SPECIFIC™ - Nordkystens Dyrehospital

ST
KA
EJERFORENINGEN BIRKEGADE 11 - 15 B
UD
Årsrapport 2010/2011
Årsregnskabet er godkendt på foreningens generalforsamling
København, den
/
2011
dirigent
R, s
Kalvebod Brygge 45, 2., 1560 København V
Tlf.: (+45) 3338 9800, Fax: (+45) 3338 9801
e-mail: [email protected], www.rsmplus.dk
CVR-nr. 43622811 (Hjemsted: København)
Afdelinger i:
Aalborg, Holstebro, Kolding,
København, Odense, Skærbæk,
Vordingborg og Århus
RSM plus er et selvstændigt medlem af
RSM International, en uafhængig kæde
af selvstændige revisions- og konsulentfirmaer
med kontorer i mere end 70 lande
RSM plus
Indholdsfortegnelse
Side
Påtegninger
Ledelsespåtegning
2
Den uafhængige revisors påtegning
3
Ejerforeningsoplysninger
4
ST
Årsregnskab 1. juli 2010 - 30. juni 2011
Anvendt regnskabspraksis
5
Resultatopgørelse for tiden 1. juli - 30. juni 2011
6
Balance
7
UD
KA
Noter
9
2
RSM plus
Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2010/2011 for Ejerforeningen
Birkegade 11 - 15 B.
Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et
retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af foreningens
aktiviteter for regnskabsåret 2010/2011.
ST
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den x. oktober 2011
Bestyrelse
UD
IP Administration A/S
KA
Administrator
Christian Juelsbak
formand
Dina Pazdzior
Dan Isbye
Kristian Nørskov
Orla Petersen
3
RSM plus
Den uafhængige revisors påtegning
Til medlemmerne i Ejerforeningen Birkegade 11 - 15 B
Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Birkegade 11 - 15 B for regnskabsåret 1. juli 2010 30. juni 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke
udtrykker nogen sikkerhed herom.
ST
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
KA
Revisors ansvar for den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af vores revision. Vi har
udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver,
at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
UD
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at
udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen
udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af
årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli
2010 - 30. juni 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
København, den x. oktober 2011
R
s
Lars Østerkryger
Statsautoriseret revisor
4
RSM plus
Ejerforeningsoplysninger
Ejerforeningen Birkegade 11 - 15 B
Birkegade 11 - 15 B
2200 København N
Regnskabsperiode
1. juli 2010 - 30. juni 2011
Bestyrelse
Christian Juelsbak
Dina Pazdzior
Orla Petersen
Dan Isbye
Kristian Nørskov
Revision
UD
Administrator
KA
ST
Ejerforeningsnavn
Pengeinstitut
IP Administration A/S
Frederiksberg Allé 15 - 17
1820 Frederiksberg
R
s
Kalvebod Brygge 45
1560 København V
Nordea Bank Danmark
5
RSM plus
Anvendt regnskabspraksis
Årsregnskabet for Ejerforeningen Birkegade 11 - 15 B for 2010/2011 er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A virksomheder, tilpasset foreningens særlige karakter.
Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for
regnskabsperioden, og vise, om de budgetterede og hos medlemmerne opkrævede fællesbidrag er
tilstrækkelige.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.
ST
Resultatopgørelsen
Opstillingsform
Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktiviteter i det forløbne regnskabsår.
KA
Indtægter
Fællesbidrag vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen uanset om beløb er indgået til
foreningen i regnskabsåret.
Omkostninger
Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen uanset om omkostningerne er
betalt af foreningen i regnskabsåret.
UD
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.
Finansielle indtægter og omkostninger består af renter af bankindeståender og betalte bankrenter og
provisioner.
Balancen
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse
af tab.
Forudbetalte omkostninger
Forudbetalte omkostninger omfatter betalte omkostninger vedrørende det efterfølgende regnskabsår.
Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse
Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse er foreningens opsparing til fremtidig vedligeholdelse af
ejendom. På generalforsamling vedtages hensættelse til og anvendelse af hensættelse til fremtidig
vedligeholdelse.
Mellemregning med ejere
Mellemregning med ejere er det på balancetidspunktet opgjorte mellemværende med ejere vedrørende
for meget eller for lidt indbetalt medlemsbidrag for året til dækning af afholdte nettoomkostninger i
foreningen.
Øvrige gældsforpligtelser
Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi.
6
RSM plus
Resultatopgørelse for tiden 1. juli 2010 - 30. juni 2011
Note
Realiseret
Budget
Realiseret
2010/2011
2010/2011
2009/2010
(ej revideret)
kr.
kr.
kr.
956.169
30.661
944.244
30.000
792.703
30.149
986.830
974.244
822.852
74.026
280.356
65.331
3.774
442.272
120.029
60.000
323.000
69.000
14.000
382.000
116.175
57.398
292.337
64.649
13.802
533.801
100.412
985.788
964.175
1.062.399
1.042
10.069
-239.547
0
3.455
0
0
3.077
273
-2.413
10.069
-236.743
-4.000
0
-3.600
-6.413
10.069
-240.343
Overført til næste år
-6.413
10.069
-240.343
Disponeret i alt
-6.413
10.069
-240.343
Opkrævet hos ejere
Drift af lejlighed nr. 46
1
2
Årets samlede indtægter
Udgifter i alt
Renter, bankindestående
Renter, bank
Resultat før skat
UD
Årets aktuelle skat
KA
Resultat før renter
3
4
5
6
7
8
ST
Forsikringer og kontingenter
Forbrugsafgifter
Renholdelse
Drift af vaskeri
Vedligeholdelse løbende
Administrationsomkostninger
Årets resultat
9
10
Forslag til resultatdisponering
7
RSM plus
Balance pr. 30. juni 2011
Note
2010/2011
2009/2010
kr.
kr.
0
48.837
0
48.837
48.837
48.837
48.837
48.837
1.355
3.100
60.074
0
583
24.461
0
76.865
0
4.458
0
24.484
89.573
105.807
202.590
1.547.311
341.000
1.701.955
AKTIVER
Anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Vaskemaskiner/tørretumbler
Lejlighed nr. 46
12
Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
UD
Likvide beholdninger
KA
Tilgodehavender
Tilgode hos ejere
Andre tilgodehavender
Tilgodehavende forsikringsrefusion, skader
Tilgodehavende A-skat
Igangværende varmeregnskab
Forudbetalte forsikringer
AKTIVER I ALT
ST
Anlægsaktiver i alt
15
13
8
RSM plus
Balance pr. 30. juni 2011
Note
2010/2011
2009/2010
kr.
kr.
Hensættelse til fremtidig vedligeholdelse
Saldo 1. juli
Årets anvendelse
254.800
0
459.000
-204.200
Saldo pr. 30. juni 2011
254.800
254.800
-121.578
-6.413
118.765
-240.343
-127.991
-121.578
126.809
133.222
103.224
0
284
1.600
104.483
4.600
0
1.493.508
9.444
0
0
56.322
5.650
3.809
214.191
1.568.733
341.000
1.701.955
PASSIVER
Egenkapital
KA
Egenkapital i alt
ST
Overført resultat
Saldo pr. 1. januar
Årets resultat
Gæld i alt
UD
Kortfristet gæld
Indbetaling fra ejere vedrørende altanprojekt
Igangværende varmeregnskab
Antenneregnskab
Administrator
Anden gæld
Selskabsskat
Gæld til ejere
14
15
11
16
PASSIVER I ALT
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
17
9
RSM plus
Noter
Realiseret
Budget
Realiseret
2010/2011
2010/2011
2009/2010
(ej revideret)
kr.
Note
2 Drift af lejlighed nr. 46
Lejeindtægter
Ejendomsskat
933.244
11.000
777.703
15.000
956.169
944.244
792.703
32.509
-1.848
31.801
-1.652
30.661
47.052
6.757
3.200
1.079
15.938
UD
Note
4 Forbrugsafgifter
Vandafgift
Overført til vaskeriets drift
Renovation og skorstensfejning
El
Overført til vaskeriets drift
Kabel-TV
Kabel-TV, opkrævet hos medlemmer
Note
5 Renholdelse
Vicevært og trappevask
Lønsumsafgift og ATP
Rengøringsartikler
)
)
)
)
30.000
30.149
60.000
46.533
6.628
3.200
1.037
0
74.026
60.000
57.398
166.278
0
99.553
14.525
0
0
0
200.000
0
102.000
21.000
0
0
0
193.123
-8.000
99.253
20.278
-9.000
39.451
-42.768
280.356
323.000
292.337
64.752
0
579
65.000
4.000
0
62.934
0
1.715
65.331
69.000
64.649
KA
Note
3 Forsikringer og kontingenter
Bygning / brandforsikring
Glasforsikring
Bestyrelsesansvarsforsikring
Arbejdsskadeforsikring
Energimærkning
kr.
930.969
25.200
ST
Note
1 Opkrævet hos ejere
Medlemsbidrag
Manglende pligtarbejde
kr.
10
RSM plus
Noter
Realiseret
Budget
Realiseret
2010/2011
2010/2011
2009/2010
(ej revideret)
kr.
Note
6 Drift af vaskeri
Salg af poletter
Vedligeholdelse
Afskrivning, tørretumbler
Vandforbrug, skønsmæssigt
Elforbrug, skønsmæssigt
kr.
0
3.774
0
0
0
14.000
13.802
156.375
0
21.210
0
0
0
0
0
0
5.037
0
10.320
20.827
0
4.877
40.049
0
0
2.170
5.622
72.019
64.312
4.202
0
759
34.493
0
32.000
350.000
519.775
-204.200
0
84.917
2.092
40.187
7.117
2.899
2.647
0
6.068
0
3.450
972
2.217
0
15.100
3.502
13.801
0
0
0
105
2.000
0
31.152
0
442.272
382.000
533.801
UD
KA
Note
7 Vedligeholdelse løbende
Fugtsikring
Fra vedligeholdelsesfond
Varmeanlæg, eftersyn og vedligeholdelse
Postkasse anlæg
Diverse el-arbejder
Ændring af trappeskab
Etablering af vandstik i kælder
Midlertidig reparation af rør
Renset køkken faldrør med split
Elektriker
Murgennemføring
Tømrer
Maler
Glarmester
Låsesmed
Reparation kloak
Tagrender mod gård og gade oprenset
Udskiftning af cirkulationspumpe
VVS arbejde
Kloakservice
Facaderenovering
Reparation sætningsrevner
Småanskaffelser
Teknisk bistand
Blomster til gård
Gårdlaug
Vedligeholdelse, budget for året
-11.625
6.925
1.502
8.000
9.000
ST
3.774
kr.
11
RSM plus
Noter
Realiseret
0
Realiseret
2010/2011
0
2009/2010
(ej revideret)
kr.
kr.
85.402
425
571
16.000
0
5.000
12.283
348
81.175
1.000
0
16.000
0
0
10.000
8.000
71.509
300
670
15.625
1.058
0
9.208
2.042
116.175
100.412
ST
Note
8 Administrationsomkostninger
Administrationshonorar
Generalforsamling, bestyrelsesmøder
Beboeraktiviteter
Revision og regnskabsmæssig assistance
Varmeregnskabshonorar
Skattetillæg
Gebyrer bank m.v.
Kontorartikler, telefon og porto
kr.
120.029
3.241
214
KA
Note
9 Finansielle omkostninger
Renter, bank
Øvrige renter
3.455
0
273
0
UD
Note 10 Skat i året (Udlejning af lejlighed nr. 46)
Drift af lejlighed nr. 46
30.661
Ejendomsskat overført til fællesomkostninger
1.848
Andel (49/2946) m2 af fællesudgifter
-16.422
Beregnet skat, 25%
Note 11 Antenneregnskab
Aconto bidrag hybridnet
Køb kabel-TV
16.087
273
30.149
1.652
-17.348
0
4.000
14.453
3.600
49.808
-49.524
49.896
-49.520
0
0
284
376
0
12
RSM plus
Noter
Note
12 Anlægsaktiver
Vaskemaskiner
Tørretumbler
Lejlighed nr. 46
Kostpris pr. 1. juli
66.000
22.414
198.837
Kostpris pr. 30. juni 2011
66.000
22.414
198.837
Af- og nedskrivninger pr. 1. juli
Årets afskrivninger
66.000
22.414
150.000
0
Af-/nedskrivninger pr. 30. juni 2011
66.000
22.414
150.000
0
0
48.837
2010/2011
2009/2010
kr.
kr.
0
0
63.295
139.295
1.684
16.141
22.333
1.507.153
202.590
1.547.311
-2.012.875
2.116.099
-15.807
1.509.315
103.224
1.493.508
161.805
-162.388
162.180
-152.737
-583
9.443
1.814
427
80.363
16.000
5.879
0
427
40.270
15.625
0
104.483
56.322
UD
KA
Note 13 Likvide beholdninger
Kassebeholdning
Girokonto
Nykredit bank
Nordea - altanprojekt
ST
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2011
Note 14 Indbetaling fra ejere vedrørende altanprojekt
Altanprojekt
Indbetaling fra ejere
Note 15 Igangværende varmeregnskab
Indbetalt a conto
Køb af varme
Note 16 Anden gæld
A-skat, AM-bidrag og ATP
AM-bidrag
Kreditorer
Revision og regnskabsmæssig assistance
Anden gæld
13
RSM plus
Noter
Note
17 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter er vedtægterne lyst pantstiftende, for 19 ejere, som 2. prioritet for
kr. 37.000.
Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter m.v., har de øvrige 34 ejere deponeret 34 stk. ejerpantebreve á kr.
20.000 samt 34 stk skadesløsbreve á kr. 5.000.
UD
KA
ST
Ejerpant samt skadesløsbrevene aflyses efterhånden som vedtægterne opnår 2. prioritet.