Få overblik over Tanita vægte

Materiale- og Produktprøvning
Produktprøvning
– Mekanisk funktionsprøvning af komponenter og produkter
Stor pulser
Trykudstyr
Mekanisk funktionsprøvning af komponenter og produkter er en vigtig aktivitet i forbindelse
med vurdering af disses egnethed i konkrete driftssituationer, herunder godkendelse i henhold
til kundespecifikke krav, krav i produktstandarder eller direktiver.
FORCE Technology tilbyder prøvning af produkter inden for
følgende områder:
• Personlige værnemidler
• Udstyr til skibe
• Trykudstyr
• Udstyr til køretøjer
• Armeringsstålprodukter
• Svejsetilsatsmaterialer
• Plastprodukter til gas- og vandforsyning samt dræn og
afløb
• Tekstiler
• Øvrige konsumentprodukter (eks. stiger, nummerplader, håndildslukkere, potteplantecontainere, stålwirer
osv.).
Funktionsprøvning kan omfatte prøvning af produkters
mekaniske, kemiske og funktionelle egenskaber, hvilket
typisk omhandler afprøvning af produkternes (træk)styrke,
kemiske sammensætning - herunder afgivelse af stoffer til
omgivelserne - samt funktionalitet. Afprøvningen udføres
ofte på produkter, der er omfattet af EU-direktiver, hvor
produkterne skal overensstemmelsesmærkes - eksempelvis
CE-mærkes eller på produkter, hvor der eksempelvis gælder
en frivillig DS-mærkningsordning.
Personlige værnemidler
Redningsdragt
FORCE Technology har en bred erfaring på alle disse områder vedrørende materialer, inspektion og sikkerhedskontrol. Certificering af produkter, personer og kvalitetssystemer kan ligeledes tilbydes vores kunder, ligesom vores
medarbejdere kan tilbyde detaljeret information og rådgivning vedrørende prøvning.
Kundegrupper
Produktprøvning efterspørges i dag af en lang række kundegrupper, såsom:
• Fabrikanter
• Importører/forhandlere
• Forbrugere og forbrugerorganisationer
• Offentlige organisationer, myndigheder etc.
• Humanitære organisationer.
FORCE Technology er akkrediteret og bemyndiget, også som nationalt prøvningslaboratorium på en række
prøvningsområder. Vi deltager i fastlæggelse af nationale
og internationale normer for mekanisk prøvning af materialer og produkter.
Prøvningerne hos FORCE Technology gennemføres hurtigt
og serviceorienteret under moderne forhold. Større emner
undersøges i vor rummelige prøvningshal. Der er også mulighed for at gennemføre specielle prøvninger hos kunder i
samarbejde med den enkelte kunde.
Fordele
• Dokumentation for, at specifikationer og lovkrav er
opfyldt
• Besparelser gennem rådgivning og sparring i forbindelse med udviklingsprojekter
• Optimalt materialevalg i forhold til funktion, driftsbetingelser og kunderelaterede krav
• Dokumentation som muliggør, at produkterne kan
sælges over hele verden
• Overholdelse af EU-krav.
Ydelsens art
FORCE Technology kan bl.a. tilbyde:
• Prøvning af norm- og/eller direktivbelagte produkter
• Prøvning i forbindelse med produktudvikling
• Rådgivning om materialevalg, design i relation til opfyldelse af gældende krav etc.
• Prøvning af slutprodukt i henhold til lovkrav og standarder
• Sikkerhedskontrol
• Kontrol af importprodukter som et led i national
markedskontrol.
Metoder
• Funktionsprøvning evt. udført på specialudviklet udstyr
• Mekanisk prøvning
• Materialeanalyse.
Referencer og opgaver
• Bredt udsnit af danske og udenlanske industrivirksomheder
• Forbrugerstyrelsen
• Søfartsstyrelsen
• Færdselsstyrelsen
• Arbejdstilsynet
• US Coast Guard
• WHO & UNICEF
• DS.
Yderligere information
Niels Ovesen: Tlf. 43 26 74 04 / E-mail: [email protected]
FORCE Technology • Hovedkontor • Park Allé 345 • DK-2605 Brøndby • Tlf. 43 26 70 00 • [email protected] • forcetechnology.com
1883-3-da: Ret til ændringer forbeholdes