Skolereformen forklaret på 3 min - Vonsild Skole

VEDT.IEGTER
FOR
BOSTEDET I NYRUP
1.
NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATIONSFORM
1.1
Institutionens navn er Bostedet i Nyrup ("Bostedet").
1.2
Bostedets hjemsted er Nrestved Kommune.
1.3
Bostedet er en selvejende institution.
2.
STIFTER
2.1
Bostedet er stiftet af Otto Ejner Nielsen og Britta Nielsen ("Stifterne").
3.
FORMAL
3.1
Bostedets formal er at fungere som midlertidig eller lrengerevarende boform for personer
over 18 ar med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har behov for omfattende
hjrelp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, samt for
personer med psykiatriske og sociale problemstillinger.
3.2
Bostedets formal er endvidere drive beskyttet beskreftigelse saint samvrers- og aktivitetstilbud for personer over 18 ar med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
3.3
Bostedet kan patage sig andre opgaver relateret til Lov om social service.
3.4
Bostedet kan for kommuner patage sig opgaver af den type, som er beskrevet i vedtregtens pkt. 3.1 og pkt. 3.2 for personer der ikke er bosat pa Bostedet.
3.5
Bostedet kan med henblik pa opfyldelse af formal et erhverve fast ejendom.
4.
FORMUEFORHOLD
4.1
Bostedets egenkapital udgjorde pr. stiftelsestidspunktet kr. o,oo.
4.2
Bostedet skal ikke oparbejde formue , men Bostedet kan reservere beli<'lb til brug for konkrete anskaffelser .eller aktiviteter.
Side 1af4
4.3
De vrerdipapirer, som Bostedet matte komme til at eje, skal forsynes med en pategning
om, at de tilh0rer Bostedet, medmindre vrerdipapirerne er omfattet afbekendtg0relse om
registrering m.v. af fondsaktiver i en vrerdipapircentral eller hvad der senere matte trrede
i stedet for denne bekendtg0relse.
5.
BOSTEDETS LEDELSE
5.1
Bestyrelsens sammensretning
5.i.1
Bostedet ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, som udpeges af Stifternes efterkommere
og som sammensrettes som folger:
- 1-3 medlemmer vrelges ud fra <let kriterium, at de besidder uddannelsesmressig
og/eller erfaringsmressig kompetence inden for socialpredagogisk arbejde
- 1-3 medlemmer vrelges ud fra <let kriterium, at de pagreldende besidder uddannelse
og/eller erfaringsmressig kompetence inden for 0konomi, ledelse og/ eller bestyrelsesarbejde i 0vrigt.
5.i.2
Bestyrelsen skal til enhver tid vrere sammensat pa en sadan made, at mindst to medlemmer afbestyrelsen er uafhrengig af Stifterne og Stifternes efterkommere.
5.i.3
Bostedets forstander, dennes regtefrelle eller personer, der er knyttet til de nrevnte personer ved slregt- eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen sa nrert
som s0skende, kan ikke udg0re bestyrelsens flertal. Mindst et medlem af bestyrelsen skal
vrere uafhrengig af Bostedets forstander.
5.i.4
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er i alle tilfalde 2 ar fra 1. januar til 31. december. Genvalg kan finde sted.
5.i.5
Bestyrelsen er selvsupplerende.
5.2
Konstituering og forretningsorden
5.2.1
Bestyrelsen konstituerer sig hvert ar pa regnskabsm0det med en formand og en nrestformand.
5.2.2
Bestyrelsen trreffer i en forretningsorden bestemmelse om retningslinjerne for ud0velsen
af sit hverv.
5.3
Bestyrelsesm0der
5.3.1
Formanden indkalder til bestyrelsesm0de efter behov, dog mindst 4 gange arligt. Indkaldelse til bestyrelsesm0de kan i 0vrigt foretages af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af Bostedets forstander.
5.3.2
Indkaldelse til bestyrelsesm0de skal ske skriftligt med 8 dages varsel og med angivelse af
dagsorden.
5.3.3
Bostedets forstander har ret til at deltage i og tage ordet pa bestyrelsens m0der, men forstanderen har ikke stemmeret.
Side 2 af 4
5.3.4
Andre personer end de i pkt. 5.3.3 nrevnte, herunder srerligt sagkyndige, har kun adgang
til bestyrelsens rn0der, hvis flertallet af bestyrelsen er enige herorn.
5.3.5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, idet
<let dog samtidig er et krav, at enten formanden eller nrestformanden er til stede.
5.3.6
Beslutninger trreffes ved almindeligt flertal, medmindre andet fremgar af denne vedtregt.
Ved stemmelighed er formandens stem me afg0rende. I tilfrelde af formandens forfald, er
nrestformandens sternme afg0rende.
5.3. 7
Vresentlige beslutninger vedrnrende Bostedet, herunder k0b, salg og pantsretning af fast
ejendom, indgaelse og ophrevelse af vresentlige lejekontrakter, samt beslutning om indgaelse og ophrevelse af driftsaftaler, kan kun gennernfores, hvis mindst 4 rnedlemmer afbestyrelsen stemrner for et forslag herom.
5.3.8
Formanden leder bestyrelsens m0der og s0rger for, at der fores referat over forhandlingerne i bestyrelsen. Referatet skal underskrives af de tilstedevrerende bestyrelsesmedlemmer senest ved <let nrestkommende bestyrelsesm0de. I tilfrelde af formandens forfald
varetages opgaverne efter dette punkt af nrestformanden.
5.4
Bestyrelsens og forstanderens opgaver
541
Bestyrelsen paser, at Bostedet drives i overenssternmelse med nrervrerende vedtregt, greldende lovgivning og meddelte tilladelser/godkendelser.
5.4.2
Bestyrelsen paser, at Bostedets administrative og 0konomiske anliggender varetages under hensynstagen til Bostedets formal og de regler, der til enhver tid grelder for Bostedets
ledelse og drift, herunder at budgettet overholdes.
5.4.3
Bestyrelsen ansretter forstanderen, som varetager den daglige ledelse af Bostedet, og som
derved skal folge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet.
6.
TEGNINGSREGEL
6.1
Bostedet tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med forstanderen ell er et andet
bestyrelsesmedlem, eller af forstanderen i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
7.
HlEFTELSE
7.1
For Bostedets forpligtelser hrefter alene Bostedets formue.
8.
REGNSKAB OG ADMINISTRATION
8.1
Bostedets regnskabsar folger kalenderaret.
8.2
Regnskab og driftsbudget skal udarbejdes i overensstemmelse med de til enhver tid greldende regler pa ornriidet, herunder arsregnskabsloven.
8.3
Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor.
8.4
Til at varetage opgaverne knyttet til administration af Bostedet kan bestyrelsen vrelge en
eller flere administratorer.
Side 3 af 4
8.5
Bestyrelsen paser, at eventuelle administratorer opfylder de til enhver tid greldende regler
for kapitalforvaltning, regnskabsaflreggelse og revision.
9.
VEDT.lEGTS.lENDRINGER OG OPL0SNING
9.1
!Endring af Bostedets vedtregter eller beslutning om nedlreggelse af Bostedet kan kun
gennemfores, hvis mindst 4 medlemmer afbestyrelsen stemmer for et forslag herom.
9.2
Beslutning om rendring af Bostedets vedtregter skal meddeles til Socialtilsynet. Beslutning om nedlreggelse af Bostedet skal meddeles til Socialtilsynet og til de visiterende
kommuner.
9.3
Ved nedlreggelse af Bostedet, skal Bostedets formue anvendes inden for rammerne af Bostedets formalsbestemmelse eller til andre offentlige, beslregtede formal efter bestyrelsens bestemmelse.
10.
IKRAFITRJEDELSE
10.1
Vedtregten trreder i kraft 1. januar 2015.
11.
UNDERSKRIFfER
Vedtaget pa bestyrelsesm0de den 2. december 2014.
uve (nrestformand)
Lisbet Skov
Kirsten Andersen
~~.-,,(~
Niels Skovg?a:d Nielsen
Side4 af 4