DanCenter – Danland søger

Til Installatøren
Modul EM10
Ekstern fejl- samt 0-10V reguleringsmodul
EM 10
230Vac
/50Hz
IP 40
1.6 AT
CE
Dansk
Modul EM10
Dansk
Dette apparat opfylder kravene i relevante EU-direktiver.
Overensstemmelsen er dokumenteret. Relevante dokumenter og originalen af overensstemmelseserklæringen er
deponeret hos fabrikanten.
Anvendelsesområde
Modulet EM10 (Error Module - fejlmodul) kan tilsluttes til en
gaskedel, der er udstyret med en UBA 3/UBA 3.5/EMS/
MC10.
3
Modulfunktion
2
– EM10 melder samtlige gaskedlens driftsfejl, der stopper
gaskedlen.
Systemfejl, meldinger vedr. vedligeholdelse, blokerende
fejl og fejl i eksterne reguleringsanordninger meldes ikke.
– Modulet EM10 kan tilpasse fremløbstemperaturen eller
gaskedlens ydelse ved hjælp af et eksternt styringssignal
med 0-10 V (jævnstrømsspænding).
Montage
5
1
6
Fig. 1
LIVSFARE
Elektriske komponenter kan være spændingsførende.
z Arbejder på den elektriske installation må
kun udføres i overensstemmelse med
lovbestemmelserne.
4
Oversigt over EM10
pos. 1: Dækplade
pos. 2: Sikringsholder
pos. 3: Modul EM10
pos. 4: Typeskilt
pos. 5: Drifts-/fejl-LED
pos. 6: Vægbeslag
Installations- og vedligeholdelsesarbejder må
kun udføres af autoriserede installatører.
a) Montage i gaskedlen (se fig. 6 til 10, side 5).
z Sluk gaskedlen og fjern den udvendige beklædning/
dækpladen.
z Vægbeslaget anbringes eventuelt i gaskedlen (fig. 9,
side 5).
z Anbring EM10 i sin position.
b) Vægmontage (se fig. 11 til 14, side 6).
z Afmærk og bor to huller med Ø6 mm.
z Indsæt dyvler og skruer, og ophæng vægbeslaget.
z Fikser eventuelt vægbeslaget ved hjælp af boringen
(fig. 11, pos. 2).
z Anbring EM 10 i vægbeslaget.
Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!
2
Modul EM10 • 02/2007
Modul EM10
Dansk
Kommunikationsbus
Tilslut EMS-tilslutningen (fig. 2, pos. 6) på EM10 ved hjælp
af et tolederkabel på gaskedlens
-tilslutning.
OBS! Denne tilslutning er polaritetsfølsom.
EMS-buskablets samlede længde må være maks. 100 m.
N L
Signal ved driftsfejl
Netz module
Ved en driftsfejl aktiveres signalet når;
– der opstår en driftsfejl i gaskedlen, som stopper kedlen,
– systemtrykket er for lavt eller
– hvis kommunikationen med gaskedlen har været afbrudt
i mindst 5 minutter. Se forbindelsesdiagrammet på
side 7.
EM10 genererer to fejlsignaler:
1
Fig. 2
a) AS 24V-tilslutningen (fig. 2, pos. 4); denne tilslutning er
en potentialefri omskiftekontakt til lavspændingssignaler
indtil 24 V. Dette fejlsignal kan udlæses af f.eks. et
automatiseret system i en bygning.
AS 24V
Ingen driftsfejl
Driftsfejl
1 og 2
afbrudt
lukket
2 og 3
lukket
afbrudt
Netz module
2
1
AS 24V
2
3
2
U
1
3
EMS
1
2
EMS
1
2
AS (230V)
3
4
5
6 7
Tilslutninger
pos. 1: Netspænding 230V
pos. 2: 230V-tilslutning til et 2. modul
pos. 3: Alarmudgang 230 V
pos. 4: Alarmudgang 24 V
pos. 5: Styresignal 0-10 V
pos. 6: Indgang EMS-bus
pos. 7: Udgang EMS-bus
b) AS 230V-tilslutningen (fig. 2, pos. 3); ved hjælp af denne
tilslutning kan man styre f.eks. et horn eller et alarmlys.
Hvis der opstår en driftsfejl, har denne tilslutning 230 V
vekselstrømsspænding.
EM10 kan anvendes som interface mellem gaskedlen og
f.eks. et automatiseret system i en bygning. Et 0-10 V jævnstrømssignal (fig. 2, pos. 5) muliggør en styring, der er
afhængigt af fremløbstemperatur eller ydelse (fig. 3).
a) Styring afhængigt af fremløbstemperatur
EM10 overfører 0-10 V signalet til en indstillingsværdi for
fremløbstemperaturen. Det drejer sig om et lineært
forhold, se tabel 1.
Indgangsspænding
Fremløbstemperatur
indstillingsværdi (gaskedel)
Status
gaskedel
0 V - 0,5 V
0
fra
0,6 V
± 15°C
til
5,0 V
± 50°C
til
10,0 V
± 90°C
til / maksimum
Fremløbstemperatur [°C]
Eksternt styringssignal 0-10V
Ekstern styrespænding (V)
Fig. 3
0 – 10V diagram
Tabel 1 Styring afhængigt af fremløbstemperatur
Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!
Modul EM10 • 02/2007
3
Dansk
Modul EM10
b) Styring afhængigt
af ydelse
Ydelse
0-10 volt
er ikke aktiveret.
Denne regulering aktiveres ved at forbinde klemme 1 og
3 med et kabel. Se fig. 2, pos. 5 og forbindelsesdiagrammet på side 7. EM10 overfører 0-10 V signalet til en
indstillingsværdi for ydelsen. Det drejer sig om et lineært
forhold, se tabel 2.
Indgangsspænding
Indstillingsværdi for
ydelse (gaskedel)
Status
gaskedel
0 V - 0,5 V
0
fra
0,6 V
± 6%
Lav last *)
5,0 V
± 50%
Dellast
10,0 V
± 100%
Fuldlast
Tabel 2 Styring afhængigt af ydelse
*) Ydelsen ved lav last er afhængigt af kedeltype. Hvis kedlens
lave last er f.eks. 20% og styringssignalet er 1 volt (= 10 %),
er den ønskede ydelse mindre end den lave last. I så tilfælde
yder kedlen 10% ved en til/fra-cyklus ved lav last. I dette
eksempel skifter gaskedlen til kontinuerlig drift ved lav last fra
en indstillet værdi på 2 volt.
Tilslutning af flere moduler
Det er muligt at tilslutte flere forskellige moduler (f.eks.
EM10 og VM10) med hinanden. For at tilslutte to eller flere
moduler med hinanden, kan nettilslutningen (fig. 4, pos. 2)
og EMS-tilslutningen (fig. 4, pos. 3) altid forbindes med
hinanden.
OBS! Denne tilslutning er polaritetsfølsom.
EMS-buskablets samlede længde må være maks. 100 m.
3
12
Nettilslutning
2
z Tilslut 230 V vekselstrøms nettilslutningen (fig. 2,
pos. 1 og fig. 4, pos. 1).
3
Fig. 4
Tilslutning af to moduler med hinanden,
nettilslutning
LED-meldinger på EM10-modulet (fig. 1, pos. 5)
LED-status
lyser grønt (konstant)
lyser grønt (blinker)
rød (i kort tid)
lyser rødt (kontinuerlig)
Betydning
Fremgangsmåde
Alle tilslutninger er korrekte.
Der har ikke været nogen kommunikation med gaskedlen i mindst 5 minutter.
Reset gaskedlen.
Kontakt en installatør, hvis problemet ikke kan
afhjælpes ved et reset. Se også anvisningerne for
gaskedlen.
Gaskedlen har spænding.
EM10 er defekt.
Underret din installatør herom. Se også anvisningerne for gaskedlen.
Ændringer på grund af tekniske forbedringer forbeholdes!
4
Modul EM10 • 02/2007
206 mm
162 mm
52.5 mm
5
EM10
6
MC10-1
3
2
4
1
1
2
7
MC10-2
Modul EM10 • 02/2007
8
MC10-3
5
1
5 mm
2
11
12
1
4
3
2
2
1
13
6
14
Modul EM10 • 02/2007
Netspænding Netspænding
230 VAC
230 VAC
AS
AS
EMS
0-10 V EMS
15
Modul EM10 • 02/2007
7