Weekendavisen - Bladkompagniet

EGNENS BANK
-
den rigtige bankforbindelse
AKTIESELSKABET
M
DTBANK BRA N DE
TELEFON 07-180900 Kontor ti d: Mandag til fredag kl. 10-16 Fredag ti llige kl. 18. 30-20 L0t"dag lukket Ko ntoret" :
Blolh0j, Fasterholt og Thyregod
Bankens akt iekapital kr. 20.000.000 -
t"eserver kr. 27.800 .000
Forsidebi lledet: Chefredakt0 r Laust Jense n overriEkker Jyl lands Pcstens iEresflise ti l
sog n e r~ dsformand
Juli us Kr istensen.
Brande Jul1969
Udsendes gratis til samtlige husstande i Brande og omliggende sogne
26. el l'gang - Udgi vet af Brande Handelsstandsforening - Julen 1969
UL OG ALTER
Hvad har jul med alter at. gare? E1' det ikke et af dissc modefrenomener, del' dukke1' op hve1't .11' til jul, hvo1' snart sagt hvad som heist knyttes sammen med jul. Tr adit.ionelt forbinder vi jul med gran, lys, gaver, mad og - nisser, masser af nisser, disse andsforladte vresener, del' dukker op overalt, disse hedenske vretter, familiens drilagtige husgudel', som man rna ofre til med mad og andre gode sager, for at de kan op·f 0re sig skikkeligt. Den merkantile juleakti­ vitet(!) el' ikke uden skyld i en h el rrekke andre julefreno­
mener(!) s.1som julel0bere (hal' intet med sport at g01'e), jule­ glogg, juleballer, julekort for ikke at tale om juletrrethed og meget andet med jule- foran. Nar vi eftel'handen hal' julet tilstrrekkeligt meget, kunne det vrere, det faldt os ind, at jul ogsa havde med Jesusbarnet at g0re, med den bibelske beretning om f0dslen i Betlehem, staiden, hyrderne. englene og vismrendene fra 0stel'land. Men ofte kommer vi for sent i tanker om det. Alt det andet hal' slugt os sa iuldstrendigt, at del' ikke er blevet tid til at forbe­ rede os pa m0det med julens budskab. Hvor mange mon det fa IdeI' ind, at den vigtigste julefor­ beredelse bestar i at ga i kirke - neL ikke bare juleaften, men aile de mange s0ndage f0r . Hvis ma n gjorde det, kunne det vrere, man opdagede sammenhrengen mellem jul og alter. For det el' her , kernen i julen ligger - ikke alle de andre udenomsvrerker, vi klynger os til. Alteret er j o pa sin vis Jesusbarnets krybbe! Det er nemlig
ikke tilfreldigt, at kunstneren pa billedet her pa siden hal'
afbildet krybben som et altel·. Da Jesus blev f0dt julenat, Iik
Guds krerlighed ski~kelse, blev "k0d" og tog bolig iblandt os.
Idette menneske, Jesus af Nazareth, er Guds krerlighed ikke andre steder, hvor vi mennesker kunne Hnde pa at lede
citer den.
Men det er den samme Guds krerlighed: Jesus Kristus, der
vind er skikkelse, bliver "k0d", bliver "f0dt", i de ord, del' ly­
der fra alteret, og i nadverens br0d og yin. Alterets ord er
Jesu Kristi ord, og alterets br0d og yin er Jesu Kristi lege­
me og blod. F'a alteret er Guds krerlighed nrervrel'ende iblandt
os. Guds krerlighed er altid den samme: Jesus Kristus, der
•••
blev f0dt som et fattigt barn julenat, del' taler til os i et fat­
tigt menneskeord ira alteret og giver os sit liv i sakramen­
tets iattige tegn. Jo, alteret er virkellg krybben, for Jesus
Kristus er virkelig til stede, som Han val' det hin f0rste
julenat. I julesalmer :>g juleprredikener er del' ofte mange ord om at takke, lovprise og tilbede. Men det bliver netop ofte v'O!d
ordene. Man fill' sjreldent at vide, hvor man skal ga hen med
sin tak, lovpl"isning og tilbedelse. I stedet bliver det bare til
noget rent andeligt, en f0lelse, en fornemmelse, hvor vores
taknemlighed og andregtighed retter sig mod en Jesus, vi
"skaber" os i yore hjerter. Men en sadan IIndelig Jesus er
1
F
ikke julens Jesus, og er ikke Guds krerlighed. Det er bar<!
noget, vi "skaber" pa linje med al anden julestemning.
Fine
Nej, julens Jesus er ikke et fantasifoster eller et fl;llelses­
produkt. Han er virkelighed --- uden for os. Julens budskab
sigel' ikke, at Gud blev and, men at Gud blev "k0d", menne­
ske, en virkelighed i vor verden, som vi lean kornrne nrer, se
og rare ved.
Jule, tilbud Vi kan vise Oem et af lan­
dets st0rste
Julens virkelighed, .Jesus Kristus, er ikke pare fortidig,
men nutidig. Han er til stede pil kirkens alter. Del' sker ju­
lens under for ajnene at os, og del' skal vi tilbede. Det cr
den eneste made, vi kan holde jul pa: i tilbedelse af underet.
Hyrderne tilbad ikke krybben. Men for at tilbede barnet
matte de ga derhen, hvor krybben var. Vi tilbeder holler ikke
alteret. Men for at tilbede Jesus - anden m ade lean vi jo ikk,~
holde jul pa - ma vi ga derhen, hvor alteret er. Nar de! i
salmen hedder:
Skjorte-programmer
- Oer er alt (naesten) i
sport og manchetskjorter
19.50 -
29.50 -
39.50
Og lad os ga med stille sind
som hyrderne til barnet ind
da betyder det rent praktisk, at vi skal gil hen 1 kirken, hvor
alteret er - ikke bare juleaften, men ogsa de 0vrige hellig­
dage - og del' skal vi
med glredestarer takke Gud
for miskundhed og nadebud.
Pyjamas
Flonels og pop Iin, ensfar­
vet eller stribet i prima
kvaliteter
22.50 -
29.50 -
Kristen jul viI altid vrere tilbedelse af barnet - i krybben .
Da er det ikke lrengere VOl' julestemning og andre sjrelelige
r0relser, det star og falder med, men da er .Tesus Kristus.
Guds enbame (eneste) S0n, blevet vort livs mldtpunkt, d?n
eneste, i hvem del' er frelse.
39.50
Olav Fog
Laekr e, klaedelige og flot­
te heluldne
Kom i julestemning. beseg yore
i mangeflotte modefarver
JULESTUER
29.50 -
Prey et glas dejlig varm
39.50 -
49.50
JU
Vi anbefaler hotellets
a kr.15.­
- o g leverer gerne
hjemme hos Oem selv
Handsker
J ULEPLATTE
Vel si ddende skindhandsk.
HAndsyede og m. uldfoer
Farver : sort, gr~, brun
24.50 -
29.50 -
LEG L0GG.
39.50
For de unge pa 40
arrangerer vi
RHOVYL
JULEBAL
2. juledag.
og nytarsaften
DEN STORE NYTARSFEST
i uld eller crepe derne dessiner
6.85 -
8.50 -
mo­
Svejstrups orkester
10.50
111111111
2
1IlIIIIiIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIUIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIUliIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMU
Brande telefon 180822
HOTEL DALGAS ... der er udvalg
BRANDE.
TELEFON
181300
Der er et landsd kosteligt. Til Vejle Vesteregns historiske mindel' hl1lrer, at Grundtvig,
del' val' fl1ldt 1783 i Udby prcestegard ved Vordingborg, op­
holdt sig i Thyregod prcestegard fra han var 9 til han var
15 ar, fra 1792 til 1798. Han kom herover, fordi prcest en her,
Laurits Feld, tidligere havde vceret huslcerer i Udby, og nu
I1lnskede Grundvigs moder, at drengen skulle undervises af
den dygtige Laurits Feld. Denne havde en broder, del' val'
prcest i Jebjel'g i Salling, og pa en arlig rejse dertil lcerte
Gl'undtvig Jylland at kende. Men det var nok iscer Vejle
Vesteregn, Grundtvig lcerte at kende. Man fcerdedes til fods
eller med hestevogn , og derfor sa man mere end nu i fartens
tidsalder.
Hvad Grundtvig indsugede af jysk natur i disse dreng·~­
sindets modtagelige a r fcestnede sig hos ham, sa han siden
1 1815 skrev sit lange digt "Et blad af Jyllands rimkr0nik~!"';
det var pa 270 vel'S og findes optrykt i Holger Begtl'ups
Grundtvig-udgave, bind 3.
I 1842 udskilte Grundtvig digtets 10 fl1lrste vers til en sang,
som han kaldte "Jyllands pris" . Det er den sang, del' i hoj­
skolesangbogen begynder sadan: "Del' er et land sa kosteligt."
Det bUYer jo en skl1lnssag, hvor mange linier, del' stadig
hal' gyldighed i en sang, som er 150 ar gammel; men enhver,
del' kender Midtjylland af i dag, vii indrl1lmme, at egnen h er
hal' forandret sig meget siden Grundtvigs drengear i Thyre­
god. Det gcelder ikke mere, at "det er slet ingen abildgard
og ingen blommehave", og heller ikke at "det er slet ingen
fugleland til hl1ljt i kor at sjunge." Og dog er del' i sangen
en skildring og en kcerlighedserklcering til landet, som stadi~
hal' gyldighed.
Her er en bjemstavnssang, som Midtjyllands befolkning
bor tage sig til hjel·te!
For Grundtvig er Jylland sa dejligt, at han kalder d0t
kosteligt; det vil vel sige dyrebart. Sjcellcenderen Grundtvjg
er kommet til at holde af landet som hans anden hjemstavn,
og det jyske sprog priser han pa en forsigtig-anerkendende
made, hvor man mcerkel', h"n er smittet af det jyske lune.
En fuldblods sjcellcender ville vel sige om det jyske sprog:
"Og til en tunge fin af Gud det dejligt er beskaret." Men
Grundtvig hal' vceret sa meget i Jylland, at han sigel': "Og
til en tunge fin af Gud det er vist og beskaret." Dette udtryk
ligger helt op til jysk sprogbl'ug : "Det er ett sa ring'."
Det er ejendommeligt, at sjcellcenderen Grundtvig, som dog
kcndte nattergalen, den liflige sangfugl, her sigel', at han
aldrig hal' hl1lrt en tone sa Sl1ld, "som den, del' over heden
1l1ld i lcerkens morgensange." For ham hl1lrer lcerken og den
jyske rug sammen. Et andet minde er de vceldige svan~­
flokke; sadanne kan man endnu som dengang se ved vinter­
tide, iscer ved egnens sl1ler og aero
Man mcerker scerlig i tredie vel'S, at Grundtvig er godt
kendt med denne egn, en strcekning fra Tinnet Krat og
Dybdal over Rorbcek og Hastrup til Brande. Det er Guden­
aens og Skjem-aens omrade og de midtjyske sl1lers omrade.
"Der lege flink de fiske sma, og ml1l11ehjul i dammen gil og
varme harde stene", ja. det val' dengang, men ml1lllenavnene
er dog bevarede.
Ved Rorbrek
S0.
BRANDE KOMMUNE KOMMUNEKONTORET Ekspeditionstid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-12 og 14-16, fredag kl. 10-12 og 15,30-19,00, 10rdag lukket Jule- og nytArsaftensdag samt pAskel0rdag lukket hele dagen Ingeni0rkontoret: Onsdag kl. 11-12, fredag kl. 17-18 3
Og sa skildrer Grundtvig malende hedens dyreliv, bi. n.
i dette skllnne sy n:
.Ja , stundom og en u r kok go]
i dagningen mod gyiden-so]
ait pa den brune hede.
RONSON Med dette billede af en urkok "pa den brun~ hede" fl'Jre~
tanken hen til digtets resterer,de 260 vel's, som skildrer
sagntiden i Jylland, bi. a. Hamlet, Vermund og Uffe, Gorm
og Thyra, fejderne ved Danevirke og Ansgars komme til
Danmark, Den kristning, som fuigte i hans spor, anS2r
Grundtvig som Danmarks redning; thi val' vi forblevet i
hedenskabet, da havde vi faet samme skeebne som det gamle
lEgypten og Hella s. Det er ret tunge vers at leese; men ind
imellem gentager Grundtvig fire linier, der snor sig gennem
digtet som en guldk~de, - eller man kunne sige, at de blin­
ker frem ligesom de jyske aer, hvor Ejderen bcerer prisen:
Det er hel undel'ligt et sprog,
hun hal', den Dane-sage,
hun taler kun sa jcevnt og dog
sa sildt om gamle dage.
VARAFLAME PREMIER
Vor tids nIest fuldkomne gaslighter
Grundtvig hal' helt forelsket sig i "den brune he de", dens
natur og dens historie, et af de klareste vel'S lyder sadan:
Den hal' slet intet cerenavn, at sige, nuomtide, men fordum gik i st I og stavn dens folk og ry sa vide ; de gik til Rhin, de gik til Rom, og end gar ry al verden om af Cimbrer, longobarder. - kom ind og se vort store udvalg
CENTRUM Torvet Brande. tlf. (07) 180400
Det er et meegtigt billede af Hcervejens myldrende liv i
gammel tid, den Hcervej, som vi endnu ha l' nogenlunr.ie
bevarede rester a! i VejIe Vesteregn, og hvor Grundtvig
naturligvis hal' fcerdedes. Dette vel'S er Johannes V. Jensens
pragtfulde bog "Cimbrernes tog" i en nllddeskal.
Jo, der er et land sa kosteligt!
Aksel lUeibom
H. Madsen & Sen
Blikkenslager . Vand og sanitet . Kosangas TELEFON 1800 70 Brande Bank (Fil ial af Veile Bank)
Telefon 07-181055
Husk konditoriet
KONTORT ID:
Mandag-Iredag kl. 10-16
Fredag tillige 18.30 -20
Lordag lukket.
»Den IUle Cafe«
Monsterbageriet Storegade . Brande . Telefon 1801 02 Brande Bio
TELEFON 180280 Bi Iletsalge U bnes 1 time lor forste foresti II ings begynde lse. ogsA for telefonbestilling pA nr. 180280 4
A
FOE
liN
G
E
R:
Filskov Bank
Thyreg o d Ba nk
Faster holt Bank
Mandag- torsdag
kl. 13.00-15.00
Fredag 15-17.30
Lordag lukket
Mandag-fredag
kl.9.00-11.30
Fredag 18.30-20.
Lordag lukket
Tirsdag
og torsdag
kl. 14.00-16.00
Telefon
(05) 348088
Telefon
(05) 7341 33
Telefon
(189111) 88
Aktiv k0bmand 1 70 are
o
Ved Th. Jessen
K0bmand LaUl'ids Rahn kom for 70 ;ll siden, den 2. novem­
bel' 1899 i k0bm2.ndsi~re hos Soren Andersen, 0lgod. Samti­
dig med , at han kom i k0bmandsg~ rden kom en vogn fra
Brande med smer og <:ego Pudsigt nok, for Rahns far, Ernst
Rahn, h avde en overgang haft m 011eri i Uhrc k<:er, sa dc~
val' lige som et pust fra den gamle hjemcgn.
Dengang handlede vi med alt muligt, fort<:eI\er LaUl'ids
Rahn, kolonial og isenkram, og det val' almindeligt, at egnens
b0nder kom ind med deres produkter, Sm01" og ~g, huder 08
skind.
Det val' en god butik, indrettet eftcr den tids forho ld , med
sand pi\. gulvet og med en langb<:enk ved v~ggcn, hvor kun­
derne tilbragte megen tid, dels med at klare handelen, del o
for at dr0i te egnens begivenheder. Sondag morgen - da vi
handlede indtil k!. 9, - val' del' altid fyldt pa b<:e:\~- =no Som
regel fik de en snaps, inden de drog hjem, men iovrigt om­
fattede indkobet da ogsa brrendevin, der blev tappet pa med­
bragte dunke. Del' handledes en hel del med slagteriaffald:
smi\.ben kostede 7 ore pundet, n0gleben l4 0re, fl~sk 40 01'e
og amerikansk fl~sk, som val' meg et fedt , kostede 35 ore.
Det val' beskedne priser dengang. Mel kostede saledes 8 0re
et pund kaffe, et pund kandis og et pund cikorie.
Efter tre-ethalvt a1' i 0lgod, kom Laurids Rahn til k0bmand
Jens Laursen i Lindbjerg ved 0lgod. Ogsa det val' et godt
sted. Her handledes foruden koionial og isenkram ogsa m2d
t0mmer, kunstg0dning og markfr0. Vi val' 11 tjenestefolk pii
Lindbjerg melle, som foruden landeri og m011eri ogsa havd~
k0bmandshande!.
Laurids Rahn kom den 1. januar 1908 til Brande, som ud­
deler ved Brande brugsforening. Skrreddcrmester J. Rasmus­
sen, del' val' gift med Rahns faster, havde en finger med 1
spillet. Rahn aftjente sin v<ernepligt i Fredericia og under
et bes0g i Brande kom uddelerpiadsen pit tale. Laurids Rahn
undslog sig, men del' blev alligevel realiteter bagved, da
I jagttiden tog vi imod en mamgde vildt. En dag i novem­
ber fik vi 160 agerh0ns . Soren Anders en havde ogsa etableret
et salg af harer til England. De blev pakket to og to, m c;"
nar forsendelsen blev forsinket - ofte som folge af t ~ ge ­
var harerne ford<:ervet, og det gav bagslag. Senere blev oa­
rerne sendt til K0benhavn. Bade e:5 nens landm<end, del' gik
flittigt pa jagt, og k0bmanden havde en lille ekstra fortjene­
ste.
Soren Andersen drog som regel s21v afsted til hovedstade!"l,
og han hjembragte sa klipfisk, 130m h0rte med til daglig­
kost i de dage. Det val' regelen, at man kunne afs<:ette ca. 300
pund klipfisk en marked sdag. En gnng havde han kobt 1800
pund klipt:~k i Kobenhavn - og de blev hurtigt afsat i 0lgod.
Den gamIe BLande Brugsforening 1909. I dmen fra venstre: Niels Skovbjerg. Jobs. Melgaard og Laurids Rabn. Willy Bertelsens Tommerhandel
HYVILDVEJ
BRANDE.
TELEFON
180877
5
Anders Iversen, Pedersborg, kom med i forhandlingerne.
Brugsen var startet et par ar tidligere, men man llnskede at
skifte bestyrer. Anders Iversen og Peder Arvad gjorde et
godt indtryk, og vi fik et godt samarbejde. De to forretninger,
jeg havde vceret i, fastholdt det gode princip med kontant
betaling, savidt muligt. Her i Brande benyttede brugsforenin­
gens medlemmer sig af en langstrakt kredit, og det gjorde
dispositionerne noget usikre.
Aile yore kunder i by og pA land 0nskes
en gla!delig jul og et godt nytAr
Chr. Rahbek & S8n
Smedemestre . Brande . Telefon 180711
I 1908 var der endnu petroleumslygter bade som gadebe­
lysning og i forretningerne. Sa blev der installeret Lux­
lamper og nogle fik sma gasanlreg , indtil elektriciteten for
alvor slog igennem.
H A R DE
Forretningen gik godt i en del ar, med udbytte til med­
lemmerne helt op til 10°' 0, men sa kom krigsarene. Jeg blev
indkaldt til sikringsstyrken tre gange, og da vi fandt at den
langstrakte kredit slog bundE'n bort under os, skiltes vi for­
llvrigt i bedste forstaelse. Jeg kllbte ejendommen Storegad'! 6
af murermester Martin .Tensen, fik etableret kolonialforret­
ning og begyndte i 1917 selvstrendig virksomhed, som nll
fllres videre i samarbejde med Sllnnen Ernst.
For 70 ar siden var der mere forslag i pengene. Man val'
i de enkelte hjem mere indstillet pa en form for selvforsy­
ning, men alligevel skulle man da til kebmand eller til melle.
Det var en hyggelig form for samhandel. Folk havde altid
god tid. Nu er alting kommet op i et helt andet leje, men
jeg vii da gerne understrege, at det har vreret interessante
fir her i Brande. Tendensen gar mere i retning af supermar­
keder, det mrerker vi iscer i de sma butikker, men jeg viI tro,
at ogsa de mindre handlende vii fa en god omscetning, nar
folk fllr eller siden bliver kede af den upersonlige selvb'!­
tjening.
Th. J.
El-problemer sA
HENVEND
DEM
TIL
KURT S0RENSEN aut. el-installat0r Borgergade 10 . Brande. Telefon 180721 ~ EL- mlllrket garanterer
Ugode varerog varige goderl
Kernehuset
STORT UDVALG I MODERNE BELYSNINGER Frugt - gmnt - blomster Brande
AAGE JENSEN
OG EL-ARTI KLER Telefon 180440 BRANDE JUL 1969
udsendes gratis ti I 6500 husstande i Brande og om­
liggende sogne.
Yderligere eksemplarer d kr. 3}OO kan kebes i
BRANDE BOGHANDEL
BENTES PAPIRHANDEL
BLADKIOSKEN
JERNBANEKIOSKE N
TORYEKIOSKEN
6
Fine julekort i stort udva lg
Det store udvalg i
julehoefter - bi IIed b0ger - maleb0ger
Torvekiosken
Birt he Pet erser . Telefon 180071
Nederdele . Bluser
Strikvarer . Stremper
Bh- og rollons
og bernetej
finder De i
SAJYKA
T0jboden
TORVET. BRANDE. TELEFON 180465
BRANDE -THYREGOD KARTOFFELSEKTIO N
Spiseka rtofler Ira so rtere-central
BRANDE. TELEFON 180693
BRANDE
Sprml pa bordet med
I~
OlafPov/sen
TRI KO TA G EFAB R I K
Telf.(07) 180555
BRA N DE
Telf. (07) 180555
Nehrkorns blomster
TORVET . TELEFON 160575
ANTIKVITETER
Telefon (0 7) 180022
VE STERE GNENS
ANDElS-GROVVAREFORENING
undm;endenes egen forretning
Alt i korn, foderstoffer. gednlng og
landbrugskemikalier
BRA N DE tlf. (07) 180088
GIVE tlf. (05) 731119 - (05)731548
FA R R E tlf. (05) 733026
7
For rejse og sport BRANDTEX vI Aage Petersen TEL E F 0 N
(07)
1 8 11 1 1
Fabrikant Aage Petersen, »Brandtex«, fik ved en hejtidelig­
hed den 8. september tildelt »Dansk Arbejde «s initiativ-dip­
lorn ved et samvrer i direktionslokalet i den nye fabrik ved
Kordlundvej. Formand for Dansk Arbe-jdes Vejle-afdeling,
direkter Tage Rosendahl Nielsen, rettede en t ak til fabrikant
Aage Petersen for det gode ekscmpel, dE-nne havde vist er­
hvervs livats folk. Den store konfe&tionsfabrik er blevet skabt
ved ihrerdigt slid og ved et enes taE'nde samarbejde inden for
fnmilien og blandt medarbejderne . Samtidigt med diplomet
fik Aage Petersen overrakt Dansk Arbejdes bomrerke »Thors
hammer«.
Brande Handelsstandsforening, der har foretaget indstil­
ringen, takkede ved formanden, kebmand Chr. Gjesing, fordi
Dansk Arbejde havde fulgt forslaget. »Brandtex« begyndte
i 1935 i sma lokaler i den davrerende Brande Vandmelles
stuehus. Ved fornuftige dispositioner blev oparbejdet en
virksomhed, som nu er rykket ind i det store fabrikskompleks
ved Nordlundvej Ch,. Gjesing hyldede Aage Petersen og frue
for eksemplarisk ledelse af den ~t:ndig voksende virksomhed,
ligesom han sagde tak til Aage Petersen, der foruden at passe
salgsarbejdet havde faet tid til at varetage de mange tillids­
hverv inden for foreningerne, sogf'erad og amtsrad.
Pa Handelsstandsforeningens vegne overrakte Chl'. Gjesing
en smuk trreskulptur »Strikkekonen«, der er udfert a f den
83-arige trreskrerer Peter Johnsen, Vejle, - en fretter til fru
Anna Petersens far.
Fabrikant Johannes Norlyk, Thyregod, del' er medlem af
Dansk Arbejdes bestyrelse, sagde, at det er glredeligt, at man
ogsa i de mindre byer kan skabe virksomheder, som der sta r
respekt om. Han enskede, at famllien matte have krrefter og
energi til at f0re gel'ningen videre til gavn for hele egnen.
hoteL
Bfilnue Telefon 180003
KOLONIAL-VIN
-
KONSERVES Husk vor ekstrafine KAFFE (Columbia-blanding) Hos T. C. O .- k0bmanden er priserne rigtige H. L. Aastrup
&S0n
Torvet, Brande . Telefon 180092
8
Fabrikant Aage Petersen med Brande Handclsstandsforenings
gave : Strikkekonen.
Pra arhejdet i JJBelle Nek JJ
Karetmager N. Nielsen ved billedskrererarbejde.
Fhv. gdr. Cenius Arneborg ved vreven.
Tanker
ve
•
ywlti 1 Braend.
Dre skej sA mej i den oer dre no
re ve
sej wos fAwal!.
Vo bette by kam op a sto
o en grueli hyw pidesta!.
Det blywer no ywl igen i wo by ­
vi pynter mre lys a mre gran, re ywlsalmer vi synger pany bade been, a kuen a mand.
Wo gavlmalerier blew annerkjendt
a ruest i alverdens blae,
a no ny kom dre te, a re trower bestemt,
te kuler, det gjer ingen skae.
.IE kjerkdaer re oven. -
Vi frek botekk, dre hie "Bette nok",
dier haer dl sa manne ting.
Den haer gywen de gammel travlhier 11 lekk
a sat manne par hrender i swing.
Den herr ska vi ajt 0 re hiele oer, a ret kuns mer det re ywl, fre hrejsen blywer det vi fastoer ve kultur sa fatte a hue!. .IE m inister, vi haer i Kjewenhavn,
Te flll kultur, vi hae i wo land,
goer en tro fra Betlehems staId, A slepper vi den - hva vi menesker kan ­
goer wo mennesklyw i fMald . a
ham dre regter Danmarks kultur,
kam hiel hree ewer, a det wa wes gavn,
te han sae nowe gue uer.
Hree kam osse jen, dre skrywer sa mej Jens Kruuse kaller han sre. Ja, den daw wa h ree sa moj hullej, te a ku knap fell e mre. Hie lyjer et bud,
sum vi ves re liig ve a glem,
om en gaw te wo juer frre wo skaber - Gud,
om barnet i BeUehem.
Orla Grarup Fa lE Jyllandspost haed no hittet 0, te Braend sku wre "Arets by". Det ka kniev a all den stuehie fasto. m en folk sat re nies let i sky. En fornem fliis vi frek, a den sat de ve re kommunekontor. Det mildner nrer a betaler mi skat, a minnes i hwa by a bor. A fjernsyn a radio snakket om Braend, a aviser og bla e snakket mrej . Men bare no ret vi blywer saen ­
kaIhegen - diefa re a rrej. Te fremskridt a udvekling re a det guer, vi sekkert ka jennes om. Vi ska glee wos ower \VO hyw kultur, m en glem no ret, hwofrre den kom. 9
Rejsen til Island - juli 1969. Ved provsl Kr. Olle. Da vi i sommeren 1968 havde vort meget vellykkede sta=vne
i Skoger i Norge, val' fru Grethe Asgeil'sson fra Island blancH
deltagerne, og da vi efter det nordiske mode havde en herlig
tur op over hojfjeldet, fremkom de;; forslag. at vi pa en a£
vore nordiske rejser ogsa skulle ga2ste Island.
Fru Asgeirsson val' straks rede med en venlig indbydelse
og lovede at gore alt, hvad del' stod i hen des magt, for at vi
kunne blive godt modtaget pa Sagaoen.
I de folgende m~meder pi\.tog en l'a2kke midtjyske lokal­
foreninger af foreningen "NORDEN" sig at soge at arrangere
en fa211esrejse til Island i sommeren 1969.
Det Iykkedes gennem rejseselskabet Danropa at fa k ontakl
med det islandske flyveselskab Loftleidir og at fa program­
met i orden, og tilslutningen til rejsen blev langt storre, end
vi havde turdet regne med.
Sterstedelen af selskabet modtes i Brande den 14. juli 0];
foretog rejsen til Kebenhavn i bus. Forst pi\. aftenen startede
vort fly pa den lange rejse. Lang, nar det gjaldt afstanden,
men kort nar det gjaldt tiden.
Med en mellemlanding i Oslo val' vi fremme i Keflavik
lufthavn 6 timer efter vor a f rejse fra Kastrup. Vejret val'
sommerligt, da vi drog hjemmefra, men pa Island val' det
desv<erre koligt og med nogen regno
I Keflavik blev vi modtaget af e n repr<esentant for et is­
landsk rejsebureau, og i en god bus korte vi ad en udm<erket
vej de ca. 45 km ind til Reykjavik. Klokken val' 1 efter islandsk
tid. Det val' ganske lyst og meget stille. Da regndisen efter­
handen forsvandt, sa vi Reykjavik og byens omgivelser megct
tydeligt. Vi sa ud over hav, fjord og by. Vi sa de brune lava­
marker, hist og her med gronne engstr<ekninger. Vi sa landet
bolge op mod ost, hvor solen efterhi\.nden fik magt, og vi
gl<edede os til i de felgende dage at skulle l<ere Island, som
de fleste af os skulle besoge for ferste gang, nacrmere vt
kende.
Desv<erre kunne indkvarteringen i Reykjavik ikke klares
pa eet hotel, sa bussen matte kore no get rundt, fer aile val'
anbragt. Skont noget tr::ette af rejsen medte aile friske og
oplagte til den lolgende formiddags samv<er.
Statskonsulent Ragner Asgeirsson val' VOl' islandske rejse­
leder, og no gen bedre leder kunne vi ikke fi\.. Han og hans
frue deltog i hele VOl' rejse. Ragnar sergede for, at vi stadig
fik gode oplysninger om de egne, vi kom igennem. Han for­
talte mangfoldige tr<ek fra sagatiden og holdt os godt under··
rettet om nutidens forhold. Fra sine mange rejser som kon­
sulent er Ragnar godt kendt i he1e landet, og vi m<erkede.
at det val' ham en gl<ede at forta=lle om Island i fortid og
nutid.
Som chauffor havde vi den meget dygtige lngolfur. Bussen
val' sa stor og sa god, at v: na=sten ikke lagde m<erke til
vejenes ringe kvalitet.
ET SMUKKERE HJEM Mednye
GARDINER
fra
Leopold Thaarup
Brande
Vore gardinfolk star parat til at hjaolpe Dem med Deres
i
i
I
Leopold Thaarup i
gardin-problem - og glaoder sig til at vise Dem et vaold af
nyheder i aile prislag. - Benyt desuden vor udvidede gar­
din-service. - Tag te lefonen og drej (07) 180007.
GARDIN -BUSSEN fyldt med pr0ver - kommer overalt
Vi tager mal -Vi syr Vi hrenger op Brande. Telefon (07) 180007
10
I rejseselskabet lrerte vi hurtigt hverandre at kende, ~a
det blev et meget hyggcligt samvrer. Vi val' alle interesserede
i at fa mest muligt ud af rejsen. Vejret kunne nok have vre­
ret lidt bedre, men havde vi enkelte dage med regn, sa havde
vi .ogsa dage med sol over landet. I det klare. oite kolige
vejl' sa vi vidt ud over det betagende landskab med de gronn·2
marker, de spredte garde, de ofte ensomme kirkesteder og
overalt i horisonten de bla og hvid~ fjelde.
VOl' rejse flilrte os forst til Bessastadir, hvor Islands proesi­
dent hal' sin embedsbolig. Vi beslilgte kirken pa Bessastadir,
som den tidligere prresident Asgeil' Asgeirsson hal' faet ud­
smykket pa skonneste made.
Derefter klilrte vi over Hafnafjordur til Krisuvik, et ejen­
dommeligt, nresten IiIde landskab med store lavaformationer
og mange svovlkilder. Med islandsk lune taler man om, "at
have det som Fanden i Krisuvik", hvilket betyder at befinde
sig godt i hjemlige omgivelser. Vi naede sa frem til Laugar..
vatn, som er et ~tort skolecentrum (gymnasium, hel'redsskole,
husmoderskole m. m.). I Laugarvatn sa vi bl. a. den varme
kilde med tilhlilrende bassin, hvor - efter traditionen - de
forste islandske kristne blev dobt i aret 1000.
An de I5- Kartoffel mel sfab ri k ken
"Midtjylland" BRANDE. TELEFON 18 0126 Kartoffelmel Kartoffelpulver ti I foderbrug Kartoffelkogn ing Til julen
har vi atter i ar r ighold igt udvalg i
I de folg ende dage beslilgte vi Skalholt, det gamle bispesred2
med den ny kirke, hvis orgel (bygget i Danmark) vi fik lej­
lighed til at hore, og hvis alterbillede udfort i mosaik gjord~
et siErligt indtryk pi! os.
JULEKNAS og
JULEGAVER
Noget for enhver smag
Vi val' i det omrade, hvor de store springkilder (Geysir)
findes, og vi havde lejlighed til at se nogle af disse kilde,'
! funktion.
SiErlig betaget val' vi af besoget ved Gullfoss, det store
vandfald. "Geysir kan ViEre lunefuld" sagde Ragnar, "men
Gullfoss er altid den samme'·. I artusinder er vandet viEld2t
Storegade 9 . Telefon (07) 180006
Va=lg
Foreningen "Norden"
I anledning af detnordiske sta:vne i Aane­
koski den 3. - 6. juli 1970 arrange res en busrejse til Finland, evt. med et kort be­
s0g i Leningrad. Rejsen vii antageligt yare 16 dage. Afrejse formentlig den 30. juni. Pa opfordring fra flere sider, vii der ogsa i ar blive arrangeret en rejse til Island. Det bliver en flyrejse med afgang fra Kastrup den 20. juli. Denne rejse ventes ledet af pastor C. B. Karstoft, T arp. Na:rmere enkeltheder vedr0rende disse rejser vii senere blive meddelt til yore medlemmer. Ogsa i pressen vii disse rejser blive na:r­
mere omtalt. P. f. v.
Kr. Otte
ALP I NA
til ungdommen af
i dag
P. NISSEN
Urmager og optiker
Storegade 9 . Brande
Telefon 1801 35
Lister til aile formdl
Brande
Listefabrik
Herningvej . Telefon 180700·
Tlf. (07) 180184
11
Vilhelm Thorn
Ar kite kt PRIESTELUNDEN - BRANDE - TELEFON 180412 Malermester Vejlevej . Brande. Telelon 180235 Nil.r det g<elder biler - sa
Kai Andre sen
Brande . Telelon 1808 33 Aut. S. M. C.-Iorhandler. Specialaldellng lo r- d iesel. Peter
MfJller
H:AFNI.A
F"ORSIKRINC
STADIONAL LE 16 . BRANDE . TE LEFON 180318
A. C, Poulsens Vulkaniseringsanstalt Vejlevej . Telefon 180733 . Brande
Bladkiosken
Ju le kort . Brevpapir . B(2!ger og blade Storegade 2 a . Telelon 180047 Vagner Stoltenborg
Murermester ALT ENTREPRE N0RARBEJDE UDF0RES He rn ingvej
BRAN DE
TIl. 180056 FASTERHOLT & SeN
v. t(2!mrermester Gunna r Fasterholt
TELEFON BRANDE 180808
12
frem over disse klipper , gennem disse slugter m ed de gronn?
ller, med de vide udsigter op mod fjeldene i horisonten.
Vi sa mange andre vandfald p a VOl' )'ejse i Island, ikk e
mindst det sk£mne Skogarfoss, men d et bliver nok alligevc1
indtrykket fra hine fOl'middagstimer ved det imponerencte
Gullfoss, der star klarest i mindet.
Som nrevnt havde vi hele tld en de storslaede udsyn ov:~r
landet - med de hvide j0kler i baggrunden. Flere gange ~ il
vi - pa afstand - vulka nen "Hekla", tildrekket af sin hvide
kalot. I lI.rene 1942 til 1949 var den i udbrud , sa vreldige
rogs0jler sas viden om, og gl0dende lava til stadighed gled
ned ad fjeldets sider.
Vi naede pa en af turene at komme ned til Islands Syd0st­
lige hj0rne. Vi stod ved Atlant erhavets bred, hvor havets
vreld e og de stcjle fjelde , de l' rejser sig ved kysten, virkede
betagende_
Pa vor tur videre frem bes0gte vi Hlidarendl hvor saga­
helten Gunnar havde sin gll.rd, og vi naede ogsa at komme til
den gamle gard "Keldur", hvor arhundredgamle huse er be­
va ret.
De lange k0reture blev afbrudt af spisepauser. Overalt hvor
vi kom frem, blev vi godt og grestfrit modtaget. af og til
f0lte v I ogsa trang til at standse for at nyde udsigterne, og
fotogra fi- og filmsapparaterne var i flittigt brug. Kaffepauser
var der ogs af og til mulighed for, sa vi led ingen n0d pa
de lange k0reture, men det skal ikke nregtes, at det f0ltes
rar t at n a frem til Hveragerdi, hvor vi i Brandes islandsk c
venskabsby skulle have et par dage i nogenlunde roo
Formanden for "NORDEN" i Hveragerdi, Herbert Jonsson,
modtog selskabet og s0rgede med nogle venners hjrelp for
indkvarteringen, som fandt sted pa hotell et i Hveragerdi,
hos private og p i! en skole. Under opholdet i Hveragerdi
bes0gte vi de sto r e drivhuse , som opvarmes fra de varm.e
kilder. Her kan bananer, appeisiner og tomater m. m. mod­
nes, og her er frem for alt de store blomstergartnerier. Nogle
bes0gte det store sV0mmebad. andre tog ture i den nrermeste
om egn.
Ogsa Heilsuheili, et badesanatorium, hvor de varme kilder
benyttes i behandlingen af gigtsygdomme, bes0gte vi.
Vi k0rte til det nrerliggende Selfoss og bes0gte blandt and e t
et af d sterste mejerier i Norden. En a f dagene havde vi
udflugt '1 Tingvallasletten, hvor Ragnar fortaite om stedets
Wstorie. Vi bes0gte den nrerliggende Kotstrand kirke, og vi
sa forberedeiserne til en ny kirk e i Hveragerdi.
Den sidste aften, vi tilbragte i vor islandske venskabsby,
var vi indbudt tll frelles kaffebord. Vi havde et hyggeligt
samvrer, hvori mange fra Hveragerd; tog deL Der blev holdt
f lere taler. Et liUe sangkor hjalp os med at synge nordiske
sange. Herbert Jonsson takkede rejses elskabet. fordi man
havde villet tilbringe nogle dage i Hveragerdi. Vi sagde tak
for gres tfrihed, og ira aIle sider blev der udtalt 0nsker om,
at vort bes0g m Atte bidrage til at skabe bedre k ontakt mel­
lem de nordiske venskabsbyer. Det blev sent, f0r vi kunne
bryde op og i den lyse nat komme tilbage til vort hotel o!!,
de andre steder, hvor rejsedeltagerne val' indkvarteret.
Efter bes0get i Hveragerdi havde vi en 4 dages busrejse
foran os. Vi k0rte gennem den ",de Ka.1didalur, som kun kan
passeres i nogle ffl sommermaneder. Vejen. del' nrermest lig­
ncr en sti, slynger sig op mod det h0jeste punkt, vi skal
passere (ca. 600 m. O. h .), og man far et uforglemmeligt ind­
tryk af de vreldige areale r, der her pa det nrermeste har lig­
get umrte sid en tidernes morgen.
Her i Kaldidalur prresterede vor dygtige chauff0r. Ingolfl'.r,
flere gange mesterstykker. Deis drejede det sig om at holde
den store bus pa den meget smalle vej, ofte med slcarpe
sving, deis matte vi flere gange k0re gennem sm5. brekke
p0rgsmiilet om at bygge bro er endnu slet ikke kommet pa
lale. Navnlig i et tilfrelde blev Ingolfur sat pa en alvorlig
pr0ve (passagererne ogsa). Det skete, da bussen pa en gang
skulle gennem en k raftigt brusende elv og samtidig passere
e l skarpt sving for umiddelbart derefter at arbejde sig op ad
en meget stejl bakke. Da alt dette, del' jo tog nogen tid, val'
'leI overstaet, matte vi uvilkarligt bel0nnc Ingolfur med
klapsalver.
Ingolful', del' va l' yen med hele selska bet, dygtig til sit Job
og meget hja=ipsom, v al' i det hele taget dagens mand. Vi
fulgte over radio en sprendt med i de meddelelser, del' kom
om Apollo s manefrerd, som j o fandt sted i de samme dage.
Ingoifur med srerlig interesse, hvilket skyldtcs, at han havde
v reret chauff01' for det hold astronauter, del' i fier e perioder
trrenede p a Island. Neil Armstrong blev h lms gode ven, og
lidt undseligt og med et smil fortalte Ingolfur os, at Neil
Armstrong ved afskeden til sidst i Sp0g hav de erklreret, :\ t
hvis han nogen sinde skulle fa brug for en buschauffer p a
m a nen , da ville han sende bud efter Ingolfur.
Det m untre og forne jelige glemtes ikke i vort selskab. De t
betagende oplevede v i jrevnligt, nar naturen ' benbarede sin
e jendommelige skenhed og sin vrelde. Et a ndet indtryk Ira
den lan ge frerd har skrevet sig ind i sindet . Langt ude i de n
e d e Kaldidalur er del' rejst et mindekors. .rust her ded "
biskop Jon Vidalin, hv is huspostille er kendt over hele Is­
land, og som hal' haft m eget stor betydning for kirkelivet i
landet.
Jon Vidalin h a l' vreret pi\. visitatsrejse i Borgarfjorden og
skulle hjem til Skalholt med sit feJge. Da de skulle ride ind
I K aldidalen, hal' han muligvis felt sig svag og trret , og pa
god isla ndsk vis formede han sine tanker i et lille vel's, df'l'
er blevet staende i folkets erindring:
Hold, 0 Gud, mig fast ved troen
n Ar jeg skal hjemad dra ge
i Kaldidalurs 0de,
mens merket falder piL
Efter nogle timers ridt blev biskop Jon syg. De rejste teltet
v ed en klippe og Iik redt h am et leje. F a timer eftel' dede
han. Det va l" J ar t 1720.
OmsideJ.· gik d enn e lang e d agsrejse til ende. Vi naede den
liUe by Blenduos, hvor vi fik middag pi! hotelLt, mens ind­
kvarter ingen fa ndt sted pa Rvennaskolin (husholdnings·­
skolen). Hotelkapaciteten er i d iss e egne ikke srerlig stor,
men man er taknemlig for at finde lune, rene vrerelser, for­
skellige sterre og mllldre bcsvrerligheder rna t ages med det
forhAndenv "eren de humer.
I J0be t af fire dage naede VI p a en meget lllteressant bus­
rejse at besege en rre kke smukke steder pi\. det nordlige
Island. Fra Blenduos ved Hunafloden, kerte vi til det int 1'­
essante Glaumvrer-museum, der er indrettet i en gammel
prrestegiird, del' hal' vreret i b rug op til 1930. Vi aflagde
bes0g i S audakrokur ved Skagafjerdur, h vo r den kolde vind
stod ind fra Isha vet.
Gennem foreningen Norden har Varde tidligere haft kon­
takt med en kreds i Saudakrokur, og Varde-deltagerne i vor
rejse benytted e lejligheden til at genoplive denne kontakt.
Vor r ejs e fortsatte til Akureyri, som vi naede sa tidligt, at
del' kunne blive tid til at fOl-etage indkeb, og efter aftens­
maden val' vi pa rundtur i byen og omegnen. Akureyri ligg"!l"
meget smukt ved EyjafjlJrdur. Byen hal' 9000 indbyggere,
flere fabriksvirksomheder og store interesser i fiskeri fra
havet. Som noget srerligt lagde vi mrerke til d~ mange vcl ­
holdte haver og til byens smukke anI reg, hvori man hal' haft
held til at fa trreer og blomster fra sydliger e himmelstr0g
t il at vokse. Her pa Nordisland findes nogle mindre skove.,
!10m vi kunne iagttage p i\. afstand. Fra Akureyri besegte vi
Carlsberg Depot
v. O. Albrechtsen Brandlundvej . Brande. Telefon 180316 Deres handarbej de fi nder De i
BRODERICENTRALEN
vJ R. Brandt Andersen Alt i stel og stof til lampesk<Ermc STOREG A DE 38 . TELEFON 180384 Brande Mebelfabrik
v. J0rgen Clausen Brande . Telefon (07) 1805 22 Peder Chr. Pedersen
Vognmand VIADU KTEN 18, BRANDE
TELEFON 180207 Brande Melle
Iva n Nygaard . Telefon 180015 M011eri . S! sa:d renser i . Korn . Foderstof- og G0dn ingsforretn i ng Brande Beholder- og Maskinfabrik vJThermah
Pedersen Svi ndb<Ek - Thyregod . Tlf. (05 ) 73 4122. HA R D E FR AGTPRO B LEMER? Vi ordner aile arter forse nd elser J.
Langballe A/S
Brande Fragtcentral T elefon 180666 Markedspladsen
Laurids Rahn & Sen
Ko lonial - Deli katesse
Storegade 6 . Brande. Telefon 180128
13
det natursklimne Myvatn-omriide og egnen omkring Nama­
skard, hvor de mange svovlkilder sretter deres prreg pa hele
egnen.
K0returen fra Akureyri tilbage til Reykjavik var pa nresten
km og varede en hel dag, j a et godt stykke af aften~n
med. Vi havde godt vejr pii nresten hele turen, sam b0d pii en
rrekke meget smukke udsigter. Srerlig vil vi nok mindes tUl"en
omkring Borgarfjorden og vort ophold i den liUe by Borgar­
nres. Den sidste del af denne dags rejse f0rte os rundt om
Esjafjeldet, som vi fik at se i aftenbelysning.
450
Storbutikken i Centrum Brugsen's Supermarked a. m. b. a.
TELEFON 180611
De to sidste dage tilbragte vi i Reykjavik, hvor selskab t
desvrerre matte indkvarteres pA flere forskeIIige hotelier og
pensiona ter. VOl' utrrettelige rejseleder, Ragn a r Asgeirsson .
fulgte os til Einar Jonsson-museet og Nationalmuseet, og han
gjorde begge disse bes0g til store oplevelser for deltagerne.
Vi var pa bustur rundt i Islands hovedstad og dens nrermest ~
omegn, og vi fik pa denne tur lejlighed til at bes0ge den
gamle kunstner Asmundur Sveinsson, der tillod os a t ga
rundt i det store atelier med de mange ejendommelige ar­
beider, han i Arenes 10b har prresteret.
En srerlig omtale b0r vort bes0g i det ny "Nordens Hus" i
Reykjavik have. Denne bygning blev indviet ved en st0rre
festlighed 24. august i fjor. Nordens Hus er en selve.iend ~
institution, rejst med st0tte af de nordiske lande for at fun­
gere som en kulturinstitution. Her er foredragssal og biblio­
tek. Her er forskellige lokaler til brug for dem, del' vil stu­
dere under vejledning af nordiske lektorer, som grester
landet. Der er et udmrerket cafeteria, hvor nordiske aviser
fremlregges. Ogsa det store hotel "Saga" i "B0ndernes Hus"
bes0gte vi og n3d udsigten fra hotellets tagrestaurant.
Tanker De pd at kehe BIL .- her ferst vort fordelagtige tilhud BRANDEAuTo-&TRAKToRCOMPAGNI
Telefon (07) 18 11 22
Nordens Hus.
Teksti Ifarver i Tekst iItrykkeri MARTENS ENS FAB R I K Ah
14
Garner Brande, til. (07) 18 11 00
Vi havde lejlighed til at aflcegge enkelte privatbes0g, og vi
havde tid til pa egen hand at se os om i Reykjavik. Den sid­
ste aften under vort ophold i Island tilbragte vi i Tcater­
cafeen, hvor Norden-foreningen fra H veragerdi under ledelsc
af Herbert Jonsson havde ordnet fcelles kafiebord, hvori ogsa
deltog Here af vore venner fra Reykjavik.
Et vceld
af gaveideer
finder De i
Vi havde ved afslutningen af vor busrejse haft lejlighed t;1
at takke VOl' islandske rejseleder og VOl' dygtige buschauff0r.
Vi gentog den sidstc aften denne tak mcd glcede. Blandt vore
gcester val' sekretceren for foreningen Norden i Island, Einar
Pallsonn og fru Stella Kornerup f ra Birker0d, del' netop
gcestede Island for at skabe mulighed for udvckslingsrejsC'r
for b0rn og unge i de nordiske land e. Begge tog ordet og val'
med til at give vort sidste samvcer yderligere indhold.
,
Sa 'kom afskedens stund. Tidligt om morgen en blev vi hen­
tet pa de respektive hoteller af en bus, del' skulle krne os til
Keflavik Lufthavn. Ad den scerdeles godc vej Ira hovedst a­
den til Keflavik nilede v i hurtigt frem til vort mal. Del' ind­
traf en mindre forsinkelse f0r afrejsen, men inden lcenge var
vi h0jt over skydcekket pa vej mod Norges kyst.
Vi havde mellemlanding b de i Oslo og Goteborg. Kastrup
naede vi ved 17-tiden. Sommervarmen slog os i m0de, da vi
kom ud af flyet. VOl' bus val' eiter aftale pa pJadsen, og en
ken aftentur ventede os som afslutning pa VOl' begivenheds­
rige rejse.
~ONSEN
I tilslutning til foranstaende berctning om den store rejse
til I sland 1969 far jeg lyst til at ncevne, a t ncesten aile rejse­
deltagerne samledes til et m0de i Brande d. 24. oktober. Man
samledes for at se film og lysbilleder ira turen og for at gen­
opfriske gode rejseminder. Den store tilslutning til dette
m0de turde vcere et bevis pa, at aile havde vceret glade for
at vcere med pa den ganske vist kostbat'e, men mege t ind­
holdsrige r ejse.
E L -H U 5 ET, N0rregade 16,
telefon 181244
Til sidst skal det anf0res, at man p a opfordring fra flere
sider arbejder med en gentagelse af rejsen i sommeren 1970,
og at pastor Karstoft, Tarp, formentlig vil blive leder af
denne rejse .
Kr. Otte
OST . KAFFE . FRUGT
Kaffeb.rsen
v/lvar Nielsen. Storegade . Brande. Telefon 180645
Brande Savvcerk og
Emballagefabrik
vi
H. M. Bertelsen. Telefon 180120
Duge - flag
Handk l ~der
- Viskesty kke r
Dynebetr~ k
Plaide r
Vatt~p p er
Ryat~ppe r
... ga pa juleindkeb
keh JULEGA VER i Deres specialforretning
*
Brande tlf. 07-180484
15
Julegaven
fra
staten
OPRET
PRIEMIEOPSPARINGSKONTO
OG
FA
DEL
I
PRIEMIERNE
Brande Soons
Spare- 00 laanekasse
Sognets eneste lokale pengeinstitut
Telefon (07) 18 11 66 Autoriser-et
-
8M
for-handler­
Brande Motor Compagni
Storegade 20
Brande
. Tlf. (07) 180811 Vaerksted , Herningvej 50
.
. Tlf. (07) 180028 Reservedelslager, Herningvej 50
Caltex service-station
Olie
16
.
.
. Tlf. (07) 180540 Herningvei 50
Benzin
.
. Tlf. (07) 180812 Bi/gas
AA
I tjeneste for hjemstavn og
f(£dreland ...
Trrek fra livet pa en gammel shegtsgard og fra soldater­
tjenesten under sikringsstyrken.
Fortalt ajjhv. gdr. Kristen
Sandje~
)Lille Sandjeldgard))
Mine forreldre blev gift omkring 1890 og overtog "Lille
Sandfeldgard", den gamle slregtsgard, som derved blev i
slcegtens eje. Mor hed Kristine Pedersen og var i ra d en
kendte Tarp-slregt. Fa r hed Niels Kristian Sandfeld og v:.u
fedt pa "L ilIe Sandfeldgard". Garden havde vceret i slcegtens
eje i lange tideI', idet den Ene generation afleste den fore­
gitende. Etter d e gamle slcegtsgards-beretninger skulle slceg­
ten vcere bosiddende her helt tilbage til lutnir.gen af 1700­
tallet.
Yngste skud pa stammen er den 8-arige Henn ing (pa Lille
Sandfeldgard). M ske falder det i hans lod at fore slcegten
vid ere pi! den gam le gard i tipoldeforce ldrenes spar. Men
del· kan j o ske sa meget i tiden fremover .
Egnen h ar vceret beboet langt tilbage i tiden, det vidner de
mange f und af stenekser, pilespidser, flin teflcekker og mange
andre ting am.
Langs med Skjern-aen Hi for flere hundred e ar siden :m
del g:hde. De celdste ligger her endnu, og blandt dem E.r
"L ille Sandfeldgiird", sam er ncevnt sa langt tilbage i tiden
sam 1645 og maske kan fere sin historie endnu lcengere til­
bage.
Til "Lille Sandfeldgard" va r del' et tilliggende area l pi'!
4.00-500 tdr. Id., sam blev udskiftet i 1890. Fire parceller blev
udskilt, men d I' var jo ingen grund til, at d e skulle vcere
sma . Del' var hede nok at tage af og vrerdien var ikke srerlig
star. Ved hand el blev jorden m a nge gange sat til 10 kr. pr o
td. ld. eller mindre. Skulle keberen betale lidkebet, blev d el"
sam regel givet et par ekstra tender land oven j handelen .
T ornvig-Jensen T ELEFON
Ved op tegnelsen fra 1600-tallet blev garden betegnet som
et ringe bo el, vel nrermest fordi jordens ringe beskaffenhed
dannede grundlag for vurdering. - At garden la lige ved
adalen kunn e vrere en star fordel, f. eks. am sommeren med
god grresning for kreaturerne, og en god heslret at bjerge
Brande-egnens Mejeriselskab K0d og fedevarer en gros
B RANDE
Et ringe boel.
180 084
TIt. B.. ande 180012 TIL Uhre 18700 7 17
Helms & OehlenschHiger
SH ELL- service Vejlevej - Brande - Telefon 180256 Auto- og traktor-salg og reparation Vejle - Brande - Herning Rutebilerne Brande . Telefon 180292
a/s P. C. Rasmussens
Maskinfabrik
til bes~tningens vintel'forbrug. Det val' oftest disse goder,
del' satte ejendommens pris. I alt fald blev del' ved handel
altid spurgt om, hvor meget eng, del' horte til.
Skjern-aen val' fisk~rig, og mangen en laks hal' endt sin
pa disse astr~kninger. Andre fiskearter val' rige­
ligt repr~sentel'et og bidrog derfol' til en afveksling i den
daglige kost. Del' hal' ogsa altid v~l'et godt med vildt af aile
arter.
tilv~relse
Men hedens fornemste beboer - .IE svot kok - er pa retur.
St. St. Blicher ben~vnte urfuglen som "consistorialraden",
sa hos ham stod kokken i hoj rang. - Jagt og fiskeri er to
sportsgrene, som er blevet dyrket flittigt. Det ene med dct
andet hal' gjort sit til, at livet kunne opretholdes ogsa pa
disse fattige egne.
Mine for~ldre havde faet garden i eje med aile dens ret­
tigheder og forpligtelser. At det var nogen s<erlig stor kapi­
talgevinst, synes ikke tilf~ldet, idet min far kun forlangte
1000 kr. i udbetaling ved salg - men del' var ingen k0ber.
For at bevare hjemmet val' anvist to veje: at slide og
og at spinke og spare, hvor det val' muligt, ellers gik
det ikke.
sl~be
TEL E F 0 N 1 8 06 00
Vejlevejs Kebmandsforretning Alfred Nielsen Vejlevej 32 . Telefon 180291 Midtjydsk Gulvbelaegning
Vinyl- Kork - Gummi Plastic og Linoleum Vejlevej
SVEND RAHBECK Brande
Telefon 180585 Brande Ejendomskontor
By- og landejendomme Karl Ibsen. Vejlevej 4 . Telefon 180039 Pengene val' sma, og det val' pa mgen made nemt at
komme til krylt. - Mine for~ldre sled troligt for hjemmets
bevarelse. Jeg husker, min mol' sagde, at nu val' hun glad,
da det tegnede til, at vi kunne blive ved hjemmet. Mp.n
hvor kostede det sved og gay tr~tte lemmer.
I 1870 gravedes pa Dalgas' initiativ de store kanaler langs
Skjern-a. Hesselvig-kanalen er over en mil lang og kostp.de
16.000 rigsdaler. Overrislingsengene blev anlagt, og for mange
blev det en hel omv~ltning i bedriften. Nu val' der afgroder,
hvor der for ikke val' noget at betydning. Ho og gr~s val'
af virkelig god kvalitet.
Hedeopdyrkning.
Hedeopdyrkllingen foregik sa smat hele tiden med et par
agre om aret. Morlaget blev skr~llet tyndt af med en plov.
del' val' konstrueret til formalet. Morlaget fik lov til at ligg('
et iiI'S tid, blev sa plojet om og harvet. Tredje ar kunne del'
sas korn efter Wfersel af mergel og godning. Det med mer­
gelen val' noget af et problem, idet del' val' langt til merge:­
lejet. Det blev ofte kun til et I~~ Pl'. halve dag, sa det tog
lang tid med k0rsel af mergel til en tonde land. Han, del' ag21'
med stude, siges jo ogsa at komme med. I den varme som­
mel'tid kunne det ofte ga lidt for st~rkt. Den gang val' del'
Autolakereriet »Midtglans«
v. K. B. Hansen Industrive j . TIl. 181046 VejleAmtsTotkebtad
IIIWllnWllIIIIIIIlllIIllIIIlUlllill1
Aile former fo r autoopretni ng udf0res
Brande Autoopretning
Jens Knudsen Industrive j TIl. 180643 Pr- ,vat: Storegade 42B . Tlf. 180829 18
Sydestjyllands sterste dagblad
nogle frele dyr, som kaldtes "krogbier". Nar studene horte
bierne komme eller mrerkede brodden, stak de halen i vejret
og 111Ib, hvad remmer og toj kunne holde. Det stod ikke i
menneskers magt at standse kl1lretojet eller forandre retning.
I 1912 fik vi mergelbane fra Arvad, med endestation pa
"Lille Sandfeldgard"s marker. Jeg skal love for, at der korn
gang i opdyrkningen. Kll1Iveren begyndte at gro. Man kan
godt sige, at hele egnen forandrede sig og blev nresten
l.lkendelig.
Et trrek fra opdyrkningen. Her boede en mand lidt lrengel'e
nede ved Skjern-a i et lille hus og med Iyngen som nabo
lige ind til syldstenen. Han forsogte ved hjrelp af skovl og
spade at kultivere et stykke af heden. Han lagde kartofler ­
sadan til eget husbehov, men resultatet blev ikke stra.lende.
Planterne sa noget sygelige ud, og gro ville de ikke. Hede­
jorden har nok vreret for ny og der var for lidt grokraft
den.
Jeg pwver igen, sagde han. For nu havde han fattet'Oil
plan: i forarsmanederne fangede han skaller i srekkevis, og
da kartoflerne skulle i jorden, lagde han et par skaller ved
hver kartoffel. Sa val' der da noget at gro af . Alt tegnede
tilfredsstillende - men sa fandt rreven skallerne, skrabte
hele jorden vrek og lavede en srer uorden i nekkerne. Det
forsog ville han ikke gentage.
Om at tage "varsel".
Mette Green, en af egnens reldre koner, kunne tage "var­
sel". Hun spaede, at to tog ville komme til at ga et nrermere
betegnet sted ude i heden. Der var ikke store muligheder for,
at noget sadant ville ske. Men Mette Green val' helt sikker
i sin sag. Og minsandten gik spadommen i opfyldelse. Der
kom til at gil tog pa de af hende udpegede steder. Da
jeg var en af hen des tilh0rere, kan jeg I'oligt bekrrefte spa­
dommens sandhed og rna samtidig bekende, at del' er mer.,
mellem himmel og jord, end man aner.
der vreret et godt naboskab. Val' en familie ude for uheld,
var kredsen straks parat til at yde hjrelp; den nodstedte
familie skulle hjrelpes igang igen.
Navnene pa mange af disse brave hedens strldsmrend er at
finde i Kongenshus Mindepark. Mange blev forbigaet og <!r
gledet tilbage i glemslen.
Vi reldre har oplevet to krige og de dermed folgende
inflatoriske perioder. Man kunne fa mange penge for sin
ejendom og saledes let komme til velstand - men alligevel
blev den mulighed skubbet til side.
For det var jo fredrenes jord, og den forpligter.
Men den mulighed kunne jo komme til at foreligge, at
man blev nodt til at afsta, hvis der ingen afl0ser var. Pa
"Lille Sandfeldgard" har slregtens linje indtil nu vreret
ubrudt. - Tiderne skifter, og pa mange mader bliver bon­
dens eksistens nresten umuliggjort.
Det var en stor dag, da vi i sommer kunne holde slregts­
strevne med besog her pa "Vesterled" og pa garden, ligesa
pa "Vestermark" og med afsluttende samvrer pa Hotel Dalgas.
Man fik set mange, som man er i familie med kende demo
uden at
Pi session i Vejle.
Kristen Sandfeld hal' fra de unge iir fl1lrt dagbog. "BRANDE
JUL" har faet lov til at gengive et par afsnit - fra soldater­
tiden i arene 1912 til 1916.
I 1911 var vi en del unge, der fik besked om at ml1lde pa
Vejle Radhus, ledsaget ai vores lregdsmand, som i forveien
var informeret. Hensigten val' at finde fredrelandsforsvarere ,
som skulle have en uddannelse og trrede til, hvis "gamle
Danmark" skulle komme i knibe. - Vi cyklede til Give og
korte med tog derfra til Vejle. Vor lregdsmand var sogne-
Jeg har ofte sendt en venlig ianke til hedepionererne. De
mod tog nu ikke altid den tak og paskl1lnnelse, som de gjorde
sig fortjent til. Deres indsats val' af sa stor betydning, at en
anerkendelse ville have vreret pa sin plads. Nogle blev
husl{et. men mange blev forbigilet. - Jeg har kendt mange
af dem og har vreret vidne til de res enestaende indsats, del'
ofte syntes helt umenneskelig. Da mindes man Skjoldborgs:
"mer ridder du er med d in barkede hand".
Dagligdagen blev imidlertid taget med godt huml1lr og med
et lune, som nu engang horer jyder til. Gennem aile tider har
DERES DIREKTt OLIELEDNING Brande Materialhandel vi
G . F I S C HER
.
TEL E F 0 N
Vi leverer rustbeskyttende fyringsolier lige til d!l)ren
i egen" moderne tankbil. Gennemvor Grad-dage ser­
vice fylder vi automatisk Deres olietank op i takt med
forbruget. Betalingen kan De med en BP Varmekonto
fordele over 10 maneder uden tillreg. BP fordele, der
ikke koster ekstra.levering ogsa gennem Deres seed­
vanlige forhandler.
• Ring allerede i dag til:
1 8 0 0 5 5
BRANDE
Kolonial . Material
Kemikalier og sygeplejeartlkler
DEPOT
Steen Rossel Viadukten 2 . Telefon (07) 180635
19 Vesterager
M0bel- og polsterforretning TORVEGADE 4. BRANDE
TELEFO N 180505 Sa kom tiden til syning. Op pa malestativet. Hejdepindci
dumpede ned p i'!, hovedet af een. 170 centimeter. Spurgt orr
hvad vabenart, man heIst ville til, svarede jeg : infanteriel
og det kunne de i hvert fald bruge mig til.
RADIO- FJERNSY N - SYMASKI N ER
Ejner Jensen
Torvegade 6
Telefon 180460
Martin Jensen
Bi rchows Eft!. Bageri Telefon 180076 Torvegade 8
foged August Petersen, Sandfeld, som havde den vestlig
del af sognet, mens Niels Arvad repra=senterede den ostlig
del. - En afdanket stabssergent tog imod os pa Vejle Rad
hus. Han fik tilsyneladende et darligt indtryk af de fren:
modte unge ma=nd. "Den dVilskhed" (som han val' sikker p
vi havde i eje) "skal blive pillet af jer - hver en tra=vl ­
va=r sikker pi\. det". Man fik nu en underlig flov smag
munden, for sa=t nu, at hele bundtet var af samme stobnin"
som han!
Alfred Z.Ovesen
K0bmand Vi val' 24 p:1 sessionen, og meget fa klarede frisag. Da de:,
sidste af holdet val' kommet fri , kunne vi forlade menstrings­
lokalet, og med Ia=gdsma=ndene i spidsen samledes vi p£
Hotel Jylland, hVOl' middagen stod pa bef - flankeret af er.
bajer. Der herskede en munter stemning. aile havde jo ud­
sigt til at blive noget stort. La=gdsmand Niels Arvad holdt 2r
lille tale. Det gla=dede ham meget at va=re mellem sadan c~
flok unge ma=nd, som n u skulle uddannes som soldater. Har.
fejede til, at det jo val' drenge, der rejser ind - og ma=nd.
der kommer hjem. Man felte sig helt stolt. - Niels Arva ci
syntes, det var en god dag, og som tak ville han give en
lille omgang. 24 velna=rede kaffcpunse holdt deres indtog p"
vort festbord. - Pa hjemvejen havde de to gamle la=gds­
ma=nd deres m as med at holde styr pa selskabet, del' fore­
gay at skulle af ved hver station, men langt om la=nge naede
vi da til Give station og kunne tiltra=de den sidste del Hf
turen til Brande.
TELEFON 180192 BRA N DE
Indkaldelsen.
Dagny Nielsen
Duzaine Hansens hofteho ld ere og busteholdere Skylonstmmper - Tr ikotage Alt i baby- og b0 rn et0j TOR VEGA DE
BRANDE
TELEFO N 180367 Renseri et »PERFEKT«
Re nseri -
Farveri -
Torvegade, Brande
Vas keri Telefon 1802 45 Bygningsarbejde - butiks­
montering - snedkerarbejde
Erik Moesgard Brandlu ndvej . Brande. Telefon 180246 Hen pa foraret kom indkaldelsen. "De Bkal mede ved 28.
Btl. i Aarhus den 24. april". - Jeg fik "byttct" med en mand
fra Aarhus. Han skul1e gere tjeneste i Kebenhavn men ville
heIst blive hjemme. - Jeg fik 20 kr. i bytte, en sum, 80m
kunne lese et par handlaved e langstovler hjem til militrer­
brug. Stovlerne val' lavet af skomager Lynge, som boedc
ka=ldel'en ved P. Vestergaards Boghandel.
Jeg skulle gere tjenestc ved 23. Btl. 3. komp. og val' tildelt
nr. 532. Tjenestetiden val' sat til 51/, maned, og Selvgades
kaserne vme va=re at betragte som mit fremtidige hjem.
PedeI' Andersen, k0rende post fra Arnborg til Herning.
befordrede os til Herning, og vi rejste med tog videre t il
Kobenhavn. Ved ankomsten til hovedbanegarden blev vi
modtaget af plak atba=rere med indbydelse til ophold pa de
forskellige soldaterhjem.
GIV
SMYKKER
G ULD
OG
I
JUL EGAV E S0L V U R E - 0 PTI K STE EN's auto-service
Hern ingvej 31
BRANDE
FRANK Tele fon 180073 Torvet . Brande. Telefon 180461
Vask - Sm0rin g - Autoreparat ioner 20 Jeg valgte Kronprinsensgade, men flyttede s enere hen ,J1\
Gother sgade, som val' meget st0rre og som havde sa at sige
aIle landets aviser lagt frem t.il eftersyn. Her blev vi nrest~ n
daglig e grester. St0rstepart.en af os val' jy d 1', d el' jo ikke
'rar s re rlig akklimatiseret K0benhavn. Art blev gjort for at
hj relpe os til rette.
BesDg restaurant »H0 JMAR K« . Telcfon 180443
Heines Vlktualer
Telefon 180546
Torvet
I kongens klre'r.
K l. 12 skulle vi vrere pi!. S0ivgades kaserncs gardsplads,
en plads omkranset af 7.-etagers bygninger. - Vi blev kaldt
h en til et meget langt bord, hvor man blev indskrevet og
hvor man ogsa fik sit nummer, elagenummer og stuenummer.
SA afsted til t 0jdepotet. Jeg var sa uheldig at fa et par St0V­
ler, del' val' i nrerheden af nr. 45 og et par buksel" med "slreb "
og til at lukke lige under armhulen. Jeg fors0gte at klage
over min tildeling, men fik den besked, at klager skulle
afgives et andet sted. - Man if0rte sig sa d et festlige skrud,
og sa afsted til soldaterhjemmet med det civile t0j. Del' tor
vist ikke noget at sige til, at de mennesker, man m0dte pa
gaden, t rak lidt pi'! smilebandet.
Ved tilbagekomsten til kasernen viste det sig, at jeg havde
tabt mit nummerkort. - Der var syv etager, og de val'
nresetn aIle ens. Jeg var kommet op pa femte etage, men
det viste sig, at jeg skuIle vrere pa fjerde e age. Vi var ti
mand pa stuen, ottE: k0benhavnere og to jyder. Valeur ira
Herning og undertegnede reprresentere de Jylland. Jeg rna
tilsta, at vi to jyder matte dllje en del i begyndelsen med
kobenhavner-vittigheder, indtil vi fik lidt fodfreste og havde
levet os ind i forholdene .
For de otte stuekammerater eksistel'ede kun Kobenhavn, 015
den verden, som 1:1 uden for voldene havde de kun meget
lidt kendskab til.
Kongen
avigs glarmesterforretnlng
Alt i glasarbejde . Indramn in g af billeder Altid t il tje neste med tilbud af enhver art Telefon 1801 36
Ejstrupholmvej
Statsanstalten for
livsforsikring
St0rste og eneste statsgaranterede
Iivsfors ikringsv ir ksomhed
EGON T. RI X . TELEFO N BRANDE '18 0550
BOSTON
vI Leo-P
HERRE- OG
DRENGET0J
TELEFON (07) 180 3 03 BRANDE
r ded.
Kr. Sandfeld har gjort llOtater om soldatertjenesten, ekser­
cits og skydel'lvelser.
I f0rste h al vdel af maj holdt vi skyde0velser pa Vogn­
mandsmarken. Bedst som 0ve lserne var i gang kom en ryt­
ter i strerk fart. Del' blev kommanderet: holdt, og aIle be­
falingsmrend samledes i rundkreds. Kort efter naede bud­
skabet ud til os: Kongen er d0d . Det gay et chok i os alle.
- Kort eftel' formeredes batal!ionen og vi marcherede ind i
K0benhavn iji( n.
Her va l" alt p lt den anden ende. De kllbenhavnske kirke ­
kIokl<er k1mede; det val', som om hele luften val' fyIdt med
kIokk ernes d be malmtoner. Man oplevede no get sa stort, at
det aldrig gl emmes.
Georg Jacobsens ~i
Danseinstitut R. Andersen
K0bmand VIADUKTEN, BRAI'-JDE
TELEFON 180287 Mine kunder i by og pi! land ",nskes en gl<edelig jul og et godt nyt~r
Arne Larsen
Malermester . Telefon 180671
Ellen Clausen Hansen
Blomster . Frugt
Gr0ntsager
Telefon 1801 60 . Brande
l'
IlL
exam. dansel<erer
Brande. Telefon 180380
Medlem af Dansk Dansel<ererforen i ng
E. Lynggaard Hansen
T0mre rmester SOMMREHUSE. GARAGER . CA RPORTE Porsbakken, Brande, til. 180731 21
Malerarhe;de i topkvalitet Vi da:kker alt inden for gam le. nye og antikke m0bler Sk il te.- dekorations- og bygningsarbejde S0rgetoget bevregede sig meget langsomt, og det tog meget
lang tid, inden vi overhovedet filt noget at se. Omsider
rundedes hj0rnet af Amaliegade og St. Annre Plads. Vi prre­
senterede gevrer. Og del' stod vi sa, stive som st0tter. D : t
tog lang tid, inden ligvognen og f0lget val' pa h0jde med os,
og for mange blev prresenter-stillingen nresten uudholdelig.
Det hele varede omkring et kvarter, men det f0ltes , som om
tiden val' dobbelt sa lang.
For nogles vedkommende gik det heller ikke. Det gay et
rabalder, nar en mand styrtede med gevrer og det hele. Ialt
tre mand besvimede. De blev trukket bag geledet og vistnok
k0rt vrek. Vi andre val' jo n0dt til at sta ret, som om del'
slet ikke var sket noget.
samt utradit ionel spn/l jtning Malermester V. BUNDGAARD POULSEN Herni ngvej 44 - 48 . Brande . TIl. (07 ) 181022 Privat: Herningvej 3 Kong Frederik VIII's lig skulle overf0res ira Hamboq.
hvor kongen var d0d uden forudgaende sygdom. Toldboden
skulle vrere ankomststedet, og langs hele vejen til Amalien­
borg skulle placeres soldater. 23. Btl. 3. komp. val' med.
Dens mrend fik betroet en plads pa St. Annre Plads i nrer­
heden af Amalienborg. Og her var jeg med.
Kongens bare val' indhyllet i Danebrog og placeret pa en
meget stor vogn, som synte~ at passe tll denne lejlighed.
Forspandet val' sortklredte heste. Bagved baren gik Kong
Christian X, del' havde sine to sonner ved handen. Frederik
og Knud val' iklredt matrosdragter med hvide kl'aver. Bag­
efter fulgte dronningen i lukket vogn og dernrest passeredc
et meget stort folgc.
Nogle dage senere blev kongen stedt til hvile i Roskilde
domkirke. - Det samme hold, som val' med ved Toldboden,
fik ordre til at g0re klar til turen til Roskilde.
CLA USHOLM tegnet at Per Lnrlten
HOLMEGAARD
GLAS •••
K8KKENUDSTYR ••.
• • • sa Ind I .. Willemsen (07) 180041
22
K8KKENMASKINER •..
Jeg rna sigc, at val' del' trrengsel pa St. Anme Plads, val'
det mange gangc vcerre i Roskilde. Det val' snart ikke til
at holde ud. Folk masede pa, trcengtes og skcendtes, og de
udtryk, del' blev brugt, syntes jeg ikke svarede til en begra­
velse. Mellemrummet mellem soldaterne skulle udnyttes nf
tilskuerne, og del' val' snart ingen ende pa al den chokolade
og mgelse, man fik, bare for at de matte sta der. Det svag~
kfm val' "mest velbehcende". Vi fik dog orden i rcekkerne.
De sma foran og de langhalsede bagest.
Sa kom sflrgetoget, kongefamilien fulgt af h~rens og Wi.­
dens reprresentanter, aile i gala, en eskadron hestgarde. Dcr
val' en prins fra et eller andet land i den 0stlige verden.
Han havde rund skindlue pa hovedet og en mcegtig fjerdusk
vajende over panden. Han val' ifflrt vim'l1Id frakke med
himrnelbla silkeskcerf over skulderen, hvide benklceder og
sorte lakstflvler med guldsporer, og en guldsabel hcengende
ved siden. Han val' et meget prent mennesk'2. Ja, for .,n
mand ira provinsen val' det et storslaet skue at overvrere.
Det val' en meget anstrengende dag, fordi det tog lang tid,
inden de sidste i sflrgetoget val' passeret. Vi stod hele tiden
med prresenteret gevcer, sa det gik igen galt for nogle af
mrendene, del' faldt ned pa stenbroen med et brag. Jeg S~l
min sidemand blive kridhvid i ansigtet, og et fljeblik eft.el'
val' det sket med ham.
Installation af:
Shell oliefyr
Brande
Maskin­
fabrik
Telefon (07) 180087
Husk yore Ia'!kre
KRAI'JSE K AGER
til julen
Lauge J0rgensen
I kostfo rplejningen.
En tid gjorde jeg tjeneste i kostforplejningen. - Del' kom
slet ikke sa fa kvinder pa besflg i forplejningsafdelingen.
De val' aIle ifflrt et stort sjal, hvorunder val' gemt en lille
spand. De bad om at matte fa levningerne, og da man ikke
ffllte sig scerlig forpligtet over for proprietceren, del' havde
kflbt retten til at bortfflre svinetflnderne med madresterne,
fyldte vi de sma spande op. Belflnningen fik man i form af
et varmt handtryk og et forstaende smil fra en gammel og
fattig morlil. Df'ngang val' velfcerdsstaten et ukendt begreb .
Torvets Conditori . Telefon 180038
Mandskabet indtog miHtiderne i de underjordiske "kata­
komber" pa Sfllvgades kaserne. Kosten val' nogenlunde men
Interesse ntse Is kabet
Brande
Elvrerk
Falck - Zonen
Assistance ydes overalt
TELEFO N 180043
TELEFON 181222
BRANDE
Ceres el
og mineralvande
Vii De spise godt og sove vel,
Ewald Ibsen
T elefon 1802 61
Brande
Brande Autolakereri
Harald O. Jensen. Hyvildvej . Telefon 180424
Opretning af ska'!rme og karosseri foretages
bo i Brande pa Madsens Hotel!
Edith og Svend
Jacobsen
Telefon 180080
pa samme va'!rksted
23
Bentes Legetej
Stort udval g i leget0j fo r piger og drenge Papi rvarer Storegade 19
Ugeblade Brande
TI t. 180327 Herret0j Drenget0j
t'
Se yore - gode juleti Ibud
I":.~I kllnne v<ere lidt ensformig. Ventilationen var meget darlig,
en lllempe, som det lod til a t vrere vanskelig at blive kvit.
Der var et par maneders ophold i Sandholm-Iejren. Vi fra
provinsen var godt tilfredse. Vi var kommet fra den indc­
Illkkede tilvrerelse i hovedstaden ud pa landet. Det var lige
som lidt mere hjemligt. Lyse og luftige stuer, god plads all-=
steder og en smuk omegn Ogsa her kom jeg i husholdningen,
men fulgte da ogsa den 0vrige militrere uddannelse med
marchture, terrren0velser, skyde0velser osv. J eg fik tildelt
skyd eskjoldet og var pa vej til at blive kompa gniskytte.
Jeg havde en kammerat fra Farre. Vore numre var lige
ved siden af h inanden, sa vi iulgtes ad hele tiden. Venskabs­
b~mdet holdt i mange ar, indtil han flyttede fr a egnen.
Fritiden blev udnyttet pa b edste made. Jeg tog mange
gange rundt til de forskellige sev<erdigheder og samlinge".
Der var nok at vrelge imellem, sa tiden slog darligt til. .­
Ville m an hilse pa bekerrdte, gik turen ind over Radhus­
pladsen eHer om ad Kongens Nytorv og Gothersgade. Pa
M. Din e)e-I'I S Efll. . J. Kjtl!t . Ra l m uss en BRA'tID' (
- TElEFON (07) 180122 Knyt Deres eget
Smyrna-treppe
med SMYRNA - PRESTO - nalen, den der »k nytter selv« DEMONSTR ER ES HVER DAG I FOR RETNI
Det Danske HedeseIskab GE N I SMYRNA-bogen finder De 60 <egte smy rnatcepper- i farver DET er en julegave! - altid GARN fra 1I111111111mllllllllllllWlllllUlllDUIlIIl11JJlllllUllnlKlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllUIIIIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1l1I1I1II1I1II1II1II1II1I1U11U11il
Granrafter . Peele
Raftehegn . Tree kul
Vejlevej
Brande
Henning S0rensen T elefon 18 10 88
STOREGA DE 56 .
D e gi'r mere
nar De giver en bog
Velkommen
hos
BOGHANDLEREN
B RAI~
DE . TLF. (07) 180355
I arets store bogkatalog, som De ha r faet med posten,
kan De finde gaye r til he le famil ien.
Aile julepublikationer med Hvem - Hvad - Hvor, Kvindens
H. H. H., Bleek sp rutten, Svikm01len , Storm P., Ved julelam­
pens skeer og mange flere er- nu udkommet.
Desuden har vi mange andre gaveideer - eeskepost - ska k­
spil - bi2lrnespil - foto - glober - papir kurve - mapper t il pri­
vate papirer - telefonregistre til private - og meget mere.
I vor keelderafdeling masser af nyt keramik, tin og repro­
duktioner af moderne og gam mel kun st.
Der er
altid en bog
der passer •••
Kom ind og besi2lg vo r udstiJling.
Brande BoghandeI
P. WESTERGAAR D . TLF. (07) 180500 . BRAN DE
24
soldaterhjemmet var man altid si kker pa at mode bekendte
fra de hjemllge egne. For en kapital af 35 ore kunne vi i
"Kahytten" erhverve en bof, og eventuel t slutte med en kop
k a ffe. Men vi matte stadig ikk2 glemme, at dag lonnen var
20 ore. - Der skulle skrives breve til aile bekendte dE-r­
hjemme. Der blev tilbragt mange gode timer i soldaterhjem­
met, og om s0ndagen var der altid en eller anden underhold­
ning. Kunne tiden tillade det, tog vi da selvf01geligt det med.
GAVEN ER FRA
Ure · Briller· Guld . S01 v
Storegade 15
Tell. (07) 180876
Brande
Efter opholdet i Sandholm-Ie,iren fulgte tiden med fregt­
ningsskydning i det nordvestlige Sjrelland. - Vi holdt vores
indtog i teltbyen pa en skn\ning ned mod Arreso (hvor var
del' kont).
Stormen
pa
FOTO
sa
ICobenhavn.
Det gik mod slutningen af soldatertiden. En tidlig
stund lob vi storm mod vor gamle hovedstad, og jeg
som angriber. Midt i krudtrogen dukkede pludselig
konge op. Han havde sin ung e kone med. Det v a l'
af ham at vrere tilstede netop 1 den situation.
morgen­
var med
VOl' nye
da peen!
Stensgaard
-----------
telefon (07) 180051
----------
Jeg husker tydeligt, at en hoj var besat a f Garden. Men de
val' for f a , og da vi stormede IrE-m - dumpede jeg ned
m ellem to gardere. Den ene val' Martin Feldborg, et underligt
treef a t to nabosonner sadan skulle modes. Omsider stilnede
"stormen" af. Del' blev blrest hold!. Trods vor ihrerdige
indsat s havde gamIc Kobenhavn klaret frisag endnll engang.
Den 6. oktober slog frihedens time. Det sidste kommandoord
lod : som civil trred af! J a, hjertelig tak.
Genindkaldelsen.
Omkring 1. august 1914 spredtes rygterne om den kom­
mende krig. Vi havde ingen radio - sa nyhedern e spredtes
kun langsomt og aile h ilbede, at fornuften ville sejre. Jeg
havde vreret til marked i Brande. Stemo ingen havde vrer'2t
noget oppisket, og jeg forlod m al'kedspladsen i god tid. Jeg
tog i stedet for en tur til Hjollund for at tale med dem om
den tru ende situation. Ved 2-tiden om natten kom del' een
og bankede pa ruden. Det val' sognefoged ens son, Nikolaj.
Han skulle give mig besked om at mode llopholdelig i K0­
benhavn. Jeg talte med mine forreldre om sa gerne, fik rands··
len pakket og sa sk ulle jeg hen for at sige farvel til min
LE GST"-'
•
L~DERVAR.ER
POULLUND Atelier og fo t ohandel
•
Storegade 11
SPORT S ARTIKLER
BORG AA RD
Brande (07) 1 8 0062
C YKLER
•
SYMASKINER
•
BARN E VOGNE
25
Kolonial- Delikatesse
Br0d - Ma;lk - Is
GJESING
0rba=kvej - Telefon 180438 - Brande
SHE L L
DEPOT
Brande Johs. Hansensvej 7 . Telefon 180766 Brande Teglv3!rk
R. Bommersholt TE L E F ON 1 8 01 8 8 BY9 smukt 09 billigt - byg med tegl Arnkildes Traktorservice
Ferguson traktorer Vejlevej . Brande . Telefon 18 Ou 13 E.Lorentzen
Telefon 180305
Autova;rksted
AUTORISERET
N0rregade 10
~ FORHANOLER
w. Rahn Jensen
pige. Hendes bror, KarL skulle jo ogsa med, sa vi kunne
da folges. Del' val' en meget trykket stemning. Del' val' jo
pludselig ingen til at udfore vores daglige gerning, uden et
par gamle mennesker hvert sted.
Rygterne svirrede .. , Vi ville aldrig na over Storeboelt.
Tyskerne havde skudt det hele ned. - TogenE' holdt ved
aile stationer, somme steder i meget lang tid. - Efter nogle
og tyve timer var vi da i Kobenhavn, og forvirringen her
val' ubeskrivelig. Vi naede frem ud pa de sma timer, men
det syntes, som am aile mennesker var pa benene. HeJe
Riidhuspladsen val' et bolgende menneskehav. Aile val' proe­
get af dyb alvor.
Vagttjeneste.
Pa Solvgades kaserne fik vi besked pa at smal'e n meget
stor madpakke. Vi skulle pa 48 timers vagt pa B & W. Je:;;
benyttede lejligheden til at se den store virksomhed. Man
kunne da ogsa fii. sin middagsmad i den store kantine. De cO
dage fik hurtig ende.
Efter nogle dage pa kasernen gik det atter afsted. Vi val'
en halv snes mand, del' skulle bo pa en gard uden for vol­
dene. Jeg skulle ordne maden, men konen pa garden havd"
nok ikke stor tiltro til min madkunst. Hun ordnede den side
af sagen, og i stedet for hjalp jeg manden med hasten. For
forste gang i mit liv korte jeg med selvbinder. - Senere
flyttede afdelingen til Brondbyvester. Vi blev indkvarteret
p a "Stenkildegaard". Det faldt i min lad at ~orge for maden
til 26 mand. Vi havde tre specialer: Den forste dag suppe,
noeste dag gule oertel' og tredje dag klipflsk. Og sa forfra
igen. Det val' ikke til at tage fejl af. Ved byttehandel fik vi
det efterhanden sadan stillet an, at vi kunne servere to ret­
tel' mad. Der val' ogsa mange pudsige oplevelser, og vi blev
nogle mindel' rigere. Sam da vi serverede sveden boghvede­
grod med sirup. Moendene spiste rub og stub. Forstii. det
hvem del' kan.
Tiden pa "Stenkildegaard" gik hurtigt, men afskedstimen
oprandt - efter et voeldigt gilde. Vi gik i vinterkvarter i
Vrerloselejren. Vi val' 2000 mand fra to bataljoner. Det var
alt for mange i den hundekolde lejr. Og del' skulle en de­
monstration til, for at fa ordnede forhold. Halvdelen af be­
lregninge;'l blev flyttet ud til de noerliggende byeI'. Min sta­
tion blev Stenlose. Vi val' tre mand , del' skulle bo pa g:'l.rden
"Lindendal" en kilometers vej ira stationen.
Murermester og betonvarefabrik Jul
D0rslundvej . Brande. Telefon 1801 53 »VOLMERHUS«
K OLONIAL - CAFETERIA Telefon Brande (07) 180161 ASA N I undert0j 09 natt0j
€I'
en ka:rkommen julegave
E. Melgaard
Torvet , Telefon 180211
26
pa
"Lindendal"
Pa garden boede Karl Nielsen, hans kane, KHren, datteren
Marie, en aftregtskone og to drenge. Her kom vi til at bo j
snart et halvt :'l.r. Og vi havde det noget sa godt. Toj og
st0vler blev sat til t~Jrring hver aften. Madpakken var smurt
hver morgen og middagen stod pa1'at, nar vi kom hjem sidsl
p:'l. dagen. Vi kom til Lindendal sid -,' t i oktobe1'. Del' val'
mange roer, som skulle tages op, og vor hjrelp val' velkom­
men.
Juleaften skulle jeg tilbringe pa "Lindendal". De to koben­
havnere rejste hjem, og det faldt i min lod at overrrekk2
familien vores julegave: en solv-gr",dske med inskriptionen:
Glredelig jul, og vor bedste tak~ 39 - 519 - 532.
Opmoerksomheden gjorde stor lykke. - Det samme gjorde
et par dobbeltstrikkede vanter, som min forlovede havde
se:1dt mig, da vinteren begyndte at blive streng.
Juleaften afveg ikke srerlig fra den, vi kendte derhjemm·c.
Kun kunne jeg have toenkt mig et par julesalmer, men dem
fik vi ikke, og jeg tror, grunden val' at familien ikke kunne
synge. Hvad det kulinariske angik val' del' noermest overflocl .
- Om eftermiddagen doekke husmoderen bordet med en hvid
dug, lagde et sigtebred for enden af bordet og satte mange
andr ting frem. - Skulle vi nu til at begynde forfra? Men
sa blev det hele drekket til med en hvid dug. Og sA tradt~
husmor frem for bordenden og med foldede ho:ender frem­
s agde hun en tak for det ar, der var gaet, og bad en ben for
tiden til nreste jul, at intet matte savnes i hjemmet, for fami­
lien og hende selv, at forsynet ville lade sygdom ga der;:s
der forbi.
FYRINGSOLIE
~.
PETROLEUM
~
AUTODIESEL
ALTID
BILLIGST F RA
BRANDE TRJlELASTHANDEL'1s TLF. (07) 181000 (3 LI N.) 15
Bagefter fortalte Karen Nielsen,at det havde vreret skik i
hendes barndomshjem. Jeg matt~ sige, at mig bekendt havde
vi Ikke denne skik i Jylland, men jeg sagde ogsa, at hun ikke
matte rendre ved denne smukke skik.
•
Alt i 1. klasses
-IULEGAVEN
-.R
FRA:
og salater
TULIPs Slagteri-udsalg Storegade 35 . Telefon 180009
.JENNY SKO!
MOKKASINER
nr. 22-40 Fra
1785
F,LE R E
MODELLER
1385
Lige meget hvor De ellers handler - KAFFE b0r De k0be has os . den er udsl2lgt, frisk­
briEndt og malet i lufttiEt maskine, og den FRA
er dmjere. FLERE FARVER
MANGE MODELLER
Juul Mathiassen
TORVET . TELEFON 180061 , BRA ND[
TI L HER RE R
34,85
27
Vi havde gode juledage pa giirden, og sidst i juleugen blev
det sa min tur til at rejse hjem. Jeg val' hjemme i hele fern
dage, men tiden slog darligt til. Jeg val' lidt ked af at skulle
afsted igen, for del' val' mere end nok med at hjffilpe til med
i bedriften. Del' val' ikke no get at g0re ved det. Afsted skulle
man.
Nu val' vi sa gaet ind i et nyt ar. Det sa ikke ud til, at
krigen val' nffir ved en afslutning. Spamffindene med de
h0jest to mane del's krig h0rte vi ikke mere til. Det val' det
"Del' Kejser" love de sine mffind, at om to maneder ville de
Vffire hjemme igen. Men Wilhelms beregninger slog ikke til
denne gang. Belgien val' ikke sadan at 10be over ende. Liege's
fffistningsanlaog vardyI' at tage, men tyskerne havde jo folk
nok i begyndelsen. Materiel og krigsudstyr val' samlet sam­
men gennem mange ar og nu val' tid en inde til at udnytt0
det.
vi skulle komme hjem, da bedstemor val' blevet syg. Sa tog
man da afsted med det samme og fik hilst pa bedstemor.
Jeg val' glad for, at jeg naede det.
Nu val' jeg alts a hjemme og kunne deltage i det dagJige
arbejde. Der gik ogsa lidt ekstra tid med at berede bedste's
sidste rejse. Tiden gik nffisten alt for hurtigt. _. Sa tilbag.o
til Sjffilland. Opholdet pa Lindendal blev ikke af Iffingere
varighed i denne omgang. Vi skulle flytte til Sigerslev og
Holtug. Vi var tre, der kom til at bo pa en gard, hvis jord
gik ned til Stevns klint. Indkvarteringsmffissigt kom vi fra
dynen i halmen. - Vi val' del' i Pinsen og benyttede fritiden
til gode geHure bl. a. til klinten. lEldre og unge fortaHe sagn
om H0jerup Kirke og Klintekongen og hans hule. Ikke alt,
hvad de sagde, var lige trovffirdig"t.
Vi h0l'te om den tyske jubel, da fffistningen endelig matte
overgive sig. Men vi h0rte ikke noget om de mange faldne,
hvis antal vist skulle skrives med et sekscifret tal.
Alvorstider.
Vi val' nogle venner hjemme ira, som ofte m0dtes for at
dmite de sidste nyheder. Situationen val' sa spffindt, at ingen
kunne sige noget med bestemthed. - Del' var Chr. Rahbek,
D0vling, Fr. Mikk~lsen, Skarrild, Laurids S0ndergaard, Skar­
rild, Georg Johansen, 0stbirk, Kr. Sandfeld, Brande og flere.
Vi havde vffiret til et stort m0de i soldaterhjemmet, sagde
h0jtideligt farv e l til hinancien og havde sunget "Kongernes
konge" og sluttet med b0n om bevarelse af vort herlige og
celdgamle Dan. - Del' val' ingen af os, som sagde noget,
men det var, som om det la for, at silfremt del' skete noget,
kunne det nemt medf0re, at vi ikke sas samlet aile - nffiste
gang.
SVENHOLM
Krigen gik Iffingere mod syd og fjernede sig fra os i Dan­
m a rk, men gik stadig videre og rasede med uformindsket
styrke.
-
Forarsorlov.
Efter beh0rig ans0gning fik jeg bevilget 21 dages orlov '1f
hensyn til forarsarbejdet hjemme i Sandfeld. Ans0gningen
skulle bekrffiftes af de hjemlige myndigheder, og de havd~
ikke no get at indvende mod mine oplysninger, del' bl. a. om­
fattede vort landbrugs st0rrelse. Malt i t0nder land val' d2t
ret betydeligt, at avlingen sa ikke stod i forhold hertil skulle
ikke oplyses og kom vel heller ikke sagen ved.
Min forlovede kom til Sjffilland for at bes0ge et par bmdre
i Prffist0 og Holbffik, ligesom hun var pa Lindendal. Vi fulg­
tes sa ad til Kibffik og Hj0llund, hvor del' kom bud om, :It
28
BRANDE-
Storegade
Vi fors0gte herhjemme at lempe os frem, men mangel pi!
meget begyndte at g0re sig gffildende. Rationeringerne blev
taget uden et kny, bare v i matte blive forskanet for krigen.3
rffidsler.
Pa Lindendal gik livet sin gang. Vi havde forskelligt tids­
fordriv, bes0gte en gang imellem naboerne, Niels PedeI' An­
dreasen og Henning Becher. Vorl's gardmand, Karl Nielsen,
havde syslet med tanken om, at jeg kunne k0b e Lindendal.
.Jeg gjorde ham bekendt med, at jeg derhjemme havde en
pige, som jeg havde faet overtalt til at gifte Slg med mig,
desuden havde jeg en gammel mol' og far, som ikke havde
andre end mig pel deres gamle dage, og endelig havde jeg
ingen kontanter. Han mente nok det hele kunne klares, for
det skulle han nok ordne, men alligevel matte jeg afsla hans
ffidelmodige tilbud.
A pA J U L EK I G H 0 S
"G
TIl. (07) 180040
Damekonfe k tion -
Kio ler m. m.
III I IIIIII II I W I~ I'
-
og husk: De er alt id ve l komme n
til at k igge og pmve .
Har De set pa
y""
Gave.. ideer til jul
Her er nogle tips
):t B0RNET0J
):t BRODERIER OG HANDSKER
):t STR0MPER.UNDERT0J
Se ind i Solgarden og kom i iulestemning
Bcocd,. T,,1.180050
~
Afmonstring,
Vi kunne have 0nsket v o rt ophold pa Stevns lidt ander­
ledes , men vi blev enig e om, a t skrive det i glemmebogen.
Snart blev det tid til opbrud, og denne gang gik det hjemad .
Vi var p il S01vga des k a se rne fo r afm0nstring og med beske-:l
om, at siifremt krigen ikke val' slut om fern maneder, skulle
vi stille igen til to-en-h a lv maneds tjeneste, - men det Ia sa
langt ude i fremtiden, a t da kunne man vrere sikker pa, at
krigsiuren ikke gjaldede mere . . , Ja , sadan troede man.
Forhabningerne blev g jort grundigt til skamme.
Men vi drog hjem, og for mit vedkommende for at holde
bryllup, der egentlig v a l' bestemt til september, som vi bl e v
indkaldt i august. Vi val' bl vet enige om at se tiden an, og
den 24. juni 1915 stod vort bryllup i Arnborg kirke. Del' val'
middag i hjemmet hos svigerforreldrene i Hj011und, hvor d0l"
val' rejst et stort telt i garden. Gresterne val' no get ov~r
hundrede 1 tal. Del' ble\' ikke danset brudevals. Pa grund d
tidens alvor blev den patrenkte dans stmget af programmet
og bryllupsfesten sluttede tidligt pa aftcnen, og jeg kunne
rejse hjem med min nye kone.
Intet tydede pa, at krigens oph0r var nrer forestaende .
Mangelen p a yarer begyndte at g0re sig greldende. Folks ti1­
pasningsevne blev sat pa pr0VC. Der var nok at se til pa
ejendommen, og man kunne tiImed I'isikere at blive "ud­
kommanderet" til at g0re arbejde pa de ejendomme, hvor
manden val' indkaldt. D ette hovarbejde val' ikke srerlig efter­
tragtet.
Det var ikke med srerlig begejstring, jeg modtog tilsigelsen
om at m0de 5. november til 2' 12 mi'm eds tjeneste. - Del' blf'\,
s0rget for medhj relp til landbruget, og sa matte min kone og
mine forreldre se at f det til at ga pa oedste made. Hiem­
mets tarv var lagt i gode hamder.
Vinter i frestningsterrrenet,
Denne gang gik turen til Vrerl0se, hvor vi blev indkvart~­
r e t i b a r a kker . Tiden gik med at srette frestningen i stand og
lave beskyttelsesrum, men det hele var ikke meget bevendt
i betragtning af det skyts, de krigsf0rende magter dispone­
rede over. E fter en tid med (welser i frestningsterrenet bl::! v
jeg overflyttet til tje neste i officersmessen. Senere gjorde
jeg tjene ste i "husholdningen" i den nyindrettede Vanl0se
skole, del' havde et moderne k0kken, som under de ekstra­
ordinrere f orhold blev taget i brug af militacret. Jeg havde
en lille oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Det trak op t il
r egulrer vinter med snestorm og hvad dertiI h0rer. En mand
ble v syg og jeg blev sat til afl0sning som vagt pa frestningen.
Vejret var det forfrerdeligste, man kunne trenke sig. Himmel
og jord stod i et knog ned ad de lange frestningsveje , sa man
ikkc kunne se en hand for sig. Da kunne de to timers vagt­
tjeneste godt blive lange. Men ogsa den tid gik.
Juleorloven faldt for mit vedkommende til nytarsaften, sa
jeg for tredje gang skulle fejre jul blandt fremmede. Valeur
ira Herning var pa vagthold, han blev syg, men ikke vrerre,
end at han kunne klare tjenesten. Jeg havde ellers tilbudt
a t overtage hans timer. Nu fik han i stedet en flaske stukket
ind i tornystret og vagtkommand0ren var sa flink at se den
Damernes ferende forretning
and en vej , hvorefter holdet drog afsted med fi0jmanden m ed
et lille juletrre i sin favn.
For os a ndre stod middagen pa risengmd og gasesteg .
Blandt mine julegaver val' en elefanthue, som kunne drekke
hele "facaden" - omtrent. - Mange darner samledes i kvin­
deklubben en gang om ugen for at sy og strikke t0j til
soldaterne. Stol'e bunkel' af t0j blev afleveret til foreningen
"Danevirke", som sa s0rgede fOl' en rimelig fOI'deling . - Nyt­
arsaften val' jeg sa hjemme og se til familien , Det var dejligt.
Den 12, januar 1916 blev jeg hjemsendt og kunne sa deltag~
i det daglige arbejde. - Den 5. september skulle jeg atter
stille i K0be-nhavn med forventet hjemsendelse i f0rste hal v­
del af november. Vi var en del, som m0dtes pa Brande sta­
tion, og det var fOr0vrigt ikke f0rste gang. Men det var med
blandede f0lelser, vi havde modtaget tilsigelsen . Endnu {!n
gang m0dte vi pa S0lvgades kaserne. Saltholm var udset til
at skulle tage imod 60 jyske jenser, Det gay et chok i os, fo,'
vi vidste jo, at 0en val' forbeholdt desert0rer, Jeg blev ind­
kvarteret p a Holmegaarden. Sikken redelighed , da vi skulle
i seng, Vi fik udleveret materiale, sa vi kunne rigge en S0­
mandskllje til. Jeg rna tilsta, at det lrerte jeg aldrig, Laurids
Sllndergaard og jeg blev som landbrugskyndige udtaget til
tjeneste p a Holmegarden, Dermed rykkede vi ind i de civile
rrekker og val' fritaget for kontrol. Vi havde kronede dage.
Man spejdede ud i den store verden og habed," pa, om ikke
del' snart var et fingerpeg , der tydede p a , at krigen gik mod
sin afslutning.
Men det var der ikke!
Bonden havde faet til opgave at vrere leverand0r til sam­
fundets spisekammer, et hverv, som blev r0gtet pa bedst,"
made, sa ingen kom til at !ide n0d i disse for Danmark sa
vanskelige tider - og som stadig blev vrerre.
N a r soldaterkammerater og venner siden hen samledes, val'
der meget at snakke om. Gode og triste minder mellem hin­
anden - og nar samtalen endelig gik i sta - er vi ofte drag:"
ned til b>Ekken, vi kyssed' som sma, og her kunne vi igen
0se af mindernes uudt0mmelige kar.
Dansk Andels A:geksport
TELEFON 180101 - BRANDE
Esso Depot
vi Villy Hansen Elmealle . Brande Telf. 180447 Alt i moderne gulvbel<egning
H ENRIKSEN OG BERGMANN
Taeppehuset
Sto regade . Brand e . Tell. (07) 1811 10
Storegade . Brande . Tell. (07) 1811 10
29
Brande - arets by. Julearrangementer
i Brande
Redaktor dr. Phil. Jens Kruuse afs10rer :eresfiisen.
Sendag den 14, december:
Operation Lyng.
Brande Turistforenings reklamefelttog til Kobenhavn
»Lyngturen «, vakte bel'ettiget opsigt. Turen val' godt forbe­
redt. Del' blev samlet et Ires lyn,;, del' blev bundet sma fikse
buketter, vedheftet en lille tryks ag om Brande. Man kan godt
sige, at hovedsta dens befolkning rned et Emil tog imod denne
sf.erprregede hilsen, del' val' et frisk indslag i det pulserende
liv p a Riidhuspladsen. Brandes vublic-relation-folk klarede
aeres opgave. Kobenhavns overborgmester Urban Hansen
sendte kort efter »Lyngturen« folgende hilsen til Brande
sogner ~d og Turistforeningen:
»Desvrerre val' jeg ikke hjemme, da en hilsen blev afleve­
ret her i forbindelse med propagandafremstodet for Brande
og den blumstren de lyng.
Derfor rna jeg nojes med pa denne made at sige tak og
onske held med en god ide - og maden, den blev udfort pa.
Venlig hilsen i ra by til by.
KI. 14: Julekoncert i Brande kirke under
med virken af Herning sanakor og
Thi sted Kvint e tte n.
Fredag den 19.) lerdag den 20.
ocr?, sendag den 21. december:
Tombola pa Torvet sm<.ekfyldt med de jlig e ge vinst e r. Festlige optog og musik i gaderne. S<.er egen ju­
It'belysning og smuk ke juleud sti llinger. Urban Hansen.«
Gratis bortlodning Ved at l<.egge Deres julehandel i forretni ngernf! i Brande, fa r De chanc e n for at vinde gavekort fra 25 til 1000 kr. Sendag den 21, december:
Bes0g af nissefamilien og H. C. Andersen­ garden fra Odense, der ankommer med ekstra­ tog og ekstrarutebil e r kl. 15. Koncert pa Torvet . Tusinder af godtepo ser ti l b0rne ne. Linda Martensen og fru Langballe
repr:esenterede Arets by pa v:erdig made.
30
Velkommen tt1 julehandel i Brande
-­----­
~[IJ
Hjemmeer
bedst ...
Du slcegt, del' hastig vandrer frem
ad livets travle veje,
i Danmark er vort liUe hjem,
men meget vil vi eje.
Vi rejser rundt til fl'emmed laud med fly og bus og ski be. Det er sa sk0nt ved hjemlig strand ved S0 og bugt og vige, pa marken gnim en sommerdag,
i skovens stille sus en, ved havet bla med b0lgeslag, del' heres sagte brusen. Ser vi op mod himlen blii. i dejlige sommerdage, eller ved nat med stjerner pii., det os ret betage. Hal' vi rejst i 0st og Vest, langt mod Syden eller Nord. Ude er godt, men hjemme bedst. det er jo her vi bor. Her hygger vi am vort kcere hjem, am det er start eller liden. Vi vandre stille pa vejen fl'em med Yore kcere ved siden. Klara Midtgaard Nielsen
Kryds og tveers kupon
Indsend opgaven senest s0ndag dp.n 21. december kl. 20 til Brande Jul, Storegade 7,7330 Brande.
1. pra:mie 100,00 kr.
2. pra:mie
50,00 kr.
Navn og adresse
Skriv tydel igt. (Husk at s<ette julem<erker
32
p~
konvolutten)
3. pra:rnif
25,00 kr.
Det er god 0konomi al sende sri taj
Itl rensning
K valtietsrens
0konomirens
Kl'lorens
Chr. Bjorn Larsen: Kristina 28,00 kr. 59 x 45 em.
I ramme Beller G i alt 54,00 kr. I ramme H i alt 70,00 kr. V<elg me llem ca. 100 reproduk tionen Centrum
LANGBALLE & HJERSING
Vi vasker all lor aile
Brande og Omegns
Andelsvaskeri
A.M. B.A.. BRANDE . TELEFO l'i (07) 180373
TORV ET. TELEFON (07) 180400
Midtjydens BUS LI JER Yar de - (Grindsted)- 0 lgod­
Brande - Silkebar g
Brande - Vang e - Vejle
Brande - Tca r rln g - Harsen s
Til forenings-udflugter og selskabsture anbe(a/es M /DTJY DE N S moderne turistbusser
A
.
Tilbud uden (orbindende
NE BISGAARD •
Telefan Brande (07) 180300
r
nde
Til glcede for hele familien! Be ovision co lour 3000 SJ Be ovision
Den store, elegante B & 0 fa l' '1 e -TV mod t a­
ger med 25" b illed r0 r . Avancere t tek nik . Fremadrettet h0 jtta ler.
P is kr'. 7.280,-
En helt ny sort/hv ld TV modtager med
24" b ;llednzlr. Trykk napin dst iliing til 7 pro­
gram m e r .
PI' !> kr . 2.470.,
~1400
KJ
Beomaster 3000
Beom astet' 90 0 K
H igh Fidelity stereoforsto:e r er og FM-tune l', I'jy indstil­
Iings komfort. 6 program mer kan lastl il.ses. Pris kr . 2,'195, -
En fuldtran s;stor iserd stereo-Iy snet - ra di O udstyret m e rl
auto matik. 2 trykkammerh ojtt al e re giver fantas ttsk tone­
Pris kr. 1.375 .-
fylde.
Beogram 1800
En ny semi-profe sslonel stereo -p lades p ille r
med uSiedvanlig fine data og i elegan(ud­
for mning.
Pris kr. 980. ­
.
u
BR A N DE
(07) 18 01 52
TLF • (07) 18 0652