Status pr. feb. 2015

30-05-2014
Oversættelse og styringsværktøjer
- Med strategier som eksempel
23. Maj 2014
Søren Obed Madsen
[email protected]
Dagsorden
• Oversættelsesteori
• Hvordan læses strategier?
• Hvordan oversættes strategier?
• Hvad er oversættelseskompetencer?
1
30-05-2014
Resultaterne af strategisk arbejde
Mintzberg, 1978
Hvad er strategi?
• En plan?
• En proces?
• En oversigt over, hvad lederne kunne blive
enige om på daværende tidspunkt?
• Et skuespil?
• Men…
2
30-05-2014
Kategorisering af forskellige
tilgange til strategi
Ny
Plan
Oversættelser
Proces
Eksisterende
Oversættelse af strategier
3
30-05-2014
Eksempler på oversættelser
En anden type oversættelse
•
Alice’s Adventures in Wonderland (originalen)
•
Maries Hændelser i Vidunderlandet (Første danske oversættelse)
•
Alice i Eventyrland (Anden danske oversættelse)
•
Alice i Undreland (Tredje danske oversættelse)
4
30-05-2014
Oversættelsesteori
Oversættelsesopgaven
At afkode strategien, udvælge, oversætte og
vælge den mest passende oversættelse
5
30-05-2014
Hvordan læses strategier?
Konteksten: Styringsbehov og styringsværktøjer
Legitimerende
(Nødvendigt)
Retning
Evaluering
Effektiviserende
(Mening)
6
30-05-2014
Strategiens forskellige funktioner
Strategien bruges som:
•
Det overordnede styringsredskab i et hierarki af styringsredskaber
•
Et supplement til andre styringsredskaber som fx
budget, resultatkontrakt, driftsmål m.m.
•
En referenceramme og dialogværktøj
•
En måde at tænke på
•
Et indblik i ledelsens intentioner
Den enkelte anvender strategien på den måde
som er en hjælp til at løse deres arbejdsopgaver.
At forstå strategien
•
Enhver tager forskellige dele ud af strategien, og omtaler disse dele
som strategien
•
Forståelsen kan ændre sig over tid
•
Enhver oversættelse er ufuldkommen
7
30-05-2014
Fire typer handlinger baseret på læsningen
af strategien
Forstår ikke
Forstår
Strategien opfattes
som rigtig
Sender den
videre
Oversætte
Strategien opfattes
som forkert
Ignorer den
Modstand (også som
ideologisk oversættelse)
Hvordan oversættes strategier?
8
30-05-2014
Strategi i kontekst
Strategi
Oversættelse
Hvad gør oversættere i en organisation?
Strategien
handler om
indrivelse
Lovgivning
Medarbejdernes
faglighed
Retsfølelse
Oversættelse
9
30-05-2014
Hvad gør oversættere i en organisation?
Strategien
handler om
effektivisering
Troværdighed i
omverden
Resultatløns
kontrakt
Politik
Oversættelse
Organisationen som hierarki
10
30-05-2014
Organisationen som netværk
Sproget i organisationer
11
30-05-2014
Forskellige idealer i samme organisation
Arbejdspladsen er en
Produktionsvirksomhed
Offentlig myndighed
Politisk organisation
Succeskriterier:
At nå produktionsmålene
inden for budgetterne
At overholde lovgivningen
At gøre den politiske chef
glad
Bruger ord som:
Kunder
Borgere
Politikere
Effektivitet
Retsikkerhed
Legitimitet
Forretningen
Myndigheden
Organisationen
KPI’er
Nøgletal
Tallene
Budgettet
Loven
De politiske udmeldinger
Finansministeriet
Rigsrevisionen
Medierne
Fire overvejelser, når en tekst skal
oversættes
– Sproget
– Kulturen
– Funktionen
– Ideologien
12
30-05-2014
Sproglig oversættelse
I: ”Er der nogle ord eller formuleringer (i strategien eller virksomhedsplanen), der virker forkerte på dig?”
Ip:”Nej, man kan nok bare sige generelt, at noget der kommer inde fra vores koncerncenter er nok skrevet i lidt højere
vendinger eller sprog...”
I: ”Hvordan?”
Ip: ”Måske sådan lidt, ja undskyld, akademikersprog. Vi er praktikere inde hos mig, vil jeg sige, så derfor kan det godt
være svært for dem at forstå. Også for mig, det er slet ikke det.”
I: ”Kan du huske nogle formuleringer, hvor du har tænkt, hvad betyder det der?”
Ip: ”Nej, ikke lige umiddelbart. Men der er da nogle ord, vi griner af indimellem.”
I: ”Ja. Har du et eksempel på det?”
Ip:” Nej, jeg kan ikke lige huske, hvad det kan være. Det kan være, jeg kommer i tanke om det.”
I: ”Ja. Hvad gør du så, hvis der er et ord...”
Ip: ”Interaktion, kan jeg huske vi snakkede om.”
I: ”Interaktion?”
Ip: ”Ja, det er jo bare samarbejde, ik’?”
Fra en samtale om strategi med en leder
Kulturel oversættelse
I: ”Kan du fortælle mig, hvad jeres strategi går ud på?”
Ip:” Ja, vi skal jo finansiere den fremtidige offentlige sektor, det er jo vores mission, og så har vi jo sådan nogle visioner, hvor vi har
nogle punkter vi har peget ud der, og der forholder jeg mig til dem... Der er det ikke alle der er lige relevante for mig. Me n der har
jeg så valgt ud, at en af de ting som er vigtige for os, det er retssikkerheden. Den har vi gjort meget ud af. Og den bruger vi også,
og snakker meget om, når der kommer nye regler: Hvordan ser retssikkerheden ud. Så på den måde arbejder vi. Uden at tænke
over det faktisk, er det en vision eller strategi vi arbejder ud fra. Så siger man at det er vigtigt, eksempelvis, at retssikkerheden er i
orden, og så er det et gennemgående tema for det arbejde vi laver. Så vi plukker nogle af tingene ud og siger, at det er rele vant for
os direkte, der har vi en særlig forpligtelse og der er nogle særlige forventninger til os på det område. Så derfor tænker vi det
ekstra ind i vores arbejde”.
I: ”Hvordan fandt i ud af, at det lige var retssikkerhed der var relevant for jer?”
Ip: ”Det er jo fordi vi har den direkte kontakt med borgerne. Vi retter henvendelser til borgerne. Det at foretage en revision hos en borger,
det er jo et retsindgreb, fordi vi kommer til i deres hjem, eller kommer i deres virksomhed, og vi kigger på deres regnskaber og
deres korrespondance, så derfor er det vigtigt, at vi overholder de regler der er, og også gør virksomheder opmærksomme på
hvilke rettigheder de har, og hvilke forpligtelser de har, i forbindelse med sådan et virksomhedsbesøg.”
Fra en samtale om strategi med en leder
13
30-05-2014
Funktionel oversættelse
I: ”Hvordan kan det være, I har lavet sådan en (plan for afdelingen)?”
Ip: ”Jamen, det har vi sådan set gjort for at hjælpe vores medarbejdere.
Fordi virksomhedsplanen er noget, der flagrer helt heroppe, og det,
for at sige det lige ud, interesserer dem ikke så meget. Men her kan
de finde sig selv, og det er meget mere interessant for dem. Og de
kan se, hvad lige præcis vi skal i vores afdeling, og hvad vi er med
i.”
Fra en samtale om strategi med en leder
Ideologisk oversættelse
I: ”Men du nævnte det med, at du sætter nogle personkommentarer på [præsentationen af strategien],
ligesom jeres direktør også gør, ikke?”
Ip:” Ja.”
I: ”Kan du give et eksempel på sådan en kommentar…?”
Ip: ”Ja, det kunne for eksempel være det her med [navn på af indsatsområde]. Får det konsekvenser for os?
Hvad kan vi forvente at det vil have af indflydelse på det arbejde vi laver? Er der nogle af jer der kan
risikere at skulle flyttes? Og det er der jo, og hvordan kan vi så komme ud af den. Kan vi måske ved at
lave noget sideforskydning blive fri for det der. Og der fik jeg noget accept af mine medarbejdere, jeg tog
nogle andre opgaver ind, og gjorde så vi var fri for at levere ressourcer til [specifik afdeling]. Hvor vi
sagde, hvis vi nu optimerer vores hjælp til dem der ikke er så dygtige til [specifik opgave], og så i stedet
leverede noget der, så kunne vi være fri for at levere til [specifik afdeling]. Så vi prøver at se, hvordan
kan vi hjælpe organisationen, sådan at vi ikke bliver flyttet over, men leverer et produkt som de ikke kan
sige nej tak til at modtage.”
Fra en samtale om strategi med en leder
14
30-05-2014
Hvad skal der til for at
kunne oversætte?
Oversættelseskompetencer
•
At kunne forstå flere sprog
•
At kunne forstå flere kulturer
•
At have viden om tekstfunktioner
•
At have viden om magtforhold
•
At være modig
•
At være kreativ
•
Grundlæggende proces: At afkode strategien, udvælge, oversætte og vælge den
mest passende oversættelse
15
30-05-2014
Oversættelsesproblemer
Status i organisationer?
16
30-05-2014
Oversættelsesproblemer
• Originalteksten
• Oversætteren
• Arbejdsforholdene
Oversættelseskompetencer
- Når styringsværktøjet passer til selvforståelsen
I: Hvad bruger du så strategien til?
Ip: I det daglige?
I: Ja.
Ip: Ingenting.
I: Ingenting?
Ip: Nej.
I: Bruger du noget, altså, du snakkede lidt omkring...
Ip: Jo jeg bruger den til noget.
I: Hvad bruger du den til?
Ip: Jeg gør det samme som medarbejderne.
I: Ja?
Ip: Hvis vi får opgaver, som vi har mulighed for at prioritere, eller ikke har mulighed for at prioritere, hvis vi snakker, hvad, altså...
Hvor skal vi lægge kræfterne henne, altså både ledelsesmæssigt, men også i forhold til vores egne prioriteringsrum. Så taler
jeg også effektdagsorden med min chef, omkring hvad der egentlig giver mest, eller kan vi nedprioritere denne her opgave,
jeg ved godt vi skal lave den, men der er jo ikke noget effekt i den. Det kan se ordentligt ud på papir, sådan noget, men har
vi mulighed for måske at prioritere, så vi flytter nogle ressourcer over på et område og nogle opgaver, der måske har større
arbejdsmiljømæssigt udbytte. Så på den måde bruger jeg den.
I: Der bruger du den?
Ip: Ja.
I: Hvad bruger du den ellers til?
Ip: Så bruger jeg den ikke til noget.
I: Så bruger du den ikke til noget?
Ip: Nej.
I: Okay.
Ip: Det er også fordi, så ny er den heller ikke. Den har sat noget præg på vores rammer, vores værdier og vores vision. Og vi skal
ud og lave tilsyn og være dialogbaserede på virksomhederne, vi skal give påbud til dem der ikke selv kan finde ud af det.
Den del af det er jo ikke nyt. Det har været en del af vores selvforståelse i 10 år.
17
30-05-2014
Når styringsværktøjet virker forkert
I: Bruger du den til noget, virksomhedsplanen?
Ip: Nej. Ikke en skid for at sige det rent ud sagt, fordi den er for langt
væk, på en eller anden måde…du kan ikke se det ud af
virksomhedsplanen, hvad det er man går og laver… Men nej, det er
et stykke papir i min terminologi. Hvis ikke man får den lavet, så folk
kan se, det er den butik, de er en del af, så er det et
ledelsesredskab i stedet for at være et medarbejderredskab.
Fra en samtale med en leder om strategi
Google er din ven
I: ”Hvad gør du, hvis du er i tvivl om nogle af de der ord eller
formuleringer?”
Ip: ”Så spørger jeg min direktør.”
I: ”Okay. Har du oplevet, at I er enige om, at nogle af de der ord er lidt
akademiske, eller...?”
Ip: ”Nej, nu er hun jurist, så det tror jeg ikke. Ellers så googler vi det.
Det er jo altid godt at google noget.”
Fra en samtale om strategi med en leder
18
30-05-2014
Hvor taler man sammen om det man ikke
forstår?
I: Har du oplevet, at der er nogle af dine kollegaer, der studser over nogle ord eller nogle
formuleringer eller et eller andet?
Ip: Jeg vil sige, at jeg er sikker på, at der er nogle af dem, som gør det. For der findes mange, som
er meget mindre modelnørdede end jeg er, og vi har også en del nye chefer, som lige er
kommet til, for hvem det må være lidt tågesnak noget af det. Så det er jeg sikker på der er. Men
det er ikke noget, man scorer point på at sidde og lufte til ledelseskomsammenerne.
I: Hvad gør man så?
Ip: Man kan håbe, at de går ned og spørger nogen. Men ellers holder man bare lav profil, går jeg ud
fra.
Fra en samtale med en leder om strategi
Konsekvenser af manglende
oversættelseskompetencer
19
30-05-2014
Opsummering
•
Lederne anvender strategien på den måde som passer bedst til
deres arbejdsopgaver
•
Strategien oversættes kun, hvis den både anses for at være
forståelig og rigtig
•
Oversættelse af strategien påvirkes af faktorer som for eksempel
andre styringsværktøjer, arbejdsopgaver, oversættelsesproblemer
og lederens oversættelseskompetencer
Hovedkonklusion
Der er ingen, der implementerer strategier.
Vi implementerer vores oversættelser af
strategierne.
20
30-05-2014
Ser strategisk arbejde stadig ud på
denne måde?
Mintzberg, 1978
Tak for opmærksomheden
21