CV Jens Munk Clemmensen, autodidakt billedkunstner og

Medieinformation for Økonomisk Ugebrev
Økonomisk Ugebrev læses af ledere
med økonomisk og strategisk ansvar.
Nr. 1 –
8. janu
ar 201
2. 19.
årgang
banker
risikerer
15 mia
i ekstra
landbr
ugstab
Økonomisk Ugebrev er det førende tidsskrift indenfor økonomi, finans, erhvervsliv og samfundsøkonomi
i Danmark. Ugebrevet læses af ledelserne i de største
danske virksomheder, og det har et enestående stærkt
brand og er dagsordenssættende med en meget stor
kendskabsgrad. Økonomisk Ugebrev citeres i øvrige toneangivende medier hver uge.
Megett
yderpå
bogføre
,atdan
skeland
r
den fakt landbrugsjo
rden til brugideresreg
ningbas iske marked
langt høj
nsk
svæ
ere pris aber
landbru eretpådehisto rdi. Ud fra
diansæt
er end
en
gsjorde
telseaf
Aktuell
nenvæ riskattraktive afkastbetrag hedder
landbr
e
ugsakti
detitil
Københ skøn fra Fød rdipåca.118 afkasti2011hatverneen
Man
synsre
.000kr.
evareø
avnsUn
degøre
geandr
dFinan
perhek r
gøreen
kon
iversite
altsåm
ebanke
lsen.
stilsyne
tar.
prispå
tviser,a omisk Inst
egetve
rmedst
t,”
17.000k
itut und
135.000
tafkaste
landbru
lris
ørrelan
kr,hvor
r.tilfor
er
gsudlån ikerelangt
dbrugs
gældvi
retning
fraders tkanretfærdig
stø
hek tarp
udlå
,hvisde
ser dat
afb
kalf
ris, som
rskalne rre nedskrivnin nkan
ygning
ratrækk
afr
landbru
mere,h
Finans
oginve
esca.
gharbo aDanmarks
visders
tilsynet dskrivesheltne gerpå
ntar.Ti
skaberti
Statisti
gførtla
gru
kal
nuanv
lge
nde
ned
k,a
nsiend
skrives
endero dtilden
40pct.h lengennem ndbrugsjorden tdehjemlig
tild
riftsmæ
udlånti
snitspri
e
ssigbet eværdier,de gendnu
ldansk
spå164 ideresårsr
sen forv øjereendde
lere
ela
rag
rkanbe
egndeerhe
ndbrug
118
tning.M
.200kr.
på 102
nsatfe
pension enter også AP .000kr.Ifølg
Alts
ede
kanned
eLandb åknap
skassen
Pension
skrivnin mmia.kr.til mia.kr.(hv tsamlet
købela
kr.eller
ordera
gernem
udlåns
ndbrug harnetopudm fortsatte prisrugsavidetfird
Ifølg
sjordtil
Fina
obbelte egetvelek splotabibankerne leFi
100.000 eldt,atdenerv fald, og
nstilsyn
afdena
),
deretil
sis, som nanstilsyne
harefte
etskriv
tsnyes kr.pr.hekta illigtilat
udmel
erisitj ktuellereserva 20mia.
runder
r.
krapper
vedvur
dtiet
ulebrev,
nemgan
søgelse
julebre
dering
evurde
at”Fina tion.
nvurde
gaf
vtilban
overgå
afsikke
ringspra
tage udg landbrugs
ret,atf
nstilsyn
rheder
udfra
kerne,v
kremove
engage
et
angspu
en hek
tilland
Baseret
iltil
jord
rve
men
nkt
syn
ide
dgentarp
bru
på den
terv
i en
et
Vestjys
skrapp rispåca.14 gsudlån,fre
derer,a nnedredelaf værdiansæt ilFinanstilsy
kBankf
mere vur
0.000-14
net
tjordp
detint
telse af
nedskri
ornylig
dering
5.000kr
rise
ledes,a
erval,Fi
vninger
afs
pål
tFinans rneliggeri
nanstils dyrkbar
”På
netopp agtganske ikkerheder .
pådyrkb
ndenfo
tilsynet
ynetvu
bag
fik
r.D
gageme grundafge ålandbrugsud bet ydeligeme
regione arjordpå12 vil tageudgan etbetyders rnne
nte
r0-160.00
n.” Jule
ågspunk
gelsene rkonstatere mgangena lån.
gerpå
fdeudv
140.000 brevetviser,a 0kr.perhaafh tipriser
481mio tbehovforydedeFinanstils
alleom
-145.000
ængigta
tde
ynetve algteen.kr.,her
rligere
stændig
kr. ide nnyevurd
dunder
ter.Det
af3
bogført
hedere
eringlig f
fle
øgeden 09mio.kr.på nedskrivnin
søste
eværdie
rderm
regione
ger
gement
edskriv
landbr
dendrif
ilev
erskyld
ningsbe
ugseng på ialt
tsmæss raflandbrugsjo idforskelmer.Under
objekti
esdels,
agemen
hovpå
Fød
igevær
vid
eva
dipå11 rdenpå164 llemde
tillandb entifikation atbankenforslandbrugsenga sin årlig reøkonom
.000kr.
8.000kr
forvæ
rug,og
isk
entkon
og
eanalys
.
rdif
dels,at
titlenLa
staterer
eaføko Institut har
banken orringelse(
for nyli
ndbrug
nomien
OIV
anvend
seniorr
g udg
ets øko
idansk
teenhø )pålån
ivet
ådg
jerevæ
skøn er iverJohnny nomi 2011.Fr landbrugm rlæs i Øk
M.
ed
ainstitu
baseret
på et Andersen,a
ttetsige
oNom
tde
rigtigt
r
foreligg
isk Ug
Nyheds
godt
end
ebrev
Fortsæår for landbru e
Side 4 aNalyser
Nr. 1/2
ttes næs
get
012
Side 6 Storeprisforskel
te side .
...
Side 8 SlutspiliVestas lepåarbejds
marked
Risikoen
’top
Tema:
iDanske ledelseoma spensioner
global
Bankm
nsv
overbl
Side 12
e meg
arkantr aret
ik
aTr
educere
Side 16
Side 13 Digitalemegatr eNds 201
t
2
Med
end
Side 17 Lov forslag,bek
ierg
sgiv
Side 15
Internat
endtgø
Kampen iverennysjett ernynorma
ionalen
rels
litet
omher
esa
yhedsp erograppo
redømm ns
marke
lukfrau
rter
etpåin
dsaNal
gen
ternet
Side 19
yser
Side 21 Globaløkonom
Atypiskk
ipå
ursudvik vejfremige
lingpræ
n
gedeårs
afslutnin
gen
5.000 ugentlige læsere
Økonomisk Ugebrev har ca. 5.000 ugentlige læsere, der
udgør et usædvanligt netværk af beslutningstagere på
højeste niveau i det private erhvervsliv og den finansielle sektor. Læserne omfatter administrerende direktører, finansdirektører, økonomichefer, funktionschefer og
andre beslutningstagere.
Branchefordeling af læserskare
Finans 32%
Øvrige 28%
Produktion 8%
Revision 13%
Offentlige 9%
Service 10%
Over en tredjedel af læserne på Økonomisk Ugebrev åbner allerede ugebrevet søndag for at være opdateret om
nye dagsordener.
CFO
2–
Nr.
jan
16.
uar
2012
. 19
. år
gang
esien seløntilbagøfter
fra a geriatvi jtideligel lt kan
age erneindidvløillin,bmevodarhøet.Eteveruntddueannedelseel.ne
ed
ef
er
s tilbme:Fagforellenering
atgå rnebliv t,f.ek s. gåetm
b
e
nd
jo
de
se
m
d,
si
te
mm
r
kke idder saholdentaherbejdspdrladegoder.ekiss.Siemreenninger. aetkanrendkoeove ogr- væ
ion
g trægerneaktesueeiltsøjneennee., omde,aogsåypfåeaanftalerærhaketyrfsknvefagurdefo rer,atdtteiem
gang konklus rbineifo rsira
en
gan
sc
se
rn
nt
st
ned striogfagfosterer,mninenåpinarteternatikeonlæalengerekUnunder DelersmHeegnnetingJøegrgetenhurtigegtefr erte bretagkat tiln f.evoksra.vrbærejdpistangge,hvorn
n
ø
l anskIndu erenskomiderpåd merik teuropa. estlige bordetmorhandlinsider.D linger,hocialdum nenddernes
lø
sD
på omstf
erov atos ncekom og Øs iflerev ilkår
egge orhand kaldts
vere
sgive et
Men rhandl
nv
ensk agetpåbepar tsf odså ntligtla arbejd gørd f
emtfr nkurre i Asien
rman delø
ing
er
m
ogfo nuerkl
edha orringe udflytn arvedt medtr greb tilvæse tionkan mer,d følgea
lønko mier
re
nd
de
atde rutale søkono ejdsløsh astiskf
te
delse nskeri rbejder ensitua esys uetsom
rhind lytte
ell
Id
ra
Denbdvikling højearb p,ogdr ttilatfo ereudf
øndenøigrante mark. le form erertr
skel r
pro,d
frau kafden boldeno umen fåtidlig
fdan r. Fo
str
imm aleiDan enog ktion
erog tildu
pct.askomste tilat
indtry samlet metin lertilat
forsk noget e
rm skevær
ro
40
ds
no
so
el
mer
øn
arke er, at nderd
er,at
ddep er.
el.
eren
lande rbrugt
ser– en.
r
er
mod atre stning nanfør der ov ankom mod
jdsm
gt
ko ense
blive jdsplad jemig n,arbe t, vurd e. Ikkeuen unde t
m
un
nske konuli
at
m
be
om
er
te
rh
m
øje
Jørg arbejd llesig, merika reden nske
afar spladse rgense iversi erhjem ger, m edeslåe
na
forh nning
oUn
Jø
ikke dtforesti omde tfaldvæ den da t på
bejd nning lborg tuelth handlin eraller ustripr He
re
or
en
ive
t
eciel
cher
tage n go
inder
He r ved Aa bliveak omstf densen et af ind ktion smod kan ha derm gen vilig m mat han. Sp ning de n
du
sk
ejd so
r
fesso deka overen 2014.Ten er meg bilpro
en
æk
dem sempler, ømnin odel, rstrege
earb
en
r
.ek s. kunn høj.Det m
omstd eenm
svar rende dlingi A. He
seek hovedstrpæiske e, unde erensk etkræv
vorf
tre
et
US
aldte
nuvæ forhan em i entre,h ecen remeg
ov
dr
åk
ro
ld
en
iss
M
kns
nn
revi
taleu gt be ser er
næste nt ge mletic roit.Id idervæ tilde ønredu tinen tion lan jdsplad stomind en.
ed
ka
et
els
mar ionensa letiD egodet gåm storel ,atløn r
tradi striarbe ikkede evæg
m
tilat af talte tale om 0elle
e...
dukt æretsa redeid
r3
an
indu ale.Men eifagb
inger
re
ste sid
els
harv denalle gforen ,hvorm anvæ erligge ilharvæ næ
s
norm rvind
ed
ætte
ve
løshe reredefargaining s. Derk senh nehidt jobtalfra talo
ion
Forts
er
ob
ive gaining
inspi ctiveba ddej rodukt arbejd
ar
posit
re
colle rforat cifikkep t,som mmer ctiveb SA .
sk
de
tione rpåspe .under rtidenko atcolle agetilU uropæi
n,
inninge a50pct rderfo grunde obstilb detene gforen r
ej
Nå
ne
fa
dd
ag
un
nt gsåf
il. lafb
er
en
uk tio t
antt
.Her
rise
athe
retv erende rugttil ingharogensen llønred t er de
exitk
ti
pe
d
e
akut
USA, bliverb bargain ningJør med incip
foNd mtaf erendy ji2012
ke
pr
ve
også llective llerHen gårik Men
piTal ondera ighed
12
A.
de
: ka
erpå
alf
od
ur
Cont,fortæ re,og m i US
2/20
Tema 10 Kapit st:Tålm otering
nedt
Nr.
varia estærke fang so
emse
Side 12 Friga pebørsn
Cfo
ey
anbr
gern me om
rev
Side 13 Nyty
rugk Romn
m
e
tforb orMitt
ser
i sa
Ugeb
iva
Sid
m
ly
k
nf
pr
ste
b
is
Na
om ende
ngsaf en
opkø
edsa thåb
Nom
til
ovo- orventni lkreditt
mark17 Svag ndelsen
afN
i Øko er
gf
ea
Side 18 Begy
læs aNalys senløf tet lanlægotailriskir
e
ds r.Han
age:P derer
Sid
he
0d
r
Ny 4 Ch ns10
ervur
porte
Side 6 CFO’e detund
grap
sero
en
Side 8 Udlan
gørel raug
Side
endt plukf
ds
,bek
rslag lenyhe
blik
over14 Lovfonationa
Side 15 Inter
Side
Annoncemateriale til Økonomisk Ugebrev
Færdigt materiale leveres i høj opløsning (min. 300 dpi),
uden skæremærker på PDF til:
[email protected]
DEADLINE FREDAG KL. 11
Annoncepriser Økonomisk Ugebrev
Format
b. x h. (mm.)
Pris pr. uge
Helsidesannonce
180 x 230
11.500 kr. ex. moms
Halvsidesannonce
180 x 90
7.200 kr. ex. moms
Annoncemateriale til ugebrev.dk
Der er også mulighed for annoncering på vores
hjemmeside, samt i vores udgivelsesmail til vores
abonnenter og vores gratis nyhedsmail:
E-Annoncering
Format
Størrelse (pix)
Topbanner
930 x 180
Link og logo i gratis nyhedsmail
Kontakt
Pris pr. uge
1.500 kr. ex. moms
3.000 kr. ex. moms
Rabat og kombinationsannoncering efter nærmere
aftale. Alle beløb er eksl. moms og annoncemateriale.
Kontakt salgsafdelingen direkte:
Telefon: 7023 4010
Mail: [email protected]
Økonomisk Ugebrev udgives af:
Økonomisk Ugebrev A/S
Slagterhusgade 4-6
1715 København V
Temaer i 2013:
Nr. 1: 2013 Globale Mega Trends 2011.
Nr. 2: 2013 Trends i M&A i Danmark og Europa
Nr. 3: 2013 Trends indenfor årsregnskab
Nr. 4: 2013 Trends indenfor innovation
Nr. 5: Børsmægler Rating Obligationsmæglere
Nr. 6: CEO-skift i DKs 1.000 største virksomheder
Nr. 7: Børsmægler Rating af aktiemæglere.
Nr. 8: CFO-skift i DKs 1.000 største virksomheder
Nr. 9: Børsmægler Rating af aktieanalytikere.
Nr. 10: Top 40- Rating af de bedste topdirektører
Nr. 11: Kapitalfondenes bedste porteføljeselskaber
Nr. 12: Top 50 Banker Soliditet & Kapitalforhold
Nr. 13: Top 50 Banker – Lønsomhed
Nr. 14: Top 20 Rating Erhvervsbanker.(CFO Survey)
Nr. 15: Top 20 Succesfulde Turn Arounds 2012
Nr. 16: Kredit Rating af top 100 børsselskaber.
Nr. 17: Top 15 Kapitalfondes performance.
Nr. 18: Top 100 analyse af revisionshonorarer
Nr. 19: Top 20 First North + Guide til IPO for SMV’er
Nr. 20: Top 30 Pensionsselskaber
Nr. 21. Top 30 Fondsmæglere
Nr. 22: Top 30 Pensionsselskaber – Lønsomhed
Nr. 23: Top 200 Kredit Rating Industri
Nr. 24: Top 200 Kredit Rating Handel & Service
Nr. 25: Top 40 Ledeleseskonsulenter50
Nr. 26: Top 20 Corporate Finance
Nr. 27: Top 25 Kommunikationsrådgivere
Nr. 28: Top 10 Kapitalforvaltere
Nr. 29: Top 25 Leasing & Factoring
Nr. 30: Top 25 Erhvervsejendomsmæglere
Nr. 31: Top 30 Venture og Buy Out
Nr. 32: Top 25 Pensions- og Forsikringsmæglere
Nr. 33: Top 25 Skadesforsikring
Nr. 34: Top 40 Advokatfirmaer
Nr. 35: Top 6 Realkredit
Nr. 36: Top 30 Ejendomsselskaber
Nr. 37: Top-20 Search & Selection.
Nr. 38: Top-30 Revisionsfirmaer.
Nr. 39: Top-25 K/S udbydere.
Nr. 40: Top 40 Bygge + anlægsvirksomhed
Nr. 41: Top 20 C20-Rating i forhold til peers.
Nr. 42: Top 20 Investeringsforeninger.