vi har fået et begrænset antal dux senge til en helt speciel pris

VSX-827_527_SYXCN_Sv.book 1 ページ
2012年5月9日 水曜日 午前8時47分
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 2 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
ADVARSEL
VIGTIGT
For at undgå fare for brand må der ikke placeres
tændkilder (såsom et tændt stearinlys) på udstyret.
D3-4-2-1-7a_A1_Da
FORSIGTIG
Lynsymbolet i en trekant skal gøre brugeren
opmærksom på, at der i produktets kabinet
er uisoleret ”farlig spænding”, som har
styrke nok til at give en person elektrisk stød.
FORSIGTIG:
FOR AT FORHINDRE FAREN FOR
ELEKTRISK STØD, MÅ LÅGET (ELLER
BAGPANELET) IKKE FJERNES. DER ER
INGEN DELE INDENI, SOM BRUGEREN SELV
KAN REPARERE. REPARATIONER
OVERLADES TIL KVALIFICEREDE FAGFOLK.
ADVARSEL
Dette udstyr er ikke vandtæt. For at undgå fare for
brand og chok, må man ikke placere væskefyldte
beholdere i nærheden af dette udstyr (såsom vaser
eller blomsterpotter) eller udsætte det for dryp, stænk,
regn eller fugt.
D3-4-2-1-3_A1_Da
ADVARSEL
Før enheden tilsluttes for første gang, læses følgende
afsnit omhyggeligt igennem.
Strømspændingen, der hvor man bor, afhænger af
land eller region. Kontroller, at strømforsyningen,
der hvor denne enhed skal bruges, passer til den
påkrævede strømforsyning (f.eks. 230 V eller
120 V), som fremgår af bagpanelet.
D3-4-2-1-4*_A1_Da
Dette produkt er beregnet til husholdningsformål.
For enhver fejl, som skyldes andet end anvendelse
til husholdningsformål (såsom langvarig
anvendelse til forretningsformål i en restaurant
eller anvendelse i en bil eller et skib) og som kræver
reparation, vil der blive forlangt en pris, selvom
garantiperioden ikke er udløbet endnu.
K041_A1_Da
Udråbstegnet i en trekant skal gøre
brugeren opmærksom på, at der er vigtige
betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner
i den dokumentation, der følger med
enheden.
D3-4-2-1-1_A1_Da
Hvis vekselstrømstikket til denne enhed ikke passer
til den vekselstrømskontakt, du vil bruge, skal
stikket tages af og et rigtigt sættes på. Udskiftning
og påsætning af et nyt stik på elledningen må kun
foretages af en autoriseret elektriker. Hvis den er
tilsluttet en vekselstrømskontakt, kan det afskårne
stik medføre alvorligt elektrisk chok. Husk, at det
skal kasseres ifølge lokale forskrifter. Udstyret skal
slås fra ved at tage stikket ud af kontakten på
væggen, når det ikke skal bruges i længere tid
(f.eks. når man tager på ferie).
Da
.
ADVARSEL
Rillerne og åbningerne i kabinettet skal sikre
ventilation og sikker drift og beskytte enheden mod
overophedning. For at undgå fare for brand, må
åbningerne aldrig blokeres eller dækkes til med ting
(såsom aviser, duge, gardiner), ligesom udstyret heller
ikke må placeres på et tykt tæppe eller en seng.
D3-4-2-1-7b*_A1_Da
D3-4-2-2-1a_A1_Da
FORSIGTIG
Knappen  STANDBY/ON slukker ikke
fuldstændig for strømtilførslen til denne enhed. Da
ledningen fungerer som hovedafbryder for
strømtilførslen til denne enhed, skal du trække
stikket ud af stikkontakten for at slukke helt for
strømmen. Ved installation af enheden bør du
derfor huske at placere den sådan, at ledningen
nemt kan tages ud af stikkontakten ved f.eks. et
uheld. For at undgå fare for brand, skal ledningen
også tages ud af stikkontakten, når enheden ikke
bruges i længere tid (f.eks. ved ferie eller bortrejse).
D3-4-2-2-2a*_A1_Da
2
Ved installering af denne enhed skal man huske
tilstrækkelig luft omkring enheden for at sikre bedre
ventilation (mindst 40 cm ovenover, 20 cm bagtil og
20 cm til hver side).
Driftsmiljø
Driftsmiljøets temperatur og luftfugtighed:
+5 °C til +35 °C; mindre end 85 %RF (udluftningshuller
må ikke være blokeret)
Denne enhed må ikke installeres i et dårligt ventileret
rum, eller på steder hvor den udsættes for høj
luftfugtighed eller direkte sollys (eller stærkt kunstigt
lys).
D3-4-2-1-7c*_A1_Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 3 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Information for brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte
batterier
Symbol for
udstyr
Disse symboler på produkter, pakninger, og/eller medfølgende dokumenter betyder,
at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke må blandes med
almindeligt husholdningsaffald.
Symbol
eksempler for
batterier
Ved at bortskaffe disse produkter og batterier korrekt vil du hjælpe med til at spare på
de værdifulde ressourcer samt modvirke potentielle negative effekter på menneskelig
sundhed og miljø, som ellers kunne opstå på grund af upassende håndtering af affald.
Dansk
For korrekt behandling, genindvinding og genanvendelse af gamle produkter og
brugte batterier, skal du aflevere dem på de indsamlingspladser, som er i
overensstemmelse med dansk lovgivning.
Dette produkt omfatter FontAvenue®
fonte-skrifttyper, der er licensbeskyttet af NEC
Corporation. FontAvenue er et registreret varemærke
tilhørende NEC Corporation.
For mere information om indsamling og genanvendelse af gamle produkter og
batterier, skal du kontakte din kommune, dit affaldshåndteringsselskab eller
forhandleren, hvor du købte produktet.
Disse symboler gælder kun i EU.
Pb
For lande uden for EU:
Hvis du ønsker at kassere disse ting, skal du kontakte de lokale myndigheder eller din
forhandler for vejledning om korrekt håndtering af affald.
K058a_A1_Da
3
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 4 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Tak for dit køb af dette Pioneer-produkt. Du bedes læse denne
brugsanvisning, så du kan betjene din model korrekt.
Indhold
Før du starter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Kontroller, hvad der er i kassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Installation af receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Indstillingsrækkefølge på receiveren . . . . . . . . . .6
01 Betjeninger og display
Frontpanel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Frontpaneldisplay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Isætning af batterier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Betjeningsområde for fjernbetjening . . . . . . . . . . . . . . .10
02 Tilslutning af udstyr
4
Da
Højttalerapplikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Nogle tip til forbedring af lydkvaliteten . . . . . . . . . . . . . .11
Tilslutning af højttalerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tilslut surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne
(ved VSX-827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Tilslut surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne
(ved VSX-527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ændring af højttalerterminaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Kabeltilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
HDMI-kabler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Om HDMI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Analoge lydkabler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Digitale lydkabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Videokabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Om videokonverteren (kun VSX-827) . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Om tilslutning af videoudgange
(kun VSX-527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Sådan tilsluttes dit tv og afspilningsenheder . . . . . . . . . . .17
Tilslutning ved hjælp af HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Sådan tilsluttes dit tv uden HDMI-indgang. . . . . . . . . . .18
Sådan tilsluttes din dvd-afspiller uden HDMI-udgang
(kun VSX-827). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tilslutning af valgfri Bluetooth® ADAPTER . . . . . . . . . . . .20
Tilslutning til netværket gennem LAN-grænseflade . . . . . .20
Tilslutning af antenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Anvendelse af luftantenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tilslutning af USB-enhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tilslutning af iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tilslutning af receiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
03 Grundopsætning
Annullering af automatisk slukning . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Annullering af demodisplay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC) . . . . 23
Andre problemer ved anvendelse af den automatiske
MCACC-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
04 Almindelig afspilning
Afspilning af kilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sådan vælges lydindgangssignal . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Sådan afspilles en iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sådan afspilles filer, som er gemt på en iPod . . . . . . . . 27
Almindelige afspilningsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Se fotos og videoindhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sådan afspilles en USB-enhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Afspilning af lydfiler, som er gemt på en USBhukommelsesenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sådan afspilles lydfiler, som er gemt på en USBhukommelsesenhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Om filformater, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bluetooth® ADAPTER til trådløs musiknydelse . . . . . . . . . 30
Trådløs musikafspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sådan parres Bluetooth ADAPTER og en enhed med
trådløs Bluetooth-teknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Sådan afspilles musikindhold på en enhed med trådløs
Bluetooth-teknologi med dit system. . . . . . . . . . . . . . . . 31
AIR JAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lytte til radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sådan forbedres FM-lyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Gemme forudindstillede stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Lytte til forudindstillede radiostationer. . . . . . . . . . . . . . 32
Sådan navngives gemte stationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Introduktion til RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Søgning efter RDS-programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Visning af RDS-informationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
05 Lyt til dit system
Sådan vælges lyttetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatisk afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lyt til surroundsound . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sådan bruges avanceret surround . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Anvendelse af Stream Direct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Anvendelse af Sound Retriever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Lytte med akustisk kalibrering EQ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Bedre lyd ved hjælp af Phase Control . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Anvendelse af bearbejdning af surroundback-kanal . . . . . 36
Sådan indstilles Up Mix-funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Sådan indstilles lydfunktionerne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
06 Afspilning med funktionen NETWORK
(netværk)
Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om DLNA-netværksenheder, som kan afspilles . . . . . .
Brug af AirPlay på iPod touch, iPhone, iPad og
iTunes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om DHCP-serverfunktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autorisation af denne receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning med netværksfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almindelige afspilningsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . .
Lytte til internetradiostationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af lydfiler, som er gemt på enheder på
netværket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afspilning af dine foretrukne musiknumre . . . . . . . . . .
Netværksopsætningsmenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netværkskonfiguration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firmwareopdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nulstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om netværksafspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indhold, som kan afspilles over et netværk . . . . . . . . . .
Om afspilningsadfærd over et netværk . . . . . . . . . . . . .
Ordliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om filformater, der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
43
43
43
43
44
44
45
45
46
07 Menuen Home
Anvendelse af menuen Home . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuel højttaleropsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højttalerindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X.Over . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanalniveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Højttalerafstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menu for indgangstildeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Analog indgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponentindgang (kun VSX-827) . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstilling af højttalersystem (kun VSX-827) . . . . . . . . . . .
Indstilling af videoparameter (kun VSX-827) . . . . . . . . . . .
Videokonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opløsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indstillingen Pre Out (kun VSX-527) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuen automatisk slukning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuen netværksstandby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Menuen FL Demo Mode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
47
48
49
49
50
50
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 5 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
08 Funktionen Control med HDMI
Sådan laves Control med HDMI-tilslutninger . . . . . . . . . . 53
HDMI-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Før synkronisering anvendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Om synkroniserede betjeninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Advarsler vedrørende funktionen Control med HDMI . . . . 54
09 Betjening af resten af systemet
Dansk
Indstilling af fjernbetjening til betjening af andre
enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Vælge kode direkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Slette alle fjernbetjeningens indstillinger . . . . . . . . . . . . . 55
Betjening af tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Betjening af andre enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Forvalgskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
010 Yderligere informationer
Fejlafhjælpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
NETWORK-funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Vigtige informationer vedrørende HDMI-tilslutning . . . . 64
Windows 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Om iPod/iPhone/iPad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Om FLAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Om meddelelser, som vises, når netværksfunktionerne
bruges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Nulstilling af hovedenhed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Rengøring af enheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
5
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 6 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Før du starter
Kontroller, hvad der er i kassen
Kontroller, at du har modtaget følgende tilbehør:
• Opsætningsmikrofon
• Fjernbetjening
• 2 styk IEC R03-tørbatterier størrelse AAA (for at bekræfte
systembetjening)
• AM-rammeantenne
• FM-kabelantenne
• Netledning
• iPod-kabel (kun VSX-827)
• Garantibevis
• Denne brugsanvisning
Indstillingsrækkefølge på
receiveren
bruges.)
Indstillingen Pre Out (kun VSX-527) (side 51)
(Ved tilslutning af fronthøjdehøjttalere.)
Menu for indgangstildeling (side 50)
(Hvis du laver andre tilslutninger end de anbefalede
tilslutninger.)
HDMI-opsætning (side 53)
(Hvis det tilsluttede tv understøtter funktionen HDMI
Audio Return Channel.)
Denne enhed er en helt igennem komplet AV-receiver med en
overflod af funktioner og terminaler. Den kan nemt bruges,
hvis du følger fremgangsmåden for tilslutninger og
indstillinger nedenfor.
Trinnenes farver betyder følgende:
Punkt, som skal indstilles
Indstilling efter behov

-----------------------------------------af højttalerne
1 Tilslutning
Det er en stor betydning for lyden, hvor du anbringer
højttalerne.
• Højttalerapplikation (side 11)
• Tilslutning af højttalerne (side 12)
• Ændring af højttalerterminaler (side 14)
Installation af receiver
• Sørg for at stille enheden på en jævn og stabil overflade,
når den skal installeres.
Enheden må ikke installeres følgende steder:
– På et farvefjernsyn (skærmbilledet kan forvrænges)
– I nærheden af et kasettedeck (eller tæt på en enhed, som
har et magnetisk felt). Det kan påvirke lyden.
– I direkte sollys
– I fugtige eller våde omgivelser
– I ekstremt varme eller kolde omgivelser
– På steder, hvor der er vibrationer eller anden bevægelse
– På steder med meget støv
– På steder, hvor der er varm røg eller olier (såsom et køkken)
af højttalersystem (kun VSX-827) (side 50)
4 Indstilling
(Angiv, om surroundback- eller fronthøjdehøjttalere

5
Brug den automatiske MCACC-opsætning på skærmen
for at indstille systemet
• Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC)
(side 23)
6
Almindelig afspilning (side 25)
• Sådan vælges lydindgangssignal (side 25)
• Sådan afspilles en iPod (side 27)
• Sådan afspilles en USB-enhed (side 28)
• Sådan vælges lyttetilstand (side 34)
7
Justering af lyden efter ønske
• Anvendelse af Sound Retriever (side 35)
• Bedre lyd ved hjælp af Phase Control (side 36)
• Lytte med akustisk kalibrering EQ (side 35)
• Anvendelse af bearbejdning af surroundback-kanal
(side 36)
• Sådan indstilles Up Mix-funktionen (side 36)
• Sådan indstilles lydfunktionerne (side 37)
• Manuel højttaleropsætning (side 47)
8
Maksimal brug af fjernbetjening
• Indstilling af fjernbetjening til betjening af andre
enheder (side 55)

af enheder
2 Tilslutning
For surroundsound tilsluttes Blu-ray Disc/dvd-
afspillerens digitale tilslutning til receiveren.
• Om videokonverteren (kun VSX-827) (side 16)
• Om tilslutning af videoudgange (kun VSX-527)
(side 16)
• Sådan tilsluttes dit tv og afspilningsenheder (side 17)
• Tilslutning af antenner (side 21)
• Tilslutning af receiveren (side 22)


3
Tænd
Sørg for, at videoindgangen på fjernsynet er indstillet til
denne receiver. Se i fjernsynets brugervejledning, hvis
du ikke ved, hvordan dette skal gøres.

6
Da

VSX-827_527_SYXCN_Da.book 7 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 1:
Betjeninger og display
Frontpanel
1
3
2
4
5
6
SPEAKERS
HDMI
DIMMER
DISPLAY
BAND
TUNER EDIT
ALC/
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT STANDARD SURR
TUNE
ADVANCED
SURROUND
PRESET
SOUND
RETRIEVER AIR
9
17
iPod iPhone iPad
18
19
20
21
19
22
Dansk
MCACC
7 8
ENTER
iPod iPhone iPad
DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
INPUT
SELECTOR
STANDBY / ON
PHONES
USB
MCACC
SETUP MIC
10
11
VIDEO
12 13
14
1 INPUT SELECTOR-drejeknap
Vælger indgangskilde (side 25).
2 MCACC-indikator
Lyser, når akustisk kalibrering EQ (side 35) er aktiveret
(akustisk kalibrering EQ aktiveres automatisk efter den
automatiske MCACC-opsætning (side 23)).
3 Knapper til betjening af receiver
SPEAKERS – Se Ændring af højttalerterminaler på
side 14.
DIMMER – Gør displayet lysere eller mørkere. Lysstyrken
kan betjenes i fire trin.
DISPLAY – Ændrer visningen for denne enhed.
Lyttetilstand, lydstyrke, højttalersystem (VSX-827)/pre-out(VSX-527) indstilling eller indgangsnavn kan kontrolleres
ved at vælge en indgangskilde.
• Højttalersystemet/pre-out-indstillingen vises muligvis
afhængigt af den valgte indgangskilde.
4 Tegndisplay
Se Frontpaneldisplay på side 8.
23
iPod
iPhone
iPad
24
25
26
27
28 27
29
15 16
5 Funktionsknapper for tuner
BAND – Skifter mellem radiobåndene AM, FM ST (stereo)
og FM MONO (side 32).
TUNER EDIT – Bruges sammen med TUNE /,
PRESET / og ENTER for at lære stationer udenad og
navngive dem, så de kan genfindes (side 32).
TUNE / – Anvendes for at finde radiofrekvenser
(side 32).
PRESET / – Anvendes for at vælge forudindstillede
radiostationer (side 32).
6 HDMI-indikator
Blinker, når der tilsluttes en enhed udstyret med HDMI; lyser,
når enheden er tilsluttet (side 17).
7 iPod iPhone iPad-indikator
Lyser, når en iPod/iPhone/iPad er tilsluttet, og indgangen
iPod/USB er valgt (side 27).
8 Fjernbetjeningssensor
Modtager signalerne fra fjernbetjeningen (se
Betjeningsområde for fjernbetjening på side 10).
9 MASTER VOLUME-drejeknap
10 STANDBY/ON
11 PHONES-tilslutning
Bruges til tilslutning af høretelefoner. Når høretelefonerne er
tilsluttet, kommer der ingen lyd ud af højttalerne.
Lyttetilstanden, hvor lyden kommer fra høretelefonerne, kan
kun vælges fra tilstanden PHONES SURR, STEREO eller
STEREO ALC (tilstanden S.R AIR kan også vælges med
ADAPTER-indgang).
12 Knapper for lyttetilstand
AUTO SURROUND/STREAM DIRECT – Skifter mellem
automatisk surroundtilstand (side 34) og Stream Directafspilning (side 35).
ALC/STANDARD SURR – Tryk for standarddekodning
og for at skifte mellem tilstandene 2 Pro Logic II,
2 Pro Logic IIx, 2 Pro Logic IIz og NEO:6 og tilstanden
automatisk kontrol af stereoniveau (side 34).
ADVANCED SURROUND – Skifter mellem de
forskellige surroundtilstande (side 35).
7
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 8 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
13 MCACC SETUP MIC-tilslutning
Bruges for at tilslutte en mikrofon, når den automatiske
MCACC-opsætning udføres (side 23).
14 iPod iPhone iPad/USB-terminal
Bruges for at tilslutte din Apple iPod eller USBmasselagerenhed som en lydkilde (side 22).
15 SOUND RETRIEVER AIR
Når der trykkes på knappen, skifter indgangen til ADAPTER,
og lyttetilstanden indstilles automatisk til S.R AIR (side 31).
16 iPod iPhone iPad DIRECT CONTROL
Skifter receiverens indgang til iPod og aktiverer iPodbetjening på din iPod (side 28).
Frontpaneldisplay
17 PHASE
Lyser, når fasestyring er tændt (side 36).
18 AUTO
Lyser, hvis funktionen for automatisk surround er tændt
(side 34).
19 Tuner-indikatorer
RDS – Lyser, når der modtages en RDS-udsendelse
(side 33).
ST – Lyser, hvis en stereo-FM-udsendelse modtages i
automatisk stereotilstand (side 32).
TUNE – Lyser ved en almindelig sendekanal.
PRESET – Viser, når en forudindstillet radiostation er
registreret eller hentet.
MEM – Blinker, når en radiostation er registreret.
kHz/MHz – Lyser, når tegndisplayet viser den AM/FMsendefrekvens, som modtages lige nu.
20 Højttalerindikatorer
Viser, om højttalersystemet er tændt eller ej (side 14).
21 Indikator for sleeptimer
Lyser, når receiveren er i sovetilstand (side 9).
22 Indikator for forudindstillet information eller
indgangssignal
Viser tunerens forudindstillede nummer eller
indgangssignaltypen osv.
23 Tegndisplay
Viser forskellige systeminformationer.
8
Da
24 DTS-indikatorer
DTS – Lyser, når der opdages en signalkilde med DTSkodede lydsignaler.
HD – Lyser, når der opdages en signalkilde med DTSEXPRESS eller DTS-HD-kodede lydsignaler.
ES – Lyser for at angive DTS-ES-dekodning.
96/24 – Lyser, når en signalkilde med DTS 96/24-kodede
lydsignaler registreres.
NEO:6 – Hvis en af NEO:6-tilstandene for receiveren er
tændt, lyser dette for at angive NEO:6-bearbejdning
(side 34).
25 Indikatorer for Dolby Digital
2 D – Lyser, når der opdages et Dolby Digital-kodet
signal.
2 D+ – Lyser, når der opdages en signalkilde med Dolby
Digital Plus-kodede lydsignaler.
2HD – Lyser, når der opdages en signalkilde med Dolby
TrueHD-kodede lydsignaler.
EX – Lyser for at angive Dolby Digital EX-dekodning.
2PLII(x) – Lyser for at angive 2Pro Logic II/2 Pro Logic
IIx-dekodning. Lyser slukker under 2 Pro Logic IIzdekodning (se Lyt til surroundsound på side 34 for flere
oplysninger om dette).
26 ADV.S.
Lyser, hvis en af tilstandene for avanceret surround er blevet
valgt (se Sådan bruges avanceret surround på side 35 for
yderligere informationer om dette).
27 SIGNAL SELECT-indikatorer
DIGITAL – Lyser, når et digitalt lydsignal er valgt. Blinker,
hvis et digitalt lydsignal er valgt og den valgte lydindgang
ikke er tilgængelig.
HDMI – Lyser, når et HDMI-signal er valgt. Blinker, hvis et
HDMI-signal er valgt og den valgte HDMI-indgang ikke er
tilgængelig.
28 Indikator for Up Mix/DIMMER
Lyser, når funktionen Up Mix er indstillet til ON (side 36).
Lyser også, når DIMMER er slået fra.
29 DIR.
Lyser, hvis tilstanden DIRECT eller PURE DIRECT er aktiveret
(side 35).
Fjern frontafdækningen
5V
MCACC
SETUP MIC
2.1 A
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
USB
Monter frontafdækningen
2
USB
MCACC
SETUP MIC
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
1
VSX-827_527_SYXCN_Da.book 9 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
• Knappen SHIFT bruges ikke med denne receiver.
Fjernbetjening
1 SLEEP
1
2
3
4
11
RECEIVER SLEEP
SOURCE
RECEIVER
Tryk for at ændre den tid, der skal gå, før receiveren bringes i
standby (30 min – 60 min – 90 min – Off). Du kan til hver en
tid kontrollere den resterende sovetid ved at trykke en gang
på SLEEP.
2  RECEIVER
INPUT
Tænder for receiveren eller bringer den i standby.
12
RECEIVER
Skifter, så fjernbetjeningen betjener receiveren (anvendes for
at vælge de hvide kommandoer over nummerknapperne
(MIDNIGHT osv.)). Denne knap bruges ligeledes til
opsætning af surroundsound (side 47) eller lydparametre
(side 37).
4 INPUT SELECT
Anvendes til at vælge indgangssignalkilde (side 25).
6
13
AUDIO
PARAMETER
6 Knapper for lyttetilstand
ENTER
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
TUNE
PRESET
PRESET
7
TOP
MENU
14
8
BAND
RETURN
MUTE
15
9
10
5 Knapper for indgangsfunktion
Anvendes til at vælge indgangssignalkilde (side 25). Du vil
kunne betjene andre enheder med fjernbetjeningen (side 55).
TOOLS
MENU
TUNE
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CLR
0
ENTER
CH
SHIFT
RECEIVER
16
AUTO/DIRECT – Skifter mellem automatisk
surroundtilstand (side 34) og Stream Direct-afspilning
(side 35).
ALC/STANDARD SURR – Tryk for standarddekodning
og for at skifte mellem tilstandene 2 Pro Logic II,
2 Pro Logic IIx, 2 Pro Logic IIz og NEO:6 og tilstanden
automatisk kontrol af stereoniveau (side 34).
ADV SURR – Skifter mellem de forskellige
surroundtilstande (side 35).
7 Knapper for receiver- og komponentfunktioner
Du kan få adgang til følgende knapbetjening, når du har valgt
den pågældende knap for indgangsfunktion (BD, DVD osv.).
Tryk på RECEIVER for at få adgang:
AUDIO PARAMETER – Bruges for at få adgang til
lydfunktionerne (side 37).
HOME MENU – Tryk for at få adgang til menuen Home
(side 47).
RETURN – Bekræft og afslut det aktuelle skærmbillede.
Dansk
5
3
Tryk på BD, DVD eller DVR/BDR for at få adgang:
TOP MENU – Viser diskens ”hoved”-menu på en Blu-ray
Disc/dvd.
HOME MENU – Viser skærmbilledet for HOME MENU.
RETURN – Bekræft og afslut det aktuelle skærmbillede.
MENU – Viser TOOLS-menuen på Blu-ray Discafspilleren.
Tryk på TUNER for at få adgang:
TOOLS – Gemmer stationer, så de kan genfindes
(side 32), bruges også til at ændre navnet (side 32).
BAND – Skifter mellem radiobåndene AM, FM ST
(stereo) og FM MONO (side 32).
PTY – Anvendes for at søge efter RDS-programtyper
(side 33).
Tryk på iPod/USB for at få adgang:
iPod CTRL – Skifter mellem iPod-funktioner og
receiverfunktioner (side 27).
8 /// (TUNE /, PRESET /), ENTER
Brug pilknapperne ved opsætning af
surroundsoundsystemet (side 47). Bruges ligeledes til at
betjene Blu-ray Disc/dvd-menuer/funktioner.
TUNE / kan bruges til at finde radiofrekvenser, og
PRESET / kan bruges til at vælge gemte radiostationer
(side 32).
9 Funktionsknapper for komponent
Hovedknapperne (,  osv.) anvendes til at betjene en
enhed, når du har valgt den ved hjælp af knapperne for
indgangskilde.
Du kan få adgang til funktionerne over disse knapper, når du
har valgt den tilsvarende knap for indgangsfunktion (BD,
DVD og CD). Disse knapper fungerer også som beskrevet
nedenfor.
Tryk på RECEIVER for at få adgang:
BASS +/–, TRE +/– – Bruges for at justere bas og diskant.
• Disse funktioner er deaktiveret, når lyttetilstanden er
indstillet til DIRECT eller PURE DIRECT.
• Når fronthøjttaleren er indstillet til SMALL i
højttalerindstillingen (eller automatisk under den
automatiske MCACC-opsætning) og X.Over er indstillet
til over 150 Hz, kan subwooferkanalens niveau justeres
ved at trykke på BASS +/– (side 48).
9
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
10 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
10 Nummerknapper og andre enhedsfunktioner
Brug nummerknapperne for direkte at vælge radiofrekvens
(side 32) eller spor på en cd osv. Der er andre knapper, som
du kan få adgang til, når du har trykket på RECEIVER . (For
eksempel MIDNIGHT osv.)
EQ – Tryk for at slå indstillingen for akustisk kalibrering
EQ (side 35) til/fra.
PHASE – Tryk for at tænde/slukke Phase Control
(side 36).
SIGNAL SEL – Tryk for at vælge lydindgangssignal for
enheden, som skal afspilles (side 25).
S.RETRIEVER – Tryk for at gendanne lyd med cd-kvalitet
til komprimerede lydkilder (side 35).
SB CH – Tryk for at vælge ON, AUTO eller OFF for
surroundback-kanalen (side 36).
CH SELECT – Tryk flere gange for at vælge en kanal, brug
så LEV +/– for at justere niveauet (side 49).
LEV +/– – Anvendes for at justere kanalniveauet.
MIDNIGHT – Skifter til lyttetilstanden Midnight eller
Loudness (side 37).
SPEAKERS – Se Ændring af højttalerterminaler på
side 14.
DIMMER – Gør displayet lysere eller mørkere. Lysstyrken
kan betjenes i fire trin.
11  SOURCE
Tryk for at tænde/slukke andre enheder, som er tilsluttet
receiveren (side 55).
12 TV CONTROL-knapper
Disse knapper er formålsbundet til at betjene det fjernsyn,
som er tildelt TV-knappen. Så hvis du kun har et tv tilsluttet
til systemet, tildeles det TV-knappen (side 56).
 – Anvendes for at tænde/slukke for tv’et.
INPUT – Anvendes til at vælge indgangssignalkilde for
fjernsynet.
CH +/– – Anvendes for at vælge kanaler.
VOL +/– – Anvendes for at justere fjernsynets lydstyrke.
13 +Favorite
Tryk, mens et musiknummer afspilles eller stoppes. Den
valgte sang registreres så i mappen foretrukne (side 41).
14 VOLUME +/–
Anvendes for at indstille lydstyrken.
15 MUTE
Bringer lyden i lydløs tilstand eller tænder for lyden igen.
10
Da
16 DISP
Ændrer visningen for denne enhed. Lyttetilstand, lydstyrke,
højttalersystem (VSX-827)/pre-out- (VSX-527) indstilling eller
indgangsnavn kan kontrolleres ved at vælge en
indgangskilde.
• Højttalersystemet/pre-out-indstillingen vises muligvis
afhængigt af den valgte indgangskilde.
Isætning af batterier
Batterierne, som følger med enheden, kan bruges til at
kontrollere grundlæggende betjeninger; de holder muligvis
ikke i særlig lang tid. Vi anbefaler, at du bruger alkaliske
batterier med en længere levetid.
Betjeningsområde for fjernbetjening
Fjernbetjeningen fungerer måske ikke som den skal under
følgende omstændigheder:
• Hvis der står noget mellem fjernbetjeningen og
receiverens fjernbetjeningssensor.
• Hvis direkte sollys eller lys fra lysstofrør lyser på
fjernbetjeningssensoren.
• Hvis receiveren står for tæt på en enhed, som udsender
infrarøde stråler.
• Hvis receiveren betjenes samtidigt med en anden enhed,
som ligeledes anvender infrarøde stråler.
30°
30°
FORSIGTIG
• Ukorrekt anvendelse af batterierne kan medføre farer som
lækage og sågar sprængning. Følg derfor følgende
forholdsregler:
- Brug aldrig nye og gamle batterier sammen.
- Sæt batterierne i, så plus- og minuspolerne svarer til
polaritetsmærkningen inden i batterirummet.
- Batterier med samme form kan have forskellige
spændinger. Brug ikke forskellige batterier sammen.
- Ved afhændelse af brugte batterier skal du følge
myndighedernes eller de miljømæssige bestemmelser,
som er gældende i dit land eller område.
- Brug ikke batterierne i direkte sollys eller andre
overordentligt varme steder, såsom inden i en bil eller i
nærheden af en radiator. Det kan få batterierne til at
lække, blive overophedet, eksplodere eller brænde. Det
kan ligeledes reducere batteriernes levetid eller ydelse.
7m
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
11 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 2:
Vigtigt
Tilslutning af udstyr
Højttalerapplikation
5.1-kanals-surroundsystem:
6.1-kanals-surroundsystem
(Surroundback):
R
R
L
L
C
C
SW
SW
SR
SR
SL
SB
SL
7.1-kanals-surroundsystem
(Surroundback):
Kun VSX-827: Du kan anvende højttalere, som er tilsluttet til Bhøjttalerterminalerne, til at lytte til stereoafspilning i et andet
rum. Se Ændring af højttalerterminaler på side 14 for
lyttemulighederne med denne opsætning.
• Du kan ikke tilslutte B-højttalerne, hvis du tilslutter
fronthøjdehøjttalerne i hovedzonen. Hvis du bruger Bhøjttalerne, vil afspilning med 5.1 kanaler derudover være
det maksimale i hovedzonen. (Der udsendes ingen lyd fra
surroundback-højttalerne.)
7.1-kanals-surroundsystem
(fronthøjde):
FHR
R
R
FHL
R
L
C
SR
L
L
Hovedzone
C
Højttaler B
SW
SW
SL
SBL
SBR
SR
SL
Det har en stor indflydelse på lydkvaliteten, hvor i rummet du
placerer dine højttalere. Følgende retningslinjer hjælper dig
med at få den bedste lyd ud af dit system.
• Det er bedst at vinkle højttalerne mod lyttepositionen.
Vinklen afhænger af rummets størrelse. Ved store rum er
vinklen mindre.
• Se i diagrammet nedenfor, hvordan de højttalere, som du
vil tilslutte, skal placeres.
SW
FHL
Dansk
Du kan nyde et surroundsoundsystem med op til 7.1 kanaler,
hvis du tilslutter de venstre og højre fronthøjttalere (L/R),
centerhøjttaleren (C), de venstre og højre surroundhøjttalere
(SL/SR), de venstre og højre surroundback-højttalere (SBL/
SBR) (eller de venstre og højre fronthøjdehøjttalere (FHL/
FHR)) og subwooferen (SW).
Et surroundsystem med 5.1 kanaler er det mest almindelige i
hjemmebiografer. For at opnå den bedst mulige
surroundsound, placeres højttalerne som vist nedenfor.
Nogle tip til forbedring af lydkvaliteten
• Kun VSX-827: Både surroundback-højttalerne og
fronthøjdehøjttalerne kan tilsluttes på samme tid. Hvis du
gør det, udsendes lyden enten fra fronthøjdehøjttalerne
eller surroundback-højttalerne afhængigt af, hvilken der er
valgt i indstillingen for Speaker System (se Indstilling af
højttalersystem (kun VSX-827) på side 50).
• Kun VSX-527: Der kræves en ekstra forstærker for at
tilslutte surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne.
Slut den ekstra forstærker til udgangene PRE OUT SURR
BACK/FRONT HEIGHT på enheden, og slut surroundbackeller fronthøjdehøjttalerne til den ekstra forstærker (se
Tilslut surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne (ved VSX527) på side 12).
FHR
C
L
R
30
30
120
SL
120
SR
60
SBL
SB
SBR
- Placer surroundhøjttalerne 120º fra centret. Hvis du (1)
bruger surroundback-højttaleren og (2) ikke bruger
fronthøjdehøjttalerne, anbefaler vi, at du placerer
surroundhøjttalerne lige ved siden af dig.
- Hvis du kun tilslutter en surroundback-højttaler, skal du
placere den direkte bag dig.
- Hvis surroundhøjttalerne ikke kan placeres direkte i
siden af lyttepositionen ved et 7.1 kanals-system, kan
surroundeffekten forbedres ved at slå funktionen Up Mix
fra (se Sådan indstilles Up Mix-funktionen på side 36).
• For at opnå den bedste stereoeffekt placeres
fronthøjttalerne 2 m til 3 m fra hinanden med samme
afstand til fjernsynet.
• Hvis du anvender en centerhøjttaler, placeres
fronthøjttalerne med en bredere vinkel. Hvis ikke, placeres
de i en mindre vinkel.
• Centerhøjttaleren placeres over eller under fjernsynet, så
det lyder som om at lyden fra centerhøjttaleren kommer
direkte fra fjernsynsskærmen. Sørg også for, at
centerhøjttaleren ikke krydser linjen fra den venstre
fronthøjttalers forkant til den højre fronthøjttalers forkant.
11
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
12 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
• Surround- og surroundback-højttalere placeres 60 cm til
90 cm højere end ørerne og skal pege lettere nedad. Sørg
for, at højttalerne ikke er rettet mod hinanden. For dvd-lyd
bør højttalerne være mere direkte bag lytteren end for
hjemmebiografafspilning.
• Sørg for, at surroundhøjttalerne ikke placeres længere væk
fra lyttepositionen end front- og centerhøjttalerne. Ellers
forringes surroundsoundeffekten.
• Placer de venstre og højre fronthøjdehøjttalere mindst en
meter direkte over de venstre og højre fronthøjttalere.
• Hvis du placerer højttalere omkring dit CRT TV, skal du
bruge skærmede højttalere eller placere højttalerne langt
nok væk fra dit CRT TV.
• Subwooferen kan placeres på gulvet. Det er ideelt, hvis de
andre højttalere placeres omkring øreniveau, når du lytter
til dem. Det anbefales ikke at placere højttalerne på gulvet
(undtagen subwooferen) eller at montere dem meget højt
oppe på væggen.
• Hvis du ikke tilslutter en subwoofer, skal du slutte
højttalere med lav frekvensgengivelse til frontkanalen
(subwooferens lavfrekvensenhed afspilles fra
fronthøjttaleren, så højttalerne kan blive ødelagt).
• Efter tilslutning skal du huske at udføre den
automatiske MCACC-procedure (indstilling af
højttaleromgivelser).
Se Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC) på
side 23.
FORSIGTIG
• Sørg for, at alle højttalere er installeret sikkert. Dette
forbedrer ikke bare lydkvaliteten, men reducerer ligeledes
risikoen for ødelæggelse eller skader på grund af, at
højttalerne væltes eller falder ned i tilfælde af eksterne
rystelser såsom jordskælv.
Receiveren fungerer med bare to stereohøjttalere
(fronthøjttalerne på billedet), men det anbefales at anvende
mindst tre højttalere, og en komplet opsætning giver den
bedste surroundsound.
Sørg for, at tilslutte den højre højttaler til den højre (R)
terminal og den venstre højttaler til den venstre (L) terminal.
Sørg ligeledes for, at de positive og negative (+/–) terminaler
på receiveren svarer til dem på højttalerne.
Du kan anvende højttalere med en nominel impedans på 6 
og 16 .
Sørg for, at alt er tilsluttet, før denne enhed sættes i stikdåsen.
Afisolerede kabeltilslutninger
1 De frie ledningsender snos.
2 Terminalen løsnes, og den snoede ledningsende føres
ind.
3 Terminalen spændes.
1
2
Da
3
10 mm
Slut kablerne til B-højttalernes terminaler på VSX-827 som vist
nedenfor:
1 De frie ledningsender snos.
2 Åbn terminalerne, og før den snoede ledningsende ind.
3 Slip terminalerne.
1
2
10 mm
12
FORSIGTIG
Tilslutning af højttalerne
3
• Disse højttalerterminaler leder FARLIG STRØMFØRENDE
spænding. For at forhindre risikoen for elektrisk stød når
højttalerkablerne tilsluttes eller kobles fra, trækkes
strømkablet ud af stikdåsen, før der røres ved uisolerede
dele.
• Sørg for, at hele den frie ledningsende er snoet godt
sammen og ført helt ind i højttalerterminalen. Hvis noget
af det afisolerede højttalerkabel rører ved bagpanelet, kan
det medføre, at strømmen afbrydes som en
sikkerhedsforanstaltning.
Tilslut surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne
(ved VSX-827)
Indstillingen for højttalersystemet skal indstilles, hvis
tilslutningerne ovenfor udføres. Vælg Surr.Back, hvis
surroundback-højttaleren tilsluttes, og Height, hvis
fronthøjdehøjttaleren tilsluttes (hvis hverken surroundbackhøjttaleren eller fronthøjdehøjttaleren tilsluttes, vil begge
indstillinger kunne bruges) (se Indstilling af højttalersystem
(kun VSX-827) på side 50).
• Hvis du kun bruger en surroundback-højttaler, skal du
slutte den til SURROUND BACK L (Single)-terminalerne.
Tilslut surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne
(ved VSX-527)
Tilslut udgangene PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT på
enheden og den ekstra forstærker for at tilføje en
surroundback- eller fronthøjdehøjttaler.
Pre-out-indstillingen skal indstilles, hvis tilslutningerne
ovenfor udføres. Vælg Surr.Back, hvis surroundbackhøjttaleren tilsluttes, og Height, hvis fronthøjdehøjttaleren
tilsluttes (hvis hverken surroundback-højttaleren eller
fronthøjdehøjttaleren tilsluttes, vil begge indstillinger kunne
bruges) (se Indstillingen Pre Out (kun VSX-527) på side 51).
• Du kan ligeledes anvende en ekstra forstærker ved
surroundback-kanalernes pre-out-tilslutninger til en enkelt
højttaler. I dette tilfælde tilsluttes forstærkeren kun i den
venstre (L (Single)) terminal.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
13 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Tilslutningsdiagram for VSX-827
Tilslutningsdiagram for VSX-527
Fronthøjdeterminalerne kan også bruges til højttaler B.
Subwoofer
Front højre
Front venstre
Center
Fronthøjdeindstilling
Fronthøjde venstre
Fronthøjde højre
LINE LEVEL
INPUT
Højttaler-B-indstilling
Højttaler B – venstre
Højttaler B – højre
HDMI
Front venstre
Front højre
OUT
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
ASSIGNABLE
OPTICAL
ASSIGNABLE
Center
DVD
SAT/CBL
PREOUT
BD
GAME
DVR/BDR
SUBWOOFER
IN 1
(CD)
VIDEO
IN 1
(TV)
Dansk
Subwoofer
PRE OUT
LINE LEVEL
INPUT
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
SURR BACK/
L FRONT HEIGHT
(Single)
PRE OUT
R
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
ASSIGNABLE
OPTICAL
SAT/CBL
PREOUT
GAME
DVR/BDR
SUBWOOFER
BD
IN 1
(CD)
VIDEO
IN 1
(TV)
MONITOR SAT/CBL
OUT
IN
DVD
IN
PRE OUT
DVD
SUB WOOFER
ASSIGNABLE
SURROUND
R
L
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
AUDIO
SAT/CBL
IN
A
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
SURROUND BACK
R
L(Single)
L
IN
FRONT HEIGHT/
R
PR
DVD
ONENT VIDEO
SAT/CBL ANALOG IN 1
(CD)
FRONT
R L
ASSIGNABLE
FM UNBAL
75
Class 2 Wiring
SPEAKERS A
L
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SURROUND
R
L
CENTER
Surround venstre
Surroundback- eller
fronthøjdehøjttalere
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
CENTER
SELECTABLE SEE INSTRUCTION MANUAL
FRONT HEIGHT
R
L
SPEAKERS
SELECTABLE VOIR LE MODE D’EMPLOI
Højre
Surround højre
SURROUND
R
L
R
PB
FRONT
R L
Surround højre
B
CENTER
L
75
AUDIO
SURROUND BACK
R
L
AM LOOP
DVD
IN
FRONT
SAT/CBL ANALOG IN 1 (CD) FM UNBAL
VIDEO
ADAPTER PORT
R
AM LOOP
PREOUTL
SURR BACK/
IN
FRONT HEIGHT
R
ASSIGNABLE
DVD
ANTENNA
Surroundback Surroundback
højre
venstre
R
Surround venstre
Hvis du kun bruger en surroundback-højttaler, skal du
slutte den til SURROUND BACK L (Single)-terminalerne.
Venstre
L
ANALOG
AUDIO IN
SPEAKER
R
SPEAKER
L
Forstærker for surroundbackeller fronthøjdekanal
13
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
14 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Ændring af højttalerterminaler
Brug knappen SPEAKERS for at slå højttalersystemet til eller
fra. Hvis SP OFF er valgt, udsendes ingen lyd fra højttalerne,
som er sluttet til receiveren.
Kun VSX-827: Hvis du har valgt Surr.Back under Indstilling af
højttalersystem (kun VSX-827) på side 50, kan du skifte
mellem højttalerne ved hjælp af knappen SPEAKERS. Hvis
du har valgt Height, vil knappen blot slå dine
hovedhøjttalerterminaler til og fra. Mulighederne nedenfor er
kun til indstilling af Surr.Back.
Om HDMI
Kabeltilslutninger
Sørg for, at kablerne ikke lægges hen over enheden (som vist
på billedet). Hvis det sker, kan det magnetiske felt, som
produceres af transformerne i enheden, forårsage en
brummende lyd fra højttalerne.
 Brug knappen SPEAKERS på frontpanelet for at vælge
en indstilling for højttalerterminal.
SPEAKERS
DIMMER
DISPLAY
Vigtigt
Tryk flere gange for at vælge en funktion for
højttalerterminalen:
• SPA – Lyden udsendes fra højttalerne, som er sluttet til
A-højttalerterminalerne og PRE OUT SURR BACK/FRONT
HEIGHT (kun VSX-527) (afspilning med flere kanaler er
muligt).
• SPB (kun VSX-827) – Lyd udsendes fra de to højttalere,
som er sluttet til B-højttalerterminalerne (kun
stereoafspilning er mulig).
• SPAB (kun VSX-827) – Lyden udsendes fra Ahøjttalerterminalerne, de to højttalere i Bhøjttalerterminalerne og subwooferen. Kilder med flere
kanaler nedmikses kun, hvis tilstanden STEREO eller
STEREO ALC er valgt for stereoudgang fra A- og Bhøjttalerterminalerne.
• SP – Der udsendes ingen lyd fra højttalerne.
Bemærk
• Kun VSX-827: Det, der udsendes fra subwooferen,
afhænger af de indstillinger, som du lavede i
Højttalerindstilling på side 47. Men hvis SPB er valgt
ovenfor, høres der ingen lyd fra subwooferen (LFE-kanalen
nedmikses ikke).
• Alle højttalerterminaler slås fra (SP), når der er tilsluttet
hovedtelefoner. SPB kan vælges, selvom der er tilsluttet
hovedtelefoner for VSX-827.
14
Da
• Før tilslutningerne udføres eller ændres, slukkes for
strømmen, og strømkablet trækkes ud af stikkontakten.
• Enheden bringes i standby, før stikket trækkes ud af
stikdåsen.
HDMI-kabler
Både video- og lydsignaler kan overføres samtidigt med et
kabel. Hvis afspilleren og tv’et tilsluttes via receiveren, skal
der til begge tilslutninger bruges HDMI-kabler.
HDM
I
Sørg for at tilslutte terminalen i den rigtige retning.
Bemærk
• Indstil HDMI-parameteren i Sådan indstilles
lydfunktionerne på side 37 til THRU (THROUGH), og indstil
indgangssignalet i Sådan vælges lydindgangssignal på
side 25 til HDMI, hvis du vil høre HDMI-lydudgangen fra
tv’et (der høres ingen lyd fra receiveren).
• Hvis videosignalet ikke vises på dit tv, kan du prøve at
justere opløsningsindstillingerne på enheden eller
skærmen. Bemærk, at nogle enheder (såsom
videospilenheder) har opløsninger, som måske ikke kan
vises. Er det tilfældet, anvendes en (analog) sammensat
(composite) tilslutning.
• Hvis videosignalet fra HDMI er 480i, 480p, 576i eller 576p,
kan multi-kanals-PCM-lyd og HD-lyd ikke modtages.
HDMI-forbindelsen overfører ukomprimeret digital video
samt stort set alle former for digital lyd, som den tilsluttede
enhed er kompatibel med, inklusive dvd-video, dvd-lyd,
SACD, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master
Audio (se nedenfor for begrænsninger), video-cd/super VCD
og cd.
Denne receiver har High-Definition Multimedia Interface
(HDMI®/™)-teknologi.
Denne receiver understøtter funktionerne, som beskrives
nedenfor gennem HDMI-tilslutninger.
• Digital overførsel af ukomprimeret video (indhold
beskyttes af HDCP (1080p/24, 1080p/60 osv.))
• 3D-signaloverførsel
• Deep Color-signaloverførsel
• x.v.Color-signaloverførsel
• Audio Return Channel
• Indgang af lineære, digitale PCM-lydsignaler (192 kHz eller
mindre) for op til 8 kanaler
• Indgang af følgende digitale lydformater:
– Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, lyd med høj
bithastighed (Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio), dvdlyd, cd, SACD (kun DSD 2 kanals), video-cd, super VCD
• Synkroniseret betjening med enheder ved hjælp af
funktionen Control med HDMI (se Funktionen Control med
HDMI på side 53).
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
15 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
”x.v.Color” og
Sony Corporation.
er varemærker tilhørende
Koaksiale, digitale lydkabler eller optiske kabler, som fås i
handlen, bør anvendes for at tilslutte digitale enheder til
receiveren.
Koaksialt digitalt
lydkabel
COA
XIA
IN L
Brug komponentvideokabler for at få den bedst mulige
farvegengivelse af videokilden. Farvesignalet fra fjernsynet
deles op i luminanssignal (Y) og farvesignaler (PB og PR),
hvorefter det udsendes. På den måde undgås interferens
mellem signalerne.
CO
OPT
ICA
IN L
Y
Grøn (Y)
MP
ON
EN
TV
IDE
PB
O
PR
Optisk kabel
Bemærk
• Ved tilslutning af optiske kabler skal du passe på ikke at
ødelægge klappen, som beskytter den optiske stikkontakt,
når du sætter stikket i.
• Optiske kabler rulles løst sammen ved opbevaring. Kablet
kan blive ødelagt, hvis det bøjes om skarpe hjørner.
• Du kan ligeledes anvende et standard-RCA-videokabel for
koaksiale, digitale forbindelser.
Blå (PB)
Rød (PR)
Videokabler
Analoge lydkabler
Brug stereo-RCA-phonokabler for at tilslutte analoge
lydenheder. Disse kabler er typisk røde og hvide. De røde stik
tilsluttes til terminalerne R (højre) og de hvide stik til
terminalerne L (venstre).
Hvid (Venstre)
Komponentvideokabel (kun VSX-827)
Digitale lydkabler
Dansk
Bemærk
• Brug et Højhastigheds HDMI®/™-kabel. Hvis du bruger et
andet HDMI-kabel end et Højhastigheds HDMI®/™-kabel,
fungerer det muligvis ikke korrekt.
• Hvis der tilsluttes et HDMI-kabel med en indbygget
equalizer, fungerer den muligvis ikke ordentligt.
• 3D, Deep Color, x.v.Color-signaloverførsel og Audio Return
Channel er kun muligt ved tilslutning til en kompatibel
enhed.
• Digitale lydoverførsler af HDMI-format kræver længere tid
for at blive opdaget. Derfor kan lyden blive afbrudt, når du
skifter mellem lydformater eller starter afspilning.
• Hvis du under afspilning tænder/slukker for enheden, som
er sluttet til denne enheds HDMI OUT-terminal, eller hvis
du tilslutter/frakobler HDMI-kablet under afspilning, kan
det medføre støj eller lydafbrydelse.
Termerne HDMI, High-Definition Multimedia Interface og
HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre lande.
Standard-RCA-videokabler
Disse kabler er den mest almindelige type videotilslutning og
anvendes til tilslutning til de sammensatte videoterminaler.
De gule stik adskiller dem fra kabler til lyd.
L
R
VID
EO
AUD
IO
Gul
Rød (Højre)
15
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
16 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Om videokonverteren (kun VSX-827)
Denne videokonverter garanterer, at alle videokilder
udsendes gennem HDMI OUT-terminalen.
Afspilningsenhed
Terminal til tilslutning med kildeenhed
IN
IN
IN
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
HDMI
VIDEO
• Hvis videosignalet ikke vises på dit tv, kan du prøve at
justere opløsningsindstillingerne på enheden eller
skærmen. Bemærk, at nogle enheder (såsom
videospilenheder) har opløsninger, som måske ikke bliver
konverteret. Hvis det er tilfældet, kan du prøve at skifte til
videokonvertering OFF (see Videokonverter på side 50).
• Signalindgangsopløsningerne, som kan konverteres fra
komponentvideoindgangen til HDMI-udgang, er 480i/576i,
480p/576p, 720p og 1080i. 1080p-signalet kan ikke
konverteres.
Om tilslutning af videoudgange
(kun VSX-527)
Denne receiver er ikke forsynet med en videokonverter. Hvis
du bruger HDMI-kabler for at slutte til indgangsenheden, skal
du bruge de samme kabler for at slutte til tv’et.
De modtagne signaler fra enhedens analoge (sammensatte)
videoindgange udsendes ikke fra HDMI OUT-terminalen.
Afspilningsenhed
Dette produkt bruger kopieringsbeskyttelsesteknologi, som
er beskyttet i amerikanske patenter og andre immaterielle
ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse
engineering eller demontering er forbudt.
IN
IN
HDMI
VIDEO
OUT
MONITOR
OUT
Terminal til tilslutning med
kildeenhed
MONITOR
OUT
OUT
Terminal til tilslutning med
tv-skærm
HDMI
VIDEO
Terminal til tilslutning med tv-skærm
HDMI
VIDEO
Displayet på skærmen
vises ikke.
Displayet på
skærmen vises ikke.
Tv
Videosignaler kan udsendes.
Bemærk
• Hvis flere videoenheder er tildelt til samme
indgangsfunktion, prioriterer konverteren først HDMI,
komponent, så sammensat (i den rækkefølge).
16
Da
Tv
Videosignaler kan udsendes.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
17 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan tilsluttes dit tv og afspilningsenheder
Dvd-afspiller
HDMI/DVI-kompatible komponenter
Blu-ray Disc-afspiller
Tilslutning ved hjælp af HDMI
HDMI OUT
HDMI OUT
Spillekonsol
Dvd-optager, Blu-ray
Disc-optager
Set-top-boks
Dansk
Hvis du har en enhed (Blu-ray Disc-afspiller osv.), som er
udstyret med HDMI eller DVI (med HDCP), kan du tilslutte
den til receiveren ved hjælp af et almindeligt HDMI-kabel.
Hvis tv’et og afspilningsenhederne understøtter funktionen
Control med HDMI, kan de komfortable funktioner
Control med HDMI bruges (se Funktionen Control med
HDMI på side 53).
• Følgende forbindelse/indstilling kræves for at høre lyden
fra tv’et over receiveren.
- Hvis tv’et ikke understøtter funktionen HDMI Audio
Return Channel, tilsluttes receiveren og tv’et med
lydkabler (som vist).
- Hvis tv’et understøtter funktionen HDMI Audio Return
Channel, kommer lyden fra tv’et ind i receiveren via
HDMI-terminalen, så der er ingen grund til at tilslutte
et lydkabel. I dette tilfælde indstilles ARC ved HDMI
Setup til ON (se HDMI-opsætning på side 53).
Videokomponent
HDMI
OUT
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
OPTICAL
IN1 (TV)
ASSIGNABLE
HDMI
OUT
OPTICAL
ASSIGNABLE
DVD
SAT/CBL
BD
HDMI IN
GAME
IN 1
(CD)
VIDEO
DVR/BDR
IN 1
(TV)
PRE OUT
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
Bemærk
• Opsætning af analog lydindgang er nødvendig for at
kunne høre lyden fra et tv, som er sluttet til receiveren
ved hjælp af et analogt lydkabel (se Menu for
indgangstildeling på side 50).
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
AUDIO
VIDEO
MONITOR SAT/CBL
OUT
IN
A
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
SURROUND BACK
R
L(Single)
AM LOOP
DVD
IN
L
IN
R
IN 1
(DVD)
VSX-827
ASSIGNABLE
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
DVD
SAT/CBL ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
ASSIGNABLE
ATTENTION:
CAUTION:
SELE
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SPEAKERS
SELE
ANALOG
IN1 (CD)
HDMI IN
R
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Vælg en
Hvis tv’et ikke understøtter
funktionen HDMI Audio
Return Channel, kræves
denne forbindelse for at
høre tv’ets lyd over
receiveren.
HDMI/DVI-kompatibelt tv
17
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
18 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan tilsluttes dit tv uden HDMI-indgang
I dette diagram vises tilslutninger for et tv (uden HDMIindgang) og dvd-afspiller (eller anden afspilningsenhed) til
receiveren.
• Ved disse tilslutninger udsendes billedet ikke på tv’et,
selvom dvd-afspilleren er tilsluttet med et HDMI-kabel.
Tilslut dvd-afspillerens videosignaler ved hjælp af et
sammensat (composite) kabel.
• For at kunne høre HD-lyd med denne receiver skal du
tilslutte et HDMI-kabel og bruge et analogt videokabel til
videosignalindgang.
Afhængigt af afspilleren kan videosignaler muligvis ikke
udsendes til både HDMI og andre videoudgange
(composite osv.) samtidigt, og det kan blive nødvendigt
at lave videoudgangsindstillinger. Se brugsanvisningen,
som følger med din afspiller, hvis du vil vide mere.
Dvd-afspiller
Set-top-boks
Vælg en
VIDEO OUT
ANALOG AUDIO OUT
R
Vælg en
VIDEO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
HDMI OUT
L
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
ANALOG AUDIO OUT
R
L
Vigtigt
• Hvis receiveren og tv’et er tilsluttet med et sammensat
(composite) kabel, kan OSD-funktionen, som viser
receiverens indstillinger, funktioner osv. på tv-skærmen,
ikke bruges. I dette tilfælde bruges receiverens
frontpaneldisplay, mens de forskellige funktioner
udføres og indstillinger laves.
Bemærk
• Opsætning af analog lydindgang er nødvendig for at
kunne høre lyden fra et tv, som er sluttet til receiveren
ved hjælp af et analogt lydkabel (se Menu for
indgangstildeling på side 50).
• Der kan kun tilsluttes en komponent til både den optiske
indgangsterminal og koaksiale indgangsterminal. Hvis
der tilsluttes andre enheder, skal der bruges en anden
metode for at tilslutte lyden.
For at kunne høre lyden fra kildekomponenten, som er
sluttet til receiveren ved hjælp af et optisk kabel eller et
koaksialt kabel, skal du først skifte til DVD (dvd-afspiller)
eller SAT/CBL (set-top-boks) og derefter trykke på
RECEIVER og SIGNAL SEL for at vælge lydsignalet O1
(OPTICAL1) eller C1 (COAXIAL1) (se Sådan vælges
lydindgangssignal på side 25).
HDMI
OUT
ASSIGNABLE
DVD
BD
GAME
IN 1
VIDEO
DVR/BDR
(CD)
OPTICAL
IN1 (TV)
IN 1
(TV)
PRE OUT
COAXIAL
IN1 (CD)
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
AUDIO
VIDEO
MONITOR
OUT
MONITOR
OUT
SAT/CBL
IN
A
R
FRONT
CENTER
L
SURROUND
R
L
SURROUND BACK
R
L(Single)
AM LOOP
DVD
IN
L
IN
R
IN 1
(DVD)
ASSIGNABLE
VSX-827
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO
DVD
DVD
IN
SAT/CBL IN
SAT/CBL
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
ASSIGNABLE
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SELECTABLE
SPEAKERS
SELECTABLE
ANALOG
IN1 (CD)
Denne tilslutning er
nødvendig for at lytte til
lyden fra tv’et over
receiveren.
R
L
ANALOG AUDIO OUT
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Vælg en
Tv
Da
OPTICAL
ASSIGNABLE
VIDEO IN
18
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
HDMI
DVD IN
SAT/CBL
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
19 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan tilsluttes din dvd-afspiller uden HDMIudgang (kun VSX-827)
Bemærk
• Opsætning af analog lydindgang er nødvendig for at
kunne høre lyden fra et tv, som er sluttet til receiveren
ved hjælp af et analogt lydkabel (se Menu for
indgangstildeling på side 50).
• Der kan kun tilsluttes en komponent til både den optiske
indgangsterminal og koaksiale indgangsterminal. Hvis
der tilsluttes andre enheder, skal der bruges en anden
metode for at tilslutte lyden.
For at kunne høre lyden fra kildekomponenten, som er
sluttet til receiveren ved hjælp af et optisk kabel eller et
koaksialt kabel, skal du først skifte til DVD (dvd-afspiller)
eller SAT/CBL (set-top-boks) og derefter trykke på
RECEIVER og SIGNAL SEL for at vælge lydsignalet O1
(OPTICAL1) eller C1 (COAXIAL1) (se Sådan vælges
lydindgangssignal på side 25).
Dvd-afspiller
Vælg en
Vælg en
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PB
PR
Set-top-boks
ANALOG AUDIO OUT
VIDEO OUT
R
L
Vælg en
VIDEO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
COAXIAL
OPTICAL
ANALOG AUDIO OUT
R
L
Dansk
I dette diagram vises tilslutninger for et tv (med HDMIindgang) og dvd-afspiller (eller anden afspilningsenhed
uden HDMI-udgang) til receiveren.
• Følgende forbindelse/indstilling kræves for at høre lyden
fra tv’et over receiveren.
- Hvis tv’et ikke understøtter funktionen HDMI Audio
Return Channel, tilsluttes receiveren og tv’et med
lydkabler (som vist).
- Hvis tv’et understøtter funktionen HDMI Audio Return
Channel, kommer lyden fra tv’et ind i receiveren via
HDMI-terminalen, så der er ingen grund til at tilslutte
et lydkabel. I dette tilfælde indstilles ARC ved HDMI
Setup til ON (se HDMI-opsætning på side 53).
HDMI
OUT
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
ASSIGNABLE
HDMI
OUT
OPTICAL
OPTICAL
IN1 (TV)
ASSIGNABLE
DVD
SAT/CBL
BD
GAME
IN 1
VIDEO
DVR/BDR
(CD)
IN 1
(TV)
PRE OUT
COAXIAL
IN1 (CD)
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
AUDIO
VIDEO
MONITOR
SAT/CBL
OUT
IN
SAT/CBL
IN
A
R
FRONT
CENTER
L
SURROUND
R
L
SURROUND BACK
R
AM LOOP
DVD
IN
L
IN
R
IN 1
(DVD)
ASSIGNABLE
Y
PB
PR
DVD
SAT/CBL
COMPONENT VIDEO
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
ASSIGNABLE
DVD IN SAT/CBL
IN
CAUTION:
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SELECTABLE
SPEAKERS
ANALOG
IN1 (CD)
R
L
ANALOG AUDIO OUT
HDMI IN
L(Single)
Hvis tv’et ikke
understøtter
funktionen HDMI
Audio Return Channel,
kræves denne
forbindelse for at høre
tv’ets lyd over
receiveren.
SELECTABLE
OPTICAL
DIGITAL AUDIO OUT
Vælg en
HDMI/DVI-kompatibelt tv
19
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
20 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Tilslutning af valgfri Bluetooth® ADAPTER
Hvis Bluetooth ADAPTER (Pioneer-modelnr. AS-BT100 eller
AS-BT200) sluttes til denne enhed, kan du bruge et produkt
med trådløs Bluetooth-teknologi (mobiltelefon, digital
musikafspiller osv.), så du kan høre musik trådløst.
 Slut en Bluetooth ADAPTER til ADAPTER PORTterminalen på bagpanelet.
• For instruktioner om afspilning af en enhed med trådløs
Bluetooth-teknologi se Sådan parres Bluetooth ADAPTER og
en enhed med trådløs Bluetooth-teknologi på side 30.
Tilslutning til netværket gennem LANgrænseflade
Du kan lytte til internetradiostationer, hvis du slutter denne
receiver til netværket via LAN-terminalen. For at lytte til
internetradiostationer skal du underskrive en kontrakt med
en internetserviceudbyder (ISP) først.
Når du tilslutter på denne måde, kan du afspille lydfiler, som
er gemt på komponenterne i det lokale netværk, inklusive din
computer.
Internet
Modem
Vigtigt
Router
• Du må ikke flytte receiveren, når Bluetooth ADAPTER er
tilsluttet. Det kan medføre skader eller mangelfuld
forbindelse.
HDMI
OUT
WAN
LAN
Pc
LAN (10/100)
IN
1
Til LAN-port
2
3
DVD
SAT/CBL
BD
GAME
DVR/BDR
VIDEO
PRE OUT
LAN-kabel (sælges separat)
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
SURR BACK/
L FRONT HEIGHT
(Single)
PRE OUT
R
ANTENNA
VSX-527
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ASSIGNABLE
R
FRONT
L
CEN
AM LOOP
SAT/CBL
L
DVD
IN
DVR/BDR
GAME
IN 1
(CD)
VIDEO
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
R
DVD
SAT/CBL ANALOG IN 1 (CD) FM UNBAL
ASSIGNABLE
VIDEO
BD
PRE OUT
IN
MONITOR SAT/CBL
OUT
IN
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
75
AUDIO
SURR BACK/
L FRONT HEIGHT
SPEAKERS
(Single)
VSX-527
PRE OUT
R
ANTENNA
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
R
FRONT
L
CENTER
SURROUND
R
L
AM LOOP
L
Bluetooth® ADAPTER
IN
DVD
IN
R
DVD
SAT/CBL ANALOG IN 1 (CD) FM UNBAL
ASSIGNABLE
VIDEO
20
Da
AUDIO
75
SPEAKERS A
CAUTION:
AT
SPEAKER IMPEDANCE ENC
6
6 -16 .
Tilslut LAN-terminalen på denne receiver til LAN-terminalen
på din router (med eller uden den indbyggede DHCPserverfunktion) ved hjælp af et lige LAN-kabel (CAT 5 eller
højere).
Tænd for DHCP-serverfunktionen på din router. Hvis din
router ikke har den indbyggede DHCP-serverfunktion, skal
netværket opsættes manuelt. For detaljer henvises til
Netværksopsætningsmenu på side 41.
Bemærk
• Se brugsanvisningen for udstyret, da det tilsluttede udstyr
og tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af dit
internetmiljø.
• Hvis du bruger en bredbåndsinternetforbindelse, kræves
en kontrakt med en internetserviceudbyder. Kontakt din
nærmeste internetserviceudbyder, hvis du vil vide mere.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
21 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Tilslutning af antenner
Tilslut AM-rammeantennen og FM-kabelantennen som vist
nedenfor. For at forbedre modtagelsen og lydkvaliteten
tilsluttes luftantennen (se Anvendelse af luftantenne
nedenfor).
Anvendelse af luftantenne
Tilslutning af USB-enhed
Sådan forbedres FM-modtagelsen
Du kan afspille lyd- og fotofiler ved at tilslutte USB-enheder til
receiveren.
Brug en PAL-tilslutning (medfølger ikke) for at tilslutte en
ekstern FM-antenne.
 Bring receiveren i standby, og tilslut derefter din USBenhed til USB-terminalen på receiverens frontpanel.
• Denne receiver understøtter ikke USB-hub.
• Se Sådan afspilles en USB-enhed på side 28 for
instruktioner om afspilning af USB-enheden.
HDMI
Dansk
One-touch PAL-tilslutning
iPod iPhone iPad
2
ANTENNA
FM UNBAL
75
AM LOOP
75  koaksialt kabel
BAND
TUNER EDIT
ALC/
TO SURROUND/
REAM DIRECT STANDARD SURR
CONTROL
ADVANCED
SURROUND
TUNE ON / OFF
SOUND
RETRIEVER AIR
PRESET
ENTER
iPod iPhone iPad
DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
Sådan forbedres AM-modtagelsen
4
3
FM UNBAL
75
1
Tilslut et 5 meter til 6 meter langt kunststofbelagt kabel til
AM-antenneterminalen sammen med den medleverede AMrammeantenne.
For at opnå den bedst mulige modtagelse udspændes kablet
horisontalt udendørs.
USB
MCACC
SETUP MIC
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
USB-lagerenhed
ANTENNA
1 Åbn terminalerne, før et kabel helt ind i hver terminal,
og slip så terminalerne for at fastgøre AMantennekablerne.
Udendørsantenne
AM LOOP
2 Fastgør AM-rammeantennen til det medfølgende stativ.
Antennen fastgøres til foden ved at bøje i den retning, som er
angivet med pilen og derefter hæfte rammen fast på foden.
3 Placer AM-antennen på en flad overflade i den retning,
som giver den bedste modtagelse.
4 Tilslut FM-ledningsantennen til FM-antennesoklen.
For at opnå det bedste resultat trækkes FM-antennen helt ud
og fastgøres til en væg eller en dørkarm. Den må ikke være
rullet sammen.
Indendørsantenne
(kunststofbelagt)
5 m til 6 m
21
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
22 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Tilslutning af iPod
Tilslutning af receiveren
Denne receiver har en dedikeret iPod-terminal, som gør det
muligt for dig at styre afspilning af lydindhold på din iPod ved
hjælp af funktionerne på receiveren.
 Bring receiveren i standby, og brug derefter iPod-kablet
for at slutte din iPod til iPod iPhone iPad USB-terminalen på
receiverens frontpanel.
• Kun VSX-527: iPod-kablet følger ikke med receiveren. iPodkablet fra Pioneer sælges separat under artikelnummer
L308102013030-IL. Kontakt Pioneers afdeling for
kundesupport for flere informationer om køb af iPod-kabel.
• Kablet, som følger med din iPod, kan også bruges til at
tilslutte iPod’en. Tilslut iPod-terminalen og iPod iPhone
iPad USB-terminalen på receiveren. Videoer og billeder på
din iPod kan ikke vises ved hjælp af denne forbindelse.
• For kabeltilslutning henvises ligeledes til
betjeningsvejledningen for din iPod.
• Se Sådan afspilles en iPod på side 27 for instruktioner om
afspilning af iPod.
HDMI
CONTROL
BAND
TUNER EDIT
TO SURROUND/
ALC/
REAM DIRECT STANDARD SURR
ADVANCED
SURROUND
ON / OFF
TUNE
SOUND
RETRIEVER AIR
PRESET
Receiveren tilsluttes først, når alle enheder er tilsluttet til
receiveren, inklusive højttalerne.
iPod iPhone iPad
FORSIGTIG
ENTER
iPod iPhone iPad
DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
USB
MCACC
SETUP MIC
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
iPod-kabel
(VSX-827: medfølger/
VSX-527: sælges separat)
iPod/iPhone/iPad
• Tag fat i strømkablet ved stikket. Træk ikke stikket ud ved at
hive i kablet, og rør aldrig ved kablet, hvis du har våde
hænder, da det kan medføre kortslutning eller kan give
elektrisk stød. Placer ikke enheden, møbler eller andet på
strømkablet, og klem ikke kablet på nogen måde. Slå aldrig
knude på kablet, og bind det aldrig sammen med andre
kabler. Strømkabler bør anbringes, så det ikke er muligt at
træde på dem. Et beskadiget strømkabel kan forårsage
brand eller kan give elektrisk stød. Kontroller strømkablet
en gang imellem. Hvis det er beskadiget, må du spørge det
nærmeste uafhængige Pioneer-autoriserede
servicecenter, om du kan få et nyt.
• Brug kun det strømkabel, som følger med enheden.
• Brug ikke det medfølgende strømkabel til andre formål
end dem, som er beskrevet nedenfor.
• Receiveren bør kobles fra ved at trække strømstikket ud af
stikkontakten, når den ikke anvendes regelmæssigt, f.eks.
når du er på ferie.
Bemærk
• Når denne receiver er tilsluttet til en stikkontakt, starter en
HDMI-initialiseringsproces på 2 sekunder til 10 sekunder.
Det er ikke muligt at foretage noget under denne proces.
Indikatoren HDMI på frontpaneldisplayet blinker under
denne proces, og du kan tænde for receiveren, når den
ikke blinker mere. Hvis du OFF Control med HDMI, kan du
springe denne proces over. For detaljer om funktionen
Control med HDMI se HDMI-opsætning på side 53.
1 Slut det medfølgende strømkabel til AC IN-tilslutningen
bag på receiveren.
2 Slut den anden ende til en stikkontakt.
22
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
23 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 3:
Grundopsætning
Annullering af automatisk slukning
Annullering af demodisplay
HDMI
BAND
TUNER EDIT
ALC/
TO SURROUND/
REAM DIRECT STANDARD SURR
CONTROL
ADVANCED
SURROUND
TUNE ON / OFF
SOUND
RETRIEVER AIR
Opsætningen Auto Multi-Channel Acoustic Calibration
(MCACC) måler de akustiske egenskaber for lytteområdet,
idet der tages højde for baggrundsstøj, højttalerstørrelse og afstand, og test af både kanalforsinkelse og kanalniveau. Når
du har indstillet mikrofonen, som leveres sammen med
systemet, anvender receiveren informationerne fra en række
testtoner for at optimere højttalerindstillingerne og korrigere
til netop dit rum.
FORSIGTIG
• Testtonerne, som anvendes ved den automatiske MCACCopsætning, udsendes ved meget høj lydstyrke.
Vigtigt
• Der vises ikke noget display på skærmen, hvis du har
tilsluttet til fjernsynet ved hjælp af composite-udgangen.
Brug HDMI-tilslutning for automatisk MCACC-opsætning.
• Den automatiske MCACC-opsætning sletter alle
eksisterende højttalerindstillinger, du har lavet.
• Hvis du vil bruge den automatiske MCACC-opsætning, bør
indgangen NETRADIO, M.SERVER, FAVORITE, iPod/USB
eller ADAPTER ikke være valgt som indgangskilde.
ENTER
iPod iPhone iPad
DIRECT CONTROL
MASTER
VOLUME
USB
MCACC
SETUP MIC
VIDEO
iPod
iPhone
iPad
Displayet på frontpanelet viser forskellige informationer
(demodisplay), når receiveren ikke bruges.
Du kan slukke for demodisplayet. For detaljer henvises til
Menuen FL Demo Mode på side 52.
• Demotilstand annulleres automatisk, når den automatiske
MCACC-opsætning udføres (se nedenfor).
Automatisk opsætning for surroundsound
(MCACC)
PRESET
iPod iPhone iPad
Dansk
Hvis receiveren ikke bruges i flere timer, slukker den
automatisk. Timeren for automatisk slukning er indstillet til
seks timer fra fabrikkens side, denne tid kan ændres, eller
slukningsfunktionen kan helt slås fra. For detaljer henvises til
Menuen automatisk slukning på side 52.
• Kun VSX-827: Hvis der både er tilsluttet surroundback- og
fronthøjdehøjttalere, udføres den automatiske MCACCopsætning to gange: En gang, hvor indstillingen for
højttalersystem er Surr.Back, og en gang, hvor
indstillingen for højttalersystem er Height. (Der er ingen
grund til at udføre den automatiske MCACC-opsætning
hver gang, indstillingen for højttalersystem ændres.)
• Kun VSX-527: Hvis du tilslutter enten surroundbackhøjttaleren eller fronthøjdehøjttaleren, skal du sørge for, at
pre-out-indstillingen er indstillet korrekt, før du udfører den
automatiske MCACC-opsætning (se side side 51). (Her er
en forklaring på, hvordan displayet på skærmen bruges
ved tilslutning af en surroundback-højttaler.)
Mikrofon
Stativ
1 Tænd for receiveren og dit fjernsyn.
ændres til den indgang, som tilslutter
2 Tv-indgangen
denne receiver til tv’et gennem det pågældende HDMIkabel.
3
Tilslut mikrofonen til MCACC SETUP MIC på
frontpanelet.
Sørg for, at der ikke er noget mellem højttalerne og
mikrofonen.
Hvis du har en trefod, anbringes mikrofonen i den, så
den befinder sig omkring øreniveauet for din normale
lytteposition. Ellers anbringes mikrofonen i øreniveau
ved hjælp af et bord eller en stol.
på
på fjernbetjeningen, tryk så på
4 Tryk
knappen HOME MENU.
RECEIVER
Menuen Home vises på tv’et. Brug /// og
ENTER på fjernbetjeningen for at navigere gennem
skærmbillederne og vælge menuenheder. Tryk på
RETURN for at afslutte den aktuelle menu.
• Tryk på HOME MENU på fjernbetjeningen, og tryk
derefter på meunen Home. Hvis du når som helst
annullerer den automatiske MCACC-opsætning,
afslutter receiveren automatisk, og ingen indstillinger
vil blive gemt.
• Screensaveren starter automatisk efter tre minutters
inaktivitet.
23
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
24 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
”Auto MCACC” i menuen Home, og tryk derefter
højttalerkonfigurationen.
automatiske MCACC-opsætning er fuldført! Du
5 Vælg
8 Bekræft
10 Den
på ENTER.
kommer tilbage til menuen Home.
Konfigurationen, som vises på skærmen, bør genspejle
Home Menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Home Me nu
Auto MCACC
Manual S P S etup
Input Assign
S peaker S ystem
V ideo Par ameter
HDMI S etup
Auto Power Down
Networ k S tandby
FL Demo Mode
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Au to MCACC
Ma nu a l S P S e tu p
I n p u t As s i g n
P re O u t S e tti n g
HDMI S e tu p
Au to Pow e r Down
Ne two rk S ta n d by
F L De mo Mo d e
VSX-527
VSX-827
• Mic In! blinker, hvis mikrofonen ikke er sluttet til
MCACC SETUP MIC-stikket.
Prøv at være så stille som muligt, når der først er trykket
på ENTER. Systemet udsender en række testtoner for at
etablere et niveau for baggrundsstøjen.
instruktionerne på skærmen.
6 Følg
• Sørg for, at mikrofonen er tilsluttet.
• Sørg for, at subwooferen er tændt, og at lydstyrken er
skruet op.
• Hvis du bruger surroundback- eller
fronthøjdehøjttaleren, skal du tænde for forstærkeren,
som surroundback- eller fronthøjdehøjttalerne er
sluttet til, og justere lydniveauet til det ønskede
niveau.
• Se nedenfor for bemærkninger om baggrundsstøj og
eventuelle andre forstyrrelser.
til testtonerne er færdige.
7 Vent
En evalueringsrapport vises på skærmen, mens
receiveren udsender testtoner for at bestemme
højttalernes tilstedeværelse i din opsætning. Prøv at
være så stille som muligt, når den gør det.
de højttalere, du har.
Med indstillingerne, som laves med den automatiske
MCACC-opsætning, bør du få fremragende
surroundsound fra dit system, men det er også muligt at
ændre disse indstillinger manuelt ved hjælp af menuen
Home (starter på side 47).
1 . Auto MCACC
Check!
Front
Center
Surr
Surr. Back
Subwoofer
[
[
[
[
[
YES
YES
YES
--YES
]
]
]
]
]
10:Next
OK
Return
• Ved fejlmeddelelser (som Too much ambient noise
(for meget baggrundsstøj)) skal du vælge RETRY (prøv
igen), når baggrundsstøjen er kontrolleret (se Andre
problemer ved anvendelse af den automatiske MCACCopsætning nedenfor).
Hvis den højttalerkonfiguration, som vises, ikke er
korrekt, anvendes / for at vælge højttaleren og /
for at ændre indstillingen. Når du er færdig, kan du gå til
næste trin.
Hvis du ser en fejlmeddelelse (ERR) i den højre kolonne,
kan der være et problem med højttalerforbindelsen. Hvis
problemet ikke løses ved at vælge RETRY, slukkes for
strømmen, og højttalerforbindelserne kontrolleres.
for, at ”OK” er valgt, tryk så på ENTER.
9 Sørg
Hvis skærmbilledet i trin 8 ikke berøres i 10 sekunder, og
der ikke trykkes på ENTER i trin 9, starter den
automatiske MCACC-opsætning igen som vist.
1 . Au to MCACC
Now An a ly z i n g
S u rro u n d An a ly z i n g
S p e a k e r S y s te m
S p e a k e r Di s ta n c e
Ch a n n e l L ev e l
Ac o u s ti c Ca l E Q
1 . Auto MCACC
Now Analyzing
Re tu rn
E nvironment Check
Ambient Noise
S peaker Y E S /NO
Re tu rn
• For korrekte højttalerindstillinger skal lydstyrken ikke
justeres under testtonerne.
24
Da
En evalueringsrapport vises på skærmen, mens
receiveren udsender flere testtoner for at bestemme de
optimale receiverindstillinger for kanalniveau,
højttalerafstand og akustisk kalibrering EQ.
Prøv igen at være så stille som muligt, når dette sker. Det
kan tage 1 til 3 minutter.
Bemærk
• Afhængigt af dit rums egenskaber kan identiske højttalere
med koniske størrelser på omkring 12 cm nogle gange
ende med forskellige indstillinger for størrelse. Du kan
korrigere indstillingen manuelt ved hjælp af
Højttalerindstilling på side 47.
• Indstillingen for subwooferafstand kan være længere end
den egentlige afstand fra lyttepositionen. Denne indstilling
bør være nøjagtig (tag højde for forsinkelse og rummets
egenskaber) og behøver normalt ikke at blive ændret.
Andre problemer ved anvendelse af den
automatiske MCACC-opsætning
Hvis rummets omgivelser ikke er optimale til automatisk
MCACC-opsætning (for meget baggrundsstøj, ekko fra
væggene, forhindringer, som blokerer mellem højttalere og
mikrofon), kan de endelige indstillinger være ukorrekte.
Kontroller, om der er nogle husholdningsapparater
(aircondition, køleskab, ventilator osv.), som kan påvirke
omgivelserne og sluk dem om nødvendigt. Hvis der vises
instruktioner i displayet på frontpanelet, skal disse følges.
• Nogle ældre fjernsyn kan påvirke mikrofonens funktion.
Hvis det skulle være tilfældet, slukkes for fjernsynet under
den automatiske MCACC-opsætning.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
25 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Hvis du har valgt den korrekte indgangskilde og der ikke
er nogen lyd, skal du vælge lydindgangssignalet for
afspilning (se Sådan vælges lydindgangssignal
nedenfor).
Kapitel 4:
Almindelig afspilning
Afspilning af kilde
Her er de grundlæggende instruktioner for at afspille en kilde
(såsom en dvd-disk) med dit hjemmebiografsystem.
SOURCE
AUDIO
PARAMETER
RECEIVER
TUNE
TOP
MENU
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
TUNE
PRESET
PRESET
INPUT
TOOLS
MENU
BAND
RETURN
MUTE
for systemkomponenterne og receiveren.
1 Tænd
Start med at tænde for afspilningskomponenten (f.eks.
en dvd-afspiller), fjernsynet og subwooferen (hvis du har
en), så receiveren (tryk på RECEIVER).
• Sørg for, at opsætningsmikrofonen er koblet fra.
tv-indgang til den indgang, som er sluttet til
2 Skift
receiveren.
Hvis du f.eks. har tilsluttet denne receiver til VIDEOtilslutningen på dit fjernsyn, skal du sørge for, at VIDEOindgangen nu er valgt.
på knapperne for indgangsfunktion for at vælge
3 Tryk
den indgangsfunktion, som du vil afspille.
• Receiverens indgang skifter, og du vil kunne betjene
andre komponenter med fjernbetjeningen. For at
betjene receiveren skal du først trykke på RECEIVER
på fjernbetjeningen og derefter trykke på den
passende knap for at betjene.
• Indgangskilden kan også vælges ved hjælp af
knapperne INPUT SELECT
på
fjernbetjeningen eller ved at bruge INPUT
SELECTOR-drejeknappen på frontpanelet. I dette
tilfælde vil fjernbetjeningen ikke skifte driftstilstande.
Hvis du afspiller en dvd-disk med Dolby Digital- eller
DTS-surroundsound med en digital lydforbindelse, bør
du høre surroundsound. Hvis du afspiller en stereokilde,
eller hvis forbindelsen er en analog lydforbindelse,
kommer der kun lyd ud af de venstre/højre
fronthøjttalere ved standardlyttetilstanden.
Du kan se på frontpaneldisplayet, om
surroundsoundafspilning udføres korrekt eller ej.
Hvis du bruger en surroundback-højttaler, vises
2D+PLIIx, når du afspiller Dolby Digital 5.1 kanalssignaler, og DTS+NEO:6 vises, når du afspiller DTS 5.1
kanals-signaler.
Hvis du ikke bruger en surroundback-højttaler, vises
2D, når du afspiller Dolby Digital-signaler.
Kontroller tilslutningerne og indstillingerne, hvis
displayet ikke svarer til indgangssignalet og
lyttetilstanden.
Bemærk
• Det er en god ide at kontrollere indstillingerne for digital
lydudgang på din dvd-afspiller og den digitale
satellitmodtager. Den bør være indstillet til at udsende
Dolby Digital, DTS og 88,2 kHz/96 kHz PCM (2-kanals)-lyd,
og hvis der er en MPEG-lydfunktion, indstilles den til at
konvertere MPEG-lyd til PCM.
• Afhængigt af din dvd-afspiller eller signalkildedisk får du
måske kun digital 2-kanals-stereo og analog lyd. Hvis det
er tilfældet, skal receiveren indstilles til en lyttetilstand
med multikanal, hvis du vil have multikanalsurroundsound.
VOLUME +/– for at justere lydstyrkeniveauet.
5 Brug
Skru ned for lydstyrken på dit fjernsyn, så al lyd kommer
fra højttalerne, som er tilsluttet receiveren.
Lydindgangssignalet kan vælges for hver indgangskilde. Når
det er indstillet, tilføjes lydindgangen, som blev valgt, hver
gang du vælger indgangskilden ved hjælp af knapperne for
indgangsfunktion.
RECEIVER SLEEP
SOURCE
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CLR
0
ENTER
CH
SHIFT
INPUT
på
, og tryk derefter på SIGNAL SEL for
 Tryk
at vælge lydindgangssignalet, som svarer til
Dansk
SLEEP
Tryk på AUTO/DIRECT for at vælge ”AUTO
4 SURROUND”,
og start afspilning af kilden.
Sådan vælges lydindgangssignal
RECEIVER
kildeenheden.
For hvert tryk skiftes mellem følgende:
• H – Vælger et HDMI-signal. H kan vælges for
indgangen BD, DVD, SAT/CBL, DVR/BDR, VIDEO
eller GAME. For andre indgange kan H ikke vælges.
- Hvis HDMI-funktionen i Sådan indstilles
lydfunktionerne på side 37 er indstillet til THRU,
høres lyden gennem fjernsynet og ikke gennem
receiveren.
• A – Analogindgange vælges.
• C1/O1 – Digitalindgang vælges. Den koaksiale
indgang 1 vælges for C1, og den optiske lydindgang 1
vælges for O1.
Hvis H (HDMI) eller C1/O1 (digital) vælges og den valgte
lydindgang ikke er tilgængelig, vælges A (analog)
automatisk.
Bemærk
• Indgangene BD, DVR/BDR, VIDEO og GAME er fastsat til
H (HDMI). Det kan ikke ændres.
• For TV-indgangen kan kun A (analog) eller C1/O1 (digital)
vælges. Men hvis ARC er HDMI Setup i ON, fastsættes
indgangen til H (HDMI) og kan ikke ændres.
• Ved indstilling til H (HDMI) eller C1/O1 (digital) lyser 2,
hvis der er et Dolby Digital-indgangssignal, og DTS lyser,
hvis der er et DTS-indgangssignal.
• Når H (HDMI) er valgt, er indikatorerne A og DIGITAL
slukket (se side 8).
25
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
26 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
• Hvis digital indgang (optisk eller koaksial) vælges, kan
denne receiver kun afspille de digitale signalformater
Tip
Dolby Digital, PCM- (32 kHz til 96 kHz) og DTS (inklusive
• For at kunne nyde billede og/eller lyd fra enheder, som er sluttet til hver terminal, skal du vælge indgang ved at gøre følgende.
DTS 96 kHz/24 bit). Kompatible signaler via HDMIterminalerne er: Dolby Digital, DTS, SACD (kun DSD 2
Lyd
kanals), PCM (32 kHz til 192 kHz samplingfrekvenser),
TV
DVD SAT/CBL CD
Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-EXPRESS, DTS-HD
Master Audio og dvd-lyd (inklusiv 192 kHz). Ved andre
Lyd/video (HDMI)
digitale signalformater skal du indstille til A (analog).
DVD SAT/CBL BD
GAME DVR/BDR VIDEO
NETWORK
RECEIVER
SIGNAL SEL
C1
• Du kan opstå digital støj, hvis en LD- eller cd-afspiller
3
kompatibel med DTS afspiller et analogt signal. For at
forhindre støj, udføres de korrekte digitale tilslutninger
(side 15), og indgangssignalet indstilles til C1/O1 (digital).
OUT
COAXIAL
LAN (10/100)
IN
HDMI
ASSIGNABLE
• Nogle dvd-afspillere udsender ikke DTS-signaler. For
OPTICAL
ASSIGNABLE
yderligere informationer henvises til dvd-afspillerens
betjeningsvejledning.
IN 1
IN 1
DVD
SAT/CBL
BD
GAME
VIDEO
DVR/BDR
(CD)
PRE OUT
Lyd
SUB WOOFER
ADAPTER PORT
Lyd
DVD SAT/CBL RECEIVER
SIGNAL SEL
3
A
A
VIDEO
MONITOR SAT/CBL
SAT/CBL DVD OUT
IN
ADAPTER
AUDIO
A
R
1.
TV
(TV-indgang)
2. Bortset fra TV-indgang
(OUTPUT 5 V
0.1 A MAX)
ANTENNA
Video
(TV)
FRONT
L
CENTER
RECEIVER
SURROUND
R
L
SIGNAL SEL
SURROUND BACK
3 R O1 L(Single)
AM LOOP
DVD
IN
L
IN
ASSIGNABLE
Y
PB
PR
DVD
SAT/CBL
COMPONENT VIDEO
Video (Kun VSX-827)
DVD
Kan tildeles igen
(side 50)
26
Da
TUNER
R
IN 1
(DVD)
ANALOG IN 1
(CD)
FM UNBAL
75
ASSIGNABLE
CAUTION:
Lyd
CD
TV
RECEIVER
ATTENTION:
SPEAKER IMPEDANCE ENCEINTE D’IMPEDANCE DE
6 -16 .
6 -16 .
SIGNAL SEL
3
A
SELECTABL
SPEAKERS
SELECTABL
Lydindgangsterminalen ANALOG IN1
er fra fabrikken tildelt til CD. Hvis du vil
ændre dette til TV-indgang, skal du
ændre indstillingerne i menuen for
indgangstildeling (side 50).
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
27 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan afspilles en iPod
Denne receiver har en iPod iPhone iPad USB-terminal, som
gør det muligt for dig at betjene afspilning af lydindhold på
din iPod ved hjælp af funktionerne på receiveren.
Vigtigt
• Hvis displayet viser iPod/USB efter at der er trykket på
NO DEVICE, slukkes receiveren, og iPod tilsluttes til
receiveren igen.
• Funktionerne på din iPod vil ikke være
funktionsdygtige, når den er tilsluttet til denne
receiver.
Almindelige afspilningsfunktioner
Receiverens fjernbetjeningsknapper kan bruges til
grundlæggende afspilning af filer, som er gemt på en iPod.
• Tryk på iPod/USB for at ændre fjernbetjeningen til iPod/
USB-betjeningstilstand.
MUTE
1
tv-indgang, så den sluttes til receiveren.
2 Skift
• Tv-indgangen ændres til den indgang, som tilslutter
Tænd for receiveren og dit fjernsyn.
Se Tilslutning af iPod på side 22.
denne receiver til tv’et gennem det pågældende
HDMI-kabel.
Tryk på iPod/USB for at ændre receiveren til iPod/USB3 indgang.
Når navne på mapper og filer vises i displayet, er du
parat til at afspille musik fra iPod.
AUDIO
PARAMETER
TOOLS
MENU
TUNE
PRESET
For at navigere gennem sangene på din iPod kan du med
fordel anvende displayet på skærmen for det tv, som er
tilsluttet receiveren.
• Bemærk, at tegn, som er ikke-antikva i titlen, vises som ”#”.
• Denne funktion er ikke tilgængelig for billeder eller
videoklip på din iPod.
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
TUNE
Brug / for at vælge en kategori, tryk så på ENTER
1 for
at gennemse den kategori.
• For til hver en tid at vende tilbage til det forrige niveau,
trykkes på RETURN.
/ for at gennemse den valgte kategori (f.eks.
2 Brug
album).
• Anvendes / for at komme til forrige/næste
niveau.
med at søge til du finder det, som du vil
3 Fortsæt
afspille, tryk så på  for at starte afspilning.
Tip
• Hvis du befinder dig i sangkategorien, kan du også trykke
på ENTER for at starte afspilning.
• Du kan afspille alle sangene i en bestemt kategori ved at
vælge All øverst i hver kategoriliste. Du kan for eksempel
afspille alle sangene med en bestemt artist.
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CH
SHIFT
Find det, som du vil afspille
Når din iPod er tilsluttet til receiveren, kan du søge efter
musik, som er gemt på din iPod, ved hjælp af afspilningsliste,
artist, navnet på albummet, navnet på sangen, genre eller
komponist, på samme måde som hvis din iPod anvendes
direkte.
1
Dansk
Bemærk
• Denne receiver er kompatibel med lyd og video fra iPod
nano 3G/4G/5G/6G (lun lyd fra iPod nano 6G), iPod touch
1G/2G/3G/4G, iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPad og iPad 2. Bemærk dog, at nogle
funktioner kan være begrænsede for nogle modeller.
Receiveren er ikke kompatibel med iPod shuffle.
• Denne receiver er blevet udviklet og testet til
softwareversionen af iPod/iPhone/iPad, som er anført på
Pioneers hjemmeside (http://pioneer.jp/homeav/support/
ios/eu/).
• Hvis andre softwareversioner end dem, som er anført på
Pioneers hjemmeside, installeres på din iPod/iPhone/
iPad, kan det medføre inkompatibilitet med receiveren.
• iPod, iPhone og iPad er licenseret til reproduktion af
materialer uden ophavsret eller materialer, som brugeren
har tilladelse til at reproducere.
• Funktioner såsom equalizer kan ikke betjenes ved hjælp af
receiveren, og vi anbefaler, at equalizeren slås fra før
tilslutning.
• Sørg for, at receiveren er standby, når du kobler din iPod/
iPhone/iPad fra.
Sådan afspilles filer, som er gemt på en iPod
PRESET
• Pioneer kan ikke under nogen omstændigheder acceptere
ansvar for direkte eller indirekte tab, som skyldes gener
eller tab af optaget materiale på grund af iPodfunktionssvigt.
• Der går omkring et minut fra enheden tændes, til
opstarten er gennemført.
Se fotos og videoindhold
Du skal bruge hovedknapperne på din iPod i stedet for, så du
kan se fotos og video på din iPod, da videobetjening ikke er
muligt ved hjælp af denne receiver.
Vigtigt
• Kun VSX-527:
- Der kræves et iPod-kabel, som sælges separat, for at få
vist billeder eller video fra din iPod på receiveren.
- Du skal slutte til den sammensatte MONITOR OUTtilslutning og tv’et for at afspille fotos eller video på din
iPod. Fotos og videoindhold vises ikke på skærmen, hvis
du har sluttet til tv’et ved hjælp af HDMI-udgangen.
• iPod-fotos og videoindhold kan kun vises, hvis din iPod er
sluttet til indgangen iPod VIDEO på frontpanelet.
• Denne funktion kan kun bruges med en iPod, som har
videoudgang.
på iPod CTRL for at skifte til iPod-knapperne for
1 Tryk
foto- og videoafspilning.
Receiverknapperne er ikke tilgængelige, mens du ser
iPod-videoer eller gennemser fotos.
på iPod CTRL igen for at skifte tilbage til
2 Tryk
receiverbetjening, når du er færdig.
Tip
• Du kan ændre receiverens indgang til iPod i en handling
ved at trykke på knappen iPod iPhone iPad DIRECT
CONTROL på frontpanelet, så iPod-betjeninger aktiveres
på din iPod.
27
Da
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan afspilles en USB-enhed
Du kan afspille filer ved hjælp af USB-tilslutningen på
receiverens front.
Vigtigt
• Pioneer kan ikke garantere kompatibilitet (funktion og/
eller buseffekt) med alle USB-lagerenheder og påtager sig
ikke noget ansvar for tab af data, som kan opstå ved
tilslutning til denne receiver.
• Der går omkring et minut fra enheden tændes, til
opstarten er gennemført.
denne receiver til tv’et gennem det pågældende
HDMI-kabel.
Tryk på iPod/USB på fjernbetjeningen for at indstille
3 receiveren
til indgangen iPod/USB.
Når navne på mapper og filer vises i displayet, er du
parat til at afspille musik fra USB-enheden.
Hvis en USB Error-meddelelse vises i displayet, kan du
prøve følgende punkter nedenfor:
• Sluk for receiveren, og tænd den igen.
• Tilslut USB-enheden igen, mens receiveren er slukket.
• Vælg en anden indgangskilde (såsom BD), skift så
tilbage til iPod/USB.
28
Da
Det maksimale antal niveauer, som du kan vælge i trin 1
(nedenfor) er 9.
• Bemærk, at tegn, som er ikke-antikva i afspilningslisten,
vises som ”#”.
/ for at vælge en mappe, og tryk derefter på
1 Brug
ENTER for at gennemse den mappe.
• For til hver en tid at vende tilbage til det forrige niveau,
trykkes på RETURN.
/ for at vælge en mappe, og tryk derefter på
1 Brug
ENTER for at gennemse den mappe.
• Der kan gå noget tid, før fotoet vises ved filer med høj
opløsning.
• For til hver en tid at vende tilbage til det forrige niveau,
trykkes på RETURN.
med at søge til du finder det, som du vil
2 Fortsæt
afspille, tryk så på  for at starte afspilning.
Det valgte indhold vises i fuld skærm, og diasshowet
starter.
Almindelige afspilningsfunktioner
med at søge til du finder det, som du vil
2 Fortsæt
afspille, tryk så på  for at starte afspilning.
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
Receiverens fjernbetjeningsknapper kan bruges til
grundlæggende afspilning af filer, som er gemt på USBenheder.
• Tryk på iPod/USB for at ændre fjernbetjeningen til iPod/
USB-betjeningstilstand.
MUTE
AUDIO
PARAMETER
TOOLS
MENU
TUNE
T
TOP
MENU
Almindelige afspilningsfunktioner
E
ENTER
TUNE
BAND
RETURN
MUTE
ENTER,  – Starter visning af billeder og afspiller et
diasshow.
 – Stopper afspilleren og vender tilbage til forrige skærm.
Tip
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
TUNE
PRESET
for receiveren og dit fjernsyn.
1 Tænd
Se Tilslutning af USB-enhed på side 21.
tv-indgang, så den sluttes til receiveren.
2 Skift
• Tv-indgangen ændres til den indgang, som tilslutter
Afspilning af lydfiler, som er gemt på en USBhukommelsesenhed
Sådan afspilles lydfiler, som er gemt på en USBhukommelsesenhed
PRESET
Bemærk
• Kompatible USB-enheder omfatter eksterne harddiske,
bærbar flash-memory (især keydrives) og digitale
lydafspillere (MP3-afspillere) med formatet FAT16/32.
• Lydfiler med ophavsretlig beskyttelse kan ikke afspilles på
denne receiver.
• Ved store datamængder kan det tage længere tid for
receiveren at læse en USB-enheds indhold.
• Hvis den valgte fil ikke kan afspilles, springer receiveren
automatisk til den næste fil, som kan afspilles.
• Hvis den fil, som aktuelt afspilles, ikke har fået tildelt en
titel, vises filnavnet i displayet på skærmen i stedet for; hvis
hverken albumnavn eller artistnavn forefindes, vises
rækken som blank.
• Sørg for, at receiveren står standby, når USB-enheden
kobles fra.
• Brug en dedikeret AC-adapter (følger med enheden)
for USB-effekt.
Hvis det ikke afhjælper problemet, kan det være, at USBenheden ikke er kompatibel.
PRESET
28 ページ
PRESET
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISP
CH
CH
SHIFT
• Diasshow af fotofiler kan afspilles, mens der høres
musikfiler, hvis du vender tilbage til mappe-/fillisten, mens
en musikfil afspilles på USB-enheden og fotofilerne
derefter afspilles.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
29 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Om filformater, der kan afspilles
Receiverens USB-funktion understøtter følgende filformater.
Bemærk, at nogle filformater ikke er tilgængelige til
afspilning, selvom de er anført som filformater, der kan
afspilles.
Musikfiler
Filtype
Stream
Fotofiler
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Filtype
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
8 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
Format
JPEG
.jpg
Overholder følgende betingelser:
• Baseline JPEG-format
• Y:Cb:Cr – 4:2:2
Dansk
.mp3a
a. Kodningsteknologi af MPEG Layer-3 audio licenseres af
Fraunhofer IIS og Thomson multimedia.
b. Filer, som er kodet ved hjælp af Windows Media Codec 9, kan
muligvis afspilles, men nogle specifikationsdele understøttes
ikke; særligt Pro, Lossless, Voice.
c. Apple tabsfri kodning understøttes ikke.
d. Ukomprimerede FLAC-filer understøttes ikke. Pioneer
garanterer ikke afspilning.
Understøttes/understøttes
WAV (LPCM)
.wav
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Kanal
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bit, 24 bit
2 ch
WMA (WMA2/7/8/9)
.wmab
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
5 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
Understøttes/understøttes
AAC (MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE AAC (aacPlus v1/2))
.m4ac
.aac
.3gp
.3g2
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
16 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
Understøttes/understøttes
FLAC
.flacd
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Kanal
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bit, 24 bit
2 ch
29
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
30 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Bluetooth® ADAPTER til trådløs musiknydelse
Enhed aktiveret med trådløs Bluetooth-teknologi:
Mobiltelefon
Enhed aktiveret med trådløs Bluetooth-teknologi:
Digital musikafspiller
Enhed uden trådløs Bluetooth-teknologi: Digital
musikafspiller + Bluetooth-lydsender (sælges
separat)
Musikdata
Denne receiver
Bluetooth®
ADAPTER
Fjernbetjening
Trådløs musikafspilning
Hvis Bluetooth ADAPTER (Pioneer-modelnr. AS-BT100 eller
AS-BT200) sluttes til denne enhed, kan du bruge et produkt
med trådløs Bluetooth-teknologi (mobiltelefon, digital
musikafspiller osv.), så du kan høre musik trådløst. Med en
almindelig sender, som understøtter trådløs Bluetoothteknologi, kan du ligeledes lytte til musik på en enhed, som
ikke understøtter trådløs Bluetooth-teknologi. AS-BT100- og
AS-BT200-modellen understøtter beskyttelse af SCMS-Tindhold, så det også er muligt at nyde musik på enheder med
trådløs Bluetooth-teknologi af typen SCMS-T.
• Funktionen Air Jam kan ikke bruges med AS-BT100.
• Enheden aktiveret med trådløs Bluetooth-teknologi skal
understøtte A2DP-profiler.
30
Da
Vigtigt
• Pioneer kan ikke garantere ordentlig forbindelse og
betjening af denne enhed med alle enheder aktiveret med
trådløs Bluetooth-teknologi.
• Der går omkring et minut fra enheden tændes, til
opstarten er gennemført.
Fjernbetjening
Med fjernbetjeningen, som følger med denne enhed, kan du
afspille og stoppe medier og udføre andre funktioner.
• Enheden aktiveret med trådløs Bluetooth-teknologi skal
understøtte AVRCP-profiler.
• Brug af fjernbetjening kan ikke garanteres for alle enheder
aktiveret med trådløs Bluetooth-teknologi.
Sådan parres Bluetooth ADAPTER og en enhed
med trådløs Bluetooth-teknologi
”Parring” skal udføres, før du starter med at afspille indhold
med trådløs Bluetooth-teknologi ved hjælp af Bluetooth
ADAPTER. Du skal sørge for at udføre parring første gang, du
bruger systemet, eller hvis parringsdataene slettes. ”Parring”
er nødvendigt for at registrere enheden med trådløs
Bluetooth-teknologi, så Bluetooth-kommunikation bliver
mulig. Flere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
• Parring kræves, når du første gang bruger enheden med
trådløs Bluetooth-teknologi og Bluetooth ADAPTER.
• For at Bluetooth-kommunikation bliver mulig, skal du
udføre parring med både dit system og enheden med
trådløs Bluetooth-teknologi.
• Hvis sikkerhedskoden på enheden med trådløs Bluetoothteknologi er ”0000”, er der ingen grund til at indstille
sikkerhedskoden på receiveren. Tryk på ADAPTER for at
ændre ADAPTER-indgangen, og udfør derefter parringen
på enheden med trådløs Bluetooth-teknologi. Hvis
parringen er succesfuld, er der ingen grund til at udføre
parringsfunktionen nedenfor.
• Kun ved brug af AS-BT200: Enheden stemmer overens
med Bluetooth specifikationer ver. 2.1. Hvis denne enhed
og en anden enhed, som har trådløs Bluetooth-teknologi
begge stemmer overens med Bluetooth specifikation ver.
2.1, kan parring af de to enheder være mulig uden at skulle
indtaste kodeord.
I dette tilfælde vises muligvis en adgangskode på
receiveren og på enheden med trådløs Bluetoothteknologi. Hvis det sker, skal du kontrollere, at den samme
adgangskode vises på receiveren og på enheden med
trådløs Bluetooth-teknologi. Derefter skal du trykke på
ENTER. Derefter skal du også udføre tilslutningen på den
Bluetooth-enhed, som skal tilsluttes. Hvis adgangskoden
ikke passer til koden, som vises på Bluetooth-enheden,
skal du tryk RETURN for at annullere parring og derefter
starte forfra.
Tryk på ADAPTER for at indstille ADAPTER-indgangen, og
udfør derefter parringen på enheden med trådløs
Bluetooth-teknologi. Hvis parringen er succesfuld, er der
ingen grund til at udføre parringsfunktionen nedenfor.
• Par én enhed ad gangen.
• Hvis du tilslutter denne receiver ved hjælp af Bluetoothtilslutninger med en enhed med Bluetooth-funktion for at
høre musik, skal du ikke tilslutte andre enheder end denne
receiver ved hjælp af Bluetooth-tilslutningen til Bluetoothenheden. Hvis en Bluetooth-tilslutning allerede er oprettet
med en anden enhed end denne receiver, skal du afbryde
den anden enhed, før du tilslutter receiveren.
på ADAPTER for at ændre receiveren til
1 Tryk
ADAPTER-indgang.
2 Tryk på TOP MENU for at vælge Bluetooth Setup.
3 Brug / for at vælge PIN, tryk derefter på ENTER.
/ for at vælge en af PIN-koderne 0000, 1234
4 Brug
eller 8888, og tryk derefter på ENTER.
Du kan bruge PIN-koderne 0000/1234/8888. Enheder
med trådløs Bluetooth-teknologi, som har andre PINkoder, kan ikke bruges med dette system.
Tænd for enheden med trådløs Bluetooth-teknologi,
5 som
skal parres med systemet, placer den i nærheden
af systemet, og indstil den til parringstilstand.
om Bluetooth ADAPTER registreres af
6 Kontroller,
enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
Når enheden med trådløs Bluetooth-teknologi er tilsluttet:
Navnet på enheden med trådløs Bluetooth-teknologi
vises i receiverens display.
• Systemet kan kun vise alfanumeriske tegn. Andre
tegn vises muligvis ikke korrekt.
Når enheden med trådløs Bluetooth-teknologi ikke er
tilsluttet:
WAITING vises på receiverens display. Hvis det er
tilfældet, skal du udføre tilslutningen fra siden af
enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
31 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
I listen over enheder med trådløs Bluetooth-teknologi
7 vælges
Bluetooth ADAPTER, og PIN-koden, som du
valgte i trin 4, indtastes.
• I nogle tilfælde kaldes PIN-kode muligvis PASSKEY
(adgangsnøgle).
Sådan afspilles musikindhold på en enhed med
trådløs Bluetooth-teknologi med dit system
ADAPTER-indgangen kan også vælges ved at trykke på
SOUND RETRIEVER AIR på frontpanelet. I dette
tilfælde vælges S.R AIR, den optimale lyttetilstand,
automatisk.
tilslutningen fra siden af enheden med trådløs
2 Udfør
Bluetooth-teknologi til Bluetooth ADAPTER.
• Hvis Bluetooth ADAPTER ikke er sat i ADAPTER
PORT-terminalen, vises NO ADP (ingen adapter), hvis
ADAPTER-indgang vælges.
afspilning af musikindhold, som er gemt på
3 Start
enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
Receiverens fjernbetjeningsknapper kan bruges til
grundlæggende afspilning af filer, som er gemt på
enheder med trådløs Bluetooth-teknologi.
• Enhed med trådløs Bluetooth-teknologi skal være
kompatibel med AVRCP-profil.
• Afhængigt af, hvilken enhed med trådløs Bluetoothteknologi du bruger, kan funktionen variere i forhold til
det, som vises på fjernbetjeningens knapper.
Air Jam – et gratis Pioneer-program.
Med Air Jam kan du tilslutte multikompatible enheder til
denne enhed, som bruger trådløs Bluetooth-teknologi. Med
Air Jam kan du lave en gruppeafspilningsliste direkte på en
understøttet enhed, som du kan afspille i din hjemmebiograf
gennem enheden. Du og dine venner kan føje musiknumre
fra dine enheder til afspilningslisten. Med Air Jam kan du
også slette musiknummeret, før nogen skal høre det.
Tryk på ADAPTER for at ændre receiveren til
1 ADAPTER-indgang.
2 Tryk på TOP MENU for at vælge Bluetooth Setup.
3 Brug / for at vælge ”Air Jam”, tryk så på ENTER.
4 Brug / for at vælge ”Air Jam ON”, tryk så på ENTER.
Dansk
på ADAPTER for at ændre receiveren til
1 Tryk
ADAPTER-indgang.
AIR JAM
Se vores hjemmeside for flere detaljer om brug af Air Jam.
http://pioneer.jp/support/soft/iapp_airjam/en.html
Mærket og logoet Bluetooth® er registrerede varemærker
tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug heraf af
PIONEER CORPORATION sker på licens. Andre varemærker
og -betegnelser tilhører deres respektive ejere.
på
, og tryk derefter flere gange på ADV
4 Tryk
SURR for at vælge S.R AIR, mens du lytter til en kilde.
RECEIVER
31
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
32 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan forbedres FM-lyden
Lytte til radio
Følgende trin viser, hvordan du tuner ind på FM- og AMradioudsendelser med de automatiske (søge) og manuelle
(trin) tuningfunktioner. Når først du har tunet ind på en
station, kan du gemme frekvensen til senere brug – se
Gemme forudindstillede stationer nedenfor for yderligere
informationer om, hvordan det gøres.
AUDIO
PARAMETER
TOOLS
MENU
dig at nyde udsendelsen.
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
MUTE
1 Tryk på TUNER for at vælge tuner.
BAND for at ændre bånd (FM eller AM), hvis det
2 Brug
er nødvendigt.
AUDIO
PARAMETER
TOP
MENU
RECEIVER SLEEP
MUTE
den forudindstillede station, du ønsker at
1 Vælg
navngive.
Se Lytte til forudindstillede radiostationer ovenfor for
informationer om, hvordan dette gøres.
1
2
3
DISP
ind på en station, som du vil gemme.
1 Tun
Se Lytte til radio ovenfor for yderligere informationer om
dette.
på TOOLS.
2 Tryk
Displayet viser PRESET, og derefter blinker MEM og den
forudindstillede station.
Tryk på PRESET / for at vælge den
3 forudindstillede
station, du ønsker.
på ENTER.
4 Tryk
Det gemte nummer stopper med at blinke, og receiveren
gemmer stationen.
Da
• Du kan også anvende nummerknapperne på
fjernbetjeningen for at genfinde den forudindstillede
station.
For nemmere at kunne genkende stationerne kan du
navngive dem.
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
Du kan også anvende nummerknapperne.
32
Tryk på PRESET / for at vælge den
 forudindstillede
station, du ønsker.
Sådan navngives gemte stationer
ENTER
ind på en station.
3 Tun
Dette kan gøres på tre måder:
Automatisk tuning
For at søge efter stationer på det aktuelt valgte bånd
holdes TUNE / nede i cirka et sekund. Receiveren
begynder at søge efter den næste station og stopper, når
den har fundet en. Gentag, for at søge efter flere
stationer.
Manuelt tuning
For at ændre frekvensen et trin ad gangen trykkes på
TUNE /.
Lyn-tuning
Hold TUNE / nede for lyn-tuning. Slip knappen ved
den ønskede frekvens.
For at kunne gøre dette skal du have gemt nogle stationer. Se
Gemme forudindstillede stationer ovenfor, hvis du ikke
allerede har gjort det.
SOURCE
INPUT
For hvert tryk skifter båndet mellem FM (stereo eller
mono) og AM.
Bemærk
• Hvis receiveren ikke er tilsluttet stikdåsen i over en måned,
vil alle de gemte stationer gå tabt og skal programmeres
igen.
• Stationer gemmes i stereo. Når stationen gemmes i
tilstanden FM MONO, vises den som ST, når den hentes
frem.
Lytte til forudindstillede radiostationer
Hvis du ofte lytter til en bestemt station, er det en god ide at
gemme frekvensen, så du nemt kan genfinde den, når du har
lyst til at lytte til den pågældende station. Du spares dermed
for manuelt at tune ind på stationen hver gang. Denne enhed
kan gemme op til 30 stationer.
PRESET
PRESET
på BAND for at vælge FM MONO.
 Tryk
Det burde forbedre lydkvaliteten og gøre det muligt for
Gemme forudindstillede stationer
TOP
MENU
ENTER
Hvis indikatorerne TUNE eller ST ikke lyser, når der er tunet
ind på en FM-station, fordi signalet er for svagt, skal du
indstille receiverens tilstand til monomodtagelse.
to gange på TOOLS.
2 Tryk
Cursoren blinker ved første tegn i displayet.
et navn.
3 Indtast
Vælg et navn med op til otte tegn.
• Brug PRESET / for at vælge tegnposition.
• Brug TUNE / for at vælge tegn.
• Navnet gemmes, når du trykker på ENTER.
Tip
• Hvis du vil slette navnet på en station, skal du følge trin 1
og 2 og trykke på ENTER, mens displayet er tomt. Tryk på
TOOLS, mens displayet er tomt for at beholde forrige navn.
• Når du har navngivet en forudindstillet station, skal du
trykke på DISP for at få vist navnet. Tryk flere gange på
DISP for at få vist frekvensen, hvis du vil tilbage til
frekvensdisplayet.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
33 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Radio Data System (RDS) er et system, som anvendes af FMradiostationer til at give lytterne forskellige typer
informationer – f.eks. stationens navn og hvilke
programtyper, de udsender.
En funktion ved RDS er, at du automatisk kan søge efter
programtyper. Du kan for eksempel søge efter en station, der
sender programtypen JAZZ.
Du kan søge efter følgende programtyper:
FINANCE – Børsrapportager,
handel osv.
CHILDREN –
Børneprogrammer
SOCIAL –
Samfundsprogrammer
RELIGION – Programmer om
religion
PHONE IN – Borgere kan give
udtryk for deres mening via
telefon
TRAVEL – Programmer om at
rejse snarere end
trafikmeddelelser
LEISURE – Fritids- og
hobbyprogrammer
JAZZ – Jazz
COUNTRY – Country-musik
NATION M – Populærmusik i
et andet sprog end engelsk
OLDIES – Populærmusik fra
50’erne og 60’erne
FOLK M – Folkemusik
DOCUMENT –
Dokumentarprogrammer
Bemærk
• Derudover er der tre andre programtyper ALARM,
ALARMTST og NO TYPE, ALARM og ALARMTST
anvendes til nødmeddelelser. NO TYPE vises, når en
programtype ikke kan findes.
Brug knappen DISP for at få vist de forskellige typer RDSinformationer, der står til rådighed.
TOP
MENU
RECEIVER SLEEP
SOURCE
på DISP for RDS-informationer.
 Tryk
Hvert enkelt tryk ændrer displayet på følgende måde:
ENTER
INPUT
MUTE
1
2
3
DISP
Søgning efter RDS-programmer
Du kan søge efter programtyperne, som er angivet ovenfor.
på TUNER, og tryk derefter på BAND for at vælge
1 Tryk
FM-båndet.
• RDS er kun mulig ved FM-båndet.
2
Tryk på knappen PRESET / for at vælge den
3 programtype,
som du vil høre.
Tryk på ENTER for at søge efter programtypen.
4 Systemet begynder at søge blandt de forudindstillede
Tryk på PTY.
SEARCH vises på displayet.
• Lyttetilstand
• Master-lydstyrke
• Radiotekst (RT) – Meddelelser udsendt af
radiostationen. For eksempel kan en taleradiostation
stille et telefonnummer til rådighed som RT.
• Programservicenavn (PS) – Navnet på radiostationen.
• Programtype (PTY) – Angiver, hvilken programtype
der aktuelt udsendes.
• Aktuel tunerfrekvens (FREQ)
Dansk
NEWS – Nyheder
AFFAIRS – Dagens historier
INFO – Generelle informationer
SPORT – Sport
EDUCATE –
Undervisningsprogrammer
DRAMA – Radiospil osv.
CULTURE – National eller
regional kultur, teater osv.
SCIENCE – Videnskab og
teknologi
VARIED – Normalt
talebaserede programmer
såsom quizshow eller interview
POP M – Popmusik
ROCK M – Rockmusik
EASY M – ”Easy listening”musik
LIGHT M – ”Lettere” klassisk
musik
CLASSICS – ”Seriøs” klassisk
musik
OTHER M – Andre musikarter,
som ikke passer ind i en af
kategorierne ovenfor
WEATHER – Vejrudsigter
Visning af RDS-informationer
AUDIO
PARAMETER
Introduktion til RDS
Bemærk
• Hvis der opfanges støj, medens RT-feltet vises, kan det
være, at nogle tegn vises ukorrekt.
• Hvis NO TEXT vises i RT-displayet, betyder det, at der ikke
overføres nogen RT-data fra sendestationen. Displayet
skifter automatisk til PS-datadisplayet (hvis der ikke er
nogen PS-data, vises NO NAME (intet navn)).
• I PTY-displayet kan det være, at NO PTY vises.
stationer for at finde en, der passer, og stopper, når det
har fundet en. Gentag, for at søge efter flere stationer.
Hvis NO PTY vises, betyder det, at tuneren ikke kunne
finde den valgte programtype på søgningstidspunktet.
• RDS søger kun i forudindstillede stationer. Hvis der
ikke er forudindstillet nogen stationer, eller hvis
programtypen ikke kunne findes blandt de
forudindstillede stationer, vises NO PTY. FINISH
betyder, at søgningen er udført.
33
Da
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 5:
Lyt til dit system
Sådan vælges lyttetilstand
Receiveren har mange forskellige lyttetilstande, så
afspilningen kan tilpasses forskellige lydformater. Vælg en,
som passer til din højttaleropsætning eller kilden.
du lytter til en kilde, skal du trykke på knappen
 Mens
for lyttetilstand flere gange for at vælge den ønskede
lyttetilstand.
AUDIO
PARAMETER
DISPLAY
BAND
TOOLS
MENU
TUNER EDIT
AUTO SURROUND/
ALC/
STREAM DIRECT STANDARD SURR
ADVANCED
SURROUND
TUNE
SOUND
iPod iPhone iPad
RETRIEVER AIR DIRECT CONTROL
• Lyttetilstanden vises på displayet på frontpanelet.
Vigtigt
• Lyttetilstandene og mange funktioner, som beskrives i
dette afsnit, er måske ikke tilgængelige afhængigt af den
aktuelle kilde, indstillingerne og receiverens status.
Automatisk afspilning
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
Den simpleste, mest direkte lyttefunktion er AUTO
SURROUND-funktionen. Med den registrerer receiveren
automatisk, hvilken type kilde du afspiller, og vælger om
nødvendigt multikanal eller stereoafspilning.
• Tryk flere gange på AUTO/DIRECT, indtil AUTO
SURROUND vises kortvarigt i displayet (så vil det vise
dekodnings- eller afspilningsformat). Kontroller
indikatorerne for det digitale format i displayet for at se,
hvordan kilden bearbejdes.
34
Da
Bemærk
• Formater for stereosurround (matrix) dekodes tilsvarende
ved hjælp af NEO:6 CINEMA eller DOLBY PLIIx MOVIE (se
Lyt til surroundsound nedenfor for flere informationer om
disse dekodningsformater).
• Når du lytter til ADAPTER-indgangen, vælges funktionen
S.R AIR automatisk (se Sådan bruges avanceret surround
på side 35 for flere oplysninger om dette).
Lyt til surroundsound
ALC/
STANDARD
Surroundtilstande
Egnede kilder
ALC/
STANDARD SURR
Ved hjælp af denne receiver kan du lytte til enhver signalkilde
i surroundsound. Funktionerne er dog afhængige af din
højttaleropsætning og hvilken type signalkilde, du lytter til.
• Hvis signalkilden er Dolby Digital-, DTS- eller Dolby
Surround-kodet, vil det rigtige dekodningsformat
automatisk blive valgt og vist i displayet.
Hvis du vælger STEREO ALC (tilstand til automatisk kontrol
af stereoniveau), udligner enheden de afspillede lydniveauer,
hvis hvert lydniveau varierer med den musikkilde, som er
optaget på en bærbar lydafspiller.
Hvis du vælger STEREO, hører du kun signalkilden gennem
højre og venstre fronthøjttaler (og måske subwooferen
afhængigt af dine højttalerindstillinger). Dolby Digital- og
DTS-multikanalkilder nedmikses til stereo.
Følgende tilstande giver grundlæggende surroundsound for
stereo- og multikanalkilder.
Forklaringer
Nej: Ingen tilsluttet / Ja: Tilsluttet / To: To højttalere er tilsluttet
/ –: Tilsluttet eller ej
Fronthøjdehøjttaler
34 ページ
Surroundback-højttaler(e)
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
To-kanals-kilder
STEREO ALC
Se ovenfor.
DOLBY PLIIx MOVIE
Film
DOLBY PLII MOVIE
DOLBY PLIIx MUSICb
Musik
DOLBY PLII MUSICb
DOLBY PLIIx GAME
Videospil
–
–
Jaa
Nej
Nej
–
Jaa
Nej
Nej
–
Jaa
Nej
Nej
–
Nej
Ja
Film
–
–
Musik
–
–
DOLBY PRO LOGIC
Gamle film
–
–
Direkte dekodninge
Ingen ekstraeffekter
Nej
–
STEREOf
Se ovenfor.
–
–
DOLBY PLII GAME
DOLBY PLIIz HEIGHTc
Film/Musik
NEO:6 CINEMAd
NEO:6 MUSICd
Multikanalkilder
STEREO ALC
Se ovenfor.
–
–
DOLBY PLIIx MOVIE
Film
To
Nej
DOLBY PLIIx MUSICb
Musik
Ja
Nej
DOLBY DIGITAL EX
Film/Musik
Ja
Nej
DTS-ES
Film/Musik
Ja
Nej
DTS NEO:6
Film/Musik
Ja
Nej
DOLBY PLIIz HEIGHT
Film/Musik
Nej
Ja
Direkte dekodninge
Ingen ekstraeffekter
–
–
STEREOf
Se ovenfor.
–
–
a. Hvis bearbejdning af surroundback-kanal (side 36) er slået fra,
eller hvis surroundback-højttalerne er indstillet til NO, bliver
DOLBY PLIIx til DOLBY PLII (5.1 kanals-lyd).
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
35 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Bemærk
• I tilstande, som giver 6.1-kanals-lyd, høres samme signaler
fra begge surroundback-højttalere.
Sådan bruges avanceret surround
ADV SURR
ADVANCED
SURROUND
Funktionen avanceret surround skaber mange slags
surroundeffekter. Prøv forskellige tilstande med forskellige
lydspor for at se, hvad du bedst kan lide.
F.S.S.ADVANCE
(Avanceret Front
Stage Surround)
Gør det muligt at lave naturlige
surroundsoundeffekter kun ved hjælp af
fronthøjttalerne og subwooferen.
Anvendes for at få en rig
surroundsoundeffekt rettet mod centeret for
det sted, hvor lyden fra venstre og højre
fronthøjttaler mødes.
Venstre
fronthøjttaler
Højre
fronthøjttaler
S.R AIR
(Sound Retriever
AIR)
Egner sig til at høre lyd fra en enhed med
trådløs Bluetooth-teknologi.
Lyttetilstanden S.R AIR kan kun vælges ved
ADAPTER-indgangen.
PHONES SURR
Når du lytter gennem høretelefon, kan du
stadig få effekten fra en samlet surround.
DRAMA
Konstrueret til film med meget dialog.
ENT.SHOW
Egnet til musicalkilder.
Stream Direct-tilstandene anvendes, hvis du vil høre den
mest korrekte gengivelse af en kilde. Alle unødvendige
signaler, som bearbejdes, omgås.
CLASSICAL
Giver en stor koncertsalslignende lyd.
ROCK/POP
Giver live koncertlyd til rockmusik og/eller
popmusik.
UNPLUGGED
Egnet til akustiske musikkilder.
EXT.STEREO
Giver multikanallyd til en stereokilde, hvor
alle højttalerne anvendes.
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CLR
0
ENTER
CH
SHIFT
på
, og tryk derefter på S.RETRIEVER
 Tryk
for at slå S.RTV (Sound Retriever) ON eller OFF.
RECEIVER
Bemærk
• Sound Retriever er kun gældende ved 2-kanals-kilder.
Lytte med akustisk kalibrering EQ
Anvendelse af Stream Direct
Egnet til sportprogrammer.
SOURCE
INPUT
Konstrueret til actionfilm med dynamiske
lydspor.
SPORTS
Hvis der fjernes lyddata under komprimeringsprocessen,
lider lydkvaliteten ofte under et ujævnt lydbillede. Funktionen
Sound Retriever anvender den nye DSP-teknologi, som
hjælper med at bringe cd-lydkvaliteten tilbage til
komprimeret 2-kanals-lyd ved at gendanne lydtryk og
udglatte takkede artefakter, som er blevet tilbage efter
komprimeringen.
RECEIVER SLEEP
ACTION
ADVANCED GAME Egnet til videospil.
Anvendelse af Sound Retriever
Dansk
b. Du kan også justere C.WIDTH, DIMEN. og PNRM.-effekten (se
Sådan indstilles lydfunktionerne på side 37).
c. Du kan også justere H.GAIN-effekten (se Sådan indstilles
lydfunktionerne på side 37).
d. Du kan også justere C.IMG-effekten (se Sådan indstilles
lydfunktionerne på side 37).
e. • Ved VSX-827: Kan ikke vælges, hvis Speaker System er
indstillet til Surr. Back (se Indstilling af højttalersystem (kun
VSX-827) på side 50).
• Ved VSX-527: Kan ikke vælges, hvis Pre Out er indstillet til
Surr. Back (se Indstillingen Pre Out (kun VSX-527) på side 51).
f. Lyden høres med dine surroundindstillinger, og du kan stadig
bruge funktionerne Midnight, Loudness, fasestyring, Sound
Retriever og Tone.
AUTO/
DIRECT
AUTO SURROUND/
STREAM DIRECT
Du kan lytte til kilder, når akustisk kalibreringsudligning er
indstillet i Automatisk opsætning for surroundsound
(MCACC) på side 23. Der henvises til disse sider for yderligere
informationer om akustisk kalibreringsudligning.
AUTO SURROUND Se Automatisk afspilning på side 34.
DIRECT
PURE DIRECT
Kilder høres i overensstemmelse med de
indstillinger, der er lavet i den manuelle SPopsætning (højttalerindstilling,
kanalniveau, højttalerafstand) samt med
indstillingerne dual mono. Du hører
kilderne i overensstemmelse med antallet
af kanaler i signalet.
Funktionerne fasestyring, akustisk
kalibrering EQ, lydforsinkelse, automatisk
forsinkelse, LFE-dæmpning og centerbillede
er tilgængelige.
Analoge og PCM kilder høres uden nogen
digital bearbejdning.
RECEIVER SLEEP
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
SOURCE
7
8
9
CLR
0
ENTER
INPUT
CH
SHIFT
du lytter til en kilde, skal du trykke på
 Mens
og derefter trykke på EQ for at slå EQ (akustisk
RECEIVER
kalibrering EQ) ON eller OFF.
MCACC-indikatoren på frontpanelet lyser, når akustisk
kalibrering EQ er aktiv.
• Du kan ikke anvende akustisk kalibrering EQ med
Stream Direct, og det har ingen effekt ved
høretelefoner.
35
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
36 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Bedre lyd ved hjælp af Phase Control
Receiverens Phase Control-funktion anvender
fasekorrektion, så lydkilden ankommer til lyttepositionen i
fase, hvorved uønskede forstyrrelser og/eller farvning af lyden
forhindres.
Phase Control-technologien leverer en sammenhængende
lydgengivelse ved at anvende fasetilpasning, så der opnås et
optimalt lydbillede i din lytteposition. Standardindstillingen
er ”On”, og vi anbefaler, at Phase Control forbliver tændt for
alle lydkilder.
RECEIVER SLEEP
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
SOURCE
INPUT
0
Sådan indstilles Up Mix-funktionen
I et 7.1-kanals-surroundsystem, hvor surroundhøjttalerne er
placeret direkte ved siden af lyttepositionen, høres
surroundsound fra 5.1-kanals-kilder fra siden. Up Mixfunktionen blander lyden fra surroundhøjttalerne med
surroundback-højttalerne, så du hører surroundsound
diagonalt bagud, som det skal være.
• Up Mix-funktionen kan bruges, hvis højttalerne i et 7.1
kanals-surroundsystem opsættes som anbefalet i
eksemplet på side 11.
• Afhængigt af positionen for højttalerne og lydkilden kan
det i nogle tilfælde ikke være muligt at opnå gode
resultater. I dette tilfælde skal du indstille til OFF.
UP MIX OFF
UP MIX ON
CH
ENTER
du lytter til en kilde, skal du trykke på
 Mens
og derefter trykke på PHASE for at slå P.CTL
RECEIVER SLEEP
SOURCE
RECEIVER
(fasestyring) ON eller OFF.
Bemærk
• Fasetilpasning er en meget vigtig faktor ved opnåelsen af
ordentlig lydgengivelse. Hvis to bølgeformer er ”i fase”, når
de toppen og bunden sammen, hvilket resulterer i en øget
amplitude, klarhed og tilstedeværelse for lydsignalet. Hvis
en bølgetop møder en bund, så vil lyden være ”ude af fase”
og et upålideligt lydbillede vil blive fremstillet.
• Hvis din subwoofer har en fasestyringskontakt, skal du
indstille den til plus (+) (eller 0°). Men den effekt, som du
rent faktisk kan mærke, når fasestyring er indstillet til ON
på receiveren, afhænger af typen på subwooferen. Indstil
subwooferen, så effekten maksimeres. Det anbefales
også, at du prøver at ændre subwooferens retning eller
placering.
• Sørg for, at subwooferens lavpasfilterkontakt er slået OFF.
Hvis det ikke kan lade sig gøre på subwooferen, skal du
indstille afskæringsfrekvensen til en højere værdi.
• Hvis højttalerafstanden ikke er indstillet korrekt, opnår du
muligvis ikke en maksimeret Phase Control-effekt.
• Tilstanden Phase Control kan ikke indstilles til ON i
følgende tilfælde:
- Hvis tilstanden PURE DIRECT er slået til.
- Når høretelefonerne er tilsluttet.
Da
Du kan anvende automatisk 6.1- eller 7.1-dekodning for 6.1kodede kilder (for eksempel Dolby Digital EX eller DTS-ES),
eller du kan vælge altid at anvende 6.1- eller 7.1-dekodning
(for eksempel ved 5.1-kodet materiale). Ved 5.1-kodede kilder
genereres en surroundback-kanal, men det kan være, at
materialet lyder bedre i det 5.1-format, som det oprindeligt er
kodet til (hvis det er tilfældet, kan du ganske enkelt slå
bearbejdningen af surroundback-kanalen fra).
• Ved et 7.1 kanals-surroundsystem udsendes lydsignaler,
som har gennemgået en matrix-dekodningsbearbejdning
gennem en bearbejdning af surroundback-kanalen, hvor
Up Mix-funktionen er tilføjet, fra surroundback-højttalerne.
SHIFT
CLR
36
Anvendelse af bearbejdning af surroundbackkanal
INPUT
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CLR
0
ENTER
CH
SHIFT
L SW C
R
L SW C
R
SL
SR
SL
SR
SBL
SBR
SBL
SBR
Tryk på
, tryk så flere gange på SB CH for at
 komme
igennem funktionerne for surroundback1 Receiveren bringes i standby.
kanalen.
PRESET  på frontpanelet holdes nede, trykkes
2 Mens
Hvert tryk skifter mellem funktionerne på følgende
på STANDBY/ON i ca. to sekunder.
RECEIVER
måde:
• SB ON – Matrix-dekodningsbearbejdning til
generering af surroundback-enheden fra
surroundenheden tændes.
• SB AUTO – Matrix-dekodningsbearbejdning til
generering af surroundback-enheden fra
surroundenheden skifter automatisk. Matrixdekodningsbearbejdning udføres kun, hvis signalerne
fra surroundback-kanalen registreres i
indgangssignalerne.
• SB OFF – Matrix-dekodningsbearbejdning til
generering af surroundback-enheden fra
surroundenheden slukkes.
UP MIX: OFF vises, og Up Mix-funktionen deaktiveres.
Hvis du vil aktivere funktionen, skal du udføre trin 1 og 2
igen.
• Ved indstilling til ON lyser indikatoren
frontpanelet.
(Up Mix) på
Bemærk
• Indstil til ON uanset denne indstilling, når du afspiller DTSHD-signaler.
• Indstilles muligvis automatisk til OFF, selvom du har
indstillet til ON afhængigt af indgangssignalet og
lyttetilstanden.
• Hvis Network Standby er indstillet til ON, kan du
muligvis ikke indstille funktionen Up Mix.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
37 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan indstilles lydfunktionerne
Der er en række ekstra lydindstillinger, som du kan lave med
AUDIO PARAMETER-menuen. Hvis det ikke er angivet, er
standard skrevet med fed.
Vigtigt
• Bemærk, at hvis en indstilling ikke vises i AUDIO
PARAMETER-menuen, er den ikke tilgængelig på grund af
den aktuelle kilde, indstillinger og status for receiveren.
Indstilling/Hvad gør den
EQ (Akustisk kalibrering EQ)
Slår effekten akustisk kalibrering EQ til/fra.
S.DELAY (Lydforsinkelse)
Nogle skærme har en lettere forsinkelse ved
visning af video, så lydsporet er ikke
synkroniseret med billedet. Ved at tilføje en
lille forsinkelse kan du justere lyden, så den
passer til videopræsentationen.
RECEIVER SLEEP
SOURCE
INPUT
Tryk på
, tryk derefter på AUDIO
1 PARAMETER.
/ for at vælge den indstilling, du ønsker at
2 Brug
justere.
RECEIVER
Afhængigt af receiverens aktuelle status/tilstand kan det
være, at nogle funktioner ikke kan vælges. Se tabellen
nedenfor for bemærkninger herom.
/ for at indstille efter behov.
3 Brug
Se i tabellen nedenfor hvilke funktioner, der er
MIDNIGHT gør det muligt at høre effektiv
surroundsound ved film med lav lydstyrke.
LOUDNESS bruges for at få god bas og
diskant ved musikkilder med lav lydstyrke.
ON
OFF
0,0 til 9,0
(billeder)
1 sekund = 25
billeder (PAL)
Standard: 0.0
M/L OFF
MIDNIGHT
LOUDNESS
S.RTV (Sound Retriever)b
Hvis der fjernes lyddata under
komprimeringsprocessen, lider lydkvaliteten
ofte under et ujævnt lydbillede. Funktionen
Sound Retriever anvender den nye DSPteknologi, som hjælper med at bringe cdlydkvaliteten tilbage til komprimeret 2-kanalslyd ved at gendanne lydtryk og udglatte
takkede artefakter, som er blevet tilbage efter
komprimeringen.
OFFc
DUAL MONOd
Angiver, hvordan Dolby Digital-lydspor kodet
med dual mono skal afspilles.
CH1 – Kun kanal
1 høres
tilgængelige for hver indstilling.
ON
CH2 – Kun kanal
2 høres
CH1 CH2 –
Begge kanaler
høres fra
fronthøjttalerne
4 Tryk på RETURN for at bekræfte og afslutte menuen.
F.PCM (Fast PCM)
Dette er nyttigt, hvis du synes, at der er en lille
forsinkelse, før OFF f.eks. genkender PCMsignalet på en cd.
Hvis ON er valgt, udsendes der måske støj
under afspilning af ikke-PCM-kilder. Vælg et
andet indgangssignal, hvis dette er et
problem.
OFF
DRC (Dynamisk afstandskontrol)
Justerer niveauet for dynamisk afstand for
filmlydspor, som er optimeret til Dolby Digital,
DTS, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTSHD og DTS-HD Master Audio (du skal
muligvis bruge denne funktion, når du lytter til
surroundsound ved lav lydstyrke).
AUTOe
ON
MAX
MID
OFF
Indstilling/Hvad gør den
LFE ATT (LFE-dæmpning)
Nogle Dolby Digital- og DTS-lydsignalkilder
inkluderer ultralave bastoner. Indstil LFEdæmpningsregulatoren som ønsket for at
forhindre ultralave bastoner i at forvrænge
lyden fra højttalerne.
LFE er ikke begrænset ved indstilling til 0 dB,
som er den anbefalede værdi. Ved indstilling
til –15 dB begrænses LFE af den pågældende
grad. Når OFF er valgt, udsendes der ingen lyd
fra LFE-kanalen.
SACD G. (SACD-forstærkning)f
Får detaljer frem i SACD ved at maksimere
dynamikområdet (under digital bearbejdning).
HDMI (HDMI-lyd)
Specificerer HDMI-lydsignalets routing ud af
receiveren (AMP) eller gennem til et tv
(THRU). Når THRU er valgt, udsendes der
ingen lyd fra receiveren.
A.DLY (Automatisk forsinkelse)g
Denne funktion korrigerer automatisk lyd-tilvideo-forsinkelsen mellem enheder, som er
tilsluttet med et HDMI-kabel. Lydens
forsinkelsestid indstilles afhængigt af
betjeningsstatussen for skærmen, som er
tilsluttet med et HDMI-kabel. Videoens
forsinkelsestid justeres automatisk i
overensstemmelse med lydforsinkelsestiden.
Funktion(er)
0 (0 dB)
5 (–5 dB)
10 (–10 dB)
15 (–15 dB)
20 (–20 dB)
** (OFF)
0 (0 dB)
+6 (+6 dB)
AMP
THRU
OFF
ON
C.WIDTH (Centerbredde)h
(Kun muligt, hvis der anvendes en
centerhøjttaler)
Spreder centerkanalen mellem venstre og
højre fronthøjttaler, som får det til at lyde
bredere (højere indstillinger) eller smallere
(lavere indstillinger).
0 til 7
Standard: 3
DIMEN (Størrelse)h
Justerer balancen for surroundsound fra front
til bag, hvilket får det til at lyde mere fjernt
(minusindstilling) eller mere nært
(positivindstilling).
–3 til +3
Standard: 0
PNRM. (Panorama)h
Udvider frontstereobilledet, så det omfatter
surroundhøjttalerne til en ”wraparound”effekt.
Dansk
MIDNIGHT/LOUDNESSa
Funktion(er)
OFF
ON
37
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
38 ページ
Indstilling/Hvad gør den
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Funktion(er)
0 til 10
C.IMG (Centerbillede)i
Standard: 3
(Kun muligt, hvis der anvendes en
(NEO:6 MUSIC),
centerhøjttaler)
10 (NEO:6
Justerer centerbilledet for at skabe en bredere
CINEMA)
stereoeffekt med vokaler. Justerer effekten fra
0 (al centerkanal sendes til venstre og højre
fronthøjttaler) til 10 (centerkanal sendes kun
til centerhøjttaleren).
H.GAIN (Højdeforstærkning)
Justerer det udsendte fra
fronthøjdehøjttaleren ved tilstanden DOLBY
PLIIz HEIGHT. Hvis du indstiller til H,
forstærkes lyden fra toppen mere.
L (lav)
M (mellem)
H (høj)
a. Du kan til hver en tid ændre funktionerne for MIDNIGHT/
LOUDNESS ved at anvende knappen MIDNIGHT.
b. Du kan til hver en tid ændre funktionen Sound Retriever ved
hjælp af knappen S.RETRIEVER.
c. Når indgangen iPod/USB, ADAPTER, NETRADIO, M.SERVER
eller FAVORITE er valgt, er standardindstillingen til (ON).
d. Denne indstilling fungerer kun ved Dolby Digital- og DTSlydspor, som er kodet med dual mono.
e. Grundindstillingen AUTO er kun tilgængelig for Dolby
TrueHD-signaler. Vælg MAX eller MID for andre signaler end
Dolby TrueHD.
f. Du burde ikke have problemer med at anvende denne funktion
ved de fleste SACD-diske, men hvis lyden forvrænges, er det
bedst at indstille forstærkningen til 0 dB igen.
g. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis den tilsluttede skærm
understøtter automatisk lyd-/videosynkronisering (”lip-sync”)
for HDMI. Hvis du ikke synes, at den automatisk indstillede
forsinkelsestid er i orden, skal du indstille A.DLY til OFF og
justere forsinkelsestiden manuelt. Kontakt producenten
direkte, hvis du vil vide mere om lip-sync-funktionen på
skærmen.
h. Kun tilgængelig ved 2-kanals-kilder i tilstanden DOLBY PLII
MUSIC.
i. Kun når du hører 2 kanals-kilder i tilstanden NEO:6 CINEMA
og NEO:6 MUSIC.
38
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
39 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 6:
Afspilning med
funktionen NETWORK
(netværk)
Indledning
Lytte til internetradiostationer
Du kan vælge og lytte til din foretrukne internetradiostation
fra listen over internetradiostationer, som er oprettet,
redigeret og administreret af vTuner-databaseservice
udelukkende for anvendelse med Pioneer-produkter.
Se Afspilning med netværksfunktioner på side 40 og Lytte til
internetradiostationer på side 40.
Afspilning af musikfiler, som er gemt i pc’er
Du kan afspille en masse musik, som er gemt i dine pc’er, ved
hjælp af denne enhed.
• Foruden en pc kan du også afspille lydfiler, som er gemt på
dine andre enheder, med den indbyggede
medieserverfunktion, som er baseret på DLNA 1.0 og
DLNA 1.5 framework og protokoller (dvs. netværksegnede
harddiske og lydsystemer).
Se Afspilning med netværksfunktioner på side 40 og
Afspilning af lydfiler, som er gemt på enheder på netværket på
side 41.
Bemærk
• For at lytte til internetradiostationer skal du underskrive en
kontrakt med en internetserviceudbyder (ISP) først.
• Billed- eller videofiler kan ikke afspilles.
• Med Windows Media Player 11 eller Windows Media
Player 12 kan du endda afspille lydfiler med ophavsretlig
beskyttelse på denne receiver.
Med denne enhed kan du afspille musik på medieservere,
som er sluttet til et identisk Local Area Network (LAN) som
receiveren. Denne enhed tillader afspilning af filer, som er
gemt på følgende enheder:
• Pc’er, som kører Microsoft Windows Vista eller XP med
Windows Media Player 11 installeret
• Pc’er, som kører Microsoft Windows 7 med Windows
Media Player 12 installeret
• DLNA-kompatible digitale medieservere (på pc’er eller
andre enheder)
Filer, som er gemt på en pc eller DMS (Digital Media Server),
som beskrevet ovenfor, kan afspilles via kommando fra en
ekstern Digital Media Controller (DMC). Enheder, som styres
af denne DMC til at afspille filer, kaldes DMRs (Digital Media
Renderers). Denne receiver understøtter denne DMRfunktion. I DMR-tilstanden kan funktioner som afspilning og
stop af filer udføres fra en ekstern styring. Lydstyrkejustering
og funktionen lydløs er ligeledes muligt. DMR-tilstanden
annulleres, hvis fjernbetjeningen betjenes, mens receiveren
er i DMR-tilstand (bortset fra bestemte knapper inklusive
VOLUME +/–, MUTE og DISP).
• Afhængigt af hvilken ekstern styring der bruges, kan
afspilning blive afbrudt, hvis lydstyrken justeres fra
styringen. I dette tilfælde justeres lydstyrken fra receiveren
eller fjernbetjeningen.
Bemærk
• Der kræves netværksomgivelser for at bruge AirPlay.
• AirPlay på denne receiver er blevet udviklet og testet på
basis af softwareversioner for iPod, iPhone, iPad og
softwareversioner for iTunes, som er anført på Pioneers
hjemmeside. AirPlay er muligvis ikke kompatibel med
andre softwareversioner for iPod, iPhone, iPad eller iTunes
end dem, som er anført på Pioneers hjemmeside.
Om DHCP-serverfunktion
For at kunne afspille lydfiler, som er gemt på enheder på
netværket eller lytte til internetradiostationer, skal der
tændes for DHCP-serverfunktionen på routeren. Hvis din
router ikke har den indbyggede DHCP-serverfunktion, skal
netværket opsættes manuelt. Ellers kan du ikke afspille
lydfiler, som er gemt på enheder på netværket, eller lytte til
internetradiostationer. Se Netværksopsætningsmenu på
side 41 for yderligere informationer om dette.
Dansk
Denne receiver er udstyret med LAN-terminal, og du kan
nyde følgende funktioner ved at slutte dine enheder til disse
terminaler.
Om DLNA-netværksenheder, som kan afspilles
Autorisation af denne receiver
Receiveren skal autoriseres for at muliggøre afspilning. Det
sker automatisk, når receiveren opretter en forbindelse over
netværket til pc’en. Hvis ikke, skal receiveren autoriseres
manuelt på pc’en. Autorisationsmetoden (eller tilladelsen)
for adgang varierer afhængigt af den servertype, der aktuelt
er tilsluttet. For yderligere informationer om autorisation af
denne receiver henvises til serverens brugsanvisning.
Brug af AirPlay på iPod touch, iPhone, iPad og
iTunes
AirPlay fungerer med iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPod
touch (4., 3. og 2. generation), iPad 2, iPad med iOS 4.2 eller
senere og iTunes 10.1 (Mac og PC) eller senere.
For at bruge AirPlay skal du vælge din receiver på din iPod
touch, iPhone, iPad eller i iTunes. *1
Receiverens indgang skifter automatisk til AirPlay, når
AirPlay bruges. *2
Følgende funktioner kan udføres i tilstanden AirPlay:
• Justering af receiverens lydstyrke fra iPod touch, iPhone,
iPad eller iTunes.
• Pause/genoptag, næste/forrige spor og bland/gentag fra
receiverens fjernbetjening. (Tryk på NETWORK for at
ændre fjernbetjeningen til netværksbetjening.)
*1: For flere oplysninger henvises til Apples hjemmeside
(http://www.apple.com).
*2: Receiveren tændes automatisk, når Network Standby
indstilles til ON (side 52).
39
Da
40 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Afspilning med netværksfunktioner
Vigtigt
• I tilfælde af at et domæne er konfigureret i Windowsnetværksomgivelser, kan du ikke få adgang til en pc på
netværket, medens du er logget på domænet. I stedet for
at logge dig på domænet skal du logge dig på den lokale
maskine.
• Der kan være tilfælde, hvor tidsforbruget muligvis ikke
vises korrekt.
• Der går omkring et minut fra enheden tændes, til
opstarten er gennemført.
1
Tryk flere gange på NETWORK for at vælge den
kategori, som du vil afspille.
Det kan tage flere sekunder for receiveren at få adgang
til netværket.
Vælg en kategori i følgende liste:
• NETRADIO – Internetradio
• M.SERVER – Serverenheder på netværket (Media
server)
• FAVORITE – Foretrukne sange, som aktuelt
registreres
Afhængigt af den valgte kategori vises navnene på
mapperne, filerne og internetradiostationer.
derefter på ENTER.
Tryk på / for at rulle op og ned i listen og vælge det
ønskede punkt. Hvis du trykker på ENTER, starter
afspilning, hvor afspilningsskærmbilledet vises for det
valgte punkt. Tryk på RETURN for at vende tilbage til
skærmbilledet med listen.
Hvis skærmen med listen vises fra afspilningsskærmen,
vises afspilningsskærmen igen automatisk, hvis der ikke
udføres noget i 10 sekunder, mens skærmen med listen
vises.
Kun lydfiler med -mærket kan afspilles. I tilfældet med
mapper med mærket
anvendes / og ENTER for
at vælge den ønskede mappe og lydfil.
40
Da
betjeningsinstruktioner.
• Internetradiostationer – Se Lytte til
internetradiostationer nedenfor.
• Medieserver – Se Afspilning af lydfiler, som er gemt på
enheder på netværket på side 41.
• Foretrukne – Se Afspilning af dine foretrukne
musiknumre på side 41.
Almindelige afspilningsfunktioner
Du kan udføre følgende betjeninger med fjernbetjeningen for
denne receiver. Bemærk, at nogle knapper ikke er
tilgængelige for betjening afhængigt af den kategori, der
aktuelt afspilles.
på NETWORK for at ændre fjernbetjeningen til
 Tryk
betjeningstilstanden NETRADIO, M.SERVER eller
FAVORITE.
MUTE
Lytte til internetradiostationer
Internetradio er en lydsendeservice, der overføres via
internettet. Der er et stort antal internetradiostationer, som
sender mange forskellige serviceydelser fra alle
verdenshjørner. Nogle stationer styres af private, mens andre
er traditionelle terrestriske radiostationer eller radionetværk.
Hvor terrestriske eller OTA (over-the-air) radiostationer er
geografisk begrænsede til de udsendte radiobølgers
rækkevidde fra en transmitter gennem luften, er
internetradiostationer tilgængelige hvor som helst i verden,
sålænge der er en internetforbindelse, da serviceydelserne
ikke overføres gennem luften, men leveres over World Wide
Web. På denne receiver kan du vælge internetradiostationer
efter genre samt efter region.
Afhængigt af betingelserne for internetlinjen er lyden
muligvis ikke jævn, når du hører internetradio.
Om liste over internetradio
Listen over internetradiostationer på denne receiver oprettes,
redigeres og styres af vTuner-databaseservice udelukkende
til anvendelse med denne receiver. For detaljer om vTuner se
vTuner på side 45.
Gem og hent internetradiostationer
AUDIO
PARAMETER
TUNE
HOME
MENU
PTY
iPod CTRL
ENTER
PRESET
/ for at vælge mappen, musikfiler eller
2 Brug
internetradiostationen, der skal afspilles, og tryk
trin 2 for at afspille den ønskede sang.
3 Gentag
Se afsnittet nedenfor for detaljerede
PRESET
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISP
CH
CH
SHIFT
TUNE
CLR
0
ENTER
Du kan nemt gemme og hente gemte internetradiostationer.
Se Afspilning af dine foretrukne musiknumre på side 41 for
yderligere informationer om dette.
• For at lytte til internetradiostationer skal du have adgang til
internetbredbånd med høj hastighed. Med et 56 K- eller
ISDN-modem kan du muligvis ikke nyde alle
internetradioens fordele.
• Portnummeret varierer afhængigt af
internetradiostationen. Kontroller firewallindstillingerne.
• En liste over internetradiostationer, som leveres af vTunerdatabaseservice, er underlagt ændring eller sletning uden
forudgående varsel af forskellige årsager.
• Udsendelser kan stoppes eller afbrydes afhængigt af
internetradiostationen. I dette tilfælde kan du ikke lytte til
en radiostation, som er valgt fra listen over
internetradiostationer.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
41 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sådan registreres sendestationer, som ikke er på
vTuner-listen, fra den specielle Pioneer-side
Med receiveren kan sendestationer, som ikke er på listen over
stationer distribueret af vTuner, registreres og afspilles. Find
adgangskoden, som kræves til registrering, på receiveren,
brug adgangskoden for at få adgang til den specielle Pioneerinternetradioside, og få de ønskede sendestationer
registreret i Foretrukne. Adressen på den specielle Pioneerinternetradioside er:
http://www.radio-pioneer.com
side 40 for at få vist listen over internetradio.
2 Brug / for at vælge ”Help”, tryk så på ENTER.
/ for at vælge ”Get access code”, tryk så på
3 Brug
ENTER.
Adgangskoden, som kræves til registrering på den
specielle Pioneer-internetradioside, vises. Skriv denne
adresse ned.
Følgende kan kontrolleres på Help-skærmen:
• Get access code – Adgangskoden, som kræves til
registrering på den specielle Pioneerinternetradioside, vises.
• Show Your WebID/PW – Efter registrering på den
specielle Pioneer-internetradioside, vises det
registrerede ID og adgangskoden.
• Reset Your WebID/PW – Nulstiller alle oplysninger,
som er registreret på den specielle Pioneerinternetradioside. Ved nulstilling slettes alle
registrerede sendestationer også. Hvis du vil lytte til
de samme stationer, skal du registrere dem igen efter
nulstilling.
til den specielle Pioneer-internetradioside
4 Fåfraadgang
din computer, og gennemfør
registreringsprocessen.
http://www.radio-pioneer.com
Få adgang til siden ovenfor, og brug adgangskoden i trin
3 for at gennemføre brugerregistreringen, hvor du følger
instruktionerne på skærmen.
Både sendestationer, som ikke er på vTuner-listen, og
stationer på vTuner-listen kan registreres. I dette tilfælde
registreres de på receiveren som foretrukne
sendestationer og kan afspilles.
Afspilning af lydfiler, som er gemt på enheder på
netværket
Med denne enhed kan du afspille musik på medieservere,
som er sluttet til et identisk Local Area Network (LAN) som
receiveren. Denne enhed tillader afspilning af filer, som er
gemt på følgende enheder:
• Pc’er, som kører Microsoft Windows Vista eller XP med
Windows Media Player 11 installeret
• Pc’er, som kører Microsoft Windows 7 med Windows
Media Player 12 installeret
• DLNA-kompatible digitale medieservere (på pc’er eller
andre enheder)
Netværksopsætningsmenu
Du kan indstille netværket, så du kan lytte til internetradio på
denne receiver.
flere gange på NETWORK for at ændre
1 Tryk
receiverens indgang til NETRADIO.
på HOME MENU.
2 Tryk
Netværksopsætningsmenuen vises på tv’et. Brug //
/ og ENTER på fjernbetjeningen for at navigere
gennem skærmbillederne og vælge menuenheder. Tryk
på RETURN for at afslutte den aktuelle menu.
• Tryk på HOME MENU til hver en tid for at afslutte
netværksopsætningsmenuen.
indstillingen, som du vil justere.
3 Vælg
• Network Configuration
- IP Address, Proxy – Indstiller IP-adresse/proxy for
receiveren (se nedenfor).
- Friendly Name – Navnet for receiveren, som vises
Afspilning af dine foretrukne musiknumre
Op til 64 foretrukne spor på medieserveren og/eller
internetradiostationer kan registreres i mappen Foretrukne.
Bemærk, at kun lydfiler, som er gemt på enheder på
netværket, kan registreres.
Registrering og sletning af lydfiler og
internetradiostationer i og fra mappen Foretrukne
Tryk på NETWORK for at ændre fjernbetjeningen til
1 betjeningstilstanden
M.SERVER eller NETRADIO.
Tryk på +Favorite, mens sporet eller
2 internetradiostationen, som du vil registrere, er valgt.
Det valgte musiknummer eller internetradiostationen
registreres i Foretrukne.
Dansk
skærmen med internetradiolisten.
1 Vis
Udfør trin 1 under Afspilning med netværksfunktioner på
de ønskede sendestationer som Foretrukne,
5 Registrer
hvor du følger instruktionerne på computerskærmen.
•
•
•
•
på en computer eller en anden enhed, som er sluttet
til netværket, kan ændres (side nedenfor).
- Parental Lock – Begrænser brugen af
netværksfunktioner (side 42).
Language – Sproget kan indstilles på skærmen for
funktionen NETWORK (side 43).
Firmware Update – Bruges til at opdatere
receiverens software og kontrollere versionen
(side 43).
Factory Reset – Bruges for at nulstille alle
indstillinger for netværksforbindelsen til deres
oprindelige fabriksindstillinger (side 43).
System Info – Du kan kontrollere
netværksindstillingerne for denne receiver (side 43).
Bemærk
• For at slette spor eller internetradiostationer, som er blevet
registreret, indstilles indgangen til FAVORITE, sporet eller
stationen, som skal slettes, vælges, og derefter trykkes på
knappen CLEAR.
41
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
42 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Netværkskonfiguration
IP-adresse/proxyindstilling
Hvis routeren, som er tilsluttet til LAN-terminalen på denne
receiver, er en bredbåndsrouter (med indbygget DHCPserverfunktion), tændes ganske enkelt for DHCPserverfunktionen, og du behøver ikke at lave
netværksopsætningen manuelt. Netværksopsætningen skal
kun udføres som beskrevet nedenfor, hvis du har tilsluttet
denne receiver til en bredbåndsrouter uden DHCPserverfunktionen. Før opsætning af netværket skal du spørge
din internetudbyder eller netværksmanager om de
nødvendige indstillinger. Det anbefales ligeledes, at du læser
i brugsanvisningen, som fulgte med din netværksenhed.
• IP-adresse
IP-adressen, som skal indtastes, skal defineres inden for
følgende områder. Hvis den definerede IP-adresse ligger
uden for følgende områder, kan du ikke afspille lydfiler,
som er gemt på enheder på netværket, eller lytte til
internetradiostationer.
Klasse A: 10.0.0.1 til 10.255.255.254
Klasse B: 172.16.0.1 til 172.31.255.254
Klasse C: 192.168.0.1 til 192.168.255.254
• Subnetmaske
Hvis et xDSL-modem eller en terminaladapter er tilsluttet
direkte til denne receiver, indtastes subnetmasken, som
du har fået af din internetudbyder på papir. I de fleste
tilfælde indtastes 255.255.255.0.
• Standardgateway
Hvis en gateway (router) er tilsluttet til denne receiver,
indtastes den tilsvarende IP-adresse.
• Primær DNS-server/sekundær DNS-server
Hvis du kun får en DNS-serveradresse af din
internetserviceudbyder, skal du indtaste den i feltet
”Primary DNS Server”. Hvis der er mere end to DNSserveradresser, indtastes ”Secondary DNS Server” i det
andet DNS-serveradressefelt.
• Proxy Hostname/Proxy Port
Denne indstilling kræves, hvis du tilslutter denne receiver
til internettet via en proxyserver. Indtast IP-adressen på din
proxyserver i feltet ”Proxy Hostname”. Indtast ligeledes
portnummeret på din proxyserver i feltet ”Proxy Port”.
42
Da
”Network Configuration” fra Network Setup1 Vælg
menuen.
”IP Address, Proxy” fra Network Configuration2 Vælg
menuen.
den ønskede DHCP-indstilling.
3 Vælg
Hvis du vælger ON, sker netværksopsætningen
automatisk, og du behøver ikke at følge trin 4. Fortsæt
med trin 5.
Hvis der ikke er nogen DHCP-server på netværket og du
vælger ON, vil receiveren bruge sin egen automatiske IPfunktion for at bestemme IP-adressen.
• IP-adressen, som bestemmes af den automatiske IPfunktion, er 169.254.X.X. Du kan ikke lytte til en
internetradiostation, hvis IP-adressen er indstillet for
den automatiske IP-funktion.
IP-adresse, subnetmaske, standard-gateway,
4 Indtast
primær DNS-server og sekundær DNS-server.
Tryk på / for at vælge et nummer og / for at
flytte cursoren.
”OFF” eller ”ON” for indstillingen aktiver
5 Vælg
proxyserver for at deaktivere eller aktivere
proxyserveren.
Hvis du vælger OFF, fortsættes med trin 8. Hvis du
derimod vælger ON, fortsættes med trin 6.
adressen på din proxyserver eller
6 Indtast
domænenavnet.
Brug / for at vælge et tegn, / for at indstille
positionen, og ENTER for at bekræfte dit valg.
7
Indtast portnummeret på din proxyserver.
Brug / for at vælge et tegn, / for at indstille
positionen, og ENTER for at bekræfte dit valg.
”OK” for at bekræfte IP-adressen/
8 Vælg
proxyopsætningen.
Brugervenligt navn
”Network Configuration” fra Network Setup1 Vælg
menuen.
”Friendly Name” fra Network Configuration2 Vælg
menuen.
”Edit Name” (rediger navn), og vælg derefter
3 Vælg
”Rename” (omdøb).
Hvis du vil gendanne navnet til standard, efter at du har
ændret navnet, skal du vælge Default.
et navn.
4 Indtast
Brug / for at vælge et tegn, / for at indstille
positionen, og ENTER for at bekræfte dit valg.
Børnesikring
Indstil begrænsninger for brug af internetydelser. Indstil
også kodeord, som følger med
anvendelsesbegrænsningerne.
• Kodeordet er indstillet til ”0000” fra fabrikkens side.
”Network Configuration” fra Network Setup1 Vælg
menuen.
”Parental Lock” fra Network Configuration2 Vælg
menuen.
kodeordet.
3 Indtast
Brug / for at vælge et tegn, / for at indstille
positionen, og ENTER for at bekræfte dit valg.
om Parental Lock (børnelås) skal slås til eller fra.
4 Angiv,
• OFF – Internetydelser er ikke begrænset.
• ON – Internetydelser er begrænset.
5
Hvis du vil ændre kodeordet, skal du vælge ”Change
Password”.
Hvis du gør det, vender proceduren tilbage til trin 3.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
43 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sprog
Sproget kan indstilles på skærmen for funktionen
NETWORK.
1 Vælg ”Language” fra Network Setup-menuen.
2 Vælg det sprog, du ønsker.
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til netværksopsætningsmenuen.
Brug denne fremgangsmåde for at opdatere receiverens
software.
Opdatering via en USB-hukommelsesenhed udføres ved at
downloade opdateringsfilen fra en computer, indlæse denne
fil på en USB-hukommelsesenhed og derefter sætte denne
USB-hukommelsesenhed i USB-porten på receiverens
frontpanel. Ved denne procedure skal USBhukommelsesenheden, som indeholder opdateringsfilen,
først sættes i USB-porten på receiverens frontpanel.
• Hvis der er en opdateringsfil på Pioneers hjemmeside, skal
du downloade den til din computer. Når en opdateringsfil
fra Pioneers hjemmeside downloades til din computer, vil
filen være i ZIP-format. Pak ZIP-filen ud, før du gemmer
den på USB-hukommelsesenheden. Hvis der er gamle
downloadede filer eller downloadede filer for andre
modeller på USB-hukommelsesenheden, skal du slette
dem.
Vigtigt
• Du må IKKE trække strømkablet ud under opdatering.
• Du må ikke koble USB-hukommelsesenheden fra under
opdatering.
• Angiv receiverens softwareversion i menuen System Info
før opdatering, og bekræft, at softwaren i USBhukommelsesenheden er en nyere version.
• Opdatering kan nulstille receiverens indstillinger til de
oprindelige fabriksindstillinger. Se på Pioneers website,
om det gælder for din receiver.
1
• Hvis ”File Not Found” vises, kan du prøve følgende:
- Der blev ikke fundet nogen opdateringsfil på USBhukommelsesenheden. Gem filen i rodmappen på
USB-hukommelsesenheden.
- Prøv at fjerne og derefter tilslutte USB-enheden
igen, eller gem opdateringsfilen igen. Hvis fejlen
stadig opstår, kan du prøve at bruge en anden USBhukommelsesenhed.
starter. Vent venligst.
4 Softwareopdateringen
Visningen på skærmen slukker under opdatering, og
Systemoplysninger
Indstillingsstatus for følgende netværksrelaterede punkter
kan kontrolleres.
• IP Address – Kontroller IP-adressen for denne receiver.
• MAC Address – Kontroller MAC-adressen for denne
receiver.
• Release ID – Kontroller receiverens softwareversion.
”System Info” fra Network Setup-menuen.
1 Vælg
Vis indstillingsstatus for netværksrelaterede punkter.
på RETURN, når du er færdig.
2 Tryk
Du kommer tilbage til netværksopsætningsmenuen.
Dansk
Firmwareopdatering
2 Vælg ”Start” for at opdatere.
”Updating in progress, don’t unplug!” vises, skal
3 Hvis
du vælge ”OK”.
ordet ”UPDATE” blinker i frontpanelet.
er gennemført, når ”COMPLETE” vises.
5 Opdateringen
Skærmen vender automatisk tilbage til
afspilningsskærmen.
• Opdateringen mislykkes, hvis ”FAIL” vises i
frontpaneldisplayet. Prøv følgende:
- Sluk for receiveren, tænd den igen, og prøv at
opdatere softwaren igen.
- Prøv at fjerne og derefter tilslutte USB-enheden
igen, eller gem opdateringsfilen igen. Hvis fejlen
stadig opstår, kan du prøve at bruge en anden USBhukommelsesenhed.
Nulstilling
Bruges for at nulstille alle indstillinger for
netværksforbindelsen til deres oprindelige
fabriksindstillinger.
1 Vælg ”Factory Reset” fra Network Setup-menuen.
2 Vælg ”Start”.
”OK” for at bekræfte.
3 Vælg
Skærmen vender automatisk tilbage til
afspilningsskærmen.
Vælg ”Firmware Update” fra Network Setup-menuen.
Receiveren kontrollerer, om USBhukommelsesenheden, som er sat i USB-porten på
receiverens frontpanel, indeholder software til
opdatering.
43
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
44 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Om netværksafspilning
DLNA
Funktionen for netværksafspilning på denne enhed anvender
følgende teknologier:
Windows Media Player
Se Windows Media Player 11/Windows Media Player 12 på
side 45 for yderligere informationer om dette.
Windows Media DRM
Microsoft Windows Media Digital Rights Management
(WMDRM) er en platform til beskyttelse og sikker levering af
indhold til afspilning på computere, bærbare enheder og
netværksenheder. Enheden fungerer som en WMDRM 10 for
netværksenheder. WMDRM-beskyttet indhold kan kun
afspilles på medieservere, som understøtter WMDRM.
Indholdsejere anvender WMDRM-teknologi for at beskytte
deres intellektuelle ejendom, inklusive copyright. Denne enhed
anvender WMDRM-software for at få adgang til WMDRMbeskyttet indhold. Hvis WMDRM-softwaren mislykkes med at
beskytte indholdet, kan indholdsejere spørge Microsoft om at
få ophævet softwarens mulighed for at anvende WMDRM til
afspilning eller kopiering af beskyttet indhold. Ophævelse
påvirker ikke ubeskyttet indhold. Når du downloader licenser for
beskyttet indhold, accepterer du, at Microsoft kan inkludere en
ophævelsesliste sammen med licenserne. Indholdsejere kan
kræve, at du opgraderer WMDRM for at få adgang til deres
indhold. Hvis du afviser en opgradering, kan du ikke få adgang
til indhold, som kræver opgraderingen.
Dette produkt er beskyttet af særlige intellektuelle
ejendomsrettigheder for Microsoft. Anvendelse eller
distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er ikke
tilladt uden en licens fra Microsoft.
44
Da
DLNA CERTIFIED™-lydafspiller
Digital Living Network Alliance (DLNA) er en organisation på
tværs af industrier af forbrugerelektronik, computerindustri
og virksomheder, der laver mobile enheder. Digital Living
forsyner forbrugere med digitale medier, som er nemme at
dele, gennem et fortrådet eller trådløst netværk i hjemmet.
DLNA-certificeringslogoet gør det nemt at finde produkter,
som overholder retningslinjerne DLNA Interoperability
Guidelines. Denne enhed overholder retningslinjerne DLNA
Interoperability Guidelines v1.5.
Hvis en pc, der kører med DLNA-serversoftware, eller en
anden DLNA-kompatibel enhed tilsluttes til denne afspiller,
kræves muligvis nogle indstillingsændringer for softwaren
eller andre enheder. Der henvises til brugsanvisningerne for
softwaren eller enheden for yderligere informationer.
DLNA™, DLNA-logoet og DLNA CERTIFIED™ er varemærker,
servicemærker eller certificeringsmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
Indhold, som kan afspilles over et netværk
• Selv hvis de er kodet i et kompatibelt format, kan nogle filer
muligvis ikke afspilles korrekt.
• Film- og fotofiler kan ikke afspilles.
• Der er tilfælde, hvor du ikke kan lytte til en
internetradiostation, selvom stationen kan vælges fra
listen over radiostationer.
• Nogle funktioner understøttes muligvis ikke afhængigt af
servertypen eller den anvendte version.
• Understøttede filformater varierer fra server til server. Som
sådan vises filer, som ikke understøttes af din server, ikke
på denne enhed. For yderligere informationer kontaktes
producenten af din server.
Ansvarsfralæggelse for indhold fra tredjeparter
Adgang til indhold fra tredjeparter kræver en
internetforbindelse med høj hastighed og kræver muligvis
også kontoregistrering og et betalingspligtigt abonnement.
Indhold fra tredjeparter kan ændres, suspenderes eller
afbrydes til hver en tid uden varsel, og Pioneer fralægger sig
ethvert ansvar i sådanne situationer.
Pioneer repræsenterer eller garanterer ikke, at indhold
fortsætter med at blive leveret eller er tilgængeligt i en
bestemt tidsperiode, og enhver garanti, udtrykkelig eller
underforstået, fralægges.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
45 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Om afspilningsadfærd over et netværk
Microsoft®, Windows®7, Windows®Vista, Windows®XP,
Windows®2000, Windows®Millennium Edition, Windows®98
og WindowsNT® er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande.
Ordliste
aacPlus
AAC-dekoderen anvender aacPlus udviklet af Coding
Technologies. (www.codingtechnologies.com)
Windows Media DRM
Windows Media DRM er en DRM-service (Digital Rights
Management) for Windows Media-platformen. Den er
konstrueret til at yde sikker levering af lyd- og/eller
videoindhold over et IP-netværk til en pc eller en anden
afspilningsenhed på en sådan måde, at distributøren kan
styre, hvordan indholdet anvendes. WMDRM-beskyttet
indhold kan kun afspilles på en enhed, som understøtter
WMDRM-service.
Windows Media Player 11/Windows Media Player 12
FLAC
FLAC (Free Lossless Audio Codec) er et lydformat, som
tillader tabsfri codec. Lyd komprimeres i FLAC uden tab af
kvalitet. For flere detaljer om FLAC henvises til følgende
hjemmeside: http://flac.sourceforge.net/
vTuner
vTuner er en betalt databaseservice online, som gør det
muligt for dig at lytte til radio og se tv-udsendelser over
internettet. vTuner omfatter tusinder af stationer fra mere end
100 forskellige lande i hele verden. For flere detaljer om
vTuner henvises til følgende hjemmeside:
http://www.radio-pioneer.com
”Dette produkt er beskyttet af særlige intellektuelle
ejendomsrettigheder for NEMS of BridgeCo. Anvendelse eller
distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er ikke
tilladt uden en licens fra NEMS og BridgeCo eller et autoriseret
datterselskab.”
Windows Media Player er software til levering af musik,
billeder og film fra en Microsoft Windows-computer til
hjemmestereosystemer og tv’er.
Med denne software kan du afspille filer, som er gemt på
pc’en, gennem forskellige enheder, hvor du end vil i dit hjem.
Denne software kan downloades fra Microsofts hjemmeside.
• Windows Media Player 11 (for Windows XP eller Windows
Vista)
• Windows Media Player 12 (for Windows 7)
Se Microsofts officielle hjemmeside for flere informationer.
Dansk
• Afspilning kan stoppe op, hvis pc’en er slukket, eller hvis
nogle mediefiler, som er gemt på den, slettes, medens
indholdet afspilles.
• Hvis der er problemer inden for netværksomgivelserne
(tung netværkstrafik osv.), vises eller afspilles indhold
muligvis ikke ordentligt (afspilning kan muligvis blive
afbrudt eller stopper op). For at opnå den bedste ydelse
anbefales en 100BASE-TX-forbindelse mellem afspiller og
pc.
• Hvis flere klienter afspiller samtidigt, som det kan være
tilfældet, vil afspilning blive afbrudt eller stopper op.
• Afhængigt af sikkerhedsoftwaren, som er installeret på en
tilsluttet pc, og indstillingen af sådan software, kan
netværksforbindelsen muligvis være blokeret.
Pioneer er ikke ansvarlig for fejl ved afspilleren og/eller
NETWORK-funktioner på grund af kommunikationsfejl/
funktionsfejl i forbindelse med din netværksforbindelse og/
eller din pc eller andet tilsluttet udstyr. Kontakt din pcproducent eller internetserviceudbyder.
”Windows Media™” er et varemærke tilhørende Microsoft
Corporation.
Dette produkt indeholder teknologi, som ejes af Microsoft
Corporation, og kan ikke anvendes eller distribueres uden
licens fra Microsoft Licensing, Inc.
Windows Media
Windows Media er en multimediestruktur for
medieoprettelse og distribution tilhørende Microsoft
Windows. Windows Media er enten et registreret varemærke
eller et varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller
andre lande. Brug en applikation, som er licenseret af
Microsoft Corporation for at forfatte, distribuere eller afspille
Windows Media-formateret indhold. Anvendelse af en
applikation, som ikke er autoriseret af Microsoft Corporation,
udsættes for funktionsfejl.
45
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
46 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
AAC (MPEG-4 AAC LC, MPEG-4 HE AAC (aacPlus v1/2))
Om filformater, der kan afspilles
Receiverens netværksfunktion understøtter følgende
filformater. Bemærk, at nogle filformater ikke er tilgængelige
til afspilning, selvom de er anført som filformater, der kan
afspilles. Kompatibiliteten for filformater varierer ligeledes
afhængigt af servertypen. Undersøg, om filformaternes
kompatibilitet understøttes af din server.
• Internetradioafspilning kan blive påvirket af internettets
kommunikationsomgivelser, og i dette tilfælde er
afspilning muligvis ikke mulig, selvom filformaterne er
anført her.
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
8 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
Understøttes/understøttes
WAV (LPCM)
.wav
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Kanal
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bit, 24 bit
2 ch
WMA (WMA2/7/8/9)
.wmab
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Da
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
5 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
46
Kvantiseringsbitrate
Understøttes/understøttes
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
16 bit
Kanal
2 ch
Bitrate
16 kbps til 320 kbps
VBR/CBR
Understøttes/understøttes
FLAC
.flacc
Samplingfrekvens
Kanal
Stream
MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3)
.mp3a
Samplingfrekvens
Kvantiseringsbitrate
Musikfiler
Filtype
.m4a
.aac
.3gp
.3g2
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz,
176,4 kHz, 192 kHz
16 bit, 24 bit
2 ch
a. Kodningsteknologi af MPEG Layer-3 audio licenseres af
Fraunhofer IIS og Thomson multimedia.
b. Filer, som er kodet ved hjælp af Windows Media Codec 9, kan
muligvis afspilles, men nogle specifikationsdele understøttes
ikke; særligt Pro, Lossless, Voice.
c. Ukomprimerede FLAC-filer understøttes ikke. Pioneer
garanterer ikke afspilning.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
47 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 7:
Menuen Home
Anvendelse af menuen Home
I følgende afsnit vises, hvordan du laver detaljerede
indstillinger for at specificere, hvordan du anvender
receiveren, og forklarer ligeledes, hvordan de individuelle
indstillinger for højttalersystemet finindstilles efter dit ønske.
for receiveren og dit fjernsyn.
1 Tænd
Tryk på RECEIVER for at tænde.
ændres til den indgang, som tilslutter
2 Tv-indgangen
denne receiver til tv’et gennem det pågældende HDMIkabel.
på
, tryk derefter på HOME MENU.
3 Tryk
Menuen Home vises på tv’et. Brug /// og
RECEIVER
ENTER på fjernbetjeningen for at navigere gennem
skærmbillederne og vælge menuenheder. Tryk på
RETURN for at afslutte den aktuelle menu.
• Tryk på HOME MENU på fjernbetjeningen, og tryk
derefter på menuen Home.
Ho me Me nu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Au to MCACC
Ma nu a l S P S e tu p
I n p u t As s i g n
S p e a k e r S y s te m
V i d e o Pa ra me te r
HDMI S e tu p
Au to Pow e r Down
Ne two rk S ta n d by
F L De mo Mo d e
VSX-827
Ho me Me nu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Au to MCACC
Ma nu a l S P S e tu p
I n p u t As s i g n
P re O u t S e tti n g
HDMI S e tu p
Au to Pow e r Down
Ne two rk S ta n d by
F L De mo Mo d e
VSX-527
• Auto MCACC – Dette er en hurtig og effektiv automatisk
surroundopsætning (se Automatisk opsætning for
surroundsound (MCACC) på side 23).
• Manual SP Setup
- Speaker Setting – Angiv størrelsen og antallet af
højttalere, som du har tilsluttet (se nedanfor).
- X.Over – Angiv, hvilke frekvenser der sendes til
subwooferen (se side 48).
- Channel Level – Justerer den samlede balance for
højttalersystemet (side 49).
- Speaker Distance – Angiver afstanden for dine
højttalere fra lyttepositionen (side 49).
• Input Assign
- Analog Input – Angiv, hvad du har sluttet til
lydindgangen ANALOG IN1 (side 50).
- Component Input (Kun VSX-827) Angiv, hvad du har
tilsluttet til komponentvideoindgangene (side 50).
• Speaker System (Kun VSX-827) – Angiver, hvordan du
bruger højttalerterminalerne (side 50).
• Video Parameter (Kun VSX-827)
- Video Converter – Konverterer videosignaler til
udsendelse fra HDMI OUT-terminalen for alle videotyper
(side 50).
- Resolution – Angiver videosignalets udgangsopløsning
(side 51).
- Aspect – Angiver billedformatet (side 51).
• Pre Out Setting (Kun VSX-527) – Angiv, hvordan
udgangene PRE OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT skal
bruges (se Indstillingen Pre Out (kun VSX-527) på side 51).
• HDMI Setup – Indstil funktionen audio return channel (se
HDMI-opsætning på side 53).
• Auto Power Down – Indstiller, at receiveren automatisk
slukkes, hvis den ikke betjenes i flere timer (se Menuen
automatisk slukning på side 52).
• Network Standby – Gør det muligt at bruge funktionen
AirPlay, selvom receiveren er i standby (se Menuen
netværksstandby på side 52).
• FL Demo Mode – Indstiller demodisplayet på
frontpaneldisplayet (se Menuen FL Demo Mode på side 52).
Manuel højttaleropsætning
Denne receiver gør det muligt at foretage detaljerede
indstillinger for at optimere surroundsoundfunktionen. Du
behøver kun at foretage disse indstillinger en gang
(medmindre du ændrer placeringen af dit nuværende
højttalersystem eller tilføjer nye højttalere).
Disse indstillinger er konstrueret til finindstilling af dit
system, men hvis du er tilfreds med indstillingerne, som er
lavet i Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC) på
side 23, er det ikke nødvendigt at lave alle disse indstillinger.
Dansk
Vigtigt
• Der vises ikke noget display på skærmen, hvis du har
tilsluttet til fjernsynet ved hjælp af composite-udgangen.
Brug HDMI-tilslutning for at bruge menuen Home.
• Hvis høretelefonen er tilsluttet receiveren, kobles den fra.
• Du kan ikke bruge menuen Home, hvis indgangen
NETRADIO, M.SERVER, FAVORITE, iPod/USB eller
ADAPTER er valgt.
4 Vælg indstillingen, som du vil justere.
Vigtigt
• Kun VSX-827: Afhængigt af Speaker System-indstillingen
er der forskel på de højttalerpunkter, som kan justeres.
Displayet på skærmen for disse betjeningsinstruktioner er
et eksempel på, når Speaker System-indstillingen er
indstillet til Surr. Back.
• Kun VSX-527: Afhængigt af Pre Out Setting-indstillingen
er der forskel på de højttalerpunkter, som kan justeres.
Displayet på skærmen for disse betjeningsinstruktioner er
et eksempel på, når Pre Out Setting-indstillingen er
indstillet til Surr. Back.
Højttalerindstilling
Brug denne indstilling for at specificere din
højttalerkonfiguration (størrelse, antal højttalere). Det er en
god ide at kontrollere, om de indstillinger, som er lavet i
Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC) på
side 23, er korrekte.
1 Vælg ”Manual SP Setup” i menuen Home.
2 Vælg ”Speaker Setting” fra Manual SP Setup-menuen.
2 a . Spe a k e r Se t t i ng
2 . Ma nua l SP Se t up
a.
b.
c.
d.
Spe a k e r Se t t i ng
X. Ov e r
Cha nne l Lev e l
Spe a k e r Di s t a nc e
Re t ur n
SMALL
Front
Ce nt e r
[ SMALL ]
Sur r
[ SMALL ]
Sur r. Ba ck [
]
NO
Subwoofe r :
YES
Re t ur n
47
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
48 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
det højttalersæt, som du vil indstille, vælg så en
3 Vælg
højttalerstørrelse.
Brug / for at vælge størrelse (og antal) for hver af
følgende højttalere:
• Front – Vælg LARGE, hvis du gerne vil have, at
fronthøjttalerne gengiver basfrekvenser effektivt, eller hvis
du ikke har tilsluttet en subwoofer. Vælg SMALL for at
sende basfrekvenser til subwooferen.
• Center – Vælg LARGE, hvis din centerhøjttaler skal
gengive basfrekvenser effektivt, eller vælg SMALL for at
sende basfrekvenser til andre højttalere eller subwooferen.
Hvis du ikke har tilsluttet en centerhøjttaler, vælges NO
(centerkanalen sendes til de andre højttalere).
• Front Height – Vælg LARGE, hvis dine
fronthøjdehøjttalere skal gengive basfrekvenser effektivt.
Vælg SMALL for at sende basfrekvenser til andre højttalere
eller subwooferen. Hvis du ikke har tilsluttet
fronthøjdehøjttalere, vælges NO.
- Du kan kun justere indstillingen Front Height
(fronthøjde), hvis indstillingen Pre Out Setting er
indstillet til Height (højde).
• Surr – Vælg LARGE (stor), hvis dine surroundhøjttalere
skal gengive basfrekvenser effektivt. Vælg SMALL for at
sende basfrekvenser til andre højttalere eller subwooferen.
Hvis du ikke har tilsluttet surroundhøjttalere, vælges NO
(lyden fra surroundkanalerne sendes til de andre
højttalere).
• Surr. Back – Vælg det antal surroundback-højttalere, du
har (en, to eller ingen). Vælg LARGE, hvis dine
surroundback-højttalere skal gengive basfrekvenser
effektivt. Vælg SMALL for at sende basfrekvenser til andre
højttalere eller subwooferen. Hvis du ikke har tilsluttet
surroundback-højttalere, vælges NO.
- Kun VSX-527: Du kan kun justere indstillingen Surr. Back
(fronthøjde), hvis indstillingen Pre Out Setting er
indstillet til Surr. Back (højde).
- Kun VSX-527: Hvis du kun vælger en surroundbackhøjttaler, skal du sørge for, at den ekstra forstærker er
tilsluttet til PRE OUT L (Single)-terminalen.
- Kun VSX-827: Hvis du kun bruger en surroundbackhøjttaler, skal du slutte den til SURROUND BACK L
(Single)-terminalerne.
48
Da
• Subwoofer – LFE-signaler og basfrekvenser for kanaler,
som er indstillet til SMALL, udsendes fra subwooferen,
hvis YES er valgt (se bemærkningen nedenfor). Vælg
indstillingen PLUS, hvis du vil have subwooferen til
konstant at udsende baslyd, eller hvis du vil have en dybere
bas (basfrekvenserne, som normalt kommer ud af front- og
centerhøjttalerne, omdirigeres ligeledes til subwooferen).
Hvis du ikke har tilsluttet en subwoofer, vælges NO
(basfrekvenserne udsendes fra andre højttalere).
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til opsætningsmenuen for manuel
SP.
Bemærk
• Hvis du vælger SMALL for fronthøjttalerne, indstilles
subwooferen automatisk til YES. Center-, surround- og
surroundback- og fronthøjdehøjttalerne kan heller ikke
indstilles til LARGE, hvis fronthøjttalerne er indstillet til
SMALL. I dette tilfælde sendes alle basfrekvenser til
subwooferen.
• Hvis surroundhøjttalerne er indstillet til NO, vil
surroundback-højttalerne automatisk blive indstillet til
NO.
• Hvis du har en subwoofer og godt kan lide masser af bas,
vil det være logisk at vælge LARGE for dine fronthøjttalere
og PLUS for subwooferen. Men dette giver ikke
nødvendigvis de bedste basresultater. Afhængigt af hvor
højttalerne er placeret i rummet, kan du rent faktisk opleve
et fald i mængden af bas på grund af annulleringer af lav
frekvens. Er det tilfældet, kan du prøve at ændre
højttalernes position eller retning. Hvis du ikke kan opnå
gode resultater, kan du lytte til basfølsomheden, når den er
indstillet til PLUS og YES, eller når fronthøjttalerne er
indstillet til LARGE og SMALL, og lade dine ører afgøre,
hvad der lyder bedst. Hvis du har problemer, er den
nemmeste mulighed at omdirigere alle baslyde til
subwooferen ved at vælge SMALL for fronthøjttalerne.
X.Over
• Standardindstilling: 100Hz
Denne indstilling afgør afskæringen mellem baslyde, som
afspilles fra højttalerne, som er valgt som LARGE, eller
subwooferen, og baslyde, som afspilles fra dem, som er valgt
som SMALL. Den afgør også, hvor afskæringen er for baslyde
i LFE-kanalen.
• For flere informationer om valg af højttalerstørrelse, se
Højttalerindstilling på side 47.
1 Vælg ”Manual SP Setup” i menuen Home.
2 Vælg ”X.Over” fra Manual SP Setup-menuen.
2 b . X. Ov e r
2 . Ma nua l SP Se t up
a.
b.
c.
d.
Spe a k e r Se t t i ng
X. Ov e r
Cha nne l Lev e l
Spe a k e r Di s t a nc e
Fr e que ncy
Re t ur n
1 0 0 Hz
Re t ur n
punktet for frekvensafskæringen.
3 Vælg
Frekvenser under afskæringspunktet sendes til
subwooferen (eller LARGE-højttalere).
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til opsætningsmenuen for manuel
SP.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
49 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kanalniveau
Ved at anvende indstillingerne for kanalniveau, kan du
justere den samlede balance for dit højttalersystem, en vigtig
faktor ved opsætning af et hjemmebiografsystem.
FORSIGTIG
niveauet for hver kanal ved hjælp af knapperne
5 Juster
/.
Hvis du har valgt Manual, anvendes / for at skifte
højttalere. Den Auto opsætning udsender testtoner i
den rækkefølge, som vises på skærmen:
2 c . Ch a n n e l L ev e l
• Testtonerne, som bruges ved indstilling af kanalniveau,
udsendes ved meget høj lydstyrke.
1 Vælg ”Manual SP Setup” i meunen Home.
2 Vælg ”Channel Level” fra Manual SP Setup-menuen.
a.
b.
c.
d.
S peaker S etting
X .Over
Channel Level
S peaker Distance
Test To n e
E NTER:Nex t
Retur n
Re tu rn
højttaler, og justér de individuelle kanalniveauer.
• Auto – Justér kanalniveauer, når testtonen
automatisk flyttes fra højttaler til højttaler.
den valgte opsætningsmulighed.
4 Bekræft
Testtonerne starter, når du trykker på ENTER. Når
lydstyrken øges til referenceniveauet, udsendes der
testtoner.
Test Tone
[ Manual ]
Please Wait . . .20
]
]
]
]
]
]
]
Juster niveauet for hver højttaler, når testtonen
udsendes.
Ma nu a l
en opsætningsfunktion.
3 Vælg
• Manual – Flyt testtonen manuelt fra højttaler til
2c . Channel Level
0dB
0dB
0dB
0dB
–––
–––
0dB
0dB
Re tu rn
2c . Cha n n e l L ev e l
2 . Manual S P S etup
[
[
[
[
[
[
[
Bemærk
• Hvis du anvender en lydtryksniveaumåler (SPL), skal du
tage aflæsningerne fra din hovedlytteposition og justere
niveauet for hver højttaler til 75 dB SPL (C-vægtning/
langsom aflæsning).
• Subwoofertesttonerne udsendes ved lav lydstyrke. Det kan
være, at du skal justere niveauet, når du har testet med et
egentligt lydspor.
på RETURN, når du er færdig.
6 Tryk
Du kommer tilbage til opsætningsmenuen for manuel
For at opnå en god dybde og adskillelse fra dit system skal du
angive afstanden for dine højttalere til lyttepositionen.
Receiveren kan så tilføje den rigtige forsinkelse, som kræves
for at opnå en effektiv surroundsound.
1 Vælg ”Manual SP Setup” i menuen Home.
”Speaker Distance” fra Manual SP Setup2 Vælg
menuen.
2 d . Spe a k e r Di s t a nc e
2 . Ma nua l SP Se t up
a.
b.
c.
d.
Spe a k e r Se t t i ng
X. Ov e r
Cha nne l Lev e l
Spe a k e r Di s t a nc e
Re t ur n
Front L
Ce nt e r
Front R
Sur round R
Sur r. Ba ck R
Sur r. Ba ck L
Sur round L
Subwoofe r
[
[
[
[
[
[
[
3.0 m
3.0 m
3.0 m
3.0 m
––––
––––
3.0 m
3.0 m
]
]
]
]
]
]
]
Dansk
F ro n t L
Ce n te r
F ro n t R
S u rro u n d R
S u rr. Ba ck R
S u rr. Ba ck L
S u rro u n d L
S u b wo o fe r
Højttalerafstand
Re t ur n
afstanden for hver højttaler ved hjælp af /.
3 Justér
Du kan justere afstanden for hver højttaler i intervaller på
0,1 meter.
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til opsætningsmenuen for manuel
SP.
SP.
Tip
• Du kan ændre kanalniveauet til hver en tid ved at trykke på
RECEIVER og derefter trykke på CH SELECT og LEV +/– på
fjernbetjeningen. Du kan også trykke på CH SELECT og
bruge / for at vælge kanal og derefter bruge / for
at justere kanalniveauerne.
Caution
Loud test tones
will be output.
Return
49
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
50 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Menu for indgangstildeling
Tildeler indgangsfunktion for analog lydindgangsterminal og
komponentvideoindgangsterminal (kun
komponentvideoindgangsterminal for VSX-827).
• Se Sådan vælges lydindgangssignal på side 25 for tildeling
af de digitale signalindgange.
2 Vælg ”Component Input” fra Input Assign-menuen.
3 b . Co mp o n e n t I n p u t
3 . I n p u t As s i g n
a . An a l o g I n p u t
b . Co mp o n e n t I n p u t
Analog indgang
Co mp o n e n t
DV D
Re tu rn
Lydindgangsterminalen ANALOG IN1 tildeles til CD fra
fabrikken, men kan ændres til TV-indgang.
1 Vælg ”Input Assign” i menuen Home.
2 Vælg ”Analog Input” fra Input Assign-menuen.
3 . Input Assign
3a . An a l o g I n p u t
a . Analog Input
b . Component Input
Ana l o g
Re tu rn
den ønskede indgangsfunktion for
3 Vælg
indgangsterminalen COMPONENT VIDEO IN1.
Vælg mellem DVD, SAT/CBL eller OFF.
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til menuen for indgangstildeling.
• Sørg for, at du har tilsluttet lyden fra enheden til de
tilsvarende indgange bag på receiveren.
CD
Indstilling af højttalersystem (kun VSX-827)
Retur n
Re tu rn
VSX-827
den ønskede indgangsfunktion for
3 Vælg
lydindgangsterminalen ANALOG IN1.
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til menuen for indgangstildeling.
Bemærk
• Skift til CD- eller TV-indgangsmenu, tryk på RECEIVER , og
tryk flere gange på SIGNAL SEL for at vælge A (Analog),
hvis du vil afspille analog indgangslyd. (se Sådan vælges
lydindgangssignal på side 25)
Komponentindgang (kun VSX-827)
Indgangsterminalen COMPONENT VIDEO IN1 tildeles til
DVD fra fabrikken, men kan ændres til SAT/CBL-indgang.
1 Vælg ”Input Assign” i menuen Home.
50
Da
Angiv, om du bruger surroundback-højttalere (eller højttaler
B) eller fronthøjdehøjttalere med B-højttalerterminalerne.
• Standardindstilling: Surr. Back
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Au to MCACC
Ma nu a l S P S e tu p
I n p u t As s i g n
S p e a k e r S y s te m
V i d e o Pa ra me te r
HDMI S e tu p
Au to Pow e r Down
Ne two rk S ta n d by
F L De mo Mo d e
4 . S p e a k e r S y s te m
S P S y s te m
S u rr. Ba ck
Re tu rn
indstilling for højttalersystemet ved hjælp af
2 Vælg
/.
• Surr. Back – Lyd udsendes fra surroundbackhøjttaleren eller højttaler B.
• Height – Lyd udsendes fra fronthøjdehøjttaleren.
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til menuen Home.
Denne receiver kan opkonvertere videosignalindgangen fra
de sammensatte (composite) eller
komponentvideoterminalerne; udgangen er fra HDMI OUTterminalen. Følgende viser de forskellige indstillinger for
denne funktion.
Videokonverter
Denne indstilling angiver gyldigheden/ugyldigheden for
funktionen, som konverterer indgangsvideosignalet fra hver
sammensat (composite) videoterminal. Opløsning og format
kan ikke indstilles, hvis OFF er valgt.
1 Vælg ”Video Parameter” i menuen Home.
2 Vælg ”Video Converter” fra Video Parameter-menuen.
5 a . Vi de o Conv e r t e r
5 . Vi de o Pa r a me t e r
DVD
SAT/ CBL
a . Vi de o Conv e r t e r
b . Re s ol ut i on
c . As pe c t
Re t ur n
ON
[ ON
]
Re t ur n
indstillingen til konvertering af hver type
3 Vælg
videoindgang.
Vælg ”Speaker System” i menuen Home.
Ho me Me nu
Indstilling af videoparameter (kun VSX-827)
• ON – Signalet udsendes også til HDMI OUTterminalen.
• OFF – Signalet, som modtages fra den valgte
indgangsfunktions HDMI-terminal, udsendes fra
HDMI OUT-terminalen. Signalet, som modtages fra
de sammensatte (composite) og
komponentvideoterminalerne, udsendes ikke fra
HDMI OUT-terminalen.
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til menuen for videoparameter.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
51 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Opløsning
Format
Angiver udgangsopløsningen for videosignalet (når
videoindgangssignaler udsendes fra HDMI OUT-terminalen,
skal du vælge dette i overensstemmelse med opløsningen for
din skærm og billederne, som du vil se).
• Denne indstilling gælder ikke for videosignaler, som
modtages via HDMI.
Angiver billedformatet, når der udsendes analoge
videoindgangssignaler fra HDMI OUT-terminalen. Lav de
ønskede indstillinger, mens du kontrollerer hver indstilling på
skærmen (hvis billedet ikke svarer til skærmtypen, kan
beskæring eller sorte bjælker forekomme).
Resol u ti o n
a . V ideo Conver ter
b . Resolution
c . Aspect
5 c . As p e c t
5 . V i d e o Pa ra me te r
NORMAL
DV D
[ T HRO UG H ]
S AT / CBL
F RO NT V I DE O [ T HRO UG H ]
a . V i d e o Co nv e r te r
b . Re s o l u ti o n
c . As p e c t
5b . Re s o l u ti o n
5 . V ideo Par ameter
1 Vælg ”Video Parameter” i menuen Home.
2 Vælg ”Aspect” fra Video Parameter-menuen.
AUTO
Angiv, om du bruger surroundback-højttaler eller
fronthøjdehøjttaler med udgangene PRE OUT SURR BACK/
FRONT HEIGHT. Der kræves en ekstra forstærker til
højttalerforbindelsen.
• Standardindstilling: Surr. Back
1 Vælg ”Pre Out Setting” i menuen Home.
Home Me nu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aut o MCACC
Ma nua l SP Se t up
I nput As s i gn
Pr e Out Se t t i ng
HDMI Se t up
Aut o Powe r Down
Ne t wor k St a ndby
FL De mo Mode
4 . Pr e Out Se t t i ng
Pr e Out
Sur r. Ba ck
Dansk
1 Vælg ”Video Parameter” i menuen Home.
2 Vælg ”Resolution” fra Video Parameter-menuen.
Indstillingen Pre Out (kun VSX-527)
Re t ur n
Re tu rn
Retur n
Re tu rn
udgangsopløsning.
3 Vælg
• AUTO – Opløsningen vælges automatisk i
overensstemmelse med kapaciteten for tv’et
(skærmen), som er tilsluttet med HDMI.
• PURE – Signalerne udsendes med samme opløsning,
som de modtages med.
• 480p/720p/1080i/1080p – Signalet udsendes med
opløsningen, som angives her (480p betyder
opløsningen for 480p/576p).
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til menuen for videoparameter.
Re tu rn
det ønskede billedformat for udgangen.
3 Vælg
• THROUGH – Indgangsvideosignalet udsendes
uændret.
• NORMAL – Sorte bjælker vises enten øverst og
nederst eller i begge sider.
på RETURN, når du er færdig.
4 Tryk
Du kommer tilbage til menuen for videoparameter.
hvilken højttaler du vil slutte til udgangene PRE
2 Vælg,
OUT SURR BACK/FRONT HEIGHT ved hjælp af /.
• Surr. Back – Tilslut surroundback-højttaleren.
• Height – Tilslut fronthøjdehøjttaleren.
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til menuen Home.
Bemærk
• Hvis billedet ikke svarer til din skærmtype, skal du justere
billedformatet på kildeenheden eller på skærmen.
Bemærk
• Hvis du indstiller til en opløsning, hvor tv’et (skærmen) ikke
er kompatibelt, udsendes billedet ikke. I nogle tilfælde
udsendes billedet heller ikke på grund af ophavsretligt
beskyttede signaler. I dette tilfælde skal du ændre
indstillingen.
51
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
52 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Menuen automatisk slukning
Menuen netværksstandby
Menuen FL Demo Mode
Indstil, at receiveren automatisk slukker efter et bestemt
stykke tid (hvis receiveren har været tændt i flere timer uden
at blive betjent).
• Standardindstilling: 6H
Denne indstilling gør det muligt at bruge funktionen AirPlay
til betjening af receiveren fra en computer, som er sluttet til
samme LAN som receiveren, selv når receiveren er i
standbytilstand.
Indstil, om forskellige demoer skal vises på
frontpaneldisplayet eller ej.
1 Vælg ”Auto Power Down” i menuen Home.
Home Menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Auto MCACC
Manual S P S etup
Input Assign
S peaker S ystem
V ideo Par ameter
HDMI S etup
Auto Power Down
Networ k S tandby
FL Demo Mode
Ho me Me nu
7 . Au to Powe r Down
Au to Powe r Down
1
6H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Au to MCACC
Ma nu a l S P S e tu p
I n p u t As s i g n
S p e a k e r S y s te m
V i d e o Pa ra me te r
HDMI S e tu p
Au to Pow e r Down
Ne two rk S ta n d by
F L De mo Mo d e
8 . Ne two rk S ta n d by
Ne two rk S ta n d by
hvor lang tid der skal gå, før receiveren skal
2 Angiv,
slukke (når den ikke er blevet betjent).
• Du kan vælge 2, 4 eller 6 timer eller OFF (hvis du ikke
vil have, at receiveren slukker automatisk).
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til menuen Home.
Da
Aut o MCACC
Ma nua l SP Se t up
I nput As s i gn
Spe a k e r Sy s t e m
Vi de o Pa r a me t e r
HDMI Se t up
Aut o Powe r Down
Ne t wor k St a ndby
FL De mo Mode
9 . FL De mo Mode
FL De mo
ON
Re t ur n
Re tu rn
VSX-827
ON eller OFF for Network Standby.
2 Vælg
• ON – Funktionen AirPlay eller kan bruges, selv når
receiveren er i standbytilstand.
• OFF – Funktionen AirPlay kan ikke bruges, når
receiveren er i standbytilstand (strømforbruget
reducers i standbytilstand).
- Hvis indstillingen for Network Standby er indstillet
til ON, øges strømforbruget under standby.
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til menuen Home.
52
OFF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VSX-827
Re tu rn
VSX-827
1 Vælg ”FL Demo Mode” i menuen Home.
Home Me nu
Vælg ”Network Standby” i menuen Home.
2 Vælg ON eller OFF for demodisplayet.
på RETURN, når du er færdig.
3 Tryk
Du kommer tilbage til menuen Home.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
53 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 8:
Funktionen Control med
HDMI
Vigtigt
• Ved Pioneer-enheder kaldes funktionerne Control med
HDMI for ”KURO LINK”.
• Du kan ikke bruge denne funktion ved enheder, som ikke
understøtter Control med HDMI.
• Vi garanterer kun, at receiveren fungerer med Pioneers
Control med HDMI-kompatible komponenter. Vi kan dog
ikke garantere, at alle synkroniserede funktioner fungerer
ved enheder, som understøtter funktionen Control med
HDMI.
• Brug et Højhastigheds HDMI®/™-kabel, hvis du vil bruge
funktionen Control med HDMI. Funktionen Control med
HDMI fungerer muligvis ikke korrekt, hvis der bruges en
anden type HDMI-kabel.
• Du kan finde flere oplysninger om konkrete funktioner,
indstillinger osv. i betjeningsvejledningen for hver enhed.
Sådan laves Control med HDMI-tilslutninger
Du kan bruge synkroniseret betjening for et tilsluttet tv og
andre enheder.
• Sørg for at tilslutte tv’ets lydkabel til lydindgangen på
denne enhed. Hvis tv’et og receiveren er tilsluttet med
HDMI-forbindelser, kommer lyden fra tv’et ind i receiveren
via HDMI-terminalen, hvis tv’et understøtter funktionen
HDMI Audi Return Channel, så der er ingen grund til at
tilslutte et lydkabel. I dette tilfælde indstilles ARC ved
HDMI Setup til ON (se HDMI-opsætning nedenfor).
Vigtigt
• Ved tilslutning af systemet eller ændring af tilslutninger
skal du sørge for, at strømmen er slukket, og at
strømkablet er trukket ud af stikkontakten.
Sæt først strømkablerne i stikkontakten, når alle
tilslutninger er gennemført.
• Når denne receiver er tilsluttet til en stikkontakt, starter en
HDMI-initialiseringsproces på 2 sekunder til 10 sekunder.
Det er ikke muligt at foretage noget under initialiseringen.
HDMI-indikatoren på displayenheden blinker under
initialisering, og receiveren kan tændes, når den ikke
blinker mere.
• For at få mest muligt ud af denne funktion anbefaler vi, at
du ikke tilslutter din HDMI-enhed til et tv, men hellere
direkte til HDMI-terminalen på denne receiver.
HDMI-opsætning
Du skal justere indstillingerne for denne receiver samt for
tilsluttede Control med HDMI-kompatible enheder for at
kunne bruge funktionen Control med HDMI. For yderligere
informationer henvises til de pågældende enheders
brugsanvisninger.
4 Vælg ”HDMI Setup” i menuen Home.
Home Me nu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Aut o MCACC
Ma nua l SP Se t up
I nput As s i gn
Spe a k e r Sy s t e m
Vi de o Pa r a me t e r
HDMI Se t up
Aut o Powe r Down
Ne t wor k St a ndby
FL De mo Mode
6 . HDMI Se t up
Cont rol
ARC
[
ON
OFF ]
Re t ur n
VSX-827
den ønskede ”Control”-indstilling.
5 Vælg
Vælg, om funktionen Control med HDMI skal indstilles
til ON eller OFF for denne enhed. Du skal indstille til ON
for at kunne bruge funktionen Control med HDMI.
Hvis du bruger en enhed, som ikke understøtter
funktionen Control med HDMI, skal du indstille dette til
OFF.
• ON – Aktiverer funktionen Control med HDMI. Hvis
der slukkes for denne enhed og en understøttet kilde
begynder at afspille, mens funktionen Control med
HDMI bruges, udsendes lyd- og videoudgangene fra
HDMI-tilslutningen på tv’et.
• OFF – Control med HDMI er deaktiveret.
Synkroniserede betjeninger kan ikke anvendes. Når
der slukkes for denne enhed, udsendes lyd og video
fra kilder, som er tilsluttet via HDMI, ikke.
Dansk
De synkroniserede funktioner nedenfor er mulige med et
Control med HDMI-kompatibelt Pioneer-tv eller en Blu-raydiskafspiller, når komponenten er sluttet til receiveren ved
hjælp af et HDMI-kabel.
• Synkroniseret forstærkertilstand
Receiverens lydstyrke kan indstilles, og lyden kan slås fra
med fjernbetjeningen.
• Tænd/sluk-synkronisering med tv
• Automatisk ændring af indgange
Receiverens indgang skifter automatisk, hvis tv-indgangen
ændres, eller hvis en enhed, som er kompatibel med
Control med HDMI, afspilles.
For detaljer henvises til Tilslutning ved hjælp af HDMI på
side 17.
for receiveren og dit fjernsyn.
1 Tænd
Tryk på RECEIVER for at tænde.
den ønskede ”ARC”-indstilling.
6 Vælg
Hvis et tv, som understøtter funktionen HDMI Audio
ændres til den indgang, som tilslutter
2 Tv-indgangen
Return Channel, sluttes til receiveren, kan lyden fra tv’et
denne receiver til tv’et gennem det pågældende HDMIkabel.
3
Tryk på RECEIVER , tryk derefter på HOME MENU.
Menuen Home vises på tv’et. Brug /// og
ENTER på fjernbetjeningen for at navigere gennem
skærmbillederne og vælge menuenheder. Tryk på
RETURN for at afslutte den aktuelle menu.
• Tryk på HOME MENU på fjernbetjeningen, og tryk
derefter på menuen Home.
modtages via HDMI-terminalen.
• ON – Tv’et lyd modtages via HDMI-terminalen. Dette
kan kun vælges, hvis Control er indstillet til ON.
• OFF – Tv’ets lyd kommer fra andre
lydindgangsterminaler end HDMI-indgangene.
på RETURN, når du er færdig.
7 Tryk
Du kommer tilbage til meunen Home.
53
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
54 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Før synkronisering anvendes
Når alle tilslutninger og indstillinger er gennemført, skal du:
1 Bringe alle enheder i standbytilstand.
2 Tænde for alle enheder, hvor tv’et tændes til sidst.
en HDMI-indgang, til hvilken tv’et er tilsluttet til
3 Vælge
denne receiver, og se, om video, som udsendes fra
tilsluttede enheder, vises korrekt på skærmen eller ej.
om enhederne, som er tilsluttet til alle
4 Kontrollere,
HDMI-indgange, vises korrekt.
Om synkroniserede betjeninger
Den Control med HDMI-kompatible enhed, som er tilsluttet
til receiveren, betjenes synkroniseret som beskrevet
nedenfor.
• Synkroniseret forstærkertilstand
- På menuskærmbilledet for det Control med HDMIkompatible tv kan du indstille, at lyden skal afspilles
gennem receiveren, og receiveren skifter til
synkroniseret forstærkertilstand.
- Ved synkroniseret forstærkertilstand annulleres
synkroniseret forstærkertilstand, når der slukkes for
receiveren. Fra tv’ets menuskærm osv. skal du indstille,
at lyden afspilles gennem receiveren, hvis du vil slå
synkroniseret forstærkertilstand til igen. Receiveren
tænder og skifter til synkroniseret forstærkertilstand.
- Ved synkroniseret forstærkertilstand annulleres den
synkroniserede forstærkertilstand, hvis du fra tv’ets
menuskærm osv. udfører en betjening, som medfører
lyd fra tv’et.
- Hvis den synkroniserede forstærkertilstand annulleres,
slukker receiveren, hvis du ser en HDMI-indgang eller et
tv-program på tv’et.
• Tænd/sluk-synkronisering med tv
- Tv’et skifter til standby, når receiveren ligeledes skifter til
standby (kun, hvis indgangen for en enhed, som er
sluttet til receiveren med HDMI-tilslutning, er valgt, eller
hvis der ses tv).
• Automatisk ændring af indgange
- Receiverens indgang skifter automatisk, når den
Control med HDMI-kompatible enhed afspilles.
- Receiverens indgang skifter automatisk, når tv’ets
indgang ændres.
54
Da
- Den synkroniserede forstærkertilstand forbliver
aktiveret, selvom receiverens indgang skifter til en anden
komponent end en, som er tilsluttet med HDMI.
Advarsler vedrørende funktionen Control
med HDMI
• Slut tv’et og enheder (Blu-ray Disc-afspiller osv.) direkte til
receiveren. Hvis en direkte forbindelse afbrydes med andre
forstærkere eller en AV-konverter (såsom en HDMIswitch), kan det medføre driftsfejl.
• Når receiverens Control er ON, kan lyd- og videosignaler
fra en afspiller sendes via HDMI til tv’et, uden at der
kommer lyd fra receiveren, selvom receiveren er i
standbytilstand, men kun hvis en Control med HDMIkompatibel enhed (Blu-ray Disc-afspiller osv.) og
kompatibelt tv er tilsluttet. I dette tilfælde tænder
receiveren, og strømindikatoren og HDMI-indikatoren
lyser.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
55 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 9:
Betjening af resten af
systemet
Vælge kode direkte
Du kan slette alle forudindstillinger og genskabe
fabriksindstillingerne.
RECEIVER SLEEP
SOURCE
INPUT
Indstilling af fjernbetjening til betjening af
andre enheder
Bemærk
• Knapperne TV CONTROL er kun beregnet til at betjene
tv’et (f.eks. koder for TV, CATV, satellit-tv eller DTV).
• Du kan annullere eller afslutte ethvert trin ved at trykke på
RECEIVER .
• Efter et minuts inaktivitet afslutter fjernbetjeningen
automatisk funktionen.
1
2
3
DISP
4
5
6
CH
7
8
9
CH
SHIFT
CLR
0
ENTER
RECEIVER
knappen ”1” nede i tre sekunder, mens du trykker
1 Hold
på
.
Tryk på knappen for indgangsfunktion for den enhed,
2 som du vil betjene.
RECEIVER
Komponenten kan tildeles til knappen BD, DVD, DVR/
BDR, SAT/CBL, GAME, VIDEO, CD eller TV.
• Hvis du vil tildele forudindstillede koder til TV
CONTROL, skal du trykke på INPUT her.
knappen ”0” nede i tre sekunder, mens du trykker
 Hold
på
.
RECEIVER
Forudindstillede standardkoder
Knap for
indgangsfunktion
Forudindstillet
kode
BD
2 2 55
DVD
2 2 56
DVR/BDR
2 2 57
SAT/CBL
6 3 25
GAME
5 0 03
VIDEO
6 0 99
CD
5 0 00
TV
0 2 91
TV CONTROL
0 2 91
Dansk
De fleste enheder kan tildeles til en af
indgangsfunktionsknapperne ved hjælp af den
forudindstillede kode for enhedens producent, som er gemt i
fjernbetjeningen.
Bemærk dog, at der er tilfælde, hvor det kun er bestemte
funktioner, som kan udføres efter at den rigtige
forudindstillede kode er tildelt, eller koderne for producenten
i fjernbetjeningen fungerer ikke for den model, som du
anvender.
Slette alle fjernbetjeningens indstillinger
nummerknapperne for at indtaste koden.
3 Brug
Du kan finde de forudindstillede koder på side 56.
Hvis den korrekte kode er blevet indtastet, tændes eller
slukkes den enhed, som er blevet indtastet.
Den enhed, som er blevet indtastet, tænder eller slukker
kun, hvis den enhed kan tændes direkte af
fjernbetjeningen.
trin 2 til 3 for at prøve en anden kode, eller
4 Gentag
indtast en kode for en anden enhed, som du vil
betjene.
5 Når du er færdig, trykkes på
RECEIVER .
55
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
56 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Betjening af tv
Betjening af andre enheder
Forvalgskoder
Denne fjernbetjening kan betjene enheder (tv, DTV, satellit-tv
eller kabel-tv), når den korrekte kode er indtastet, eller hvis
receiveren har lært kommandoerne (se Betjening af resten af
systemet på side 55 for flere informationer herom). Brug
knapperne for indgangsfunktion for at vælge enheden.
• Knapperne TV CONTROL på fjernbetjeningen er
dedikeret til at betjene det fjernsyn, som er tildelt knappen
TV CONTROL INPUT.
Denne fjernbetjening kan betjene disse enheder (BD, dvd, cd,
DVR (BDR), VCR, CD-R), når den korrekte kode er indtastet,
eller hvis receiveren har lært kommandoerne (se Betjening af
resten af systemet på side 55 for flere informationer herom).
Brug knapperne for indgangsfunktion for at vælge enheden.
For Blu-ray Disc-afspiller, dvd-afspiller, cd-afspiller, DVR (BDR),
VCR, CD-R:
Du burde ikke have problemer med at betjene en enhed, hvis
du finder producenten i denne liste, men bemærk dog, at der
er tilfælde, hvor koderne for producenterne i listen ikke
fungerer for den model, som du anvender. Der kan også være
tilfælde, hvor kun bestemte funktioner kan betjenes, selv
efter at den rigtige kode er tildelt.
Knap(per)
Funktion
SOURCE
Tryk for at skifte mellem standby og tændt for
enheden.
• Vi kan ikke garantere funktion for alle anførte producenter
og enheder. Betjening kan muligvis ikke lade sig gøre,
selvom du har indtastet en forudindstillet kode.

Tryk for at komme tilbage til starten af det
aktuelle spor.
Gentagne tryk springer til starten af forrige
spor.
Knap(per)
Funktion
TV CONTROL  Tænder for tv eller bringer det i standby.
TV CONTROL
INPUT
Skifter tv-indgang. (Ikke muligt ved alle
modeller.)
TV CONTROL
CH +/–
Vælger kanaler.
TV CONTROL
VOL +/–
Justerer tv’ets lydstyrke.

SOURCE
Tryk for at slå enheden, som er tildelt til
knappen TV, til eller fra.
Tryk for at komme til starten af det næste spor.
Gentagne tryk springer til starten af
efterfølgende spor.

Pause i afspilning eller optagelse.
HOME MENU
Anvendes som GUIDE-knap for navigering.

Start afspilning.
RETURN
Anvendes for at vælge overskrift med DTV.

Hold nede for hurtig afspilning i
afspilningsretning.

Hold nede for hurtig afspilning i modsat
retning.

Stop afspilning (ved nogle modeller åbnes
diskskuffen, hvis disken allerede er stoppet,
når der trykkes på stop).
Nummerknapper Anvendes for at vælge en bestemt tv-kanal.
ENTER
Anvendes for at indtasten en kanal.
MENU
Tryk for at få vist tv-menuen.
////
ENTER
Tryk for at vælge eller justere og navigere
emner på menuskærmen.
CH +/–
Vælger kanaler.
Nummerknapper Anvendes for at indtaste titel-/kapitel-/
spornummer.
DISP
Tryk for at få vist informationer.
TOP MENU
Viser hovedmenuen på en BD/dvd-afspiller
MENU
Viser menuer for den aktuelle BD/dvd eller
DVR, som du anvender.
////
Navigerer i BD/dvd-menuer/funktioner.
ENTER/RETURN
56
Da
HOME MENU
Vis HOME MENU.
CH +/–
Vælger kanaler. (Kun DVR/VCR)
Vigtigt
eksempel:
Tv
Pioneer 0113
Kategori
Forudindstillet kode
Producent
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
Tv
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Binatone 0141, 0229
Blue Sky 0143, 0155
Blue Star 0151
Boots 0141, 0229
BPL 0151, 0155
Brandt 0148, 0153, 0157, 0159
Brinkmann 0155
Brionvega 0138, 0149, 0152, 0155
Britannia 0141, 0228, 0229
Bruns 0138
BTC 0143
Bush 0142, 0143, 0145, 0147, 0149,
0151, 0152, 0154, 0155, 0180, 0193,
0229
Capsonic 0140
Carena 0155
Carrefour 0147
Cascade 0142, 0154, 0155
Casio 0221
Cathay 0149, 0152, 0155
CCE 0229
Centurion 0149, 0152, 0155
Century 0138
CGE 0125, 0132
Cimline 0142, 0154
City 0142, 0154
Clarivox 0152
Clatronic 0125, 0132, 0140, 0141,
0142, 0143, 0149, 0150, 0154, 0155,
0229
CMS 0228
CMS Hightec 0229
Concorde 0142, 0154
Condor 0125, 0141, 0149, 0150, 0154,
0155, 0228
Contec 0141, 0142, 0147, 0154, 0228
Continental Edison 0148
Cosmel 0142, 0154
Crosley 0132, 0138
Crown 0125, 0132, 0142, 0149, 0150,
0152, 0154, 0155
CS Electronics 0141, 0143, 0228
CTC Clatronic 0144
Cybertron 0143
Daewoo 0128, 0141, 0142, 0149,
0154, 0155, 0169, 0179, 0206, 0228,
0229
Dainichi 0143, 0228
Dansai 0140, 0149, 0152, 0155, 0228,
0229
Dantax 0125, 0152
Dawa 0155
Daytron 0142, 0154
De Graaf 0145
Decca 0141, 0149, 0152, 0155, 0229
Denver 0213, 0218
Desmet 0149, 0152, 0155
Diamant 0155
Diamond 0228
Dixi 0142, 0149, 0152, 0154, 0155,
0229
DTS 0142, 0154
Dual 0141, 0155, 0229
Dual-Tec 0141, 0142
Dumont 0138, 0141, 0144, 0229
Dux 0152
Dynatron 0149, 0152, 0155
Elbe 0125, 0133, 0155, 0229
Elcit 0138
Electa 0151
ELECTRO TECH 0142
Elin 0141, 0149, 0152, 0154, 0155,
0228
Elite 0143, 0149, 0155
Elman 0144
Elta 0142, 0154, 0228
Emerson 0125, 0138, 0155
Epson 0216
Erres 0149, 0152, 0155
ESC 0229
Etron 0142
Eurofeel 0229, 0140
Euroline 0152
Euroman 0125, 0140, 0141, 0149,
0155, 0228, 0229
Europhon 0141, 0144, 0149, 0155,
0228, 0229
Expert 0156
Exquisit 0155
Fenner 0142, 0154
Ferguson 0148, 0152, 0153, 0157
Fidelity 0141, 0145, 0155, 0228
Filsai 0229
Finlandia 0145
Finlux 0132, 0138, 0141, 0144, 0149,
0152, 0155, 0229
Firstline 0141, 0142, 0149, 0154,
0155, 0228, 0229
Fisher 0125, 0138, 0141, 0147, 0150,
0229
Flint 0149, 0155
Formenti 0132, 0138, 0139, 0141,
0152, 0228
Formenti/Phoenix 0228
Fortress 0138, 0139
Fraba 0125, 0155
Friac 0125
Frontech 0140, 0142, 0145, 0146,
0154, 0229
Fujitsu 0229
Fujitsu General 0229
Funai 0140
Galaxi 0155, 0150
Galaxis 0125, 0155
GBC 0142, 0147, 0154
Geant Casino 0156
GEC 0141, 0146, 0149, 0152, 0155,
0229
Geloso 0142, 0145, 0154
General Technic 0142, 0154
Genexxa 0143, 0146, 0149, 0155
Giant 0229
GoldHand 0228
Goldline 0155
Goldstar 0125, 0141, 0142, 0145,
0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229
Goodmans 0140, 0142, 0147, 0149,
0152, 0154, 0155, 0222, 0229
Gorenje 0125, 0150
GPM 0143
Graetz 0146
Granada 0132, 0141, 0145, 0147,
0149, 0152, 0155, 0156, 0229
Grandin 0142, 0143, 0151, 0152
Gronic 0229
Grundig 0124, 0125, 0132, 0155, 0162
Halifax 0140, 0141, 0228, 0229
Hampton 0141, 0228, 0229
Hanseatic 0125, 0133, 0141, 0142,
0147, 0149, 0152, 0154, 0155, 0229
Hantarex 0142, 0154, 0155
Hantor 0155
Harwood 0154, 0155
HCM 0140, 0141, 0142, 0151, 0154,
0155, 0229
Hema 0154, 0229
Higashi 0228
HiLine 0155
Hinari 0142, 0143, 0147, 0149, 0152,
0154, 0155
Hisawa 0143, 0151, 0156
Hitachi 0137, 0141, 0145, 0146, 0147,
0155, 0191, 0226, 0229
Hornyphon 0149, 0155
Hoshai 0143
Huanyu 0141, 0228
Hygashi 0141, 0228, 0229
Hyper 0141, 0142, 0154, 0228, 0229
Hypson 0140, 0141, 0149, 0151, 0152,
0155, 0156, 0229
Iberia 0155
ICE 0140, 0141, 0142, 0143, 0149,
0154, 0155, 0228, 0229
ICeS 0228
Imperial 0125, 0132, 0146, 0149,
0150, 0155
Indiana 0149, 0152, 0155
Ingelen 0146
Ingersol 0142, 0154
Inno Hit 0132, 0141, 0142, 0143,
0149, 0152, 0154, 0155, 0229
Innovation 0140, 0142
Interactive 0125
Interbuy 0142, 0154
Interfunk 0125, 0138, 0146, 0149,
0152, 0155
International 0228
Intervision 0125, 0140, 0141, 0144,
0155, 0229
Irradio 0132, 0142, 0143, 0149, 0152,
0154, 0155
Isukai 0143, 0155
ITC 0141, 0229
ITS 0143, 0149, 0151, 0155, 0228
ITT 0142, 0146
ITV 0142, 0152, 0155
JVC 0134, 0135, 0147, 0149, 0192
Kaisui 0141, 0142, 0143, 0151, 0154,
0155, 0228, 0229
Kamosonic 0141
Kamp 0141, 0228
Kapsch 0146
Karcher 0125, 0141, 0142, 0152, 0155
Kawasho 0228
Kendo 0125, 0144, 0145, 0155
KIC 0229
Kingsley 0141, 0228
Kneissel 0125, 0133, 0155
Kolster 0149, 0155
Konka 0143
Korpel 0149, 0152, 0155
Korting 0125, 0138
Kosmos 0155
Koyoda 0142
KTV 0141, 0229
Kyoto 0228, 0229
Lasat 0125
Lenco 0142, 0154
Lenoir 0141, 0142, 0154
Leyco 0140, 0149, 0152, 0155
LG 0125, 0136, 0141, 0142, 0145, 0149,
0152, 0154, 0155, 0186, 0189, 0196,
0220, 0228, 0229
LG/GoldStar 0129
Liesenk 0152
Liesenkotter 0155
Life 0140, 0142
Lifetec 0140, 0142, 0154, 0155
Lloyds 0154
Loewe 0125, 0133, 0155, 0166, 0167
Loewe Opta 0138, 0149, 0152
Luma 0145, 0152, 0154, 0155
Lumatron 0145, 0149, 0152, 0155,
0229
Lux May 0149
Luxor 0141, 0145, 0229
M Electronic 0141, 0142, 0146, 0148,
0149, 0152
Magnadyne 0138, 0144, 0152
Magnafon 0132, 0141, 0144, 0228
Magnum 0140, 0142
Mandor 0140
Manesth 0140, 0141, 0149, 0152,
0155, 0229
Marantz 0149, 0152, 0155
Marelli 0138
Mark 0149, 0152, 0154, 0155, 0228,
0229
Masuda 0229
Matsui 0141, 0142, 0145, 0147, 0149,
0152, 0154, 0155, 0229
Mediator 0149, 0152, 0155
Medion 0140, 0142, 0155
M-Electronic 0154, 0155, 0228, 0229
Melvox 0156
Memorex 0142, 0154
Memphis 0142, 0154
Mercury 0154, 0155
Metz 0138, 0299, 0300, 0301, 0302
Micromaxx 0140, 0142
Microstar 0140, 0142
Minerva 0132
Minoka 0149, 0155
Mitsubishi 0138, 0147, 0149, 0155,
0200
Mivar 0125, 0132, 0133, 0141, 0228,
0229
Motion 0132
MTC 0125, 0228
Multi System 0152
Multitech 0125, 0141, 0142, 0144,
0145, 0147, 0152, 0154, 0155, 0228,
0229
Murphy 0141, 0228
Naonis 0145
NEC 0147, 0229
Neckermann 0125, 0138, 0141, 0145,
0149, 0150, 0152, 0155, 0229
NEI 0149, 0152, 0155
Neufunk 0154, 0155
New Tech 0142, 0149, 0154, 0155,
0229
New World 0143
Nicamagic 0141, 0228
Nikkai 0140, 0141, 0143, 0149, 0152,
0154, 0155, 0228, 0229
Nobliko 0132, 0141, 0144, 0228
Nokia 0146
Nordic 0229
Nordmende 0138, 0146, 0148, 0149
Nordvision 0152
Novatronic 0155
Oceanic 0146, 0156
Okano 0125, 0150, 0155
ONCEAS 0141
Opera 0155
Orbit 0149, 0155
Orion 0142, 0149, 0152, 0154, 0155,
0194
Orline 0155
Osaki 0140, 0141, 0143, 0155, 0229
Oso 0143
Otto Versand 0139, 0141, 0147,
0149, 0151, 0152, 0155, 0229
Pael 0141, 0228
Palladium 0125, 0141, 0150, 0155,
0229
Palsonic 0229
Panama 0140, 0141, 0142, 0154,
0155, 0228, 0229
Panasonic 0123, 0146, 0155, 0158,
0164, 0214, 0217
Panavision 0155
Pathe Cinema 0125, 0133, 0141,
0156, 0228
Pausa 0142, 0154
Perdio 0155, 0228
Perfekt 0155
Philco 0125, 0132, 0138, 0155
Philharmonic 0141, 0229
Philips 0115, 0117, 0138, 0141, 0149,
0152, 0155, 0160, 0163, 0165, 0170,
0171, 0173, 0174, 0182, 0183, 0195,
0196, 0202, 0205, 0212, 0215
Phoenix 0125, 0138, 0149, 0152,
0155, 0228
Phonola 0138, 0149, 0152, 0155, 0228
Plantron 0140, 0149, 0154, 0155
Playsonic 0229
Poppy 0142, 0154
Prandoni-Prince 0132, 0145
Precision 0141, 0229
Prima 0142, 0146, 0154
Profex 0142, 0154
Profi-Tronic 0149, 0155
Proline 0149, 0155
Prosonic 0125, 0141, 0152, 0155,
0228, 0229, 0232
Dansk
Pioneer 0113, 0233, 0252, 0275, 0291,
0295, 0296, 0305
A.R. Systems 0155
Acme 0141
Acura 0142, 0154
ADC 0140
Admiral 0138, 0139, 0140, 0145, 0146
Adyson 0141, 0228, 0229
Agashi 0228, 0229
Agazi 0140
Aiko 0141, 0142, 0154, 0155, 0228,
0229
Aim 0155
Aiwa 0199
Akai 0142, 0143, 0149, 0152, 0154,
0155, 0228, 0229
Akiba 0143, 0155
Akura 0140, 0143, 0154, 0155
Alaron 0228
Alba 0125, 0141, 0142, 0143, 0147,
0150, 0152, 0154, 0155, 0190, 0193,
0203, 0228
Alcyon 0132
Allorgan 0229
Allstar 0149, 0155
AMOi 0224
Amplivision 0125, 0141, 0156, 0229
Amstrad 0140, 0142, 0143, 0154,
0155
Anam 0142
Anglo 0142, 0154
Anitech 0132, 0140, 0142, 0154, 0155
Ansonic 0125, 0133, 0142, 0144,
0154, 0155
Arcam 0228, 0229
Arcam Delta 0141
Aristona 0149, 0152, 0155
Arthur Martin 0156
ASA 0138, 0146
Asberg 0132, 0149, 0155
Astra 0142
Asuka 0140, 0141, 0143, 0228, 0229
Atlantic 0141, 0149, 0152, 0155, 0228
Atori 0142, 0154
Auchan 0156
Audiosonic 0125, 0141, 0142, 0143,
0149, 0152, 0155, 0229
AudioTon 0125, 0141, 0229
Ausind 0132
Autovox 0132, 0138, 0140, 0141,
0229
Awa 0228, 0229
Baird 0229
Bang & Olufsen 0138, 0230
Basic Line 0142, 0143, 0149, 0154,
0155, 0229
Bastide 0141, 0229
Baur 0152, 0155
Bazin 0229
Beko 0125, 0150, 0155, 0175
Benq 0219
Beon 0149, 0152, 0155
Best 0125
Bestar 0125, 0149, 0155
57 ページ
57
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
Protech 0140, 0141, 0142, 0144, 0149,
0152, 0229
Provision 0152, 0155
Pye 0149, 0152, 0155, 0198
Pymi 0142, 0154
Quandra Vision 0156
Quelle 0140, 0141, 0149, 0152, 0155,
0229
Questa 0147
Radialva 0155
Radio Shack 0155
Radiola 0149, 0152, 0155, 0229
Radiomarelli 0138, 0155
Radiotone 0125, 0149, 0154, 0155
Rank 0147
Recor 0155
Redstar 0155
Reflex 0155
Revox 0125, 0149, 0152, 0155
Rex 0140, 0145, 0146
RFT 0125, 0133, 0138
Rhapsody 0228
R-Line 0149, 0152, 0155
Roadstar 0140, 0142, 0143, 0154
Robotron 0138
Rowa 0228, 0229
Royal Lux 0125
RTF 0138
Saba 0138, 0146, 0148, 0153, 0157,
0159
Saisho 0140, 0141, 0142, 0154, 0229
Salora 0145, 0146
Sambers 0132, 0144
Samsung 0119, 0120, 0125, 0140,
0141, 0142, 0149, 0150, 0152, 0154,
0155, 0177, 0178, 0181, 0204, 0208,
0228, 0229
Sandra 0141, 0228, 0229
Sansui 0149, 0155
Sanyo 0125, 0133, 0141, 0147, 0154,
0187, 0228, 0229
SBR 0152, 0155
SCHAUB LORENTZ 0146
Schneider 0141, 0143, 0149, 0152,
0155, 0190, 0229
SEG 0140, 0141, 0144, 0147, 0152,
0154, 0155, 0190, 0228, 0229
SEI 0155
SEI-Sinudyne 0138, 0144, 0146
Seleco 0145, 0146, 0147
Sencora 0142, 0154
Sentra 0154
Serino 0228
Sharp 0130, 0131, 0139, 0147, 0184,
0207
Siarem 0138, 0144, 0155
Sierra 0149, 0155
Siesta 0125
Silva 0228
Silver 0147
Singer 0138, 0144, 0156
Sinudyne 0138, 0144, 0152, 0155
Skantic 0146
Solavox 0146
Sonitron 0125, 0229
58
Da
58 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Sonoko 0140, 0141, 0142, 0149, 0152,
0154, 0155, 0229
Sonolor 0146, 0156
Sontec 0125, 0149, 0152, 0155
Sony 0116, 0118, 0142, 0147, 0161,
0168, 0172, 0185, 0188, 0197, 0201,
0211, 0225, 0227
Sound & Vision 0143, 0144
Soundwave 0149, 0152, 0155
Standard 0141, 0142, 0143, 0149,
0154, 0155, 0229
Starlight 0152
Starlite 0154, 0155
Stenway 0151
Stern 0145, 0146
Strato 0154, 0155
Stylandia 0229
Sunkai 0142
Sunstar 0154, 0155
Sunwood 0142, 0149, 0154, 0155
Superla 0141, 0228, 0229
SuperTech 0154, 0155, 0228
Supra 0142, 0154
Susumu 0143
Sutron 0142, 0154
Sydney 0141, 0228, 0229
Sysline 0152
Sytong 0228
Tandy 0139, 0141, 0143, 0146, 0229
Tashiko 0144, 0145, 0147, 0228, 0229
Tatung 0141, 0149, 0152, 0155, 0229
TCM 0140, 0142
Teac 0155, 0229
Tec 0141, 0142, 0154, 0229
TEDELEX 0229
Teleavia 0148
Telecor 0155, 0229
Telefunken 0148, 0149, 0155, 0157
Telegazi 0155
Telemeister 0155
Telesonic 0155
Telestar 0155
Teletech 0142, 0152, 0154, 0155
Teleton 0141, 0229
Televideon 0228
Televiso 0156
Tensai 0142, 0143, 0149, 0154, 0155,
0229
Tesmet 0149
Tevion 0140, 0142
Texet 0141, 0154, 0228, 0229
Thomson 0121, 0122, 0141, 0148,
0149, 0153, 0155, 0157, 0159, 0210
Thorn 0152, 0155
Tokai 0149, 0155, 0229
Tokyo 0141, 0228
Tomashi 0151
Toshiba 0126, 0127, 0147, 0176, 0209,
0229
Towada 0146, 0229
Trakton 0229
Trans Continens 0155, 0229
Transtec 0228
Trident 0229
Triumph 0155
Vestel 0145, 0146, 0149, 0150, 0152,
0155, 0229
Vexa 0142, 0152, 0154, 0155
Victor 0147, 0149
VIDEOLOGIC 0228
Videologique 0141, 0143, 0228,
0229
VideoSystem 0149, 0155
Videotechnic 0228, 0229
Viewsonic 0223
Visiola 0141, 0228
Vision 0149, 0155, 0229
Vortec 0149, 0152, 0155
Voxson 0132, 0138, 0145, 0146, 0149,
0155
Waltham 0141, 0155, 0229
Watson 0149, 0152, 0155
Watt Radio 0141, 0144, 0228
Wega 0138, 0147, 0155
Wegavox 0154
Weltblick 0149, 0152, 0155, 0229
White Westinghouse 0141, 0144,
0152, 0155, 0228
Xrypton 0155
Yamishi 0155, 0229
Yokan 0155
Yoko 0125, 0140, 0141, 0142, 0143,
0149, 0152, 0154, 0155, 0228, 0229
Yorx 0143
Zanussi 0145, 0229
Dvd
Hvis betjening ikke er mulig ved
hjælp af de forudindstillede
koder nedenfor, kan du muligvis
udføre betjeningerne med de
forudindstillede koder for BD,
DVR (BDR, HDR).
Pioneer 2014
AEG 2188
Aiwa 2149
Akai 2096
Akura 2186
Alba 2122, 2133, 2143
Amitech 2188
AMW 2189
Awa 2189
Bang & Olufsen 2191
Bellagio 2189
Best Buy 2185
Brainwave 2188
Brandt 2112, 2139
Bush 2122, 2143, 2177, 2184
Cambridge Audio 2180
CAT 2182, 2183
Centrum 2183
CGV 2180, 2188
Cinetec 2189
Clatronic 2184
Coby 2190
Conia 2177
Continental Edison 2189
Crown 2188
C-Tech 2181
CyberHome 2103, 2132
Daenyx 2189
Daewoo 2130, 2154, 2188, 2189
Daewoo International 2189
Dalton 2187
Dansai 2179, 2188
Daytek 2105, 2128, 2189
Dayton 2189
DEC 2184
Decca 2188
Denon 2161, 2163
Denver 2164, 2184, 2186, 2190
Denzel 2178
Diamond 2180, 2181
DK Digital 2129
Dmtech 2095
Dual 2178
DVX 2181
Easy Home 2185
Eclipse 2180
Electrohome 2188
Elin 2188
Elta 2142, 2188
Enzer 2178
Finlux 2180, 2188
Gericom 2145
Global Solutions 2181
Global Sphere 2181
Goodmans 2122, 2165, 2184
Graetz 2178
Grundig 2148
Grunkel 2188
H&B 2184
Haaz 2180, 2181
HiMAX 2185
Hitachi 2110, 2178, 2185
Innovation 2097
JVC 2119, 2136, 2152
Kansai 2190
Kennex 2188
Kenwood 2146
KeyPlug 2188
Kiiro 2188
Kingavon 2184
Kiss 2178
Koda 2184
KXD 2185
Lawson 2181
Lecson 2179
Lenco 2184, 2188
LG 2111, 2115, 2135, 2138, 2160, 2171
Life 2097
Lifetec 2097
Limit 2181
Loewe 2151
LogicLab 2181
Magnavox 2184
Majestic 2190
Marantz 2157
Marquant 2188
Matsui 2139
Mecotek 2188
Medion 2097
MiCO 2180
Micromaxx 2097
Microstar 2097
Minoka 2188
Mizuda 2184, 2185
Monyka 2178
Mustek 2101
Mx Onda 2180
Naiko 2188
Neufunk 2178
Nevir 2188
NU-TEC 2177
Onkyo 2167
Optim 2179
Optimus 2099
Orava 2184
Orbit 2189
Orion 2156
P&B 2184
Pacific 2181
Panasonic 2113, 2114, 2121, 2127,
2131, 2170
Philips 2100, 2106, 2117, 2118, 2126,
2134, 2157
Pointer 2188
Portland 2188
Powerpoint 2189
Prosonic 2190
Provision 2184
Raite 2178
RedStar 2186, 2188, 2190
Reoc 2181
Roadstar 2116, 2184
Ronin 2189
Rowa 2177
Rownsonic 2183
Saba 2112, 2139
Sabaki 2181
Saivod 2188
Samsung 2110, 2137, 2158, 2173,
2176
Sansui 2180, 2181, 2188
Sanyo 2140, 2166
ScanMagic 2101
Schaub Lorenz 2188
Schneider 2095
Scientific Labs 2181
Scott 2120, 2187
SEG 2116, 2178, 2181, 2189
Sharp 2097, 2141, 2174
Sigmatek 2185
Silva 2186
Singer 2180, 2181
Skymaster 2153, 2181
Skyworth 2186
Slim Art 2188
SM Electronic 2181
Sony 2104, 2108, 2123, 2124, 2125,
2150, 2175
Soundmaster 2181
Soundmax 2181
Spectra 2189
Standard 2181
Star Cluster 2181
Starmedia 2184
Sunkai 2188
Supervision 2181
Synn 2181
Tatung 2130, 2188
TCM 2097
Teac 2162, 2177, 2181
Tec 2186
Technika 2188
Telefunken 2183
Tensai 2188
Tevion 2097, 2181, 2187
Thomson 2098, 2112, 2155, 2159
Tokai 2178, 2186
Toshiba 2102, 2156, 2168, 2169, 2172
TRANScontinents 2189
Trio 2188
TruVision 2185
Wharfedale 2180, 2181
Xbox 2098
Xlogic 2181, 2188
XMS 2188
Yamada 2189
Yamaha 2106
Yamakawa 2178, 2189
Yukai 2101, 2147
BD
Hvis betjening ikke er mulig ved
hjælp af de forudindstillede
koder nedenfor, kan du muligvis
udføre betjeningerne med de
forudindstillede koder for DVD,
DVR (BDR, HDR).
Pioneer 2034, 2192, 2255, 2258, 2259,
2260, 2281
Denon 2310, 2311, 2312
Hitachi 2307, 2308, 2309
JVC 2290, 2291, 2293, 2294, 2295,
2296
LG 2286, 2287
Marantz 2302, 2303
Mitsubishi 2300, 2301
Onkyo 2289
Panasonic 2277, 2278, 2279
Philips 2280
Samsung 2282
Sharp 2304, 2305, 2306
Sony 2283, 2284, 2285, 2292
Toshiba 2288, 2262
Yamaha 2297, 2298, 2299
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
DVR (BDR, HDR)
Hvis betjening ikke er mulig ved
hjælp af de forudindstillede
koder nedenfor, kan du muligvis
udføre betjeningerne med de
forudindstillede koder for DVD,
BD.
VCR
Pioneer 1053, 1108
Adyson 1050
Aiwa 1033, 1034, 1035
Akai 1034
Akiba 1040, 1050
Akura 1034, 1040, 1050
Alba 1035, 1036, 1037, 1040, 1050,
1051
Ambassador 1037
Amstrad 1033, 1050, 1051
Anitech 1040, 1050
ASA 1038, 1039
Asuka 1033, 1038, 1039, 1040, 1050
Audiosonic 1051
Baird 1033, 1034, 1036, 1051
Bang & Olufsen 1052
Basic Line 1035, 1036, 1037, 1040,
1050, 1051
Baur 1039
Bestar 1036, 1037, 1051
Black Panther Line 1036, 1051
Blaupunkt 1039
Bondstec 1037, 1050
Bush 1035, 1036, 1040, 1050, 1051
Cathay 1051
Catron 1037
CGE 1033, 1034
Cimline 1035, 1040, 1050
Clatronic 1037, 1050
Condor 1036, 1037, 1051
Crown 1036, 1037, 1040, 1050, 1051
Daewoo 1036, 1037, 1051
Dansai 1040, 1050, 1051
Dantax 1035
Daytron 1036, 1051
De Graaf 1039
Decca 1033, 1034, 1039
Denko 1050
Dual 1034, 1051, 1060
Dumont 1033, 1039
Elbe 1051
Elcatech 1050
Elsay 1050
Elta 1040, 1050, 1051
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Emerson 1050
ESC 1036, 1051
Etzuko 1040, 1050
Ferguson 1034
Fidelity 1033, 1050
Finlandia 1039
Finlux 1033, 1034, 1039
Firstline 1035, 1038, 1040, 1050
Flint 1035
Formenti/Phoenix 1039
Frontech 1037
Fujitsu 1033
Funai 1033
Galaxy 1033
GBC 1037, 1040
GEC 1039
Geloso 1040
General 1037
General Technic 1035
GoldHand 1040, 1050
Goldstar 1033, 1048
Goodmans 1033, 1036, 1037, 1038,
1040, 1050, 1051
Graetz 1034
Granada 1039
Grandin 1033, 1036, 1037, 1038,
1040, 1050, 1051
Grundig 1039, 1040
Hanseatic 1038, 1039, 1051
Harwood 1050
HCM 1040, 1050
Hinari 1035, 1040, 1050, 1051
Hisawa 1035
Hitachi 1033, 1034, 1039, 1045
Hypson 1035, 1040, 1050, 1051
Impego 1037
Imperial 1033
Inno Hit 1036, 1037, 1039, 1040,
1050, 1051
Innovation 1035
Interbuy 1038, 1050
Interfunk 1039
Intervision 1033, 1051
Irradio 1038, 1040, 1050
ITT 1034
ITV 1036, 1038, 1051
JVC 1034, 1046
Kaisui 1040, 1050
Karcher 1039
Kendo 1035, 1036, 1037, 1050
Korpel 1040, 1050
Kyoto 1050
Lenco 1036
Leyco 1040, 1050
LG 1033, 1038, 1049
Lifetec 1035
Loewe Opta 1038, 1039
Logik 1040, 1050
Lumatron 1036, 1051
Luxor 1050
M Electronic 1033
Manesth 1040, 1050
Marantz 1039
Mark 1051
Matsui 1035, 1038
Matsushita 1033, 1039
Mediator 1039
Medion 1035
Memorex 1033, 1038
Memphis 1040, 1050
Micromaxx 1035
Microstar 1035
Migros 1033
Multitech 1033, 1037, 1039, 1040,
1050
Murphy 1033
NEC 1034
Neckermann 1034, 1039
NEI 1039
Nesco 1040, 1050
Nikkai 1037, 1050, 1051
Nokia 1034, 1051
Nordmende 1034
Oceanic 1033, 1034
Okano 1035, 1050, 1051
Orion 1035
Orson 1033
Osaki 1033, 1038, 1040, 1050
Otto Versand 1039
Palladium 1034, 1038, 1040, 1050
Panasonic 1043
Pathe Marconi 1034
Perdio 1033
Philco 1050
Philips 1039, 1045, 1052
Phonola 1039
Portland 1036, 1037, 1051
Prinz 1033
Profex 1040
Proline 1033
Prosonic 1035, 1051
Pye 1039
Quelle 1033, 1039
Radialva 1050
Radiola 1039
Rex 1034
RFT 1037, 1039, 1050
Roadstar 1036, 1038, 1040, 1050,
1051
Royal 1050
Saba 1034
Saisho 1035, 1040
Samsung 1041
Samurai 1037, 1050
Sansui 1034
Saville 1051
SBR 1039
Schaub Lorenz 1033, 1034
Schneider 1033, 1035, 1036, 1037,
1038, 1039, 1040, 1050, 1051
SEG 1040, 1050, 1051
SEI-Sinudyne 1039
Seleco 1034
Sentra 1037, 1050
Sentron 1040, 1050
Sharp 1042
Shintom 1040, 1050
Shivaki 1038
Siemens 1038
Silva 1038
Silver 1051
Sinudyne 1039
Solavox 1037
Sonneclair 1050
Sonoko 1036, 1051
Sontec 1038
Sony 1044
Standard 1036, 1051
Stern 1051
Sunkai 1035
Sunstar 1033
Suntronic 1033
Sunwood 1040, 1050
Symphonic 1050
Taisho 1035
Tandberg 1051
Tashiko 1033
Tatung 1033, 1034, 1039
TCM 1035
Teac 1051
Tec 1037, 1050, 1051
Teleavia 1034
Telefunken 1034
Teletech 1050, 1051
Tenosal 1040, 1050
Tensai 1033, 1038, 1040, 1050
Tevion 1035
Thomson 1034, 1048
Thorn 1034
Tokai 1038, 1040, 1050
Tonsai 1040
Toshiba 1034, 1039, 1047
Towada 1040, 1050
Towika 1040, 1050
TVA 1037
Uher 1038
Ultravox 1051
United Quick Star 1036, 1051
Universum 1033, 1038, 1039
Videon 1035
Weltblick 1038
Yamishi 1040, 1050
Yokan 1040, 1050
Yoko 1037, 1038, 1040, 1050
Satellit-set-top-boks
Pioneer 6220, 6219, 6204
@sat 6251
@Sky 6238
ABsat 6180
Acoustic Solutions 6217
ADB 6174
Akai 6214
Akura 6228
Alba 6176, 6200, 6180, 6217
Allsat 6214
Alltech 6180
Allvision 6252, 6238, 6199
Amitronica 6180
Ampere 6256, 6261
Amstrad 6202, 6243, 6256, 6261,
6236, 6180
Anglo 6180
Ankaro 6180
Ansonic 6245
Anttron 6200
Apollo 6176
Apro 6232
Arcon 6192
Arcus 6193
Armstrong 6214
Arnion 6251
ASA 6230
Asat 6214
ASCI 6213, 6238
ASLF 6180
AssCom 6220
Astra 6255, 6180
Astratec 6268, 6269
Astrell 6202
Astro 6177, 6236, 6255, 6200, 6246,
6215, 6222, 6243
Atlanta 6245
Atsat 6251
AtSky 6238
Audioline 6232
Audioton 6200
Austar 6174
Avalon 6261
Axil 6244, 6186, 6245
Axis 6267
Axitronic 6228
B.net 6232
[email protected] 6230, 6199
Balmet 6186
Beko 6176
Belson 6245
Big Sat 6186
Black Diamond 6217
Blaupunkt 6177
Blue Sky 6180
Boca 6256, 6180, 6252, 6185, 6257,
6237, 6187, 6188
Bodner & Mann 6194
Boshmann 6244, 6247
Boston 6227
Brainwave 6232, 6231
British Sky Broadcasting 6210
Broco 6180
BskyB 6210
BT 6195
Bubu Sat 6180
Bush 6254, 6217, 6264, 6228, 6190,
6232, 6268, 6201, 6265, 6182
Cambridge 6236
Canal Digital 6220
Canal Satellite 6220, 6219, 6278,
6277
Canal+ 6220, 6277
CGV 6244, 6183
Cherokee 6194
Chess 6213, 6180, 6238, 6228
CityCom 6229, 6255, 6179, 6192,
6241, 6252
Clark 6200
Classic 6232
Clatronic 6244
Clayton 6228
Clemens Kamphus 6261
Cobra 6261
Colombia 6256
Columbia 6256
Comag 6256, 6252, 6185, 6199, 6244,
6257, 6237, 6189, 6187, 6188
Comsat 6244
Condor 6255, 6253
Connexions 6261
Conrad 6256, 6236, 6207, 6255
Coship 6186, 6232
Crown 6217
Cryptovision 6176
CS 6247
Cyfrowy Polsat 6220
Cyrus 6214
D-box 6275
Daewoo 6267, 6180, 6195, 6268,
6182
Dantax 6228
Deltasat 6192
Denver 6245
Digatron 6231
Digenius 6229, 6226
Digiality 6255, 6238
Digifusion 6268, 6269
Digihome 6217, 6265, 6218
DigiLogic 6217
DigiQuest 6251, 6186, 6247
DigiSat 6252
Digisky 6186
Digital 6187
Digital Vision 6269
DigitalBox 6222, 6247
Dijam 6195
DirecTV 6263
Discovery 6194
Distratel 6202, 6250
DMT 6192
DNT 6214, 6261
Doro 6232
Dual 6252
Durabrand 6217, 6218
Echolink 6185
Echostar 6220, 6233, 6261, 6176,
6180, 6181, 6239
Edision 6247
Einhell 6256, 6236, 6180
Elap 6180, 6244, 6183
Elbe 6245
Elless 6230
Elsat 6180
Elta 6214
eMTech 6196
Energy Sistem 6247
Engel 6180, 6227
EP Sat 6176
Eurieult 6202
Eurocrypt 6176
EuroLine 6227
Europa 6236, 6255
Europhon 6256, 6229, 6255
Eurosat 6189
Eurosky 6256, 6213, 6229, 6236,
6255, 6230
Eurostar 6255, 6179
Eutelsat 6180
Dansk
Pioneer 2078, 2099, 2107, 2109,
2144, 2157, 2193, 2194, 2195, 2196,
2258, 2259, 2260, 2261, 2264, 2265,
2266, 2270
Panasonic 2263, 2269
Sharp 2267, 2275
Sony 2268, 2271, 2272, 2273, 2276
Toshiba 2274
59 ページ
59
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
60
Da
Eutra 6230
Evesham 6218
Exator 6200
Fagor 6203
Fenner 6180
Ferguson 6176, 6264, 6268, 6269
Fidelity 6236
Finlandia 6176
Finlux 6176, 6207, 6228
FinnSat 6230
Flair Mate 6180
Fly Com 6186
FMD 6213, 6244, 6186
Freecom 6236
FTEmaximal 6180, 6189
Fuba 6177, 6229, 6261, 6207, 6226,
6196
Galaxis 6220, 6267
Gardiner 6179
Garnet 6192
GbSAT 6196
Gecco 6246, 6199
General Satellite 6241
Globo 6230, 6227, 6238, 6199, 6257
GOD Digital 6214
Gold Box 6220, 6219
Gold Vision 6247
Golden Interstar 6250
Goodmans 6176, 6254, 6217, 6264,
6271, 6218, 6201, 6190
Gran Prix 6230
Granada 6176
Grandin 6228
Grocos 6239, 6186
Grundig 6220, 6177, 6217, 6264,
6232, 6218, 6201, 6190
Haensel & Gretel 6256
Haier 6245
Hama 6183
Hanseatic 6215, 6222
Hauppauge 6231, 6232
HB 6196
Heliocom 6255
Helium 6255
Hiro 6189
Hirschmann 6267, 6177, 6229, 6261,
6236, 6207, 6255, 6230, 6252, 6199,
6189
Hitachi 6176, 6217, 6218
HNE 6256
Hornet 6251
Houston 6261
Humax 6241, 6268, 6242
Huth 6256, 6255, 6192, 6193
Hyundai 6192
ID Digital 6241
ILLUSION sat 6247
Imperial 6222, 6216, 6223, 6238, 6232
Ingelen 6213, 6261
Inno Hit 6228
International 6256
Interstar 6196
Intervision 6255
Inves 6268
iotronic 6244
ITT Nokia 6176, 6207
60 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Jaeger 6238
K-SAT 6180
Kamm 6180
Kaon 6251
KaTelco 6267
Kathrein 6177, 6214, 6213, 6262,
6200, 6180, 6179, 6272, 6183
Kendo 6252
Kenwood 6220
Key West 6256
Kiton 6213
KR 6200
Kreiling 6213, 6194, 6228
Kreiselmeyer 6177
Kyostar 6200
L&S Electronic 6256, 6238
Labgear 6195
LaSAT 6177, 6256, 6229, 6255, 6230
Leiko 6228
Lemon 6238
Lenco 6255, 6180
Lenson 6236
LG 6192
Lifesat 6256, 6229, 6180
Listo 6228
Lodos 6217
Logik 6217
Logix 6192
Lorenzen 6256, 6229, 6255, 6226,
6231, 6257, 6237
Luxor 6236, 6207, 6265
M Electronic 6179
Manata 6256, 6180
Manhattan 6176, 6251
Marantz 6214
Maspro 6177, 6180
Matsui 6177, 6217, 6271, 6228, 6268,
6269
Max 6255
Maximum 6192, 6238
Mediabox 6220, 6219
Mediacom 6198
MediaSat 6220, 6219, 6236, 6278,
6277
Medion 6256, 6229, 6180, 6230, 6192,
6252, 6238, 6199, 6228
Medison 6180
Mega 6214
MegaSat 6189
Metronic 6256, 6200, 6180, 6179,
6202, 6250, 6238, 6244
Metz 6177
Micro 6236, 6255, 6200, 6180, 6231
Micro Elektronic 6180
Micro Technology 6180
Micromaxx 6229
Microstar 6229, 6192, 6226
Microtec 6180
Mitsubishi 6176
Morgan’s 6214, 6256, 6180, 6252,
6199
Multibroadcast 6174
Multichoice 6174
Myryad 6214
Mysat 6180
MySky 6212, 6211
NEOTION 6238
Netsat 6263
Neuhaus 6236, 6255, 6180
Neuling 6256, 6252, 6257, 6188
Neusat 6180
Neveling 6226
Newton 6261
NextWave 6193
Nichimen 6254
Nikko 6214, 6180
Noda Electronic 6202
Nokia 6220, 6176, 6207, 6206
Nordmende 6176
Octagon 6200
OctalTV 6231
Onn 6217, 6218
Opentel 6252, 6199
Optex 6213, 6180, 6250, 6244, 6203,
6228
Orbis 6252, 6238, 6199
Orbitech 6213, 6236, 6215, 6222,
6216, 6223
P/Sat 6252
Pace 6220, 6214, 6176, 6181, 6273,
6212, 6211
Pacific 6217
Packard Bell 6267
Palcom 6229, 6226, 6239
Palladium 6261, 6236
Palsat 6236
Panasonic 6176, 6178
Panda 6177, 6176, 6255
Pansat 6191
Pass 6183
Patriot 6256
peeKTon 6186, 6245
Philips 6220, 6177, 6214, 6275, 6219,
6277, 6268, 6232, 6179, 6200, 6176,
6263
Phoenix 6245
Phonotrend 6233
Pilotime 6278
Pino 6238
Pixx 6191
Planet 6261
PMB 6180, 6203
Polytron 6261
Portland 6195
Preisner 6256, 6261, 6243, 6185
Premier 6219
Primacom 6267
Pro Basic 6220, 6184
Proline 6217
Promax 6176
Proscan 6234
Quelle 6229, 6255
Radiola 6214
Radix 6261, 6243
Rainbow 6200
RCA 6234
Rebox 6196
Regal 6227
RFT 6214
Roadstar 6220, 6180
Rollmaster 6244
Rover 6180
Rownsonic 6183
SAB 6227, 6251
Saba 6255, 6230, 6202, 6184
Sabre 6176
Sagem 6275, 6258, 6277
Saivod 6245
Salora 6252
Samsung 6220, 6198, 6197, 6273,
6253
Sanyo 6228
SAT 6236
Sat Control 6251
Sat Partner 6236, 6200
Sat Team 6180
SAT+ 6239
Satcom 6255
Satec 6180
Satelco 6252
Satplus 6222
SatyCon 6247
Schaecke 6200
Schaub Lorenz 6196, 6245
Schneider 6198, 6227
Schwaiger 6267, 6256, 6262, 6255,
6230, 6202, 6192, 6238, 6199, 6186,
6257, 6247, 6232, 6187, 6188
Scientific Atlanta 6209
SCS 6229, 6230
Sedea Electronique 6256, 6213,
6198, 6250, 6228
Seemann 6261
SEG 6213, 6192, 6227, 6217, 6228
Septimo 6202
Serd 6199
Servimat 6203
ServiSat 6180, 6227
Shark 6247
Sharp 6265, 6218
Siemens 6177, 6261, 6238
Sigmatek 6245
Silva 6229
SilverCrest 6187
Skantin 6180
SKR 6180
SKT 6256
SKY 6263, 6210, 6212, 6211
SKY Italia 6220, 6212
Sky XL 6227, 6199
Skymaster 6233, 6180, 6192, 6238,
6239, 6183, 6203, 6184
Skymax 6214, 6244
Skypex 6230
Skyplus 6230, 6252, 6238, 6199
SkySat 6213, 6236, 6255, 6180
Skyvision 6238
SL 6256, 6229, 6230, 6231, 6257, 6232
SM Electronic 6233, 6180, 6239
Smart 6256, 6261, 6180, 6243, 6252,
6246, 6244, 6257, 6247
SmartVision 6186
Sony 6235, 6220, 6219, 6176
SR 6256
Star Sat 6196
Starland 6180
Starlite 6214
Stream 6212
Stream System 6251
Strong 6220, 6228, 6256, 6200, 6180,
6245, 6217, 6239
Sumin 6199
Sunny 6251
Sunsat 6180
Sunstar 6174, 6256
SuperMax 6193
Supratech 6244
Systec 6238
Tantec 6176
Targa 6191
Tatung 6176
TBoston 6227, 6245
Tecatel 6233
Technical 6228
Technika 6217, 6232, 6218
TechniSat 6213, 6261, 6176, 6236,
6215, 6222, 6216, 6223
Technomate 6250
Technosat 6193
Technosonic 6254, 6232
Technotrend 6232
Technowelt 6256, 6255
Techwood 6213, 6217, 6228, 6218
Telasat 6255
TELE System 6261, 6227, 6239, 6203
Teleciel 6200
Teleka 6261, 6236, 6255, 6200
Telesat 6255
Telestar 6213, 6236, 6215, 6222,
6216, 6223, 6227, 6238, 6228, 6232
Teletech 6213
Televes 6256, 6176, 6236, 6196, 6251,
6238, 6257
Telewire 6252
Tempo 6193
Tevion 6254, 6180, 6239, 6232, 6184
Thomson 6220, 6219, 6180, 6255,
6176, 6265, 6277, 6234, 6264, 6210,
6212
Thorn 6176
Tiny 6232
Tioko 6256
Titan 6189, 6184
TNT SAT 6258
Tokai 6214
Tonna 6176, 6236, 6180, 6203
Topfield 6198
Toshiba 6176, 6217
Trevi 6227
Triasat 6236
Triax 6220, 6214, 6256, 6189, 6253,
6228, 6203, 6261, 6213, 6257, 6244,
6195, 6264, 6227, 6243, 6180, 6236
Turnsat 6180
Twinner 6180, 6203
Unisat 6214, 6256
United 6227
Univers 6189
Universum 6177, 6213, 6229, 6255,
6230, 6215, 6227
Van Hunen 6226
Variosat 6177
VEA 6245
Ventana 6214
Vestel 6213, 6227, 6217, 6218
VH Sat 6229
Viasat 6273
Viola Digital 6232
Vision 6228, 6189
Visionic 6250
Visiosat 6213, 6254, 6180, 6244, 6186,
6191
Vitecom 6244
Volcasat 6245
VTech 6179
Wetekom 6236
Wewa 6176
Wharfedale 6217, 6265, 6218
Wisi 6177, 6256, 6229, 6261, 6176,
6236, 6255, 6230, 6252, 6199
Worldsat 6213, 6196, 6227, 6194
WorthIt! 6190
Woxter 6245
Xoro 6191
Xsat 6180, 6196, 6181
Xtreme 6251
Yakumo 6244
ZapMaster 6230
Zehnder 6213, 6262, 6179, 6192,
6252, 6227, 6238, 6199, 6244, 6247,
6249
Zeta Technology 6214
Zodiac 6261, 6200
Satellit-set-top-boks
(SAT/PVR-kombination)
@sat 6251
Allvision 6199
Atsat 6251
[email protected] 6230, 6199
Boca 6187
BskyB 6210
Bush 6254
Canal Satellite 6278
Comag 6199, 6187
Daewoo 6182
Digifusion 6269
Digihome 6218
DigiQuest 6251
Digital 6187
DMT 6192
Edision 6247
eMTech 6196
GbSAT 6196
Gecco 6199
Globo 6199
Goodmans 6254, 6218
Hirschmann 6230, 6199
Humax 6241, 6242
Huth 6192
Hyundai 6192
Kathrein 6272
LaSAT 6230
LG 6192
Luxor 6265
Maximum 6238
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kabel-set-top-boks
Pioneer 6205, 6325, 6328, 6329
ABC 6266
ADB 6175
Auna 6175
Austar 6276
Bell & Howell 6266
Birmingham Cable
Communications 6276
Cablecom 6270
Fosgate 6276
France Telecom 6260
Freebox 6274
General Instrument 6276, 6266
Humax 6224, 6248
Jerrold 6276, 6266
Kabel Deutschland 6224
Macab 6260
Madritel 6175
Magnavox 6266
Memorex 6240
Motorola 6276
Nokia 6208
Noos 6260
NTL 6276, 6221
Optus 6276
Orange 6260
Pace 6221
Panasonic 6240
Paragon 6240
Philips 6260, 6270
Pulsar 6240
Runco 6240
Sagem 6260
Salora 6240
Samsung 6221, 6240
Scientific Atlanta 6225
StarHub 6276
Supercable 6276
Telewest 6225
Thomson 6270, 6224
Toshiba 6240
UPC 6270
US Electronics 6276
Virgin Media 6225, 6221
Visiopass 6260
Zenith 6240
Ziggo 6208
Kabel-set-top-boks
(Kabel/PVR-kombination)
Freebox 6274
Humax 6248, 6224
Nokia 6208
Scientific Atlanta 6225
Telewest 6225
Thomson 6270
UPC 6270
Virgin Media 6225
Cd
Pioneer 5000, 5011, 5062, 5063, 5064,
5067, 5068, 5070, 5071, 5072, 5073,
5074, 5075
AKAI 5043
Asuka 5045
Denon 5019
Fisher 5048
Goldstar 5040
Hitachi 5042
Kenwood 5020, 5021, 5031
Luxman 5049
Marantz 5033
Onkyo 5017, 5018, 5030, 5050
Panasonic 5036
Philips 5022, 5032, 5044
RCA 5013, 5029
Roadstar 5052
Sharp 5051
Sony 5012, 5023, 5026, 5027, 5028,
5039
TEAC 5015, 5016, 5034, 5035, 5037
Technics 5041
Victor 5014
Yamaha 5024, 5025, 5038, 5046, 5047
Kassettedeck
Pioneer 5058, 5059
Digitalt tape
Pioneer 5057
MD
Pioneer 5056
Netværkslydafspiller
Pioneer 5063
Spil
X-Box 2313
Dansk
Mediacom 6198
MediaSat 6277
Medion 6230, 6199
Microstar 6192
Morgan’s 6199
MySky 6212, 6211
NEOTION 6238
Nichimen 6254
Nokia 6206
Opentel 6199
Orbis 6199
Pace 6273, 6211
Panasonic 6178
Philips 6263, 6277
Pilotime 6278
Pixx 6191
Proscan 6234
Rebox 6196
Sagem 6258
Samsung 6198, 6197, 6273
Sat Control 6251
Schneider 6198
Schwaiger 6230, 6192, 6199, 6187
Sedea Electronique 6198
Serd 6199
Sharp 6218
SilverCrest 6187
SKY 6210, 6212, 6211
SKY Italia 6212
Sky XL 6199
Skymaster 6192
Skypex 6230
Skyplus 6230, 6238, 6199
Stream System 6251
Sumin 6199
Sunny 6251
Targa 6191
TechniSat 6216, 6223
Technosonic 6254
Telestar 6216, 6223
Thomson 6210, 6265
TNT SAT 6258
Topfield 6198
Viasat 6273
Visiosat 6254, 6191
Wisi 6230
Xoro 6191
Xtreme 6251
Zehnder 6192, 6199, 6249
61 ページ
AV-receiver
Pioneer 5062
CD-R
Pioneer 5001, 5053, 5071
Philips 5054
Yamaha 5055
Laserdiskafspiller
Pioneer 5002, 5003, 5004, 5005, 5006,
5007, 5008, 5009, 5010
61
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
62 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Kapitel 10:
Yderligere informationer
Fejlafhjælpning
Ukorrekt betjening forveksles ofte med funktionsfejl. Hvis du
tror, at der er noget galt med denne enhed, kontrolleres
punkterne nedenfor. Prøv at se på de andre enheder og
elektriske apparater, som anvendes, da problemet kan
befinde sig der. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes, efter at listen
nedenfor er gennemgået, kontaktes det nærmeste
uafhængige Pioneer-autoriserede servicecenter for at få
enheden repareret.
• Hvis enheden ikke fungerer, som den skal på grund af
eksterne faktorer såsom statisk elektricitet, trækkes stikket
ud af stikdåsen og sættes i igen for at vende tilbage til
normale funktionsbetingelser.
Generelt
62
Da
 Der kan ikke tændes for strømmen.
 Træk stikket ud af stikdåsen, og sæt det i igen.
 Sørg for, at der ikke er løse tråde fra højttalerkablet, der rører
bagpanelet. Det kunne forårsage, at receiveren slukker
automatisk.
 Receiveren slukker pludseligt.
 Hvis funktionen automatisk slukning fungerer, slukker
receiveren automatisk, hvis den ikke betjenes i flere timer.
Kontroller indstillingen for funktionen automatisk slukning (se
Menuen automatisk slukning på side 52).
 Efter cirka et minut (du kan ikke tænde for enheden nu)
tændes for receiveren igen. Hvis meddelelsen ikke forsvinder,
kontaktes et uafhængigt Pioneer-autoriseret servicecenter.
 Receiveren tænder eller slukker pludseligt, eller
indgangen skifter pludseligt (når Control med HDMI er
ON).
 Det skyldes den synkroniserede betjening på grund af
funktionen Control med HDMI. Hvis synkroniserede
betjeninger ikke er nødvendige, indstilles Control med HDMI
til OFF (se HDMI-opsætning på side 53).
 OVERHEAT (overophedning) vises i displayet, og
receiveren slukker.
 Temperaturen i enheden har overskredet den tilladte værdi.
Prøv at flytte enheden, så den ventileres bedre (side 2).
 Skru ned for lydstyrken.
 TEMP vises i displayet, og lydstyrken reduceres.
 Temperaturen i enheden har overskredet den tilladte værdi.
Prøv at flytte enheden, så den ventileres bedre (side 2).
 Skru ned for lydstyrken.
 Der udsendes ingen lyd, når der er valgt en
indgangsfunktion.
 Brug VOLUME +/– for at skrue op for lydstyrken.
 Tryk på MUTE på fjernbetjeningen for at slukke for
lydløsfunktionen.
 Tryk på SPEAKERS for at vælge det korrekte højttalersæt (se
Ændring af højttalerterminaler på side 14).
 Indstil SIGNAL SEL til H (HDMI), C1/O1 (digital) eller A
(analog) i overensstemmelse med de udførte tilslutninger
(side 25).
 Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt (se Tilslutning af udstyr
på side 11).
 Kontroller kildeenhedens lydudgangsindstillinger.
 Se betjeningsvejledningen, som fulgte med kildeenheden.
 Der udsendes ikke noget billede, når der er valgt
indgangsfunktion.
 Sørg for, at enheden er tilsluttet korrekt (se Tilslutning af udstyr
på side 11).
 Kun VSX-527: Brug samme type videokabler for kildeenheden
og tv’et for at tilslutte til receiveren (se Om tilslutning af
videoudgange (kun VSX-527) på side 16).
 Kun VSX-827: Se Menu for indgangstildeling på side 50 for at
kontrollere, om du har tildelt den korrekte indgang.
 Videoindgangen, som er valgt på tv-skærmen er ukorrekt. Se
fjernsynets betjeningsvejledning.
 Kun VSX-827: For HDMI eller hvis videokonverter er indstillet til
OFF og et tv og en anden enhed er tilsluttet med forskellige
kabler (under Videokonverter på side 50), skal du slutte dit tv til
receiveren ved hjælp af samme type videokabel, som du
brugte til at tilslutte videoenheden.
 Kun VSX-827: Nogle enheder (såsom videospilenheder) har
opløsninger, som måske ikke bliver konverteret. Hvis du
justerer receiverens opløsningsindstilling (under Opløsning på
side 51), og/eller opløsningsindstillingerne på enheden eller
displayet ikke fungerer, kan du prøve at ændre den
videokonvertering (under Videokonverter på side 50) til OFF.
 Ingen lyd fra subwoofer.
 Sørg for, at subwooferen er tændt.
 Hvis subwooferen har en lydstyrkeknap, skal du sørge for, at
der er skruet op for den.
 Den Dolby Digital- eller DTS-signalkilde, som du lytter til, har
måske ikke nogen LFE-kanal.
 Subwooferindstillingen i Højttalerindstilling på side 47
indstilles til YES eller PLUS.
 Indstil LFE ATT (LFE-dæmpning) side 37 til LFEATT 0 eller
LFEATT 5.
 Der kommer ingen lyd fra surround- eller
centerhøjttalerne.
 Tilslut højttalerne korrekt (side 12).
 Se Højttalerindstilling på side 47 for at kontrollere
højttalerindstillingerne.
 Se Kanalniveau på side 49 for at kontrollere
højttalerniveauerne.
 Displayet på skærmen (menuen Home osv.) vises ikke.
 Der vises ikke noget display på skærmen, hvis du har tilsluttet
til fjernsynet ved hjælp af composite-udgangen. Brug HDMItilslutning ved opsætning af systemet.
 Phase Control-funktionen lader ikke til at have en hørbar
effekt.
 Hvis subwooferen har en lavpasfilterkontakt, skal du sørge for,
at den er slukket, eller at lavpasafskæringen er indstillet til den
højeste frekvensindstilling. Hvis der er en PHASE-indstilling
på subwooferen, indstilles den til 0º (eller afhængigt af
subwooferen den indstilling, hvor du tror, at den har den
bedste overordnede effekt på lyden).
 Sørg for, at indstillingen for højttalerafstand er korrekt for alle
højttalere (se Højttalerafstand på side 49).
 Stærk støj i radioudsendelser.
 Tilslut antennen (side 21), og juster positioner for at opnå den
bedste modtagelse.
 Træk alle løse kabler væk fra antenneterminalerne og
kablerne.
 Træk FM-antennekablet helt ud, find den bedste
modtageposition og fastgør på en væg (eller tilslut en
udendørs FM-antenne).
 Tilslut endnu en intern eller ekstern AM-antenne (side 21).
 Sluk for det udstyr, som forårsager forstyrrelsen, eller flyt det
væk fra receiveren (eller flyt antennerne længere væk fra
udstyret, som forårsager forstyrrelsen).
 Automatisk valg af sendestationer er ikke mulig.
 Tilslut en udendørs antenne (side 21).
 Støj under afspilning af kassette-deck.
 Flyt kassette-decket længere væk fra receiveren, indtil støjen
forsvinder.
 Der udsendes ingen lyd, eller der udsendes støj, hvis der
afspilles software med DTS.
 Sørg for, at afspillerens indstillinger er korrekte og/eller DTSsignaludgangen er tændt. Se dvd-afspillerens
betjeningsvejledning.
 Der lader til at være en tidsforskydning mellem
højttalerne og det, som subwooferen udsender.
 Se Automatisk opsætning for surroundsound (MCACC) på
side 23 for at opsætte systemet igen ved hjælp af MCACC
(dette kompenserer automatisk for en forsinkelse i det, som
subwooferen udsender).
 Efter anvendelse af den automatiske MCACC-opsætning,
er indstillingen for højttalerstørrelse (LARGE eller SMALL)
ikke korrekt.
 Lavfrekvensstøj kan være forårsaget af en ventilator eller
motor. Sluk for alle apparater i rummet og gennemfør den
automatiske MCACC-opsætning igen.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
63 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
 Enheden med trådløs Bluetooth-teknologi kan ikke
tilsluttes eller betjenes. Lyd fra enheden med trådløs
Bluetooth-teknologi udsendes ikke, eller lyden afbrydes.
 Kontroller, at der ikke er noget, som udsender
elektromagnetiske bølger i 2,4 GHz-båndet (mikrobølgeovn,
trådløs LAN-enhed eller apparat med trådløs Bluetoothteknologi) i nærheden af enheden. Hvis du har sådan et
apparat i nærheden af enheden, skal du stille enheden langt
fra det. Eller også skal du stoppe med at bruge apparatet, som
udsender de elektromagnetiske bølger.
 Kontroller, at enheden med trådløs Bluetooth-teknologi ikke er
for langt væk fra enheden, og at der ikke står noget mellem
enheden med trådløs Bluetooth-teknologi og enheden.
Anbring enheden med trådløs Bluetooth-teknologi og
enheden, så afstanden mellem dem er mindre end omkring
10 m, og så der ikke står noget mellem dem.
 Sørg for, at Bluetooth ADAPTER og ADAPTER PORTterminalen på enheden er tilsluttet korrekt.
 Enheden med trådløs Bluetooth-teknologi kan ikke indstilles til
kommunikationstilstanden, som understøtter trådløs
Bluetooth-teknologi. Kontroller indstillingen for enheden med
trådløs Bluetooth-teknologi.
 Kontroller, at parring er korrekt. Parringsindstillingen er blevet
slettet fra denne enhed eller enheden med trådløs Bluetoothteknologi. Nulstil parringen.
 Kontroller, at profilen er korrekt. Brug en enhed med trådløs
Bluetooth-teknologi, som understøtter A2DP-profilen og
AVRCP-profilen.
NETWORK-funktion
 Kan ikke få adgang til netværket.
 LAN-kablet er ikke tilsluttet ordentligt. Tilslut LAN-kablet
ordentligt (side 20).
 Routeren er ikke tændt. Tænd for routeren.
 Internetsikkerhedssoftware er aktuelt installeret i den
tilsluttede enhed. Lydenheden på netværket, som er blevet
slukket, er tændt.
 Lydenheden på netværket, som er blevet slukket, er tændt.
Tænd for lydenheden på netværket, før der tændes for
receiveren.
 Afspilning starter ikke, medens ”Connecting Wired...”
fortsætter med at blive vist.
 Enheden er afbrudt fra receiveren eller strømforsyningen.
Kontroller, om enheden er tilsluttet ordentligt til receiveren
eller strømforsyningen.
 Pc’en eller internetradioen betjenes ikke ordentligt.
 Den passende IP-adresse er ikke indstillet ordentligt. Tænd for
den indbyggede DHCP-serverfunktion på routeren, eller udfør
netværksopsætningen manuelt i overensstemmelse med
netværksomgivelserne (side 52).
 IP-adressen konfigureres automatisk. Den automatiske
konfigurationsproces tager tid. Vent venligst.
 Lydfiler, som er gemt på enheder på netværket, såsom en
pc, kan ikke afspilles.
 Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12 er
ikke installeret på din pc. Installer Windows Media Player 11
eller Windows Media Player 12 på din pc.
 Lydfiler, som er optaget i MPEG-4 AAC eller FLAC, afspilles på
Windows Media Player 11 eller Windows Media Player 12.
Lydfiler, som er optaget i MPEG-4 AAC eller FLAC, kan ikke
afspilles på Windows Media Player 11 eller Windows Media
Player 12. Prøv at anvende en anden server. Se serverens
brugsanvisning.
 Enheden, som er tilsluttet til netværket, betjenes ikke
ordentligt.
- Kontroller, om enheden påvirkes af specielle
omstændigheder, eller om den er i sleep-tilstand.
- Prøv at genstarte enheden om nødvendigt.
 Enheden, som er tilsluttet til netværket, tillader ikke fildeling.
Prøv at ændre indstillingerne for enheden, som er tilsluttet til
netværket.
 Mappen, som er gemt på enheden, som er tilsluttet til
netværket, er blevet slettet eller ødelagt. Kontroller mappen,
som er gemt på enheden, som er tilsluttet til netværket.
 Netværkstilslutninger kan være begrænsede på grund af
computerens netværksindstillinger, sikkerhedsindstillinger
osv. Kontroller computerens netværksindstillinger,
sikkerhedsindstillinger osv.
Dansk
 Kan ikke bruge fjernbetjeningen.
 Udskift batterierne (side 10).
 Brug fjernbetjeningen inden for 7 m, 30º fra
fjernbetjeningssensoren (side 10).
 Fjern forhindringen, eller brug fjernbetjeningen fra en anden
position.
 Undgå at udsætte fjernbetjeningssensoren på frontpanelet for
direkte sollys.
 Displayet er mørkt eller slukket.
 Tryk flere gange på DIMMER på fjernbetjeningen for at vende
tilbage til standardindstillingen.
 Frontpaneldisplayet skifter til forskellige display uden
grund.
 Det sker, fordi demodisplayet betjenes. For at slukke
demodisplayet skal du trykke på en vilkårlig knap for at vende
tilbage til det oprindelige display, eller indstille FL Demo
Mode til OFF (se Menuen FL Demo Mode på side 52).
 Receiveren kan ikke genkende iPod touch/iPhone.
 Prøv følgende.
1. Tryk samtidigt på dvale-knappen og Home-knappen på din
iPod touch eller iPhone i mere end 10 sekunder for at
genstarte.
2. Tænd receiveren.
3. Slut din iPod touch/iPhone til receiveren.
63
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
64 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
 Understøttede filformater varierer fra server til server. Som
sådan vises filer, som ikke understøttes af din server, ikke på
denne enhed. For yderligere informationer kontaktes
producenten af din server.
 Kan ikke få adgang til enheden, som er tilsluttet til
netværket.
 Enheden, som er tilsluttet til netværket, er ikke indstillet
ordentligt. Hvis klienten autoriseres automatisk, skal du
indtaste de pågældende informationer igen. Kontroller, om
tilslutningsstatussen er indstillet til ”Do not authorize”
(autorisér ikke).
 Der er ingen spilbare lydfiler på enheden, som er tilsluttet til
netværket. Kontroller lydfilerne, som er gemt på enheden, som
er tilsluttet til netværket.
 Lydafspilning stoppes eller forstyrres uønsket.
 Lydfilen, som aktuelt afspilles, er ikke optaget i et format, som
kan afspilles på denne receiver.
- Kontroller, om lydfilen er optaget i et format, som
understøttes af denne receiver.
- Kontroller, om mappen er blevet ødelagt eller beskadiget.
- Bemærk, at der er tilfælde, hvor selv lydfiler, som er anført
som spilbare på receiveren, ikke kan afspilles eller vises
(side 46).
 LAN-kablet er koblet fra. Tilslut LAN-kablet ordentligt (side 20).
 Der er tung trafik på netværket, hvor der gives adgang til
internettet på samme netværk. Brug 100BASE-TX for at få
adgang til enheder på netværket.
 Afhængigt af den eksterne kontroller, som bruges, kan
afspilning i DMR-tilstand blive afbrudt, når en betjening af
lydstyrken udføres fra kontrolleren. I dette tilfælde justeres
lydstyrken fra receiveren eller fjernbetjeningen.
 Kan ikke få adgang til Windows Media Player 11 eller
Windows Media Player 12.
 Ved Windows Media Player 11: Du er logget på domænet
gennem din pc med Windows XP eller Windows Vista
installeret. I stedet for at logge dig på domænet skal du logge
dig på den lokale maskine (side 40).
 Ved Windows Media Player 12: Du er logget på domænet
gennem din pc med Windows 7 installeret. I stedet for at
logge dig på domænet skal du logge dig på den lokale
maskine (side 40).
64
Da
 Kan ikke lytte til internetradiostationer.
 Firewallindstillingerne for enheder på netværket er i øjeblikket
i gang. Kontroller firewallindstillingerne for enheder på
netværket.
 Du er lige nu ikke tilkoblet internettet. Kontroller
tilslutningsindstillingerne for enheder på netværket, og
kontakt om nødvendigt din netværksserviceudbyder (side 41).
 Udsendelser fra en internetradiostation stoppes eller
afbrydes. Der er tilfælde, hvor du ikke kan lytte til nogle
internetradiostationer, selvom de er anført i listen over
internetradiostationer på denne receiver (side 40).
 NETWORK-funktionen kan ikke betjenes med knapperne
på fjernbetjeningen.
 Fjernbetjeningen er ikke indstillet til tilstanden NETWORK lige
nu. Tryk på NETWORK for at indstille fjernbetjeningen til
tilstanden NETWORK (side 44).
 Digitale lydoverførsler af HDMI-format kræver længere tid for
at blive opdaget. Derfor kan lyden blive afbrudt, når du skifter
mellem lydformater eller starter afspilning.
 Hvis du under afspilning tænder/slukker for enheden, som er
sluttet til denne enheds HDMI OUT-terminal, eller hvis du
tilslutter/frakobler HDMI-kablet under afspilning, kan det
medføre støj eller lydafbrydelse.
 Synkroniseret betjening ikke mulig ved hjælp af
funktionen Control med HDMI.
 Kontroller HDMI-forbindelserne.
 Kablet kan være blevet beskadiget.
 Vælg ON for indstillingen Control med HDMI (se HDMIopsætning på side 53).
 Tænd for tv’et, før du tænder for receiveren.
 Slå tv’ets indstilling for Control med HDMI til (se tv’ets
betjeningsvejledning).
HDMI
Vigtige informationer vedrørende HDMItilslutning
 Intet billede eller ingen lyd.
 Hvis det stadig ikke løser problemet at tilslutte HDMI-enheden
direkte til din monitor, kan du se efter i betjeningsvejledningen
for enheden eller monitoren eller kontakte producenten for
support.
 Intet billede.
 Kun VSX-527: Videosignaler, som modtages fra den analoge
videoterminal, udsendes ikke fra HDMI-terminalen. Signaler,
som modtages fra HDMI-terminalen, udsendes ikke fra den
analoge videoterminal. Vær konsekvent med kabeltypen
mellem indgang og udgang.
 Afhængigt af kildeenhedens udgangsindstillinger kan den
udsende et videoformat, som ikke kan vises. Du kan ændre
kildens udgangsindstillinger eller tilslutte ved hjælp af
sammensatte (composite) videostik.
 Denne receiver er HDCP-kompatibel. Sørg for, at de enheder,
som du vil tilslutte, ligeledes er HDCP-kompatible. Hvis de ikke
er det, skal du tilslutte dem ved hjælp af composite-videostik.
 Afhængigt af den tilsluttede kildeenhed, kan det være, at den
ikke fungerer sammen med denne receiver (selvom den er
HDCP-kompatibel). Hvis det er tilfældet, skal du tilslutte ved
hjælp af composite-videostikkene mellem kilden og
receiveren.
 Hvis videobilleder ikke vises på dit tv, kan du prøve at justere
opløsningen, Deep Color eller andre indstillinger for enheden.
 For at sende signaler i Deep Color skal du bruge et HDMIkabel (Højhastigheds HDMI®/™-kabel) for at slutte
receiveren til en enhed eller et tv med funktionen Deep Color.
 Ingen lyd eller lyden forsvinder pludseligt.
 Sørg for, at HDMI-indstillingen er indstillet til AMP (side 37).
 Hvis der er tale om en DVI-enhed, anvendes en separat
forbindelse for lyden.
Der kan være tilfælde, hvor det ikke er muligt at omdirigere
HDMI-signaler gennem receiveren (det afhænger af enheden
udstyret med HDMI, som du tilslutter – kontroller hos
producenten for informationer om HDMI-kompatibilitet).
Hvis du ikke modtager HDMI-signaler korrekt gennem
receiveren (fra enheden), kan du prøve følgende
konfiguration ved tilslutning.
Konfiguration A
Tilslut enheden udstyret med HDMI direkte til displayet ved
hjælp af et HDMI-kabel. Brug så den mest komfortable
tilslutning (digital anbefales) for at sende lyd til receiveren. Se
betjeningsvejlningen for yderligere informationer om
lydtilslutninger. Indstil displayets lydstyrke til minimum, når
denne konfiguration anvendes.
Bemærk
• Afhængigt af enheden kan den udsendte lyd være
begrænset til det antal kanaler, som er tilgængelige fra
den tilsluttede displayenhed (for eksempel reduceres
udsendt lyd til 2-kanaler for en monitor med
begrænsninger for stereolyd).
• Hvis du vil skifte indgangskilde, skal du skifte funktioner på
både receiveren og din displayenhed.
• Da lyden er gjort lydløs på displayet, når der anvendes
HDMI-tilslutning, skal du justere lydstyrken på displayet
hver gang du skifter indgangskilde.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
65 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Konfiguration B (kun VSX-827)
Brug komponentvideokabler for at tilslutte videoudgangen på
enheden med HDMI til receiverens komponentvideoindgang.
Så kan receiveren konvertere det analoge
komponentvideosignal til et digitalt HDMI-signal, som kan
overføres til displayet. Ved denne konfiguration skal du bruge
den mest komfortable tilslutning (digital anbefales) for at
sende lyd til receiveren. Se betjeningsvejlningen for
yderligere informationer om lydtilslutninger.
Om iPod/iPhone/iPad
FLAC-dekoder
Windows 7
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” og ”Made for iPad”
betyder, at noget elektronisk tilbehør er lavet med særligt
henblik på at blive sluttet til en iPod, iPhone eller iPad, og at
tilbehøret er blevet certificeret af producenten til at opfylde
Apples standarder vedrørende ydelse. Apple er ikke ansvarlig
for brugen af denne enhed eller enhedens
overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og
lovmæssige standarder. Bemærk, at brug af dette tilbehør
sammen med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse.
Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod shuffle, iPod nano, iPod
touch, iTunes og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc.,
registreret i USA og andre lande.
AirPlay-logoet er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Copyright © 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Josh Coalson
Omfordeling og anvendelse i kilde- og binære former, med
eller uden ændring, er tilladt, forudsat at følgende
betingelser overholdes:
• Omfordelinger af kildekode skal bibeholde copyrightbemærkningen ovenfor, denne liste over betingelser og
følgende ansvarsfralæggelse.
• Omfordelinger i binær form skal gengive copyrightbemærkningen ovenfor, denne liste over betingelser og
følgende ansvarsfralæggelse i dokumentationen og/eller
andre materialer, som foreskrives ved distributionen.
• Hverken navnet på Xiph.org Foundation eller navnene på
bidragsydere må anvendes til at godkende eller lancere
produkter, som er afledet af denne software, uden
forudgående skriftlig tilladelse.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO
EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.
Dansk
Bemærk
• Billedkvaliteten ændrer sig lidt under konverteringen.
Windows og Windows-logoet er varemærker tilhørende
Microsoft group of companies.
Om FLAC
65
Da
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
66 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Om meddelelser, som vises, når
netværksfunktionerne bruges
Se følgende informationer, når du får en statusmeddelelse,
mens du bruger netværksfunktionerne.
Statusmeddelelser Beskrivelser
Connection Down
(forbindelse nede)
Der kan ikke opnås adgang til den valgte
kategori eller internetradiostation.
File Format Error
(filformatfejl)
Kan ikke afspilles af forskellige årsager.
Track Not Found
(spor ikke fundet)
Den valgte sang er ikke blevet fundet
noget sted på netværket.
Server Error
(serverfejl)
Der kan ikke opnås adgang til den valgte
server.
Server Disconnected Serveren er blevet frakoblet.
(server frakoblet)
Empty (tom)
66
Da
Der er ikke gemt nogen filer i den valgte
mappe.
License Error
(licensfejl)
Licensen for indholdet, som skal
afspilles, er ugyldig.
Item Already Exists
(punkt findes
allerede)
Dette vises, hvis filen, som du prøver at
registrere i mappen Foretrukne, allerede
er blevet registreret.
Favorite List Full
(liste med
foretrukne fuld)
Dette vises, hvis du prøver at registrere
en fil i mappen Foretrukne, men mappen
Foretrukne allerede er fuld.
Nulstilling af hovedenhed
Brug denne fremgangsmåde for at nulstille alle receiverens
indstillinger til fabriksindstilling. Brug knapperne på
frontpanelet for at gøre dette.
• Se Nulstilling på side 43 for instruktioner om, hvordan
indstillingerne for netværkstilslutningen nulstilles.
1 Receiveren bringes i standby.
BAND holdes nede, skal du trykke på
2 Mens
STANDBY/ON i ca. to sekunder.
Når RESET? vises på displayet, trykkes på AUTO
3 SURROUND/STREAM
DIRECT.
OK? vises på displayet.
4
Tryk på ALC/STANDARD SURR for at bekræfte.
OK vises på displayet for at angive, at receiveren er
blevet nulstillet til fabriksindstilling.
Vigtigt
• Hvis funktionen Control med HDMI indstilles til ON, kan
du muligvis ikke nulstille enheden. I dette tilfælde kan du
nulstille enten ved at indstille funktionen Control med
HDMI til OFF eller bringe enheden i standby ved at slukke
for alle tilsluttede enheder og nulstille, når HDMIindikatoren på frontpanelet slukker.
Rengøring af enheden
• Brug en polerklud eller tør klud til at tørre støv og snavs af
med.
• Hvis overfladen er beskidt, bruges en blød klud, som er
dyppet i noget neutralt rengøringsmiddel, som er fortyndet
fem til seks gange med vand, kluden vrides godt før brug.
Tør efter med en tør klud. Brug ikke møbelvoks eller
kemiske rengøringsmidler.
• Brug aldrig fortynder, renset benzin, insektspray eller
andre kemikalier i nærheden af enheden, da disse midler
angriber enhedens overflade.
Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories. ”Dolby”, ”Pro
Logic”, ”Surround EX” og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Fremstillet på licens under U.S. Patent nr.: 5.956.674;
5.974.380; 6.226.616; 6.487.535; 7.212.872; 7.333.929;
7.392.195; 7.272.567 & andre udgivne og verserende U.S. og
globale patenter. DTS-HD, symbolet & DTS-HD og symbolet
sammen er registrerede varemærker & DTS-HD Master
Audio er et varemærke tilhørende DTS, Inc. Produktet
omfatter software. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
VSX-827_527_SYXCN_Da.book
67 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時41分
Dansk
© 2012 af PIONEER CORPORATION.
Alle rettigheder forbeholdes.
67
Da
VSX-827_527_SYXCN_Fi.book
68 ページ
2012年4月26日 木曜日 午後1時33分