Fællesmøde med DRS_DSKFNM fællesmøde med DRS Januar

Forord
Kære læser
Det nye IT-system er færdigudviklet forstået således at alle funktioner i læsende stund er taget i
brug. Vi ser herefter frem til at endnu flere EQA-programmer bliver elektroniske både med
resultatindberetning og rapportaflevering.
Alle elektroniske rapporter vil ligge i jeres elektroniske mapper i 5 år.
DEKS er specialister i at organisere eksterne kvalitetssikringsprogrammer, men du kender dit
behov. Hvert år udvikler vi nye EQA-programmer fordi I har efterspurgt dem, fordi I har et
behov, som vi gerne vil imødekomme.
Jeg tror at behovet for ”bløde” EQA-programmer vil stige i de kommende år. Med ”bløde”
EQA-programmer tænker jeg på kvalitative EQA-programmer. De kan fx været baseret på billeder fra mikroskopering, fra ultralyd eller fra andre billeddiagnostiske apparater. Typisk kan en
eller flere eksperter vurdere disse billeder, hvorefter rapporten kan danne basis for at
sammenligne sine egne vurderinger med andre eksperters. Dette kan danne grundlag for faglige
overvejelser, diskussioner og inspiration på dit laboratorium.
Præ-og postanalytiske EQA-programmer vil formentlig også få en stadigt større plads. Postanalyse sikres ofte med faste procedurer. Det senest tilkomne postanalytiske EQA-program
knytter sig til hæmatologiprogrammet. Det må nævnes at samtlige danske laboratorier havde
svaret forkert ved udsendelsen i 2010! Så måske er der alligevel grund til at overveje om disse
faste procedurer kunne være bedre. Et sådant kvalitativt postanalytisk EQA-program kan være
udgangspunktet for en intern faglig diskussion af laboratoriets eksisterende procedurer.
Resultatet i 2010 tyder på at der kan være et behov.
DEKS er en serviceorganisation for jer. Brug os. Det er kun din fantasi der sætter grænser.
Inger Plum
Institutchef
.
DEKS Programmer og
Materialer 2011-12
Kontakt til DEKS
Den foretrukne form for henvendelse til DEKS er pr. e-mail, brev eller fax. Brug gerne onlineformularen på www.deks.dk eller indberetningsskemaet der er på den sidste side.
Telefontid
Mandag-fredag, 08.30 - 11.30:
tlf. 4488 4092
Postadresse
DEKS
54 M1, Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev.
Telefax
4453 5369
Hjemmeside
www.deks.dk
Besøgsadresse
Herlev Hospital på Klinisk biokemisk afdeling, blok 5,
etage 4, i kvadraterne M4, M5 og M6
E-mail
[email protected]
Ansatte i DEKS
Inger Plum, institutchef
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 3454
Hanne Bay Christensen, kvalitetskoordinator
e-mail: [email protected]
tlf.: tlf. 4488 3266
Arbejdsområder: Udvikling af IT, kvalitetssystem
Gitte M. Henriksen, souschef
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 3310
Arbejdsområder: EQA-programmer, Brugermøde
Morten M. Pedersen, kemiker
e-mail: [email protected]
tlf. 4488 3266
Arbejdsområder: EQA-programmer, IT
Bente Philipsen, bioanalytiker
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 4092
Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse
Lis Jørgensen, bioanalytiker
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 4092
Arbejdsområder: Fremstilling af danske EQAprogrammer, forsendelse
Susanne Biron, lægesekretær
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 3099
Arbejdsområder: Regnskab
Nils Jørgensen, kemiker
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 3099
Arbejdsområder: Rapportprogrammering
Bente Mortensen, sekretær
e-mail: [email protected]
tlf.: 4488 3099
Arbejdsområder: Tilmeldinger, hjemmeside
DEKS, Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring
for Laboratorier i Sundhedssektoren
ISSN 1603-533X
Der tages forbehold for fejl og mangler
 Copyright DEKS 2010
Indholdsfortegnelse
1. DANSK INSTITUT FOR EKSTERN
KVALITETSSIKRING FOR
LABORATORIER I SUNDHEDSSEKTOREN,
DEKS............................................................................. 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Formål ........................................................... 5 Oprettelse....................................................... 5 Styregruppe ................................................... 5 Økonomi ........................................................ 5 Faglige råd og DEKS Brugermøde ................ 5 1.5.1 Eksperter & koordinatorer................................6 1.6 Nationalt og internationalt samarbejde .......... 6 1.7 DEKS’ organisation....................................... 7 2. STATUS OG GENERELLE NYHEDER FRA
DEKS............................................................................. 8 2.1 www.deks.dk ................................................. 8 2.2 Sammenligning af analyseniveau inden
for en region .................................................. 8 2.3 Priser .............................................................. 8 2.4 Bestilling ....................................................... 8 2.5 Kort om IVD-direktivet og CE-mærkning .... 9 2.6 Referencematerialer ....................................... 9 2.7 Deltagerbevis ................................................. 9 2.8 Undgå forsendelsesgebyr for certificerede
referencematerialer og mikrobiologiske
materialer ....................................................... 9 2.9 Elektronisk rapporthentning .......................... 9 2.10 Elektronisk indrapportering ........................... 9 2.11 EQA-prøver skal (ikke altid) behandles
som rutineprøver ............................................ 9 3. NYT OM EQA-PROGRAMMER ............................ 11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Programmer og materialer for 2012 ............ 11 Antimüllersk hormon................................... 11 Bilirubin og ABL ......................................... 11 P-Thyroxinbindingskapacitet (T-Uptake).... 11 P-Tryptase ................................................... 11 Nye komponenter og ændringer i HKkontrolmaterialerne...................................... 11 3.6.1 HK10 Special ..................................................11 3.6.2 HK07 Biokemi .................................................11 3.6.3 HK07 Drug .....................................................11 3.7 Referencemateriale til glukose .................... 11 3.8 Glukose med referenceværdier .................... 12 3.9 Almen klinisk biokemi ................................ 12 3.10 EKG ............................................................. 12 3.11 Nye programmer til biokemi ....................... 12 3.12 Nye programmer til immunologi ................. 12 3.13 Nye programmer til mikrobiologi................ 12 3.14 Nye programmer til molekylærbiologi ........ 13 3.15 Nye programmer til patologi ....................... 13 3.16 Nye programmer til retsmedicin .................. 13 4. PRAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE
DEKS’ AKTIVITETER ............................................ 14 4
4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og priser........... 14 4.1.1 Deltagere ........................................................ 14 4.1.2 Tidsfrister og forsendelsestidspunkter ............ 14 4.1.3 Priser, gebyrer og rabatter ............................ 14 4.1.4 Betaling .......................................................... 14 4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og
sikkerhed ...................................................... 15 4.2.1 Henvendelse til DEKS .................................... 15 4.2.2 Indberetningsskema: Forbedringsforslag,
afvigelser, m.v. ............................................... 15 4.2.3 Bestilling ........................................................ 15 4.2.4 Bestilling via bestillingsformular ................... 15 4.2.5 Udsendelsesdatoer ......................................... 15 4.2.6 Forsendelse af ”Biologisk materiale”............ 15 4.2.7 Ekstra prøvemateriale ved uventede fund ...... 16 4.2.8 Modtagelse af pakker fra DEKS ..................... 16 4.2.9 Returnering af materialer............................... 16 4.2.10 Fortrolighed ................................................... 16 4.2.11 Sikkerhed ........................................................ 16 4.2.12 Produktansvar ................................................ 16 5. LABORATORIERNE OG PROGRAMMERNE ... 17 5.1 Flere analyseapparater og ekstra
kontrolmateriale ........................................... 17 5.2 Laboratorienummer og laboratoriets
kontaktperson/ gruppe.................................. 17 5.2.1 Kontaktperson/kontaktgruppe ........................ 17 5.2.2 DEKS-nummer ............................................... 17 5.2.1 Resultat-id ved registrering af resultater
fra flere analyseudstyr .................................... 17 5.2.2 Andre laboratorienumre ................................. 17 5.3 Programkoder .............................................. 17 5.4 Komponenter og undersøgelser i de
eksterne kvalitetssikringsprogrammer ......... 17 5.5 Copyright ..................................................... 18 6. KOMMUNIKATION OG UDDANNELSE ............ 19 6.1 DEKS Brugermøde 2011 ............................. 19 6.1.1 Mødeafgift og tilmeldingsfrist ........................ 19 6.1.2 Hotel ............................................................... 19 6.2 DEKS informerer og elektronisk
nyhedsbrev ................................................... 19 7. KOMPONENTLISTE FOR DE
FORSKELLIGE HK
KONTROLMATERIALER ..................................... 20 8. LISTE OVER PROGRAMMER OG
MATERIALER ......................................................... 24 8.1 Online-bestilling .......................................... 24 8.2 Bestilling via bestillingsformular................. 24 8.3 Om bestillinger til 2012 ............................... 24 9. INDBERETNINGSSKEMA TIL
HÆNDELSER, BESKEDER ELLER
FORSLAG.................................................................. 61 10. INDEX ........................................................................ 62 1.
Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i
Sundhedssektoren, DEKS

En repræsentant for Dansk Selskab for
Klinisk Mikrobiologi
 En repræsentant for Dansk Selskab for
Almen Medicin
 Overlæge Niels Fogh-Andersen,
repræsentant for afdelingsledelsen ved
Klinisk Biokemisk Afdeling Herlev Hospital
 Institutchef Inger Plum, DEKS (sekretær
for styregruppen)
 Souschef Gitte M. Henriksen, DEKS (observatør).
Kontaktinformationer findes på DEKS’
hjemmeside under nøglepersoner.
1.1 Formål
DEKS, Dansk Institut for Ekstern Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren,
har til formål at støtte kvalitetsudviklingen på
medicinske laboratorier til gavn for patienterne. DEKS servicerer i øjeblikket klinisk
biokemi, klinisk immunologi, klinisk mikrobiologi, almen praksis og klinisk fysiologi og
nuklearmedicin og er åben for at assistere ved
andre laboratoriemedicinske specialer efter
behov.
DEKS’ overordnede formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring der fører
til øget pålidelighed af laboratoriemedicinske
undersøgelser.
Instituttets primære aktiviteter er baseret på
udsendelse af programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, standardisering og
internationalt samarbejde.
1.4 Økonomi
DEKS fungerer som en non-profit indtægtsdækket organisation. Et eventuelt overskud
eller underskud afbalanceres over længere tid
via prisfastsættelsen.
Regnskabsåret for DEKS er kalenderåret.
1.2 Oprettelse
DEKS blev oprettet 1. januar 1996 ved Sundhedsstyrelsens og Amtsrådsforeningens medvirken og blev placeret på Herlev Hospital
med landsdækkende funktionsområde. Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital,
har venligst støttet og givet plads for DEKS’
arbejde.
1.5 Faglige råd og DEKS Brugermøde
Der er oprettet et fagligt råd til støtte for
DEKS. Det består af de fagligt ansvarlige
koordinatorer for eksterne kvalitetssikringsprogrammer (EQA-programmer) organiseret i
DEKS’ regi og andre fagpersoner af betydning for kvalitetssikringen inden for laboratoriemedicin.
Der afholdes et årligt rådsmøde for alle interesserede, eksperter og programkoordinatorer.
Interesserede, der ønsker at deltage, kan kontakte DEKS. Eksperterne for de specifikke
programmer afholder ekspertergruppemøder
ad hoc.
1.3 Styregruppe
DEKS’ styregruppe er overordnet ansvarlig
for driften og funktionen af DEKS. Den refererer til sygehusledelsen på Herlev Hospital.
Styregruppens sammensætning er følgende:
 En vicedirektør fra Herlev Hospital (formand)
 Formanden for DSKB, Dansk Selskab for
Klinisk Biokemi
 En kemiker, som er en repræsentant for
DSKB
 En repræsentant for Dansk Selskab for
Klinisk Immunologi
En gang årligt afholdes et brugermøde, der
arrangeres som en kongres med foredrag, kursus og posterudstilling samt kommerciel udstilling af laboratorieprodukter, se afsnit 6.1.
5
1.5.1 Eksperter & koordinatorer
For mange eksterne kvalitetssikringsprogrammer eller gruppe af programmer, der er
omtalt i ”Programmer og Materialer”, er der
generelt udpeget en eller flere eksperter. Eksperterne vejleder såvel DEKS som brugerne
fagligt f.eks. i form af kommentarer i rapporterne.

ISLM, Kvalitetssikringskomitteen under
Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin

Laboratorieudvalget under Fagligt Udvalg ved PLO, Praktiserende Lægers
Organisation

Labquality er DEKS’ søsterorganisation i
Finland
Eksperterne og programkoordinatorerne står
opført på DEKS´ hjemmeside under ”Nøglepersoner”.

NFKK, Nordisk Forening for Klinisk
Biokemi

NKK, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring. NKK er DEKS’ søsterorganisation i
Norge
DEKS benytter mange udenlandske programmer for at dække et stort analyserepertoire og
for at opnå flere deltagende laboratorier i
hvert program. Dette forbedrer udbyttet af
programmerne, da der opnås større statistisk
sikkerhed og mere solide metodeoplysninger.
Det anbefales primært at benytte nordiske
programmer, da I på den måde kan sammenligne jer med kolleger, der har den samme
høje nordiske standard og ofte bruger samme
referenceinterval.

NOBIDA, Nordisk Biobank og Database
komite under NFKK. Biobanken indeholder prøver fra normalpersoner, der kan rekvireres til videnskabelige undersøgelser
efter ansøgning

NOKLUS, Norsk Senter for Kvalitetssikring av Laboratorievirksomhed utenfor
Sykehus

NORIP, Nordiske Referenceinterval Projekt,
DEKS samarbejder med nedennævnte organisationer.
Europæiske og internationale organisationer:
 CAP, Collage of American Pathologists
Danske og andre nordiske organisationer
 DANAK, Den Danske Akkrediterings- og
Metrologifond

CTS, Collaborative Testing Service

DGKL, Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin,
herunder RFB, Referenz Institut für
Bioanalytik

ECAT foundation, European Concerted
Action on Thrombosis

EFCC, The European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

EMQN, European molecular genetics quality Network. En non-profit organisation,
som fremmer kvaliteten af molekylær genetiske analyser, gennem EQA-programmer, ved at organisere “best practice”møder og publicere guidelines.
1.6 Nationalt og internationalt samarbejde

DSKB, Dansk Selskab for Klinisk
Biokemi

EQAnord, External Quality Assurance in
the Nordic Countries. Et forum af nordiske EQA-organisationer, som søger at
(videre-)udvikle programmer og samarbejde inden for laboratoriemedicin. EQAnord fungerer også som paraplyorganisation for enkelte videnskabelige programmer, der effektueres af en eller flere af de
nordiske EQA-organisationer

EQUALIS, er DEKS’ søsterorganisation i
Sverige
6


ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology, har til formål
at stimulere undersøgelser og forskning i
reproduktion inden for medicin og videnskab
EQALM, European Committee of External
Quality Assurance Programmes in Laboratory Medicine

HPA, Health Protection Agency, tilbyder
EQA-programmer af mikroorganismer til
molekylær diagnostik

Instand e.V., Institut für Standardisierung
und Dokumentation in medizinischen
Laboratorium e.V.

Institut national de santé publique du
Québec, Canada


IRMM, Institute for Reference Methods
and Reference Materials, (EUs referenceinstitution for måling)

NIBSC, National Institute for Biological
Standards and Control, Storbrittanien. Et
center under HPA.

NMI, The National Measurement Institute,
Australien

QCMD, Quality Control for Molecular
Diagnostics tilbyder EQA-programmer af
mikroorganismer til molekylær diagnostik. QCMD opretholder relation med The
European Society for Clinical Virology
(ESCV) og The European Society for
Clinical Microbiology and Infectious
Disease (ESCMID)

RCPA Quality Assurance Programs Pty
Limit, Australien

SKZL, Dutch Foundation for Quality
Assessment in Clinical Laboratories

UK NEQAS, eller blot NEQAS, National
External Quality Assessment Scheme.
JCTLM, Joint Committee on Traceability
in Laboratory Medicine, er nedsat af
BIPM, IRMM, WHO og IFCC
1.7 DEKS’ organisation
Region Hovedstaden
Styregruppen
for DEKS
Institutchef
Souschef
Kvalitetskoordinator
Kemiker
Fagligt råd
for DEKS
Produktion
Laboratorium
Lager
Sekretariat
Forsendelse
Forsendelse
Fakturering
og regnskab
Organisationsdiagrammet viser DEKS’ opbygning og organisation
7
Registrering
2. Status og generelle nyheder fra DEKS
2.1 www.deks.dk
2.2 Sammenligning af analyseniveau
inden for en region
Er delt i to. Der er en åben hjemmeside alle
kan se, og så er der en side som kræver at
man logger ind.
Som et led i den gennemgribende fornyelse af
hele vores IT-system, betyder det at den elektroniske bestilling har fået et nyt udseende og
er tilgængelig via det personlige login. Hvis
man logger ind, kan man også foretage elektronisk indberetning på nogen danske EQAprogrammer og hente elektroniske rapporter
på flere programmer. De elektroniske rapporter bliver liggende i mindst 5 år, så man kan
bruge vor hjemmeside som arkiv.
Bestil de sammenligninger I ønsker for eksempel inden for en region. DEKS har den
software til grafik og statistik der skal til for
at lave sammenlignende "undersøgelser" af de
komponenter I ønsker.
Opfordringen er at I udnytter DEKS’ ekspertise, så I sparer besværet ved for eksempel
graftegning og rapportdesign. Endvidere udfører vi undersøgelser under fortrolighed.
Hvis alle laboratorier i en region analyserer
det samme materiale, så kan DEKS udføre
den ønskede sammenligning.
En af regionerne har allerede gjort en sådan
sammenligning permanent ved brug af HKmaterialerne, og flere har spurgt om DEKS
kan lave sammenligninger inden for deres
region.
Det personlige login giver en bedre sporbarhed og sikkerhed, end at logge ind som sit
laboratorium. Den laboratorieansvarlige bestemmer hvem der kan logge sig ind og om de
må bestille og indrapportere resultater.
Han/hun kan også slette de personer der ikke
mere arbejder på laboratoriet. Dette betyder
også at den laboratorieansvarlige kan give
tilladelse til at eksterne personer kan se laboratoriets rapporter, og det er der mange laboratorier der benytter sig af allerede.
HK-serien er for eksempel god til en bred
sammenligning, da den indeholder rigtig
mange komponenter.
Alle komponenter er humane eller rekombinant-humane, matricen er humant serum, og
der er ingen stabilisatorer. Det er en gunstig
situation for et kontrolmateriale. Det betyder,
at matrixeffekten primært er begrænset til den
frysetørringen giver. Naturligvis kan friskfrosne humane materialer eller andre materialer også anvendes i sammenligninger.
Den åbne del af hjemmesiden er som hidtil:
Der kan man bl.a. finde udsendelsesdatoer,
forskellige vejledninger og se resultater, samt
generelle rapporter fra flere danske programmer. Man kan se rapporter udgivet af
EQAnord, kataloget "Programmer og Materialer", “DEKS informerer”, og man kan hente
informationer om de fælles nordiske referenceintervaller samt om forsendelse.
Man kan få mange nyttige oplysninger ved at
tilmelde sig DEKS’ nyhedsbrev på hjemmesiden. Herved vil man automatisk blive informeret om sidste nyt, om udsendelser, nye
udsendelsesdatoer, pilotudsendelser, faglige
oplysninger af betydning for laboratorier og
andet aktuelt, som ikke kan vente på at blive
offentliggjort i ”DEKS informerer”.
2.3 Priser
DEKS’ priser for år 2011 er generelt
uændrede i forhold til 2010. Udefra kommende prisstigninger har ikke kunnet undgås.
2.4 Bestilling
Tilmelding til alle de EQA-programmer, som
laboratoriet ønsker at deltage i, skal aktivt
finde sted.
DEKS opfordrer alle laboratorier til at afgive
årsbestillingen og supplerende bestillinger
online fra hjemmesiden www.deks.dk på både
EQA-programmer og på kontrolmaterialer.
8
Brugervejledningen til online bestillingen ses
i afsnit 8.1.
DEKS modtager gratis et deltagerbevis. Deltagerbeviset leveres i marts-april.
Bestillingsformularen for 2011, der kan indsendes, findes kun på hjemmesiden,
www.deks.dk.
2.8 Undgå forsendelsesgebyr for
certificerede referencematerialer
og mikrobiologiske materialer
2.5 Kort om IVD-direktivet og CEmærkning
Da forsendelse fra udlandet er dyrt, har
DEKS valgt at samle bestillingerne for både
de certificerede referencematerialer og for de
mikrobiologiske kalibrerings- og referencematerialer til levering to gange om året. Bemærk at der ikke er tale om de materialer der
er en del af almindelige eksterne
kvalitetskontrolprogrammer. Ved bestilling til
årsforsendelsen i januar og ved bestilling
inden 6. juni, til sommerforsendelsen, er
forsendelsen gratis. Ved bestilling uden for
disse to opsamlingsdatoer tillægges et gebyr.
Analyseapparatur, reagenser, kalibratorer,
interne kontrolmaterialer og prøvekit skal CEmærkes af producenterne.
Har du spørgsmål i forbindelse med In-vitro
diagnostica-direktivet (IVD-direktivet), CEmærkning eller indberetning af utilsigtede
hændelser, så kontakt DEKS.
2.6 Referencematerialer
Certificerede referencematerialer er primært
beregnet til brug for producenterne af de kalibratorer, der bruges i rutinen i laboratoriet.
Længere nede i sporbarhedskæden findes
certificerede materialer f.eks. NFKK Reference Serum X, programkode 2051 DK. Disse
kan ofte anvendes med godt udbytte i stedet.
Man kan også anvende en ikke-certificeret /
ikke CE-mærket kalibrator så som PROTKAL 9602, programkode 2001 DK til fejlfinding. Denne må gerne benyttes til videnskabelige formål hvor sporbarheden af patientresultatet ikke påvirkes.
Internationalt certificerede referencematerialer skal kun rekvireres i ekstraordinære tilfælde, hvor laboratoriet har problemer med en
komponent. Læs mere om dette emne på
DEKS' hjemmeside, www.deks.dk, under
fanen "Kontrolmaterialer og vejledninger", og
tryk på "Kontrol af kalibrering". Der ligger to
vejledninger, en om kalibrering over for referencematerialer og en specielt for NFKK Reference Serum X.
2.9 Elektronisk rapporthentning
Rapporterne fra EQA-programmerne hæmatologi (3041 DK, 1017 DK og 3525 DK),
almen urinkontrolprogram (3055 DK), HK
(2011 DK) og koagulationsprogrammet (3046
DK ) sendes ikke mere ud i papirformat, men
hentes via DEKS' hjemmeside. Deltagerne får
besked på mail efter hver udsendelse, når rapporten er klar.
2.10 Elektronisk indrapportering
Koagulationsprogrammet (programkode 3046
DK) er nu gået over til elektronisk indrapportering af metodeoplysninger og resultater.
EQA-programmet er det første program, som
er blevet helt elektronisk. Senere vil de øvrige
danske EQA-programmer følge efter.
2.11 EQA-prøver skal (ikke altid) behandles som rutineprøver
Hvis du ønsker at kende din metodes bias,
gælder det om at minimere impræcisionen.
Derfor skal EQA-materiale (eksternt kvalitetssikringsmateriale) ikke behandles som en
patientprøve hvis du ønsker at vide noget om
din kalibrering eller interferens eller andet.
Somme tider beder DEKS endog specifikt om
at EQA-materialet analyseres i dobbelt eller
tredobbeltbestemmelse. Det gør vi for at I kan
udnytte det forhold at der er referencemetode-
2.7 Deltagerbevis
Programkode: 1005 DK.
Er et dokument, der bekræfter laboratoriets
tilmelding til DEKS’ eksterne kvalitetssikringsprogrammer i det indeværende kalenderår. Alle deltagere der har tilmeldt sig
eksterne kvalitetssikringsprogrammer gennem
9
bestemmelser af visse komponenter på nogen
udsendelser.
En referenceværdi som targetværdi kan fortælle jer hvordan jeres kalibrering er, men det
forudsætter at impræcisionen er minimeret
f.eks. ved dobbelt- eller tredobbeltbestemmelse. Det gælder for eksempel de fire gange
om året, hvor der er referencemetodeværdier i
hæmatologiprogrammet eller glucoseprogrammet.
I disse tilfælde gælder det IKKE om at analysere EQA-materialet som en patientprøve,
men tværtimod benytte dobbeltbestemmelse
eller tredobbeltbestemmelse.
10
3. Nyt om EQA-programmer
3.1 Programmer og materialer for
2012
3.5 P-Tryptase
UKNEQAS (Immunology, Allergy and Immunochemistry) har som noget nyt medtaget
P-tryptase i programmet for ”allergi og immundefekt”. P-Tryptase har programkode
3835 UK og udsendes 6 gange pr. år med to
prøver.
Programmerne og materialerne i nærværende
katalog dækker både 2011 og 2012. Det betyder at der ultimo 2011 udsendes en opdatering
med udgåede, ændrede og nye programmer til
2012.
3.6 Nye komponenter og ændringer i
HK-kontrolmaterialerne
3.2 Antimüllersk hormon
EQA-program for antimüllersk hormon (antiMüllerian hormone, AMH), er stadig et pilotprogram. Det udsendes fra UKNEQAS, fra
deres laboratorium i Edinburgh, som er specialister i peptidhormoner. Programmet har
programkode 3837 UK.
For de forskellige HK-materialer er der kommet nye komponenter til i databehandlingen.
Det drejer sig om:

3.3 Bilirubin og ABL


Nyt gratis pilotprogram. DEKS har oprettet
fuldblodsprogram med bilirubin i form af
”pædiatriske” prøver med ukonjugeret bilirubin. Dette program er oprettet da de eksisterende EQA-programmer anvender serum
og ikke dækker alles behov. Fx bestemmer
ABL bilirubin i en pædiatrisk kapillærprøve
ved en hæmolyse i kombination med en algoritme der skiller hæmoglobininterferens fra
bestemmelsen af bilirubinkoncentration. Det
er principielt kun fuldblodsprøver der kan
kvalitetssikre denne algoritme i ABL og måske andet POCT-apparatur til pædiatrisk
ukonjugeret bilirubin. Der er 3 udsendelser
med 2 prøver af 1,5 mL fuldblod. Programmet
har programkode 3846 DK.


3.6.1 HK10 Special
Cyklisk citrullineret peptid-antistof(IgG),
komponentnr. 224
Creatinkinase MB, komponentnr. 217
Calcium-ion(frit) (pH = 7,40), komponentnr. 225. Vi anbefaler at måle det på
HK10 Special i stedet for HK07 Biokemi,
da HK10 Special har tilstrækkelig høj pH
på 7,2, når der rekonstitueres i afgasset
vand.
Peptidyldipeptidase A (ACE),
Troponin T, hjertemuskel High Sensitiv
(HK10 Special), komponent nr. 226,
metodekode 5.
3.6.2 HK07 Biokemi
 P-thyroxinbindingskapacitet, komponent
nummer 81,
 Certificeret referenceværdi for glukose er
fastlagt til 6,51 mmol/L± 0,12 mmol/L
med referencemetoden og over for referencematerialet 956B.
3.4 P-Thyroxinbindingskapacitet (TUptake)
Resultater for P-thyroxinbindingskapacitet (Tuptake) i programmet ”Hormoner A: Hormon- og immunkemi”, 3016 FI kan sendes
direkte til Lars Engers Petersen der er DEKS’
hormonekspert. Der er ikke mange, der laver
denne analyse, derfor er den ikke med i indberetningsskemaet fra Labquality.
Lars laver i hver rapport en oversigt over de
modtagne resultater. Ved spørgsmål kontakt
[email protected]
3.6.3 HK07 Drug
 HCO3– og CO2, komponent nr. 200, databehandles nu på HK07 Drug.
3.7 Referencemateriale til glukose
NIST har fremstillet et nyt certificeret referencemateriale til glukose i serum, NIST
965B. Det har fået programkode 1567 US.
11
3.8 Glukose med referenceværdier

Glukose med referenceværdier, 2 udsendelser
med to plasma- eller serumprøver i to niveauer, programkode 3392 DK. Analysekemiudstyr, der måler på plasma, kan med
fordel analysere på disse plasmaprøver, fordi
de har tillagte referenceværdier.
3.12 Nye programmer til immunologi
Hæmpigmenter 6 udsendelser pr år cerebrospinalvæske. Programmet har programkoden 3867 UK.
Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to
nye programmer:
 Koagulation: Heparin-induceret trombocytopeni, immunologisk test, 2 udsendelser pr år, frysetørret plasma. Programmet
har programkoden 3847 NL
 Koagulation: Heparin-induceret trombocytopeni, aktivitet 2 udsendelser pr år,
frysetørret plasma. Programmet har programkoden 3848 NL.
Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to
nye programmer: 3849 NL og 3850 NL.
 Koagulation: Fibrinolyseparametre I,
plasminogen og antiplasmin, 4 udsendelser pr år frysetørret humant plasma. Programmet har programkoden 3849 NL
 Koagulation: Fibrinolyseparametre II,
PAI-1 og t-PA, 4 udsendelser pr år frysetørret humant plasma. Programmet har
programkoden 3850 NL.
Der er oprettet to nye programmer til heparinmonitorering:
 Programkode 3851 NL, Koagulation:
Heparinmonitorering (anti-Xa), ufraktioneret, 4 udsendelser pr år frysetørret
humant plasma, samt
 Programkoden 3852 NL, Koagulation:
Heparinmonitorering, (anti-Xa) lavmolekylært, 4 udsendelser pr år.
3.9 Almen klinisk biokemi
I 2011 vil der være 6 udsendelser af serum B
og C i almen klinisk biokemi, programkode
3391 FI. Det øgede antal udsendelser fra 4 til
6 er sket på opfordring fra flere danske
laboratorier.
3.10 EKG
Nyt gratis pilotprogram i 2011. Der er mange
som har tilkendegivet interesse for at deltage i
et EQA-program for elektrokardiografi, EKG.
Hermed introduceres således endnu et postanalytisk program. Det er en teknisk og klinisk fortolkning af 6 udskrifter af autentiske
patient-EKGer. Der kommer 2 udsendelser i
2011 som pilotprojekt. EQA-programmet har
programkode 3843 DK.
3.11 Nye programmer til biokemi

CRP. Ultrasensitiv assays 12 udsendelser
pr år. 2 prøver normal eller patologisk
humant serum. Det har programkoden
3282 UK.
 Calprotectin 2 udsendelser pr år med 2
prøver ekstraheret fæces. Programmet
har programkoden 3844 SE
 Cholinesterase Investigations. Der er 6
udsendelser pr år med 3 prøver. Programmet har programkoden 3845 UK
 Nyt referencemateriale til 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 opløsninger, SRM
2972 . Det har programkoden 1611 US.
Opsplitning af 3284 UK, i to programmer:
 Cerebrospinalvæske proteiner og biokemiske komponenter. Der måles på total
protein, albumin, total IgG, glucose og
laktat. Der er 6 udsendelser pr år og der
udsendes cerebrospinalvæske. Programmet har programkoden 3866 UK
3.13 Nye programmer til mikrobiologi



12
Bakteriologi: Blod-dyrkning. Detektion
og identifikation af bakterier og gær i 4
udsendelser pr år med 2 frysetørrede prøver blod. Programmet har programkoden
3203 SE
Chlamydophila pneumoniae antistoffer til
diagnostik af chlamydophila pneumonia
infektion, IgG og IgM. 1 udsendelse pr
år. 5-6 prøver. Programmet har programkoden 3210 SE
Fæcesdiagnostik, bakterier. Der er 1 årlig
udsendelse. Man modtager 8-10 frysetørrede bakteriekulturer. Der laves dyrkning,
identifikation og detektionsniveau af to af
følgende patogene tarmbakterier (risikoklasse 2): Salmonella, Shigella og Yersenia i renkultur og / eller blandingskulturer
tilsat kontaminanter. Det vil variere
hvilke to der udsendes. Programmet har
programkoden 3853 SE
 Helicobacter pylori antigen. Der sendes
4-5 prøver, a 1 mL fæces, en gang om
året. Programmet har programkoden
3854 SE
 Helicobacter pylori antistoffer til diagnostik af Helicobacter pylori infektion. Der
er 1 årlig udsendelse med 4-5 prøver a ca.
0,2 mL serum. Programmet har programkoden 3855 SE
 Hurtigdiagnostik af gruppe A streptokokker. 2 udsendelser pr år á 3 svælgprøver
med døde bakteriekulturer. Programmet
har programkoden 3857 SE
 Virologi: Herpes simplex virus type 1 og
2 IgG antistoffer. Der skal påvises herpes
simplex virus (HSV) type 1 og 2 infektion. 1 udsendelse pr år á 5-6 prøver serum. Programmet har programkoden
3858 SE
 Bakteriologi: Legionella antigen i urin.
Legionella pneumophila. Der er 3 udsendelser pr år. Man modtager 3 prøver
urin. Programmet har programkoden
3862 UK.
Opsplitning af 3273 UK, i tre programmer:
 Bakteriologi: Tetanus antistoffer med 6
udsendelser pr år. Programmet har programkoden 3863 UK
 Virologi: H.Influenza antistoffer. Der er
6 udsendelser pr år, og prøvematerialet er
serum. Programmet har programkoden
3864 UK
 Pneumokok antistoffer 6 udsendelser pr
år. Der udsendes serum. Programmet har
programkoden 3865 UK.
pr år med 6 prøver urin. Programmet har
programkoden 3856 SE
 Genetik: DNA sekventering 2 udsendelser pr år. Bestilles inden 22. november
2010 Programmet har programkoden
3468 DE.
Program 3788 UK er udgået og er nu
erstattet af følgende programmer:
 Genetik: HLA DNA typebestemmelse,
lav. Der er 2 udsendelser pr år og man
modtager 5 prøver a 10 mL CPD blod.
Programmet har programkoden 3859 UK
 Genetik: HLA DNA typebestemmelse,
høj. Der er 2 udsendelser pr år og der
sendes 5 prøver a 10 mL CPD blod. Programmet har programkoden 3860 UK.
3.15 Nye programmer til patologi

3.16 Nye programmer til retsmedicin



3.14 Nye programmer til
molekylærbiologi

Histopatologi. Korte historier og instruktioner. Der er 2 udsendelser pr år med 5-8
slides. Programmet har programkoden
3842 FI.
Mycoplasma genitalium, nukleinsyre.
Detektion af mycoplasma genitalium med
molekylærbiologisk teknik. 1 udsendelse
13
Narkotika i sputum. Man modtager 4 udsendelser pr år med 3 prøver spyt. Programmet har programkoden 3861 UK
Narkotikamisbrug, screening. Der er 3
årlige udsendelser á 2 prøver med 5 mL
autentisk urin. Programmet har programkoden 3298 FI
Lægemiddel: Narkotikamisbrug. Hvis
man foretgaer screening rapporteres der
positiv eller negativ. Verificeringer rapporteres kvantitativt. Der er 2 udsendelser
pr år og man modtager 3 prøver urin.
Programmet har programkoden 3367 SE.
4.
Praktiske forhold vedrørende DEKS’ aktiviteter
Betalingsfristen ved bestillinger er 30 dage
netto kontant.
4.1 Tilmeldingsfrister, betaling og
priser
Forsendelsespriser 2011
 Administrationsgebyr (fakturering):
90 kr. + moms
 Forsendelse: 125 kr. + moms
 Forsendelse på tøris: 256 kr. + moms
 Hvis der ønskes en hasteleverance, vil der
blive opkrævet et hastegebyr på 300 kr. +
moms.
4.1.1 Deltagere
DEKS’ kvalitetssikringsprogrammer er udviklet til danske laboratorier i sundhedssektoren,
men andre laboratorier er velkomne til at deltage. Kommercielle virksomheder kan også
deltage, såfremt formålet er i overensstemmelse med DEKS’ kommissorium, dvs. at
fremme god analysekvalitet til gavn for patienten. Det forudsættes dog, at analyseresultaterne ikke anvendes i forbindelse med markedsføring.
Kurerpost og forsendelse fra udlandet
 Ved brug af kurerpost og ved forsendelse
fra udlandet bliver der opkrævet et særligt
forsendelsesgebyr
 På enkelte udenlandske programmer kan
der forekomme ekstra forsendelsesomkostninger, der vil blive pålagt listeprisen.
4.1.2
Tidsfrister og forsendelsestidspunkter
Alle bestillinger og tilmeldinger sker ved at
benytte den internetbaserede onlinebestilling,
via www.deks.dk.
Specialopgaver
Ved beregning af prisen for DEKS’ egne
ydelser og til løsning af specialopgaver (f.eks.
Nordisk Referenceinterval Projekt) benytter
DEKS følgende timepriser (2011 sats): 600
kr. + moms for ikke-akademikere og 1500 kr.
+ moms for akademikere.
Årsbestillingen
DEKS udsender en årlig hovedlevering for
kalibrerings- og kontrolmaterialer. Bestillingen afgives online til DEKS senest den 19.
november 2010. Dette medfører rabat i form
af gratis fakturering og forsendelse inden for
Danmark. Rettidigt bestilte, lagerførte materialer fremsendes til laboratorierne i uge 4 år
2011.
Tilmelding eller afmelding efter programstart
Det er i de fleste tilfælde muligt at deltage i
de anførte kvalitetssikringsprogrammer, efter
at en eller flere kontroludsendelser er afviklet.
For de fleste programmer fra Labquality reduceres prisen tilsvarende.
Ved afbestilling af kvalitetssikringsprogrammer efter at en eller flere kontroludsendelser
er afviklet er kreditering kun mulig for nogle
programmer fra Labquality. Der opkræves et
administrationsgebyr.
Bestillinger i løbet af året
Supplerende leveringer i årets løb forsendes
almindeligvis på tirsdage. Bestillinger på lagerførte materialer skal være DEKS i hænde
senest dagen før.
4.1.3 Priser, gebyrer og rabatter
Alle priser er eksklusiv moms, og der tages
forbehold for trykfejl. Bemærk at priserne
justeres hvert år. Når ”Programmer og Materialer” samt prisliste trykkes, er der enkelte
programmer fra udenlandske samarbejdspartnere hvor kun en tentativ pris kendes. Hvis
den endelige pris afviger meget, krediterer
eller debiterer DEKS differencen.
4.1.4 Betaling
DEKS har ikke et EAN-nummer, så betaling
sker ved indsættelse af beløbet på DEKS’
konto i Danske Banks Tåstrupafdeling, Taastrup Hovedgade 54, DK-2630 Tåstrup:
Registreringsnummer 9543 og kontonummer 1653 3092.
IBAN: DK 9530 0000 1653 3092
14
løbende, efterhånden som vi modtager yderligere informationer.
SWIFT/BIC: DABADKKK
DEKS’ SE-nummer er 18962640.
Det er meget vigtigt, at indbetalingen kan
identificeres. Derfor skal der som “reference”
anføres DEKS’ fakturanummer.
4.2.6
Forsendelse af ”Biologisk
materiale”
Danmark er underlagt de særlige regler for
transport af farligt gods (så som infektiøst
materiale), beskrevet i ADR-konventionen.
Den gældende udgave er ADR2009, som kan
ses på www.brs.dk.
4.2 Ekspeditionsmæssige forhold og
sikkerhed
4.2.1 Henvendelse til DEKS
Vedrørende henvendelser, se titelbladet forrest. Brug af e-mail, fax og brev foretrækkes.
Ved henvendelser med forbedringsforslag
eller afvigelser anbefaler DEKS, at onlineformularen eller indberetningsskemaet anvendes. Se 4.2.2
Definitioner i henhold til ADR2009
Biologisk stof er prøvematerialer, som blod, urin, fæces, sperma mv. samt kontrol - eller kalibreringsmaterialer fremstillet ud fra humant materiale
Biologisk stof katogori B, er prøver der vides eller
formodes at indeholde patogener af katogeri B, som
kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs.
prøver fra patienter med bl.a. HIV og hepatitis). Forsendelsen mærkes ”Biologisk stof katogori B” og
”UN3373”.
Undtaget human prøve er prøver der højest sandsynligt
ikke indeholder patogener, som kan forårsage sygdomme hos mennesker, (dvs. de fleste ”normale” patientprøver samt donorer). Forsendelsen mærkes
”Undtaget human prøve”.
Biologisk stof katogeri A, er prøver der vides eller
formodes at indeholde patogener af katogeri A, som
kan forårsage sygdomme hos mennesker og dyr, (dvs.
prøver indeholdende ebolavirus, rabies ...). Inden forsendelsen kontaktes beredskabsstyrelsen for anvisning.
4.2.2
Indberetningsskema: Forbedringsforslag, afvigelser, m.v.
Indberetningsskemaet til rapportering af afvigelser, forbedringsforslag m.v. til DEKS findes under kapitel 9. Alternativt anvendes online-formularen på DEKS’ hjemmeside eller
en e-mail. Eventuelle henvendelser vil blive
besvaret individuelt, og relevante emner vil
blive taget op i bl.a. "DEKS informerer".
4.2.3 Bestilling
Den foretrukne form for bestilling er via ”online-bestilling” på DEKS’ hjemmeside. Den
laboaratorieransvarlige giver for hver af laboratoriets kontaktpersonerne tilladelse til om de
kan bestille.
En vejledning til bestillingen ses i afsnit 8.1
Pakkeinstruktion 650 (P 650, PI 650) gælder for UN
3373:
Væsker: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret,
skal have tætsluttende låg eller prop. Sekundæremballagen, eksempelvis forseglingsposen, skal være tæt og
skal, hvis den indeholder flere primærbeholdere,
kunne adskille disse. Enten primær eller sekundær
emballage skal kunne modstå et indre tryk på 95 kPa
uden at lække. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale. Yderemballagen eller den
sekundære emballage skal være stiv.
Faste stoffer: Primæremballagen, eksempelvis prøverøret, skal være støvtæt. Sekundæremballagen skal, hvis
den indeholder flere primærbeholdere, kunne adskille
disse, samt være støvtæt. Yderemballagen skal indeholde stødadsorberende materiale.
4.2.4 Bestilling via bestillingsformular
Såfremt man ikke kan bestille online, kan
man udskrive en bestillingsformular fra
DEKS’ hjemmeside.
Side 1 skal medsendes, derudover behøver
man kun at indsende de relevante sider.
Skriv laboratoriets DEKS-nummer på alle
indsendte sider, og husk at anføre initialer for
kontakt-personerne ud for hvert program.
Bemærk endvidere at hvis prøverne sendes nedkølet
med tøris, skal denne anbringes mellem sekundær- og
yderemballagen. Emballagen skal desuden kunne klare
temperatur- og trykpåvirkninger fra tørisen, samt kunne
frigive carbondioxid på gasform. Forsendelsen mærkes
yderligere med ”Tøris” og ”UN1845”.
4.2.5 Udsendelsesdatoer
Udsendelsesdatoer for afvikling af programmerne kan findes på DEKS’ hjemmeside
www.deks.dk under ”Katalog og bestilling”,
primo februar. Kalenderen opdateres herefter
15
Ekstra prøvemateriale ved uventede
fund
Har et laboratorium har gjort uventede fund i
eksterne kvalitetssikringsprogrammer, kan der
i begrænset omfang rekvireres ekstra prøvemateriale til opklaring af fundet. Dette gælder
kun for stabile materialer, og så længe lager
haves.
hjælpe nye deltagere i valg af program, samt
fremme diskussionen blandt laboratorier.
Denne praksis har aldrig givet anledning til
problemer, hvorfor DEKS igen i år vil undlade at indhente skriftlige tilladelser til at benytte denne information i kollegial sammenhæng. Hvis der er laboratorier, som ikke
ønsker dette, bedes de informere DEKS.
4.2.8 Modtagelse af pakker fra DEKS
Vi anmoder laboratorierne om altid at åbne
pakker fra DEKS, selvom den kontaktperson
der står på pakken, ikke er tilstede. Der vil
som regel stå på pakken om indholdet skal
anbringes på køl eller frost, men åbn alligevel
altid pakken for at sikre den rette opbevaring.
Det er muligt at få pakker fra DEKS sendt til
en gruppe eller en afdeling i stedet for til en
kontaktperson.
4.2.11 Sikkerhed
DEKS forudsætter, at modtagerne af kontrolmaterialerne udviser de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.
Alle kontrol- og kalibreringsmaterialer skal
sikkerhedsmæssigt behandles som patientprøver, der altid skal betragtes som potentielt
smittefarlige.
Dette gælder også de materialer, hvor indsamlede blodportioner fra donorer er individuelt testet og fundet negative for HIV antistof, HBs antigen og HCV antistof.
Ved en del af mikrobiologiprogrammerne inklusive virusscreeningsprogrammerne gælder
ovennævnte forholdsregler ikke. Disse prøver
kan indeholde virulente patogene organismer,
og derfor er forsendelsen mærket UN3373
(ADR-konventionen), f.eks. Epstein-Barr
virus og hepatitis C.
4.2.7
4.2.9 Returnering af materialer
Principielt tager DEKS ikke kontrol- og kalibreringsmaterialer retur. Årsagen er, at det er
vanskeligt at dokumentere, at materialerne
ikke har lidt skade. Imidlertid tilstræbes en
fleksibel praksis i sådanne situationer.
4.2.10 Fortrolighed
DEKS og DEKS’ samarbejdspartnere behandler alle data, som kan henføres til et enkelt
laboratorium fortroligt og videregiver ikke
informationer til tredje part. Det er imidlertid
praktisk, at DEKS kan oplyse enkelte laboratorier om hvem der deltager i et givent program. På den måde kan DEKS være med til at
4.2.12 Produktansvar
DEKS tager forbehold for produktansvar som
følge af smitte med HIV, Hepatitis B og Hepatitis C. Herudover dækker DEKS ikke tab
forårsaget af, at DEKS’ produkter udebliver
eller ikke kommer rettidigt frem.
16
5.
Laboratorierne og programmerne
engelske, skal benyttes ved direkte henvendelse til den pågældende organisation.
Det laboratorienummer, som Labquality anvender til identifikation af laboratoriet, er et
firecifret nummer. Labqualitynummeret er
beregnet som 4000 + DEKS-nummeret.
5.1 Flere analyseapparater og ekstra
kontrolmateriale
Hvis man ønsker at få databehandlet resultater
fra flere udstyr, skal man generelt bestille og
betale for det antal EQA-programmer, som
dækker det antal udstyr, man vil indberette
for.
Til en del programmer er det også muligt at
bestille ekstra kontrolmateriale, men kun
indrapportere et resultat.
Kontakt DEKS for yderligere information.
5.3 Programkoder
Siden 1999 er der anvendt en fast nummerering af programmerne, programkoden efterfulgt af en forkortelse for oprindelseslandet af
programmet. For eksempel er koden fra Labquality i Finland fire tal efterfulgt af FI,
NEQAS i England er fire tal efterfulgt af UK,
EQUALIS, fra Sverige, er fire tal efterfulgt af
SE osv.
Den programkode DEKS bruger, er forskellig
fra den programkode de andre EQA-organisationer bruger. Lad dig ikke forvirre af det,
når du modtager en udenlandsk rapport.
Programkoden identificerer programmet, og
er den samme fra år til år.
Dog skal man være opmærksom på, at der kan
ske ændringer, f.eks. kan et program udgå og
blive erstattet af et andet. En komponent kan
overgå til et andet program, eller programmet
kan blive ændret så meget, at det tildeles en
ny programkode.
5.2 Laboratorienummer og laboratoriets kontaktperson/ gruppe
5.2.1 Kontaktperson/kontaktgruppe
Laboratoriet udpeger op til tre kontaktpersoner for hvert program. For kontrolmaterialer,
der ikke er EQA-programmer, kan der også
angives et leveringssted, f.eks.
”Att.kvalitetssikringsgruppen” eller ”Att.
Reagenslaboratoriet”. Labquality kan dog kun
håndtere en adresse til alle programmer. Derfor vil alle kontaktpersoner fra et laboratorium, som deltager i programmer fra
Labquality, være anført på forsendelser fra
Labquality.
5.2.2 DEKS-nummer
Til identifikation af de laboratorier, som deltager i eksterne kvalitetsprogrammer, benytter
DEKS det samme nummer fra år til år,
DEKS-nummeret.
5.4 Komponenter og undersøgelser i
de eksterne kvalitetssikringsprogrammer
DEKS’ programmer er beskrevet i ”Liste over
Programmer og Materialer” kapitel 8.
For de kvalitetssikringsmaterialer med mulighed for løbende indberetning af resultater, de
såkaldte HK-materialer ses i kapitel 7, hvilke
materialer, som dækker hvilke komponenter.
Alle de programmer eller materialer, der
dækker en given komponent, kan findes via
søgning i online-bestillingen. Se mere om
online-bestillingen i afsnit 8.1.
Det bemærkes, at i visse kvalitetssikringsprogrammer vil alle omtalte komponenter ikke
nødvendigvis blive analyseret i hver udsendelse.
5.2.1
Resultat-id ved registrering af
resultater fra flere analyseudstyr
Ved indrapportering af flere sæt resultater, fx
fra flere udstyr, udløses ofte et ekstra resultatid. Resultat-id'et er et pseudo-DEKS-nummer
der er knyttet til dit rigtige DEKS-nummer.
5.2.2 Andre laboratorienumre
Bemærk, at de laboratorienumre som tildeles
via andre udenlandske programmer, f.eks. de
17
"DEKS informerer" kan dog gengives med
kildeangivelse. Tilladelse til brug af data m.v.
kan gives; kontakt DEKS for nærmere oplysninger. Tilsvarende gælder for rapporter m.v.
fra udenlandske EQA-organisationer.
5.5 Copyright
Alle skriftlige materialer, der udsendes af
DEKS, er omfattet af copyright, herunder
tekst på DEKS’ hjemmeside. Afsnit fra EQArapporter, ”Programmer og Materialer” og
18
6.
Kommunikation og uddannelse
6.1 DEKS Brugermøde 2011
6.2 DEKS informerer og elektronisk
nyhedsbrev
Programkode: 1006 DK.
NML kongres & DEKS Brugermøde 2011
er et samarbejde mellem DEKS og Danske
Bioanalytikere (Dbio) samt Laboratoriemedicinsk Selskab for Bioanalytikere (LSB). Det
afholdes den 13.-15. september 2011 på CPH
Conference i DGI-BYEN i København.
Programkode: 1013 DK.
"DEKS informerer" udsendes sædvanligvis 4
gange pr. år til cirkulation på hvert laboratorium. Man bestille en personlig kopi via onlinebestillingen. ”DEKS informerer” offentliggøres også på DEKS’ hjemmeside.
Indhold:
 Fælles sessioner for alle laboratoriespecialer
 Specielle sessioner for hvert af de faglige
specialer
 Kursus i kvalitetssikring
 Workshops
 Posterudstilling (deltagere opfordres til at
vise postere på mødet)
 Kommerciel udstilling af laboratorieprodukter
Det elektroniske nyhedsbrev udsendes som et
supplement til DEKS informerer, og alle kan
tilmelde sig. Tilmeld dig på ”www.deks.dk”.
Alle, der ønsker at bidrage til planlægning af
mødet eller at være foredragsholder, er meget
velkomne. Send gerne en e-mail til:
[email protected] Der er mulighed
for at følge udviklingen af Brugermødeprogrammet på DEKS’ hjemmeside. Tilmelding
til brugermødet foretages online.
6.1.1 Mødeafgift og tilmeldingsfrist
Mødeafgiften fremgår af prislisten.
Fristen for tilmelding til NML kongres &
DEKS Brugermøde 2011 er den 1. april 2011.
Herefter stiger afgiften. Der opkræves intet
faktureringsgebyr i forbindelse med tilmeldingen. Ved afbud efter 1. august 2011 godtgøres deltagergebyret ikke.
6.1.2 Hotel
Bemærk, at man selv skal sørge for overnatning i forbindelse med NML kongres &
DEKS Brugermøde 2011. Der vil være en
liste over anbefalede hoteller.
19
7.
Komponentliste for de forskellige HK kontrolmaterialer
Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne.
Komponent; kvantitetsart
NPU-kode
Enhed
HK07
Alanintransaminase; katk. (ALAT)
DNK05051 U/L
X
Albumin (66 458); stofk.
NPU01132
µmol/L
X
Antitrypsin (54 000); stofk.
NPU03303
µmol/L
X
Amitriptylin
NPU01224
nmol/L
Amylase; katk.
DNK05020 U/L
X
Amylase, pancreastype; katk.
DNK05159 U/L
X
Antitrypsin; stofk.
NPU03303
µmol/L
X
Antitrypsin; massek.
NPU19692
g/L
X
Aspartattransaminase; katk. (ASAT)
DNK05032 U/L
X
Basisk phosphatase; katk.
DNK05033 U/L
X
beta-2-Microglobulin; stofk.
NPU02817
nmol/L
X
beta-2-Microglobulin; massek.
NPU19857
mg/L
X
Bilirubiner; stofk.
NPU01370
µmol/L
X
Bilirubiner, konjungeret; stofk.
NPU17194
µmol/L
X
NPU01435
nmol/L
X
NPU10267
nmol/L
X
Calcium(II); stofk.
NPU01443
mmol/L
X
Calcium-ion(frit); stofk.
NPU01446
mmol/L
X
Calcium(II)-ion, fri; stofk., (pH = 7.40)
NPU04144
mmol/L
X
Calcifediol; stofk. (25-Hydroxy-vitamin
D3)
Calcifediol + 25-Hydroxyergocalciferol;
stofk. (25-Hydroxy-vitamin D3+D2)
10 arb.enh./L
Carbamazepin; stofk.
NPU01457
mol/L
10-Hydroxycarbamazepin
NPU10615
µmol/l
Carbamid; stofk.
NPU01459
mmol/L
X
Carbondioxid; stofk.
NPU01472
mmol/L
X
NPU19719
µg/L
X
Chlorid; stofk.
NPU01536
mmol/L
X
Cholesterol + ester; stofk.
NPU01566
mmol/L
X
Cholesterol + ester, i HDL; stofk.
NPU01567
mmol/L
X
Cholesterol + ester, i LDL; stofk.
NPU01568
mmol/L
X
Cholesterol + ester, i VLDL; stofk.
NPU01569
mmol/L
X
Choriogonadotropin, arb. stofk.
NPU01572
IU/L
X
NPU01582
IU/L
X
NPU19725
g/L
Choriogonadotropin+betakæder, arb.
stofk.
Ciclosporin
CRP
HK10
Høj Special
HK02
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
HK09
Calcifediol
X
3
NPU01448
(CEA)
HK06
Special
X
Cancer-antigen 125
Carcinoembryonalt antigen; massek.,
HK07
Drug
Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne.
Komponent; kvantitetsart
NPU-kode
Enhed
HK07
Cobalamin; stofk.
NPU01700
pmol/L
X
Cortisol; stofk.
NPU01787
nmol/L
X
Proinsulin C-Peptid
NPU03247
nmol/L
X
NPU01423
nmol/L
X
Creatininium, stofk.
NPU18016
µmol/L
X
Creatin-kinase, total; katk.
DNK05044 U/L
X
Creatin-kinase, MB; massek.
NPU19750
µg/L
X
NPU19947
103 arb.enh./L
Cystatin C; stofk.
NPU10302
nmol/L
X
Cystatin C; massek.
NPU23745
mg/L
X
Digoxin; stofk.
NPU01886
nmol/L
X
Digoxin; massek.
NPU22274
µg/L
X
Digitoxin; stofk.
NPU04786
nmol/L
Estradiol total; stofk.
NPU01972
nmol/L
X
Estradiol fri; stofk.
NPU01974
nmol/L
X
Ferritin; massek.
NPU19763
µg/L
X
Ferritin (450 000); stofk.
NPU03899
pmol/L
X
NPU19764
g/L
X
NPU02041
µmol/L
X
-1-Føtoprotein; arb. stofk.
NPU02043
103 int.unit/L
Flecainid
NPU02059
mol/L
Folat; stofk.
NPU02070
nmol/L
X
Follitropin (FSH)
NPU04014
IU/L
X
Glucose; stofk.
NPU02192
mmol/L
X
gamma-Glutamyltransferase; katk.
DNK05119 U/L
X
Gentamicin stofk. (Gentamycin)
NPU02164
µmol/L
X
Haptoglobin (86018); stofk.
NPU02318
µmol/L
X
Haptoglobin; massek.
NPU19788
g/L
X
Homocystein (total); stofk.
NPU04073
µmol/L
X
NPU02410
mmol/L
X
Immunglobulin A (160 000); stofk.
NPU02476
µmol/L
X
Immunglobulin A; massek.
NPU19795
g/L
X
Immunglobulin E (190 000); arb. stofk.
NPU18868
103 int. enh./L
X
Immunglobulin G (150 000); stofk.
NPU02481
µmol/L
X
Immunglobulin G; massek.
NPU19814
g/L
X
C-reaktivt protein (105 000); stofk.
[Høj-sensitiv]
Cyklisk citrullineret peptidantistof(IgG); arb.stofk.(proc.)
Ferroxidase; massek.
(Ceruloplasmin) (134000); stofk.
Ferroxidase
(Ceruloplasmin) (134000); stofk.
Hydrogencarbonat; stofk. (std.
bicarbonat)
21
HK07
Drug
HK06
Special
HK09
Calcifediol
CRP
HK10
Høj Special
HK02
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne.
Komponent; kvantitetsart
NPU-kode
Enhed
HK07
HK07
Drug
HK06
Special
Immunglobulin M (950 000); stofk.
NPU02488
µmol/L
X
Immunglobulin M; massek.
NPU19825
g/L
X
Insulin (5807); stofk.
NPU20182
pmol/L
X
Jern; stofk.
NPU02508
µmol/L
X
Kalium-ion; stofk.
NPU03230
mmol/L
X
Kobber; stofk.
NPU01773
µmol/L
X
p(vB)- Lactat; stofk.
NPU03944
mmol/L
X
Lactatdehydrogenase, katk.
DNK05072 U/L
Lamotrigin; stofk.
NPU08732
µmol/L
X
Levetiracetam
NPU18848
µmol/l
X
Lipoprotein(a); massek.
NPU19840
mg/L
Lipoproteinlipase; kat.k. (Lipase)
DNK05195 U/L
X
Lithium-ion; stofk.
NPU02613
mmol/L
X
Lutropin; arb. stofk., (LH)
NPU02618
int. Enh./L
X
Magnesium(II); stofk.
NPU02647
mmol/L
X
Methylmalonat
NPU02780
mol/L
X
-2-Microglobulin (11 731); stofk.
NPU02817
nmol/L
X
Methotrexat
NPU02739
mol/L
Myoglobin; massek.
NPU19865
µg/L
X
Natrium-ion; stofk.
NPU03429
mmol/L
X
Nortriptylin
NPU02923
nmol/L
NPU02948
µmol/L
X
Orosomucoid; massek.
NPU19873
g/L
X
Opløst substans; molal (osmolalitet)
NPU03433
mmol/kg
X
NPU03902
µmol/L
X
Paracetamol; stofk.
NPU18232
mmol/L
X
Parathyrin; stofk.
NPU03028
pmol/L
Peptidyldipeptidase A (ACE)
DNK05053 U/L
Phenobarbital; stofk.
NPU03062
µmol/L
X
Phenytoin; stofk.
NPU03085
µmol/L
X
NPU03096
mmol/L
NPU26811
pmol/L
X
NPU21571
ng/L
X
Progesteron; stofk.
NPU03242
nmol/L
X
Proinsulin C-peptid; stofk.
NPU04149
nmol/L
X
Orosomucoid (Surt -1 Glycoprotein);
stofk.
Oxcarbazepin (monohydroxycarbamezapin); stofk.
Phosphat.(P;Uorganisk); stofk.
(Phosphat non esterificeret)
Pro-brain natriuretisk peptid(1-76);
stofk.
Pro-brain natriuretisk peptid(1-76);
massek.
HK09
Calcifediol
CRP
HK10
Høj Special
HK02
X
X
X
X
X
X
X
X
22
X
Tabel 7.1 Komponenter i HK-materialerne.
NPU-kode
Enhed
NPU04022
Int. enh /L
X
Prostataspecifikt antigen (PSA), massek. NPU08669
µg/L
X
Prostataspecifikt antigen (frit), stofk.
NPU18380
pmol/L
Protein, total; massek.
NPU03278
g/L
Salicylat, stofk.
NPU03383
mmol/L
X
Tacrolimus
NPU19912
g/L
X
Testosteron; stofk.
NPU03543
nmol/L
X
Testosteron (frit); stofk.
NPU03549
nmol/L
X
Theophyllin, stofk.
NPU03554
µmol/L
Komponent; kvantitetsart
Prolactin; arb. stofk.
-3
HK07
10 int.enh/L
X
Thyroxin; stofk.
NPU03578
nmol/L
X
Thyroxin(frit); stofk.
NPU03579
pmol/L
X
NPU27337
NPU08968
nmol/L
Topiramat
NPU09119
mol/L
Transferrin (79550); stofk.
NPU03607
µmol/L
X
Transferrin; massek.
NPU26470
g/L
X
Transferrinreceptor-fragment ; stofk.
NPU17701
nmol/l
X
Transtyretin (Præalbumin 54980); stofk. NPU10319
µmol/L
X
Triglycerid ; stofk.
mmol/L
X
Triiodthyronin-reaktion; arb. mætn.
CRP
HK10
Høj Special
HK02
X
X
X
X
X
Thyroxinbindende globulin; stofk.
NPU04094
HK09
Calcifediol
X
NPU03577
uptake)
HK06
Special
X
Thyrotropin (TSH); arb. stofk.
Thyroxinbindingskapacitet; rel.stofk (T-
HK07
Drug
X
X
DNK35895 arb. enhed
X
Triiodthyronin; stofk.
NPU03624
nmol/L
X
Trijodthyronin(frit); stofk.
NPU03625
pmol/L
X
NPU20041
10³ int.enh./l
X
Troponin I, hjertemuskel; massekonc.
NPU19923
µg/L
X
X
Troponin T, hjertemuskel; massekonc.
NPU19924
µg/L
X
X
Troponin T, highsensetiv;
NPU27501
ng/L
X
X
Urat; stofk.
NPU03688
mmol/L
X
Urat; stofk.
NPU09356
µmol/L
X
Valproat; stofk.
NPU03735
µmol/L
X
Zink(II); stofk.
NPU03768
µmol/L
X
(proc.)
Thyroid-peroxidase-antistof;
arb.stofk.(IRP 66/387)
23
X
8. Liste over programmer og materialer
Bestillinger for 2011 skal foretages inden den 19. november 2010.
8.1 Online-bestilling
Den foretrukne form for bestilling er via ”online-bestilling” på DEKS’ hjemmeside. Den laboratorieansvarlige giver for hver af laboratoriets kontaktpersoner tilladelse til om de kan bestille.
Bestillingen foretages nemmest ved at:
Åbne www.deks.dk
1. Log på online-bestillingen med personligt brugernavn og adgangskode
Hvis du vil bruge genbestillingsedlen
2. Med posten har i modtaget en liste over ”Bestillinger fra 2010”. Genbestil de produkter
(programmer og materialer) i gerne vil have igen, ved at:
Finde et produkt
3. Du kan enten søge efter produktnavnet, programkoden, eller en komponent. Der kommer nu en
liste med et eller flere produkter.
Du kan også se alle produkterne ved at klikke på
. Du kan få flere søgemuligheder
ved at vælge avanceret søgning.
Tilføje et produkt til indkøbskurven
4. Klik
på det ønskede produkt
5. Udfyld det ønskede antal og sæt op til tre kontaktnavne på. Udfyld eventuelle ekstra informationer
Tryk
Tilføje flere produkter
6. Gentag punkt 3-5.
Gå til indkøbskurven,
7. Når du er færdig med at tilføje produkter, så klik på indkøbskurven .
8. Gennemse bestillingen. Og klik
Rekvisitionsnummer og eventuel kommentar
9. Tilføj et eventueltrekvisitionsnummer og en eventuel kommentar. Tryk
Gennemse og godkend
10. Hvis du kan godkende din bestilling, så tryk
.
Uafsluttede bestillinger ligger i indkøbskurven til næste gang, nogen fra laboratoriet logger på.
8.2 Bestilling via bestillingsformular
Såfremt man ikke kan bestille online, kan man hente en bestillingsformular på www.deks.dk.
8.3 Om bestillinger til 2012
Ultimo 2011 kommer der en opdatering på udgåede, ændrede og nye produkter inden der skal bestilles
til 2012. Priserne må også forventes at blive justeret fra 2011 til 2012.
24
Tværfagligt
Administration og undervisning mv.
1005 DK Bevis for deltagelse i DEKS' programmer.
Deltagerbevis tilsendes gratis til de laboratorier der deltager i DEKS'
kvalitetssikringsprogrammer.
1502 US Fotometrikontrol: Kaliumdichromat. UV
absorbans reference. SRM 935a. Egnet til 235-350 nm.
1 prøve a 15g.
Værdier for udvalgte bølgelængder.
1504 US Fotometrikontrol: Kaliumiodid til diffust lys.
SRM 2032. Egnet til 240-280 nm. 1 prøve a 25 g.
1006 DK DEKS Brugermøde og NML kongres.
Afholdes 13.-15. september 2011. (skriv deltagernes navne).
Værdier for udvalgte bølgelængder.
1013 DK DEKS informerer. Personlig kopi.
Fotometrikontrol, Kvalitetssikringsprogrammer
Vedlæg navn på modtager.
3480 FI Fotometrikontrol: Bølgelængdekontrol.
Absorbanser ved 6 forskellige toppe. 1 udsendelse pr.
år. Bølgelængdeindikatoropløsning.
1019 DK Undervisning i kvalitetssikring på Herlev
Hospital. 2 x ½ dags undervisning den 23.+24. juni
2011 kl. 14 til 17.
Kurset er fx for personer som har ansvar for svar fra
instrumenterne, for de øvrige kvalitetsansvarlige på
laboratoriet samt personer tilknyttet
Laboratoriekonsulentordningen.
3002 DK Fotometrikontrol: ELISA-plade gråfilter.
Cirkulation. 1 udsendelse pr. år.
Denne gråfilterplade har certificerede targetværdier for absorbansen.
Indhold: Hvordan tilrettelægges ekstern og intern kvalitetssikring.
Hvilke former for ekstern kvalitetssikring findes. Hvordan udnyttes
ekstern og intern kvalitetssikring i forbindelse med metodevalidering.
Hvordan læses og tolkes en kvalitetssikringsrapport. Hvordan
udnyttes ekstern og intern kvalitetssikring i forbindelse med
metodevalidering og GUM-beregninger. Hvilken sammenhæng er
der mellem intern og ekstern kvalitetssikring. .
1020 DK Undervisning i kvalitetssikring på Herlev
Hospital. 1 hel dags undervisning den 22. juni 2011 kl.
9 til 15.30.
Kurset er fx for personer som har ansvar for svar fra
instrumenterne, for de øvrige kvalitetsansvarlige på
laboratoriet samt personer tilknyttet
Laboratoriekonsulentordningen.
3477 FI Fotometrikontrol: Linearitet og diffust lys
ved 340 nm. Absorbans. Kan også anvendes til ELISA
teknik. 1 udsendelse pr. år. Farveopløsning.
3478 FI Fotometrikontrol: Linearitet og diffust lys
ved 405 nm. Absorbans. Kan også anvendes til ELISA
teknik. 1 udsendelse pr. år. Farveopløsning.
3479 FI Fotometrikontrol: Linearitet og diffust lys
ved 540 nm. Absorbans. Kan også anvendes til ELISA
teknik. 1 udsendelse pr. år. Farveopløsning.
Indhold: Hvordan tilrettelægges ekstern og intern kvalitetssikring.
Hvilke former for ekstern kvalitetssikring findes. Hvordan udnyttes
ekstern og intern kvalitetssikring i forbindelse med metodevalidering.
Hvordan læses og tolkes en kvalitetssikringsrapport. Hvordan
udnyttes ekstern og intern kvalitetssikring i forbindelse med
metodevalidering og GUM-beregninger. Hvilken sammenhæng er
der mellem intern og ekstern kvalitetssikring. .
1021 DK Undervisning, skræddersyet arrangement.
Gruppetilmelding til et kursus med hovedvægt på
rekvirentens ønsker inden for ekstern og intern
kvalitetssikring. 1 hel dags undervisning.
Kurset kan afholdes hos rekvirenten. For inspiration til selvvalgt
indhold se evt. program 1019 DK og 1020 DK.
Fotometrikontrol, Referencematerialer
1501 US Fotometrikontrol: Farveopløsninger. SRM
931e. 302-678 nm.
Værdier for udvalgte bølgelængder.
3710 DK Fotometrikontrol: Gråfilterplade til kontrol
af ELISA-reader. Kontrol på selvvalgt tidspunkt.
Denne gråfilterplade har certificerede targetværdier for absorbansen.
For de laboratorier der har anskaffet nyt udstyr eller af andre årsager
ikke kan vente på deltagelse i det ordinære kontrolprogram til ELISAreadere, er denne gråfilterplade ideel med targetværdier.
1505 US Fotometrikontrol: Holmiumoxid-opløsning.
SRM 2034. Egnet til 240-650 nm. 1 kuvette Ho2O3opløsning.
______________________________________________________________________________________________________________
25
Klinisk Biokemi
Referencematerialer
1595 BE 17-beta Estradiol. BCR 577. 1 prøve a 1 mL
frysetørret serum.
P-17-beta estradiol
1596 BE 17-beta Estradiol. BCR 578. 1 prøve a 1 mL
frysetørret humant serum.
P-17-beta estradiol
1611 US 25-Hydroxyvitamin D2 and D3 opløsninger,
SRM 2972.
1553 US Bilirubin. SRM 916a. 1 prøve a 100 mg.
1603 BE Hormoner: 3,3',5-triodthyronin (T3). IRMM469. 1 prøve a 100 mg pulver.
1592 UK Hormoner: Choriogonadotropin, beta kæde.
WHO 75/551.
1601 UK Hormoner: Choriogonadotropin, humant.
WHO 75/589. hCG.
1509 BE Hormoner: Cortisol. ERM-DA 192 & 193. I
2 niveauer. 2 prøver a 1,25 mL frysetørret humant
serum.
P-Cortisol
1561 US Bovint serum albumin. SRM 927d. 7%
opløsning. Også med referenceværdi for total protein.
10 prøver a 2,2 mL serum.
1512 BE Calcium, magnesium og lithium. BCR 304. 1
prøve a 5 mL frysetørret humant serum.
P-Calcium
P-Lithium-ion
P-Magnesium
1579 UK Hormoner: Insulin. WHO 66/304. 1 mL med
130 µg human insulin per ampul af humant frysetørret
materiale.
P-Insulin
1573 UK Hormoner: Proinsulin C-peptid. WHO
84/510. 1. internationale reference. 1 mL prøve med
10 µg pr. ampul stabiliseret med frysetørret BSA og
laktose.
P-Proinsulin C-peptid
1591 UK Carcinoembryonalt antigen, human. WHO
73/601. CEA. Frysetørret materiale.
P-Carcinoembryonalt antigen
2092 BE C-reactive protein. ERM-DA472/IFCC.
CRP referencemateriale. 1 prøve a 1 mL humant serum
tilsat CRP.
1522 BE Creatinin i 3 niveauer. BCR 573 & 574 &
575. 3 prøver a 1 mL frysetørret humant serum.
1590 UK Hormoner: Thyrotropin. TSH. 0,5 mL med 2
µg frysetørret humant TSH-ekstrakt stabiliseret med
serum albumin og laktose.
P-Thyrotropin(TSH)
1604 BE Hormoner: Thyroxin (T4). IRMM-468. 1
prøve a 100 mg pulver.
1610 US Human cardiac troponin kompleks. SRM
2921. 5 prøver a 115 µL serum.
P-Creatininium
1566 US Elektrolytter i frossent humant serum. SRM
956c. 3 niveauer. 6 ampuller humant serum.
P-Calcium
P-Chlorid
P-Kalium-ion
P-Lithium-ion
P-Magnesium-ion
P-Natrium-ion
1600 BE Humane serumproteiner. ERM-DA
470k/IFCC. A2M,
AAG,AAT,Alb,C3c,C4,HPT,IgA,IgG,IgM,TRF,TTR.
1 prøve a 1 mL frysetørret serum.
P-Albumin
P-alpha-2-Macroglobulin
P-Antichymotrypsin
P-Antitrypsin
P-Complement C3
P-Complement C4
P-C-reaktivt protein
P-Ferroxidase(Ceruloplasmin)
P-Haptoglobin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Orosomucoid
P-Transferrin
P-Transthyretin(Præalbumin)
1569 US Fedtopløselige vitaminer, carotenoider og
cholesterol. SRM 968c. 2 niveauer. 2 prøver humant
serum.
1593 UK Ferritin, humant, rekombinant. WHO
94/572. 6,3 µg i 1 mL pr. ampul frysetørret
cryosupernatant humant plasma.
P-Ferritin
1567 US Glucose. SRM 965b. Sæt med 8 prøver a
2,00 mL frossent humant serum, i 4 niveauer.
P-Glucose
1602 US Homocystein og folat, SRM 1955. 3 prøver
humant serum.
1521 BE Hæmoglobincyanid. BCR 522. HiCN. 1
prøve a 10 mL lyseret blod.
______________________________________________________________________________________________________________
26
Klinisk Biokemi
1575 UK Immunglobulin E. WHO 75/502. IgE. 0,5
mL prøve med 5000 IU pr. ampul af humant frysetøret
serum.
2. internationale reference præparation, 1981.
P-Immunglobulin E
1594 UK Prostataspecifikt antigen (90:10). WHO
96/670. PSA. 90% bundet til 1-antichymotrypsin (PSAACT) og 10% i den frie form. 2 mL prøve pr. ampul
med 500 ng PSA/mL, frysetørret.
P-Prostataspecifikt antigen
1599 BE Lactat dehydrogenase isoenzyme 1. ERMAD453/IFCC. 1 prøve a 1 mL frysetørret enzym.
1605 BE Sporstoffer i humant serum. BCR-637. Al,
Se, Zn. 1 prøve a 4,5 mL frossent serum.
1547 US Multikomponent. SRM 909b. 2 niveauer. 6
prøver a 10 mL frysetørret humant serum.
P-Bilirubiner
P-Calcium
P-Carbamid
P-Chlorid
P-Cholesterol
P-Creatininium
P-Kalium-ion
P-Lithium-ion
P-Magnesium
P-Natrium-ion
P-Total Glycerider
P-Triglycerid
P-Urat
Al 0,0125 mg/L,Zn 1.11 mg/L. Se 0,081 mg/L.
1606 BE Sporstoffer i humant serum. BCR-638. Al,
Se, Zn. 1 prøve a 4,5 mL frossent serum.
Zn 1.43 mg/L.
1609 US Vitamin D i serum. SRM 972. 4 niveauer
med vitamin D-metabolitter. 4 prøver humant serum
tilsat vitamin D.
Materialer til kalibrering
2006 NL Hæmoglobin A1c kalibrator. 3 niveauer a
0,2 mL frysetørret hæmolysat af humant blod.
Både til DCCT- og IFCC-niveau.
Hb-Hæmoglobin A1c
3252 DK Koagulation: INR-kalibrator "Høj". 2 prøver
a 0,5 mL humant plasma.
1597 US Natriumhydrogencarbonat. SRM 2191a.
Er en af tre kalibratorer for INR.
2051 DK NFKK referenceserum X. Certifikat med
referencemetodeværdier medfølger. 1 prøve a 5 mL
humant serum.
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor II,
V, VII, X)
Fra Nordisk Referenceinterval Projekt (NORIP). Der er certificerede
referenceværdier på 14 komponenter og indikative værdier på 12
komponenter.
3346 DK Koagulation: INR-kalibrator "Terapeutisk".
2 prøver a 0,5 mL humant plasma.
Er en af tre kalibratorer for INR.
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor II,
V, VII, X)
P-Alanintransaminase(ALAT)
P-Albumin
P-Amylase
P-Amylase, pancreastype
P-Aspartattransaminase(ASAT)
P-Basisk phosphatase
P-Bilirubin
P-Calcium
P-Carbamid
P-Cholesterol
P-Cholesterol+ester, i HDL
P-Creatininium
P-Creatinkinase
P-gamma-Glutamyltransferase
P-Glucose
P-Jern
P-Kalium-ion
P-Lactatdehydrogenase
P-Magnesium
P-Natrium-ion
P-Phosphat(P, uorganisk)
P-Protein
P-Thyroxin(T4)
P-Transferrin
P-Triglycerid
P-Urat
2004 DK Koagulation: Koagulationskalibrator
"normal". 2 prøver a 0,5 mL humant plasma.
Er en af de tre kalibratorer for INR.
P-Antithrombin
P-Fibrinogen
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor II,
V, VII, X)
P-Protein C
P-Protein S
3457 DK Koagulation: Koagulationskalibrator
"normal", INR-kalibrator "terapeutisk" & INRkalibrator "høj". 3 sæt a 2 prøver a 0,5 mL humant
plasma.
Programmet består af prog. 2004 DK, 3346 DK og 3252 DK.
2052 DK NFKK referenceserum X, High, Low og P.
1 glas af hver. 5mL/ 2,5mL / 2,5mL /2,5mL humant
serum.
______________________________________________________________________________________________________________
27
Klinisk Biokemi
2001 DK PROT-KAL9602 til specifikke proteiner. 10
prøver a 0,9 mL humant serum.
Materialet har ingen CE-mærkning og må derfor kun bruges til
videnskabelige formål såsom fejlfinding.
3723 FI Peptidyldipeptidase A. Angiotensin
konverterende enzym, (ACE). 1 udsendelse pr. år. 2
prøver a 0,5 mL humant serum.
P-Peptidyldipeptidase A
P-Albumin
P-Antitrypsin
P-Complement C3
P-Complement C4
P-Ferroxidase(Ceruloplasmin)
P-Haptoglobin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Orosomucoid
P-Transferrin
P-Transthyretin(Præalbumin)
3724 FI Phospholipid antistoffer. Phospholipid
antistof, cardiolipin antistof IgG og IgM, beta2
glycoprotein antistof IgG. 1 udsendelse pr. år. 2 prøver
a mindst 0,5 mL humant serum eller plasma.
P-beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgG)
P-Cardiolipin-antistof(IgG)
P-Cardiolipin-antistof(IgM)
3255 UK Phospholipid antistoffer. Diagnose af
autoimmun sygdom. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
normal og patologisk humant serum.
Kontrolmaterialer
3812 DK Glucose med referenceværdier. Panel der
kan anvendes til validering af udstyr. 3 prøver a 1 mL
plasma.
2053 DK HK02 CRP Høj. Human langtidskontrol.
EQA-serum for klinisk kemi og patientnært udstyr. 10
prøver a 5 mL frysetørret humant serum.
P-C-reaktivt protein
2069 DK HK07 Biokemi Human langtidskontrol.
EQA-serum for klinisk biokemi. 8 prøver a 5 mL
frysetørret humant serum.
For komponenter, se tabel 7.1.
2079 DK HK07 Drug. Human langtidskontrol. EQAserum for lægemidler. 8 prøver a 5 mL frysetørret
humant serum.
For komponenter, se tabel 7.1.
3803 DK HK09 Calcifediol . Human langtidskontrol.
Lavt D-vitamin. 10 prøver a 1 mL flydende materiale.
2095 DK HK10 Special. Human langtidskontrol. EQAserum for hjerte-, tumormarkør m.m. 10 prøver a 5 mL
frysetørret humant serum.
For komponenter, se tabel 7.1.
2045 NL Hæmoglobin A1c kontrolmateriale. Et
niveau (7-9% HbA1c). . 12 prøver a 0,2 mL frysetørret
hæmolysat af humant blod.
P-beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgG)
P-beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgM)
P-Cardiolipin-antistof(IgG)
P-Cardiolipin-antistof(IgM)
P-Phosphatidylserin-antistof(IgG)
P-Phosphatidylserin-antistof(IgM)
3024 FI Protein-elektroforese. Med immunofixation.
2 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5-1 mL humant
serum.
P-Albumin
P-Alpha-1-globulin
P-Alpha-2-globulin
P-Alpha-globulin
P-Beta-1-globulin
P-Beta-2-globulin
P-Beta-globulin
P-Gamma-globulin
3062 FI Proteiner i cerebrospinalvæske. 2
udsendelser pr. år. 1,8 mL human cerebrospinalvæske
og 1 mL humant serum.
Cerebrospinalvæske: Albumin, IgG, total protein, IgG index. Serum:
Albumin, IgG.
Csv-Albumin
Csv-Immunglobulin G
Csv-Immunglobulin G/Albumin(IgG Index)
Csv-Protein
P-Albumin
P-Immunglobulin G
Hb-Hæmoglobin A1c
3438 DK NFKK Referenceserum X: Vejledning.
Foregår på selvvalgt tidspunkt.
NFKK Referenceserum X købes separat på programnummer 2051
DK.
Kvalitetssikringsprogrammer, Rapporter
2011 DK Resultatudskrift: HK-serien human
langtidskontrol. Rapporter som pdf-fil der hentes via
DEKS' hjemmeside. 12 udsendelser pr. år.
Kvalitetssikringsprogrammer, Blod
3752 UK Peptidhormoner: Proinsulin C-peptid. 8
udsendelser pr. år. 1 prøve frysetørret serum.
______________________________________________________________________________________________________________
28
Klinisk Biokemi
3018 FI Proteiner, immunkemiske bestemmelser. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL humant serum.
3153 FI Alkohol i serum. Ethanol i 2 niveauer,
methanol og isopropanol i 1 niveau. 2 udsendelser pr.
år. 3 prøver humant serum.
P-Albumin
P-alpha-2-Macroglobulin
P-Antitrypsin
P-Complement C3
P-Complement C4
P-Ferroxidase(Ceruloplasmin)
P-Haptoglobin
P-Hæmopexin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Kappa-kæde(Ig)
P-Lambda-kæde(Ig)
P-Orosomucoid
P-Retinolbindende protein
P-Transferrin
P-Transferrinreceptor-fragment
P-Transthyretin(Præalbumin)
P-Ethanol
P-Isopropanol
P-Methanol
3123 FI Allergi: Eosinophilocyt-kationprotein. ECP.
6 udsendelser pr. år. 1 prøve a 0,5 mL serum.
P-Eosinophilocyt-kationprotein
3020 DK Allergi: IgE, allergenspecifik. Relevante
hyppigt forekomne allergener. 5 udsendelser pr. år. 2-3
prøver a 1 mL serum.
3835 UK Allergi: Tryptase. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver humant serum.
3172 FI Reumafaktor, IgM og cyklisk citrullineret
peptid-antistof. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a ca. 0,7
mL humant serum eller plasma.
Erstatter program 3035 DK.
P-Cyklisk citrullineret peptid-antistof
P-Rheumafaktor
3260 UK Rheumafaktorer. 6 udsendelser pr. år. 5
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Rheumafaktor
3713 UK Sporelementer i fuldblod. Cadmium, bly og
mangan. 4 udsendelser pr. år. Hæmolyseret hesteblod.
Der er mulighed for tilvalg af As, Cr, Mg, Zn, Hg. De andre paneler
har programnumrerne 3711 UK (serum), 3712 UK(serum) og 3714
UK (urin).
3711 UK Sporelementer i serum. Kobber og zink. 4
udsendelser pr. år. Bovint serum.
De andre paneler har programnumrerne 3712 UK (serum), 3713
UK(blod) og 3714 UK (urin).
3271 UK Abe antistoffer. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal og patologisk humant serum.
3266 UK Acetylcholinreceptor-antistof. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Acetylcholinreceptor-antistof
3037 FI Alkohol i fuldblod. Ethanol, methanol og
isopropanol. Ethanol i 2 niveauer, methanol og
isopropanol i 1 niveau. 2 udsendelser pr. år. 3 prøver
humant fuldblod.
B-Ethanol
B-Isopropanol
B-Methanol
______________________________________________________________________________________________________________
29
Klinisk Biokemi
3008 FI Almen klinisk biokemi. Serum A, 1 x
databehandling. 12 udsendelser pr. år. 1 prøve a 5 mL
flydende eller frysetørret humant serum.
DEKS anbefaler at laboratorierne deltager i program 3391 FIN,
almen klinisk biokemi, serum B og C, da der er
referencemetodeværdier på flere komponenter i modsætning til dette
program.
Laboratoriet analyserer prøverne den anden sidste uge hver måned og
indberetter resultaterne umiddelbart derefter.
P-Alanintransaminase(ALAT)
P-Albumin
P-Amylase
P-Amylase, pancreastype
P-Antitrypsin
P-Aspartattransaminase(ASAT)
P-Basisk phosphatase
P-Bilirubin
P-Calcium
P-Calcium-ion(frit)
P-Calcium-ion(pH=7,40)
P-Carbamid
P-Chlorid
P-Cholesterol
P-Cholesterol+ester, i HDL
P-Cholesterol+ester, i LDL
P-Cortisol
P-Creatininium
P-Creatinkinase
P-Ferritin
P-gamma-Glutamyltransferase
P-Glucose
P-Haptoglobin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin E
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Jern
P-Jernbindingskapacitet
P-Kalium-ion
P-Kobber
P-Lactat
P-Lactatdehydrogenase
P-Lithium-ion
P-Magnesium
P-Natrium-ion
P-Opløst substans(Osmolalitet)
P-Orosomucoid
P-Phosphat(P, uorganisk)
P-Protein
P-Selen
P-Thyrotropin(TSH)
P-Thyroxin(frit)
P-Thyroxin(T4)
P-Transferrin
P-Transferrinreceptor-fragment
P-Triglycerid
P-Triiodthyronin(T3)
P-Urat
P-Zink
3391 FI Almen klinisk biokemi, 2 niveauer. Serum B
og C. Der vil være referencemetodeværdier på nogle af
komponenterne. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver a 3-5
mL humant serum.
Velegnet til kontrol af sine analyseniveauer samt bias for
komponenterne med referencemetodeværdier. Også velegnet til
Vitros.
P-Alanintransaminase(ALAT)
P-Albumin
P-Amylase
P-Amylase, pancreastype
P-Antitrypsin
P-Aspartattransaminase(ASAT)
P-Basisk phosphatase
P-Bilirubin
P-Calcium
P-Calcium-ion(frit)
P-Calcium-ion(pH=7,40)
P-Carbamid
P-Chlorid
P-Cholesterol
P-Cholesterol+ester, i HDL
P-Cholesterol+ester, i LDL
P-Cortisol
P-Creatininium
P-Creatinkinase
P-Ferritin
P-gamma-Glutamyltransferase
P-Glucose
P-Haptoglobin
P-Immunglobulin A
P-Immunglobulin E
P-Immunglobulin G
P-Immunglobulin M
P-Jern
P-Jernbindingskapacitet
P-Kalium-ion
P-Kobber
P-Lactat
P-Lactatdehydrogenase
P-Magnesium
P-Natrium-ion
P-Opløst substans(Osmolalitet)
P-Orosomucoid
P-Phosphat(uorganisk)
P-Protein
P-Selen
P-Thyrotropin(TSH)
P-Thyroxin(frit)
P-Thyroxin(T4)
P-Transferrin
P-Transferrinreceptor-fragment
P-Triglycerid
P-Triiodthyronin(T3)
P-Urat
P-Zink
______________________________________________________________________________________________________________
30
Klinisk Biokemi
3010 FI Almen klinisk biokemi, C-reaktivt protein.
CRP. Til kvantitative metoder. 12 udsendelser pr. år. 1
prøve, flydende og frysetørret humant serum.
3080 UK Bakteriologi: Antibiotikabestemmelse i
serum. 12 udsendelser pr. år. 1-7 prøver a 0,5-1,0 mL
serum.
Prøvemateriale leveres 4 gange om året: Januar 2 prøver, marts 3
prøver, juni 3 prøver og september 4 prøver. Laboratoriet analyserer
prøverne den anden sidste uge hver måned og indberetter resultaterne
umiddelbart derefter.
Oplys de ønskede antibiotika ved bestilling.
P-C-reaktivt protein
3829 DE Ammoniak. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
1-3 mL serum eller flydende kontrol.
3265 UK ANCA/anti-GBM. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Amikacin
P-Flucytosin
P-Gentamicin
P-Netilmicin
P-Teicoplanin
P-Tobramycin
P-Vancomycin
3278 UK Beta-2-Microglobulin. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Glomerulus basal membran-antistof
P-Myeloperoxidase-antistof
P-Neutrophilocytcytoplasma-antistof
P-Proteinase 3-antistof
P-beta-2-Microglobulin
3472 FI Beta-hydroxybutyrat. 1 udsendelse pr. år. 2
prøver a 0,5 mL humant serum.
3264 UK Anti-nukleære antistoffer. ANA/antiDNA/ENA. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver normal eller
patologisk humant serum.
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Ekstraherbar nukleærantigen-antistof
P-Nucleolus-antistof
P-beta-Hydroxybutyrat
3846 DK Bilirubin. Tilsat ukonjugeret bilirubin. 2
niveauer. 3 udsendelser pr. år. 2 prøver a 1,5mL
fuldblod.
Tiltænkt blodgasudstyr og andet POCTudstyr. Prøven kan
centrifugeres og måles på analysekemiudstyr til sammenligning.
3254 UK Anti-nukleære antistoffer. Kvalitativ og
kvantitativ identifikation af ANA/anti-DNA. 6
udsendelser pr. år. 2 prøver normal og patologisk
humant serum.
3297 FI Bilirubin, konjugeret og total. 1 udsendelse
pr. år. 2 prøver frysetørret humant serum.
P-Bilirubin(konjugeret)
P-Bilirubiner
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Nucleolus-antistof
3075 FI Anti-nukleære antistoffer. ANA, ENA m.fl.
2 udsendelser pr. år. 3 a ca. 0,6 mL humant serum eller
plasma.
P-Centromer-antistof
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Ekstraherbar nukleærantigen-antistof
P-Histidin--tRNA-ligase(Jo 1)-antistof
P-Nucleus-antistof
P-Ribonucleoprotein(ribosomalt)-antistof
P-Scleroderma(Scl-70)-antistof
P-Sjögrensyndrom A-antistof
P-Sjögrensyndrom B-antistof
P-Smith's-antistof
3742 UK Bilirubin, pædiatrisk. Konjugeret og total. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver.
3451 UK Blodgas. Weqas. 12 udsendelser pr. år. 4
prøver.
3179 SE Blodgas/elektrolytter. Bestemmelse af
partialtryk og pH. 2 udsendelser pr. år. 10 prøver
stabiliserede hæmoglobinopløsninger, som er
tonometreret fra fabrik samt vandige
proteinopløsninger.
Prøverne modtages to gange per år.
3263 UK Anæmi, perniciøs, antistoffer. 6 udsendelser
pr. år. 1 prøve normal eller patologisk humant serum.
3753 UK Anæmiudredning. 11 udsendelser pr. år. 3
serumprøver og 2 prøver erythrocytfraktion.
P(aB)-Carbondioxid
P-Calcium-ion(frit)
P-Chlorid
P-Glucose
P-Hydrogen-ion
P-Kalium-ion
P-Lactat
P-Natrium-ion
3267 UK Bulløs dermatose samt cøliaki. Antistoffer. 6
udsendelser pr. år. 2 prøver normal eller patologisk
humant serum.
Oplys venligst de komponenter man ønsker, samt hvilken metode
laboratoriet bruger.
B-Folater
P-Cobalamin
P-Ferritin
P-Folat
3458 NO Chromogranin A. Fra patienter i 3 niveauer.
1 udsendelse pr. år. 3 prøver humant plasma.
Prøverne analyseres i dobbeltbestemmelse.
P-Chromogranin A
______________________________________________________________________________________________________________
31
Klinisk Biokemi
3280 UK Complement C1-esteraseinhibitor og
complementaktivitet. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver
frysetørret humant serum.
3042 FI Erythrocytfolat. 1 udsendelse pr. år. 1-2
prøver a 1 mL humant fuldblod.
Bemærk at prøverne skal hæmolyseres inden for 3 dage efter
afsendelse.
P-Complement C1-esteraseinhibitor
P-Complement C3
P-Complement C4
B-Folater
Ercs-Folater
3452 UK Co-oximetri. Weqas. 12 udsendelser pr. år. 4
prøver.
3282 UK CRP. Ultrasensitiv assays. 12 udsendelser pr.
år. 2 prøver normal eller patologisk humant serum.
3804 DK Cryoglobulin. 1 udsendelse pr. år. 2 prøver
humant serum.
3283 UK CSV Oligoclonale bånd. 6 udsendelser pr.
år. 2 prøver normal eller patologisk human
cerebrospinalvæske og 1 prøve serum.
Csv-Immunglobulin-oligokloni
3345 DK Cystatin C. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a 1
mL serum (plasma).
P-Cystatin C
3077 FI Cøliaki. Gliadin antistoffer m.fl. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a ca. 0,7 mL humant serum
eller plasma.
P-Endomysium-antistof
P-Gliadin-antistof
P-Transglutaminase-antistof(IgA)
P-Transglutaminase-antistof(IgG)
3826 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+, CD55+,CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
Programmet inkluderer gratis deltagelse i databehandlingen af
program 3708 DK, men man skal selv købe sine beads, da man ikke
modtager prøver med beads fra DEKS. Det er kun databehandlingen
man kan deltage i.
3709 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+ CD55+ CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
3832 UK Flowcytometri. Minimal residual sygdom.
MRS efter akut lymfoblastær leukæmi. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver, 1 diagnostisk og 2 opfølgende
stabiliseret fuldblod.
3253 DK Frit hæmoglobin. 2 udsendelser pr. år. 2
prøver a 1 mL supernatant fra SAG-M blod eller
plasma.
3268 UK Cøliaki antistoffer. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Hæmoglobin
3190 UK Føto-maternal blødning. Kvantificering ved
flowcytometri (screening inkluderet). 4 udsendelser pr.
år. 3 prøver navlestrengsceller i CPD eller EDTA
blandet med modne celler i CPD. Lejlighedsvis
ufikserede slides.
P-Endomysium-antistof
P-Gliadin-antistof(IgA)
P-Gliadin-antistof(IgG)
P-Transglutaminase-antistof(IgA)
3760 DK D-lactat. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver serum.
3373 UK Downs screening i første og andet trimester.
12 udsendelser pr. år. 3 prøver flydende humant serum.
3473 FI Galdesyrer. 1 udsendelse pr. år. 2 prøver a
0,5 mL humant serum.
P-Galdesyrer
3468 DE Genetik: DNA sekventering. 2 udsendelser
pr. år.
P-alpha-1-Føtoprotein
P-Choriogonadotropin
P-Choriogonadotropin beta-kæde
P-Estriol(ukonjurgeret)
P-Inhibin A
P-Pregnancy-associated plasma protein A
Bestilles inden 22. november 2010.
3522 DK Glucose med referenceværdier. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
3370 UK Downs screening i første trimester. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver flydende humant serum.
Ønskes yderligere resultatbearbejdning, se program 3156.
B-Glucose
P-Choriogonadotropin beta-kæde
P-Pregnancy-associated plasma protein A
3156 DK Resultatudskrift: Glucose til patientnært
udstyr. Resultatbearbejdning af op til 5 ekstra
instrumenter/resultater til programmerne 3809 DK og
3522 DK. 4 udsendelser pr. år. 2 til 3 prøver a 1 mL
fuldblod.
3763 FI Downs Syndrom screening, 1. trimester.
PAPP-A og frit beta hCG. 2 udsendelser pr. år. 2
prøver humant serum.
Forudsætter deltagelse i EQA-program 3809 DK eller 3522 DK.
Ekstra prøvemateriale fås ved tilmelding flere gange til 3809 DK.
______________________________________________________________________________________________________________
32
Klinisk Biokemi
3809 DK Glucose med referenceværdier.
Resultatbearbejdninger af op til 5
instrumenter/resultater. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
1 mL frisk stabiliseret fuldblod.
Se program 3523 DK for hæmoglobin.
Velegnet til bl.a. Accu-Chek Inform og Sensor fra Roche, AccuChek Aviva fra Roche, Contour 5 sek. fra Bayer, Ascencia Contour
15 sek. fra Bayer, HemoCue, Precision og Precision PCx fra Abbott
og Reflotron fra Roche.
Ønskes yderligere resultatbearbejdning, se program 3156 DK.
B-Glucose
3806 DE Hormoner: Katekolaminer og serotonin.
Biogene aminer. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver plasma.
3799 US Hormoner: Knogler og vækst. 25-OH
Vitamin D, IGF-1 (Somatomedin), Osteocalcin. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL serum.
3728 DK Hydrogencarbonat og total CO2. Standard
bicarbonat. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 3 mL
flydende humant serum.
Resultatbearbejdning af op til 5 instrumenter/resultater.
3392 DK Glucose med referenceværdier. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 ml plasma.
P-Carbondioxid
P-Hydrogencarbonat
Analyseautomater, der måler på plasma, kan med fordel analysere på
disse plasmaprøver fordi de har tillagte referenceværdier.
Plasmaprøverne kan også analyseres på andet apparatur f.eks. Gluco
Touch og One Touch.
P-Glucose
3720 UK Glukose-6-fosfat-1-dehydrogenase i
erythrocytter. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver stabiliseret
humant fuldblod.
3715 UK HLA-B27 identifikation. 5 udsendelser pr.
år. 2 prøver a 5 mL CPD blod.
3016 FI Hormoner A: Hormon- og immunkemi,
basisanalytter. (2 niveauer). Digoxin, ferritin, folat,
hCG, T3, frit T4, TSH, vitamin B12. 8 udsendelser pr.
år. 2 prøver a 3 mL humant serum.
P-Choriogonadotropin
P-Choriogonadotropin+beta-kæder
P-Cobalamin
P-Digoxin
P-Ferritin
P-Folat
P-Thyrotropin(TSH)
P-Thyroxin(frit)
P-Thyroxin(T4)
P-Triiodthyronin(frit)(Frit T3)
P-Triiodthyronin(T3)
3041 DK Hæmatologi. Targetværdier med
referencemetoder 4 gange om året på Bhæmoglobin(Fe), B-erythrocytter og Ercs(B)hæmoglobin(Fe). 10 udsendelser pr. år. 3 mL
stabiliseret fuldblod.
Ved udskrift for flere udstyr, se program 1017 DK.
B-Basophilocytter
B-Eosinophilocytter
B-Erythrocytter
B-Erythrocytter(MCV)
B-Hæmoglobin(Fe)
B-Leukocytter
B-Lymphocytter
B-Monocytter
B-Neutrophilocytter
B-Reticulocytter
B-Thrombocytter
Ercs(B)-Erythrocyt-volumina(RDW){rel.fordelingsbredde}
Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); (MCH){entitisk stofm.}
Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); (MCHC)
1017 DK Resultatudskrift: Hæmatologi. Udskrift fra
flere udstyr til program 3041 DK. 10 udsendelser pr. år.
Forudsætter deltagelse i EQA-program 3041 DK.
3017 FI Ekstra materiale: Hormoner A: Hormon- og
immunkemi, basisanalytter. Ekstra sæt prøver til
program 3016 FI. 2 niveauer. 8 udsendelser pr. år. 2
prøver a 3 mL flydende humant serum.
Forudsætter program 3016 FI.
3044 FI Hæmoglobin A1c. Med sporbare
targetværdier. 5 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5 mL
fuldblod (genuint materiale).
Hb-Hæmoglobin A1c
3169 FI Hæmoglobin A1c. Internetkontrol med
kontrolmålinger hver 14. dag. Sporbare targetværdier
og interferensstudier. 24 udsendelser pr. år. 1 prøve.
3837 UK Hormoner: Antimüllersk hormon. AMH. 1
udsendelse pr. år. 5 prøver.
Prøverne sendes til laboratoriet i januar. Programmet inkluderer
program 3044 FIN.
3836 DE Hormoner: Ca-metabolisme/special
thyroidea. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 3 mL
frysetørret serum.
3158 UK Hæmoglobin, fraktioneret HbA2/HbF. HbS.
6 udsendelser pr. år. 3 prøver fuldblod (CPD-A1).
Hb-Hæmoglobin A1c
Hb-Hæmoglobin A2
Hb-Hæmoglobin F
Hb-Hæmoglobin S
3705 UK Hormoner: Erythropoietin. EPO. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
3719 UK Hormoner: Gastrointestinale hormoner m.m.
4 udsendelser pr. år. 3 prøver.
3769 UK Hormoner: Insulinlignende vækstfaktor I.
IGF-1. 8 udsendelser pr. år. 1 prøve frysetørret serum.
3019 DK IgE, total. Test af analysens linearitet hver
anden gang. 5 udsendelser pr. år. 3-4 prøver a 1 mL
humant serum eller plasma.
P-Immunglobulin E
______________________________________________________________________________________________________________
33
Klinisk Biokemi
3749 UK IGF Binding Protein-3. IGFBP3. Frysetørret
serum.
Pilot studie.
3847 NL Koagulation: Heparin-induceret
trombocytopeni, immunologisk test. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørret plasma.
Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3847
NL og 3848 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3272 UK IgG subklasser. Diagnosticering af stadier
med antistof-mangel. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
normal eller patologisk humant serum.
3851 NL Koagulation: Heparinmonitorering (anti-Xa),
ufraktioneret. 4 udsendelser pr. år. Frysetørret humant
plasma.
P-Immunglobulin G-subklasse
3338 UK Immunosuppressiv: Ciclosporin. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver blod.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3852 NL Koagulation: Heparinmonitorering, (anti-Xa)
lav-molekylært. 4 udsendelser pr. år.
P-Ciclosporin
3453 UK Immunosuppressiv: Everolimus. 6
udsendelser pr. år. 3 prøver blod.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3046 DK Koagulation: Koagulation. INR, APTT, FIB,
antithrombin, D-dimer. 5 udsendelser pr. år. 4 prøver a
0,5 mL plasma.
B-Everolimus
3341 UK Immunosuppressiv: Mycophenolat. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver plasma.
Ved udskrift for alternativt udstyr, se program 1018 DK . Ekstra
prøvemateriale, se program 3139 DK.
P-Mycophenolat
P-Antithrombin
P-Fibrin D-dimer
P-Fibrin D-dimer, FEU(fibrinogenækvivalente enheder)
P-Fibrinogen
P-Koagulation, overflade-induceret(APTT)
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor II,
V, VII, X)
3340 UK Immunosuppressiv: Sirolimus. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver blod.
B-Sirolimus
3339 UK Immunosuppressiv: Tacrolimus. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver blod.
B-Tacrolimus
3827 UK Intrinsic faktor-antistof. 4 udsendelser pr. år.
2 prøver humant serum.
3439 US Ketoner. Acetoacetat, acetone, betahydroxybutyrat. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a 2 mL
flydende serum.
Kontakt DEKS for yderligere information.
P-Acetoacetat
P-Acetone
P-beta-Hydroxybutyrat
1018 DK Resultatudskrift: Koagulation.
Resultatudskrift fra alternativt udstyr til program 3046
DK. Rapporter som pdf fil der hentes via DEKS'
hjemmeside. 5 udsendelser pr. år.
Forudsætter deltagelse i EQA-program 3046 DK.
3139 DK Ekstra materiale: Koagulation. Ekstra
prøvemateriale til program 3046 DK. 5 udsendelser
pr. år. 4 prøver a 0,5 mL fuldblod.
Forudsætter deltagelse i EQA-program 3046 DK.
3049 NL Koagulation: Fibrin D-dimer. 4 udsendelser
pr. år. Frysetørret humant plasma.
3125 NL Koagulation: Koagulationsfaktor modul 1.
Koagulationfaktor VIII, IX, XI og XII. 4 udsendelser
pr. år. Frysetørret humant plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
P-Fibrin D-dimer
3849 NL Koagulation: Fibrinolyseparametre I,
plasminogen og antiplasmin. 4 udsendelser pr. år.
Frysetørret humant plasma.
Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3849
NL og 3850 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3850 NL Koagulation: Fibrinolyseparametre II, PAI-1
og t-PA. 4 udsendelser pr. år. Frysetørret humant
plasma.
Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3849
NL og 3850 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
P-Koagulationsfaktor IX
P-Koagulationsfaktor VIII
P-Koagulationsfaktor XI
P-Koagulationsfaktor XII
3735 NL Koagulation: Koagulationsfaktor VIII. 4
udsendelser pr. år. Frysetørret plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3732 NL Koagulation: Koagulationsfaktor VIIIantistof. Cirkulerende antikoagulans. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørret plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3170 FI Koagulation: Lavmolekylær heparin og
Faktor Xa Ab. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5-1
mL frysetørret plasma.
3848 NL Koagulation: Heparin-induceret
trombocytopeni, aktivitet. 2 udsendelser pr. år.
Frysetørret plasma.
Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3847
NL og 3848 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
Deltagelse via internet.
______________________________________________________________________________________________________________
34
Klinisk Biokemi
3048 NL Koagulation: Lupus antikoagulans.
Phospholipid-antistof. 4 udsendelser pr. år. Frysetørret
plasma.
3488 UK Leukocytkoncentration. Lavt
leukocytniveau. 6 udsendelser pr. år. 6 prøver 3
fuldblodsprøver og 3 thrombocytprøver.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
Oplys princip: "Flow Cytometri" eller "Nageotte". Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
P-Lupus antikoagulans
3047 NL Koagulation: Thrombophili-modul.
Antithrombin, Protein C, Protein S, APC-resistens. 4
udsendelser pr. år. Frysetørret plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3733 NL Koagulation: Trombin syntese-test. 2
udsendelser pr. år. Frysetørret plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3192 NL Koagulation: Von Willebrand Faktor.
Antigen aktivitet, collagenbindende aktivitet,
multimerer og koagulationsfaktor VIII. 4 udsendelser
pr. år. Serum.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
P-Von Willebrand-faktor multimerer
P-Von Willebrand-faktor(antigen)
P-Von Willebrand-faktor(collagen bindende aktivitet)
P-Von Willebrand-faktor(ristocetincofaktoraktivitet)
3262 UK Kronisk hepatitis antistoffer. 6 udsendelser
pr. år. 1 prøve normal eller patologisk humant serum.
3729 SE Kulhydratfattigt transferrin. CDT. 6
udsendelser pr. år.
3051 FI Leukocyttype; differentialtælling og
cellemorfologi. Egnet både til mikroskopi og
Cellavision. 2 udsendelser pr. år. 2-3 ufarvede og
farvede (May Grünwald - Giemsa-farvning)
udstygningspræparater + sygehistorier.
Diagnosen bliver publiceret på www.labquality.fi 5 dage efter
deadline. Den endelige rapport inkluderer billeder af de forventede
fund.
B-Erythrocytter morfologi
B-Leukocyttype
3015 FI Lipider og lipoproteiner. 2 udsendelser pr.
år. 2 prøver a 0,5-1mL humant serum.
P-Apolipoprotein A1
P-Apolipoprotein A2
P-Apolipoprotein B
P-Cholesterol
P-Cholesterol+ester, i HDL
P-Cholesterol+ester, i LDL
P-Triglycerid
3721 FI Lipoprotein (a). 2 udsendelser pr. år. 1 prøve
a 0,5 - 1 mL humant serum.
Prøvematerialet er ikke virusscreenet.
P-Lipoprotein Lp(a)
P-Kulhydratfattigt transferrin
P-Transferrin
3033 DK Methylmalonat. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver humant serum eller plasma.
3487 UK Leukocytimmunofænotypning: CD34 +
stamcellekvantitering. Leukocyt
immunophenotypning. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
stabiliseret perifert blod.
P-Methylmalonat
Indberetning og resultatrapportering via Internet. Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
3486 UK Leukocytimmunofænotypning: Immun
monitorering. Undersøgelse af CD3, CD4, CD8 &
CD19 lymfocytter. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
stabiliset blod.
3342 DK Methylmalonat + homocystein. 6
udsendelser pr. år. Humant plasma eller serum.
Dette er en samlet udgave af programmerne 3033 DK og 3034 DK.
P-Homocystein
P-Methylmalonat
3034 DK Homocystein. Med referenceværdier, der er
sporbare til NIST SRM1955. 6 udsendelser pr. år.
Humant serum eller plasma.
Indberetning og resultatrapportering via Internet.
Laboratorier der tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå
ind på NEQAS' hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte.
Programmet skal dog stadig bestilles hos DEKS.
3748 UK Leukocytimmunofænotypning: Leukæmi
immunofænotype-bestemmelse og diagnostisk
fortolkning. 6 udsendelser pr. år. 1 prøve stabiliseret
blod samt morfologiske billeder og anden information
på internettet.
Ud fra blodprøven og billedet skal fænotypen bestemmes. Senere
skal diagnosen stilles ud fra yderligere information. Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
P-Homocystein
3286 UK M-komponent. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver
normal eller patologisk humant serum og urin.
P-M-komponent
U-M-komponent
3830 SE Myelom. Prøvemateriale fra en patient.
Deltagerne laver de analyser og vurderinger, som de
rutinemæssigt ville gøre. 1 udsendelse pr. år. Humant
serum og human urin.
______________________________________________________________________________________________________________
35
Klinisk Biokemi
3027 FI Lægemiddel: Lægemiddelmonitorering. I alt
30 lægemidler. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 2 x 5
mL humant serum.
P-Acecainid
P-Amikacin
P-Amitriptylin
P-Antidepressivum, tricyklisk
P-Carbamazepin
P-Carbamazepin(frit)
P-Ciclosporin
P-Digoxin
P-Disopyramid
P-Ethosuximid
P-Flecainid
P-Gentamicin
P-Lidocain
P-Lithium-ion
P-Methotrexat
P-Netilmicin
P-Nortriptylin
P-Paracetamol
P-Phenobarbital
P-Phenytoin
P-Phenytoin(frit)
P-Primidon
P-Procainamid
P-Quinidin
P-Salicylat
P-Theophyllin
P-Tobramycin
P-Valproat
P-Valproat(frit)
P-Vancomycin
3141 FI Myocardieinfarktmarkør:
Myocardieinfarktmarkører og CRP i lav koncentration.
5 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5-1 mL. CRP: 1
prøve a 0,5-1 mL serum.
P-C-reaktivt protein
P-Creatinkinase
P-Creatinkinase BB
P-Creatinkinase MB
P-Lactatdehydrogenase
P-Lactatdehydrogenase H4(Lactatdehydrogenase isoenzym 1
(LD1))
P-Myoglobin
P-Troponin I, hjertemuskel
P-Troponin T, hjertemuskel
3357 FI Myocardieinfarktmarkør: Troponin I og
troponin T, kvalitativ. 5 udsendelser pr. år. 2 prøver a
0,5 mL humant serum eller plasma.
P-Troponin I, hjertemuskel
P-Troponin T, hjertemuskel
3377 UK Peptidhormoner: Calcitonin. Peptidhormon.
6 udsendelser pr. år. 4 prøver frysetørret humant serum.
P-Calcitonin
3366 UK Peptidhormoner: Corticotropin. ACTH. 6
udsendelser pr. år. 3 prøver frysetørret humant serum.
P-Corticotropin
3839 UK Peptidhormoner: Gastrin. 8 udsendelser pr.
år. 3 prøver frysetørret humant serum.
3344 FI Myocardieinfarktmarkør: Brain natriuretisk
peptid. BNP. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 1-2 mL
humant serum eller plasma, evt. frysetørret.
P-Brain natriuretisk peptid
P-Pro-brain natriuretisk peptid(1-76)
3811 FI Myocardieinfarktmarkør: Brain natriuretisk
peptid. NT-ProBNP. 4 udsendelser pr. år. 1-2 mL
humant serum eller plasma, evt. frysetørret.
3025 FI Myocardieinfarktmarkør:
Myocardieinfarktmarkører. CK, CKMB masse, CRP,
LD, LD1, myoglobin, trp I og T (kvantitativ). 5
udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5-1 mL humant serum.
P-C-reaktivt protein
P-Creatinkinase
P-Creatinkinase BB
P-Creatinkinase MB
P-Lactatdehydrogenase
P-Lactatdehydrogenase H4(Lactatdehydrogenase isoenzym 1
(LD1))
P-Myoglobin
P-Troponin I, hjertemuskel
P-Troponin T, hjertemuskel
3118 FI Peptidhormoner: Hormoner B: Steroider og
peptidhormoner. 2 niveauer. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver a 3 mL humant serum.
Referencemetodeværdier for 1-2 komponenter i april, august og
december.
P-17-Hydroxyprogesteron
P-Aldosteron
P-Androstendion
P-Cortisol
P-Dehydroepiandrosteronsulfat
P-Estradiol
P-Follitropin(Follikel stimulerende hormon (FSH))
P-Gastrin
P-Insulin
P-Insulinlignende vækstfaktor I(IGF-1, Somatomedin C)
P-Lutropin(Luteiniserende hormon (LH))
P-Progesteron
P-Proinsulin C-peptid
P-Prolactin
P-Sexualhormonbindende globulin
P-Somatotropin(Væksthormon)
P-Testosteron
P-Testosteron(frit)
P-Thyroxinbindende globulin
3119 FI Ekstra materiale: Hormoner B: Steroider og
peptidhormoner. Ekstra sæt prøver til program 3118
FI. 2 niveauer. 6 udsendelser pr. år. 3 mL flydende
humant serum.
Forudsætter program 3118 FI.
______________________________________________________________________________________________________________
36
Klinisk Biokemi
3751 UK Peptidhormoner: Insulin. 8 udsendelser pr.
år. 1 prøve frysetørret serum.
3368 UK Peptidhormoner: Parathyrin. PTH. 6
udsendelser pr. år. 4 prøver frysetørret humant serum.
P-Parathyrin(Parathyroideahormon (PTH))
3166 FI Peptidhormoner: Parathyrin, PTH. 2
udsendelser pr. år. 1 mL frysetørret humant serum.
P-Parathyrin(Parathyroideahormon (PTH))
3712 UK Sporelementer i serum. Aluminium, selen. 4
udsendelser pr. år. Bovint serum.
De andre paneler har programnumrerne 3711 UK (serum), 3713
UK(blod) og 3714 UK (urin).
3183 UK Terapeutisk lægemiddel: Antiepileptika. 12
udsendelser pr. år. 1 prøve a 4 mL frysetørret humant
serum.
P-Felbamat
P-Gabapentin
P-Levetiracetam
P-Oxcarbazepin
P-Pregabalin
P-Rubellavirus-antistof
P-Rufinamid
P-Tiagabin
P-Topiramat
P-Vigabatrin
P-Zonisamid
3184 UK Terapeutisk lægemiddel: Hjertemedicin. 3
lægemidler. 12 udsendelser pr. år. 1 prøve a 2 mL
frysetørret humant serum.
P-Amiodaron+Desethylamiodaron
P-Flecainid
3185 UK Terapeutisk lægemiddel: Methotrexat. 12
udsendelser pr. år. 1 mL frysetørret humant serum.
3150 UK Terapeutisk lægemiddel: Psykoaktive
lægemidler. Med indvejede targetværdier.
Oplys de ønskede lægemidler.
Oplys om du ønsker månedlige eller kvartalsvise glas.
P-Amisulprid
P-Amitriptylin+Nortriptylin
P-Aripiprazol
P-Citalopram
P-Clomipramin+Desmethylclomipramin
P-Clozapin
P-dehydroaripiprazol
P-Desmethylcitalopram
P-Desmethylmirtazapin
P-Desmethylsertralin
P-Desmethyltrimipramin
P-Dosulepin+Northiaden
P-Doxepin+Desmethyldoxepin
P-Fluoxetin+Norfluoxetin
P-Fluphenazin
P-Fluvoxamin
P-Haloperidol
P-Imipramin+Desipramin
P-Maprotilin
P-Mirtazapin
P-Norclozapin
P-Normaprotilin
P-Olanzapin
P-Paroxetin
P-Perphenazin
P-Quetiapin
P-Risperidon+9-hydroxy-Risperidon
P-Sertralin
P-Thioridazin
P-Trimipramin
P-Venlafaxin+O-desmethyl-venlafaxin
P-Zuclopenthixol
3234 UK Terapeutisk lægemiddel: Terapeutisk
lægemiddelmonitorering. Indvejede targetværdier. 12
udsendelser pr. år. 4 prøver a (2-4 mL) frysetørret
humant serum.
P-Methotrexat
Oplys de ønskede komponenter.
Prøverne sendes kvartalsvis til 3 måneder af gangen i januar, april
juli og oktober.
P-Caffein
P-Carbamazepin
P-Carbamazepinepoxid
P-Clobazam
P-Clonazepam
P-Digoxin
P-Ethosuximid
P-Gentamicin
P-Lamotrigin
P-Lithium-ion
P-Norclobazam
P-Phenobarbital
P-Phenytoin
P-Primidon
P-Theophyllin
P-Valproat
P-Vancomycin
______________________________________________________________________________________________________________
37
Klinisk Biokemi
3384 FI Thyreoidea-stimulerende immunglobulin.
TRAb. 2 udsendelser pr. år. Ca. 0,3 mL humant serum.
P-Thyreoidea-stimulerende immunglobulin(TSH receptor Ab,
TRAb, TRAS, thyreoidea receptor antistof, thyrotropin
receptor-antistof)
3076 FI Thyroide, cirkulerende antistoffer. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a ca. 0,4 mL humant serum
eller plasma.
P-Thyroglobulin-antistof
P-Thyroid-peroxidase-antistof
3399 FI Tumormarkør: Prostata specifikt antigen.
Total PSA, frit PSA og frit PSA/total PSA index. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL humant serum.
Rapporter kun via internet.
P-Prostataspecifikt antigen
P-Prostataspecifikt antigen(frit)
Prostataspecifikt antigen-Prostataspecifikt antigen(frit)
3287 UK Tumormarkør: Total PSA. 12 udsendelser pr.
år. 2 prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Prostataspecifikt antigen
P-Prostataspecifikt antigen(frit)
P-Prostataspecifikt antigen(kompleksbundet)
3261 UK Thyroid-peroxidase-antistof. Anti-TPO. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve normal eller patologisk
humant serum.
3026 FI Tumormarkør: Tumormarkører. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a 3 mL flydende humant
serum.
P-Thyroid-peroxidase-antistof
3359 UK Toxikologi: Alkohol i serum. Ethanol. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
P-Ethanol
3159 UK Toxikologi: Carboxyhæmoglobin, ethanol,
paracetamol og salicylat. 12 udsendelser pr. år. 1 prøve
a 1,7 mL fuldblod.
Vælg ønskede komponenter.
B-Ethanol
B-Paracetamol
B-Salicylat
Hb-Carbonmonoxidhæmoglobin
3360 UK Toxikologi: Paracetamol i serum. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
P-Paracetamol
P-alpha-1-Føtoprotein
P-beta-2-Microglobulin
P-Cancer-antigen 125
P-Cancer-antigen 15-3
P-Cancer-antigen 19-9
P-Carcinoembryonalt antigen
P-Choriogonadotropin
P-Choriogonadotropin beta-kæde
P-Choriogonadotropin+beta-kæder
P-Ferritin
P-Neuron-specifik enolase
P-Prostataspecifikt antigen
P-Prostataspecifikt antigen(frit)
P-Thyroglobulin
P-Thyroglobulin-antistof
3797 DE Tørkemi I: Vitros systemer. 6 udsendelser pr.
år. 2 prøver frysetørret serum eller plasma.
3361 UK Toxikologi: Salicylat i serum. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
P-Salicylat
3783 CA Toxikologi: Sporelementer i hår, blod, serum
og urin.
Sporelementerne dækker: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Zn.
3316 FI Virologi: Epstein-Barr virus-antistoffer,
mononukleose. EBV nukleær-antistof(IgG), EBV Ab,
EBV IgG, EBV IgM, EBV Avi, MonAb, heterofile og
specifikke antistoffer og fortolkning. 4 udsendelser pr.
år. 0,5 mL humant serum eller plasma.
P-Epstein-Barr virus-antistof
3802 DK Troponin I og T ved 99 percentil. 2
udsendelser pr. år. Humant plasma eller serum.
3800 US Viskositet. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a
10 mL serum.
3374 UK Tumormarkør: alpha-1-Føtoprotein. AFP.
P-alpha-1-Føtoprotein
3376 UK Tumormarkør: Carcino-embryonalt antigen.
CEA.
P-Carcinoembryonalt antigen
3375 UK Tumormarkør: Choriogonadotropin. hCG.
P-Choriogonadotropin
3039 FI Vitamin A, E og D metabolitter. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL humant serum.
Der er referencemetodeværdier på Vitamin D-metabolitterne.
P-Calcifediol(25-hydroxy-vitamin D3)
P-Calcitonin
P-Retinol
P-Tocopherol
3834 FI Ekstra materiale: Vitamin A, E og Dmetabolitter. Ekstra prøvemateriale til program 3039
FI. Targetværdier på D-vitamin metabolitter. 2
udsendelser pr. år. 5 mL humant serum.
3279 UK Tumormarkør: Knogle-metabolismemarkører. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver, normal og
patologisk humant serum og urin.
3290 UK Tumormarkør: Ovarietumormarkør. CA125.
6 udsendelser pr. år. 2 prøver normal eller patologisk
humant serum.
P-Cancer-antigen 125
______________________________________________________________________________________________________________
38
Klinisk Biokemi
3822 UK Vitamin D. Calcitriol+1,25Dihydroxyergocalciferol. 4 udsendelser pr. år. 5 prøver
a 2,0 mL.
P-Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol
3433 UK Vitamin D. 4 udsendelser pr. år. 5 prøver a
hhv 2 mL1,25-dihydroxyergocalciferol og 0,5 mL
calcifediol.
P-Calcifediol(25-hydroxy-vitamin D3)
P-Calcitriol+1,25-Dihydroxyergocalciferol
3064 FI Graviditets test. Kvalitativ U-hCG. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL human urin.
U-Choriogonadotropin
3513 DK Hormoner: Graviditetstest.
Choriogonadotropin, hCG. 2 udsendelser pr. år. 1
prøve a 2 mL urin.
U-Choriogonadotropin
3867 UK Hæmpigmenter. 6 udsendelser pr. år.
Cerebrospinalvæske.
3821 UK Vitamin D. Calcifediol. 4 udsendelser pr. år.
5 prøver a 0,5 mL.
P-Calcifediol+25-Hydroxyergocalciferol
Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma,
spinalvæske, synovial væske
Erstatter program 3284 UK.
3248 UK Katekolaminer og metabolitter i urin. 6
udsendelser pr. år. 3 prøver.
E-mail/web rapporter.
3066 FI Albumin og creatininium i urin. Kun til
kvantitative analyser. Albumin, creatinin og albumincreatinin index. Mikroalbuminuri. 2 udsendelser pr. år.
2 prøver a 4 mL human urin.
U-Albumin
U-Albumin/Creatininium{masseratio}
U-Creatininium
3055 DK Almen urinkontrolprogram. Til både
kvalitative og kvantitative analyser. 1 niveau. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a ca. 8 mL urin.
3238 UK Lægemiddel: Narkotikamisbrug. Screening +
bekræftelse. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 5-15 mL
urin.
U-Amfetamin
U-Barbiturater
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Opiater
3367 SE Lægemiddel: Narkotikamisbrug. screening
rapporteres som positiv eller negativ og verificering
rapporteres kvantitativt. 2 udsendelser pr. år. 3 prøver
urin.
Pt(U)-Glomerulær filtrationsrate
Pt(U)-rel,vol,masse
U-Acetoacetat
U-Albumin
U-Albumin/Creatininium{masseratio}
U-Amylase
U-Calcium
U-Carbamid
U-Choriogonadotropin
U-Cortisol
U-Creatininium
U-Erythrocytter
U-Glucose
U-Hydrogen-ion
U-Hæmoglobin
U-Kalium-ion
U-Leukocytter
U-Magnesium
U-Natrium-ion
U-Nitrit
U-Opløst substans(Osmolalitet)
U-Phosphat(P, uorganisk)
U-Protein
U-Urat
3059 FI Lægemiddel: Narkotikamisbrug, screening +
bekræftelse. 3 udsendelser pr. år. 2 autentiske prøver a
5 mL + 2 konfirmatoriske prøver a 5 mL human urin.
Ekstra prøvemateriale a 2*5 mL kan bestilles på program 3237 FI.
U-4-Hydroxybutyrat(gamma-Hydroxybutyrat, Fantasy, GHB)
U-Amfetamin+analog
U-Barbiturater
U-Benzodiazepiner
U-Buprenorphin
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Dextropropoxyphen
U-Methadon+metabolitter
U-Opiater
U-Phencyclidin
3237 FI Ekstra materiale: Narkotikamisbrug. Ekstra
prøvemateriale til program 3059 FI eller 3298 FI. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL human urin.
Forudsætter tilmelding til program 3059 FI eller 3298 FI.
3866 UK Cerebrospinalvæske proteiner og biokemiske
komponenter. total protein, albumin, total IgG, glucose
og laktat. 6 udsendelser pr. år. Cerebrospinalvæske.
Erstatter program 3284 UK.
3283 UK CSV Oligoclonale bånd. 6 udsendelser pr.
år. 2 prøver normal eller patologisk human
cerebrospinalvæske og 1 prøve serum.
3830 SE Myelom. Prøvemateriale fra en patient.
Deltagerne laver de analyser og vurderinger, som de
rutinemæssigt ville gøre. 1 udsendelse pr. år. Humant
serum og human urin.
3429 UK Narkotikamisbrug, screening. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver a 5-15 mL frysetørret urin.
Hvis man også ønsker udføre bekræftende test, så skal man deltage i
3238 UK.
Csv-Immunglobulin-oligokloni
______________________________________________________________________________________________________________
39
Klinisk Biokemi
3298 FI Narkotikamisbrug, screening. 3 udsendelser
pr. år. 2 prøver a 5 mL autentisk urin.
3714 UK Sporelementer i urin. Cadmium, kviksølv,
kobber, jern og zink. 4 udsendelser pr. år. Human urin.
Ekstra prøvemateriale a 2*5 mL kan bestilles på program 3237 FI.
Mulighed for tilvalg af yderligere komponenter: As, Cr, Co, Pb, Mn,
Ni, Tl. De andre paneler har programnumrerne 3711 UK (serum),
3712 UK(serum) og 3713 UK (blod).
U-4-Hydroxybutyrat(gamma-Hydroxybutyrat, Fantasy, GHB)
U-Amfetamin+analog
U-Barbiturater
U-Benzodiazepiner
U-Buprenorphin
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Dextropropoxyphen
U-Methadon+metabolitter
U-Opiater
U-Phencyclidin
3237 FI Ekstra materiale: Narkotikamisbrug. Ekstra
prøvemateriale til program 3059 FI eller 3298 FI. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL human urin.
Forudsætter tilmelding til program 3059 FI eller 3298 FI.
3067 FI Synovialvæskekrystaller. 1 udsendelse pr. år.
3 udstrygningspræparater.
Ledv-Pyrophosphatkrystaller
Ledv-Uratkrystaller
3362 UK Toxikologi: Alkohol i urin. Ethanol. 12
udsendelser pr. år. 1 prøve urin.
U-Ethanol
3783 CA Toxikologi: Sporelementer i hår, blod, serum
og urin.
Sporelementerne dækker: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Zn.
3279 UK Tumormarkør: Knogle-metabolismemarkører. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver, normal og
patologisk humant serum og urin.
3831 DE Nyresten. 2 udsendelser pr. år. 4 prøver
pulveriserede nyresten.
3489 UK Paroxystisk nocturn hæmoglobinuri. Der
bestemmes procentdel af PNH erythrocytter (total,
type II og type III) og procentdel af PNH leucocytter.
4 udsendelser pr. år. Urin fra patienter.
Laboratorier der tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå
ind på NEQAS' hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte.
Programmet skal dog stadig bestilles hos DEKS.
3499 SE Proteinanalyser i urin. 4 udsendelser pr. år.
Human urin.
Kvalitetssikringsprogrammer, Andet eller
ukendt system
3012 FI Almen klinisk biokemi, neonatal bilirubin.
Indvejet mængde bilirubin, stabiliseret med bovint
albumin. 4 udsendelser pr. år. 12 prøver a 1 mL.
Prøvemateriale leveres 4 gange om året: Januar 2 prøver, marts 3
prøver, juni 3 prøver og september 4 prøver. Laboratoriet analyserer
prøverne den anden sidste uge hver måned og indberetter resultaterne
umiddelbart derefter.
P(neonatal)-Bilirubin
3062 FI Proteiner i cerebrospinalvæske. 2
udsendelser pr. år. 1,8 mL human cerebrospinalvæske
og 1 mL humant serum.
3829 DE Ammoniak. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
1-3 mL serum eller flydende kontrol.
Cerebrospinalvæske: Albumin, IgG, total protein, IgG index. Serum:
Albumin, IgG.
3449 FI Ammonium ion. 3 udsendelser pr. år. 2-3
prøver.
Csv-Albumin
Csv-Immunglobulin G
Csv-Immunglobulin G/Albumin(IgG Index)
Csv-Protein
P-Albumin
P-Immunglobulin G
P-Ammonium
3235 FI Bilirubin, linearitet. 1 udsendelse pr. år. 3
prøver flydende materiale.
P-Bilirubiner
3063 FI Sedimentmorfologi, celleidentifikation.
Internetbaseret program med udsendelse af billeder. 4
udsendelser pr. år. 4 billeder af urin.
U-Partikeltype
3308 FI Blod i fæces. Til detektion af hæmoglobin. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5 mL fæces.
Til Klinisk Biokemiske laboratorier. Til Almen Praksis rekvireres
programnummer 3525 med en årlig udsendelse.
F-Hæmoglobin
3730 DK Spermatozoer. Morfologisk karakterisering
samt bestemmelse af vitalitet. 1 udsendelse pr. år. 4
prøver, 1 video/DVD og udstrygningspræparater.
Fra ESHRE. Nu delt op på 2 programmer, se også program 3060 DK.
3060 DK Spermatozoer. Kontrol af tælling. 1
udsendelse pr. år. 4-5 prøver sperma.
Nu delt op på 2 programmer, se også program 3730 DK.
Sperm-Spermatozoa
Sperm-Spermatozoa; morfologi
Sperm-Spermatozo-motilitet
______________________________________________________________________________________________________________
40
Klinisk Biokemi
3014 FI Blodgas- og ionkontrol. Oxygen- og
carbondioxid. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 2,5 mL
ekvilibreret bufferopløsning tilsat bovint albumin.
3823 NL Koagulation: Hæmostase. Elektronisk
undersøgelse. Inkluderer præ- og postanalytiske
aspekter.
Kun resultatrapportering via internet.
Pilotstudie.
P-Calcium-ion(frit)
P-Carbondioxid
P-Chlorid
P-Glucose
P-Hydrogen-ion
P-Kalium-ion
P-Lactat
P-Magnesium-ion
P-Natrium-ion
P-Oxygen
3820 NL Koagulation: Postanalytisk
trombocytfunktion. Elektronisk undersøgelse. 2
udsendelser pr. år.
3488 UK Leukocytkoncentration. Lavt
leukocytniveau. 6 udsendelser pr. år. 6 prøver 3
fuldblodsprøver og 3 thrombocytprøver.
3844 SE Calprotectin. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver
ekstraheret fæces.
3845 UK Cholinesterase Investigations. 6 udsendelser
pr. år. 3 prøver.
3841 SE Ekkokardiografi. I EQA-programmet indgår
emnerne teknik, patofysiologi og medicin i relation til
digitaliserede billedsekvenser af ultralydundersøgelse
af hjertet og en sygehistorie. 2 udsendelser pr. år.
Der kan afgives op til 5 svar.
3843 DK Elektrokardiografi, EKG. Teknisk og klinisk
fortolkning af udskrifter. 2 udsendelser pr. år. 6
autentiske patient-EKGer.
Gratis pilotudsendelse i 2011.
3739 NO EQA-program for post-analytisk
automatiseret hæmatologi. Materialet er et
hæmatologisk "plot", en kort sygehistorie og et
spørgeskema, som vil være tilgængeligt på internettet.
1 udsendelse pr. år. Elektronisk.
3708 DK Flowcytometri. Vurdering af cytometrets
pålidelighed ud fra CV og MFI målt i FL1, FL2, FL3,
FL4. 6 udsendelser pr. år. 1 prøve a 0,5 mL
fluorescerende beads.
Ønsker man selv at købe sine beads og deltage i databehandlingen så
bestil program 3826 DK i stedet.
3468 DE Genetik: DNA sekventering. 2 udsendelser
pr. år.
Oplys princip: "Flow Cytometri" eller "Nageotte". Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
3051 FI Leukocyttype; differentialtælling og
cellemorfologi. Egnet både til mikroskopi og
Cellavision. 2 udsendelser pr. år. 2-3 ufarvede og
farvede (May Grünwald - Giemsa-farvning)
udstygningspræparater + sygehistorier.
Diagnosen bliver publiceret på www.labquality.fi 5 dage efter
deadline. Den endelige rapport inkluderer billeder af de forventede
fund.
B-Erythrocytter morfologi
B-Leukocyttype
3861 UK Narkotika i sputum. 4 udsendelser pr. år. 3
prøver spyt.
3819 UK Paraneoplastiske antistoffer. 6 udsendelser
pr. år.
3730 DK Spermatozoer. Morfologisk karakterisering
samt bestemmelse af vitalitet. 1 udsendelse pr. år. 4
prøver, 1 video/DVD og udstrygningspræparater.
Fra ESHRE. Nu delt op på 2 programmer, se også program 3060 DK.
3798 UK Svedtest. Natrium, klorid, ledningsevne og
fortolkning. 12 udsendelser pr. år.
Sved-Chlorid
Sved-Natrium-ion
3783 CA Toxikologi: Sporelementer i hår, blod, serum
og urin.
Sporelementerne dækker: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Zn.
Bestilles inden 22. november 2010.
3750 UK Hormoner: Steroider. Separate prøver for
hver komponent. 12 udsendelser pr. år.
3395 FI Hæmoxymetri. FO2Hb, FCOHb, FMetHb,
cHb, sO2. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver tørstof, der
hver skal rekonstitueres med vand til 0,5 mL.
Oplys type apparatur.
3818 UK Interferon-gamma release-assay. 6
udsendelser pr. år.
______________________________________________________________________________________________________________
41
Human molekylærbiologi
Referencematerialer
3762 UK Genetik: DNA sekvensering. SEQ. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret og/eller flydendeDNA (i
TE).
1587 US Fragile X Human DNA Triplet Repeat
Standard. SRM 2399.
3825 US Genetik: NIST har fremstillet et meget stort
antal referencematerialer til genetiske undersøgelser.
Kontakt DEKS hvis du har brug for et
referencemateriale.
Kvalitetssikringsprogrammer
SEQ-10-FULL og SEQ-10-QUAL. Kun egnet til Sanger
sekventerings teknikker.
3468 DE Genetik: DNA sekventering. 2 udsendelser
pr. år.
Bestilles inden 22. november 2010.
3754 UK Genetik: Familiær bryst cancer. Mutation i
BRCA1 og BRCA2 gener. Biologisk og klinisk
fortolkning. Kun anvendelig til PCR metoder. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
3254 UK Anti-nukleære antistoffer. Kvalitativ og
kvantitativ identifikation af ANA/anti-DNA. 6
udsendelser pr. år. 2 prøver normal og patologisk
humant serum.
Vurdering af genotyping, og biologisk- og klinisk tolkning.
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Nucleolus-antistof
3002 DK Fotometrikontrol: ELISA-plade gråfilter.
Cirkulation. 1 udsendelse pr. år.
Denne gråfilterplade har certificerede targetværdier for absorbansen.
3807 UK Genetik: Arvelig brystkræft. BRCA.
Mutationer i BRCA1 and BRCA2 generne. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
3817 UK Genetik: Fragile X syndrome. Mutationer i
FRAXA genet. Beregnet til laboratorier der udfører
PCR og 'Southern blotting'. 1 udsendelse pr. år. 2
prøver frysetørret DNA (FRAX-10-PRESCREEN)
eller flydende DNA (FRAX-10-FULL).
3483 UK Genetik: Genetiske metoder.
Kun til vurdering af genotyping og biologisktolkning.
3815 UK Genetik: Congenital adrenal hyperplasia.
CAH. Mutationer i: CYP21A2 gene. 1 udsendelse pr.
år. Frysetørret DNA.
3171 SE Genetik: DNA analyser. 2 udsendelser pr. år.
Flere prøver fuldblod og ekstraheret DNA.
Apolipoprotein E genotype, hæmochromatose c.187C>G; c.845G>A,
koagulationsfaktor 2 g.20210G>A, koagulationsfaktor 5 c.1691G>A,
laktasegen g.-13910C>T og methylentetrahydrofolatreduktase
c.677C>T; c.1298A>C.
DNA-APOE-gen
DNA-F2-gen
DNA-F5-gen
DNA-HFE-gen
DNA-LCT 13910 C>T
DNA-MTHFR-gen
3770 DE Genetik: DNA analyser. HFE (H63D,
C282Y, S65C), LCT c-13910t, NOD2 (R720W,
G908R, L1007fins C). 2 udsendelser pr. år.
Sæt E. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3717 DE Genetik: DNA analyser. TPMT, Cyp2D6,
Cyp2C8 (K399R), Cyp2C9 *2/*3, UGT1a1(*28),
DPD Exon 14 skipping. 2 udsendelser pr. år.
Sæt D. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3824 DE Genetik: DNA analyser. K-Ras: Codon
12/13/61. 2 udsendelser pr. år.
Sæt G. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3718 SE Genetik: DNA sekvensanalyse. 2
udsendelser pr. år. Patientlignende prøver og
ekstraheret DNA.
DEKS tilbyder følgende undersøgelser i samarbejde med DGKL,
ÖQUASTA, ECAT, LABQUALITY, INSTAND, EMQN,
Bv.Med.Gen.,UKNEQAS, ETNCF, IEQA-ISS OG RCPA.
Undersøgelserne repræsenterer samtlige europæiske EQAorganisationers udbud.
DNA-ACE(Angiotensin I Converting Enzyme)
DNA-alfa/beta-Thalassaemia
DNA-alpha-1-antitrypsin (PiM, PiS, PiZ)
DNA-alpha-1-proteinase-inhibitor (M/S/Z)
DNA-Apolipoprotein E (ApoE): E2/E3/E4
DNA-Azoospermia (AZF/DAZ)
DNA-Breast/ovarian cancer familial (BRCA1, BRCA2)
DNA-CETP (Cholesterylester transport protein)
DNA-Charcot-Marie-Tooth Disease (CMT)
DNA-Cyp2D6 (Cytochrom p450 2D6 Enzyme)
DNA-Cystic Fibrosis (CF)
DNA-Duchenne Muscular Dystrophy (DMD/BMD)
DNA-Factor V Leiden
DNA-Factor XIII
DNA-Familial Adenomatous polyposis colon cancer (APC)
DNA-Fragile X syndrome (FRAX)
DNA-Friedreich Ataxia (FRDA)
DNA-GP IIIa (Glycoprotein IIIa)
DNA-Hereditary Haemochromatosis (HFE)
DNA-Hereditary non-polyposis coli (HNPCC)
DNA-Huntington Disease (HD)
DNA-Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR)
DNA-Mitochondrial disorders
DNA-Morbus Wilson: Cu-Transporter-Protein ATP7B
(H1069Q)
DNA-Myotonic Dystrophy (DM)
DNA-PAI-1 (Plasminogen activator inhibitor)
DNA-Phenylketonuria (PKU)
DNA-Prader-Willi/Angelman syndromes (PWAS)
DNA-Retinoblastoma (RB)
DNA-Spinal Muscular Atrophy (SMA)
DNA-Spinocerebellar Ataxia (SCA´s)
DNA-TPMT (Thiopurin S-Methyltransferase)
DNA-UDP-Glucuronosyltransferase 1 (UGT-1A)
______________________________________________________________________________________________________________
42
Human molekylærbiologi
3757 UK Genetik: Hereditær non-polypose colorektal
cancer. Mutationer i MSH2 ogd MLH1 generne. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
3860 UK Genetik: HLA DNA typebestemmelse, høj. 2
udsendelser pr. år. 5 prøver a 10 mL CPD blod.
Program 3788 UK er udgået og nu erstattet af programmerne 3859
UK og 3860 UK.
3859 UK Genetik: HLA DNA typebestemmelse, lav. 2
udsendelser pr. år. 5 prøver a 10 mL CPD blod.
Program 3788 UK er udgået og nu erstattet af programmerne 3859
UK og 3860 UK.
3743 UK Genetik: Hæmatologiske sygdomme. BCRABL og AML, identifikation af fusionsgener (t(8;21),
t(15;17), inv(16)). 2 udsendelser pr. år. Frysetørrede
lymfocytter.
3740 UK Genetik: Hæmatologiske sygdomme. V617
JAK2 mutationsanalyse. 2 udsendelser pr. år.
Frysetørrede lymfocytter.
3741 UK Genetik: Hæmatologiske sygdomme. BCRABL mutationsanalyse, kvantitativ. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørrede lymfocytter.
3741 UK Genetik: Hæmatologiske sygdomme. BCRABL mutationsanalyse, kvantitativ. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørrede lymfocytter.
3006 FI Genetik: Kromosomstudier. En serie
metafase billeder af dyrkede lymfocytter som deler sig.
1 udsendelse pr. år. 2 jpg filer af perifert blod fra to
forskellige personer.
Antallet af deltagere er begrænset. Ordrer registreres i kronologisk
rækkefølge. Deltagelse kun via internet. Udsendelsen præsenteres på
Labqualitys hjemmeside. Deltageren åbner "Participant services
channel" ved at benytte sit individuelle password.
3240 FI Genetik: Molekylær cytogenetik.
Fluorescence-in-situ-hybridization (FISH) med locuseller chromosom-specifikke prober. 1 udsendelse pr.
år. 1 prøve lymfocytsuspension i fiksermiddel.
3761 UK Genetik: Von Hippel Lindau syndrome.
Mutation i VHL gen. Kun anvendelig til PCR metoder.
1 udsendelse pr. år. 3 frysetørrede DNA prøver og
sygehistorier.
3756 UK Koagulation: Arvelig Hæmokromatose.
Mutationer i HFE genet. 1 udsendelse pr. år.
Frysetørret DNA.
Kun egnet til PCR baserede teknikker.
3163 DE Koagulation: DNA analyser. FXIII V34L,
GPIIIa, ßFib g-455a, VKORC1 (g-1639a/c1173t),
FXII c46t, FV H1299R. 2 udsendelser pr. år.
Sæt B. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
DNA-ACE I/D
DNA-alfa-1-Proteinase inhibitor
DNA-APOE-gen
DNA-Apolipoprotein B-100
DNA-CETP-gen
DNA-HFE-gen
3164 DE Koagulation: DNA analyser. a1 PI, Apo E,
Apo B100, ACE, CETP. 2 udsendelser pr. år.
Sæt C. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
DNA-CYP2D6-gen
DNA-TPMT(Thiopurin-S-Methyltransferase)
DNA-UGT-1A
3771 DE Koagulation: DNA analyser. M. Wilson
ATP7B-C3207 A, FSAP (Marburg-I), ITGA2 Gplalla
C807T. 2 udsendelser pr. år.
Sæt F. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3162 DE Koagulation: DNA analyser. FV-Leiden,
Prothrombin, MTHFR (C677T, A1298C), PAI-1 4g5g.
2 udsendelser pr. år.
Sæt A. Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
DNA-F2-gen
DNA-F5-gen
DNA-Factor XIII
DNA-ITGA2B-gen
DNA-MTHFR-gen
DNA-Plasminogen-Aktivator Inhibitor 1
3411 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Herpes simplex virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 12
prøver a 1,0 mL frysetørret viruskultur.
3814 UK Genetik: Monogen diabetes undersøgelse.
Mutationer i: GCK, HNF1A, HFN1B og HNF4A. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
3755 UK Genetik: Multiple Endocrine Neoplasia Type
2. MEN2. Mutationer i RET proto-oncogenet. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3758 UK Genetik: Mutationsskanning. MSCAN. 1
udsendelse pr. år. Frysetørret DNA.
Egnet til alle DNA baserede mutationsskannings teknikker undtaget
HRMCA, MCA og TGCE.
3768 AU Genetik: Thalassaemia beta / Thalassaemia
alpha. 1 udsendelse pr. år. RNA- og DNA-prøver.
______________________________________________________________________________________________________________
43
Klinisk Immunologi
Kvalitetssikringsprogrammer
3268 UK Cøliaki antistoffer. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
3271 UK Abe antistoffer. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal og patologisk humant serum.
3266 UK Acetylcholinreceptor-antistof. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Acetylcholinreceptor-antistof
P-Endomysium-antistof
P-Gliadin-antistof(IgA)
P-Gliadin-antistof(IgG)
P-Transglutaminase-antistof(IgA)
3826 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+, CD55+,CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
3265 UK ANCA/anti-GBM. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Glomerulus basal membran-antistof
P-Myeloperoxidase-antistof
P-Neutrophilocytcytoplasma-antistof
P-Proteinase 3-antistof
Programmet inkluderer gratis deltagelse i databehandlingen af
program 3708 DK, men man skal selv købe sine beads, da man ikke
modtager prøver med beads fra DEKS. Det er kun databehandlingen
man kan deltage i.
3099 FI Antiglobulintest, direkte. Reaktionsstyrker
og fortolkning. 3 udsendelser pr. år. Prøver + 2
eksempler.
Ercs-Complement+Immunglobulin(Coombs test, Direkte
antiglobulin test)
3264 UK Anti-nukleære antistoffer. ANA/antiDNA/ENA. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver normal eller
patologisk humant serum.
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Ekstraherbar nukleærantigen-antistof
P-Nucleolus-antistof
3263 UK Anæmi, perniciøs, antistoffer. 6 udsendelser
pr. år. 1 prøve normal eller patologisk humant serum.
3278 UK Beta-2-Microglobulin. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-beta-2-Microglobulin
3069 UK Blodtypeserologi. Antistofscreening og
identifikation. 10 udsendelser pr. år. Serum samt
erytrocytsuspension.
3709 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+ CD55+ CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
3708 DK Flowcytometri. Vurdering af cytometrets
pålidelighed ud fra CV og MFI målt i FL1, FL2, FL3,
FL4. 6 udsendelser pr. år. 1 prøve a 0,5 mL
fluorescerende beads.
Ønsker man selv at købe sine beads og deltage i databehandlingen så
bestil program 3826 DK i stedet.
3832 UK Flowcytometri. Minimal residual sygdom.
MRS efter akut lymfoblastær leukæmi. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver, 1 diagnostisk og 2 opfølgende
stabiliseret fuldblod.
3253 DK Frit hæmoglobin. 2 udsendelser pr. år. 2
prøver a 1 mL supernatant fra SAG-M blod eller
plasma.
Serumprøver bestående af defibrineret plasma samt erythrocytter
suspenderet i et medium indeholdende antibiotika.
P-Hæmoglobin
Ercs-Erythrocyt-antigen(AB0- og rhesus(D) blodtypebest,)
P-Erythrocyt-antistof
P-Erythrocytforlig
3190 UK Føto-maternal blødning. Kvantificering ved
flowcytometri (screening inkluderet). 4 udsendelser pr.
år. 3 prøver navlestrengsceller i CPD eller EDTA
blandet med modne celler i CPD. Lejlighedsvis
ufikserede slides.
3068 UK Blodtypeserologi. A BO/RhD gruppering,
antistofscreening og identifikation. Forlig. 4
udsendelser pr. år. Serum samt erytrocytsuspension.
Serumprøver bestående af defibrineret plasma samt erythrocytter
suspenderet i et medium indeholdende antibiotika.
3468 DE Genetik: DNA sekventering. 2 udsendelser
pr. år.
Ercs-Erythrocyt-antigen(AB0- og rhesus(D) blodtypebest,)
P-Erythrocyt-antistof
P-Erythrocytforlig
Bestilles inden 22. november 2010.
3860 UK Genetik: HLA DNA typebestemmelse, høj. 2
udsendelser pr. år. 5 prøver a 10 mL CPD blod.
3280 UK Complement C1-esteraseinhibitor og
complementaktivitet. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver
frysetørret humant serum.
Program 3788 UK er udgået og nu erstattet af programmerne 3859
UK og 3860 UK.
P-Complement C1-esteraseinhibitor
P-Complement C3
P-Complement C4
3859 UK Genetik: HLA DNA typebestemmelse, lav. 2
udsendelser pr. år. 5 prøver a 10 mL CPD blod.
Program 3788 UK er udgået og nu erstattet af programmerne 3859
UK og 3860 UK.
3715 UK HLA-B27 identifikation. 5 udsendelser pr.
år. 2 prøver a 5 mL CPD blod.
______________________________________________________________________________________________________________
44
Klinisk Immunologi
3818 UK Interferon-gamma release-assay. 6
udsendelser pr. år.
3827 UK Intrinsic faktor-antistof. 4 udsendelser pr. år.
2 prøver humant serum.
3849 NL Koagulation: Fibrinolyseparametre I,
plasminogen og antiplasmin. 4 udsendelser pr. år.
Frysetørret humant plasma.
Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3849
NL og 3850 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3850 NL Koagulation: Fibrinolyseparametre II, PAI-1
og t-PA. 4 udsendelser pr. år. Frysetørret humant
plasma.
Program 3773 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3849
NL og 3850 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3848 NL Koagulation: Heparin-induceret
trombocytopeni, aktivitet. 2 udsendelser pr. år.
Frysetørret plasma.
Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3847
NL og 3848 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3847 NL Koagulation: Heparin-induceret
trombocytopeni, immunologisk test. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørret plasma.
Program 3734 NL er lukket og nu delt op i to nye programmer: 3847
NL og 3848 NL.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3851 NL Koagulation: Heparinmonitorering (anti-Xa),
ufraktioneret. 4 udsendelser pr. år. Frysetørret humant
plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3852 NL Koagulation: Heparinmonitorering, (anti-Xa)
lav-molekylært. 4 udsendelser pr. år.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3732 NL Koagulation: Koagulationsfaktor VIIIantistof. Cirkulerende antikoagulans. 2 udsendelser pr.
år. Frysetørret plasma.
Oplys venligst den ønskede indberetningsform.
3262 UK Kronisk hepatitis antistoffer. 6 udsendelser
pr. år. 1 prøve normal eller patologisk humant serum.
3487 UK Leukocytimmunofænotypning: CD34 +
stamcellekvantitering. Leukocyt
immunophenotypning. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
stabiliseret perifert blod.
Indberetning og resultatrapportering via Internet. Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
3486 UK Leukocytimmunofænotypning: Immun
monitorering. Undersøgelse af CD3, CD4, CD8 &
CD19 lymfocytter. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
stabiliset blod.
Indberetning og resultatrapportering via Internet.
Laboratorier der tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå
ind på NEQAS' hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte.
Programmet skal dog stadig bestilles hos DEKS.
3488 UK Leukocytkoncentration. Lavt
leukocytniveau. 6 udsendelser pr. år. 6 prøver 3
fuldblodsprøver og 3 thrombocytprøver.
Oplys princip: "Flow Cytometri" eller "Nageotte". Laboratorier der
tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå ind på NEQAS'
hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte. Programmet skal
dog stadig bestilles hos DEKS.
3819 UK Paraneoplastiske antistoffer. 6 udsendelser
pr. år.
3489 UK Paroxystisk nocturn hæmoglobinuri. Der
bestemmes procentdel af PNH erythrocytter (total,
type II og type III) og procentdel af PNH leucocytter.
4 udsendelser pr. år. Urin fra patienter.
Laboratorier der tidligere har deltaget i dette program, skal selv gå
ind på NEQAS' hjemmeside og bekræfte at de gerne vil fortsætte.
Programmet skal dog stadig bestilles hos DEKS.
3255 UK Phospholipid antistoffer. Diagnose af
autoimmun sygdom. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver
normal og patologisk humant serum.
P-beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgG)
P-beta-2-Glycoprotein I-antistof(IgM)
P-Cardiolipin-antistof(IgG)
P-Cardiolipin-antistof(IgM)
P-Phosphatidylserin-antistof(IgG)
P-Phosphatidylserin-antistof(IgM)
3260 UK Rheumafaktorer. 6 udsendelser pr. år. 5
prøver normal eller patologisk humant serum.
P-Rheumafaktor
3258 SE Kvalitativ antistofidentifikation. Til
identifikation af klinisk relevante irregulære
erythrocytantistoffer. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve
humant plasma og erythrocytter.
3261 UK Thyroid-peroxidase-antistof. Anti-TPO. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve normal eller patologisk
humant serum.
3259 SE Kvantificering af erytrocyt-antistoffer.
Manuel titrering. Anti-D (mg/L) og erythrocytantistoffer (titer). 1 udsendelse pr. år. Humant plasma.
3466 DK Trombocytsuspensioner. Fremstillet ved
fraktionering og leukocytdepletering. 2 udsendelser pr.
år. 1 prøve a 30 mL trombocytter fra donorblod.
P-Thyroid-peroxidase-antistof
Analyseparametre: Thrombocytter, leukocytter, pH, swirling og
rødfarve.
3279 UK Tumormarkør: Knogle-metabolismemarkører. 6 udsendelser pr. år. 2 prøver, normal og
patologisk humant serum og urin.
______________________________________________________________________________________________________________
45
Klinisk Immunologi
3126 FI Virologi: Hepatitis A virus antistoffer. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,7 mL plasma, flydende.
Kun deltagelse via internet.
P-Hepatitis A virus-antistof
P-Hepatitis A virus-antistof(IgM)
3073 UK Virologi: Hepatitis B virus s-antistof. HBV:
Detektion og kvantificering af HBs Ab. 3 udsendelser
pr. år. 6 prøver humant serum.
P-Hepatitis B virus s-antistof
3241 UK Virologi: Hepatitis screening. Diagnostisk
serologi. HAV IgM, CMV IgM, akut EBV. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver humant serum.
P-Cytomegalovirus-antistof(IgM)
P-Epstein-Barr virus
P-Hepatitis A virus-antistof(IgM)
3201 SE Virologi: HIV 1 & 2 & HTLV I & II.
Konfirmatorisk test. 1 udsendelse pr. år. 6 prøver a 1
mL humant serum eller plasma.
P-HTLV type I+II-antistof
P-Human immundefektvirus 1+2-antistof
3127 SE Virologi: Virusscreening. 1 udsendelse pr.
år. 6-8 prøver a 1 mL plasma eller serum.
P-Hepatitis B virus c-antistof
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis C virus-antistof
P-HTLV type I+II-antistof
P-Human immundefektvirus 1+2-antistof
3800 US Viskositet. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a
10 mL serum.
______________________________________________________________________________________________________________
46
Klinisk Mikrobiologi
Kontrolmaterialer
2024 UK Virologi: Anti-HBs, QC 1. 4 mL humant
plasma.
2030 UK Anti-CMV, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Hepatitis B virus s-antistof
P-Cytomegalovirus-antistof
2061 UK Anti-HAV IgM, QC 2. 1 mL humant plasma.
P-Hepatitis A virus-antistof(IgM)
2035 UK Anti-HAV, total, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Hepatitis A virus-antistof
2027 UK Anti-HCV, QC 1. 4 mL humant plasma.
2025 UK Virologi: HBs Ag, QC 1. 4 mL humant
plasma.
P-Hepatitis B virus s-antigen
2026 UK Virologi: HBs Ag, QC 2. 4 mL humant
plasma.
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis C virus-antistof
2049 UK Virologi: HIV-1 p24 Antigen, QC 1. 4 mL
humant plasma.
2018 UK Anti-HIV-1, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Human immundefektvirus 1-antistof
P-Human immundefektvirus 1(Ag;p24)
2019 UK Anti-HIV-1, QC 2. 4 mL humant plasma.
2050 UK Virologi: HIV-1 p24 Antigen, QC 2. 4 mL
humant plasma.
P-Human immundefektvirus 1-antistof
P-Human immundefektvirus 1(Ag;p24)
2020 UK Anti-HIV-1, QC 3. 4 mL humant plasma.
1598 UK Virologi: HTLV-1 antistof, "Monitor prøve".
3 mL stabiliseret humant serum.
P-Human immundefektvirus 1-antistof
2047 UK Anti-HIV-1, QC 5. 4 mL humant plasma.
CE-mærket.
P-Human immundefektvirus 1-antistof
3157 NL Virologi: Virus screening. HBs Ag, HCV
Ab, HIV-1/2 Ab, HTLV I/II Ab. 10 prøver a 5 mL
flydende humant serum.
2022 UK Anti-HIV-2, QC 2. 4 mL humant plasma.
P-Human immundefektvirus 2-antistof
10 forskellige paneler. Spørg DEKS efter hvilken.
2023 UK Anti-HIV-2, QC 3. 4 mL humant plasma.
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis C virus-antistof
P-HTLV type I-antistof+HTLV type II-antistof
P-Human immundefektvirus-antistof
P-Human immundefektvirus 2-antistof
2066 UK Anti-HSV 1, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Herpes simplexvirus 1-antistof
Kvalitetssikringsprogrammer, Blod
2060 UK Anti-HSV2, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Herpes simplexvirus 2-antistof
2059 UK Anti-Syphilis, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Standard Test Syfilis
2065 UK Anti-Syphilis, QC 2. 4 mL humant plasma.
P-Standard Test Syfilis
2058 UK Anti-VZV, QC 1. 4 mL humant plasma.
P-Varicella-zostervirus-antistof
2077 UK Negativt kvalitetskontrolserum, QC1. 4 mL
humant plasma.
2038 UK Virologi: Anti-HBc IgM, QC 1. 1 ml humant
plasma.
P-Hepatitis B virus c-antistof(IgM)
3080 UK Bakteriologi: Antibiotikabestemmelse i
serum. 12 udsendelser pr. år. 1-7 prøver a 0,5-1,0 mL
serum.
Oplys de ønskede antibiotika ved bestilling.
P-Amikacin
P-Flucytosin
P-Gentamicin
P-Netilmicin
P-Teicoplanin
P-Tobramycin
P-Vancomycin
3088 FI Bakteriologi: Antistreptolysintiter. AST.
Kvalitativ og kvantitativ. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver
a 0,4 mL flydende humant serum.
P-Streptolysin O-antistof(Antistreptolysintiter)
3203 SE Bakteriologi: Blod-dyrkning. detektion og
identifikation af bakterier og gær. 4 udsendelser pr. år.
2 frysetørrede prøver blod.
2036 UK Virologi: Anti-HBc, total, QC 1. 4 mL
humant plasma.
P-Hepatitis B virus c-antistof
3197 FI Bakteriologi: Bloddyrkning, identifikation
og resistens. Kort sygehistorie medfølger. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver frysetørret materiale.
2094 UK Virologi: Anti-HBc, total, QC 2. 4 mL
humant plasma.
B-Bacterium+fungus(Bloddyrkning, identifikation og
resistens)
2028 UK Virologi: Anti-HBe, QC 1. 4 mL humant
plasma.
P-Hepatitis B virus e-antistof
______________________________________________________________________________________________________________
47
Klinisk Mikrobiologi
3810 FI Bakteriologi: Bloddyrkning, screening. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver frysetørret blodkultur.
3493 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Cytomegalovirus. 'Dried Blood Spot'. 1 udsendelse pr.
år. 1 prøve viruskultur / klinisk materiale.
Præliminær identifikation ved Gram-farvning.
Kvalitativ analyse.
3180 SE Bakteriologi: Borrelia antistoffer. 1
udsendelse pr. år. 4 prøver serum.
3405 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis B virus DNA. 2 udsendelser pr. år. 8 prøver a
1,2 mL frossen plasma.
P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgG)
P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgM)
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3206 SE Bakteriologi: Borrelia antistoffer. 1
udsendelse pr. år. 4 prøver a 0,1 mL humant serum.
3406 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis C virus RNA. 2 udsendelser pr. år. 8 prøver a
1, 2 mL frossen plasma.
P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgG)
P-Borrelia burgdorferi-antistof(IgM)
3725 FI Bakteriologi: Borrelia burgdorferi. 4
udsendelser pr. år. 2-3 prøver a 0,5 mL flydende
humant serum.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3307 FI Bakteriologi: Chlamydophila pneumoniae
antistoffer. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,4 mL
flydende humant serum.
3409 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis C virus genotype. 1 udsendelse pr. år. 8
prøver a 1,2 mL frossen plasma.
Typebestemmelse. Panelet passer til majoriteten af sekventeringsog/eller sekvensmutationsdetektionsteknikker.
P-Chlamydia pneumoniae-antistof
P-Chlamydia pneumoniae-antistof(IgA)
P-Chlamydia pneumoniae-antistof(IgG)
P-Chlamydia pneumoniae-antistof(IgM)
3174 FI Bakteriologi: Enteropatogener antistoffer.
Salmonella og yersinia. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
0,6 mL flydende humant serum.
P-Salmonella-antistof
P-Yersinia-antistof
3082 FI Bakteriologi: Gram farvning, kolonier.
Farvning og mikroskopi. 4 udsendelser pr. år. 3
udstrygningspræparater med mikrobesuspensioner.
3151 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis C RNA. Påvisning med PCR. 2 udsendelser
pr. år. 2 prøver frysetørret humant plasma.
P-Hepatitis C virus(RNA)
3312 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis B DNA. Kvantitativ bestemmelse. 2
udsendelser pr. år. 4 prøver frysetørret humant serum.
3007 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
HIV-1 RNA kvantificering. 3 udsendelser pr. år. 2
prøver frysetørret humant plasma.
3089 FI Bakteriologi: Helicobacter pylori antistoffer.
IgM & IgA. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,6 mL.
P-Helicobacter pylori-antistof(IgA)
P-Helicobacter pylori-antistof(IgM)
3097 UK Bakteriologi: Syfilis antistoffer. 2
udsendelser pr. år. 6 prøver humant serum.
P-Human immundefektvirus 1(RNA)
3407 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
HIV-1 RNA. 2 udsendelser pr. år. 8 prøver a 1,2 mL
frossen plasma.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
P-Treponema pallidum-antistof
3863 UK Bakteriologi: Tetanus antistoffer. 6
udsendelser pr. år.
3425 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Influenza A & B. IV RNA. Til detektion og
kvantificering. 1 udsendelse pr. år. Cirka 8 prøver.
3210 SE Chlamydophila pneumoniae antistoffer. Til
diagnostik af Chlamydophila pneumonia infektion,
IgG og IgM. 1 udsendelse pr. år. 5-6 prøver.
3833 SE Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Influenza A og B. 1 udsendelse pr. år. 10 prøver.
3855 SE Helicobacter pylori antistoffer. Diagnostik af
Helicobacter pylori infektion. 1 udsendelse pr. år. 4-5
prøver a ca. 0,2 mL serum.
3421 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Toxoplasma gondii DNA. 1 udsendelse
pr. år. 6 prøver a 1 mL frysetørret T. gondiikultur i
amnionvæske eller plasma.
Kvalitativ analyse.
Forskellige fortyndinger af influenza A (pH1, H1 og H3) samt B
(Victoria og Yagamata-lignende stammer) til påvisning af RNA-virus
med molekylærbiologisk teknologi.
3419 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
JC og BK virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 8-12 prøver
a 1 mL frysetørret pseudospinalvæske eller plasma.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
3418 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Parvovirus B-19(DNA). 1 udsendelse pr. år. 8-10
prøver a 1,2 mL frossent plasma.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
______________________________________________________________________________________________________________
48
Klinisk Mikrobiologi
3767 FI Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Tick-borne encephalitis virus, antistoffer. Kort
sygehistorie medfølger. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a
0,5 mL humant serum eller plasma.
3111 FI Virologi: Cytomegalovirus antistoffer. IgG,
IgM, og total antistoffer. IgG aviditet og klinisk
fortolkning. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,7 ml
flydende humant serum.
CMV. Kun deltagelse via internet.
P-TBE-antistof
P-TBE-Antistof(IgG)
P-TBE-Antistof(IgM)
3838 UK Parasitologi og svampe: Malaria hurtigtest. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver lysat.
3398 UK Parasitologi og svampe: Parasitserologi.
Schistosoma, amøber, hydatid, toxocara og
strongyloides antistoffer. 4 udsendelser pr. år. 6 prøver
humant serum.
P-Echinococcus granulosus(hydatid)-antistof
P-Entamoeba histolytica-antistof
P-Schistosoma-antistof
P-Strongyloides-antistof
P-Toxocara-antistof
3145 FI Parasitologi og svampe: Parasitter i blod.
Giemsa farvede præparater.Screening og identifikation
af malaria plasmodium og andre blodparasitter. Kort
sygehistorie medfølger. 4 udsendelser pr. år. 2 eller 4
blodudstrygningspraparater.
3112 UK Parasitologi og svampe: Parasitter i blod. 8
udsendelser pr. år. 1 prøve, farvede præparater fra blod
og knoglemarv samt farvede "tissue dabs".
3115 FI Parasitologi og svampe: Toxoplasma
antistoffer. IgA, IgG, og IgM antistoffer, aviditet og
klinisk fortolkning. Kort sygehistorie medfølger. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,7 mL humant serum
eller plasma.
P-Cytomegalovirus-antistof
P-Cytomegalovirus-antistof(IgA)
P-Cytomegalovirus-antistof(IgG)
P-Cytomegalovirus-antistof(IgM)
3226 SE Virologi: Cytomegalovirus- og Epstein-Barr
virus antistoffer. 1 udsendelse pr. år. 5 prøver a 0,3 mL
humant serum.
P-Cytomegalovirus-antistof(IgA)
P-Cytomegalovirus-antistof(IgM)
P-Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgA)
P-Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgG)
P-Epstein-Barr virus capsid-antistof(IgM)
P-Epstein-Barr virus early-antigen-antistof(IgG)
P-Epstein-Barr virus early-antigen-antistof(IgM)
P-Epstein-Barr virus nukleær-antistof(IgG)
3036 FI Virologi: EBV mononucleose antistoffer.
EBNAAb, EBVAb, EBVAbG, EBVAbM, EBVAvi,
MonAb heterofile og specifikke antistoffer og
fortolkning. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 1,5 mL
humant serum eller plasma.
P-Epstein-Barr virus-antistof
3316 FI Virologi: Epstein-Barr virus-antistoffer,
mononukleose. EBV nukleær-antistof(IgG), EBV Ab,
EBV IgG, EBV IgM, EBV Avi, MonAb, heterofile og
specifikke antistoffer og fortolkning. 4 udsendelser pr.
år. 0,5 mL humant serum eller plasma.
P-Epstein-Barr virus-antistof
3864 UK Virologi: H.Influenza antistoffer. 6
udsendelser pr. år. Serum.
Kun deltagelse via internet.
P-Toxoplasma-antistof(IgA)
P-Toxoplasma-antistof(IgG)
P-Toxoplasma-antistof(IgM)
3126 FI Virologi: Hepatitis A virus antistoffer. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,7 mL plasma, flydende.
3114 UK Parasitologi og svampe: Toxoplasma IgG
antistoffer. 3 udsendelser pr. år. 6 prøver humant
serum.
Kun deltagelse via internet.
P-Hepatitis A virus-antistof
P-Hepatitis A virus-antistof(IgM)
3102 FI Virologi: Hepatitis B & C. HBcAb,
HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb (kvalitativ),
HBsAg, HCVAb, HCVAbCt og klinisk fortolkning. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 0,6 mL humant plasma.
P-Toxoplasma-antistof(IgG)
3116 UK Parasitologi og svampe: Toxoplasma IgM
antistoffer. 2 udsendelser pr. år. 4 prøver humant
serum.
P-Toxoplasma-antistof(IgM)
3865 UK Pneumokok antistoffer. 6 udsendelser pr. år.
Serum.
3396 UK Virologi: CMV DNA, kvantificering. Der er
tilsat CMV fra cellekulturer. 3 udsendelser pr. år. 2
prøver frysetørret humant plasma.
P-Hepatitis B virus c-antistof
P-Hepatitis B virus e-antigen
P-Hepatitis B virus e-antistof
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis B virus s-antistof
P-Hepatitis C virus-antistof
P-Hepatitis C virus-antistof(IgM)
______________________________________________________________________________________________________________
49
Klinisk Mikrobiologi
3299 FI Virologi: Hepatitis B & C. HBcAb,
HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb (kvalitativ),
HBsAg, HCVAb, HCVAbCt og klinisk fortolkning. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 1,2 mL humant plasma.
P-Hepatitis B virus c-antistof
P-Hepatitis B virus e-antigen
P-Hepatitis B virus e-antistof
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis B virus s-antistof
P-Hepatitis C virus-antistof
P-Hepatitis C virus-antistof(IgM)
3201 SE Virologi: HIV 1 & 2 & HTLV I & II.
Konfirmatorisk test. 1 udsendelse pr. år. 6 prøver a 1
mL humant serum eller plasma.
P-HTLV type I+II-antistof
P-Human immundefektvirus 1+2-antistof
3324 SE Virologi: HIV-antigen. Konfirmatorisk test.
Kombineres fortrinsvis med udsendelse af HIV/HTLV
diagnostik (3201 SE). 1 udsendelse pr. år. 2 prøver a 1
mL humant serum eller plasma.
3722 FI Virologi: Hepatitis B & C. HBcAb,
HBcAbM, HBeAb, HBeAg, HBsAb (kvalitativ),
HBsAg, HCVAb, HCVAbCt og klinisk fortolkning. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a 2,0 mL humant plasma.
3072 UK Virologi: Hepatitis B antigen og hepatitis B
antistofmarkører. HBV: HBs Ag og anti-HBc, HBeAg,
anti-HBe. 3 udsendelser pr. år. 6 prøver humant serum.
Analytes or Clinical Applications Covered.
3070 DK Virologi: HIV-antistoffer. 2 udsendelser pr.
år. 10 prøver humant serum.
Ekstra materiale kan bestilles på program 3371 DK.
P-Human immundefektvirus-antistof
3371 DK Ekstra materiale: HIV-antistoffer. Ekstra
prøvemateriale til program 3070 DK. 2 udsendelser pr.
år. 10 prøver humant serum.
Kun i forbindelse med bestilling af program 3070 DK.
3071 UK Virologi: HIV-antistoffer: HIV-1 & -2 Ab.
Detektion. 3 udsendelser pr. år. 6 prøver humant serum.
P-Hepatitis B virus c-antistof
P-Hepatitis B virus e-antigen
P-Hepatitis B virus e-antistof
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Human immundefektvirus 1+2-antistof
3073 UK Virologi: Hepatitis B virus s-antistof. HBV:
Detektion og kvantificering af HBs Ab. 3 udsendelser
pr. år. 6 prøver humant serum.
P-Hepatitis B virus s-antistof
3074 UK Virologi: Hepatitis C virus. HCV. Detektion
af HCV Ab. 3 udsendelser pr. år. 6 prøver humant
serum.
P-Hepatitis C virus-antistof
3110 UK Virologi: Immunitets screening. IgG antistof
mod HAV, CMV & VZV. 2 udsendelser pr. år. 6
prøver humant serum.
P-Cytomegalovirus-antistof(IgG)
P-Hepatitis A virus-antistof(IgG)
P-Varicella-zostervirus-antistof(IgG)
3231 SE Virologi: Morbillivirus antistoffer. 1
udsendelse pr. år. Ca. 5 prøver a 0,3 mL humant serum.
Til påvisning af aktuel eller overstået mæslingeinfektion eller
vaccination.
P-Morbillivirus-antistof(IgG)
P-Morbillivirus-antistof(IgM)
3241 UK Virologi: Hepatitis screening. Diagnostisk
serologi. HAV IgM, CMV IgM, akut EBV. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver humant serum.
P-Cytomegalovirus-antistof(IgM)
P-Epstein-Barr virus
P-Hepatitis A virus-antistof(IgM)
3195 FI Virologi: Herpes simplex virus 1+2,
antistoffer. Kort sygehistorie medfølger. HSVAb,
HSVIgG (kvalitativ og kvantitativ), HSVIgM,
HSV1IgG, HSV2IgG. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a
mindst 0,5 mL humant serum eller plasma.
Hver plasmaprøve stammer fra en human donor.
P-Herpes simplexvirus-antistof
3858 SE Virologi: Herpes Simplex Virus type 1 og 2
IgG antistoffer. påvisning af herpes simplex virus
(HSV) type 1 og 2 infektion. 1 udsendelse pr. år. 5-6
prøver serum.
P-Herpes simplexvirus 1-antistof
P-Herpes simplexvirus 2-antistof
3726 FI Virologi: Morbillivirus antistoffer.
Morbillivirus (mæslinger) IgG og IgM antistoffer samt
klinisk fortolkning. Hver plasmaprøve stammer fra en
enkelt, human donor. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a
mindst 0,5 mL humant plasma.
P-Morbillivirus-antistof(IgG)
P-Morbillivirus-antistof(IgM)
3766 FI Virologi: Mumps virus, antistoffer.
Fåresyge. S-MumpsAb, S-MumpsIgG, S-MumpsIgM
og klinisk fortolkning. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a
mindst 0,5 mL humant plasma.
Hver plasmaprøve stammer fra en enkel, human donor.
P-mumps-antistof
P-mumps-antistof(IgM)
3242 SE Virologi: Parotitisvirus-antistoffer. IgG og
IgM. 1 udsendelse pr. år. 5 prøver a 0,3 mL humant
serum.
P-Parotitisvirus-antistof(IgG)
P-Parotitisvirus-antistof(IgM)
______________________________________________________________________________________________________________
50
Klinisk Mikrobiologi
3228 FI Virologi: Parvovirus antistoffer. IgG, IgM
og total antistoffer, IgG aviditet og fortolkning. 4
udsendelser pr. år. 3 prøver a mindst 0,2 mL humant
serum.
3423 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Bordetella pertussis DNA. 1 udsendelse
pr. år. 12 prøver bakteriekultur.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
P-Parvovirus B-19-antistof
P-Parvovirus B-19-antistof(IgG)
P-Parvovirus B-19-antistof(IgM)
3229 SE Virologi: Parvo-virus B19 antistoffer. IgG &
IgM. 1 udsendelse pr. år. 4-6 prøver a 0,3 mL humant
serum.
P-Parvovirus B-19-antistof(IgG)
P-Parvovirus B-19-antistof(IgM)
3104 UK Virologi: Rubellavirus IgG antistoffer. 2
udsendelser pr. år. 6 prøver humant serum.
3736 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydia pneumoniae og mycoplasma
pneumoniae. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 0,5 mL
bakteriekultur.
Kvalitativ analyse.
3786 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Clostridium difficile DNA. 1 udsendelse
pr. år. 1 prøve a 1,0 mL bakteriekultur.
Kvalitativ analyse.
P-Rubellavirus-antistof(IgG)
3233 FI Virologi: Rubellavirus, antistoffer. IgG, IgM
og klinisk fortolkning. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a
mindst 0,5 mL flydende humant plasma fra en donor.
P-Rubellavirus-antistof(IgG)
P-Rubellavirus-antistof(IgM)
3135 FI Virologi: Varicella-zoster antistoffer. IgG og
IgM og sygehistorie. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver 0,5
mL serum.
P-Varicella-zostervirus-antistof
P-Varicella-zostervirus-antistof(IgG)
P-Varicella-zostervirus-antistof(IgM)
3420 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Legionella pneumophila DNA. 1
udsendelse pr. år. 10 prøver a 0,5 mL bakteriekultur.
Kvalitativ analyse.
3469 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 1,2 mL
kulturmedie.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
3731 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Meticillin resistent staphylococcus
aureus. 1 udsendelse pr. år. Kulturmedie.
Typebestemmelse.
3222 SE Virologi: Varicella-zoster-virus antistoffer.
IgG og IgM antistoffer. 1 udsendelse pr. år. 5-6 prøver
a 0,3 mL humant serum.
3414 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Mycobacterium tuberculosis DNA. 1
udsendelse pr. år. 12 prøver bakteriekultur.
Panelet passer både til kvalitativ analyse med molekylærbiologiske
metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre kommercielt
tilgængelige metoder.
P-Varicella-zostervirus-antistof(IgG)
P-Varicella-zostervirus-antistof(IgM)
3127 SE Virologi: Virusscreening. 1 udsendelse pr.
år. 6-8 prøver a 1 mL plasma eller serum.
3413 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Neisseria gonorrhoreae DNA. 1
udsendelse pr. år. 10 prøver a 1,6 mL frysetørret
bakteriekultur.
P-Hepatitis B virus c-antistof
P-Hepatitis B virus s-antigen
P-Hepatitis C virus-antistof
P-HTLV type I+II-antistof
P-Human immundefektvirus 1+2-antistof
Panelet passer til kvalitative analyse med molekylærbiologiske
metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre kommercielt
tilgængelige metoder.
Kvalitetssikringsprogrammer, Kultur
3079 FI Bakteriologi: Generel bakteriologi. Aaerob
og anaerob dyrkning, identifikation og
resistensbestemmelse. 4 udsendelser pr. år. 4-6 prøver
frysetørret bakteriekultur fra patologiske og normale
flora samt sygehistorier.
3315 UK Bakteriologi: Generel bakteriologi og
resistensbestemmelse. Normal og patogen flora. 12
udsendelser pr. år. Frysetørret bakteriemixtur.
3456 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Adenovirus DNA. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 1 mL
virus kultur.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
3493 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Cytomegalovirus. 'Dried Blood Spot'. 1 udsendelse pr.
år. 1 prøve viruskultur / klinisk materiale.
Kvalitativ analyse.
3482 SE Bakteriologi: Sputumdiagnostik, bakterier og
svampe. Spyt. 1 udsendelse pr. år. 5 simulerede
sputumprøver (frysetørrede bakteriekulturer).
Detektion, identifikation og mængdebestemmelse af
luftvejspatogener samt bedømmelse af klinisk relevans.
3410 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Enterovirus & Parechovirus RNA. 1 udsendelse pr. år.
10 prøver a 1,0 mL frysetørret viruskultur.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
Sekr-Bacterium
______________________________________________________________________________________________________________
51
Klinisk Mikrobiologi
3415 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Epstein-Barr virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 8 prøver
a 1,0 mL frysetørret viruskultur.
3471 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Parainfluenza RNA. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 1,0
mL frossen viruskultur.
Kvalitativ og kvantitativ analyse. (PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder).
Kvalitativ analyse.
3454 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis B virus Genotype. 1 udsendelse pr. år. 1
prøve a 1,2 mL frossen viruskultur eller klinisk
materiale.
Typebestemmelse.
3411 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Herpes simplex virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 12
prøver a 1,0 mL frysetørret viruskultur.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3416 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
HIV-1 Drug resistance. 1 udsendelse pr. år. 5 prøver a
1,0 mL frysetørret viruskultur eller klinisk materiale.
Genotypning. Panelet passer til majoriteten af sekventerings- og/eller
sekvensmutationsdetektionsteknikker.
3408 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
HIV-1 DNA. 2 udsendelser pr. år. 8 prøver a 0,1 mL
kultur af provirale celler.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3417 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Human papilloma virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 6-8
prøver viruskultur.
3470 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Rhinovirus & Coronavirus RNA. 1 udsendelse pr. år. 1
prøve a 1,0 mL frossen viruskultur.
Kvalitativ analyse.
3404 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Varicella-Zoster virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 12
prøver a 1,0 mL viruskultur.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3117 UK Parasitologi og svampe: Mykologi dyrkning.
3 udsendelser pr. år. 4 prøver frysetørrede
svampekulturer.
3492 UK Parasitologi og svampe: Svampe resistens. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver frysetørret svampekultur.
3239 FI Parasitologi og svampe: Svampe,
dermatofytter og gær. Dyrkning og identifikation.
Desuden resistensbestemmelse af gær. 4 udsendelser
pr. år. 3 frysetørrede prøver + sygehistorie.
Kvalitetssikringsprogrammer, Urin, sperma,
spinalvæske, synovial væske
3862 UK Bakteriologi: Legionella antigen i urin.
Legionella pneumophila. 3 udsendelser pr. år. 3 prøver
urin.
Kvalitativ analyse.
3785 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Human Herpes Virus 6. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a
1,0 mL viruskultur eller klinisk materiale.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
3412 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Human cytomegalovirus DNA. 1 udsendelse pr. år. 12
prøver a 1,0 mL viruskultur eller klinisk materiale.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3467 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Influenza Haemagglutinin typning. 1 udsendelse pr. år.
Frossen virus eller klinisk materiale.
Molekylær genetisk detektion / kvantitativ analyse.
3455 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Metapneumovirus & Respiratory Syncytial virus RNA.
1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 1 mL frossen viruskultur.
Kvalitativ analyse.
3424 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Norovirus RNA. 1 udsendelse pr. år. Viruskultur eller
RNA udskrift.
3519 DK Bakteriologi: Urindyrkning og resistens. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver human urin.
3403 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydophila trachomatis DNA. 2
udsendelser pr. år. 10 prøver a 1,2 mL frysetørret urin
eller physiologisk buffer.
Kvalitativ og kvantitativ analyse. (PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder).
3092 FI Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydophila trachomatis. Til NAT. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver fra udskrab med podepind.
Sekr-Chlamydia trachomatis
3212 SE Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydophila trachomatis. 1 udsendelse
pr. år. 5-6 prøver human urin.
U-Chlamydia trachomatis(DNA)
3419 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
JC og BK virus DNA. 1 udsendelse pr. år. 8-12 prøver
a 1 mL frysetørret pseudospinalvæske eller plasma.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
Kvalitativ analyse.
______________________________________________________________________________________________________________
52
Klinisk Mikrobiologi
3311 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Vira i cerebrospinalvæske. Molekylær best. af
HSV1&2-DNA, V2V-DNA og Enterovirus RNA. Vira
fra cellekulturer. 2 udsendelser pr. år. 6 prøver
simuleret cerebrospinalvæske.
Csv-Enterovirus(RNA)
Csv-Herpes simplexvirus(DNA)
Csv-Varicella-zostervirus(DNA)
3779 UK Bakteriologi: Halsbetændelse. 3 udsendelser
pr. år. 2 prøver.
Programmet giver korte kliniske detaljer og oplysninger i forbindelse
med almindelige patogener der forårsager infektioner i
halsområdet.Identifikation og antimikrobiel sensitivitet kan
indrapporteres.
3474 FI Bakteriologi: Helicobacter pylori.
Antigendetektion i fæces. 4 udsendelser pr. år. 3
suspensioner, simuleret patientmateriale.
3856 SE Mycoplasma genitalium, nukleinsyre.
Detektion af mycoplasma genitalium med
molekylærbiologisk teknik. 1 udsendelse pr. år. 6
prøver urin.
F-Helicobacter pylori(Ag)
3781 UK Bakteriologi: Infektioner på overflader. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver.
Prøverne vil indeholde en blanding af bakterier og inkluderer
almindelige bakterielle patogener forbundet med hudinfektioner og
screening for patogener identificeret på overflader. Lejlighedsvis vil
der være inkluderet en mindre almindelig patogen til
undervisningsformål. EQAprogrammet inkluderer korte kliniske
detaljer. Deltagerne kan indrapportere identifikation af patogenet og
antimikrobiel sensitivitet.
3060 DK Spermatozoer. Kontrol af tælling. 1
udsendelse pr. år. 4-5 prøver sperma.
Nu delt op på 2 programmer, se også program 3730 DK.
Sperm-Spermatozoa
Sperm-Spermatozoa; morfologi
Sperm-Spermatozo-motilitet
3081 FI Urindyrkning. Screening, kvantitativ
bestemmerlse, identifikation og resistens. 2
frysetørrede prøver med fortyndingsvæske samt en
kort sygehistorie. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver human
urin.
Kvalitetssikringsprogrammer, Andet eller
ukendt system
3481 SE Bakteriologi: Meticillinresistente
Staphylococcus aureus. MRSA. 1 udsendelse pr. år. 5
frysetørrede bakteriekulturer fra sekret.
Kortlæggelse af detektionsniveauer og identifikation af MRSA.
Sekr-Staphylococcus aureus
3214 SE Bakteriologi: Mycoplasma pneumoniae
antistoffer. 1 udsendelse pr. år. 3-5 prøver a 0,5 mL.
P-Mycoplasma pneumoniae-antistof(IgA)
P-Mycoplasma pneumoniae-antistof(IgG)
P-Mycoplasma pneumoniae-antistof(IgM)
3808 UK Aspergillus DNA. 1 udsendelse pr. år.
Pilot projekt.
3095 UK Bakteriologi: Mykobakterier, mikroskopi. 3
udsendelser pr. år. 4 udstrygningspræparater af sputum.
3776 UK Bakteriologi: Clostridium difficile. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver.
Dette program er velegnet for laboratorier der udfører dyrknings
metoder eller direkte påvisning af toxin. Det vil også være muligt for
deltagerne at rapportere andre typninger som laboratoriet udfører.
3085 FI Bakteriologi: Clostridium difficile dyrkning.
Toxin påvisning. 4 udsendelser pr. år. 2 frysetørrede
prøver + sygehistorie.
Sekr-Mycobacterium
3084 FI Bakteriologi: Neisseria gonorrhoeae
dyrkning. 4 udsendelser pr. år. 2 frysetørrede
præparater.
Sekr-Neisseria gonorrhoeae
3503 NO Bakteriologi: Streptokok A antigen. 1
udsendelse pr. år. 3 prøver.
F-Clostridium difficile-toxin A
F-Clostridium difficile-toxin B
3813 FI Bakteriologi: Farvning af bakterier,
fortolkning af digitale billeder. 2 udsendelser pr. år. 3
digitale billeder.
3208 FI Bakteriologi: Fæces dyrkning. Kort
sygehistorie medfølger. Enterohaemorrhagic
Escherichia coli (EHEC), salmonella, shigella,
yersinia, campylobacter. 4 udsendelser pr. år. 2
frysetørrede prøver.
Hurtigtest for gruppe A streptokokker. Bruges til påvisning af
halsinfektion med denne type bakterie.
3853 SE Fæcesdiagnostik, bakterier. 1 udsendelse pr.
år. 8-10 frysetørrede bakteriekulturer.
Dyrkning, identifikation og detektionsniveau af to af følgende
patogene tarmbakterier (risikoklasse 2): Salmonella, Shigella og
Yersenia i renkultur og / eller blandingskulturer tilsat kontaminanter.
Det vil variere hvilke to der udsendes.
3854 SE Helicobacter pylori antigen. 1 udsendelse pr.
år. 4-5 prøver a 1 mL fæces.
F-Campylobacter
F-Escherichia coli
F-Salmonella
F-Shigella
F-Yersinia
3857 SE Hurtigdiagnostik af gruppe A streptokokker.
2 udsendelser pr. år. 3 svælgprøver med døde
bakteriekulturer.
______________________________________________________________________________________________________________
53
Klinisk Mikrobiologi
3403 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydophila trachomatis DNA. 2
udsendelser pr. år. 10 prøver a 1,2 mL frysetørret urin
eller physiologisk buffer.
Kvalitativ og kvantitativ analyse. (PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder).
3397 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Chlamydophila trachomatis, molekylær
detektion. 3 udsendelser pr. år. 4 prøver frysetørret
simuleret skrab fra livmoderhals.
Sekr-Chlamydia trachomatis
3491 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Molekulær detektion af mykobakterier.
Blanding af bykobakterier og normale bakterier. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver frysetørret simuleret
sputum.
3471 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Parainfluenza RNA. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a 1,0
mL frossen viruskultur.
Kvalitativ analyse.
3470 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Rhinovirus & Coronavirus RNA. 1 udsendelse pr. år. 1
prøve a 1,0 mL frossen viruskultur.
Kvalitativ analyse.
3112 UK Parasitologi og svampe: Parasitter i blod. 8
udsendelser pr. år. 1 prøve, farvede præparater fra blod
og knoglemarv samt farvede "tissue dabs".
3113 UK Parasitologi og svampe: Parasitter i fæces. 6
udsendelser pr. år. 2 eller 3 formalin suspensioner af
fæces og cystevæske, fæcesudstrygninger i methanol
og fikserede urinprøver.
F-Parasit
3775 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: MRSA screen. 6 udsendelser pr. år. 2
prøver.
Programmet er velegnet for laboratorier der anvender almindelige og
molekylærbiologiske teknologier til screening efter MRSA.
3421 UK Molekylærbiologiske teknologier bakteriologi: Toxoplasma gondii DNA. 1 udsendelse
pr. år. 6 prøver a 1 mL frysetørret T. gondiikultur i
amnionvæske eller plasma.
Kvalitativ analyse.
3321 SE Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Fæcesdiagnostik calicivirus. Noro- og sapovirus. 1
udsendelse pr. år. 6-8 prøver fæces.
F-Calicivirus
3454 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Hepatitis B virus Genotype. 1 udsendelse pr. år. 1
prøve a 1,2 mL frossen viruskultur eller klinisk
materiale.
Typebestemmelse.
3416 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
HIV-1 Drug resistance. 1 udsendelse pr. år. 5 prøver a
1,0 mL frysetørret viruskultur eller klinisk materiale.
Genotypning. Panelet passer til majoriteten af sekventerings- og/eller
sekvensmutationsdetektionsteknikker.
3412 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Human cytomegalovirus DNA. 1 udsendelse pr. år. 12
prøver a 1,0 mL viruskultur eller klinisk materiale.
Panelet passer både til kvantitativ og kvalitativ analyse med
molekylærbiologiske metoder såsom PCR, Realtime PCR og andre
kommercielt tilgængelige metoder.
3785 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Human Herpes Virus 6. 1 udsendelse pr. år. 1 prøve a
1,0 mL viruskultur eller klinisk materiale.
Kvalitativ og kvantitativ analyse.
3467 UK Molekylærbiologiske teknologier - virologi:
Influenza Haemagglutinin typning. 1 udsendelse pr. år.
Frossen virus eller klinisk materiale.
3146 FI Parasitologi og svampe: Parasitter i fæces.
Screening og identifikation af parasitter og æg.
Sygehistorie medfølger. 4 udsendelser pr. år. 3
simulerede fæcessuspensioner.
F-Parasit
3320 SE Virologi: Fæcesdiagnostik rota- og
adenovirus. 1 udsendelse pr. år. 6-8 fæcesprøver.
F-Adenovirus(Ag)
F-Rotavirus(Ag)
3475 FI Virologi: Influenzavirus A + B. InfAAg,
InfABAg, InfBAg, InfA NAT, InfB NAT. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver a mindst 0,5 mL artificielt
materiale.
Også til molekylærbiologiske teknologier. Ikke egnet til IF teknik.
Erstatter sammen med program 3476 FIN det tidligere program 3108
FIN.
Sekr-Influenzavirus A og B(Ag)
Sekr-Influenzavirus A(Ag)
Sekr-Influenzavirus B(Ag)
3219 SE Virologi: Respiratorisk syncytalvirus
antigen. 8 cellepræparater for detektion af RS-virus
antigen, subtype A og B. 1 udsendelse pr. år. 8
cellepræparater.
Sekr-Respiratorisk syncytialvirus(Ag)
3109 FI Virologi: Rota- og adenovirus antigen.
Direkte antigen detektion. 4 udsendelser pr. år. 3
fæcessuspensioner.
F-Adenovirus(Ag)
F-Rotavirus(Ag)
3476 FI Virologi: RS virus. Respiratorisk
syncytialvirus. RSV NAT og RSVAg detektion. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver a mindst 0,5 mL artificielt
materiale.
Ikke egnet til IF teknik. Erstatter sammen med program 3475 FIN
tidligere program 3108 FIN.
Sekr-Respiratorisk syncytialvirus(Ag)
Molekylær genetisk detektion / kvantitativ analyse.
______________________________________________________________________________________________________________
54
Retsmedicin,klinisk fysiologi og patologi
Retsmedicin, Kontrolmaterialer
2079 DK HK07 Drug. Human langtidskontrol. EQAserum for lægemidler. 8 prøver a 5 mL frysetørret
humant serum.
For komponenter, se tabel 7.1.
Retsmedicin, Kvalitetssikringsprogrammer
3037 FI Alkohol i fuldblod. Ethanol, methanol og
isopropanol. Ethanol i 2 niveauer, methanol og
isopropanol i 1 niveau. 2 udsendelser pr. år. 3 prøver
humant fuldblod.
B-Ethanol
B-Isopropanol
B-Methanol
3237 FI Ekstra materiale: Narkotikamisbrug. Ekstra
prøvemateriale til program 3059 FI eller 3298 FI. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL human urin.
Forudsætter tilmelding til program 3059 FI eller 3298 FI.
3441 US Lægemiddel: Ulovlig narkotika. Kvalitativ
analyse af misbrugslægemidler. Test nr. 502. 1
udsendelse pr. år. 2-3 pulverprøver.
3440 US Lægemiddel: Ulovlig narkotika. Kvalitativ
analyse af misbrugs-lægemidler. Test nr. 501. 1
udsendelse pr. år. 2-3 pulverprøver.
Sidste frist for bestilling: 1. November.
3153 FI Alkohol i serum. Ethanol i 2 niveauer,
methanol og isopropanol i 1 niveau. 2 udsendelser pr.
år. 3 prøver humant serum.
3437 AU Lægemiddel: Ulovlig narkotika. Heroin,
kokain, metamfetamin mfl. 3 udsendelser pr. år. 3
prøver a ca. 100 mg afvejede beslaglagte stoffer fx
forurenet med laktose.
3861 UK Narkotika i sputum. 4 udsendelser pr. år. 3
prøver spyt.
P-Ethanol
P-Isopropanol
P-Methanol
3439 US Ketoner. Acetoacetat, acetone, betahydroxybutyrat. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a 2 mL
flydende serum.
Kontakt DEKS for yderligere information.
P-Acetoacetat
P-Acetone
P-beta-Hydroxybutyrat
3789 DE Lægemiddel: Misbrugsscreening i urin. 4
udsendelser pr. år. 2 prøver a 10 mL frysetørret urin.
3238 UK Lægemiddel: Narkotikamisbrug. Screening +
bekræftelse. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 5-15 mL
urin.
3298 FI Narkotikamisbrug, screening. 3 udsendelser
pr. år. 2 prøver a 5 mL autentisk urin.
Ekstra prøvemateriale a 2*5 mL kan bestilles på program 3237 FI.
U-4-Hydroxybutyrat(gamma-Hydroxybutyrat, Fantasy, GHB)
U-Amfetamin+analog
U-Barbiturater
U-Benzodiazepiner
U-Buprenorphin
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Dextropropoxyphen
U-Methadon+metabolitter
U-Opiater
U-Phencyclidin
3237 FI Ekstra materiale: Narkotikamisbrug. Ekstra
prøvemateriale til program 3059 FI eller 3298 FI. 3
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL human urin.
U-Amfetamin
U-Barbiturater
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Opiater
Forudsætter tilmelding til program 3059 FI eller 3298 FI.
3367 SE Lægemiddel: Narkotikamisbrug. screening
rapporteres som positiv eller negativ og verificering
rapporteres kvantitativt. 2 udsendelser pr. år. 3 prøver
urin.
3059 FI Lægemiddel: Narkotikamisbrug, screening +
bekræftelse. 3 udsendelser pr. år. 2 autentiske prøver a
5 mL + 2 konfirmatoriske prøver a 5 mL human urin.
Ekstra prøvemateriale a 2*5 mL kan bestilles på program 3237 FI.
3429 UK Narkotikamisbrug, screening. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver a 5-15 mL frysetørret urin.
Hvis man også ønsker udføre bekræftende test, så skal man deltage i
3238 UK.
3759 US Retskemisk patologi. "Forensic pathology
cases". 2 udsendelser pr. år.
1 CD-ROM med alle slags materiale- og mikroskopigengivelser.
3359 UK Toxikologi: Alkohol i serum. Ethanol. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
U-4-Hydroxybutyrat(gamma-Hydroxybutyrat, Fantasy, GHB)
P-Ethanol
U-Amfetamin+analog
U-Barbiturater
3362 UK Toxikologi: Alkohol i urin. Ethanol. 12
U-Benzodiazepiner
udsendelser pr. år. 1 prøve urin.
U-Buprenorphin
U-Ethanol
U-Cannabinoider
U-Cocain+metabolit
U-Dextropropoxyphen
U-Methadon+metabolitter
U-Opiater
U-Phencyclidin
______________________________________________________________________________________________________________
55
Retsmedicin,klinisk fysiologi og patologi
3159 UK Toxikologi: Carboxyhæmoglobin, ethanol,
paracetamol og salicylat. 12 udsendelser pr. år. 1 prøve
a 1,7 mL fuldblod.
Vælg ønskede komponenter.
3708 DK Flowcytometri. Vurdering af cytometrets
pålidelighed ud fra CV og MFI målt i FL1, FL2, FL3,
FL4. 6 udsendelser pr. år. 1 prøve a 0,5 mL
fluorescerende beads.
Ønsker man selv at købe sine beads og deltage i databehandlingen så
bestil program 3826 DK i stedet.
B-Ethanol
B-Paracetamol
B-Salicylat
Hb-Carbonmonoxidhæmoglobin
3709 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+ CD55+ CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
3251 UK Toxikologi: Kvantitativ toxikologi. 4
udsendelser pr. år. Blod.
3360 UK Toxikologi: Paracetamol i serum. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
3832 UK Flowcytometri. Minimal residual sygdom.
MRS efter akut lymfoblastær leukæmi. 4 udsendelser
pr. år. 3 prøver, 1 diagnostisk og 2 opfølgende
stabiliseret fuldblod.
P-Paracetamol
3361 UK Toxikologi: Salicylat i serum. 12
udsendelser pr. år. 3 prøver serum.
P-Salicylat
3783 CA Toxikologi: Sporelementer i hår, blod, serum
og urin.
Sporelementerne dækker: Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Cd, Co, Cr, Cu,
Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Pt, Sb, Se, Sn, Te, Th, Tl, U, V, Zn.
3799 US Hormoner: Knogler og vækst. 25-OH
Vitamin D, IGF-1 (Somatomedin), Osteocalcin. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 5 mL serum.
3840 SE Nuklearmedicin. Teknik og medicinsk
bedømmelse herunder fx "Billedkvalitet af
helkropsscintigrafi" eller "Skeletscintigrafi -tolkning af
helkropsundersøgelser". 2 udsendelser pr. år.
3250 UK Toxikologi: Toxikologi case-studier. 4
udsendelser pr. år.
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin,
Kvalitetssikringsprogrammer
Programmet henvender sig til bioanalytikere, røntgensygeplejersker,
sygehusfysikere og læger.
3075 FI Anti-nukleære antistoffer. ANA, ENA m.fl.
2 udsendelser pr. år. 3 a ca. 0,6 mL humant serum eller
plasma.
P-Centromer-antistof
P-DNA(dobbeltstrenget)-antistof
P-Ekstraherbar nukleærantigen-antistof
P-Histidin--tRNA-ligase(Jo 1)-antistof
P-Nucleus-antistof
P-Ribonucleoprotein(ribosomalt)-antistof
P-Scleroderma(Scl-70)-antistof
P-Sjögrensyndrom A-antistof
P-Sjögrensyndrom B-antistof
P-Smith's-antistof
Patologi, Kvalitetssikringsprogrammer
3738 FI Cytologi. 2 udsendelser pr. år. 5-6 billeder af
papanicolaou-farvede præparater og sygehistorier.
Gynækologisk samt ikke-gynækologisk exfoliativ cytologi. Cervicovaginale cytologiske præparater samt prøver taget fra ikkegynækologiske steder
Det er muligt at indberette 1-5 individuelle svar per laboratorium.
3447 FI Farvningsteknologier. 1) He og ZiehlNeelsen og 2) Weigert van Gieson/Herovici og
Kongorød. Deltagerne vil modtage paraffinsnit eller
udstrygninger til farvning. 2 udsendelser pr. år. 2-3
præparater.
3841 SE Ekkokardiografi. I EQA-programmet indgår
emnerne teknik, patofysiologi og medicin i relation til
digitaliserede billedsekvenser af ultralydundersøgelse
af hjertet og en sygehistorie. 2 udsendelser pr. år.
3737 UK Generel patologi. Flere EQA-programmer.
fx bryst patologi, hormonelle receptorer, bryst patologi
immunocytokemi, generel patologi, 2 antigener
undersøges pr. udsendelse m.fl.
Der kan afgives op til 5 svar.
Kontakt DEKS hvis du er interesseret i at deltage i en eller flere
undersøgelser.
3826 DK Flowcytometri. Ekstern kvalitetssikring af
antalskoncentrationer af CD45+ leukocytter, CD3+,
CD3+CD4+, CD3+CD8+ T celle populationer, samt
CD34+, CD55+,CD59+ og CD203c+ celler. 6
udsendelser pr. år. 1 prøve a 1,5 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
Programmet inkluderer gratis deltagelse i databehandlingen af
program 3708 DK, men man skal selv købe sine beads, da man ikke
modtager prøver med beads fra DEKS. Det er kun databehandlingen
man kan deltage i.
3801 US Genetik: Pharmacogenetics. 2 udsendelser
pr. år. 2 prøver a 0.25 ug extraheret DNA.
3842 FI Histopatologi. korte historier og
instruktioner. 2 udsendelser pr. år. 5-8 slides.
3303 FI Immunhistokemiske farvemetoder.
Undersøgelser: 1) AMACR, pancytokeratin og
monoklonal CEA. 2) S-100, CD34 og CD45 (LCA). 2
udsendelser pr. år. 3-5 paraffinsektioner fra forskelligt
væv.
______________________________________________________________________________________________________________
56
Retsmedicin,klinisk fysiologi og patologi
3159 UK Toxikologi: Carboxyhæmoglobin, ethanol,
paracetamol og salicylat. 12 udsendelser pr. år. 1 prøve
a 1,7 mL fuldblod.
Vælg ønskede komponenter.
B-Ethanol
B-Paracetamol
B-Salicylat
Hb-Carbonmonoxidhæmoglobin
3445 FI Tumormarkør: Histopatologi. 1)
Brystpatologi og 2) Øre-næse-hals-patologi.
Sygehistorier og instruktioner følger med. 2
udsendelser pr. år. 5-8 slides".
Deltagerne bliver bedt om at give en histopatologisk diagnose og at
bestemme graden af differentiering i maligne tumorer. Det er muligt
at aflevere op til 5 individuelle svar.
______________________________________________________________________________________________________________
57
Patientnært udstyr (POCT)
Kvalitetssikringsprogrammer
3779 UK Bakteriologi: Halsbetændelse. 3 udsendelser
pr. år. 2 prøver.
Programmet giver korte kliniske detaljer og oplysninger i forbindelse
med almindelige patogener der forårsager infektioner i
halsområdet.Identifikation og antimikrobiel sensitivitet kan
indrapporteres.
3503 NO Bakteriologi: Streptokok A antigen. 1
udsendelse pr. år. 3 prøver.
Hurtigtest for gruppe A streptokokker. Bruges til påvisning af
halsinfektion med denne type bakterie.
3519 DK Bakteriologi: Urindyrkning og resistens. 2
udsendelser pr. år. 3 prøver human urin.
3524 DK Bakteriologi: Urindyrkning og
resistensbestemmelse. 2 udsendelser pr. år. 3 prøver
borstabiliseret bouillon.
3528 FI Blod i fæces. Til detektion af hæmoglobin. 1
udsendelse pr. år. 2 prøver a 0,5 mL fæces.
Til Klinisk Biokemi henvises til programnummer 3308 DK.
3022 FI C-reaktiv protein, semikvantitative metoder.
CRP. Visuel aflæsning. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
1 mL humant serum.
P-C-reaktivt protein
3518 DK Creatinin i serum. 2 udsendelser pr. år. 1
prøve a 1 mL.
3525 DK Hæmatologi. Bl.a. til 3- eller 5-parts
differentialtælling, f.eks. på udstyr som ABX, XBC
eller HemoCue. 2 udsendelser pr. år. 1 prøve a 3 mL
EDTA- og glutaraldehydstabiliseret blod.
Bestemmelse med referencemetode af B-hæmoglobin(Fe); stofk., Berythrocytter; vol.fr. og Ercs(B)-hæmoglobin(Fe); stofk. (MCHC).
B-Basophilocytter
B-Eosinophilocytter
B-Erythrocytter
B-Erythrocytter(MCV)
B-Hæmoglobin(Fe)
B-Leukocytter
B-Lymphocytter
B-Monocytter
B-Neutrophilocytter
B-Reticulocytter
B-Thrombocytter
Ercs(B)-Erythrocyt-volumina(RDW){rel.fordelingsbredde}
Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); (MCH){entitisk stofm.}
Ercs(B)-Hæmoglobin(Fe); (MCHC)
3516 FI Hæmoglobin A1c. Med targetværdier. Hb
A1c. 1 udsendelse pr. år. 2 prøver a 1 mL frisk frosset
fuldblod.
Hb-Hæmoglobin A1c
3523 DK Hæmoglobin med referencemetodeværdier. 2
udsendelser pr. år. 1 prøver a 1 ml frisk stabiliseret
fuldblod.
B-Hæmoglobin(Fe)
Beregnet til almen praksis.
P-Creatininium
3517 DK CRP. 2 udsendelser pr. år. 2 prøver a 0,5-1,0
mL blod.
P-C-reaktivt protein
3520 DK Koagulation: INR kontrolleret ved
parallelanalyse. En patientprøve analyseres på eget
patientnært udstyr, og der tages desuden en veneprøve
i citratglas. 2 udsendelser pr. år. En kapillærprøve og
en veneprøve.
Veneprøven indsendes til det danske ref.laboratorium for INR.
Parallelanalyse finder sted i uge 9 og uge 35.
3522 DK Glucose med referenceværdier. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver a 1 mL frisk stabiliseret
fuldblod.
P-Koagulation, vævsfaktor-induceret(Koagulationsfaktor II,
V, VII, X)
Ønskes yderligere resultatbearbejdning, se program 3156.
B-Glucose
3809 DK Glucose med referenceværdier.
Resultatbearbejdninger af op til 5
instrumenter/resultater. 4 udsendelser pr. år. 2 prøver a
1 mL frisk stabiliseret fuldblod.
Se program 3523 DK for hæmoglobin.
Velegnet til bl.a. Accu-Chek Inform og Sensor fra Roche, AccuChek Aviva fra Roche, Contour 5 sek. fra Bayer, Ascencia Contour
15 sek. fra Bayer, HemoCue, Precision og Precision PCx fra Abbott
og Reflotron fra Roche.
Ønskes yderligere resultatbearbejdning, se program 3156 DK.
B-Glucose
3513 DK Hormoner: Graviditetstest.
Choriogonadotropin, hCG. 2 udsendelser pr. år. 1
prøve a 2 mL urin.
3336 NO Koagulation: INR til POCTudstyr. Til
CoaguCheck og Rapidpoint. 2 udsendelser pr. år.
Frysetørret prøve + vand + CaCl til rekonstitution.
Oplys venligst hvilket instrumenttype og model der bruges.
3838 UK Parasitologi og svampe: Malaria hurtigtest. 2
udsendelser pr. år. 2 prøver lysat.
3036 FI Virologi: EBV mononucleose antistoffer.
EBNAAb, EBVAb, EBVAbG, EBVAbM, EBVAvi,
MonAb heterofile og specifikke antistoffer og
fortolkning. 4 udsendelser pr. år. 3 prøver a 1,5 mL
humant serum eller plasma.
P-Epstein-Barr virus-antistof
3316 FI Virologi: Epstein-Barr virus-antistoffer,
mononukleose. EBV nukleær-antistof(IgG), EBV Ab,
EBV IgG, EBV IgM, EBV Avi, MonAb, heterofile og
specifikke antistoffer og fortolkning. 4 udsendelser pr.
år. 0,5 mL humant serum eller plasma.
U-Choriogonadotropin
P-Epstein-Barr virus-antistof
______________________________________________________________________________________________________________
58
Patientnært udstyr (POCT)
3521 DK Almen urinkontrol. Både semikvantitativ til
teststrimler og kvantitativ. 2 udsendelser pr. år. 2
prøver a 8 mL urin.
Hospitalslaboratorier tilmeldes program 3055 DK.
Pt(U)-rel,vol,masse
U-Acetoacetat
U-Choriogonadotropin
U-Erythrocytter
U-Glucose
U-Hydrogen-ion
U-Hæmoglobin
U-Leukocytter
U-Nitrit
U-Protein
______________________________________________________________________________________________________________
59
EQA-KONTROLMATERIALE TIL LKO
Materiale
DEKS kan levere kvalitetskontrolmateriale (EQA-materiale) til de lokale laboratoriekonsulenter
(LKO’er) efter ønske.
DEKS leverer EQA-materiale til alle de komponenter, som er krævet i ”Kvalitetskrav og kvalitetsvurderingssystem for hyppigt udførte analyser udført af klinisk biokemiske og klinisk mikrobiologiske analyser
i almen praksis. November 2003. Praktiserende Lægers organisation og Sygesikringen”. Herudover leveres også urin til urinstiksanalyser og fuldblod til hæmatologiske analyser så som ”3-parts dif”, ”5-parts
dif”, leukocytter og HbA1c.
Hvis LKO selv plejer at fremstille kvalitetskontrolmaterialer til at sende ud til de alment praktiserende
læger, er der mange fordele ved i stedet at benytte DEKS:

Der kan spares tid. Jo flere delopgaver LKO lader DEKS udføre, des mere tid spares.

Med mange deltagere kan det statistiske materiale blive større og dermed mere validt. Mange
deltagere kan opnås ved at DEKS koordinerer, således at det samme materiale benyttes til flere
LKO’er samt til DEKS’ egne udsendelse(r).

DEKS kan leverer kontrolmateriale med genuin matrix.

Sporbare referenceværdier til blod fås gratis, hvis udsendelsen koordineres med DEKS’ udsendelser.
EQA-kontrolmaterialet kan leveres i bulk eller dispenseret og mærket efter ønske.
DEKS kan foretage databehandling og skrive rapport samt sende ud, hvis det ønskes.
Alle rapporter vil også blive sendt til LKO, så LKO selv kan følge op på resultaterne fra almen praksis
ved fx besøg.
Af hensyn til planlægningen skal DEKS have bestillingen på kvalitetskontrolmateriale i god tid inden
ønsket levering.
Prisen beregnes ud fra de individuelle ønsker, fra bulkmateriale til færdigt program.
DEKS kan levere materiale til følgende komponenter: CRP, creatinin, glukose, graviditetstest hCG,
HbA1c, hæmoglobin, hæmatologi med 3- eller 5-parts dif., INR, urindyrkning, urindyrkning og resistens
samt urinstiksanalyser.
Kontakt DEKS for nærmere aftale af opgaven, levering samt af pris: [email protected] eller telefon 4488
4092.
60
9.
Indberetningsskema til hændelser, beskeder eller forslag
Henvendelse
Navn:
Dato for henvendelsen:
Laboratorium:
DEKS nr.:
Tlf.:
E-mail/Fax:
Henvendelsens art (sæt kryds)
Afvigelse
Forespørgsel
(specificer):
Andet
Oplysning
Forbedringsforslag
Beskrivelse af emnet:
Forslag til ændring:
Følgesedler og bilag vedlagt
Dato:
(skriv hvilke):
Underskrift:
Udfyldes af DEKS:
Henvendelse vedr. et
-mærket produkt DEKS er ansvarlig for
(følg straks procedure P 21)
Sagen er modtaget af, dato og underskrift:
Sagen er besvaret af, dato og underskrift:
Sendes til: DEKS, 54M1, Herlev Hospital, 2730 Herlev, e-mail: [email protected], fax: 4453 5369
61
10.Index
Opslagsord
sidetal
ABL og bilirubin ................................................... 11
ADR konvention ............................................... 15;16
Adresse og kontakt .................................................. 3
Almen klinisk biokemi .......................................... 12
Andre laboratorienumre ......................................... 17
Antimüllersk hormon ............................................. 11
Bankkonto.............................................................. 14
Bestilling
Bestilling ....................................................... 8;15;24
Bestillinger i løbet af året ...................................... 14
Bestillinger til 2012............................................... 24
Deltagerbevis .......................................................... 9
Forsendelsestidspunkter ........................................ 14
Online-bestilling ................................................... 24
Returnering af materialer ...................................... 16
Tidsfrister .............................................................. 14
Udsendelsesdatoer................................................. 15
Årsbestillingen ...................................................... 14
Betaling
Betaling ................................................................. 14
EAN-nummer........................................................ 14
Gebyr for mikrobiologiske materialer og
certificerede referencematerialer ........................ 9
IBAN..................................................................... 14
SE-nummer ........................................................... 15
SWIFT .................................................................. 15
Bilirubin og ABL ................................................... 11
Brugermøde
Brugermøde .................................................... 3;5;19
Hotel ..................................................................... 19
Mødeafgift ............................................................ 19
CAP, Collage of American Pathologists.................. 6
CE-mærkning .......................................................... 9
Certificerede referencematerialer ............................ 9
Collage of American Pathologists ................. se CAP
Copyright ............................................................ 3;18
CTS, Collaborative Testing Service ........................ 6
Cystatin C .............................................................. 21
DANAK ................................................................... 6
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi ........... se DSKB
DEKS informerer ...................................... 8;15;18;19
DEKS’s Økonomi .................................................... 5
DEKS-nummeret
Andre laboratorienumre ........................................ 17
DEKS-nummeret .................................................. 17
Resultat-id ved flere resultatsæt ............................ 17
Deltagerbevis ........................................................... 9
Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond ...... 6
DGKL, Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie
und Laboratoriumsmedizin e.V. .......................... 6
DSKB, Dansk Selskab for Klinisk Biokemi ......... 5;6
Dutch Foundation for Quality Assessment in
Clinical Laboratories ............................... se SKZL
EAN-nummer ........................................................ 14
ECAT, European Concerted Action on Thrombosis 6
EKG ....................................................................... 12
Eksperter .................................................................. 6
Ekstra prøvemateriale ............................................ 16
Ved flere analyseapparater .................................... 17
Ekstra prøvemateriale ved uventede fund .............. 16
Elektronisk indrapportering af resultater ................. 9
Elektronisk rapporthentning .................................... 9
EMQN, European molecular genetics quality
network ............................................................... 6
EQALM, European Committee of External Quality
Assurance Programmes in Laboratory Medicine 7
EQAnord............................................................... 6;8
EQUALIS ........................................................... 6;17
European Committee of External Quality Assurance
Programmes in Laboratory Medicine ....................
............................................................. se EQALM
European Concerted Action on Thrombosis ..............
................................................................. se ECAT
External Quality Assurance in the Nordic Countries
............................................................se EQAnord
Faglige råd ............................................................... 5
Fakturering................................................ se betaling
Flere analyseapparater ........................................... 17
Flere analyseapparater og ekstra kontrolmateriale 17
Forbedringsforslag ................. se indberetningsskema
Forsendelse
ADR konvention .............................................. 15;16
Ekstra prøvemateriale ............................................ 16
Forsendelsestidspunkt ........................................... 14
Gebyr for mikrobiologiske materialer og
certificerede referencematerialer ........................ 9
På tøris................................................................... 14
Returnering af materialer....................................... 16
Tidsfrister .............................................................. 14
Udsendelsesdatoer ................................................. 15
Forsendelse af ’Biologisk materiale’ ..................... 15
Forsikring, produktansvar ...................................... 16
Fortrolighed ........................................................... 16
Genetik .................................................................. 13
Girokonto .................................................. se betaling
Glukose med referenceværdier .............................. 12
Glukose, referencemateriale .................................. 11
HbA1c.................................................................... 60
Health Protection Agency .............................. se HPA
HK-materialerne
HK02 ..................................................................... 20
HK06 Special ........................................................ 20
HK07 Biokemi ...................................................... 11
HK07 Drug ....................................................... 11;20
HK10 Special ................................................... 11;20
HK-komponentlister .............................................. 20
HK-materialerne ...................................................... 8
62
Hotel på brugermødet ............................................ 19
HPA, Health Protection Agency .............................. 7
Hydrogencarbonat ................................................. 21
IBAN ..................................................................... 14
Indberetning ........................... se Indberetningsskema
Indberetningsskema ....................................... 3;15;61
Indrapportering af resulater ..................................... 9
INR ........................................................................ 60
Instand e.V., Institut für Standardisierung und
Dokumentation in medizinischen Laboratorium
e.V. ...................................................................... 7
Institut für Standardisierung und Dokumentation in
medizinischen Laboratorium e.V. ......... se Instand
Institute for Reference Methods and Reference
Materials ................................................ se IRMM
IRMM, Institute for Reference Methods and
Reference Materials ............................................ 7
Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin .....se ISLM
ISLM, Islandsk Selskab for Laboratoriemedicin ..... 6
IT-system ................................................................. 8
IVD-direktivet ......................................................... 9
IVD-direktivet, hændelsesindberetning ................... 9
JCTLM, Joint Committee on Traceability in
Laboratory Medicine ........................................... 7
Joint Committee on Traceability in Laboratory
Medicine .............................................. se JCTLM
Klinisk biokemi
Certificerede referencematerialer ............................ 9
Cystatin C ............................................................. 21
Klinisk biokemi....................................................... 3
Komponentlister for HK-materialerne ................... 20
Kongres.............................................. se Brugermøde
Kontakt .................................................................... 3
Kontaktperson.............................................. 16;17;24
Konto ..................................................................... 14
Koordinator........................................................... 5;6
Laboratorienumre, andre........................................ 17
Labquality ................................................. 6;11;14;17
Modtagelse af pakker fra DEKS ............................ 16
Mødeafgift til brugermødet.................................... 19
National Measurement Institute ..................... se NMI
Nationalt og internationalt samarbejde .................... 6
NEQAS, National External Quality Assessment
Scheme ........................................................... 7;17
NKK, Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring ........ 6
NMI, National Measurement Institute ..................... 7
NML kongres og DEKS Brugermøde 2011 ........... se
Brugermøde
NOBIDA.................................................................. 6
NORIP, Nordisk Referenceintervalprojekt .............. 6
Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring ....... se NKK
Nye programmer
Biokemi................................................................. 12
Immunologi........................................................... 12
Mikrobiologi ......................................................... 12
Molekylærbiologi .................................................. 13
Patologi ................................................................. 13
Retsmedicin ........................................................... 13
Nøgleperson ............................................................. 6
Online-bestilling
Online-bestilling .................................................... 24
Pakker ................. se modtagelse af pakker fra DEKS
Patientnært udstyr .................................................. 11
POCT ..................................................................... 11
Priser ................................................................... 8;14
Produktansvar ........................................................ 16
Programkoder ........................................................ 17
PSA ........................................................................ 23
Publikationer
DEKS informerer ..................................... 8;15;18;19
QCMD ..................................................................... 7
Rapporter
Elektronisk hentning ............................................... 9
Rapporthentning, elektronisk ................................... 9
Referencemateriale til glukose .............................. 11
Referencematerialer ................................................. 9
Certificerede referencematerialer ............................ 9
Referenceværdier til glucose ................................. 12
Regionssammenligninger ........................................ 8
Resultat- id ved flere resultatsæt............................ 17
Resultater, elektronisk indrapportering.................... 9
Returnering af materialer ....................................... 16
SE-nummer ............................................... se betaling
Sikkerhed ............................................................... 16
Sikkerhed, produktansvar ...................................... 16
Sikkerhedskrav ...................................................... 16
SKZL, Dutch Foundation for Quality Assessment in
Clinical Laboratories ........................................... 7
Smittefare, sikkerhed ............................................. 16
Standard bicarbonat .................. se hydrogencarbonat
Styregruppe.............................................................. 5
SWIFT ................................................................... 15
Thyroxinbindingskapacitet (T-Uptake) ................. 11
Tidsfrister og forsendelsestidspunkter ................... 14
Tryptase ................................................................. 11
T-Uptake (Thyroxinbindingskapacitet) ................. 11
Tøris, forsendelse på .............................................. 14
Udsendelsesdatoer ................................................. 15
UKNEQAS ............................................... se NEQAS
UN 3373 ..................................... se ADR konvention
Uventede fund
Ekstra prøvemateriale ............................................ 16
Uventede fund, ekstra prøvemateriale ................... 16
Virusscreening, sikkerhed...................................... 16
Økonomi, DEKS´s ................................................... 5
Årsbestilling.................................... se også bestilling
Årsbestillingen ....................................................... 14