Prisliste og Generelle Betingelser

OBS! fra kalenderen
• Sensommertur til
Bjørn Wiinblads hus
Onsdag d. 28. august kl. 11
• Gentoftes skoler
Onsdag d. 4. september kl. 19.30
• Vangede Festival
Lørdag d. 7. september kl. 11-16
... se mere på bagsiden
Konservative i Gentofte
KIG
nr. 2 · juni 2013 · 31. årgang
Læs om:
Formandens beretning
Skolepolitik
KV-kandidater
Gentoftes plehjem
... og meget mere
Medlemsblad for Den konservative vælgerforening i Gentofte Kommune
Forsidefoto:
Bellevue Strand
Skaterbane
GKUs bestyrelse
Plejehjem under opførelse
Nyt fra formanden
KIG – Konservative i Gentofte
Udgiver:
Den Konservative Vælgerforening
i Gentofte Kommune
Hjemmeside:
www.cig.dk
Redaktionsudvalget:
Birthe Philip, ansv. redaktør.
Tlf. 39 62 42 62
Henrik C. Winkel
Allan Andersen
Kristian Juul
Lise Rovsing
KIG udkommer:
4 gange årligt.
Oplag: 1.000 stk.
Næste udgave af KIG:
Medio september 2013
Deadline: 15.08.2013
Materiale til bladet
bedes sendt til:
Trykkeren
Snogegårdsvej 49
2820 Gentofte
e-mail [email protected]
Tlf. 39 65 74 41
Vælgerforeningens
ledelse/forretningsudvalg:
Birgitte Dember, formand
Jesper Marcus, næstformand
Poul Mogensen, kasserer
Kenneth Finsen, sekretær
Lise Rovsing
Ulrik Cordes
Allan Andersen, hjemmeside
Vælgerforeningens kontor:
Den Konservative Vælgerforening
i Gentofte Kommune
v/Hanne Weng,
Postboks 61, 2920 Charlottenlund
tlf/fax: 39 90 22 09
Kontortid:
Mandag-torsdag kl. 17.00-18.30
E-mail: [email protected]
Kære medlemmer af vælgerforeningen.
Siden sidste nummer af KIG udkom, har vi haft to generalforsamlinger og opstillingsmøde til kommunalvalget.
I forretningsudvalget har vi fået to nye medlemmer, Lise Rovsing og Kenneth Finsen. Og med sin indtræden i forretningsudvalget har Lise samtidig taget stilling til, at hun ikke genopstiller til kommunalbestyrelsen efter 12 flotte år som kommunalbestyrelsesmedlem.
Forretningsudvalget har konstitueret sig med genudpegning af Jesper Marcus
som næstformand og Poul Mogensen som kasserer, og med nyvalg af Kenneth
Finsen som sekretær.
I Hovedbestyrelsen har vi fået 8 nye medlemmer, den største udskiftning der
er sket i mange år. De nye medlemmer er: Nicolaj Riley, Søren Skafte, Morten
Gass, Henrik Olesen, René Lohpehré, Henrik Holm, Jannik Christrup og Christian
von Seelen Schou.
Som det er nærmere omtalt andetsteds i bladet, har vi desuden fået valgt 23
kandidater til det kommende kommunalvalg. Der er tale om gode kandidater,
som under ledelse af Hans Toft kan forfægte vores konservative sag på bedste
vis. Kandidaterne repræsenterer alle dele af kommunen og er hver på deres felt
repræsentanter for foreningslivet i kommunen. Jeg ønsker dem alle held og lykke i den kommende valgkamp.
Som det tidligere er fremgået i dagspressen, har medlem af kommunalbestyrelsen, Louisa Schønnemann Bøttkjær, bedt om at træde ind i den konservative
gruppe og blive medlem af Det Konservative Folkeparti. Såvel forretningsudvalget som den konservative gruppe har støttet dette, og vi glæder os til det fremtidige samarbejde med Louisa. Den konservative gruppe i kommunalbestyrelsen
består altså nu af 11 medlemmer.
På den seneste generalforsamling fik vi også nye vedtægter. En del af ændringerne er en konsekvens af ændringerne i partiets strukturelle opbygning. Men
følgende ændringer har også betydning for vores daglige arbejde: Man kan være
medlem af vælgerforeningen uden at bo i kommunen. Vi kan i et vist omfang gå
over til indkaldelser via mail. Valg af delegerede til landsråd vil fra næste år skulle ske på generalforsamlingen. Det bliver nemmere at lave vedtægtsændringer.
Og endelig får KUs formand en plads som observatør i forretningsudvalget. Vi
har allerede taget forskud på den sidste regel, idet KU’s formand i flere år har
deltaget i forretningsudvalgets møder.
Til slut kan jeg oplyse, at vores folketingskandidat Casper Strunge er blevet
valgt til at deltage i partiets talentprogram for kommende folketingspolitikere.
Casper er kommet godt fra start som folketingskandidat, og han deltager gerne i
møder, politiske debatter mv. som I som vælgerforeningsmedlemmer måtte ønske.
God sommer til jer alle!
Redaktionen
ønsker alle læsere
en god sommer
Sats og tryk: Trykkeren.dk
2
KIG juni 2013
HT
De unges kommune
Af Hans Toft, borgmester
De unge skal til stemmeurnerne
Desværre var valgdeltagelsen ved kommunalvalget i 2009
den laveste i 35 år, og særligt slemt stod det til blandt de
unge mellem 19-21 år, hvor kun 45 procent stemte. Derfor
er det vigtigt at gøre en indsats for at få de helt unge til
stemmeurnerne, når der er kommunalvalg i november
Mange unge opfatter den måde, man i dag stemmer på
ved et valg som en ren anakronisme og vel nærmest en
handling, der minder om en udstilling på et frilandsmuseum
med blyant og fingertutter. Men det bekymrer åbenbart
ikke politikerne på Christiansborg. De siger fortsat nej til vores forslag om at tage den nye teknologi i brug, når stemmen skal afgives. Det ville ellers have været en naturlig
måde for de unge at blive aktive deltagere i demokratiet på
valgdagen – eventuelt således at de unge kunne stemme på
deres uddannelsessteder ved “mobile” afstemningssteder.
Gentofte Kommune ville gerne have høstet de første erfaringer gennem et forsøg med elektronisk stemmeafgivelse. Sikkerheden i afstemningen skal naturligvis være til stede, og det er den. Sagen blev behandlet i folketinget i foråret, men strandede, fordi Venstre trak sin støtte til forslaget.
de også have indflydelse på,
hvordan vi f.eks. indretter
deres skaterparker. Ved at
vise de unge tillid, giver vi
dem vigtige erfaringer med
at engagere sig og tage ansvar for sig selv og for fællesskabet.
Holmehavens skate- og rulleanlæg tæt ved Vangede Fritidscenter har været en stor succes siden den blev indviet i
2004 og senere moderniseret i 2012. Det samme gælder anlægget Helligdommen, som i 2014 moderniseres og udvides
med en 940 m2 stor lethal, der giver de unge skatere ly for
vind og nedbør.
Fællesskab i skaterparken
Frihed under ansvar i musikbunkeren
Så kommer de unges nye musiksted i Gentofte. Bunkeren
under Bernstorff Slotshave er under forvandling og er klar
til at blive omdannet til musiksted i efteråret.
Musikbunkeren skal i udstrakt grad være brugerstyret, og
jeg har haft den fornøjelse at møde en flok meget engagereAlle unge skal have et meningsfuldt ungdomsliv, hvor de får de unge for at snakke ideéer til det kommende brugerfomulighed for at engagere sig i fællesskabet. Derfor involve- rum. Meget var oppe at vende – lydstudie, eget pladeselrer Gentofte Kommune de unge meget direkte i bl.a. udvik- skab, koncerter og jam sessions, udsmykning og madaftener. Det lover godt, at de unge både engagerer og involverer
lingen og fornyelsen af kommunens skaterparker.
sig og er klar til at tage ansvar for at skabe et godt og rumVores børn og unge skal kunne se tilbage på deres ungdomsliv og tænke, at de fik de bedste rammer for at udvikle meligt musiksted.
Musikbunkeren indeholder bl.a. 15 øvelokaler, et
sig som hele mennesker. Både i skolen og i fritiden. Vores
scenerum
og fælleslokaler for unge mellem 15 og 25 år.
tilbud skal matche de unges verden og livsstil. Og derfor skal
Følg Borgmesteren på www.facebook.com/hans.toft.gentofte
KIG juni 2013
3
Formanden
Kære vælgerforeningsmedlemmer
Formanden Birgitte Dembers beretning fra generalforsamlingen d. 6. marts 2013
Da vi for et år siden lavede
et generationsskifte i vælgerforeningen, og Birthe Philip
trak sig som formand, havde
vi ikke forventet, at dette år
blev så aktivt et år. Men det
har været et af de mest travle i vælgerforeningen i mange år – navnlig når man tager højde for, at det ikke har
været et valgår.
Det har været året, hvor
partiet har fået nyt partiprogram og nye vedtægter. Og vi
har i Gentofte sat vores markante fingeraftryk på begge to:
Vi har op til ændringerne
haft nedsat debatgrupper - og
undergrupper til dem – hvor
vi efter mange møder er kommet med konstruktive input.
Jeg kan f.eks. nævne vores
ikke ubetydelige rolle i det
resultat, der kom ud af vedtægtsændringerne, nemlig at
partiet alligevel beholdt delegeretprincippet ved landsrådet, og at vi fortsat har
mulighed for opstilling af folketingskandidater i hver
kreds. Det havde man oprindeligt ikke lagt op til. Og det
ville have betydet, at et
landsråd i f.eks. Herning kunne have mønstret 100-vis af
medlemmer fra lokalområdet, og måske kun ganske få
fra Gentofte. Tilsvarende
kunne vi have risikeret, at
Gentofte ikke ville kunne opstille vores egen kandidat, og
det kan vi heldigvis stadig.
Både partiprogram og
vedtægter er landet på resultater, som jeg synes, vi kan
være stolte af, og som kan
hjælpe partiet i arbejdet i
den kommende periode.
Og vedtægtsændringerne
har også resulteret i, at vi i
Gentofte har haft nedsat en
arbejdsgruppe, som er kommet med forslag til nye ved-
4
tægter i Gentofte. Det kommer der mere om under et
senere punkt. Men allerede
nu vil jeg takke jer i gruppen
(Birthe Philip, Henrik Winkel,
Torben Vistisen og Christian
Stockholm) for det store arbejde, I har lagt i dette.
Strategidrøftelser
Da det nye forretningsudvalg
trådte sammen sidste forår,
var vi enige om, at vi ville
gøre os nogle overvejelser
om, hvor vælgerforeningen
skal bevæge sig hen. Det var
et arbejde, der allerede tidligere var begyndt, da man for
et par år siden nedsatte en
visionsgruppe.
Forretningsudvalget havde sidste forår to møder,
hvor vi drøftede vælgerforeningsarbejdet. Det mundede
ud i, at vi i eftersommeren
havde et møde med nogle af
de meget aktive medlemmer
i vælgerforeningen for også
fra dem at få et input til det
videre arbejde.
De drøftelser, vi havde
mundede ud i, at vi vil arbejde på at forbedre kommunikationen med medlemmerne. Vi vil have en bedre,
jævnlig kontakt med medlemmerne. Vi arbejder på
måske at lave et egentligt
nyhedsbrev. Derfor har vi
også igangsat et arbejde
med at få flere af medlemmernes e-mailadresser. Tilsvarende vil vi med tiden
nok også se nogle ændringer
i KIG. De her ændringer skyldes også, at der er en betydelig økonomisk forskel på
de forskellige kommunikationsformer. Men lad det være
sagt straks, at vi vil fortsat
bevare en del af kommunikationen, som også er mulig
uden e-mail.
Vi drøftede også, at vi skal
have nogle flere egentlige
politiske drøftelser i hovedbestyrelsen, at vi løbende
skal arbejde mere med medlemshvervning, og at vi skal
se på løbende at gøre vores
it-system i stand til at klare
de fremtidige krav.
Det er ikke et arbejde, der
er afsluttet. Vi arbejder løbende på at forny arbejdet i
vælgerforeningen, og vi vil
meget gerne have gode ideer fra vælgerforeningens
medlemmer til, hvordan vi
bedst muligt kan lave et arbejde, der er til glæde for
medlemmerne, og som understøtter, at vi har – og fortsat skal have – en veldrevet,
konservativt ledet kommune
og et folketingsmedlem, som
vi kan kalde vores.
tofte tid til at finde en ny folketingskandidat, som vi har
tid til at køre i stilling til næste folketingsvalg.
Under et efterfølgende
punkt vil jeg nøjere redegøre
for det arbejde, vi har lagt i
at finde en ny god folketingskandidat. Men som det nok
vil være alle bekendt, har vi
indstillet, at Casper Strunge
bliver vores nye kandidat.
Ny folketingskandidat
Vi har i forretningsudvalSidste sommer meddelte Benedikte Kiær mig, at hun øn- get og i hovedbestyrelsen
sker at opstille som borgme- tidligere takket Benedikte for
hendes store arbejde for os.
sterkandidat i Helsingør. Af
Jeg vil dog også her sige en
samme grund valgte hun
stor tak til Benedikte for
samtidig også at frasige sig
posten som politisk ordfører hendes arbejde for Gentofte
og held og lykke i det store
på Christiansborg.
arbejde, som hun nu har påDet var en beslutning,
som både jeg og forretnings- taget sig i en anden meget
vigtig konservativ kommune.
udvalget beklagede meget.
For vi har i Benedikte haft en
folketingskandidat, som har Partiets situation
været både flittig og som har I en formandstale bør jeg
også komme ind på den situpolitisk tæft.
I tæt dialog med Benedik- ation, vores parti er i for øjeblikket. Som jeg fra Christite besluttede vi derfor i efansborg hørte den anden
teråret, at det var en fordel
dag, så blev der til en af
for såvel Benedikte som for
drøftelserne om den seneste
Gentofte, at hun straks takkede ja til det folketingskan- konkurrenceevnepakke fra
regeringens side givet udtryk
didatur, som hun samtidig
var blevet tilbudt i Helsingør. for, at det var vel nok ærgerligt, at Konservative ikke har
Derved kunne Benedikte
blot to mandater mere, for
straks fuldt samle sine arså kunne vi i højere grad bibejdsopgaver til støtte for
Helsingør, og vi havde i Gen- drage til politiske forlig.
KIG juni 2013
Formanden
Vores parti er i de her år
inde i et af de måske værste
stormvejr i partiets historie.
Efter en lang periode, hvor
vores parti har været i regeringssamarbejde, må vi nu
finde tilbage til vores rødder,
og tilbage til de gode konservative grundregler. Det er
også det, vores arbejde med
partiprogrammet har medvirket til.
I aviser og i debatter med
familie og venner – det kender mange af jer sikkert –
har det heller ikke skortet på
at gøre dette til et spørgsmål
om personer. Her vil jeg sige,
at de debatter skal ikke tages
i aviserne, og der er ikke nogen let og hurtig løsning på,
hvordan vi kommer tilbage
på sporet. Men vi tager selvfølgelig vores del i dette arbejde.
Her kan det frugtbare arbejde, vi som en af de store
vælgerforeninger har, give
vores lille bidrag til at løfte
partiet tilbage på ret kurs. Vi
er i den forbindelse alle garanter for at tale den konservative sag.
Heldigvis har vi i Gentofte
en stærk konservativ kommune, og vi mener, at borgerne godt kan skille det ad.
Hvad der sker landpolitisk og
hvad der sker lokalt, hænger
ikke nødvendigvist sammen.
Samarbejde med Venstre
Som mange af jer tidligere
har hørt, måtte vi med ærgrelse i efteråret konstatere,
at vores samarbejdsaftale
med Venstre i Gentofte bortfaldt som følge af, at Venstres ledende lokale politiker
til stadighed ikke samarbejder men til stadighed modarbejder et godt borgerligt
samarbejde.
KIG juni 2013
Det skal jeg være den første til at beklage. Jeg havde
gerne set, at vi kunne fortsætte et samarbejde med et
parti, som vi på landsplan
har haft godt samarbejde
med. Men jeg må konstatere, at der skal to til at samarbejde. Og heldigvis kan jeg
med glæde konstatere, at vi
med alle andre i kommunalbestyrelsen har et særdeles
godt samarbejde.
Også i det kommende år
er der lagt an til en række
spændende møder.
Jeg vil her gerne takke
både aktivitetsudvalget og
bladudvalget for jeres store
arbejde.
Nye medlemmer i HB og FU
Jeg vil her også gerne takke
for det første Birthe Philip.
Selvom du sidste år trådte
tilbage som formand, så har
du hver gang vi har rettet
Frem mod valget
henvendelse til dig, givet os
Jeg ser frem til det valg, vi
stor hjælp i arbejdet.
nu i det kommende år står
Desuden vil jeg gerne takover for. Hans Toft og de an- ke jer i forretningsudvalget
dre konservative medlemfor arbejdet. Jeg har somme
mer i gruppen på rådhuset
tider trukket store veksler på
har gjort det godt. De har
jer i et år, hvor der har været
skabt gode resultater.
mange møder.
Vi har nu nedsat et kandiTo af jer har valgt at stopdatudvalg, der er i gang med pe i forretningsudvalget, og
at lave en opstillingsliste. Og vi skal sige velkommen til to
jeg kan sige, at det ser menye. Jeg ser frem til det samget lovende ud. Vi kan stadig arbejde. Mere herom senerekruttere mange spænden- re.
de nye kandidater.
Også hele ni nye medlemOg hvor I senere vil høre, mer af hovedbestyrelsen er
der blevet plads til i år. Det
at vi i vælgerforeningsregi
nok kunne bruge nogle flere betyder en fornyelse i hokvinder, så er det ikke tilfæl- vedbestyrelsen, som er størdet ved opstillingen til kommunalbestyrelsen.
I kan stadig nå at komme
med forslag til opstillingslisten.
Kandidaterne bliver opstillet på et hovedbestyrelsesmøde den 7. maj. Og der
skal ske endelig godkendelse
af listen på en ekstraordinær
generalforsamling den 22.
maj.
re, end den har været i mange år.
Det kommende år
I det kommende år vil der
også være fokus på kommunikation med medlemmerne.
Og så står den selvfølgelig
i høj grad på kommunalvalg
og regionsvalg. Hans Toft er
valgt ind på en central plads
på listen til regionsvalget, og
han skal medvirke til et godt
regionsvalg.
Og vi skal navnlig have en
velsmurt maskine til at fungere til kommunalvalget. Der
er vi helt i trygge hænder
med Hans Toft ved roret.
Vi skal selvfølgelig også
være gearet til at klare et folketingsvalg, hvis det pludselig kommer. Det mener jeg,
at vi er godt klædt på til med
Casper Strunge. Men jeg vil
nu håbe, at folketingsvalget
først kommer næste år.
Og til de ting har vi selvfølgelig også brug for jer.
Tak for samarbejdet. Velkommen til et nyt vigtigt politisk år.
Møder
Også i år har vi haft en lang
række spændende møder.Det synes jeg egentlig
godt, at vi kan være stolte af.
5
Skole
Forår for dannelse og konservativ skolepolitik
Af Casper Strunge · Foto Erik Steppat
Skal Danmark være en stærk nation med en velstående befolkning og et konkurrencedygtigt erhvervsliv, så skal de
danske uddannelser levere varen.
I dette forår er der rykket på flere vigtige brikker omkring
uddannelserne - og nu tror du garanteret, at det er forhandlingerne om en reform af folkeskolen eller SU forliget, jeg
tænker på. Det kan også være, at din første tanke er debatten om erhvervsskoleuddannelsernes deroute, eller spørgsmålet om, hvorvidt højteknologifonden fortsat skal være en
selvstændig succesfuld enhed eller styres politisk.
Men den største begivenhed dette forår i fht. uddannelsessystemet er en stille en af slagsen. Det er folkestemningen efter udsendelserne ”9.z mod Kina” på DR. I fire udsendelser kunne hele befolkningen følge en dansk klasse fra
Holme Skole ved Århus i deres dagligdag. Indblikket gav indtryk af, hvor galt det står til med det danske uddannelsessystem. Det er sådan set ikke det, at den danske 9. klasse er
faglig dårligere end kineserne, for det har Danmarks Lærerforening og andre virkelighedsfornægtere jo fået flået fra
hinanden – det er mere spørgsmålet om den slappe pædagogik og misforstået omsorg, som udsendelserne tydeligt viser, der skaber debat.
Når Julie grædende fortæller, at det ikke er velanset at
være stræber og dygtig, ringer alle alarmklokker hos mig og
garanteret hos mange andre, for så er den helt gal med kulturen på skolerne. I det danske lighedsmageri har skolen
forsømt de dygtigste, som ikke får den støtte og de udfordringer, som kunne udvikle deres evner endnu mere. I stedet får de en oplevelse af at stå udenfor og ikke være en accepteret del af fællesskabet. Thomas’ forældre udtrykker
det meget klart i sidste udsendelse, da de siger, at Thomas
ikke, først og fremmest, skal være dygtig, han skal bare have
det godt. Hvis målet i sig selv er trivsel (at have det godt),
tror jeg, vi misser en vigtig pointe. Det er jo bl.a. de faglige
succeser der giver trivsel og personlig styrke.
9.z’ lærer, Kirsten, er en lang undskyldning, bruger 10
sætninger på at komme til budskabet, i en lang kamp for at
bevare ”den gode stemning” og fortsat være gode venner
med alle. Hendes lærerrolle er degraderet til reserveforæl-
6
dre, hvor alt er til forhandling. Eleverne sukker næsten højlydt efter grænser, retningslinjer, holdninger og krav, men
det eneste der kommer fra Kirsten er forsigtige forslag og
spørgsmål.
Kirsten er på mange måder billedet på en slap misforstået kultur som præger, ikke bare skolerne, men store dele af
det danske uddannelsessystem. Det er blevet mere værd at
føle end at tænke, og hvad-synes-du-selv pædagogikken har,
paradoksalt nok, undergravet lærernes autoritet. Viden,
kundskaber og færdigheder er sendt hen, hvor peberet gror,
og tilbage er trivsel og kompetencer.
Den 27. maj diskuterede jeg skolens fremtid med radiovært Søren Fauli i programmet ”Løsgængeren” på Radio24syv. På en time nåede vi vidt omkring, men fik taget
hul på den diskussion, hvori svarene, efter min mening, skal
findes. Spørgsmålet er, hvordan vi får folkeskolen og uddannelserne tilbage på sporet. Det handler om grundlæggende
værdier, og hele målet med at uddanne. Mit bud er, at det
første mål er personlig frihed, som skal opnås med viden, så
elever og studerende får en reel frihed via viden og kundskaber som giver dem mulighed for at udleve deres fulde
potentiale – ikke bare form, men faktisk indhold. Dernæst
skal vi sikre, at ånden/kaldet kommer tilbage i lærergerningen, hvilket skal ske ved at fjerne en masse af de opdragende opgaver som skolen er blevet pålagt de sidste 50 år, og så
skal læreruddannelsen være meget bedre. Og sidst skal vi
via faglighed arbejde for, at elever og studerende bliver i
stand til at perspektivere deres viden og forholde sig til
samfundet og deres egen eksistens.
Med andre ord, vi uddanner for at danne, og spørgsmålet er, hvad vi danner til? Det spørgsmål gav regeringen ingen bud på, da de fremlagde deres svar/bud på en folkeskolereform. Så de har helt glemt at stille spørgsmålet.
Samtidig har alle kunnet følge 9.z og deres virkelighed, og
her står spørgsmålene til gengæld i kø, med to centrale;
hvordan er det gået så galt, og hvad kan vi gøre for at forhindre det? Svaret skal findes i dannelse og kvalitet, ikke i
form og kvantitet.
KIG juni 2013
Kandidater til
kommunalvalget
På denne og de følgende sider er
en kort præsentation af de konservative kandidater til kommunevalget 2013.
I kommer snart til at se mere til
vores kandidater i kommende
numre af KiG. Følg valget og kandidaterne på vores hjemmeside:
www.cig.dk
Hans Toft
66 år, borgmester, advokat
Underdirektør i Nordisk Hydro Olie
a.s til 1993. Medlem af Folketinget
1971-75. Medlem af Gentofte Kommunalbestyrelse siden 1990, borgmester siden 1993. Formand for Lokale- og Anlægsfonden 2003-2011.
Næstformand for bestyrelsen i Vestforbrænding I/S; medlem af bestyrelsen for KommuneKredit, HMN Naturgas I/S, Movia, Copenhagen Capacity og Wonderful Copenhagen;
medlem af Regionsrådet i Region
Hovedstaden.
Bor i Hellerup
mail: [email protected]
Pia Nyring
52 år, Rektor på Øregård
Gymnasium siden 2001.
Cand.mag i historie og idræt fra K.U.
8 år i kommunalbestyrelsen.
Formand for Børne- og Skoleudvalget og medlem af Økonomiudvalget i
perioden 2010-2013.
Sidste periode: 2006-2009:Formand
for Kultur- og Fritidsudvalget, medlem af Børne- og Skoleudvalget og
medlem af Byplanudvalget.
Medlem af rektoratets rådgivningspanel på Københavns Universitet.
Medlem af VL-46.
Bor i Dyssegård. Gift med politiinspektør Allan Nyring, 3 døtre.
mail: [email protected]
Michael Fenger
51 år, Produkt Marketing Direktør.
Medlem af kommunalbestyrelsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalg, medlem af Børne- og Skole Udvalget samt Byplanudvalget.
Spillet fodbold i B1903 og HIK og håndbold i HIK siden 1976, har
været både spiller, træner og leder. Dansk mester med HIK i
1986, 11 år på herrelandsholdet fra 1982-1993.
Cand. polit i 1993. Arvid Nilsson A/S fra 1989-94 og i Nilfisk-Advance A/S siden 1994.
Bor i Gentofte. Gift, 3 drenge på 14, 18 og 20 år.
mail: [email protected]
Marianne Zangenberg
Lisbeth Winther
63 år, Frisørmester på Ordrupvej i 37 år.
55 år, Cand.jur, Akademilærer
MGK siden 1993. Formand for Byplan/Bygningsudvalget, medlem af Tekniskudvalg, Socialudvalget, Seniorrådet, HNG Repræsentantskab, Vestforbrændingens Repræsentantskab Næstformand i Gentofte Handelsstandsforening og medlem af bestyrelsen i 24 år formand i 14 år. Medlem af bestyrelsen i Lyngby Uddannelsescenter i 20 år.
Bor i Jægersborg. Gift og har to døtre samt fem børnebørn
Cand. Jur. fra Århus Universitet, Arbejdet en lang årrække i den finansielle
sektor i Danmark, New York og London. Underviser i International Business Law på Copenhagen Business
Akademi.
Medl. af kommunalbestyrelsen siden
2006 og bl.a. fmd. for Teknik- og Miljøudvalget. Medl. af en række bestyrelser for forsyningsselskaber, bl. a. Nordvand A/S. Derudover medl. af bestyrelsen for Ordrup Gymnasium, President
Elect i Skovshoved Rotary og Fmd. for
Kræftens Bekæmpelse i Gentofte.
Boet i Gentofte siden 1994, gift og har
to børn på 18 og 20 år
mail: [email protected]
www.lisbethwinther.dk
Facebook
mail: [email protected]
KIG juni 2013
7
Ulrik Borch
Karen Riis Kjølbye
42 år, Meteorolog
54 år, Universitetslærer, Cand.jur.
Jeg er uddannet cand. scient. i fysik
(biofysik), og har igennem ca. 15 år
arbejdet ved DMI. Sideløbende har
jeg været tilknyttet Søværnets Officersskole, først som underviser i meteorologi og senest som censor.
Min fritid bruger jeg bl.a. i GVI, både
som fodboldspiller på motionsplan
og som bestyrelsesmedlem i klubben.
Jeg er næstformand i Vangedes Venner, og via astronomigruppen involveret i Bakkegårdsskolens nye observatorium.
Bor i Vangede. Gift med Michala og vi
har 2 børn Isabella og Emilia.
mail: [email protected]
web: UlrikBorch.dk
Tidligere arbejdet i forsikringsbranchen og 24 år i det offentlige
(transportsektoren). Underviser i EU-ret på Københavns Universitet. MGK 2008. Medlem af Børne- og skoleudvalget, Byplanudvalget og næstformand i Kultur- og fritidsudvalget. Næstformand i bestyrelsen for Øregård Gymnasium, i bestyrelsen for
Gentofte Musikskole og medlem af Hjemmeværnets Distriktsudvalg.
Bor i Hellerup, Gift, 5 børn i alderen 14-27 år.
Facebook
mail: [email protected]
Katja Salomon Johansen
44 år, Forskningsleder
52 år, Salgschef
Cand Scient Biol, Ph.D, Er født og opvokset i kommunen men
har boet både i Australien og i USA. Har de seneste 11 år arbejdet med forskningen hos Novozymes A/S med ansvar for større
udviklingsprojekter med globalt førende virksomheder og akademiske samarbejdspartnere. Medlem af Korpsledelsen (bestyrelsen) for Det Danske Spejderkorps, formand for Børne- og
Ungdomsorganisationernes Samråd i Gentofte, medlem af folkeoplysningsudvalget i kommunen.
Bor i Vangede, Gift, to børn i den skolesøgende alder.
mail: [email protected]
Civilingeniør, HD(O). Arbejder for
DELTA Mikroelektronik i Hørsholm
som Sales Manager med ansvar for
salg af ASIC og RFID i Skandinavien.
Næstfm. i Hellerup Sejlklub, og medl.
der siden 1972. Tidl. bestyrelsesp. i
Boligselskabet Studiebyen, Nordrebirk
Garderforening og i Hellerup/Maglegård Grundejerforening. Medl. af
Hjemmeværnet (siden 1981) – turleder og revisor for Natteravnene i Gentofte. Tidl. KU’er og medl. af partiet
siden 1988.
Bor i Hellerup. Gift og har to voksne
børn.
www: facebook.com/jesper.kamp.nielsen.gentofte
mail: [email protected]
Susanne Biltoft
Per Bruun Andersen
50 år, Kommunikationsdirektør
48 år, Salgstræner
Uddannet cand. polit. Har tidligere arbejdet som ledelseskonsulent, finansrådgiver og som økonom i en række finansielle selskaber. Har ligeledes arbejdet i OECD, Paris og studeret i USA.
Har i tre år været medl. af bestyrelsen i Gentofte Rideklub – heraf 2,5 år som formd. Arbejder i dag som leder af Alm. Brands
kommunikationsafdeling og sekretariat med ansvar for kundeog, intern kommunikation, pressen, Investor Relations, Sociale
Medier, ledelseskommunikation samt sekretariatsopgaver.
Bor i Gentofte. Gift og har to piger
mail: [email protected]
Endvidere på Facebook og Linkedin
8
Jesper Kamp Nielsen
Uddannet sygeplejerske. Har de sidste 20 år arbejdet indenfor medicinalindustrien startende med Novo
Nordisk som Safety Officer i Clinisk
afprøvning. Efterfølgende sælger,
produktspecialist og Key Account
Manager hos forskellige danske og
udenlandske firmaer. Efter nogle år
som salgstræner med eget firma, er
jeg nu ansat hos Coloplast. Har været formand for Gentofte Boligforening, formand eller bestyrelsesmedlem i vuggestue, børnehave,
skole m.m. Menighedsrådsformand i
Messiaskirken og indsamlingsleder
for Folkekirkens Nødhjælp.
Bor i Gentofte. Gift og er far til to piger på 16 og 19 år.
mail: [email protected]
KIG juni 2013
Birgitte K. Schmidt
Christian Buje Tingleff
49 år, Tandlæge
25 år, BA. Jur. Københavns Universitet
Klinikejer i Tåstrup siden 2011. Før
da privatansat tandlæge i hhv. Ølstykke, Hvidovre og Valby gennem
knap 20 år. Formand for Gentofte
Svømme Klub siden 2007. Medstifter af GFOsvøm, kommunens nye
tilbud om svømning til skolebørn i
2. klasse. Medlem af haludvalget
samt brugerudvalget for Kildeskovshallen. Medlem af Hellerup
Kajakklub.
Påbegyndt overbygningen/kandidatdelen på Københavns Universitet. Administrator og beboer på P. Carl. Petersens Kollegium
i Skovshoved. Arbejder til daglig hos advokatfirm. Stokholm &
Lindegaard. Tidligere arbejdet for Advokatfirm. Horten og CRH
concrete som stud. jur. Bestyrelsesmedl. på Birkegården, dagcenter for udviklingshæmmede voksne. Tidligere bestyrelsesmedlem Gentofte Konservative Ungdom. Student fra Øregård
Gymnasium 2007.
Facebook: www.facebook.com/buje13
www.buje13.dk
mail: [email protected]
Bor i Gentofte Bymidte. Gift
og har to børn i gymnasiealderen.
mail: [email protected]
Thomas Rostrup
Peter Gravesen
43 år. Civilingeniør, HD.
Selvstændig IT-konsulent.
Været 1. suppleant til kommunalbestyrelsen i indeværende periode.
Formand for I/S Bellevue Strandpark
siden 2006. Medlem af menighedsrådet for Vangede Sogn. Medlem af Københavns amtsråd 1998-2006. Medlem af trafikudvalget under Hovedstadens Udviklingsråd 2001 -2006.
Bor i Vangede, gift og to børn.
mail: [email protected]
33 år, Udlejningskonsulent
HD(f), Har oprindeligt arbejdet som selvstændig entreprenør og
Tømrermester, men arbejder nu hos erhvervsmægler i København City, med udlejning af kontorejendomme og rådgivning indenfor udlejning. Født og opvokset i Gentofte Kommune og har
gået på Skovgårds Skolen og Øregård Gymnasium. Er engageret i
børnenes daginstitution, som suppleant i bestyrelsen og medlem af legepladsudvalget.
Charlottenlund. Gift og har 2 drenge, på hhv. 10 mdr. og 3 år.
mail: [email protected]
Ida Seehusen
Louisa Schønnemann Bøttkjær
63 år Uddannelsesvejleder, lærer
46 år, Administrationschef
Lærer og skolevejleder på Bakkegårdskolen 1975-2002, og på
Hellerup Skole 2002-2004. Uddannelsesvejleder i UU-Nord siden
2004 på bl.a. fire skoler i Gentofte og for de 15-17 årige, der ikke
er i uddannelse. “eVejledning” (2010-2012) Uni-C’s digitale
vejledningsportal (chat, telefon mail m.v.). Freelance skribent på
Alt for Damerne (1990-2000). Næstformand i Frihedskampens
Frednings- og Mindefond. Bestyrelsesmedlem i Frihedsmuseets
Venner. Delegeret Beredskabsforbundet. Bestyrelsesmedlem i
Plejehjemmet Salem. Frivillig i “Svenske Villa”
Gentofte, Gift, en voksen søn
Facebook; mail: [email protected]
Cand. Jur., Arbejdsmæssig baggrund
med ansættelser i Centraladministrationen på både styrelses- og departementsniveau. Speciale i Arbejdsret, Organisationsudvikl., Offentlig Ret og
Personalejura. Arbejder i dag på Kbh.s
Universitet på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, SCIENCE.
Medlem af Socialudvalget og Byplanudvalget. Kommunalpolitiske hjertesager er social- og ældreområdet.
Opvokset i Afrika og engageret i udviklingsinitiativer i det nordlige Kenya.
Bor i Klampenborg, gift, mor til i alt 5
sammenbragte børn
Facebook: https://www.facebook.com/people/Louisa-Schønnemann-Bøttkjær/100005799304332
E-mail: [email protected]
KIG juni 2013
9
Britta Riis
Søren Schock Petersen
50 år, Direktør
52 år, Aktuar
Cand.scient.pol. Direktør i Dyrenes
Beskyttelse siden 2009. Før det 15
års ansættelse i idrætten i hhv.
Team Danmark som konsulent og
Dansk Ride Forbund som generalsekretær.
Tillidsposter: Bestyrelsesmedlem i
Team Danmark (2010-2014), Vicepræsident i Eurogroup (Bruxelles,
lobbyorganisation)(2010-2014),
Medlem af idrættens medieudvalg
(2010-2014), medlem af bestyrelsen for Udviklingscenter for Husdyr på Friland K/S (2010-). Medlem af VL-gruppe 17.
Gentofte, samboende, 1 barn på
Tjørnegårdsskolen
E-mail: [email protected]
Cand.act. Har været i pensionsbranchen i 20 år blandt andet
som adm. dir. for Skandia i Danmark og Danica i Luxembourg.
Seneste 8 år hos Alka med ansvar for de kollektive ordninger til
LO fagforbundene. Har siddet i skolebestyrelsen for Tranegårdskolen. Er formand for Natteravnene i Gentofte samt medlem af
ungdomsudvalget i Skovshoved Roklub. Medlem af bestyrelsen
for Helbred & Forsikring.
Hellerup, gift, datter 17 år
E-mail: [email protected]
Ann-Kathrine Karoff
Christian Thune Jacobsen
39 år, Cand.mag.
54 år, Fysiker, direktør
Kandidat i historie og idéhistorie / AKFormidling (kommunikation og historieformidling).
Erfaring med salg af it-løsninger, kurser
og rekruttering / Undervisningserfaring
fra skoler i Aarhus.
Opstillet til Folketinget og Europavalg
og tidligere 1. suppleant til Folketinget
fra Aarhus / Aarhus Byråd 2004-2005,
politisk ordfører.
Engageret i europæisk kvindepolitik
samt medlem af Kvinderådets repræsentantskab / Medlem af den
konservative Hovedbestyrelse og det
udenrigspolitiske udvalg i Gentofte.
Bor i Hellerup.
Følg mig på Facebook
email: [email protected]
Har arbejdet som forsker, underviser og direktør. Har været formand for KDY juniorklub i Skovshoved og er formand for Gentofte Curling Club. Medlem af flere bestyrelser. Blev indmeldt i de
konservative, mens Per Stig Møller var formand. Har som målsætning at Gentofte Kommune skal være bedst i landet og at
man som borger skal kunne være stolt af at bo i kommunen.
Bor i Klampenborg, gift og har tre børn.
email: [email protected]
Søren Skafte
10
Claus Bretton-Meyer
62 år, fhv. departementschef
47 år, Adm. direktør
Cand.polit, Arbejdet i centraladministrationen som sekretariatschef i Statsministeriet, departementschef i Energiministeriet, direktør i Landbrugsministeriet og 9 år som Fødevareministeriets
faste repræsentant ved FAO, i Rom. Været medlem af diverse
bestyrelser, forskningscenteret for Skov og Landskab, formand
for EU’s koordinationsgruppe vedrørende FAO, FAO Council og
medlem af FAO Finance Committee. Formand for budgetudvalget for den internationale traktat for plantegenetiske ressourcer.
R.1 af Dannebrogsordenen.
Bor i Hellerup, gift, 2 voksne børn.
email: [email protected]
MBA. Har gennem de sidste 15 år arbejdet som adm. direktør inden for
medier og teknologi. Tidligere formand for basket klubben SISU, medlem af bestyrelsen for Soldaterlegatet
og bestyrelsesformand i en række mellemstore danske virksomheder. Aktiv
reserveofficer i Forsvaret gennem 29
år.
Bor i Hellerup, gift med Lotte og har to
børn på hhv. 12 og 14 år.
email: [email protected]
KIG juni 2013
KU
Gentofte Konservative Ungdom – klar til kamp!
Af Magnus Thorbjørn Dehlie, formand Gentofte Konservative Ungdom
Kære Forretningsudvalg
Ved den netop afholdte generalforsamling i Gentofte KU,
blev jeg valgt som ny formand for Gentofte Konservative
Ungdom. Jeg ser meget frem til at bygge videre på det fundament, som tidligere formand Sonny Gaarslev og resten af
bestyrelsen det sidste års tid har gjort en enorm indsats for
at sikre. Foreningen står på nuværende tidspunkt utrolig
stærkt, og den nye bestyrelse vil fortsætte arbejdet med at
videreudvikle vores 93 år gamle forening.
Umiddelbart i forlængelse af generalforsamlingen afholdtes den nye bestyrelses konstituerende bestyrelsesmøde,
hvor vi har konstitueret os således:
• Magnus Thorbjørn Dehlie (Formand)
• Peter Flindt Heckermann
(1. næstformand (organisatorisk næstformand))
• Michala Ring Gale
(2. næstformand (politisk næstformand))
Sonny Gaarslev overdrager formandsskabet til Magnus
• Anders Normann Jepsen (kasserer)
Thorbjørn Dehlie
• Niklas Alexander Wahlquist (sekretær)
• Frederik Ahlefeldt-Laurvig-Lehn (bestyrelsesmedlem)
Jeg er 24 år gammel, og læser lige som min forgænger
jura på Københavns Universitet. Jeg har som en del af formandsteamet gennem det sidste år, arbejdet tæt sammen
med Sonny og Tobias, samt resten af bestyrelsen, og bidraget til at sørge for at Gentofte KU i dag er en yderst velfunderet og professionel forening. Et grundlag hvorpå foreningen nu kan udbygges yderligere, og som jeg glæder mig meget til at komme i gang med.
Med Venlig Hilsen
Magnus Thorbjørn Dehlie
Formand, Gentofte KU
Tlf. 24 94 13 94
GKUs bestyrelse
Følg KU på www.gentofteku.dk og på www.facebook.com/gentoftekonservativeungdom
Hjemmesiden er åben.
Nyhederne er bl.a. rejser,
foredrag, mad, vin og
motionstilbud til hele
familien.
FOF Gentofte
Ordrupvej 60
2920 Charlottenlund
www.fof-gentofte.dk
KIG juni 2013
11
Grundlov
Grundlovstale 2013
Af folketingskandidat i Gentofte, Casper Strunge
Tak for invitationen til at
komme og tale her på denne
nationale festdag, hvor vi fejrer vores Grundlov. Det er
min første Grundlovstale for
jer. Det er ikke andet end tre
måneder siden, I valgte mig
som folketingskandidat i Gentofte. Tre måneder fyldt med
møder og arrangementer med
en masse nye venner og
hjælpsomme sjæle. Det er rart
at komme til Gentofte, det er
rart at være i Hellerup i dag.
Der er ingen jeg hellere vil fejre denne nationale festdag
med end jer.
Dejligt at være her.
For fem år siden sad jeg i et
fly på vej fra Säo Paulo i Brasilien til Montevideo i Uruguay.
Min sidemand i 2 timer på flyet, skulle vise sig at være et interessant bekendtskab. Han
gav mig perspektiv på vores
lille land. Perspektiv på den
indflydelse Danmark har på
resten af verden. Min sidemand var i begyndelse af
20erne og studerende. Han
læste statskundskab i hovedstaden. På hans studie i Brazil
arbejdede de med konflikter.
Og de arbejdede med konflikterne mellem Danmark og
Tyskland. Vi var stort set ikke
kommet i luften, inden han
sad og holdt et længere foredrag om treårskrigen og slagene i 1864. Han fortalte detaljeret om Danmark og Tyskland,
selvom han havde det lidt
svært med udtalen af Dybbøl,
så forstod jeg hvert et ord. Til
sidst fortalte han om den løsning, vi havde fundet på mindretalsproblemerne efter første verdenskrig.
Så der sad jeg, i flyet på
Sydamerikas blå himmel, nød
udsigten samtidig med, at jeg
fik gennemgået et vigtigt afsnit af Danmarkshistorien. Det
vilde var, at jeg skulle høre det
fra en studerende fra Brasilien. Det havde jeg ikke forventet. Men hvad har det så med
Grundlovsdag at gøre? Jo,
hans konklusioner var, at når
man skal løse lignende problemer overalt i verden, så kigger
man på, hvordan vi har gjort
det. Han sagde, at vores grænsekonflikt er forbillede for lignende løsninger overalt i verden. Og han sagde også at vores demokrati og den danske
Grundlov bliver brugt overalt i
verden til at føde nye demokratier.
Et konkret eksempel på at
andre lande har hentet inspiration fra os, er den danske
ombudsmand. Ombudsmanden er valgt af Folketinget.
Han har tilsyn med den offentlige forvaltning. Ombudsmandsrollen er blevet kopieret vidt og bredt. Det lidt pudsige og sigende er, at man ikke
bare har kopieret funktionen
til hele verden. Nej, det hedder faktisk også en ombudsmand i hele verden. Så vidt
Drivkraften er kærlighed til dyr!
www.artemis.dk
Gersonsvej 2
2900 Hellerup
Tlf 39 40 10 34
[email protected]
jeg ved, det eneste
dansk/svenske ord der bruges
om en funktion i hele verden.
Så hvis jeg spurgte min sidemand i flyet i Brasilien, så hedder det, også for ham, en ombudsman(d).
Vi kæmper for demokrati i
resten af verden og hjælper
alverdens lande med at få deres egen ombudsmand. Derfor
er det paradoksalt, at vi herhjemme nogle gange glemmer, hvad demokratiet er. Vi
accepterer lovgivning som går
lige til grænsen for, hvad der
er demokratisk. Bid for bid
skærer vi stykker af demokratiet. Der breder sig en opfattelse af, at staten i mange situationer er den bedste til at
løse helt basale udfordringer.
At staten kan løse alt bedre –
bedre end forældre, venner og
familie.
Nu spørger I måske, jamen,
har vi ikke demokrati og folkestyre? Jo det har vi, og vores
stat skal tjene befolkningens
interesser. Her giver Grundloven svar, svar på hvilke grundpiller vores samfund hviler på,
og hvilke rettigheder vi borgere har. Men i mit korte liv har
jeg flere gange oplevet, hvordan noget der var helt uacceptabelt, med tiden er blevet acceptabelt. I 90erne kunne
man i spøg sige, ja, vi kunne
også bare allesammen få indopereret en chip, så staten altid vidste, hvor vi var, så var al
kriminalitet opklaret. Folk
grinte og sagde, at det aldrig
kommer til at ske. I dag går vi
alle rundt med en telefon som
registrerer vores færden. Det
endte altså ikke med en chip i
nakken, men med en i hånden. Teknologi giver os en
bedre, billigere og nemmere
dagligdag, men fordi det er
praktisk er det ikke ensbetydende med, at vi skal gøre det
– bare fordi vi kan, betyder
det ikke, vi skal.
Forestil jer nu fx at SKAT kan
registrere præcist, hvor du kører i din bil på et givent tidspunkt. Så kan SKAT nemt opkræve afgift for dit forbrug af
veje og broer. Det synes, de fleste nok er en meget god idé.
Det er især en god idé, hvis det
kunne afløse den urimelige registreringsafgift. Prøv at forestille jer, hvis vi kunne fjerne afgiften helt og i stedet betale
for forbruget? Det ville da
være retfærdigt. Så ville det
ældre ægtepar kunne få en billig, sikker og miljøvenlig bil.
Den kunne stå og hygge sig ude
i garagen uden at koste afgift.
Eller den aktive sælger der kører 30.000 km om året. I stedet
for at betale afgiften en gang,
ville han betale det samme
over tid. Meget praktisk, ikke?
Desværre er prisen høj. I
Danmark betyder viden ved
en myndighed, at alle myndigheder har den samme viden.
Mulighederne er uendelige; vi
Tagdækning m/Incopal
Overstrygning af tage m/asfalt
Rep. & vedligehold af paptage
Frikke’s
Tagdækning Aps
Incopal PLUS leverandør
Erikavej 23 · 2820 Gentofte
21 27 46 60 / 40 31 05 01
12
KIG juni 2013
kunne opklare mere kriminalitet, vi kunne hjælpe folk i nød
der mangler autohjælp, eller
vi kunne kontrollere om firmabilen bruges rigtigt og lovligt.
Men det vil jo samtidig betyde, at alle kan være mistænkte indtil andet er bevist. Forestil jer, at man har været inde
og købe en kop kaffe på en rasteplads. På samme rasteplads, på samme tid, 50 meter
fra, hvor du står og handler
sker der et tyveri. Straks ringer
politiet alle op der var på rastepladsen på tidspunktet, altså bilernes ejere, nu er de alle
mistænkte. En sammenkøring
af vores data er umiddelbart
en praktisk og rationel idé.
Men fælles data er ikke altid
til borgernes fordel, hvor går
grænsen for overvågning? Vi
skal sikre borgernes rettigheder. Et grundprincip må være,
at man er uskyldig til andet er
bevist – ikke omvendt.
Og nu ville vores forhenværende skatteminister sige følgende; kære borger, hvis ikke
du har noget at skjule, så kan
det vel ikke være et problem,
at SKAT går ind i din have og
snuser lidt rundt. Men det er
jo slet ikke pointen kære Thor
Møger. Vi vil nemlig gerne
have et samfund som er frit,
hvor vi kan leve frit, tænke frit
og gøre, hvad vi vil, så længe
det ikke ligger andre til last.
Når vi accepterer overvågning og går på kompromis
med basale retsprincipper, så
skærer vi endnu en skive af
vores frihed.
Hvad kan vi gøre, hvor kan
vi søge hjælp? Vi skal have fat
i en af mine helte, Peter Naur.
Men inden da, lige en forklaring på, hvem ham Peter Naur
er. Vi skal 30 år tilbage i tiden.
For 30 år siden startede min
store interesse for computere.
Det var da computere blev
hvermandseje. Det var en tid,
hvor ønskesedlen indeholdt
ting som ZX Spectrum, Commadore64 eller en Amstrad.
Jeg programmerede mine
egne små værktøjer. Siden
dengang har interessen hængt
ved. Undervejs på rejsen dukkede Peter Naur op. Han er en
ældre herre nu men stillgoing-strong. Det er Peter
Naur der har opfundet ordet
Datalogi, og de fleste programmeringssprog indeholder
elementer fra Peter Naur.
Men allerede i 60erne så
Naur mulighederne i at sammenkøre offentlige data. Det
gode ved Naur er, at han ikke
bare ser muligheder, men han
har også et fantastisk overblik.
Så hans advarselslamper lyste
kraftigt op, for her kunne der
virkelig være grundlag for at
krænke borgernes rettigheder.
I hans fremtidsvisioner sagde han, at der måtte være
nogle basale principper, så
borgerne var beskyttet mod
fælles data. Det er nu 50 år si-
den, og de fleste af Naurs forudsigelser kom til at holde
stik. Men hans beskyttelse af
vores rettigheder holdt desværre ikke. Der er kommet
mere og mere data, de offentlige myndigheder ved alt om
os, og vi bliver ikke spurgt.
Og hvad med bilafgifterne?
Kan vi få det bedste fra begge
modeller. Ja, vi kan få et retfærdigt afgiftssystem og samtidig overholde Naurs regler.
Det kan sagtens lade sig gøre
at få alle fordelene og samtidig friheden til at køre uden at
skulle mistænkeliggøres. Det
har jeg konkrete forslag til.
Men det vil jeg fortælle om en
anden gang.
Jeg tror, at min ven fra flyet
i Sydamerika ville blive skuffet,
hvis han vidste, at vi i Danmark får mere og mere statsmagt. Dagligt kæmper han for
demokratiet i Brasilien, mod
korruption, og for frihed. Når
han mister troen, kan han
tænke på det land lagt oppe
nordpå der har skabt velstand,
sikret alle børn skolegang og
hjælper de borgere der ikke
kan klare sig selv. Han kan fortælle om, hvordan vi i Danmark har klaret voldsomme
konflikter med vores naboer.
Han kan fortælle om 1000 års
national stolthed og dansk
kultur.
Skal han blive ved med at
fortælle gode historier om
Danmark, skal vi håndhæve de
frihedsbegreber vores samfund er skabt på.
Staten tager ansvaret fra
os, det mangler vi ikke eksempler på. Staten skærer skive
for skive af vores demokrati.
Heldagsskolen er mere stat,
offentlighedsloven som sætter
os udenfor døren er mere
stat, SKATs ulige behandling af
skatteydere, kommunale ekspropriationer der gennemføres uden tilstrækkelig erstatning - ja, hvor jeg ærligt talt
ikke kan se det almennyttige i
projektet. Eller statens tromlen mod lærerne, statens
tromlen mod gymnasielærerne og det samme mod lægerne. Det er som om, at staten
er blevet selve midlet. Staten
er blevet kuren mod alt.
Lad os trække i den anden
retning, lad os få ansvaret tilbage til borgerne, og glemme
idéen om, at vi skal styre alt.
Lad os bruge vores demokratiske tradition og vores sunde
fornuft til at sige stop, når det
går for vidt. Vi har noget af ha
det i, tænk bare på Gentofte
landsby som har været med
hele vejen gennem 1000 års
Danmarkshistorie. Vores
Grundlov er ikke mere end
160 år. Men det er en solid
Grundlov, der danner rammen
om en solid kultur og en solid
nation – Danmark.
Tak for ordet, rigtig god
Grundlovsdag til jer alle.
Se spændende ejendomme
på tvangsauktion på
KIG juni 2013
13
Arrangement
Sommerturen 2013
Onsdag den 28. august
inviteres vælgerforeningens medlemmer på besøg i keramikeren og maleren Bjørn Wiinblads
spændende “Blå Hus” i
Sorgenfri.
Bjørn Wiinblads kunstnerhjem er nu åbent for
grupper, og vi har lavet
en aftale om en guidet
rundvisning i dette fuldstændig unikke hjem,
som i dag står stort set
uforandret efter hans
død i 2006.
Vi starter fra kirketorvet kl. 11, hvorfra vi kører i private biler til Sorgenfri, hvor René Schultz (Bjørn Wiinblads nære samarbejdspartner) vil
vise os rundt. Der er mulighed for at købe keramik, plakater eller billeder.
Kl. 13 går vi den
korte tur over til Frilandsmuseets Restaurant, hvor vi har
bestilt tre håndmadder + en øl eller vand
til hver. Prisen for arrangementet er kr.
250,00 pr. pers.
Vi håber mange
har lyst til at deltage
og tilmelding kan ske
til vælgerforeningens
kontor tlf. 39 90 22
09 eller mail: [email protected]
Find 10 gr. 14 kt.
guld i smykkeskrinet og betal
kun
Regeringsgrundlag
2015
Af Lise Rovsing
Vær med til at danne Regeringsgrundlaget
2015 på Hindsgavl Slot d. 14.-16. august
2013.
Fonden af 28. maj 1948 i regi af Konservativ Konsensus står bag konferencen
og inviterer alle unge konservative til en
weekend med debat, hvor vi i fællesskab
skal beslutte, hvordan det konservative
regeringsgrundlag for 2015 skal se ud.
Programmet er under udarbejdelse men
allerede nu, har vi fået tilsagn om deltagelse fra bl.a. politisk kommentator Hans
Engell, direktør Laurits Rønn og filosof og
blogger Henrik Dahl. Sæt kryds i kalenderen og skriv til [email protected],
hvis du vil med.
Fonden af 28. maj 1948 har til formål
at sætte væsentligste samfundsspørgsmål
under debat mellem politikere og borgere
med engagement i samfundsudviklingen.
Fonden nedsatte derfor en styregruppe
med Rasmus Jarlov, Mette Abildgaard,
Rune Kristensen, Nikolaj Bøgh og Lise Rovsing i spidsen, der dannede Konservativ
Konsensus. Der har været afholdt flere
konferencer og politiske debatter i Konservativ Konsensus med formål af få konservatismedebatten til at blomstre blandt
yngre konservative. Følg os på facebook,
hvor vi pt. har 158 medlemmer og flere
hilses gerne velkomne!
Massivt hjerte
med en brilliant 0,02 ct.
normalpris
4.950,-
Gentoftegade 33 · Tlf. 39 65 02 01
www.guldsmedpoulsen.dk
14
KIG juni 2013
Plejehjem
Moderne plejehjem i Gentofte
Af Redaktionen
Gentofte Kommune satser på moderne plejehjem og velfærdsteknologi i plejen.
Eksisterende plejeboliger moderniseres og nye opføres.
- Vi har i flere år været i gang med omfattende moderniseringer af alle kommunens plejeboliger og plejehjem med
nye indretninger, fornyelser, omforandringer, ombygninger
og tilbygninger, så de fremstår moderne og fremtidssikrede.
De seneste moderniseringer og udbygninger er sket på
Rygårdscentret, på Nymosehave, Sankt Lukas Stiftelsen og
Egebjerg. Og i Jægersborg bygges fremtidens plejeboliger –
helt nye boliger, som vil stå færdigt næste år, ligesom det
nuværende Holmegårdsparken bliver erstattet af en parkbebyggelse, som kan indvies i 2015, fortæller borgmester Hans
Toft, som glæder sig over, at kommunen nu er ved “at være
i mål” med hele den store moderniseringsplan.
I de 72 plejeboliger i Jægersborg – som ligger på halvdelen af den tidligere Jægersborg Kaserne – lægges der med
de nye boliger vægt på hjemlighed, livskvalitet, fleksibilitet,
arbejdsmiljø og brug af velfærdsteknologi. Der er også fokus
på haven og de store historiske kulturværdier på og omkring
grunden.
Der er holdt offentlige møder, workshops m.v. for beboerne og medarbejdere for at inddrage alle i processen om at
skabe et moderne plejehjem.
Boligerne har en nyskabende disponering, så de individuelle badeværelser ikke optager så meget areal som normalt.
På den måde opnås en mere fleksibel plan, med bedre opholdsmuligheder i boligen, og en semiprivat overgangszone
til fællesarealerne.
På hver etage indrettes desuden fælles wellness-faciliteter. Etagerne er disponeret med fælles opholdsstuer ”en
suite”, så monotone, lange gange undgås, og en fælles sydvendt vinterhave i tilknytning til en indre, tryg gårdhave.
Tryg og meningsfyldt tilværelse
120 plejeboliger i Ordrup etableres på samme grund, hvor
den eksisterende selvejende institution Holmegårdsparken
har ligget i ca. 100 år.
De eksisterende bygninger var kommet til gennem mange år efter knopskydningsprincippet, og kunne ikke ombyg-
Nyopførelse af plejehjem på den tidligere Jægersborg Kasernegrund.
ges med et tidssvarende resultat. Der var 144 boliger på
Holmegårdsparken inden nedrivningen.
Også her er medarbejdere og bestyrelsen på Holmegårdsparken blevet inddraget i samarbejdet med kommunen og
i god dialog med også naboer og andre interesserede.
Byggeriet tager udgangspunkt i “Det gode plejehjemsophold”; et ophold som i videst muligt omfang imødekommer
den enkeltes behov for pleje og omsorg og som baseres på
et optimalt samarbejde med de pårørende – og således, at
Holmegårdsparken samtidig tiltrækker, fastholder og udvikler en kvalificeret medarbejderstab og er et godt arbejdssted for alle medarbejdere.
Også det nye Holmegårdsparken har mange nyskabende
disponeringer. Boligerne er indrettet fleksibelt og er alle forsynet med en karnap, der giver god kontakt til omgivelserne
– og så får badeværelserne vindue til det fri.
De tre boliggrupper samt fælleshuset ligger i et parkrum
med offentlig adgang fra Ordrupvej. Afvanding af tage og
friareal sker lokalt (LAR) til en lille sø, og bidrager dermed til
kommunens generelle klimatilpasningsplan.
Bernstorffsvej 84 · 2900 Hellerup
Mobil 26 88 03 40
www.hellerup-el.dk
e-mail [email protected]
KIG juni 2013
Støt vores
annoncører
– de
støtter os
15
Kalenderen
Weekend d. 28.-29.
Landsråd
i Tivoli Congress Center, København
August
Week-end d. 16-18
Concensus 3
på Hindsgaul Slot over temaet
Regeringsgrundlag 2015.
Se nærmere side 14 inde i bladet.
Onsdag d. 28. kl. 11
Sensommertur til Bjørn Wiinblads
kunstnerhjem “Det Blå Hus”.
Se nærmere side 14 inde i bladet.
September
Søndag d. 1. kl. 16-18
Møde for nye medlemmer
på Rådhuset.
Der udsendes separat indbydelse
Onsdag d. 4. kl 19.30
Gentoftes skoler
på Café Apoteket
Delegerede er valgt og får direkte tilsendt
dagsorden mm. Alle medlemmer er velkomne som gæster og kan henvende sig til
partikontoret på
e-mail [email protected] eller til
Hanne Weng på tlf. 39 90 22 09. Læs mere
på www.konservative.dk/lr13 om stedet
og arrangementet.
Gæstebilletter kan fås på Hovedkontoret, i
givet fald tal med Hanne Weng på
tlf. 39 90 22 09
Oktober
Tirsdag d. 22. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i kantinen på Rådhuset
om kommunalvalget. Mødet er åbent for
alle medlemmer.
Formand for børne- og skoleudvalget Pia
Nyring fortæller om udviklingen indenfor
kommunens skoler. Gentofte er forsøgskommune og mange spændende initiativer er på bedding.
Lørdag d. 7. kl. 11-16
Vangede Festival
C har en stand.
November
Tirsdag d. 5.
Tværpolitisk møde
Danmarks Naturfredningsforening
Tid og sted annonceres senere
Tirsdag d. 19.
Kommunalvalg og regionsvalg
Mandag d. 16. kl. 19.30
Hovedbestyrelsesmøde
i kantinen på Rådhuset.
med forberedelse af det forestående
Landsråd og den kommunale valgkamp.
Kun for HB-medlemmer.
Adgangen til Rådhuset er fra Bernstorffsvej
med åbning et kvarter før mødets begyndelse. Evt. tilmelding eller spørgsmål om møderne, kontakt vælgerforeningens kontor
på tlf. 39 90 22 09 eller
e-mail [email protected]
Regionsvalget
Ved er opstillingsmøde i Storkredsen for Københavns Omegn blev den konservative liste
til Regionsvalget d. 19. november vedtaget.
Gentofte er flot repræsenteret med Hans
Toft som nr. 2 på listen. Mette Abildgård blev
opstillet som listens nr. 1.
Politisk Tupperwareparty
Arrangér et politisk hjemmemøde
Invitér venner og bekendte og få en politisk debat i dagligstuen. Jeg (Casper) vil gerne finde ud af, hvad der betyder
noget i jeres dagligdag, og hvilke sager der først og fremmest skal tages med i Folketinget.
Er du interesseret så skriv en mail til kampagneleder
Lise Rovsing: [email protected]
ID nr. 47491