edtægter - Attrup Havn

014-0002/14-4761
Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling
Den 23. oktober 2014
Deltagere: Gerd Christensen, Andrea Gregersen, Maja Brandenhoff Hansen, Christine Isager, Allan
Jakobsen, Stine Lomborg, Mette Mortensen, Søren Gosvig Olesen, Lisa Villadsen, Sofia Luna
Steenholdt, Sanne Eyrich (referent)
Ikke tilstede: Daniel Birch Møller og Kristoffer Rasmussen
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 25.9.2014
Referatet blev godkendt
2. Dispensationer
En fremsendt ansøgning om dispensation fra kravet om 30/60 udsættes, da Fakultetet
har indkaldt til møde omkring udarbejdelse af fælles retningslinjer for
sagsbehandling af dette område.
Ansvarlig
SE
GC
Fagrepræsentanterne orienterede om afviste dispensationer.
Allan Jakobsen anmodede SN-vip’erne om, at de fremadrettet ligeledes orienterer
SN om, hvilke ansøgninger som imødekommes, således at Studievejledningen kan få
indblik i dette.
3. Studieordningsrevisioner: Godkendelse af ad hoc udvalg: Retorik, CrossMedia og Pædagogik
Følgende ad hoc udvalg blev godkendt:
GC
Retorik BA-tilvalgsordning
Elisabeth Hoff-Clausen
Christine Isager
Maja Brandenhoff Hansen (studerende)
Stefanie Reppien (studerende)
Retorik KA og KA-tilvalgsordning
Lisa Villadsen
Christine Isager
Anna Louise Andersen (studerende)
Maja Brandenhoff Hansen (studerende)
Cross-media Communication Studieordning for Masteruddannelse
Kjetil Sandvik
Annemette Thorhauge
Kristoffer Wolf (studerende)
Ingeborg Marie Nielsen (studerende)
1
Pædagogik KA-ordning
Eva Bertelsen
Gerd Christensen
Andrea Gregersen (studerende)
Mette Kølbæk Pedersen (studerende)
Filosofi og Film- og Medievidenskab skal begge have nedsat ad hoc udvalg til
revision af studieordninger, disse udvalg forventes godkendt på næste SN-møde.
4. Ansættelse af DVIP
Forud for SN-mødet var fremsendt vejledning samt flow-chart med gennemgang af
procedure for ansættelse af DVIP efter opslag.
LV
Lisa Villadsen forklarede, at alle der ansættes både administrativt og efter opslag
skal have været til samtale forud for ansættelsen, undtagen DVIP som tidligere har
undervist på MEF.
Det undersøges, om studerende skal være en del af ansættelsesudvalget.
Ifølge vejledningen skal formanden (SN-VIP) for ansættelsesudvalget ringe og give
tilbud om ansættelse og afslag på ansættelse, hvilket er uhensigtsmæssigt, da SNVIP ingen ledelsesbeføjelser har. Dette bør ændres til SL.
Søren Gosvig Olesen bemærkede, at der også er behov for ansættelse af DVIP alene
til vejledning og intern censur.
Institutleder Maja Horst ønsker på sigt ansat flere videnskabelige assistenter til
erstatning af eksterne lektorer. Videnskabelige assistenter er en undervisningsstilling
på op til 37 timer på uge. Det kan eventuelt være ph.d.er eller post.doc, hvor
undervisningsstillingen samtidig bevarer tilknytningen til fagmiljøet.
Videnskabelige assistenter som har en ph.d.-grad og som har ønske om en fremtidig
post.doc.-stilling har mulighed for ansættelse med op til 20 % til faglig udvikling.
Stillingen som videnskabelig assistent er tidsbegrænset til min. 1 år og max. 3 år.
5. Revision af eksamenskataloget
Flere uddannelser har udarbejdet nye studieordninger med brug af
eksamenskataloget. Efter ikrafttrædelse af studieordningerne er der konstateret
nogle uhensigtsmæssigheder med eksamenskataloget.
På den baggrund drøftede studienævnet justeringer af eksamenskataloget.
LV
SN har samtidig et ønske om at indføre en portfolio-eksamen som erstatning for en
eksamensform som ikke anvendes.
SN besluttede at nedjustere vejledningssatser, hvor flere studerende skriver opgave
sammen.
Den alternative eksamensform ved ikke godkendt aktiv undervisningsdeltagelse er
en fri stor hjemmeopgave. For nogle studerende har det været attraktivt at benytte
2
den alternative eksamensform i stedet for at deltage i den aktive
undervisningsdeltagelse. Da dette er uhensigtsmæssigt, ønskes den alternative
eksamensform ændret til en tidsbegrænset bunden skriftlig hjemmeopgave.
Revision eksamenskataloget fortsætter på næste møde.
6. Vejledningsevaluering
Punktet udsættes til næste møde
7. Meddelelser
Lisa Villadsen meddelte, at evaluering af vejledning nu er et krav i
kvalitetssikringspolitikken, hvordan det praktisk indarbejdes er endnu ikke vedtaget.
LV vil spørge i Fak.
LV
8. Eventuelt
Gerd Christensen ønskede, at listerne over de studerende som står til rådighed ved
ansættelsesudvalg opdateres. Andrea Gregersen vil stå for det arbejde.
På næste møde ønskes en drøftelse af formalisering af midtvejsevalueringen.
Næste studienævnsmøde er torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 – 12.00
3