Dørgreb Dørgreb i aluminium med rosetter til indvendige døre

Projektkontrakter med fokus på
gevinstrealisering
Nicolai Dragsted, Bender von Haller Dragsted
14. juni 2012
Indledning
•
Digitalisering, effektivisering, besparelser - Behov drejer
sig ikke om it og teknik. Behov er forretningsmæssige, og
de opnåede forretningsmæssige gevinster er afgørende
•
Forretningsmæssige behov kan sættes i centrum for
juridiske værktøj
2
Indledning
Ad Polsag:
Version 2, 8. marts 2012
Statens It-projektråd: Vi skal være bedre til at
trække stikket
Statslige institutioner har for lidt erfaring med store itprojekter og er for dårlige til at bruge den erfaring, de
har, lyder det fra Lars Frelle-Petersen, vicedirektør i
Digitaliseringsstyrelsen.
Af Theis Holtz HansenTorsdag, 8. marts 2012 - 15:09
3
Indledning
Version 2, 8. marts 2012:
• Undervisningsministeriet spilder 36 millioner på itpilotprojekt
• Undervisningsministeren kritiserer, at projektet fik lov til
at køre i fem år, før det blev stoppet, selvom modellen var
forældet.
• »Der skal ikke anvendes flere midler til et it-projekt,
som har et forældet koncept. Alternativet til at stoppe
arbejdet nu vil være en risiko for, at endnu flere penge
bliver spildt. Projektet har været i gang siden 2006, og
det er beklageligt, at det ikke er blevet stoppet noget før
4
Statens it-projektmodel
•
•
•
•
•
Idé:
Analyse:
Projektoplæg
BC, Gevinstrealiseringsplan, PID,
Risikoanalyse
Anskaffelse:
Kravspecifikation, udbudsbetingelser,
udbud, underskrive kontrakt
Gennemførsel: Projektforløb
Realisering:
Høste gevinsterne
5
Fase
Analyse
Standarder
Prince2 +
Økonomistyrelsens skabeloner
fra Q1 2011
Fokus
for
standard
Fokus
for ressourcer
Anskaffelse
(kravspecifikation)
Ingen
autoriserede
paradigmer
Anskaffelse
(Udbud)
Konsulenter
Udbudsjurister
Kontraktjurist
Projektleder
med fokus på
teknik
med fokus på
udbudsregler
med fokus på
opfyldelse af
kravspec.
med fokus på
projektledelse
Ingen
autoriserede
paradigmer
Økonomi
Forretningsansvarlig
med fokus på
økonomi
Anskaffelse
(Kontrakt)
Gennemførsel
(Projekt)
K01 og K02
Prince2 +
standardkontrak diverse
ter (opdaterede projektmetoder
versioner af
kontrakt fra
1987)
Etablering af
system
Projektledelse
defineret i
kravspecifikation
6
Grundlæggende problemer
Økonomistyrelsens skabeloner ser på ét projekt og tænker
ikke på etablering af en kontrakt. Business case udfærdiges
som alibi, ikke som aktivt værktøj i samspil med leverandør
I business case og gevinstrealiseringsplan overses mange
opgaver kunden har eneansvar for.
I gængse standardkontrakter overses de grundlæggende
forretningsmæssige behov, der ligger til grund for
beslutningsgrundlaget. Der er slet ingen juridiske værktøj
gearet til løbende prioritering efter de ofte dynamiske og
skiftende forretningsmæssige behov.
7
Grundlæggende sammenhæng
•
Beslutningsgrundlag / forretningens behov
 Business case
 Gevinstrealisering
•
Udbudsmaterialet
 Udbudsbetingelser med evalueringsmodel
 Kravspecifikation
•
Kontrakt
•
Projektledelse
8
Business case og
gevinstrealiseringsplan
9
Link mellem Business Case og kontrakt
Business case
proces
Assessments
Baselines
Assumptions
Business objectives
Business
Initiatives
Business case
Material Benefit
candidates
Improvements
Realization plan
IT contracts based on
benefit realization
Iterations
Requirement
specification
Draft contract
Mapping
requirements
and benefits
Categorization of
requirements
Contract
Business case og gevinstrealisering
•
Udgifter ved nyt system: Afholdes indledningsvis
•
Besparelser: Opnås senere
•
Cash flow: Afhænger af tidsplan
•
Gevinster: Opnås senere
Udgifter er som regel sikre. Realisering af besparelser samt
øvrige gevinster afhænger af forudsætninger og antagelser.
Ved nogle forudsætninger og antagelser kan realiseringen
deraf fremmes eller sikres i en kontrakt. Ved andre er
kunden eneansvarlig for deres realisering.
11
Antagelser og forudsætninger
•
Forventet reaktion på nyt system
 Kunde / rådgiver
•
Implementering og forandringsledelse
 Kunde / Leverandør
(som projektleder, rådgiver og forandringskonsulent)
•
Tidsplan
(afgørende for besparelser og cashflow beregning)
 Kunde / Leverandør
(tid frem til indgåelse af kontrakt er kunden eneansvarlig for)
•
Teknologi (Funktionalitet og servicemål)
 Leverandør
Blå:
Grøn:
Indebærer krav til Kunden
Indebærer krav til Leverandøren
12
Ansvar for antagelse/forudsætning
Kategori af antagelse / forudsætning
Ansvarlig
Antagelser vedrørende reaktioner på nyt system
(”markedets” / borgernes / ansattes / etc.)
Kunden selv
(eller ekstern rådgiver)
Afvikling af udbud før kontraktindgåelse
Kunden selv
(eventuelt med bistand fra tredjemand)
Implementering, uddannelse og forandringsledelse
under samt efter projekt
Kunden selv
(eventuelt med bistand fra tredjemand eller
leverandøren)
Tidsplan
(afgørende for beregning af cashflow)
Kunden selv
(frem til indgåelse af kontrakt)
Leverandøren
(efter indgåelse af kontrakt), dog
kunden selv i mindre grad
(ansvarlig for egne ydelser)
Kvalitet af kundens egne projektressourcer,
projektfaciliteter, dokumentation, værktøj,
licenser, it-miljø og data
Kunden selv
(leverandøren eller tredjemand kan eventuelt
bistå med forbedring eller etablering deraf)
Yderligere teknologi
(funktionalitet, servicemål)
Leverandøren
13
Relation mellem gevinster og krav
•
Alle krav stilles for at business case kan realiseres og
gevinsterne opnås
•
Kategorisering af krav efter vigtighed for business case




•
MK (mindstekrav)
K1 (afgørende krav)
K2 (krav)
K3 (mindre vigtige krav)
Sammenhæng mellem hvert enkelt krav og business case
bør mappes (kortlægges)
14
Eksempel på mapping
Gevinst
Spare 10 mio. i
personaleudgift
over 4 år ved
etablering af
selbetjeningsløsning
Antagelse/forudsætning
Detaljering af
forudsætning
Reducere med 2 ansatte i år 1 Omplacering eller
og yderligere 3 ansatte i år 2
afskedigelse
Forandringsledelse
Tidsplan
Borgerne vil benytte sig af
den etablerede
selvbetjeningsløsning
Løsningen er let at
acceptere, forstå
og anvende for
borgerne
Krav
Kunden skal
**
Kunden skal
**
Bonus til
leverandøren
ved hurtig
accept og
ibrugtagning
hos borgerne
Milepæle i
kontrakt samt
for anskaffelsesfasen
Krav til
leverandøren
omkring
servicemål
Krav til
leverandøren
omkring
usability
Krav om **
Krav om **
Krav om **
Prioritering af
krav
Ud for hvert enkelt
krav fastlægges en
prioritet som enten
MK, K1, K2 eller
K3.
Prioritet skal kunne
begrundes i en
kombination af det
enkelte kravs
teknologiske,
procesrelaterede
og
forretningsmæssige
betydning.
15
Eksempel på mapping
Gevinst
Antagelse/forudsætning
Spare 10 mio. i
personaleudgift
over 4 år ved
etablering af
selbetjeningsløsning
Løsningen er let at anvende
for kunden og reducerer
behov for indtastning af data
Service løft
Forkortede
sagsbehandlingstider p.g.a.
mere effektivt workflow
**
Håndtering af eventuelt
forøget antal henvendelser
p.g.a. lettere adgang for
berettigede borgere til at
sende ansøgning
**
Detaljering af
forudsætning
Fungerer
integreret med
øvrige systemer
og passer til
workflow
Tage højde for
økonomiske og
arbejdsmæssige
konsekvenser ved
øget antal
henvendelser
Forandringsledelse
Krav
**
**
**
**
Krav til
leverandøren
vedr. **
Kunden skal
**
Kunden skal
**
Prioritering af
krav
Ud for hvert enkelt
krav fastlægges en
prioritet som enten
MK, K1, K2 eller
K3.
Prioritet skal kunne
begrundes i en
kombination af det
enkelte kravs
teknologiske,
procesrelaterede
og
forretningsmæssige
betydning.
16
Mapping er led i kvalitetssikring
•
Efterprøver forudsætninger og antagelser
•
Kortlægger sammenhæng mellem business case og det
enkelte krav
 Er gevinsten sikret ved krav?
 Bidrager kravet til sikring af gevinst?
 Kan kravets betydning for gevinstrealisering berettige den valgte
kategori (MK, K1, K2 eller K3) ?

Er kravet overflødigt og bør udgå?
17
Juridisk betydning af mapping
Når business case og mapping indgår i kontraktens bilag, har
det betydning efter den almindelige baggrundsjura
•
Forståelse og fortolkning af det enkelte krav
•
Betydning for mangelvurdering
•
Betydning for væsentlighedsvurdering
•
Betydning for erstatningskrav
 Adækvans
 Direkte eller indirekte tab
18
Prioriteringsgrundlag
19
Prioritering af ressourcer er afgørende!
•
Ingen kravspecifikationer er fejlfri
•
Projekter afvikles i en verden med knappe ressourcer, og
projektlederne er altid under pres
•
Teknologiske, forretningsmæssige og politiske ændringer
•
Erkendelser undervejs i projekter
•
Tydelig prioritering giver projektdeltagerne tryghed
•
Klar prioritering støtter mere effektiv ressourceanvendelse
•
Kontraktmæssig opfyldelse er et relativt begreb
20
Krav som grundlag for prioritering
•
Kategorisering af krav (MK, K1 - K3)
•
Fastsættes på grundlag af business case og gevinster
•
Kategoriseringen indgår i kontrakt og kan benyttes som et
prioriteringsgrundlag
•
Kontraktens bestemmelser relateres til og forankres i
prioriteringsgrundlaget
21
Kontrakten
22
Grundlæggende kontraktfilosofi
IT-kontraktens barndom
•
Kontrakten skal sikre levering af den vare, der defineres
bedst muligt i en kravspecifikation
Nutidens behov ved it-projektkontrakter
•
Forretningsmæssige behov skal i centrum, ikke teknik
 understøtte opfyldelse af kundens business case
 etablere rammer for optimering af kundens udbytte fra ressourcer
anvendt til et projektsamarbejde
 være et aktivt værktøj til planlægning, styring og samarbejde
 danne grundlag for løbende prioritering og omprioritering af
ressourceforbrug
•
Påstand: K-33, K-17, K-18, K01 og K02 gør i nogle
sammenhæng mere skade end gavn!
23
Grundlæggende kontraktfilosofi
Projektkontraktens formål:
•
Fastlægge en baseline for det ønskede resultat
 Basalt juridisk sikkerhedsnet
 Forretningsorienteret kravspecifikation
•
Fremme opfyldelse af kundens business case
 Tydelig relation til business case
 Prioriteringsgrundlag
•
Planlægge og styre samarbejde under projektet
 Uddybning af ansvar for projektledelse, rådgivning og samarbejde
 Beskrive tidsplan, organisation og projektmodel
 Sikre gode rammer for kundens deltagelse i projektet
24
Link mellem Business Case og kontrakt
Business case
proces
Assessments
Baselines
Assumptions
Business objectives
Business
Initiatives
Business case
Material Benefit
candidates
Improvements
Realization plan
IT contracts based on
benefit realization
Iterations
Requirement
specification
Draft contract
Mapping
requirements
and benefits
Categorization of
requirements
Contract
Kravspecifikation
•
Forretningsmæssigt formulerede krav
– SL07
•
Non-funktionelle krav
 Projektledelse
 Rådgivning
 Forandringsledelse
•
Prioriteringsgrundlag (Kategoriseringen MK, K1 – K3)
•
Business case, gevinstrealiseringsplan og mapping indgå i
kontrakt som bilag til kravspecifikation (særlig vigtigt ved
agile forløb)
26
Business case
•
•
Brug i kontrakt eller kravspecifikation. F.eks. ERP12:
”8.1.3 Leverandøren skal i sin projektledelse tage hensyn til Kundens
udgifter udenfor Kontrakten, jf. bilag 12C, og skal i sin projektledelse
tage højde for sådanne udgifters indvirken på Kundens samlede business
case”
”8.4 Prioritering og omprioritering: Leverandøren skal i sin
projektledelse fokusere på de aktiviteter og etablering af den
funktionalitet, der understøtter realisering af Kundens Business Case, jf.
Leverancebeskrivelsen med tilhørende bilag 3a. …..”
”8.4.1: Hvor de enkelte kravs vigtighed er kvalificeret med angivelse af
klassifikation (MK og K1-K3), skal Leverandøren, med mindre parterne
aftaler andet, i sin projektledelse følge den anførte klassifikation ved at
sikre prioritering af MK samt K1 kravs opfyldelse frem for K2 krav samt
K2 kravs opfyldelse frem for K3 krav, jf. endvidere pkt. 8.6.2””
27
Business case
•
Brug i kontrakt eller kravspecifikation. F.eks. ERP12:
[19.4.2 Uanset om Kunden har taget Systemet i brug, er
overtagelsesprøven aldrig bestået før eventuelle MK eller K1 krav, som i
Kundens business case er identificeret som ”key enablers”, er opfyldt
uden funktionshindrende mangler.]
28
Kategorisering af krav
•
Ved afregning efter T/M med estimat eller maksimum,
eller ved agile forløb. ERP 12:
”8.6.1 Styringen af ressourceforbrug skal af Leverandøren varetages
således, at (i) de aftalte milepæle (jf. bilag 1) kan overholdes, (ii) de i
Kontrakten eventuelle beskrevne mindstekrav samt K1 krav overholdes,
og (iii) de i Kontrakten anførte ressourcer er tilstrækkelige til etablering
af Systemet”
29
God Contract Management forudsætter
bl.a. løbende vedligeholdelse, opdatering og
supplering af paradigmer og procedurer
30
Hvad indebærer god Contract Management?
•
Sammenhæng sikret: Beslutningsgrundlag –
udbudsbetingelser – kontrakt – projektledelsen i
projekterne
•
Sammenhæng sikret ved en kombination af
standarddokumenter, vejledning til arbejdet med
dokumenterne, fastlagte procedurer og uddannelse af
aktørerne
•
Løbende evaluering og opdatering
31
Hvad er baggrunden for ERP12?
•
Ikke tilstrækkelig med en ny klon af K33/17/18/01/02.
Gennemskrivning ud fra ny kontraktfilosofi
•
Business case og gevinstrealisering skal have en
fremtrædende rolle
•
Større fokus på processen
 Projektledelse
 Prioritering
 Økonomistyrelsens skabeloner
32
Kontaktoplysninger
•
Advokatvirksomheden BvHD www.bvhd.dk
•
Nyhedsbreve
 www.bvhd.dk/nyhedsbrev-tilmelding
Nicolai Dragsted
 Telefon: 72 24 12 12
 Direkte telefon: 39 14 16 25
 Mobil telefon: 24 46 62 25
 E-mail: [email protected]
33
Om BvHD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Største It-advokatvirksomhed i Danmark
18 advokater/jurister i København og Skanderborg
Solid klientbase
Alliance med Bird & Bird
Specialist områder:
 IT-kontrakter
 Outsourcing
 Open Source
 Persondata
 Udbudsret
 Mediation,
 Voldgifts-, klage- og retssager på vores kerneområder
Forfatter til ca. 80% af dansk faglitteratur om it-kontrakter
Arbejdet med it-kontrakter siden 1986
Specialistvirksomhed indenfor it-ret siden 1994
Skrev bidrag til it-udredningen
Specialistrollen:
It-kontrakter private sektor
•
Kundeside
•
Leverandørside
It-kontrakter med ansvar for udbudsret
•
4 regioner + tværregionale udbud
•
ca. 30 kommuner, herunder Københavns Kommune
koncernservice
•
KOMBIT
•
En række forsyningsvirksomheder