Sikkerhedsdatablad - se

Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Husorden
For
Firkløverparken
Vallensbæk Boligselskab
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 1 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
GENERELT
En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver
mere eller mindre afhængige at hinanden og er fælles om mange ting. Derfor er det naturligt at
opstille visse regler for at skabe et godt klima i bebyggelsen. Vi beder dig huske, at disse regler er
fastsat for at beskytte dig, dine naboer og bebyggelsen.
Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af, at tage hensyn til
hinanden.
Reglerne er samtidig et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde
bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og dermed holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest
muligt.
Husk, at det er beboerne selv, der gennem huslejen skal betale istandsættelsen, også af det,
som ødelægges.
Føler du dig generet at dine medbeboere, bedes du, af hensyn til bevarelse af det gode klima
beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til
ejendomsfunktionæren eller til afdelingsbestyrelsen.
AFFALD
Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind, helst i lukkede affaldsposer. Poserne skal
være lukkede, inden de smides i affaldscontaineren. Affaldscontaineren må kun benyttes til
husholdningsaffald. For at undgå lugtgener, skal containerlåget altid være lukket. Containerne
skal og må kun bruges til formålet.
Der er opstillet containere til aviser, papir, flasker og glas. I storskraldsgården er der opstillet
container til storskrald, jern, keramik og haveaffald.
Affald må ikke henkastes på Firkløverparkens areal.
ALTANER
Altaner og haver skal holdes ryddelige, således at papir, plastposer og lignende ikke virker
skæmmende.
Der må ikke monteres paraboler, antenner, plader eller lignende på altan rækværket
Det er tilladt at grille på altanerne, men der skal udvises STOR forsigtighed af hensyn til
brandfare og røggener.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 2 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Det er ikke tilladt at hænge tæpper og lign. over stålgelænder på altaner.
Altankasser må sættes på indersiden af stålgelænder, skader betales af lejer.
ANTENNER
Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun foretages med original kabler og originale stik.
BAD OG TOILET
Der bør så vidt muligt ikke bades i tidsrummet kl. 24.00 - 06.00.
For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem
vask og toilet. Bleer, vat, avispapir og lignende må aldrig kastes i toiletkummen.
Vaskemaskiner bør ikke benyttes i tidsrummet mellem kl. 22.00 - 06.00.
ELEVATORER
Elevatorerne er beregnet til persontransport. Benyt dette transportmiddel efter hensigten.
Misbrug og hærværk medfører erstatningspligt.
BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER, LEGEREDSKABER M.M.
Disse ting må ikke henstilles således, at de kan være til gene for andre, men henstilles på de
pladser og i de rum, der er indrettet hertil.
Barnevogne, cykler, knallerter, legeredskaber m.m må ikke henstilles i søstensbed og op ad
bygninger.
Knallert og cykelkørsel er under ingen omstændigheder tilladt på Firkløverparkens gangareal.
BILVASK
Vask af bil med slange eller anden form for rindende vand, skal ske med omtanke.
DØRSKILTE
Der må ikke opsættes andre former for navneskilte end det der er standard. Navneændring samt
opsætning af navneskilte foretages af ejendomskontoret.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 3 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Reklamer m.m. må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed.
Opslagsskinner i opgange kan bruges til intern handel og div. oplysninger fra bestyrelse og
ejendomskontor.
FORSIKRING
Før du tegner en glasforsikring eller andre lignende forsikringer, bør du spørge boligorganisationen/ejendomskontoret, om der er tegnet en kollektiv forsikring, eller om du på anden
måde er dækket ind.
Almindeligvis dækker ejendomsforsikringen brand, brandskade, vandskade, indbrud og forsøg
på indbrud, men ikke lejerens normale indbo. Heller ikke vandskade på indbo, som følge af røreller radiatorsprængninger.
Det er derfor meget vigtigt at have en husstands- eller familieforsikring.
Bemærk: I de senere år har man eksempler på, at agenter henvender sig til beboerne og påstår, at
det sker efter aftale med eller på anbefaling af boligorganisationen. Hvis boligorganisationen
undtagelsesvis skulle træffe en sådan aftale, vil du altid forud få skriftlig besked om det.
FORURENING
Forurening af fællesarealer medfører pligt for pågældende beboer til omgående at rydde op efter
sig, og kan medføre erstatningskrav.
Der må hverken i lejlighed, udhuse eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved
lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere.
FRAVÆR I LÆNGERE TID
Hvis du skal være væk fra din bolig i længere tid, kan det være praktisk at underrette ejendomskontoret (og/eller naboen) om det. Ejendomskontoret har dog ikke pligt til at holde boligen
under opsyn.
Undgå så vidt muligt nedrullede gardiner og andre synlige tegn, der kan friste eventuelle indbrudstyve.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 4 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
FREMLEJE
Ingen må fremleje sin lejlighed uden særlig tilladelse fra boligorganisationen. Sker dette, vil det
blive betragtet som kontraktbrud, der hjemler ret til ophævelse af lejemålet. Henvendelse om
fremleje sker til KAB’s udlejningsafdeling, da der skal skrives en særlig kontrakt.
FROSTVEJR
Radiatorerne er forsynet med termostatventiler, som er frostsikret.
FYRVÆRKERI
Fyrværkeri må ikke afbrændes i eller fra bygningerne i afdelingen.
PLANTEKUMMER MM.
Beplantning af terrasse og altaner må ikke være til gene for andre beboere. Beplantningen skal
holdes fri af fuger i facade og vindueselementer. Beplantningen må ikke være selvhæftende.
Vanding skal foretages under hensynstagen til underbo.
Terrasse og altaner skal holdes ryddelig og rengjort, således at der ikke sker en spredning af
ukrudtsfrø.
Af hensyn til rottefare er det ikke tilladt at udlægge frø eller kugler eller på anden måde at fodre
de vilde fugle.
HAVEGRILL
Ved grillning på terrasse og altaner skal det foregå så langt fra boligerne, at det nødvendige
hensyn til de øvrige beboere tilgodeses.
HUSDYR
Det er tilladt at holde hund og kat efter gældende regler. Andre husdyr skal kunne holdes i bur.
Det er beboernes ansvar, at dyret ikke påfører boligselskabets ejendom skade, samtidig med, at
dyret ikke må være til gene for andre beboere. Det er ej heller tilladt at have dyr, som kan
karakteriseres som farlige, f.eks. slanger eller skorpioner.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 5 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
HÆRVÆRK
Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen.
INDEKLIMA
Luft ordentligt ud for at undgå fugtskader. Badning, madlavning, vask m.m. giver store
mængder fugtig luft. Lejligheden ventilerer ikke sig selv, men er tæt og velisoleret.
Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20-22
grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i 10-15 minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der
ikke benyttes.
Anbring ikke skabe eller større møbler helt op mod en ydervæg. Luften skal kunne cirkulere
bagom, ellers kan der komme fugtskader på væggen.
INDKØBSVOGNE
Må ikke hjembringes og henstilles på afdelingens område.
LEG OG BOLDSPIL
Lad ikke børnene lege eller opholde sig ved gadedøre, cykelrum/burre, P-pladser og andre
steder, hvor det kan være til fare for dem selv eller til væsentlig gene for de øvrige beboere.
Ophold og leg på trapper, svalegange samt storskraldsgård er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt at tegne eller male på afdelingens træ- og murværk eller på anden måde
beskadige afdelingen eller dens haveanlæg.
Det ikke tilladt at sparke eller kaste med bold mod husfacaderne.
Af hensyn til tagkonstruktionen er leg og ophold på tagene ikke tilladt.
MASKINER
El-boremaskiner og lignende støjende værktøj, herunder græsslåning, må benyttes i tidsrummet
kl. 09.00 - 20.00, dog weekends og helligdage kun mellem kl. 10.00 - 16.00.
Hamren og banken må ligeledes kun finde sted inden for ovennævnte tidsrum.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 6 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Maskiner der kan medføre støjgener for naboerne, skal anbringes på et dæmpende underlag.
MUSIK
Benyttelse af radio, fjernsyn, musikinstrumenter m.m. skal ske under hensyntagen til naboerne.
I sene aftentimer, efter kl. 22.00, bør der vises særligt hensyn ved at dæmpe ned, samt lukke døre
og vinduer således at øvrige beboeres ønske om nattero respekteres.
I særlige tilfælde bør man sikre sig at omkringboende er indforstået med ”støj” efter kl. 22.00,
eventuelt i form af en meddelelse om, at man holder en fest, som godt kan trække lidt ud.
PARABOLER
Regler for opsættelse af paraboler findes i afdelingens råderetsreglement under Installationsretten.
PARKERING OG MOTORKØRSEL
Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser.
Biler, motorcykler, knallerter, cykler og barnevogne skal parkeres på de anviste steder.
Last- og varevogne, over 3500 kg må ikke parkeres i boligområdet. Campingvogne og uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, ud over 24 timer. Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre
forsigtigt på boligvejene.
Standsning og parkering af biler på flisearealer er ikke tilladt.
Af hensyn til beboerne er det ikke tilladt at holde med motoren i gang på parkeringspladser og
foran døre.
Af hensyn til ejendommens belægning er det ikke tilladt at bruge afdelingens parkeringspladser
eller gangarealer til reparation af motorkøretøjer og knallerter.
RÅDERET
Der findes et særligt råderetsreglement for din afdeling, som beskriver, hvilke særlige ting du må
lave i og udenfor din bolig.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 7 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
SKADEDYR
Ved fodring af fugle må der ikke lægges foder på jorden af hensyn til rottefaren. Hvis man ser en
rotte, skal det straks meddeles ejendomskontoret. Fodring af andre dyr, f.eks. katte, er ikke
tilladt.
SKILTNING
Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra boligorganisationen.
TELT
Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område.
TRAPPER
Henstilling af flasker, fodtøj, legeredskaber og andet på trapperne er ikke tilladt.
Trapper er underlagt brandvedtægterne.
Rygning på trappearialerne er ikke tilladt
VANDFORBRUG
Vand er blevet meget dyrt. Kontakt omgående ejendomskontoret, hvis dit toilet begynder at løbe
eller en vandhane ikke længere lukker tæt.
Utætte vandhaner og cisterner medfører et fordyrende merforbrug af vand, ligesom dryppende
vandhaner kan være til gene for andre beboere.
VASK OG TØRRING
Ejendommen er udstyret med et vaskeri. Dette er udelukkende til rådighed for ejendommens
beboere. Det udleverede vaskekort må ikke udlånes. Inventar må ikke fjernes.
Hvis der ikke er påbegyndt vask 30 minutter efter vasketidens start er den pågældende periode
til fri afbenyttelse blandt andre beboere.
Vaskeriet har åbent alle ugens dage.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 8 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Vejledning for brug af vaskeriet er ophængt i vaskeriet.
Benyttelse af vaskeri og tørring af tøj i tørregården sker på eget ansvar.
Rygning i vaskeriet er ikke tilladt.
VINDUER OG DØRE
Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, skal være lukkede og må ikke holdes åbne
ved anbringelse af sten, træstykker eller lignende.
Beboeren skal selv sørge for at boligen er forsynet med hele ruder.
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 9 af 10
Vallensbæk Boligselskab
4903-0 - Firkløverparken
Godkendt af organisationsbestyrelsen den 30. august 2010
Administration:
KAB
Vester Voldgade 17 - 1552 København V - Tlf. 33 63 10 00
E-mail: [email protected] - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk
HUSORDEN
Side 10 af 10