Laksetatar - Når bukserne passer

Voksenklubben
Lavuk
Udviklingsplan 2012-2014
1
Indholdsfortegnelse
Ind ledning ......................................................................................... 4
Pr æsentation af Voksenklubben og m ålgrup p en…… … … … . . 5
Institutionsformål ................................................................................ 5
Institutionsbeskrivelse ........................................................................ 5
Medlemmer .......................................................................................... 6
Personale i Voksenklubben ................................................................... 6
Beliggenhed.......................................................................................... 6
Fysiske rammer .................................................................................... 6
Åbningstid ............................................................................................ 6
Kørsel ................................................................................................... 6
Lukkedage i 2012 ................................................................................ 7
Voksenklubbens årshjul ........................................................................ 7
Mødeaktiviteter for personalet ............................................................ 8
Medlemsmøder ..................................................................................... 8
Kommunikation .................................................................................... 8
Driftsform ............................................................................................ 9
• Lavuks bestyrelse ............................................................................. 9
• Brugerbestyrelsen ........................................................................... 10
• Klubrådet ........................................................................................ 10
Samarbejdet mellem Lavuks forskellige tilbud ................................... 11
Personalepolitik .................................................................................. 11
Pårørendepolitik ................................................................................. 11
Rygepolitik ......................................................................................... 11
Alkoholpolitik ..................................................................................... 12
IT politik………………………………………………………………………..12
Praktiske oplysninger ......................................................................... 12
• Indmeldelsesprocedure ................................................................... 12
• Medlemskontingent......................................................................... 12
Pers pektiver og nuvær end e ind sats… … …… … … … …… … .… 13
Voksenklubbens værdigrundlag ......................................................... 13
Voksenklubbens pædagogik............................................................... 13
Pædagogiske målsætninger ............................................................... 15
Voksenklubbens aktiviteter................................................................ 15
• Ugekalender .................................................................................... 15
• Aften forløb .................................................................................... 15
2
3
Gennem gang af ak tuelle hold aktiviteter . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 16
Sang og musik ................................................................................... 16
Billedværksted .................................................................................. 16
Fodboldhold...................................................................................... 16
Dansk teater og biograf kultur ......................................................... 17
Kreativtværksted……… .... ………………………………………………..17
Musik og samspil……… .... …………………………………………………17
Akustisk musikforståelse………………………………………………… . 17
PC-café ............................................................................................. 17
Det danske landkøkken…………………………………………………… 18
Kogekunst i naturen………………………………………………………. .18
Mad fra hele verden.......................................................................... 18
Syhold + Det kreative syhold .... ………………………………………….18
Lær at bage kager .... ……………………………………………………….19
Læderhold…………………………………………………………… ....……19
Kulturlivet i København .... …………………………………………………19
Kropsbevidsthed og brug af vægte ................................................ .19
Leg med kugler og kegler................................................................. 19
Ridning.............................................................................................. 20
Silketryk…………………………………………………………………… ... 20
Disko-og hyggeaften ........................................................................ 20
Lær at sminke dig selv og andre…………………………………… ...... 20
Særarrangementer ........................................................................... 21
Sen hjemkørsel 2012 ....................................................................... 21
Rejser ............................................................................................... 21
Ind satsom råd er og ud ford ringer i 2012- 2014 …… … … …… 22
A. Indsatsområde: Udviklningen af en fælles kultur for den nye klub 22
• Kvalitetsmålsætninger ................................................................... 24
• Indsatsen er rettet mod ................................................................ 24
• Metode og indsats ......................................................................... 24
• Kvalitetsmål ................................................................................... 25
• Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?....................... 25
B. Indsatsområde: Medindflydelse og medbestemmelse ................... 25
• Kvalitetsmålsætning....................................................................... 26
• Indsatsen er rettet mod ................................................................ 27
• Metode og indsats ......................................................................... 27
• Kvalitetsmål ................................................................................... 27
• Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?....................... 27
C. Indsatsområde: Flere spontane og planlagte ture ud af huset ...... 28
• Kvalitetsmålsætning....................................................................... 29
• Indsatsen er rettet mod ................................................................. 29
• Metode og indsats ......................................................................... 29
• Kvalitetsmål ................................................................................... 30
• Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?....................... 30
Afslutning .......................................................................................... 30
Referencer ......................................................................................... 30
Bilag: Organisationsdiagram .............................................................. 31
4
Indledning
Voksenklubben er en del af Lavuks samlede tilbud til borgere med et handicap.
Voksenklubben Lavuk har ikke driftsoverenskomst med nogen kommuner, men har valgt
at følge den tidligere Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Københavns Kommunes
gældende regler om at udarbejde en udviklingsplan for tilbud til personer med fysiske
handicap eller varigt nedsat funktionsevne.
Formålet med udviklingsplanen er, at den skal fungere som et redskab til at
kvalitetsudvikle Voksenklubben for medlemmer og personale. Endvidere skal
udviklingsplanen synliggøre og dokumentere det udviklingsarbejde, der finder sted i
Voksenklubben samt præsentere Voksenklubben for nye medlemmer, deres pårørende
og andre interesserede.
I udarbejdelsen af udviklingsplanen har følgende været involveret:
• Personale og daglig leder fra Voksenklubben
• Lavuks ledelse
Udviklingsplanen er udarbejdet i henhold til det tidligere 8. Kontors anbefalinger, og vi
har i arbejdsprocessen forholdt os til:
• Københavns Kommunes værdigrundlag
• Serviceloven
1
5
Præsentation af Voksenklubben
og målgruppen
Institutionsformål
Formålet med Voksenklubben Lavuk (VKL) er at tilbyde voksne med varigt nedsat
funktionsniveau et meningsfyldt og indholdsrigt fritidsliv på lige fod med andre ikkehandicappede voksne. Endvidere stiler VKL mod at udvikle, vedligeholde
og træne medlemmernes almene kompetencer samt højne medlemmernes livskvalitet.
Voksenklubben blev formelt etableret pr. 1 januar 2011, efter længere tids
fusionsarbejde mellem henholdsvis Lavuks Aftentilbud og Voksenklubben Strødamvej.
VKL blev oprettet efter § 104 i serviceloven.
Institutionsbeskrivelse
VKL er et fritidstilbud for voksne med varigt nedsat funktionsniveau og fungerer som et
aktivitets- og samværssted, jf. vedtægter for Voksenklubben Lavuk (se www.lavuk.dk).
På nuværende tidspunkt tilbyder VKL 26 holdaktiviteter (se s.16 for beskrivelse af
disse), som medlemmerne kan vælge at deltage i. Aktiviteterne fungerer som en
2
6
mulighed for og et tilbud til medlemmerne om at tilegne sig konkrete færdigheder
indenfor ét eller flere af disse områder. Udover de formelt organiserede aktiviteter,
skaber VKL rammer for, at medlemmerne på egen hånd kan etablere deres egne
uformelle rum for samvær og aktiviteter. De formelle og uformelle aktiviteter skaber rum
for socialt samvær, og giver medlemmerne mulighed for at udvikle venskaber og styrke
deres personlige og sociale kompetencer.
Medlemmer
Der er på nuværende tidspunkt 194 medlemmer i alderen fra 25 år til 80 år. De er
bosiddende udenfor og i Københavns kommune. Karakteristisk for medlemmerne er, at
der er en meget stor bredde i deres funktionsnedsættelser. Nogle af medlemmerne er
næsten selvhjulpne, hvorimod andre har brug for massiv støtte på det fysiske, verbale,
psykologiske og/eller kognitive niveau.
Personale i Voksenklubben
I VKL er der ansat 1 daglig leder (37 timer/uge) og medarbejdere fordelt på følgende
funktioner: Køkkenpersonale, administrative medarbejdere, IOF lærere, pædagoger og
timelønnede medarbejder efter behov.
Beliggenhed
Adresse: Strødamvej 50C, 2100 København Ø
Telefon: 39182604
Fax 33667486
Internetadresse: www.lavuk.dk
E-mail: [email protected]
Fysiske rammer
VKL deler bygning med Dagcentret Strødammen. VKL har rådighed over 1000 m2
fordelt på 3 store og 3 små rum:
• Fællesrum
• Køkken
• kontor
Rummenes anvendelse afhænger af aktiviteternes formål. Til huset er der en lille gård,
som VKL deler med Dagcentret Strødammen. Gården er flisebelagt og er indrettet med
borde og bænke. Gården kan i sommerhalvåret anvendes til udendørsaktiviteter som
fx grillaftener mv.
Åbningstid
Man-fre: kl.15.00-22.00. VKL afholder ca. én gang om måneden ’lang fredag’, hvor
åbningstiden er udvidet fra kl. 15.00-23.00.
Kørsel
VKL har en kørselsordning tilknyttet. VKL kan derfor tilbyde kørsel til de medlemmer, der
har behov for at blive hentet og bragt mellem egen bolig og VKL.
3
7
Lukkedage i 2012
•
2. - 9. april: Påske ferie
•
18. april: Pædagogisk dag
•
30. april: Feriedag
•
1. maj: Arbejdernes kampdag
•
4. maj: St. Bededag
•
17. - 18. maj: Kristi Himmelfartsdag
•
28. maj: 2. Pinsedag
•
4. - 5. juni: Grundlovsdag
•
Uge 28, 29 - 30: Ferielukket
•
25. oktober: Pædagogisk dag
•
24. december - 1. januar 2013: Juleferie
Voksenklubbens årshjul
1. kvartal 1/1 – 31/3
Budgetopfølgning
Års regnskab/revision.
Planlægning af sommerkoloni
Afvikling af ski og sne kolonier
Brugerbestyrelsesmøde
Medlemsmøde
Brugerrådsmøde
Apv
2. Kvartal 1/4 – 30/6
Budgetopfølgning
Sommerplanlægning
Brugerbestyrelsesmøde
Medlemsmøde
Brugerrådsmøde
Apv
3. kvartal 1/7 – 30/9
Budgetopfølgning
Afvikling af sommerferie
Afvikling af sommerkolonier
Start på at planlægge næste års kolonier
4. kvartal 1/10 – 31/12
Budgetopfølgning
Opfølgning på apv
Brugerbestyrelsesmøde
Voksenklubbens fødselsdagsfest
Julefrokost for medlemmerne
Lave årsplan for 2013
Medlemsmøde
Brugerrådsmøde
Mus samtaler for de faste medarbejdere
4
8
Opfølgning på udviklingsplanen
Brugerundersøgelse
Hen over året vil der endvidere være LSU-møder, SU-møder,
personalemøder for de faste medarbejdere, ledermøder, pædagogiske dage og
udvalgsarbejde.
Mødeaktiviteter for personalet
•
Personalemøder: Afholdes 2 gange om måneden for det faste personale i VKL
•
Pædagogiske dage: 2 dage årligt
•
Brugerbestyrelsen: 4 møder årligt
•
Lokalesamarbejdsudvalg (LSU): 4 møder årligt
•
Samarbejdsudvalg (SU): 2 årlige møder
•
Bestyrelsesmøder: 4 gange årligt
Medlemsmøder
•
Klubrådsmøder: Ca. 6 møder pr. år
•
Medlemsmøder: Ca. 4 møder pr. år
Kommunikation
Davbladet fungerer som talerør for hele Lavuk og udkommer 10 gange årligt. I Davbladet
indrykkes artikler af medlemmer, pårørende og personale. VKL bruger endvidere
Davbladet til at annoncere særarrangementer mv.
Voksenklubben har desuden sit helt eget klubblad; - Vokstryk. Vokstryk skrives af
5
9
klubbens medlemmer i samarbejde med én medarbejder. En fast bestanddel af bladet er
faktasiderne om klubben, månedens program og referat af klubråds- og
medlemsmøderne. Derudover skrives der om alt mellem himmel og jord, medlemmernes
oplevelser og rejsebeskrivelser, vitser, digte, gode løgnehistorier, reklamer for
kommende arrangementer, brok og ros, anmeldelser af arrangementer m.m. Vokstryk
udkommer
4 gange årligt.
Information om VKL og Lavuks samlede tilbud kan indhentes på Lavuks hjemmeside,
www.lavuk.dk. Det pædagogiske personale på VKL kan træffes telefonisk eller efter
aftale i tidsrummet kl. 15.00-22.00.
Driftsform
VKL er en selvejende institution uden driftsoverenskomst, og er en del af Lavuks
samlede tilbud (jf. bilag: "Organisationsdiagram" s. 31). Driftsformen i Lavuk er
organiseret i to bestyrelser: Lavuk og Lavuk Stjernen. Disse to bestyrelser har indgået
en samarbejdsaftale, der forpligter de to bestyrelser på følgende måde: At koordinere
indsatsen via de to ledere med henblik på videns- og kompetenceudvikling til fordel for
de tilbud der er tilknyttet de to "afdelinger", og operativ fælles administration af
tilbudene under Lavuk. Nedenfor vil kort blive beskrevet bestyrelsen Lavuk som VKL
hører under samt VKLs brugerbestyrelse.
Lavuks bestyrelse
Bestyrelsen i Lavuk har det overordnede arbejdsgiveransvar for VKL.
Bestyrelsen består af:
Pårørende repræsentant: Birgit Levin - [email protected]
Pårørende repræsentant: Danielle Prøschold - [email protected]
Pårørende repræsentant: Merete Hansen - [email protected]
6
10
Repræsentant fra DHF/Bestyrelsesformand: Lis Arrhenius - [email protected]
Repræsentant fra DHF: Sven A Knudsen - [email protected]
Klubrådsformand FUK: Mathilde Faber
Medarbejder repræsentant udpeget blandt TR'er: Nynne Ubber - [email protected]
Lavuk s Led er: J ohn C oler ic h - [email protected]
Sousc hef: J ørgen Gy hrs - [email protected]
Lederne deltager i møderne uden stemmeret.
Brugerbestyrelsen
VKLs brugerbestyrelse er sammensat af:
Pårørende repræsentant: Hanne Bøcker - [email protected]
Lavuks bestyrelse: Sven A Knudsen - [email protected]
Medarbejder repæsentant: Kasper Togeby - [email protected]
Bruger repræsentanter: René Per Hansen
Bruger repræsentanter: Claus Krogh
Daglig led er: Peter Sannemann - [email protected]
Lederen deltager i møder uden stemmeret. Brugerbestyrelsens kompetenceområder
omfatter fastsættelse af principper og målsætninger for samarbejdet mellem personale
og forældre, samt for det pædagogiske arbejde. Endvidere behandles eventuelle klager
vedrørende VKL.
Klubrådet
Klubrådet er medlemmernes demokratiske medbestemmelsesorgan. Rådet er
medbestemmende på en række nærmere definerede opgaver i medlemssammenhænge.
Rådet består af seks medlemmer og er sammensat på baggrund af vedtægter vedtaget
på rådets generalforsamling. Rådet vejledes og støttes af en pædagog.
7
11
Klubrådsformanden deltager på møder i Lavuks bestyrelse og i brugerbestyrelsen med
stemmeret. Klubrådet er til valg en gang årligt. Klubrådet afholder generalforsamling en
gang årligt hvor klubrådsformanden læser årsberetningen op.
Klubrådet består af:
Formand: René Per Hansen - [email protected]
Næstformand: Jesper Jensen
Medlems repræsentant: Camilla H Jensen
Medlems repræsentant: Claus Krog
Medlems repræsentant: Lars Niebuhr
Medlems repræsentant: Niclas Bjarnested
Medlems repræsentant: Birgit Petersen
Medlems repræsentant: Jan Emil Gercke
Medlems repræsentant: Thorbjørn Egeland
Medarbejder repæsentant: Kasper Togeby - [email protected]
Daglig led er: Peter Sannemann - [email protected]
Samarbejdet mellem Lavuks forskellige tilbud
I Lavuk prioriteres erfaringsudveksling samt samarbejdet mellem de forskellige tilbud og
den overordnede ledelse.
Lavuk har et Fælles Samarbejdsudvalg (SU) og et Lokalt Samarbejdsudvalg (LSU) på de
enkelte tilbud. Derudover har Lavuk en TR-organisation, som består af en fælles
tillidsmand samt tillidsrepræsentanter fra de enkelte tilbud. Sikkerhedsarbejdet i Lavuk
er organiseret i et overordnet arbejdsmiljø- og sikkerhedsudvalg for Lavuks samlede
tilbud, samt i lokale sikkerhedsgrupper. Desuden har Lavuk et overordnet rejseudvalg,
samt fælles bogholderi på Borgervænget.
Personalepolitik
Grundlaget for personalepolitikken i Lavuk er troen på, at man får engagerede
medarbejdere, når de har indflydelse på egen arbejdssituation. Vi tror på, at hvis
aktiviteter er interessante for medarbejderne – så følger medlemmerne med. Vi tror
også på eksemplets magt - at det smitter, når medarbejderne glædes i arbejdet.
Ledelsen vægter og opfordrer medarbejdere til at søge videreuddannelse til glæde og
gavn for udvikling af aktiviteter og klubben. Medarbejderne skal ”klædes på” for at
kunne løse de mangesidede opgaver. Ledelsen har i samarbejde med personalet
udarbejdet en personalehåndbog, der skitserer arbejdsgange og politikker. Den
revideres fortløbende i LSU. Disse kan rekvireres ved henvendelse til VKL.
Pårørendepolitik
VKL har i samarbejde med Fritids- og ungdomsklubben Lavuk udformet en
pårørendepolitik. Politikken kan rekvireres ved henvendelse til VKL.
Personalet i VKL indgår i samarbejde med pårørende, bosteder, kommuner samt andre
institutioner, hvis dette er påkrævet.
Rygepolitik
VKL er en røgfri institution.
8
12
Alkoholpolitik
Medlemmerne må nyde øl i VKL. Udskænkningen foregår i et begrænset omfang.
Såfremt et medlem bliver beruset, sørger VKL for at personen sendes hjem under
trygge forhold. For personalet er der principielt forbud mod alkoholiske drikke i
arbejdstiden, med undtagelse af særlige arrangementer i forbindelse med højtiderne.
Ved disse arrangementer er det tilladt for personalet at nyde et enkelt glas vin eller øl
som en naturlig del af arrangementet. Beruselse i arbejdstiden medfører afskedigelse.
IT Politik
Lavuk har udformet en IT Politik, der gælder for alle Lavuks afdelinger, herunder VKL.
Det er Lavuks ønske, at brugen af internettet tager udgangspunkt i høj etik og moral,
og er forenelige med Lavuks holdninger og overordnede retningslinier. Politiken kan
rekvireres ved henvendelse til VKL.
Praktiske oplysninger
Indmeldelsesprocedure
VKL afholder introduktionsaftener for nye medlemmer i april og september.
Personalet i VKL er derudover altid parat til at tilbyde potentielle medlemmer og
deres pårørende en rundvisning på VKL samt en samtale med henblik på visitation.
Dette aftales telefonisk med VKLs daglige leder. Er man efter besøget interesseret i
et medlemskab, sender VKL en ansøgning til den kommune, som skal give den
endelige bevilling efter den gældende politik på området.
Medlemskontingent
Der opkræves et månedligt kontingent, som skal betales kvartalvis.
1
13
Perspektiver og nuværende
indsats
Voksenklubbens værdigrundlag
Voksenklubbens værdigrundlag tager udgangspunkt i Københavns Kommunes værdier i
forhold til mødet med borgerne: Ligeværdighed, respekt, dialog og tillid. Disse værdier
er indlejret i VKLs pædagogiske praksis (jf. afsnittet ”Voksenklubbens pædagogik”
nedenfor). Endvidere arbejder vi til daglig, i tråd med vores værdigrundlag, med
medlemsindflydelse. Da vi ønsker at styrke vores indsats på dette område, har vi i
indeværende år valgt at gøre medlemsindflydelse til et særligt indsatsområde (jf.
afsnittet ” B. Indsatsområde: Medindflydelse og medbestemmelse” side 25).
Voksenklubbens pædagogik
I VKL arbejder vi pædagogisk ud fra det, vi kalder en relationsorienteret
menneskeforståelse. Dette er ikke en særlig forståelse, som gælder mennesker med
varigt nedsat funktionsniveau, men derimod en almen menneskeforståelse, som
inkluderer mennesker med varigt nedsat funktionsniveau (Rosenlund m.fl. 2007). Vi vil
her skitsere, hvad vi forstår ved en relationsorienteret menneskeforståelse, og hvad det
betyder for vores pædagogiske praksis. Teoretisk knytter vi an til et
udviklingspsykologisk og læringsorienteret perspektiv.
Med en relationsorienteret menneskeforståelse forstår vi, at det er i relationen mellem
mennesker, al forandring og udvikling har mulighed for at finde sted. Vi tager her afsæt
i nyere udviklingspsykologis betoning af relationens centrale betydning for menneskets
mulighed for at udvikle og forandre sig. Relationen anses som udgangspunktet, og til
den er der knyttet dialog og kommunikation (Stern 1995).
Omdrejningspunktet for vores pædagogik er derfor aktivt at arbejde med relationen i
mødet med medlemmerne. Relationen udgør både rammen og en af metoderne i det
daglige arbejde. Med dette mener vi, at dialog og kommunikation ikke kan finde sted
uden relationen, men samtidig giver relationen mulighed for, at medlemmerne kan gøre
sig nye relationserfaringer (Rosenlund m.fl. 2007).
En forudsætning for, at der kan skabes nye og positive relationserfaringer, er, at
medlemmerne bliver mødt i ”øjenhøjde”. I praksis betyder det, at vi tilstræber at tilbyde
og målrette de aktiviteter der udbydes i en form der er tilpasset det enkelte medlems
udviklingsniveau, behov og ønsker. På den måde bliver det både udfordrende og
2
14
spændende, men også trygt, at lære noget nyt som fx at spille et instrument.
At arbejde aktivt med relationen forudsætter en særlig professionel holdning hos
personalet, som vi, inspireret af Rosenlund m.fl., kalder det professionelle ansvar. Ved
det professionelle ansvar forstår vi, at personalet er ansat og uddannet til at skabe
udvikling og positive relationer for medlemmerne. Dette indebærer, at personalet
forholder sig refleksivt til relationen, i modsætning til fx en familiær relation, hvor man
kan reagere mere umiddelbart og spontant i interaktionen (Rosenlund m.fl. 2007). Det
professionelle ansvar indebærer også, at personalet har integreret VKLs grundlæggende
værdigrundlag (ligeværdighed, respekt, dialog og kommunikation) på en sådan måde, at
det afspejler sig i interaktionen med medlemmerne. Dette forudsætter bl.a. at personalet
løbende forholder sig refleksivt til, at der i arbejdet med målgruppen er tale om en
ligeværdig men ikke en jævnbyrdig relation. Ligeværdigheden består i, at vi har lige stor
værdi som mennesker, men relationen er ikke jævnbyrdig, fordi medlemmerne på
forskellig vis har brug for støtte og hjælp pga. deres nedsatte funktionsniveau. Dette er
et grundvilkår i relationen, som personalet har et ansvar for og forpligtelse til at
medtænke i interaktionen med medlemmerne. I praksis betyder det, at personalet i
kommunikationen med medlemmer uden eller med et ringe verbalt sprog, har et skærpet
ansvar for, at dialogen overvejende opleves positivt af medlemmerne. Dette forudsætter
bl.a., at vi gør os til oversættere af de udsagn og spontane følelsesudtryk, som
medlemmerne kommer med, på en indlevende, empatisk og respektfuld måde.
Eksempelvis kan et kropsligt følelsesudtryk, som at kaste sig hårdt tilbage i kørestolen,
alt efter det pågældende medlems kommunikationsform og de situationelle
omstændigheder eventuelt betyde: ” Nej, du forstår ikke, hvad jeg siger”. Det, at kaste
sig hårdt tilbage i kørestolen, bliver dermed et udsagn om at ”du oversætter det, jeg
siger, forkert”. Det professionelle ansvar indbefatter altså også, at personalet skal gøre
sig til ”bærer” af institutionens værdigrundlag i det daglige arbejde og i interaktionen
med medlemmerne.
3
15
Pædagogiske målsætninger
Med udgangspunkt i VKLs formål og pædagogik er vores pædagogiske målsætninger
følgende:
• Gennem aktiviteter og samvær at støtte medlemmerne i at udvikle og knytte
venskaber samt styrke deres mulighed for at etablere et socialt netværk
• At udvikle det enkelte medlems sociale og personlige kompetencer (fx større
selvværd, selvtillid mv.)
• At medlemmerne har indflydelse på de aktiviteter VKL tilbyder
Voksenklubbens aktiviteter
Hen over ugen tilbydes forskellige aktiviteter. Vi bestræber os på at give medlemmerne
samme valgmuligheder som ikke-handicappede har. Her er det ikke medlemmernes
handicap, der er omdrejningspunktet, men deres ønsker og behov, når det gælder
fritidsinteresser.
Da medlemmernes forudsætninger er vidt forskellige, tilrettelægges undervisningen med
udgangspunkt i det enkelte medlems læringsforudsætninger, herunder nærmeste
udviklingszone. Målet er, at den enkelte får mulighed for at tilegne sig konkrete
kompetencer. Inden for normal området er evnen til at reflektere en vigtig del af
læreprocessen, hvis man skal fastholde det lærte og anvende det i nye situationer. Da
mange af vores medlemmer tænker meget konkret og har begrænsede reflektionsevner,
skal de hjælpes i denne proces. Det er derfor vigtigt, at undervisningen er konkret og
foregår i små step, samt at medlemmerne føler sig trygge og har tillid til underviseren.
Vi bruger meget tid på at pejle os ind på det enkelte medlem for at opbygge en god
relation og har for øje at udvikling tager tid og kræver tålmodighed.
Udbudet af aktiviteter evalueres to gange årligt.
Uge kalender
• Mandag
Lær at bage, Musik og glæde, Kreativtværksted,
PC Café og Syhold.
• Tirsdag
Det danske landkøkken, PC Café, Akustisk
musikforståelse, kogekunst i naturen og Dansk
teater- og biografkultur.
• Onsdag
Musik og samspil, Billedkunst, Mad fra hele
verden, Syhold, Kulturlivet i København,
Ridehold, PC Café, Leg med kugler og kegler.
• Torsdag
Silketryk, Læderværksted, Kropsbevidsthed og
brug af vægte, PC Café, Det kreative syhold, Lær
at bage kager, Kreativtværksted og Fodboldhold.
• Fredag
Disko-, og hyggeaften og Lær at sminke dig selv
og andre.
Aften forløb (ved sen hjemkørsel slutter vi først kl. 22:30)
• 18:00 til 18:30
Ankomst
• 18:00 til 19:30
Der kan købes mad i caféen
• 19:30 til 21:30
Afvikling af aftenens aktiviteter
4
16
Gennemgang af aktuelle
holdaktiviteter
Sang og musik
Overordnede mål Målet er at skabe et musikalsk samvær blandt medlemmerne og
udvikle deres musikalske kompetencer med hovedvægt på sang. At styrke sociale
kompetencer og lære at bryde egne grænser, styrke selvværd og selvtillid ved
bl.a.solosang og medbestemmelse omkring sangvalg m.m.
Metode Vi skaber et fælles rum hvor nærvær er et nøgleord. Medlemmerne får
mulighed for at udtrykke sig musikalsk, verbalt og rent kropsligt ved at spille, synge
samt bevæge sig til musik.
Billedværksted
Overordnede mål Målet er at medlemmerne lære at skabe, opleve og
eksperimenterer med billeder og gennem disse processer får skabt en personlig
udvikling. Via billedskabende processer arbejder vi med at omsætte sansemæssige
indtryk til et billedmæssigt udtryk. Medlemmer med et ringe verbalt sprog får her nye
måder at udtrykke sig på og herved udviklet deres evne til at kommunikere. Det er også
målet at opøve medlemmernes evne til koncentration og fordybelse.
Metode Vi arbejder med forskellige teknikker og lære om billedets formsprog.
Undervisningen er individuel og inspirationen hentes primært i det enkelte medlems
interesseområde. Via samtale om egne og andres billeder lærer man at reflekterer og
sætte ord på. Der er fokus på, at mestre noget, og få anerkendelse fra andre
medlemmer, underviseren og via udstillinger. Det færdige produkt vægtes højt og det
er fedt at have original kunst med hjem til væggen.
Fodboldhold
Overordnede mål Målet er fysisk træning, at give medlemmerne en spilforståelse,
at være en del af et hold og socialt samvær.
Metode Vi spiller træningskampe og tager til fodboldstævner både på Sjælland og i
Jylland. Der er stort fokus på det sociale samvær og på at give medlemmerne en
oplevelse af at de udgør en betydningsfuld del af holdet.
5
17
Dansk teater og biograf kultur
Overordnede mål Målet er at udvide medlemmernes verden og bidrage til deres
generelle dannelse ved at give dem mulighed for at komme tættere på det offentlige
kulturliv. At give medlemmer, med interesse for hvad der foregår på den danske teater
scene og hvad der er oppe i tiden af gode danske biograffilm, mulighed for oplevelser.
Metode Der sammensættes et varieret årsprogram som dækker det, der er oppe i
tiden. Vi prøver at programlægge, så vi også kommer ud og mærker pulsen i det
kulturelle liv i København. Når året er omme skulle alle gerne sidde tilbage med mange
gode kulturelle oplevelser, fra såvel den danske scene samt fra det hvide filmlærred.
Kreativtværksted
Overordnede mål Målet er at give medlemmerne mulighed for at udvikle deres
fantasi og kreative kompetencer gennem arbejde med mange forskellige materialer.
Metode Fantasi og det eksperimenterende er i fokus og mulighederne er uendelige.
Der bruges forskellige kendte som ukendte materialer og det er her vigtigt at give
medlemmerne en forståelse af, at det de fremstiller har værdi og er værdsat.
Udstillinger af de færdige værker samt udsmykning af fællesrum er med til at give
denne anerkendelse.
Musik og samspil
Overordnede mål Målet er at samle medlemmer med interesse for musik og
samspil. At udvikle den enkeltes musikalske evner, men også at styrke fælles glæde og
samvær omkring musik og sang.
Metode Medlemmerne får mulighed for at udvikle deres evner til at fungere i et
musikalsk fællesskab med fokus på samspil. Der bliver lagt vægt på at skrive egne
tekster samt at komponere musik med henblik på udgivelse af en CD
Akustisk musikforståelse
Overordnede mål Målet er at udvikle medlemmernes akustiske musikforståelse.
Undervisningen tager udgangspunkt i medlemmernes færdigheder og ønsker. Der
arbejdes med spilleteknik, det musikalske udtryk og udviklingen af et fælles sprog til at
tale om musikken.
Metode Enhver form for fælles musikudøvelse forudsætter det, at man lytter til
hinanden. Det drejer sig ikke blot om tempo og spille rent, men også om nuancer som
klangbalance. Der sættes derfor fokus på musikkens lyde, puls og rytme, melodik og
harmonik. Medlemmernes evne til at lytte søges skærpet gennem samtalen om
musikken og i udviklingen af et fælles sprog til at tale om musikken for derved at
udvikle deres akustiske musikforståelse.
PC-café
Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til brugen af PC,
herunder Internettet og den verden, der gemmer sig på nettet, og herigennem udvikle
en større forståelse for omverdenen. At lære medlemmerne at kommunikere via nettet
(mails, hjemmesider m.m.).
6
18
Metode At opmuntre det enkelte medlem til en rejse rundt i Internettets forunderlige
verden og få en viden om, hvad man kan finde og bruge denne verden til. Give
medlemmerne mulighed for at lære at skrive på PC og bruge den som spillemaskine.
Det danske landkøkken
Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til det danske
landkøkken og skabe en glæde ved at tilberede egen mad.
Metode Der skabes et hyggeligt rum, hvor danske råvarer og velsmagende mad er
omdrejningspunktet. Medlemmerne deltager aktivt med at lave maden og dialogen om
det danske landkøkken, råvarer og glæden ved at lave mad er i centrum.
Kogekunst i naturen
Overordnede mål På dette hold er målet, at medlemmerne for et indblik i at
naturen er et skattekammer for lækker mad og vi tilbereder maden ude i naturen.
Igennem aktiviteten søges det endvidere at udvikle medlemmernes evne til at
samarbejde og give dem oplevelser som øger deres selvtillid.
Metode Vi finder og fanger forskellige råvarer i naturen, så som fisk og krydderurter.
Bagefter tilbereder vi maden på bål. Medlemmerne deltager aktivt med at finde og lave
maden. At samarbejde omkring dette er i centrum. Glæden ved fx selv at have fanget
egen aftensmad og efterfølgende kunne spise det, bidrager til at give medlemmerne
oplevelsen af selv at kunne.
Mad fra hele verden
Overordnede mål Målet er at give medlemmerne kendskab til madkulturen i andre
lande og udvikle deres sociale færdigheder.
Metode Der skabes et hyggeligt rum, hvor måltidet er i fokus. Medlemmerne bliver
præsenteret for madoplevelser de ikke er bekendt med og derigennem skærpe deres
nysgerrighed og mod på fremmedartet mad. De deltager aktivt med at lave maden. Via
nye og spændende smagsoplevelser udvikles både duft og smagssanserne. Dialog om
madoplevelsen og ”de nære ting” er vigtig denne aften.
Syhold + Det kreative syhold
Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at sy. Igennem aktiviteten søges
endvidere at styrke medlemmernes kompetencer og deres sociale færdigheder.
Forskellen mellem syholdet og det kreative syhold er, at sværhedsgraden er større på
det sidstnævnte.
Metode Der tages udgangspunkt i medlemmernes idéer og formåen på syholdet. Der
kreeres alt fra grydelapper, buksedragter til festkjoler. De støttes i deres kreative
proces fra idé til færdige produkt. Fokus er på såvel processen som på det endelige
produkt. Der ydes hjælp til selvhjælp, for derigennem at give medlemmerne en
oplevelse af "at kunne selv". Hyggesnak og udveksling af meninger vægtes højt, for at
give dem en oplevelse af fællesskab med deres medkursister.
7
19
Lær at bage kager
Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at bage lækre kager og udvikle
deres sociale færdigheder i samværet omkring kagebagning.
Metode Bagning af lækre kager er i centrum på dette hold. Medlemmerne er med til at
bestemme hvilke kager der skal bages. De deltager i hele processen fra valg af kager, til
tilberedning og oprydning i den udstrækning deres handicap tillader det. Der søges at
skabe et trygt rum, hvor dialog og opmuntring til at styrke medlemmernes
funktionsniveau og sociale kompetencer er i fokus.
Læderhold
Overordnede mål Målet er at medlemmerne lærer at arbejde og skabe forskellige ting
med læder. Sekundært arbejdes der på at støtte medlemmerne i deres sociale
kompetencer.
Metode På læderholdet laver vi alt fra pengepunge, bælter og tasker mv. Det er lysten
der driver værket, og medlemmerne vælger derfor selv hvad de vil lave og støttes i
processen fra idé til færdigt produkt. Mens vi arbejder, bliver der hyggesnakket og delt
erfaringer om de nære ting som venskaber og kæresteforhold mv..
Kulturlivet i København
Overordnede mål Målet er at give medlemmerne viden om og oplevelser i det
københavnske kulturliv. Medlemmerne får derved en øget bevidsthed om kulturlivet og her
igennem om sig selv og det samfund de lever i.
Metode Der sættes fokus på et bredt udsnit af kulturlivet i København. Medlemmerne er
selv med til at planlægge aktiviteterne. Vi tager i biografen, teatret, på udstillinger og
museum, café besøg og til koncerter (klassisk, rock og pop musik). Igennem dialog om
oplevelserne, skabes et socialt og kulturelt fællesskab.
Kropsbevidsthed og brug af vægte
Overordnede mål Målet er at styrke medlemmernes kropsbevidsthed gennem
motion. Vi tager i fitness center og arbejder der bevidst med deres kropsbevidsthed.
Metode I fitness centret arbejder vi med vægte og konditionstræning. Fokus er på, at
det enkelte medlem skal lære sin egen krop og dens funktionsmåde at kende. At få en
opmærksomhed på sin krop som ens egen, og erfare at det er muligt at nå længere
kropsligt end man har gjort før. Det vægtes, at der skabes en tryg atmosfære og at
øvelserne bliver tilpasset den enkelte, så træningen bidrager til at skabe succesoplevelser
og at det opleves som sjovt at træne og lære sin krop at kende.
Leg med kugler og kegler
Overordnede mål Målet er at medlemmerne finder glæde ved at deltage i fysisk
aktivitet og herved får en større kropslig forståelse og hermed en større bevidsthed om
sig selv. At medlemmerne lære, at tackle så vel at vinde og tabe, samt får afprøvet
utraditionelle konkurrenceformer i socialt samvær med andre.
Metode Der arbejdes hen mod at medlemmerne får afprøvet div. sportsgrene, såvel
8
20
holdsport som individuelle aktiviteter. Aktiviteterne bliver tilpasset medlemmernes
funktionsniveau.
Ridning
Overordnede mål Målet er at tilbyde medlemmerne en sund træningsform, og et
godt socialt samvær med dyr og mennesker samt udvikle og øge deres sensibilitet og
kropsbevidsthed.
Metode Fornøjelsen og udbyttet ved at være sammen med hestene og andre
mennesker er i centrum for dette hold. Ridning er til glæde for mange mennesker hvad
enten man er rask, syg eller har forskellige handicap som vores medlemmer har. For de
bevægelseshæmmede kan ridningen fx give dem en følelse af at være fuldt mobil for
en stund, hvilket kan være ubeskriveligt glædefuldt. Livsglæden er derfor særdeles
nærværende på dette hold. Udviklingen af medlemmernes sensibilitet og
kropsbevidsthed opnås gennem ridningens fysiske effekt. Den fysiske effekt er blandt
andet forbedret motorik, koordination og balance, styrkelse og aktivering af
muskelstyrke.
Silketryk
Overordnede mål Målet er at lære medlemmerne at lave silketryk.
Metode Medlemmerne laver deres egne silketørklæder. Vi arbejder med motiver og
farver på dette hold. Der tages udgangspunkt i medlemmernes ønsker og formåen. Der
søges at skabe et trygt rum, hvor medlemmerne kan eksperimentere og opleve
personlige sejre i processen med at kreerer silketørklæderne.
Disko- og hyggeaften
O ve rordne de m å l
Målet er at styrke medlemmernes sociale netværk og mulighed for at more sig, ved at
give dem samme mulighed, som andre ikke handicappede har, for at ”gå i byen og
feste”.
Metode Der afholdes diskotek i fællesrummet med D.J. Medlemmerne kan her gribe
mikrofonen og være forsangere. Der danses på livet løs, med og uden kørestol og for
dem der er til mere stille hygge er T.V.-krogen et yndet sted. Medlemmerne støttes i
at skabe sociale relationer, kæresteforhold mv. Hen over året holdes fester med
forskellige temaer, der relaterer sig til årets traditioner og begivenheder. Endvidere
kommer der forskellige bands og spiller et par gange om året, så medlemmerne har
mulighed for at opleve og danse til live musik.
Lær at sminke dig selv og andre
Overordnede mål Målet er at skabe et "pigeunivers" hvor vi hygger, taler om
"pigeting", drenge og lærer at bruge makeup.
Metode Der søges at skabe en tryg og hyggelig stemning, hvor medlemmerne får
mulighed for at eksperimentere og øve sig med at bruge makeup. Medlemmerne
støttes i deres ønske om at "gøre sig lækker" til fredagsfesten. Endvidere er det et
rum hvor der er mulighed for at tale om hvad det vil sige at have en kæreste, hvordan
man siger fra overfor kæresten hvis der er noget man ikke har lyst til mv..
9
21
Særarrengementer
Særarrangementer og ture ud af huset udgør en vigtig del af aktiviteterne i VKL. Eks.
på særarrangementer:
• Sen hjemkørsel ca. én fredag om måneden
• Live musik og temafester på lange fredage
• Teater og biografture
• Fastelavnsfest
• Påskefrokost
• Sommerfest
• Stor julefest
• Stort julebanko
• Aktuelle koncerter
• Fodboldlandskampe
Det annonceres i Årskalenderen, Vokstryk, Davbladet og i klubben, hvornår de
forskellige arrangementer løber af stablen.
Sen hjemkørsel 2012
06. Januar - Nytårsfest
24. Februar
30. Marts
13. April
11. Maj
01. Juni
22. Juni
31. August
14. September
12. Oktober
16. November
14. December - Stor julefest
Der forbeholdes ret til ændringer af datoer.
Rejser
Der er hvert år mulighed for at deltage på en rejse enten i Danmark eller udlandet.
Rejserne bliver planlagt i samarbejde med medlemmerne samt det overordnede
rejseudvalg i Lavuk. Formålet med rejserne er at give medlemmerne mulighed for at
opleve andre kulturer og aktiviteter, samt at styrke de sociale bånd medlemmerne
imellem.
I 2012 er følgende rejser planlagt:
• Januar
Alpin skitur til Val Morel i de franske alper
• Februar
Sne- og kælketur til Harldvangen i Norge
I 2013 er følgende rejser planlagt
• Januar
Alpin skitur til Val Morel i de franske alper
• Februar
Sne- og kælketur til Harldvangen i Norge
• Juli
Sommerkolonier i ind- og udland
0
22
Indsatsområder og udfordringer
i 2012 – 2014
VKL har i 2012 - 2014 valgt at sætte fokus på følgende
indsatsområder:
A. Udviklingen af en fælles kultur for den nye klub
B. Medlemsindflydelse og medbestemmelse
C. Flere spontane og planlagte ture ud af huset
A. Indsatsområde: Udviklingen af en fælles
kultur for den nye klub
Voksenklubben Lavuk blev formelt etableret d.1 januar 2011. Dette skete efter
længere tids fusionsarbejde mellem de to klubber; Aftentilbudet Lavuk og
Voksenklubben Strødamvej. Voksenklubben Lavuks medlemmer og personale kommer
derfor fra to forskellige klubber med forskellige pædagogiske tilgange, forskellige
strukturer og forskellige arbejdskulturer. Medlemmerne fra Voksenklubben Strødamvej
er desuden overvejende bedre fungerende såvel intellektuelt, sprogligt som fysisk
sammenlignet med flertallet af Aftentilbudets medllemmer. En sammenlægning skaber
altid både nye muligheder og udfordringer.
Den formelle struktur, klubbens værdigrundlag og den pædagogiske tilgang er
formaliseret i den nye klub (jf. tidligere afsnit). Vi har i vores indsatsområde derfor
valgt, at sætte særligt fokus på processen med at udvikle en fælles kultur i den nye
klub. Med fælles kultur mener vi for medlemmernes vedkommende, at de har en
oplevelse af, at det er deres klub. At de har følelsen af at komme i èn klub, og ikke i to
klubber der deler lokaler. At de bliver velintegreret med hinanden, og at de udvikler
1
23
venskaber på tværs af de gamle klubber. Mange af medlemmerne fra de to klubber
kender hinanden fra andre sammenhænge, så som deres ungdomsklub, bosted eller
dagtilbud. De har gennem deres liv, desuden været vant til at indgå i mange sociale
sammenhænge med andre mennesker, med meget forskellige funktionsnedsættelser. I
klubben ser vi derfor, at medlemmerne udviser en stor accept og velvilje overfor
hinanden. Det betyder i praksis, at integrationen og udviklingen af venskaber på tværs
af de gamle klubber allerede er godt i gang.
Personalet fra de to gamle klubber er bærer af forskellige kulturer og traditioner. Det
skaber både nye muligheder og udfordringer. Af nye muligheder kan nævnes, at vi som
personale kan inspirere hinanden. Vi kan som bærer af to forskellige kulturer udvikle
noget fælles tredje, til gavn for vores medlemmer og for vores arbejdsplads som
helhed. Af udfordringer kan nævnes, at vi for nærværende er bærer af to forskellige
organisationskulturer, hvilket influere på vores praktiske arbejdsgange og i arbejdet
med medlemmerne. Dette viser sig fx ved, at vi ind imellem knytter forskellige
betydninger til de ord vi anvender i vores dagligdag når vi taler menneskesyn, etik og
pædagogisk praksis. At knytte forskellige betydninger til de ord vi benytter til at
beskrive vores praksis, kan hvis det bliver italesat, bidrage til udvikling, til gavn for
vores medlemmer og vores praksis som helhed. Udebliver italesættelsen og udviklingen
af et fælles sprog, kan det dog skabe grobund for mistillid, misforståelser og at vi
utilsigtet som personale kan komme til at modarbejde hinanden i hverdagen.
Udviklingen af en fælles kultur, er til dels noget der udvikler sig over tid, men som
ovenfor skitseret er det også væsentligt aktivt at forholde sig til dette, da det har stor
indflydelse på den daglige praksis. Det er vigtigt at anskue det som en proces, vi
løbende skal reflektere over og forholde os aktivt til. Vi har derfor udvalgt
nedenstående kvalitetsmål.
2
24
Kvalitetsmålsætninger
VKL forventer at opnå følgende:
• at medlemmerne oplever VKL som deres klub, - som et hyggeligt og dejligt sted at
komme i fritiden
• at aktivitetstilbudene tilgodeser den diversitet der er hos medlemmerne, så der er
tilbud til glæde og gavn for samtlige medlemmer i klubben uanset handicap
• at personalet udvikler et fælles sprog til at tale om deres praksis
• at personalet bliver kulturbærer af klubbens værdigrundlag og pædagogik
• at der finder en vidensdeling sted. Alle medarbejdere skal have kendskab til og viden
om medlemmerne, for at sikre medlemmernes individuelle støttebehov, så de kan
profitere optimalt af deres klubtilbud
Indsatsen er rettet mod
• medlemmerne
• personalet
Metode og indsats
• At aktivitetsholdene evalueres to gange årligt, for at sikre at aktiviteterne tilpasses
medlemmernes behov og ønsker
• At der gennemføres en trivselsundersøgelse hos medlemmerne
• At summe-møderne aktivt anvendes som et redskab til at skabe en fælles kultur og sprog
• At alle medarbejderne er fortrolige med udviklingsplanen
3
25
• Afholdelse af pædagogiske dage, hvor indholdet opkvalificerer medarbejdernes
faglige kompetencer
Kvalitetsmål
I målbare størrelser forventer VKL at opnå:
• at medlemmerne oplever VKL som én klub de har glæde og gavn af. Dette
undersøges og dokumenteres ved hjælp af en trivselsundersøgelse
• at det bliver synligt i vores daglige praksis, at medarbejderne er kulturbærer af
klubbens værdigrundlag og pædagogik
Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?
VKL har ikke opstillet et endeligt kvalitetsmål på dette indsatsområde, da vi anser
udviklingen af en fælles kultur som en fortløbende og uafsluttelig proces. En proces
som løbende, hvis vi forholder os refleksivt til den, kan forbedre vores pædagogiske
praksis og dermed det klubtilbud vi tilbyder vores medlemmer.
B. Indsatsområde: Medindflydelse og
medbestemmelse
I VKL har vi på det organisatoriske niveau formelt etableret 3 forskellige organer, som
skal være med til at sikre, at medlemmerne har medindflydelse og –bestemmelse vedr.
deres klub. Dette er i sig selv ikke nogen garanti for, at medlemmerne har
medindflydelse- og bestemmelse i klubben. Karakteristisk for vores medlemmer er, at
de består af en gruppe der er meget velfungerende intellektuelt og verbalt, og så er der
en anden gruppe der har brug for massiv støtte og vejledning fra personalet. Det vil
altså sige, at der er en gruppe af medlemmerne der reelt ikke er i stand til at forvalte
deres medindflydelse og -bestemmelse på egen hånd. Det gør det til en udfordring at
arbejde med dette indsatsområde. Medlemmernes behov for at blive guidet og støttet
på det verbale, praktiske og intellektuelle plan, indebærer en risiko for at deres ønsker
4
26
mv. ikke bliver opfanget og synliggjort, samt at deres medindflydelse og -bestemmelse
kan blive af pseudomæssig karakter. Disse problematikker har vi forholdt os til i
processen med at udvælge vores kvalitetsmål. Endvidere vil det være nødvendigt
løbende at reflektere og evaluere dette i takt med at indsatsområdet udfolder sig i
praksis som et led i at sikre medlemmernes medindflydelse og -bestemmelse.
Nedenfor skitseres de formelt etablerede organer, hvori medlemmerne har indflydelse
og medbestemmelse. Derefter beskrives vores kvalitetsmål.
Rent organisatorisk er der på nuværende tidspunkt i VKL formelt etableret 4 forskellige
demokratiske organer, som skal varetage, at medlemmerne i VKL har indflydelse og
medbestemmelse. Disse 4 demokratiske organer er medlemsmøder, klubrådet,
brugerbestyrelsen og Lavuks bestyrelse.
Medlemsmøderne er for alle medlemmer. Der afholdes ca. fire møder årligt. På
møderne præsenterer klubrådsformanden eventuelle nye tiltag fra klubrådet og
personalet i VKL, som medlemmerne skal tage stilling til og acceptere. Alle medlemmer
har stemmeret, og det er flertallet, der bestemmer, om eksempelvis en idé skal
realiseres. Medlemsmøderne er dermed det organ i VKL, hvori medlemmerne på en
meget direkte måde har indflydelse og medbestemmelse på deres klub.
Klubrådet er medlemmernes demokratiske medbestemmelsesorgan. Rådet består af
seks medlemmer, der er valgt for en etårig periode på et medlemsmøde. Klubrådet har
indflydelse og medbestemmelse på en række nærmere definerede opgaver, som har
relevans for medlemmerne. Rådet er støttet af en pædagog, hvis funktion i denne
sammenhæng er at råde og vejlede klubrådets medlemmer efter behov. I klubrådet er
der desuden udpeget en formand, som deltager i brugerbestyrelsesmøderne (jf.
nedenfor).
I br uger bestyr elsen er medlemmerne repræsenteret ved klubrådsformanden. På
brugerbestyrelsesmøderne har klubrådsformanden stemmeret.
I Lavuk s besty relse er der èn fælles medlemsrepræsentant til at repræsentere
medlemmerne.
Kvalitetsmålsætninger
VKL forventer at opnå følgende:
• at medlemmernes medindflydelse og -bestemmelse sikres på det organisatoriske
niveau og i dagligdagen
• at personalet tilegner sig den nødvendige viden og indsigt til at løse denne opgave
5
27
Indsatsen er rettet mod
• medlemmerne
• personalet
Metode og indsats
• Afholdelse af medlemsmøder og klubrådsmøder
• Der afholdes summe-møder og pædagogiske dage. Indholdet af disse klæder
medarbejderne på til at løse opgaven om medindflydelse og –bestemmelse.
Medarbejderne kvalificeres derved til at kunne spørge ind til, opfange og være lydhør
over for medlemmernes idéer og ønsker
• Informations- og kommunikationsniveauet højnes internt i organisationen, således at
de mere løst tilknyttede medarbejder (timelønnede) også bliver rustet til at støtte
medlemmerne og sikre deres medindflydelse og -bestemmelse i dagligdagen. Metodisk
skal dette foregå via vidensdeling og dialog på summe-møder. Det er det faste
personale (nøglemedarbejderne), som har ansvaret for at dette realiseres. Endvidere
har personalet pligt til selv at opsøge viden om medlemmerne, ved at orientere sig i
summe-bogen og medlemsmapperne.
Kvalitetsmål
I målbare størrelser forventer VKL at opnå følgende:
• Et fremmøde på 70 % til medlemsmøderne. Dette beregnes og dokumenteres på
årsbasis udfra kørselslisterne
• At vi afholder fire medlemsmøder om året
Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?
Kvalitetsmålsætningen, der skal sikre medlemmernes medindflydelse og –bestemmelse,
mener vi ikke kan opfyldes i form af et endeligt kvalitetsmål. I stedet anser vi dette
indsatsområde som en fortløbende og uafsluttelig proces både på refleksions- og
handlingsniveau. Årsagen hertil er, at medlemmernes forskellige funktionsnedsættelser
6
28
vil kræve, at vi til stadighed arbejder aktivt med dette indsatsområde, for at sikre deres
medindflydelse og -bestemmelse. Endvidere er det værd at holde sig for øje, at
medindflydelse og –bestemmelse er dynamiske og ikke fastetablerede størrelser, som
altid vil kræve en aktiv indsats at opretholde og udvikle, hvad enten de er et
indsatsområde i VKL eller i andre dele af samfundet.
C. Indsatsområde: Flere spontane og planlagte
ture ud af huset
De fleste mennesker tager det for givet, at man frit kan vælge mellem og opleve de
aktivitets- og kulturtilbud der er i vores samfund. Det er bare ikke en selvfølge for vores
medlemmer. Dels har mange af dem brug for støtte til at få en indsigt og viden om,
hvilke aktivitets- og kulturtilbud der reelt eksisterer, da de ikke er i stand til at opsøge
eller tilegne sig denne viden på egen hånd grundet deres funktionsnedsættelser.
Endvidere er mange af medlemmerne ikke i stand til at færdes ude i byen på egen hånd,
fordi de ikke er trafiksikre. Deres fysiske handicap kan også
gør dem ude af stand til at profitere af de tilbud der er, uden støtte fra en hjælper, der
kan "fungere som deres arme og ben".
Vi ønsker i klubben at tilbyde vores medlemmer et kvalificeret tilbud om et aktivt
fritidsliv på lige fod med ikke handicappede. Vi har vores egen handicapbus, og har
derfor valgt, at gøre flere spontane og planlagte ture ud af huset til vores
indsatsområde. De udfordringer der er forbundet med at tilbyde mennesker med
forskellige funktionsnedsættelser flere spontane og planlagte ture ud af huset, har vi
forholdt os aktivt til, i processen med at udvælge vores kvalitetesmål.
Kvalitetsmålsætning
VKL forventer at opnå følgende:
• at medlemmerne får øget deres viden om hvilke aktivitets- og kulturtilbud der er i
Københavnsområdet
7
29
• at medlemmerne får mulighed for at opleve spontane ture ud af huset
• at aktiviteterne skaber rum for socialt samspil, hvor medlemmerne kan få indsigt i
egne styrker og svagheder
• at medlemmerne oplever at være en del af et større fællesskab
Indsatsen er rettet mod
• personalet
• medlemmerne
Metode og indsats
• At medlemmerne har indflydelse på indholdet af de spontane og planlagte ture ud
af huset. Medlemsmøderne vil være èt af de fora vi vil benytte til at sikre, at
medlemmerne får medindflydelse og -bestemmelse på dette.
• At der bliver opsat en ønske- og idé postkasse i fællesrummet, hvor medlemmerne
kan nedskrive deres ønsker for ture ud af huset. De medlemmer der ikke kan det
på egen hånd, støttes af personalet til dette.
• At personalet efter behov, guider medlemmerne til at opnå viden om hvilke
valgmuligheder der eksisterer. Dette gøres fx ved at opstille forskellige
valgmuligheder, som kan fungere som en støtte til den gruppe af medlemmer der
er meget konkret tænkende.
Kvalitetsmål
I målbare størrelser forventer VKL at opnå:
• at kunne tilbyde medlemmerne spontane og planlagte ture ud af huset
• at medlemsmøderne benyttes til, at medlemmerne kan fremkomme med deres
8
30
ønsker til ture ud af huset. Det bliver et fast punkt på dagsordenen til
medlemsmøderne
• at ønske- og idé postkassen aktivt benyttes af medlemmerne
Hvornår forventes kvalitetsmålet at være opfyldt?
VKL forventer at kunne implementere ovenstående kvalitetsmål i løbet af 2012.
Afslutning
Er der anledning til yderligere interesse og spørgsmål er vores telefoner åbne. Vi
træffes bedst i tidsrummet 14.00-22.00 eller via mail: [email protected]
Referencer
• Cole, Michael m.fl. (1996): The Development of Children. W.H. Freeman and
Company, New York
• Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (2004): Vejledning
til udarbejdelse af udviklingsplaner på handicapområdet
• (1995): Psykologisk pædagogisk ordbog. Gyldendal
• Rosenlund, Line m.fl. (2007): “Når empatien er forsvundet”, Psykolog Nyt 6, s. 3-7.
Dansk Psykologforening
• Stern, Daniel R. (1995): Barnets interpersonelle univers. Hans Reitzels Forlag