EnergiMidt

Middelfart
Pag.28
-lidteksklusivt
Pag.24
Pag.6
Pag.34
Pag.42
Pag.3
dk·gb·d2010
visitmiddelfart.dk
danmark
VELKOMMEN · WILLKOMMEN · WELCOME · VELKOMMEN · WILLKOMMEN ·
Ny Lillebæltsbro (1970) - 1.700 m.
Velkommen til Middelfart
Middelfart har fra tidligste tider været vant til at tage sig godt af rejsende. Da var Middelfart et naturligt
stoppested i forbindelse med overfarten over Lillebælt.
Lillebæltsbroerne har afløst færgeromantikken – og de er ganske gratis at benytte.
Den Gl. Lillebæltsbros 75 års fødselsdag fejrer vi den 15. maj. Danmarks Nationalbank er også med til
at fejre et af Middelfarts vartegn: Man udgiver en ny 100 kroneseddel med broen som motiv.
Begge broers historie kan du læse om på www.visitmiddelfart.dk/seværdigheder.
I Middelfart tager vi os stadigvæk godt af vore gæster: den gamle søkøbstad er Danmarks 4. største
konferenceby og har et af landets bedste udvalg i hoteller og faciliteter. Og vore mange feriegæster går
heller ikke forgæves.
2
· WELCOME · VELKOMMEN · WILLKOMMEN · WELCOME · VELKOMMEN · WI
Willkommen in Middelfart
In Middelfart ist es seit jeher Tradition, Reisende mit offenen Armen zu empfangen. In früheren Zeiten
war Middelfart eine natürliche Haltestelle bei einer Überfahrt über den Kleinen Belt.
Die Brücken über den Kleinen Belt haben die Fährromantik abgelöst – und können sogar kostenlos
überquert werden.
Am 15. Mai feiern wir den 75. Geburtstag der Alten Brücke über den Kleinen Belt. Auch die Dänische
Nationalbank würdigt zu diesem Anlass dieses Wahrzeichen von Middelfart – mit der Herausgabe
eines neuen 100-Kronen-Scheins mit der Brücke als Motiv.
In Middelfart bereiten wir unseren Gästen seit jeher einen herzlichen Empfang. Die alte Seehandelsstadt
ist der viertgrößte Tagungsort Dänemarks und verfügt mit über die beste Auswahl des Landes an Hotels
und Konferenzeinrichtungen. Und auch unsere vielen Urlaubsgäste profitieren davon.
Welcome to Middelfart
From the earliest days Middelfart has cared for travellers. At that time Middelfart was a natural stop in
connection with the passing of the Little Belt.
The Little Belt bridges succeeded the ferry period - and they are free of charge.
We will be celebrating the 75 anniversary of the Old Little Belt Bridge on 15 May. Danmarks
Nationalbank will also celebrate the landmark of Middelfart: The issue of a new 100 DKK note with
the bridge as motive.
In Middelfart we still care for our guests: The old market town is the forth largest conference city in
Denmark and we have one of the best ranges of hotels and facilities. And we have room for our many
holiday guests as well.
Gl. Lillebæltsbro (1935) - 825 m.
Foto: Niels Martner.
NATUROPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUR
Foto: Niels Martner
Til fods i naturen
Røjle Klint er helt speciel for danske forhold. 40 m knejser den op ved Lillebælt. Klinten er som en åben
historiebog med tydelige spor fra sidste istid.
Kasmose Skov, der omgiver klinten på landsiden, ligger uberørt og danner sammen med klinten et helt
særegent område.
Holmeskoven syd for Ejby har fine vandrestier og Vestermose Skov i Ejby er hundeskov, hvor hundene
må løbe frit under opsyn.
Der er specialbrochurer på Middelfart Turistbureau om mange naturoplevelser. Se mere på www.
visitmiddelfart.dk. under ’seværdigheder’.
Motions- og vandreruter kan du også downloade dér.
Auf Schusters Rappen durch die Natur
Die Steilküste Røjle Klint ist für dänische Verhältnisse etwas ganz Besonderes. 40 m erhebt sie sich
über den Kleinen Belt und präsentiert sich wie ein offenes Geschichtsbuch mit deutlichen Spuren aus
der letzten Eiszeit.
Der davor gelegene Wald Kasmose Skov liegt unberührt und bildet zusammen mit der Steilküste eine
Landschaft mit ganz eigenem Charakter.
Der Wald Holmeskoven südlich von Ejby ist von schönen Wanderwegen durchzogen, und der
Vestermose Skov in Ejby ist ein Hundewald, in dem Hunde ohne Leine, aber unter Aufsicht laufen
dürfen.
Die Touristeninformation Middelfart hält spezielle Prospekte über die zahlreichen Naturerlebnisse
bereit. Weitere Infos unter www.visitmiddelfart.dk unter dem Menüpunkt „Sehenswürdigkeiten“.
Hier können Sie auch Lauf- und Wanderrouten herunterladen.
Nature by foot
The cliff of Røjle Klint is very unique in Denmark. The 40 metre high cliff is situated at the Little Belt.
The cliff is like an open book of history with clear traces from the last glacial period.
The forest of Kasmose Skov surrounding the cliff on the landward side lies untouched and presents
together with the cliff a very unique area.
The forest of Holmeskoven south of Ejby has fine walking paths and in the forest of Vestermose Skov
in Ejby dogs are allowed off the lead under supervision.
Special brochures on many nature experiences are available at the Middelfart Tourist Office. See more
at www.visitmiddelfart.dk. under ’ attractions ’.
Routes for running/jogging and walking can be downloaded from this webpage too.
4
OPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUROPLEVE
Brænde Ådal
Middelfart har en af landets smukkeste ådale. Den 28
kilometer lange Brænde Å løber gennem en yderst fotogen
ådal, præget af skovklædte skrænter, dybe dale, marker,
enge og de dyrerige vådområder.
Brende Mølle og Mølledammen er genoprettet som
vådområde med omløb og fisketrapper, så der er fri
faunapassage for åens dyreliv.
Specialbrochurer fra Middelfart Turistbureauet fortæller om
områdets historie og vejleder rundt på stierne langs åen.
Bestilles via www.visitmidelfart.dk
Foto: Leif Bisschop-Larsen
Brænde Autal
Middelfart besitzt eines der schönsten Autäler Dänemarks:
das 28 km lange Tal der Brende Å ist äußerst fotogen,
geprägt von bewaldeten Hängen, tiefen Tälern, Feldern,
Wiesen und den tierreichen Feuchtgebieten.
Die Brende Mühle und der Mühlteich sind als Feuchtgebiet
wieder erstanden und hat eine Umgehung mit Fischtreppen
erhalten, so dass die Tierwelt des Flüsschens freien
Durchgang hat.
Sonderprospekte aus dem Middelfart Touristenbüro schil­
dern die Geschichte der Gegend und führen einen auf
Wegen rund um den Fluss.
Prospekt anforden auf www.visitmiddelfart.dk
Foto: Birgit Bjerre Laursen, Fyns Amt
Brænde Stream Valley
Middelfart has one of the most beautiful stream valleys
in Denmark. The stream of Brende Å runs 28 kilometres
through a picturesque stream valley dominated by wooded
slopes, deep valleys, fields, meadows and the wetlands full
of animals.
The Brende Mill and the mill pond have been reestablished
as wetland with a new course and fish ladders resulting in
free fauna passage of the stream animals.
Special brochures from the Middelfart Tourist Office inform
about the history of the area and include a guideline for the
paths along the stream.
Get your brochure from www.visitmiddelfart.dk
Foto: Birgit Bjerre Laursen, Fyns Amt
5
NATUROPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUR
Vilde muligheder i rolige
omgivelser
Med projektet Naturparken Hindsgavl Dyrehave stiller Middelfart Kommune og Hindsgavl Slot
rammer til rådighed for udviklingen af et unikt rekreativt område ved et af de smukkeste kystområder i
en af Danmarks ’ naturkanon-er ’ - Lillebælt.
I et herregårdslandskab, der daterer sig tilbage til 1200-tallet, har Middelfarts borgere og mange gæster
fået mulighed for at færdes i den 165 ha store dyrehave, der byder på leg, læring og motion ved gamle
fortidsminder, lyden af forårets frøkoncert ved midnat og synet af sensommerens brølende kronhjorte
i brunst.
Tierische Aktivitäten in ruhiger Umgebung
Mit dem Projekt Naturpark Hindsgavl Dyrehave stellen die Middelfart Kommune und das Schloss
Hindsgavl den Rahmen für die Entwicklung eines einzigartigen Naherholungsbereichs in einem der
schönsten Küstengebiete Dänemarks – dem Kleinen Belt.
In einer Herrensitzlandschaft, deren Geschichte bis ins 13. Jh. zurückreicht, haben die Bürger und
Besucher von Middelfart nun die Möglichkeit, den 165 ha großen Tierpark zu nutzen, der neben Spiel,
Lernen und Sport rund um prähistorische Denkmäler auch die mitternächtlichen Konzerte der Frösche
im Frühjahr und das Röhren der brunftigen Rothirsche im Spätsommer bietet.
Wild possibilities in calm surroundings
With the project The Nature Park Hindsgavl Deer Park Middelfart Municipality and Hindsgavl Castle
put settings at the development of a unique recreational area at one of the most beautiful coastal areas
in Denmark – the Little Belt.
In manor country that dates back to the 1200s the citizens and guests of Middelfart will have the
opportunity in the future to visit a 165 ha deer park that offers games, learning and exercise near old
historic monuments, the sound of the frog concerts in the spring at midnight and the sight of the belling
stags in rut in late summer.
6
OPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUROPLEVE
Hindsgavl halvøen
Hindsgavlhalvøen i sig selv byder på endnu mere: her findes fine hotel –og
konference muligheder: Kongebrogården, Middelfart Resort- og Konferencecenter,
Hindsgavl Slot og Byggecentrum, hvor der også er Danmarks største udstilling af
byggematerialer og feriehuse. To fine campingpladser ligger også smukt i naturen.
Hindsgavl har lagt navn til motivet på den nye 100-krone-seddel, Hindsgavldolken,
som opbevares på Nationalmuseet.
Naturen må gerne bruges hele året:
Afmærkede ruter, som Hjerteforeningen og Kongebroløbet har etableret, er til
rådighed.
Dyrehaven ved Kongebro har bålplads og overdækkede borde og bænke.
Træklatring for hele familien er en spændende aktivitet hver torsdag i juli til midt i
august med en erfaren guide fra klatretrae.dk.
Dykkere i stort tal fra Danmark, Tyskland og Holland mødes ved deres favoritsted ’
Søbadet ’ på Hindsgavlhalvøen.
Die Halbinsel Hindsgavl
Die Halbinsel Hindsgavl hat noch sehr viel mehr zu bieten: Hier gibt es hervorragende
Hotels und Konferenzeinrichtungen, wie das Hotel Kongebrogården, das Middelfart
Resort- og Konferencecenter, Schloss Hindsgavl und das Byggecentrum, wo man
auch die größte dänische Baumaterial- und Ferienhausausstellung bewundern
kann. Auch zwei schöne Campingplätze locken mit naturschöner Lage. Hindsgavl
ist übrigens Namensgeber des zweiten Motivs auf dem neuen 100-Kronen-Schein,
dem Hindsgavl-Dolch, der im Nationalmuseum aufbewahrt wird.
Die Natur darf das ganze Jahr über genutzt werden:
Markierte Wege, angelegt von der Gesellschaft für Herz- und Kreislaufforschung
und dem Veranstalter des Volkslaufs Kongebroløbet, stehen zur Verfügung.
Der Tierpark bei Kongebro ist mit einer Feuerstelle sowie überdachten Tischen und
Bänken ausgestattet.
Baumklettern ist eine tolle Aktivität für die ganze Familie – jeden Donnerstag von
Juli bis Mitte August mit einem erfahrenen Guide von klatretrae.dk.
Taucher aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden treffen sich zahlreich
an ihrem Lieblings-Tauchspot „Søbadet“ auf der Halbinsel Hindsgavl.
The peninsula of Hindsgavl
The peninsula of Hindsgavl offers much more: Here you will find fine hotel and
conference facilities: Kongebrogården, Middelfart Resort- og Konferencecenter,
Hindsgavl Castle and Byggecentrum also housing the largest exhibition in Denmark
of building materials and holiday houses. Two fine camp sites are also located in this
area. The name of Hindsgavl is connected to the motive of the new Danish 100kroner banknote – the Hindsgavl Dagger, which is kept at the National Museum of
Denmark.
Nature may be used all year:
Marked routes established by the Hjerteforeningen and Kongebroløbet are at your
disposal.
The deer park at Kongebro has fire rings and covered tables and benches.
Tree climbing for the whole family is an exciting activity every Thursday in July until
the middle of August with an experienced guide from ”klatretrae.dk”.
Many Divers from Denmark, Germany and Holland meet at their favourite spot
”Søbadet” on the peninsula of Hindsgavl.
7
NATUROPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUR
Den store sø
Den smukt beliggende Fønsvang Sø, der er i privateje, er Fyns næststørste. Et fortrinligt eksempel på en
succesfuld naturgenopretning. Søen har udviklet sig til en af Fyns fineste fuglelokaliteter. Der er en fin
udsigt fra Føns Kirke, og der er fine observationsbetingelser fra landevejen i øst og vest.
Der große See
Der hübsch gelegene „Fønsvang” See, der in privatem Besitz ist, ist Fünens zweitgrößter. Ein
vorzügliches Beispiel einer erfolgreichen Renaturierung. Der See hat sich zu einem der schönsten
Vogelgebiete Fünens entwickelt. Von der „Føns” Kirche aus hat man eine herrliche Aussicht und es gibt
gute Beobachtungsmöglichkeiten von der Landstrasse aus nach Osten und Westen.
The large lake
The beautifully located lake of Fønsvang Sø, which is private property, is the second largest lake on
Funen.
An excellent example of a successful re-establishment of nature. The lake has become one of the finest
bird areas on Funen. There is a fine view from the Church of Føns Kirke and there are fine observation
conditions from the road to the east and to the west.
8
OPLEVELSER · NATURERLEBNISSE · EXPERIENCING NATURE · NATUROPLEVE
Hvalernes bælt
Danmarks lille hval på op til halvanden meter, marsvinet, er kendt for at have Middelfart og Lillebælt
som et af sine yndlingssteder og i juli og august arrangeres der guidede Whale Watching-sejlture på
galeasen Aventura for at se de små herlige fyre tumle i vandet. Onsdage fra Middelfart Havn. Se
side 50.
Tidligere var marsvinet genstand for fangst, men i dag er de smukke dyr heldigvis fredet. Indtil 1898
havde Middelfart i over tre hundrede år været hjemsted for landets eneste marsvinejægerlaug.
Mere info på www.visitmiddelfart.dk - seværdigheder/naturoplevelser.
I folderen ’ Marsvin og Marsvinsjagt ved Middelfart ’ kan du læse alt om marsvin og den historiske jagt.
Den fås på Middelfart Turistbureau.
Der Belt der Wale
Dänemarks kleiner bis zu 1½ m langer Wal, der Tümmler, hat im Kleinen Belt bei Middelfart eines
seiner Lieblingsgebiete und im Juli und August werden Whale Watching-Fahrten mit Führung auf dem
Belt veranstaltet, an Bord der S/S Aventura um zu erleben, wie sich die Tiere im Wasser tummeln.
Mittwochs ab Middelfart Hafen. Siehe seite 50
Früher wurden die Tümmler gejagt heute jedoch sind die schönen Tiere glücklicherweise geschützt. Bis
1898 war Middelfart über 300 Jahre lang die Heimstatt der einzigen Tümmlerjägerzunft Dänemarks.
Weitere Info auf www.visitmiddelfart.dk – Sehenswertes/Naturerlebnisse
The belt of the whales
The Little Belt and Middelfart is one of the favourite spots of the porpoise, Denmark’s small whale of
up to 1.5 metres. In July and August guided Whale Watching sailing trips on board the S/S Aventura
are arranged to see these small wonderful creatures dive in the blue water. On Wednesdays from the
harbour in Middelfart. See page 50.
In the past the porpoise was caught but fortunately the beautiful animals are protected today. Until 1898
Middelfart had been domicile for the only porpoise guild in Denmark for more than three centuries.
For more information visit www.visitmiddelfart.dk - Worth Seeing/Experience nature.
9
FISKERI · FISCHEREI · FISHING · FISKERI · FISCHEREI · FISHING · FISKERI · F
Store fisk i et lille bælt
Selv om de smukke kyster omkring Lillebælt tiltrækker lystfiskere fra nær og fjern, er der stadig god
plads. De vestfynske strande er luksus for en lystfisker. Her fanges ikke kun store og flotte fisk, her kan
naturen, havet og landskabet nydes, uden at skulle stå »stang ved stang«.
Det er for store og små lystfiskere – året rundt. Forskellige årstider byder på forskellige fangster.
Et par uger i det sene forår er der mængder af hornfisk. Sommeren byder på de lækreste fladfisk, og når
senefteråret melder sig, kommer sildene i store stimer.
I den frostklare vinter, til de første forårstegn viser sig, er torsken i Lillebælt.
Det smalle bælt er velegnet til såvel lystfiskeri fra kysten eller fra båd. Året rundt tilbyder erfarne
skippere fisketure, eller man kan leje sin egen båd.
I Lillebælt er der effektiv fisketid, for der er kun 10–15 minutters sejlads til de bedste fiskepladser, og det
er altid let at finde et sted, hvor der er læ for vinden. Mere info på www.visitmiddelfart.dk og side 51.
Nogle foretrækker ferskvandsfiskeri. Også her byder det nordvestfynske på gode muligheder i
Aalsbogaard Lystfiskersøer, hvor fiskere også kan campere.
10
FISCHEREI · FISHING · FISKERI · FISCHEREI · FISHING · FISKERI · FISCHEREI ·
Große Fische im Kleinen Belt
Obwohl die schönen Küsten um den Kleinen Belt Sportangler aus nah und fern anlocken, ist reichlich
Platz. Die westfünischen Strände sind ein Eldorado für Sportangler. Hier werden nicht nur große,
stattliche Fische gefangen, hier kann man auch die Natur, das Meer und die Landschaft genießen, ohne
„Rute an Rute“ zu stehen.
Hierher kommen große und kleine Sportangler – das ganze Jahr über. Verschiedene Jahreszeiten bieten
auch verschiedene Fänge.
Ein paar Wochen im späten Frühjahr gibt es Mengen von Hornhechten. Der Sommer tischt die
leckersten Plattfische auf, und im Spätherbst kommen die Heringe in großen Schwärmen.
Im frostklaren Winter, wenn die ersten Frühjahrszeichen sich melden, steht der Dorsch im Kleinen
Belt.
Der schmale Belt eignet sich für Sportangeln von der Küste oder vom Boot aus. Das ganze Jahr hindurch
bieten erfahrene Skipper Angelfahrten an. Auch seetüchtige Boote werden vermietet.
Am Kleinen Belt vergeudet man nicht die Zeit mit langen Anfahrten, denn es dauert nur 10–15 Minuten
zu den besten Fischplätzen, und man findet stets eine windgeschützte Stelle.
Manche Sportangler ziehen Süßwasserangeln vor. Auch hier hat Nordwestfünen gute Möglichkeiten,
nämlich die Aalsbogaard Angelseen, wo Angler auch campen können. Weitere Info auf www.
visitmiddelfart.dk und Seite 51.
Big fish in Little Belt
Even though the beautiful coasts around Little Belt attract anglers from far and near, there is still plenty
of room. The western Funen beaches are luxury to anglers. Here you catch not only large and fine
fish, but you can enjoy the nature, the sea and the landscape without standing too close to another
angler. The area is perfect for anglers of all ages – throughout the year. Different seasons mean different
catches.
For a couple of weeks in the late spring there are a lot of garfish. The summer offers the most delicious
flatfish and the late autumn brings along large shoals of herrings.
During the clear and frosty winter until the first signs of spring the cod is in Little Belt.
The narrow belt is well-suited for angling from the coast or from a boat. Throughout the year expert
skippers offer fishing trips or you can hire a seaworthy boat.
In the Little Belt you have efficient fishing time as the sail time to the best fishing places only takes
10–15 minutes and it is always easy to find a sheltered place.
Some prefer freshwater fishing. The north west Funen area offers good possibilities in the Aalbogaard
angling lakes, where anglers also are welcome to camp. More info see www.visitmiddelfart.dk and
page 51.
11
SØLIVET · LEBEN AUF DER SEE · SEALIFE · SØLIVET · LEBEN AUF DER SEE · S
Passagersejlads på Lillebælt
Det at opleve land fra søsiden er altid en uforglemmelig oplevelse, og Lillebælt er ingen undtagelse.
”MIRA III” sejler tirsdage, torsdage og søndage i perioden 24. juni - 15. august gæster rundt i bæltet.
Specialture for grupper kan også arrangeres.
Der lægges ud fra Middelfart Gl. Havn og sejles videre under den Gl. Lillebæltsbro, gennem Fænøsund
til Løverodde på kanten af Kolding Fjord. Ofte lægges der til på Fænø undervejs. På tirsdagsture sejles
fra Middelfart og direkte til Kolding. Se annonce med fartplan på side 53.
Passagierausflüge auf dem Kleinen Belt
Das Land vom Wasser aus zu erleben, ist immer etwas ganz Besonderes, und der Kleine Belt ist da
keine Ausnahme. Die „MIRA III“ unternimmt dienstags, donnerstags und sonntags vom 24. Juni – 15.
August Ausflugsfahrten auf dem Belt. Es können auch Sonderfahrten für Gruppen gebucht werden.
Los geht’s am Alten Stadthafen von Middelfart, weiter unter der Alten Brücke hindurch, durch den
Fænøsund zur Landspitze Løverodde am Rande des Kolding Fjords.
Häufig wird auch auf der Insel Fænø angelegt. Dienstags führen die Ausflüge von Middelfart direkt
nach Kolding. Den Fahrplan finden Sie auf Seite 53.
Sailing trips with passengers on the Little Belt
Experiencing land from the seaside is always an unforgettable experience and the Little Belt is no
exception. The ship ”MIRA III” sails guests around in the Little Belt on Tuesdays, Thursdays and Sundays
in the period from 24 June to 15 August. Special trips for groups can also be arranged.
The trip starts from Middelfart Gl. Havn under the Old Little Belt Bridge, through Fænøsund to
Løverodde of Kolding Fjord.
Often the ship moors by Fænø during the trip. On Tuesdays the trip goes from Middelfart directly to
Kolding. See timetable on page 53.
12
SEALIFE · SØLIVET · LEBEN AUF DER SEE · SEALIFE · SØLIVET · LEBEN AUF DE
Nye og gamle skibe
Hele 7 lystbådehavne tilbyder sig. De fleste med et komfortniveau af høj klasse. Der er havneplads for
enhver smag – tæt på bymidten eller i rolige omgivelser tæt på naturen. Se havnene på side 51 og på
www.visitmiddelfart.dk
Middelfart er et foretrukket sted for kræsne lystsejlere, og især når der er ’ fest i gaden ’. Når der bydes
på Middelfart Jazz Fezztival i august med Middelfart Gl. Havn som omdrejningspunkt, er sejlerne på
plads i stor mængde.
Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe anløber på sin vej rundt om Fyn Middelfart Gl. Havn den 26.
Juli. Og så er der fest på kajen med boder, musik, servering, fantastisk gratis solnedgang og flere tusind
glade mennesker.
Neue und alte Schiffe
Insgesamt sieben Jachthäfen hat die Gegend zu bieten, die meisten mit erstklassigem Komfort. Es gibt
Liegeplätze für jeden Geschmack – in Stadtnähe oder in ruhiger Umgebung in der Natur. Alle Häfen
finden Sie auf Seite 51 oder unter www.visitmiddelfart.dk.
Middelfart ist bei anspruchsvollen Freizeitseglern sehr beliebt, vor allem wenn in der Stadt gefeiert wird.
So sind sie beispielsweise beim Middelfart Jazz Fezztival im August rund um den Alten Stadthafen von
Middelfart zahlreich vertreten.
Die Regatta Fünen Rund für erhaltenswerte Segelschiffe macht auf ihrem Weg rund um die Insel am
26. Juli im Alten Stadthafen von Middelfart Station. Dann herrscht Feststimmung am Kai, mit Ständen,
Musik, Essen und Trinken, einem herrlichen kostenlosen Sonnenuntergang und Tausenden fröhlichen
Menschen.
New and old ships
There are 7 marinas in the area of Middelfart. Most marinas have a high comfort level. You will find
harbour places for any taste – close to the town centre or in calm surroundings close to nature. See the
harbours on page 51 and at www.visitmiddelfart.dk Middelfart is preferred by discerning yachtsmen
and especially in connection with ’ festivities ’. Many yachtsmen are ready to party at the Middelfart
Jazz Fezztival in August in the Middelfart Gl. Havn.
The race “Round Funen for old well-preserved wooden ships” will visit Middelfart Gl. Havn on 26
July. This means festivity on the quay with stalls, music, food and beverages, a fantastic sunset free of
charge and thousands of happy people.
13
Aktiv ferie · AktivurlAub · Active holidAy · Aktiv ferie · Aktivurl
Havkajak
Lillebælt er oplagt til havkajak og roning. Langs de smukke kyster er der nye oplevelser og udfordringer
ved hver pynt. For de erfarne er der masser af muligheder for at finde listige steder, hvor man kan gå ind
og slappe af på stranden. For nye i den populære havkajaksport er der ture med kyndige instruktører.
Mere info på www.motorikognatur.dk, www.waterlineadventure.dk samt side 51.
Meereskajak
Der Kleine Belt ist ideal für Meereskajak. Entlang den schönen Küsten warten neue Erlebnisse und
Herausforderungen hinter jedem Landvorsprung. Für die Erfahrenen gibt es jede Menge ungestörte
Landungsplätze, wo man an Land gehen und sich am Strand entspannen kann. Für Neulinge im
beliebten Meereskajaksport werden Fahrten mit kundigen Instrukteuren veranstaltet. Weitere Info auf
Seite 51.
Sea kayak
The Little Belt is perfect for sea kayaks. Along the beautiful coasts you will find new experiences and
challenges at every point. To the experienced people there are plenty of possibilities of finding lovely
places where you can go ashore and relax on the beach. To beginners of the popular sea kayak sport
trips are arranged with expert instructors. More info see page 51.
14
lAub · Active holidAy · Aktiv ferie · AktivurlAub · Active holidAy
Golf, minigolf, bowling og
fodboldgolf
Golfklubben Lillebælt byder på en 18-hullers, let kuperet seaside bane af høj standard – lige ud til
Lillebælt. Course rating: 72,7 – 70,1 – 72,8 – 70,3. Mere info på www.gkl.dk. Den smukke bane har par
71. I golfklubben er der café, driving range og proshop med mulighed for at leje udstyr. Desuden har
golfklubben en 9 hullers pitch & putt-bane, som er åben også for folk uden “golfkørekort”.
For golffolket har mange af områdets overnatningssteder specielle attraktive tilbud.
For dem, der foretrækker de lidt mere bløde slag, byder Nordvestfyn på flere minigolfbaner. Her kan
alle aldre være med uanset erfaring.
Udfordringer er der også mange af, hvis man har besluttet sig for at vælte kegler. Middelfart Bowling
Center har banerne til det. Se side 51.
Som noget nyt kan Middelfart fra april byde på en helt nyanlagt fodboldgolfbane tæt på den Ny
Lillebæltsbro. Mere info på www.fodboldgolf.net og side 51.
Golf, Minigolf, Bowling und Fussballgolf
Der Golfklub Lillebælt besitzt eine 18-Loch-Anlage, leicht kupiert und Seaside – direkt am Kleinen
Belt. Course rating Course rating: 72,7 – 70,1 – 72,8 – 70,3. Weitere Info auf www.gkl.dk. Die schöne
Anlage hat Par 71. Der Golfclub umfasst ein Café, eine Driving Range und einen Proshop, in dem man
auch Ausrüstung leihen kann. Außerdem bietet die Anlage einen 9-Loch Pitch & Putt-Platz, der auch
Spielern ohne „Golfführerschein“ offen steht.
Für Golffreunde halten viele der Beherbergungsbetriebe der Gegend besonders attraktive
Pauschalangebote bereit.
Sind weniger weite Schläge angesagt, so hat Nordwestfünen mehrere Minigolfanlagen. Hier können
alle mit oder ohne Erfahrung mitmachen.
Herausforderungen gibt es jedoch reichlich, wenn man Kegeln vorzieht. Das Middelfart Bowling
Center hat die geeigneten Bahnen. Siehe Seite 51.
Fussballgolf ist ab April eine Neuheit in Middelfart. Die Anlage liegt in der Nähe der Autobahnbrücke.
Weitere Info auf www.fodboldgolf.net und auf Seite 51.
Golf, mini golf, bowling and soccer golf
The golf club Lillebælt offers a 18 hole golf course of high standard – next to the Little Belt. The
beautiful golf course has par 71. The golf club has a café, driving range and proshop where you can
hire golf equipment. In addition, the golf club has a 9-hole pitch & putt course which is also open for
people without a golf ability licence.
To the golf people many overnight accommodations of the area have special attractive offers.
To those of you who prefer mini golf north-western Funen has many mini golf places to choose from.
Here everyone can play irrespective of age and experience.
There are plenty of challenges if you have decided to play a game of bowling. Middelfart Bowling
Center has the perfect setup if you are interested in bowling. See page 51.
Soccer golf is new in Middelfart. The course opens in April, and is situated close to the motorway
bridge. More info at www.fodboldgolf.net and at page 51.
15
Aktiv ferie · AktivurlAub · Active holidAy · Aktiv ferie · Aktivurl
På hesteryg
En tur på pony eller hest er en oplevelse for store og små. Vestfyns Rideklub udlejer både ponyer,
nordbagger og store heste.
Begyndere kan prøve i ridehuset under opsyn, mens de erfarne kan nyde naturen fra hesteryg på
egen hånd.
Fjeldsted Rideklub tilbyder gæster weekendridning, og i Middelfart Ridecenter kan man gæsteride i
ridehuset og på ridebane.
Rideklubberne bør kontaktes i god tid forinden. Mere info på side 51.
Auf dem Rücken der Pferde
Ein Ausritt auf einem Pony oder einem Pferd ist ein Erlebnis für Groß und Klein. Der Reitklub Vestfyns
Rideklub vermietet Ponys, Nordbaggen und große Pferde.
Anfänger können in der Reithalle unter Aufsicht reiten, während die Erfahrenen die Natur vom
Pferderücken auf eigener Faust genießen können.
Der Reitklub Fjeldsted Rideklub bietet Gästen Wochenendreiten an, und im Middelfart Reitzenter
reiten die Gäste im Reithaus und auf der Reitbahn.
Man sollte sich rechtzeitig an die Reitklubs wenden. Weitere Info auf seite 51.
On horseback
A trip on a pony or a horse is an experience for both grown-ups and children. Vestfyns Rideklub lets
out ponies, Norwegian ponies and large horses.
Beginners can ride under supervision in the indoor riding arena while the experienced riders can enjoy
nature on horseback on their own.
Fjeldsted Rideklub offers weekend riding to their guests and in Middelfart Ridecenter the visiting riders
use the exclusive indoor riding arena. The riding clubs should be contacted well in advance of your
holiday. More info see www.visitmiddelfart.dk/ridning and page 51.
16
lAub · Active holidAy · Aktiv ferie · AktivurlAub · Active holidAy
Fitness
Den daglige motionstræning behøver ikke at blive droppet,
blot fordi kalenderen viser ferie. Områdets motionscentre
giver god mulighed for at vedligeholde musklerne også i ferien.
Mere info på side 51.
Fitness
Sein gewohntes Fitnesstraining braucht man nicht aufzugeben,
nur weil Urlaub im Kalender steht. Die Fitnesscenter des
Gebiets bieten gute Möglichkeiten, die Muskeln auch im
Urlaub geschmeidig zu halten.
Weitere Info auf Seite 51.
Fitness
The daily fitness need not be cancelled because of your
holiday. The fitness centres of the area offer good possibilities
of maintaining your muscles also during your holiday.
More info see page 51.
Med ketcher
Tennis er en herlig sommersport, og i Strib Tennisklub er der
både grus- og kunstgræsbane. Gæstebilletter skal købes Hos
Slagteren i Strib. Tag selv ketcher og bolde med.
Lillebæltshallen har to squashbaner, Der er lukket i juli og det
er nødvendigt at forhåndsreservere.
Mere info på side 51.
Der weiße Sport
Tennis ist ein herrlicher Sommersport. Der Tennisklub Strib
besitzt Aschen- und Kunstrasenplätze. Gästekarten kann man
in Strib Fleischwarengeschäft erwerben. Bringen Sie selbst
Schläger und Bälle mit.
In der Lillebæltshalle gibt es zwei Squashanlagen. Sie sind
im Juli geschlossen und müssen im Voraus bestellt werden.
Weitere Info auf Seite 51.
With racquet
Tennis is a wonderful summer sport and Strib Tennisklub has
both gravel court and artificial grass court. Guest tickets to be
purchased at the Butcher in Strib. Do remember to bring along
racquet and balls. There are two squash courts in Lillebæltshallen.
The hall is closed in July. Advance reservation is necessary.
More info see page 51.
17
SPORTSARRANGEMENTER · SPORTVERANSTALTUNGEN · SPORTING EVENTS
Foto: Erik Laursen
Sportsarrangementer
Middelfart har opbygget et godt ry som arrangør af store sportsbegivenheder.
Lillebælt Halvmarathon løbes for 3. gang lørdag den 8. maj. Der er start og mål på havnefronten i
Middelfart. Det er Danmarks største halvmarathon med 10.000 deltagere. Ruten er smuk og afvekslende
og byder på alt, hvad området rummer: flot natur, små hyggelige gader og en tur over den Gamle
Lillebæltsbro. Mere info på www.lillebaelthalvmarathon.dk
Eurogym 2010 – en stor international gymnastikfestival for unge mennesker aflægger Middelfart besøg
mandag den 12. juli kl. 14.00 med ca. 500 deltagere ved KulturØen.
Post Danmark Rundt Enkeltstart den 7. august. Alt tyder på, at årets største professionelle
cykelbegivenhed i Danmark afgøres i Middelfart.
Tour de Vestfyn den 14. august hvor både børnefamilier og de mere erfarne cyklister kan deltage, er et
cykelløb over fire forskellige distancer. Mere info på www.baghjulet.dk
Kongebroløbet – det traditionsrige motionsløb - arrangeres den 11. september af Middelfart Firma- og
Familieidræt. Mere info på www.mffi.dk
I hele din ferie kan du løbetræne med andre på den smukke Hindsgavlhalvø; hver onsdag aften fra april
til september møder man blot op ved Byggecentrums P-plads.
Sportveranstaltungen
Middelfart genießt einen guten Ruf als Veranstalter von großen Sportveranstaltungen.
Der Lillebælt Halvmarathon wird am 8. Mai zum dritten Mal ausgetragen, mit Start und Ziel am Hafen
von Middelfart. Mit 10.000 Teilnehmern ist er der größte Halbmarathon Dänemarks. Die Laufstrecke
ist abwechslungsreich und zeigt alles, was die Gegend zu bieten hat: schöne Natur, malerische
Sträßchen und eine Überquerung der Alten Brücke über den Kleinen Belt. Weitere Infos unter www.
lillebaelthalvmarathon.dk.
18
S · SPORTSARRANGEMENTER · SPORTVERANSTALTUNGEN · SPORTING EVEN
Eurogym 2010 – das große internationale Gymnastikfestival für junge Menschen stattet Middelfart
am Montag, den 12. Juli, um 14 Uhr einen Besuch ab, mit ca. 500 Teilnehmern am Kulturzentrum
KulturØen.
Radrundfahrt Post Danmark Rundt – Einzelzeitfahren am 7. August. Alles deutet darauf hin, dass das
größte dänische Profi-Radsportereignis des Jahres in Middelfart entschieden wird.
Tour de Vestfyn am 14. August, ein Radrennen über vier verschiedene Distanzen, an dem sowohl
Familien mit Kindern als auch Hobbyradrennfahrer teilnehmen können. Weitere Infos unter www.
baghjulet.dk.
Kongebroløbet – der traditionelle Volkslauf findet am 11. September statt, veranstaltet von Middelfart
Firma- og Familieidræt. Weitere Infos unter www.mffi.dk.
Während Ihres Urlaubs können Sie gemeinsam mit anderen Läufern auf der schönen Halbinsel
Hindsgavl trainieren, von April bis September jeden Mittwochabend – Treffpunkt ist der Parkplatz am
Kurszentrum Byggecentrum.
Sports arrangements
Middelfart has established a good reputation as organiser of major sports events.
The Lillebaelt Halfmarathon takes place for the third time on Saturday 8 May. Start and Finish
areas are placed on the waterfront in Middelfart. This is the largest half marathon in Denmark with
10,000 participants. The route is beautiful and varied and offers everything of the area: Fantastic
nature, nice and cosy streets and a crossing of the Old Little Belt Bridge. For more information www.
lillebaelthalvmarathon.dk
Eurogym 2010 – a major international gymnastics festival for young people will visit Middelfart at the
KulturØen on Monday 12 July at 14.00 with approx. 500 participants.
The bicycle race “Post Danmark Rundt” - the individual time trial will take place on 7 August.
Everything indicates that the winner of the greatest professional bicycle event of the year in Denmark
will be found in Middelfart.
Tour de Vestfyn on 14 August where both families with children and more experienced riders can
participate is a bicycle race over four different distances. For more information www.baghjulet.dk
Foto: Gert H. Larsen
Foto: Erik Laursen
The run ”Kongebroløbet” – the traditional fun run – will be arranged on 11 September by Middelfart
Firma- og Familieidræt. For more information www.mffi.dk.
During your entire holiday you can jog together with others at the beautiful peninsula of Hindsgavl;
every Wednesday evening from April to September you just join the others at the parking place of
Byggecentrum.
FeSTiValeR & MUSiK · FeSTiValS UND MUSiK · FeSTiValS & MUSiC · FeSTi
Foto: Brian Fogh - United Press
Musik for sjælen
Strib Vinterfestival - med Erik Grip, Rasmus Lyberth, Kristian Lilholt, Eivør, Niels Hausgaard, Povl
Dissing&Benny Andersen o.m.fl. 18.– 21. februar. Program: www.strib-vinterfestival.dk
Rock Under Broen – under den ny Lillebæltsbro. Fyns største endagsmusikfestival den 12. juni.
Samme sted er der dagen før, den 11. juni, stor koncert med Mark Knopfler – det eneste sted i Danmark.
Den 26. marts arrangerer Rock Under Broen koncert i Lillebæltshallen med Status Quo.
Program: www.rockunderbroen.dk
Torvedage med musik på Middelfart torv – hver lørdag fra 8. maj til 18. september.
Hindsgavl Festival – kammermusik på Hindsgavl Slot med Henschel Quartett, Trio Con Brio
Copenhagen, den tyske stjernepianist Lars Vogt o.m.fl. 4.–15. juli. Program: www.hindsgavlfestival.dk
Middelfart Jazz Fezztival – med Papa Bue’s Jazzband, Ib Glindemann Orkester, Blues Brothers
Souvenirs Show, Michael Carøe’s Swingtime o.m.fl. 5. – 8. august. Gratis adgang.
Program: www.middelfartjazz.dk
Musik für die Seele
Strib Vinterfestival - mit Erik Grip, Rasmus Lyberth, Kristian Lilholt, Eivør, Niels Hausgaard, Povl
Dissing&Benny Andersen u.a. 18. – 21. Februar. Program: www.strib-vinterfestival.dk
Rock Unter der Brücke – unter der neuen Lillebæltsbrücke am 12. Juni. Der grösste Eintages-Festival
Fünens. Einen Tag früher – am 11. Juni – gibt Mark Knopfler sein einziges Konzert in Dänemark. Am 26.
März präsentieren die Rock Unter der Brücke – Leute Status Quo in der Lillebæltshalle in Middelfart.
Programm: www.rockunderbroen.dk
Markttage mit Musik auf dem Marktplatz Middelfart’s – jeden Samstag in der Zeitperiode 8. Mai
– 18. September.
20
iValeR & MUSiK · FeSTiValS UND MUSiK · FeSTiValS & MUSiC · FeSTiValeR
Hindsgavl Festival – Kammermusik auf dem Schloss Hindsgavl Slot mit der Henschel Quartette, Trio
Con Brio Copenhagen, dem deutschen Spitzenpianisten Lars Vogt u.a. . 4. – 15. Juli.
Programm: www.hindsgavlfestival.dk
Middelfart Jazz Fezztival – mit Papa Bue’s Jazzband, Ib Glindemann Orkester, Blues Brothers Souvenirs
Show, Michael Carøe’s Swingtime u.a.. 5. – 8. August. Eintritt kostenslos.
Program: www.middelfartjazz.dk
Music for your soul
Strib Vinterfestival - Erik Grip, Rasmus Lyberth, Kristian Lilholt, Eivør, Niels Hausgaard, Povl
Dissing&Benny Andersen ad more 18. – 21. February. Programme: www.strib-vinterfestival.dk
Rock Under The Bridge – under the New Little Belt Bridge. The largest one-day music festival on
Funen.12th June.
Same place the day before – on 11th June - Mark Knopfler performs his only concert in Denmark.
The people behind Rock Under The Bridge also present Status Quo in the Lillebæltshal on 26th
March.
Programme: www.rockunderbroen.dk
Market days with music in the square in Middelfart – every Saturday between 8th May and 18th
September.
Hindsgavl Festival – chamber music at Hindsgavl Manor House - featuring a.o. the Henschel Quartett,
Trio Con Brio Copenhagen, and the German top pianist Lars Vogt 4th. – 15th. July.
Programme: www.hindsgavlfestival.dk
Mark Knopfler
Middelfart Jazz Fezztival – featuring a.o. Papa Bue’s Jazzband, Ib Glindemann Orchestra, Blues
Brothers Souvenirs Show, Michael Carøe’s Swingtime. 5th – 8th august. Free entrance.
Programme: www.middelfartjazz.dk
Strib Vinterfestival: Niels Hausgaard
Torvedage med musik hele sommeren
Middelfart Jazz Fezztival:
Ib Glindeman
Foto: Evan Hemmingsen
Hindsgavl Festival:
Lars Vogt & Rachel Roberts
21
SLOTTE & HERREGÅRDE · SCHLÖSSER UND HERRENSITZE · CASTLE AND MA
Slotte og herregårde
Siden 1231 har det været naturligt at holde vigtige møder og sammenkomster på Hindsgavl Slot.
I 1784 blev den nuværende hovedbygning taget i brug. Den fungerer nu som et moderne konferenceog kursuscenter, hotel og restaurant.
Der er også offentlig adgang til parken. Digteren H.C. Andersen nød også at være på Hindsgavl. Han
skrev blandt andet til en veninde: »I haven der har De den smukkeste udsigt i Fyn, jeg tror næsten i
Danmark. De må se den; dette sted er så smukt.« Mere info på www.hindsgavl.dk
Det nyeste i Middelfarts festival-verden er Hindsgavl Festival. Et sandt fyrværkeri på slottet 4.-15. juli.
Toppen af unge danske og udenlandske klassiske musikere giver begrebet kammermusik en ny og
spændende mening, når de kommer til slottet og giver koncerter og bor sammen med store dele af
publikum under festivalen. Mere info på www.hindsgavlfestival.dk
På det sydlige Nordvestfyn ligger slottet Wedellsborg. Der er ikke offentlig adgang til slot og park, men
skovene er åbne for ture til fods eller på cykel.
Ved Brenderup er herregården Kærsgaard indrettet som transportmuseum. Her er hestetrukne vogne
og redskaber.
Museet har åbent efter aftale, og årets store begivenhed er kørekonkurrencerne d. 2.-4. juli, hvor man
kan opleve dressur, maraton og forhindringsløb. Se www.kaersgaard.com, side 51 og side 69.
22
ANORS · SLOTTE & HERREGÅRDE · SCHLÖSSER UND HERRENSITZE · CASTLE
Schlösser und Herrensitze
Seit 1231 werden auf Hindsgavl wichtige Besprechungen und Zusammenkünfte abgehalten.
Das heutige Hauptgebäude stammt von 1784. Es dient nun als modernes Konferenz- und Kursuscenter,
Hotel und Restaurant.
Der Park ist auch öffentlich zugänglich. Der Dichter Hans Christian Andersen genoss ebenfalls seinen
Aufenthalt auf Hindsgavl. Er schrieb u. a. an eine Freundin: »Im Garten haben Sie die schönste Aussicht
auf ganz Fünen, und ich glaube fast in ganz Dänemark. Das müssen Sie sehen, dieser Ort ist so schön.«
Weitere Info auf www.hindsgavl.dk
Das neueste Festival Middelfarts ist das Hindsgavl Festival. 4.-15. Juli. Die Elite der jungen dänischen
und ausländischen Musiker der klassischen Musik verleihen dem Begriff Kammermusik eine neue und
spannende Bedeutung, wenn sie zum Schloss kommen um Konzerte zu veranstalten und während des
Festivals mit einem großen Teil des Publikums zusammen wohnen. Mehr Info unter
www.hindsgavlfestival.dk
Im südlichen Nordwestfünen liegt das Schloss Wedellsborg. Schloss und Park sind nicht öffentlich
zugänglich, aber in den Wäldern kann man sich zu Fuß und zu Rad bewegen.
Der Herrensitz Kærsgaard bei Brenderup ist als Verkehrsmuseum eingerichtet. Hier gibt es Oldtimer
Pferdewagen und-Geräte.
Das Museum ist nach Vereinbarung geöffnet. Das große Ereignis des Jahres ist der Fahrwettbewerb,
2.-4. Juli, wo man Dressur, Marathon und Hindernislauf erleben kann. Siehe www.kaergaard.com,
Seite 51 und Seite 69.
Manors
Since 1231 important meetings have been held at Hindsgavl.
In 1784 the present main building was brought into use. It now functions as a modern conference and
course centre, hotel and restaurant.
There is also public access to the park. The famous Danish poet H.C. Andersen also enjoyed staying at
Hindsgavl. He wrote to a female friend: »In the garden you have the most beautiful view on Funen, I think
almost in Denmark. You have to see it; this place is so beautiful.« More info see www.hindsgavl.dk
The youngest of the music festivals in the Middelfarts area is the Hindsgavl Festival. A true explosion
of chamber music, held at Hindsgavl Manor House from 4 July to 15 July. The top of the young Danish
and foreign classical musicians will give the idea of chamber music a new and interesting meaning
when they come to the castle to play concerts and live together with the major part of the audience
during the festival. For more information visit www.hindsgavlfestival.dk
In the southern part of north-western Funen you will find the manor Wedellsborg. There is no public
access to the castle and the park, but the woods are open for trips by foot or by bicycle.
At Brenderup a transport museum has been established in the manor Kærsgaard. Here you will find
horse-drawn carriages and implements.
The museum is open by appointment and the event of the year is the competition for horse-drawn
carriages, 2 July to 4 July where you can see dressage, marathon and steeplechase.
See www.kaersgaard.com, page 50 and page 69.
23
DANMARKS KERAMIKMUSEUM GRIMMERHUS · DANMARKS KERAMIKMUSE
Grimmerhus
Grimmerhus er en unik fredet bygning opført i 1856, beliggende i en park grænsende til Lillebælt og
Kongebroskoven. I dag vises nutidig keramisk kunst og, samlingerne koncentrerer sig om værker skabt
efter 1950.
Frem til 14.03. 2010 vises: Tepotter af Tiden og Krukken og Karret.
Fra 21.03 til 06.06.2010: Museet viser udvalgte værker fra en stor International keramikudstilling
fra Westerwald, hvor bl.a. Aage Birck fra Danmark fik en pris.
Fra 13.06 til 29.08.2010: Gerd Hiort Petersen og Hans Munch Andersen viser en udstilling af deres
keramiske værker.
Fra 05.09 til 28.11.2010: I samarbejde med Trapholt i Kolding præsenteres Lin Utzons mange
kunstneriske udtryksformer.
Hele året: Erik Veistrup Samlingen Keramiske Kontraster – nyopsætning – præget af kvinder.
Se mere på www.grimmerhus.dk
Grimmerhus
Grimmerhus ist ein einzigartiges, unter Denkmalschutz stehendes Gebäude aus dem Jahre 1856, in
einem Park zwischen dem Kleinem Belt und dem Wald Kongebroskoven gelegen. Heute dient es als
Museum für zeitgenössische keramische Kunst mit Schwerpunkt auf Werken aus der Zeit nach 1950.
Noch bis zum 14.03.2010 sind die Ausstellungen „Teekannen unserer Zeit“ sowie „Der Krug und das
Fass“ zu sehen.
Vom 21.03. bis 06.06.2010: Das Museum zeigt ausgewählte Werke einer großen internationalen
Keramikausstellung im Westerwald, bei der u.a. Aage Birck aus Dänemark einen Preis erhielt.
24
EUM GRIMMERHUS · DANMARKS KERAMIKMUSEUM GRIMMERHUS · DANM
Vom 13.06. bis 29.08.2010: Gerd Hiort Petersen und Hans Munch Andersen präsentieren eine
Ausstellung ihrer keramischen Werke.
Vom 05.09. bis 28.11.2010: In Zusammenarbeit mit dem Museum Trapholt in Kolding werden Lin
Utzons vielfältige künstlerische Ausdrucksformen gezeigt.
Ganzjährig: Erik Veistrup Sammlung: Keramische Kontraste – Neuauflage – von Frauen geprägt
Weitere Infos unter www.grimmerhus.dk.
Grimmerhus
Grimmerhus is a unique listed building erected in 1856, situated in a park next to the Little Belt and
the forest of Kongebroskoven. Today Grimmerhus houses present ceramic art and the collections
concentrate on works created after 1950.
Until 14.03. 2010: Tepotter af Tiden og Krukken og Karret (teapots)
From 21.03 to 06.06.2010: The museum exhibits selected works from a major international ceramic
exhibition from Westerwald, where Aage Birck from Denmark, among others, received an award.
From 13.06 to 29.08.2010: Gerd Hiort Petersen and Hans Munch Andersen show an exhibition of their
ceramic works.
From 05.09 to 28.11.2010: In cooperation with the museum Trapholt in Kolding Lin Utzon’s many
artistic modes of expression are presented.
All year: Erik Veistrup The Collection Ceramic Contrasts – new exhibition – with female impact.
See more at www.grimmerhus.dk
Værker af Aage Birck.
Værker af Bjørn Nørgaard.
25
FORTIDENS MINDER · VERGANGENE GEDENKEN · RELICS OF THE PAST · FO
Nina Ferlov 2009: Landsskabstykker fra Nordvestfyn.
Middelfart Museum
Middelfart har en over fem hundrede år gammel købstadshistorie.
Middelfart Museum har flere afdelinger og byder på både permanente og løbende udstillinger.
I den Gl. Postgård i Algade er der en permanent udstilling om de to Lillebæltsbroer samt en spændende
samling af kakkelovne og komfurer fra det lokale jernstøberi J.S. Hess og Søn.
Sæsonen i Udstillingsbygningen i Algade 4 åbnes med ”Landsskabsstykker fra Nordvestfyn” – helt nye
akvareller af Nina Ferlov og tekster af Peter Storm. Hér fejrer man også den Gamle Lillebæltsbros 75
års jubilæum i sommerens store særudstilling.
I Henner Friisers Hus, fra omkring 1575, kan ses en modelby af Middelfart i 1801. Samme sted er
der en inspirerende og meget sjælden udstilling af damehatte fra tiden 1850–1960. Modisten Emilie
Schmidt lagde hvert år en hat til side som kendetegnede det års hattemode.
Huset rummer desuden en udstilling om marsvinefangst, Lillebælts lille hval.
På det gamle Lillebælt Værft arbejder blandt andet en bådebygger med at restaurere gamle fartøjer.
Lillebæltsværftets Venneforening holder åbent på værftet hver søndag fra 13. juni til 22. august, hvor
stedet giver rum til arbejdende kunstnere og kunsthåndværkere.
Den permanente søfartshistoriske udstilling kan ses i samme periode.
På Psykiatrisk Samling i Teglgårdsparken vises behandlingsmetoder gennem hundrede år fra den 1.
februar. Desuden vises et udvalg af patienternes kunst på Middelfarts ældste psykiatriske sygehus.
Mere info på www.middelfart-museum.dk samt side 50.
Middelfart Museum
Middelfart kann auf eine über fünfhundertjährige Stadtgeschichte zurückblicken.
Das Museum Middelfart hat mehrere Abteilungen und zeigt Dauer- und Sonderausstellungen.
Im Alten Posthof (Gl. Postgård) in der Algade ist eine Dauerausstellung über die beiden Brücken über
den Kleinen Belt sowie eine interessante Sammlung von Kachelöfen und Herden aus der örtlichen
Eisengießerei J.S. Hess og Søn zu sehen.
Die Saison im Ausstellungsgebäude in der Algade 4 wird mit „Landschaftsszenen aus dem nordwestlichen
Fünen“ eröffnet – ganz neue Aquarelle von Nina Ferlov und Texte von Peter Storm. Auch hier wird der
75. Geburtstag der Alten Brücke über den Kleinen Belt mit der großen Sonderausstellung des Sommers
gefeiert.
In Henner Friisers Hus, von etwa 1575, ist ein Modell von Middelfart 1801 zu sehen. Hier gibt es auch
eine seltene und sehr reizvolle Ausstellung von Damenhüten aus der Zeit 1850–1960. Die Modistin
Emilie Schmidt legte jedes Jahr einen Hut zur Seite, der typisch für die Hutmode des Jahres war.
Das Haus beherbergt außerdem eine Ausstellung über den Tümmlerfang, den kleinen Wal des Kleinen
Belts.
26
ORTIDENS MINDER · VERGANGENE GEDENKEN · RELICS OF THE PAST · FOR
Auf der alten Werft arbeitet u. a. ein Bootsbauer an der Restaurierung alter Fahrzeuge.
Der Freundeskreis „Lillebæltsværftets Venneforening“ hält die Werft jeden Sonntag vom 13. Juni bis 22.
August geöffnet und stellt die Anlage arbeitenden Künstlern und Kunsthandwerkern zur Verfügung.
Die seefahrtsgeschichtliche Dauerausstellung ist im gleichen Zeitraum zu sehen.
In der Psychiatrischen Sammlung im Teglgårdspark werden ab 1. Februar Behandlungsmethoden aus
dem letzten Jahrhundert gezeigt. Außerdem ist ein Ausschnitt aus der Kunst der Patienten im ältesten
psychiatrischen Krankenhaus Middelfarts zu sehen. Weitere Info auf www.middelfart-museum.dk sowie
auf Seite 50.
Middelfart Museum
Middelfart has a history as a market town that goes back more than five hundred years.
Middelfart Museum has several departments and offers both permanent and current exhibitions.
In the Gl. Postgård in Algade there is a permanent exhibition about the two Little Belt bridges and an
interesting collection of stoves and cooking ranges from the local iron foundry J.S. Hess & Søn.
The season in the exhibition building at Algade 4 will open with ’ Landsskabsstykker fra Nordvestfyn
(Landscapes from north-west Funen) – brand new watercolour paintings by Nina Ferlov and texts by
Peter Storm. The large special summer exhibition will celebrate the 75 anniversary of the Old Little
Belt Bridge.
In the house of Henner Friiser, which is a half-timbered house from about 1575, you can see a model
town of Middelfart in 1801. In this house you will also find an inspiring and very seldom exhibition of
ladies’ hats from the period 1850–1960. The milliner Emilie Schmidt put aside every year one hat which
characterized the hat fashion of the specific year.
The house also has an exhibition about the porpoise, the small whale of Little Belt.
In the old Lillebælt shipyard a boat builder restores old vessels.
The Little Belt Shipyard Society arranges that the shipyard is open to the public every Sunday from 13
June to 22 August with working artists and craftsmen.
The permanent maritime historic exhibition can be seen in the same period.
In the Psychiatric Collection methods of treatment through 100 years are shown. Further a selection
of patient art is shown in the oldest psychiatric hospital in Middelfart from 1 February.
More info see www.middelfart-museum.dk and also page 50.
Marsvinefangst
Psykiatrisk Samling
Lillebælt Værft
27
KUNST & KULTUR · KUNST UND KULTUR · ART & CULTURE · KUNST & KULT
Udstillinger, museer og haver
Humlemagasinet er en fortryllende blanding af haver, museer og udstilling. Der er en besøgshave på
10 tdr.land med Fyns største humlehave og lavendler, georginer og roser og agaver. Her er også en lille
frugthave med 30 forskellig gamle fynske frugtsorter.
Der er også museum for den lokalfødte viseforfatter Sigfred Pedersen, hvis viser i dag er en del af den
danske sangskat samt et humlemuseum. Fra ultimo marts til medio oktober vises den store udstilling om
”Dro­nning Ingrid o­g Bernado­tterne”. Kulturcentrets nyeste attraktion er den historiske dukkesamling,
der omfatter de danske kongeslægter og andre berømtheder. Først i november åbner Humlemagasinets
juleudstilling med blandt andet op til 40 forskelligt pyntede juletræer. Pynten, ja den kan plukkes og
hænges op på sit eget juletræ derhjemme. Mere info på www.humlemagasinet.dk og side 50.
Strib Automobilmuseum
På Strib Auto­mo­bilmuseum står Rolls-Royces, Cadillacs, Buicks og mange flere blændende køretøjer klar
fra april til ultimo oktober. De velholdte biler og veteranmotorcykler opfylder enhver drengedrøm. Men
pigerne vil også elske den blankpudsede krom i områdets nyeste museum. Mere info på side 51.
28
TUR · KUNST UND KULTUR · ART & CULTURE · KUNST & KULTUR · KUNST U
Ausstellungen, Museen und Gärten
Das Humlemagasinet ist eine bezaubernde Mischung aus Gärten, Museen und Ausstellungen. Hier
gibt es auch Fünens größter Hopfengarten mit Lavendel, Georginen, Rosen und Agaven, sowie einen
kleinen Obstgarten mit 30 alten fünischen Obstsorten.
Das Humlemagasinet zeigt zwischen Ende März und Mitte Oktober eine grosse Sonderausstellung
über die dänische Königinmutter Ingrid und die schwedische Königsfamilie - die Bernadotte Familie.
Die neueste Attraktion des Kulturzentrums ist die historische Puppensammlung von den dänischen
Königsfamilien und anderen bekannten Personen. Anfang November eröffnet das Humlemagasinet die
Weihnachtsausstellung mit 40 verschiedenen geschmückten Weihnachtsbäumen u. a. m. Den Schmuck
kann man pflücken und zu Hause an seinem eigenen Weihnachtsbaum aufhängen. Weitere Info auf
www.humlemagasinet.dk und auf Seite 50.
Automobilmuseum Strib
Im Auto­mo­bilmuseum Strib stehen April bis Oktober Rolls-Royces, Cadillacs, Buicks und viele andere
chromglitzernde Fahrzeuge. Die liebevoll gepflegten Autos und Oldtimermotorräder lassen das Herz
jedes richtigen Jungen höher schlagen. Aber auch den Mädchen gefällt der blank geputzte Chrom im
jüngsten Museum der Gegend. Weitere Info auf Seite 51.
Exhibitions, museums and gardens
Humlemagasinet is a fascinating mix of gardens, museums and exhibitions. You will also find the
largest Funen hop garden and gardens of lavenders, dahlias, roses and agaves. There is also a small
orchard with 30 different old Funen varieties of fruits.
In the past Funen was the centre of hop growing and a small museum shows treasures from the glory
days of the hop. From the opening of the Humlemagasinet in the end of March to the middle of
October there is a special exhibition about the Danish Queen Mother Ingrid and the Swedish royal
family - the Bernadotte family. The newest attraction is a historical dolls’ collection which shows the
Royal Danish Families and other celebreties. In the beginning of November the Christmas exhibition
of Humlemagasinet will open with up to 40 differently decorated Christmas trees. The Christmas tree
decoration – well, you are welcome to pick it and put it on your own Christmas tree at home. More
info see www.humlemagasinet.dk and page 50.
Strib Automobilmuseum
In Strib Auto­mo­bilmuseum Rolls-Royces, Cadillacs, Buicks and many other outstanding vehicles
are presented from April to October. The well-kept cars and veteran motorcycles fulfil every boy’s
dream. But the girls will also love the polished chrome in the latest museum of the area. More info
see page 51.
29
Kunst & KIRKER · Kunst unD KIRCHEn · ARt & CHuRCHEs · Kunst & KI
Kunstner: Helle Thorell, 2006
Kunsten
Mangfoldigheden i kunst ses tydeligt på Nordvestfyn. Her er gallerier og kunsthåndværk af enhver art.
Her udstilles blandt andet moderne kunst med maleri, skulptur, keramik, grafik og tegninger. Blandt
udstillerne ses både lokale, nationale og udenlandske kunstnere.
Men brugskunst er også rigt repræsenteret, blandt andet brugsting i lertøj, lavet efter den gamle danske
håndværkstradition.
En del af områdets kunstnere og kunsthåndværkere har udgivet Vestfyns Kunstguide, der kan fås på
turistbureauet. Se også www.vestfynskunstguide.dk og www.kunstportalfyn.dk og side 51.
Die Kunst
Die Vielfalt der Kunst ist auf Nordwestfünen deutlich zu sehen. Hier gibt es Galerien und Kunstgewerbe
aller Art. Hier werden u. a. moderne Kunst – Gemälde, Skulpturen, Keramik, Grafik und Zeichnungen
– von lokalen, nationalen und ausländischen Künstlern ausgestellt.
Auch das Kunstgewerbe ist reich vertreten. Unter anderem gibt es Gebrauchsgegenstände aus Steingut,
das nach der alten dänischen Handwerkstradition hergestellt wird.
Die Künstler und Kunsthandwerker der Gegend haben den Führer „Vestfyns Kunstguide“ herausgegeben,
den man im Touristenbüro erhält. Siehe auch www.vestfynskunstguide.dk sowie Seite 51.
Art
The variety of art is clearly visible in north-western Funen. Here are galleries as well as arts and crafts
of any kind.
Here you will find modern art with painting, sculptures, ceramics, graphics and drawings. Among the
exhibitors are local, national as well as foreign artists.
But applied art is also highly represented among other things applied art in pottery made according to
the old Danish craft tradition.
Some of the artists and craftsmen of the area have published Vestfyns Kunstguide which is available at
the Tourist Office. See also www.vestfynskunstguide.dk and page 51.
30
IRKER · Kunst unD KIRCHEn · ARt & CHuRCHEs · Kunst & KIRKER · Kun
Kirkerne
Nordvestfyn er særlig rig på smukke gamle kirker, der alle er et besøg værd. Den største kirke er
Sct. Nicolai Kirke i Middelfarts gamle bydel. Den er fra årene omkring 1275 og oprindelig i romansk
rundbuestil. I 1400-tallet ændres den til gotisk spidsbuestil, og i 1667 byggedes våbenhuset i
renæssancestil. Siden da har kirken nogenlunde bevaret sit daværende udseende. Husby Kirke er en
af de mange landsbykirker i området, der bør ses. Den nyrestaurerede kirke har sit karakteristiske
baroktårn og er opført i 1200-tallet.I tilknytning til Nørre Aaby Kirke findes en af landets flotteste
kirkegårde. Den såkaldte Skovkirkegård ligger i et kuperet terræn ved Viby Å. Kirken er fra 1200-tallet
og interiøret fra 1600-tallet. Døbefonden er særpræget, den er nemlig af træ.
En af områdets ældste kirker er Asperup Kirke fra omkring 1180, men er siden ombygget flere gange.
Kirkens store korsfæstelsesgruppe er fra 1510–20. Mere info, adresser og åbningstider på side 51.
Die Kirchen
Nordwestfünen ist besonders reich an schönen alten Kirchen, die alle einen Besuch wert sind. Die
größte Kirche ist die Sct. Nicolai Kirche in der Altstadt von Middelfart. Sie stammt aus den Jahren um
1275 und wurde ursprünglich im romanischen Rundbogenstil errichtet. Im 15. Jahrhundert wurde sie im
gotischen Spitzbogenstil umgebaut, und 1667 wurde ein Vorraum im Renaissancestil angebaut. Seither
hat die Kirche einigermaßen ihr Aussehen bewahrt. Die Kirche Husby ist eine der vielen Dorfkirchen
des Gebietes, die man sich ansehen sollte. Die neurenovierte Kirche hat seinen charakteristischen
Barockturm und wurde im 13. Jahrhundert errichtet.
Um die Kirche von Nørre Aaby herum liegt einer der schönsten Friedhöfe des Landes. Der sogenahnte
Waldfriedhof liegt in einem hügeligen Gelände an der Viby Å. Die Kirche stammt aus dem 13.
Jahrhundert, das Interieur aus dem 17. Jahrhundert. Der Taufstein ist etwas Besonderes: Er ist aus
Holz.
Eine der ältesten Kirchen der Gegend ist die Kirche von Asperup von etwa 1180, die allerdings mehrmals
umgebaut wurde. Die große Kreuzigungsgruppe stammt von 1510–20. Weitere Info, Adressen und
Öffnungszeiten auf Seite 51.
The churches
North-western Funen is especially rich of beautiful old churches which are all worth visiting. The
largest church is Sct. Nicolai Church in the old part of Middelfart. This church was built around 1275
and was originally built in the Romanesque style. In the 15th century it was changed to the Gothic style
and in 1667 the porch was built in Renaissance style. Since then the church has largely kept its then
appearance. Husby Church is one of the many village churches of the area which is worth visiting. The
recent renovated church with its characteristic baroque tower was built in the 13th century.
One of the most beautiful cemeteries in Denmark is placed in connection with Nørre Aaby Church.
The cemetery Skovkirkegården is placed on a hilly ground at the stream of Viby Å. The church was
built in the 13th century and the furniture is from the 17th century. The font is special as it has been
made of wood.
Asperup Church is one of the oldest churches from about 1180 but the church has been rebuilt several
times. The large crucifixion group of the church is from 1510–20. More info, adresses and opening
hours see page 51.
31
MILJØ & ATMOSFÆRE · UMGEBUNG & AMBIENTE · AMBIENCE & ATMOSPH
Fiberline Composites A/S
Foto: Poul O. Engström
Spændende arkitektur
Arkitekturen i Middelfart er udtryk for menneskers færden gennem flere århundreder og til i dag.
Der er flotte eksempler på genanvendelse og nyindretning af fredede og bevaringsværdige bygninger.
Jævnligt arrangeres guidede byvandringer, og med folderen ’ I historiens spor – Midtbyen ’ ved hånden
kan man selv udforske.
Der er stadig spændende gamle landsbymiljøer i bl.a. Føns, Gamborg, Sdr. Aaby og Husby.
Middelfart er også stedet, hvor du finder spændende, ny og prisbelønnet arkitektur.
Interessante Architektur
Die Architektur in Middelfart ist vom Tun und Treiben der Menschen in mehreren Jahrhunderten bis
zum heutigen Tag geprägt.
Man findet schöne Beispiele für die Wiederanwendung und Neueinrichtung denkmalgeschützter und
erhaltenswerter Gebäude.
Es werden regelmäßig Stadtführungen angeboten, und mit dem Faltblatt „I historiens spor – Midtbyen“
in der Hand kann man sich gut alleine auf Erkundungstour begeben.
Ein malerisches Dorfbild findet man heute u.a. noch in Føns, Gamborg, Sdr. Aaby und Husby.
Auch tolle neue und preisgekrönte Architektur kann man in Middelfart bewundern.
32
Tidl. Præstegård i Balslev
Ehemaliger Pfarrhof in Balslev
Former vicarage in Balslev
HERE · MILJØ & ATMOSFÆRE · UMGEBUNG & AMBIENTE · AMBIENCE & ATMO
Interesting architecture
The architecture in Middelfart is expression of the activities of people through more centuries until this
very day.
You will find nice examples of reapplication and new decor of listed buildings worth preserving.
On a regular basis guided town walks are arranged and with the ”Following the historic traces – town
centre” you can explore the town on your own.
There are still interesting old villages in e.g. Føns, Gamborg, Sdr. Aaby and Husby.
Middelfart is also the place where you will find interesting, new and award-winning architecture.
Middelfart Sparekasse’s prisbelønnede hovedsæde.
Der preisgekrönte Hauptsitz der Middelfart Sparekasse.
Middelfart Sparekasse’s award-winning head office.
Fra borgerhus (ca. 1570)
til moderne forretning.
Vom Bürgerhaus (etw. 1570)
zu modernem Geschäft.
From civil home (appr. 1570)
to modern shop.
KulturØen.
Das Kulturzentrum KulturØen.
KulturØen.
LaTour: fra vandtårn (1888) til vinklub og
eksklusivt mødested.
LaTour: vom Wasserturm (1888) zum
Weinclub und exklusiven Treffpunkt.
LaTour: From water tower (1888) to wine
club and exclusive meeting place.
33
Kulturøen · Kulturinsel · Culture island · Kulturøen · Kulturin
KulturØen i Middelfart
KulturØen, der omgives af en moderne marina, ligger skulpturelt med havet, himlen og broerne som
kulisse – lige midt i byen. Her er Danmarks flotteste bibliotek ( 3.000 kvm ), hvor du gratis kan låne bøger
med hjem til ferieadressen, checke dine mails, surfe på Nettet og læse dagens aviser. Der er også gratis
hotspot til din laptop. Biografen med sine 2 sale giver dig en ægte filmoplevelse på kæmpelærreder.
Her er normen for verdens skrappeste biograflyd og -komfort fuldt ud opfyldt. Og udenlandske film
vises naturligvis på originalsprog med danske undertekster.
KulturØens restaurant er et moderne spisested med et rustikt look og storstået udsigt til Lillebælt og
broerne. Middelfarts autoriserede turistbureau på KulturØen glæder sig også til at se dig – hele året.
KulturØens restaurant
Das Restaurant der KulturØen
The restaurant of KulturØen
34
KulturØen by Night. Ark.: Schmidt, Hammer&Lassen
Middelfart Bibliotek
Die Middelfart Bibliothek
Middelfart Library
sel · Culture island · Kulturøen · Kulturinsel · Culture island · K
Middelfart Turistbureau
Die Touristeninformation Middelfart
The Middelfart Tourist Office
Beach volley om sommeren - skøjtebane om vinteren
Beachvolleyball-Feld im Sommer – Schlittschuhbahn im Winter
Beach volley in the summer – skating rink in the winter
Biograferne på KulturØen
Die Kinos der KulturØen
The cinemas at KulturØen
Das Kulturzentrum KulturØen in Middelfart
Das Kulturzentrum KulturØen, von einem modernen Jachthafen umgeben, hebt sich plastisch aus
einer Kulisse aus Meer, Himmel und den Brücken hervor – mitten in der Stadt. Hier befindet sich
die schönste Bibliothek Dänemarks (3.000 m2), in der Sie kostenlos Bücher ausleihen und mit an die
Urlaubsadresse nehmen, Ihre Mailbox checken, im Internet surfen und Tageszeitungen lesen können.
Auch ein kostenloser Hotspot für Ihr Notebook steht zur Verfügung. Das Kino mit seinen beiden
Sälen bietet Ihnen auf Riesenleinwänden echte Filmatmosphäre. Es erfüllt die strengsten Normen, die
an Kinoton und -komfort gestellt werden. Ausländische Filme werden natürlich im Original und mit
dänischen Untertiteln gezeigt.
Das Restaurant des Kulturzentrums ist ein modernes Speiselokal mit rustikalem Look und großartigem
Blick auf den Kleinen Belt und die Brücken. Die autorisierte Touristeninformation Middelfarts im
Kulturzentrum KulturØen freut sich auch auf Ihren Besuch – das ganze Jahr über.
The culture island in Middelfart
The culture island – KulturØen – surrounded by a modern marina is placed sculpturally with the setting
of the sea, the sky and the bridges – right in the middle of the town. Here you will find the nicest library
in Denmark (3,000 sqm) – where you can borrow books free of charge to bring to your holiday address,
check your e-mails, surf at the internet and read the daily newspapers. There are also free hotspots for
your laptop. The cinemas with its two rooms give you a genuine movie experience on huge screens.
Here you will find that the norm for the world’s toughest cinema sound and comfort has been fulfilled.
And foreign movies are of course shown in original language with Danish subtitles.
The restaurant of KulturØen is a modern restaurant with a rustic look and a splendid view of the Little
Belt and its bridges. The Middelfart Tourist Office at the KulturØen looks forward to seeing you – all
year.
35
OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN · ERLEBNISSE FÜR DIE GANZE FAMILIE · A
Udflugter
Feriens udflugter skal nydes uden at skulle tilbringe timer i en varm bil.
Fra Middelfart er der ikke langt til f.eks.:
Ausflüge
Ausflüge im Urlaub möchte man genießen, ohne stundenlang im warmen Auto zu schmoren.
Von Middelfart bieten sich beispielsweise folgende Ausflüge an:
Excursions
Enjoy your holiday excursions without spending hours in a hot car:
Fredericia Badeland, Fredericia: 15 min.
Madsbyparken (Legepark/Spielpark/Playpark) Fredericia: 15 min.
Legoland, Billund: 45 min.
Givskud Zoo, (Safaripark) Givskud: 45 min.
Odense Zoo, Odense: 40 min.
Den Fynske Landsby, (das fünische Dorf/the Funen Village), Odense: 40 min.
Danmarks Jernbanemuseum (Eisenbahnmuseum/Railway museum), Odense: 40 min.
Fjord og Bælt, (havets verden/Welt des Meeres/world of the sea, Kerteminde: 55 min.
Egeskov Slot (Egeskov Schloss/Egeskov Castle), Kværndrup: 60 min.
Trapholt (moderne Kunst/modern art), Kolding: 20. min.
Koldinghus (slot & museum/Schloss&Museum/castle&museum): 20 min.
Økolariet (viden & oplevelser/Wissen & Erlebnisse/knowledge & activities), Vejle: 35 min.
H.C. Andersens Hus (H.C.Andersen Haus/Hans Christian Andersen House), Odense: 40 min.
København/Kopenhagen/Copenhagen: 120 min.
Tyskland/Deutschland/Germany: 60 min.
Fredericia Badeland
36
Madsbyparken
Givskud Zoo
ADVENTURES FOR THE FAMILY · OPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN · ERLEBNI
Legoland
Koldinghus
Fjord og Bælt
10
0
2
S
A
P
S
E
S
L
E
V
OPLE SS | ERLEbniSPASS
ActiVity PA
g · MiddELFARt
ERiciA · KOLdin
biLLund · FREd
· VEjEn · VEjLE
Oplevelsespasset giver op til 20% rabat til mere end 50 aktiviteteter i Trekantområdet
og fås bl.a. på Middelfart Turistbureau.
Der Erlebnispass bietet Ihnen bis zu 20% Ermäßigung auf den Eintrittspreis bei mehr
als 50 Aktivitäten in der Triangle Region Dänemark. Erhältlich u.a. im Middelfart
Touristenbüro.
The activity pass gives you up to 20% discount on more than 50 activities in the area
of “Trekantområdet” in Jutland (the municipalities of Billund, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Vejen and Vejle). Availible a.o. at Middelfart Tourist Office.
37
OVERNATNING · ÜBERNACHTUNG · OVERNIGHT ACCOMMODATION · OV
Et af landets
bedste udvalg
Lige fra de fortrinlige Bed & Breakfasts, over herskabelige
omgivelser på et slot med udsigt over vandet, et stort og
velbeliggende feriecenter til det femstjernede hotel.
På Nordvestfyn er der nattero at finde ved de mange
hoteller og feriehuse ved vandet, men også en pulserende
byferie er mulig. Mere info på www.visitmiddelfart.dk/
overnatning og side 50. Online booking af hotelværelser
og feriehuse på www.visitmiddelfart.dk
Eines der besten
Angebote des Landes
Angefangen bei den vorzüglichen Bed & Breakfasts, weiter
zu den herrschaftlichen Umgebungen auf einem Schloss
mit Blick auf das Wasser oder ein großes und gut gelegenes
Feriencenter bis hin zum Fünfsternenhotel.
Auf Nordwestfünen finden Sie Ihre Nachtruhe in den
vielen Hotels und Ferienhäusern am Wasser, aber auch
ein lebhafter Stadturlaub ist möglich. Mehr Info unter
www.visitmiddelfart.dk/overnatning und Seite 50. Online
Reservierung von Hotelzimmern und Ferienhäusern unter
www.visitmiddelfart.dk
One of the best
selections in Denmark
From the excellent Bed & Breakfasts, via elegant
surroundings in a castle with a sea view, a large and welllocated holiday centre to the five-star hotel.
On north-western Funen you will find peaceful and quiet
overnight accommodation in the many hotels and holiday
houses at the seaside. However, a pulsating holiday in
town is also possible. For more information visit www.
visitmiddelfart.dk/overnatning and page 50. Online booking
of hotel rooms and holiday houses at www.visitmiddelfart.dk
38
VERNATNING · ÜBERNACHTUNG · OVERNIGHT ACCOMMODATION · OVER
Komfortabel Camping
Middelfart Kommune er velforsynet med campingpladser –
lige fra primitive teltpladser med græsset tæt på hovedpuden,
til campingpladser med alle moderne faciliteter og hytteudlejning og 3 er helårsåbne.
Otte godkendte campingpladser, heraf en endog med fire
stjerner, har hver deres unikke beliggenhed og aktivitetsmuligheder.
Flere har swimmingpool, mens nogle også byder på eksempelvis tennisbane, vandcykler, minigolf, bådudlejning og
mange steder er familieaktiviteterne i fokus.
Nogle ligger smukt ud til kysten og de fleste strande i
Middelfart er yderst børnevenlige.
Ved Middelfart Lystbådehavn er der indrettet en veludstyret
autocamperplads.
Mere info på visitmiddelfart.dk/overnatning og side 50.
Komfortables Camping
In der Gemeinde Middelfart ist kein Mangel an Campingplätzen – von primitiven Zeltplätzen mit Gras dicht
unter dem Kopfkissen, bis hin zu Campingplätzen mit allen
modernen Einrichtungen und Hüttenvermietung. 3 von den
Campingplatzen sind ganzjährig geöffnet.
Acht zugelassene Campingplätze, davon einer sogar mit
vier Sternen, besitzen jeweils eine einzigartige Lage und
Aktivitätsmöglichkeiten.
Mehrere haben Swimmingpool, während andere beispielsweise Tennisplätze, Tretboote, Minigolf und Bootsvermietung
anbieten. An vielen Stellen stehen Familienaktivitäten im
Mittelpunkt.
Manche Plätze liegen schön an der Küste, und die meisten
Strände in Middelfart sind sehr kinderfreundlich.
Beim Yachthafen Middelfart wurde ein gut ausgestatteter
Platz für Wohnmobile eingerichtet.
Weitere Info auf www.visitmiddelfart.dk/overnatning und
auf Seite 50.
Comfortable camping
The municipality of Middelfart is well-equipped with
camping sites – from primitive tent sites with grass close to
your pillow to camping sites with every modern facility and
cottage rental.
Eight approved camping sites, including one camping
site with four stars, each have their unique location and
activities.
Several camping sites have a swimming pool and some also
have e.g. tennis courts, water bikes, mini golf, boat rental.
Many places focus on family activities.
Some camping sites are placed in beautiful surroundings
near the coast and most beaches in Middelfart are very
child-friendly. Three of the camping sites stay open
throughout the year. At Middelfart Marina you will find
a well-equipped site for auto campers. More info see
www.visitmiddelfart.dk/overnatning and also page 50.
39
SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING
Shopping
Med mere end 80 specialbutikker, 2 varehuse, store supermarkeder og de vidt berømte slagterbutikker
har Middelfart næsten alt, hvad hjertet begærer, når det gælder en god indkøbsoplevelse tæt til vandet
og miljøet ved Lillebælt. Så velkommen, når du vil handle i smukke omgivelser. Mere info se www.
middelfart-handel.dk og side 56-57.
Gode indkøbsmuligheder finder gæsterne i ferielandet også i Strib, Nørre Aaby, Ejby og Gelsted.
Shopping
Mit mehr als 80 Fachgeschäften, zwei Kaufhäusern, großen Supermärkten und den weithin bekannten
Metzgereien bietet Middelfart fast alles, was das Herz begehrt für ein schönes Einkaufserlebnis am
Kleinen Belt. Besuchen Sie uns, wenn Sie in attraktiver Umgebung einen Einkaufsbummel unternehmen
möchten. Weitere Infos unter www.middelfart-handel.dk und auf Seite 56-57.
Gute Einkaufsmöglichkeiten finden Urlauber auch in Strib, Nørre Aaby, Ejby und Gelsted.
Shopping
With more than 80 specialty shops, 2 department stores, large supermarkets and the very famous
butcher shops Middelfart has almost everything a man’s heart could desire when it comes to a good
shopping experience close to the sea and the environment at the Little Belt. Welcome to Middelfart
when you want to do your shopping in beautiful surroundings. For more information www.middelfarthandel.dk and page 56-57.
Good shopping facilities are also available for our guests in Strib, Nørre Aaby, Ejby and Gelsted.
40
· SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPIN
Anderledes shopping
Forår betyder titusindvis af mennesker på Lillebælt Marked under den Ny Lillebæltsbro i Kr.
Himmelfartferien. Mere info på www.lillebaeltmarked.dk
Og i eftersommeren går det heller ikke stille af, når Gelsted Marked den 19. – 22. august kalder til
masser af handel og underholdning for hele familien på det 17 ha store område – et af Danmarks største
markeder. Mere info på www.gelsted-marked.dk
Hver lørdag fra d. 8. maj - 18. sept. er der torvedage i Middelfart med boder, musik, mad og drikke.
Shopping einmal anders
Frühling – das bedeutet Tausende Besucher auf dem Lillebælt Markt am langen Christi-HimmelfahrtsWochenende unter der Neuen Brücke über den Kleinen Belt. Weitere Infos unter www.lillebaeltmarked.
dk.
Und auch im Herbst ist viel los, wenn der Gelsted Markt vom 19. – 22. August zu Schnäppchen
und Unterhaltung für die ganze Familie auf das 17 ha große Marktgelände einlädt – einer der größten
Märkte Dänemarks. Weitere Infos unter www.gelsted-marked.dk
Samstage im Sommer sind in Middelfart Markttage mit Buden, Musik und Essen.
A different kind of shopping
Spring means tens of thousands of people at the Little Belt Market under the New Little Belt Bridge
on Ascension Day. For more information www.lillebaeltmarked.dk In the late summer there is more
shopping at the Gelsted Market taking place on 19-22 August with plenty of bargains and entertainment
for the whole family at an area of 17 ha – one of the largest markets in Denmark. For more information
www.gelsted-marked.dk
All Saturdays in summer there will be a market in the square in Middelfart with stalls, music and food
and drink.
41
Mad & drikke · eSSen & trinken · eat & drink · Mad & drikke · eSSen
Mad & drikke
I Middelfart er spisestederne mange, og der er lækker spise for enhver pengepung og ønsker. 3 ud af de
19 fynske spisesteder i Den Danske Spiseguide ligger i Middelfart. Her er også 2 Gastronomy Denmark
restauranter.
Der er også et godt udvalg af hyggelige krostuer og værtshuse. Sidst på ugen byder nogle af dem
lejlighedsvis på levende musik. ”Restaurationsguide for Middelfart” og ”Gourmetoplevelser i Middelfart”
fås bl.a. på Middelfart Turistbureau – eller kan evt. bestilles via www.visitmiddelfart.dk, hvor du også
kan se nærmere om Mad & Drikke. Se også side 50.
Essen & trinken
In Middelfart gibt es zahlreiche Speiserestaurants, und die Auswahl ist für jeden Geldbeutel und
Geschmack. 3 von den 19 Speiserestaurants Fünens im Dänischen Speiseführer liegen in Middelfart.
Eine grosse Auswahl an Gaststätten und Lokale mit Gemütlichkeit gibt es auch, einige bieten
gelegentlich Live-Musik.
”Restaurantguide für Middelfart” erhalten Sie u.a. im Middelfart Touristenbüro. Weitere Info auf www.
visitmiddelfart.dk und Seite 50.
Eat & drink
There are many restaurants in Middelfart, and delicious food at any price and wish. Actually, three of
nineteen Funen restaurants of the Danish Restaurant Guide are placed in Middelfart.
Also there is a wide choice of cosy pubs and cafés – some offer occasionally live music.
”Guide to restaurants in Middelfart” is obtainable from a.o. Middelfart Tourist Office. More info see
www.visitmiddelfart.dk and page 50.
42
n & trinken · eat & drink · Mad & drikke · essen & trinken · eat & d
Velkommen på Holm’s
Vi serverer vore mange danske kød- og fiskespecialiteter
i de romantiske lokaler eller i den hyggelige sydvendte gårdhave.
Restaurant med fadølsbar.
Wilkommen bei Holm´s
Wir servieren Ihnen unsere viele dänischen Fleisch- und Fischspezialitäten
in romantischen Räumen oder im gemütlichen, nach Süden gelegenen, Hofgarten.
Restaurant mit Fassbier.
Welcome to Holm´s
We serve our many Danish meat and fish specialities in romantic surroundings
or in the pleasant south facing courtyard garden.
Restaurant with draught beer bar.
Algade/Nygade · 5500 Middelfart · Tlf.64 41 01 31
www.holms.dk
Al��ig ��r og �nott�� – Eft�r �� �iddag �� Ar��s-K��k��
TAKE AWAY FRA KR . 59,00
FAMILIE BOX KR . 219,00
(2 VOKSNE+2BØRN)
A�� ��� c�� e�� B�ffet
• SELSKABER
• FØDSELSDAG
• KONFIRMATION
K�ld� og ��rm� �ett�r, s�l�tb�r + �� ��b�r
99/138,-
Ø�t�rgad� 62 · 5500 Midd��f�r� · T�f. 64 40 00 31 · �w�.�r���k��k��.��
43
SPISESTEDER · SPEISEGASTSTÄTTE · RESTAURANTS · SPISESTEDER · SPEISEGAST
FREDAG KL. 22.00  05.00
LØRDAG KL. 22.00  05.00
- ligger i strandkanten med
idyllisk udsigt over Lillebælt
med bøgeskoven som
nærmeste nabo.
God og ærlig mad hjemmelavet af friske råvarer.
Serveret i hyggelige omgivelser
med opmærksom og
afslappet betjening.
- am Ufer des Kleinen Belts
mit idyllischer Aussicht, umgeben
von Buchenwäldern.
Gutes ehrliches Essen hausgemacht aus frischen Zutaten.
Gemütliche Atmosfphäre mit
zuvorkommender Bedienung.
Teglgårdsvej 100
DK-5500 Middelfart
Bordbestilling/
Tischresevierung:
+45 64 41 28 38
WWW.BUDDY-MIDDELFART.DK
BUDDY HOLLY MIDDELFART · HAVNEGADE 13 · 5500 MIDELFART
INDSLEV
BRYGGERI
INDSLEV
BREWERY
ÅBNINGSTIDER
BAGDØRSSALG
BRAUHAUS
INDSLEV BRYGGERI
OPENING HOURS ÖFFNUNGSZEITEN
BACKDOOR SALES WERKSVERKAUF
TIRSDAG/TUESDAY/DIENSTAG ........................................... 14.00 � 17.00
TORSDAG/THURSDAY/DONNERSTAG .................................. 14.00 � 17.00
FREDAG/FRIDAY/FREITAG ................................................. 14.00 � 17.00
LØRDAG/SATURDAY/SAMSTAG .......................................... 10.00 � 14.00
Family traditions since 1897 - The small local brewery with the proud tradition.
Familientraditionen seit 1897 - Das kleine örtliche Brauhaus mit den stolzen Traditionen.
Vi holder åbent tirsdag til søndag 12–15 og 17.30–22
Juni, juli, august åbent hele ugen 12–15 og 17.30–23
Restauranten har lukket i januar og februar
Geöffnet Dienstag bis Sonntag 12-15 Uhr und 17.30-22 Uhr
Im Juni, juli august, täglich 12-15 Uhr und 17.30-22 Uhr
Im Januar und Februar ist das Restaurant geschlossen
www.faenoesund.dk
INDSLEV BRYGGERI · St. Landevej 13 · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 44 15 07 · www.indslevbryggeri.dk · [email protected]
TILBAGELÆNET MORMOR-GOURMET MED
HAVUDSIGT PÅ MIDDELFART MARINA
- et hyggeligt maritimt sommermiljø »på kajkanten« i lystbådehavnen.
Tag børnene med - og få mindeværdige, familievenlige oplevelser ude og inde
DAS RESTAURANT AN DER MIDDELFARTER MARINA
- eine gemütliche, maritime Sommeratmosphäre direkt am
Kai des Sportboothafens. Ein Ausflug mit Kind und Kegel ein Familienfreundliches
Erlebnis drinnen wie draussen.
THE RESTAURANT IN MIDDELFART MARINA
- a cozy maritime summer-setting
“on the quay-side” in the yachting harbour.
Bring the children and enjoy some
memorable treats.
Middelfart ApS
Østre Hougvej 116 . 5500 Middelfart . Telefon 6441 3030 . www.madmedudsigt.dk
44
ASTSTÄTTE · RESTAURANTS · SPISESTEDER · SPEISEGASTSTÄTTE · RESTAURAN
BYENS MEST HYGGELIGE BAR
- lige midt i gågaden
* Lige midt i gågaden
* Karaoke hver torsdag, fredag, lørdag.
The cosiest bodega in town,
* right in the middle of the pedestrian street
* Karaoke every Thursday, Friday and Saturday
Das gemütlichste Lokal der Stadt
* gleich in der mitten von Fussgängerzone.
GÅGADEN 40 · 5500 MIDDELFART · TLF. 6441 0235
Torvelørdag
Fra lørdag den 1. maj til
lørdag den 11. september 2010
er der go’ musik på torvets scene
Udsigtsterrasse med parasoller, varme
og et flot view over Lillebælt
Guldkronen · Torvet 2 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 0263
Værtshus - Bar - Bliv en god oplevelse rigere....
Søn-torsdag kl. 10-23 / Fre-lørdag kl. 10-01
Ristorante
Pizzaria
Papa´s
Ægte Italienske specialiteter
Byens mest alsidige menukort med mange
fristende forslag på kød- og fiskeretter og prima
udsøgte vine! Nordens bedste og mest spændende pizzaer - kan nydes i vor hyggelige restaurant eller
tages med til campingpladsen, i båden etc.
The most varied menu in town, with many tempting meat and fish dishes and first class wine.
The best and most exciting pizzas in the North
- can be enjoyed in our restaurant or taken away to the
campsite, boat etc.
Åbningstider:
mandag-lørdag
Søndag
Opening hours:
Monday-Saturday
Sunday
kl. 12-22
kl. 17-22
12am-10pm
5pm-10pm
Algade 57
Middelfart
Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk
[email protected]
45
HOTELS & RESTAURANTS · HOTELS & RESTAURANTS · HOTELS & RESTAURA
Restaurant & Cafeteria
Familieværelser
Restaurant & Cafeteria
Family rooms
Hos Polle, Store Landevej 92, 5592 Ejby. Tlf. +45 64 88 16 60
Fax. +64 88 16 08 · www.fjelstedskovkro.dk
E-mail: [email protected]
Restaurant & Cafeteria
Familienzimmer
I juli-august frit valg på
enkelt eller dobbeltværelse
KUN 625,-
160
625.-* 825.-*
Ekstra seng 150,Extra Bed 150.Extra Bett 150.-
MIDDELFART RESORT
DK
■ Store huse – 6 personer med
2 sove-/badeværelser
■ Swimmingpool
■ Restaurant
■ Børneklub 5. juli - 15. august
UK
■ Large houses – 6 persons
with 2 bed-/bathrooms
■ Swimmingpool
■ Restaurant
■ Children's club 5th july - 15th August
Perlen ved
Fænøsund
DE
■ Große Häuser – 6 personen
2 Schlaf-/Badezimmern
■ Schwimmbad
■ Restaurant
■ Kinder Klub 5. juli - 15. August
MiDDElfart rEsort Oddevejen 8 . 5500 Middelfart . Tlf. 63 40 19 06
Fax 64 41 32 15 . [email protected] . www.kursuscentre.dk
46
MIDDELFART OG KARLSLUNDE STRAND
ANTS · HOTELS & RESTAURANTS · HOTELS & RESTAURANTS · HOTELS & REST
www.borgmestergaarden.dk
Tlf. 7023 0204
�
e
t
t
o
l
s
�
p
�
i
r
e
F
med aftenspisning efter chefkokkens
valg, overnatning samt morgenbuffet
Hindsgavl Slot gør din ferie til noget
særligt. Hold sommerferie på slottet i
juni, juli og august
Pris pr. person i dobbeltværelse
kr. 795,-
Tillæg for enkeltværelse
Tillæg for juniorsuite
Tillæg pr. person pr. nat for fredag og lørdag
kr. 200,kr. 300,kr. 100,-
- Flot renoveret hotel / Geschmackvoll renoviertes Hotel / Finely renovated hotel
- Unik beliggenhed / Einzigartige Lage / Unique location
- Kreativt køkken / Kreative Küche / Creative kitchen
- Hyggelig a la carte restaurant
/ Gemütliches al la carte Restaurant / Cosy al la carte restaurant
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart
Telefon 64 41 88 00
[email protected]
www.hindsgavl.dk
- God atmosfære / Angenehme Atmosphäre / Nice atmosphere
- Attraktive sommerpriser / kr. 400 inkl. morgenbuffet
Teglgårdsvej 73 . 5500 Middelfart · tlf. 64 41 19 99
fax 64 41 62 03 · e-mail [email protected] · www.sixtus.dk
HOTELLET I CENTRUM AF MIDDELFART
....få min gang fra centrum og banegård. ” Det er hos os du mærker forskellen”
• beliggende midt i hjertet af Middelfart og inden for behagelig
afstand til Syddanmarks bedste turistattraktioner.
• lige rundt om hjørnet finder du strand, by, skov og natur samt
18 hullers golfbane, ridning, bowling og m.m.
• på hotellet finder du, kurser og konference faciliteter, legerum,
sansehave, en fantastisk historisk bygning, super beliggenhed
til rimelige penge.
• Læs mere på:
www.millinghotels.dk
E: [email protected]
Tlf. 6343 6363
PARK MIDDELFART
BY CHOICE HOTELS
47
CAMPING & FERIEHUSE · CAMPING & FERIENHÄUSER · CAMPING & HOLIDAY
★★★
Galsklint Camping
Galsklintvej 11 - DK-5500 Middelfart
Tlf. +45 64 41 20 59 · Fax +45 64 41 81 59
Flot beliggende lige ned til Lillebælt. Sanitetsbygninger med
luksuriøse familierum, puslerum og handicaprum. Udlejning
af hytter og telte.
Schöne Lage am Kleinen Belt. Sanitärgebäude mit luxuriöse
Familienräumen, Babywickelraum und Behindertenraum.
Ideal für Angler und Taucher. Hüttenvermietung und
Zeltvermietung.
Fraai gelegen aan het Kleine Belt. Gebouw met sanitaire
voorzieningen, waaronder één luxe gezinsruimte, babyruimte
en gehandicaptenruimte. Verhuur van hutten, en van tenten.
Åben / Offen / Open: 27/03-10 - 24/10-10
camping-ronaes-strand.dk
6442 1763
www.galsklint.dk · [email protected]
★★★
Galsklint Camping
Galsklintvej 11 - DK-5500 Middelfart
Tlf. +45 64 41 20 59 · Fax +45 64 41 81 59
Bådudlejning / Bootverleih / Botverhur
Lej en søsikker og komfortabel »BUSTER« - motorbåd. Vælg
mellem tre modeller. Hver båd er udrustet med en driftssikker
motor, elstart, styrepult, powertrim og ekkolod.
Mieten Sie ein seetüchtiges und komfortables »BUSTER« Motorboot. Jedes Boot verfügt über einen betriebssicheren
Motor, Elektrostart, Steuerkonsole, Powertrim und Echolot.
Huur én veilige en comfortabele motorboot van het type »BUSTER«. Elke boot is voorzien van én zeer stabiele motor, electrischen start, stuur, powertrim, en echolood.
Åben / Offen / Open: 27/03-10 - 24/10-10
www.galsklint.dk · [email protected]
Feriehuse
Lej et dejligt feriehus på Fyn, i Sydøstjylland
eller ved Limfjorden.Vi har 650 huse i udvalg
i alle prisklasser og kvaliteter.
Ferienhäuser
Mieten Sie ein schönes, preiswertes Ferienhaus
auf Fünen, in Südostjütland oder am Limfjord. Wir
haben über 650 Ferienhäuser zur Auswahl.
Holiday homes
Rental of a nice holiday home on Funen, in the
south-east of Jutland or in the Limfjord area.
We have more than 650 houses to choose from.
Mob Sommerhusudlejning
Tel. (0045) 64 41 23 22
www.feriepartner-fyn.dk
www.feriepartner-limfjorden.dk
48
Mere feriehus
e
r
e
i
l
g
l
i
b
e
r
a
b
-
DAY MAD · LEBENSMITTEL · FOOD · MAD · LEBENSMITTEL · FOOD · MAD · LEBENS
SLAGTER LUNDs
mad med mere
Specialiteter af international særklasse
Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste råvarer
og tilberedt efter gamle håndværks traditioner.
Vi har naturligvis også et bredt udvalg af godt kød og
kødretter.
Specialties of outstanding international quality
Homemade sausages made of the finest ingredients
and prepared on traditional recipes.
We also offer a wide variety of quality meat products
and dishes.
ER
AGT LUN
D
SL
Spezialitäten internationaler Spitzenklasse
Hausmacher Wurst, aus feinsten Zutaten und nach
alter handwerklicher Tradition zubereitet.
Natürlich haben wir ebenso eine breite Auswahl an
hochwertigem Fleisch und Fleischgerichten.
Torvet
Middelfart
T L F.
64 41 00 2
2
Algade 28 / Gågaden - Middelfar - Tlf. 64 41 00 22 - www.madmedmere.dk
Vi tilbyder et
stort udvalg i fersk fisk og
friske røgvarer fra eget røgeri
ÅBNINGSTIDER
Mandag lukket
Tirsdag til fredag kl. 10.00 - 17.00
Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Søndag lukket
Fra den 28. juni til den 23. august 2010
Åbent alle dage fra kl. 10.00 - 17.30
BÅRING FISK
Kystvejen 14 · Båring Vig
Tlf. 64 48 12 06
49
INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO ·
Hoteller
Hotels
Hotels
Laveste standardpriser pr.
overnatning.
Niedrigste Normalpreise pro
Übernachtung.
Lowest standard prices per
night.
EV (enkeltværelse inkl. morgenmad,
Einzelzimmer inkl. Frühstück,
single room inkl. breakfast) .
DV (dobbeltværelse inkl.
morgenmad,
Doppelzimmer inkl. Frühstück,
double room inkl. breakfast).
L (lejlighed ekskl. morgenmad,
Wohnung ekskl. Frühstück,
Apartment ekskl. breakfast).
Specialpriser forekommer.
Fragen Sie nach Sonderangeboten.
Inquire about special offers.
Hotel Kongebrogaarden*****
124 senge/Betten/beds.
Kongebrovej 63
5500 Middelfart
Tel. 63 41 63 41
EV: DKK 1300 DV: DKK 1550
www.kongebrogaarden.dk
Comwell Middelfart****
248 senge/Betten/beds.
Karensmindevej 3
5500 Middelfart
Tel. 63 41 81 00
EV: DKK 1020 DV: DKK 1270
www.comwell.com
Hindsgavl Slot****
167 senge/Betten/beds.
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart
Tel. 64 41 88 00
EV: DKK 1190 DV: DKK 1400
www.hindsgavl.dk
Middelfart Resort &
KonferenceCenter ****
725 senge/Betten/beds.
Oddevejen 8
5500 Middelfart
Tel. 64 41 06 01
L: fra/ab/from DKK 1500
(ekskl. morgenmad/Frühstück/
breakfast)
www.kursuscentre.dk
Sinatur Hotel Sixtus****
42 senge/Betten/beds.
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart
Tel. 64 41 19 99
EV: DKK 1150 DV: DKK 1375
www.sixtus.dk
Byggecentrum***
84 senge/Betten/beds.
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart
Tel. 70 12 36 00
EV: DKK 950 DV: DKK 1100
www.byggecentrum.dk
Severin Kursuscenter***
107 senge/Betten/beds.
Skovsvinget 25
5500 Middelfart
Tel. 63 41 91 00
EV: DKK 640 DV: DKK 960
www.severinkursuscenter.dk
Quality Hotel Park***
186 senge/Betten/beds.
Viaduktvej 28
50
5500 Middelfart
Tel. 63 43 63 63
EV: DKK 695 DV: DKK 795
www.millinghotels.dk/park
Hotel Borgmestergaarden –
Middelfart Byferie
49 senge/Betten/beds.
Havnegade 69
5500 Middelfart
Tel. 70 23 02 04
EV: fra/ab/from DKK 895
DV: fra/ab/from DKK 995
L: fra/ab/from DKK 1195
(ekskl. morgenmad/Frühstück/
breakfast)
www.borgmestergaarden.dk
Fjelsted Skov Kro
160 senge/Betten/beds.
St. Landevej 92, Fjelstedskov
5592 Ejby
Tel. 64 88 16 60
EV: DKK 625 DV: DKK 825
www.fjelstedskovkro.dk
Gelsted Kro og Hotel
19 senge/Betten/beds.
Søndergade 1
5591 Gelsted
Tel. 64 49 10 68
EV: DKK 390 DV: DKK 510
www.gelstedkro.dk
Motel Lillebælt
18 senge/Betten/beds.
Brovejen 266
5500 Middelfart
Tel. 64 41 19 99
(Hotel Sixtus)
EV: DKK 600 DV:DKK 850
www.sixtus.dk
Bed & Breakfast
Fra/ab/from DKK 250 p.p.
Fam. Eggersen, Asperup
Tel. 29 92 87 43
”Kathrinelyst”, Middelfart
Tel. 64 41 89 33
www.kathrinelyst.dk
”Kroghøjgård”, Røjle
Tel. 64 40 62 08
www.kroghojgaard.dk
”Lindegården”, Husby
Tel. 64 78 15 50
Fam. Nielsen, Føns
Tel. 64 43 32 62
Fam. Pedersen, Ejby
Tel. 64 46 28 28
”Røjlegård”, Røjle
Tel. 24 40 79 50
www.rosenfeld.dk
”Toldboden”, Middelfart
Tel. 64 41 47 37
www.toldboden-bb.dk
Fam. Joachimsohn, Middelfart
Tel. 40 61 60 57
Fam. Kolster, Kauslunde
Tel. 22 22 22 18
Fam. Tornøe, Båring
Tel. 64 44 22 12
www.middelfartvej99.dk
Camping
Vejlby Fed Camping****
27.03 – 12.09. 2010
Rigelvej 1, Vejlby Fed
5500 Middelfart
Tel. 64 40 24 20
www.vejlbyfed.dk
Gals Klint Camping***
27.03. – 24.10. 2010
Galsklintvej 11
5500 Middelfart
Tel. 64 41 20 59
www.galsklint.dk
Ronæs Strand Camping***
27.03. – 19.09. 2010
Ronæsvej 10, Føns
5580 Nørre Aaby
Tel. 64 42 17 63
www.camping-ferie.dk
Røjle Klint Natur Camping***
01.01 – 31.12.2010
Røjleklintvej 29, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 13 81
www.rojleklintcamping.dk
Skovlund Camping***
31.03. – 19.09. 2010
Kystvejen 1
5466 Asperup
Tel. 64 48 14 77
www.skovlund-camping.dk
Hindsgavl Camping**
01.01 – 31.12 2010
Søbadvej 10
5500 Middelfart
Tel. 64 41 55 42
www.hindsgavl-camping.dk
Spiserestauranter
Speiserestaurants
Dining restaurants
De fleste hoteller – se disse
– har spiserestaurant.
Die meisten Hotels haben auch
Speiserestaurant.
Most of the hotels also have a
dining restaurant.
Artis-Kokken
Østergade 62
5500 Middelfart
Tel. 64 40 00 31
www.artiskokken.dk
Holm´s Restaurant
Algade 60
5500 Middelfart
Tel. 64 41 01 31
www.holms.dk
Restaurant Bryggen
Østre Hougvej 116
5500 Middelfart
Tel. 64 41 30 30
www.madmedudsigt.dk
Restaurant Fænøsund
Teglgaardsvej 100
5500 Middelfart
Tel. 64 41 28 38
www.faenoesund.dk
Båringskov Camping**
01.01 – 31.12.2010
Kystvejen 4
5466 Asperup
Tel. 64 48 10 53
Restaurant Golfen
Golfklubben Lillebælt
Østre Hougvej 130
5500 Middelfart
Tel. 64 41 96 97
www.restaurant-golfen.dk
Naturistforeningen Lillebælt*
01.05 – 31.08.2010
Fjordvej 74, Svinø
5500 Middelfart
Tel. 64 40 33 59
www.naturisme.dk
Papa´s Ristorante
Algade 57
5500 Middelfart
Tel. 64 41 59 59
www.papas2night.dk
Feriehusudlejning
Ferienhausvermietung
Holiday House Rental
Varbjerghus
Bro Strandvej 70
5464 Brenderup
Tel. 64 44 11 58
MOB
Hasselvænget 1
5500 Middelfart
Tel. 64 41 23 22
www.mob.dk
Cafe Razz
Havnegade 30
5500 Middelfart
Tel. 64 41 16 16
www.cafe-razz.dk
Dansommer/Novasol
Ravnskovgyden 5, Vedelshave
5466 Asperup
Tel. 64 48 15 77
Club Sandwich
Østergade 24
5500 Middelfart
Tel. 64 41 70 06
www.clubsandwich24.dk
Dancenter
Dybdalsvej 1, Båring Bakke
5466 Asperup
Tel. 64 89 38 77
Primitive teltpladser
Primitive Zeltplätze
Primitive camping, tents only
Brenderup Folkehøjskole
Stationsvej 54
Tel. 64 44 24 14
Kasmose Skov
Kasmose Wald
Kasmose Forest
Autocamperplads
Wohnmobilplatz
Mobile home park
Middelfart Lystbådehavn
Østre Hougvej 124
5500 Middelfart
Tel. 88 88 49 10
www.middelfart.dk
Familierestaurant Karoline
Brovejen 386
5500 Middelfart
Tel. 64 41 15 70
Whale Watching
Blå Flag Ture.
Blaue Flagge Touren.
Blue Flag Tours.
(s/s Aventura)
Onsdag/Mittwoch/Wednesday
i juli/im Juli/in July –
i august/im August/in August.
10.00 – 13.00.
Voksne/Erwachsene/Adults
DKK 200, Børn/Kinder/Children
DKK 50
Booking nødvendig /
Buchung erforderlich /
Booking necessary:
Middelfart Turistbureau.
Tel. 64 41 17 88
Sejltur på Lillebælt og
Fænøsund.
Bootsfahrt auf dem Kleinen Belt
und Fænøsund.
Sailing Trips on the Little Belt
and Fænøsund.
24.06 – 15.08:
Tirs./Diens./Tues., Tors./Donners./Thurs., Søn./Sonn./Sun.:
13.30 – 17.00
Voksne/Erwachsene/Adults
DKK 120, Børn/Kinder/Children
DKK 60
Booking nødvendig/Buchung
erforderlich/Booking necessary:
Middelfart Turistbureau.
Tel. 64 41 17 88
Sejltur til Kolding
Bootsfahrt Middelfart – Kolding.
Round trip Middelfart – Kolding.
Tirs./Diens./Tues. 29.06
– 17.08:
Middelfart afg./Abf./dep. 12.30,
Kolding ank./Ank./arr. 14.00,
Kolding afg./Abf./dep. 16.45,
Middelfart ank./Ank./arr. 18.15.
Voksne/Erwachsene/Adults
DKK 120, Børn/Kinder/Children
DKK 60
Booking nødvendig/Buchung
erforderlich/Booking necessary:
Middelfart Turistbureau.
Tel. 64 41 17 88
Museer & Udstillinger
Museen & Ausstellungen
Museums & Exhibitions
Byggecentrum
Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart
Tel. 70 12 36 00
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 10.00 – 17.00
www.byggecentrum.dk
Humlemagasinet
Rugaardsvej 51
5463 Harndrup
Tel. 64 88 11 90
Ultimo marts/März/March
– 17.10 og 06.11 – 19.12:
Tirs. – Fre./Diens. – Frei./Tues.
– Fri.: 11.00 – 17.00
Lør. – Søn./Sams. – Sonn./Satur.
– Sun.: 12.00 – 17.00
Mandag lukket/ Montag geschlossen/closed Monday
www.humlemagasinet.dk
Danmarks Keramikmuseum
Grimmerhus
Kongebrovej 42
5500 Middelfart
Tel. 64 41 47 98
02.01 – 31.05 og 01.09
– 22.12:
Tirs. – Søn./Diens. – Sonn./Tues.
– Sun.: 11.00 – 17.00
01.06 – 31.08:
Man. – Søn./Mon. – Sonn/Mon.
– Sun.: 11.00 – 17.00
Julelukket/geschlossen/closed
23.12 – 01.01 (inkl.).
www.grimmerhus.dk
Lillebælt Værftet
Havnegade 98
Tel. 64 41 47 41
13.06 – 22.08:
Søn./Sonn./Sun.: 10.00 – 16.00
www.middelfart-museum.dk
Middelfart Museum
Algade 4
Tel. 64 41 47 41
31.03 – 30.05
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
· INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS
01.06 – 31.08
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
- Sun.: 11.00 – 16.00
01.09 – 24.10
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
Middelfart Museum
Henner Friisers Hus
Brogade 8
Tel. 64 41 47 41
13.02 – 28.02
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
23.06 – 31.08
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 11.00 – 16.00
01.09 – 12.09
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
16.10 – 24.10
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
13.11 – 22.12
Man. – Søn./Mon. – Sonn./Mon.
– Sun.: 13.00 – 16.00
Tors. – Søn/Donners. – Sonn./
Thurs. – Sun.: 11.00 – 17.00
www.gallerikorsbjerg.dk
Galleri Nørballe
Vestergade 19, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 65 85
Ons.. – Fre./Mitt. – Frei./Wednes. – Fri.: 14.00 – 17.00
www.gallerinoerballe.dk
Glaskælderen
Algade 2 kld.
5500 Middelfart
Tel. 20 43 73 35
Ons. – Fre./Mitt. – Frei./Wednes. – Fri.: 12.00 – 17.00
Lør./Sams./Satur.: 10.00 – 13.00
Ida´s Hus – Keramisk Værksted
Søndergade 58a
5500 Middelfart
Tel. 20 97 26 36
Åben efter aftale
Offen nach Vereinbarung
Open by appointment
Psykiatrisk Samling
Teglgårdsparken 17
Tel. 64 41 47 41
01.02. – 30.11:
Tirs./Diens./Tues.: 10.00
– 13.00
Tors./Donn./Thurs.: 13.00
– 16.00 &
Første søndag hver måned
Erste Sonntag des Monats
First Sunday of each month
13.00 – 16.00
Kunstgården i Skovby
Ømosevej 11, Skovby
5400 Bogense
Tel. 64 81 16 30
13.03 – 31.12:
Tirs. – Søn./Diens. – Sonn./Tues.
– Sun.: 10.00 – 17.00
Mandag lukket/Montag geschlossen/Monday closed
Lukket/geschlossen/closed
24/12 – 26/12 (inkl).
Strib Automobilmuseum
Sofiendalvej 24, Strib
5500 Middelfart
Tel. 40 58 46 12 / 64 40 11 27
01.04. – 21.10.:
Tors./Donners./Thurs.: 14.00
– 18.00
Slotte og Herregårde
Kunst og Gallerier
Kunst und Gallerien
Art and Galleries
Anitta Due - Keramik
Algade 19
5500 Middelfart
Tel. 64 41 14 26
Ons. – fre./Mitt. – Frei./Wednes.
– Fri.: 12.00 – 17.30
Lør./Sams./Satur.: 10.00 – 13.30
www.anittadue.dk
Flensted Mobiler
Brovej 6
5464 Brenderup
Tel. 64 44 16 88
Mandag - torsdag./Mont.- Donners./Mond. - Thurs.: 10.00
– 15.00
Eller efter aftale
Oder nach Vereinbarung
Or by appointment
Juli lukket/Juli geschlossen/July
closed
www.flensted-mobiles.com
Galleri 5
Smedegade 5
5500 Middelfart
Tel. 64 41 59 24
Ons./Mitt./Wednes.: 14.00
– 17.30
Tors. – Fre./Donners. – Frei./
Thurs. – Fri.: 12.00 – 17.30
Lør./Sams./Satur.: 10.00 – 14.00
www.galleri5middelfart.dk
Galleri Korsbjerg
Korsbjergvej 40, Korsbjerg
5500 Middelfart
Tel. 64 40 16 04
Schlösser und Gutshöfer
Castles and Manors
Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7
5500 Middelfart
Tel. 64 41 88 00
www.hindsgavl.dk
Herregården Kærsgaard
Rugaardsvej 160
5464 Brenderup
Tel. 64 44 12 13
www.kaersgaard.com
Lystbådehavne
Yachthäfen
Boat harbours
Middelfart Lystbådehavn
Østre Hougvej 124
5500 Middelfart
Tel. 88 88 49 10
www.middelfart.dk
Kongebrohavnen
Kongebrovej
5500 Middelfart
Tel. 88 88 49 10
www.middelfart.dk
Gl. Havn
Havnegade
5500 Middelfart
Tel. 88 88 49 10
www.middelfart.dk
TEL-KA Marina
Havnegade
5500 Middelfart
Tel. 63 41 06 20
www.telkamarina.com
Strib Bådehavn
Strandvejen 271, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 64 56
Varbjerg Havn
Varbjergvej/Bro Strandvej 1
Varbjerg
5464 Brenderup
Tel. 64 44 16 24
Svinø Bådehavn
Gamborg
5500 Middelfart
Tel. 64 40 33 92
Middelfart Bowling Center
Færøvej 67
5500 Middelfart
Tel. 64 41 12 00
Røjleskov Kirke
Røjle Skovvej 42, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 11 37
Bådudlejning
Middelfart Fodboldgolf
Staurbyskovvej
5500 Middelfart
Tel. 86 86 90 23
Strib Kirke
Vestergade 93, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 10 75
Vestfyns Marinecenter
Tel. 64 41 03 45
www.sessa-marine.dk
Lillebæltshallerne
Færøvej 74 – 76
5500 Middelfart
Tel. 64 41 29 66
Kirker, der ikke er anført med
fast åbningstid, vil ofte være
åbne for besøgende i dagtimerne på hverdage – eventuelt
ved henvendelse til kirkegårdspersonalet.
Der er naturligvis adskillige
interessante kirker udover de
nævnte.
Beliggenhed af alle egnens
kirker ses på kortet side 54.
Bootsverleih
Boat hire
Gals Klint Camping
Tel. 64 41 20 59
www.galsklint.dk
Vejlby Fed Camping
Tel. 64 40 24 20
www.vejlbyfed.dk
Lystfiskeri
Sportangeln
Angling
Fisketure - reservation nødvendig.
Angelfahrten – Buchung erforderlich.
Angling trips – booking necessary.
s/s “Aventura”*
Tel. 21 65 05 67
www.galeasen-aventura.dk
m/s “Mira III”*
Tel.64 41 11 09
www.miraiii.dk
m/s “Medicus”
Tel. 30 56 03 26
www.charter-medicus.dk
*Kun charterture for grupper.
*Nur Gruppencharter.
*Group charter only.
Det danske fisketegn er obligatorisk for lystfiskere mellem 18
og 65 år – kan købes bl.a. på
Middelfart Turistbureau:
DKK 140 (12 måneder).
DKK 100 (1 uge).
DKK 35 (1 dag).
Personen zwischen 18 u.
65 Jahren, die in Dänemark
angeln, müssen den nationalen
dänischen Angelschein haben
– erhaltlich u.a. im Touristenbüro:
DKK 140 (12 Monate).
DKK 100 (1 Woche).
DKK 35 (1 Tag).
Everyone aged between 18 and
65 angling in Denmark must
hold the Danish angling license
– can be obtained at the Tourist
Office
DKK 140 (12 months).
DKK 100 (1 week).
DKK 35 (1 day).
Put & Take Søer
Forellenseen
Put & Take Lakes
Aalsbogaard Lystfiskersø
Tel. 64 88 15 52
Børge´s Put & Take
Tel. 64 88 16 30
Sport og motion
Golfklubben Lillebælt
Østre Hougvej 130
5500 Middelfart
Tel. 64 41 80 11
Strib Tennisklub
Øster Allé, Strib (ved siden af
svømmehallen)
5500 Middelfart
Billetter: Slagteren i Strib
Vestergade 60, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 10 67
Strib Svømmehal &
Motionscenter
Øster Allé 4 – 8, Strib
5500 Middelfart
Tel. 64 40 11 54
Middelfart Motionscenter
Færøvej 74
5500 Middelfart
Tel. 64 41 12 13
Topform Motionscenter
Sjællandsvej 2
5500 Middelfart
Tel. 64 41 07 08
Fitness Middelfart
Odensevej 190
5500 Middelfart
Tel. 64 40 05 04
Vestfyns Rideklub
Bøgelundsgyden 3, Strib
5500 Middelfart
Tel. 41 43 30 49
Fjelsted Rideklub
Ridderstien 6a, Fjelsted
5463 Harndrup
Tel. 50 44 09 98
Middelfart Ridecenter
Røjlevej 30
5500 Middelfart
Tel. 61 20 95 80
Fredericia Svømmehal og
Tropisk Badeland
Vestre Ringvej 100
7000 Fredericia
Tel. 72 10 60 60
Smukke kirker
Einige Kirchen
Some of the churches
Sct. Nicolai Kirke
Algade 1
5500 Middelfart
Tel. 64 41 33 36
Man. – Fre./Mon. – Frei./Mon.
– Fri.: 9.00 – 16.00
Asperup Kirke
Kirkestræde 1
5466 Asperup
Tel. 64 48 10 82
Husby Kirke
Storegade 8, Husby
5592 Ejby
Tel. 64 78 14 27
Die Kirchen, die nicht mit einer
festen Öffnungszeit aufgeführt
sind, werden oft an den Werktagen tagsüber für Besucher geöffnet sein – eventuell wenden Sie
sich an das Friedhofspersonal.
Es gibt natürlich etliche interessante Kirchen ausser der bereits
erwähnten.
Die Lage aller Kirchen in der
Gegend ist auf der Seite 54 der
Karte erkennbar.
Churches with no fixed opening
hours will often be open to the
public in the daytime on weekdays – possibly on application
to the cemetery staff.
There are of course several
interesting churches besides the
above mentioned.
Positions of all churches of the
area appear from the map on
page 54.
For børn
Für Kinder
For children
Madsby Legepark
Lumbyesvej 45
7000 Fredericia
Tel. 72 10 68 62
05.01 – 31.03:
Man. - tors./Mon.- Donners./
Mon. - Thurs.: 10.00 – 15.00
Fre./Frei./Fri.: 10.00 – 12.00
01.04 – 09.05:
Man. - fre./Mon.- Frei./Mon.
- Fri.: 10.00 – 16.00
Lør. - søn./Sams.- Sonn./Sat.
- Sun.: 10.00 – 18.00
10.05 – 22.08:
Man. - søn./Mon.- Sonn./Mon.
- Sun.: 10.00 – 19.00
23.08 – 15.10:
Man. - fre./Mon.- Frei./Mon.
- Fri.: 10.00 – 16.00
Lør. - søn./Sams.- Sonn./Sat.
- Sun.: 10.00 – 18.00
16.10 – 24.10:
Man. - søn./Mon.- Sonn./Mon.
- Sun.: 10.00 – 18.00
25.10 – 18.12:
Man. - tors./Mon.- Donners./
Mon. - Thurs.: 10.00 – 15.00
Fre./Frei./Fri.: 10.00 – 12.00
Nørre Aaby Kirke
Kagbanken
5580 Nørre Aaby
Tel. 64 42 22 52
51
HAVET & HAVNEN · SEE UND HAFEN · SEA & PORT · HAVET & HAVNEN · SE
Middelfart
- med oplevelser på havnekajen!
- von der Seeseite entdecken! - with experiences at the quay side!
Kongebrohavnen
www.middelfartlystbaadehavne.dk
-idyllisk beliggende ved skoven, Dyrehaven og
Kongebrostien til Middelfart by.
Kongebrohafen
-idyllische Lage neben dem Wald, Tierpark und nahe
dem Pfad ”Kongebrostien” zur Middelfart Stadt.
The Kongebro harbour
-idyllic location at the woods, Deer park and
Kongebrostien to the town of Middelfart.
Gammel Havn
Læg til ved de ”hængende haver” eller den nye
havnepromenade tæt på restauranter og indkøbsmuligheder, ægte havnestemning nær Lillebælt
Værftet.
Der alte Hafen
Legen Sie an den ”hängende Gärten” oder an der
neuen Hafenpromenade an, ganz in der Nähe von
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten und echter
Hafenatmospähre unweit der Lillebælt Werft.
The old harbour
Middelfart Lystbådehavn
- med alle de faciliteter der hører til i en moderne lystbådehavn.
Beliggende ved siden af 18-hullers golfbane.
Miljø- og familievenlig servicebygning med solvarmeinstallation,
15 toilet/baderum i forskellige størrelser, vaskeri og opvaskeplads.
Minigolf og nyanlagt legeplads.
7 autocampere pladser.
Moor by the quay at the ” hanging garden” or the
new waterfront close to restaurants and shopping
facilities, real harbour atmosphere close to the Little
Belt Shipyard.
Middelfart Marina
- mit allen Einrichtungen die zu einem modernen Sportboothafen
gehören. Liegt neben einem 18-Löcher Golfplatz.
Umwelt- und familienfrundlichen Einrichtungen. Ein neues mit
Solarheizung betriebenes Gebäude mit u.a.15 Toiletten/Badezimmern in verschiedenen, individuellen Grössen, Wäscherei,
Spülraum, minigolf und neu angelegter Spielplatz.
7 Autocampere platzen.
Middelfart Marina
- with all the facilities a modern boat harbour require.
Situated next to a 18-hole golf course.
Family friendly service building with sun heat installation,
15 toilet/bathrooms in different sizes, laundry, dish wash room,
Minigolf and playground.
7 autocampere spots.
Middelfart Lystbådehavne . Østre Hougvej 124 . 5500 Middelfart . Tlf. 88 88 49 10 . Mobil 20 41 92 60 . Fax 88 88 49 11
E-mail: [email protected]
52
EE UND HAFEN · SEA & PORT · HAVET & HAVNEN · SEE UND HAFEN · SEA &
Medicus
af Middelfart
Tlf. 30 56 03 26
FISKESHOPPEN
Havnegade 5 A · 5500 Middelfart
rt
Tlf. 64 41 94 07
www.fiskeshoppen-middelfart.dk
Alt i fiskegrej: snør, stænger,
lodder, net og m.m.
Galeasen Aventura
Chartersejlads på Lillebælt. Fisketure på Lillebælt,
husk gyldigt fisketegn. Turistsejlads på Lillebælt.
Fast afgang fra Gl. Havn.
Package sailing on the Little Belt. Fishing trips on the Little
Belt, do remember valid fishing licence. Tourist sailing on
the Little Belt. Regular departures from Gl. Havn.
Charterfahrten auf dem Kleinen Belt. Angeltouren auf dem
Kleinen Belt, denken Sie an einen gültigen Angelschein.
Touristenfahrten auf dem Kleinen Belt. Feste Abfahrt vom
Alten Hafen.
■ Tursejlads
■ Havbiologiske
■ Firmaarrangementer
ekskursioner
■ Lystfiskerture
■ Polterabends
■ Havkajak togter
■ Samarbejdskursus
Sejlture på Lillebælt
Bootsfahrten auf dem Kleinen Belt • Sailing on Lillebælt
M/S »Mira III« Middelfart
Marsvinsture kl. 10.00-13.00 Alle onsdage i juli og august
JULI: 7.-14.-21.- 28. AUGUST: 4.-11.-18.-25.
Middelfart Havn - Middelfart Feriecenter
Fænø - Løverodde - Fænø
Middelfart Feriecenter - Middelfart Havn.
v/ Henrik Traugott-Olsen . Skibstlf. 21 65 05 67
[email protected] . www.galeasen-aventura.dk
FARTPLAN 2010 Fahrplan /timetable
SØNDAGE SONNTAGS / SUNDAYS
24/6-1/7-8/7-15/7-22/7-29/7-5/8-12/8-19/8
Aalsbogaard
Lystf iskersøer
AFG/AB/DEPT:
Middelfart Havn 13.30. Middelfart Feriecenter 14.00. Fænø 14.15.
ANK/AN/ARR: Løverodde 14.45.
AFG/AB/DEPT: Løverodde 15.45. Fænø 16.15.
ANK/AN/ARR: Middelfart Feriecenter 16.25.
AFG/AB/DEPT: Middelfart Feriecenter 16.30.
ANK/AN/ARR: Middelfart Havn ca. kl. 17.00.
St. landevej 123-125 • 5560 Aarup
Tlf. 6488 1552 / 6449 1555
Fax 6449 1545 • Bil 3026 0555
E-mail: [email protected]
www.aalsbogaard.dk
Gl.landevej ml. Odense og
Middelfart - landevej nr. 161
27/6-4/7-11/7-18/7-25/7-1/8-8/8-15/8
TORSDAGE DONNERSTAG / THURSDAYS
TIRSDAGE
DIENSTAGS /
TUESDAYS
29/6-1/7-6/7-13/7-20/727/7-3/8-10/8-17/8
Tirsdage/Dienstags/Tuesdays
Afg. Middelfart havn kl. 12.30
Ank. Kolding kl. 14.00
Afg. Kolding kl. 16.45
Ank. Middelfart havn kl. 18.00
■ Bryllupper
■ Familiefester
■ Hvaludflugter
■ Undervisning i sejlads
120.60.-
Voksne - Erwachsene
Adults:
D.KR.
Børn - Kinder
Children (2-12):
D.KR.
Billetter om bord eller hos
Kartenverkauf an Bord oder bei der:
Tickets can be bought on board or at:
Reservation nødvendig, ret til ændringer forbeholdes.
★★★★
Lystfiskernes paradis finder du i
Fjelsted, ved 25 km stenen på den gl.
hovedvej Middelfart – Odense – det
er et skønt fynsk eldorado med laks,
ål, regnbue-/ bæk- og kildeørreder
m/flere i alle størrelser. Fri fangst.
Åbent hver dag fra solopgang til
solnedgang.
Ihr Anglerparadies finden Sie in Fjelsted, beim 25 km-Stein auf der alten
Landstrasse Middelfart – Odense. Hier
liegt eine fünische Idylle mit Lachsen,
Aalen, Regenbogen--, / Bach- und
Quellforellen und mehr in allen Grössen. Keine Fangbegrenzung. Täglich
von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang geöffnet.
TOURIST INFORMATION
HAVNEGADE 8A • DK 5500 MIDDELFART
TLF. 64 41 17 88 - FAX 64 41 34 85
Fiske og sejlture hele året for grupper.
Angel- und Ausflugsfahrten ganzjährig für Gruppen.
Fishing and sailing trips for groups all year round.
BOOKING: m/s »Mira III«. Tlf. 6441 1109
The fishing trip starts in Middelfart
Boat hire
F I S HINGBOAT S FOR HIRE
Bootsverleih
Ferienhaus
mitt boot zu vermieten
www.bootundhaus.de
www.sommerhusstrib.dk
www.sommerhusmiddelfart.dk
ICE
SALG & ●SERV
ES AND SERVICE
VERKAUF&SERVICE
● Mercury
SAL
● Yamaha
● Johnson
Vestfyns Marinecenter ApS
Værkstedsvej 16B og 19 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 03 45 · www.vestfynsmarinecenter.dk · [email protected]
53
INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO ·
Middelfart
Turistbureau
HAVNEGADE 8A • DK 5500 MIDDELFART
TLF. +45 64 41 17 88 • FAX. +45 64 41 34 85
E-mail: [email protected]
www.visitmiddelfart.dk
ÅBNINGSTIDER:
02.01. – 14.06 og 01.09. – 30.12.:
Ma./Mont./Mond. – fre./Freit./Frid.: 09:00 – 17:00.
Lø./Samst./Sat.: 10:00 – 13:00
15.06. – 31.08.:
Ma./Mont./Mond. – fre./Freit./Frid.: 09:00 – 17:00.
Lø./Samst./Sat.: 10:00 – 14:00
01.07 - 31.07.:
Sø./Sonn./Sun.: 10:00 – 14:00
Bogense
FREDERICIA
Errits¿
Strib
59
311
317
4 18
Side 70-71
Snogh¿j
8 38
37
58
Middelfart
17
R¿jle
Stavrby
Vejlby
Fed
Vejlby
161
Kustrup
E20
36
Skrillinge
Svenstrup
Side 70-71
14
33
Kauslunde
57
12
BŒring
HŒrslev
Ejlskov
Nymark
Asperup
Gamborg
Harndrup
303
2
Indslev
TŒrup
19 28
329
Brenderup
13
Gamby
Indslev
Stenderup
Hage
Ron¾s
Viby
F¿ns
Strand
42
56
N¿rreÊAaby
Rolund
20
Udby
F¿nsvangÊS¿
39
43
Limose
F¿ns
F¯NSÊVIG
313
329
24
Fjelsted
40
16
MosegŒrd
1
7
Ejby
Sletter¿d
1
Balslev
Kingstrup
Rud
Gr¿nnemose
Ålsbo
E20
55
¯rslev
22
Gelsted
TYBRINDÊVIG
HŒre
32
11
161
329
Lungh¿j
Husby
Strand
BRANDS¯
Ore
Holse
31 K¾rby
317
Skovby
317
29
15
41Ê
Mejlskov
Varbjerg
Strand
BŒring
Mole
K¾rby
SkŒstrup
Bro
Strand
BÅRINGÊVIG
Roerslev
35
F®N¯
Harritslev
SkŒstrup
Strand
Husby
Sdr.ÊAaby
Br¾ndeÊÅdal
6
Bred
Aarup
44
Skydebjerg
Kerte
307
Tanderup
¯rsbjerg
Emtek¾r
Sdr.ÊÅby
Strand
2. Humlemagasinet
4. RøjleKlint
CopyrightÊKortgruppenÊa/s
6. BrendeMølle
7. FjelstedSpeedwayCenter
8. GalleriKorsbjerg
11. WedellsborgSlot
12. FlenstedMobiler
13. Kærsgaard
41.Kunstgården
43. FønsvangSø
44. BrændeÅdal
54
329
313
Orte
307
Kaslunde
Barl¿se
14. SkovlundCamping
27. StribBådehavn
¯rsted Fr¿bjerg
15. BåringskovCamping Sandager
28. SvinøBådelaug
17. VejlbyFedCamping
29. VarbjergHavn
Salbrovad
18. RøjleKlintNaturCamping
19. LillebæltNaturistcamping
20. RonæsStrandCamping
1. AalsbogaardLystfiskersø
40. BørgesPutogTakeSø
22. GelstedKroogHotel
24. FjelstedSkovKroogMotel
31,32,33,35,36,37,
Badevand
38,39og42BedogBreakfast
· INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS · INFO · INFO · INFOS
���������
� ����������
��������� ������� ��������
����� ���������� ���� �����
����������� ���� ����������
������� ���������� ����
����������������� �� �� �� ��
������������ �� �� �� ��
���������� �� �� �� ��
���������� ��������� �� �� �� ��
����������������
55
ILL
E
Middelfart
11
Shopping guide
4
EJ
57
her finder du alt hvad hjertet begærer af såvel
kendte mærkevarerbutikker som spændende
individuelle forretninger – så det er værd at gå på jagt
60
og gøre en god handel.
INDEVE
GRANHÆKKEN
Shopping – alt hvad hjertet begærer
INTV
KONGEBRO
HAVNEN
NATURLEJRPLADS
JEN
84
28
SVEJ
GERIK
SLEN
10
11
KO
NG
EB
R
OVE
J
WC
ST
AD
ION
V
J
J
FASANVE
SPÆTTEVEJ
VE
J
KEN
26
GAD
E
P
P
5248
R GE
ELMEGADE
56
FÆ
NØ
V
35 P
41
P
P
GL .
59
MEYERS
GADE
BAN
SV
RD
Å
EG
47
39
RO
14
TEGLGÅ
EJ
BAN37
GSV
EJ
J
56
GVEJ
Her
finder
du
os
hier Finden Sie unS – ThiS iS 161
where you Find uS
B
67
FINLAN
DSVEJ
R
VÆ
SEN
NY MØLLEVEJ
BROVEJ
EN
58 23
ØST
ER
HAN
S
NY MØLLEVEJ
3
1
P44
H. P. PRIORSVEJ
60
22
VE
KAP
BJERPELS
GVEJ
YDE
N
NEG
AD
E
81
P
P
P
49
FREDERIKSGADE
DE
GY
15
4
TVEJ
LVÆ
RK
SG
BJERG
BANK
SVEJ
P
P
43
LS
P
P
19
FÆ
8
64
STATIONS
VEJ
49
BE
GS
GY
D
E
33
P
P
5
VIADU
K
TE G
55 1
J
SK
AN S
EV E
J
P
51
40
17
HAV
DERGADE
2
GIM
13
P
P
JERNBA
NEGAD
E
DE
GY
ES
SØ
16
B LI
HES
SGA
DE
54
EGLGÅRDS
PAR
504
Ø
EJ
65
TEGLGÅRDSVEJ
D
RG
TVÆ ADE
HRE
NDT
SVE
J
34
44
GÅG25 5153
ADE12
43
NY
GA
DE
VEJ
SØN
P
P
N
FÆ
SIN
32
22
RII
52
86
39
SAM
TO
RV
ET
P
NDEBOMSVEJ
KS
85
ADE
GR
ØN
NE
GA
DE
GAD
E
BRO
KN
OR
RE
GA
DE
SME
DEG
ADE
GA
SVÆ
R
ALG
VE
J
EVE
JE N
OD
DE
VEJE
N
P
59
PR
IND OVST
EST
IEN
BU
GG
ES
GA
DE
27
OD
FÆNØ
37 2436
SOLSO
FASANVEJ
DROSSELVEJ
VEJEN
ODDE
38
32
PAR
GLENTEVEJ
LÆ
RK
E
12
ER G 55
AD
62
E
SKOVGÅR
VIBEVEJ
61 62 29
DE
63
93
30
SPURVEVEJ
BANEVÆNGET
18
DE
GA
U
ADLERH
FÆNØ SUND
here you find all the shops you could wish for
– familiar brands alongside interesting individual
shops. it is certainly worthwhile going hunting for good
GL.
HAVN
bargains!
EST
VESTERL
WC
Shopping – anything your heart desires
LAN
GE
16
N
56
EJ
SKOV
BRYNET
64
IEV
EJ
KAR
ENS
VE
RO
8
LL
E
J UL
KAR
OLI
NEV
EJ
STE
161
E
EJ
OV
BR
GAVL B
HIN
DS
GA
VL
A
KIR
42
10
hier finden Sie alles, was das herz begehrt: Bekannte
Fachgeschäfte und spannende einzelhändler. hier
lohnt es sich, auf Schnäppchenjagd zu gehen.
HINDS
Shoppen – alles was das herz begehrt
NS
VEJ
61
VEJ
GALS
KL
19
E GE
BADVEJ
SØ
GL
.L
63
5
N
VE
J
ST
FENNIKE
LVEJ
RE
HO
Slagter
VAND
VÆRK
SVEJ
DSV
EJ
L OL
LAN
J
TJØR
VÆNGNE
ET
T
GET
E V EJ
NG
ILLI
SKR
J
J
EVE
LILLEB
ÆLTSVÆ
MOB Sommerhusudlej., Hasselvænget 1
EN
AGERTOFT
KÆ
J
RK
SV
E
40
R
Spezialgeschäft - Special Store
VE
J
Alwilda, Hessgade 31
Kring Chokolade, Gågaden 77
Økoline, Elmegade 28
SV
EJ
SB
VÆ
54.
55.
56.
JE
RG
GE T
AS
SE
N
Føtex, Kløvervej 10-14
Rema 1000, Brovejen 191
Kvickly, Østergade 18-20
taxa
LOL
LAN
57.
58.
59.
DSV
EJ
Supermarkeder
L
KÅ
Supermarkt – Supermarket
Taxa - Taxi
60.
Taxa Fyn, Jernbanegade 31
turSejladS
Schiffart – Cruises
61.
62.
63.
Medicus, Gl. Havn
Mira III, Gl. Havn
Galeasen Aventure, Gl. Havn
udStillinger
Ausstellung – Exhibition
FYN
SV
64. Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2
vinhandler
42
46
Wein – Wine
Vin & Vin, Brovejen 244
EJ
Fleischerladen – Butcher
52.
Slagter Lund, Torvet
57
DSV
E
DS
VE J
HASSEL
VÆNGET
ELVÆ
NG
POP
P
HELEN
ET
PILEV
E
MAJ
SVEJ
NGET
EVE
9
HYBENVÆN
BY
GVÆNGE
T
VAND
VÆRK
SVEJ
J
LEVE
RISVÆ
NGET
HUM
HVED
EVEJ
PIN
VE
J
LU
SVÆ
N
VA
ND
D
J
J
D
ALSV
EJ
KOR
HIRS
EVEJ
J
S
65.
Step Up, Gågaden 51
E
SKÆ
RB
SV
E
ODDE
N
HAVEL
FENNIKE
LVEJ
RUGV
ÆNGE
T
KLØV
ERVE
J
LUCERNEVÆNGET
HA
VR
EV
EJ
GA
RT
NE
RV
EJ
SV
E
ET
Ø
BØGE
VÆN
GET
ASK
EVÆ
NGE
KST
E
VÆ
RK
STE
NGE
T
Specialforretninger
NG
VÆ
AN
DØ
OK Plus+ & Grillen, Jyllandsvej 40
MAND
AL AL
L
HEG
NET
ST
GET
ORMSVE
J
LUDVIG
ST
TELFONVÆ
N
SALVIEV
EJ
BANEVÆNGET
RS. POULS
M
ALSV
EJ
RO
NY MØLLEVEJ
TER
RÆ
NET
ODDE
N
SVEJ
RKSVE
J
DANMA
ØLAND
NY MØLLEVEJ
FREDERIKSGADE
H. P. PRIORSVEJ
TVEJ
SKÅN
Æ
K
GL
RA . STR
HEG
ND
AN
NET
VE
DV
EJ
JE
N S
OLSK
RÆN
TEN
Æ
K
GL
RA . STR
ND
AN
VE
DV
EJ
JE
N
ST
VIADU
K
J
EVEJ
INGEVE
GET
TELFONVÆ
N
SALVIEV
EJ
V
Middelfart Kommune, Østergade 11
HAVEL
ASTERS
VEJ
GOTLA
NDSVE
J
DEN
KAPP
BJER ELS
GVEJ
HAV
NEG
Y
JERNBA
NEGAD
E
BJERG
BANK
SVEJ
J
VIOLVE
IRISVEJ
BLEK
E
DE
GS
GY
D
GY
BE
LS
RII
SIN
NY
GA
DE
NORGE
SVEJ
HOUG
VEJ
VESTR
E
TEGLGÅRDSVEJ
SYREN
VEJ
TER
RÆ
NET
T
49.
VÆ
R
NGE
T
BLOM
MEV
ÆNGE
T
FERSK
ENVÆ
NGE
T
VANGEN
GE
Æ
DV
RK
EVÆ
TOFTEGÅRDVEJ
J
ÆN
ØV
RS
rådhuS
RØN
NEV
EJ
ÆBL
KVÆ
DEVÆ
SMUTVEJEN
VE
VE
LA
J
VE
ØRE
SUN
D
ØV
E
FR
Havnegade
DAM
GÅR
DVE
J
MØLLEGÅRDVEJ
53.
36. Borgmestergaarden,
69
37. Restaurant Golfen, Østre Hougvej 130
38.NGETFolkeferie.dk, Oddevej 8
Æ
T
ØV
OM 39. Guldkronen, Torvet 2 ÆNGE
ØV
NS
40. Holms Restaurant,
TIAGågaden 60
RIS
CH
41. Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73
42. Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7
43. Kolibrien, Gågaden 40
44. Papa’s Pizzeria, Gågaden 57
45. Restaurant Bryggen, Østre Hougvej 116
46. Restaurant Fænøsund, Teglgårdsvej 100
47. Quality Hotel Park Middelfart,
Viaduktvej 28
EJ
48. Restaurant Artiskokken,
SV Østergade 62
City Hall - Rathaus
AN
EJ
ET
NG
VÆ
DE
EN
VO
L
LMUEV
SommerhuSudlejning
EJ
LTV
AN
90
EJ
ST
HO
AN
ET
NG
VÆ
NØ
AR
HJ
RS. POULS
NY
VA
NG
Ferienhausvermietung – Holiday homes rental
LA
E
G
S
Gasthaus – Restaurant, Hotel
RIK- Hotels
DE
ET
NG
VÆ
RØ
AL
J
EJ
LIND
Strib Radio, Vestergade 85
T
T
EJ
NV
Kongebrohavnen, Kongebrovej.
Gl. Havn, Havnegade
Middelfart Lystbådehavn, Østre Hougvej 124
6
reStauranter/hotellerÆNGET
51.
lyStBådehavne
KARSEVÆNGET
E
NG
VÆ
GØ
BO
E
NG
VÆ
MØ
O
RIK
KØRVELVEJ
35.
Sko
Glaskælderen, Algade 2 kld.
ENEBÆ
RVE
T
STshop
Schuhe – Shoe
E
– Boat harbours
J
M RIANVEYachthäfen
28.
29.
30.
E
NG
VÆ
Rundfunkgeschäft – Radio Shop
N
TIE
RS
PE
RØ
27.
J
T
ET
PE
MYNTEVÆNGET
Gals Klint Camping, Glasklintvej 11
ND
A
38
radio/tv
LL
Y
J
N
HAVE
VÆNG50.
ET
kunSthåndværk
OS
EVE
J
HO
LL
ÆN
DE
RV
EJ
Foss Briller, Gågaden 68
Oculi Optik, Gågaden 39
Tankstelle - Service Station
Kunsthandwerk – Artware
V
80
57
ServiceStationer
Goldschmied – Jeweller
Balvigs Eftf., Gågaden 41
Anytime, Østergade 22
FYN
SV
42
46
HOLL
ÆNDE
RV
PO
STM
N
NG
VÆ
RØ
Æ
J
VE
VE
HA
guldSmed/urmager
13
NVEJ
Keramikmuseum, Kongebrovej 42
Middelfart Museum, Algade 8
optiker
IP
SK
T
VEN
HA
STE
T
GE
VE
HA
J
Optiker – Optician
E
NG
VÆ
E
NG
VÆ
S IØ
HE
EJ
ØV
MS
ÆN
ØV
GYDE
VE
HA
OR E
BÆLTS
EJ
SV
LM
HO
RN
ET
NG
VÆ
MØ
RØ
22. S.C. Sandwichbar, Jernbanegade 33
23. Tivoli Grillen, Brovejen 191
24. Strandvejs Grillen, Gl. Strandvej 19
25.
26.
muSeer
ET
NG
VÆ
LYØ
EJ
J
VE
LE
Vestfyn Marinecenter, Værkstedsvej 19
GalsJKlint Camping, Galsklintvej 11
45
T
Museen – Museums
Ø
FE J
E STR
Golfklubben
LING Lillebælt, Østre Hougvej 130 YD
SKRIL
G E
EN J
ED VE
FR NDS
LU
ODE
NSE
Bootsverleih – Rent a boat
VEJ
Bådudlejning
J
VE
ER
NØ
ØR
ST
ND
SA
grill-SandwichBar
Garniture, Østergade 6
T
GE
ÆN
V
AR
BJ
V
UG
HO
J
VE
LA
VIL
J
FRED SVE
EN
SA
INS
VÆ
NG
E
33.
34.
ET
NG
VÆ
EJØ
DR
EJ
SV
T
GE
ÆN
ØV
ØL
GL. M
EJ
IVEJ
21.
Stickerei/Strickwaren - Needlework/knitwear
VE
camping
NS
E
Camping - Camping
50
Fiskeshoppen, Havnegade 5A
KARSEVÆNGET
14
ET
NG
VÆ
ET
NG
VÆ
NS
FY
HAVE
VÆNG
ET
EJ
SV
A
SO
LS
K
T
GE
20. Galleri Nørballe, Vestergade 19
ÆN
V
NS
FY
golf
AND
Middelfart Bowlingcenter, Færøvej 67
Broderi/Strik
N
U
Strib Fisk, Havnegade T93
18.
19.
Frk. Iberis, Skovsvinget 60
Bowlingcenter
S
LÆ
Fischhändler – FishmongersØ
gallerier
Bowlingcenter
JR
VE
N
FY
T RE
ØS
URA
NIAV
INDU
STR
SV
fiSkehandlere
38
BROVEJEN
31.
32.
EJ
ØV
50
ENEBÆ
RVE
TOBAKSVÆNGET
BO
LE
S AL
Buddy Holly, Havnegade 13
E
M RIANVEJ
887
VEJ
E
LL N
MØAVE
fiSkeudStyr
H
Fishing Tackle - Fisheregeräten
Panorama, Havnegade 8b
S
23
17.
Middelfart Bibliotek, Havnegade 6
Blumen - Flowers
LUDVIG
STORMS
VEJ
EJ
Esmeralda, Gågaden 61
Nielsen´s, Gågade 50
Schandorff Guldager,DØstergade
16
REJ
ØVÆ
NG3
Butik Hanne,
Jernbanegade
ET
VÆNGET
S K AR Ø
Dullegrej, Gågaden 43
Disco - Diskothek
T
GE
EJEN
FÆRØ
VEJ
diSkoteker
ÆN
RV
SA
EJ
NV
P V TU
XENS
EJ
SV
EN
KØRVELVEJ
V
R
TE
S
L
FA
33
ODE
NSE
VEJ
O
RIK
BR
OV
E
LL N
MØAVE
H
ND
ST
EJ
P
J
VE
E
D
IN 40
AN
EL
M
G
S
N
LA
EN
R
KA
A
LL
JY
PE
65
12.
13.
14.
15.
16.
Middelfart Sparekasse, Havnegade
Spar Nord, Brogade 9-11
ET
NG BlomSter
11.
161
SVERIG
ESVEJ
ET
NG
VÆ
SEN
dame-ogherretøj
Det Gamle Bageri, Gågaden 81
Kino – Cinema
9.
10.
47
39
IN
GE
T
J
SVE
RD
Damen und Herren Konfektion –
Ladies’ Clothing, Mens Wear
54
Biografer
8.
MEYERS
GADE
24
37
GÅ
ANE
L. B
VE
DS
BRO
15
BiBlioteker
IN
ÅRDS
BUGT
Bibliothek – Library
GE
T
7.
P
P
G
5248
56
34
Banker/SparekaSSer
6.
P
P
BAN37
GSV
EJ
IPP
SK
Bank – Bank
5.
59
35 4530
20 4721
GRØNLA
NDSVEJ
Bäcker – Baker
4.
HAN
S
GAD
E
35 P
41
3
1
FINLAN
DSVEJ
ISLANDSVEJ
Bageri
2.
3.
26
MYNTEVÆNGET
SVALEVEJ
60
22
MIDDELFART
LYSTBÅDEHAVN
1.
14
ELMEGADE
BROVEJ
EN
58 23
FÆNØSUND PARK
89
81
P
P
N
LA
ÆL
SIXTUSVÆNGE
T
GIM
YD
E
ES
G
TO
RV
ET
SØ
SAM
NDEBOMSVEJ
B LI
A. C
.
GR
ØN
NE
GA
DE
GAD
E
BRO
DE
KN
OR
RE
GA
DE
BU
GG
ES
GA
DE
ALL
E
SEN
S
H AN
SMED
EGA
PR
IND OVST
EST
IEN
HES
SGA
DE
P
P
43
P4449
ØST
ER
90
E6T
LT
N
49
15
AD
E
STATIONS
VEJ
67
31
41
P
P
LVÆ
RK
SG
19
8
64
SJ
6
33
P
J
VE
VE
HA
H.P.JOHANSENSVEJ
TE G
55 1
4
BÆ
J
P
TEGLGÅRD
SPARKEN
ORTEVEJ
51
40
5
N
TE
DERGADE
RK ALLE
046
13
P
P
17
VE
DS
P
P
P
P
2
J
VE
LE
65
16
EN J
ED VE
FR NDS
LU
9
54
34
44
GÅG25 5153
ADE12
43
ØL
GL. M
SØN
VEJ
BEH
REN
DTS
VEJ
RDEN
32
22
J
VE
LA
VIL
J
FRED SVE
EN
93
KS
P
52
39
86
URA
NIAV
EJ
GA
SVÆ
R
E
AD
VG
85
ADE
SV
O
SK
ALG
INDU
STR
IVEJ
ALL
E
27
P
59
37 2436
RG
TVÆ ADE
EJ
32
SIG
UDFYNSVEJ
BIR
KE
AKA
CIE
ALL
LØKK E
E AL
LE
USV
ER G 55
AD
62
E
LE
S AL
EJ
EST
87
J
BRO
EDA
MSV
GL.
V
NY
VA
NG
V
RD
GÅ
S
EN
J
RKSVEJ
VÆ
18
65
E
RV
TE
S
L
FA
35
20
61 62 29
63
NEG
ADE
P
EJ
EV
ND
MI
S
N
RE
KA
13
N
LA
ÆL
SJ
HAV
ET
LT
E
SV
D
N
LA58
L
Y
ND
VA
GL. HAVN
64
31
24
KILDE65N
BÆ
N
TE
SKÆ
RB
LEVEJ
58
87
KILDEN
SIG
UD
18
LEVEJ
T
GE
IN
SV
OV
EN
OV
SK
ØL
ØL
T
GE
IN
SV
OV
EN
OV
SK
SM
SM
SOLS
KRÆ
NTEN
STAVRBYSKOV
53
SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING
Det giver overskud til
dig, at vi er Danmarks
bedste for tredje gang
Netop kåret til
Danmarks bedste
arbejdsplads igen
midspar.dk
Spar penge - også i din ferie
Rema1000 har lave priser og dobbelt så stort udvalg som andre discountbutikker.
Velkommen i Rema1000
Hvis I bor i telt, campingvogn eller sommerhus, undgår I
ikke de daglige indkøb. Men hvorfor bruge flere penge end nødvendigt? Rema1000 har hvad I
skal bruge af dagligvarer til faste lave priser og masser af fordelagtige varer udover det faste
sortiment. Gå i Rema1000 og få bedre råd til alt det ekstra, der hører med til en god ferie!
Kolonial
Slagtervarer
Pålæg og pølser
Frisk frugt og grønt
Rengøringsartikler
Dyremad
Isenkram
Textil
Sparen Sie Geld-auch in den Ferien
Rema1000 hat niedrige Preise und eine doppelt sogroße Auswahl wie andere Discountläden.
Willkommen bei Rema1000
Ob Sie im Zelt, Wohnwagen oder Ferienhaus wohnen
- den täglichen Einkauf können Sie nicht vermeiden. Warum aber mehr Geld ausgeben als notwendig? Rema1000 hat alles für den täglichen Bedarf zu festen niedrigen Preisen und hat viele
günstige Waren neben dem festen Sortiment. Gehen Sie zu Rema 1000 und Sie können sich
dasextra leisten, das den Urlaub noch schöner macht!
Lebensmittel
Fleischwaren
Aufschnitt & Wurst
Frisches Obst und Gemüse
Reinigungsartikel
Tierfutter
Meget mere discount!
Brovejen 191 - Middelfart
58
Haushaltsartikel
Textilien
Algade 2A - Ejby
G · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPIN
Brød af hjemmemalet mel
Brot aus hausgemachtem Mehl.
Jeden Tag von Grund auf gemacht
Brød af hjemmemalet mel.
Lavet fra bunden hver dag.
Kun kvalitetsbrød og kager.
eri
le B
Gam ag
Det
Schauen Sie’rein,
Wir sind immer frisch und
fröhlich. Bestellungen
werden von Tag zuTag
entgegengenommen.
Kig ind, vi er altid
friske og glade.
Bestillinger modtages
fra dag til dag.
OPENING HOURS
Monday-Friday 6.00-17.30
Saturday 6.00-13.00
Sun/holidays 6.00-10.00
Von der Havnegade fahren Sie auf
den Parkplatz der Fionia Bank.
Dem Fussweg linker Hand in die
Fussgängerzone (30m), recht abbiegen
- nach ca. 20 m haben Sie
uns erreicht.
Fra Havnegade - kør ind på
Fionia Banks p-plads.
Til venstre går der en sti op til
gågaden - 30 m
drej til højre ca 20 m.
ALGADE 81 · MIDDELFART
TLF. 6441 4113
WWW.DETGAMLEBAGERI.DK
Do visit us,
We are always cheerful
We are ready to receive
orders from day to day.
ÖFFNUNGSZEITEN
Montag-Freitag 6.00-17.30
Samstag 6.00-13.00
Sonn- und Feiertage 6.00-10.00
ÅBNINGSTIDER:
Man-fredag kl. 6.00-17.30
Lørdag kl. 6.00-13.00
Søn/helligdage 6.00-10.00
Bread of homemade wheat.
Freshly baked every day.
Only Quality bread and cookies
From Havnegade pull into the
car park of Fionia Bank.
To the left you will find a path to
the pedestrian street - 30 m
- turn right - approx. 20 m
Gør ferieindkøbene til en stor
oplevelse i byens store varehus
med masser af nærliggende P-pladser!
Urlaubseinkäufe zum Erlebnis werden lassen
- Das können Sie im grossen Warenhaus in Middelfart.
Gute Parkmöglichkeiten direkt in der Nähe!
Make your holiday shopping an event in the town’s
big store. With plenty of parking spaces close by.
Åbningstider:
Hverd. 9-20 - Lør. 8-17
Bageren holder åbent
fra kl. 06.30
ØSTERGADE 18-20 . MIDDELFART
AUTOTILBEHØR
TRAILER
GAVEN
ØL - VAND
▼ ▼
▼ ▼
▼ ▼ ▼
OLIE
VASK
VIN - SPIRITUS
▼ ▼ ▼
▼ ▼
BENZIN
SPILLEAUTOMATER
TIPS OG LOTTO
BLOMSTER
KOLONIAL
HVER DAG
FRISKSTEGT RIBBENSTEG
▼ ▼
FRISKBAGT BRØD
God dansk grillmad
PØLSER
Vi hjælper dig med:
BURGERE
▼
JYLLANDSVEJ 40 · 5500 MIDDELFART
Tank: 64 41 23 12
Grill: 64 41 89 02
OG GRILLEN
KYLLINGER
HJEMMELAVEDE
PÅLÆGSBOLLER
59
SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING
Eksklusive briller...
Benno S. Jeppesen
Algade 39 · Middelfart
Tlf. 6441 1107
www.dinOPTIKER.dk
Bøgelundgyden 15, Bøgelund · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 21
w w w. q u i l t - f y n . d k
Kjærs Antik
Fotograf: Foto Service Fyn/Mads Binger
Antikviteter, brugte møbler og alverdens
spændende ting og sager.
Antiques, second-hand furniture and all sorts
of exciting things and objects.
Antiquitäten, gebrauchte Möbel und alle
möglichen und unmöglichen Kleinigkeiten.
Åbningstider:
Torsdag til Søndag kl. 10 - 17
www.antik-kjaer.dk
Tanderupvej 9 / Håre / 5591 Gelsted /Tlf. 6478 1369
STRIB FISK
v/Kurt Larsen
Havnegade 93 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 1493 · Mobil 2192 1365 · Fax 6441 6093
DANSK DESIGNBRODERI
Østergade 6 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 20 08
www.garniture.nu
Stort udvalg i broderipakning og tilbehør
ÅBNINGSTIDER:
ÅBNINGSTIDER: MAN. - TIRS. - ONS. - TORS. KL. 10-17.30 · FRE KL. 10-18 · LØR. KL. 10-13.00
Ons. og tors. 10-17 · 1. weekend i md. 11-16 begge dage · Ferielukket i uge 28-29-30
Stort udvalg i garn og tilbehør
Ovnhusvej 3, Føns · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 10 23
E-mail: [email protected] · www.ingridmarie.dk
Ingrid Blomstrøm
Formentlig
byens bedste grill!
KVALITETSGARN · TILBEHØR · HATTE · MOBILER · KORT M.M.
Vi har også:
GL. DAWS ISVAFFEL
HÅNDMADDER OG
SMØRREBRØD
DESIGN·CLUB·DK
Åbent: Man.-tors. kl. 11-20. Fre.-lør.-søn. kl. 11-21
v/Rema 1000 · Brovejen 191 · Middelfart · Tlf. 6441 4109 · www.tivoligrillen.dk
GØR DIT INDKØB TIL EN OPLEVELSE, BESØG FØTEX MIDDELFART
Besøg vores SLAGTERAFDELING, QUICKFOOD, BAGER eller
DELIKATESSEN få en god smagsoplevelse og bliv inspireret.
MAN-FREDAG 9-20 OG LØRDAG 8-17
60
VESTFYN CENTER MIDDELFART
G · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPING · SHOPPIN
MAGDALENE
MIDDELFART
Værkstedsbutik med café
blomster – keramik – glas
Tirsdag - Torsdag 10 - 17
Fredag 10 - 18 Lørdag 10 - 13
Røjleskovvej 38, Røjleskov
www.magdalenelund.dk
Køb
sunde, søde og sjove
ting i en anderledes
butik i Middelfart
●
Økologisk kosmetik, sæber,
trælegetøj, chokolade,
ulddyner og m.m.
●
Elmegade 28 · 5500 Middelfart
oekoline-middelfart.dk
Østergade 22, 5500 Middelfart.
Tlf. 6441 2045 - v/Kvickly-Torvet
EJBY
Nørregade 9 , 5592 Ejby.
Tlf. 6446 2047
Bang & Olufsen Strib
Vestergade 85 · 5500 Middelfart
Tlf. 6440 1120
[email protected]
www.bang-olufsen.com
Moderne
Dansk &
International
Kunst
Galleri
Nørballe
Vestergade 19 · Strib
Algade 77 • 5500 Middelfart
Tlf. 6441 0907 • www.kringchokolade.dk
www.anytime-middelfart.dk
Eneste uddannede urmager
i Middelfart Kommune
Brovejen 244
Middelfart
Tlf. 40 211 218
Åbningstider:
Man.-tors. 10-17
Fre. 10-17.30
Lør. 9.30-12.30
5500 Middelfart · Tlf. 6440 6585
dansk designtøj og italienske sko
østergade 16 • 5500 • middelfart
tlf. 6441 1133
åbningstider: man.-tors. 11.00-17.00
fre. 11.00-18.00 · lør 10.00-13.00
Strandvejsgrillen
Spar Nord Middelfart
’Kobbergryden’
Brogade 9-11
www.sparnord.dk
GÅGADEN 43
5500 MIDDELFART
TLF. 6441 8081
www.dullegrej.com
Overnat på en
CAMPINGPLADS
som er i eet med naturen:
algade 61
5500 middelfart
telefon 6441 5615
schandorff guldager
www.gallerinoerballe.dk
Åben
hele året
Østre Hougvej 130
5500 Middelfart
Tlf. 41 17 65 51
www.restaurant-golfen.dk
Åbningstider man-tor 9.30-17.30
fredag 9.30-18.00 lørdag 9.30-14.00
Birte Holmgaard
Ronæsbrovej 7 • Føns
Tlf. 64 42 16 26
Åbent efter aftale
Røjle Klint Natur Camping
Røjleklintvej 29 - Middelfart
Tlf. 64 40 13 81
[email protected] /
www.rojleklintcamping.dk
TINA HANSEN • STR. 34-48
V/ Phoung-Phan
Gl. Strandvej 19 - Middelfart
Tlf. 6441 0025
DAME
OG
HERRETØJ
Algade 50, tlf. 63 10 99 46
FOSS BRILLER
AUT. OPTIKER & KONTAKTLINSEOPTIKER
Jernbanegade 3 • 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 20 68 · www.butik-hanne.dk
MED EN SE·KONTO SER
Algade 68
Middelfart
OGSÅ5500
BUDGETTET
GODT UD.
Tlf. 6441 1861
KUN HOS OS.på
Kunde-P
pladsen
KIGbag
IND OGbutikken
HØR MERE . .
Specialiteter
Kaffe
The
Vin
Kunst
shop.alwilda.dk
Hessgade 31 . Tlf. 64 41 55 05
www.alwilda.dk
Algade 51
Middelfart
Tlf. 26 29 33 05
Give gaver... gå til guldsmed
KOM OG PRØV VORES
LÆKRE SANDWICH
på Taxa’s holdeplads Jernbanegade 33 - Middelfart
Gode parkeringsforhold.
Åbent: Mandag-fredag kl. 9-16
4-6-8
personer
samt til
kørestol
Tlf.
64414055
4055
FAX 6593 1071
Balvigs Eftf. Aps
v/GERDA MARKVARDSEN
ALGADE 41
5500 MIDDELFART
TLF. 64 41 00 15
The
Flowerworkshop
Frk. Iberis
Skovsvinget 60, 5500 Middelfart
Tlf. 6441 7373
61
What to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What t
GRATIS ADGANG HELE ÅRET
Hyggelige timer i trygge rammer
Ganzjährig freier Zutritt - gemütlich stunden in
geborgenem Rahmen.
Free access all year - enjoyable time in nice surroundings
1/4 - 9/5: Hverdage 10-16 Weekends og helligdage: 10-18 · 10/5 - 22/8: Alle dage 10-19 · 23/8 - 15/10: Hverdage 10-16 · Weekends 10-18
1/4 - 9/5: Werktags 10-16 Uhr Wochenende und Ferietage: 10 · 18 Uhr. 10/5 - 22/8: Alle Tage 10-19 Uhr · 23/8-15/10 Werktags 10-16 Uhr Wochenende 10-18 Uhr.
1/4 - 9/5: Workdays 10-16 Weekends and bank holidays: 10-18 · 10/5 - 22/8: All weekdays 10-19 · 23/8-15/10: Workdays 10-16 · weekends 10-18
www.madsbylegepark.dk
Madsby Legepark
Lumbyesvej 45 • 7000 Fredericia
Tlf. 72 10 68 62
Åben udstilling af veteranbiler og - motorcykler
50 biler fra 100 år og nyere
01.04. - 31.10:
Hver torsdag kl. 14-18
Grupper efter aftale.
30 motorcykler
fra 85 år og nyere.
Sofiendalvej 24 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 4058 4612
Danmarks
største
byggeudstilling
The largest Exhibition of
Construction Products in
Denmark
��.��� m�
GRATIS INSPIRATION
��.��� m²
FREE EXHIBITION
Besøg Danmarks største permanente byggeudstilling og
få gratis inspiration om bolig
og byggeri.
Visit the largest permanent
300 førende byggevare
producenter udstiller deres
produkter på det 28.000 m2
store udstillingsareal.
300 leading suppliers are showing
Udstillingen har åbent hver
dag – også i weekender og
på helligdage.
The exhibtion is open everyday
exhibition of construction products
in Denmark. Get inspiration for your
house and building projects.
their products and novelties at the
28.000 m² exhibition area.
including weekends and holidays.
KOM OG FÅ INSPIRATION OM
GET INSPIRATION
ƒ Tag og facade
Roofings and Facings
ƒ Vinduer, døre og trapper
Windows, Doors and Stairs
ƒ Køkken, bad og hårde hvidevarer
Kitchens, Bathrooms and Domestic Appliances
ƒ Gulv, væg og loft
Floorings, Ceilings and Walls
ƒ Varme og isolering
Heat and Insulation
ƒ Fritids-, helårshuse og udestue
Fullscalehouses
ƒ Vinterhaver, belægninger og drivhuse
Winter gardens and Flagstones
ƒ Energi og miljø
Energy and environment
ƒ Carporte og garager
Carports and Garages
Mød udstillerne på messerne: 28. marts og 18.-19. september 2010.
Meet the suppliers at the housing fairs on March 28th and September 18-19th 2010.
62
GRATIS adgang
FREE entrance
Åbningstider:
Alle hverdage og
weekender:
10.00 - 17.00
Opening hours:
Daily incl. weekends:
10.00 - 17.00
Byggecentrum
Hindgavl Allé 2
5500 Middelfart
Tlf. 70 12 36 00
[email protected]
www.byggecentrum.dk
to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What to do?
TRÆKLATRING FOR ALLE
Prøv en anderledes
skovtur, hvor alle
kan komme højt
op i træerne.
v/ Lars E Boesen
TTlf. 61678381
la
[email protected]
w
www.klatretrae.dk
•
•
•
•
•
•
Kurser i træklatring
Forskellige aktiviteter i skoven
Børnefødselsdag
Firmaudflugter
Polterabend
Dag eller aftenarrangement
VI SES!
OPLEV MERE...
Se en bid mere af Danmark og gør ferien lidt rigere på oplevelser.
En hyggelig færgetur til nogle af Danmarks smukkeste områder
med Nordic Ferry Services.
Herrliche Erlebnisse warten auf Sie
Schauen Sie sich ein bisschen mehr von Dänemark an und gestalten
Sie Ihre Ferien erlebnisreicher.
Eine gemütliche Fahrt mit der Fähre zu einigen der schönsten Gegenden Dänemarks mit Nordic Ferry Services.
Experience More
See a bit more of Denmark and enrich your holiday with various experiences. A pleasant ferry trip to some of Denmark’s most beautiful areas with Nordic Ferry Services.
www.rockunderbroen.dk
www.rockunderbroen.dk
Bøjden, Sydfyn/Südfünen Als, Sønderjyll./Südjütland – 50 min
Spodsbjerg, Langeland
Tårs, Lolland – 45 min
Esbjerg
Fanø – kun/nur/only 12 min
- altid 2. weekend i juni!
www.nordic-ferry.com
GALLERI KORSBJERG
1000 M2 KUNST & FORNØJELSE.
ALTID ET BESØG VÆRD.
OGSÅ FOR BØRN!
KORSBJERGVEJ 40, VEJLBY, 5500 MIDDELFART � TLF. 6440 1604
ÅBEN: TORSDAG � SØNDAG KL. 11�17
WWW.GALLERIKORSBJERG.DK
63
What to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What t
Middelfart Museum
Algade 8 • 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 47 41
www.middelfart-museum.dk
Udstillinger:
Algade 4
Brogade 8
Teglgårdsparken 17
LYSSTØBERIET
TVITTEL
Lys, brugskunst og gaveideer!
- Kauslundeduge - Aloe Vera
El besøg værd...
Offene Kerzengiesserei
Kerzen,
K
e
Kunstgewerbe und eine Fülle
von Geschenkideen.
Hovvej 64 · Håre · Gelsted · Tlf. 64 78 12 42
Se åbningstider på www.tvittel.dk
GRIMMERHUS UDSTILLING AF INTERNATIONAL KERAMISK KUNST
Et besøg på Grimmerhus er både en keramisk, kulturel
kulturel og
og
smuk arkitektonisk oplevelse. Huset
Huset er
er oprindeligt
oprindeligt opført
opført i
1857
blev
i 1994
næni 1857som
somenkesæde
enkesædetiltilHindsgavl
HindsgavlSlot,
Slot.og
Det
blev
i 1994
nænsomt
restaureret
og rummer
nu se
museets
permanente
somt
restaureret
og rummer
nu mu
ets perma
nente samling
og skiftende
udstillinger
af ke
mik i verdens
klasse.
samling
og skiftende
udstillinger
af ra
keramik
i verdensklasse.
Museumsbutikken
harblandt
blandtandet
andetetetbredt
bredtudvalg
udvalg
Museumsbutikken har
af af
dedesignog
unikakeramik,
fagbøger
og
plakater.
sign- og unikakeramik, fagbøger og plakater.
Museumsparken og den udendørs
udendørsudstilling
udstillinger
eraltid
altidåben,
åben,
hvor medbragt
medbragt mad
madkan
kannydes
nydesi ide
desmukke
smukkeopgivelser.
omgivelser.
Kongebrovej 42 - 5500 Middelfart
T+6441 4798 - F+6441 4796
www.grimmerhus.dk
Åbent: tirsdag - søndag kl. 11-17
Juni-juli-august: alle dage kl. 11-17
Masser af oplevelser
Kæmpelokomotiver, færger og
rutebiler. Vogne for de kongelige,
rige og fattige. Modelbaner og
minitog.
Mange ekstraaktiviteter i 2010,
se www.jernbanemuseum.dk
Lots of experiences
Huge locomotives, ferries, buses
and coaches. Carriages for
royalty, rich and poor. Model
tracks and mini-trains.
Lots of extra activities in 2010,
see www.railwaymuseum.dk
Erlebnisse noch und noch
Mächtige Loks, Fähren und
Busse. Salonwagen für gekrönte
Häupter und Holzklasse. Modellbahnen und Minibahn. Viele
Sonderveranstaltungen in 2010,
siehe www.eisenbahnmuseum.dk
Dannebrogsgade 24
DK - 5000 Odense C
Tel (+45) 6613 6630
[email protected]
www.jernbanemuseum.dk
10 - 16
64
to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What to do?
EB
T
GO
EBÆ
L
GO
T
LL
N
Færøvej 67 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 12 00 · www.middelfartbowlingcenter.dk
LI
Experience our great golf course located in
beautiful nature at Lillebælt...
� �� �����
� ����� � ����
� ����������
����������
LL
N
Oplev vores 18 hullers bane beliggende i
skøn natur med udsigt over Lillebælt...
Tag familien med og få en sjov runde på
vores 9 hullers Pitch & Putt bane.
Nyd en forfriskning i restauranten eller på
terrassen
KON
MED T TAKT OS,
ILB
NÆSTE UD TIL DIT
SELSK
AB
LI
145.-
R.
FR A K
����������� ���������
BOWL
K LU B
BE
G
SPIS O
LF
BE
U
L
K
B
F
���������
���
L
L
Æ
����� ������� ��� � ���� ���������� � ����� ���� ���� � �����������
UDSTILLINGER · MUSEER · HAVER
Åbningstider fra april til medio oktober:
Tirsdag-fredag kl. 11-17 · Lørdag-søndag og helligdage kl. 12-17
Besøg Humlemagasinet med Historisk Dukkemuseum, Sigfred Pedersen og Humlemuseet.
Udstilling ”Dronning Ingrid og Bernadotterne”. Humlemagasinet ligger i en park på 10 tdr. land
med Rosen - og Humlehaven samt mange flere temahaver.
Opening hours from April to medio October:
Tue-Fri 11.00-17.00, Sat-Sun and holidays 12.00-17.00
Visit the Hop Museum and the Sigfred Pedersen Museum, the Rose Garden and the Hop Garden
and the Historic Doll Collection. Exhibition: ”Dronning Ingrid og Bernadotterne”.
”Humlemagasinet” is located in a 10 acre park with many beautiful themegardens.
Öffnungszeiten von April bis medio Oktober:
Dienstag-Freitag 11-17 Uhr, Samstag-Sonntag und Feiertage 12-17 Uhr
Lukket uge 42-43-44 og 45
Besuchen Sie das Hopfen- und Sigfred Pedersen Museum, Rosen- und Hopfengarten sowie der
historischen Puppenausstellung. Ausstellung ”Dronning Ingrid og Bernadotterne”.
Das Hopfenmagazin liegt in einem Park von 10 Morgen Land, mit vielen prachtvollen Themengärten.
Rugårdsvej 51· 5463 Harndrup · Tlf. 64 88 11 90 · www.humlemagasinet.dk · Email: [email protected]
65
What to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What t
Danmarks hyggeligste Zoo
5-stjernede
familieoplevelser og
dyrevelfærd i topklasse.
Oplev Europas
største voliere, hvor pelikaner
og flamingoer flyver lige
hen over dit hoved.
Se pingvinerne
svømme i det iskolde vand,
mens chimpanserne leger
højt i træernes toppe.
Dänemarks schönster Wohlfühl-Zoo
5-Sterne-Familienerlebnisse und
gesunde, glückliche Tiere in
einem zoologischen Garten der
Spitzenklasse. Erleben Sie Europas
größte Voliere, in der Pelikane
und Flamingos Ihnen
direkt über den
Kopf fliegen.
The Cosiest Zoo in Denmark
Five-star family experiences
and animal welfare of
the highest standard.
Experience the largest aviary
in Europe where
pelicans and flamingos
swoop overhead.
Spring
køen over og
bestil maden på
odensezoo.dk
ÅBNINGSTIDER /
Öffnungszeiten / Opening hours
Åbent hver dag hele året fra kl. 10.
Torsdage i skolernes sommerferie
helt til kl. 22.
Ganzjährig ab 10 Uhr geöffnet
Open all year round at 10 am
66
Eksklusivsponsor
Sdr. Boulevard 306 · 5000 Odense C
Tel. +45 6611 1360
odensezoo.dk
to do? · What to do? · What to do? · What to do? · What to do?
KUNSTUDSTILLINGER
CAFE & RESTAURANT
L♥RDAGSLIV
KONCERTER
BIOGRAF
TEATER
COMEDY
ARDEN.DK
WWW.TOBAKSGA
67
AKTIVITETER · VERANSTALTUNGEN · ACTIVITIES · AKTIVITETER · VERANSTA
Aktiviteter 2010
- et udpluk af årets aktiviteter. Se også
kalenderen på www.visitmiddelfart.dk
og www.middelfart-handel.dk
5. Påskefiskeri for alle – konkurrence.
09.00 – 15.00.
Aalsbogaard Lystfiskersø, Aarup.
Ostern-Angeln für Alle.
Easter-fishing for everybody.
delfart. 09.00 – 14.00. DKK 250.Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
VERANSTALTUNGEN 2010 – die
Hinweise sind ein Ausschnitt der Aktivitäten des Jahres.
Siehe auch www.visitmiddelfart.dk
24. Børneloppemarked. Middelfart.
Arr.: Middelfart Handel
Trödlermarkt für Kinder
Children’s Flea Market
ACTIVITIES 2010 – the following
represents a selection of the activities
during the year.
See also www.visitmiddelfart.dk
29. Late Night, Middelfart. Til kl.
22.00.
Arr.: Middelfart Handel.
Hver lørdag: Torvedag med boder og
musik, Middelfart. 11.00 – 14.00
Jeden Samstag: Markttag mit Buden u.
Musik. Middelfart.
Every Saturday: Market Day. Middelfart.
FEBRUAR Februar February
Hver dag: skøjtebanen på havnefronten
er åben til kl. 20.00. Skøjteudlejning:
restaurant Guldkronen, Torvet.
Die Kunsteisbahn auf der Hafenfront
ist jeden Tag bis 20.00 Uhr geöffnet.
Schlittschuhverleih im Restaurant
Guldkronen am Marktplatz.
The ice rink at the harbour front is
open every day until 8 p.m. Ice skate
rental in restaurant Guldkronen at the
market square.
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
18. – 21. Strib Vinterfestival
Program: strib-vinterfestival.dk
Billetter/Karten/Tickets: Middelfart
Turistbureau. Tel. 64 41 17 88
MARTS März March
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”,
Gl. Havn, Middelfart. 09.00 – 14.00.
DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
MAJ Mai May
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
8. + 15. + 22. + 29.: Torvedag med
boder og musik, Middelfart. 11.00
– 14.00
Markttag mit Buden u. Musik. Middelfart.
Market Day. Middelfart.
8. Lillebælt Halvmarathon. Fra KulturØ-pladsen, Middelfart kl. 14.00.
Arr.: Middelfart i Løb
Kleinen Belt Halbes Maraton
Little Belt Half Marathon
Info og tilmelding: www.lillebaelthalvmarathon.dk
8. Kulturhistorisk markering af bombardementet på Strib 1848.
Kulturhistorische Erinnerung an die
Bombardierung von Strib 1848.
Culture-historical mark of the bombardment on Strib in 1848.
11. + 18. + 25. Sommer Bridge,
Fænøsund Ældrecenter kl. 18.50. Arr.
Middelfart Bridgeklub. DKK 40,Tlf. 88 88 55 62
6. Viggo Sommer Koncert, Båring
skole, Båring. 20.00
Arr. og billetter: www.bamok.dk
14. Maj Marked. Torvet, Middelfart.
Arr.: Middelfart Handel
Mai Markt am Marktplatz, Middelfart.
May Market. Market Square, Middelfart.
26. Status Quo Koncert, Lillebæltshallerne, Middelfart. 20.00
Arr.: Rock Under Broen
Billetter/Karten/Tickets: Fyensbilletten.
dk, Billetnet.dk, Billetlugen.dk
13. – 16. Lillebælt Kræmmermarked,
Strandvejen, Middelfart.
Lillebælt Krämermarkt.
Little Belt Street Market.
Info: www.lillebaeltmarked.dk
APRIL April April
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
68
15. Den Gamle Lillebæltsbro, 75 års
jubilæum
Das Alte Kleinen Belt Brücke, 75 Jahre
Jubiläum
The Old Little Belt Bridge, 75 Year
Celebration
JUNI Juni June
Hver torsdag: fisketur – m/s
”Medicus”, Gl. Havn, Mid-
1 + 8. + 15. + 22. + 29. Sommer
Bridge, Fænøsund Ældrecenter kl.
18.50. Arr. Middelfart Bridgeklub. DKK
40,- Tlf. 88 88 55 62
11. Mark Knopfler – Live in Concert,
under den Ny Lillebæltsbro. 20.00
Arr.: Live Nation og Rock Under Broen
Billetter/Karten/Tickets: www.billetlugen.dk og Fona.
12. Rock Under Broen, under den Ny
Lillebæltsbro.10.00 – 00.00.
Arr.: Rock Under Broen.
Rock Unter der Brücke.
Rock Under the Bridge.
Program: www.rockunderbroen.dk
13. + 20. + 27.
Åbent Hus på Lillebæltsværftet, Middelfart. 10.00 – 16.00.
Tag der offenen Tür in der Lillebæltswerft.
Open House arrangement in the Little
Belt Shipyard.
Info: www. lillebaeltvaerftet.dk
19. Natfiskeri for alle – Konkurrence.
22.00 – 06.00.
Aalsbogaard Lystfiskersøer, Aarup.
Nacht-Angeln für Alle.
Night-fishing for everybody.
24. + 27.
Passagersejlads på Lillebælt og Fænøsund. Billetsalg: Middelfart Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Bootsfahrt auf dem Kleinen Belt und
dem Fænøsund. Karten: Middelfart
Touristenbüro.
Tour on the Little Belt and Fænøsund.
Tickets: Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/
Buchung erforderlich/
Booking necessary
m/s MIRA III. 13.30 – 17.00. DKK
120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
25. Open by Night. Strib.
Arr.: Strib Handels- og Håndværkerforening.
29. Passagersejlads Middelfart – Kolding og retur. Billetsalg: Middelfart
Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Bootsfahrt Middelfart – Kolding und
zurück. Karten: Middelfart
Touristenbüro.
Round trip Middelfart
– Kolding. Tickets:
Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
Middelfart afg./Abf./dep. 12.30, Kolding
ank./Ank./arr. 14.00
Kolding afg./Abf./dep. 16.45, Middelfart
ank./Ank./arr. 18.15
m/s MIRA III. DKK 120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
JULI Juli July
Hver tirsdag: Passagersejlads Middelfart – Kolding og retur. Billetsalg: Middelfart Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Jeden Dienstag: Bootsfahrt Middelfart
– Kolding und zurück. Karten: Middelfart Touristenbüro.
Every Tuesday: Round trip Middelfart
– Kolding. Tickets: Middelfart Tourist
Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
Middelfart afg./Abf./dep. 12.30, Kolding
ank./Ank./arr. 14.00
Kolding afg./Abf./dep. 16.45, Middelfart
ank./Ank./arr. 18.15
m/s MIRA III. DKK 120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
Hver onsdag: Whale Watching med
guide på Lillebælt. Billetter: Middelfart
Turistbureau., Tel.: 64 41 17 88.
Jeden Mittwoch: Whale Watching mit
Guide auf dem Kleinen Belt. Karten:
Middelfart Touristenbüro.
Every Wednesday: Whale Watching
with guide on The Little Belt. Tickets:
Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
s/s Aventura. 10.00 – 13.00. DKK
200/50.
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
Hver torsdag: Træklatring for hele
familien v. Klatretræ.dk, Middelfart.
Jeden Donnerstag: Baumklettern für
Familien.
Every Thursday: Treeclimbing for
families.
16.00 – 21.00. DKK 100. Tilmelding/
Buchung/Booking:: Tel. 61 67 83 81
Hver lørdag: Torvedag med boder og
musik, Middelfart. 11.00 – 14.00
Jeden Samstag: Markttag mit Buden u.
Musik. Middelfart.
Every Saturday: Market Day. Middelfart.
Hver søndag.: Åbent hus på Lillebæltsværftet, Middelfart. 10.00
– 16.00.
Jeden Sonntag: Tag der offenen Tür in
der Lillebæltswerft.
ALTUNGEN · ACTIVITIES · AKTIVITETER · VERANSTALTUNGEN · ACTIVITIES ·
Every Sunday: Open House arrangement in the Little Belt Shipyard.
Info: www.lillebaeltvaerftet.dk
1. + 4. + 8. + 11. + 15. + 18. + 22. + 25.
+ 27.
Passagersejlads på Lillebælt og Fænøsund. Billetsalg: Middelfart Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Bootsfahrt auf dem Kleinen Belt und
dem Fænøsund. Karten: Middelfart
Touristenbüro.
Tour on the Little Belt and Fænøsund.
Tickets: Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
m/s MIRA III. 13.30 – 17.00. DKK
120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
2. – 4. Åben kørekonkurrence (dressur)
for hestetrukne vogne. Start: 09.00.
Herregården Kærsgaard, Rugaardsvej
160, Brenderup.
Arr.: Fyens Køreselskab.
Wettbewerb für Pferdefuhrwerken.
Competition for horse-drawn carriages.
Info: www.kaersgaard.com
4. – 15. Hindsgavl Kammermusikfestival på Hindsgavl Slot.
Hindsgavl Kammermusik Festival auf
Schloss Hindsgavl.
Hindsgavl Chamber Music Festival at
Hindsgavl Manor House.
Info: www.hindsgavlfestival.dk
6. + 13. + 20. + 27. Sommer Bridge,
Fænøsund Ældrecenter kl. 18.50. Arr.
Middelfart Bridgeklub. DKK 40,Tlf. 88 88 55 62
12. 7th Eurogym 2010, P-pladsen v.
KulturØen. 14.00 – 18.30.
Internationale gymnastikopvisninger.
Internationale Schauturnen.
International gymnastics show.
Arr.: DGI, Sport Event Fyn, Middelfart
Kommune
26. Fyn Rundt for bevaringsværdige
træskibe
Fünen rund für erhaltenswerte Holzschiffe
Around Funen Regatta for old wooden
vessels
29. Open by Night, Middelfart.
Til kl. 22.00
Arr.: Middelfart Handel
AUGUST August August
Hver onsdag: Whale Watching på Lillebælt. Billetter: Middelfart Turistbureau.,
Tel.: 64 41 17 88.
Jeden Mittwoch: Whale Watching auf
dem Kleinen Belt. Karten: Middelfart
Touristenbüro.
Every Wednesday: Whale Watching
on The Little Belt. Tickets: Middelfart
Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
s/s Aventura. 10.00 – 13.00. DKK
200/50.
5. - 8. Middelfart Jazzfezztival.
Program: www.middelfartjazz.dk
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking:
Tel: 64 41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
7. Post Danmark Rundt – enkeltstarten.
Post Dänemark Tour – Zeitfahren
Post Denmark Tour – Time trial
Arr.: DCU
Hver lørdag: Torvedag med boder og
musik, Middelfart. 11.00 – 14.00
Jeden Samstag: Markttag mit Buden u.
Musik. Middelfart.
Every Saturday: Market Day. Middelfart.
1. + 8. + 15. + 22.
Åbent Hus på Lillebæltsværftet, Middelfart. 10.00 – 16.00.
Tag der offenen Tür in der Lillebæltswerft.
Open House arrangement in the Little
Belt Shipyard.
Info: www.lillebaeltvaerftet.dk
1. + 5. + 8. + 12. + 15.
Passagersejlads på Lillebælt og Fænøsund. Billetsalg: Middelfart Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Bootsfahrt auf dem Kleinen Belt und
dem Fænøsund. Karten: Middelfart
Touristenbüro.
Tour on the Little Belt and Fænøsund.
Tickets: Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
m/s MIRA III. 13.30 – 17.00. DKK
120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
3. – 4. Sea Challenge Fyn 2010.
Info: www.seachallengefyn.dk
3. + 10. + 17. Sommer Bridge,
Fænøsund Ældrecenter kl. 18.50. Arr.
Middelfart Bridgeklub. DKK 40,Tlf. 88 88 55 62
14. Strib Gademarked, Strib.
Arr.: Strib Handels- og Håndværkerforening.
Strassenmarkt in Strib.
Street Market in Strib.
14. Tour de Vestfyn: Familie- og motionscykelløb.
Start: v. KulturØen, Middelfart.
Radrennen auf Westfünen – auch für
Familien
Bike Race round the West Funen area
– also for families
Info: www.baghjulet.dk
18. Open-Air koncert på Tvillingegården med bl.a. Grethe Sønck og Arne
Lundemann.
Open–Air Konzert.
Open–Air Concert.
Info: www.tvillingegaarden.dk
19. – 22. Gelsted Kræmmer- og Hestemarked, Gelsted.
Et af Fyns største kræmmermarkeder.
Krämer- und Pferdemarkt in Gelsted.
Einer der grösste Fünens.
Street- and Horse Market in Gelsted.
One of Funen’s biggest.
Info: www.gelsted-marked.dk
SEPTEMBER September September
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking: Tel: 64
41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
3. + 10. + 17.
Passagersejlads Middelfart – Kolding og
retur. Billetsalg: Middelfart Turistbureau, Tel. 64 41 17 88
Bootsfahrt Middelfart – Kolding und
zurück. Karten: Middelfart Touristenbüro.
Round trip Middelfart – Kolding.
Tickets: Middelfart Tourist Office.
Booking nødvendigt/Buchung erforderlich/Booking necessary
Middelfart afg./Abf./dep. 12.30, Kolding
ank./Ank./arr. 14.00
Kolding afg./Abf./dep. 16.45, Middelfart
ank./Ank./arr. 18.15
m/s MIRA III. DKK 120/60.
Ret til ændringer forbeholdes.
3. Chess - Kæmpe hyldestkoncert.
Lillebæltshallerne, Middelfart. 19.30.
Chess – Konzert.
Chess – concert.
Billetter/Karten/Tickets: Fyensbilletten.
dk . Arr.: MusicalDanmark
5. Træklatring for hele familien v.
Klatretræ.dk, Middelfart.
Baumklettern für Familien.
Treeclimbing for families.
16.00 – 21.00. DKK 100. Tilmelding/
Buchung/Booking: Tel. 61 67 83 81
19. Efterårsfiskeri for alle. Fra solopgang til solnedgang.
Aalsbogaard Lystfiskersøer, Aarup.
Herbst-Angeln für Alle.
Autumn-fishing for everybody.
4. + 11. + 18.: Torvedag med boder og
musik, Middelfart. 11.00 – 14.00
Markttag mit Buden u. Musik. Middelfart.
Market Day. Middelfart.
11. ’Kongebroløbet’. Motionsløb. Start:
Middelfart Stadion. 15.00.
Volkslauf – auch für Familien
Fitness Run – also for families.
Info: www.mffi.dk
OKTOBER Oktober October
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking: Tel: 64
41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
4.–8. Trekantområdets Litteraturfestival, Middelfart
Info: www.middelfartbibliotek.dk eller
tel. 88 88 52 10.
NOVEMBER November November
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking: Tel: 64
41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
26. Julemanden ankommer. 16.00.
Arr.. Middelfart Handel.
Der Weihnachtsmann kommt in Middelfart an.
Father Christmas arrives in Middelfart.
28. Julemarked, Middelfart. 10.00
– 16.00.
Arr.: Middelfart Handel.
Weihnachtsmarkt.
Christmas Market.
DECEMBER Dezember December
Hver dag: skøjtebanen på havnefronten er åben til kl. 20. Skøjteudlejning:
restaurant Guldkronen, Torvet.
Die Kunsteisbahn auf der Hafenfront ist
jeden Tag bis 20 Uhr geöffnet. Schlittschuhverleih im Restaurant Guldkronen
am Marktplatz.
The ice rink at the harbour front is
open every day until 8 p.m. Ice skate
rental in restaurant Guldkronen at the
market square.
Hver torsdag: fisketur – m/s ”Medicus”, Gl. Havn, Middelfart. 09.00
– 14.00. DKK 250.
Tilmelding/Buchung/Booking: Tel: 64
41 17 88
Jeden Donnerstag: Angelfahrt
Every Thursday: Fishing trip
Alle weekender i december er der
aktiviteter med musik og anden underholdning. 10.00 – 15.00.
Arr.: Middelfart Handel.
Aktivitäten, Musik u. Unterhaltung
jedes Wochenende.
Activities, music and entertainment
every weekend.
69
A
B
C
84
D
18
OD
FÆNØ
TEGLGÅRDSVEJ
50
D
EVE
JE N
OD
DE
VEJE
N
RIIS
ING
S
P
FÆNØSUND PARK
E
AD
E
3
1
81
P
P
HAN
S
44
ØST
ER
P
B
GAD
E
P
52
ELMEGADE
P
35
41
P
39
FINLAN
DSVEJ
J
34
J
F
INGEVE
SVERIG
ESVEJ
33
ISLANDSVEJ
GRØNLA
NDSVEJ
89
P
LVÆ
RK
SG
49
VESTR
E
31
HOUG
VEJ
67
TEG
BROVEJ
EN
SYREN
VEJ
SIXTUSVÆNGE
T
SPÆTTEVEJ
12
VE
J
FASANVEJ
DROSSELVEJ
VEJEN
ODDE
LÆ
RK
E
P
TEGLGÅRD
SPARKEN
TEGLGÅRDSVEJ
SOLSORTEVEJ
SVALEVEJ
J
FASANVE
PARK ALLE
GLENTEVEJ
VIBEVEJ
D
BLEK
SKOVGÅRDEN
SPURVEVEJ
P
DERGADE
STATIONS
VEJ
43
FÆNØ SUND
GY
DE
TO
RV
ET
SØN
P
C
51
JERNBA
NEGAD
E
9
53
32
BJERG
BANK
SVEJ
BEH
REN
DTS
VEJ
22
86 B
VIOLVE
30
VEJ
HES
SGA
DE
J
SVE
93
KS
85
ADE
2, 36, 58, 66
59
NDEBOMSVEJ
A. C
.
U
ADLERH
SK
ALG
GA
SVÆ
R
DE
GA
OV
7 24
B LI
ALL
E
KulturØen
A
GR
ØN
NE
GA
DE
ER G 55
AD
62
E
BU
GG
ES
GA
DE
BIR
KE
AKA
CIE
ALLE
VESTERLØKKE
ALL
E
WC
EST
KN
OR
RE
GA
DE
SMED
EGAD
E
AMS
VE J
GL.
V
PR
IND OVST
ESTI
EN
ST
AD
ION
V
J
16
N
56
LAN
GED
NEG
ADE
H.P.JOHANSENSVEJ
WC
EJ
SKOV
BRYNET
LL
E
IEV
EJ
KAR
ENS
VE
RO
8
KAR
OLIN
EVE
J
STE
J UL
E
EJ
OV
BR
GAVL B
HIN
DS
GA
VL
A
161
KIR
HINDS
10
NS
VEJ
61
65
ALL
E
60
HAV
OVE
J
SEN
S
KO
NG
EB
R
HAN
SVEJ
GERIK
SLEN
E
GL. HAVN
64
IRISVEJ
NATURLEJRPLADS
VEJ
99
JEN
E GE
GRANHÆKKEN
INDEVE
57
Brogade
Samsøes Gyde
Gimbels Gyde
Havnegyden
Kappelsbjergvej
NY
GA
DE
11
4
EJ
KONGEBRO
HAVNEN
NORGE
SVEJ
INTV
MIDDELF
GL
SØBADVEJ
19
GALS
KL
4
.L
63
5
3
ASTERS
VEJ
161
2
ILL
EB
ÆL
TS
BR
O
1
FÆRØ
VEJ
15
VE
J
MIDDELFART
LYSTBÅDEHAVN
N
FÆ
Ø
54
T
R
T
U
V
STRIB
1
2
3
7
45
4
5
8
9
10
11
70
Q
R
Æ RG
EV
P
H
I
S
FÆ
NØ
V
J
26
91
EJ
S
F
G
K
L
Blekingevej
Tobaksvænget
Lucernevænget
Kørvelvej
Karsevænget
Merianvej
Tjørnevænget
H
Q
25
STE
P
23
HE
N
O
Tårnvej
Østervænget
Kastanievej
Peter Coneliusvej
Niels Hansensvej
Tenna Kraftsvej
Vilhelm Heroldsvej
Rolighedsvej
Ellensvej
Søborgvej
TEGLGÅRDS BUGT
F
SK
AN S
EV E
J
M
20
EJ
EJ
17
N
O
V
UG
HO
97
VÆNGET
S K AR Ø
V
BANEGÅRD
MiddelfartBanegård,Jernbanegade39............................. F4
BIOGRAF
MiddelfartBioogCafé,Havnegade8................................ E4
BUS-OGRUTEBILSTATION
Bus-ogrutebilstation,Jernbanegade................................. F4
BEDandBREAKFAST
Toldboden,Brogade1......................................................... E3
Hollændervej79.................................................................. F5
CAMPING
HindsgavlCamping,Søbadvej10...................................... E2
GalsklintCamping,Galsklintvej11.................................. D1
HOTELLER&KURSUSCENTRE
Byggecentrum,HindsgavlAlle........................................... E2
MotelLillebælt,Brovejen266............................................ F3
Hindsgavl,HindsgavlAlle7............................................... E1
Kongebrogården,Kongebrovej63................................ E2E3
J
VE
92
94
21
T RE
ØS
47
M
LI
SKRIL
83
12
13
85
39
87
89
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MiddelfartResort&Konferencecenter,Oddevejen8....... F2
ComwellMiddelfart,Karensmindevej3............................ E5
HotelBorgmestergaarden,Havnegade69....................... E4
QualityParkHotelMiddelfart,Viaduktvej28.................... F4
SeverinKursuscenter,Skovsvinget25................................ E5
SinaturSixtus,Teglgårdsvej73........................................... F3
IDRÆTOGFRITID
LillebæltsHallen,Færøvej74-76........................................ F5
Lystbådehavnen,ØstreHougvej124................................. F3
Stadion,Adlerhusvej3........................................................ E3
StribBådehavn............................................................... Strib
Gl.Havn.............................................................................. E4
Kongebrohavnen............................................................... D2
StribHallen..................................................................... Strib
Svømmehal...................................................................... Strib
BeachVolley-/Skøjtebane.................................................. E4
GolfklubbenLillebælt,Ø.Hougvej130............................. G4
26
76
88
91
94
95
24
25
30
31
32
33
34
92
35
TR
S
NGE
MIDDELF
ART
U
StribFritids-ogAktivitetscenter..................................... Strib
StribIdrætsefterskole......................................................... D5
Bowlingcenter..................................................................... F4
StadioniStrib.................................................................. Strib
Tennisbanen.................................................................... Strib
Tel-KaMarina..................................................................... E4
KIRKER
Sct.Nicolaikirke,Algade1................................................ E4
StribKirke,StribLandevej1............................................ Strib
LÆGER,SYGEHUSEOGAPOTEK
Dron.Alexandrinesgigtsanatorium,Adlerhusv.28........... F3
Lægegården,Teglgårdsparken100.................................... F3
MiddelfartApotek,Algade36............................................ E4
MiddelfartSygehus,skadeklinik,ØstreHougvej............... F4
MiddelfartSygehus,psykiatriskafd................................... F4
LægerneiStrib,Münstervej........................................... Strib
Lægehuset,Havnegade3.................................................... E4
76
STAU
O
N
HEG
NET
87
BÆ
ET
LT
SIG
UD
P
N
TE
J
VE
DE
IN
SM
N
RE
KA
J
GL
.S
TR
AN
SR
DV
AN
EJ
DV
EJ
EN
KILDEN
J
SV
E
KORSH
OLMS
ALLÉ
LÉ
E
LOL
LAN
EDT AL
MAND
AL AL
L
DSV
EJ
VAND
VÆRK
SVEJ
D
ALSV
EJ
ODDE
N
GET
HAVEL
EJ
BARMST
F
ÆN
ØV
RS
GE
T
ET
NG
VÆ
NØ
AR
HJ
ET
NG
VÆ
RØ
AL
T
T
GE
ÆN
ØV
NS
TIA
VEN
HA
P
NG
ET
CH
M
AN
DØ
VÆ
RAND
NG
VÆ
RØ
Æ
ET
RØ
P
J
VE
J
TYTT
EBÆ
RKV
ISTEN
SOLB
ÆRK
VISTE
N
TRAN
EBÆ
RKVI
STEN
MOR
BÆR
KVIST
EM
STIKK
ELSB
ÆRK
VISTE
N
HØJ
VEJ
N
REN
E
RØN
NEB
Æ RG
ENE
N
REN
EN
EBÆ
RG
JÆRVE
J
HYL
D
PÆR
EGR
EN
SLÅ
ENK
VIST
EN
BRO
MBÆ
RRA
NKE
N
HIN
DBÆ
RRA
NKEN
BLÅ
BÆR
KVIS
TEN
LANGK
REN
EN
LEG
R
EN
Skov
Skov
0
1:20000
200
400m
SE
N
AS
ST
Grønt område
Grønt område
J
VE
DOCTORONDUTY-telephoneonly,Tel.70110707
OFFENTLIGEINSTITUTIONER
MiddelfartBibliotek,Havnegade6.................................... E4
Brandvæsen,HansBangsvej40.......................................... E4
Falck,Langelandsvej9........................................................ E5
Politi,Brovejen242,tel.114.............................................. F4
Rådhus,Østergade11........................................................ E4
Genbrugsstation,Alsvej9.................................................. E4
StribBibliotek,Vestergade16........................................ Strib
OFFENTLIGTTOILET....................................... E2,E3,E4,F3
PARKERING............................................................ E4,E5,F4
POSTSERVICE
Postbutik,Østergade18-20................................................ E4
RESTAURANTER
RestaurantDannebroen,Kongebrovej63.......................... E3
RestaurantDenHvideDame,HindsgavlAllé7............... E1
Byområde
Byområde
LE
ØL
36
37
38
43
44
46
47
49
11
10
Gågade
Gågade
M
RIE
EBÆKVEJ
© Fynske Medier 2010
ØS
TR
EH
O
LÆGEVAGT-kuntelefonisk/NOTARZT-nurüberTelephon/
Handicaptoilet
Handicaptoilet
Ensrettet
Ensrettet
MA
T
P
SYMBOLFORKLARING
ZEICHENERKLÄRUNG
Turistinformation
Badestrand
Turistinformation
Hotel
Seværdighed
Hotel 22
Seværdighed
Sygehus
Postkontor
Sygehus
Postkontor
Camping
J
E
PV
RU
Parkering
Camping
ST
LYK
KEG
Parkering
Golfbane
ÅRD
VEJ
Langtidsparkering
Golfbane
B
Offentligt toiletRANDDAMVEJ Bus- og
rutebilstation
Bus- og
P-hus
rutebilstation
Badestrand
Banegård
Offentligt toilet
Banegård
ELL
E
NG
VÆ
MØ
VÆ
ND
VA
E
SV
RK
G
HYLL
E
VO
T
L
KÅ
J
SV
EN
SV
EJ
82
SKR
ILLI
NG
EVE
ABE
L
AS
SE
N
161
V EJ
MIR
R
VÆ
RK
STE
DS
MO
REL
G
J
EVE
DS
VE J
HASSELV
ÆNGET
GET
E V EJ
HELEN
NG
ILLI
SKR
HO
VED
VEJ
EN
UL
VS
BJ
ER
GV
EJ
TJØ
RNE
VÆNG
ET
POP
P
NGET
LILLEBÆ
LTSVÆ
J
RK
SV
E
J
JE
RG
VE
J
EVE
SB
J
VÆ
KÆ
VANGEN
VE
VE
LA
E
NG
VÆ
GØ
BO
N
TIE
RS
PE
VA
ND
L
DSV
EJ
KIRSEBÆ
RGRENEN
J
BØGE
VÆN
GET
ASK
EVÆN
GET
KST
E
VÆ
RK
STE
HYBENVÆN
BY
GVÆNGE
T
VAND
VÆRK
SVEJ
ET
ELVÆ
NG
KVÆD
EVÆN
GET
BLOM
MEV
ÆNGE
T
FERSK
ENVÆ
NGE
T
TOFTEGÅRDVEJ
DE
EN
MØLLEGÅRDVEJ
T
IP
SK
IK
ER
ED
RIS
T
GE
GE T
VÆ
R
NGE
T
SMUTVEJEN
EJ
LTV
E
NG
VÆ
ET
NG
VÆ
LYØ
ET
SVÆ
N
EVÆ
PILEV
E
MAJ
SVEJ
ET
NG
VÆ
HO
AN
NØ
ØR
E
NG
VÆ
S IØ
G
ÆN
ØV
OM
T
GE
FR
ÆBL
LIND
ØRE
SUN
D
N
VÆ
SØ
DAM
GÅR
DVE
J
RØN
NEV
EJ
LU
REBÆLTS
PIN
VE
J
HO
LL
ÆN
DE
RV
EJ
LEVEJ
OS
EVE
J
RISVÆN
GET
HVED
EVEJ
GA
RT
NE
RV
EJ
LMUEV
EJ
HUM
HIRSE
80
E 20
STAURBY
VE J
KOR
HOLL
ÆNDE
RV
VEJ
RUGV
ÆNGE
T
KLØV
ERVE
J
LUCERNEVÆNGET
HA
VR
EV
EJ
V
EN
AGERTOFT
T
NY
FENNIKE
LVEJ
RS. POULS
TELFONVÆ
N
SALVIEV
EJ
LUDVIG
ST
ORMSVE
J
TER
RÆ
NET
RO
NY MØLLEVEJ
BANEVÆNGET
J
SVEJ
RKSVE
ØLAND
DANMA
GOTLA
NDSVE
J
NY MØLLEVEJ
FREDERIKSGADE
H. P. PRIORSVEJ
TVEJ
VIADU
K
EVEJ
SKÅN
NVEJ
PO
STM
EJ
RV
PE
EJ
SV
LM
HO
RN
BJ
T
GE
ÆN
ØV
ØM
N
VÆ
DØ
EJ
RV
TO
45
T
GE
ÆN
ØV
FE J
J
VE
SØ
AM
N
SA
FYN
SV
42
46
BOGEN
SEVEJ
VALDEMARSVEJ
EJ
INS
VÆ
NG
E
H
BO
ET
NG
VÆ
EJØ
DR
T
GE
ÆN
ØV
JR
S
J
ST
O
IP
SK
ET
NG
VÆ
NØ
TU
MO
ENEBÆ
RVE
TOBAKSVÆNGET
14
R
ST
EJ
A
G
J
J
VE
N
J
VE
VE
HA
HAVE
VÆNG
ET
J
EVE
E
40
AN
L
RØJ
D
RDVE
J
RKSVEJ
VÆ
EJ
SV
J
88
SØ
LÆ
EJ
7
BROVEJEN
SO
LS
K
DRE
JØV
ÆN
GET
SV
N
LA
GE
GYDE
VE
HA
K
E
M RIANVEJ
KARSEVÆNGET
EJEN
VEJ
38
ET
NG
VÆ
NS
FY
EN J
ED VE
FR NDS
LU
I
ND
L
J
VE
LE
J
VE
LA
VIL
J
FRED SVE
EN
T
GE
KØRVELVEJ
A
LL
JY
N
FY
EJ
ÆN
RV
SA
VEJ
ON
RIK
P V TU
XENS
PE
BR
OV
E
LL N
MØAVE
H
ODE
NSE
VEJ
EJ
SV
EN
MYNTEVÆNGET
161
ØL
GL. M
RG
TVÆ ADE
MEYERS
GADE
ET
NG
VÆ
SEN
URA
NIAV
EG
BAN
GL .
2
J
SVE
ÅRD
INDU
STR
IVEJ
VEJ
IN
GE
T
SV
NGS
J
LE
S AL
BA 37
V
RD
GÅ
NS
E
ST
J
ØJ
GÅ
VE
DS
BRO
P
90
N
LA
ÆL
SJ
LS
FA
NY
VA
NG
EJ
RV
TE
VE
DS
N
LA
YL 58
ND
VA
13
n
H
58
T
GE
IN
SV
OV
EN
OV
SK
Æ
K
LEVEJ
SKÆ
RB
ØL
100
EJ
VV
KO
FART
6, 95
6
RB
STAVRBYSKOV
SM
STRIB L
ANDEVE
STR
IB ➔
5
YS
ILLE
BÆ
LTS
BR
SOLS
KRÆ
NTE
NY
L
13
50
51
52
53
54
56
58
59
90
8
57
60
61
62
63
RestaurantTrésor,Karensmindevej3.............................. E5
Fænøsund,Teglgårdsvej100.............................................. F3
HolmsRestaurant,Algade60............................................. E4
Artiskokken,Østergade62................................................. E4
Papa’s,Algade57................................................................ E4
RestaurantBryggen,ØstreHougvej116............................ F4
Karoline,Brovejen386.................................................. E2F2
KulturØensRestaurant,Havnegade8C.............................. E4
CaféRazz,Havnegade30.................................................. E4
McDonalds,Nyvang1......................................................... E5
SEVÆRDIGHEDER
Byggecentrum,HindsgavlAlle............................................ E2
Dyrehaven........................................................................... E2
Gl.slot................................................................................ E1
HindsgavlSlot,HindsgavlAlle7......................................... E1
MiddelfartMuseum,Brogade8ogAlgade4...................... E3
Mindelunden,Galsklintvej................................................ D1
64 Lillebæltværftet,Havnegade.............................................. E3
65 Grimmerhus,Keramikmuseum,Kongebrovej42.............. E3
67 PsykiatriskMuseum,Teglgårdsparken................................ F3
83 StribAutomobilmuseum,Sofiendalvej24...................... Strib
97 GalleriNørballe,Vestergade19..................................... Strib
98 Galleri5,Smedegade5...................................................... E3
99 NaturparkHindsgavlDyrehave.......................................... E2
100Fodboldgolf,Staurbyskovvej.............................................. D6
TURISTINFORMATION
66 MiddelfartTuristbureau,KulturØen,Havnegade8A........ E4
VAREHUSE
80 Føtex,Kløvervej.................................................................. F5
81 Kvickly,Østergade18-20.................................................... E4
71
Middelfart
–– Kultur
Kultur og
og natur
natur ii
smuk
smuk harmoni
harmoni
–– Culture
Culture and
and nature
nature
in
beautiful
harmony
in beautiful harmony
–– Kultur
Kultur und
und Natur
Natur
in
Harmonie
in Harmonie
Middelfart
MiddelfartKommune
Kommuneligger
liggermidt
midti iDanmark
Danmarki ien
en
storslået
storslåetnatur.
natur.Vand,
Vand,skov,
skov,og
ogstrand
strandererværdifulde
værdifulde
gaver,
gaver,som
somvivii iårhundreder
århundrederhar
harværnet
værnetom.
om.
The
The municipality
municipality ofof Middelfart
Middelfart isis located
located inin the
the
middle
middleofofDenmark
Denmarkininaamagnificent
magnificentnature.
nature.Water,
Water,
forest
forestand
andbeach
beachare
arevaluable
valuablegifts
giftswhich
whichwe
wehave
have
cherished
cherishedfor
forcenturies.
centuries.
Die
DieKommune
KommuneMiddelfart
Middelfartliegt
liegtmitten
mittenininDänemark
Dänemark
ininherrlicher
Waldund
undStrand
Strandsind
sind
herrlicherNatur.
Natur.Wasser,
Wasser,Wald
wertvolle
wertvolleGaben,
Gaben,die
diewir
wirseit
seitJahrhunderten
Jahrhundertenpflegpfleglich
lichbehandeln.
behandeln.
Especially
Especiallythe
thevicinity
vicinityofofthe
theLittle
LittleBelt
Belthas
hasplayed
played
an
animportant
importantpart
partfor
forthe
thearea
areaand
andininthe
thenew
newtown
town
arms
armsofofthe
themunicipality
municipalitythe
theporpoise
porpoisecombines
combines
present
presentand
andpast:
past:Once
OnceMiddelfart
Middelfartwas
wasthe
theonly
only
place
place ofof whale
whale catching
catching inin the
the inner
inner Danish
Danish
waters,
waters,today
todaytourists
touristsgo
goon
on»Whale
»WhaleWatching«
Watching«inin
the
theLittle
LittleBelt.
Belt.
Besonders
Besondersdie
dieNähe
Nähezum
zumKleinen
KleinenBelt
Beltspielt
spieltseit
seit
eh
ehund
undjejeeine
einewichtige
wichtigeRolle.
Rolle.Im
Imneuen
neuenWappen
Wappen
der
derKommune
Kommunevereint
vereintder
derTümmler
TümmlerVergangenheit
Vergangenheit
und
undGegenwart:
Gegenwart:Middelfart
Middelfartwar
wareinst
einstder
dereinzige
einzige
Ort,
Ort,wo
woininden
dendänischen
dänischenGewässern
GewässernWale
Walegejagt
gejagt
wurden
wurden––und
undauch
auchheute
heutesind
sinddie
dieTümmler
Tümmlerein
ein
Aktiv,
jetzt
jedoch
beim
»Whale
Watching«
Aktiv, jetzt jedoch beim »Whale Watching« auf
auf
dem
Belt.
dem Belt.
Især
Isærnærheden
nærhedentiltilLillebælt
Lillebælthar
harspillet
spilleten
envigtig
vigtigrolle
rolle
for
forområdet,
området,og
ogi ikommunens
kommunensnye
nyebyvåben
byvåbenforener
forener
marsvinet
således
fortid
og
nutid:
Middelfart
marsvinet således fortid og nutid: Middelfartvar
var
engang
engang hjemsted
hjemsted for
for det
det eneste
eneste eksempel
eksempel på
på
hvalfangst
hvalfangsti ide
deindre
indredanske
danskefarvande,
farvande,i idag
dagererder
der
også
ogsåbud
budefter
eftermarsvinene,
marsvinene,men
mennu
nuererdet
detturisturisterne,
terne,der
dertager
tagerpå
på»Whale
»WhaleWatching«
Watching«på
påbæltet.
bæltet.
I IMiddelfart
MiddelfartKommune
Kommunefinder
finderman
manbåde
bådeidylliske
idylliske
landsbymiljøer
landsbymiljøer med
med bindingsværkshuse
bindingsværkshuse blandt
blandt
bølgende
bølgende bakker,
bakker, hyggelige
hyggelige og
og levende
levende mindre
mindre
byer,
byer,der
derererspredt
spredtmed
medrund
rundhånd
håndomkring
omkringi ikomkommunen,
munen,og
ogendelig
endeligden
den»store«
»store«by,
by,Middelfart,
Middelfart,der
der
takket
være
sin
størrelse
har
masser
at
byde
takket være sin størrelse har masser at bydepå
på
––uden
at
miste
sin
købstadscharme.
uden at miste sin købstadscharme.
Gode
Gode oplevelser
oplevelser tager
tager ofte
ofte udgangspunkt
udgangspunkt i i kulkulturen.
turen. I I Middelfart
Middelfart Kommune
Kommune prioriterer
prioriterer vivi kulkulturlivet
og
kulturens
mangfoldighed.
Middelfart
turlivet og kulturens mangfoldighed. Middelfart
Kommunes
kulturliv
favner
fra
amatøren
til
den
Kommunes kulturliv favner fra amatøren til den
professionelle;
professionelle; fra
fra det
det der
der eksisterer,
eksisterer,tiltil det
det der
der
skabes;
skabes;fra
fradet
detder
derererafafhistorisk
historiskinteresse,
interesse,tiltildet
det
der
derererbanebrydende;
banebrydende;fra
fradet
detder
dererernyt,
nyt,tiltildet
detder
der
erergammelt;
gammelt;fra
fradet
detder
derererfinkulturelt
finkultureltog
ogtiltildet,
det,
der
derererfolkeligt.
folkeligt.
På
PåKulturøen
Kulturøeni iMiddelfart
Middelfartsamles
samlesmange
mangetråde.
tråde.Her
Her
har
harikke
ikkeblot
blotTuristkontoret
Turistkontorettiltilhuse
huse––men
menogså
også
bibliotek,
bibliotek,biograf,
biograf,restaurant
restaurantog
ogmødelokaler
mødelokalermed
med
byens
byens bedste
bedste udsigt
udsigt erer der
der blevet
blevet plads
plads til.til.Og
Og
det
hele
omkranses
af
en
eksklusiv
marina
og
det hele omkranses af en eksklusiv marina ogen
en
havnefront
med
smuk
promenade,
beachvolleyhavnefront med smuk promenade, beachvolleybane
om
sommeren,
skøjtebane
om
vinteren.
bane om sommeren, skøjtebane om vinteren.
Middelfart
Middelfart Kommune
Kommune erer en
en kommune
kommune i i rivende
rivende
udvikling:
udvikling:Der
Derbliver
bliverhele
heletiden
tidenanlagt
anlagtnye
nyeattrakattraktive
boligog
erhvervsområder.
Både
hvad
tive bolig- og erhvervsområder. Både hvadangår
angår
pris
og
beliggenhed
er
der
noget
for
alle.
Samtidig
pris og beliggenhed er der noget for alle. Samtidig
lægger
vi
vægt
på,
at
Middelfart
Kommune
er
lægger vi vægt på, at Middelfart Kommune eren
en
god
godkommune
kommuneatatbo
boog
ogleve
levei ifor
forbåde
bådede
deyngste
yngste
og
ogde
deældste
ældsteborgere
borgere––og
ogalle
alledem
demmidt
midtimellem.
imellem.
Hvad
Hvadenten
entendu
duvilvilbesøge
besøgeosossom
somturist
turisteller
elleroverovervejer
vejeratatslå
slådin
dinned
nedi iMiddelfart
MiddelfartKommune,
Kommune,ererdu
du
hjertelig
hjerteligvelkommen!
velkommen!
InIn the
the municipality
municipality ofof Middelfart
Middelfart you
you find
find idyllic
idyllic
villages
villages with
with half-timbered
half-timbered houses
houses inin the
the hilly
hilly
landscape
landscapeasaswell
wellasascosy
cosyand
andliving
livingminor
minortowns
towns
spread
all
over
the
municipality
and
finally
the
spread all over the municipality and finally the
»large”
»large”town
townMiddelfart
Middelfartwhich
whichhas
hasplenty
plentytotooffer
offer
due
duetotoitsitssize
sizewithout
withoutloosing
loosingitsitscharm
charmasasmarket
market
town.
town.
Great
Greatexperiences
experiencesare
areoften
oftenbased
basedon
onculture.
culture.InIn
the
themunicipality
municipalityofofMiddelfart
Middelfartwe
wegive
givehigh
highpriority
priority
totothe
thecultural
culturallife
lifeand
andthe
themultiplicity
multiplicityofofculture.
culture.
The
cultural
life
of
the
municipality
of
Middelfart
The cultural life of the municipality of Middelfart
embraces
embraceseverything
everythingfrom
fromthe
theamateur
amateurtotothe
theproprofessional;
fessional;from
fromexisting
existingthings
thingstotocreated
createdthings;
things;
from
fromthings
thingsofofhistorical
historicalinterest
interesttotothe
thegroundgroundbreaking
breaking things;
things; from
from new
new things
things toto old
old things;
things;
from
things
of
high
culture
to
popular
things.
from things of high culture to popular things.
On
Onthe
theKulturØen
KulturØen(the
(theCulture
CultureIsland)
Island)ininMiddelfart
Middelfart
many
manythreads
threadsare
aregathered.
gathered.Here
Hereyou
youwill
willfind
findnot
not
only
onlythe
theTourist
TouristOffice,
Office,but
butalso
alsolibrary,
library,cinema,
cinema,resrestaurant
and
conference
facilities
with
the
best
view
taurant and conference facilities with the best view
inintown.
town.All
Allsurrounded
surroundedbybyan
anexclusive
exclusivemarina
marinaand
and
aawaterfront
waterfrontwith
withaabeautiful
beautifulpromenade,
promenade,beach
beach
volley
ground
in
summer
and
skating
ground
volley ground in summer and skating groundinin
winter.
winter.
The
The municipality
municipality ofof Middelfart
Middelfart isis aa municipality
municipality
ininaatremendous
tremendousprocess
processofofchange:
change:All
Allthe
thetime
time
new
attractive
housing
and
industrial
new attractive housing and industrial areas
areas are
are
established.
established. Both
Both regarding
regarding price
price and
and location
location
there
thereisissomething
somethingfor
foreveryone.
everyone.AtAtthe
thesame
sametime
time
ititisisimportant
importantfor
forususthat
thatthe
themunicipality
municipalityofofMidMiddelfart
delfartisisaanice
nicemunicipality
municipalitytotolive
liveininfor
forboth
boththe
the
youngest
youngestand
andthe
theoldest
oldestcitizens
citizens––and
andeveryone
everyone
ininbetween.
between.
You
Youare
aremost
mostwelcome
welcomewhether
whetheryou
youvisit
visitususasasaa
tourist
touristororconsider
considersettling
settlingininthe
themunicipality
municipalityofof
Middelfart.
Middelfart.
InInder
derKommune
KommuneMiddelfart
Middelfartgibt
gibtesesidyllische
idyllischeDörDörfer
fermit
mitFachwerkhäusern
Fachwerkhäuserninineiner
einerwogenden
wogendenHügHügellandschaft,
reizvolle,
lebendige
kleinere
Orte,
ellandschaft, reizvolle, lebendige kleinere Orte,die
die
über
überdie
dieKommune
Kommuneverstreut
verstreutsind,
sind,und
undschließlich
schließlich
die
„große«
Stadt
Middelfart,
die
dank
ihrer
Größe
die „große« Stadt Middelfart, die dank ihrer Größe
eine
eineMenge
Mengezuzubieten
bietenhat
hat––ohne
ohneden
denCharme
Charmeder
der
Provinzstadt
Provinzstadteinzubüßen.
einzubüßen.
Schöne
SchöneErlebnisse
Erlebnissehaben
habenoft
oftihren
ihrenAusgangspunkt
Ausgangspunkt
ininder
derKultur.
Kultur.InInder
derKommune
KommuneMiddelfart
Middelfarthaben
haben
das
Kulturleben
und
die
Vielfalt
der
das Kulturleben und die Vielfalt derKultur
Kultureinen
einen
hohen
hohen Stellenwert.
Stellenwert. Das
Das Kulturleben
Kulturleben der
der KomKommune
mune Middelfart
Middelfart umfasst
umfasst die
die gesamte
gesamte BandBandbreite:
breite: Amateure
Amateure und
und Profis,
Profis, Altbewährtes
Altbewährtes und
und
Innovatives,
Innovatives, Zeugnisse
Zeugnisse der
der Vergangenheit
Vergangenheit und
und
Bahnbrechendes,
Altes
und
Neues,
Hochkultur
und
Bahnbrechendes, Altes und Neues, Hochkultur und
Volkstümlichkeit.
Volkstümlichkeit.
Im
ImKulturzentrum
Kulturzentrum»Kulturøen«
»Kulturøen«laufen
laufenviele
vieleFäden
Fäden
zusammen.
zusammen.Hier
Hierististnicht
nichtnur
nurdas
dasFremdenverkeFremdenverkehrsbüro
untergebracht,
sondern
auch
Bibliothek,
hrsbüro untergebracht, sondern auch Bibliothek,
Kino,
Kino, Restaurant
Restaurant und
und Sitzungsräume
Sitzungsräume mit
mit der
der
schönsten
schönsten Aussicht
Aussicht der
der Stadt.
Stadt. Das
Das Ganze
Ganze istist
eingepasst
in
eine
exklusive
Marina
und
eine
Hafeingepasst in eine exklusive Marina und eine Hafenfront
enfront mit
mit schöner
schöner Promenade,
Promenade,Beachvolleyball
Beachvolleyball
im
imSommer
Sommerund
undEisbahn
Eisbahnim
imWinter.
Winter.
Middelfart
Middelfartististeine
eineKommune
Kommuneininrasanter
rasanterEntwickEntwicklung:
lung:Ständig
Ständigwerden
werdenneue
neueattraktive
attraktiveWohnWohn-und
und
Gewerbegebiete
Gewerbegebieteerschlossen.
erschlossen.InInBezug
Bezugauf
aufPreis
Preis
und
undLage
Lageististfür
fürjeden
jedenetwas
etwasdabei.
dabei.Wir
Wirlegen
legenWert
Wert
darauf,
darauf,dass
dassdie
dieKommune
KommuneMiddelfart
Middelfartlebenswert
lebenswert
für
fürdie
diejüngsten
jüngstenund
undältesten
ältestenMitbürger
Mitbürgeristist––und
und
alle
alleAltersgruppen
Altersgruppendazwischen.
dazwischen.
Sei
Seiesesals
alsTourist
Touristoder
oderals
alsneuer
neuerMitbürger
Mitbürger––ininder
der
Kommune
Kommune Middelfart
Middelfart sind
sind Sie
Sie herzlich
herzlich willkomwillkommen!
men!