Her ses takstblad for 2011.

SPECIALREGISTRATURER
Matriklerne
1664
og
1688
UDGIVET AF RIGSARKIVET
2. UDGAVE
KØBENHAVN 1976
Udgået af
Landsarkivet tor Sjællands
bibliotek
SPECIALREGISTRATURER
Matriklerne
1664
og
1688
VED J. O. BRO-JØRGENSEN
UDGIVET AF RIGSARKIVET
2. UDGAVE
KØBENHAVN 1976
ISBN 87 7497 0372
Indholdsfortegnelse
Forord
V
I.
II.
Frederik 3. s m atrikel
M atrikelsekstrakter 1680-81
1
5
III.
Christian 5. s m atrikel
1. Markbøger
11
2. Modelbøger
77
3. Matrikelbøger
4. Diverse
85
91
IV.
V.
Alfabetisk reg iste r over m arkbøger, model­
bøger og m atrikelbøger
101
Alfabetisk reg ister over eng-, skov- og
græsningstaksationer
Tilføjelser
163
169
FORORD
M atriklerne af 1664 og 1688 med tilhørende m ateriale indgik først i
Rigsarkivet så sent som i 1935. De fulgte således ikke arkivalierne fra Ren­
tekam m eret, som de i adm inistrativ henseende hører sammen med, og som
langt tidligere var blevet afleveret til Rigsarkivet eller til dettes forgængere
blandt arkivinstitutionerne. Dette forhold skyldtes for en del, at m atrik e lsog landm ålingsarkivalierne allerede fra gammel tid havde indtaget en sæ rstilling blandt kam m ersagerne, idet de havde deres eget velorganiserede arkiv
under en særlig arkivar. Men det er også et udtryk for, at de gamle m atrik­
le rs protokolrækker indtil den nyeste tid har haft praktisk betydning for m a­
trikelsvæ senet. Med indlemmelsen i Rigsarkivet blev deres betydning for den
historiske forskning derimod det prim æ re. D eres store værdi for historiske
studier på flere interesseom råder har m edført, at de e r blevet en af arkivets
m est benyttede grupper.
De ældre m atrikler har fra gammel tid været underkastet ordning og r e ­
gistrering. Allerede den første leder af det sæ rlige landmålingsarkiv Niels
Hegelund, udarbejdede omkring år 1700 en re g istra tu r (se s. 94 nr. 1853). Ef­
te r denne blev alle protokollerne fortløbende num m ereret, og dette num m ersy­
stem har siden holdt sig. E fter afleveringen til Rigsarkivet blev hele m ateria­
let gennemgået af arkivar J, O. B ro-Jørgensen, der på grundlag af en revision
og nøjagtigere inventering udarbejdede en ny re g istra tu r forsynet med udførlige
alfabetisk-topografiske re g istre til alle protokolrækkerne, hvorved benyttelse og
ekspedition af stoffet lettede s meget. Denne re g istra tu r indgik i m askinskreven
form som nr. 173 i R igsarkivets række af fo lio reg istratu rer. Gennem næsten
30 år har den gjort så god fyldest, at den nu på det nærm este e r slidt op.
Da den gældende re g istra tu r over m atriklerne således under alle omstæn­
digheder måtte om skrives faldt det naturligt at lade den mangfoldiggøre til
gavn for de mange institutioner og personer, der kommer i berøring med m a­
trikelsarkivalierne og derved har brug for en let anvendelig oversigt og forteg­
nelse over dem. Denne mangfoldiggørelse e r tilrettelag t af arkivar Frank J ø r ­
gensen, som har revideret reg istratu ren s opstilling, tilføjet en del anmærknin­
ger og henvisninger og bragt stednavnenes staveform i overensstem m else med
den, der er anvendt i 5 udgaven af T raps Danmark. Renskrivningen er fore­
taget af assistent Henny Busch.
-V-
I forbindelse med mangfoldiggørelsen af registraturen har man søgt at
udfylde nogle huller i Rigsarkivets sæt af 1664-matriklen. Det er sket ved
at erstatte et manglende bind samt supplere et enkelt af de bevarede med
xeroxkopier af tilsvarende bind, som er blevet bevaret ved am terne og nu
findes i landsarkiverne. Disse xeroxkopier e r optaget som en tilføjelse sidst
i reg istraturen og indgår i rækken i originalernes sted.
Et problem af praktisk natur er knyttet til det anvendte signaturnum m ersystem
M atriklerne m .m . er som nævnt en del af Rentekammerets arkiv og
e r derfor medtaget i den trykte reg istra tu r over dette, som Rigsarkivet ud­
sendte i 1964 (Vejledende A rkivregistraturer XII Rentekammeret I s. 161-63).
I denne trykte reg istra tu r e r de dog kun indført ganske sum m arisk som grup­
per uden specifikationer, idet der henvises til specifikationerne i registratur
173. Nærværende publikation slutter sig således som en specialregistratur til
Vejledende A rkivregistraturer XII. I denne e r der for alle Rentekammerets
danske og norske arkivdele indført en ny gennemgående nummerering, som alt­
så principielt også om fatter m atriklerne m .v. Da den nummerering, som er
brugt i den hidtidige reg istra tu r over disse, som omtalt har meget dybe rød­
der og er blevet anvendt og citeret i talrige forbindelser, har man valgt at
fastholde den også i denne mangfoldiggjorte udgave og kun at bruge den nye
num merering for den del af de diverse sager som ikke har gamle numre.
Ved bestilling af arkivalierne anføres den hovedgruppe, de hører til, nem­
lig enten F rederik 3. s m atrikel, M atrikelsekstrakter 1680-81 eller Christian
5. s m atrikel samt det i venstre m argen af registraturen ved hvert bind og hver
pakke anførte nummer (med punktum efter og ikke at forveksle med de nogle
steder foran titlerne anbragte å rsta l uden punktum efter).
Nærm ere arkivalske oplysninger om m atriklerne og det til dem knyttede
m ateriale kan findes i den trykte litteratu r, navnlig
Gunnar Knudsen. De danske M atrikler og deres Benyttelse ved historiske Un­
dersøgelser (Fortid og Nutid II, 1919, s. 1-42).
Henrik Pedersen. De danske Landbrug frem stillet paa Grundlag af F orarbejder­
ne til Christian V. s M atrikel 1688, 1928.
Johs. Ewens: M atrikulsarkivet (Fortid og Nutid XVII
1947-48, s. 247 ff).
C. Rise Hansen og Axel Steensberg: Jordfordeling og Udskiftning (Det kgl. dan­
ske Videnskabernes Selskab. H istorisk-filologiske sk rifte r. bind II nr.
1951).
R igsarkivets 1. afdeling Januar 1968.
Sune Dalgård.
-V I-
1,
FORORD
TI L 2 . UDGAVE
Interessen for den i 1968 udsendte Specialregistratur over Matriklerne 1664
og 1688 viste sig straks at være stor og har holdt sig. Registraturen har som føl­
ge deraf i nogen tid været udsolgt. Det er derfor fundet påkrævet at udsende den
på ny.
2. udgaven er i sit grundlag et uændret reprografisk optryk af 1. udgaven.
Kun på et punkt er der sket en væsentlig fornyelse. Som led i sikringsfotografe­
ringer på mikrofilm (35 mm brede rullefilm) af de værdifuldeste kilder i Rigsarki­
vet til dansk historie er der nu foretaget en fuldstændig mikrofilmning på over 450
filmruller af alle hoveddelene i de to matrikelarbejder. Da kopier af disse filmrul­
ler både sælges til publikum og står til rådighed for udlån enten på Rigsarkivets
filmlæsesal eller ved forsendelse til andre steder, hvor passende læseapparater
findes og filmene kan benyttes under betryggende forhold, er registraturen blevet
udvidet med bestillingsnumrene på filmkopierne. D isse numre, der har et stort S
som første led, er anbragt i sidernes venstre margen og skrevet med en anden og
kraftigere skrift end arkivalienumrene og årstallene for ikke at forveksles med
disse. Et filmnummer dækker det arkivalienummer, det står ud for, samt evt.
følgende arkivalienumre indtil det næste filmnummer.
Det har været overvejet at udvide 2. udgaven til at omfatte også matrikuleringsarkivalier fra årene 1660-63 (Rentekammeret 311.1-101), navnlig matriklen
1662, hvoraf der også findes sikringsfilm . Da matriklen 1662 i modsætning til de
to følgende er specificeret i Vejledende Arkivregistraturer XII, 1964, s . 161, og
da en sådan mere indgribende ændring af registraturen ville forsinke genudsendel­
sen uoverskueligt, er det allerede af disse grunde fundet bedst at afstå herfra.
Rigsarkivets 1. afdeling. August 1976.
Sune Dalgård
-VII-
I.
F rederik 3's m atrikel.
Rtk. nr. 311.102 - 40
1796-1836.
1664-73 Matriklen af 1664
39 bd.
A nm .: Ved skatkam m erordre af 26/11 1663
blev det pålagt amtmænd og am tsskrivere i
Danmark inden udgangen af februar 1664 at
lade udarbejde og til kam m eret indsende en
fuldkommen og rigtig m atrikel og jordebog
over jordegodset (også jordløse huse og m øl­
ler) i det dem underlagte distrikt. Se nærm e­
re Fortid og Nutid II. b d ., s. 7 ff.
S 5052
Nemlig:
1796 A. Abrahamstrup amt.
Dat. 29/7 1672
1 bd.
1796 B. Roskilde amt.
1797.
Ringsted amt.
Dat. 12/9 1666
Udat.
1 bd.
1 bd.
1798.
Udat.
1 bd.
1799.
Antvorskov amt.
1800 A. Korsør amt.
1801 A. Kalundborg amt.
Dat. 29/2 1664
Dat. 28/2 1664
Dat. 26/2 1664
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1802 A. Dragsholm amt.
Udat.
1 bd.
Sorø amt.
A nm .: Indeholder efterretninger om
Kannikeengene, forfattet d. 16/4 1687.
S5052 + 5945
1803 A. Sæbygård amt.
Dat. 28/2 1664
1804 A. Samsø
Dat. 24/3 1664
1805 B. M erløse herred, Holbæk amt.
Dat. 12/9 1666
1805.
Tuse herred, Holbæk amt.
Dat. 17/12 1673
1806.
Tryggevælde amt.
Dat. 16/12 1664
S
1807.
Vordingborg amt.
Dat. 13/8 1664
1 bd.
1808.
Møns land.
Udat.
1 bd.
5945
1670
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1bd.
Anm.: Udat. ekstrakt af samme, se
Rtk. nr. 311.144
1809.
1810.
Nyborg amt.
Odensegård amt.
Dat. 14/2 1665
Dat. 4/7 1664
1bd.
1bd.
1811.
Rugård amt.
Dat. 24/2 1665
A nm .: Kopi af samme, se Rtk. nr.
311.142
1 bd.
1812 A. Hagenskov eller Assens amt.
Dat. 1/5 1665
-3-
1 bd.
I F r e d e rik 3. s m a trik e l
1813 A. Hindsgavl amt.
Udat.
1813 C. Ekstrakt af sam m e.
1814.
Tranekær am t.
Udat. 1665
Dat. 29/3 1665
A nm .: Betegnes som "CopieM atricul".
S 5 9 4 6 -4 7 1815 A. Nykøbing amt. R atificeret 8 / 8 1664
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: En anden udgave af samme,
se Rtk. nr. 311.141
S 5947
1816 A. Halsted kloster amt. R atificeret
8 /8
S 5948
1664
1 bd.
1817 A. Musse herred, Ålholm amt. Udat.
1 bd.
1817 B. Fuglse herred, Ålholm amt. Udat.
1 bd.
1818 C. Riberhus amt. Diverse datoer 1664
1
1819 A. Koldinghus amt.
1820.
Lundenæs amt.
1 bd.
1 bd.
Udat.
Dat. 20/7 1664
bd.
Anm.: E r en bekræftet kopi af den
originale m atrikel. De to fo rreste
blade m angler.
1821.
Dat. 24/4 1664
1 bd.
S 5948 -49 1822 A. Havreballegårds amt.
Udat. 1664
1 bd.
S 5949
1823 A. Stjernholm amt.
1824 A. Kalø amt.
Dat. 11/12 1663 1 bd.
Udat. 1664
1 bd.
1825 A. Skanderborg amt.
Udat.
S 5950
Bøvling amt.
1 bd.
1827-28 C. Dronningborg og M ariager kloster
am ter.
Udat.
A nm .: Udat. ekstrakt af samme,
se Rtk. nr. 311.144
1829 C. Silkeborg amt.
Dat. 3/3 1665
1831-32. Hald og Skivehus am ter.
Dat. 2/8 1664
S 5 9 5 0 -5 1 1833 A. Ålborghus, Åstrup, Børglum og
Sejlstrup am ter. Diverse datoer 1664
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Noget defekt, navnlig i begyn­
delsen, hvor der m angler et blad,
og i slutningen.
S 5951
1836.
Dueholm, Ørum og Vestervig am ter.
Dat. 10/5 1664
A nm .: Kopi af samme, se Rtk. nr.
311.143.
-4 -
1 bd.
II.
M atrikelsekstrakter 1680-1681.
Rtk. 311.145 - 76
1793-1836 C.
1680-81 M atrikelsekstrakter, indsendt i henhold til
Rentekam m erets ordre af 10/7 1680
32 bd. 1 pk.
A nm .: Ekstrakterne e r udarbejdet af am tsskriverne i forening med de pågældende
steders herredsfogder og sognepræster og
er ofte forsynede med disses underskrifter.
De har som regel en del notattilføjelser om
senere forandringer, isæ r med hensyn til
tienden. Nummereringen sv arer til den for
m atr. 1664 og Christian 5. s m atr. anvend­
te.
Nemlig:
1793.
Københavns amt med Hørsholm
birk.
1796.
Udat.
1 bd.
Roskilde amt med Jæ gerspris.
Udat.
Dat. 20/11 1681
Dat. 6/12 1680
Dat. 6/12 1680
1 bd.
1 bd.
Dat. 21/1 1681
Dat. 10/2 1681
1 bd.
1803 B. Sæbygård amt.
1805.
Holbæk amt.
Dat. 16/3 1681
Dat. 21/4 1681
1 bd.
1 bd.
1806.
1807.
Dat. 16/12 1680
Dat. 29/12 1680
1 bd.
1 bd.
1808.
Møns amt.
Dat. 19/11 1680
1809 A. Nyborg amt.
Diverse datoer 1680
1810-11. Odense og Rugård am ter.
Diverse datoer 1680
1812-13.Assens og Hindsgavl am ter.
Dat. 17/11 1680
1814.
Tranekær amt.
Udat.
1 bd.
1798.
1799.
1800.
Sorø amt.
Antvorskov am t.
K orsør amt.
1801 B. Kalundborg amt.
1802.
Dragsholm amt.
Tryggevælde amt.
Vordingborg amt.
1815 C. Nykøbing amt.
Udat.
1816.
Halsted kloster amt. Dat. 1/10 1680
1817 E. Ålholm amt.
Udat.
1818 D. Riberhus amt.
Udat.
-7-
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1
1
1
1
bd.
bd.
bd.
bd.
II M atrikelsekstrakter 1680-81
1819 B. Koldinghus amt.
Udat.
1 bd.
1820 C. Lundenæs amt.
Udat.
1 bd.
1821 C. Bøvling amt.
Udat.
1 bd.
1822 B. Havreballegård amt. Udat.
1 bd.
1823 B. Stjernholm amt.
Udat.
1 bd.
1824.
Udat.
1 bd.
Kalø amt.
1825 D. Skanderborg og Åkær am ter.
Dat. 20/6 1681
1 bd.
1827-28. Dronningborg og M ariager kl. am ter.
Dat. 1/1 1681
1 bd.
1829 B. Silkeborg amt.
Dat. l / l 1681
1 bd.
1830 A. Skivehus amt.
Dat. 20/11 1680
1 bd.
1831-32. Hald og Skivehus am ter (in duplo)
1 pk.
A nm .: Det ene eksem plar er dat.
20/11 1680.
1833.
Ålborghus, Åstrup og Børglum,
dat. dec. 1680
1836 C. Dueholm, Ørum og Vestervig am ter,
dat. 20/10 1680
-8-
1 bd.
1 bd.
III.
Christian V 's m atrikel.
Rtk. 312.6 - 1957
Rtk. 312.6 - 1699
1681-83 Markbøger, samt eng-, skov- og græ s­
1693 bd. 1 pk.
ningstaksationer
Nemlig:
Amager
S 5952
1.
birk,
Københavns
amt
1 bd.
Store Magleby og Tårnby sogne
A nm .: Amager lands overdrev se n r. 22
nedenfor. Over Christianshavn skal der
iflg. registraturen nr. 1863 A. ikke have
foreligget nogen protokol.
2.
Københavns bys m arker og herligheder
Sokkelund
S 5952 ■53
S 5953
herred,
Københavns
amt
3.
4.
Hvidovre, Rødovre og Ny Amager sogne
Gladsakse sogn
1 bd.
1 bd.
5.
6.
Brønshøj sogn
1 bd.
Lyngby sogn
7.
Gentofte sogn
1 bd.
1 bd.
Smørum h e r r e d , Københavns amt
Brøndbyvester, Glostrup og Vallensbæk
8.
sogne
Brøndbyøster, H erstedvester og Her sted
9.
Ø ster sogne
S 5954
1 bd.
Ballerup, Herlev og Ledøje sogne
1 bd.
Lille
h e r r e d , Københavns amt
Ishøj og Torslundemagle sogne
Tåstrup sogn
Sengeløse sogn
1 bd.
1 bd.
13.
Ølstykke
S 5955
1 bd.
10.
11.
12.
S 5954 ■55
1 bd.
14.
15.
16.
herred,
Københavns
1 bd.
amt
Smørumovre og Måløv sogne
Veksø, Stenløse og Slagslunde sogne
Værløse og Ganløse sogne
-1 3 -
1 bd.
1 bd.
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S
5955
17.
Farum sogn
Hørsholm
birk,
1 bd.
Hørsholm
18.
Karlebo sogn
1bd.
19.
Blovstrød sogn
1 bd.
20.
Birkerød sogn
1bd.
Sokkelund h e r r e d ,
S 5956
amt
Hørsholm
amt
21.
Søllerød sogn
1 bd.
22.
Københavns og Hørsholm am ters eng-,
skov- og græsningstaksation
Frederiksborg
birk,
1 bd.
Frederiksborg
amt
23.
Jørlunde sogn
1 bd.
24.
Slangerup sogn
1 bd.
25.
Græse, Sigerslev og Oppesundby sogne
1 bd.
S
595 6 -5 7 26.
Udesundby sogn
1 bd.
S
5957
27.
Strø sogn
1 bd.
28.
Skævinge sogn
1 bd.
29.
30.
Lille Lyngby sogn
Tjæreby og Alsønderup sogne
1 bd.
1 bd.
31.
Nøddebo, Hillerød og Lillerød sogne
1 bd.
32.
Lynge sogn
1 bd.
33.
34.
Uggeløse og Uvelse sogne
Gørløse sogn
1 bd.
1 bd.
35.
36.
Herlev sogn
Ølstykke sogn
1 bd.
1 bd.
S 5958
S 5959
Frederiksborg
og H ø r s h o l m
birker,
Frederiksborg
og H ø r s h o l m
amter
37.
38.
Snostrup og Grønholt sogne
1 bd.
Frederiksborg birks eng-, skov- og
græsningstaksation
Kregme birk,
Frederiksborg
1 bd.
amt
39.
Kregme og Vinderød sogne
1 bd.
40.
Ølsted sogn
1 bd.
-1 4 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 5959
S 5960
41.
Melby sogn
1 bd.
42.
Torup sogn
1 bd.
43.
Kregme birks eng-, skov- og græ s­
44.
ningstaksation
Helsingør bys m arker og herligheder
Kronborg
birk,
Kronborg
S 5960-61
S 5961
45-46-47. Tikøb sogn
48-49. Esbønderup sogn
S 5961-62
50-51.
1 bd.
1 bd.
amt
3 bd.
2 bd.
2 bd.
Søborg sogn
H o lb o h e r r e d , K r o n b o r g
52-53. Græsted sogn
amt
2 bd.
S 5 962-63
54.
Mårum sogn
1 bd.
S 5963
55.
56.
57.
Helsinge sogn
Valby sogn
1 bd.
1 bd.
Blistrup sogn
Vejby sogn
1 bd.
1 bd.
s
5964
58.
Holbo h e r r e d , F r e d e r i k s b o r g
59.
Ramløse sogn
60.
Annisse og Tibirke sogne
s
s
s
s
5965
5964-65
5965
5966
62.
amt
Holbo herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
Hørsholm birk, Hørsholm
Asminderød sogn
61.
R a m sø h e r r e d , R o s k i l d e
Borup sogn
63.
Kimmerslev sogn
64.
65.
Nørre Dalby sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
amt
1 bd.
amt
1 bd.
1 bd.
1 bd.
66.
67.
Dåstrup sogn
Ørsted sogn
1 bd.
1 bd.
68.
69.
70.
Rorup sogn
Syv sogn
1 bd.
1 bd.
Gadstrup sogn
1 bd.
-1 5 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 5 9 6 6 -6 7 71.
Ejby sogn
1 bd.
S 5967
Højelse sogn
2 bd.
Ølsemagle og Køge sogne
1 bd.
Ramsø herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
72-73.
74.
S 5968
75.
Tune h e r r e d ,
Roskilde
amt
76.
Tune sogn
1 bd.
77.
Kirke Skensved og Je rsie sogne
1 bd.
78.
Solrød og Kagstrup sogne
1 bd.
S 5968-69 79.
Karlslunde og Greve sogne
1 bd.
S
Kildebrønde sogn
1 bd.
81.
Reerslev sogn
1 bd.
82.
Snoldelev sogn
1 bd.
83.
Havdrup og Vindinge sogne
1 bd.
5969
S 5970
80.
Sømme h e r r e d , R o sk ild e
84.
Himmelev sogn
85.
Gundsømagle sogn
86.
amt
1 bd.
1 bd.
Vor Frue sogn
1 bd.
A nm .: Tjæreby m angler.
S 5970-71
S 5971
87.
Jyllinge sogn
1 bd.
88.
Ågerup sogn
1 bd.
89.
90.
91.
92.
S 5972
93.
94.
95.
Kirkerup sogn
Hvedstrup sogn
1 bd.
1 bd.
Fløng sogn
1 bd.
Glim sogn
1 bd.
Svogerslev og Kornerup sogne
Herslev sogn
Sankt Jørgens og Sankt Ibs sogne og
Roskilde købstads jorder
Voldborg h e r r e d ,
S 5972- 73
Københavns
1 bd.
1 bd.
1 bd.
amt
96.
Kirke Hvalsø sogn
1 bd.
97.
Særløse sogn
1 bd.
98.
Kirke Såby sogn
1 bd.
99.
Kisserup sogn
1 bd.
-1 6 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 5973
s 5974
100.
Rye sogn
1 bd.
101.
Sonnerup sogn
1 bd.
102.
Kirke Hyllinge sogn
1 bd.
103.
Lyngby sogn
1 bd.
104.
Sæby sogn
1 bd.
105.
106.
Gershøj sogn
1 bd.
Osted sogn
1 bd.
107.
Aller slev sogn
1 bd.
A nm .; Udlejregård m angler. Ekstraktop­
målingsprotokollen for A llerslev bys Ve­
sterm ark findes i nr. 114.
108.
s 5975
Horns
109.
110.
h e r r e d , J æ g e r sp r i s
Dråby sogn
amt
1 bd.
Gerlev sogn
1 bd.
111.
Skuldelev sogn
1 bd.
112.
Selsø sogn
Skibby sogn
1 bd.
1 bd.
Ferslev og Vellerup sogne
A nm .: Bagest i bindet en ekstraktopm å­
lingsprotokol for Vesterm arken, Allerslev
by og sogn, Voldborg herred, Københavns
amt. Sml. nr. 107.
1 bd.
115.
116.
Orø sogn
Kyndby sogn
1 bd.
1 bd.
117.
Krogstrup sogn
1 bd.
113.
114.
s 5976
1 bd.
Gevninge sogn
Ringsted herred, Ringsted
118.
Ringsted sogn
amt
1 bd.
s 5976-77
119.
120.
Sankt Hans og Benløse sogne
Kværkeby sogn
1 bd.
1 bd.
s 5977
121.
122.
Vigersted sogn
Haraldsted sogn
123.
124.
Allindemagle sogn
Bringstrup sogn
1
1
1
1
125.
126.
127.
Siger sted sogn
s
5978
bd.
bd.
bd.
bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
Jystrup sogn
Valsølille sogn
-1 7 -
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5 . s m a trik e l
S 5 9 7 8 -7 9
s 5979
128.
Nordrup og Farendløse sogne
1 bd.
129.
T erslev sogn
1 bd.
Anm.: Heri også den del af Høstentorp,
som ligger i F reerslev sogn. Sml. nr.
130.
1 bd.
Ø rslev og F reerslev sogne
1 bd.
130.
A nm .: Sml. ovenfor nr. 129.
s 5980
131.
Haslev sogn
1 bd.
132.
Bråby sogn
1 bd.
133.
Førslev sogn
1 bd.
134.
1 bd.
135.
Sneslev sogn
T eestrup sogn
136.
Vetterslev og Høm sogne
1 bd.
137.
Ringsted am ts eng-, skov- og græ s­
1 bd.
1 bd.
ningstaksation
Sorø b i r k ,
Sorø
amt
s 5980-81
138.
Bjernede sogn
1 bd.
s 5981
139.
1 bd.
140.
Slaglille sogn
Fjenneslev sogn
141.
Gyrstinge sogn
1 bd.
Alsted sogn
1 bd.
s 5982
142.
143.
V ester Broby sogn
1 bd.
Pedersborg sogn
1 bd.
s 5 9 8 2 -8 3
144.
145.
146.
147.
Bromme sogn
Lynge sogn
Kirke Flinterup sogn
s 5983
148.
1
1
1
1
149.
150.
s 5984
s 5984-85
1 bd.
Munke Bjergby sogn
Stenmagle sogn
Sorø birk s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
bd.
bd.
bd.
bd.
1 bd.
1 bd.
A ntvorskov b i r k , A ntvorskov amt
Slagelse købstad og Slots Bjergby sogn
151.
1 bd.
152.
Gerlev og Sankt Peders sogne
1 bd.
153.
Sankt Mikkels sogn
1 bd.
154.
155.
Sludstrup og Sørbymagle sogne
Kirkerup, Tystrup og Halagerlille sogne
1 bd.
1 bd.
-1 8 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik el
S 5985
156.
Gimlinge sogn
1 bd.
157.
Skørpinge og Fårdrup sogne
1 bd.
158.
Lundforlund og Hemmeshøj sogne
1 bd.
S 5986
159.
160.
Vemmelev sogn
Hejninge og Sønderup sogne
1 bd.
1 bd.
S 5986 -8 7
161.
162.
163.
Nordrup og Ottestrup sogne
Gudum og Sorterup sogne
Kindertofte og Flakkebjerg sogne
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 5987
164.
Sønder Bjerge og Høve sogne
1 bd.
165.
S 5988
Krummerup sogn
1 bd.
166.
167.
Ting Jellinge og Hyllested sogne
Kirke Stillinge sogn
1 bd.
1 bd.
168.
Antvorskov amts eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
Flakkebjerg
herred,
Korsør
amt
169.
170.
købstad og Tårnborg sogn
og Omø sogne samt Skelskør
S 598 8 -8 9
S 5989
172.
Korsør
Agersø
købstad
Hårslev
Førslev
S 5990
173.
174.
175.
Gunderslev sogn
Vallensved sogn
Fodby sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
176.
177.
Karrebæk sogn
Marvede sogn
1 bd.
1 bd.
171.
og Fuglebjerg sogne
sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 5990-91
S 5991
178.
179.
Hyllinge sogn
Fyrendal og Kvislemark sogne
1 bd.
1 bd.
S 5992
180.
181.
182.
183.
Ørslev sogn
Venslev sogn
Tjæreby sogn
Magleby sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
184.
Herlufsholm sogn
1 bd.
185.
186.
Eggeslevmagle sogn
Boeslunde sogn
1 bd.
1 bd.
187.
Kalundborg købstad
1 bd.
S 5 9 9 2 -9 3
S 5993
-1 9 -
III C h ristia n 5. s m a trik e l
Ars
herred,
M arkbøger 1681-83
Kalundborg
amt
S 5993
188.
Svallerup sogn
1 bd.
S 5994
189.
Lille Fuglede og Avnsø sogne
1 bd.
190.
Store Fuglede sogn
1 bd.
191.
192.
Jorløse sogn
Udby sogn
Værslev sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
194.
Rørby sogn
1 bd.
195.
Årby sogn
1 bd.
S 59 9 6
S 59 9 6 - 97
196.
197.
Bjergsted sogn
Raklev sogn
1bd.
1bd.
S 5997
198.
Viskinge sogn
1bd.
199.
Ulstrup sogn
1bd.
200.
Tømmerup sogn
1bd.
S 5998
201.
Bregninge sogn
1bd.
S 5998 -9 9
Skippinge h e r r e d , K alundborg
202.
Særslev og Føllenslev sogne
S 5999
203.
S 5994- 95
S 5995
193.
Kalundborg amts eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
O ds h e r r e d ,
204.
amt
D ragsholm
1bd.
1bd.
amt
Holmstrup sogn
1bd.
S 6000-01
205.
206.
207.
208.
Vallekilde og Hørve sogne
Fårevejle sogn
Sejerø sogn
Asmindrup og Asnæs sogne
1bd.
1bd.
1bd.
1bd.
S 6001
S 6002
209.
210.
Grevinge sogn
Vig sogn
1bd.
1bd.
211.
Odby sogn
1bd.
S 6002-03
212.
Højby sogn
1bd.
S 6004
213.
Egebjerg sogn
1bd.
214.
Rørvig sogn
1bd.
215.
Nykøbing købstad
1bd.
216.
Dragsholm am ts eng-, skov- og græ s­
S 6000
ningstaksation
1bd.
-2 0 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
Løve h e r r e d ,
Sæbygård
amt
S 6004
217.
Sæby sogn
1 bd.
S 6004- 05
218.
Reerslev sogn
1 bd.
S 6005
219.
Hallenslev og RudsVedby sogne
1 bd.
220.
Skellebjerg og Bakkendrup sogne
1 bd.
221.
Ør slev og Solbjerg sogne
1 bd.
S 6006
222.
Havrebjerg sogn
1 bd.
S 6006- 07
223.
224.
Gierslev sogn
Finderup sogn
1 bd.
1 bd.
S 6007
225.
Drøsselbjerg sogn
1 bd.
S 6008
226.
227.
Kirke Helsinge sogn
Gørlev sogn
1 bd.
1 bd.
228.
Løve herreds eng-, skov- og græsnings­
taksation.
1 bd.
Samsø b irk ,
Kalundborg
amt
S 6008- 09
229-30.
231-32.
Onsbjerg sogn
Kolby sogn
2 bd.
2 bd.
S 6009- 10
S 6010
233-34.
235-36.
Tranebjerg sogn
B esser sogn
2 bd.
2 bd.
S 6010-11
237.
Nordby sogn
1 bd.
Anm. : Opmålingen af Samsø foretoges
1683 af den Skanderborgske kommission.
S 6011
M e rlø s e h e r r e d , Holbæk amt
238.
Holbæk købstad ogMerløse sogn
1 bd.
S 6012
239.
240.
Grandløse sogn
Asmindrup sogn
1 bd.
1 bd.
S 6012- 13
S 6013
S 6014
241.
242.
243.
244.
Ågerup sogn
Tølløse sogn
Soderup sogn
Eskilstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
245.
Tostrup sogn
1 bd.
246.
247.
248.
Ugerløse sogn
Stenlille og Søstrup sogne
Niløse og Butterup sogne
1 bd.
1 bd.
1 bd.
249.
T ersløse sogn
1 bd.
S 6014-15
S 6015
-2 1 -
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
S 6016
S 6017
250.
Ondløse sogn
1 bd.
251.
Sønder sted og Kvanløse sogne
1 bd.
252.
Sønder Jernløse sogn
1 bd.
253.
Nørre Jernløse sogn
1 bd.
254.
M erløse h erred s eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
Anm . : Bag i bindet e r indført kopi
af en skrivelse 1722.
Tuse
herred,
Holbæk
amt
255.
256.
Udby sogn
Hørby sogn
257.
Svinninge og Hagested sogne
S 6 0 1 8 -1 9
258.
Tuse og Stigs Bjergby sogne
1bd.
S 6019
259.
Gislinge sogn
1bd.
260.
Hjembæk sogn
1bd.
S 6020
261.
262.
Kundby sogn
Mørkøv og Frydendal sogne
1bd.
1bd.
S 6020-21
263.
264.
Jyderup sogn
Skamstrup sogn
1bd.
1bd.
S 6021
265.
Tuse h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1bd.
S 6018
S 6022
S 602 2 - 2 3
S 6023
S 6023- 24
S 6024
1 bd.
1 bd.
Stevns h e r r e d , T ryggevæ lde
266.
Strøby sogn
267.
Varpelev sogn
268.
Magleby sogn
1 bd.
amt
1bd.
1bd.
1bd.
269.
Holtug sogn
1bd.
270.
Store Heddinge sogn
1bd.
271.
Havnelev sogn
1bd.
272.
Højerup sogn
1bd.
273.
Lille Heddinge sogn
1bd.
274.
275.
276.
277-78.
278a.
Lyderslev sogn
1bd.
Frøslev sogn
Smerup sogn
1bd.
1bd.
Hellested sogn
2bd.
Stevns herreds eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation
-2 2 -
1pk.
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6024
Fakse
herred,
Tryggevælde
amt
279.
K arise, Alslev, Spjellerup og
Roholte sogne
1 bd.
S 6024- 25
280-81.
Kongsted sogn
2 bd.
S 6025
282.
Tureby sogn
1 bd.
283.
Fakse sogn
1 bd.
284.
Sønder Dalby sogn
1 bd.
285.
Ø ster Egede sogn
1 bd.
286.
Ulse sogn
1 bd.
S 6026
287.
Fakse herreds eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation
1 bd.
A nm .: Heri e r ved en fejltagelse indbun­
det fol. 627-630 (incl.) af modelbogen
1702 (Freerslev s . , Ringsted h . ). Bag
i bindet er indklæbet diverse dokumenter
vedk. takseringen af "det brendte offuerdreff" i Fakse herred. 1682.
Bjeverskov
herred,
Tryggevælde
amt
288.
289.
Bjeverskov sogn
Hårlev sogn
1 bd.
1 bd.
290.
Himlingøje sogn
1 bd.
291.
292.
293.
Valløby sogn
Tårnby sogn
Lidemark sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 602 7 - 2 8
S 6028
294.
295.
296-97.
298.
299.
300.
Vollerslev sogn
Gørslev sogn
Herfølge sogn
Sædder sogn
Endeslev sogn
Vråby sogn
1 bd.
1 bd.
2 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6029
301.
Lellinge og Køge sogne
1 bd.
S 6026- 27
S 6027
Bårse
302.
S 6030
303.
304.
305.
306.
herred,
Vordingborg
Vordingborg sogn
amt
1 bd.
Kalvehave sogn
Ørslev sogn
Udby sogn
Ø ster Egesborg sogn
-2 3 -
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
S 6030
S 6030-31
S 6031
S 6032
307.
Mern sogn
1 bd.
308.
A llerslev sogn
1 bd.
309.
Jungshoved sogn
1 bd.
310.
sogne
1 bd.
311.
Beldringe og B årse sogne
1 bd.
312.
Snesere sogn
1 bd.
Everdrup sogn
1 bd.
313.
Skibinge og Præ stø
314.
Toksværd sogn
1 bd.
315.
B årse herreds eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation
Hammer
herred,
1 bd.
Vordingborg
amt
316.
Kastrup sogn
1bd.
317.
Hammer sogn
1bd.
S 6 0 3 2 -3 3
318.
Sværdborg sogn
1bd.
S 6033
319.
Køng sogn
1bd.
320.
Lundby sogn
1 bd.
321.
Vejlø sogn
1 bd.
322.
Nestelsø og Mogenstrup sogne
1 bd.
323.
V ester Egesborg sogn
1bd.
324.
Holme Olstrup og Rønnebæk sogn
1 bd.
325.
Hammer h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
S 6034
Tybjerg
herred,
Vordingborg
amt
326.
Skelby sogn
1 bd.
S 6 0 3 4 -3 5
327.
Glumsø sogn
1 bd.
S 6035
328.
Tyvelse, Bavelse, Næsby, Sankt Mortens
S
6036
og Sankt P eders sogne
1 bd.
329.
Herlufmagle sogn
1 bd.
330.
331.
Aversi og Rislev sogne
V ester Egede sogn
1 bd.
1 bd.
332.
333.
Sandby og Vrangstrup sogne
Tybjerg og Fensm ark sogne
1 bd.
1 bd.
334.
Tybjerg h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
-2 4 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6036
S 6 0 3 6 -3 7
Møns
335.
336.
amt
Magleby sogn
B orre sogn
1 bd.
1 bd.
S 6037
337.
Keldby sogn
1 bd.
S 6 0 3 7 -3 8
338.
Elmelunde sogn
339-40-41. Stege sogn
S 6038
342-43.
1 bd.
3 bd.
Fanefjord sogn samt Møns am ts eng-,
skov- og græsningstaksation
Vindinge
herred,
Nyborg
2
bd.
amt
S 6039
344.
345-46.
Nyborg sogn
Vindinge sogn
1 bd.
2 bd.
S 6 0 3 9 -4 0
347-48.
Frørup sogn
2 bd.
S 6040
349.
Ørbæk sogn
1 bd.
S 6040-41
350.
351.
Ellested sogn
H errested sogn
1 bd.
1 bd.
352.
353.
Hellerup sogn
Søllinge sogn
1 bd.
1 bd.
354.
355.
Sønder Højrup sogn
Årslev sogn
1 bd.
1 bd.
356.
Ellinge sogn
A nm .: En del af opmålingsforretningen
for Ellinge by findes i nr. 358 (Kullerup s .)
1 bd.
357.
358-59.
Refs Vindinge sogn
Kullerup sogn
1 bd.
2 bd.
360.
361.
362.
A nm .: I 358 findes en del af forretningen
for Ellinge by (jvfr. nr. 356), i 359 en
del af Såderup by, Skellerup s. (jvfr. nr.
364)
Ullerslev sogn
Flødstrup sogn
Bovense sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
363.
364.
Avnslev sogn
Skellerup sogn
bd.
1 bd.
S 6041
S 6042
S 604 2 - 4 3
S 6043
S 6044
1
Anm .: En del af Såderup by i Skellerup
s. findes i nr. 359 (Kullerup s.)
-2 5 -
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
Sunds h e r r e d ,
N yborg
amt
S 6 0 4 4 -4 5
365.
Svendborg sogn
1 bd.
S 6045
366.
Sørup sogn
1 bd.
367.
Egense sogn
1 bd.
368.
369.
Kirkeby sogn
Ollerup sogn
1 bd.
1 bd.
370.
Stenstrup sogn
1 bd.
S 6046-47
371.
372-73.
Lunde sogn
Kværndrup sogn
1 bd.
2 bd.
S 6048
374.
Ø ster Skerninge sogn
1 bd.
S 6049
375.
376.
Tved sogn
Skårup sogn
1 bd.
1 bd.
377.
Thurø sogn
1 bd.
378.
Strynø sogn
1 bd.
379.
Drejø sogn
1 bd.
S 6050
380.
Bregninge sogn
1 bd.
S 6050-51
381.
382.
Landet sogn
B jerreby sogn
1 bd.
1 bd.
S 6051
S a llin g e h e r r e d , N yborg
383.
Fåborg sogn
S 6052
384.
385-86.
Diernæs sogn
Svanninge sogn
1 bd.
2 bd.
S 6052-53
387.
B rahetrolleborg sogn
1 bd.
S 6053
388.
K rarup sogn
1 bd.
389.
V ester Åby sogn
1 bd.
390.
Åstrup sogn
1 bd.
391.
Håstrup sogn
1 bd.
392.
393.
Ulbølle sogn
V ester Skerninge sogn
1 bd.
1 bd.
394.
Ø ster Hæsinge sogn
1 bd.
395.
396.
397.
Sandholts Lyndelse sogn
V ester Hæsinge sogn
Vejle sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
398.
Allested sogn
1 bd.
399.
Espe sogn
1 bd.
400.
401.
Vantinge sogn
Gestelev sogn
1 bd.
1 bd.
S 6046
S 6054
S 6054-55
S 6055
S
6056
-2 6 -
amt
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6 0 5 6 -5 7
S 6057
402.
403.
Heden sogn
H illerslev sogn
1 bd.
1 bd.
404.
Herringe sogn
1 bd.
S 6058
S 6 0 5 8 -5 9
405.
406-07.
Jordløse sogn
Horne sogn
1 bd.
2 bd.
S 6059
S 6060
408.
409.
Hundstrup sogn
Sønder Broby sogn
1 bd.
1 bd.
S 6060-61
410-11.
Nørre Broby sogn
2 bd.
S 6061
412.
Avernakø sogn
1 bd.
413.
Lyø sogn
1 bd.
S 6062
Gudme h e r r e d , Nybor g
414-15-16. Svindinge sogn
amt
3 bd.
417-18.
Anm . : I 416 også den del af Lamdrup
by, som hører til Gislev sogn (nr.
417-18).
Gislev sogn
S 606 3 -64
S 6064
419-20.
421-22.
Anm.: Lamdrup by se ovenfor nr. 416.
Ringe sogn
Oure sogn
2 bd.
2 bd.
S 6064 -6 5
423.
Vejstrup sogn
1 bd.
S 6065
424.
Øksendrup sogn
1 bd.
S 6066
425.
A nm .: Heri opmålingsforretningerne for
Bøsøre og H esselagergård i Hesselager
sogn. Jvfr. 430-31.
Ryslinge sogn
1 bd.
S 6 0 6 6 -6 7
426-27.
428.
Gudbjerg sogn
Brudager sogn
2 bd.
1 bd.
S 6067
S 6068
429.
430-31.
Gudme sogn
Hesselager sogn
1 bd.
2 bd.
S 6 0 6 8 -6 9
432.
A nm .: Opmålingsforretningerne - men
ikke ekstrakterne - for H esselagergård
og Bøsøre findes under Øksendrup sogn
(markbog nr. 424).
Langå sogn
1 bd.
S 6069
Hindsholm birk,
433.
Dalby sogn
S 6 0 6 2 -6 3
434.
Nyborg
2 bd.
amt
1 bd.
Mesinge sogn
1 bd.
-2 7 -
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6069
S 6070
435.
M arkbøg e r 1681- 83
Stubberup sogn
1 bd.
436.
Viby sogn
1 bd.
437.
Kerteminde sogn samt Hindsholm birks
eng-, skov- og græsningstaksation
Odensegård
1 bd.
Odense
herred,
amt
438.
Dalum sogn
1 bd.
439.
Sanderum sogn
1 bd.
440.
Stenløse sogn
1 bd.
S 6 0 7 0 - 71
441.
Fangel sogn
1 bd.
S 6 0 71
442.
Brændekilde og Bellinge sogne
A nm .: Heri sammen med Bellinge sogn
opmålingsforretningen for Voldsgård i
Verninge sogn (markbog nr. 443).
1 bd.
443.
Verninge sogn
1 bd.
A nm .: Opmålingsforretningen for Volds gård se markbog nr. 442.
S 6 0 72
444.
445.
Brylle sogn
Pårup sogn
1 bd.
1 bd.
S 6 0 7 2 - 73
S 6 0 73
446.
447.
Tommerup sogn
Ubberud sogn
1 bd.
1 bd.
S 60 74
448.
449-50.
T røstrup Korup sogn
Broby sogn
1 bd.
2 bd.
451.
Vor Frue sogn
1 bd.
452.
Sankt Knuds sogn
1 bd.
453.
Sankt Hans sogn samt Odense herreds
eng-, skov- og græsningstaksation
A nm .: Eng-, skov- og græsningstaksa­
tionen e r dateret 1684.
1 bd.
S 60 7 4 - 75
S 6 0 75
S
6 0 76
Lunde h e r r e d , O d e n s e g å rd
454.
Skeby sogn
455.
Otterup sogn
456.
Hjadstrup sogn
amt
1 bd.
1 bd.
1 bd.
457.
Østrup sogn
1 bd.
458-59.
460.
461.
Lumby sogn
Lunde sogn
Norup sogn
2 bd.
1 bd.
1 bd.
-2 8 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6 0 7 6 -7 7
462.
Allese sogn
1 bd.
A nm .: Lunde herreds eng-, skov- og
græsningstaksation findes i nr. 557.
Åsum
herred,
Odensegård
amt
S 6077
463.
Rønninge og Seden sogne
1 bd.
S 6078
464.
465.
466.
N ørre Søby og Højby sogne
Åsum og Davinde sogne
Fraugde sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
467.
Sønder Nærå sogn
1 bd.
468.
Rolsted sogn
1 bd.
469.
470.
Allerup sogn
N ørre Lyndelse sogn
1 bd.
1 bd.
S 6 0 7 8 -7 9
S 6079
Skam h e r r e d , O d e n s e g å r d
471
Uggerslev sogn
472.
S 6080
S 6081
amt
1 bd.
Grindløse sogn
1 bd.
473.
474.
Hundstrup sogn
Nørre Højrup sogn
1 bd.
1 bd.
475.
Nørre Nærå sogn
1 bd.
476.
Bederslev sogn
1 bd.
477.
Klinte sogn
A nm .: Opmålingsforretningen for Æbelø
findes i nr. 505, Bogense sogn.
Skamby sogn
Agernæs sogn
1 bd.
478.
479.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Skam herreds eng-, skov- og
græsningstaksation findes i nr. 557.
S 6080-81
S 6081
S
6082
Bjerge herred, Odensegård
480.
Kølstrup sogn
amt
1 bd.
481.
482.
Munkebo sogn
D rigstrup sogn
1 bd.
1 bd.
483.
484.
485.
M arslev sogn
Rynkeby sogn
Birkende sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
486.
Agedrup sogn
1 bd.
-2 9 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6082
487.
Revninge sogn samt Bjerge h erreds
eng-, skov- og græsningstaksation
1 bd.
Anm . : For eng-, skov- og græ s­
ningstaksationen se også nr. 557.
Skovby
herred,
488.
Melby sogn
1 bd.
489.
N ørre Sandager sogn
1 bd.
490.
Guldbjerg sogn
1 bd.
S 6 0 8 2 -8 3
491-92.
Vigerslev sogn
2 bd.
S 6083
S 6084
493.
494.
Skovby sogn
Ejlby sogn
1 bd.
1 bd.
S 6 0 8 4 -8 5
495-96.
Vissenbjerg sogn
2 bd.
S 6 0 8 5 -8 6
S 6086
S 6 0 8 6 -8 7
497-98. Veflinge sogn
499-500. H årslev sogn
501.
Ore sogn
2 bd.
2 bd.
1 bd.
S 6087
502.
Søndersø sogn
1 bd.
Særslev sogn
Bogense købstad sam t Skovby herreds
2 bd.
S 6088
503-04.
505.
eng-, skov- og græsningstaksation
A nm .: Heri også opmåling for Æbelø
i Klinte sogn. Jvfr. markbog nr. 477.
1 bd.
S 6 0 8 8 -8 9
S 6089
Rugård
B åg h e r r e d , A s s e n s
506.
Assens sogn
507-08. Køng sogn
amt
amt
1 bd.
2 bd.
509.
510.
Orte sogn
Vedtofte sogn
1 bd.
1 bd.
S 6090
511.
512.
Søby sogn
B arløse sogn
1 bd.
1 bd.
S 6090-91
513.
514.
Skydebjerg sogn
Kærum sogn
1 bd.
1 bd.
515.
516.
Ørsted sogn
Turup sogn
1 bd.
1 bd.
517.
Holevad sogn
1 bd.
518.
519.
520-21.
D reslette sogn
Søllested sogn
Flem løse sogn
1 bd.
1 bd.
2 bd.
S 6091
S 6092
S 6 0 9 2 -9 3
30-
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6093
522-23.
524.
Kerte sogn
Sønderby sogn
2 bd.
1 bd.
S 6094
525-26.
Gamtofte sogn
2 bd.
S 6 0 9 4 -9 5
527-28.
Hårby sogn
2 bd.
S 6095
529.
Sandager sogn
1 bd.
530.
Helnæs sogn
1 bd.
531.
Båg herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
A nm ,: F ra 1684.
Vends
S 6096
S 60 9 6 -9 7
S 6097
herred,
Hindsgavl
amt
532.
Ørslev sogn
1 bd.
533.
534.
Balslev sogn
Husby sogn
1 bd.
1 bd.
535.
Gamborg sogn
1 bd.
536.
537.
538.
Nørre Åby sogn
Harndrup sogn
Rorslev sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
539.
Føns sogn
1 bd.
S 6098
540.
541.
542.
Ejby sogn
Udby sogn
Rørup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 609 8 -9 9
S 6099
543-44.
545.
546-47.
548.
549.
Fjelsted sogn
Ingslev sogn
Gelsted sogn
Asperup sogn
Tanderup sogn
2 bd.
1 bd.
2 bd.
1 bd.
1 bd.
550-51.
552-53.
554-55.
Brenderup sogn
Vejlby sogn
Kavslunde sogn
2 bd.
2 bd.
2 bd.
556.
Middelfart sogn
A nm .: Bag i bindet skrivelser og bereg­
ninger vedkommende hartkornet i Mid­
delfarts m arker og løkker. 1698. 1711.
1712. 1743.
1 bd.
557.
Vends, Skam, Lunde og Bjerge h erred ers
eng-, skov- og græsningstaksation
S 6100
S 6100-01
S 6101
S 6102
A nm .: For Bjerge herreds vedkommende
se også 487.
-3 1 -
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6102
Langelands Sønder h e r r e d , T ra n e k æ r
558.
Rudkøbing købstad ogFuglsbølle sogn
S 610 2 - 0 3
559.
Lindelse og Fodslette sogne
1 bd.
S 6103
560.
Humble sogn
1 bd.
561.
Tryggelev sogn
1 bd.
562.
Magleby sogn
1 bd.
Langelands
S 6104
563-64.
Nørre
herred,
Tranekær
amt
1 bd.
amt
Stoense sogn
2 bd.
Anm . : I 564 taksationsforretningen over
Hov skov i Snøde og Stoense sogne.
565-66.
Snøde sogn
Anm. :Se anmærkning til nr. 564.
2 bd.
567.
Bøstrup sogn
1 bd.
568.
Tranekær sogn
1 bd.
S 6104- 05
569.
Tullebølle sogn
1 bd.
S 6105
570.
Simmerbølle sogn
1 bd.
571.
Skrøbelev sogn
1 bd.
572.
Longelse sogn
1 bd.
573.
Langelands eng-, skovtaksation
oggræsnings­
1 bd.
A nm .: Se også markbog nr. 564.
Nørre
herred,
574.
575.
576.
577.
Tingsted sogn
Ønslev sogn
Nørre Kirkeby ogStadager sogne
Brarup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
578.
579.
Kippinge sogn
Vålse sogn
1 bd.
1 bd.
S 6107
580.
581.
582.
N ørre Vedby sogn
Lillebrænde og Nørre Alslev sogn
T orkilstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6108
583.
584.
Gundslev sogn
Maglebrænde sogn
1 bd.
1 bd.
585.
586.
Eskilstrup sogn
Bogø sogn
1 bd.
1 bd.
S 6106
S 6 1 0 6 -0 7
S 6 1 0 8 -0 9
Nykøbing
-3 2 -
amt
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6109
587.
Stubbekøbing sogn
1 bd.
588.
F alster Nørre herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
A nm .: Heri nogle specifikationer over
skovinddelingen 1719.
Sønder
h e r r e d , Nykøbing
589-90.
591-92.
Åstrup sogn
Horbelev sogn
2 bd.
2 bd.
S 6110
593.
594.
Falkerslev sogn
Horreby sogn
1 bd.
1 bd.
S 6110-11
S 6111
595.
596.
Karleby sogn
Nørre Ørslev sogn
1 bd.
1 bd.
597.
Sønder Kirkeby sogn
1 bd.
598.
Sønder Alslev sogn
1 bd.
S 610 9 -1 0
amt
S 6112
S 61 12-13
S 6113
599.
Systofte sogn
600-601. Idestrup sogn
602-603. Væggerløse sogn
604.
Skelby sogn
1 bd.
2 bd.
2 bd.
1 bd.
S 6114
605.
606.
Gedesby sogn
Fejø sogn
1 bd.
1 bd.
S 6114- 15
607.
608.
609.
Femø sogn
Askø sogn
Nykøbing købstad
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6115
610.
F alster Sønder herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
A nm .: Sidst i bindet en supplerende tak­
sation, dat. 27/5 1719, vedk. Karleby
sogn.
S 6116
Sønder
herred,
H alstedkloster
611-12.
613.
Stokkemarke sogn
Søllested sogn
2 bd.
1 bd.
614.
Gurreby sogn
A nm .: Mellem s. 13 og 14 i ekstrakten
er indhæftet en omtakseringsforretning
vedk. Færgelandet og Stubbelandet eller
"Thraading Øe", dat. Halstedkloster 4/5
1686, samt justitsråd Bentzons resolution
1 bd.
-3 3 -
amt
III C h ristia n 5.s m a trik e l
M arkbøg e r 1681-83
på fem spørgsmål vedr. korrektur m atriklen fra betjentene ved landmå­
lingskommissionen for Låland-Falster.
S 6116
615.
Ryde sogn
1 bd.
S 6 1 1 6 -1 7
616.
617.
Skovlænge sogn
Landet sogn
1 bd.
1 bd.
S6117
618.
Græshave sogn
1 bd.
S 6118
619.
Gloslunde sogn
1bd.
620.
Dannemare sogn
1bd.
621.
622-23.
T illitse sogn
Vestenskov sogn
1bd.
2 bd.
A nm .: Trådingø se nr. 614.
S 6 1 1 8 -1 9
624.
625.
Arninge sogn
Avnede sogn
A nm .: Titelbladet henhører til nr. 364,
Skellerup sogn, Vinding herred, Nyborg
amt.
S 6119
626.
Lålands Sønder herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Heri en inkvisitionstaksations­
forretning vedk. overdrevene i Sønder
herred 18/12 1685.
Nørre
627.
herred, Halstedkloster
Nakskov sogn
amt
A nm .: Heri Nakskov Ladegård og Lunde­
gård af Branderslev sogn (nr. 628).
628-628A. Branderslev sogn
A nm .: Ang. Nakskov Ladegård og Lunde­
gård se nr. 627. 628 A. e r en omtaksa­
tionsforretning for Branderslev by med
reduktion af gårdetallet fra 34 (hvoraf 17
øde) til 24 af lige stø rrelse. 1685.
629.
1 bd.
2 bd.
Sandby sogn
1 bd.
S 6120
S 6120-21
630-31.
632.
Købelev sogn
Utterslev sogn
2 bd.
1 bd.
S 6121
633.
634.
H erredskirke sogn
Løjtofte sogn
1 bd.
1 bd.
635.
636.
Nordlunde sogn
Vindeby sogn
1 bd.
1 bd.
S 6122
-3 4 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6122
S 6 1 2 2 -2 3
S 6123
S 6124
637.
638.
Horslunde sogn
1 bd.
Birket sogn
1 bd.
639-639a. Vesterborg sogn
640-41.
642.
2 bd.
Halsted sogn
Nørre herreds eng-, skov- og g ræ s­
2 bd.
ningstaksation
1 bd.
A nm .: Med inkvisitionstaksationsforret­
ning dat. 16/12 1685. Om Færgelandet
og Stubbelandet eller Trådingø se nr.
614.
Fuglse
S
S
6124- 25
6125
643.
644.
645.
herred,
Ålholm
amt
Fuglse sogn
Errindlev sogn
Olstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
Anm.: Ifølge en tilføjelse, dat. 10/1
1685, er der efter Rentekammerets ordre
gjort notater om forandringer i jordens
taksering i marginen.
646.
Torslunde sogn
Anm.: Som ved 645.
1 bd.
647.
Tågerup sogn
1 bd.
Anm.: Som ved 645.
S 6126
648.
Holeby sogn
1 bd.
649.
Ringsebølle sogn
Anm.: Som ved 645.
Rødby sogn
Sædinge sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
654.
Nebbelunde sogn
T irsted sogn
Anm.: Som ved 645.
Vejleby sogn
655.
A nm .: Som ved 645.
Ågeby sogn
1 bd.
656.
Anm.: Som ved 645. Ågeby nu indlemmet
i Landet, Lålands Sønder herred.
Skørringe sogn
1 bd.
657-58.
A nm .: Som ved 645.
Østofte sogn
2 bd.
650.
651.
652.
653.
S 6126- 27
S 6127
-3 5 -
1 bd.
1 bd.
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
S 6128
S 6 1 2 8 -2 9
659.
Hillested sogn
1bd.
660.
Bursø sogn
1 bd.
661.
Krønge sogn
1 bd.
662.
Fuglse herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Anm . : Med inkvisitionstaksationsforret­
ning, dat. 16/12 1685, "saasom wi icke
da af de kongl. Com m issarier saa fuld­
kommen ware in stru eret”. Endvidere en
taksation af Ø ste r- og Vester-Skørringe
bys skove og bøndernes skovhaver 27/7
1687.
Musse
S 6129
S 6130-31
663.
herred,
Ålholm
amt
Nysted sogn
1bd.
664-65. Kettinge sogn
666-67-68. Toreby sogn
2 bd.
3 bd.
S 6131
669.
Radsted sogn
1bd.
S 6132
670.
Majbølle sogn
1bd.
S
S
S
S
671.
672.
673.
674.
675.
Vigsnæs sogn
T å rs sogn
Sakskøbing sogn
Våbensted sogn
Hunseby sogn
1 bd.
1bd.
1bd.
1bd.
1bd.
676.
677.
678.
679.
Engestofte sogn
Slemminge sogn
Døllefjelde sogn
Fjelde sogn
1bd.
1bd.
1 bd.
1bd.
680.
681.
Musse sogn
Bregninge sogn
1 bd.
1 bd.
682.
683.
H erritslev sogn
Ø ster Ulslev sogn
1bd.
1bd.
684.
685.
Godsted sogn
Vester Ulslev sogn
1bd.
1 bd.
Maribo sogn
Musse herreds eng-, skov- og græ s­
1 bd.
ningstaksation
1 bd.
6 1 3 2 -3 3
6133
6134
6 1 3 4 -3 5
S 6135
S 6136
S 6 1 3 6 -3 7
S 6137
686.
687.
-3 6 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
Ribe
S 6137
688.
købstad,
Riberhus
amt
Vor Frue og Sortebrødre sogne
1 bd.
A nm .: Engbunden til Ribe købstad
og Ladegård findes takseret i F røs
herreds eng-, skov- og græsningstak­
sation (nr. 705).
Møgeltønder
birk,
Riberhus
S 6138
689.
S 6 1 3 8 -3 9
S 6139
Ballum birk, Riberhus
690.
Ballum sogn
691.
Mjolden sogn
692.
Rømø sogn
amt
Møgeltønder og Daler sogne
1 bd.
amt
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Med List på Sild.
Lø h e r r e d ,
693.
694.
S 6140
S 6140-41
695.
Riberhus
Brede sogn
Døstrup sogn
1 bd.
1 bd.
Randerup og Visby sogne
696.
Emmerlev sogn
697.
Skast, Højer og
Højer
698.
699.
amt
1 bd.
1 bd.
Hjerpsted sogne
birk, Riberhus amt
V ester Vedsted og Vor Frue sogne
Hviding, Skærbæk, Brøns, A rrild,
Spandet og Højrup sogne
Vodder, Roager og Rejsby sogne
S 6141
700.
S 6142
L y stru p b irk , R ib e r h u s amt
701.
Sankt Katharina og Sortebrødre sogne
702.
Seem sogn
703.
Manø sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Heri også Manø eng-, skovog græsningstaksation
Frøs
704.
h e r r e d , R ib e rh u s amt
Hygum, Fole, Rødding, Skodborg
og Vamdrup sogne
-3 7 -
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6142
705.
F røs og Kalvslund h erred ers eng-,
skov- og græsningstaksation
1 bd.
Anm . : "saauitt under Riberhuusampt
er beliggende Anno 1683".
Gram
herred,
706.
Haderslev
amt
Ødis sogn
Rangstrup
1 bd.
og T ø n d e r
herreder,
R ib e r h u s amt
707.
Toftlund sogn
1 bd.
708.
1 bd.
Abild sogn
Kalvslund h erred ,
709.
Vilslev sogn
Riberhus
amt
1 bd.
A nm .: Resten af Vilslev sogn i Gør­
ding herred, sml. nr. 714.
710.
Fårup sogn
1 bd.
711.
Kalvslund, Hjerting,Lintrup og
Hjortlund sogne
Gørding
S
6143
herred,
1 bd.
Riberhus
amt
712.
713.
Bramminge sogn
Vejrup sogn
1 bd.
1 bd.
714.
Vilslev sogn
1 bd.
S 6144
715.
716.
S 6144- 45
S 6145
717.
718.
719.
720.
A nm .: Sml. nr. 709.
Hunderup sogn
Jernved sogn
A nm .: Sml. nr. 721.
Darum sogn
Åstrup sogn
Gørding sogn
Gørding herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
Malt h e r r e d , R ib e rh u s amt
721.
Jernved og Folding sogne
A nm .: Kim Plovstrup i Jernved sogn.
-3 8 -
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 614 5
S 6 1 4 5 -4 6
S 6146
722.
723-24.
725.
Holsted sogn
1 bd.
Føvling sogn
2 bd.
A nm .: I nr. 723 findes forretningen
for P ræ stkæ r, Brørup sogn.
Brørup sogn
1 bd.
A nm .: Ang. Præ stkæ r se Føvling sogn
nr. 723.
S
6 1 4 6 -4 7
S
6147
S 6148
726.
727.
Læborg sogn
Lindknud sogn
1 bd.
1 bd.
Vejen sogn
1 bd.
729.
Malt sogn
1 bd.
730.
Malt herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
728.
Skast
731.
732.
herred, Riberhus
Guldager sogn
Alslev sogn
amt
1 bd.
1 bd.
733.
Hostrup sogn
1 bd.
S 6 1 4 8 -4 9
734.
735.
736.
Brøndum sogn
Sneum sogn
Øse sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6149
737.
Næsbjerg sogn
1 bd.
738.
S 6150
S 6151
739.
740.
Vester Nykirke sogn
Årre sogn
G rim strup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
741.
Jerne sogn
1 bd.
742.
Skast sogn
1 bd.
743.
A nm .: Indlagt kopi af sognepræsten til
Skast og Jerne sogne Hans Pedersens
til Claus Sehested indgivne supplikation.
Udat. 1 løst blad.
Vester Nebel sogn
1 bd.
744.
745.
Fåborg sogn
Tjæreborg og Vester Starup sogne
1 bd.
1 bd.
746.
Sankt Jacobs sogn i Varde
A nm .: Jvfr. Varde sogn, Vester Horne
herred (nr. 762)
1 bd.
-3 9 -
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5. s m a trik e l
Fanø birk,
S 6151
S 6152
747.
748.
Riberhus
amt
Sønderho
Skast herreds og Fanø birks eng-,
1 bd.
skov- og græsningstaksation
1 bd.
A nm .: Omfatter også Nordby sogn.
Vester
Horne
749.
Kvong sogn
1 bd.
750.
Lydum sogn
1 bd.
751.
Nørre Nebelsogn
1 bd.
S 6 1 5 2 -5 3 752.
Lunde sogn
1 bd.
S 6153
753.
Ovtrup sogn
1 bd.
754.
Lønne sogn
1 bd.
755.
Henne sogn
1 bd.
.
herred,
Riberhus
amt
A nm .: Med indlagte (løse) erklæ ringer
fra ejere og brugere om jordens brug
og hvile m. m.
S 6154
756.
Billum sogn
1 bd.
757.
Janderup sogn
1 bd.
S 6 1 5 4 -5 5 758.
Oksby sogn
1 bd.
S 6155
759.
Ho sogn
1 bd.
760-61.
Ål sogn
2 bd.
762.
Varde købstad og landsogn
1 bd.
S 6156
763.
A nm .: Jvfr. nr. 746. Varde landsogn
ligger i Ø ster Horne herred, Lundenæs
amt.
V ester Horne herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
Vesterlandsfør
764.
birk,
Riberhus
1 bd.
amt
Sankt Clemens sogn
1 bd.
A nm .: Heri en forestilling fra pastor
adjunctus David Monradt, Amrum 8/8
1683 om kaldets ringe indtægter.
1 bd.
S 6 1 5 6 -5 7 765.
Sankt Johannes sogn
S 6157
Sankt Laurentii sogn
2 bd.
A nm .: I 766 en forestilling fra diakonen
Paulus Florus 1/8 1683 om kaldets små
indtægter.
766-67.
-4 0 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6157
Nørvang h e rr e d , Koldinghus
768.
Langskov sogn
S 6158
769-70.
Ø ster Snede sogn
2 bd.
S 6158- 59
771-72.
Sindbjerg sogn
2 bd.
773.
A nm .: Ang. Holtum by se markbogen
for G rejs sogn (nr. 776)
Hornstrup sogn
1 bd.
774.
Vindelev sogn
1 bd.
775.
Hvejsel sogn
1 bd.
776.
G rejs sogn
1 bd.
S 6159
S 6160
amt
1 bd.
A nm .: Heri også den del af Holtum by,
der hører til Sindbjerg sogn, smln. nr.
771-72.
777.
778.
Uldum og Vester sogne
Givskud sogn
1 bd.
1 bd.
779.
780.
Give sogn
Ø ster Nykirke sogn
1 bd.
1 bd.
S 6162
781.
Ringive sogn
1 bd.
S 61 6 2 - 6 3
782.
783.
Brande sogn
Thyregod sogn
1 bd.
1 bd.
S 6163
784.
Sønder Omme sogn
1 bd.
785.
Nørvang herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
S 6161
T ørrild
S 6164
herred,
Koldinghus
1 bd.
amt
786.
Skibet sogn
Anm.: Resten af Skibet sogn se Jerlev
herred (nr. 816)
1 bd.
787.
788.
Hover sogn
Kollerup sogn
1 bd.
1 bd.
789-90.
2 bd.
2 bd.
S 6164- 65
791-92.
Jelling sogn
Anm.: I nr. 790 et løst ark med opgi­
velse ang. græsningsretten og høsletten.
Bredsten sogn
S 6165
793.
Lindeballe sogn
1 bd.
S 6166
794.
795-96.
Gadbjerg sogn
Nørup sogn
1bd.
2 bd.
S 6 1 66 - 6 7
7 97.
Randbøl sogn samt T ørrild herreds eng-,
skov- og græsningstaksation
-4 1 -
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5. s m a trik e l
S la v s
S 6167
S 6168
h e rre d ,
798.
K o ld in g h u s
amt
G rindsted sogn
1bd.
799.
Grene sogn
1bd.
800.
H e jnsvig sogn
1bd.
V orbasse sogn
1bd.
801.
802.
Sla v s h e rre d s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
E lb o
h e rre d ,
803.
1 bd.
K o ld in g h u s
amt
Kongsted sogn
1bd.
A n m .: Nu indlem m et i B re d stru p sogn.
804.
S 6168-69
805.
B re d stru p sogn
1bd.
V ejlby sogn
1bd.
S 6169
806.
U lle ru p sogn
1bd.
S 6170
807.
E r r it s ø
sogn
1bd.
Ta u lo v sogn
2bd.
S 6170-71
S 6171
808-09.
810.
Elb o h e rre d s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
S 6172
S 6172-73
S 6173
1bd.
J e rle v
h e rre d ,
811.
Je rle v sogn
1bd.
812.
Højen sogn
1bd.
Ødsted sogn
1bd.
813.
814-15.
816.
K o ld in g h u s
amt
Egtved sogn
2bd.
Skibet sogn sam t Je rle v h e rre d s eng-,
skov- og græ sningstaksation
1bd.
A n m .: Sm ln. n r. 786.
H o lm a n s
S 6173-74
817-18.
h e rre d ,
K o ld in g h u s
amt
Gauerslund sogn
2bd.
S 6174
819.
G å rsle v sogn
1bd.
S 6175
820.
H e rsle v sogn
1bd.
A n m .: K un Fo lle ru p by. R esten a f H e r­
sle v sogn i B ru s k h e rre d . Sm ln . n r. 834.
821.
Pjedsted sogn
1bd.
822.
Sm id stru p sogn
1bd.
A n m .: Re ste n af Sm id stru p sogn i
B ru s k he rre d . Sm ln . n r. 825.
- 42-
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6176
823.
824.
Skærup sogn
1bd.
Vinding sogn samt Holmans herreds
eng-, skov- og græsningstaksation
S 6 1 7 6 -7 7
S 6177
Brusk
825.
h e rre d , Koldinghus
Smidstrup sogn
826.
A nm .: Sml. nr. 822.
Vester Nebel sogn
827.
1 bd.
amt
1 bd.
1 bd.
Viuf sogn
1 bd.
S 6 1 7 7 -7 8
828.
829-30.
Nørre Bramdrup sogn
Ø ster Starup sogn
1 bd.
2 bd.
S 6178
831.
Almind sogn
1 bd.
S 6 1 7 8 -7 9
832-33.
Eltang sogn
2 bd.
S 6179
834.
Herslev sogn
1 bd.
S 6 1 7 9 -8 0
835-36.
A nm .: Follerup by findes i nr. 820.
Harte sogn
2 bd.
S 6180
837.
Sønder Vilstrup sognsamt Brusk herreds
eng-, skov- og græsningstaksation
h e rre d , Koldinghus
Seest sogn
1 bd.
S 6180-81
Anst
838.
amt
S 6181
839.
Jordrup sogn
1 bd.
S 6182
840-41.
842.
Anst sogn
Vamdrup sogn
2 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Indlagt takseringsm ænds erklæring
28/6 1783 om Vamdrup bys heder, hvor­
vidt de bør m åles og tak seres eller må
anses for udygtige. 1 løst ark.
S 6 1 8 2 -8 3
S 6183
843.
844.
Skanderup sogn
V erst sogn
1 bd.
1 bd.
S 6184
S 6 1 8 4 -8 5
845.
846.
847.
848-49.
Hjarup sogn
Gesten sogn
Bække sogn
Lejrskov sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
2 bd.
S
850.
Anst herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
6185
-4 3 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6185
851.
F redericia købstad
1 bd.
A nm .: Heri indhæftet en anmodning
fra Mathias Hansen, F redericia,
28/7 1721, om en m atrikelsudskrift.
Vejle købstad, Kolding købstad,
Kolding slots ladegård og Skartved
by (Sønder B jert sogn)
S 6186
Øster
852.
Horne h e rre d ,
T istrup sogn
Lundenæs
amt
1 bd.
853.
Hodde sogn
1 bd.
854.
T orstrup sogn
1 bd.
S 6186-87
855.
Horne sogn
1 bd.
S 6187
856.
Ansager sogn
1 bd.
Ølgod sogn
Ø ster Horne h erred s eng-, skov- og
1 bd.
S 6188
857.
858.
græsningstaksation
1 bd.
Nørre
Horne
herred,
Lundenæs
amt
859.
Egvad sogn
1 bd.
860.
Oddum sogn
1 bd.
861.
Hoven sogn
1 bd.
S 6188-89
862.
Strellev sogn
1 bd.
S 6189
863.
Sønder Vium sogn
1 bd.
864.
865.
Hemmet sogn
Lyne sogn
1 bd.
1 bd.
866 .
Lønborg sogn
Nørre Bork sogn
1 bd.
1 bd.
868 .
Sønder Bork sogn
1 bd.
869.
N ørre Horne herreds eng-, skov- og
S 6190
867.
græsningstaksation
Bølling
S 6 1 9 0 -9 1
S
6191
herred,
Lundenæs
1 bd.
amt
870.
Vorgod sogn
1 bd.
871.
872.
Sædding sogn
Hanning sogn
1 bd.
1 bd.
Brejning og Ølstrup sogne
1 bd.
873.
-4 4 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6191
874.
875.
S 6192
S 6 1 9 2 -9 3
S 6193
876.
877.
878.
879.
880.
A nm .: Under Ølstrup sogn er medtaget
Heegård, der hører til Dejbjerg sogn
(nr. 875)
Sønder Lem sogn
Dejbjerg sogn
Anm.: Ang. Heegård se nr. 873.
Stavning sogn
1 bd.
Skjern sogn
Bølling og F aster sogne
1 bd.
1 bd.
Sønder B orris sogn
1 bd.
1 bd.
Nørre Vium sogn samt Bølling herreds
eng-, skov- og græsningstaksation
Hammerum
881.
1 bd.
herred,
Lundenæs
1 bd.
amt
Sunds sogn
1 bd.
A nm .: Opmålingsforretningen for Hollingholt by findes i nr. 889, Snejbjerg
sogn, midt i protokollen for Snejbjerg.
882.
Rind sogn
1 bd.
883.
884.
Herning sogn
Ø rre sogn
1 bd.
1 bd.
885.
1 bd.
S 6 1 9 4 -9 5
887.
888.
Avlum sogn
A nm .: Opmålingsforretningen for Avlum
præstegård og 2 Bol i Skerk by findes i
nr. 889, Snejbjerg sogn, indhæftet midt
i Snejbjerg bys protokol.
Nøvling og Sindingsogne
Sønder Felding sogn
Skarrild og Arnborg sogne
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6195
889.
Snejbjerg sogn
1 bd.
890.
Anm.: Smln. nr. 881 og 885.
Vildbjerg og T jørring sogne
A nm .: Ang. den del af Vildbjerg sogn
som ligger i Ulborg herred, se nr. 927.
1 bd.
891.
892.
893.
Tvis sogn
Assing sogn
Nørre Vium sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
894.
895.
Gjellerup sogn
Ikast sogn
1 bd.
1 bd.
S 6194
886 .
S 6196
-4 5 -
III C h ristia n 5 . s m a trik e l
S 6196
896.
M arkbøger 1681-83
H am m erum h e rre d s eng-, sk o v - og
græsningstaksation
Hjerm
S 6196 -9 7
S 6197
S 6198
897.
898.
herred,
S 6199
amt
1 bd.
1 bd.
899.
Sir og Måbjerg sogne
1 bd.
900.
Hjerm sogn
1 bd.
901.
Gimsing og Asp sogne
1 bd.
902.
Vejrum sogn
1 bd.
903.
Ølby sogn
1 bd.
904.
Fovsing sogn
1 bd.
905.
Handbjerg og Mejrup sogne
1 bd.
906.
Borbjerg sogn
1 bd.
906A.
Hjerm h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
907.
908.
909-10.
911.
S 6200
Lundenæs
Gørding, Vemb og Bur sogne
Navr sogn
Hind h e r r e d ,
S 6 1 9 8 -9 9
1 bd.
912.
Bøvling
amt
N ørre Omme sogn
1 bd.
T orsted og Hover sogne
1 bd.
Hee sogn
2 bd.
Velling sogn
1 bd.
Rindum sogn
1 bd.
A nm .: Mangler opmålingsforretning og
ekstrakt for Nørby.
S 6200-01
S 6201
913.
914.
915.
Gammelsogn og Ny sogn
Stadil sogn
Tim sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
916.
Vedersø sogn
1 bd.
917.
Ringkøbing sogn samt Hind herreds eng-,
skov- og græsningstaksation
Ulfborg h e rre d ,
918.
S 6202
919.
920.
921.
Bøvling
Sønder Nissum sogn
Husby sogn
1 bd.
amt
1 bd.
1 bd.
Staby sogn
Ulfborg sogn
1 bd.
1 bd.
-4 6 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6202
922.
Madum sogn
1 bd.
S 6202-03
923.
Råsted sogn
1 bd.
S 6203
924.
Vind sogn
1 bd.
S 6204
925.
Idum og N ø rre Felding sogne
1bd.
926.
Vinding sogn
1bd.
927.
T im rin g og Vildbjerg sogne
1 bd.
Anm . : Ang. Vildbjerg sogn se også
n r . 890.
928.
Holstebro købstads jo rd e r samt Ulfb org
he rre d s eng-, skov- og græsningstaksation
Ginding
herred,
Bøvling
1 bd.
amt
929.
Bording sogn
1bd.
930.
Haderup og Hodsager sogne
1bd.
S 6204-05
931.
Sevel sogn
1 bd.
S 620 5
932.
Estvad og Rønbjerg sogne
1 bd.
S 6206
933.
E js in g sogn
1bd.
934.
Sahl sogn
1bd.
935.
Ryde sogn
1bd.
A n m .: Fo ra n i bindet Ra sm us H . Ra fn s
re la tio n om Rydhaves og Vinderups gods
og herlighed, dat 20/10 1683, samt be­
kræftet a fs k rift af Ginding he rre d sting s
dom 1579 ang. en gård under Rydhave,
som dømmes sk a tte fri.
Vandfuld
S 6207
S 6208
herred,
Bøvling
amt
936.
F ja ltrin g sogn
1bd.
937.
T r a n s sogn
1bd.
938.
F e rrin g sogn
1 bd.
939.
Dybe sogn
1 bd.
940.
Vandborg sogn
1bd.
941.
Engbjerg sogn
1bd.
942.
Hygum sogn
1bd.
943.
Hove sogn
1bd.
944.
Ramme sogn
Skodborg
945.
herred,
1bd.
Bøvling
Bøvling sogn
amt
1 bd.
-4 7 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6208
946.
Flynder sogn
1 bd.
S 6208-09
947.
Lomborg sogn
1 bd.
S 6209
948.
Rom sogn
1 bd.
949.
T ørring sogn
1 bd.
950.
Heldum sogn
1 bd.
951.
Nørlem sogn
1 bd.
952.
N ørre Nissum sogn
1 bd.
953.
Gudum sogn
1bd.
954.
Fabjerg sogn
1 bd.
S 6210
A nm .: Indlagt kopi af et gavebrev fra
Peder Christensen B arm er, sognepræst
til Gudum, til hans broderdatter, C hri­
stiane M arie Hansdatter, på en bolig i
Fabjerg sogn, 7/11 1681.
S 6210- 11
S 6211
S 6212
955.
956.
Resen sogn
Humlum sogn
1 bd.
1 bd.
957.
Venø og Møborg sogne
1 bd.
958.
Nees sogn
1 bd.
959-60.
Harboør sogn
2 bd.
961.
Lemvig sogn samt Skodborg h erreds
eng-, skov- og græsningstaksation
Ning h e r r e d ,
S 62 1 2 - 1 3
S 6213
S 6214
S 6215
S 6216
H avreballegård
amt
962.
963.
Århus sogn
Viby sogn
1 bd.
1 bd.
964.
Holme sogn
1 bd.
965.
966.
T iset sogn
Ormslev sogn
1 bd.
1 bd.
967.
Kolt sogn
1 bd.
968.
M årslet sogn
1 bd.
969.
Beder sogn
1 bd.
970.
Malling sogn
1 bd.
971.
Astrup sogn
1 bd.
972.
973.
T ulstrup sogn
T ranbjerg sogn
1 bd.
1 bd.
974.
Tunø sogn samt Ning h erred s eng-,
skov- og græsningstaksation
-4 8 -
1 bd.
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5. s m a trik e l
A nm .: Århus købstads eng-, skov- og
græsningstaksation se nr. 983.
S 6216
S 6217
Hasle
975.
herred, Havreballegård
Vejlby sogn
amt
1 bd.
976.
Skejby sogn
1 bd.
977.
Hasle sogn
1 bd.
978.
979.
980.
Åby sogn
Årslev sogn
Brabrand sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
981.
Lyngby sogn
1 bd.
982.
Til st sogn
1 bd.
983.
Kasted sogn samt Århus købstad og
Hasle herreds eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation
S 6218
1 bd.
Vester
Lisbjerg
herred,
Havreballegård
amt
984.
Elsted sogn
1 bd.
985.
986.
Elev sogn
Trige sogn
1 bd.
1 bd.
987.
Spørring sogn
1 bd.
988.
Grundfør sogn
1 bd.
A nm .: Bag i bindet (nr. 988) indhæftet
en skrivelse af 6/6 1683 fra Blichfeldt,
Ødum, til konduktør Christen F riis, hvori
det hævdes, at H araidsm ark hører til Ødum sogn (markbog nr. 1240), og ikke, som
bønderne b e re tte r, til Grundfør sogn.
S 6 2 1 8 -1 9
989.
990.
991.
Søften sogn
1 bd.
Ølsted sogn
1 bd.
Lisbjerg sogn samt V ester Lisbjerg h e r­
reds eng-, skov- og græsningstaksation
1 bd.
S 6219
Hatting h e rre d , Stjernholm
992.
Hatting sogn
S 6220
993.
994.
Korning sogn
Løsning sogn
1 bd.
1 bd.
995.
996.
Engum sogn
Daugård sogn
1 bd.
1 bd.
-4 9 -
amt
1 bd.
III C h ristia n 5.s m a trik e l
M arkbøger 1681-83
S 6220-21
997.
Hedensted sogn
1 bd.
S 6221
998.
Dalby og Urlev sogne
1 bd.
999.
S 6222
1000.
1001.
Stenderup sogn
1bd.
Ølsted sogn
T yrsted sogn
1bd.
1 bd.
1002.
T orsted sogn
1003.
Hatting herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
B jerre
herred,
1bd.
Stjernholm
1 bd.
amt
S 6222-23
1004.
Uth sogn
1005-06. Rårup sogn
1bd.
2 bd.
S 6223
1007.
Skjold sogn
1bd.
1008.
Hjarnø og Hornum sogne
1bd.
1009.
Nebsager sogn
1bd.
1010.
Ørum sogn
1bd.
1011.
1012.
Klakring sogn
Glud sogn
1 bd.
1 bd.
S 6225
1013.
1014.
B jerre sogn
B arrit sogn
1 bd.
1 bd.
S 6226
1015.
As sogn
1 bd.
1016.
Vrigsted sogn
1 bd.
S 6224
S 6224- 25
S 6 2 2 6 - 27
1017-18. Stouby sogn
S 6227
1019.
2 bd.
B jerre h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
N im h e r r e d , S t j e r n h o l m
1020.
Hvirring sogn
1 bd.
amt
1 bd.
1021.
Tamdrup sogn
1 bd.
S 6228
1022.
Underup sogn
1 bd.
S 6228-29
1023.
Hornborg sogn
1 bd.
S
1024.
Horsens købstads jorder samt Nim h e r­
6229
red s eng-, skov- og græsningstaksation
Sønderhald
herred,
Kalø
1 bd.
amt
1025.
K ristrup sogn
1 bd.
1026.
Essenbæk sogn
1 bd.
-5 0 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6229
S 6230
1027.
Virring sogn
1 bd.
1028.
Årslev sogn
1 bd.
1029.
1030.
Hørning sogn
Lime sogn
1 bd.
1 bd.
1031.
Søby sogn
1 bd.
1032.
Skader sogn
1 bd.
1033.
1034.
Mygind sogn
Krogsbæk sogn
1 bd.
1 bd.
1035.
Skørring sogn
1 bd.
S 6230-31
1036.
Hvilsager sogn
1 bd.
S 6231
1037.
Vester Alling sogn
1 bd.
1038.
Ø ster Alling sogn
1 bd.
1039.
Fausing sogn
1 bd.
1040.
Auning sogn
1 bd.
1041.
Koed sogn
1 bd.
S 6232
S 6 2 3 2 -3 3
S 6233
S 6234
1042.
Marie Magdalene sogn
1 bd.
1043.
Vejlby sogn
1 bd.
1044.
1045.
Vivild sogn
Gjesing sogn
A nm .: Eldrupgård, Gjesing sogn, findes
i markbogen f. Ørsted sogn, Rougsø
herred (nr. 1266)
1 bd.
1 bd.
1046.
1047.
Djurs
1048.
Nørager sogn
Sønderhald herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
Nørre h e rre d ,
Nimtofte sogn
Kalø
1 bd.
1 bd.
amt
1 bd.
1049.
1050.
1051.
Fjellerup sogn
Giesborg sogn
Tøstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1052.
1053.
1054.
Ginnerup sogn
Ørum sogn
Rimsø sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1055.
Kastbjerg sogn
1 bd.
1056.
1057.
G jerrild sogn
Hemmed sogn
1 bd.
1 bd.
51-
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6234
1058.
Veggerslev sogn
1 bd.
1059.
V ille rs ø sogn
1bd.
S 6234-35
1060.
Hammelev sogn
1bd.
S 623 5
1061.
E n sle v sogn
1bd.
1062.
Voldby sogn
1bd.
1063.
K a rlb y sogn
1bd.
1064.
Gammelsogn
1bd.
1065.
Grenå sogn
1bd.
1066.
A nholt sogn
1bd.
1067.
D ju rs N ø rre
h e rre d s eng-, skov- og
græ sningstaksation
D ju rs
S 6236
1068.
Sønder
herred,
1bd.
Kalø
amt
Å lsø sogn
1bd.
1069.
Hoed sogn
1bd.
1070.
Homå sogn
1bd.
1071.
R o sm u s sogn
1bd.
1072.
H ylle ste d sogn
1bd.
1073.
Vejlby sogn
1bd.
S 6236-37
1074.
Albøge sogn
1bd.
S 6237
1075.
Lyngby sogn
1bd.
S 6238
1076.
T ir s t r u p sogn
1bd.
1077.
Fu g lsle v sogn
1bd.
1078.
Nødager sogn
1bd.
1079.
Ebdrup sogn
1bd.
1080.
K o lin d sogn
1bd.
1081.
Feldballe sogn
1bd.
1082.
D ju rs Sønder h e rre d s eng-, skov- og
græ sningstaksation
M ols
1083.
herred,
Kalø
1bd.
amt
Æ beltoft sogn
1bd.
S 6238-39
1084.
Dråby sogn
1bd.
S 6239
1085.
A g ri sogn
1bd.
1086.
Egens sogn
1bd.
1087.
Tve d sogn
1bd.
1088.
V is to ft sogn
1bd.
- 52-
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5 . s m a trik e l
S 6240
1089.
A nm .: Heri Lyngegård og Vingelsborg
i Knebel sogn (nr. 1089)
Knebel sogn
1090.
1091.
A nm .: Sml. nr. 1088.
Rolsø sogn
Helgenæs sogn
1 bd.
1 bd.
Mols herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
1092.
S 6240-41
S 6241
S 6242
S 624 2 - 4 3
S 6243
herred,
Kalø
1 bd.
Ø ster
Lisbjerg
amt
1093.
1094.
Thorsager sogn
Bregnet sogn
1 bd.
1 bd.
1095.
Skarresø sogn
1 bd.
1096.
1097.
Mørke sogn
Hornslet sogn
1 bd.
1 bd.
1098.
Skødstrup sogn
1 bd.
1099.
1100.
Todbjerg sogn
Mejlby sogn
1 bd.
1 bd.
1101.
Hjortshøj sogn
1 bd.
1102 .
Egå sogn
1 bd.
1103.
Ø ster Lisbjerg herreds eng-, skovog græsningstaksation
Voer
1104.
h e rre d , Skanderborg
Voerladegård sogn
1 bd.
amt
1 bd.
A nm .: Heri medtaget Snastrup Mølle
i Fram lev sogn (nr. 1167-1168)
1105-06. Østbirk sogn
1107.
Yding sogn
1108.
Lundum sogn
1109.
Hansted sogn
1110.
Ovsted sogn
1111.
Tåning sogn
2 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1bd.
1112.
Vær sogn
1 bd.
S 6246- 47
S 6247
1113.
1114.
Nebel sogn
Søvind sogn
1 bd.
1bd.
S
1115.
Gangsted sogn
1 bd.
S 6244
S 6244- 45
S 6245
S 6246
6248
-5 3 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6248
S 6248-49
1116.
Tolstrup sogn
1bd.
1117.
Ø rridslev sogn
1bd.
1118.
Kattrup sogn
1bd.
S 6249
1119-20. Hylke sogn
2bd.
S 6250
1121.
1bd.
1122.
Vedslet sogn
Voer herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
T yrsting
S 6250-51
S 6251
S 6252
herred,
Skanderborg
amt
1123.
Tønning sogn
1bd.
1124.
Træden sogn
1bd.
1125.
Ring sogn
1bd.
1126.
Grædstrup sogn
1bd.
Vinding sogn
1bd.
1128.
Bryrup sogn
1bd.
1129.
Føvling sogn
1bd.
Tyrsting sogn
1bd.
1127.
1130.
1131.
Nim sogn
1bd.
1132.
Tyrsting h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1bd.
H jelm slev h e rre d ,
1133.
Mesing sogn
S 6252-53
S 6253
1 bd.
Skanderborg
amt
1bd.
1134.
Adslev sogn
1bd.
1135.
1136.
Hørning sogn
Blegind sogn
1bd.
1bd.
1137.
Stilling sogn
1bd.
1138.
Hjelmslev h erred s eng-, skov- og
græsningstaksation
S 6254
S 6254-55
Skanderborg birk, Skanderborg
1139.
Vitved sogn
1140.
Fruering sogn
1141-42. Skannerup sogn
S 6255
1143-44. Dover sogn
1bd.
amt
1bd.
1bd.
2bd.
2bd.
A nm .: En del af sognet skal høre
under Rye birk.
-5 4 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6256
1145-46. Venge sogn
2 bd.
A nm .: En del af sognet hører under
Gern herred.
1147.
Skanderborg birks eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
S6256- 57
R ye b i r k , S k a n d e r b o r g
1148.
Rye sogn
S 6257
1149.
1bd.
amt
1bd.
Sønder Vissing sogn
1bd.
A nm .: En del af sognet skal høre under
Tyrsting herred.
1150.
Them sogn
1bd.
1151.
Rye birks eng-, skov- og græsnings­
taksation
1bd.
Sabro h e rr e d ,
Skanderborg
amt
1152.
Fårup sogn
1bd.
1153.
1154.
Sabro sogn
Haldum sogn
1bd.
1bd.
S 6258- 59
1155.
1156.
1157.
Hadsten sogn
Lyngå sogn
Vitten sogn
1bd.
1bd.
1bd.
S
1158.
Folby sogn
1bd.
Lading sogn
Sabro herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1bd.
S
6258
6259
1159.
1160.
1bd.
A nm .: For Sabro og Fårup sognes
vedkommende se n r. 1172.
S
S
6260
6261
Fram lev h e rre d , Skanderborg
1161.
Skivholme sogn
1162.
Sjelle sogn
amt
1bd.
1bd.
1163.
1164.
Skørring sogn
Borum sogn
1bd.
1bd.
1165.
Skovby sogn
1bd.
Harlev sogn
Fram lev sogn
1bd.
2bd.
1166.
1167-68.
-55-
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
Anm. : Snastrup Mølle se Voerlade­
gård sogn ( nr. 1104)
S 6261
S 6262
1169.
Stjær sogn
1 bd.
1170.
Storring sogn
1bd.
1171.
Sønder Galten sogn
1bd.
1172.
Fram lev h erred s eng-, skov- og græ sningstaksation
1 bd.
A nm .: Heri også Sabro og Fårup sogne
af Sabro herred.
Gjern
herred,
Skanderborg
amt
1173.
Låsby sogn
1bd.
1174.
Tulstrup sogn
1bd.
1175.
Alling sogn
1bd.
S 626 2 - 6 3
1176.
Dallerup sogn
1bd.
S 6263
1177.
Røgen sogn
1bd.
1178.
Gjern herreds eng-, skov- og græ sningstaksation
1bd.
Hads
1179.
1180.
h e rr e d , Åkær
T orrild sogn
Hvilsted sogn
1181.
1182.
Odder sogn
Tvenstrup sogn
1bd.
1bd.
1183.
Halling sogn
1bd.
1184.
Nølev sogn
1bd.
Gosmer sogn
Saksild sogn
1bd.
1bd.
1187.
B jerager sogn
1bd.
1188.
Randlev sogn
1bd.
1189.
1190.
Ørting sogn
Falling sogn
1bd.
1bd.
1191.
Hundslund sogn
1bd.
S 6266-67
1192.
Gylling sogn
1bd.
S 6 26 7
1193.
1194.
Alrø sogn
Endelave sogn
1bd.
1bd.
1195.
Hads herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1bd.
S 6264
S 626 4 - 6 5 1185.
S 6265
1186.
S 6266
amt
1bd.
1bd.
- 56 -
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
Sønderlyng
herred,
Dronningborg
amt
S 6267
1196.
Vejrum og Viskum sogne
S 6268
1197.
1198.
Ørum sogn
Tjele og Nørre Vinge sogne
1 bd.
1 bd.
1199.
Vorning sogn
1bd.
1200.
Kvorning sogn
1 bd.
1201.
Hammershøj og Nørbæk sogne
1 bd.
1202.
1203.
Sønderbæk og Læsten sogne
Ø ster B jerregrav sogn
1 bd.
1bd.
Ålum sogn
1 bd.
1205.
Tånum og Hornbæk sogne
1 bd.
1206.
Sønderlyng herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
S 6 2 6 8 -6 9
S 6269
1204.
Nørhald
S 6270
S 6270-71
S 6272
herred,
Dronningborg
1 bd.
amt
1207.
Vester Tørslev, Fårup og Kousted
1208.
sogne
Asferg sogn
1 bd.
1 bd.
1209.
1210.
Spentrup sogn
Gassum sogn
1 bd.
1 bd.
1211.
Hald sogn
1 bd.
1212.
Linde sogn
1 bd.
1213.
1214.
Tvede sogn
Glenstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1215.
Nørhald h erreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
Onsild h e r r e d , D ronningborg amt
1216.
Hvornum sogn
1217.
1218.
1219.
1220 .
1221.
Snæbum og Nørre Onsild sogne
1 bd.
1 bd.
Sønder Onsild og Skjellerup sogne
M ariager sogn
A nm .: Undtagen M ariager købstad, som
findes i nr. 1481.
Falslev og Sem sogne
1 bd.
1 bd.
Hobro sogn
A nm .: Heri efterretning om Visborggårds
1 bd.
-5 7 -
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
tilliggende engbund. Nogle engskifter
tilhørende Hobro købstad findes opta­
get i Hindsted herreds eng-, skov- og
græsningstaksation (nr. 1482).
S 6271
1222.
Hem og Svenstrup sogne
1 bd.
S 6272
1223.
Onsild herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Gjerlev
herred,
Dronningborg
amt
1224.
Gjerlev og Kærby sogne
1 bd.
1225.
Enslev og Kastbjerg sogne
1 bd.
1226.
Vindblæs sogn
1 bd.
1227.
Dalbyneder og Sødring sogne
1 bd.
S 6 2 7 2 -7 3
1228.
Råby og Dalbyover sogne
1 bd.
S 6273
1229.
Ø ster T ørslev sogn
1 bd.
1230.
Udbyneder sogn
1 bd.
1231.
Gjerlev herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Støvring
S 6 2 74
herred,
Dronningborg
amt
1232-33. Støvring og Mellerup sogne
1234.
H arridslev og Albade sogne
1 bd.
1 bd.
1235.
Gimming og Lem sogne
1 bd.
1236.
Råsted og Borup sogne
1 bd.
1237.
Randers købstad og Dronningborg lade­
gård samt Støvring h erred s eng-, skovog græsningstaksation
Galten h e rre d , Dronningborg
S 6 2 74 - 75 1238.
Galten sogn
S 6275
1239.
Hadbjerg sogn
1240.
1 bd.
amt
Ødum sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
Anm .: Ang. H araidsm ark se Grundfør
sogn nr. 988.
S
6276
1241.
Halling sogn
1 bd.
1242.
Voldum sogn
1 bd.
1243.
1244.
Rud sogn
Ølst sogn
1 bd.
1 bd.
-5 8 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6276
S 6277
1245.
Haslund sogn
1 bd.
1246.
Ørum sogn
1 bd.
1247.
Vissing sogn
1 bd.
1248.
1249.
Værum sogn
Laurbjerg og Lerbjerg sogne
1 bd.
1 bd.
1250.
Randers St. Mortens sogn
1 bd.
1251.
Galten herreds eng-,skov- og græ sningstaksation
1 bd.
Houlbjerg
S 62 78
S 6279
herred,
Dronningborg
1252.
Houlbjerg sogn
1 bd.
1253.
Vellev sogn
1 bd.
1254.
Hvorslev sogn
1 bd.
1255.
Gerning sogn
1 bd.
1256.
Gullev sogn
1 bd.
1257.
Sahl sogn
1 bd.
1258.
1259.
Vejerslev sogn
Ajt sogn
1 bd.
1 bd.
1260.
1261.
1262.
1263.
Torsø sogn
Sall sogn
Haurum sogn
Skjød sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1264.
1265.
Granslev sogn
Houlbjerg herreds eng-,skov- og
1 bd.
græsningstaksation
1 bd.
Rougsø h e r r e d , Dronningborg
1266.
Ørsted sogn
S 6280
amt
amt
1 bd.
1267.
A nm .: Heri også Eldrupgård med Ham­
melbjerg Hus i Gesing sogn (nr. 1045),
idet denne gård med kongens tilladelse
er underlagt Stenalt hovedgård i Ørsted
sogn.
Holbæk sogn
1 bd.
1268.
A nm .: Hele Ingerslev by findes i nr.
1268.
Estruplund sogn
1 bd.
A nm .: Heri hele Ingerslev by, også det,
der hører under Holbæk sogn (jvfr. nr.
1267).
-5 9 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6280
1269.
1270.
1271.
Gislum
S 6280-81 1272.
S 6281
1273.
S 6282
Udby sogn
Vore sogn
1 bd.
1 bd.
Rougsø herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
herred,
Mariager
1 bd.
amt
Ullits sogn
Alstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1274.
Vognsild sogn
1 bd.
1275.
Farsø sogn
1 bd.
1276.
1277.
Binderup sogn
Stenild sogn
1 bd.
1 bd.
1278.
Lovns sogn
1 bd.
1279.
Fovlum og Kongens T isted sogne
1 bd.
1280.
1281.
Durup og Gislum sogne
Rørbæk og Grynderup sogne
1 bd.
1 bd.
1282.
Strandby sogn
1 bd.
1283.
Gislum h erred s eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Hids h e r r e d ,
1284.
Silkeborg
amt
Funder sogn
1 bd.
S
1285.
6 2 8 2 -8 3 1286.
Serup sogn
Balle sogn
1 bd.
1 bd.
S
6283
Sinding sogn
1 bd.
1287.
1288.
1289.
1290.
S
6284
1291.
1292.
Lemming sogn
Sejling og Gødvad sogne
Kragelund sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
Svostrup sogn
1 bd.
Hids herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
Vrads
1293.
1 bd.
h erred, Silkeborg
Them sogn
amt
1 bd.
1294.
S 6284 -8 5 1295.
Vrads sogn
N ørre Snede sogn
1 bd.
1 bd.
S 6285
Ejstrup sogn
1 bd.
1296.
-6 0 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6285
S 6286
1297.
Hammer og Linnerup sogne
1298.
Tørring sogn
1 bd.
1299.
1300.
Åle sogn
Klovborg sogn
1 bd.
1 bd.
1301.
Vrads herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
Lysgård herred, Silkeborg
1302.
Lysgård sogn
S 6287
S 6288
1 bd.
1 bd.
amt
1 bd.
1303.
Grønbæk sogn
1 bd.
1304.
Hinge sogn
1 bd.
1305.
Hørup sogn
1 bd.
1306.
Sjørslev sogn
1 bd.
1307.
Karup sogn
1 bd.
1308.
Torning sogn
1 bd.
1309.
1310.
1311.
Elsborg sogn
Levring sogn
Vium sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1312.
1313.
Høbjerg og Almind sogne
Vinderslev sogn
1 bd.
1 bd.
1314.
Lysgård herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Gjern
herred,
Silkeborg
amt
S 628 8 -8 9
1315.
1316.
Skannerup sogn
Linå sogn
1 bd.
1 bd.
S 6289
1317.
Sporup sogn
1 bd.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
Voldby sogn
Hammel sogn
Søby sogn
Skorup sogn
Gjern sogn
Tvilum sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6290
S 6290-91
A nm .: Eng-, skov- og græsningstaksa­
tion for denne del af Gjern herred fin­
des under Gjern herred, Skanderborg
amt, markbog nr. 1178.
- 61-
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S
6291
S 6292
Nørre
herred,
1324.
Selde sogn
Skivehus
amt
1 bd.
1325.
Junget sogn
1 bd.
1326.
Thise sogn
1 bd.
1327.
Grinderslev sogn
1 bd.
1328.
Jebjerg sogn
1 bd.
1329.
Rybjerg sogn
1 bd.
1330.
Grønning sogn
1 bd.
1331.
Lyby sogn
1 bd.
Harre
herred,
Skivehus
amt
1332.
Durup sogn
1 bd.
1333.
Sæby og Vile sogne
1 bd.
1334.
Nautrup sogn
1 bd.
S 6 2 9 2 - 9 3 1335.
Torum sogn
1 bd.
S 6293
Åsted sogn
1 bd.
1336.
1337.
Tøndering sogn
1 bd.
1338.
H arre sogn
1 bd.
1339.
Fur sogn
1 bd.
A nm .: Med F urs eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation.
1340.
Hjerk og Roslev sogne
Rødding h e r r e d ,
S 6294
Skivehus
1 bd.
amt
1341.
1342.
Balling sogn
Lem sogn
1 bd.
1 bd.
1343.
1344.
Rødding sogn
Håsum sogn
1 bd.
1 bd.
1345.
K rejbjerg sogn
1 bd.
1346.
Ramsing sogn
1 bd.
1347.
Lihme sogn
1 bd.
S 6294- 95 1348.
Vejby sogn
1 bd.
S 6295
Rødding h erred s eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
1349.
Hindborg
1350.
herred,
Skivehus
Oddense sogn
amt
1 bd.
-6 2 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6295
S 6296
1351.
Hem sogn
1 bd.
1352.
1353.
Hvidbjerg sogn
Brøndum sogn
1 bd.
1 bd.
1354.
Volling sogn
1 bd.
1355.
Otting og Hindborg sogne
1356.
Dølby og Resen sogne
1357.
Hindborg herreds eng-, skov- og
1 bd.
1 bd.
græsningstaksation samtSkive sogn
1 bd.
A nm .: Heri også den del af Skive sogn,
der lå i Fjends herred, Hald amt.
Middelsom
1358.
1359.
1360.
S 6297
S 6298
Hald
amt
Vindum sogn
Langå sogn
Grensten sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1361.
1362.
Sønder Vinge sogn
Hjermind og Torup
1363.
1364.
Vinkel sogn
Rind og Helstrup sogne
1 bd.
1 bd.
1365.
Mammen sogn
1 bd.
1366.
Lee og Ø ster Velling sogne
1 bd.
1367.
Hjorthede og B jerring sogne
1 bd.
1368.
1369.
Skjern sogn
Vester Velling sogn
1 bd.
1 bd.
1370.
Middelsom h erred s eng-, skov- og
græsningstaksation
1 bd.
Fjends
1371.
S 6 2 9 8 -9 9
S 6299
herred,
sogne
1 bd.
1 bd.
1372.
h e r r e d , Hald amt
Højslev sogn
A nm .: Heri løst blad med o p te g n e ls e
om Starupgård af Henrik F riis 16/10
1683.
Lundø og Tårup sogne
1 bd.
1373.
1374.
1375.
1376.
Nørre B o rris og Daubjerg sogne
Vroue sogn
Fly og Feldingbjerg sogne
Smollerup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1377.
Gammelstrup sogn
1 bd.
-63-
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6299
S 6300
1378.
Ørslev kloster sogn
Anm.: Heri løst ark med oplysninger
om Ørslev kloster gård, 26/9 1683,
af Niels Volt Christensen i "Husbon­
dens Absentz".
1379.
1380.
Ørum sogn
Mønsted sogn
1bd.
1bd.
1381.
1382.
Kvols sogn
Resen og Vridsted sogne
1bd.
1bd.
1383.
Kobberup sogn
1bd.
1384.
Dommerby sogn
1bd.
1385.
Fjends herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
Rinds
S 6303
Hald
1 bd.
amt
1386.
V ester B jerregrav sogn
1387.
Ulbjerg
sogn
1 bd.
1388.
Gedsted sogn
1 bd.
S 6300-01 1389.
S 6301
1390.
S 6302
herred,
1 bd.
Lynderup sogn
Simested sogn
1bd.
1bd.
1bd.
1391.
V ester Bølle sogn
1 bd.
1392.
Hersom sogn
1 bd.
1393.
Fjelsø sogn
1bd.
1394.
Låstrup sogn
1bd.
1395.
Skals sogn
1bd.
1396.
Ø ster Bølle sogn
1bd.
1397.
V ester Tostrup sogn
1bd.
1398.
Klejtrup sogn
1bd.
1399.
Hvam sogn
1bd.
1400.
A nm .: Foran i bindet en del aktstykker
ang. Restrupgård s m arkskel.
Roum og T estrup sogne
1bd.
1401.
Hvilsom sogn
1bd.
1402.
Rinds h erred s eng-, skov- og g ræ s­
ningstaksation
Nørlyng
1403.
herred,
Hald
1bd.
amt
Lindum og Bigum sogne
-6 4 -
1bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6303
S 630 4
1404.
Rødding sogn
1 bd.
1405.
1406.
Løvel sogn
1 bd.
1 bd.
1407.
Finderup sogn
Anm . : Sml. nr. 1408 anm.
1 bd.
1408.
Dollerup og Romlund sogne
A nm .: I nr. 1408 aktstykker ang. en
klage over takseringen af N ørre- og
Sønderfalled skove i Dollerup og Fin­
derup sogne.
1 bd.
1409.
1410.
Vammen sogn
1 bd.
1 bd.
1411.
1412.
Vorde sogn
Viborg købstad samt Sortebrødre og
1 bd.
1413.
Gråbrødre sogne
Tapdrup og Asmildkloster sogne
1 bd.
1 bd.
Nørlyng herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
1414.
Slet
S 6 3 05
Pederstrup sogn
herred,
Ålborghus
amt
1415.
1416.
Bjørnsholm sogn
Løgsted sogn
1 bd.
1 bd.
1417.
Lundby sogn
Vilsted sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1418.
1419.
1420.
1421.
S 6 306
Fiskbæk og Ravnstrup sogne
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
Skarp Salling sogn
Næsborg sogn
Vindblæs og Kornum sogne
Gundersted sogn
1 bd.
Store Ajstrup sogn
Malle og Oudrup sogne
F arstrup sogn
Sebber sogn
1
1
1
1
Slet herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Hornum h e r r e d , Ålborghus amt
1428.
Bislev sogn
Anm . : Bag i nr. 1436 specifikation
-6 5 -
bd.
bd.
bd.
bd,
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
over jordrebningen i Bislev sogn.
S 6 3 0 6 -0 7 1429.
Sønderup sogn
1bd.
S 6307
1430.
Nibe sogn
1bd.
1431.
Vokslev sogn
1bd.
1432.
Å restrup sogn
1bd.
1433.
Suldrup sogn
1bd.
1434.
Buderup sogn
1bd.
1435.
1436.
Gravlev sogn
Veggerby sogn
1bd.
1bd.
S 6308
A nm .: Bag i bindet specifikation over
den påbudne jordrebning hos bønderne
i Bislev og Veggerby sogne.
1437.
Ø ster Hornum sogn
1bd.
1438.
Frejslev sogn
1bd.
1439.
Sønderholm sogn
1bd.
1440.
Nørholm sogn
1bd.
S 6 3 0 8 -0 9 1441.
Ellidshøj sogn
1bd.
S 6309
1442.
Svenstrup sogn
1bd.
1443.
St. Budolfi landsogn samt Ålborg
købstad, St. Budolfi og Vor Frue sogne
1444.
Hornum herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
Fleskum herred,
1445.
Dall sogn
S 6310
Ålborghus
1 bd.
1bd.
amt
1bd.
1446.
1447.
Ferslev sogn
Volsted og Sønder T randers sogne
1bd.
1bd.
1448.
Nørre T randers sogne
1bd.
1449.
1450.
Gunderup sogn
Gudum og Lillevorde sogne
1bd.
1bd.
A nm .: Klarup sogn m angler.
1451.
1452.
Romdrup sogn
Storvorde og Sejlflod sogne
1453.
1454.
Mou sogn
Nøvling sogn
1455.
Fleskum herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
1bd.
1bd.
1 bd.
1bd.
-6 6 -
1bd.
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6310-11
S 631 1
S 6312
Helium h e r r e d , Å lborghus amt
1456.
Blenstrup og Gerding sogne
1457.
Store Brøndum sogn
1 bd.
1 bd.
1458.
1459.
Sønder Kongerslev sogn
Nørre Kongerslev sogn
1 bd.
1 bd.
1460.
Skibsted sogn
1 bd.
1461.
Komdrup og Skørpingsogne
1 bd.
1462.
F ræ er sogn
1 bd.
Lyngby sogn
1 bd.
1464.
1465.
Torup og Siem sogne
Bælum sogn
1 bd.
1 bd.
1466.
Solbjerg sogn
1 bd.
1467.
Helium herreds eng-,skov- og græ s­
ningstaksation
A nm .: Heri også taksation for den del
af Als sogn, som hører til Helium herred.
1463.
Hindsted
S 6312- 13
S 6313
S 6314
S 6315
herred,
Ålborghus
1 bd.
amt
1468.
1469.
Als sogn
Skelund sogn
1 bd.
1 bd.
1470.
Visborg sogn
1 bd.
1471.
Vive sogn
1 bd.
1472.
1473.
Ove sogn
Valsgård sogn
1 bd.
1 bd.
1474.
1475.
1476.
Øls sogn
Hørby sogn
Døstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1477.
Astrup sogn
1 bd.
1478.
1479.
1480.
1481.
Rostrup sogn
Store Arden sogn
Vebbestrup sogn
Rold sogn og M ariager købstad
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: M ariager sogn iøvrigt, se nr.
1219.
1482.
Hindsted herreds eng-, skov- og
græsningstaksation
A nm .: Ang. den del af Als sogn, der
hører til Helium herred, se nr. 1467.
-6 7 -
1 bd.
M arkbøg e r 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
Års
S 6315
S 6316
herred,
amt
1483.
Skivum og Giver sogne
1 bd.
1484.
Å rs sogn
1 bd.
1485.
Havbro sogn
1 bd.
1486.
1487.
1488.
1489.
Ravnkilde sogn
Haverslev sogn
B rorstrup sogn
Hornum sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1490.
Flejsborg og Hyllebjerg sogne
1 bd.
1491.
Ulstrup sogn
1 bd.
1492.
Blære sogn
1 bd.
1493.
Ejdrup sogn
1 bd.
1494.
Å rs herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
Horns
S 6 3 1 6 -1 7
S 6317
Ålborghus
herred,
Åstrup
m.fl.
amter
1495.
1496.
Tornby sogn
Horne sogn
1 bd.
1 bd.
1497.
Asdal sogn
1 bd.
1498.
Bjergby sogn
1 bd.
S 6318
1499.
Mygdal sogn
1 bd.
S 6 3 1 8 -1 9
1500.
1501.
Astrup sogn
Sindal sogn
1 bd.
1 bd.
S 6319
S 6320
1502.
1503.
Mosbjerg sogn
Bindslev sogn
1 bd.
1 bd.
1504.
1505.
Uggerby sogn
Tværsted sogn
1 bd.
1 bd.
S 6320-21
1506.
Råbjerg og Skagen sogne
1 bd.
S 6321
1507.
Tolne sogn
1508-09. Elling sogn
1 bd.
2 bd.
S 6322
1510.
1 bd.
Hørmested og Hirsholmene sogne
A nm .: En del af Hørmested sogn i
Vennebjerg herred, se nr. 1521.
Vennebjerg
S 6322- 23
1511.
1512.
herred,
Åstrup
Ugilt sogn
Gerum sogn
m.fl.
amter
1 bd.
1 bd.
-6 8 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6323
S 6324
1513.
Flade sogn
1 bd.
1514.
Sankt Olai sogn
1 bd.
1515.
Hjørring sogn
1 bd.
Sankt Hans sogn
1 bd.
1516.
1517-18. Åsted sogn
2 bd.
S 6 3 2 4 -2 5
1519.
Skærum sogn
1 bd.
S 6 3 2 5 -2 7
S 6327
1520.
1521.
Lendum sogn
Hørmested sogn
1 bd.
1 bd.
A nm .: En del af Hørmested sogn i
Horns herred, se n r. 1510.
S 6328
S 6 3 2 8 -2 9
S 6329
1522.
Skallerup sogn
1 bd.
1523.
Vennebjerg sogn
1 bd.
1524.
Vidstrup sogn
1 bd.
1525.
H arreslev sogn
1 bd.
1526.
Jelstrup sogn
1 bd.
1527.
1528.
Mårup sogn
Rubjerg sogn
Børglum herred,
1529-30. Albæk sogn
1 bd.
1 bd.
Åstrup
m.fl.
amter
2 bd.
A nm .: En del af Albæk sogn i Jerslev
herred, se n r. 1567.
1531.
S 6330
S 6330-31
S 6332
S 6333
S 6 3 3 3 -3 4
1532.
Voer sogn
A nm .: En del af Voer sogn i Jerslev
herred, se nr. 1568.
1 bd.
Børglum sogn
1 bd.
1533.
Furreby og Vejby sogne
1 bd.
1534.
Em sogn
1 bd.
1535.
Vrå sogn
1 bd.
1536.
Lyngby sogn
1537-38. T å rs sogn
1 bd.
2 bd.
1539.
1540.
Vrejlev sogn
Hæstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1541.
Hørby sogn
1542.
Volstrup sogn
1543-44. T orslev sogn
1 bd.
1 bd.
2 bd.
Anm.: En del af T orslev sogn i Jerslev
herred, se nr. 1567.
-6 9 -
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6334
1545.
Sejlstrup sogn
1 bd.
1546.
Rakkeby sogn
1 bd.
1547.
Skæve sogn
1 bd.
Anm .: En del af Skæve sogn i Jerslev
herred, se nr. 1562.
S 6 3 3 4 -3 5
1548.
Sæby og Karup sogne
1 bd.
S 6335
1549.
Understed sogn
1 bd.
Jerslev herred, Åstrup m.fl.
1550.
Ø ster Brønderslev sogn
amter
1bd.
S 6 3 3 6 -3 7
1551.
Hallund sogn
1552-53. Hundslund sogn
1bd.
2 bd.
S 6337
A nm .: Ang. Melholt i Hundslund sogn,
se nr. 1582.
1554-55-56. Jerslev sogn
3 bd.
S 6338
1557.
V ester Brønderslev sogn
1bd.
1558.
Serreslev sogn samt eng-, skov- og
græsningstaksation for en del af Jerslev
herred
1bd.
1559.
Hellevad sogn
1bd.
S 6 3 3 8 -3 9
1560.
1561.
Helium sogn
Ørum sogn
1bd.
1bd.
S 6339
1562.
Skæve sogn
1bd.
Anm.: Resten af Skæve sogn i Børglum
herred, se nr. 1547.
S 6340
1563.
Tolstrup sogn
1 bd.
1564.
1565.
1566.
Stenum sogn
Vrensted sogn
T ise sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1567.
T orslev, Horsens og Albæk sogne
1 bd.
Anm.: Resten af T orslev sogn i
herred, se nr. 1543-44, en del
sens sogn i Kær herred, se nr .
resten af Albæk sogn i Børglum
se nr. 1529-30.
1568.
Børglum
af Hor­
1576,
herred,
Voer sogn
1 bd.
A nm .: Resten af Voer sogn i Børglum
herred, se nr. 1531.
1569.
Eng-, skov- og græsningstaksation for
-7 0 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
en del af Jerslev herred
1 bd.
A nm .: Sml. nr. 1558.
Kær h e rr e d ,
S 6340-41
1570.
S 6341
1571.
1572.
Åstrup
m.fl.
amter
Åby sogn
A nm .: Resten af Åby sogn i Hvetbo
herred, se nr. 1584.
B iersted sogn
Vadum sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
A nm .: Indhæftet markbog for jordboni­
teringen over Ø ster Halne bys jorder 1816.
S 6342
1573.
Sulsted sogn
1 bd.
1574.
Ajstrup sogn
1 bd.
1575.
Hammer sogn
1 bd.
1576.
Horsens sogn
1 bd.
A nm .: Resten af Horsens sogn i Jerslev
herred, se nr. 1567.
S 6342-43
S 63 43
S 6344
1577.
1578.
V ester Hasing sogn
Øster Hasing sogn
1 bd.
1 bd.
1579.
1580.
Ulsted sogn
Hals sogn
1 bd.
1 bd.
1581.
Sundby sogn
1 bd.
1582.
Hvorup sogn, Melholtgård i Hundslund
sogn, Ålborg Vor Frue sogn, Toftegård
i Jetsm ark sogn
1 bd.
A nm .: Resten af Hundslund sogn i Jerslev
herred, se nr. 1552-53, resten af Jetsm ark
sogn i Hvetbo herred, se nr. 1586.
1583.
Kær herreds eng-, skov- og græsnings­
taksation
Hvetbo h e r r e d , Å strup
1584.
Åby sogn
m.fl.
1
bd.
1
bd.
amter
A nm .: Resten af Åby sogn i Kær h e r­
red, se nr. 1570.
S 6344-45
S 6345
1585.
Brovst og Gøl sogne
1
bd.
1586.
A nm .: Resten af Brovst sogn i Øster
Han herred, se nr. 1606.
Jetsm ark sogn
1
bd.
71
M arkbøg e r 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
A nm .: Toftegård i Jetsm ark sogn i
Kær herred, se nr. 1582.
S 6345
S
6 3 4 5 -4 6
S 6346
1587.
S 6 34 7
S 6348
S 6 3 4 8 -4 9
S 6349
S 6350
1590.
1591.
S 6351
2 bd.
Ingstrup sogn
V ester Hjerm eslev sogn
1 bd.
1 bd.
1592.
Alstrup sogn
1 bd.
1593.
Hvetbo herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
1 bd.
1594.
1595.
Han h e r r e d ,
Åstrup
m.fl.
amter
Haverslev sogn
1 bd.
Bejstrup sogn
1 bd.
1596.
Aggersborg sogn
1 bd.
1597.
Gøttrup sogn
1 bd.
1598.
1599.
Kettrup sogn
Kollerup sogn
1 bd.
1 bd.
1600.
Skræm sogn
1 bd.
1601.
T orslev sogn
1 bd.
Hjortdals sogn
1 bd.
1603.
Lerup sogn
1 bd.
1604.
1605.
Tranum sogn
Ø ster Svenstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1606.
Brovst sogn
1 bd.
1602.
1607.
1608.
S 6350-51
1 bd.
1588-89. Saltum sogn
Øster
S 6 3 4 6 -4 7
Hune sogn
A nm .: Resten af Brovst sogn i Hvetbo
herred, se n r. 1585.
Øland sogn
Ø ster Han herreds eng-, skov- og græ s­
ningstaksation
Han h e r r e d ,
1609.
Vust sogn
1 bd.
1610.
Klim sogn
1 bd.
1611.
V ester Torup sogn
1 bd.
1613.
m.fl.
1 bd.
Vester
1612.
Åstrup
1 bd.
amter
Lild sogn
1 bd.
Tømmerby sogn
1 bd.
1614.
Øsløs sogn
1 bd.
1615.
Vesløs sogn
1 bd.
-7 2 -
M ark b ø g er 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6351
1616.
S 6352
Læsø b i r k , Å s tr u p m . f l .
1617.
Hals og Byrum sogne
1618.
Arup sogn
1 bd.
amter
1 bd.
Vestersø sogn samt Læsø lands eng-,
skov- og græsningstaksation
Hundborg h e r r e d ,
S 6 3 5 2 -5 3
S 6353
S 6354
Dueholm
m.fl.
Thisted sogn
1 bd.
1620.
1621.
Skinnerup sogn
T ilsted sogn
1 bd.
1 bd.
Sjørring sogn
1 bd.
1623.
T orsted sogn
1 bd.
1624.
Vang og Torup sogne
1 bd.
1625.
Skjoldborg sogn
1 bd.
Jannerup og Kallerup sogne
Hundborg sogn
1 bd.
1 bd.
Nørhå sogn
1 bd.
1622.
1626.
1627.
H i l le r s le v h e r r e d , Dueholm
1629.
Kåstrup og Hansted sogne
6 3 5 4 -5 5
6355
S 6356
m.fl.
amter
1 bd.
1630.
1631.
1632.
1633.
Vigsø sogn
Ræer sogn
V ester Vandet og Ø ster Vandet sogne
Tved sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1634.
Nors sogn
1 bd.
1635.
1636.
1637.
H illerslev sogn
Hjarem ål sogn
Hunstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1 bd.
1638.
Ø sterild sogn
1 bd.
1639.
Sennels sogn
1 bd.
Hassing
S 6 3 5 6 -5 7
amter
1619.
1628.
S
S
1 bd.
herred,
Dueholm
m.fl.
amter
1640.
Hvidbjerg sogn
1bd.
1641.
1642.
Lodbjerg og Ørum sogne
Bested sogn
1bd.
1bd.
1643.
Hassing og Visby sogne
1bd.
-7 3 -
M arkbøger 1681-83
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
S
6357
1644.
Sønderhå sogn
1 bd.
1645.
Snedsted sogn
1 bd.
1646.
Grurup sogn
1 bd.
1647.
V illerslev sogn
1bd.
1648.
Hørdum sogn
1bd.
1649.
Skyum og Hørsted sogne
1 bd.
S 6 3 5 8 -5 9 1650.
Stagstrup sogn
1 bd.
S 6359
H arring og Agger sogne
1 bd.
S 6358
1651.
Revs
herred,
Dueholm
m.fl.
amter
1652.
Bodum sogn
1bd.
1653.
Ydby sogn
1 bd.
1654.
Helligsø sogn
1655-56. Hvidbjerg sogn
1bd.
2 bd.
1657.
Lyngs sogn
1 bd.
1658.
Søndbjerg sogn
1 bd.
S 6360-61
1659.
Odby sogn
1 bd.
S 6361
1660.
Hurup sogn
1 bd.
1661.
Heltborg sogn
1 bd.
1662.
Gettrup sogn
1 bd.
1663.
Vestervig sogn
1 bd.
1664.
Jegindø sogn
1 bd.
S 6360
S 6362
Mors
1665.
Sønder h e rre d ,
Nykøbing sogn
D u e h o lm m . f l .
amter
1 bd.
1666.
S 6 3 6 2 -6 3 1667.
Elsø sogn
Lødderup sogn
1 bd.
1 bd.
S 6363
1668.
Lørslev sogn
1 bd.
1669.
Ørding og B listrup sogne
1 bd.
1670.
V ejerslev sogn
1 bd.
1671.
Frøslev og Mollerup sogne
1 bd.
S 6364
1672.
1673.
1674.
1675.
S 6 3 6 4 -6 5
1676.
1677.
Ø ster A ssels sogn
Ovtrup og V ester A ssels sogne
1 bd.
1 bd.
Rested sogn
Rakkeby og T abring sogne
1 bd.
1 bd.
Hvidbjerg sogn
Karby sogn
1 bd.
1 bd.
-7 4 -
M arkbøger 1681-83
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6365
S 6366
S 6 3 6 6 -6 7
S 6367
Mors
1678.
Nørre herred,
Sundby sogn
Dueholm
m.fl.
amter
1679.
Solbjerg sogn
1 bd.
1680.
Skallerup sogn
1 bd.
1681.
Dragstrup sogn
1 bd.
1 bd.
1682.
1683.
Galtrup og Ø ster Jølby sogn
Flade sogn
1 bd.
1 bd.
1684.
Bjergby sogn
1 bd.
1685.
1686.
Sønder Dråbysogn
Sejerslev sogn
1 bd.
1 bd.
E jerslev sogn
1 bd.
1688.
Jørsby sogn
1 bd.
1689.
Alsted sogn
1 bd.
1690.
1691.
E rslev sogn
Tødsø sogn
1 bd.
1 bd.
1687.
-7 5 -
2. Modelbøger.
Rtk. 312.1700-1801
-
1692-1792.
S 6368
(1682)-1688 Modelbøger
Nemlig:
101 bd. 1 pk.
1692.
Københavns amt
1 bd.
S 6 3 6 8 -6 9
1693.
A nm .: Bindet falder i to dele: (I) Smø­
rum , Lille og Ølstykke herred (Fol. 1656) og (II) Amager birk og Sokkelund
herred (Fol. 1-452).
Hørsholm birk
1 bd.
S 6369
1694.
Frederiksborg birk (Frederiksborg
1 bd.
Kregme birk (Frederiksborg amt)
Kronborg birk og Holbo herred (F rederiks­
1 bd.
S 6370
1695.
1696.
1697.
1698.
borg amt)
Ramsø herred (Roskilde amt)
Tune herred (Roskilde amt)
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6370-71
S 6371
amt)
1699.
Sømme herred (Roskilde amt)
1 bd.
1700.
1701.
1702.
Volborg herred (Roskilde amt)
Horns herred (Jæ gerspris amt)
Ringsted herred (Ringsted amt)
1 bd.
1 bd.
1 bd.
S 6373
1703.
Anm.: Fol. 627-630 e r ved en fejl ind­
bundet i markbogen n r. 287, Fakse h e r­
reds engtaksation.
Sorø birk (Sorø amt)
1 bd.
Antvorskov birk (Sorø amt)
K orsør og Skelskør købstæder, specia-
1 bd.
S 6375
1704.
1705a.
S 637 4 -7 5
1705.
lite r opført
Flakkebjerg herred (Korsør amt)
1 pk.
1 bd.
S 6375
S 6 3 7 6 -7 7
1706.
1707.
A rs og Skippinge h erre d er (Kalundborg amt) 1 bd.
Ods herred (Dragsholm amt)
1 bd.
S 6377
1708.
Løve herred (Sæbygårds amt)
1 bd.
1709.
Samsø birk (Kalundborg amt)
1 bd.
1710.
1711.
Merløse herred (Holbæk amt)
Tuse herred (Holbæk amt)
1 bd.
1 bd.
S 6372
S 6 3 7 2 -7 3
S 6378
1712.
1713.
Stevns herred (Tryggevælde amt)
Fakse herred (Tryggevælde amt)
-79-
1 bd.
1 bd.
M odelbøg e r (1682)-88
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6380
1714.
S 6380-81
1715-16. B årse herred (Vordingborg amt)
2 bd.
S 6381
1717.
Hammer herred (Vordingborg amt)
1 bd.
S 6382
1718.
Tybjerg herred (Vordingborg amt)
1 bd.
1719.
Ø ster og V ester herred (Møns amt)
1 bd.
S 6 3 8 2 -8 3
1720.
Vindinge herred (Nyborg amt)
A nm .: Udenfor den alm. foliering 1-744
falder en model over Nyborg købstad fra
1689, fol. 1-35, indsat fo rrest i bindet,
og modellen over Pederstrup by i Sønder Højrup sogn, fol. 109-118, indsat mellem
fol. 404 og 405, Sml. nr. 1727.
1 bd.
S 6383
1721.
Sunds herred (Nyborg amt)
1 bd.
S 6 3 8 4 -8 5
1722.
Salling herred (Nyborg amt)
1 bd.
S 6385
1723.
Gudme herred (Nyborg amt)
1 bd.
1724.
Hindsholm birk (Nyborg amt)
1 bd.
1725.
Odense herred (Odensegård amt)
1 bd.
S 6386
Bjeverskov herred (Tryggevælde amt)
1 bd.
A nm .: Foran i bindet en "Extract af
Landmaalingen over St. Hans C losters
tilliggende” med opgivelser om udsæd,
høavl og græsning.
S 6387
1726.
Lunde herred (Odensegård amt)
1 bd.
1727.
Åsum herred (Odensegård amt)
1 bd.
A nm .: Fol. 109-118 mangler. E r ind­
bundet i n r. 1720 (Vindinge herred) m el­
lem fol. 404 og 405, hvor de også r e t­
teligt hører hjemme.
1728.
Skam herred (Odensegård amt)
1 bd.
S 6388
1729.
1730.
Bjerge herred (Odensegård amt)
Skovby herred (Rugård amt)
1 bd.
1 bd.
S 6 3 8 8 -8 9
1731.
Båg herred (Assens amt)
1 bd.
Anm.: Fol. 1067-82 og 1086 e r indbundet
mellem fol. 1090 og 1092.
S 6389
1732.
"Assens Kiøbsteds speciall Hartkorns Bereigning"
1 bd.
Anm.: Er en modelbog. Den alm. bereg­
ning - opstillet efter m arkjorder - i nr.
1731.
1733.
Vends herred (Hindsgavl amt)
S 6390
1734.
Langelands Sønder herred (Tranekær amt)
1 bd.
S 6390-91
1735.
Langelands Nørre herred (Tranekær amt)
1 bd.
-8 0 -
1 bd.
III C h ristia n 5. s m a trik e l
M odelbøger (1682)-88
S 6391
1736.
F alster Nørre herred (Nykøbing amt)
1 bd.
S 6392
1737.
F alster Sønder herred (Nykøbing amt)
1 bd.
S 6 3 9 2 -9 3
S 6393
1738.
1739.
Lollands Sønder herred (Halsted Kloster
amt)
Lollands Nørre herred (Halsted Kloster
amt)
1 bd.
1 bd.
A nm .: E fter fol. 165 begynder folierin­
gen igen med 158.
S 6394
S 6394-95
S 6395
1740.
1741.
1742.
Fuglse herred (Ålholm amt)
1 bd.
Musse herreds 1. part (Ålholm amt)
A nm .: Heri sognene: Nysted, Kettinge,
Toreby, Radsted, Majbølle, Vigsnæs
og T års.
Musse herreds 2. part (Ålholm amt)
1 bd.
1 bd.
A nm .: Heri resten af herredet.
S 6396
1743.
1744.
Møgeltønder birk, Ballum birk, Lø herred,
Højer birk, Hviding herred, Lystrup birk.
F røs, Gram, Rangstrup, Tønder og Kalvs­
lund h erred er (Riberhus amt)
1 bd.
Malt og Gørding h erreder (Riberhus amt) 1 bd.
A nm .: Bindet falder i to dele: (I) fol. 2283; Malt herred, og (II) fol. 1-74, Gørding
h . , i hvilken sidste fol. 60-61 m angler.
1745.
1746.
Skast herred (Riberhus amt)
V ester herred (Riberhus amt)
1747.
Nørvang, T ørrild og Slavs herreder
(Koldinghus amt)
1 bd.
K orrektur, dateret 24/3 1688, på foran­
førte model for Nørvang, T ørrild og
1748.
S 6 3 9 6 -9 7
1749.
Slavs h erreder (1747), i anledning af
"indcommende Beschweringer"
Holmans, Elbo, Jerlev, Brusk og Anst
1 bd.
1 bd.
1 bd.
h erred er, Vejle, Kolding og F redericia
S 6397
1750.
1751.
købstæder (Koldinghus amt)
Ø ster Horne, Nørre Horne og Bølling
1 bd.
h erreder (Lundenæs amt)
1 bd.
A nm .: Bølling herred noget defekt.
Hammerum herred (Lundenæs amt)
1 bd.
-8 1 -
M odelbøg e r (1682)-88
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6397
S 6398
1752.
Hjerm herred (Lundenæs amt)
1 bd.
1753.
Hind herred (Bøvling amt)
1 bd.
1754.
Ulfborg herred (Bøvling amt)
1 bd.
1755.
Ginding herred (Bøvling amt)
1 bd.
1756.
Vandfuld herred (Bøvling amt)
1 bd.
1757.
Skodborg herred (Bøvling amt)
1 bd.
1758.
Ning, Hasle og Vester Lisbjerg herreder
(Havreballegård amt)
1 bd.
A nm .: I Ning herred er mellem fol. 6263 indbundet en mem orial fra J. C. B asball, Århus 27/9 1687, ang. Lillfulden
kobbermølle.
1759.
Hatting, Bjerge og Nim herreder
(Stjernholm amt)
1760.
1 bd.
K orrektur, dat. 24/3 1688, på foranførte
model (nr. 1759) for Hatting, Bjerge og
Nim h erred er, i anledning af "indkommen­
de Beschveringer"
1761.
1bd.
"M øllernis Taxt indrettit wed dend Coldingsche Landmaalings Commission udi
Stiernholm Ampt, eendeel af Coldinghuus
Ampt, saa og eendeel udi Silcheborg og
Scanderborg Ampter. Anno 1686"
S
S
6 3 9 8 -9 9
6399
1 bd.
1762.
Sønderhald og Djurs Nørre herreder
1bd.
1763.
(Kalø amt)
Djurs Sønder herred, Mols og Ø ster
Lisbjerg h erred er (Kalø amt)
1 bd.
1764.
Voer, Tyrsting og Hjelmslev herreder,
Skanderborg og Ry b irker (Skanderborg
1765.
S 6400
amt) og Hads herred (Åkær amt)
1 bd.
Sabro, Fram lev og Gjern herreder
(Skanderborg amt)
1 bd.
1766.
Sønderlyng, Nørhald og Onsild herreder
1 bd.
1767.
og Hobro købstad (Dronningborg amt)
Gerlev og Støvring h erreder og Randers
købstad (Dronningborg amt)
1 bd.
1768.
Galten, Houlbjerg og Rougsø herreder
(Dronningborg amt)
-82-
1 bd.
M odelbøger (1682)-88
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6400
1769.
1770.
Gislum herred og M ariager købstad
(Mariager amt)
1bd,
Vrads, Hids og Lysgård h erred er
(Silkeborg amt)
1bd.
A nm .: Sml. korrekturen på denne model
i n r. 1772.
1771.
Gjern herred (Silkeborg amt)
1772.
"Forandring, som mand effter indgifne
1bd.
Klage haver eragtet billig og nødvændig at
S 6400-01
S 6401
1773.
1774.
maatte schee" for Lysgård, Hids og Vrads
h erred er, Silkeborg amt
N ørre, H arre, Rødding og Hindborg h e rre ­
der og Skive købstad (Skivehus amt)
1 bd.
Middelsom, Fjends, Rinds og Nørlyng
h erred er (Hald amt)
1 bd.
1775.
Viborg købstad
1776.
Slet og Hornum h erred er og Ålborg køb­
1bd.
stad (Ålborghus amt)
1777.
S 6402
1778.
1779.
S 6 4 0 2 -0 3
1781.
der (Ålborghus amt)
Horns herred (Ålborghus amt)
1782.
1783.
1784.
1785.
1 bd.
1 bd.
Vennebjerg herred (Åstrup ogSejlstrup
1 bd.
Børglum herred (Børglum amt)
A nm .: Fol. 366 er ved en fejl indbundet
foran fol. 1.
Jerslev herred (Åstrup, Børglum og
Sejlstrup am ter)
S 6403
1 bd.
Fleskum, Hellum, Hindsted og Å rs h e rre ­
am ter)
1780.
1 bd.
1bd.
1 bd.
Kær herred (Åstrup, Børglum og Sejl­
strup am ter)
1 bd.
Hvetbo herred (Åstrup, Børglum og Sejl­
strup amter)
1 bd.
Ø ster Han herred (Åstrup, Børglum og
Sejlstrup am ter)
1 bd.
V ester Han herred (Åstrup, Børglum og
Sejlstrup am ter)
1 bd.
-8 3 -
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6403
S 6404
M odelbøger (1682)-88
Læsø birk (Åstrup, Børglum og Sejl­
strup am ter)
1 bd.
1787.
Hundborg herred (Dueholm m .fl. amter)
1 bd.
1788.
H illerslev h erred (Dueholm m .fl. amter)
1 bd.
1789.
1790.
Hassing h erred (Dueholm m .fl. amter)
Refs herred (Dueholm m .fl. amter)
1 bd.
1 bd.
Morsø Sønder herred (Dueholm m .fl. am ­
ter)
1 bd.
Morsø N ørre herred (Dueholm m .fl. am ­
ter)
1 bd.
1786.
1791.
1792.
3. M atrik elb ø g er.
Rtk. 312.1802-1893
1793-1837.
1688-91 Matrikelbøger
92 bd.
A nm .: Det store flertal af m atriklerne
er renskrevne i 1690 og slutter med
en af fire landmålere underskrevet a t­
test, dat. 3/11 1690 eller 3/1 1691, for
at de er "rigtige” m atrikler. Som sådan­
ne må im idlertid også de ikke-attesterede
protokoller - med undtagelse af nr. 1793
B - betragtes. De kan ligeså vel som de
"rigtige" m atrikler indeholde notitser om
senere forandringer i hartkornsansættelsen
og har altså været genstand for benyttelse
i m atrikelskontoret.
Nemlig:
S 6404
1793.
Københavns amt med Hørsholm birk
(2 eksem plarer)
2 bd.
Anm.: Det ene eksem plar, 1793 A, fo r­
synet med attest som ovenfor omtalt.
Det andet, 1793 B, uden en sådan og på
bindet betegnet som "Kladde til den gl .
(! ) Matrikul".
1794.
Frederiksborg amt (2 ekspl.)
2bd.
S 6404 -0 5
1795.
1796.
Kronborg amt (2 ekspl.)
Roskilde og Jæ gerspris am ter (2 ekspl.)
2bd.
2 bd.
S 6405
1797.
Ringsted amt (1 ekspl.)
1 bd.
1798.
1799.
Sorø amt (2 ekspl.)
Antvorskov amt (2 ekspl.)
2bd.
2 bd.
1800.
1801.
K orsør amt (2 e k sp l.)
Kalundborg amt (2 ekspl.)
2 bd.
2 bd.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
Dragsholm amt (2 ekspl.)
Sæbygård amt (2 ekspl.)
Samsø birk (1 e k sp l.)
Holbæk amt (2 e k sp l.)
Tryggevælde amt (2 ekspl.)
Vordingborg amt (2 e k sp l.)
2 bd.
2bd.
1bd.
2 bd.
2 bd.
2bd.
1808.
1809.
1810.
Møns amt (2 e k sp l.)
Nyborg amt (2 e k sp l.)
Odensegård amt (2 ekspl.)
2bd.
2bd.
2bd.
S 6406
S 6 4 0 6 -0 7
-87-
III C h ristia n 5. s m a trik e l
S
S
6407
6408
M atrik elb ø g er 1688-91
1811.
Rugård amt (1 e k sp l.)
1bd.
1812.
A sse ns amt (2 e k sp l.)
2bd.
1813.
Hindsgavl amt (2 e k sp l.)
2bd.
1814.
Tranekæ r amt (2 e k sp l.)
2bd.
1815.
Nykøbing amt (2 e k sp l.)
2bd.
1816.
Halsted K lo s te r amt (2 e k sp l.)
2bd.
1817.
1818.
Å lholm amt (2 e k sp l.)
R ib e rh u s amt (2 e k sp l.)
2bd.
2 bd.
A n m .: Det ene ekspl. , 1818 A , blot
med en konduktørs a tte st, dat. 25/6
1790, fo r at beregningen e r rig tig .
1819.
Koldinghus amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1819 C , uden
den sædvanlige a tte st.
S
6 4 0 8 -0 9
1820.
Lundenæs amt
(2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1820 B , b lo t
med en konduktørs a tte st fo r rig tig
b e re g n., dat. 11/6 1690.
S
6409
1821.
Bø vling amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1821 A , blot
med en konduktørs a tte st fo r rig tig be­
regning, dat. 8/6 1690.
1822.
Havreballegård amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1822 C , dat.
22/11 1688 og med en konduktørs a tte st
17/5 1690 fo r rig tig beregning.
1823.
Stje rnho lm amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: I det ene e k sp l., 1823 uden litr a ,
fin d e s tillig e m a trik le n over Å lborg køb­
stad ( jv fr. 1833 B ) . D e t andet e k sp l.,
1823 C , kun med én konduktørs a tte st
fo r rig tig beregning, dat. 12/4 1690.
1824.
Kalø amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1824 B , kun med
en konduktørs a tte st, dat. 17/5 1690, fo r
rig tig beregning.
1825.
Skanderborg amt (2 e k sp l.)
2bd.
A n m .: Det ene e k sp l., 1825 C, uden
nogen a tte st.
S 64 10
1826.
Åkær amt (2 e k sp l.)
A n m .: Det ene e k s p l., 1826 A , uden
nogen a tte st.
- 88 -
2 bd.
M atrik elb ø g er 1688-91
III C h ristia n 5.s m a trik e l
S 6410
1827.
Dronningborg amt (2 ekspl.)
2 bd.
1828.
A nm .: Det ene e k sp l., 1827 A, uden
nogen attest og defekt for Vore sogns
vedkommende.
M ariager Kloster amt (2 e k sp l.)
2 bd.
1829.
A nm .: Det ene e k sp l., 1828 A, uden
nogen attest.
Silkeborg amt (2 e k sp l.)
2 bd.
A nm .: Det ene e k sp l., 1829 A, uden
nogen attest.
1830.
Skivehus amt (2 e k sp l.)
2 bd.
Anm.: Det ene ekspl., 1830 B, uden
nogen attest.
1831.
S 6410-11
S 6411
Skive købstad (2 ekspl.)
2 bd.
1832
A nm .: Begge ekspl. uden attester.
Hald amt (2 ekspl.)
2 bd.
1832 B.
A nm .: Det ene e k sp l., 1832 A, uden
nogen attest.
Viborg købstad
1 bd.
A nm .: Dat. Ålborg 7/2 1688 uden attest,
løvrigt sml. 1837 og 1837 B.
1833.
Ålborghus amt (2 e k sp l.)
2 bd.
Anm.: Det ene ekspl., 1833 C, uden
nogen attest.
1833 B. Ålborg købstad
1 bd.
A nm .: Uden attest. Sml. nr. 1823
(uden litra ).
1834.
S 6412
1835.
1836.
Åstrup, Børglum og Sejlstrup am ter
(2 e k sp l.)
Anm.: Det ene ekspl., 1834 B, uden
nogen attest.
Læsø birk (2 ekspl.)
A nm .: Det ene e k sp l., 1835 A, e r en
verificeret kopi af det andet.
Dueholm, Ørum og Vestervig am ter
(2 e k sp l.)
2 bd.
2 bd.
2 bd.
Anm.: Det ene ekspl., 1836 B, uden
nogen attest.
1837.
Hobro, Viborg, Lemvig og M ariager
købstæder
-8 9 -
1 bd.
III C h ris tia n 5.s m a trik e l
S film slut
1837 A.
1837 B.
M atrik elb ø g er 1688-91
A nm .: Uden attester. Sml. 1832 B
og 1837 A, B, C og D.
Lemvig købstad
1 bd.
A nm .: Uden attest. Sml. 1837.
Viborg købstad
1 bd.
A nm .: Uden attest. Sml. 1832 B og
1837.E r bilag til m atr. journ. 1831
nr. 951,-7.
1837 C.
M ariager købstad
1 bd.
Anm.: Uden attest. Sml. 1837.
1837 D.
Hobro købstad
1 bd.
A nm .: Uden attest. Sml. 1837.
-9 0 -
4. Diverse.
Rtk. 312.1894-1957.
1838-45.
1685-87
Rentekammerets decisioner på anteg­
nelser eller relationer om besværinger
over den ny landmålingsmatrikel
8 bd.
A nm .: Indeholder foruden de af am tsskriverne i forening med landm ålere e l­
le r renteskrivere indgivne annotationer
eller relationer om besværingerne tillige
en del originale m em orialer fra proprie­
tæ re r og bønder.
Nemlig:
1838.
Sjællands stift
1 bd.
1839.
Nyborg amt
1 bd.
1840.
Odensegård amt
1 bd.
1841.
Rugård amt
1 bd.
1842.
Assens og Hindsgavl am ter
1 bd.
1843.
Dele af Nyborg, Tranekær, Odense,
1844.
Assens og Hindsgavl am ter
Tranekær amt
1845.
Nykøbing, Halsted Kloster og Ålholm
am ter
1846-47.
1686
1 bd.
1 bd.
1 bd.
T akseringsforretninger over jordens boni­
tet i nogle fynske sogne
Nemlig:
1849.
2 bd.
1846.
Diverse sogne i Salling, Båg og Vends
1 bd.
1847.
h erred er
Diverse sogne i Skam, Bjerge, Gudme,
Vindinge, Salling og Båg h erred er
1 bd.
Udat.
Relation over Ålholm og Maribo Kloster
am ters ny landm ålingsm atrikels klagemål
og den derefter reducerede taksering
A nm .: Udarbejdet af am tsskriver F r. Suhr
og landmålingskonduktør Arent Nagel i hen­
hold til kammerkoll. ordre af 16/7 1686.
-9 3 -
1 bd.
D iv erse
III C h ristia n 5.s m a trik e l
1850.
1687-90
"P rotocoll paa hvis Ordre och Resolu­
tioner af Rentecammer Collegii er udgaaede ( !) angaaende den nye Landmaalings M atricull ofuer Lolland och F alster,
item Sædland, Fyen och Jydland"
1 bd.
A nm .: Indeholder kopier af o rd rer, memo­
ria le r og resolutioner vedk. landmålingens
og m atrikuleringens udførelse m .m .
1851.
1697-98
Opmålingsforretninger og hartkornsberegninger vedk. de af kommissionen af 2/2 og 6/2
1697 ang. Møns og B ogø's opkomst foretag­
ne udstykninger og omlægninger
1 bd.
A nm .: Udarbejdet for kommissionen af konduk­
tø r Niels Hegelund, sm l. kommissionens arkiv.
1852. A. Udat.
"Extractbog ofuer de ny Landmaalings-M atriculer, begyndt Ao. 1686 d. 1 'April"
1 bd.
A nm .: Indeholder oplysninger om hartkornets
stø rrelse for de forskellige godskategorier i
de sjællandske am ter.
1853.
1702
R egistratur over landmålings forretningerne
1 bd.
Anm.: Forfattet af landmålingskonduktør Niels
Hegelund e. kgl. befal. 5/2 1695. Dat. 2/1
1702. Indledes med nogle registreringen vedk.
resolutioner af Kongen og Kammerkollegiet
m .m . 1693-95. E r indrettet topografisk. Sml.
anmærkn. til nr. 1863 A.
1860.
1661-1787
"Capitelstaxter, Renteritaxter m .m . for Fyen,
Lolland og F alster"
Indhold:
Fol. 26-29. Kopier af kgl. skøder af 12/5 1686 og 23/11
1688 til henholdsvis Arent Vensin og Claus
B ertelsen på ødegods i Ålholm og Tranekær
am ter.
Fol. 33-41, 54-59, 112 og 114. K apitelstakster for Fyn
og Lolland-Falster 1661-1787.
Fol. 41-53. O versigter over hartkornsskatternes og køb­
-9 4 -
1 bd.
D iv erse
III C h ristia n 5.s m a trik e l
stadskatternes stø rrelse 1660-1689.
Fol. 60-63. Renteritaksten af 10/2 1661.
Fol. 67-76. G eneralekstrakter over alle kgl. af køb­
stæderne nydte indtægter 1672-79.
Fol. 79-111. Specifikationer på kgl. betjentes e fte r­
stående regnskaber for Fyn og Langeland
1670-1680.
1863 A.
"Genpart af det udi Land-Maalings Archivet
forefundne, men form edelst Ælde ubrugelige
R egistratur"
1 bd.
A nm .: Forfattet af P. Schoustruph (konduk­
tø r ved landmålingen 1732-1754). Topogra­
fisk indrettet. Fyldigere end nr. 1853, idet
den for markbøgernes vedkommende re g is tre ­
r e r de enkelte opmålingsprotokoller og ekstrak­
te r indenfor hvert sogn.
1864 A.
"Sjælland Stifts Tiendebog og Hovedgaarde"
Indhold:
Fol. 1-128. M atrikel over korntienderne i Sjælland.
1 bd.
Udat.
A nm .: Med vedføjede notitser om forandrin­
ger i det 17. og 18. århundrede.
Fol. 130-153. Specifikationer på kommunitetets, univer­
sitetets og andre stifteisers tiender i Sjælland.
Fol. 154-195. Fortegnelse over hovedgårdstaksterne i
Sjælland.
1864 B.
Lolland og F alster stifts tiendebog
A nm .: Jvf. nr. Rtk. 2244.228
Indhold:
Fol. 3-123. Afskrifter af diverse dokumenter, isæ r r e ­
lationer, vedk. den 1687-1688 stedfundne fo r­
andring i tiendeydelsen på Lolland og F alster.
A nm .: Sml. originalerne i kommissionen af
1687, 12. novbr. til at gennemse og erklæ re
sig om den angående forandringen i tiendeydel­
sen på Lolland og F alster foretagne kom m issi­
onsforretning. (Fynske og Loll. -F alsterske re n teskriverktr. Div. dok.)
-9 5 -
1 bd.
D iv erse
III C h ristia n 5.s m a trik e l
F o l. 149-210. "M a tric u lsta x t ofuer Konge og K irc h e tienderne udi Loland og F a ls te r e fte r derom
kongl. M a y:ts allernaadigste Anordning dend
17. A p ril Anno 1688, item derhoss føyed
K irc h e rn e s Landgilde".
S 64 1 2 1866.
(1684-1765) Møllebog
1 bd.
A n m .: Indeholder specifikationer med h a rtko rnsta ksa tio ne r over m øllerne i Sjæ llands
s t ift 1687-1691, sam t indhæftet derim ellem
dokumenter og breve, i o rig in a l e lle r kopi,
fra tiden 1684-1765.
312.1914
1687
Danske Mat ric u l Regning
1 bd.
Anm . : F o rfa tte t af Jørgen Dinesen Oxendorph.
Med et fo ro rd dat. 1/ 1 1687, en "F o rk la rin g
t i l Læ seren om efterfølgende Ta b e lle rs grund
og b ru g " og de try k te ta b e lle r. A fle ve re t
b re v i manu af a rk iv a r Eve ns t i l R ig sa rk iv e t
23/3 1939.
312.1915
1682 og udat. D iv e rse o p m å ling sfo rre tning e r i koncept
e lle r kopi
1 pk.
A n m .: O m fatter dele af flg . sogne: Skårup
sogn. Sunds h e rre d , A lle ru p sogn, Åsum h e r­
re d , K ø lstru p sogn. B je rg e h e rre d . H orslunde
sogn, Lo lla n d s N ø rre h e rre d .
312.1916-52
1685-88 M a trik e lse k stra k te r og k o rre k tu rm a trik le r
N em lig:
312.1916
Københavns amt og H ø rsho lm b irk (ad
n r. 1793)
312.1917
1 pk.
Fre d e rik sb o rg amt (ad n r. 1794)
312.1918
Kronb org amt (ad n r.
1795)
312.1919
R o sk ild e og Jæ g e rsp ris am ter (ad n r.
1796)
1 pk.
1 pk.
312.1920
Ring ste d amt (ad n r.
312.1921
Sorø amt (ad n r.
312.1922
A ntvorskov amt. (ad n r.
312.1923
K o rs ø r amt (ad n r.
312.1924
1 pk.
1797)
1798)
1 pk.
1799)
1800)
Kalundborg amt (ad n r.
-9 6 -
1 pk.
1801)
1 pk.
1 pk.
1 pk.
37 pkr
III C h ristia n 5.s m a trik e l
D iv erse
312.1925
312.1926
312.1927
Dragsholm amt (ad nr. 1802)
Sæbygård amt (ad nr. 1803)
Samsø birk (ad nr. 1804)
1 pk.
1 pk.
1 pk.
312.1928
Holbæk amt (ad nr. 1805)
1 pk.
312.1929
Tryggevælde amt (ad nr. 1806)
1 pk.
312.1930
Vordingborg amt (ad nr. 1807)
1 pk.
312.1931
Møns amt (ad nr. 1808)
1 pk.
312.1932-33 Nyborg amt I—
II (ad nr. 1809)
2 pk.
312.1934-35 Odensegård amt I—
II (ad nr. 1810)
2 pk.
312.1936
Rugård amt (ad nr. 1811)
1 pk.
312.1937
Assens amt (ad nr. 1812)
1 pk.
312.1938
312.1939
Hindsgavl amt (ad nr. 1813)
Tranekær amt (ad nr. 1814)
1 pk.
1 pk.
312.1940
312.1941
Nykøbing amt (ad nr. 1815)
Halsted Kloster amt (ad nr. 1816)
1 pk.
1 pk.
312.1942
Ålholm amt (ad nr. 1817)
1 pk.
312.1943
Riberhus amt (ad nr. 1818)
1 pk.
312.1944
Koldinghus amt (ad nr. 1819)
1 pk.
312.1945
Lundenæs amt (ad nr. 1820)
1 pk.
312.1946
312.1947
Bøvling amt (ad nr. 1821)
Havreballegård og Stjernholm am ter
1 pk.
1 pk.
312.1949
(ad nr. 1822 og 1823)
Kalø og Skanderborg am ter (ad nr. 1824
og 1825)
Dronningborg og Silkeborg am ter (ad nr.
1 pk.
312.1950
1827 og 1829)
Skivehus amt, Skive købstad og Hald
1 pk.
312.1951
amt (ad nr. 1830, 1831 og 1832)
Åstrup, Børglum og Sejlstrup am ter
(ad nr. 1834 og 1835)
Dueholm, Ørum og Vestervig am ter
(ad nr. 1836)
1 pk.
312.1948
312.1952
312.1953-54 1686
1 pk.
1 pk.
Reducerede hartkornstakster (3 bd.)
Nemlig:
Københavns amt (1 bd ., mrk. 1793)
-9 7 -
2 pkr.
1 pk.
D iv erse
III C h ristia n 5.s m a trik e l
Anm . : Udarbejdet i henhold t i l Rente­
kam m erets in s tru k s af 29/4 1686. Dat.
Nykøbing amt (2 b d . , m rk . 1815 og
1815 B )
1 pk.
A n m .: Udarbejdet i henhold t i l Rente­
kam m erets o rd re af 16/6 1686 Udat.
312.1955
1691
"Sandflugtens C om m ission 1691"
1 pk.
A n m .: Indeholder opm ålings- og ta ksa tio nsfo rre tn in g e r over en del af sandflugten ra m ­
te nordjyske sogne. 27/4-17/8 1691. (Mær­
ket n r. 1833)
312.1956
1695
H a rtko rn ssp e c ifika tio n over Fre d e rik sb o rg
amt og Jæ g e rsp ris gods
1 pk.
A n m .: Mærket n r. 1794 A . Dat. 10/4 1695.
Udarbejdet i henhold t i l Rentekam m erets o r­
dre af 12/2 1695 t i l ska tte- og la n d g ild e skri­
v e r Søren La rse n (Sjæ ll. d is tr. o rd re s og
m issiv e bog 1695 s . 63 f . )
312.1957
1653, 1686-1791 (div. å r). D iv e rse sager og p rotokol­
le r fra Landm ålingsarkivet
Indhold:
D e lin g sfo rre tn in g om Sildekæ rsm ark, Magle­
by sogn, V . Flakkebjerg h e rre d , K o rs ø r
am t, slu tte t m ellem O luf og Valdem ar Daae
21/5 1653.
B re v e vedk. landmålingen i Fy n 1686-92.
Beregning over Tyb je rg g å rd og gods i Sjæ l­
land, e fte r kg l. befaling af 15/1 1689.
D iv e rse m a trik e lsu d sk rifte r m . 1689-1746
(div. å r og udat.)
M em orial fra indbyggerne på Bogø om mode­
ra tio n i deres a fg ifte r 7/4 1697.
M a tric u ls fo ra nd ring ved Høebyegårds enem e rk e rs in d re tte lse . 5/6 1720.
-9 8 -
1 pk.
III C h ristia n 5.s m a trik e l
D iv e rse
Jordebog over Bådesgård gods, Lollands Søn­
der herred, Halsted amt, 1/5 1727.
Jordebog over Møns amt, forfattet 1733,
iflg. Kammerkollegiets skrivelse til de de­
puterede i sessionen, dat.
1 /1 1
1732.
A nm .: Bindet mærket nr. 1808 A.
Grevskabet Knuthenborgs ny kompleterede
jordebog, dat. 30/4 1738.
Ekstrakt af landm ålingsforretningerne over
Ribe købstad, dat. 31/7 1760 (mærket nr.
1818 E).
Specifikation over hartkornets tilstand i Ny­
købing amt.
Anm.: Udat. (c. 1664-80) (mærket nr. 1815 D).
Forklaring over de hartkornsberegninger, som
er udfærdiget i Landmålingsarkivet 1728-91.
Tabeller over hartkornets fordeling i Køben­
havns amt.
E kstrakter m .v. vedk. m atrikuleringen i Vor­
dingborg og Tryggevælde am ter 1690-98 og
udat.
-9 9 -
IV.
Alfabetisk reg ister
over
markbøger, modelbøger og matrikelbøger.
Sogn
H e rre d
M arkbog
M odelbog
M atrik el
Abild
Tønder
708
1743 fol. 227-229
1818
Adslev
Hjelmslev
1134
1764(IH) fol.
1825
Agedrup
Bjerge
486
1729
fol. 272-295
1810
Agernæs (nu
Skam
479
1728
fol. 367-418
1810
Krogsbølle)
Agersø
Flakkebjerg
170
1705
fol. 1124-1141
1800
Agger
Hassing (nu
1651
1789
fol. 193
1836
9-15
Refs)
Aggersborg
Ø ster Han
1596
1784
fol. 47-61
1834
Agnsø
A rs
189
1706
fol. 99-120
1801
Agri
Djurs Sønder
1085
1763(H) fol.
38-47
1824
Ait
Houlbjerg
1259
1768(II) fol.
48-53
1827
Ajstrup
Kær
1574
1782
fol. 85-97
1834
Albæk
Børglum (nu
1529-
1780
fol. 1-27
1834
Dronninglund,
1530
jvfr. Albæk,
Jerslev herred)
Albæk
Jerslev (nu
Dronninglund,
jvfr. Albæk,
Børglum herred)
1567
1781 fol. 313-320
1834
Albæk
Støvring
1234
1767(II) fol. 18-24
1827
Albøge
Djurs Sønder
1074
1763(I) fol. 58-66
1824
Allerslev
B årse
308
1715 fol. 517-596
1807
Allerslev
Volborg
107
(se også
nr. 114)
1700 fol. 464-495
1796
Allerup
Åsum
469
1727 fol. 344-368
1810
Allese
Allested
Allindemagle
Alling
Almind
Almind
Lunde
Sallinge
Ringsted
Gjern
Brusk
Lysgård
462
398
123
1175
831
1312
1726 fol. 351-384
1722 fol. 672-701
1702 fol. 278-300
1765(III) fol. 14-17
1749(IV) fol. 42-49
1770 fol. 213-219
1810
1809
1797
1825
1819
1829
1772 fol. 2 (korrektur)
Alrø
Al s
Hads
Hindsted
1193
1468
-1 0 3 -
1761 fol. 24 (mølletakst)
1764 (VI) fol. 162-168
1826
1777(III) fol. 1-12
1833
Sogn
Herred
Markbog
Modelbog
Matrikel
Alslev
Alslev
Alsted
Alsted
Fakse
Skast
279
732
1713 fol. 70-102
1745 fol. 23-35
1806
1818
Morsø Nørre
Sorø birk
1689
142
1792 fol. 129-135
1836
1798
Gislum
1273
1592
30
1769 fol. 5-8
1783 fol. 153-157
1694 fol. 355-390
1828
Holbo
1066
60
mgl.
1696 fol. 709-736
1824
1795
Ansager
Anst
Arnborg
Arninge
Ø ster Home
Anst
856
840-841
1820
Hammerum
Lollands Sønder
888
624
1750
1749
1751
1738
A rrild
Arup
Hviding
699
1743 fol. 173-174
1818
V ester Han
1785 fol. 113-120
1834
As
B jerre
1616
1015
1759 fol. 229-238
1760 fol. 50 (korrektur)
1823
Alstrup
Alstrup
Als ønderup
Anholt
Annisse
Asdal
Asferg
Askø
Hvetbo
Frederiksberg
birk
Djurs N ørre
Horns (nu Vennebjerg)
Nørhald
F a lsters Sønder
(nu Fuglse)
Asmild
Asminderød
Nørlyng
Hørsholm birk
Asmindrup
Asmindrup
M erløse
Asnæs
Asp
Asperup
Assens
Assing
Astrup
Astrup
1703 fol. 129-169
(I) fol. 45-57
(V) fol. 22-39
fol. 110-114
fol. 723-776
1834
1794
1819
1820
1816
1497
1761 fol. 6 (mølletakst)
1778 fol. 37-43
1834
1208
608
1766 (II) fol. 13-19
1737 fol. 930-946
1827
1815
1413
61
240
1774 (IV) fol. 85-93
1693 fol. 1-95
1832
1795
1805
1802
Ods
Ods
Hjerm
208
1710 fol. 85-126
1707 fol. 363-408
208
901
1707 fol. 303-362
1752 fol. 57-61
1802
1820
Vends
Baag
548
506
1733 fol. 619-687
1731 fol. 853-874 og
1813
1812
892
1477
1500
1732
1751 fol. 160-166
1777 (IH) fol. 73-79
1778 fol. 75-94
Hammerum
Hindsted
Horns (nu Vennebjerg)
-104-
1820
1833
1834
Sogn
H e rre d
M arkbog
M odelbog
M atrik el
Astrup
Ning
971
1758 (I) fol. 82-91
1822
Auning
Sønderhald
1040
1762 (I) fol. 104-108
1824
Avernakø
Aversi
Sallinge
Tybjerg
412
330
1722 fol. 1296-1318
1718 fol. 273-306
1809
1807
Avlum
Hammerum
Avnede
LollandsSønder
Avnslev
Vindinge
Bakkendrup
Balle
885 (se
1751 fol. 52-66
også nr. 889)
625
1820
1738 fol. 779-820
1816
363
1720 fol. 635-710
1809
Løve
220
1708 fol. 262-272
1803
Hids
1286
1770 fol. 83-89
1772 fol. 3, 6-8
(korrektur)
1829
Ballerup
Smørum
10
1761 fol. 21 (mølle­
takst)
1692 (I) fol. 167-206
Balling
Rødding
1341
1773 (III) fol. 1-7
1830
Ballum
Ballum birk
690
1743 fol. 38-61
1818
Balslev
Vends
533
1733 fol. 49-86
1813
B arløse
Båg
512
1731 fol. 218-294
1812
B arrit
B jerre
1014
1759 fol. 211-227
1760 fol. 40-49
(korrektur)
1823
1793
Bavelse
Tybjerg
328
1761 fol. 7 (mølletakst)
1718 fol. 111-123
Beder
Bederslev
Bejstrup
Ning
Skam
Ø ster Han
969
476
1595
1758 (I) fol. 55-64
1728 fol. 202-226
1784 fol. 25-44
1822
1810
1834
Beldringe
B årse
311
1716 fol. 147-189
1807
Bellinge
Benløse
B esser
Odense
Ringsted
Samsø birk
442
119
235- 236
1725 fol. 219-246
1702 fol. 98-128
1709 fol. 47-62
1810
1797
1804
Bested
Biersted
Bigum
Hassing
Kær
Nørlyng
1642
1571
1403
1789 fol. 35-56
1782 fol. 23-40
1774 (IV) fol. 9-13
1836
1834
1832
Billum
Binderup
Bindslev
Vester Horne
Gislum
Horns
756
1276
1503
1746 fol. 89-99
1769 fol. 31-33
1778 fol. 133-147
1818
1828
1834
-1 0 5 -
1807
Sogn
H e rre d
Birkende
Birkerød
Bjerge
485
1729 fol. 244-269
1810
Hørsholm birk
20
1693 fol. 276-376
1793
Birket
Bislev
Lollands Nørre
Hornum
638
1428
(se også
1436)
1739 fol. 787-887
1776 (II) fol. 1-7
1816
Bjergager
Bjergby
Hads
Horns (nu Vennebjerg)
1187
1498
1764 (VI) fol. 84-98
1778 fol. 45-55
1826
1834
Bjergby
Bjergsted
Morsø Nørre
1684
1792 fol. 79-87
1836
Bjernede
A rs
Sorø birk
196
138
1706 fol. 441-476
1703 fol. 1-29
1801
1798
B jerre
B jerre
1013
1759 fol. 201-210
1760 fol. 34-40
(korrektur)
1823
M arkbog
Modelbog
M atrik el
1833
1761 fol. 6 (mølletakst)
Bjerreby
382
1721 fol. 748-848
se Ø ster B jerregrav
1367
1774 (I) fol. 85-89
1809
B jerregrav
B jerring
Sunds
Sønderlyng
Middelsom
Bjæverskov
Bjørnsholm
Bjæverskov
Slet
288
1415
1714 fol. 6-56
1776 (I) fol. 1-10
1806
1833
Hjelmslev
Hellum
Holbo
Morsø Sønder
Hørsholm birk
Å rs
Refs
Flakkebjerg
Skovby
1136
1456
57
1764
1825
1832
(nu Overla­
de og Ranum
sogne)
Blegind
Blenstrup
Blistrup
Blistrup
Blovstrød
Blære
Bodum
Boeslunde
Bogense køb­
stad
Bogø
Borbjerg
F alsters Nørre
, (nu Mønbo)
Hjerm
1669
19
1492
1652
186
505
(I I I )
fol. 27-31
1777 (II) fol. 1-6
1696 fol. 521-576
1791 fol. 81-87
1833
1795
1836
1693
1777
1790
1705
1730
1793
1833
1836
1800
1811
fol.
(IV)
fol.
fol.
fol.
229-273
fol. 63-67
1-9
954-1047
763-814
586
1736 fol. 827-860
1815
906
1752 fol. 99-111
1820
- 106-
Sogn
Bording
H e rre d
Ginding (nu
M arkbog
M odelbog
M atrik el
929
1755 fol. 3-10
1821
336
1719 fol. 110-204
1808
Hammerum)
B orre
Møn
B orris
Borum
se henholdsvis Nørre B o rris og Sønder B orris
Fram lev
1164
1765 (II) fol. 23-27
1825
Borup
Ramsø
63
1697 fol. 1-52
1796
Borup
Støvring
1236
1767 (II) fol. 38-47
1827
Bovense
Vindinge
362
1720 fol. 613-634
1809
Brabrand
Hasle
980
1758 (II) fol. 32-43
1822
B rahetrolle-
Sallinge
387
1722 fol. 170-242
1809
Bramminge
Gørding
712
1744 (II) fol. 2-10
1818
Brande
Nørvang
782
1747 fol. 123-138
1819
borg
1748 fol. 13-14
(korrektur)
1761 fol. 12 (mølletakst)
Branderslev
Lollands Nørre
Brarup
Brede
F alsters Nørre
Lø
Bredsten
T ørrild
628
og 628 A (se
også nr. 627)
1739 fol. 112-165
1816
577
693
1736 fol. 207-265
1743 fol. 76-89
1815
1818
791-
1747 fol. 193-205
1819
792
1748 fol. 22-26 og 29
(korrektur)
1761 fol. 15-16 (møl­
letakst)
Bredstrup
Elbo
804
1749 (II) fol. 6-11
1819
Bregnet
Bregninge
Ø ster Lisbjerg
A rs
1094
201
1763 (III) fol. 16-28
1706 fol. 725-860
1824
1801
Bregninge
Bregninge
Brejning
Brenderup
Musse
Sunds
Bølling
Vends
681
380
873
550-
1742
1721
1750
1733
1817
1809
1820
1813
Bringstrup
Ringsted
551
124
1702 fol. 303-332
1797
Broby
Odense
1725 fol. 603-652
1810
Bromme
Sorø birk
1703 fol. 256-290
1798
449450
145
-1 0 7 -
fol.
fol.
(III)
fol.
407-444
628-687
fol. 41-55
748-834
Sogn
H e rre d
B rorstrup
Års
Brovst
Hvetbo (nu
Ø ster Han)
(Jvfr. Brovst,
Ø ster Han h . )
Brovst
(Jvfr. Brovst,
Brudager
Ø ster Han
Brylle
Bryrup
1783 fol. 15-18
1833
1834
1606
1784 fol. 203-220
1834
Odense
428
444
1723 fol. 432-452
1725 fol. 332-386
1809
1810
Tyrsting
1128
1764 (II) fol. 41-50
1761 fol. 26 (mølletakst)
1825
442
1725
1692
1692
1773
1810
Hvetbo h . )
Gudme
Smørum
Brøndum
Hindborg
Skast
Hviding
Sokkelund
Bråby
Buderup
Malt
Ringsted
Hornum
Bur
Hjerm
Bursø
Butterup
Byrum
Bække
Bælum
Bølling
Fuglse
M erløse
Læsø Land
Børglum
Bøstrup
Bøvling
Bågø
B årse
8
9
1353
734
699
5
725
fol. 191-217
(I) fol. 1-21
(I) fol. 81-105
(IV) fol. 21-25
1793
1793
1830
1745 fol. 47-56
1743 fol. 169-172
1692 (II) fol. 291-339
1818
1818
1793
1744 (I) fol. 50-55
1818
1797
132
1434
1702 fol. 679-703
1776 (II) fol. 43-49
897
660
1752 fol. 13-15
1740 fol. 819-851
1833
1820
1817
248
1617
1710 fol. 611-636
1786 fol. 2-19
1805
1835
847
1465
878
1749 (V) fol. 104-112
1777 (II) fol. 71-80
1750 (IH) fol. 153-161
1819
1833
1820
1532
567
945
1780 fol. 37-57
1834
1735 fol. 155-235
1757 fol. 1-9
1814
1821
Båg, se Assens sogn
B årse
311
1716 fol. 193-242
1807
1793
Amrum
1692 (H) fol. 135-136
mgl.
Anst
Helium
Bølling
Børglum
Langelands Nørre
Skodborg
Christianshavn
St. Clemens
M atrik el
1777 (IV) fol. 37-41
Brøndbyøster
Brøns
Brønshøj
Brørup
Modelbog
1488
1585
Brædstrup
se Ring
Brændekilde
Odense
Brøndbyvester Smørum
Brøndum
M arkbog
764
-1 0 8 -
mgl.
Sogn
H e rre d
Dalby
Fakse
Dalby
Dalbyneder
Hindsholm birk
Dalbyover
Daler
Gjerlev
Møgeltønder birk
Fleskum
M arkbog
M odelbog
M atrik el
se Sønder Dalby
433
1227
1724 fol. 1-40
1767 (I) fol. 36-40
1809
1827
1228
1767 (I) fol. 53-59
1827
689
1445
1742 fol. 26-35
1818
1777 (I) fol. 1-3
1833
Gjern
1176
1765 (IH) fol. 18-25
1825
Dalum
Odense
438
1725 fol. 1-27
1810
Damsholte
se Stege
Dannemare
Darum
Lollands Sønder
1738 fol. 437-490
1816
Gørding
620
717
1744 (II) fol. 41-51
1818
Daugbjerg
Fjends
1373
1774 (II) fol. 29-33
1832
Davinde
Dejbjerg
Åsum
Bølling
465
1727 fol. 141-161
1750 (III) fol. 87-102
1810
1820
Diernæs
Sallinge
1721 fol. 13-59
1809
Dollerup
Nørlyng
1408
1774 (IV) fol. 51-56
1832
Dommerby
Dover
Fjends
1384
1832
Skanderborg birk
11431144
1774 (II) fol. 109-112
1764 (IV) fol. 43-58
Dall
Dallerup
Dragstrup
Gjerlev
875
(se også nr.
873)
384
Dybe
Dølby
1681
1792 fol. 41-50
379
1721 fol. 580-626
518
1731 fol. 483-557
Bjerge
482
1729 fol. 104-149
Dronninglund se Hundslund, Jerslev herred.
Løve
225
1708 fol. 551-592
109
Horns
1701 fol. 1-50
Djurs Sønder
1084
1763 (II) fol. 19-37
Gislum
1280
1769 fol. 59-62
H arre
1332
1773 (II) fol. 1-3
Vandfuld
939
1756 fol. 23-27
Hindborg
1356
1773 (IV) fol. 41-45
1821
1830
Døllefjelde
Musse
1817
Drejø
D reslette
Drigstrup
Dronninglund
Drøsselbjerg
Dråby
Dråby
Durup
Durup
Morsø Nørre
Sunds
Båg
1825
678
-1 0 9 -
1742 fol. 319-346
1836
1809
1812
1810
1803
1796
1824
1828
1830
Sogn
H e rre d
Døstrup
Døstrup
Dåstrup
Hindsted
M arkbog
M odelbog
1777 (IH) fol. 69-71
M atrik el
1833
1818
1796
Lø
1476
694
Ramsø
66
1743 fol. 93-105
1697 fol. 110-147
Ebdrup
Egebjerg
D jurs Sønder
1079
1763 (I) fol. 118-120
Ods
213
1707 fol. 872-961
1824
1802
Egede
se Ø ster Egede
Egens
Egense
Djurs Sønder
1086
1763 (II) fol. 48-50
1824
Sunds
Eggeslevmagle Flakkebjerg
Egtved
Jerlev
Egvad
N ørre Home
367
1721 fol. 61-110
185
1705 fol. 873-951
1809
1800
814-815
859
1749 (IH) fol. 38-57
1750 (II) fol. 2-15
Egå
Ejby
Ejby
Ejdrup
Ø ster Lisbjerg
Ramsø
Vends
Å rs
1102
1763 (III) fol. 106-114
1697 fol.. 286-331
1733 fol. 323-348
1777 (IV) fol. 69-73
Ejerslev
Ejlby
Ejsing
Morsø Nørre
Skovby
71
540
1493
1687
Ejstrup
Ginding
Vrads
1819
1820
1824
1796
1813
1833
494
1792 fol. 111-117
1730 fol. 275-297
1836
1811
933
1296
1755 fol. 70-81
1770 fol. 29-38
1821
1829
1761 fol. 20-21 (mølle­
takst)
Elev
Ellested
Ellidshøj
Elling
Ellinge
Elmelunde
Elsborg
V ester Lisbjerg
Vindinge
Hornum
Horns
Vindinge
Møn
Lysgård
985
350
1441
1758 (III) fol. 7-9
1720 fol. 245-271
1776 (II) fol. 97-99
1508-1509 1778 fol. 222-248
1720 fol. 431-457
356
også
nr.
(se
358)
338
1309
1822
1809
1833
1834
1809
1719 fol. 278-326
1808
1770 fol. 185-188
1829
1822
Elsted
V ester Lisbjerg
984
1761 fol. 24 (mølletakst)
1758 (III) fol. 2-6
Elsø
Eltang
Morsø Sønder
Brusk
1666
1791 fol. 29-35
1836
832-833
1749 (IV) fol. 50-62
1819
Em
Børglum
Lø
Hads (nu Nim)
1534
696
1194
1780 fol. 79-84
1743 fol. 134-142
1764 (VI) fol. 172-180
1834
Emmerlev
Endelave
-110-
1818
1826
Sogn
H e rre d
Feldballe
Feldingbjerg
Djurs Sønder
1081
1763 (I) fol. 127-139
1824
Fjends
1774 (II) fol. 47-51
1832
Femø
F a lsters Sønder
(nu Fuglse)
Tybjerg
Vandfuld
1375
1384
607
1737 fol. 878-929
1815
333
938
1718 fol. 495-519
1756 fol. 17-21
1807
1446
114
1777 (I) fol. 5-8
1701 fol. 259-338
1833
1796
1708 fol. 453-548
1774 (IV) fol. 45-49
1803
1832
1774
1756
1742
1762
1832
1821
Fensmark
Ferring
M arkbog
Fleskum
Ferslev
Ferslev
Finderup
Horns
Finderup
Nørlyng
Fiskbæk
Fjaltring
Fjelde
Fjellerup
Nørlyng
Vandfuld
Løve
224
1407
(se også 1408)
1406
936
Fjelsted
Musse
Djurs Nørre
Vends
679
1049
543-544
Fjelsø
Rinds
Fjenneslev
Flade
Flade
se Kirke Fjenneslev
Morsø Nørre
Vennebjerg
Modelbog
(IV) fol. 35-40
fol. 1-9
fol. 349-375
(II) fol. 8-15
M atrik el
1821
1817
1824
1733 fol. 451-493
1813
1393
1774 (III) fol. 57-61
1832
1683
1792 fol. 67-77
1836
1513
1779 fol. 41-59
1834
163
1490
1704 (II) fol. 217-247
1799
1777 (IV) fol. 49-51
520-521
1375
946
361
1731 fol. 584-686
1774 (II) fol. 41-46
1757 fol. 11-18
1720 fol. 559-612
1699 fol. 245-271
1705 fol. 257-319
1833
1812
1832
1821
1809
1796
1800
(nu Horns)
Flakkebjerg
Flejsborg
Flemløse
Fly
Flynder
Flødstrup
Fløng
Fodby
Antvorskov birk
Å rs
Båg
Fjends
Skodborg
Vindinge
Sømme
Flakkebjerg
Langelands Sønder
Fodslette
Folby
Folding
Fole
Fovlum
Fovsing
Sabro
Malt
F røs
Gislum
Hjerm
Framlev
Fram lev
91
175
559
1158
721
704
1279
904
11671168
-112-
1734
1765
1744
1743
fol. 180-201
(I) fol. 37-45
(I) fol. 23-28
fol. 209-210
1769 fol. 49-52
1752 fol. 79-83
1765 (II) fol. 41-53
1814
1825
1818
1818
1828
1820
1825
Sogn
Herred
Markbog
466
851
Fraugde
Åsum
Fredericia købstad
Frederiksberg se Ny Amager
Ringsted
Freerslev
130
(se også 129)
Modelbog
Matrikel
1727 fol. 163-244
1749 (VIII) fol. 1-20
1810
1819
1702 fol. 614-633
(fol. 627-630 findes
i markbogen n r- 287)
1797
Frejslev
Hornum
1438
1776 (II) fol. 75-78
1833
Fruering
Skanderborg birk
1140
1825
Frydendal
Tuse
262
1764 (IV) fol. 11-24
1711 fol. 531-537
Fraøer
Helium
1462
1777 (II) fol. 49-53
1833
Frørup
Vindinge
347-348
1720 fol. 105-203
1809
Frøslev
Frøslev
Morsø Sønder
1671
1791 fol. 101-109
1836
275
1712 fol. 512-548
Fuglebjerg
Stevns
Flakkebjerg
171
Fuglsbølle
Langelands Sønder 558
1705 fol. 47-64
1734 fol. 47-73
(jvfr. 175)
1806
1800
Fuglse
Fuglse
Fuglslev
Funder
1805
1814
1740 fol. 1-55
1817
Djurs Sønder
643
1077
1763 (I) fol. 95-101
Hids
1284
1770 fol. 69-74
1824
1829
1772 fol. 3-5, 6
(korrektur)
Fur
1339
1533
1773 (H) fol. 49-54
1830
1780 fol. 59-65
Fyrendal
H arre
Børglum
Flakkebjerg
179
Føllenslev
Skippinge
202
1705 fol. 487-538
1706 Tillæg
1834
1800
Fol. 53-116
1733 fol. 283-320
1705 fol. 67-128
Furreby
Føns
Førslev
Vends
Flakkebjerg
539
172
Førslev
Føvling
Ringsted
Malt
Tyrsting
133
723-724
1129
Sallinge
Skast
Antvorskov birk
383
744
157
Ods
Nørhald
206
1207
1152
Føvling
Fåborg
Fåborg
Fårdrup
Fårevejle
Fårup
Fårup
Sabro
-1 1 3 -
1702 fol. 706-760
1744 (I) fol. 36-48
1764
1722
1745
1704
(II) fol. 51-63
fol. 1-12
fol. 143-154
(I) fol. 423-452
1801
1813
1800
1797
1818
1825
1809
1818
1799
1707 fol. 181-258
1766 (II) fol. 4-8
1802
1827
1765 (I) fol. 1-4
1825
Sogn
Herred
Gadbjerg
T ø r r ild
Markbog
794
Modelbog
1747 fo l. 213-221
Matrikel
1819
1748 fo l. 27 (k o rre k tu r)
1761 fo l. 16-17 (m ølle­
ta kst)
Gadstrup
Ram sø
70
Galten
Galten
1238
G altrup
M orsø N ø rre
Gamborg
Gammelsogn
Gammel
G am m elstrup
1697 fo l. 253-283
1796
1682
1792 fo l. 51-60
1836
Vends
535
1733 fo l. 167-192
1813
Hind
913
1753 fo l. 76-81
1821
1064
1762 (II) fo l. 115-122
1824
1377
1774 (II) fo l. 57-61
1832
D ju rs N ø rre
Fje n d s
Gamtofte
Båg
525-526
1731 fo l. 877-940
1812
Gangsted
V oer
1115
1764 (I) fo l. 109-115
1825
Ganløse
Ø lstykke
16
1692 (I) fo l. 547-580
1793
Gassum
Nørhald
1210
1766 (II) fo l. 26-37
1827
Gauerslund
Holm ans
817-818
1749 (I) fo l. 1-23
1819
Gedesby
F a ls te rs Sønder
605
1737 fo l. 748-793
1815
Gedsted
R in d s
1388
1774 (II I ) fo l. 17-22
1832
Gelsted
Vends
546-547
1733 fo l. 537-616
1813
Gentofte
Sokkelund
7
1692 (II) fo l. 401-452
1793
Gerding
H ellum
1456
1777 (II) fo l. 9-11
1833
G erlev
A ntvorskov b irk
1704 (I) fo l. 41-71
1799
G erlev
H o rn s
110
1701 fo l. 53-117
1796
Gerning
H oulbjerg
1255
1768 (II) fo l. 25-32
1827
G ershøj
Volborg
105
1700 fo l. 417-423
1796
Gerum
Vennebjerg
1512
1779 fo l. 29-40
1834
152
(nu H o rn s)
Gestelev
Sallinge
401
1722 fo l. 775-800
1809
Gesten
A n st
846
1749 (V) fo l. 90-102
1819
G ettrup
R e fs
1662
1790 fo l. 157-165
1836
Gevninge
Volborg
108
1700 fo l. 498-519
1796
G ie rsle v
Løve
223
1708 fo l. 393-450
1803
1704 (I) fo l. 325-386
1799
Gildebrønde se Kildebrønde
Gim linge
A ntvorskov b irk
156
Gimming
Stø vring
1235
1767 (II) fo l. 25-28
1827
G im sing
H je rm
901
1752 fo l. 49-54
1820
Ginnerup
D ju rs N ø rre
1052
1762 (II) fo l. 36-42
1824
-1 1 4 -
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrik el
Gislev
Gudme
417-418
(se også nr.
416)
1723 fol. 43-124
1809
Gislinge
Gislum
Give
Tuse
1805
1828
1819
Giver
Givskud
Å rs
Nørvang
1711 fol.
1769 fol.
1747 fol.
1761 fol.
1777 (IV)
1747 fol.
Gislum
Nørvang
259
1280
779
1483
778
333-368
65-69
89-100
13 (mølletakst)
fol. 7-9
83-88
1833
1819
1748 fol. 10-11 (korrek­
tur)
Gjellerup
Hammerum
894
1751 fol. 172-186
1820
Gjerlev
Gjern
Gjerlev
Gjern
1224
1322
1767 (I) fol. 2-8
1771 fol. 82-88
1827
1829
G jerrild
Gjesing
Djurs Nørre
Sønderhald
1056
1045 og
1266
1762 (II) fol. 62-72
1762 (I) fol. 148-155
1824
1824
Gladsakse
Glenstrup
Sokkelund
Nørhald
1692 (II) fol. 235-288
1766 (II) fol. 60-68
1793
1827
Giesborg
Glim
Djurs Nørre
Sømme
4
1214
1050
92
1762 (II) fol. 16-29
1699 fol. 273-306
1824
1796
Gloslunde
Glostrup
Lollands Sønder
Smørum
619
8
1738 fol. 371-434
1692 (I) fol. 22-64
1816
1793
Glud
B jerre
1012
1759 fol. 189-198
1760 fol. 31-34
(korrektur)
1823
Glumsø
Godsted
Gosmer
Gram
Grandløse
Granslev
Gravlev
Grejs
Tybjerg
Musse
Hads
Gram (nu Frøs)
327
684
1185
mgl.
239
1264
1435
776
1718
1742
1764
1743
1710
1768
1776
1747
1807
1817
1826
1818
1805
1827
M erløse
Houlbjerg
Hornum
Nørvang
fol. 53-90
fol. 554-581
(VI) fol. 60-72
fol. 221
fol. 45-82
(II) fol. 79-88
(II) fol. 51-55
fol. 63-69
1833
1819
1748 fol. 8 (korrektur)
1761 fol. 9 (mølletakst)
Grene
Slavs
799
-1 1 5 -
1747 fol. 249-253
1761 fol. 17 (mølletakst)
1819
Sogn
H e rre d
Grensten
Middelsom
Grenå købstad
M arkbog
1360
Modelbog
1774 (I) fol. 15-20
1762 (II) fol. 122-130
M atrik el
1832
1698 fol. 176-200
1707 fol. 409-534
1824
1796
1802
Grinderslev
Tune
Ods
Skast
N ørre h . , Salling
1065
79
209
740
1327
1745 fol. 103-112
1773 (I) fol. 19-28
1818
1830
Grindløse
Grindsted
Skam
Slavs
472
798
1728 fol. 38-87
1747 fol. 241-248
1810
Greve
Grevinge
Grim strup
1819
1748 fol. 30-31
(korrektur)
1761 fol. 17 (mølletakst)
Grundfør
V ester Lisbjerg
Grurup
Grynderup
Grædstrup
Hassing
Gislum
Tyrsting
988
1646
1758 (III) fol. 21-28
1789 fol. 117-123
1822
1836
1281
1126
1769 fol. 77-80
1764 (H) fol. 21-32
1828
1825
1761 fol. 26 .(mølletakst)
Græse
Frederiksborg
25
1694 fol. 89-120
1794
1816
birk
Græshave
Græsted
Grønbæk
Lollands Sønder
Holbo
Lysgård
618
52 og 53
1738 fol. 333-368
1696 fol. 315-364
1303
1770 fol. 129-137
1761 fol. 22 (mølletakst)
Grønholt
Grønning
Gudbjerg
Gudme
Gudum
Gudum
Gudum
Guldager
Guldbjerg
Hørsholm birk
37
1693 fol. 98-133
N ørre h . , Salling
Gudme
Gudme
Antvorskov birk
Fleskum
Skodborg
1330
426-427
429
162
1450
953
1770
1723
1723
1704
1777
1757
Skast
Skovby
731
490
1745 fol. 2-16
1730 fol. 63-79
Gullev
Gunderslev
Gundersted
Houlbjerg
Flakkebjerg
Slet
1256
173
1422
1768 (II) fol. 33-37
1705 fol. 131-186
1776 (I) fol. 61-65
Gunderup
Fleskum
1449
1777 (I) fol. 29-41
1833
1833
Gundslev
Gundsømagle
F alsters N ørre
Sømme
583
85
1736 fol. 617-706
1699 fol. 36-73
1815
1796
-1 1 6 -
(I) fol. 41-45
fol. 359-430
fol. 453-506
(II) fol. 143-153
(I) fol. 43-47
fol. 67-76
1795
1829
1794
1830
1809
1809
1799
1833
1821
1818
1811
1827
1800
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrikel
Gurreby
Lollands Sønder
614
1738 fol. 197-219
1816
Gylling
Gyrstinge
Hads
Sorø birk
1192
141
1764 (VI) fol. 150-159
1703 fol. 84-127
1826
1798
Gødvad
Hids
1289
1770 fol. 103-106
1772 fol. 5 (korrektur)
1829
1761 fol. 21 (mølletakst)
Gøl
Gørding
Hvetbo
Gørding
1585
719
1834
1818
897
1783 fol. 21-42
1744 (II) fol. 62-74
(defekt)
1752 fol. 1-5
Gørding
Hjerm
Gørlev
Gørløse
Løve
Frederiksborg
227
34
1708 fol. 677-741
1694 fol. 563-592
1803
1794
1820
birk
Gørslev
Gøttrup
Bjæverskov
Ø ster (nu Vester)
Han
295
1597
1714 fol. 250-291
1784 fol. 63-76
1806
1834
Gårslev
Holmans
819
1749 (I) fol. 25-40
1819
Hadbjerg
Haderup
Hadsten
Hagested
Galten
Ginding
Sabro
Tuse
1239
930
1155
257
1768
1755
1765
1711
1827
1821
1825
1805
Haldagerlille
Hald
Antvorskov birk
Nørhald
155
1211
1704 (I) fol. 303-322
1766 (II) fol. 37-45
1799
1827
Haldum
Hallenslev
Halling
Halling
Hallund
1154
219
1241
1183
1551
1765
1708
1768
1764
1781
(I) fol. 10-16
fol. 155-181
(I) fol. 31-33
(VI) fol. 46-50
fol. 25-39
1825
1803
1827
i826
1834
Hals
Hals
Halsted
Hammel
Sabro
Løve
Galten
Hads
Jerslev (nu
Dronninglund)
Kær
Læsø Land
Lollands Nørre
Gjern
1580
1617
640-641
1319
1782
1786
1739
1771
fol. 195-212
fol. 21-33
fol. 969-1075
fol. 62-68
1834
1835
1816
1829
Hammelev
Hammer
Hammer
Djurs Nørre
Hammer
Kær
1060
317
1575
1762 (H) fol. 85-96
1717 fol. 71-141
1782 fol. 99-109
-1 1 7 -
(I) fol. 14-18
fol. 12-22
(I) fol. 17-22
fol. 141-206
1824
1807
1834
Sogn
Hammer
H e rre d
Vrads
M arkbog
1297
Modelbog
1770 fol. 41-44
M atrikel
1829
1772 fol. 9 (korrektur)
1761 fol. 19-20
(mølletakst)
Hammershøj
Handbjerg
Sønderlyng
Hjerm
1201
905
1766 (I) fol. 45-49
1752 fol. 85-89
1827
1820
Hanning
Sankt Hans
Sankt Hans
Sankt Hans
Hansted
Hansted
Bølling
Odense
Ringsted
Vennebjerg
Hillerslev
Voer
872
453
119
1516
1629
1109
1750
1725
1702
1779
1788
1764
(III) fol. 23-38
fol. 723-746
fol. 64-96
fol. 87-99
fol. 11-14
(I) fol. 39-48
1820
1810
1797
1834
1836
1825
1797
1821
Haraldsted
Harboør
Ringsted
Skodborg
(nu Vandfuld)
122
959-960
1761 fol. 28 (mølletakst)
1702 fol. 220-275
1757 fol. 123-133
Harlev
Harndrup
H arre
Framlev
Vends
H arre
1166
537
1338
1765 (II) fol. 33-40
1733 fol. 229-255
1773 (II) fol. 43-47
1825
1813
1830
H arreslev
Harridslev
Harring
Vennebjerg
Støvring
Hassing
1525
1234
1651
1779 fol. 217-223
1767 (II) fol. 12-17
1789 fol. 187-193
1834
1827
1836
Harte
Hasle
Haslev
Haslund
Hassing
Hatting
Brusk
Hasle
Ringsted
Galten
Hassing
Hatting
835-836
977
131
1245
1643
992
1749
1758
1702
1768
1789
1759
1819
1822
1797
1827
1836
1823
(IV) fol. 74-85
(II) fol. 18-22
fol. 636-677
(I) fol. 62-69
fol. 57-66
fol. 1-12
1760 fol. 1-7 (korrektur)
Haurum
Havbro
Havdrup
Haverslev
Houlbjerg
Å rs
Tune
Å rs
1262
1485
83
1487
1761
1768
1777
1698
1777
Haverslev
Havnelev
Havrebjerg
Ø ster Han
Stevns
Løve
1594
271
222
1784 fol. 2-24
1712 fol. 342-384
1708 fol. 252-390
-1 1 8 -
fol. 2 (mølletakst)
(II) fol. 65-69
(IV) fol. 19-23
fol. 307-316
(IV) fol. 33-36
1827
1833
1796
1833
1834
1806
1803
Sogn
H e rre d
Heden
Hedensted
Sallinge
Hatting
M arkbog
402
997
M odelbog
M atrik el
1722 fol. 801-822
1759 fol. 41-50
1809
1823
1760 fol. 12-13
(korrektur)
Hee
Hind
909-910
1761 fol. 4 (mølletakst)
1753 fol. 26-52
Hejninge
Antvorskov birk
160
1704 (II) fol. 1-20
1799
Hejnsvig
Slavs
800
1747 fol. 255-259
1819
1821
1761 fol. 17 (mølletakst)
Heldum
Skodborg
950
Helgenæs
Hellerup
Djurs Sønder
Vindinge
1091
352
1763 (II) fol. 97-111
1720 fol. 333-352
1824
1809
Hellested
Hellevad
Stevns
Jerslev (nu
Dronninglund)
277-278
1559
1712 fol. 594-666
1781 fol. 183-201
1806
1834
Helligsø
Hellum
Refs
Jerslev (nu
Dronninglund)
1654
1560
1790 fol. 45-51
1781 fol. 203-212
1836
1834
Helnæs
Båg
530
1731 fol. 1122-1148
1812
Helsinge
Holbo
55
1696 fol. 403-477
1795
Helsingør købstad, Kronborg birk 44
Helstrup
Middelsom
1364
1757 fol. 45-47
1821
1696 fol. 1-23
1774 (I) fol. 53-56
1795
1832
Heltborg
Hem
Refs
Hindborg
1661
1351
1790 fol. 143-155
1773 (IV) fol. 9-13
1836
1830
Hem
Hemmed
Hemmeshøj
Hemmet
Onsild
Djurs Nørre
Antvorskov birk
Nørre Horne
1222
1057
158
864
1766 (III) fol. 42-48
1762 (II) fol. 73-77
1704 (I) fol. 480-518
1750 (II) fol. 49-59
1827
1824
1799
1820
Henne
Herfølge
Vester Horne
Bjæverskov
755
296-297
1746 fol. 71-87
1714 fol. 294-406
1818
1806
Herlev
Frederiksborg
birk
35
1694 fol. 595-652
1794
Herlev
Herlufmagle
Smørum
Tybjerg
10
329
1692 (I) fol. 207-229
1718 fol. 189-268
1793
1807
Herlufsholm
Herning
Herredskirke
Flakkebjerg
Hammerum
Lollands Nørre
184
883
633
1705 fol. 795-870
1751 fol. 30-38
1739 fol. 473-513
1800
1820
1816
-1 1 9 -
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrik el
H errested
Herringe
Vindinge
Sallinge
351
404
1720 fol. 273-331
1722 fol. 892-914
1809
1809
H erritslev
Musse
682
1742 fol. 447-511
1817
Herslev
Brusk (tidl. og-
820 og
1749 (I) fol. 41-43
1819
834
1749 (IV) fol. 64-72 fol. 216
og 267 ff.
så Holmans)
Herslev
Hersom
H erstedvester
Sømme
Rinds
Smørum
94
1392
9
1699 fol. 352-398
1774 (III) fol. 51-54
1692 (I) fol. 106-145
1796
1832
1793
H erstedøster
Smørum
9
1692 (I) fol. 146-166
1793
Hesselager
Gudme
1723 fol. 507-586
1809
Hillerslev
Hillerslev
Hillerød
H illerslev
Sallinge
Frederiksborg
1788 fol. 91-116
1722 fol. 823-891
1694 fol. 411-426
1836
1809
1794
1740 fol. 759-815
1817
430-431
(se også nr.
424)
1635
403
31
birk
Hillested
Hillested
Fuglse
Djurs Sønder
659
se Hyllested
Himlingøje
Bjæverskov
290
1714 fol. 115-139
1806
Himmelev
Hindborg
Sømme
Hindborg
84
1355
1699 fol. 6-33
1773 (IV) fol. 35-38
1796
1830
Hinge
Lysgård
1304
1770 fol. 139-143
1829
Hirsholmene
Hjadstrup
Horns
Lunde
1510
456
1778 fol. 253
1726 fol. 79-122
1834
1810
Hjaremål
H illerslev
1636
1788 fol. 119-142
1836
Hjarnø
B jerre
1008
1823
Hjarup
Hjembæk
Hjerk
Hjerm
Hjermind
Hjerpsted
Hjerting
Anst
Tuse
H arre
Hjerm
Middelsom
Højer birk
Kalvslund (nu
845
260
1340
900
1362
698
711
1759 fol. 157-159
1760 fol. 25-26
(korrektur)
1749 (V) fol. 82-88
1711 fol. 369-412
1773 (II) fol. 57-62
1752 fol. 37-48
1774 (I) fol. 27-31
1743 fol. 149-150
1743 fol. 253-254
1819
1805
1830
1820
1832
1818
1818
Hjortdal
Frøs)
Ø ster (nu Vester) 1602
Han
1784 fol. 159-167
1834
-1 2 0 -
Sogn
H e rre d
Hjorthede
Hjortlund
Middelsom
Kalvslund
M arkbog
M odelbog
M atrik el
1367
711
1774 (I) fol. 79-83
1743 fol. 257-259
1832
1818
(nu Ribe)
Hjortshøj
Hjørring
Øster Lisbjerg
Vennebjerg
1101
1515
1763 (III) fol. 98-104
1779 fol. 77-84
1824
1834
Ho
Vester Horne
759
1746 fol. 131-140
1818
1221
1766 (IV) fol. 1-109
1837
Hobro købstad
=
Hodde
Ø ster Horne
853
1750 (I) fol. 15-19
1837
1820
Hodsager
Ginding
930
1755 fol. 24-27
1821
Hoed
Holbæk
Djurs Sønder
Rougsø
1763 (I) fol. 16-22
1768 (III) fol. 30-39
1824
1827
1710 fol. 8-21
1805
Holbæk købstad
1069
1267
(se også
1268)
238
Holeby
Fuglse
648
1740 fol. 221-254
1817
Holevad
Holme
Holme Olstrup
Båg
Ning
Hammer
517
964
324
1731 fol. 465-481
1758 (I) fol. 8-13
1717 fol. 533-556
1812
1822
1807
Holmstrup
Ods
Holstebro købstad, Ulborg
204
928
1707 fol. 1-58
1754 fol. 145-158
1802
1821
Holsted
Malt
722
1744 (I) fol. 30-35
1818
Holtug
Homå
Horbelev
Hornborg
Stevns
Djurs Sønder
F alsters Sønder
Nim
269
1070
591-592
1023
1712 fol. 150-209
1763 (I) fol. 24-28
1737 fol. 109-214
1759 fol. 305-316
1760 fol. 66-69
(korrektur)
1806
1824
1815
1823
Hornbæk
Horne
Sønderlyng
Horns (nu
Vennebjerg)
1205
1496
1761 fol. 4-5
(mølletakst)
1766 (I) fol. 81-84
1778 fol. 21-33
Horne
Horne
Sallinge
Øster Horne
406-407
855
1722 fol. 956-1145
1750 (I) fol. 31-43
1809
1820
Hornslet
Hornstrup
Ø ster Lisbjerg
Nørvang
1097
773
1763 (IH) fol. 49-63
1747 fol. 33-43
1824
1819
1748 fol. 4-5 (korrektur)
-1 2 1 -
1827
1834
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrik el
Hornum
Års
1489
1777 (IV) fol. 43-46
1833
Hornum
B jerre
1008
1759 fol. 161-164
1760 fol. 27-28
(korrektur)
1823
Horreby
Horsens
F a lsters Sønder
Jerslev (nu Kær)
594
1567
1737 fol. 264-294
1781 fol. 309-312
1815
1834
1576
1782 fol. 113-123
1834
1024
1759 fol. 317-324
1823
Horslunde
Hostrup
Hostrup
Houlbjerg
Lollands N ørre
637
Sallinge se Håstrup
Skast
733
Houlbjerg
1252
1739 fol. 613-783
1816
1745 fol. 37-46
1768 (II) fol. 2-8
1818
1827
Hov
se Snøde og Stoense
Hove
Vandfuld
943
1756 fol. 51-58
1821
Hoven
Nørre Horne
861
1750 (II) fol. 29-34
1820
Hover
Hind
908
1753 fol. 18-24
1821
Hover
T ørrild
787
1747 fol. 165-171
1819
h. (jvfr. Horsens
s . , Kær h . )
Horsens
Kær (jvfr. H orsens s . , Jerslev
h.)
Horsens købstad
1761 fol. 13-14
(mølletakst)
Humble
Humlum
Hundborg
Hunderup
Hundslund
Hundslund
Langelands
Sønder
Skodborg
Hundborg
Gørding
Hads
(nu Jerslev (nu
Dronninglund)
Dronninglund)
(Jvfr. Hundslund s . , Kær h . )
Hundslund (nu
Kær (nu
Aså Melholt)
560
1734 fol. 204-343
1814
956
1627
715
1191
1552-
1757 fol. 93-98
1787 fol. 135-156
1744 (II) fol. 25-31
1764 (VI) fol. 128-147
1781 fol. 41-101
1821
1836
1818
1826
1834
1582
1782 fol. 241-244
1834
408
473
1722 fol. 1146-1185
1728 fol. 90-126
1809
1810
1553
Dronninglund)
(Jvfr. Hundslund s . , Jerslev h . )
Hundstrup
Sallinge
Hundstrup
Skam
(nu Krogsbølle)
-1 2 2 -
Sogn
H e rre d
M arkbog
Hune
Hunseby
Hvetbo
Musse
1783 fol. 69-91
1742 fol. 137-224
1834
1817
Hunstrup
Hurup
Hillerslev
Refs
Ulfborg
1587
675
1637
1660
1788 fol. 145-159
1790 fol. 131-142
1836
919
534
1399
90
1754 fol. 23-38
1733 fol. 89-167
1774 (III) fol. 97-101
1699 fol. 209-242
1821
1813
1832
1796
775
1747 fol. 53-62
1819
Husby
Husby
Hvam
Hvedstrup
Hvejsel
Vends
Rinds
Sømme
Nørvang
M odelbog
M atrik el
1836
1748 fol. 6-8 (korrektur)
1761 fol. 11 (mølletakst)
Hvidbjerg
Hvidbjerg
Hvidbjerg
Hassing
1640
1789 fol. 3-17
1836
Hindborg
1773 (IV) fol. 15-18
Hvidbjerg
Refs
1352
1676
16551656
1830
1836
1836
Hviding
Hvidovre
Hvilsager
Hviding
Sokkelund
Sønderhald
Hvilsom
Hvilsted
Rinds
Hads
Nim
Hvirring
Morsø Sønder
1791 fol. 173-184
1790 fol. 53-88
699
3
1036
1401
1180
1743
1692
1762
1774
fol. 163-164
(H) fol. 159-203
(I) fol. 74-82
(III) fol. 113-117
1818
1793
1824
1764 (VI) fol. 9-14
1832
1826
1020
1759 fol. 265-273
1823
1760 fol. 58-59
(korrektur)
Hvornum
Hvorslev
Hvorup
Hygum
Hygum
Hylke
Hyllebjerg
Hyllested
Hyllested
Hyllinge
Hæstrup
Høbjerg
Onsild
Houlbjerg
Kær
Frøs
Vandfuld
Voer
1216
1254
1582
704
942
11191120
1766 (III) fol. 2-7
1768 (II) fol. 18-24
1782 fol. 229-238
1827
1827
1743 fol. 206-207
1834
1818
1756 fol. 43-49
1764 (I) fol. 145-153
1821
1825
Års
Antvorskov birk
1490
166
1777 (IV) fol. 53-55
1704 (II) fol. 376-406
1833
1799
Djurs Sønder
Flakkebjerg
1072
178
1540
1763
1705
1780
1770
1824
1800
Børglum
Lysgård
1312
-1 2 3 -
(I) fol. 39-46
fol. 433-483
fol. 201-208
fol. 207-211
1834
1829
1761 fol. 24-25 (mølletakst)
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrik el
Højby
Åsum
464
1727 fol. 91-108
1810
Højby
Ods
212
1707 fol. 724-871
1802
Højelse
Ramsø
72 og 73
1697 fol. 334-412
1796
Højen
Højer
Jerlev
Højer birk
812
697
1749 (III) fol. 8-21
1743 fol. 147-148
1819
1818
Højerup
Høje Tåstrup
Stevns
Lille (nu
272
12
1712 fol. 387-410
1692 (I) fol. 301-354
1806
1793
1743 fol. 177-178
1818
Smørum)
Højrup
Hviding
699
Højrup
Vindinge
se Sønder Højrup s.
Højslev
Høm
Hørby
Fjends
Ringsted
Børglum (nu
Dronninglund)
1371
136
1541
1774 (II) fol. 1-11
1702 fol. 869-887
1780 fol. 211-232
1832
1797
1834
Hørby
Hindsted
1475
1777 (III) fol. 63-68
1833
Hørby
Tuse
256
1711 fol. 71-138
1805
1789 fol. 135-145
1778 fol. 250-253
1836
1834
1779 fol. 165-176
1834
Hørdum
Hassing
1648
Hørmested
Horns
1510
(Jvfr. Hørmested, Vennebjerg h . )
Hørmested
Vennebjerg
1521
(nu Horns)
(Jvfr. Hørmested, Horns h . )
Hørning
Hjelmslev
Hørning
Sønderhald
Hørsted
Hassing
se Sønder Hørning s.
1029
1762 (I) fol. 29-39
1649
1789 fol. 163-168
1824
1836
Hørup
Lysgård
1305
1770 fol. 145-152
1772 fol. 11 (korrektur)
1761 fol. 23 (mølletakst)
1829
Hørve
Ods
205
1707 fol. 129-176
1802
Høve
Hårby
Antvorskov birk
Båg
164
527-528
1704 (II) fol. 281-320
1731 fol. 940II-1090
1799
1812
Hårlev
Hårslev
Hårslev
Håstrup
Bjæverskov
Flakkebjerg
Skovby
Sallinge
289
171
499-500
391
1714
1705
1730
1722
1806
1800
1811
1809
Håsum
Rødding
1344
1773 (III) fol. 25-29
-1 2 4 -
fol.
fol.
fol.
fol.
58-114
11-43
465-552
411-450
1830
Sogn
H e rre d
St. Ibs
Sømme
95
1699 fol. 411-416
1796
Idestrup
F alsters Sønder
600-601
1737 fol. 470-583
1815
Idum
Ikast
Ingslev
Ingstrup
Ulfborg
Hammerum
Vends
Hvetbo
925
895
545
1590
1754 fol.
1751 fol.
1733 fol.
1783 fol.
1821
1820
1813
1834
Ishøj
Lille
11
1692 (I) fol. 255-286
1793
M arkbog
M odelbog
103-112
190-202
497-534
123-140
M atrik el
(nu Smørum)
Janderup
Jannerup
Vester Horne
Hundborg
757
1626
1746 fol. 101-112
1787 fol. 127-133
1818
1836
Jebjerg
Nørre h . , Salling
1328
1773 (I) fol. 29-32
1830
Jegindø
Jelling
Refs
T ørrild
1664
789-790
1790 fol. 193-197
1747 fol. 181-192
1836
1819
1748 fol. 19-22
(korrektur)
1761 fol. 14-15
(mølletakst)
Jelstrup
Vennebjerg
1526
1779 fol. 225-236
1834
Jerlev
Jerlev
811
1749 (III) fol. 1-7
1819
Jerne
Jernved
Skast
Gørding
741
1745 fol. 113-126
716 og 721 1744 (II) fol. 17-18
Je rsie
Jerslev
Tune
Jerslev (nu
Dronninglund)
Jetsm ark
Jetsm ark
Sankt Johannes
Hvetbo
Kær (nu Hvetbo)
Før
Jordløse
Jordrup
Junget
Jungshoved
Jyderup
Jyllinge
1698 fol. 63-86
1781 fol. 103-137
1796
1834
1586
1582
765
1783 fol. 45-68
1782 fol. 251-252
mgl.
1834
1834
mgl.
Sallinge
Anst
Nørre h . , Salling
B årse
Tuse
405
839
1325
309
263
1722 fol. 916-955
1749 (V) fol. 12-20
1773 (I) fol. 7-11
1716 fol. 1-87
1711 fol. 583-638
1809
1819
1830
1807
1805
Sømme
87
1699 fol. 126-149
1796
Jystrup
Ringsted
St. Jørgensbjerg Sømme
126
95
1702 fol. 370-395
1699 fol. 399-411
1797
1796
Jørlunde
23
1694 fol. 1-43
1794
Frederiksborg
birk
77
1554-1556
1818
1818
- 125-
Sogn
H e rre d
Jørløse
Jørsby
A rs
Mors Nørre
Kagstrup
Kallerup
M arkbog
M odelbog
M atrik el
191
1688
1706 fol. 169-196
1792 fol. 119-127
1801
1836
Tune
78
1698 fol. 115-133
1796
Hundborg
1626
1787 fol. 119-126
1836
187
1706 fol. 863-884
1801
303
711
1715 fol. 65-198
1743 fol. 249-251
1807
1818
1806
1836
1793
1815
Kalundborg købstad
Kalvehave
Kalvslund
B årse
Kalvslund (nu
Ribe)
Kappel
K arise
Karby
Karlebo
Karleby
se Vestenskov
Fakse
Morsø Sønder
Hørsholm birk
F alster Sønder
279
1677
18
595
1713
1791
1693
1737
Karlby
Karlslunde
Djurs Nørre
Tune
1063
79
1762 (II) fol. 110-114
1698 fol. 135-173
1824
1796
fol.
fol.
fol.
fol.
5-69
185-198
136-226
298-323
K arlstrup, se Kagstrup
Karrebæk
Karup
Flakkebjerg
Børglum (nu
Dronninglund)
176
1548
1705 fol. 322-381
1780 fol. 343-351
1800
1834
Karup
Lysgård
1307
1829
Kastbjerg
Gjerlev
1225
1770 fol. 163-168
1761 fol. 23 (mølletakst)
1767 (I) fol. 16-22
Kastbjerg
Djurs N ørre
1055
1762 (II) fol. 57-61
1824
Kasted
Kastrup
Hasle
Hammer
983
316
1758 (II) fol. 56-59
1717 fol. 5-67
1822
1807
Kattrup
Kavslunde
Voer
Vends
1118
554-555
1764 (I) fol. 137-144
1733 fol. 945-1001
1825
1813
Keldby
Kerte
Kerteminde
Kettinge
Kettrup
Møn
Båg
Hindsholm birk
Musse
Ø ster (nu Vester)
Han
337
522-523
437
664-665
1598
1719
1731
1724
1741
1784
207-275
688-765
169-179
97-206
79-97
1808
1812
1809
1817
1834
Kildebrønde
Kimmerslev
Tune
Ramsø
80
64
1698 fol. 203-227
1697 fol. 59-77
1796
1796
Kindertofte
Antvorskov birk
163
1704 (II) fol. 193-214
1799
-1 2 6 -
fol.
fol.
fol.
fol.
fol.
1827
Sogn
Kippinge
Kirkeby
H e rre d
F alsters Nørre
Sunds
Kirke Eskilstrup se Eskilstrup
Kirke Fjenne- Sorø birk
M arkbog
578
368
140
M odelbog
M atrik el
1736 fol. 267-319
1721 fol. 111-151
1815
1809
1703 fol. 58-82
1798
slev
Kirke Flinterup Sorø birk
Kirke Helsinge Løve
147
226
1703 fol. 361-385
1708 fol. 595-674
1798
1803
Kirke Hvalsø
Volborg
96
1700 fol. 4-42
1796
Kirke Hyllinge
Kirkerup
Volborg
Antvorskov birk
102
155
1700 fol. 263-331
1704 (I) fol. 237-260
Kirkerup
Sømme
89
1699 fol. 175-208
1796
Kirke Skensved
Kirke Sonnerup
Tune
se Sonnerup
77
1698 fol. 45-60
1796
Kirke Stillinge
Kirke Såby
Kirke Værløse
Antvorskov birk
Volborg
se Værløse
167
98
1704 (II) fol. 426-528
1700 fol. 70-141
1799
1796
Kisserup
Klakring
Volborg
B jerre
99
1011
1700 fol. 144-162
1759 fol. 179-187
1796
1823
1796
1799
1760 fol. 30-31
(korrektur)
1761 fol. 7 (mølletakst)
Klarup
Fleskum
mgl.
1777 (I) fol. 53-57
1833
Klejtrup
Rinds
1398
1774 (III) fol. 91-95
1832
Klim
Klinte
Vester Han
Skam
1785 fol. 17-26
1728 fol. 230-276
1834
1810
Klovborg
Vrads
1770 fol. 61-68
1829
1772 fol. 9 (korrektur)
1763 (II) fol. 85-89
1824
1725 fol. 699-718
1774 (H) fol. 101-107
1762 (I) fol. 109-118
1810
1832
1824
1709 fol. 18-33
1749 (VII) fol. 1-7 og 8
1749 (VII) fol. 7
1763 (I) fol. 121-126
1804
1819
1819
1824
Knebel
Djurs Sønder
Sankt Knuds
Kobberup
Koed
Odense
Fjends
Sønderhald
Kolby
Samsø birk
Kolding købstad
Kolding Slots ladegård
Kolind
Djurs Sønder
1610
477
(se også nr.
505)
1300
1089
(se også nr.
1088)
452
1383
1041
231-232
851
851
1080
-1 2 7 -
Sogn
H e rre d
Kollerup
T ørrild
788
1747 fol. 173-179
1748 fol. 18 (korrektur)
1819
Kollerup
Øster (nu Vester
Han)
1599
1784 fol. 99-119
1834
Kolt
Komdrup
Ning
Helium
967
1461
1758 (I) fol. 31-42
1777 (II) fol. 39-41
1822
1833
Kongens Tisted
Kongsted (nu
Gislum
Elbo
1279
803
1769 fol. 55-57
1749 (II) fol. 1a-4
1828
1819
Fakse
Sømme
Hatting
280-281
93
1713 fol. 209-322
1806
1699 fol. 330-349
1796
993
1759 fol. 13-17
1823
M arkbog
Modelbog
M atrik el
del af B red­
strup)
Kongsted
Kornerup
Korning
1760 fol. 7
Korning
Kornum
Sønderlyng
se Kvorning
1421
1776 (I) fol. 57-60
Korsør købstad
169
1705 fol. 1-4
1705a (specialiter)
Korup se T røstrup Korup
Kousted
Nørhald
Koved
Sønderhald
1207
1766 (II) fol. 8-12
1827
1770 fol. 107-112
1829
Kragelund
Slet
1833
1800
se Koed s.
Hids
1290
1772 fol. 10-11
(korrektur)
1761 fol. 21 (mølletakst)
Krarup
Kregme
Krejbjerg
K ristrup
1722 fol. 243-283
1695 fol. 1-41
1773 (III) fol. 31-37
1762 (I) fol. 1-9
1762 (I) fol. 63-69
Agernæs
1809
1794
1830
Krogstrup
388
Sallinge
Kregme birk
39
Rødding
1345
Sønderhald
1025
Sønderhald
1034
Skam
se Hundstrup og
sogne, Skam h.
Horns
117
1701 fol. 453-482
1796
Krummerup
Antvorskov birk
165
Krønge
Kullerup
Fuglse
661
1704 (H) fol. 324-373
1740 fol. 856-870
1799
1817
Vindinge
Tuse
358-359
1720 fol. 497-528
1711 fol. 413-530
1809
Krogsbæk
Krogsbølle
Kundby
261
-1 2 8 -
1824
1824
1805
H e rre d
Sogn
M arkbog
M odelbog
M atrik el
Kvanløse
Kvislemark
Merløse
Flakkebjerg
251
179
1710 fol. 805-852
1705 fol. 543-561
1805
1800
Kvols
Fjends
1381
1774 (II) fol. 87-90
1832
Kvong
Kvorning
V ester Horne
Sønderlyng
749
1200
1746 fol. 3-9
1766 (I) fol. 41-44
1818
1827
Kværkeby
Ringsted
120
1702 fol. 131-170
1797
Kværndrup
Sunds
372-373
1721 fol. 292-365
1809
Kyndby
Horns
116
1701 fol. 407-451
1796
Kærby
Kærum
Købelev
Københavns bys
herligheder
Gjerlev
Båg
Lollands Nørre
m arker og
1224
514
630-631
2
1767 (I) fol. 9-12
1731 fol. 346-397
1739 fol. 278-374
1692 (II) fol. 139-156
1827
1812
1816
1793
Køge
Køge
Bjæverskov
Ramsø
301
74
1714 fol. 544-551
1697 fol. 447-461
1806
1796
Kølstrup
Bjerge
480
1729 fol. 1-52
1810
Køng
Køng
Båg
Hammer
507-508
319
1731 fol. 1-119
1717 fol. 231-312
1812
1807
Kåstrup
Hillerslev
1629
1788 fol. 3-8
1836
Lading
Landet
Sabro
Lollands Sønder
1159
617
1765 (I) fol. 46-57
1738 fol. 295-331
1825
1816
(Jvfr. Ågeby s . )
Landet
Sunds
381
1721 fol. 688-748
1809
Langskov
Nørvang
768
1747 fol. 1-7
1748 fol. l(korrektur)
1819
Langå
Langå
Laurbjerg
Sankt Laurentii
Ledøje
Lee
Lejrskov
Lellinge
Lem
Lem
Gudme
Middelsom
Galten
Før
Smørum
Middelsom
Anst
Bjæverskov
Rødding
Støvring
432
1359
1249
766-767
10
1366
848-849
301
1342
1235
-1 2 9 -
1761 fol. 10 (mølletakst)
1723 fol. 587-622
1774 (I) fol. 9-13
1768 (I) fol. 87-91
mgl.
1692 (I) fol. 230-253
1774 (I) fol. 65-70
1749 (V) fol. 114-128
1714 fol. 522-542
1773 (IH) fol. 9-15
1767 (II) fol. 29-32
1809
1832
1827
mgl.
1793
1832
1819
1806
1830
1827
Sogn
H e rre d
M arkbog
M atrik el
Modelbog
Lemming
Hids
Lemvig købstad
1288
961
1770 fol. 95-98
1757 fol. 136-142
1829
1837
= 1837 A.
Lendum
Lerbjerg
Vennebjerg
Galten
1520
1249
1779 fol. 141-162
1768 (I) fol. 92-93
1834
1827
Lerup
Ø ster Han
1603
1784 fol. 169-177
1834
Levring
Lysgård
1310
1770 fol. 189-197
1829
1772 fol. 1-2 (korrektur)
Lidemark
Bjæverskov
293
1714 fol. 191-220
1806
Lild
Vester Han
1612
1785 fol. 45-62
1834
Lillebrænde
F alsters Nørre
581
1736 fol. 707-735
1815
Lille Fuglede
Lille Heddinge
Lille Lyngby
A rs
Stevns
Frederiksborg
birk
189
273
29
1706 fol. 63-96
1712 fol. 411-447
1694 fol. 269-320
1801
1806
1794
Lillerød
Frederiksborg
birk
31
1694 fol. 429-440
1794
Lillevorde
Lihme
Lime
Linde
Fleskum
Rødding
Sønderhald
Nørhald
1450
1347
1030
1212
1777
1773
1762
1766
1833
1830
1824
1827
Lindeballe
T ørrild
793
1747 fol. 207-212
1819
1814
(I) fol. 49-51
(IH) fol. 45-50
(I) fol. 40-49
(II) fol. 46-52
Lindelse
Langelands
Sønder
559
1748 fol. 26 (korrektur)
1734 fol. 76-175
Lindknud
Lindum
Malt
Nørlyng
727
1403
1744 (I) fol. 64
1774 (IV) fol. 1-7
1818
1832
Linnerup
Lintrup
Vrads
Kalvslund (nu
1297
711
1770 fol. 45-48
1743 fol. 255-256
1829
1818
Linå
Frøs)
Gjern
1316
1771 fol. 34-42
1829
991
1641
947
572
1758
1789
1757
1735
1822
1836
1821
1814
1278
1769 fol. 41-46
Lisbjerg
Lodbjerg
Lomborg
Longelse
Lovns
V ester Lisbjerg
Hassing
Skodborg
Langelands
Nørre
Gislum
-1 3 0 -
(III) fol. 37
fol. 19-25
fol. 21-27
fol. 467-525
1828
Sogn
H e rre d
M arkbog
M odelbog
M atrik el
Lumby
Lunde
458-459
1726 fol. 159-225
1810
Lundby
Hammer
320
1717 fol. 315-350
1807
Lundby
Lunde
Slet
Lunde
1417
460
1776 (I) fol. 23-27
1726 fol. 227-287
1833
1810
Lunde
Lunde
Lundforlund
Lundum
Sunds
Vester Horne
Antvorskov birk
Voer
371
752
158
1108
1721 fol. 258-291
1746 fol. 35-46
1704 (I) fol. 455-477
1764 (I) fol. 33-37
1761 fol. 28-29
(mølletakst)
1809
1818
1799
1825
Lundø
Fjends
1372
1774 (II) fol. 13-15
1832
Lyby
Nørre h . , Salling 1331
1773 (I) fol. 47-53
1830
Lyderslev
Lydum
Stevns
Vester Horne
274
750
1712 fol. 448-508
1746 fol. 11-22
1806
1818
Lynderup
Lyne
Rinds
Nørre Horne
1389
865
1774 (III) fol. 25-31
1750 (II) fol. 61-68
1832
1820
Lyngby
Børglum
1536
1780 fol. 105-110
1834
Lyngby
Lyngby
Lyngby
Hasle
Hellum
Sokkelund
981
1463
6
1758 (II) fol. 44-46
1777 (II) fol. 55-60
1692 (II) fol. 343-399
1822
1833
1793
Lyngby
Djurs Sønder
1075
1763 (I) fol. 67-84
1824
Lyngby
Volborg
103
1700 fol. 334-369
1796
Lynge
Frederiksborg
birk
32
1694 fol. 443-482
1794
Lynge
Lyngs
Sorø birk
Refs
146
1657
1703 fol. 293-358
1790 fol. 89-101
1798
1836
Lyngå
Lysgård
Sabro
Lysgård
1156
1302
1765 (I) fol. 23-31
1770 fol. 121-127
1825
1829
1809
1818
1827
Lyø
Læborg
Læsten
Sallinge
Malt
Sønderlyng
413
726
1202
1772 fol. 1 (korrektur)
1722 fol. 1320-1345
1744 (I) fol. 56-63
1766 (I) fol. 58-59
Lødderup
Løgsted
Morsø Sønder
Slet
1667
1416
1791 fol. 37-53
1776 (I) fol. 13-21
1836
1833
Løjtofte
Lønborg
Lollands Nørre
Nørre Horne
634
866
1739 fol. 517-536
1750 (II) fol. 71-86
1816
1820
Lønne
Vester Horne
754
1746 fol. 63-70
1818
-1 3 1 -
Sogn
Lørslev
Løsning
H e rre d
Morsø Sønder
Hatting
M arkbog
1668
994
Modelbog
M atrik el
1791 fol. 57-63
1759 fol. 19-24
1836
1823
1760 fol. 8 (korrektur)
1761 fol. 3 (mølletakst)
Løvel
Nørlyng
1405
1774 (IV) fol. 27-31
1832
Låsby
Låstrup
Gjern
Rinds
1173
1394
1765 (III) fol. l-5 a
1774 (III) fol. 63-66
1825
1832
Madum
Ulfborg
922
1754 fol. 69-76
1821
Maglebrænde
F alsters Nørre
584
1736 fol. 737-780
1815
Magleby
Flakkebjerg
183
1705 fol. 753-792
1800
Magleby
Langelands
562
1734 fol. 378-489
1814
Sønder
Magleby
Møn
335
1719 fol. 1-107
1808
Magleby
Stevns
268
1712 fol. 89-147
1806
Majbølle
Musse
670
1741 fol. 481-564
1817
Malle
Malling
Slet
Ning
1424
970
1776 (I) fol. 73-75
1758 (I) fol. 65-79
1833
1822
729
1365
703
1481
1744 (I) fol. 78-83
1774 (I) fol. 57-63
mgl.
1769 fol. 93-96
1818
1832
mgl.
1837
Malt
Malt
Mammen
Middelsom
Mandø
Ribe
M ariager købstad
=
M ariager
landsogn
Onsild
1837 C.
1827
1219
1766 (III) fol. 21-31
Maribo
Musse
Marie Magdalene Sønderhald
Marslev
Bjerge
686
1042
483
1742 fol. 663-751
1762 (I) fol. 119-125
1729 fol. 154-187
1817
1824
1810
Marvede
Mejlby
Mejrup
Melby
Flakkebjerg
Ø ster Lisbjerg
Hjerm
Kregme birk
177
1100
905
41
1705 fol. 384-430
1763 (III) fol. 91-96
1752 fol. 91-96
1695 fol. 121-180
1800
1824
1820
1794
Melby
Mellerup
Skovby
Støvring
488
1233
1730 fol. 1-25
1767 (II) fol. 7-11
1811
1827
Merløse
Mern
M erløse
B årse
238
307
1710 fol. 23-43
1715 fol. 429-513
1805
1807
-1 3 2 -
Sogn
H erred
Markbog
Modelbog
Matrikel
Mesing
Hjelmslev
1133
1764 (III) fol. 3-8
1825
Mesinge
Middelfart
Sankt Mikkels
Mjolden
Hindsholm birk
Vends
Antvorskov birk
Ballum birk
434
556
153
691
1724
1733
1704
1743
1809
1813
1799
1818
Mogenstrup
Hammer
322
1717 fol. 459-488
1807
Mollerup
Morsø Sønder
1671
1791 fol. 111-115
1836
St. Mortens
Tybjerg
328
1718 fol. 163-178
1807
Mosbjerg
Horns
1502
1778 fol. 111-128
1834
Mou
Fleskum
Munke Bjergby Sorø birk
1453
148
1777 (I) fol. 75-84
1703 fol. 387-443
1833
1798
Munkebo
Musse
Mygdal
Bjerge
Musse
Horns (nu
Vennebjerg)
481
680
1499
1729 fol. 55-100
1742 fol. 377-402
1778 fol. 59-73
1810
1817
1834
Mygind
Møborg
Møgeltønder
Sønderhald
Skodborg
Møgeltønder birk
1033
957
689
1762 (I) fol. 60-62
1757 fol. 105-111
1743 fol. 3-21
1824
1821
1818
Mønsted
Fjends
1380
1774 (II) fol. 79-85
1832
Mørke
Ø ster Lisbjerg
1096
1763 (III) fol. 36-47
1824
Mørkøv
Tuse
262
1711 fol. 537-582
1805
Måbjerg
Hjerm
899
1752 fol. 31-36
1820
Måløv
M årslet
Mårum
Mårup
Ølstykke
Ning
Holbo
Vennebjerg
14
968
54
1527
1692
1758
1696
1779
1793
1822
1795
1834
Nakskov
Nautrup
Navr
Lollands N ørre
H arre
Hjerm
627
1334
898
1739 fol. 1-111
1773 (II) fol. 13-18
1752 fol. 17-22
1816
1830
1820
Nebbelunde
Nebel
Fuglse
Voer
652
1113
1740 fol. 378-425
1764 (I) fol. 85-95
1761 fol. 28 (mølletakst)
1817
1825
Nebsager
B jerre
1009
1823
Nees
Skodborg
958
1759 fol. 165-172
1760 fol. 29-30
(korrektur)
1757 fol. 113-120
-1 3 3 -
fol. 45-108
fol. 1005-1016
(I) fol. 111-160
fol. 63-73
(I) fol. 441-459
(I) fol. 43-54
fol. 366-398
fol. 239-245
1821
Sogn
H e rre d
M arkbog
Nibe
Hornum
1430
Niløse
Nim
Modelbog
M atrik el
1776 (II) fol. 15-17
1833
248
M erløse
Tyrsting (nu Nim) 1131
1710 fol. 571-610
1764 (II) fol. 73-79
1805
1825
Nimtofte
No se Hee
Djurs Nørre
1048
1762 (II) fol. 3-7
1824
Nordby
Nordlunde
Samsø birk
237
635
1709 fol. 63-77
1739 fol. 539-556
1804
1816
161
1704 (II) fol. 65-102
Nordrup
Lollands Nørre
Antvorskov birk
Nordrup
Ringsted
128
Nordrupvester, se Nordrup, Antvorskov birk
Nordrupøster, se Nordrup, Ringsted herred
1702 fol. 424-459
1799
1797
Nors
Norup
Hiller slev
Lunde
1634
461
1788 fol. 73-88
1726 fol. 291-348
1836
1810
Ny Amager
Sokkelund
Nyborg
Nykøbing
Vindinge
Mors Sønder
3
344
1665
1692 (II) fol. 223-231
1720 fol. 1-35 og 1-26
1791 fol. 3-27
1793
1809
1836
609
215
1737 fol. 948-1011
1815
1802
913
663
737
1753 fol. 77 og 83-100
Nykøbing købstad F alster
Nykøbing købstad, Sjælland
Nyord se Stege
Nysogn
Hind
Nysted
Musse
Næsbjerg
Næsborg
Skast
Slet
Tybjerg
Næsby
Næsbyhoved Broby se Broby
Hammer
Næstelsø
Næstved se St. Mortens og St.
P eters sogne, Tybjerg h.
Nødager
Djurs Sønder
1707 fol. 1019-1062
1741 fol. 1-94
1821
1817
1420
1745 fol. 73-79
1776 (I) fol. 43-50
1818
1833
328
1718 fol. 126-160
1807
322
1717 fol. 417-455
1807
1078
1763 (I) fol. 103-117
1824
Nødebo
Frederiksborg
birk
31
1694 fol. 393-408
1794
Nølev
Nørager
Hads
Sønderhald
1184
1046
1764 (VI) fol. 52-58
1762 (I) fol. 156-166
Nørbæk
Sønderlyng
Hornum
1201
1440
1766 (I) fol. 50-53
1776 (II) fol. 89-95
1826
1824
1827
Hundborg
1628
1787 fol. 157-166
Nørholm
Nørhå
-1 3 4 -
1833
1836
H erred
Sogn
Markbog
Skodborg
951
Nørlem
581
Nørre Alslev
F alsters Nørre
Nørre Asmindrup se Asmindrup, Ods herred
867
Nørre Bork
Nørre Horne
Modelbog
M atrikel
1757 fol. 49-54
1736 fol. 477-532
1821
1815
1820
1832
Fjends
Brusk
1373
1750 (II) fol. 87-93
1774 (II) fol. 25-27
828
1749 (IV) fol. 24-28
1819
Sallinge
410-411
1722 fol. 1232-1295
1809
65
1697 fol. 80-107
1796
Nørre Felding
Ramsø
Ulfborg
1754 fol. 113-119
Nørre Galten
Galten
925
1238
1768 (I) fol. 1-13
1821
1827
1728 fol. 128-145
1810
253
1710 fol. 901-949
1805
F alsters Nørre
Nørre Konger s - Hellum
576
1459
1736 fol. 171-205
1777 (II) fol. 25-30
1815
Nørre Lyndelse Åsum
470
1727 fol. 369-433
1810
751
952
1746 fol. 23-33
1818
1757 fol. 57-66
475
907
1217
1728
1753
1766
1730
1770
1772
fol.
fol.
(III)
fol.
fol.
fol.
1821
1810
1727
1777
1736
1766
1750
fol. 61-89
(I) fol. 19-27
fol. 391-476
(I) fol. 30-34
(III) fol. 195-198
Nørre B orris
Nørre B ram drup
Nørre Broby
Nørre Dalby
Nørre Herlev se Herlev, Frederiksborg birk
Nørre Højrup
Skam
474
Nørre Hørning se Hørning, Sønderhald herred
Nørre Jernløse
Merløse
Nørre Kirkeby
Nørre Nebel
Vester Horne
Nørre Nissum
Nørre Nærå
Skodborg
Skam
Hind
Onsild:
Nørre
Nørre
Nørre
Nørre
Omme
Onsild
Sandager Skovby
Snede
Vrads
489
1295
Nørre Sundby se Sundby s . , Kær h.
Nørre Søby
Åsum
464
1448
Nørre T randers Fleskum
580
Nørre Vedby
F alsters Nørre
Sønderlyng
1198
Nørre Vinge
880 og
Nørre Vium
Bølling og
Hammerum
893
Nørre Ørslev
F alsters Sønder
Nørre Åby
Vends
596
536
-1 3 5 -
1833
148-199
1-10
fol. 10-12
29-59
19-27
10 (korrektur)
1751 fol. 168-170
1737 fol. 328-364
1733 fol. 195-226
1821
1827
1811
1829
1810
1833
1815
1827
1820
fol
159 f.
218
f.
og
1815
1813
Sogn
Herred
Nørre Årslev
Nørup
Sønderhald
Markbog
se Årslev
795-796
T ørrild
Modelbog
1747 fol. 223-233
Matrikel
1819
1748 fol. 27 (korrektur)
1761 fol. 16 (mølletakst)
Nøvling
Fleskum
Nøvling
Odby
Odby
Odden
Oddense
Odder
1833
1820
1777 (I) fol. 85-89
Hammerum
1454
886
Ods
Refs
211
1659
1707 fol. 672-721
1790 fol. 115-128
1802
1836
1350
1773 (IV) fol. 1-7
1830
se Odby, Ods herred
Hindborg
1751 fol. 68-72
Hads
1181
1764 (VI) fol. 15-37
se også Tvenstrup
1826
Oddum
Odens
Nørre Horne
Hindborg
860
1750 (II) fol. 17-27
1820
Oksby
V ester Horne
758
1746 fol. 115-129
Sankt Olai
Vennebjerg
1514
1779 fol. 61-76
1818
1834
Ollerup
Olstrup
Sunds
Fuglse
369
645
1721 fol. 152-199
1740 fol. 111-138
1809
1817
Olstrup
Omø
Hammer
Flakkebjerg
Ondløse
Onsbjerg
se Holme Olstrup s.
170
1705 fol. 1144-1163
1800
se Undløse
Oppe Sundby
Ore
Ormslev
O rre
se Å rre
Orte
Orø
Osted
Otterup
Ottestrup
Otting
Oudrup
Oure
Ove
se Oddense s.
Samsø birk
Frederiksborg
birk
229-230
1709 fol. 5-17
1804
25
1694 fol. 139-159
1794
Skovby
Ning
501
966
1730 fol. 557-607
1811
1822
Båg
509
115
106
1731 fol. 121-158
1701 fol. 353-403
Horns
Volborg
Lunde
Antvorskov birk
Hindborg
455
161
Slet
1355
1424
Gudme
Hindsted
421-422
1472
-136-
1758 (I) fol. 25-30
1776 (I) fol. 77-81
1812
1796
1796
1810
1799
1830
1833
1723 fol. 213-256
1777 (III) fol. 41-48
1809
1833
1700
1726
1704
1773
fol. 426-463
fol. 49-77
(H) fol. 105-138
(IV) fol. 31-33
Sogn
H e rre d
Overlade
Ovsted
Års
Voer
1110
1764 (I) fol. 49-59
Ovtrup
Ovtrup
Morsø Sønder
Vester Horne
1673
753
1791 fol. 141-149
1746 fol. 47-62
1825
1836
1818
Sankt Peders
Antvorskov birk
152
1704 (I) fol. 75-107,
1799
M arkbog
M odelbog
M atrik el
se Bjørnsholm s.
jfr. fol. 1-4
(Antvorskov slot)
Sankt Peders
Pedersborg
Tybjerg
328
1718 fol. 178-186
1807
Sorø birk
1703 fol. 200-253
1798
Pederstrup
Pjedsted
Nørlyng
144
1410
1774 (IV) fol. 71-73
1832
Holmans
Bårse
821
310
1749 (I) fol. 45-51
1716 fol. 131-144
1819
1807
Odense
445
1725 fol. 389-448
1810
Musse
Børglum
Morsø Sønder
669
1546
1675
197
1741 fol. 409-478
1780 fol. 299-311
1817
1791 fol. 160-163
1706 fol. 479-568
1834
1836
1801
59
1696 fol. 657-706
1795
944
1346
797
1756 fol. 59-67
1821
1830
Præstø
Pårup
Radsted
Rakkeby
Rakkeby
Raklev
Ramløse
Ramme
Ramsing
Randbøl
A rs
Holbo
Vandfuld
Rødding
T ørrild
Randers købstad
Randers
Sankt Mortens
Randerup
Randlev
Ranum
Ravnkilde
Ravnstrup
Reerslev
Reerslev
Refs Vindinge
Rejsby
1237
Galten
Lø
Hads
Slet
Års
Nørlyng
Løve
Tune
Vindinge
Hviding
1250
695
1188
se Bjørnsholm
1773 (III) fol. 39-44
1747 fol. 235-240
1748 fol. 27-28
(korrektur)
1767 (III) fol. 1-81
1768 (I) fol. 94-96
1827
1827
1743 fol. 106-109
1764 (VI) fol. 100-105
1818
1826
1777 (IV) fol. 25-31
1774 (IV) fol. 41-43
1708 fol. 103-152
1833
1832
1486
1406
218
81
357
1698 fol. 230-266
1720 fol. 458-496
700
1743 fol. 183-185
-1 3 7 -
1819
1803
1796
1809
1818
Sogn
Herred
Markbog
Resen
Fjends
1382
1774 (II) fol. 91-94
1832
Resen
Hindborg
Skodborg
1356
1773 (IV) fol. 47-50
1830
955
1757 fol. 85-91
1821
Morsø Sønder
Bjerge
1674
487
1791 fol. 151-158
1729 fol. 298-332
1836
1810
Ribe Domkirkes landsogn se Ribe Vor Frue sogn
Lystrup birk
701
Ribe Sankt
1743 fol. 188-189
Katharina
1818
Resen
Rested
Revninge
Modelbog
Matrikel
Ribe Sorte­
brødre
688 og 701
1743 fol. 191-193
1818
Ribe Vor Frue
688 og 698
1743 fol. 157-161
1818
Rimsø
Rind
Rind
Rindum
Djurs Nørre
Hammerum
Middelsom
Hind
1054
1762 (II) fol. 51-57
882
1751 fol. 16-28
se Sønder Rind
1824
1820
912
1753 fol. 68-75
1821
Tyrsting
Gudme
Nørvang
1125
419-420
1825
1809
781
1764
1723
1747
1748
1761
Ringkøbing
købstad
Hing
917
1753 fol. 142-146
1821
Ringsebølle
Ringsted
Fuglse
Ringsted
Tybjerg
Hviding
649
118
330
700
279
1481
468
1090
1740 fol. 255-274
1702 fol. 2-64
1718 fol. 309-344
1817
1797
1807
1743 fol. 181-182
1713 fol. 151-206
1818
1806
1777
1727
1763
1757
1777
1774 (IV) fol. 57-61
1833
1810
1824
1821
1833
1832
538
68
1733 fol. 259-280
1697 fol. 188-205
1813
1796
95
1340
1699 fol. 416
1773 (II) fol. 63-66
1796
1830
Ring
Ringe
Ringive
Rislev
Roager
Roholte
Rold
Rolsted
Rolsø
Rom
Romdrup
Romlund
Fakse
Hindsted
Åsum
Djurs Sønder
Skodborg
Fleskum
Nørlyng
Rorslev
Rorup
Vends
Ramsø
Roskilde købstads jorder
Roslev
H arre
948
1451
1408
-1 3 8 -
(II) fol. 15-19
fol. 125-212
fol. 113-122
fol. 13 (korrektur)
fol. 13 (mølletakst)
(III) fol. 101-104
fol. 293-341
(II) fol. 90-96
fol. 29-33
(I) fol. 59-62
1819
Sogn
H erred
Rosmus
Rostrup
Djurs Sønder
Hindsted
1071
1478
1763 (I) fol. 29-38
1824
1777 (IH) fol. 81-87
1833
Roum
Rubjerg
Rinds
Vennebjerg
1400
1774 (III) fol. 103-106
1528
1779 fol. 247-254
1832
1834
Rud
Rudkøbing
købstad
Galten
1243
558
1768 (I) fol. 43-50
1734 fol. 1-42
1827
1814
Ruds Vedby
Rybjerg
Løve
219
1708 fol. 184-223
Nørre h . , Salling 1329
1773 (I) fol. 35-39
Nørre h . , Salling s e Rybjerg
1803
Ginding
1821
1816
Rydbjerg
Ryde
Ryde
Rye
Rye
Rynkeby
Ryslinge
Ræer
Rødby
Rødding
Rødding
Rødding
Rødovre
Røgen
Rømø
Rønbjerg
Rønnebæk
Rønninge
Rørby
Langelands
Sønder
Lollands Sønder
Rye birk
Volborg
Bjerge
Gudme
H illerslev
Fuglse
Frøs
Nørlyng
Rødding
Sokkelund
Gjern
Ballum birk
Markbog
Modelbog
935
615
1148
100
1755 fol. 100-111
484
1729 fol. 190-241
1723 fol. 325-358
425
1631
650
1738 fol. 221-265
1764 (V) fol. 3-13
1700 fol. 165-219
Matrikel
1830
1825
1796
1810
1809
1788 fol. 23-35
1740 fol. 275-341
1836
1817
704
1404
1743 fol. 211
1774 (IV) fol. 15-24
1343
3
1177
1773 (III) fol. 17-23
1692 (II) fol. 206-220
1818
1832
1830
1793
692
1765 (III) fol. 44-49
1825
mgl.
Ginding
Hammer
932
324
Åsum
463
194
mgl.
1755
1717
1727
1706
1281
542
214
1769 fol. 71-75
1733 fol. 401-440
1707 fol. 963-1016
1828
1813
1802
1506
1228
1778 fol. 180-198
1767 (I) fol. 46-52
1834
1827
10051006
1759 fol. 107-134
1760 fol. 20-24
(korrektur)
1761 fol. 6 (mølletakst)
1823
A rs
Rørbæk
Gislum
Rørup
Vends
Rørvig
Ods
Røsnæs, se Ulstrup, A rs herred
Råbjerg
Horns
Råby
Gjerlev
Rårup
B jerre
-1 3 9 -
fol.
fol.
fol.
fol.
66-70
559-597
1-42
329-382
1821
1807
1810
1801
Sogn
H e rre d
Markbog
Modelbog
M a trik e l
Råsted
Støvring
1236
1767 (II) fol. 33-37
1827
Råsted
Ulfborg
923
1754 fol. 79-90
1821
Sabro
Sahl
Sahle
Sabro
Houlbjerg
Ginding
1153
1257
934
1765 (I) fol. 5-9
1768 (II) fol. 38-42
1755 fol. 82-98
1825
1827
1821
Saksild
Hads
1186
1764 (VI) fol. 74-82
1826
Sakskøbing
Musse
673
1742 fol. 1-76
1817
Sall
Houlbjerg
1261
1768 (II) fol. 58-64
1827
Saltum
Hvetbo
15881589
1783 fol. 95-122
1834
1709 fol. 79
1731 fol. 1092-1120
1812
Samsø m øller
Sandager
Båg
529
Sandby
Lollands N ørre
629
Sandby
Sanderum
Tybjerg
Odense
Sandholts Lyndelse
332
439
1739 fol. 158
(efter 165)-273
1718 fol. 383-415
1725 fol. 29-100
1807
1810
Sallinge
395
1722 fol. 573-599
1809
Sebber
Seden
Slet
Åsum
1426
463
1776 (I) fol. 93-100
1727 fol. 43-60
1833
1810
Seem
Seest
Lystrup birk
Anst
702
838
1743 fol. 195-204
1749 (V) fol. 1-11
1818
1819
Sem
Sejerslev
Onsild
Morsø N ørre
1220
1686
1766 (III) fol. 38-41
1792 fol. 97-110
1827
1836
Sejerø
Sejlflod
Ods
Fleskum
207
1452
1707 fol. 261-299
1777 (I) fol. 71-74
1802
1833
Sejling
Sejlstrup
Hids
Børglum
1289
1545
1770 fol. 99-101
1780 fol. 291-297
1829
1834
Selde
Selsø
N ørre h . , Salling 1324
Horns
112
1773 (I) fol. 1-6
1701 fol. 175-212
1830
1796
Sengeløse
Sennels
Lille (nu Smørum) 13
H illerslev
1639
1692 (I) fol. 355-394
1788 fol. 175-193
1793
1836
Serreslev
Jerslev (nu
Børglum)
1558
1781 fol. 161-180
1834
Serup
Hids
1285
1770 fol. 77-81
1829
1761 fol. 22 (mølletakst)
-1 4 0 -
1816
Sogn
H e rre d
Sevel
Ginding
Siem
Sigerslev
M odelbog
M atrik el
931
1755 fol. 30-53
1821
Hellum
1464
1777 (II) fol. 67-69
1833
Frederiksborg
birk
25
1694 fol. 123-137
1794
Sigerslevvester se Sigerslev
Sigersted
Ringsted
125
1702 fol. 332-367
1797
Simested
Simmerbølle
Rinds
Langelands
1390
570
1774 (III) fol. 33-41
1735 fol. 369-404
1832
1814
Sindal
Nørre
Horns (nu Vennebjerg)
1501
1778 fol. 97-110
1834
Sindbjerg
Nørvang
1747 fol. 21-31
1761 fol. 10 (mølletakst)
1819
Sinding
Hammerum
886
1750 fol. 74-81
1820
Sinding
Hids
1287
1770 fol. 91-93
1829
Sir
Sjelle
Sjørring
Sjørslev
Hjerm
Fram lev
Hundborg
Lysgård
899
1162
1622
1306
1752 fol. 25-29
1765 (II) fol. 12-17
1787 fol. 49-69
1770 fol. 153-161
1820
1825
1836
1829
1824
M arkbog
771-772
se også nr. 776
Skader
Sønderhald
1032
1761 fol. 23-24
(mølletakst)
1762 (I) fol. 54-59
Skagen
Horns
1506
1778 fol. 200-208
1834
Skallerup
Morsø N ørre
1680
1792 fol. 31-38
1836
Skallerup
Vennebjerg
1522
1779 fol. 179-191
1834
Skals
Skamby
Skamstrup
Rinds
Skam
Tuse
1395
478
264
1774 (IH) fol. 69-76
1728 fol. 279-362
1711 fol. 639-713
1832
1810
1805
Skanderup
Skanderup
Anst
Skanderborg
birk
843
11411142
1745 (V) fol. 58-74
1764 (IV) fol. 25-41
1819
1825
Skannerup
Skarp Salling
Gjern
Slet
1315
1419
1771 fol. 26-33
1776 (I) fol. 37-41
1829
1833
Skarresø
Skarrild
Skast
Skast
Ø ster Lisbjerg
Hammerum
Højer birk
Skast
1095
888
697
742
1763 (III) fol. 29-34
1750 fol. 98-108
1743 fol. 144-145
1745 fol. 127-134
1824
1820
1818
1818
-1 4 1 -
Sogn
Herred
Markbog
Modelbog
M a trik e l
Skeby
Lunde
454
1726 fol. 1-46
1810
Skejby
Skelby
Hasle
F alsters Sønder
976
604
1758 (II) fol. 13-17
1737 fol. 678-747
1822
1815
Skelby
Skellebjerg
Skellerup
Tybjerg
Løve
Vindinge
1718 fol. 1-52
1708 fol. 226-259
1720 fol. 711-744
1807
1803
1809
1705 fol. 5-8
1800
Skelskør købstad
326
220
364
(se også nr.
359)
170
1705a (specialiter)
Skelund
Hindsted
1469
1777 (III) fol. 13-19
1833
Skern
Skibet
Bølling
T ørrild og
877
786 og
1750 (III) fol. 127-152
1747 fol. 157-164
1820
1819
Jerlev
816
1748 fol. 17-18
(korrektur)
fol.
82 ff.
1749 (IH) fol. 58-59
Skibinge
Skibsted
Skibby
Skinnerup
B årse
Hellum
Horns
Hundborg
Skive købstad
310
1460
113
1620
1761
1716
1777
1701
1787
fol. 15 (mølletakst)
fol. 91-128
(II) fol. 31-36
fol. 215-256
fol. 31-36
1357
1773 (V) fol. 1- 19
=
1807
1833
1796
1836
1831
1831 A.
Skive landsogn
Skivholme
Hindborg
Fram lev
1357
1161
1773 (IV) fol. 53-58
1765 (II) fol. 4-11
1830
1825
Skivum
Skjellerup
Skjern
Skjoldborg
Skjold
Å rs
Onsild
Middelsom
Hundborg
B jerre
1483
1218
1368
1625
1007
1777
1766
1774
1787
1759
1833
1827
1832
1836
1823
(IV) fol. 1-5
(III) fol. 17-20
(I) fol. 91-98
fol. 101-117
fol. 137-155
1760 fol. 24-25 og 56-57
(korrektur)
Skjød
Skodborg
Skorup
Houlbjerg
F røs
Gjern
1263
704
1321
1768 (II) fol. 70-78
1743 fol. 213-215
1771 fol. 76-80
1827
1818
1829
Skovby
Skovby
Skovlænge
Fram lev
Skovby
Lollands Sønder
1165
493
616
1765 (II) fol. 28-32
1730 fol. 186-272
1738 fol. 267-294
1825
1811
1816
-1 4 2 -
Sogn
H erred
Modelbog
Matrikel
Skræm
Ø ster Han
1784 fol. 121-129
1834
Skrøbelev
LangelandsNørre 571
1735 fol. 407-462
1814
Skuldelev
Horns
111
1701 fol. 121-173
1796
Skydebjerg
Båg
513
1731 fol. 296-345
1812
Skyum
Hassing
1649
1789 fol. 147-161
1836
Skærbæk
Skærum
Hviding
Vennebjerg
699
1519
1743 fol. 165-168
1779 fol. 127-140
1818
1834
Skærup
(nu Horns)
Holmans
823
1749 (I) fol. 63-69
1819
1547
1780 fol. 315-330
1834
1562
1781 fol. 227-237
1834
28
1694 fol. 243-266
1794
Skæve
Børglum (nu
Dronninglund)
(Jvfr. Skæve s . , Jerslev h . )
Skæve
Jerslev (nu
Dronninglund)
(Jvfr. Skæve s . , Børglum h . )
Skævinge
Frederiksborg
Markbog
1600
birk
Skødstrup
Skørping
Ø ster Lisbjerg
Hellum
1098
1461
1763 (III) fol. 65-77
1777 (II) fol. 43-48
1824
1833
Skørpinge
Skørring
Antvorskov birk
Fram lev
157
1163
1704 (I) fol. 389-420
1765 (II) fol. 18-22
1799
1825
Skørring
Skørringe
Sønderhald
Fuglse
1035
656
1762 (I) fol. 70-73
1740 fol. 563-592
1824
1817
376
151
1721 fol. 447-523
1704 (I) fol. 1-10
1809
1799
1798
1793
1794
1817
1799
1799
Skårup
Sunds
Slagelse købstad
Slaglille
Slagslunde
Slangerup
Sorø birk
Ølstykke
Frederiksborg
birk
139
15
24
og et sto rt antal unumm ererede blade
1703 fol. 31-53
1692 (I) fol. 529-546
1694 fol. 45-86
Slemminge
Slots Bjergby
Sludstrup
Musse
Antvorskov birk
Antvorskov birk
677
151
154
1742 fol. 257-316
1704 (I) fol. 13-38
1704 (I) fol. 163-192
Smerup
Smidstrup
Stevns
Holmans og
Brusk
276
822 og
825
1712 fol. 551-593
1749 (I) fol. 53-62
1749 (IV) fol. 1-9
- 143-
1806
1819
fol. 221 ff.
og 234 ff.
Sogn
H erred
Smollerup
Smørum
Snedsted
Fjends
Ølstykke
Hassing
Snejbjerg
Hammerum
B årse
Ringsted
Snesere
Sneslev
Markbog
Modelbog
Matrikel
1376
1774 (II) fol. 53-56
1832
14
1645
889
1692 (I) fol. 395-440
1789 fol. 95-114
1751 fol. 116-132
1793
1836
1820
312
1716 fol. 245-362
1807
1702 fol. 763-795
1745 fol. 57-62
1797
1818
1796
Sneum
Snoldelev
Snostrup
Skast
134
735
Tune
Frederiksborg
82
37
1698 fol. 269-304
1694 fol. 695-718
1794
Snæbum
birk
Onsild
1217
1766 (III) fol. 8-9
1827
565-566
se også nr.
( 564)
243
1466
221
1735 fol. 87-149
1814
1710 fol. 259-332
1777 (II) fol. 83-88
1708 fol. 324-348
1805
Snøde
Langelands
Nørre
Soderup
Solbjerg
Solbjerg
M erløse
Hellum
Løve
Solbjerg
Solrød
Sonnerup
Sorterup
Morsø N ørre
Tune
Volborg
1679
78
101
1792 fol. 17-29
1698 fol. 89-112
1700 fol. 222-262
Antvorskov birk
162
1704 (II) fol. 157-190
1703 fol. 53-57
1799
1798
Sorø købstad
139
1833
1803
1836
1796
1796
Spandet
Spentrup
Spjellerup
Sporup
Spørring
Staby
Hviding
Nørhald
699
1209
1743 fol. 175-176
1766 (II) fol. 19-26
1818
1827
Fakse
Gjern
V ester Lisbjerg
Ulfborg
279
1317
987
920
1713
1771
1758
1754
1806
1829
1822
1821
Stadager
Stadil
F a lsters Nørre
Hind
576
914
1736 fol. 145-170
1753 fol. 101-113
Stagstrup
Stavning
Hassing
Bølling
1650
1789 fol. 171-184
1750 (III) fol. 103-126
Stege
Stenderup
Møn
Hatting
876
339-341
999
fol.
fol.
(III)
fol.
103-148
44-49, 52-57b
fol. 17-20
39-52
1719 fol. 329-591
1759 fol. 63-71
1815
1821
1836
1820
1808
1823
1760 fol. 16-18
(korrektur)
Stenild
Gislum
1277
-1 4 4 -
1761 fol. 4 (mølletakst)
1769 fol. 35-39
1828
H erred
Stenlille
Merløse
247
1710 fol. 500-540
Stenløse
Stenløse
Odense
Ølstykke
Sorø birk
440
1725 fol. 103-142
15
1692 (I) fol. 477-528
1703 fol. 445-520
Stenmagle
Stenstrup
Stenum
Sunds
Jerslev (nu
Markbog
Modelbog
Sogn
149
370
1564
Børglum)
1721 fol. 200-257
1781 fol. 259-265
•
M atrikel
1805
1810
1793
1798
1809
1834
Stigs Bjergby
Stilling
Tuse
Hjelmslev
258
1137
1711 fol. 297-332
1764 (III) fol. 33-36
1805
1825
Stjær
Fram lev
Langelands
1169
563-564
1765 (II) fol. 54-58
1735 fol. 1-80
1825
1814
Lollands Sønder
611-612
1738 fol. 1-148
1816
Slet
Hindsted
1423
1479
1776 (I) fol. 67-71
1777 (III) fol. 89-93
1833
1833
Store Brøndum Hellum
1457
Store Dalby se Dalby s . , Hatting h.
190
Store Fuglede
A rs
270
Store Heddinge Stevns
Sokkelund
Store Magleby
1
Store Tåstrup se Tåstrup, Meløse herred
1777 (II) fol. 13-18
1833
1706 fol. 123-166
1712 fol. 210-341
1801
1806
1692 (I) fol. 1-21
1793
Storvorde
Storring
Stouby
1777 (I) fol. 63-69
1833
1765 (II) fol. 59-64
1759 fol. 245-263
1825
1823
Stoense
Nørre
Stokkemarke
Store Ajstrup
Store Arden
Fleskum
Fram lev
B jerre
Strandby
Gislum
Strellev
Strynø
Strø
Nørre Horne
Sunds
Frederiksborg
birk
1452
1170
10171018
1282
862
378
27
1760 fol. 50-55
(korrektur)
1761 fol. 7-8
(mølletakst)
1769 fol. 83-89
1750 (II) fol. 35-39
1721 fol. 547-579
1694 fol. 201 -240
1828
1820
1809
1794
Strøby
Stevns
Stubbekøbing købstad
266
587
1712 fol. 7-66
1736 fol. 861-894
1806
1815
Stubberup
Støvring
435
1232
1724 fol. 111-168
1767 (II) fol. 2-6
1809
1827
Hindsholm birk
Støvring
-1 4 5 -
Matrikel
Sogn
H erred
Markbog
Suldrup
Hornum
1433
1776 (II) fo l. 37-40
1833
Sulsted
Kæ r
1573
1782 fo l. 67-83
1834
Sundby
F a ls te rs N ø rre , se Stadager
Sundby
Kæ r
1581
1782 fo l. 215-227
1834
Sundby
M o rsø N ø rre
1678
1792 fo l. 3-16
1836
Sunds
Hammerum
881
(se også n r.
889)
1751 fo l. 5-14
1820
Svallerup
A rs
188
1706 fo l. 5-60
1801
Svanninge
Sallinge
385-386
1722 fo l. 61-169
1809
Svendborg
Sunds
365
1721 fo l. 1-12
1809
Svenstrup
Hornum
1442
1776 (II) fo l. 101-105
1833
Svenstrup
O nsild
1222
1766 (IH) fo l. 49-55
1827
Svindinge
Gudme
414-416
1723 fo l. 1-42
1809
Svinninge
Tu se
257
1711 fo l. 207-254
1805
Svogerslev
Sømme
93
1699 fo l. 309-328
1796
Svostrup
H id s
1291
1770 fo l. 113-119
1829
Modelbog
1772 fo l. 5 (k o rre k tu r)
Sværdborg
Ham m er
318
1717 fo l. 145-228
1807
Systofte
F a ls te rs Sønder
599
1737 fo l. 422-467
1815
Syv
Ram sø
69
1697 fo l. 208-250
1796
Sæby
Bø rg lum
1548
1780 fo l. 331-341, 372
1834
Sæby
H a rre
1333
1773 (II) fo l. 5-8
1830
Sæby
Løve
217
1708 fo l. 5-96
1803
Sæby
Volborg
104
1700 fo l. 372-415
1796
Sædder
Bjæ verskov
298
1714 fo l. 408-465
1806
Sædding
B ø llin g
871
1750 (IH) fo l. 15-21
1820
Sædinge
Fu g lse
651
1740 fo l. 346-375
1817
Sæ rløse
Volborg
97
1700 fo l. 44-67
1796
Sæ rslev
Skippinge
202
1706 tillæ g
1801
fo l. 1-52
Sæ rslev
Skovby
503-504
1730 fo l. 685-759
1811
Søborg
Kronb org b irk
50 og 51
1696 fo l. 253-314
1795
Søby
Båg
511
1731 fo l. 190-217
1812
Søby
G je rn
1320
1771 fo l. 70-75
1829
Søby
Sønderhald
1031
1762 (I) fo l. 50-53
1824
Sødring
G je rle v
1227
1767 (I) fo l. 41-45
1827
-1 4 6 -
Sogn
H e rre d
M arkbog
M odelbog
M atrik el
Søften
Vester Lisbjerg
989
1758 (III) fol. 29-33
1822
Søllerød
Sokkelund
21
1693 fol. 379-430
1793
Søllested
Båg
519
1731 fol. 560-582
1812
Søllested
Lollands Sønder
613
1738 fol. 151-195
1816
Søllinge
Søndbjerg
Vindinge
Refs
353
1658
1720 fol. 353-388
1790 fol. 103-113
1809
1836
Sønder Alslev
F alsters Sønder
598
1737 fol. 394-419
1815
Sønder B jert
Sønder Bjerge
Nørre T yrstrup
Antvorskov birk
851
164
1704 (II) fol. 249-278
1799
Sønder Bork
Nørre Horne
868
1750 (II) fol. 95-102
1820
Sønder B orris
Bølling
879
1750 (III) fol. 173-194
1820
Sønder Broby
Sallinge
409
1722 fol. 1186-1231
1809
Sønderby
Båg
524
1731 fol. 766-852
1812
Sønderbæk
Sønderlyng
1202
1766 (I) fol. 54-57
1827
Sønder Dalby
Sønder Dråby
Fakse
Morsø Nørre
284
1685
1713 fol. 514-599
1792 fol. 89-95
1806
1836
Sønder Felding
Sønder Galten
Sønderho
Hammerum
Fram lev
Fanø birk
887
1171
747
1751 fol. 84-95
1765 (II) fol. 65-68
mgl.
1820
1825
mgl.
Sønderholm
Hornum
1439
Sønder Hornum Onsild se Hvornum s.
1776 (II) fol. 79-87
1833
Sønder Højrup
1720 fol. 389-404
og derefter indsat
1809
(nu Skast h . )
Vindinge
354
Sønder Hørning Hjelmslev
1135
fol. 109-117
1764 (IH) fol. 17-25
Sønderhå
Hassing
Sønder Jernløse M erløse
1644
252
1789 fol. 77-92
1710 fol. 853-897
1836
1805
Sønder Kirkeby F a lste rs Sønder
Sønder KonHellum
gerslev
Sønder Lem
Bølling
597
1458
1737 fol. 366-393
1777 (II) fol. 21-24
1815
1833
874
1750 (III) fol. 65-84
1820
Sønder Nissum Ulfborg
Sønder Nærå
Åsum
918
467
1754 fol. 2-22
1727 fol. 245-292
1821
1810
Sønder Omme
784
1747 fol. 147-156
1748 fol. 14-16
(korrektur)
1761 fol. 12 (mølletakst)
1819
Nørvang
-1 4 7
1825
Sogn
Herred
Markbog
Modelbog
Matrikel
Sønder Onsild
Onsild
1218
1766 (III) fol. 13-16
1827
Sønder Rind
Middelsom
1364
1774 (I) fol. 47-51
1832
Søndersted
M erløse
251
1710 fol. 771-804
1805
Søndersø
Skovby
Sønder T randers Fleskum
502
1447
1730 fol. 609-681
1777 (I) fol. 13-17
1811
1833
Sønderup
Sønderup
Antvorskov birk
Hornum
160
1429
1704 (II) fol. 23-61
1776 (II) fol. 9-14
1799
1833
Sønder Vinge
Middelsom
1361
1774 (I) fol. 21-24
1832
Sønder Vissing
Sønder Vium
se Vium s.
Rye birk
Nørre Horne
1149
1764 (V) fol. 15-21
1825
se Årslev s . , Hasle h.
Sørbymagle
Antvorskov birk
154
1704 (I) fol. 195-234
1799
Sørup
Sunds
366
1721 fol. 13-60
1809
Søstrup
Søvind
M erløse
Voer
247
1114
1710 fol. 541-570
1764 (I) fol. 97-107
1805
1825
Tamdrup
Nim
1021
1823
Tanderup
Vends (nu Båg)
549
1759 fol. 275-294
1760 fol. 59-64
(korrektur)
1733 fol. 691-744
1813
Tapdrup
Taulov
Nørlyng
Elbo
1413
808-809
1774 (IV) fol. 95-99
1749 (II) fol. 50-65
1832
1819
Teestrup
Terslev
T ersløse
Testrup
Them
Them
Ringsted
Ringsted
M erløse
Rinds
Rye birk
Vrads
135
129
249
1400
1150
1293
1702
1702
1710
1774
1764
1770
1797
1797
1805
1832
1825
1829
Sønder Årslev
fol. 797-842
fol. 483-570
fol. 637-693
(III) fol. 109-112
(V) fol. 23-28
fol. la-12
Thise
Thisted
N ørre h . ,Salling 1326
Hundborg
1619
1772 fol. 10 (korrektur)
1773 (I) fol. 13-18
1787 fol. 2-30
Thorsager
Ø ster Lisbjerg
1093
1763 (III) fol. 3-14
1824
Thorsø
Thurø
Houlbjerg
Sunds
1260
377
1768 (II) fol. 54-57
1721 fol. 525-545
1827
1809
Thyregod
Nørvang
783
1747 fol. 139-145
1761 fol. 12 (mølletakst)
1819
-1 4 8 -
1830
1836
Matrikel
Sogn
H erred
Tibirke
Holbo
60
1696 fol. 739-764
1795
Tilst
Hasle
982
1758 (II) fol. 47-55
1822
Tim
Hind
915
1753 fol. 114-127
1821
Tikøb
Kronborg birk
45, 46
og 47
1696 fol. 27-195
1795
Tillitse
Tilsted
Lollands Sønder
Hundborg
621
1621
1738 fol. 493-565
1787 fol. 39-48
1816
1836
Timring
Ulfborg
927
1754 fol. 133-138
1821
Ting Jellinge
Antvorskov birk
166
1704 (II) fol. 410-423
1799
Tingsted
T irsted
F alsters Nørre
Fuglse
574
653
1736 fol. 1-80
1740 fol. 427-483
1815
1817
T irstrup
Tise
Djurs Sønder
Jerslev
1076
1566
1763 (I) fol. 85-94
1781 fol. 283-301
1824
1834
965
1758 (I) fol. 14-24
1822
Markbog
Modelbog
(nu Børglum)
Tiset
Tisted
Ning
Gislum
se Kongens Thisted
Tistrup
Ø ster Horne
852
1750 (I) fol. 2-14
1820
Tjele
Sønderlyng
1198
1766 (I) fol. 23-29
1827
Tjæreborg
Tjæreby
Tjæreby
Skast
Flakkebjerg
Frederiksborg
birk
745
182
30
1745 fol. 155-165
1705 fol. 671-750
1694 fol. 323-352
1818
1800
1794
Tjørring
Hammerum
890
1751 fol. 140-145
1820
Todbjerg
Toftlund
Ø ster Lisbjerg
1099
Nørre Rangstrup 707
1763 (III) fol. 79-90
1743 fol. 225-226
1824
1818
Toksværd
B årse (nu
314
1716 fol. 442-523
1807
Tolne
Tolstrup
Hammer)
Horns
Jerslev (nu
Børglum)
1507
1563
1778 fol. 210-220
1781 fol. 239-257
1834
1834
Tolstrup
Tommerup
Voer
Odense
1116
446
1764 (I) fol. 117-122
1725 fol. 451-516
1825
1810
Toreby
Torkilstrup
Musse
F alsters Nørre
666-668
582
1741 fol. 209-406
1736 fol. 533-616
1817
1815
Tornby
Horns (nu
Vennebjerg)
1495
1778 fol. 1-16
1834
-1 4 9 -
Sogn
Herred
Markbog
Torning
Lysgård
1308
Modelbog
1770 fol. 169-184
Matrikel
1829
1772 fol. 2-3 (korrektur)
1761 fol. 23 (mølletakst)
T orrild
Torslev
(Jvfr. T orslev,
Torslev
Hads
Børglum (nu
Dronninglund)
1764 (VI) fol. 1-7
1780 fol. 261-289
1826
1834
1567
1781 fol. 303-307
1834
1601
646
1784 fol. 133-154
1740 fol. 139-166
1692 (I) fol. 286-300
1834
1817
1793
1823
1544
Jerslev h . )
Jerslev (nu
Dronninglund)
(Jvfr. T orslev, nu Børglum h . )
Ø ster Han
Torslev
Torslunde
Torslunde
Torsted
Torsted
1179
1543-
Torsted
Fuglse
Lille (nu Smørum) 11
Hatting
1002
Hind
908
Hundborg
1623
Torstrup
Ø ster Horne
Torum
Torup
H arre (nu Nørre)
Hellum
Hundborg
Torup
1759 fol. 91-95
1753 fol. 12-17
1787 fol. 71-77
1821
1836
854
1750 (I) fol. 21-30
1820
1335
1464
1773 (II) fol. 19-24
1777 (II) fol. 61-64
1830
1624
1787 fol. 91-99
1836
1362
M erløse
245
Hinds
se V ester Tostrup
42
Kregme birk
Ning
973
Samsø birk
233-234
Langelands
568
Nørre
1774 (I) fol. 33-35
1710 fol. 373-452
1832
1695
1758
1709
1735
fol. 183-270
(I) fol. 96-102
fol. 34-46
fol. 241-281
1794
1822
1804
1814
Vandfuld
937
Ø ster Han
V ester Lisbjerg
1604
986
561
1756
1784
1758
1734
fol.
fol.
(IH)
fol.
1821
1834
1822
1814
1124
448
1764 (II) fol. 9-14
1725 fol. 563-602
1833
(nu Vang)
Torup
Tostrup
Tostrup
Toverup
Tranbjerg
Tranebjerg
Tranekær
Trans
Tranum
Trige
Tryggelev
Træden
T røstrup Korup
Middelsom
Langelands
Sønder
Tyrsting
Odense
-1 5 0 -
11-15
179-193
fol. 10-16
348-377
1805
1825
1810
H e rre d
Tullebølle
Langelands
569
1735 fol. 287-364
1814
Tulstrup
Tulstrup
Tune
Tunø
Tureby
Nørre
Gjern
Ning
Tune
Ning
Fakse
1174
972
76
974
282
1765 (III) fol. 6-12
1758 (I) fol. 92-95
1698 fol. 7-42
1758 (I) fol. 106-113
1713 fol. 324-359
1825
1822
1796
1822
1806
Turup
Båg
516
1731 fol. 439-464
1812
Tuse
Tuse
258
1711 fol. 257-294
1805
Tved
Tved
Hillerslev
Sunds
1633
375
1788 fol. 61-73
1721 fol. 408-446
1836
1809
Tved
Tvede
Mols
Nørhald
1087
1213
1763 (II) fol. 51-70
1766 (II) fol. 53-59
1824
1827
Tvenstrup
(nu Odder)
Hads
1182
1764 (VI) fol. 38-43
1826
Tvilum
Tvis
Tværsted
Tybjerg
Tyrsted
Gjern
Hammerum
Horns
Tybjerg
Hatting
1323
891
1505
333
1001
1771 fol.
1751 fol.
1778 fol.
1718 fol.
1759 fol.
1829
1820
1834
1807
1823
M arkbog
Modelbog
M atrik el
Sogn
90-99
148-157
160-175
437-492
83-89
1760 fol. 18 (korrektur)
Tyrsting
Tyrsting
1130
1764 (II) fol. 65-71
1761 fol. 26-27
(mølletakst)
1825
Tystrup
Tyvelse
Antvorskov birk
Tybjerg
155
328
1704 (I) fol. 263-300
1718 fol. 92-108
1799
1807
Tæbring
Tødsø
Tølløse
Tømmerby
Tømmerup
Morsø Sønder
Morsø Sønder
M erløse
Vester Han
A rs
1675
1691
242
1613
200
1791 fol.
1792 fol.
1710 fol.
1785 fol.
1706 fol.
1836
1836
1805
1834
1801
Tøndering
H arre
1337
1773 (II) fol. 37-41
1830
Tønning
Tørring
Tyrsting
Skodborg
1123
949
1764 (II) fol. 3-8
1757 fol. 35-43
1825
1821
Tørring
Vrads
1298
1770 fol. 49-53
1772 fol. 8-9 (korrektur)
1829
165-170
147-162
169-255
65-90
649-722
1761 fol. 11 (mølletakst)
-1 5 1
Sogn
H erred
Tøstrup
Djurs Nørre
Tågerup
Tåning
Tånum
Markbog
Modelbog
Matrikel
1762 (II) fol. 30-35
1824
Fuglse
1051
647
1740 fol. 167-220
1817
Voer
1111
Tårnborg
Sønderlyng
Flakkebjerg
1205
169
1764 (I) fol. 61-66
1766 (I) fol. 77-80
1705 fol. 1050-1121
1825
1827
1800
Tårnby
Tårnby
T års
Bjæverskov
Sokkelund
Børglum
292
1
15371538
1714 fol. 165-188
1806
1692 (I) fol. 25-135
1780 fol. 112-160
1793
1834
T års
Tårup
Musse
672
1372
1741 fol. 593-655
1817
1774 (II) fol. 17-23
1832
1810
Tåstrup sogn
Fjends
se Høje Tåstrup
Ubberud
Ubby
Odense
A rs
447
192
1725 fol. 519-562
1706 fol. 199-282
Udby
Udby
Udby
Udby
Udbyneder
B årse
Rougsø
Tuse
Vends
Gjerlev
Frederiksborg
305
1269
1715 fol. 263-328
1768 (II) fol. 53-58
1807
1827
255
541
1230
26
1711 fol. 5-70
1805
1733 fol. 353-399
1767 (I) fol. 75-89
1813
1827
1794
Ude Sundby
1694 fol. 163-198
1801
birk
Ugerløse
M erløse
246
1710 fol. 454-496
Uggeløse
Frederiksborg
birk
33
1694 fol. 485-533
1805
1794
Uggerby
Horns (nu
Vennebjerg)
1504
1778 fol. 149-158
1834
Uggerslev
Ugilt
Ulbjerg
Ulbølle
Skam
Vennebjerg
471
1511
1387
392
777
1728
1779
1774
1722
1747
1748
1754 fol. 53-68
1720 fol. 529-558
1821
1809
1749 (II) fol. 28-36
1819
1828
Uldum
Rinds
Sallinge
Nørvang
Ulfborg
Ulfborg
Ullerslev
Ullerup
Vindinge
921
360
Elbo
Gislum
806
1272
Ullits
-1 5 2 -
fol.
fol.
(IH)
fol.
fol.
fol.
1810
1-34
1834
1-28
1832
fol. 7-14
1809
451-496
71-75
1819
8-9 (korrektur)
1769 fol. 1-4
M atrik el
Sogn
H e rre d
Ulse
Ulsted
Fakse
Kær
286
1579
1713 fol. 615-650
1782 fol. 177-192
1806
1834
Ulstrup
Å rs
1491
1777 (IV) fol. 57-62
1833
Ulstrup
Understed
A rs
Børglum (nu
199
1549
1706 fol. 607-646
1780 fol. 353-371
1801
1834
1022
1759 fol. 297-303
1823
1760 fol. 64-65
(korrektur)
1710 fol. 697-770
1805
M arkbog
M odelbog
Dronninglund)
Underup
Nim
Undløse
M erløse
250
Urlev
Hatting
998
1759 fol. 55-61
1760 fol. 15-16
(korrektur)
1823
1761 fol. 3 (mølletakst)
Uth
B jerre
1004
1759 fol. 97-106
1823
1760 fol. 20 (korrektur)
Utterslev
Lollands Nørre
632
1761 fol. 5 (mølletakst)
1739 fol. 377-472
Uvelse
Frederiksborg
33
1694 fol. 537-560
1794
1816
birk
Vadum
Valby
Vallekilde
Vallensbæk
Kær
Holbo
Ods
Smørum
1572
56
205
8
1782 fol. 43-65
1696 fol. 481-518
1707 fol. 61-127
1692 (I) fol. 65-80
1834
1795
1802
1793
Vallensved
Flakkebjerg
174
1705 fol. 189-254
1800
Valløby
Valsgård
Valsølille
Bjæverskov
Hindsted
Ringsted
291
1473
127
1714 fol. 140-164
1777 (IH) fol. 51-57
1702 fol. 398-422
1806
1833
1797
Vamdrup
Vamdrup
Vammen
Vandborg
Anst
F røs (nu Anst)
Nørlyng
Vandfuld
842
704
1409
940
1749 (V) fol. 42-55
1743 fol. 217-219
1774 (IV) fol. 63-70
1756 fol. 29-35
1819
1818
1832
1821
Vang
Hundborg
1624
1787 fol. 79-90
1836
Vantinge
Sallinge
400
1722 fol. 749-774
1809
Varde
V ester Horne
762
(Jvfr. Varde St. Jakobs s . , Skast h . )
1746 fol. 163-170
1818
-1 5 3
Sogn
Varde by
Varde landsogn
H e rre d
M arkbog
Øster Horne
762
M odelbog
M atrik el
1750 (I) fol. 77-81
1818
746
1745 fol. 176-177
1818
se Sankt Jakobs sogn
i Varde og Varde sogn
Varde
Skast
Sankt Jakobs
(Jvfr. Varde s . , Vester Horne h . )
Varpelev
Vebbestrup
Stevns
Hindsted
267
1480
1712 fol. 67-86
1777 (IH) fol. 95-99
1806
1833
Vedersø
Vedslet
Vedtofte
Hind
Voer
Båg
916
1121
510
1753 fol. 130-139
1764 (I) fol. 155-163
1731 fol. 160-189
1821
1825
1812
Veflinge
Veggerby
Veggerslev
Skovby
Hornum
Djurs Nørre
497-498
1436
1058
1730 fol. 407-463
1776 (II) fol. 57-65
1762 (II) fol. 78-81
1811
1833
1824
Vejby
Børglum
1533
1780 fol. 67-76
1834
Vejby
Holbo
58
1696 fol. 579-655
1795
Vejby
Vejen
Rødding
Malt
1348
728
1773 (IH) fol. 51-54
1744 (I) fol. 72-77
1830
1818
Vejerslev
Vejerslev
Houlbjerg
Morsø Sønder
1258
1670
1768 (H) fol. 43-47
1791 fol. 89-98
1827
1836
Vejlby
Vejlby
Elbo
Hasle
805
975
1749 (II) fol. 12-27
1758 (II) fol. 5-12
1819
1822
Vejlby
Vejlby
Djurs Sønder
Sønderhald
1073
1043
1763 (I) fol. 47-57
1762 (I) fol. 126-134
1824
1824
Vejlby
Vejleby
Vejle købstad
Vends
Fuglse
552-553
654
851
1733 fol. 837-942
1740 fol. 487-529
1749 (VI) fol. 1-4
1813
1817
1819
Vejle
Vejlø
Vejrum
Vejrum
Vejrup
Vejstrup
Sallinge
Hammer
Hjerm
Sønderlyng
Gørding
Gudme
397
321
902
1196
713
423
1722 fol. 641-672
1717 fol. 353-414
1752 fol. 63-71
1766 (I) fol. 2-6
1744 (II) fol. 11-15
1723 fol. 257-291
1809
1807
1820
1827
1818
1809
Veksø
Ølstykke
15
1692 (I) fol. 461-476
1793
Vellerup
Vellev
Horns
Houlbjerg
114
1253
1701 fol. 341-349
1768 (II) fol. 9-17
1796
1827
Velling
Hind
911
1753 fol. 54-67
1821
-1 5 4 -
Sogn
Herred
Vemb
Hjerm
Vemmelev
Vemmetofte
Veng
Markbog
Modelbog
Matrikel
897
1752 fol. 7-11
1820
159
1704 (I) fol. 521-589
1799
11451146
1764 (IV) fol. 59-69
1825
1523
181
957
1779 fol. 193-207
1705 fol. 629-668
1757 fol. 101-102
1834
1800
443
(se også nr.
442)
844
1725 fol. 251-328
1810
1749 (V) fol. 76-80
1819
1785 fol. 105-111
1738 fol. 567-720
1834
1816
Antvorskov birk
se Spjellerup
Skanderborg
birk
Vennebjerg
Venslev
Venø
Vennebjerg
Flakkebjerg
Verninge
Odense
Verst
Anst
Vesløs
Vestenskov
Vester Han
Lollands Sønder
Vester
Nørvang
777
1747 fol. 77-81
1748 fol. 10 (korrektur)
1761 fol. 12 (mølletakst)
1819
Vester Alling
Sønderhald
1037
1762 (I) fol. 83-86
Vester A ssels
Vester B je r-
Morsø Sønder
Rinds
1673
1386
1791 fol. 131-139
1774 (III) fol. 1-5
1824
1836
Skodborg
regrav
Vester Bjærgegrav se
Vester B jerregrav
Vesterborg
Lollands N ørre
Vester Broby
Vester Brøn­
derslev
Vester Bølle
Vester
Vester
Vester
Vester
Sorø birk
Jerslev
(nu Børglum)
Rinds
Tybjerg
Egede
Egesborg Hammer
Hasing
Kær
H jerHvetbo
1615
622-623
(se også nr.
614)
639
og 639 A.
143
1557
1391
331
323
1577
1591
meslev
Vester Hornum se Hornum, Å rs herred
V ester Hæsinge Sallinge
396
-1 5 5 -
1821
1832
1739 fol. 891-965
1816
1703 fol. 173-196
1781 fol. 139-159
1798
1774 (III) fol. 43-49
1718 fol. 347-380
1717 fol. 491-530
1832
1782 fol. 125-151
1783 fol. 143-150
1722 fol. 600-640
1834
1807
1807
1834
1834
1809
Sogn
Vester Nebel
H e rre d
Brusk
M arkbog
M atrik el
M odelbog
826
1749 (IV) fol. 10-15
1819
Vester Nebel
Skast
Vester Nykirke Skast
743
738
1745 fol. 137-142
1745 fol. 81-91
1818
1818
Vester Sker-
Sallinge
393
1722 fol. 497-530
1809
Skast
Vester Han
745
1611
1745 fol. 167-174
1785 fol. 27-42
1818
1834
Vester Tostrup Rinds
1397
1774 (III) fol. 85-90
1832
Vester Tørslev
Nørhald
1207
1766 (II) fol. 2-4
1827
Vester Ulslev
Musse
685
1742 fol. 584-660
1817
Vester Vandet H illerslev
Vester Vedsted Hviding
1632
698
1788 fol. 37-54
1743 fol. 152-155
1836
1818
Vester Velling
Vestervig
Vesterø
Middelsom
Refs
Læsø Land
1369
1663
1618
1774 (I) fol. 99-105
1790 fol. 167-191
1786 fol. 36-54
1832
1836
1835
Vester Åby
Vetterslev
Viborg G rå-
Sallinge
Ringsted
Nørlyng
389
136
1412
1722 fol. 284-335
1702 fol. 846-867
1774 (IV ) fol. 83-84
1809
1797
1832
ninge
Vester Starup
Vester Torup
brødre
Viborg købstad
1412
1775
=
=
1832 B
1837
1837 B
Viby
Hindsholm birk
436
1724 fol. 181-231
1809
Viby
Vidstrup
Vig
Vigerslev
Ning
Vennebjerg
Ods
Skovby
963
1524
210
491-492
1758 (I) fol. 1-7
1779 fol. 209-215
1707 fol. 535-670
1730 fol. 82-184
1822
1834
1802
1811
Vigersted
Vigsnæs
Ringsted
Musse
121
671
1702 fol. 173-217
1741 fol. 567-592
1797
1817
Vigsø
Vildbjerg
H illerslev
Hammerum og
Ulfborg
1630
890 og
927
1788 fol. 15-20
1751 fol. 134-138
1754 fol. 139-143
1836
1820
1821
Vile
Villerslev
Villersø
Vilslev
H arre
Hassing
Djurs Nørre
Gørding
1333
1647
1059
709 og
1773 (II) fol. 9-11
1789 fol. 125-133
1762 (H) fol. 82-84
1743 fol. 232-234 og
1830
1836
1824
1818
714
1744 (II) fol. 19-24
-1 5 6 -
fol. 131 og
152 ff.
Sogn
H e rre d
M arkbog
Modelbog
M atrik el
Vilsted
Vilstrup
Slet
Brusk
1418
837
1776 (I) fol. 29-34
1749 (IV) fol. 86-91
1833
1819
Vind
Ulfborg
924
1754 fol. 91-101
1821
Vindblæs
Vindblæs
Gjerlev
Slet
1226
1421
1767 (I) fol. 23-35
1776 (I) fol. 51-55
1827
1833
Vindeby
Vindelev
Lollands Nørre
Nørvang
636
774
1739 fol. 559-611
1747 fol. 45-51
1816
1819
Vinderslev
Lysgård
1313
1748 fol. 5-6 (korrektur)
1770 fol. 221-242
1829
1794
Vinderød
Kregme birk
39
1761 fol. 22 (mølletakst)
1695 fol. 45-68
Vinding
Holmans
824
1749 (I) fol. 71-76
1819
Vinding
Tyrsting
1127
1764 (II) fol. 33-39
1825
Vinding
Ulfborg
926
1754 fol. 121-132
1821
Vindinge
Tune
83
1698 fol. 319-363
1796
Vindinge
Vindum
Vindinge
Middelsom
345-346
1358
1720 fol. 27-104
1774 (I) fol. 1-7
1809
1832
Vinkel
Middelsom
1363
1774 (I) fol. 37-45
1832
Virring
Sønderhald
1027
1762 (I) fol. 16-23
1824
Visborg
Hindsted
1470
1777 (III) fol. 21-31
1833
Visby
Hassing
1643
1789 fol. 67-74
1836
Visby
Viskinge
Viskum
Vissenbjerg
Vissing
Vistoft
Vitten
Vitved
Lø
A rs
Sønderlyng
Skovby
Galten
Djurs Sønder
Sabro
Skanderborg
birk
695
198
1196
495-496
1247
1088
1157
1139
1743 fol. 110-127
1706 fol. 571-604
1766 (I) fol. 8-14
1730 fol. 299-404
1768 (I) fol. 76-81
1763 (II) fol. 71-84
1765 (I) fol. 32-36
1764 (IV) fol. 2-9
1818
1801
182.
1811
1827
1824
1825
1825
Viuf
Brusk
827
1749 (IV) fol. 16-22
1819
Vium
Lysgård
1311
1770 fol. 199-205
1829
1820
1833
1824
1818
Vium
Vive
Nørre Horne
Hindsted
863
1471
1772 fol. 11 (korrektur)
1750 (II) fol. 41-47
1777 (III) fol. 33-39
Vivild
Vodder
Sønderhald
Hviding
1044
700
1762 (I) fol. 135-147
1743 fol. 179-180
-1 5 7 -
Sogn
Voel
H erred
Markbog
Modelbog
Matrikel
1531
1780 fol. 29-35
1834
1568
1781 fol. 321-344
1834
1270
1104
1768 (III) fol. 60-65
1764 (I) fol. 1-10
1827
1825
se Tvilum
Voer
Børglum (nu
Dronninglund)
(Jvfr. Voer s . , Jerslev h . )
Voer
Jerslev (nu
Dronninglund)
(Jvfr. Voer s . , Børglum h . )
Voer
Voerladegård
Rougsø
Voer (nu
Tyrsting)
Vokslev
Voldby
Hornum
Gjern
1431
1318
1776 (II) fol. 19-28
1771 fol. 58-61
1833
1829
Voldby
Voldum
Djurs N ørre
Galten
1062
1242
1762 (II) fol. 102-109
1768 (I) fol. 34-43
1824
1827
Volierelev
Volling
Bjæverskov
Hindborg
294
1354
1714 fol. 221-247
1773 (IV) fol. 27-30
1806
1830
Volsted
Volstrup
Fleskum
Børglum (nu
Dronninglund)
1447
1542
1777 (I) fol. 9-11
1780 fol. 235-257
1833
1834
Vonsild
Gislum
1274
1769 fol. 11-16
1828
Vorbasse
Slavs
801
1747 fol. 261-269
1748 fol. 31-32
(korrektur)
1819
Vorde
Vordingborg
Nørlyng
B&rse
1411
302
1774 (IV) fol. 75-82
1715 fol. 1-62
1832
1807
Vor Frue
Vor Frue
Odense
Sømme
451
86
1725 fol. 655-696
1699 fol. 76-123
1810
1796
(Roskilde Frue)
Vorgod
Bølling
870
1750 (III) fol. 3-12
1820
1199
1766 (I) fol. 35-40
1827
1294
1770 fol. 13-18
1829
1807
1834
Vorning
Vorup
Sønderlyng
Galten
Se Randers, Sankt Mortens s.
Vrads
Vrads
Vrangstrup
Tybjerg
332
1761 fol. 18-19
(mølletakst)
1718 fol. 419-434
Vrejlev
Børglum
1539
1780 fol. 163-200
-1 5 8
Sogn
H e rre d
Vrensted
Jerslev (nu
M odelbog
M atrik el
1565
1781 fol. 267-282
1834
M arkbog
Børglum)
Vridsted
Fjends
1382
1774 (II) fol. 95-99
1832
Vrigsted
B jerre
1016
1759 fol. 239-243
1823
Vroue
Vrå
Fjends
Børglum
1374
1535
1774 (II) fol. 35-38
1780 fol. 87-103
1832
1834
Vråby
Vust
Bjæverskov
V ester Han
300
1609
1714 fol. 502-521
1785 fol. 2-14
1806
1834
Væggerløse
Vær
F a lsters Nørre
Voer
602-603
1112
1737 fol. 584-677
1764 (I) fol. 67-84
1761 fol. 28 (mølletakst)
1815
1825
Værløse
Ølstykke
16
1692 (I) fol. 581-620
1793
Værslev
(nu Smørum)
A rs
193
1706 fol. 285-326
1801
Værum
Galten
1248
1768 (I) fol. 82-86
1827
Våbensted
Vålse
Musse
F a lsters Nørre
674
579
1742 fol. 79-134
1736 fol. 321-390
1817
1815
Ydby
Yding
Refs
Voer
1653
1107
1790 fol. 17-43
1764 (I) fol. 27-31
1836
1825
Æbeltoft
Mols
1083
1763 (II) fol. 8-18
1824
fol. 248 f.
og 304 ff.
1743 fol. 223-224
1818
Øde Tørslev
Ødis
se Tørslev, Ringsted herred
Gram (nu N ørre 706
Tyrstrup)
Ødsted
Ødum
Jerlev
Galten
813
1240
1749 (III) fol. 24-36
1768 (I) fol. 19-30
1819
1827
Øksendrup
Øland
Ølby
Ølgod
Gudme
Ø ster Han
Hjerm
Ø ster Horne
424
1607
903
857
1723
1784
1752
1750
1809
1834
1820
1820
Øls
Ølsemagle
Hindsted
Ramsø
1474
74
1777 (III) fol. 59-62
1697 fol. 415-446
1833
1796
Ølst
Galten
1244
1768 (I) fol. 51-61
1827
-1 5 9 -
fol. 292-323
fol. 223-235
fol. 73-76
(I) fol. 59-74
Sogn
Ølsted
H e rre d
Hatting
M arkbog
M odelbog
M atrik el
1000
1759 fol. 73-81
1823
1794
Ølsted
Kregme birk
40
1760 fol. 18 (korrektur)
1695 fol. 71-117
Ølsted
Vester Lisbjerg
990
1758 (III) fol. 34-36
1822
Ølstrup
Bølling
873
1.750 (III) fol. 59-64
1820
Ølstykke
Frederiksborg
birk
1694 fol. 655 691
Ønslev
Ørbæk
F a lsters Nørre
Vindinge
575
349
1736 fol. 81-144
1720 fol. 205-244
1815
1809
Ørding
Morsø Sønder
1669
1791 fol. 65-77
1836
Ø rre
Hammerum
884
1751 fol. 42-49
1820
Ø rridslev
Ørslev
Ørslev
Ørslev
Ørslev
Voer
B årse
Flakkebjerg
Løve
Ringsted
1117
304
180
221
130
1764
1715
1705
1708
1702
1825
1807
1800
1803
1797
Ørslev
Ø rslevkloster
Ørsted
Vends
Fjends
Båg
532
1378
515
1733 fol. 1-48
1774 (II) fol. 63-72
1731 fol. 398-438
1813
1832
1812
Ørsted
Ørsted
Ramsø
Rougsø
67
1266
1697 fol. 150-186
1768 (III) fol. 2-28
1796
1827
Ørting
Ørum
Hads
B jerre
1189
1010
1764 (VI) fol. 108-112
1759 fol. 173-177
1826
1823
1832
(I) fol. 125-136
fol. 201-259
fol. 565-626
fol. 276-321
fol. 573-611
1794
Ørum
Fjends
1379
1761 fol. 8 (mølletakst)
1774 (H) fol. 73-77
Ørum
Ørum
Galten
Hassing
1246
1641
1768 (I) fol. 70-75
1789 fol. 27-33
1827
1836
Ørum
Jerslev (nu
Dronninglund)
1561
1781 fol. 213-224
1834
Ørum
Ørum
Djurs Nørre
Sønderlyng
1053
1197
1762 (H) fol. 43-50
1766 (I) fol. 15-22
1824
1827
Øse
Øsløs
Østbirk
Skast
V ester Han
Voer
736
1614
11051106
1745 fol. 63-72
1785 fol. 93-103
1764 (I) fol. 11-26
1818
1834
1825
Ø ster Alling
Ø ster A ssels
Sønderhald
Morsø Sønder
1038
1672
1762 (I) fol. 87-90
1791 fol. 117-129
1824
1836
-1 6 0 -
Sogn
H e rre d
Øster B je rre -
Sønderlyng
M arkbog
M odelbog
M atrik el
1203
1766 (I) fol. 60-66
1827
grav
Øster Broby
Ringsted
se Bråby s.
Ø ster Brøn-
Jerslev
1550
1781 fol. 1-22
1834
derslev
Øster Bølle
(nu Børglum)
Rinds
1396
1774 (III) fol. 79-82
1832
Øster Egede
Fakse
285
1713 fol. 600-614
1806
Øster Egesborg
B årse
306
1715 fol. 331-423
1807
Øster Hasing
Ø ster Hornum
Kær
Hornum
1578
1437
1782 fol. 153-174
1776 (II) fol. 67-73
1834
1833
Ø ster Hæsinge
Østerild
Sallinge
H illerslev
394
1638
1722 fol. 531-572
1788 fol. 161-173
1809
1836
1682
780
1792 fol. 61-65
1747 fol. 101-112
1836
1819
Øster Jølby
Ø ster Nykirke
Morsø Nørre
Nørvang
1748 fol. 11-13
(korrektur)
Øster Skerninge
Ø ster Snede
Sunds
Nørvang
374
769-770
1761 fol. 11 (mølletakst)
1721 fol. 367-407
1747 fol. 9-19
1809
1819
1748 fol. 2-4 (korrektur)
Øster Starup
Øster Svenstrup
Brusk
Ø ster Han
829-830
1605
1761 fol. 9 (mølletakst)
1749 (IV)fol. 30-41
1784 fol. 195-201
1819
1834
Øster Tørslev
Øster Ulslev
Gjerlev
Musse
1229
683
1767 (I) fol. 60-74
1742 fol. 514-551
1827
1817
Øster Vandet
Ø ster Velling
H illerslev
Middelsom
1632
1366
1788 fol. 55-58
1774 (I) fol. 73-77
1836
1832
Østofte
Østrup
Fuglse
Lunde
657-658
457
1740 fol. 596-751
1726 fol. 125-156
1817
1810
Åby
Åby
Åby
Hasle
Hvetbo
Kær
978
1584
1570
1758 (II) fol. 23-26
1783 fol. 2-14
1782 fol. 2-19
1822
1834
1834
Ågeby
(nu Landet)
Fuglse (nu Lollands Sønder h . )
655
1740 fol. 533-559
1817
Ågerup
Merløse
241
1710 fol. 129-164
1805
-1 6 1 -
Modelbog
Matrikel
88
1699 fol. 151-173
1796
Vester Horne
760-761
1746 fol. 141-162
1818
Hornum
1443
1776 (II) fol. 107-111
1833
Ålborg Frue
Ålborg købstad
Kær
1582
1443
1782 fol. 247-249
1776 (III) fol. 1-4
Åle
Vrads
1299
1770 fol. 55-59
1772 fol. 10 (korrektur)
Sogn
Herred
Ågerup
Sømme
Ål
ÅlborgBudol-
Markbog
fi landsogn
1834
1833 B
= 1823
(foran)
1829
1761 fol. 20 (mølletakst)
Ålsø
Djurs Sønder
1068
1763 (I) fol. 2-15
1824
Ålum
Årby
Sønderlyng
A rs
1204
195
1766 (I) fol. 67-76
1706 fol. 385-438
1827
1801
Årestrup
Århus købstad
Hornum
Ning
1432
962
1776 (II) fol. 29-35
mgl.
1833
1822
Å rre
Skast
739
1745 fol. 93-99
1818
Å rs
Å rs
1484
1777 (IV) fol. 11-17
1833
Årslev
Årslev
Hasle
Sønderhald
979
1028
1758 (II) fol. 27
1762 (I) fol. 24-28
1822
1824
Årslev
Åsted
Åsted
Vindinge
H arre
Vennebjerg
355
1336
1517-
1720 fol. 405-429
1773 (II) fol. 27-34
1779 fol. 101-125
1809
1830
1834
Åstrup
Åstrup
(nu Horns)
F a lsters Sønder
Gørding
1518
589-590
718
1815
1818
Åstrup
Sallinge
390
1737 fol. 1-106
1744 (II) fol. 53-59
(defekt)
1722 fol. 337-410
1809
Åsum
Åsum
465
1727 fol. 119-140
1810
-1 6 2 -
V.
Alfabetisk reg ister
over
eng-, skov- og græsningstaksationer.
Anst herred
markbog nr.
850
Antvorskov amt
"
" 168
B jerre herred (Stjernholm amt)
Bjerge herred (Odense amt)
"
"
"
"
Brusk herred
"
” 837
Bølling herred
Båg herred
"
"
"
"
880
531
B årse herred
"
"
315
Djurs N ørre herred
Djurs Sønder herred
”
"
"
"
1067
1082
Dragsholm amt
"
"
216
Elbo herred
"
" 810
Fakse herred
"
"
287
F a lsters Nørre herred
"
"
588
F a lsters Sønder herred
Fanø birk
Fjends herred
"
"
"
"
"
"
610
748
1384-1385
Fleskum herred
Fram lev herred
Frederiksborg birk
"
"
”
"
"
"
1455
1172
38
F rø s og Kalvslund h erred er
Fuglse herred
"
"
"
"
705
662
Galten herred
"
"
1251
Gjern herred
"
"
1178
Gislum herred
"
"
1283
Gørding herred
"
"
720
Hads herred
"
"
1195
-1 6 5 -
1019
487 og 557
Hammer herred
markbog nr.
325
Hammerum herred
"
"
896
Hasle herred
"
"
983
Hatting herred
"
"
1003
Hellum herred
"
"
1467
Hids herred
"
"
1292
Hindborg herred
Hindsholm birk
"
"
" 1357
" 437
Hindsted herred
"
" 1482
Hind herred
"
"
917
Hjelmslev herred
Hjerm herred
"
"
"
"
1138
906 A.
Holbo herred
"
"
62
Holmans herred
"
"
824
Hornum herred
Houlbjerg herred
"
"
"
"
1444
1265
Hvetbo herred
"
" 1593
Jerlev herred
Jerslev herred
"
"
" 816
" 1558 og 1569
Kalundborg amt
"
"
203
Kregme birk
Kær herred
"
"
"
"
43
1583
Københavns og Hørsholm am ter
"
"
22
Langeland
"
"
564 og 573
Lollands Nørre herred
Lollands Sønder herred
Lunde herred
Lysgård herred
Læsø
Løve herred
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
642
626
557
1314
1618
228
Malt herred
M erløse herred
”
"
" 730
" 254
Middelsom herred
"
" 1370
166-
Mols herred
markbog nr.
Musse herred
"
Møns amt
"
"
343
Nim herred
Ning herred
"
”
"
"
1024
974
Nørhald herred
Nørlyng herred
"
"
"
"
1215
1414
Nørre Horne herred
Nørvang herred
"
"
"
"
869
785
Odense herred
Onsild herred
"
"
"
"
453
1223
Ramsø herred
Rinds herred
"
"
” 75
" 1402
Ringsted amt
Rougsø herred
"
"
" 137
” 1271
Rye birk
Rødding herred
"
"
"
"
Sabro herred
Skast herred
Skam herred
”
”
"
” 1160
" 748
" 557
Skanderborg birk
Skodborg herred
"
"
"
"
1147
961
Skovby herred
Slavs herred
Slet herred
Sorø birk
"
"
"
"
"
"
”
"
505
802
1427
150
Stevns herred
Støvring herred
Sønderhald herred
Sønderlyng herred
"
"
"
"
"
"
"
"
278 a
1237
1047
1206
Tuse herred
Tybjerg herred
"
"
"
"
265
334
-1 6 7 -
"
1092
687
1151
1349
markbog nr.
Tyrsting herred
1132
Ulfborg herred
"
tt
928
Vends herred
ff
"
557
V ester Horne herred
V ester Lisbjerg herred
ff
ft
"
"
763
991
Voer herred
"
ft
1122
Vrads herred
"
"
1301
Ø ster Han herred
"
"
1608
Ø ster Horne herred
Ø ster Lisbjerg h erred
"
tt
ft
"
858
1103
Århus købstad
"
"
983
Å rs herred
tt
"
1494
-168-
T ilfø je ls e r
I F re d e rik 3.s m a trik e l
1794.
Frederiksborg amt
A nm .: Xeroxkopi af eksem plar af m atriklen
i Landsarkivet for Sjælland. Ufuldstændig,
men med nyt reg iste r. Dat. 16/2 1664.
1812 B. Assens amt
A nm .: Xeroxkopi af eksem plar af m atriklen
i Landsarkivet for Fyn. Supplerer nr. 1812 A ,
idet nogle sider m angler i dette bind. Dat.
1/5 1665.
-1 6 9 -
1 bd.
1 bd.
DIS-Danmark