Offentliggørelse af resultater fra Cross Border Biowaste

Systemudvikling
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.1: Leavitts model
1
Fasemodeller
Fasemodeller er systemudviklingsmodeller, hvor processen opdeles i
afgrænsede faser.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
2
Fasemodeller
FAKIR er forbogstaverne for faserne:
Foranalyse, Analyse, Kravspecifikation, Implementering og Revision.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.2: Fasemodeller
3
Prototyping
En prototype er en ufuldstændig skitse til systemløsning.
Den enkelte designfase omfatter:
• Idé
• Analyse
• Brugerkrav
• Kravspecifikation
• Design
• Afprøvning
• Test
• Revision
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
4
Prototyping
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.3: Prototyping
5
Foranalyse
Eksempler på spørgsmål, der kan stilles i denne fase:
• Hvad er karakteristisk for organisationen? (Se evt. kapitel 11-13)
• Hvilke problemer oplever vi?
• Hvilke funktioner skal udvikles?
• Hvilke data berøres?
• Hvad ønsker vi at opnå med systemudviklingsprojektet?
• Hvor mange penge har vi til rådighed?
• Hvor lang tid kan vi bruge?
• Hvordan organiserer vi udviklingsarbejdet?
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
6
Foranalyse
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.4: IT-projekters berøringsflade
7
Foranalyse
Arbejdet i denne fase munder ud i en rapport, som indeholder:
• Virksomhedsbeskrivelse
• Problemformulering
• Mål for projektet
• Virksomhedens mål og politikker (formelle og uformelle)
• Foreløbig afgrænsning
• Foreløbige krav til det nye system
• Grove skitseforslag til løsningsmodeller
• De første økonomiske overslag
• Projektplanlægning
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
8
Mindmap
Mindmap er en nem metode til at overskue og strukturere et utal af emner og
arbejdsopgaver.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
9
Mindmap
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.5: Eksempel på mindmap
10
Projektstyring
Milepæle er kontrolpunkter, som gør det muligt at forsikre sig om,
at man er på rette kurs.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
11
Milepælsplan
Sammenfattende kan der opstilles følgende krav til formulering af milepæle:
• De skal være naturlige
• Vise vigtige beslutnings-/styringspunkter
• Være kontrollerbare
• Der bør ikke være for mange milepæle
• Der bør højst være tre måneder mellem hver milepæl
• Der må ikke være for mange forskelligartede aktiviteter mellem to milepæle
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
12
Gantt-kort
Figur 10.8: Gantt-kort
Den praktiske planlægning består i at fastlægge:
• Aktiviteternes rækkefølge
• Den enkelte aktivitets tidsforbrug
• Eventuel afhængighed mellem de forskellige aktiviteter
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
13
Analyse
Herunder skal der blandt andet fastsættes:
• Mål for hele projektet
• Mål for brugervenlighed
• Krav til kommunikation og informationsbehandling
• Krav til hardware og software
Et system er en samling af elementer, der er indbyrdes
afhængige af hinanden, og som tilsammen udgør en helhed.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
14
E-handel
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.10: Eksempel på beskrivelse af e-handel
15
Kravspecifikation
Følgende forhold bør indgå:
1. Hvilke dele af systemet skal være manuelle, og hvilke dele skal udføres af et
program?
2. Systemets dele
3. Beskrivelse af de administrative rutiner, systemet skal lave
4. Beskrivelse af de data, systemet skal behandle, og hvordan databehandlingen
skal foretages (regler)
5. Opbygning af nummersystemer
6. Sikkerhed
7. Beskrivelse af systemets registre
8. Maskinkonfiguration
9. Metode til valg af leverandør af programmer og maskiner
10. Tidsplan
Desuden skal den indeholde en plan for uddannelse af medarbejdere.
• Hvilken viden har medarbejderne inden for det område, systemet skal bruges
til?
• Der skal træffes beslutning om hvem, der skal uddannes
• Hvad skal uddannelsen indeholde?
• Træning i det nye system
• Tidsplan for uddannelse
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
16
Løsningsforslag
Designfasen kan omfatte følgende opgaver:
• Beskrivelse af forretningsgange
• Maskinkonfiguration
• Prototyping
• Designrådgivning
• Brugervenlighedstest
I dokumentationsmaterialet skal der også findes en beskrivelse af
fejlmuligheder og fejlkilder:
• Hvordan forebygges fejl?
• Hvordan findes fejl?
• Hvordan rettes fejl?
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
17
Implementering
Denne fase omfatter:
• Installation af hardware og software
• Omlægning af opgaver og forretningsgange
• Jobforandring
• Upload af websted
• Konvertering af data
• Afprøvning af brugervejledning
• Workshop - Uddannelse af brugere
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
18
Konvertering
Overgå til det nye system uden at vedligeholde det gamle
Parallelkørsel
Pilotkørsel
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
19
Test og afprøvning
Testfasen kan indeholde:
• Brugervenlighedstest
• Programtest
• Systemtest
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
20
Brugervenlighedstest
Let at lære
Hvor lang tid det tager for brugeren at lære at bruge
programmet?
Effektivt
Hvor hurtigt kan brugeren løse en given opgave?
Let at huske
Genindlæringstid. Hvor lang tid det tager brugeren
at lære at bruge programmet igen efter at have
været væk fra det i en given periode (f.eks. et halvt
år)?
Pålideligt
Korrekthed. Får brugeren de korrekte resultater?
Virker systemet altid (stabilt)?
Tilfredsstillende
Subjektiv tilfredshed. Gennem interview eller
spørgeskemaer undersøges brugerens holdning til
programmet. Er brugeren meget tilfreds, tilfreds,
hverken-eller, utilfreds eller meget utilfreds?
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
Figur 10.11: Test af brugervenlighed
21
Systemtest
Systemtest omfatter i princippet disse emner:
• Kontrol af programmering - er kodningen optimal?.
• Systemets skærmbilleder: om samtlige skærmbilleder med knapper, link
og funktioner er i orden?
• IT-systemets funktionalitet, både isoleret og sammen med andre
systemer.
• Test af systemets inddata og uddata.
• Test af fejlmeddelelser.
• Brugerafprøvning i realistiske omgivelser.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
22
Revision
Det er meget almindeligt, at man aftaler i kontrakterne med leverandørerne, at
et system først kan anses for at være leveret korrekt, når det er afprøvet i
praksis et halvt år efter, det er blevet implementeret.
www.dafoloforlag.dk: ”Informationsteknologi, niveau D-C”, 2008
23