PLANSILO - RC Beton

Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · StorNr. 7101-2011
strøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring ·
Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms Forsikring · Storstrøms
Forsikringsbetingelser
Indboforsikring
Indholdsfortegnelse
Afsnit 1:
FÆLLES BESTEMMELSER
10.00 Hvilke personer dækker forsikringen
11.00 Hvor dækker forsikringen
12.00 Forsikringspræmiens opkrævning og
betaling
13.00 Regulering af præmie, summer og
selvrisiko
14.00 Forsikringens varighed og opsigelse
15.00 Flytning og risikoændringer
16.00 Anmeldelse af skade
17.00 Forsikring i andet selskab
18.00 Krigs-, jordskælvs- og atomskader
19.00 Klagemuligheder, love og vedtægter
Afsnit 2:
INDBOFORSIKRING
20.00 Hvilke genstande er dækket
21.00 Hvilke skader og genstande er dækket
22.00 Redningsudgifter m.m.
23.00 Hvorledes beregnes erstatningen
24.00 Forsikringssum – underforsikring
25.00Dokumentation
Afsnit 3:
DÆKNING UNDER REJSER
30.00
31.00
Afsnit 4:
ANSVARSFORSIKRINGEN
40.00 Hvornår er man ansvarlig
41.00Forsikringssummen
42.00 Hvilket ansvar er dækket
43.00 Særlige regler
Afsnit 5:
RETSHJÆLPSFORSIKRING
50.00
51.00
Afsnit 6:
PSYKOLOGISK KRISEHJÆLP
60.00
Hvilke skader og genstande er dækket
Hvorledes beregnes erstatningen
Almen vejledning
Forsikringssummer og selvrisiko
Hvad dækker forsikringen
TILLÆGSDÆKNINGER:
Gælder kun hvis det fremgår af policen, at disse risici er
medforsikret.
Afsnit 7:
GLAS- OG KUMMEFORSIKRING
70.00 Hvad dækker forsikringen
71.00 Hvilke skader dækker forsikringen
Afsnit 8:
CYKELDÆKNING
80.00 Forsikringen omfatter
81.00 Hvilke skader er omfattet
82.00 Erstatningsopgørelse og selvrisiko
Afsnit 9:
PLUDSELIG SKADE
90.00
91.00
92.00 93.00
94.00
Afsnit 10:
FUNKTIONSFEJL
100.00
101.00
102.00
103.00
104.00
Afsnit 11:
GOLFDÆKNING
110.00
111.00
112.00
113.00
114.00
Afsnit 12:
AFBESTILLINGSFORSIKRING
130.00 Hvad dækker forsikringen
131.00 Hvad dækker forsikringen ikke
132.00 Hvilke udgifter er dækket
133.00 Forhold i skadestilfælde
Afsnit 13:
ID-SIKRING
130.00 Hvad er ID-misbrug.
130.10 Hvad omfatter forsikringen.
130.20 Hvad omfatter forsikringen ikke.
130.30 Hvornår gælder forsikringen.
130.40 Hvad skal der gøres ved mistanke om
ID-misbrug.
Hvor dækker forsikringen
Forsikringen omfatter
Forsikringen dækker
Forsikringen dækker ikke
Erstatningsopgørelse og selvrisiko
Hvilke genstande er dækket
Hvilke genstande er ikke dækket
Forsikringen dækker
Forsikringen dækker ikke
Erstatningsopgørelse og selvrisiko
Hvor dækker forsikringen
Hvilke genstande er omfattet
Hvilke skader er dækket
Hvilke skader er ikke dækket
Erstatningsopgørelse og selvrisiko
Afsnit 1: Fællesbestemmelser
10.00 HVILKE PERSONER DÆKKER FORSIKRINGEN?
10.10 Forsikringstageren og dennes husstand
Til husstanden regnes de familiemedlemmer, herunder
plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt per­so­­
ner der under ægteskabslignende forhold lever sam­men
med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende
børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er til­
meldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adres­se.
Forsikringen dækker ikke logerende.
strøms Forsikring berettiget til at opkræve et gebyr, som
dækker de omkostninger der er forbundet med dette.
12.30 Hvis præmien ikke betales til tiden, sender selskabet
en påmindelse om den manglende præmiebetaling og
oplyser samtidig om konsekvenserne ved fortsat
manglende betaling. Samtidig opkræver selskabet et
ekspeditionsgebyr.
13.00 REGULERING AF PRÆMIE, SUMMER OG SELVRISIKO
13.10 Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif.
10.11 De forsikredes ugifte børn under 21 år, under uddannelse dog 26 år, med bopæl uden for hjemmet. Det er
dog en betingelse, at de bor alene og ikke har børn.
Præmie, selvrisiko og den i policen anførte forsikringssum for indbo reguleres i overensstemmelse med lønog prisudviklingen.
10.12 Fastboende medhjælp i husholdningen.
Den til enhver tid gældende præmie og forsikringssum
for indbo fremgår af det girokort, ved hvilket præmien
opkræves.
10.13 Ophører dækningen af en forsikret på grund af ændring
i ovennævnte forhold, er den pågældende dog dækket,
indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder.
10.14 Anden medhjælp i husholdningen, men kun under ansvarsforsikringen og kun for handlinger, der er foretaget
som et led i forsikringstagerens husførelse.
11.00 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?
11.10 Indboforsikringen dækker på det i policen anførte forsikringssted, og når de forsikrede genstande midlertidigt
befinder sig uden for forsikringsstedet eller i kundeboks
i et pengeinstitut.
I fritidshus, autocamper, campingvogn, lystfartøj eller
telt er erstatningspligten betinget af, at disse er beboet,
dvs. når overnatning finder sted.
Weekend-ophold alene bevirker ikke, at stedet kan betegnes som beboet i den mellemliggende periode.
I perioden 1. juni til 31. august dækker indboforsikringen (efter samme regler som på helårsboligen) dog
indbogenstande , der er medbragt fra helårsboligen til
fritidshuset, selv om dette ikke er beboet.
11.20 Dækning under rejser i indtil 3 måneder til udlandet,
herunder Færøerne og Grønland.
13.20 Storstrøms Forsikring G/S kan udover den årlige indeksregulering foretage ekstraordinære præmie eller
beting­elsesændringer med virkning fra enhver forfaldsdag. Ekstraordinære ændringer kræver mindst 1 måneds varsel, og forsikringstageren har ikke pligt til at
acceptere men kan vælge at lade forsikringen udgå på
forfaldsdagen.
Storstrøms Forsikring G/S skal have skriftlig besked
forinden.
14.00 FORSIKRINGENS VARIGHED OG OPSIGELSE
14.10 Forsikringen er tegnet for et-årige perioder og er fortløbende, indtil den af en af parterne skriftligt opsiges med
mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb.
Mod et gebyr på kr. 50 (2007 indeks) kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages
varsel til udløbet af en kalendermåned.
Opsiges forsikringen inden for det første forsikringsår,
opkræves et supplerende gebyr på kr. 500 (2007 indeks).
14.20 Efter enhver anmeldt skade er såvel forsikringstageren
som Storstrøms Forsikring G/S indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller efter afvisning af skaden berettiget til at ophæve forsikringen med 14 dages varsel.
11.30 Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i
Danmark og under rejser i indtil 3 måneder til udlandet,
herunder Færøerne og Grønland.
15.00 FLYTNING OG RISIKOÆNDRINGER
11.40 Glas- og kummeforsikringen dækker i forsikringens helårsbolig hvis det fremgår af policen, at denne risiko er
medforsikret.
12.00 FORSIKRINGSPRÆMIENS OPKRÆVNING OG
BETALING
12.10 Første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden.
Senere præmier på de anførte forfaldsdage.
12.20 Sammen med præmien opkræves tillige stempelafgift
til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter. I forbin
delse med præmiens opkrævning og betaling er Stor-
15.10 Selskabet skal underrettes:
1. Hvis forsikringstageren flytter til anden helårsbolig.
2. Hvis helårsboligens tag ændres til stråtag eller fra
stråtag til anden tagbelægning.
3. Hvis indboet - bortset fra beklædningsgenstande opmagasineres.
4. Undladelse af at give ovennævnte meddelelse kan med føre, at retten til erstatning bortfalder helt eller delvis.
Disse forhold kan endvidere få betydning for en ændring
af præmien i op- eller nedadgående retning.
16.00 ANMELDELSE AF SKADE
16.10 Enhver skade skal straks anmeldes til selskabet.
16.20 Tyveri, ran, røveri, overfald og hærværk skal desuden
straks anmeldes til politiet. Kvittering herfor skal indsendes sammen med anmeldelsen.
Ved tyveriskade i udlandet skal skriftlig bekræftelse fra
det stedlige politi vedlægges anmeldelsen.
16.30 Undladelse af at efterkomme ovennævnte forskrifter kan
få betydning for opklaringen og erstatningen.
16.40 Ved anmeldelse af tyveriskade må forsikrede sandsynliggøre, at tyveri foreligger, idet glemte, tabte eller forlagte genstande ikke erstattes.
Klager til ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr.
Klageskema og girokort til brug for gebyrindbetalingen
kan rekvireres hos:
• Storstrøms Forsikring G/S
• Ankenævnet for Forsikring
• Forsikring & Pension
Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup
Telefon 41 91 91 91
19.20 LOVE OG VEDTÆGTER
17.00 FORSIKRING I ANDET SELSKAB
17.10 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold
nærværende forsikring, således at erstatningen betales
forholdsmæssigt af selskaberne.
For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om
forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed, samt Storstrøms Forsikrings til enhver tid gældende vedtægter.
Afsnit 2: Indboforsikring
20.00 HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET?
20.10 Indbo og andre private ejendele, som er nævnt i dæk­
ningsskemaet, som
18.00 KRIGS-, JORDSKÆLVS- OG ATOMSKADER
18.10 Forsikringen dækker ikke skader som følge af:
20.20 Forsikringen dækker ikke:
18.20 Krig, krigslignende forhold, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder.
1. Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer herunder windsurfere - samt dele og tilbehør hertil,
med mindre de er særligt nævnt i dækningsskemaet.
Forsikringen dækker dog, hvis sådanne forhold indtræffer i det land, hvori de sikrede opholder sig på rejse uden
for Danmark i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud.
Det forudsættes, at der ikke foretages rejse til et land,
der befinder sig i en af de nævnte situationer.
1. forsikrede ejer.
2. forsikrede iøvrigt bærer risikoen for.
2. Under opmagasinering - bortset fra opmagasinering
af beklædningsgenstande.
21.00 HVILKE SKADER OG GENSTANDE ER DÆKKET?
18.30 Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark.
18.40 Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter.
22.00 REDNINGSUDGIFTER, FLYTTEOMKOSTNINGER OG
MERUDGIFTER VED FRAFLYTNING
19.00 KLAGEMULIGHEDER, LOVE OG VEDTÆGTER
22.10 Forsikringen dækker:
Tab eller beskadigelse af de forsikrede genstande i
forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til
afværgelse af truende skade på personer eller ting, der
tilhører andre.
19.10Klagemuligheder:
Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede
og Storstrøms Forsikring G/S om forsikringen, og fører
en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat og ønsker forsikrede at klage, skal det
foregå på følgende måde:
Klagen indsendes til selskabets klageansvarlige. Det
fremgår af selskabets hjemmeside, hvem der er den
klageansvarlige. Klagen skal indsendes på et særligt
klageskema, som rekvireres hos selskabet.
Hvis resultatet af denne klage stadig ikke er tilfredstillende kan forsikrede klage til:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V
Telefon 33158900 (mellem kl. 10.00 - 13.00)
- se dækningsskemaet
22.20 I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere:
1.
2.
3.
Rimelige udgifter til redning, bevaring og oprydning.
Rimelige udgifter til ud- og indflytning samt til opmagasinering som følge af, at helårsboligen må fraflyttes, i indtil 1 år.
Andre rimelige merudgifter i anledning af helårsboligens fraflytning i indtil 1 år.
23.00 HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN?
23.10 For genstande, der er indkøbt som nye og er mindre end
2 år gamle, og iøvrigt er ubeskadigede, erstattes med
genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande.
23.20 For genstande der er mere end 2 år gamle, købt som
brugte eller i forvejen er beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye
genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som
følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre
omstændigheder.
25.00 DOKUMENTATION
For at få erstatning må man kunne dokumentere eller
sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller
stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadeanmeldelsen.
23.30 For kortslutningsskader, skader på køle- og fryseanlæg,
cykler, film o.l. gælder følgende særlige regler:
Dette kan gøres ved, at man sammen med anmeldelsen
– i det omfang, man er i besiddelse heraf – indsender
originale kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt
eller certifikater.
23.31KORTSLUTNING
Skade som følge af kortslutning erstattes med følgende
procenter af nyværdien/genanskaffelsesprisen:
Genstandens alder:
Procent:
indtil 2 år: indtil 3 - : indtil 4 - : indtil 5 - : indtil 6 - : indtil 7 - :
indtil 8 - :
indtil 9 - :
Derudover :
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
0
Udgifter til reparation erstattes efter samme regler.
23.32 KØLE- OG FRYSEANLÆG
Skade på køle- og fryseanlæg som følge af, at indholdet
er blevet ødelagt på grund af en tilfældig strømafbrydelse til anlægget, erstattes efter samme regler som
kortslutningsskade.
23.33 FILM OG LIGNENDE
Skade på private optagelser på film, bånd, manuskripter
og lignende ansættes alene til udgiften til genanskaffelse af anvendt råmateriale.
- sætte beskadigede genstande i væsentlig samme
stand som før skaden
- godtgøre værdiforringelsen
- overtage genstandene mod at levere genstande
svarende til de skaderamte (ved nyværdi tilsvarende
nye genstande)
- overtage genstandene mod at betale kontant erstatning
24.00 FORSIKRINGSSUM - UNDERFORSIKRING
24.10 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring.
24.20 Viser det sig i skadetilfælde at der er tale om underforsikring, erstattes tabet kun forholdsmæssigt.
Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit
krav, specielt for længerevarende forbrugsgoder, har
selskabet ret til at afvise kravet helt eller fastsætte erstatningen efter er skøn.
Afsnit 3: Dækning under rejser
30.00 FORSIKRINGEN DÆKKER
Under rejser til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland
i indtil 3 måneder fra afrejsedatoen.
Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen - når genstandene medbringes eller sendes
som rejsegods.
Indskrevet rejsegods, der sendes med fly, bane eller
fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet.
Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske
tegninger.
23.40 Storstrøms Forsikring G/S kan erstatte en skade ved at
I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme
købsnotaer for alle nyere ting og i særdeleshed i mindst 5
år for mere langvarige forbrugsgoder som f.eks. fjernsyn,
stereoanlæg m.v.. Købes tingene privat, bør man sikre
sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse
af, hvad der købes, og hvad prisen er. Det hele kan
suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med
hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne
kan man som regel få de handlende til at udstede en
erklæring.
30.10 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af
medbragte væsker.
Skader, som består i almindelig ramponering af kufferterne og tasker.
Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods.
Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods.
31.00 HVORLEDES BEREGNES ERSTATNINGEN?
Skader opgøres efter samme regler, som er gældende
for indboforsikringen. Den samlede erstatning kan dog
ikke overstige 10% af policens forsikringssum og en
enkelt genstand kan højst erstattes med 5% af indboforsikrinssummen.
Afsnit 4: Ansvarsforsikring
43.11ANTENNER
40.00 HVORNÅR ER MAN ANSVARLIG?
Efter dansk ret er man juridisk ansvarlig, når man ved
fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne
hovedregel skyldreglen - står ikke skrevet i nogen lov,
men er opstået gennem århundreders retspraksis. Er
skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke ansvarlig. Derfor
må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet.
Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret,
hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar, og at
bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende.
Storstrøms Forsikring G/S træffer iøvrigt bestemmelse
om sagens behandling over for skadelidte. Sikredes
anerkendelse af erstatningsansvar forpligter kun sikrede selv - ikke Storstrøms Forsikring G/S. Sikrede kan
derfor - ved at anerkende et erstatningsansvar - risikere
selv at måtte betale erstatning, som ikke dækkes af
forsikringen.
Forsikringen dækker ansvar for antenner, tekniske installationer o.lign., herunder ansvar over for husejeren.
43.12BÅDE
Ansvar for både er kun dækket for:
1.
personskade forvoldt ved sejlads med både uden
motor, eller med både hvis motorkraft ikke er over
25 hk, samt personskade forvoldt med disse både
på land.
2.
tingskade forvoldt ved sejlads med robåde, kanoer,
kajakker samt andre både, under 5½ m længde, når
eventuel motorkraft ikke overstiger 5 hk, samt tingskade forvoldt med disse både på land.
43.13 BERUSELSE - NARKOTIKA
Undtaget er ansvar for skade der uanset skadevolderens sindstilstand er forvoldt under selvforskyldt beruselse eller påvirkning af narkotika.
43.14FORSÆT
41.00FORSIKRINGSSUM
41.10Forsikringen dækker for hver forsikringsbegivenhed
med indtil
10 millioner for personskade
2 millioner for skade på ting og dyr.
Ansvar for forsætlig skade er kun dækket, hvis skadevolder er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand
har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt.
43.15 FORURENING - OLIE M.V.
41.20 Udover erstatningen til den skadelidte dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen samt even­
tuelle renter af erstatningsbeløbet, selv om forsikringssummen derved overskrides.
Forsikringen dækker ikke ansvaret for forurening af luft,
jordbund eller vand samt dermed forvoldt skade på dyr
og ting.
Dog dækkes sådant ansvar hvis skaden:
42.00 HVILKET ANSVAR ER DÆKKET?
1. er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld, og
Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en af de
sikrede pådrager sig et juridisk erstatningsansvar som
privatperson, for skader på personer eller ting forvoldt i
forsikringstiden.
2. ikke er en følge af, at forsikrede har tilsidesat de til
enhver tid gældende forskrifter.
Derudover - d.v.s. uanset, at der ikke måtte være et
juridisk erstatningsansvar - yder forsikringen dækning
ved gæstebudsskader, jvf. punkt 42.10.
42.10GÆSTEBUDSSKADER
43.16FLYVNING
43.17FRITIDSHUS
Ansvar som ejer eller bruger af fritidshus og -grund er
dækket.
Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse
typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi
det er foregået under dette samvær.
43.18HESTE
Erstatningen begrænses til kr. 10.000,- pr. skade.
43.19HUNDE
43.00 SÆRLIGE REGLER
43.10AFTALER
Undtaget er ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af
registreringspligtige luftfartøjer.
Undtaget er ansvar, der udelukkende støttes på aftaler.
Ansvar for heste til privat brug er dækket.
Undtaget er ansvar for skade forvoldt af hunde.
43.20 HUS OG GRUND
Ansvar for skade forvoldt som ejer eller bruger af privat
grund samt af en- og to-familiehus er dækket, hvis huset
i overvejende grad anvendes til beboelse, og forsikrede
bor i huset.
43.21JAGT
50.04 OMRÅDER DER IKKE ER OMFATTET
Ansvar for skade forvoldt under jagt dækkes kun, hvis
ansvaret ikke er eller ikke ville være dækket under jagt
forsikringen.
43.22 LÅN, LEJE M.V.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
1. som ejes af de forsikrede
2. som forsikrede har til brug, lån, leje eller opbevaring
(ansvar for skade på indbo som forsikrede har til lån
eller leje er dog dækket i indtil en måned fra overtagelsesdagen.
Erstatningen begrænses til kr. 10.000,- pr. skade.
3. som forsikrede har til befordring, bearbejdelse, be handling eller har sat sig i besiddelse af.
43.23 MOTORDREVNE HAVEREDSKABER
Ansvar for motordrevne haveredskaber under 20 hk
er dækket, når lovpligtig ansvarsforsikring ikke er eller skul­le være tegnet. Ansvar efter færdselsloven ved
brug af disse motordrevne haveredskaber dækkes med
færdselslovens summer.
• Arbejds- eller lønspørgsmål
• Skatte- og afgiftssager
• De fleste familieretlige spørgsmål
• Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber
• Skiftesager
• Straffesager
• Inkassosager mod den sikrede
• Fast ejendom
• Motorkøretøjer
• Lystbåde
50.05 FORSIKRINGEN DÆKKER
Med indtil kr. 175.000. Selvrisiko udgør 10% dog mindst
kr. 2.500 pr. instans. De anførte beløb indeksreguleres
ikke.
50.06 Hvis sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko.
Afsnit 6: Psykologisk Krisehjælp
60.00 Hvad dækker forsikringen
Forsikringen dækker psykologisk bistand ved hændelser
opstået i forsikringstiden såfremt den forsikrede eller en
i dennes husstand bliver involveret i en pludselig, akut
opstået, traumatisk hændelse som følge af:
1.Dødsfald eller opstået livstruende sygdom eller
dødsfald hos sikrede eller dennes nærmeste Familie.
Ved nærmeste familie forstås sikredes ægtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søskende, svigerinder eller
svogre.
50.00RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN
2. Indbrud, brand, eksplosion i sikredes eget hjem
50.01Forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikringen er
ens i alle selskaber, og det er de enhver tid gældende
forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig
beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning
rekvireres hos Storstrøms Forsikring eller Forsikringsoplysningen.
3. Overfald, røveri, voldtægt
4. Part i et trafikuheld
5.Skilsmisse
6.Abort
43.24 MOTORDREVET LEGETØJ
Ansvar for motordrevet legetøj under 1 hk er dækket.
43.25MOTORKØRETØJ
Ansvar for benyttelse af motordrevne køretøjer dækkes
ikke.
Afsnit 5: Retshjælpsforsikring
50.02 Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en
betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen.
50.03 RETSHJÆLPSFORSIKRINGEN DÆKKER
Omkostninger i forbindelse med visse private retstvister.
Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed
af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket,
kan nævnes tvister vedrørende
• Mindre private lejemål
• Erstatning (ikke erhverv)
• Køb og salg af indbogenstande
• Familie- eller andre private forsikringers dækningsområde
60.10Dækningsomfang
Forsikringen dækker max. 10 timers psykologbehandlinger i Danmark pr. sikrede pr. hændelse.
Anmeldelsen skal ske til SOS inden 6 måneder fra
hændelsens opståen.
Krisepsykologisk bistand ydes alene i relation til de
i betingelserne omfattende skadesituationer og når
hændelsen sker i fritids/privatlivet. Arbejdsrelaterede
hændelser er derfor ikke omfattet af forsikringen.
60.20 Anden forsikring eller dækning
Forsikringen dækker de faktiske udgifter efter fradrag
af tilskud fra det offentlige og/eller tilskud fra Sygeforsikringen Danmark.
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet
selskab, og dette selskab har taget forbehold om, at
dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring
tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold
nærværende forsikring, således at erstatningen betales
forholdsmæssigt af selskaberne.
Tillægsdækninger
Gælder kun, hvis det fremgår af policen, at denne risiko er
medforsikret.
Afsnit 7: Glas- og kummeforsikring
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
70.00 FORSIKREDE GENSTANDE
70.01 Glas, der er bygningsbestanddele.
70.02 WC-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar.
Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden
måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som
bygningsbestanddele.
71.00 DÆKKEDE SKADER
71.10 Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge
heraf er blevet ubrugelige.
71.20 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
71.21 Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse.
71.22 Skader på genstande i erhvervslokaler samt drivhuse.
71.23 Skader sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres
rammer, indfatning eller lignende.
71.24 Skader, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring.
Afsnit 8: Cykeldækning
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
80.00 FORSIKRINGEN OMFATTER
Dækningen omfatter cykler med max. kr. 11.000 pr. cykel pr. skadebegivenhed.
Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses
ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat
indbo.
Ovennævnte max. sum kan forhøjes. Forsikringssummen fremgår af policen.
81.00 FORSIKRINGEN DÆKKER
Cykeldækningen omfatter følgende skader, som er anført i betingelserne:
• Brand, lynnedslag og eksplosion m.v.
• Udstrømning af væsker (Typisk vandskade)
• Storm og visse nedbørsskader
• Tyveri, der er dog kun dækning hvis cyklens stelnum-
mer kan oplyses. Cyklen var låst med en lås, der er
godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller selskabet.
Låsebevis med oplysning om låsens fabrikat og købs dato medsendes skadesanmeldelsen.
• Røveri og overfald m.v.
• Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg
uanset stedet. Dækningen omfatter dog ikke hærværk
begået af en sikret, medhjælp eller logerende, eller
andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt
lovligt befinder sig i sikredes helårshus eller fritidshus
82.00ERSTATNINGSOPGØRELSE
Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte
tabet, som nævnte i betingelserne;
• Sætte genstanden i væsentligt samme stand som før
skaden
• Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstand
• Fremskaffe eller levere nye genstande
• I øvrigt udligne det lidte tab kontant
Hvis selskabet ikke fremskaffer eller leverer nye genstande, kan sikrede forlange kontanterstatning.
Kontanterstatning sker efter følgende procent af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny cykel på skadetidspunktet, hvis cyklen i øvrigt var ubeskadiget;
83.00CYKLER
Cykler erstattes efter nedenstående tabel med en procentsats af genanskaffelsesprisen for en tilsvarende ny
cykel:
Cyklens alder:
Procent Cyklens alder:
indtil 1 år
100% indtil 10 år
-
2 - 90% -
11 - -
3 -
81% -
12 -
-
4 -
73% -
13 - -
5 - 66% -
14 -
- 6 - 59% -
15 -
-
7 - 53% -
16 -
- 8 - 48% -
17 -
- 9 - 43% -
18 - over18 -
Procent
39%
35%
31%
28%
25%
22%
19%
16%
13%
10%
Dokumenteres cyklen købt som brugt og fuldstændig
istandgjort anvendes priserne for en tilsvarende brugt cykel.
Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende:
• at cyklens stelnummer kan oplyses
• at cyklen er aflåst med en fastmonteret lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet
• at låsebeviset medsendes skadeanmeldelsen.
84.00 Udvidet cykeldækning:
(Gælder kun hvis det fremgår af policen, at denne
risiko er medforsikret)
85.00 Hvilke genstande er dækket:
89.10 Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede cykel repareret. Kan cyklen ikke repareres, tages
udgangspunkt i prisen for en identisk eller nærmest
identisk cykel. Erstatningen reguleres herefter med de
procenter der er anført i tabellen under totalskade.
85.10 Forsikringen dækker cykler, som er nævnt i policen og
som tilhører sikrede og som udelukkende bruges til privat brug.
89.20 Totalskade herunder tyveri dækkes med et beløb svarende til følgende procenter af nyværdien for en identisk
eller nærmest identisk ny cykel.
86.00 Hvilke skader dækker forsikringen:
86.20 Forsikringen dækker med indtil kr. 50.000 pr. cykel, dog
maksimalt kr. 100.000 pr. forsikringsår.
AlderErstatning
0- 1 år 100%
1- 2 år 90%
2- 3 år 80%
3- 4 år 70%
4- 5 år 60%
5- 6 år 50%
6- 7 år 40%
7- 8 år 30%
8-10 år 20%
10-15 år 15%
87.00 Forsikringen dækker ikke:
Er cyklen ældre end 15 år erstattes med 10%.
87.10 Skader som følge af træthedsbrud og rustangreb i rammer og konstruktion.
For cykler, der er under 1 år gamle og ikke beskadiget i
forvejen, kan selskabet i stedet for at udbetale kontanterstatning jf. alderstabellen vælge at levere en ny cykel,
der identisk eller nærmest identisk med beskadigede
eller stjålne cykel.
Eftermonteret udstyr erstattes jf. ovennævnte alderstabel, såfremt alder på udstyret kan dokumenteres, eller
ydes erstatning efter cyklens alder.
86.10 Forsikringen dækker skader på cykler som nævnt under
indboforsikringens afsnit 80.00 – 83.00 samt pludselige
skader. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både
skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og
uventet. Årsag og virkning skal således ske samtidig og
ikke over et tidsrum.
87.20 Kørselsskader af enhver art på eger, dæk og fælge.
87.30 Påregnelige kosmetiske skader i form af skrammer, ridser og afskalninger, der ikke indebærer nedsat funktion.
Farve- og mønsterforskelle efter reparation.
87.40 Merudgifter som følge af opgradering til nyere eller større komponentgrupper.
87.50 Skader, der er dækket af garanti- eller serviceordninger.
87.60 Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse,
fejlmontering eller skade sket under reparation.
87.70 Skade, der alene opstår i og er begrænset til cyklens
mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx elmotor)
samt funktionsfejl, hvor der i øvrigt ikke er sket skade på
cyklen.
87.80 Skader på cyklen i forbindelse med udlån eller udlejning
til personer, der ikke er omfattet af gruppen af sikrede,
jf. forsikringsbetingelserne for famlie/indboforsikringen.
87.90 Skade på cyklen under deltagelse i cykelløb, som kræver licens.
87.91 Ved tyveri fra loft/kælderrum, skure, udhuse, carporte og
garager, medmindre der foreligger indbrud i forsvarligt
aflukket og aflåst bygning eller lokale, der en del af en
bygning, og der kan konstateres voldeligt opbrud.
87.92 Skade, der skyldes, at sikrede har udvist grov uagtsomhed, har handlet forsætligt eller ved kørsel i spiritus-,
medicin- eller narkotikapåvirket tilstand.
88.00 Selvrisiko:
88.10 Af enhver skade under denne dækning fratrækkes en
selvrisiko på 10%, dog minimum kr. 1.000 og maksimum
kr. 3.000.
89.00 Erstatningsopgørelse:
89.30 Retten til dækning af cykeltyverier er betinget af følgende:
• at cyklens stelnummer kan oplyses. Ved håndbyggede
cykler uden stelnummer kan fotodokumentation anvendes efter aftale med selskabet.
• at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af
Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt
at det originale låsebevis medsendes skadesanmeldelsen.
• at cyklen på anden måde opbevares forsvarligt, idet
det bemærkes at tyveri kun dækkes såfremt der foreligger indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale der
er del af en bygning, og at der kan konstateres voldeligt
opbrud
• at cyklen under transport er forsvarligt fastgjort og låst
til transportmidlet i form af minimum 8 mm wirelås eller
kæde gennem stellet.
Afsnit 9: Pludselig skade
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
90.00 HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker i Danmark
91.00 FORSIKRINGEN OMFATTER
• Almindeligt privat indbo
• Særligt privat indbo
Genstandene er højst dækket med 10% af indboforsikringens forsikringssum, dog maksimalt med kr. 50.000
pr. forsikringsbegivenhed.
92.00 FORSIKRINGEN DÆKKER
Anden pludselig skade, der ikke er nævnt eller undtaget
i de dækninger, som andet sted er omfattet af forsikringsbetingelserne for indbo.
Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens
årsag og virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal altså ske samtidig og ikke over et tidsrum, som
f.eks. vandskade forårsaget af dryp eller udsivning.
93.00 FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
• Skade, der er fremkommet ved almindeligt brug, f.eks.
ridser, skrammer, tilsmudsning samt spild af fødevarer
og væsker.
• Skade, der er forvoldt af dyr.
• Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse
eller fejlbetjening.
• Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller
anden fejl ved fremstilling eller udførelsen.
• Skade, der er dækket af garanti- eller serviceordning.
• Glemte, bortkomne elle forlagte ting.
• Skade, hvis sikrede har udvist grov uagtsomhed
• Skade forvoldt med fortsæt.
94.00ERSTATNINGSOPGØRELSE
Erstatningen opgøres efter reglerne i Indboforsikring afsnit 23.00 – 25.00.
For pludselig skadedækning gælder en selvrisiko på kr.
1.800 (2011) af enhver skade. I det omfang Indboforsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det
denne generelle selvrisiko, der gælder.
Afsnit 10: Funktionsfejl
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
• Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet
• Apparater der er lånt er lejet
• Apparater til erhvervsmæssig brug
• Bortkomne, glemte eller forlagte genstand
102.00FORSIKRINGEN DÆKKER
Forsikringen dækker alle indefra kommende skader på
elektriske apparater, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark.
Skaden skal være konstateret og anmeldt inden for
denne 4 års periode.
103.00FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
• Genstande der er 4 år eller ældre
• Skade på motoriserede haveredskaber, el-scootere
eller elektriske apparater, der kun er til udendørs brug.
• Skade der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation
eller skader, der sker under reparation.
• Fejl i og tab af software, data m.v. samt pixelfejl
• Skade, der er dækket af garanti, serviceordning eller
sælgers ansvar i henhold til de køberetslige regler.
• Skade, der skyldes fortsæt eller, at sikrede har udvist
grov uagtsomhed.
• Skade forvoldt af dyr
• Sodskade, fra ikke forskriftmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder o.l.
104.00ERSTATNINGSOPGØRELSE
Erstatningen opgøres efter reglerne i forsikringsbetingelserne punkt 23.00 – 24.00.
Der foretages dog ingen afskrivning på grund af alder
Ved enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 1.264 (2011).
100.00HVILKE GENSTANDE ER DÆKKET?
Dækningen omfatter nedennævnte genstande:
Afsnit 11: Golfdækning
• Almindeligt privat indbo
• Særligt privat indbo
110.00HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN?
De forsikrede genstande skal tilhøre sikrede og udelukkende være til privat brug.
Genstanden må ikke være 4 år eller ældre, fra første
købsdato, på skadestidspunktet.
Genstande der er købt brugt er omfattet indtil 4 år fra
den oprindelige første købsdato.
Genstandene er højst dækket med 10% af forsikringssummen for indbodækningen dog maksimalt kr. 50.000
pr. forsikringsbegivenhed.
112.00HVILKE SKADER ER DÆKKET?
101.00FØLGENDE GENSTANDE ER IKKE DÆKKET
• Genstande der er 4 år eller ældre
• Motoriserede haveredskaber, el-scootere eller elektriske apparater, der kun er til udendørs brug.
• Løse dele til apparaterne, som ikke er en fast del af
apparatet, f.eks. kabler, tasker, batterier, pærer,
hukommelseskort, blækpatroner m.m.
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
De forsikrede genstande er dækket i Danmark
og under rejser og ophold i op til 3 måneder i udlandet.
111.00 FORSIKRINGEN OMFATTER
Dækningen omfatter golfudstyr (bags, bolde,
køller og vogne uden motor) samt rede penge.
Indboforsikringens dækning for golfudstyr er udvidet til at dække:
• Dækning af golfudstyr ved brand-, tyveri- og vandskade, når dette befinder sig i aflåst skab i hjemklubben.
• Pludseligt opståede skader på egne golfkøller, bags
og vogne uden motor.
• Tyveri af rede penge fra aflåst skab i en registreret
golfklub.
• ”Hole in one” i match over mindst 18 huller, når dette
er bevidnet af en medspiller eller en fra klubbens
bestyrelse.
113.00FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
• Golfudstyr samt rede penge erstattes ikke, hvis dette
er glemt, tabt eller forlagt.
• Skader opstået som følge af slidtage eller fejl i de
beskadigede genstand
• Pludselig opståede skader, der alene er kosmetiske
og ikke forringer genstandens brugsværdi.
114.00ERSTATNINGSOPGØRELSE
At der indtræffer dødsfald i den sikredes familie.
At sikrede af medicinske årsager ikke kan modtage en
krævet vaccination, som pludselig bliver stillet som et
krav for at rejse til feriemålet. Det er en betingelse, at
kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt.
At den sikrede rammes af en pludselig opstået sygdom
eller tilskadekomst, som gør, at sikrede er ude af stand
til at udøve den på ferien planlagte hovedaktivitet (Tabt
feriemål).
At der er sket en væsentlig skade i sikredes private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede er til
stede.
At sikredes virksomhed bliver udsat for en væsentlig
skade som følge af brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, indbrudstyveri, konkurs, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageri begået af
en medarbejder. Det er en betingelse, at skaden sker
umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede
er til stede.
• Den samlede maksimale erstatning pr. forsikringsår
udgør kr. 15.000.
• Enkelte genstande samt rede penge erstattes hver
for sig med op til kr. 2.000 pr. forsikringsbegivenhed.
• Ved ”hole in one” udbetales kr. 2.000.
Golfudstyr erstattes med genstandens handelsværdi umiddelbart før skaden, dog erstattes golfkøller efter følgende regler:
• Køller der er mindre end 2 år gamle erstattes med
genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet.
• Køller der er mere end 2 år gamle, men mindre end
4 år gamle erstattes med 75% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet.
• Køller der er mere en 4 år gamle, men mindre end
6 år gamle erstattes med 50% af genanskaffelsesprisen som ny på skadetidspunktet
• Køller der er mere end 6 år gamle erstattes ikke.
At sikredes rejseledsager har ret til at afbestille sin rejse efter tilsvarende regler som de i disse betingelser
nævnte. Det er dog en betingelse, at rejseledsagerens
afbestilling betyder, at sikrede ellers må rejse alene, og
at sikrede selv skaffer den nødvendige dokumentation
for rejseledsagerens afbestilling.
Ved skade på enkelte køller ydes ikke erstatning
for ”fuldt sæt”
At sikrede ikke har bestået en eksamen ved en højere
videregående læreanstalt, og at sikrede derfor skal til
reeksamination. Det er en betingelse, at sikrede er studieaktiv, har købt rejsen før den ikke beståede eksamen, og at sikrede skal til reeksamination i rejseperioden eller inden for en uge efter den planlagte dato for
hjemkomst.
Efter der er ydet erstatning, tilfalder de erstattede genstande selskabet.
At sikrede ikke kan rejse i tilfælde af:
Krig, terror, naturkatastrofer eller epidemi.
Der opstår eller er overhængende fare for en af ovennævnte hændelser i det land/område uden for Danmark, som forsikrede har bestilt og betalt rejser til.
Forsikringen dækker, hvis Det Danske Udenrigsministerium, dansk ambassade eller lignende institution har
konstateret og dokumenteret hændelser efter følgende
forudsætninger:
Afsnit 12: Afbestillingsforsikring
Gælder kun, hvis det fremgår af policen
120.00HVILKE SKADETILFÆLDE DÆKKER AFBESTILLINGSFORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker, hvis ferierejsen ikke kan påbegyndes som følge af:
Sikredes død.
At sikrede bliver indlagt på hospitalet på grund af akut
sygdom eller tilskadekomst.
At sikrede på baggrund af en medicinsk lægelig vurdering ikke kan påbegynde rejsen. Tilstanden skal være
dokumenteret af en lægeerklæring fra sikredes egen
læge. Lægeerklæringen skal kunne tiltrædes af selskabets læge.
At der opstår akut sygdom eller tilskadekomst, der medfører hospitalsindlæggelse hos sikredes familie indenfor
1 måned op til afrejse.
• Når det Danske Udenrigsministerium fraråder indrejse
eller allerede har anbefalet evakuering.
• Når det Danske Udenrigsministerium ikke direkte fraråder indrejse eller har taget initiativ til evakuering kan
rejsen afbestilles efter aftale med Storstrøms Forsikring
Aftale om afbestilling af rejsen kan ske, når situationen
er opstået i det område, hvor forsikrede skal opholde
sig og færdes i, og hvor det må vurderes, at det vil være
forbundet med markant øget risiko eller usikkerhed for
forsikrede, at opholde sig eller færdes der.
Det er en betingelse for erstatning, at beslutning om afbestilling først træffes umiddelbart inden afrejse.
121.00FORSIKRINGEN DÆKKER IKKE
Såfremt forsikringen ikke er begæret/betalt inden rejsen
betales.
Herved forstås sikredes familie, hvilket vil sige: ægtefælle, samlever(ske), forældre, svigerforældre, børn,
børnebørn, svigerbørn, søskende, svigerinder, svogre,
papforældre, papsøskende og bedsteforældre.
Såfremt sygdommen/symptomer på sygdommen eller
tilskadekomsten, der er årsag til afbestillingen, var til
stede ved betalingen af rejsen.
Alle skader omfattet af afsnit 6 Psykologisk krisehjælp og
afsnit 12 Afbestillingsforsikring skal anmeldes til:
Er forsikringen ikke i kraft, når du betaler rejsen, er det
også en betingelse, at der ikke er symptomer på sygdommen eller eksisterer en tilskadekomst, når forsikringen træder i kraft.
Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i
en stabil god fase i de sidste to måneder, før rejsen blev
betalt.
Ved dødsfald i den nærmeste familie er det en betingelse, at afbestillingen sker af rent praktiske årsager.
Afsnit 13: ID-sikring
130.00 Hvad er ID-misbrug?
Forsikringen hjælper dig med at standse ID-misbrug og
mindske de økonomiske og menneskelige konsekvenser mest muligt.
Ved ID-misbrug forstår vi, at en ukendt person ulovligt
eller uautoriseret bruger din identitet (fx cpr.nr., navn eller adresse) for at opnå økonomisk vinding fra en tredjepart.
Det kan fx være at åbne en bankkonto, søge om kredit
eller lån, købe varer over internettet eller registrere telefonabonnementer eller andre abonnementer i dit navn.
ID-misbrug i forsikringens forstand omfatter ikke hvis
nogen misbruger din identitet på sociale medier eller
misbruger dine betalingskortoplysninger eller kontooplysninger (fx ved phishing).
122.00HVILKE UDGIFTER DÆKKER REJSEFORSIKRINGEN?
Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der vedrører den enkelte forsikrede, og som kan kræves betalt
af rejsearrangøren i henhold til gældende ret (herunder
Pakkerejseloven), når der indtræffer en begivenhed,
som er omfattet af forsikringen.
Den maksimale erstatningssum udgør kr. 75.000.
Såfremt den person, der er årsag til afbestillingen, er
fyldt 75 år, begrænses selskabets hæftelse til maksimalt
kr.20.000 pr. forsikrede.
123.00FORHOLD I SKADETILFÆLDE
Du kan anmelde din skade til SOS eller få tilsendt en
skadesanmeldelse ved at kontakte SOS. Ubenyttede
flybilletter, busbilletter eller lignende og faktura fra rejsearrangøren skal sendes til SOS.
SYGDOM/TILSKADEKOMST/DØDSFALD
Senest på afrejsedatoen skal behandlende læge udfylde lægeerklæring på bagsiden af skadesanmeldelsen
(betales af sikrede) med diagnose. På anmodning skal
du give
SOS’s læge adgang til alle relevante sygejournaler og
oplysninger om tidligere sygdomsforløb. Ved dødsfald
vedlægges kopi af dødsattest.
BRAND ELLER INDBRUD
Politirapport sendes til SOS.
MANGLENDE BESTÅELSE AF EKSAMEN:
Tidspunkt for eksamen skal oplyses, og dokumentation
for at eksamen ikke er bestået sendes til SOS. Ved
akut sygdom skal lægeerklæring sendes til SOS.
VACCINATION
Lægelig dokumentation for, at sikrede ikke kan modtage
vaccinationen skal sendes til SOS.
DEFINITIONER
Familie:
SOS International a/s
Nitivej 6
2000 Frederiksberg
telefon +45 70 10 50 50
fax +45 70 10 50 56
e-mail: [email protected]
130.10 Hvad omfatter forsikringen?
Vi kan hjælpe dig med at:
• afvise uberettigede krav fra kreditorer (fx telefonselskaber og internetbutikker),
• kontakte kreditbureauer (fx Experian – det tidligere
RKI) og hjælper med at undgå uberettiget registrering,
• dække nødvendig juridisk bistand hos os, samt efter
vores forudgående godkendelse omkostninger til juridisk bistand for max. 25.000 kr. hos et af os godkendt
advokatfirma, dog ikke til retssager om krav opstået
som følge af ID-misbrug,
• rådgive og vejlede om hvordan du skal forholde dig
ved mistanke om ID-misbrug og hvordan du generelt
undgår ID-misbrug.
Vi trækker ikke nogen selvrisiko ved brug af forsikringen.
130.20 Hvad omfatter forsikringen ikke?
Forsikringen omfatter ikke:
• et eventuelt økonomisk tab ved misbruget, herunder
udgifter til nye ID-papirer, medlemskort m.v.,
• ID-misbrug udført af en person, der er dækket under
forsikringen, fx en ægtefælle eller et hjemmeboende
barn,
• ID-misbrug som kan relateres til dit arbejde, fx ved
misbrug af firmanavn eller virksomhedens identitet,
• erstatning eller godtgørelse for den arbejdsindsats du
selv må lægge i forbindelse med ID-misbrug, herunder
mistet arbejdsindtægt,
• udgifter i forbindelse med retssager om krav opstået
i forbindelse med ID-misbrug – sådanne udgifter kan i
stedet være dækket på din retshjælpsforsikring.
130.30 Hvornår gælder forsikringen?
Forsikringen kan kun bruges i forhold til ID-misbrug som
anmeldes, mens forsikringen er i kraft.
Fortrydelsesret
FORTRYDELSESFRISTEN
Fortrydelsesfristen er fjorten dage. Fristen regnes fra den dag, hvor De har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog tidligst
fra det tidspunkt, hvor De har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået, hvis
De har fået forsikringsbetingelserne i hænde før
dette tidspunkt. Hvis De f.eks. modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har De frist
til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag eller
Grundlovsdagen den 5. juni, kan De vente til den
følgende hverdag.
HVORDAN FORTRYDER DE?
Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette forsikringsselskabet om, at De har fortrudt
aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det
tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens
udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har
fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.
Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal
gives til:
Storstrøms Forsikring G/S
Lohmannsvej 8
4780 Stege
telefon 55 81 11 34
130.40 Hvad skal du gøre, hvis du har mistanke om
ID-misbrug?
Du skal altid anmelde ID-misbrug til politiet. Det er
vigtigt, også for at kunne dokumentere overfor eventuelle kreditorer, at din identitet bliver misbrugt.
Du skal også gemme alle henvendelser fra kreditorer,
som påstår at have penge til gode hos dig.
For at kunne hjælpe dig bedst muligt vil vi bede dig
udfylde en fuldmagt, som du kan finde på vores
hjemmeside, og sende den til os sammen med en kopi
af politianmeldelsen og eventuelle henvendelser fra
kreditorer.
Vi kan telefonisk rådgive og vejlede dig om, hvordan du
begrænser skaderne. Du kan ringe til os døgnet rundt på
tlf. 69 15 77 77. Inden for almindelig kontortid (hverdage
kl. 9-16) sidder en af vores skadebehandlere klar til at
hjælpe dig, og udenfor dette tidsrum vil personalet på
vores tilknyttede vagtcentral kunne hjælpe med generel
rådgivning.
Materiale kan sendes til os på [email protected]
eller til vores postadresse: ID Sikkerhed, Skadeafdelingen, Adelgade 92, 8660 Skanderborg.
Efter kapitel 4a i lov om visse forbrugeraftaler,
jævnfør lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987, som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj
1993, har De fortrydelsesret.
Dækningsskema for indboforsikring
Forsikringen dækker følgende skader:
Forsikringen dækker ikke
Dækket
Ikke dækket
Brand m.v.
Skade ved ildsvåde (brand).
Skade ved eksplosion.
Skade ved lynnedslag, når lynet
er slået ned direkte i det forsikrede
eller den bygning, hvor det forsikrede er anbragt.
Pludselig tilsodning fra for­skrifts­­
mæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning.
Nedstyrtning af luftfartøj eller dele
derfra.
Bortkomst af forsikrede gen­stan­
de efter brand.
Kortslutningsskade.
Skade på maskiner og apparater
som følge af kortslutning i disse.
Indbrudstyveri.
Tyveri ved indbrud i forsvarligt
aflåset bygning eller lokale.
Simpelt tyveri
Hærværk.
Skade på forsikrede genstande, der befin­­der sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet).
Færdselsuheld.
Skade ved færdselsuheld når et trafikmiddel er indblandet ved sammenstød,
væltning eller påkørsel.
Udstrømning af væsker.
Vand, olie, kølevæske eller lignende,
der pludselig strømmer ud (altså ikke
udsivning eller dryp) fra installationer,
akvarier eller fra andre beholdere med
et rumindhold på 20 liter eller derover.
Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke
som installationer.
Storm m.v.
Skade ved storm (herunder skypumpe) samt skade som følge af nedbør,
der er en umiddelbar følge af en af
bygningsforsikringen dækket skade.
Skade ved voldsomt sky- eller tøbrud,
hvor vandet ikke kan få normalt afløb,
og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløbsledninger.
Skade ved snetryk, der er en umiddelbar følge af en af bygningsforsikringen
dækket skade.
Køle- og dybfrostskader
foråsaget af tilfældig strømafbrydelse.
Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller,
medmindre skaden er forårsaget
af løssluppen flammedannende
ild.
Skade på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme.
Skade på genstande, der er
mere end 9 år gamle.
Skade, som dækkes af garanti.
Skade, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, fejlmonte­
ring eller fejlkonstruktion.
(Se iøvrigt de særlige regler for
erstatningsberegningen pkt.
23.31.)
Skade, der er omfattet af byg­
ningsforsikringen.
Tyveri fra bolig, der har været
ubeboet i over 6 måneder.
Som indbrudstyveri dækkes
ikke: tyveri fra hotelværelse,
kahyt eller togkupé, når voldeligt
opbrud hertil ikke kan konstateres.
Tyveri fra lystfartøj.
Glemte, tabte eller forlagte genstande.
Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp,
logerende og dermed ligestillede.
Tyveri fra boligen, når den er ubeboet,
udlånt eller udlejet.
Under opmagasinering.
Tyveri, når forsikrede har udvist grov
uagtsomhed.
Glemte, tabte eller forlagte genstande.
Tyveri begået af de forsikrede, medhjælp,
logerende og dermed ligestillede.
Tyveri når forsikrede har udvist grov
uagtsomhed.
Skader på de forsikrede genstande forvoldt af en sikret person eller af personer
med lovlig adgang til forsikredes private
område.
Skade på flyttegods.
Skade på genstande, der er overgivet
til transport mod betaling.
Skade på motoriserede haveredska­
ber.
Skade som følge af frostsprængning i
utilstrækkeligt opvarmede bygninger,
med mindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning.
Skade opstået under påfyldning af
olietanke eller andre beholdere.
Skade som følge af opstigning af grundeller kloakvand, medmindre skaden
skyldes voldsomt sky- eller tøbrud.
Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder.
Tabet af selve den udflydende væske.
Skade som følge af byggefejl, fejlkonstruktion, fabrikationsfejl eller
fejlmontering.
Skade som følge af alder, brug, tæring
eller mangelfuld vedligeholdelse.
Skade som følge af oversvømmelse
fra hav, fjord, sø eller vandløb.
Skade ved opstigning af vand fra
afløbsledninger, medmindre årsagen
er voldsomt sky- eller tøbrud.
Skade på genstande uden for bygning,
medmindre skaden er en umiddelbar
følge af en af bygningsforsikringen
dækket skade.
Skade på selve køle- og fryseanlæg­
get, når det er mere end 6 år gammelt.
(Se iøvrigt særlige regler for erstat­
nings­beregningen pkt. 23.32).
Skade, som dækkes af garanti.
Skade, der skyldes, at de forsikrede
har afbrudt strømtilførslen.
Skade, der skyldes slid, mangelfuld
vedligeholdelse, fejlmontering eller
fejlkonstruktion.
Her dækkes tillige brand eller
forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes
mekanisk eller teknisk svigt.
Kun husholdningsmaskiner
og hobbyværktøj samt tilbehør
hertil.
Indtil 5% af forsikringssummen i:
A.Loft- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
Indtil 2% af forsikringssummen i:
A.Loft- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
Tyveri af udvendig bagage fra bil med
indtil 2% af forsikringssummen.
Indtil 5% af forsikringssummen i:
A.Lofts- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
C.Udenfor bygning.
Kun bånd-, plade- og CD-afspillere, radio-, video- og tv-apparater samt tilbehør hertil, computere og andet edb-udstyr samt
tilbehør hertil.
Ikke i:
A.Loft- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
Indtil 10% af forsikringssummen, dog
ingen dækning i:
A.Loft- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
Indtil 5% af forsikringssummen.
Kun genstande, der er anbragt i et fra
bilens kabine adskilt og aflåst bagagerum,
når indholdet ikke er synligt udefra.
Ikke i:
A.Lofts- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
C.Udenfor bygning.
Ikke årer, påhængsmotor eller andet
tilbehør.
Ikke årer, påhængsmotor eller andet
tilbehør.
Kun både i bygning.
Tyveri udenfor bygning eller fra uaflåst
bygning eller lokale.
Tyveri fra bil, privat sø- eller luftfartøj samt
beboet campingvogn og telt, når voldeligt
opbrud kan konstateres.
Ran.
Tyveri sket åbenlyst uden anvendelse af
vold og bemærket af sikrede eller andre
i gerningsøjeblikket. Erstatningspligten
er betinget af, at der øjeblikkeligt gøres
anskrig.
Røveri.
Tyveri ved anvendelse af vold eller trussel
om øjeblikkelig anvendelse af vold.
Overfald.
Forsikrede genstande
1. Almindeligt privat indbo, som er private ejendele herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale
udstyr.
2. Særligt privat indbo: antikviteter, malerier, kunstværker, ægte tæpper, ure, ka­me­raer og projektorer
med tilbehør, kikkerter, musikinstrumenter, forstærkere, højttaleran­læg, bånd-, plade- og CD-afspillere
(herunder bånd, kassetter, plader og CD’ere), radio-,
video- og tv-apparater med tilbehør, computere og
andet edb-udstyr med tilbehør, pelsværk, skind,
våben, spiritus, mobiltelefoner og walkie talkies.
3. Guld, sølv, platin, perler, ædelstene og smykker med
indtil 10% af forsikringssummen.
For varer i køle- og fryseanlæg med
indtil 2% af forsikringssummen.
Ikke i:
A.Loft- og kælderrum i etagebyggeri.
B.Udhuse og garager.
C.Bolig, der er ubeboet i mere
end 2 måneder.
4. Penge, værdipapirer og ubrugte frimærker med indtil
2% af forsikringssummen.
5. Mønt- og frimærkesamlinger med indtil 5% af forsikringssummen.
7. Knallerter eller dele hertil.
8. Robåde, kanoer og kajakker under 5½ m samt tilbehør hertil (påhængsmotor, dog højst 5 HK).
9. Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede
ejer, og som lønmodtager benytter i sit erhverv, med
indtil 5% af forsikringssummen.
Dog ikke fra arbejdsskure.
Kun i forbindelse med tyveri fra aflåst
bygning eller lokaler, men ikke fra arbejdsskure.
10.Almindelige husdyr, der ikke benyttes erhvervsmæssigt, med indtil 2% af forsikringssummen.
11.Bygningsdele som forsikrede som lejer har vedlige­
hold­elsespligten for, hvis ejendommens bygnings­
forsi­kring ikke dækker.
Indboforskr. skema 3_11.indd 1
24/03/11 13.43