FC GOG

7
Mappingtabel, bygningsdele
Forvaltnings Klassifikation
Version 2.2
Marts 2013
Indhold
side
7.1
Formål og anvendelse
3
7.2
Mapping fra SfB
5
7.3
Mapping fra ”gammel” konto 115 og 116
(det almene byggeri)
14
2
7.1 Formål og anvendelse
I forbindelse med indarbejdningen af Forvaltnings
Klassifikation i det eksisterende byggeri vil det være
nødvendigt at flytte bygningsdele fra den nuværende
placering i SfB til Forvaltnings Klassifikation. Dette hefte rummer den nødvendige mapping, se afsnit 7.2.
SfB bygningsdelstavle har i en årrække været anvendt
til klassifikation af bygningsdele både i byggeri og i
ejendomsforvaltning. I det almene boligbyggeri haren
modificeret udgave af tavlen tillige været anvendt som
udgangspunkt for kontoplaner til drift. Dette hefte
rummer mapping fra den modificerede udgave af tavlen (kontoplan for konto 115 og 116) til Forvaltnings
Klassifikation, se afsnit 7.3.
Siden SfB-systemet blev udgivet af Byggecentrum i
1988 har det ikke fra centralt hold været ajourført. I
takt med at nye bygningsdele er kommet til, er der
derfor sket en ikke koordineret udbygning af systemet.
Denne mapping følger den trykte udgave af BC/SfB
1988.
Generelt set er mappingen fra SfB til Forvaltnings
Klassifikation enkel. Det er den, fordi opfattelsen af
begrebet bygningsdele stort set er den samme i de to
systemer. Den er også enkel, fordi begge systemer er
rene klassifikationer på ét niveau. Der eksisterer de
fleste steder et én til én forhold mellem systemerne.
Opmærksomheden skal dog henledes på, at strukturen
i de to systemer i øvrigt er forskellig.
En lille vanskelighed i mappingen er, at der i Forvaltnings Klassifikation er anvendt samme terminologi og
begrebsdannelse som i DBK’s referencesystem for
bygningsdele. En begrebsdannelse, som ikke i alle
henseender er i overensstemmelse med SfB. Dette
hensyn er taget, fordi det ved udviklingen af Forvaltnings Klassifikation var forudsat, at det skulle være
muligt at mappe fra DBK til Forvaltnings Klassifikation.
DBK er nu endelig opgivet, og vil på et tidspunkt blive
erstattet af Cuneco Classification System (CCS).
Spørgsmålet om mapping fra CCS til Forvaltnings Klassifikation er uafklaret
Som det fremgår af mappingen, er der mange eksempler på, at forskellige bygningsdele i SfB leder hen til
samme bygningsdel i Forvaltnings Klassifikation. Det
gælder bl.a. for forskellige typer af vægge i SfB, som
alle mapper til ”væg” i Forvaltnings Klassifikation. Dette skal ikke opfattes som udtryk for, at der i Forvalt-
3
nings Klassifikation skal arbejdes med en mindre detaljering end i SfB, men alene at typer i Forvaltnings
Klassifikation placeres som egenskabsdata.
Forvaltnings Klassifikation indeholder som SfB overflader som en selvstændig gruppe. Det er dog opfattelsen, at overflader generelt skal betragtes som bestanddele af de bygningsdele, på hvilke overfladerne er
placeret. At gøre overflader til selvstændige bygningsdele er især interessant i forbindelse med vægge og
lofter i rum, som man ønsker at håndtere samlet.
Mappingen fra den modificerede udgave af SfB – altså
den tidligere kontoplan for konto 115 og 116 – til bygningsdelstavlen i Forvaltnings Klassifikation vil være
aktuel for stort set alle ejendomsforvaltninger inden for
det almene byggeri. Mappingen er, som det fremgår af
tavlen, relativt enkel.
4
7.2
Mappingtabel for bygningsdele fra
SfB til Forvaltnings Klassifikation
SfB
SfB bygningsdelstavle
SfB1
BYGNINGSBASIS
Anvendes ikke som begreb
SfB10
Bygningsbasis, terræn
Findes ikke
Sfb10.1
Forberedt grund
Findes ikke
SfB10.2
Byggegrube, inkl. afstivning
SfB10.3
Spunsvægge
bk.væg
Type som egenskabsdata
SfB10.4
Pæle- og brøndfundamenter
bk.fun
Type som egenskabsdata
SfB10.5
Fundamenter i terræn
SfB12
Fundamenter, bygning
bk.fun
Fundament
SfB12.1
Linjefundamenter
bk.fun
Fundament
Type som egenskabsdata
SfB12.2
Punktfundamenter
bk.fun
Fundament
Type som egenskabsdata
SfB12.3
Pladefundamenter
bk.fun
Fundament
Type som egenskabsdata
SfB12.4
Maskinfundamenter
bk.fun
Fundament
Type som egenskabsdata
SfB13
Terrændæk, bygning
bk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB13.1
Terrændæk, kældre
bk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB13.2
Terrændæk i terrænniveau
bk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB 18
Bygningsbasis bygning, øvrige
bk.kan
Kanaler, ingeniørgange
Type som egenskabsdata
SfB 18.1 Kanaler under terrændæk
Kode
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
Findes ikke
?
SfB 18.2 Gruber og sumpe
Findes ikke
SfB2 PRIMÆRE BYGNINGSDELE
Anvendes ikke som begreb
SfB20
Primære bygningsdele, terræn
SfB20.1
Sekundære bygninger (under 10 m2)
ti.sby
Småbygninger
SfB20.2
Hegnsmure
tk.heg
Hegn
Type som egenskabsdata
SfB20.3
Støttemure
tk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB20.4
Teknikgange i terræn
tk.tek
Teknikgang
SfB20.5
Fodgængerbroer, viadukter m.m.
tk.bro
Bro
Type som egenskabsdata
tk.tun
Tunnel
Type som egenskabsdata
SfB20.6
Trapper og ramper i terræn
tk.tra
Trappe og rampe
Type som egenskabsdata
SfB21
Ydervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB21.1
Kælderydervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB21.2
Lyskasser
bk.lys
Lyskasse
SfB21.3
Ydervægge, ekskl. kælderydervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB22
Indervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB22.1
Kælderindervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB22.2
Indervægge, ekskl. kælderindervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB22.3
Skaktvægge, skorstensv., install. skakte
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
5
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
SfB22.4
Skakte for elevatorer
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB23
Dæk
bk.dæk
Dækkonstruktion
SfB23.1
Kælderdæk og krybekælderdæk
bk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB23.2
Etagedæk
dk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB23.3
Tagdæk. Særlige dæk under opbyg. tage
bk.dæk
Dækkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB24
Trapper og ramper
bk.tra
Trappe
bk.ram
Rampe
SfB24.1
Kældertrapper, udvendige
bk.tra
Trappe
Type som egenskabsdata
SfB24.2
Trapper, udvendige
bk.tra
Trappe
Type som egenskabsdata
SfB24.3
Trapper, indvendige
bk.tra
Trappe
Type som egenskabsdata
SfB24.4
Ramper, udvendige
bk.ram
Rampe
Type som egenskabsdata
SfB24.5
Ramper, indvendige
bk.ram
Rampe
Type som egenskabsdata
SfB24.6
Faste stiger
bk.tra
Trappe
Type som egenskabsdata
SfB26
Altaner
bk.alt
Altan
bk.alg
Altangang
bk.alt
Altan
Type som egenskabsdata
bk.alg
Altangang
Type som egenskabsdata
bk.alt
Altan
Type som egenskabsdata
bk.alg
Altangang
Type som egenskabsdata
bk.alt
Altan
Type som egenskabsdata
bk.alg
Altangang
Type som egenskabsdata
bk.alt
Altan
Type som egenskabsdata
bk.alg
Altangang
Type som egenskabsdata
SfB26.1
Altaner og altangange, udkragede
SfB26.2
Altaner og altangange, fritliggende
SfB26.3
SfB26.4
Altaner og altangange, påhængte
Altaner og altangange, fritstående
SfB27
Tage
bk.tak
Tagkonstruktion
SfB27.1
Tagværker
bk.tak
Tagkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB27.2
Baldakiner og overdækninger
bk.tak
Tagkonstruktion
Type som egenskabsdata
SfB28
Primære bygn.dele bygning, øvrige
Anvendes ikke som begreb
SfB28.1
Andet
Skal specificeres
SfB3
KOMPLETTERING
Anvendes ikke som begreb
SfB30
Kompletterende bygningsdele, terræn
SfB30.1
Komplettering sekundære bygninger
ti.sby
Småbygninger ikke registreret
som bygning (x
SfB30.2
Hegn
tk.heg
Hegn
SfB30.3
Komplettering trapper ramper i terræn
tk.tra
Trapper og rampe
Komplett. som bestanddele
SfB31
Ydervægge komplettering
SfB31.1
Kælderydervægge, døre, vinduer m.m.
bk.dør
Dør
Type som egenskabsdata
bk.vin
Vindue
Type som egenskabsdata
Bestanddel af småbygning
SfB31.2
Døre, ydervægge
bk.dør
Dør
Type som egenskabsdata
SfB31.3
Porte, ydervægge
bk.por
Porte
Type som egenskabsdata
SfB31.4
Vinduer, ydervægge
bk.vin
Vindue
Type som egenskabsdata
SfB31.5
Solskærme, skodder, gitre m.m.
bk.vin
Vindue
Bestanddele af vindue
SfB31.6
Sålbænke, inddækninger m.m.
bk.dør
Dør
Bestanddele af dør
6
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
bk.vin
Vindue
Bestanddele af vindue
bk.væg
Væg
Bestanddele af væg
SfB31.7
Facadeelementer, komplettering
SfB32
Indervægge, komplettering
SfB32.1
Døre, indervægge
bk.dør
Dør
Type som egenskabsdata
SfB32.2
Luger, lemme, og vinduer
bk.lug
Luger og lemme
Type som egenskabsdata
bk.vin
Vindue
Type som egenskabsdata
SfB32.3
Bevægelige indervægge
bk.væg
Væg
Type som egenskabsdata
SfB32.4
Indfatninger, fodpaneler, fendere
bk.dør
Dør
Bestanddele af dør
bk.vin
Vindue
Bestanddele af vindue
bk.væg
Væg
Bestanddele af væg
bk.por
Porte
Type som egenskabsdata
SfB32.5
Porte, indervægge
SfB33
Dæk, komplettering
SfB33.1
Opbyggede gulve
bk.gul
Gulv
Type som egenskabsdata
SfB33.2
Svømmende gulve
bk.gul
Gulv
Type som egenskabsdata
SfB33.3
Lemme, riste, måtterammer m.m.
bk.gul
Gulv
Bestanddel af gulv
bk.lug
Luger og lemme
Type som egenskabsdata
bk.fun
Fundament
bk.gul
Gulv
Type som egenskabsdata
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ram
Rampe
Bestanddel af rampe
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ram
Rampe
Bestanddel af rampe
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ram
Rampe
Bestanddel af rampe
SfB33.4
Sokler til maskiner m.m.
SfB34
Trapper og ramper, komplettering
SfB34.1
Gelændere og rækværker, udvendige
SfB34.2
Gelændere og rækværker, indvendige
SfB34.3
Riste, måtterammer m.m.
SfB35
Lofter, komplettering
SfB35.1
Nedhængte lofter
bk.lof
Loft
Type som egenskabsdata
SfB35.2
Påbyggede lofter
bk.lof
Loft
Type som egenskabsdata
SfB36
Altaner, komplettering
SfB36.1
Rækværker, brystninger
bk.alt
Altan
Bestanddel af altan
bk.alg
Altangang
Bestanddel af altangang
SfB37
Tage, komplettering
SfB37.1
Kviste m.m.
bk.kvi
Kvist
SfB37.2
Ovenlys og røglemme
bk.lug
Luger og lemme
Type som egenskabsdata
bk.vin
Vindue
Type som egenskabsdata
SfB37.3
Solskærme til ovenlys
bk.vin
Vindue
Bestanddel af vindue
SfB37.4
Snefang, rækværker, afskærmninger
bk.tad
Tagdækning
Bestanddel af tagdækning
bk.tak
Tagkonstruktion
Bestanddel af tagkonstrr.
bk.dør
Dør
Type som egenskabsdata
bk.lug
Luger og lemme
Type som egenskabsdata
bk.tad
Tagdækning
Bestanddele af tagdækning
bk.tak
Tagkonstruktion
Bestanddel af tagkonstr.
SfB37.5
SfB37.6
Inspektionslemme, døre m.m.
Tagudh., v.skeder., sternbr., inddækn.
7
SfB
SfB bygningsdelstavle
SfB38
Kompletterende bygningsdele bygning, øvrige
Kode
SfB4
OVERFLADER
SfB40
Belægninger, terræn
SfB40.1
SfB40.2
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
bk.ovf
Overflader
Overflader, sekundære bygninger
ti.sby
Småbygninger
Bestanddel af småbygn.
Stier, belægninger
tk.bel
Belægninger
Type som egenskabsdata
SfB40.3
Veje, parkeringsarealer, belægninger
tk.bel
Belægninger
Type som egenskabsdata
SfB40.4
Opholdsarealer, belægninger
tk.bel
Belægninger
Type som egenskabsdata
SfB40.5
Sports- og havearealer, belægninger
tk.bel
Belægninger
SfB40.6
Trapper og ramper i terræn, overflader
tk.tra
Trapper og ramper
Hvis græs A4.02 Græs
Bestanddel af trapper og
ramper
SfB40.7
Arealer for beplantning
SfB41
Udvendige vægoverflader
SfB41.1
Kælderydervægge, udv. overflader
SfB41.2
Kælderydervægge, kompl. , overflader
SfB41.3
Ydervægge, udvendige overflader
SfB41.4
Ydervægge, komplett. dele, overflader
SfB42
Indvendige vægoverflader
SfB42.1
Indvendige vægoverflader
SfB42.2
Indervægge, komplet. dele, overflader
SfB43
Dæk og gulve, overflader
SfB43.1
Terrændæk, overflader
SfB43.2
Etagedæk, overflader
SfB44
Trapper og ramper, overflader
SfB44.1
Kældertrapper og -ramper, udv. overfl.
SfB44.2
SfB44.3
SfB44.4
SfB44.5
Trapper, udvendige overflader
Trapper, indvendige overflader
Ramper, udvendige overflader
Ramper, indvendige overflader
Findes ikke, kun planter
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.væg
Væg
Bestanddel af væg
bk.dæk
Dækkonstruktion
Bestanddel af dækkonstr.
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.dæk
Dækkonstruktion
Bestanddel af dækkonstr.
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ram
Rampe
Bestanddel af rampe
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.tra
Trappe
Bestanddel af trappe
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.ram
Rampe
Bestanddel af rampe
8
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
SfB45
Lofter, overflader
bk.lof
Loft
Bestanddel af loft
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.alt
Altan
Bestanddel af altan
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
bk.alg
Altangang
Bestanddel af altangang
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
SfB46
Altaner, overflader
SfB46.1
Altaner, overflader
SfB46.2
Altangange, overflader
SfB47
Tage, overflader
SfB47.1
Tage, overflader
bk.tad
Tagdækning
Type som egenskabsdata
SfB47.2
Baldakiner og overdækninger, overflader
bk.tad
Tagdækning
Type som egenskabsdata
bk.ovf
Overflade
Type som egenskabsdata
tt.afl.led
Afløb, ledning
tt.afl.sti
Afløb, stikledning
SfB48
Øvrige overflader, bygning
SfB5
VVS-ANLÆG
SfB50
VVS, terræn
SfB50.1
Afløb, stikledninger og overfl. afvanding
SfB50.2
Drænledninger
tt.afl.dræ
Afløb, drænledning
SfB50.3
Vand, stikledn., brandh., vandposte
tt.van.led
Vand, ledning
tt.van.sti
Vand, stikledning
tt.van.bra
Brandhaner og vandposte
SfB50.4
Gas, stikledninger
tt.gas.sti
Gas, stikledning
SfB50.5
Fjernvarme, stikledninger
tt.var.sti
Varme, stikledning
SfB50.6
Tanke for olie og gas
tt.gas.tan
Tanke, gas
tt.var.tan
Tanke, olie
SfB50.7
Automatik
tt.aut.sam
Automationssystem
SfB50.8
Beholdere og containere til affald
ti.aff
Affaldscontainer, -beholder
SfB51
Affald i bygning
SfB51.1
Beholdere dagrenovation
bi.aff
Affaldscontainer, -beholder
Type som egenskabsdata
SfB51.2
Skraldsugeanlæg
bt.aff.sam
Affaldssystem
Type som egenskabsdata
SfB51.3
Beholdere og containere, køkkenaffald
bi.aff
Affaldscontainer, -beholder
Type som egenskabsdata
SfB51.4
Beholdere og containere, øvrige
bi.aff
Affaldscontainer, -beholder
Type som egenskabsdata
SfB52
Afløb og sanitet
SfB52.1
Afløb under bygning (til brønd eller ledn.)
tt.afl.sam
Afløbssystem
SfB52.2
Dræn under bygning (omfangsdræn)
tt.afl.dræ
Drænledning
SfB52.3
Faldstammer, afløbsskåle
bt.afl.ops
Afløb, opsamling
Type som egenskabsdata
bt.afl.rør
Afløb, røranlæg
Type som egenskabsdata
SfB52.4
Tagafvanding (tagrender, nedløb m.m.)
bt.afl.ops
Afløb, opsamling (tagrender)
Type som egenskabsdata
bt.afl.rør
Afløb, røranlæg (tagnedløb)
Type som egenskabsdata
SfB52.5
Forbrugsanlæg (sanitet og armaturer)
bt.afl.ops
Afløb, opsamling (sanitet)
Type som egenskabsdata
bt.van.for
Vand, forbrugsanlæg (armatur)
Type som egenskabsdata
bt.afl.sam
Afløbssystem (samlet)
Del af afløbssystem
SfB52.6
Automatik
Type som egenskabsdata
9
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltningsklassifikation
SfB53
Vand (koldt, varmt, behandlet vand)
bt.van.sam
Vandsystem (samlet)
Bemærkninger
SfB53.1
Forsyningsanlæg (måler, beholdere m.m.) bt.van.mål
bt.van.pro
Varmtvandsproduktionsanlæg
Beholdere som bestanddel
SfB53.2
Distributionsanlæg (rør, diverse ventiler)
bt.van.rør
Røranlæg
Ventiler som bestanddel
SfB53.3
Forbrugsanlæg (div. aftapningsventiler)
bt.van.for
Forbrugsanlæg
Ventiler som bestanddel
SfB53.4
Korrosionsbeskyttelse
bt.van.sam
Vandsystem
Bestanddel på vandsystem
bt.van.rør
Røranlæg
Bestanddel af røranlæg
NB! Ikke specifikt for vand
Målerarrangement
SfB53.5
Automatik
bt.aut.sam
Automationssystem (samlet)
SfB54
bt.gas.sam
Gas og luft
SfB54.1
Luftarter
Forsyningsanlæg (kompressorer, beholdere, målere, pneumatisk styring m.m.)
bt.gas.sam
Gas og luft
Bestanddele på gas og luft
SfB54.2
Distributionsanlæg (rør, ventiler m.v.)
bt.gas.sam
Gas og luft
Bestanddele på gas og luft
SfB54.3
Forbr. anlæg (armaturer, gasradiatorer)
bt.gas.sam
Gas og luft
Bestanddele på gas og luft
SfB54.4
Automatik
bt.gas.sam
Gas og luft
Bestanddele på gas og luft
SfB55
Køling
bt.køl.sam
Køleanlæg (samlet)
SfB55.1
Forsyningsanlæg (aggregater m.m.)
bt.køl.pro
Køleproduktionsanlæg
SfB55.2
bt.køl.rør
Røranlæg
SfB55.3
Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
Forbrugsanlæg (fordampere, køleflader,
regulering, automatik m.m.)
bt.køl.for
Forbrugsanlæg
SfB55.4
El-installationer og automatik
bt.køl.sam
Køleanlæg
El-install. som bestanddel
bt.køl.pro
Køleproduktionsanlæg
Automatik som bestanddel
SfB56
Ventiler som bestanddel
Varme
bt.var.sam
Forsyningsanlæg (kedler, varmevekslere,
målere m.m.)
bt.var.pro
Varmeanlæg (samlet)
bt.var.rør
Røranlæg
SfB56.3
Distributionsanlæg (rør, ventiler m.m.)
Forbrugsanlæg (varmeflader, varmeventilatorer, lokal automatik og regulering
m.m.)
bt.var.for
Varme, forbrugsanlæg
SfB56.4
Automatik
bt.var.pro
Varmeproduktionsanlæg
SfB57
Ventilation
Forsyningsanlæg (ventilationscentraler
m.m.)
Distributionsanlæg (rør, reguleringer
m.m.)
Forbrugsanlæg (armaturer, emhætter,
aftrækshætter m.m.)
bt.ven.sam
Ventilationsanlæg (samlet)
bt.ven.agg
Aggregat
bt.ven.kan
Kanal
Reguleringer som bestanddel
bt.ven.iar
Indblæsningsarmatur
Type som egenskabsdata
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Type som egenskabsdata
bt.ven.uar
Udsugningsarmatur
Type som egenskabsdata
bt.ven.agg
Aggregat
Bestanddel af aggregat
SfB56.1
SfB56.2
SfB57.1
SfB57.2
SfB57.3
Varmeproduktionsanlæg
Ventiler som bestanddel
Bestanddel af prod.anlæg
SfB57.4
Automatik
SfB58
Øvrige VVS-anlæg, bygning
SfB58.1
Sprinkleranlæg
bt.van.for
Vand, Forbrugsanlæg
Type som egenskabsdata
SfB58.2
Vandrensningsanlæg
bt.van.beh
Vandbehandlingsanlæg
Type som egenskabsdata
SfB58.3
Specialanlæg for væsker
SfB58.4
Automatik
bt.aut.sam
Automationssystem
SfB6
EL- OG MEKANISKE ANLÆG
SfB60
El- og mekaniske anlæg, terræn
tt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
Betegnelse anvendes ikke
Mangler
NB! Ikke specifikt VVS
10
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
SfB60.1
Stikledninger uden for bygningen
tt.elf.sti
Elforsyning, stikledning
SfB60.2
Vej- og pladsbelysningsanlæg
tt.bly.sam
Vej- og pladsbelysningsanlæg
SfB60.3
Transformerstation, inkl. tavleanlæg
tt.elf.tra
Transformerstation
SfB62
Højspænding
SfB62.1
Forsyning
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg
SfB62.2
Hovedfordeling
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg
Fordeling som bestanddel
SfB62.3
Install. for maskiner og maskinanlæg
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg
Install. som bestanddel
SfB62.4
El-tekniske anlæg
bt.var.sam
Varmeanlæg (samlet)
Usikker mapping
SfB62.5
Øvrige højspændingsanlæg
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB63
Lavspænding
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
SfB63.1
Forsyning
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
SfB63.2
Hovedfordeling
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
Fordeling som bestanddel
SfB63.3
Install. for maskiner og maskinanlæg
bt.elf.sam
Elforsyningsanlæg (samlet)
Install. som bestanddel
SfB63.4
El-tekniske anlæg
bt.var.sam
Varmeanlæg (samlet)
Usikker mapping
SfB63.5
Belysningsanlæg
bt.bly.sam
Belysningsanlæg (samlet)
SfB63.6
El-varme
bi.elr
El-radiatorer og apparater
Type som egenskabsdata
SfB63.7
El-apparater
bi.elr
El-radiatorer og apparater
Type som egenskabsdata
SfB64
Elektronik og svagstrøm
SfB64.1
Kommunikationsanlæg
bt.kom,sam
Kommunikationsanlæg (samlet)
SfB64.2
Dataanlæg
bt.kom.sam
Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata
SfB64.3
Informationsanlæg
bt.kom.sam
Kommunikationsanlæg (samlet) Type som egenskabsdata
SfB64.4
Sikringsanlæg
bt.adg.sam
Adgangssystem(samlet)
Type som egenskabsdata
SfB64.5
Bygningsautomationsanlæg
bt.aut.sam
Automationssystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66
Transportanlæg
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
SfB66.1
Elevatorer
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66.2
Rullende trapper og fortove
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66.3
Transportbånd
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66.4
Rørpostanlæg
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66.5
Kraner
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB66.6
Vinduesvaskervogne
bt.tra.sam
Transportsystem (samlet)
Type som egenskabsdata
SfB67
Mekaniske anlæg, øvrige
Anvendes ikke
SfB68
El-anlæg, bygning, øvrige
Skal specificeres
SfB7
INVENTAR
SfB70
ti
SfB70.1
Inventar, terræn
Tekniske inventarenheder,
P-automater m.v.
SfB70.2
Tavler, skilte, skærme
ti.tav
Opbev., affalds- og cykelstativer, postSfB 70.3 kasser
ti.tei
ti.aff
ti.tav
Bemærkninger
Inventar, terræn
Teknisk inventar, P-automater
m.v.
Tavler, skilte, skærme, riste,
postkasser og cykelstativer
Affaldscontainer, -beholder og
-stativ
Tavler, skilte, skærme, riste,
postkasser og cykelstativer
11
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
SfB70.4
Bordmøbler
ti.bor
Borde og bænke
Bemærkninger
SfB70.5
Siddemøbler
ti.bor
Borde og bænke
SfB71
Tekniske inventarenheder
bi
Inventar
SfB71.1
Automater for mad, drikke, sæbe m.m.
bi.atm
Automater for mad og drikke
Type som egenskabsdata
SfB71.2
Løse lamper
bi.lam
Lamper, løse
Type som egenskabsdata
SfB71.3
Brandslukningsudstyr
bi.bra
Brandslukker
Type som egenskabsdata
SfB71.4
Hårde hvidevarer
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Type som egenskabsdata
SfB72
Tavler, skilte og skærme
SfB72.1
Skilte
bi.ski
Skilte
SfB72.2
Spejle
bi.bad
Badeværelse inventar
Type som egenskabsdata
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB72.3
AV-udrustning, tavle, projektorskærme
bi.avu
AV-udstyr
SfB73
Opbevaringsmøbler
bi.møb
Møbler
SfB73.1
Hylder
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB73.2
Skabe og skuffemøbler
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB73.3
Køkkeninventar
bi.køk
Køkkeninventar
SfB73.4
Badeværelsesinventar
bi.bad
Badeværelse inventar
SfB74
Bordmøbler
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB74.1
Bordplader
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB74.2
Arbejdsborde
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB74.3
Borde til ophold og hvile
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB75
Siddemøbler
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB75.1
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB75.2
Stole, bænke m.m. til arbejdsbrug
Stole, bænke, sofaer m.m. til ophold og
hvile
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB76
Liggemøbler
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB76.1
Sengemøbler til alm. boliger
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB76.2
Sengemøbler til institutioner m.m.
bi.møb
Møbler
Type som egenskabsdata
SfB77
Boligtekstiler og afskærmning
bi.tet
Tekstil
SfB77.1
Gardiner og forhæng
bi.tet
Tekstil
Type som egenskabsdata
SfB77.2
Gulvtæpper og måtter
bi.tet
Tekstil
Type som egenskabsdata
SfB77.3
Persienner
bi.tet
Tekstil
Type som egenskabsdata
SfB77.4
Skærmvægge
bi.skæ
Skærmvæg
SfB78
Øvrigt inventar, bygning
Skal specificeres
SfB
SfB8
ØVRIGE BYGNINGSDELE
SfB80
Beplantning, terræn
tb
Terræn beplantning
SfB80.1
Græsplæner
tb.græ
Græs
Type som egenskabsdata
SfB80.2
Blomsterbede
tb.løg
Løgplanter
Type som egenskabsdata
tb.sta
Stauder
Type som egenskabsdata
12
SfB
SfB bygningsdelstavle
Kode
Forvaltnings Klassifikation
Bemærkninger
SfB80.3
Hække
tb.hæk
Hække
Type som egenskabsdata
SfB80.4
Lave bevoksninger
tb.bus
Buske
Type som egenskabsdata
SfB80.5
Træbevoksninger
tb.træ
Træer
Type som egenskabsdata
13
7.3 Mappingtabel fra ”gammel” konto 115 og 116 til
Forvaltnings Klassifikation
Konto
Bygningsdel
Kode
Bygningsdel
Type (T) eller bestanddel (B)
115.21 Tegl facader
bk.væg
Væg
Tegl facade (T)
115.21 Beton facader
bk.væg
Væg
Beton facade (T)
115.21 Lette facader
bk.væg
Væg
Let facade (T)
115.22 Indervægge
bk.væg
Væg
Indervæg (T)
115.23 Etagedæk
bk.dæk
Dækkonstruktion
Etagedæk (T)
115.23 Terrændæk
bk.dæk
Dækkonstruktion
Terrændæk (T)
115.24 Trapper
bk.tra
Trappe
115.26 Altaner
bk.alt
Altan
115.26 Altangange
bk.alg
Altangang
115.27 Tagkonstruktion
bk.tak
Tagkonstruktion
115.27 Skorstene
bt.var.rør
Varme, røranlæg
Skorsten (T)
Bk.væg
Væg
Skorsten (T)
PRIMÆRE BYGNINGSDELE
KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE
115.31 Vinduer i facade
bk.vin
Vindue
Facadevindue (T)
115.31 Døre i facade
bk.dør
Dør
Yderdør (T)
115.31 Udestuer
Opdeles i bygningsdele
115.32 Døre i indervægge
bk.dør
Dør
Inderdør (T)
115.34 Trappegelændere
bk.tra
Trappe
Gelænder (B)
115.35 Nedhængte lofter
bk.lof
Lofter
Nedhængt (T)
115.36 Altanrækværker
bk.alt
Altan
Rækværk (B)
115.36 Brystninger
bk.alt
Altan
Brystning (B)
115.37 Kviste
bk.kvi
Kvist
115.37 Ovenlys / røglemme
bk.lug
Luger og lemme
Røglemme (T)
bk.vin
Vindue
Ovenlys (T)
115.37 Udhæng / stern
bk.tak
Tagkonstruktion
Udhæng / stern (B)
115.37 Taghætter
bt.ven.sam
Ventilationsanlæg (samlet)
115.37 Skotrender
bt.afl.ops
Afløb, opsamling
Skotrende (T)
115.37 Tagrender / nedløb
bt.afl.ops
Afløb, opsamling
Tagrender (T)
bt.afl.rør
Afløb, røranlæg
Nedløb (T)
Taghætte (B)
14
Konto
Bygningsdel
Nummer
Bygningsdel
Type (T) eller bestanddel (B)
bk.væg
Væg
Ydervæg (T)beklædning (B)
bk.ovf
Overflade
Facadebeklædning (T)
bk.væg
Væg
Indervæg (T) beklædning (B)
bk.ovf
Overflade
Indervægsbeklædning (T)
bk.væg
Væg
Vådrum (T) beklædning (B)
bk.ovf
Overflade
Væg i vådrum (T)
bk.gul
Gulv
Belægning (B)
bk.ovf
Overflade
Gulvbelægning (T)
bk.gul
Gulv
Belægning (B)
bk.ovf
Overflade
Gulvbelægning(T), vådrum (T)
bk.tra
Trappe
Belægning (B)
bk.ovf
Overflade
Trappebelægning (T)
bk.lof
Loft
Beklædning (B)
bk.ovf
Overflade
Loftsbeklædning (T)
bk.alt
Altan
Beklædning (B)
bk.ovf
Overflade
Altanbeklædning (T)
bk.tad
Tagdækning
Belægning (B)
115.51 Affaldsanlæg
bt.aff.sam
Affaldssystem
115.52 Faldstamme
bt.afl.rør
Afløbssystem, røranlæg
Faldstamme (T)
115.52 Afløb
bt.afl.ops
Afløbssystem, opsamling
Afløb (T)
115.52 Sanitet
bt.afl.ops
Afløbssystem, opsamling
Sanitet (T)
115.53 Vandinstallation
bt.van.sam
Vandsystem (samlet)
115.53 Beholdere
bt.van.sam
Vandsystem (samlet)
Beholdere (B)
115.53 Vandarmatur
bt.van.for
Vandsystem, forbrugsanlæg
Tapsted, Armatur (B)
115.54 Gasinstallation
bt.gas.sam
Anlæg for gas og luft
115.54 Gasarmatur
bt.gas.sam
Anlæg for gas og luft
115.56 Varmeinstallation
bt.var.sam
Varmeanlæg (samlet)
115.56 Radiator / ventiler
bt.var.for
Varme, forbrugsanlæg
OVERFLADEBEKLÆDNING
115.41 Facadebeklædning
115.42 Indervægsbeklædning
115.42 Vægge i vådrum
115.43 Gulvbelægning
115.43 Gulve i vådrum
115.44 Trappebelægning
115.45 Loftsbeklædning
115.46 Altanbeklædning
115.47 Tagbelægning
VVS-ANLÆG
115.56 Armatur
Armatur (B)
Radiator /ventiler (B)
Anvendes ikke
115.56 Reguleringsanlæg
bt.var.for
Forbrugsanlæg
115.56 Fyringsanlæg
bt.var.pro
Varmeproduktionsanlæg
115.57 Ventilationsanlæg
bt.ven.sam
Ventilationsanlæg
115.57 Emhætter
bt.ven.uar
Udsugningsarmatur
Reguleringsanlæg (T)
Emhætte (T)
15
Konto
Bygningsdel
Nummer
Bygningsdel
Type (T) eller bestanddel (B)
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Emhætte (T)
115.58 Vaskemaskiner (fælles)
bt.vas.sam
Vaskerimaskiner
Vaskemaskine (T)
115.58 Centrifuge
bt.vas.sam
Vaskerimaskiner
Centrifuge (T)
115.58 Tørretumbler
bt.vas.sam
Vaskerimaskiner
Tørretumbler (T)
115.58 Strygeruller
bt.vas.sam
Vaskerimaskiner
Strygerulle (T)
115.58 Vandbehandlingsanlæg
bt.van.beh
Vandbehandlingsanlæg
115.58 Styringspanel
bt.aut.sam
Automationsanlæg
115.61 El-centraler
bt.elf.sam
El-forsyningsanlæg
115.63 Belysningsanlæg
bt.bly.sam
Belysningsanlæg
115.63 Afbrydere / kontakter
bt.bly.sam
Belysningsanlæg
Afbrydere / kontakter (B)
115.63 CTS-anlæg
bt.aut.sam
Automationsanlæg
CTS-anlæg (T)
EL-ANLÆG
115.64 Antenneanlæg
Ikke konto 115 og 116
115.64 Telefonanlæg
bt.kom.sam Kommunikationsanlæg
Telefonanlæg (T)
115.64 Ringeanlæg
bt.kom.sam Kommunikationsanlæg
Ringeanlæg (T)
115.64 Dørtelefoner
bt.kom.sam Kommunikationsanlæg
Dørtelefoner (T)
115.66 Elevatorer
bt.tra.sam
Elevator (T)
Transportsystem
INVENTAR OG UDSTYR
115.71 Udstyr i adgangsveje
Skal specificeres
115.72 Udstyr i fællesrum
Skal specificeres
115.73 Køkkeninventar
bi.køk
Køkkeninventar
115.73 Komfur
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Komfur (T)
115.73 Køleskabe
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Køleskabe (T)
115.73 Fryseskabe
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Fryseskabe (T)
115.74 Toiletrumsudstyr
bi.bad
Badeværelsesinventar
115.75 Vaskerumsudstyr
bi.møb
Møbler
115.75 Vaskemaskine (i lejl.)
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Vaskemaskine (T)
115.75 Tørretumbler (i lejl.)
bi.hvi
Hårde hvidevarer
Tørretumbler (T)
115.76 Skabsinventar
bi.ska
Skabe, garderobe m.v.
ØVRIGE DELE OG ANLÆG (TERRÆN)
115.82 Garager og carporte
115.82 Udhuse / pulterrum
Ikke bygningsdele
ti.sby
Småbygninger
Udhus (T)
Pulterrum ikke bygningsdel
115.82 Sikringsrum
Sikringsrum ikke bygn.del
16
Konto
Bygningsdel
Nummer
Bygningsdel
tk.heg
Hegn
tk.mur
Mure
115.83 Låger / porte
heg
Hegn
Låger og porte (T)
115.84 Vejbelægning
tk.bel
Belægninger
Vejbelægning (T)
115.84 P-plads belægning
tk.bel
Belægninger
P-plads belægning (T)
115.84 Stibelægning
tk.bel
Belægninger
Stibelægning (T)
115.84 Andre belægninger
tk.bel
Belægninger
Bør specificeres som type
115.85 Kloakanlæg
tt.afl.sam
Afløbssystem
115.85 Brønde / dæksler
tt.afl.brø
Afløbssystem, brønd
115.85 Vandanlæg
tt.van.sam
Vandsystem
115.85 Varmeanlæg
tt.var.sam
Varmeanlæg
115.85 Gasanlæg
tt.gas.sam
Anlæg for gas
115.86 El-anlæg
tt.elf.sam
Elforsyning
115.86 Belysning
tt.bly.sam
Belysning
115.83 Hegn / mure
115.86 Antenneanlæg
Type (T) eller bestanddel (B)
Dæksler (B)
Ikke konto 115 og 116
115.87 Legepladsudstyr
ti.leg
Legepladsudstyr
115.87 Havebænke / -borde
ti.bor
Borde og bænke
115.87 Skilte
ti.tav
Tavler, skilte, skærme
Skilte (T)
115.87 Traktorer
mk.trk
Materiel, kørende
Traktorer (T)
115.87 Redskaber / maskiner
mk
Materiel, kørende
Bør specificeres
mu
Materiel, udstyr
Bør specificeres
115.88 Træer
tb.træ
Træer
115.88 Buske
tb.bus
Buske
115.88 Hække
tb.hæk
Hække
115.88 Græs
tb.græ
Græs
17