum skal deltage som træner. Nogle af vores pigehjælpere skal
også stille sig til rådighed i det omfang de har tid.
Side | 86
Sportslige og sociale aktiviteter - pigeraketten:
Målet:
Skal være en aktivitet der bruges til at hverve nye medlemmer. I sig selv er det ikke en succes, hvis der
kommer mange af klubbens egne spillere. Målet skal være, at der er en fornuftig andel af egne spillere, der
således tager nye kammerater eller veninder med.
I forbindelse med deltagelse af nye spillere, skal repræsentanterne for pigeafdelingen, være særlig
opmærksom på disse, og forsøge at motiverer dem til at fortsætte som spiller i FC Horsens.
Markedsføring:
Pressemeddelelse sendes til Onsdagsavisen og Horsens Folkeblad
Annonce i Onsdagsavisen og Horsens Posten
Plakater på skolerne
Flyers til vores medlemmer med opfordring til at tage en veninde med til pigeraketten
Online markedsføring via Facebook og fchorsens.dk
Tid og sted
Afvikles i samarbejde med DBU, og markedsføres via vores hjemmeside i på de respektive trin.
Træner og trænerassistent påsætning:
U10, U9 og U8 er ansvarlig for træneropsætningen i samarbejde med sportskonsulenten.
Dernæst trækker klubben på deres U15 og U18 spiller, der skal hjælpe til som trænerassistenter.
Side | 87
Sportslige og sociale aktiviteter - skolefodbold:
Målet:
Skal være en aktivitet der bruges til at hverve nye medlemmer. Klubben skal være repræsenteret med
hjælpere til arrangementet der afholdes indendørs i april måned. Vores egne medlemmer skal motiveres til at
stille et klassehold og gerne med nye spillere der ikke er klubspillere i forvejen.
Hjælpere:
Brian Pedersen og Poul Bach er indtil videre repræsentanter for klubben. Til selve turneringsdagen skal vi så
vidt det er muligt, stille med flere hjælpere, der kan bidrage positivt til arrangementet.
Sponsor:
3F i Horsens støtter arrangementet med et kontant sponsorat.
Markedsføring:
Online markedsføring via Facebook og fchorsens.dk
Flyers til vores medlemmer med opfordring til at deltage med et klassehold, gerne med nye spillere der ikke
er klubspillere i forvejen.
I samarbejde med de pigeklubberne i Horsens Kommune laves der en fælles brochure, der fortæller om de
enkelte klubber og hvad de kan tilbyde.
Tid og sted:
Afvikles i oktober måned
Træner/leder:
Leder:
1-2 tovholdere der er med i planlægningen
Der skal brugers yderligere 3-4 frivillige på selve arrangementsdagen
Side | 88
Sportslige og sociale aktiviteter - talentskoler:
FC Horsens afholder talentskoler for følgende årgange:
1. U12 & U13 piger
ca. 35-40 spillere
2. U15 piger
ca. 40 spillere
Sted, dato og tidspunkt:
Afvikling af fodboldskolerne foregår i foråret og efteråret i FC Horsens samt i vinterhalvåret på
kunststofbanen i BGI med følgende intervaller:
Foråret 4 gange træning
Efterår 4 gange træning
Vinter 4 gange træning (BGI Akademiet)
Udtagelser af U15, U13 og U12 piger
Spillere er ”udvalgt” til at deltage. FC Horsens træner udtager dem som skal deltage, og alle klubber i
Horsens samt oplandet, har ligeledes mulighed for at sende deres ”udvalgte” spillere ind til træning.
Hvorfor talentskoler?
Vi vil gerne give de bedste spillere en mulighed for, træne med andre på samme niveau. Træningen er åbne
og alle forældre samt klubtrænere er meget velkomne til at overvære træningen, og dermed få inspiration til
den daglige træning.
Scouting:
Talentskolen skal være et naturligt sted at finde nye talenter i oplandsklubberne og spotte dem på vores
talentskole. Eventuel bruge muligheden for, at anbefale spillerne at starte på Eliteklasse.
Deltager gebyr:
Spillerne betaler som udgangspunkt et mindre beløb for at deltage på talentskolerne. Dette beløb dækker
forplejning samt afslutning på talentskolerne den sidste træning i hver ”sæson”.
Nyt på talentskolen:
Den sidste del af træningen spilles på 2 stk. specielle 3 boldbaner, hvor hver træningspas er en
kvalifikationsturnering med afslutning og finale den sidste gang talentskolen træner inden sommerferien. Se
banen på www.fchorsens.dk
Profiler og event:
Klubben forsøger at skaffe AC profiler til talentskolen og vil i det omfang det er muligt, lave forskellige
events på talentskolen.
Træningssted og tid:
Fredag og lørdag. Fredag i forbindelse med forårssæsonen og frem til efterårsferien. I forbindelse med
vintertræningen vil det primært være lørdag der trænes.
Tilmelding:
Tilmelding via mail til de kontaktansvarlige på talentskolen.
Betaling:
Via Billetto eller kontakt afregning på selve talentskolen
Ressource personer:
Overordnet tovholder på det sportslige:
Rekruttering af træner og spillere (kontakt til klubber)
Side | 89
Kommunikationsansvarlig:
Opdatering af websitet samt opdatering af flyers til spillere og trænere
Praktiske ting:
Modtage og registrer spillere samt modtage betaling
Forplejning:
Der skal laves saft og anrettes frugt til spillerne efter træning.
Særlig ved afslutning skal der hentes mad udefra til afslutningen af talentskole.
U15 talentskole:
Cheftræner, U15
+ 2-3 ass . U15
U12 og U13 talentskole:
Cheftræner, U13 og U12
+ 3-4 ass. U12 og U13
Målmandstræning:
1 -2 målmandstræner
Side | 90
Sportslige og sociale aktiviteter – talentskolens etiske regler:
Vores vision med talentskolerne er:
At udvikle pigefodbolden i Horsens og omegn på den
enkelte piges præmisser
Vores mål med talentskolen er at:
 At udvikle pigespillernes teknik og
spilkompetence.
 At sætte spilleren i centrum med gode
fodboldoplevelser og god træning.
 At inspirere spillerne til fortsat udvikling evt. ved
selvtræning.
 At alle trænere i omegnsklubberne vil bakke op og
gerne møde frem til træningen
 At inspirerer trænere.
 At give deltagende klubber mulighed for at få
inspirationstræning på U13 og U15 trinnene
hjemme i klubben.
 At tilbyde gæstetræning i omegnsklubberne på
U15 trinnet
 At pigerne synes det er værdifuldt at deltage
Vores etiske regelsæt er følgende:
For at undgå spillerfiskeri eller misforståelser omkring
spillernes deltagelse i fodboldskolen ønsker FC Horsens
at opsætte et etisk regelsæt, der betyder, at ingen spillere
vil blive kontaktet med henblik på klubskifte.
FC Horsens går meget gerne i dialog med klubberne om
spiller- og talentudvikling i forbindelse med vores elitearbejde omkring U18 DBU licensen.
FC Horsens ønsker at være det bedste alternativ i regionen i pigemester- og U18 DM-rækken i forhold til
vores ”nabo” klubber i Vejle og Århus.
I det hele taget ønsker vi et godt og konstruktivt samarbejde til gavn for den enkelte pigespiller og for
pigefodbolden i Horsens-området.
Side | 91
Sportslige og sociale aktiviteter – samarbejdsklubber:
Input fra database over adresser
Side | 92
Sportslige og sociale aktiviteter – træningslejr:
Input fra indbydelse
Vigtigt at lave den til en social begivenhed og prøve nye spillere. Kan også bruges som
gæstetræningsmulighed.
Side | 93
Sportslige og sociale aktiviteter – brobygningstræningslejr:
Ide til en anden udgave af en træningslejr for U15 og U18
Side | 94
Sportslige og sociale aktiviteter – træner aktiviteter:
Opstartsmøder med træner:
KICK-OFF ellers individuelle møder hvis det er nødvendigt.
Træner spisning:
Trænerne kan få mulighed for at man en gang om måned sætter og spise sammen efter træning.
Pigeafdelingen dækker udgifterne til spisning ud fra en almindelig standard (ingen a la carte menuer - tak!).
Fælles aktiviteter:
Februar:
KICK-OFF
Juni:
Fællesspisning
Juni:
KICK-OFF
August:
Sommerfest
September: Fælles spisning
Januar:
Klubbens træner/leder fest
Januar:
Horsens Sports Award (hvis klubbens økonomi kan bære det)
Fodboldskoler:
4 x forår:
4 x forår:
4 x forår:
U15 fodboldskoler med træner involvering
U13 og U12 fodboldskoler med træner involvering
Målmandstræning på fodboldskolen
4 x efterår: U15 fodboldskoler med træner involvering
4 x efterår: U13 og U12 fodboldskoler med træner involvering
4 x efterår: Målmandstræning på fodboldskolen
7. – 9. maj
Mikrofodboldskole
Maj/august Pigeraketten
Juni uge 26: REMA 1000 Cup
Juli uge 30: Dana Cup
Hver andet år til udlandet
Side | 95
Rollefordeling:
Alle disse fine ord som ”Den røde tråd” er skrevet i, er ikke meget værd, hvis der ikke er ressourcer til
rådighed i klubben. ”Den Råde Tråd” udstikker klubbens holdninger og handlinger, men det er
interessenterne i klubben der skal udfylde rammerne. Interessenter i klubben er der mange af. Vi har
defineret nogle af dem og ud fra deres placeringen i klubbens organisation, har vi prøvet at beskrive deres
ansvarsområder og hvilken rolle de ”spiller” i klubben.
Følgende interessenter har fået en rolle fordeling:

















Spiller
Forældre
Træner
Holdleder
Trinleder
Børnekonsulent
Sportschef
Talentschef
Pigeudvalgsformand
Materialeforvalter
Målmandstræner
Sportsvejleder
Uddannelsesvejleder
Fysisktræner
Fysioterapeut
Video/fotograf
Socialchef
Hvornår er jeg klubmand?
Som leder i klubben er det vigtigt, at man arbejder for klubben som leder og kigger på opgaverne objektivt.
Dette betyder ikke man skal ligge sin forældrerolle på hylden, men det er vigtigt at man adskiller disse 2
roller fra hinanden. Men er man en leder og bliver man inddraget i beslutningsprocesser, skal man være
objektiv i tilgangen til opgaven og ikke træffe beslutninger på baggrund af, hvad det får en direkte eller
indirekte betydning for sine egne børn eller barn.
Rekruttering af interessenter er hele tiden noget klubben arbejder på, og vi laver løbende job opslag til dette
formål.
Under Appendix er der lavet forslag til forskellige jobopslag der kan bruges i det daglige arbejde i klubben.
Nyttige links:
DBU´s ideer til jobopslag:
http://www.dbu.dk/sitecore/content/Faelles/uddannelse_og_traening/klubuddannelse/foraeldre_i_spil.aspx
Side | 96
Rollefordeling - spiller:
Træning!
Vi forventer, at alle har træning som høj prioritet. Det er her vi øver og bliver bedre til mange ting - også
taktiske.
Vi sørger for varieret træning, men har bestemte ting, der skal øves ofte. Man møder op til træning i
påklædning, der svarer til vejret.
Medbring meget gerne drikkedunk - og medbring altid højt humør.
Holdninger!
Vi forventer at alle piger i U15-truppen byder ind. Byder ind uanset niveau. Byder ind på træning, kampe
samt de udfordringer, som vi tilbyder pigerne undervejs. Byder ind på vores planlægning, så vi har styr på
afbud i god tid.
Sidst, men ikke mindst, at pigerne byder positivt ind på at fastholde et stærkt sammenhold.
Nye spillere!
Vi forventer, at nuværende spillere tager rigtigt godt imod nye spillere undervejs. Alle skal føle sig
velkomne.
Side | 97
Rollefordeling - forældre:
Klubbens generelle forventning til spillerforældre er, at man bakker op omkring sit barn eller børns
fritidsinteresse. Dvs. man deltager i det arrangementer klubben afholder, man hjælper med kørsel til kampe,
vask af spilletøj.
Forældrene i klubben har forskellige opgaver de skal løses hen over én sæson. Nedenstående liste er nogle af
de opgaver, vi som klub forventer forældrene tager del i:
1. Forskellige former for vagter i forbindelse med klubben træningslejr i marts og april måned.
2. Cafeteria vagter i klubhuset i faste weekender. Som udgangspunkt har hver enkelt trin i samarbejde
med minimum et andet 2 hele weekendvagter fordelt på et helt år.De pågældende weekender man har
vagten bliver annonceret på vores website www.fchorsens.dk.
Bemærk: Ved cafeteriavagter er børn under 18 år kun ifølge med en voksen
3. Mod op til vores forældremøder
4. Tiltag i klubaktiviteter som hjælper
5. Kørsel til kampe
6. Tøjvask
7. Frugt til kampe
8. Positiv opbakning på sidelinjen. Respekter altid træneren
9. Gerne holdleder eller træner funktion
10.
Hjertesponsor
Side | 98
Rollefordeling - træner:
Hvilken rolle spiller træneren i klubben?
En træner i FC Horsens er ikke bare træner men en person der først og fremmest skal være loyal og fremme
klubbens holdninger som fodboldklub og være med til at fremme det sociale engagement.
Dernæst skal træneren udfører sit arbejde inden for de rammer der aftales på det sportslige plan på trinnet.
Træneren skal hele tiden være i tæt kontakt med forældregruppen omkring trinnet og være bl.a. være
opmærksom på spillere der mistrives på holdet.
Træneren skal blandt andet forsøge at afsøge mulighederne for eventuelle sponsorer eller ”hjertesponsor”.
Træneren skal være i tæt kontakt med og i positiv dialog med trænerkolleger i klubben. Træneren skal være
klar til at bidrage positiv for brobygning mellem de enkelte trin.
Træneren skal sørge for, at klubben ud af til fremstår som en samlet enhed, og føre en løbende
kommunikation med spillere og forældre, således alle er informeret om klubbens holdninger og de aktiviteter
klubben afholder.
Træneren skal være ambassadører for klubben til stævner og turneringer.
Uddannelse:
Træneren der ønsker at dygtiggøre sig som leder eller træner, ønske klubben at støtte økonomisk. Ved større
uddannelser vil klubben typisk forlange en længere varende kontakt på min. 2-3 års arbejde i klubben.
Trænerkontrakt:
Trænerjobbet er beskrevet i trænerkontrakten. Kontrakten er en standard kontrakt fra DIF der er tilrettet. I
kontrakten er anført hvilket hold man træner, et tidsestimat og angivelse af trænerhonorar. Kontrakterne er
som udgangspunkt for et år af gangen, med mindre andet er aftalt. I kontrakten er der et tillæg der beskriver
trænerens øvrige forpligtelser. (se i øvrigt tillæg til kontrakten)
Velkommen i klubben:
Øvrige opgaver og praktisk information omkring klubben er beskrevet i trænermanualen ”Velkommen i
klubben”
Gode råd til trænerne:
Være opmærksom på spillernes humør og mentale tilstand
Vær opmærksom på mobning herunder specielt i omklædningsrum
Mandlige træner bør få kvindelige ledere/forældre til at være synlige i omklædningsrummet, specielt efter
kampe.
Få skabt relationer mellem klub og spilleren og spillerne imellem
Side | 99
Rollefordeling - holdleder:
Som udgangspunkt finder træneren selv sin holdleder.
Holdlederen hjælper træneren på det enkelte trin med, at arrangerer det praktiske i forbindelse med
holdkampe. Holdlederen skal i samarbejde med trinlederen være behjælpelig med at planlægge spiller- og
forældreopstartsmøder.
Ligesom træneren skal holdlederen være med til at fremme og integrerer spillere samt forældre i klubben.
Som holdleder er du ligeledes forpligtet til at fremme klubbens holdninger som fodboldklub og være med til
at fremme det sociale engagement.
Øvrige opgaver som er holdlederens ansvarsområde
-
Udlevering af klubbens informationsmateriale og aktivitetssedler i samarbejde med
trinlederen
Planlægning af afslutning på trinnet i samarbejde med trinlederen
Planlægning af vask, frugt og kørsel (ved over 120 km stiller klubben bus til rådighed)
Sørge for den praktiske planlægning ved hjemmebanekampe. F.eks. fremskaffelse af
drikkedunke, hjørneflag samt lægetaske.
Støt træneren i forbindelse med ”skadede” spillere
Afvikling af sociale arrangementer for holdet/trinnet sammen med trinlederen
Aktiv i indsatsen med at skaffe cafeteria hjælp til weekenderne i samarbejde med trinlederen
(skal ikke selv står der)
Øvrige opgaver og praktisk information omkring klubben er beskrevet i trænermanualen ”Velkommen i
klubben”
Holdlederen er ikke lønnet med et honorar ligesom trænerne, men man får udleveret en tøjpakke til en værdi
af ca. 600-900 kr. én gang årligt eller efter behov.
Side | 100
Rollefordeling - trinleder:
Trinlederen hjælper træneren på det enkelte trin med at arrangerer forskellige sociale tiltag for hele trinnet,
samt hvis nødvendigt med de mere administrative forhold omkring holdet (kontingent, kampkort,
stævnetilmelding ect.).
Ligesom træneren skal trinlederen være med til at fremme og integrerer spillere samt forældre i klubben.
Som trinleder er du ligeledes forpligtet til at fremme klubbens holdninger som fodboldklub og være med til
at fremme det sociale engagement og klubbens aktiviteter.
Trinledere deltager i udvalgte pigeudvalgsmøder, hvor trinlederen får en grund information omkring
klubbens aktiviteter og vigtige opgaver/projekter for afdelingen.
Trinlederen skal være behjælpelig med at planlægge spiller- og forældreopstartsmøder forud for
sæsonopstart samt såfremt behovet opstår.
Øvrige opgaver som er trinlederens ansvarsområde









Indsamling og opdatering af spillerlister inkl. mobiltelefon nummer og mail adresse på
forældre til spillerne.
Indsamling af spillelister i forbindelse med kontingentopkrævning
Opfølgning på udleverede informationsmaterialer og aktivitetssedler fra klubben. (DANA
Cup, REMA 1000 Cup, stævnesedler, diverse klubinformation). Informationerne kommer
normalt ud som mail og trinlederen følger op på at alle får informationen.
Afholdelse af sociale events på trinnet i samarbejde med træner
Behjælpelige med at skaffe vagter til klubbens træningslejr
Indsamling af sedler/betaling i forbindelse med klubarrangementer
Aktivering af spillerne omkring klubarrangementer f.eks. DBU pigeraket
(Kun relevant for U15 og U18 trinlederen)
Aktiv i indsatsen med at skaffe cafeteriahjælp til weekenderne (skal ikke nødvendigvis selv
står der)
Sørge for holdbillede til hjemmesiden eventuel i samarbejde med klubbens fotograf.
Talentskole for U12, U13 og U15:
Se under beskrivelse under talentskole
Cafeteriavagter:
Dækkes i øjeblikket ind af frivillige fra hele foreningen.
Honorar:
Trinlederen er ikke lønnet med et honorar ligesom trænerne, men man får mulighed for at bestille tøj fra
klubbens Hummel aftale til en værdi af ca. 600-900 kr. en gang årligt eller efter behov.
Side | 101
Rollefordeling - børnekonsulent:
Børnekonsulenten er pigeudvalgets forlængende arm ud i klubben blandt de mindste. Børnekonsulenten har
ansvaret for at udstikke retningslinjerne for, hvordan træningen bliver startet op på de respektive årgange fra
U6 – U12.






















Afholde evalueringsmøde for trænere og årgangskoordinatorer på de mindste årgang fra U6-U12
Afholde opstartsmøder for trænere og årgangskoordinatorer i de 3 afdelinger
Sikre at der afholdes forældremøder 1 – 2 gange årligt fra U6 – U12
Uddannelse - informere trænere og ledere om kurser og seminarer
Informere trænere og årgangskoordinatorer løbende under sæson
Rekruttere til ledige stillinger/klubopgaver via årgangskoordinatorer
”Ansætte” og forventningsafstemme med nye.
Sikrer trivsel i børne- og ungdomsafdelingen
Introduktion – sikre god start for nye trænere, årgangskoordinatorer, udvalgsmedlemmer.
Afholde sæsonafslutning i juni for U5- U12
Administrator af opdateret personaleliste
Opdatere Børne- og ungdomsudvalgets hjemmeside
Opdaterer informationsfolder til nye
Opdatere trænermanual
Bestille og give Alders relateret træningskoncept (AKT-) - bogen til nye trænere (materiale på kurset
Børnefodboldens Basis)
Skrive referater fra ungdomsudvalgsmøder og lægge dem på www
Ansvarlig for spillertøj (A)(blanket anvendes og distribueres via årgangskoordinatorerne)
Teknikmærker en mulighed
Udbrede kendskab til stævner og turneringer
Samarbejde ungdom og senior
Tages med på råd omkring talentarbejde, klubudvikling, målsætninger.
Ud- og aflevering af nøgler til boldrum og skabe.
Sekundært:
 Trænerregistrering videres sendes til pigeudvalgskoordinator for dette område. (trænerkontrakter og
børneattester)
Side | 102
Rollefordeling - ungtræner:
Ungtræneren indgår som hjælpetræner på klubbens yngste årgange. Træneren skal kunne indgå på
forskellige niveauer, men aldrig blive en erstat for den ”voksne træner”.
Typisk skal vores ungtræner findes blandt vores U15 og U18 trin, således vi som klub udnytter de ressourcer
der findes blandt vores egne spillere. Klubbens målsætning er selvfølgelig også, at vi bliver bedre til at
inddrage egne spillere, og udvikle de spillere som kunne have lyst til selv at blive træner på sigt.
Klubben arbejder med 2 forskellige profiler i forhold til hvad vi kan forvente af en ungtræner.
Profil 1:







Møder til tiden, eventuel afbud afgives i god tid
Selvstændig
Engageret
Optræder som et forbillede for børnene
Stå for opvarmningen af et helt trin
Kan ændre- og reflektere over en øvelse med en gruppe spillere
Deltagelse i udvalgte sociale arrangementer på trinnet
Profil 2:









Møder til tiden, eventuel afbud afgives i god tid
Selvstændig
Engageret
Optræder som et forbillede for børnene
Kan håndtere en mindre gruppe af børn, og støtte en større gruppe.
Bidrage med øvelser som kan indgå i træningen
Skal af træneren lære at udføre opgaver som at stå for opvarmning, gennemføre øvelser mv.
Er i stand til at støtte træneren
Deltagelse i udvalgte sociale arrangementer på trinnet
Aflønning af ungtræner:
Ungtrænere aflønnes som udgangspunkt med gavekort fra klubbens tøjsponsor samarbejdspartner.
Sportsudstyr:
Når man indtræder i klubben som ungtræner får man stillet en tøjpakke til rådighed hvoraf noget af udstyret
skal leveres tilbage efter brug:
Ungtræner tøjpakke:
Sweat-shirts
Træningsdragt (til låns)
Navn og FC logo bryst, FC Horsens Ungtræner logo ryg
FC logo bryst, FC Horsens Ungtræner logo ryg
T-shirs
Shorts
Navn og FC logo bryst, FC Horsens Ungtræner logo ryg
FC logo
Sponsor
Middelfart Sparekasse (logo på bryst)
Side | 103
Rollefordeling - sportschef:
Sportschefen referer direkte til pigeudvalgsformanden og skal arbejde med følgende.
Sportschefen har det sportslige ansvar og skal sammen med den talentudviklingsansvarlig være ansvarlig for
at klubbens målsætninger og sportslige visioner bliver implementeret ud i klubben. Disse visioner er
ovennævnte selv med til at udvikle og definer i samarbejde med pigeudvalget og sports- og licensudvalget.
Sportschefen bliver den ansvarlige for Sports- og licensudvalget.
Sportschefen er bindeleddet mellem Sports- & licensudvalget og trænerne på U12 – U18 sammen med
udvalgets øvrige medlemmer.
Sportschefen er ansvarlig for samarbejdet til Stensballes 1.div og være med omkring udveksling af
spillere/samtræning - i samråd med den talentudviklingsansvarlige og de ansvarlige trænere.
Sportschefen er sammen med pigeudvalgsformanden, den der tegner klubben såvel indadtil på U12 – U18
samt udadtil på det sportslige - dog kan der trækkes på de forskellige kompetenceressourcer i den
sammenhæng, hvor opgaven har betydning for dennes ansvarsområder.
Sportschefen har også reference til kommunen, college/eliteklasse, BGI og andre "partnere" som er centrale i
klubbens daglige sportslige virke og en fortsat videreudvikling af aftalerne – eventuel i samråd med den
talentudviklingsansvarlige eller pigeudvalgsformanden.
Arbejdsopgaver:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Implementering af Den Røde Tråd i klubben, således alle træner bliver bekendt med den. Den Røde
Tråd er så vidt det er muligt tilpasset DBU´s ”holdninger og handlinger”.
Løbende motivering af træner til uddannelser samt kursusplanlægning i samarbejde med
børnekonsulenten. Relevante DBU kurser/seminar eller også afvikles som interne klubkurser.
Være aktiv omkring hvervning af nye træner fra U12 – U18 samt afholdes af ansættelsesmøder og
kontaktudarbejdelse i samarbejde med pigeudvalgsformanden.
Kontakt til pigeudvalget(deltagelse af udvalgsmøder efter behov)
Kontakt til oplands- og samarbejdsklubberne med henblik
frivillig deltagelse i vores talentskoler
på U12, U13 og U15. Klubben stiller en sparringspartner til rådighed for denne opgave.
Kontaktansvarlig mellem træner og klubben i forbindelse med hvervning af nye spillere til klubben.
Afvikling af møder i forbindelse med spiller kontakt afholdes af den talentansvarlige samt træneren på
trinnet.
Være med til i samarbejde med trænerne at udtage spillere til fælles unionstræning eventuel i
samarbejde med børnekonsulenten.
Rådgivning om hvilket niveau hold skal tilmeldes og hvor mange eventuel i samarbejde med
børnekonsulenten samt den ansvarlige fra pigeudvalget for holdtilmelding.
Udarbejde en plan sammen med trænerne og den talentansvarlig omkring brobygning op til
sæsonskiftet samt afvikling af trænermøder ca. 1 gang pr. måned eller efter behov.
Den daglige sparring med trænerne og laver aftale med dem ud fra de beslutninger der bliver vedtaget
i FC´s pigeudvalg og sammen med den talentudviklingsansvarlige
Kontakt til pigerne/forældrene, som ved, at de kan gå til, hvis de skønner at have brug for sportschefen
og omvendt.
Side | 104
Klubben stiller en børnekonsulent til rådighed for U5 – U11 trinnet, der ligeledes er sportslig ansvarlig.
Børnekonsulenten er uddannelsesansvarlig for hele pigeafdelingen, således personen har en grundlæggende
kendskab til vores træners kompetence niveau fra U6 og U18 samt vores seniortrin.
Side | 105
Rollefordeling – Administrationsansvarlig (Licensbetinget):
NY tekst
Side | 106
Rollefordeling – Sportsvejleder:
FC´s sportsvejleder spiller en vigtigt rolle for klubben, da klubben bestræder sig på, at have en
rådgivningsservice for de spillere der er udtaget til DBU samlinger.
Sportsvejlederen hovedansvarsområde er at varetage:
1. Varetage klubbens holdninger og handlinger til talentudvikling i forhold til spillere der er udtaget
til DBU samlinger.
2. Varetage spillerens interesse i forhold til udtagelse til DBU samlinger.
3. Rådgive/vejlede spillerne og forældrene, således spillere og forældre er mentalt forberedt på den
udfordring eller der er forbundet med DBU´s træningssamlinger.
4. Information om klubbens tilbud omkring ekstra træning i klubben eller til morgentræning i
relation til, at forbedre spillerens muligheder for at blive udtaget til træningssamlinger og/eller
DBU´s ungdomslandshold.
5. Generel coaching af spillerne i samarbejde med træneren fra U13 – U18. F.eks. spillere der ligger
under dem som udtages til træningssamlinger.
Dokumentation:
Udarbejdelse af en sportslig træningsplan for den enkelte ungdomsspiller der er eller har været udtaget til
træningssamlinger.
Dokumentation:
Oplæg på hvordan vi mener et træningsoplæg skal være skruet sammen på fra U13–U18.
DBU kontakter:
Alt kommunikation fra DBU til spillerne skal som minimum sendes som kopi til Sportsvejlederen/klubben.
OBS:
Det er vigtigt, at når en spiller ikke bliver udtaget til det videre træningsforløb, at sportsvejlederen hjælper
spillere videre mentalt, hvis klubben og forældrene skønner det er nødvendigt.
Bilag:
Spillerplan
Side | 107
Rollefordeling – Uddannelsesansvarlig(Licensbetinget):
FC´s uddannelsesansvarlig en vigtigt rolle for klubben, da klubben betræder sig på, at have en
vejledningsservice for de ungdomsmedlemmer der er under uddannelse i TEAM Danmark samarbejde:.
Uddannelsesvejlederen har nedenstående hovedansvarsområde at varetage:
1. at varetage pigeafdelingens interesse for de ungdomsmedlemmer, der er elever på de uddannelses
institutioner der er en del af TEAM Danmark samarbejde.
i. Eliteklasserne på Langmarkskolen
ii. 10. klasse
iii. Ungdomsuddannelserne Business College Horsens, Statsskolen, Horsens
Gymnasium, VIA University College og VIA erhvervsuddannelser
iv. BGI akademiet
Være bindeleddet mellem klubben og uddannelsesstedet fagligt.
Den sportslige kontakt varetages af morgentræneren mellem skolen og klubberne.
Tilflyttere:
Specielt de spillere som er flyttet til byen skal have en særlig attention.
Side | 108
Rollefordeling – Fysisktræner:
Fysisktræneren indgår i sundhedssektoren og har det daglige ansvar for den generelle fysisktræning og for
genoptræningen af skadede spillere.
Fysisktrænerens arbejde er gennemsnitlig 1 gang ugentlig uden for sæsonen. Fysisktræneren planlægger
sammen med sundhedssektoren, hvordan pigerne skal træner i vinterperioden imellem turneringerne. I
forbindelse med turneringen er i gang, får fysisktræneren mere karakter af, at være træner for de spillere der
er skadet.
Fysisktræneren er i samarbejde med fysioterapeuterne ansvarlige for den fysisktræning pigerne fra U12 U18 tilbydes. Klubben stiller delvis styrketræningsfaciliteter til rådighed i klubhuset, og derudover
samarbejder klubben med lokale fitnesscenter.
Støtte til spillerne:
Fysisktræneren skal desuden være til støtte for de spillere som er i et skadesforløb, således de ikke mister
motivationen og derved tabes for klubben. Skadede spillere skal føle de er en del af holdet selvom de er
skadet.
Genoptræning:
Fysisktræneren har ansvaret for, at de spillere der er i et skadesforløb, for den nødvendige genoptræning. Der
udarbejdes et individuel forløb med spilleren i samarbejde med sundhedssektoren.
I et skadesforløbet skal spillere møde til træning, således de under et skadesforløb føler de er en del af holdet.
I stedet for fodboldtræning, går spilleren i FC´s styrketræningsrummet og træner. Fysisktræneren skal
minimum en gang ugentlig følge op på de spillere som er i et skadesforløb.
Det er i samarbejde med sundhedssektoren, at fysisktræneren vurderer hvornår en spiller er klar til at træne
spille fodbold og hvornår man kan være med i kampe igen.
Side | 109
Rollefordeling – Fysioterapeut:
Fysioterapeuten har ansvaret for udredning af spillernes skader go skal sørge for, at de bliver videre sendt til
de rigtige behandlingssteder.
Sundhedstjek af landsholdsspillere:
Fysioterapeuten skal i forbindelse med, at spillerne bliver udtaget til diverse landshold, sørger for, at
spillerne bliver fysisk vurderet, således landsholdsfysioterapeuten får en advisering om spillernes sundheds
tilstand. Dette skal fremsendes 2 dage før landsholdssamling. (Se uddrag af tilsigelses til
landsholdsindkaldelse
Side | 110
Rollefordeling - Pigeudvalgsformand:
Mangler input
Side | 111
Rollefordeling - Talentchef:
Talentchefen har sammen med U12, U13, U15 og U18 trænerne og øvrige relevante ledere i klubben,
ansvaret for hvilke talenter i klubben og spillere udefra der er interessante for klubbens fremtidige sportslige
strategi.
Klubbens talentchef skal være bekendt med, hvad der for klubben er interessante spillere på DBU´s
træningssamlinger, således klubben i samarbejde med trænerne, ved hvem der kan være relevante at
kontakte, efter klubbens egne regler for kontakt af nye spillere.
Arbejdsopgaver som talentchef:
Talentchefen har ansvaret for, at klubben har opdaterede lister over de spillere:
 Der kan være kommende nye spillere i klubben
 Der skal inviteres til Elitetræningssamlinger arrangeret af klubben
 De kommende talenter/elever klubben finder relevante, der skal søge om
optagelse på sportscollege
 De kommende talenter/elever klubben finder relevante, der skal søge ind på Eliteklasserne
Kriterierne for udvælgelsen af spillerne til sportscollege og eliteklasserne udarbejdes i samarbejde med
sportsudvalget.
Eksterne ressourcer:
 Trænerne på hver enkelt trin fra U12 - U18
 Andre relevante træner der har relation til regionens talenter
 Sportschefen
 Børnekonsulenten
 Forældre der har spillere med på DBUs talenttræninger
Side | 112
Rollefordeling - Materialeforvalter
Klubben har udarbejdet en spiller- og trænerfolder fra hummel, hvor det er muligt at bestille sportsartikler til
butikspriser minus 20%. Købet foretages i butikken Sportmaster, og man fremviser folderen i butikken.
Folderen kan downloades fra vores hjemmeside under de enkelte trin under menupunktet træner og
træningstider.
Bestilling af træningsdragter foregår via klubben hjemmeside under menupunktet dragtbestilling.
Trænernes bestillinger skal ligeledes foregå via materialeforvalterens menupunkt på hjemmesiden, hvor der
er en bestillingsformular eller via email.
Det er trænerens/lederens eget ansvar, at få bestilt til eget brug efter de aftaler der er lavet med klubben, samt
bestilling af trinrelateret materiale, såsom bolde, veste, kegler, sportsartikler til lægetaske mv.
Sportspleje artikler:
Klubben stiller en lægetaske til rådighed på alle årgange efter behov. Lægetasker bruges til skader i
forbindelse med træning og kampe.
Spillere der har brug for løbende at bruge sportspleje artikler til skadepleje eller forebyggelse, skal selv have
deres egne artikler med eller også kan det købes af klubben.
Side | 113
Rollefordeling - Målmandstræner:
Mangler input
Side | 114
Rollefordeling – Video og fotograf:
Klub fotograf
For at styrke klubbens visuelle identitet, så har klubben deres egen klubfotograf. Klubfotografen skal hjælpe
de enkelte trin med, at få taget holdbilleder til websitet.
Holdbillederne er vigtige i relation til vores sponsorer, men også i forhold den glæde det bringer vores
spillere(specielt de mindste), over at være afbilledet på klubbens website.
Dernæst har fotografen ansvaret for, at alle træner/ledere bliver fotograferet til website.
Fotostilen:
Alle vores træner/ledere skal afbilledes foran klublogoet ved hovedindgangen. Alle skal være iført
sportsbeklædning med vores tøjsponsor og vores trænersponsor.
Aktiviteter:
Når klubben afholder aktiviteter sportslige som sociale, kan fotografen i det omfang det er muligt bestilles til
at komme og fotografere begivenheden. Billeder af vores begivenheder er et vigtigt element, når vi f.eks.
skal markedsfører den samme begivenhed næste år.
Videomand:
Klubben tilstræber at have en videomand knyttet til klubben, således der kan optages videoer af bl.a.
udvalgte kampe på U18 og U15. Videoerne af holdkampe skal bruges fodboldfagligt.
På U18 DM har vi via licenskravene fra DBU forpligtelsen til at videofilme alle hjemmekampe. Til dette er
der udarbejdet en manual fra DBULæs mere om dette i under klubbens træningsmiljø og kampafvikling.
Aktiviteter:
Ligesom ved fotografen skal klubben forsøge at bruge video som et medie til at fremme klubbens kvalitet og
fremvise de afholdte begivenheder med levende billeder.
Klubben af oprette en youtube profil til dette formål.
Side | 115
Rollefordeling - socialchef:
Opfølgning på spillere som ikke trives(kommer ikke til træning)
Spillere der har det svært skal hjælpes
Kursus:
Afholdes af kursus i sociale problemstillinger med spillerne.
Side | 116
Rollefordeling - støttefamilie:
Den primære opgave for støttefamilierne er, at hjælpe de spillere som er flyttet til byen i forbindelse med
Sportscollege.
Som støttefamilie skal man forsøge at skabe nogle trygge rammer/omgivelse sammen med klubben og
trænerne. Vores fælles mål er, at skabe nogle rammer, således spillerne får nemmere ved at passe lektier og
dyrke fodbold på eliteplan. Dernæst får vi i fællesskab skabt sociale voksenrelationer til klubben.
Det er op til hver enkelt støttefamilie hvor meget man kan bidrage med, men nedenstående forslag kunne
være relevant af være opmærksom på:
-
Inviter spilleren hjem til et måltid mad og eventuel hjælpe med en madpakke ved samme
lejlighed én gang om ugen..
-
Tilbyde overnatning en gang om ugen, eventuel i forbindelse med transport til
morgentræning i BGI, eller ved anden lejlighed f.eks. op til weekendkampe, således
spilleren ikke skal transportere sig selv fra Sportscampus til klubben.
-
Være opmærksom på spillerens fødselsdag, hvis spilleren ikke har mulighed for at rejse
hjem eller kommer langvejs fra.
-
Være opmærksom på, hvis spilleren mistrives (dropper morgentræningen eller
klubtræningen).
-
Forhører sig om man skal hjælpe spilleren ved sygdom med mad indkøb eller afhentning af
medicin.
-
Opretholde en rimelig kontakt til spillere, der er afstemt med forventninger fra spillerens
side og støttefamilien.
Opgaven som støttefamilie er ikke en bunden opgave og kan til enhver tid ophæves. I tilfælde af, at man
ønsker at stoppe som støttefamilie, skal klubben have besked, således klubben kan få afklaret med spilleren,
om der skal findes en ny støttefamilie.
Kontaktperson for støttefamilie ordningen:
Den administrative for U18 licensen.
Side | 117
Appendix:
Klubaftaler (talent aftale)
Klubaftaler (udviklingsmiljø)
Spiller træning og udviklingsplan
Skema spillersamtale
Keeperobservationsskema
Scouting/kontakt beskrivelse
TidsCheck til forældrene
Kørselsbilag
Side | 118