Datenblatt Q-BE

Sikkerhedsafstand - lysgitter iht. EN 999
[email protected]
være mellem lysgitteret og det farlige område ved/på maSKINEN3IKKERHEDSAFSTANDENSKALGARANTEREATENPERSON
ikke når ind til den farlige maskindel inden maskindelen
er standset. Den formel som gælder ved beregning af
sikkerhedsafstand for et lysgitter/bom med flere stråler
er iht. standarden EN 999:
3+X4#
3SIKKERHEDSAFSTANDIMM
+KROPPENSDELAFKROPPENFEKSHÍNDENSHASTIGHED
i mm/s
444
HVOR 4BESKYTTELSENSREAKTIONSTIDISEK
4MASKINENSREAKTIONSTIDISEK
#YDERLIGEREAFSTANDIMILLIMETERBASERETPÍKROPPENS
indtrængen i et risikoområde inden beskyttelsesanordningen påvirkes.
Opløsning for finger (≤14 mm) giver C = 0
Beregning af sikkerhedsafstand for vertikal og horisontal montage iht. EN 999
3 SIKKERHEDSAFSTANDIMM
( DENNEDERSTESTRÍLEMÍIKKEVREH’JEREENDMM
over gulv
( DEN’VRESTRÍLEMÍIKKEVREUNDERMMFRAGULV
Sikkerhedsafstand ved vertikal montage
&OR3≤ MMBEREGNESSIKKERHEDSAFSTANDENMED
Sikkerhedsafstand ved horisontal montage
3X4X(
3X4XD
Hvor H er beskyttelsesfeltets højde over referenceplanet,
f.eks. gulvet.
hvor d er lysgitterets opløsning i mm.
n X ( MÍ IKKE VRE MINDRE END MM !Fhængig af hvilken opløsning ”d”, lysgitteret har, er der en
MINDSTEH’JDESOMBESKYTTELSESFELTETSKALPLACERESI-INDste højden udregnes efter flg. formel:
(XDn
(KANIKKEVREMINDREEND-EDENOPL’SNINGD
ELLERMMKANMANALTSÍPLACERELYSGITTERETVALGBARTFRA
(OGOPAD*OH’JEREPLACERINGDESTOKORTERESIKKERhedsafstand. Den højeste tilladte højde H på beskyttelsesfeltet er dog 1000 mm.
Når man anvender et liggende lysgitter som indpassageBESKYTTELSEB’RDYBDENPÍLYSGITTERETVREMINDSTMM
for at forhindre at nogen utilsigtet træder over det. Den
beregnede sikkerhedsafstand måles fra maskinens farlige
del til den yderste stråle på det liggende lysgitter (set fra
maskinen).
K er her 2000 mm/s hvilket modsvarer håndens hastighed. Udtrykket (8 x (d-14)) må aldrig være mindre end 0.
-INDSTESIKKERHEDSAFSTANDFOR3ERMM
Hvis sikkerhedsafstanden iht. formlen ovenover
bliver større end 500 mm kan man i stedet for
anvende
3X4XD
K er 1600 mm/s hvilket modsvarer kroppens ganghasTIGHED-INDSTESIKKERHEDSAFSTANDIHTDENNEFORMELSKAL
VREMM
5:8
3 SIKKERHEDSAFSTANDIMM
( LYSGITTERSKALMONTERESMELLEMOGMMOVERGULV
www.jokabsafety.com
1
Sikkerhedsafstand ved nye og gamle presser
Nye presser
&ORNYE#%MRKEDEPRESSERlNDESSPECIlKKEKRAVISTANdarderne EN 692 -ASKINVRKT’JER n -EKANISKE PRESSER
n 3IKKERHED OG EN 693 (YDRAULISKE PRESSER n -ASKINVRKT’JERn3IKKERHED
Gamle presser
&OR IKKE #%MRKEDE PRESSER GLDER SAMME KRAV HVAD
angår sikkerheden, som på nye presser.
2
3AMME KRAV GLDER FOR VERTIKAL MONTAGE AF LYSGITRE PÍ
presser som ved vertikal montage for øvrige maskiner med
DENFORSKELATv#vANGIVESIHTF’LGENDE
Opløsning,
d, (mm)
Sikkerhedsafstand
tillæg, C (mm)
≤ 14
0
>14 - 20
80
>20 -
- 40
240
>40
3
Takt
kørsel
4
4ILLADT
5
)KKETILLADT
6
Øvrige manuelt betjente maskiner
Reglerne for presser kan meget vel bruges på andre maskiner som fungerer på en lignende måde og har samme
risikosituation. Der findes ikke nogen anden standard som er
så detaljeret angående anvendelse af lysgitter som EN 692
OG&ORIKKE#%MRKEDEPRESSERGLDERSAMMEKRAV
HVADANGÍRSIKKERHEDENSOMPÍNYEPRESSER&ORTAKTK’RSEL
gælder at lysgitterets opløsning ”d” skal være ≤ MM$ETTE
GLDERBÍDEFORNYE#%MRKEDEOGFORGAMLEPRESSER
7
8
Sikkerhedsafstand - lysbomme iht. EN 999
For lysbomme beregner man sikkerhedsafstanden
iht. følgen formel:
&ORATOPFYLDEKRAVENESKALSTRÍLERNEPLACERESIlGH’JDER
9
3X4MM
&ORMLENGLDERUANSETOMMANINSTALLERERELLERSTRÍler. Det som afgør valget af antal stråler er risikovurderingEN-ANSKALTAGEHENSYNTILMULIGHEDERNEFOR
s
s
s
at række/kravle under nederste stråle
at række/kravle hen over øverste stråle
at række/kravle ind imellem to stråler
Antal stråler
Højde over referenceplanet, f.eks. gulv
4
2
400, 900
10
11
12
www.jokabsafety.com
5:9
13