sommerregler i gården - Andelsforeningen A/B Thor

Uvelse – Lystrup Lokalråd
www.uvelselystrup.dk
Nyhedsbrev nr. 7 – Sommer 2014
Så er sommeren over os og Uvelse – Lystrup
Lokalråd’s 7. nyhedsbrev er på gaden.
I bladet kan du bl.a. læse om spildevandplanen, den
nye bestyrelse, skovrejsning og Hanebjeg
skydecenter.
God læselyst !
Spildevandsplanen 2013 - 2016 for Hillerød Kommune.
Spildevandsplan 2013-2016 blev vedtaget af Byrådet d. 30. april 2014.

Formål med spildevandsplanen er at give borgerne og erhvervslivet en grundig og overskuelig indføring i Hillerød
Kommunes dispositioner på spildevandsområdet.
Samtidig danner planen grundlag for
hvordan spildevandsområdet drives og
administreres teknisk, miljømæssigt og
økonomisk i den periode planen gælder. Det helt overordnede tema i planen
er regnvandsudfordringen hvilket for
lokalområdet Uvelse-Lystrup indebærer ændringer i form af:


Separatkloakering af fælleskloakerede områder i Uvelse/Lystrup. Kort
over eksisterende kloakeringsmetode ses på næste side. De grønne områder markerer byområder hvor der
ikke i dag er separatkloakering - og
altså områder der bliver omfattet af
Spildevandsplanen.
at minimere miljøbelastningen i recipienter samt forbedre hygiejniske
forhold under ekstremregn
at tilpasse veje og rabatter til at
kunne lede regnvand under ekstremregn - etablering af robuste
regnvandsløsninger
1
De grønne områder markerer byområder hvor der skal laves separatkloakering
Der er på nuværende tidspunkt flere
små og et stort renseanlæg i kommunen. I Spildevandsplan 2013-2016 er
det blevet fastsat, at der skal etableres
et nyt renseanlæg ved Hillerød Syd, og
at de små renseanlæg i de mindre byområder samtidig skal forberedes til, at
de kan blive nedlagt.
Den politiske vedtagelse af planen betyder imidlertid at boligejerne får en
frist på fire år til at få udført separatkloakering, altså skille regnvand fra
spildevand på egen grund.
Flertallet sætter også en grænse på
70.000 kroner for boligejeren. Derefter
kan der søges dispensation, hvis man
bryder igennem loftet.
Lokalrådet inviterer alle borgere i
Uvelse-Lystrup til en høring om planen
og dens konsekvenser for lokale
parcelhusejere. Det sker
Onsdag d. 19. november 2014, kl
19:30 i UFC.
I mødet vil bl.a. deltage et politisk panel
med Tue Tortzen, Susanne Due
Dog vil flertallet ifølge borgmester Dor- Kristensen og Peter Frederiksen fra
te Meldgaard "i videst muligt omfang"
Hillerød Byråd samt repræsentanter fra
tillade en såkaldt LAR-løsning (lokal af- Hillerød Forsyning som skal udmønte
ledning af regnvand). LAR kan være ek- Spildevandsplanen.
sempelvis en faskine eller et regnvandsbed og er billigere løsninger for
boligejeren, fordi de ikke kræver en
regnvandsledning.
2
Generalforsamling i Lokalrådet for Uvelse - Lystrup 27.
marts 2014 - med formandsskifte.
Lokalrådets generalforsamling i marts
havde deltagelse med hele 17 husstande repræsenteret.
Formandens beretning blev godkendt,
hvorefter dirigenten bad om kommentarer fra de enkelte arbejdsgrupper
Den afgående formand Bo Holm Jensen
kunne i sin afskedsberetning informere
om endnu et år med betydelig aktivitet i
Lokal-rådet, bl.a.:
Freddy Dichman informerede mere
detaljeret om arbejdet med Portalen for
Uvelse-Lystrup www.uvelse-lystrup.dk.
Det er primært menighedsrådet der
anvender portalen, lidt større aktivitet
fra andre kunne være ønskværdigt.










Lokalrådets Indsigelse mod Møllebrocenteret
Effekten af de nye bump - hastighedsmålinger har vist at bumpene
har en effekt
Lokalrådets "bod" ved byfesten, bla.
med info om spildevandsplanen
Høringssvar til kommunen omkring
Spildevandsplanen.
Ny hjemmeside for lokalrådet og en
ny fællesportal på vegne af hele
byen.
Vejsyn for alle offentlige veje og
rapport sendt til kommunen.
Kontakt til kommunen ang. flytning
af det nu ikke længere brugte busskur i Uvelse by til Snoghøjvej
Dialog med kommunen om "Høm
Høm" standere til hundelufterne.
Husomdelt to Nyhedsbreve
Dialogmøder med kommunen. Vi har
hver gang fortalt at vi gerne vil
involveres noget mere.
Henning Thorsen omtalte sagen med
det manglende læskur i Lystrup, og at
det har givet anledning til at kommunen bl.a. har fotograferet læskuret.
Så der er da sket lidt i sagen.
R-bus fra Frederikssund er ikke
skrinlagt - men der er fortsat ikke sket
det store. Fra mødet kunne konstateres
at Lokalområdets borgere - ikke - selv
med normale arbejdstider kan nå at
møde på arbejde i København.
Vedr. økonomien havde årets underskud været på 5.659 kr, hvoraf 4.994 kr
skyldtes den nye webside. Aktiver ialt
ved årets udgang var på 8.667 kr.
Bo Holm Jensen ønskede ikke genvalg,
hvorfor Aksel Hauge Pedersen blev
valgt. Den samlede nye bestyrelse kan
ses på bagsiden af nyhedsbrevet.
3
Skovrejsningsprojekt mellem Uvelse og Gørløse
Gørløse Skov
Gørløse Skov er et nyt skovrejsningsområde og en ny skov, der er under
etablering øst for Gørløse til Langebjerg. Projektet er et samarbejde mellem HOFOR (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab), Hillerød Kommune og
Naturstyrelsen.
Skoven vil på sigt blive ca. 380 ha.
HOFOR finansierer en stor del af
jordopkøbet i området mod, at Naturstyrelsen lægger deklarationer på arealerne om ikke at bruge miljøfremmede
stoffer, for at sikre rent drikkevand til
Hovedstadsområdet.
Nye arealer
Naturstyrelsen opkøber arealer
indenfor skovrejsningsområdet hvis det
er muligt, efterhånden som de bliver til
salg.
Afgrænsningen skal ses som et ønske
på langt sigt. Knapt halvdelen af arealerne bliver bibeholdt som lysåbne
områder.
Dræn bliver sløjfet, så der kan opstå
småsøer og moser. Nogle græsarealer
vil blive slået eller evt. afgræsset og
friluftsliv vil blive indtænkt.
Den orange stiplet linie viser det samlede skovrejsningsområde. Naturstyrelsens
arealer er de grønne områder. De blåt skraveret områder er HOFORs areal.
4
Mange formål
Formålet er dels at sikre rent drikkevand, og dels at området kan udvikle sig
til et attraktivt areal med stort naturindhold og plads til friluftsliv, f.eks.
stier, grillpladser og hundeområder
fordelt efter en overordnet prioritering.
Færdsel på arealerne sker efter de
generelle regler i statsskovene. Samtidig bidrager det til det nationale mål
om at øge skovarealet i Danmark. Det
forventes, at skoven med tiden også vil
blive leverandøraf træ til træ- og energiindustrien. Skoven kan bidrage til at
oplagre C02 og mindske brugen af
fossile brændstoffer. Samtidig holder
skoven bedre på den øgede nedbør,
som den globale opvarmning forventes
at medføre.
Træarter i den nye skov
Der er anvendt mange forskellige træog buskarter i den del af Gørløse Skov,
der er tilplantet. Der er bl.a. plantet eg,
lind, bøg og rødel. Der plantes primært
hjemmehørende løvtræer tilpasset de
lokale forhold, ikke mindst jordbund og
fugtighed.Desuden plantes forskellige
buske særligt i skovbrynene
Skovrejsning og beskyttelse af
grundvandet
Det vigtigste formål med plantningen af
Gørløse Skov er beskyttelse af grundvandet. I Danmark er der god tradition
for, at drikkevand fremstilles af uforurenet grundvand. Dette grundvand kan
nøjes med en simpel behandling før det
er klar til at drikke.
Gørløse Skov yder og vil fremover yde
god beskyttelse af grundvandet, fordi
der ikke anvendes gødning, sprøjtemidler eller andre stoffer, som kan
skade grundvandet. Herved sikres en
permanent beskyttelse af det grundvand, der dannes under den nye
statsskov.
Lokalrådet følger projektet og vil
løbende orientere om hvordan
projektet skrider frem.
Støt vores arbejde for lokalsamfundet Uvelse-Lystrup med et
økonomisk bidrag.
Vi har brug for midler til tryksager, porto, gebyrer ved aktindsigt og lignende.
Alle bidrag er velkomne, store som sma. Indbetal fra DKK 50,Du kan indbetale direkte pa vores konto: Reg.nr. 6300 konto nr. 7377187
Tak for din støtte!
5
Hanebjerg skydecenter
Tirsdag den 20. maj mødtes ca. 30
Uvelse-Lystrup borgere samt
skydecenter naboer til et KUL
arrangement på Hanebjerg Skyde
center.
Den nye formand Per Munk fortalte
med indlevelse om skyttecentrets
historie og de tilknyttede foreninger.
Centret er selvejende, 13 hektar stort
og har ca. 8.800 brugere (politi-hygge
samt konkurrence skytter) fordelt på
75 skytteforeninger.
Nu kommer der igen gang i etablering
og ændring af støjvolden. Den er ikke
korrekt udført. Koten på volden skal
rettes til, så den har samme højde rundt
om anlægget. Da voldene pt. ikke har
samme kote, er effekten af støjvolden
ikke optimal.
Der skydes med mange forskellige våben. Lige fra små pistoler til sortkrudtsrifler. Lyden til DRs stort anlagte
”1864”, der kommer i TV til efteråret, er
optaget på Hanebjerg.
Hanebjerg skydecenter set fra luften
Der blev vist en del forskellige våben
samt forskellige størrelser ammunition.
Det er nu lovligt at bruge lyddæmpere
hvilket man forventer sig meget af, idet
det nedsætter støjen. Der vil i den nærmeste fremtid også blive bygget nye
støjsluser på en del baner. Dette vil med
sikkerhed nedbringe støjen.
Siden vi sidst var til møde på Hanebjerg, er der sket en masse. Den gamle
bestyrelse samt entreprenøren, der
anlagde støjvolden, er afsat. Entreprenøren misligeholdt kontrakten og skylder nu centret kr. 170.000. Støjvold
anlægget blev sat i bero.
6
Der etableres en ny vold og et nyt rækværk ved terræntræningsbanen. Den
26. juli skal alle nye støjtiltag være på
plads, og den nye bestyrelse forventer,
at støjen vil blive reduceret.
Det er aftalt, at der i september vil blive
indkaldt til et nyt infomationsmøde på
Hanebjerg.
Hold derfor øje med invitationen fra
Gert Engedal, Kurreholmvej 43. Den vil
blive opsat i Uvelse Brugs. Mødet
sluttede med en spændende rundtur på
hele anlægget.
Styrk dit lokalsamfund - Handl lokalt
Lokalrådet vil gerne ønske Brugsen et
stort tillykke med den flotte brugs vi
har fået i Uvelse.
Den er vort absolutte omdrejningspunkt, når vi ser på vort lokalsamfunds
fastholdelse af "gamle"og nytilflyttede
borgere.
Derfor er det vigtigt i alle støtter op om
at handle lokalt, og herunder at du indkøber dine "dagligvarer" i vor flotte
Brugs. Vel er det ikke alt en dagli brugs
kan have som fast sortiment, men det
allermeste til dagligdagen er her.
De lokale foreninger og erhvervsdrivende er alle med til at skabe en
helhed i vort lokalsamfund.
Brugsen er ikke blot en Brugs, men
også vores adgang til bibliotket, apotek,
post/pakke udlevering mm.
Endnu engang:
Vores lokale Brugs er også med i de for- Støt lokalsamfundet - handl lokalt. Det
skellige arrangementer der afholdes i
er vigtigt at vi bibeholder de lokale
området, der netop gør en forskel ved
indkøbsmuligheder.
at bo her.
Kommende arrangementer
12. Juni
Sommersangaften i Kirken kl: 19:30
23. Juni
Sct. Hans sommerhygge. Spisning og bål.
Start Kl. 18:00 ved UFC
14. – 17. August
Uvelse Byfest 
4 dage med fest, musik og spas.
19. November
Møde om spildevandsplanen.
Kom og hør mere om spildevandsplanen og mød repræsentanter fra Hillerød byråd og Hillerød Forsyning.
UFC kl. 19:30
7
Kontakt lokalrådet
Lokalrådet kan kontaktes på email: [email protected] eller ved kontakt
direkte til lokalrådet (se herunder)
Bestyrelsen:
Formand
Aksel Hauge Pedersen
tlf: 48278250
[email protected]
Freddy Dichman
Tlf: 61191088
[email protected]
Stig Kunkel
tlf: 48189417
[email protected]
Metin Barut
Tlf: 26187713
[email protected]
Jan Andersen
[email protected]
tlf: 244743 93
Henning Thorsen
[email protected]
(suppleant)
Poul Greibe
[email protected]
(suppleant)
Check
www.uvelselystrup.dk
Lokalrådets hjemmeside og
læs mere om lokalrådets
arbejde.
8