Forventninger og målbeskrivelse

Acadre
by Formpipe
”Opnå tidsbesparelser
og bedre borgerservice
med Acadre Børn
og Ungemodul”
Acadre Børn og Ungemodul
Acadre Børn & Ungemodul (Acadre BUmodul) gør det muligt at understøtte børneog ungeområdet direkte i kommunens ESDHsystem. Modulet er en udvidelse til Acadre
CM klienten, hvilket gør at samtlige standardfunktioner i Acadre kan benyttes, samtidig med at der kan registreres i BU modulets
specifikke faggrupper, årsager, vurderinger,
foranstaltninger og ydelser.
Herudover giver modulet mulighed for udtræk af statistik på
BU-sagerne, således at der f.eks. er mulighed for at få overblik
over anvendte midler og kommende forbrug. Endelig gør
Acadre BU-modulet det lettere at indfri de fremtidige e2015
krav om borgernes tilgang til egne sager, da BU-sagerne allerede vil være oprettet i det centrale ESDH-system.
BU-sagstypen
BU-modulet er en ny sagstype i Acadre baseret på den eksisterende sagstype ”Ny Borgersag”. BU-modulet er derfor omfattet
de samme fordele, som allerede eksisterer i Acadre CM.
I BU modulet opdeles BU-sagstypen i en undersagstype, der er
defineret som ”Person”, ”Konsulent” eller ”Åben rådgivning”, alt
efter hvilket forhold der er tale om, jævnfør figur 1.
Klientinformation
Den indbyggede funktionalitet i Acadre giver bedre overblik og
styring af BU-sagerne, hvilket sikrer, at sagsbehandlerens tid
kan bruges på børnene og de unge, frem for på administration.
Ved valg af BU-sagstypen fremkommer et nyt faneblad ”Klientinformation”. Valget af undersagstype afgør samtidig mængden
af informationer på klientinformationsfanebladet.
Gevinster
På det nye klientinformationsfaneblad er det bl.a. muligt at
angive faggruppe, faglig vurdering, klassetrin og meget mere.
Derudover kan der tilknyttes ydelser med automatisk sammentælling af totalbeløb i forhold til perioder, jævnfør figur 2.
Med Acadre BU-modulet sikres en helhedsorienteret sagsbehandling, idet BU-sagerne styres sammen med alle andre sager
i Acadre. Kommunens medarbejdere kan derfor få det totale
sagsoverblik ét og samme sted.
Dette betyder, at der er behov for et fagsystem mindre. Acadre
BU-modul kan erstatte et BU-fagsystem og derved også de
udgifter, der er forbundet hermed. Samtidig sikrer BU-modulet en stor økonomisk besparelse i forbindelse med aflevering
til offentligt arkiv, da BU-sagerne nu kan afleveres fra Acadre
sammen med de øvrige sager.
Endnu en fordel ved BU-modulet er, at det via Acadre systemets
aktindsigtsmodul er væsentligt nemmere at håndtere forspørgsler om aktindsigt.
Målgruppe
Acadre BU-modulet henvender sig til alle medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet i kommunerne. Herunder også
konsulenter, der er placeret på eksterne institutioner og skoler.
Acadre by Formpipe
BU-modulet indeholder endvidere oplysninger, der er interessante for kommunernes økonomiafdelinger, da modulet giver
mulighed for at udtrække ledelsesinformation, der kan danne
baggrund for prognoser på udgifterne til børne- og ungeområdet.
Figur 1: Børn og Ungemodul-sagstypen
Figur 2: Klientinformations-fanen
Forudsætninger
Acadre BU-modulet kræver, at kommunens Acadre ESDHsystem er opdateret til Acadre 4.2 Service Pack 3 eller nyere.
Hvis du vil høre mere om Acadre Børn og Ungemodul, kan du kontakte os på +45 33 25 65 55
eller [email protected]